Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 23, 2019

527-Ο ΝΤΥΡΟΖΕΛ ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΝ(Ἀπὸ τὸν σημερινὸ λογαριασμό μου στὸ Facebook: Προσωποβιβλίο, 23 Νοεμβ ρίου 2019)

527 - Ο ΝΤΥΡΟΖΕΛ ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΝ

Ὑπῆρξα ὁ μόνος (μὲ ἐξαίρεσι τοῦ Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη) ποὺ ἐδημοσίευσα στὶς ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ ὑποστηρίξω τὸν περίφημο Γάλλο ἱστορικὸ καὶ ἀκαδημαϊκό, λάτρη τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ συνάμα ἐχθρὸ τοῦ ἑλλαδικοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου Jean-Baptiste Duroselle. 
Στὸ βιβλίο του Histoire de l'Europe ποὺ τοῦ εἶχε παραγγείλει καὶ ὑποστηρίξει μάλιστα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις καὶ ποὺ οἱ Ἑλλαδίτες ἠρνήθησαν νὰ μεταφράσουν στὰ ἑλληνικὰ ἐπειδὴ ὑπεστήριζε τὴν Κιτσικικὴ θέσι περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν ἀνῆκε στὴν Δύσι καὶ ἑπομένως δὲν συμπεριελάμβανε στὴν Ἱστορία του τὸ Βυζάντιο.
Στὴν παρακάτω φωτοτυπία τῆς πρώτης σελίδος σχετικοῦ ἄρθρου μου τοῦ 2002 ἐξιστορῶ τὴν ὑπόθεσι αὐτὴ ποὺ ἐγελοιοποίησε διεθνῶς γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ "πνευματικό" κατεστημένο τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου.
Εὐχαριστῶ τὸν Μάκη Βουτσινᾶ ποὺ ἐπανέφερε ἐδῶ τὸ θέμα:
"Γρηγόρης Τσελεπής -Υπόθεση Ντιροζελ--έγραψε ιστορια της Ευρώπης χωρις να ναφέρεται στην Ελλάδα και οι Ελληνες διαμαρτυρήθηκαν.
Makis Voutsinas αχ μωρε Γρηγόρη καί νάξερες ....
Γρηγόρης Τσελεπής Αν δε κάνω λάθος
Makis Voutsinas Γρηγόρης Τσελεπής ποιοι έλληνες μωρε Γρηγορηηηη και που διαμαρυρήθηκαν....εδω γινεται ό χαμός ...οί έλληνες δέν διαμαρτυρήθηκαν που καποιοι πηραν τήν Πόλη τους ...άλλα διαμαρτηρήθηκαν γιά ένα έργο πογραψε ό καθηγητής Ντυροσέλ...( δέ ξερω άν προκειται γιά το ίδιο προσωπο κ΄ουτε μέ κόφτει ) τό όποιο δέν έδιάβασαν....έδω δέν ξέρει ό άλλος τόν Παπαρηγόπουλο ....άσε σου λέω !!!"

Nov 22, 2019

526 – Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

526 – Οἱ  ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

Πρόκειται περὶ ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων ποὺ  συνεκροτήθησαν ἀπὸ τὸν George Soros ἀπὸ τὸ 1979 ὡς Open Society Foundations (OSF) γιὰ νὰ καταπολεμηθῇ ὁ κομμουνισμὸς στὴν Εὐρώπη, ἤδη δέκα χρόνια πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τοῦ σοβιετικοῦ στρατοπέδου, στὸ ὄνομα τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ποὺ κατέληξαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰσλαμοφασισμοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν κατάκτησιν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν ἀκραῖο ἰσλαμισμό.

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Δημήτρης Κιτσίκης, «Ἐθνικομπολσεβικισμός. Πέραν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ», Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010, 248 σελίδες)

Τὸ ἀγγλικὸ περιοδικὸ «The Economist», σὲ ἄρθρο του τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2000, μὲ τίτλο «Οἱ ἁμαρτίες τῶν λαϊκῶν ἀποστόλων» ἐκαυτηρίαζε τὴν «ἀνθρωπιστικὴ» βιομηχανία μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: 

1 - «Οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, οἱ ΜΚΟ, εἶναι σήμερα μία βαριὰ βιομηχανία... Τὴν ἄνοιξι ποὺ μᾶς ἐπέρασε, τὰ Τίρανα, πρωτεύουσα τῆς Ἀλβανίας, κατεκλύσθησαν ἀπὸ 200 περίπου ὁμάδες ποὺ ἐδήλωναν πὼς στόχος τους ἦτο νὰ βοηθήσουν τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσόβου. Στὸ ἴδιο τὸ Κοσσυφοπέδιο συνωστίζονται ξένες ὁμάδες ποὺ ἀνταγωνίζονται γιὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς δημοκρατίας, τὴν οἰκοδόμησιν οἰκιῶν ἤ τὴν προσφορὰν ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν.

2 - «Ἡ κυρία αἰτία τῆς προσφάτου δραστηριότητος τῶν ΜΚΟ εἶναι ἡ χρηματοδότησίς τους ἀπὸ τὶς δυτικὲς κυβερνήσεις... Ἔχουν μεταβληθῆ σὲ ἐπὶ συμβάσει παραρτήματα τῶν κυβερνήσεων.

3 – «Προσφέρουν  ἀποτελεσματικὸ κάλυμμα στὴν κατασκοπεία.

4 – «Οἱ ΜΚΟ προσεγγίζουν ὑπερμέτρως τὸν κόσμο τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν... Τὸ 1997, σύμφωνα μὲ τὴν ΟΟΣΑ (Ὀργανισμὸς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀναπτύξεως) οἱ ΜΚΟ συνεκέντρωσαν  συνολικὰ 5,5 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ ἀπὸ ἰδιωτικὲς δωρεές. Ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς δύναται κάλλιστα νὰ εἶναι μεγαλύτερος.

5 - «Οἱ ΜΚΟ εἰσάγουν τὶς ἀξίες τῆς δυτικῆς ζωῆς, τὸ προσωπικὸ καὶ τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν ποὺ δύνανται νὰ μεταμορφώσουν τὶς τοπικὲς ἀγορές καὶ νὰ ἐπιφέρουν ἐπὶ τόπου μίαν ἔντονη ἐχθρότητα.

6 – «Οἱ ΜΚΟ, ὄχι μόνον ἰδιοποιήθηκαν χρήματα τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀπροκάλυπτη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν χωρῶν».

Αὐτὰ ἐγράφησαν ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ καθεστωτικὸ περιοδικὸ The Economist ἤδη πρὸ 20 ἐτῶν καὶ διεδώθησαν στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπὸ τὸ παραπάνω βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο ἐπιπροσθέτως περιεῖχε ἕνα ἀποδεικτικὸ 5ο κεφάλαιο ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Τὰ Βαλκάνια στὴν ἀρχὴ τῆς νέας χιλιετίας» διηρημένο σὲ τρεῖς ἑνότητες:  

α) Ὁ ἀνορθολογισμὸς στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς σατανισμὸς: ἀπάτη καὶ ἠθική.

β) Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. 

γ) Ἡ σοσιαλδημοκρατία, αἰώνιος Δούρειος Ἵππος τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ὅλες οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ἐνήμερες ὅτι ἡ χώρα μας ηὑρίσκετο ὑπὸ δυτικὴν κατοχὴν μέσῳ τῶν γενιτσαρικῶν στιφῶν τῶν ΜΚΟ ἐδῶ καὶ μία γενεά καὶ ἐφ’ ὅσον ὄχι μόνον δὲν ἀντέδρασαν ἀλλὰ καὶ ἀπέκρυψαν τὸ γεγονός, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι πρόκειται περὶ κατοχικῶν κυβερνήσεων καὶ πὼς οἱ νόμοι ποὺ καθιέρωσαν εἶναι κατοχικοὶ καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν -ὅπως ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 1941-1944-  νὰ μὴν ὑπακούῃ στὴν κατοχικὴν Δικαιοσύνην καὶ νὰ ἐξεγείρεται βιαίως, κάτι ποὺ ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων δὲν ἔκαμε, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἔχει περιπέσει εἰς νάρκωσιν.

Στὰ πρόθυρα σημερινῆς ἐγχρώμου ἐπαναστάσεως στὸν ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι εὐκαιρία, ἔστω καὶ ἄκρως καθυστερημένα, νὰ πάρῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τύχην στὰ χέρια του πρὸς ἀναγέννησιν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δημήτρης  Κιτσίκης                22 Νοεμβρίου 2019                           

Nov 15, 2019

525- Ὁ Μακάριος ὡς καταστροφεὺς τῆς ΚύπρουὉ Μοῦσκος (1913-1977)
"Η νεκροψία του Αρχιεπισκόπου διενεργήθηκε επί τόπου στο κρεβάτι του στην Αρχιεπισκοπή γιατί οι προσωπικοί του γιατροί δεν δέχονταν να μεταφερθεί η σορός του στο νεκροτομείο. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Κυπρίων ιατρών έργα», ο γιατρός Λάκης Αναστασιάδης, η νεκροτομή έγινε «με πρωτόγονες και απαράδεκτες νεκροτομικές διεργασίες» για αυτό και δεν κατέστη δυνατή η καταγραφή επίσημης νεκροτομικής έκθεσης".                                   
"Ο παθολογοανατόμος που διενήργησε τη νεκροτομή Πάνος Σταυρινός, ανέφερε: «Τα στεφανιαία αγγεία είχαν εκτεταμένες στενώσεις με διάχυτη ασβεστοποίηση και σκλήρυνση τους. Υπήρχε ουλή παλαιού εμφράγματος, αυτού που είχε υποστεί τον Απρίλιο του 1977. Η καρδιά παρουσίαζε υπερτροφία και το βάρος της υπολογίσθηκε – δεν είχαμε την απαραίτητη ζυγαριά για ακριβές μέτρημα- σε περίπου 450 – 480 γραμμάρια. Την καρδιά την αφαίρεσα από τη σορό και τη μετέφερα προσωπικά στο Λονδίνο για περαιτέρω εξετάσεις, κατόπιν οδηγιών του τότε Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Μιλτιάδη Χριστοδούλου»....Ωστόσο στο Λονδίνο οι εξετάσεις δεν παρουσίασαν κάτι διαφορετικό και η καρδιά επέστρεψε στην Κύπρο. Ταριχεύθηκε και για τα επόμενα 33 χρόνια παρέμεινε στην Αρχιεπισκοπή, όταν το 2010 μεταφέρθηκε στο Θρονί όπου βρίσκεται ο τάφος του»

525- Ὁ Μακάριος ὡς καταστροφεὺς τῆς Κύπρου
Ὅπως γνωρίζουν αὐτοὶ ποὺ παρακολουθοῦν τὴν ζωή μου δὲν εἶμαι μόνον καθηγητὴς καὶ συγγραφεὺς  ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος τῆς δράσεως κατὰ τὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, ἀπορρίπτοντας ὅμως πάντα, τοὐλάχιστον μέχρι στιγμῆς, τὴν ἄμεση ἐμπλοκή μου στὴν πολιτικὴ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, δηλαδὴ του τόπου μας (ἀλλὰ καὶ στὶς δύο ἄλλες χῶρες τῶν ὁποίων εἶμαι ὑπήκοος, ἤτοι τὴν Γαλλία καὶ τὸν Καναδᾶ) ὡς βουλευτὴς ἤ ὑπουργός. Ἐνδιαφέρομαι πρωτίστως γιὰ τὴν ὑστεροφημία μου, ὡς προφήτης τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ γνωρίζοντας κάλλιστα, ὡς ἱστορικός, ὅτι αὐτοὶ ποὺ προβάλλονται ἐν ζωῇ ἐξαφανίζονται μετὰ θάνατον.
Κατόπιν αἰτήσεως ἀναγνωστῶν μου ἐπαναλαμβάνω ἐδῶ  τμηματικά, διότι μέχρι στιγμῆς ἀποφεύγω νὰ γράψω τὴν αὐτοβιογραφία μου, μερικὲς μαρτυρίες μου περὶ Κύπρου:
Κ Κιτσίκη...θα ήθελα την άποψη σας σαν ιστορικού για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο . Ευχαριστώ.

Τν Μακάριο τν γνώρισα προσωπικ στν Κύπρο. πρξε καταστροφες τς Κύπρου. 1) ταν οσιαστικ θεος. 2) θελε ν ντιγράψ τ γχείρημα το Βενιζέλου το 1910 ν λθη π τν νσο του στν θήνα κα ν γίν πρωθυπουργς τς λλάδος. φο πέτυχε νεφανίσθη ντίθετος μ τν νωσι γι ν παραμείνη πρόεδρος τς Κύπρου 3) Μο εχε δηλώσει πς περιφρονοσε τος Τουρκοκυπρίους κα τι δύνατο ν τος χ το χεριο του μ ποτέλεσμα ν καταργήσ μονομερς τ κυπριακ σύνταγμα τ 1963 ες βάρος τν Τουρκοκυπρίων κάτι πο φερε τν τουρκικ εσβολ το 1974. 4)πρξε πεύθυνος τς δολοφονίας το Πολυκάρπου Γιωρκάτζη (κα χι ἡ χούντα τν θηνν πως γράφη). Γιωρκάτζης δολοφονήθη τ 1970 λίγον μετ τν συνάντησι πο εχα μαζί του. (Τ 1968 μ εχε καλέσει στ λημέρι του το Τροόδους, στ βαπτίσια το υο του Κώστα κα τς Φωτεινς, τ γένος Λεβέντη). Δυστυχς Μακάριος πέζησε τ 1974 τς ποπείρας δολοφονίας του κα τσι Γλακος Κληρίδης ρνήθη ν ναλάβ μ ποτέλεσμα ν ναλάβη πρόεδρος γκληματίας δημοσιογράφος Νκος Σαμψών. Δημήτρης Κιτσίκης

Αυτά τα άγνωστα γεγονότα αλλά σημαντικά επιβάλλεται να τα δημοσιοποιήσετε συνολικά όχι με το σταγονόμετρο. Και σίγουρα είναι πάμπολλα.


Apostel Gatsias, Facebook,15-IX-2019 - "Ἔχετε ἕνα μικρὸ λαθᾷκι κ. Καθηγητᾶ. Ὁ Μακάριος, ΔΕΝ ΄ἐπέζησε τὸ 1974 τῆς ἀποπείρας δολοφονίας του`. Διότι ὑπᾴρχουν πολλοὶ τρόποι νὰ σκυλευθῇ εἷς ἄνθρῳπος. Δὲν ξέρω τὶ ἔγινε μετὰ τὸ 2010 μὲ τὴν καρδιὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Προέδρου. Γνῳρίζω ὅμως καλῶς ὅτι μέχρι τὸ 1995 ἦτο εἰς χεῖρας φίλου ἱατροῦ διεθνοῦς φῄμης, τοῦ κ. Ἀ. Τ. (δὲν ἔχω ἐξουσιοδότῃση νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομὰ του), ἀλλὰ λέω ἐκεῖνο ποὺ ὁ ἴδιος μοῦ ἐνεπιστεύθη. Ὅτι ἡ ᾕρεμη πορεία τοῦ Καραμαναλῃτισμοῦ, δὲν θὰ ἦτο ἡ ἴδγια ἐὰν ἐλέγετο ἡ Ἀλῄθχεια. ᾩστόσο, μοῦ ἐπεσῄμανε δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ μεγαλλίτερο κακὸ στὸν Ἑλλῃνισμὸ. Ἐκ τῆς δικῆς μου μελέτης συνελόντι εἰπεῖν εἰκάζω ὅτι ἡ ἀνθελλῃνικὴ Τέταρτη Χοῦντα Ἀνδρουτσόπουλου - Γκιζίκη, δὲν ἀπέτυχε. Ὄντως σκότῳσε τὸν Μακάριο. Μαζὶ του, ἄγνῳστο πόσες χιλιᾷδες ἑλλῃνόπουλων καὶ τουρκόπουλων, ἔχοντας ἐπιστέγασμα τὴν ἑδραίωση ἄχρι τοῦ νῦν τῆς πχιὸ ἀθλίας Φαυλοκρατίας, τὸν Νεοδῳσιλογισμὸ καὶ ὅ,τι τελεῖ ἐν ἐξελίξει. Μαζῇ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Πρόεδρο μεγάλου Τμῄματος τοῦ Ἑλλῃνισμοῦ, ἐδολοφονῄθη καὶ ἡ ἀτυχὴς Ἑλλὰς καὶ ἡ ἀφελὴς Κῦπρος. Περὶ πολυπράκτορος Γεῳρκάτζη, οὐδεὶς δύναται νὰ γνωρίζῃ περισσότερα καὶ καλλίτερα ἀπὸ ὴν γυναῖκα του καὶ τὸν ἄνθρῳπο ὅστις τὴν ἐνυμφεύθη, τοῦ καλοῦ μου φίλου Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου (ποὺ εἶχαν κλέψει τὴν σῳρὸν του, παγκόσμια πρῴτη στὰ διεθνῆ χρονικὰ). Λοιπὸν, ὅταν ὁλοκλῄρωσα τὴν ἕρευνὰ μου, ἰδίοις ἐξόδοις ἐτύπῳσα τὴν Μελέτην καὶ τὴν ἔθεσα ὑπ᾿ ὄψιν του. Μὲ ἐξῴρκισεν νὰ μῂν δημοσιεύσω τίποτε. Τὸ βιβλίον ἐμελετήθη μόνον ὑπ᾿ ἐκείνου. Πέντε φορὲς πῇγα ἐκείνη τὴν χρονιὰ (2004) εἰς Κῦπρον. Ἐπείσθην ὅτι ὁ γενναῖος Πρόεδρος Τάσσος εἶχεν δίκαιον. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ. Ἄλλη μιὰ βρῳμιὰ νὰ πάῃ στὰ Ἀρχεῖα καὶ τὰ Ἀζῄτητα τοῦ Φακ. Κῦπρος. Τῴρα ποὺ τὸ Τέλος εἶναι ὁρατὸν, κάτι μὲ γαργαλάει, ὅσον κι ἄν ἡ Ὑπόθεσις αὐτὴ πλέον δὲν ...πουλᾴει. Εἶς Κερκυραῖος θἄλεγεν: `Τὰ παλῃὰ μας βᾴσανα περᾴσανε καὶ πᾷνε καὶ τὰ τῳρινὰ, γίναν φίδγια, νὰ μᾶς φᾷνε`. Μετ᾿ ἐξαιρέτου ὑπολῄψεως, +Ἀπο" (Αἰδεσιμότατος Ἀπόστολος Κ. Γάτσιος, Γυμνάσιο Νέων Ἐπιβατῶν, Δῆμος Θερμαϊκοῦ).

Ἀπάντησίς μου:  Τὴν νύκτα ποὺ ἠκολούθησε τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, στὶς 3 τὸ πρωί περίπου, Κύπριοι τῆς ΕΟΚΑ Β΄ ἐρχόμενοι ἀπὸ τὴν Κύπρο μἐ ἐξύπνησαν στὴν κατοικία μου τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ μοῦ ἀναγγείλουν ὅτι ἦσαν παρόντες στὴν ἐκτέλεσι τοῦ Μακαρίου καὶ ὅτι τὸν εἶχαν εἰδῆ, μὲ τὰ μάτια τους, σκοτωμένο. Ὅταν ὅμως τὸν ἄκουσαν νὰ ὁμιλῇ ζωντανὸ ἀπὸ τὴν Πάφο ὑπέθεσαν ὅτι εἶχε μαζί του στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο ἕναν σωσία καὶ ὅτι στὴν πραγματικότητα ὁ σωσίας εἶχε δολοφονηθῆ ἐνῷ ὁ Μακάριος εἶχε διαφύγει ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα τοῦ Μεγάρου. Δημήτρης ΚιτσίκηςNov 13, 2019

524 – Πλανητικοὶ Ἕλληνες: Ὁ μουσουλμᾶνος Κοσμᾶς Μεγαλομμάτης καὶ ὁ ὀρθόδοξος Δημήτρης ΚιτσίκηςΚιτσίκης (1975, ἀριστερά) καὶ Μεγαλομμάτης (1985, δεξιά) στὶς περιπλανήσεις τους στὴν Μέση Ἀνατολή


524 – Πλανητικοὶ Ἕλληνες: Ὁ μουσουλμᾶνος Κοσμᾶς Μεγαλομμάτης καὶ ὁ  ὀρθόδοξος Δημήτρης Κιτσίκης

Στὴν δεκαετία τοῦ 1980 ἐγνώρισα ἕναν νέο ἀσσυριολόγο ἐπιστήμονα, τὸν Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη,  ὁ ὁποῖος προσεκολλήθη στὸ ἐπιστημονικό μου ἔργο, μετὰ τὴν δημοσίευσι τῆς «Συγκριτικῆς Ἱστορίας Ἑλλάδος-Τουρκίας»  τὸ 1978, ἀπὸ τὴς Ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, δηλώνοντας τὸν θαυμασμό του γιὰ μένα καὶ ὑποστηρίζοντας συνάμα τὸν Γάλλο συνάδελφό μου τὸν καθηγητὴ τῆς Σορβόννης Ντυροζέλ, καὶ τὸ βιβλίο του «Ἱστορία τῆς Εὐρώπης», βασισμένο στὴν θεωρία μου περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, βιβλίο ποὺ οἱ Ἕλληνες Γραικύλοι εἶχαν ἀρνηθῆ νὰ μεταφράσουν καὶ νὰ δημοσιεύσουν στὰ ἑλληνικά καὶ τὸ ὁποῖο εἶχαν ῥιξει στὴν πυρὰ ὡς ἀνθελληνικό.

Μὲ ἀπανωτὲς δημοσιεύσεις του ὑπὲρ τοῦ ἔργου μου, ὁ νέος αὐτὸς ἐπιστήμων μὲ προωθοῦσε συστηματικὰ καὶ χάρις στὴν ἐπέμβασί του στὸν πρέσβυ τῆς Ἰρανικῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας στὴν Ἀθήνα, τὸ χομεϊνικὸ Ἰρὰν μὲ ἐκάλεσε ἐπανειλημμένως καὶ ἐπισήμως στὴν Τεχεράνη, ἀκόμη καὶ στὴν μεγαλειώδη κηδεία τοῦ Χομεϊνί τὸ 1989 καὶ κατόπιν αὐτοῦ συνεδέθην μὲ τὸν χομεϊνισμό, ὀργανώνοντας τέσσερα συνέδρια Ἑλλάδος-Ἰρὰν στὴν Τεχεράνη καὶ Ἀθήνα, τὸ 1990-1994.

Ὀλίγον καιρὸ μετὰ ποὺ ἔμαθα πὼς εἶχε ἀσπασθῆ τὸ Ἰσλὰμ ἔχασα ἐπαφὴ μαζί του καὶ ἐπανῆλθα τὸ 2018, δημοσιεύοντας ἕνα «ἀφιέρωμα στὸν Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη» στὸ τριμηναῖο μου περιοδικό, «Ἐνδιάμεση Περιοχή» (τεῦχος 87, Ἄνοιξη 2018, ἔτος ΚΒ΄).

Ὁ Μεγαλομμάτης εἶναι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς πλανητικοὺς Ἕλληνες ποὺ ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία θὰ ἀνακαλύψῃ πλήρως μετὰ τὸν θάνατό τους ὅταν τὸ γνωστὸ τσοῦρμο τῶν μετριοτήτων τῆς χώρας (πολιτικοί, καθηγητές, δημοσιογράφοι) ποὺ ἐκθειάζονται ἀπὸ τὸν λαὸ ὅσο ζοῦνε καὶ ἀπομυζοῦν τὸ ἔργο τῶν δημιουργῶν παρουσιάζοντάς το ὡς ἰδικό τους, θὰ ἔχουν ξεχασθῆ στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας.

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Οἱ Ῥωμιοὶ τῆς Ἀνατολῆς» ποὺ προωθεῖ συστηματικὰ τὸ ἔργο του, ἀναδημοσιεύω τὸ παρακάτω κείμενο ποὺ ἐδημοσιεύθη στὶς 12 Νοεμβρίου 2019, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Οὔτε ἕνας μουσουλμᾶνος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παραμείνει στὴν Ἑλλάδα ἤ τὴν Εὐρώπη: ὁ μουσουλμᾶνος ἀνατολιστὴς καθηγητὴς Μεγαλομμάτης ἐξηγεῖ γιατί»:

«Μην επιτρέπετε στα καθάρματα της ελληνικής πολιτικής, στους λωποδύτες δημόσιους υπαλλήλους, στους απατεώνες των κομματικών μηχανισμών, στους εγκληματίες της παραπληροφόρησης των ΜΜΕ, στους αμόρφωτους προπαγανδιστές των ψευτο-πανεπιστημίων, στους άχρηστους στρατιωτικούς, και στην αισχρή οικονομική ολιγαρχία να σας αποπροσανατολίζουν και να σας αδρανοποιούν, όταν μπορείτε να τους εξοντώσετε και να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σας για να σώσετε την πατρίδα μας!
Ούτε μισός μουσουλμάνος δεν μπορεί να ‘ενταχθεί’ στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη – και συνεπώς κανένας δεν επιτρέπεται να παραμείνει. Όσοι διεστραμμένοι και ψυχανώμαλοι, ως Αριστεροί, διατείνονται το αντίθετο είναι οι πρώτοι εχθροί των Ελλήνων, της Ρωμιοσύνης και της Ορθοδοξίας – κι είναι οι πρώτοι που πρέπει να καθαρίσετε από την μέση, για να μην δείτε την γυναίκα σας να φοράει χετζάμπ, την κόρη σας να γίνεται μουσουλμάνα σκλάβα του έρωτα, και τον γιο σας να ευνουχίζεται εξεπίτηδες από τους λαθρο-εισβολείς για να εξοντωθούν – αποδεδειγμένα έτσι βάσει σχεδίου – η φυλή και το έθνος
Η ισλαμική τρομοκρατία δεν παρασκευάστηκε λίγα μόνον χρόνια πριν το κακόφημο 9/11. Το πρόγραμμα τελικού αφανισμού των Ευρωπαίων, το ξεκίνησαν εδώ και δυο αιώνες αυτοί που εξουσιάζουν τις δυτικο-ευρωπαϊκές και βορειο-αμερικανικές χώρες μισώντας την φυλετική καταγωγή και την χριστιανική ταυτότητα των εντοπίων. Η αποικιοκρατία των Γάλλων και των Άγγλων σε τμήματα της Ασίας και της Αφρικής μπορεί φαινομενικά τότε να μετέφερε τεράστιο πλούτο στις χώρες αυτές αλλά στην πραγματικότητα προετοίμασε / προξένησε το ισλαμιστικό τσουνάμι που παρατηρούμε σήμερα. Λάθος ή σχέδιο; Αυτό θα αναλύσουν ιστορικοί. Η ουσία είναι ότι αν δεν αντιδράσετε άμεσα, χάνεστε!
Ο Έλληνας ανατολιστής, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, καθ. Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης, ο οποίος προσχώρησε στο Ισλάμ το 1992,  είχε την ειλικρίνεια, ως κορυφαίος ευρυμαθής ερευνητής και ως άνθρωπος με σπάνια ηθική ακεραιότητα, να καταγγείλει πρώτος τα σχέδια που διεκπεραιώνουν εις βάρος των Ευρωπαίων, των Ελλήνων και γενικώτερα των Χριστιανών οι σκοτεινές δυνάμεις του χάους και του αφανισμού. Σε μια σειρά τριών βαρυσήμαντων και πραγματικά προφητικών άρθρων του το 2007, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή η ‘ένταξη’ των μουσουλμάνων στην Ευρώπη – εντελώς γελοιοποιώντας ήδη πριν από 12 χρόνια την εγκληματική και προδοτική πολιτική της κυβέρνησης του Μητσοτάκη.
Ο τίτλος του πρώτου από τα τρία άρθρα τα λέει όλα: “Ένταξη των Μουσουλμάνων σημαίνει Διάλυση της Ευρώπης”. Μάλιστα, στα αγγλικά αυτό ακούγεται ακόμη πιο έντονα επειδή χρησιμοποιούνται δυο λέξεις ετυμολογικώς ολότελα αντίθετες μεταξύ τους: ” Integration of Muslims means Disintegration of Europe”. Μέσα σε επτά μόνον λέξεις ο κ. Μεγαλομμάτης λέει όλη την αλήθεια που κακουργηματικά κι εθνοκτονικά παραμορφώνουν ‘αθλιοι εγκληματίες και μυσαροί σατανιστές, όπως ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αντίχριστος Γιαννούλης κι η  Ντόρα Μπακογιάννη.
Οι ιστορικοί λόγοι, τους οποίους παραθέτει ο κ. Μεγαλομμάτης και για τους οποίους ένταξη των Μουσουλμάνων σημαίνει Διάλυση της Ευρώπης, είναι οι εξής:
– μακραίωνο ευρωπαϊκό μίσος κατά του Ισλάμ
– ψευδέστατο ακαδημαϊκό – πνευματικό υπόβαθρο και ψεύτικη ταυτότητα της σύγχρονης Ευρώπης (Ελληνισμός)
– στρεβλή αντίληψη της Παγκόσμιας Ιστορίας εξαιτίας της σκευωρίας ‘Δύση εναντίον Ανατολής’
– αποτρόπαια παραμόρφωση του ‘άλλου’ (Οριενταλισμός)
– διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Στο δεύτερο άρθρο της τριλογίας, υπό τον τίτλο ” Reasons making Muslim Integration in Europe Impossible” (Λόγοι που καθιστούν Αδύνατη την Ένταξη των Μουσουλμάνων στην Ευρώπη), ο κ. Μεγαλομμάτης παραθέτει επιπλέον ιστορικούς λόγους που καθορίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα:
– τραγική κατάληξη του ισλαμικού πολιτισμού και άνοδος της βαρβαρότητας απ’ άκρου εις άκρον των κατ’ όνομα ισλαμικών επικρατειών
(στο σημείο αυτό ο κ. Μεγαλομμάτης ορίζει το έτος 1580 ως ημερομηνία θανάτου του ισλαμικού πολιτισμού, συνεπώς καταλυτικά εκθέτει όλους τους υπερασπιστές των λαθρο-εισβολέων ως συμπαραστάτες βαρβάρων)
– διαμόρφωση του παναραβισμού και ψευδούς ταυτότητας και γλώσσας για τις μάζες των αποικιών της Γαλλίας και της Αγγλίας
(στο σημείο αυτό ο κ. Μεγαλομμάτης αναλύει ποια υπήρξαν τα εργαλεία του εκβαρβαριστικού ρόλου της Γαλλίας στον χώρο των αποικιών της, περιγράφει το αβυσσαλέο γαλλικό μίσος κατά του Χριστιανικού Κοπτικού Πολιτισμού της Αιγύπτου, και ορίζει τον παναραβισμό ως ένα απάνθρωπο και βάρβαρο σύστημα συμπεριφοράς που μετατρέπει τα θύματά του σε υπανθρώπους)
– συστηματικό και διεστραμμένο έργο εξαφάνισης
Α- της βερβερικής γλώσσας, παιδείας και ταυτότητας
Β – της κοπτικής γλώσσας, παιδείας και ταυτότητας
Γ – της αραμαϊκής γλώσσας, παιδείας και ταυτότητας, και
Δ – της υεμενικής γλώσσας, παιδείας και ταυτότητας – εκ μέρους των Άγγλων και Γάλλων αποικιοκρατών
(στο σημείο αυτο ο κ. Μεγαλομμάτης καταγγέλλει την εκ μέρους των δυτικών οριενταλιστών χρήση ψευδών εθνικών ονομάτων για τους Αραμαίους, όπως οι γελοίοι κι ανύπαρκτοι όροι ‘Χαλδαίοι’ και ‘Ασσύριοι’, καθώς και την απαγόρευση και πάλιν εκ μέρους των δυτικών αποικιοκρατών της χρήσης του ονόματος ‘Φοινίκη’ αντί του πλαστού όρου ‘Λίβανος’. Επίσης ο κ. Μεγαλομμάτης καταδεικνύει ποιο είναι το καίριο σημείο το οποίο αποκαλύπτει την δυτικοευρωπαϊκή ταυτότητα των ακαδημαϊκών γονέων του ισλαμικού εξτρεμισμού)
– άγρια διαστρέβλωση των εθνικών ιστοριών των παρανόμως αποσπασμένων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία λαών, η οποία συνοδεύτηκε από πολλαπλή σύγχυση – εξαπάτηση της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας (εκ μέρους των Άγγλων και Γάλλων οριενταλιστών)
– διεστραμμένη αναπαράσταση του Αρχαίου Ανατολικού και του Ισλαμικού Παρελθόντος προ του ευρωπαϊκού, δυτικού και διεθνούς αναγνωστικού κοινού (εκ μέρους των Άγγλων και Γάλλων οριενταλιστών)»

Δυσκολονόητος ὁ Μεγαλομμάτης;  Φυσικά!

Δημήτρης Κιτσίκης                      13 Νοεμβρίου 2019