Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 31, 2016

335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἡ Κίνα κατακτᾷ τὸν κόσμο335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἀπάντηση: οἱ Λευκοί. Γιατί; Ἀπάντηση: ἐπειδὴ κάθε εἶδος ὅταν εὑρίσκεται ὑπὸ ἐξαφάνιση ἀντιδρᾷ αὐτομάτως μὲ στόχο τὴν ἐπιβίωσή του. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους ὑπῆρχε στὴν Πελοπόννησο ὁ λέων τῆς Νεμέας. Σήμερα οἱ λέοντες ἔχουν ἐξαφανισθῆ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἀγριογούρουνα, ἀπὸ τὴν Γαλλία μέχρι τὴν Ἑλλάδα.

Ἐγὼ ὑποστηρίζω τὸν Τρὰμπ ἐπειδὴ ὡς λέων, δηλαδὴ ὡς λευκὸς ὑπὸ ἐξαφάνισιν, διαμηνύει ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ γιὰ μὴν ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, οἱ λέοντες (οἱ λευκοί). Ἀγωνίζομαι νὰ μὴν κάνουν τὰ παιδιά μου γάμο μὲ ἀλλα εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἁπλῶς ὡς θέμα ἐπιβιώσεως τοῦ εἴδους.

Βεβαίως ἡ Ὀρθοδοξία στὴν ὁποία ὡς Ἕλλην βασίζω ὅλην τὴν πνευματική μου ὕπαρξη, διδάσκει ὅτι  ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἀπὸ τοὺς λέοντες μέχρι καὶ τὶς ὕαινες, καὶ ὅτι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς  ἀπευθύνεται σὲ ὅλες τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις συμπεριφορᾶς τῶν εἰδῶν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, μὲ μόνη προτροπὴ τὴν κάποια γνώση τῆς ἑλληνικῆς .

Βεβαίως γνωρίζω ὅτι οἱ λέοντες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς κατεσπάραξαν ἀνηλεῶς τὶς κουλτοῦρες τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ τὶς ἐκράτησαν γυμνὲς καὶ ἀπροστάτευτες ἐνώπιον τῶν φοβερῶν ὀδόντων τῶν λεόντων. Τὰ ἐγκλήματα τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων τῶν ἰδεολολγιῶν, ξεπερνοῦν σὲ φρίκη τὰ ἐγκλήματα ὅλων  τῶν ἄλλων εἰδῶν το ζωϊκοῦ βασιλείου μὲ ἀποτέλεσμα σύσσωμος ὁ παθὼν Τρίτος Κόσμος τῶν σκούρων, μαύρων καὶ κιτρίνων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πλανήτου (μόνον οἱ Κινέζοι ἀντιπροσωπεύουν ἑνα δισεκατομμύριο τετρακόσια ἑκατομμύρια κατοίκους!) νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τοὺς λευκούς, κάτι ἀπαράδεκτο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ οἰκοσυστήματος.

Ὑποχρέωσίς μου συνεπῶς, ὡς λευκὸς εἶναι νὰ ὑποστηρίξω τὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου Τράμπ, ἰδίως κατὰ τοῦ Ἰσλάμ ποὺ ἄν καὶ ἀποτελουμένου ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ λευκῶν, λόγῳ θύματος τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων, χρησιμοποιεῖ μία ἀκραία έκδοχὴ τῆς θρησκείας του γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἀπὸ προσώπου γῆς ἑβραίους καὶ χριστιανοὺς λευκούς. Οἱ λέοντες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς δὲν εἶναι ἁπλῶς λευκοί. Εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἑλληνογενεῖς.

Ἡ πλημμύρα τῶν ἐκ νότου καὶ ἐξ ἀνατολῆς μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ κριτήρια φυλετικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικά, μὲ ἀλλαγὴ συντάγματος τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας ποὺ νὰ ἀποτρέπουν μικτοὺς φυλετικοὺς γάμους, ὅπως ἀποτρέπονται τὰ ζευγαρώματα μεταξὺ διαφορετικῶν εἰδῶν ζώων τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου.

Τὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ἐπιβίωση τῆς ὀρθοδοξίας,  τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπὶ 644 χρόνια (1280-1924), ἐνῷ τὸ ἀμερικανικὸ μέλτινγκ πότ μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια σχεδὸν ἐξηφάνισε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (I am Greek, περιορίζεται νὰ λέγῃ ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς κύριος Smith ποὺ ἔχει ἀποβάλλει μέχρι καὶ τὸ ὄνομά του). Ἐπίσης, τὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἐνσωματώσεως καὶ τῶν ἑβραίων στὸ ἐθνοκράτος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ διαβατηρίου, ἐκινδύνευσε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἑβραϊσμό, κάτι ποὺ προωθοῦσε μὲ ἔντονα αἰσθήματα ἀνθεβραϊσμοῦ ὁ ἑβραῖος Κὰρλ Μάρξ.  Εὐτυχῶς ὁ εὐρωπαϊκὸς ἀντισημισμὸς ποὺ ἐπανῆλθε στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ὑπεχρέωσε τὸν Θεόδωρο Χέρτζλ νὰ προωθήσῃ τὴν ἵδρυση κράτους τοὺ Ἰσραήλ.

 Ὁ Χὲρτζλ θὰ ἔδιδε τὴν πρέπουσα ἀπάντηση στὸν Ὀμπάμα σήμερα: Μεταξὺ δημοκρατικοῦ Ἰσραήλ (δηλαδὴ ἰσραηλινοῦ μέλτινγκ πότ) καὶ ἑβραϊκοῦ Ἰσραήλ (χωρὶς Παλαιστινίους) ὁ σιωνισμὸς προτιμᾷ τὸ δεύτερο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ ὡς ἕλλην Χέρτζλ,  διαλαλῶ: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Ἑλλάδος καὶ ὀρθοδόξου (χωρὶς μουσουλμάνους) Ἑλλάδος, ἐπιλέγω τὴν δεύτερη.

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, καὶ συγκεκριμένα ἡ αὐριανὴ Γαλλία τῆς θηλυκῆς ντὲ Γκὼλ, τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, διαλαλοῦν: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Εὐρώπης καὶ λευκῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐπιλέγουμε τὴν δεύτερη. Γι'αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ὑποστηρίζουμε τὸν Τράμπ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 1 Ἰανουαρίου 2017

288 comments:

 1. ΛογοθετόπουλοςDecember 31, 2016 at 7:11 AM

  Πώς η Αγγλια και η Γαλλία με τις τοσες αποκίες τους και τους μη Λευκούς αλλα πλέον Βρετανούς και αντίστοιχα Γάλλους πολίτες θα πετάξει ξαφνικά αιώνες λέγοντας στον μαυρο Γάλλο ότι δεν θα είναι πλέον Γαλλος εχοντας εισβάλει πρωτος στην Αφρικη και στην Χωρα του !

  Η Λε Πεν φυλετικά δεν θα εχει ως στοχο μια !λευκη Γαλλία αλλα απλώς θα καθαρίσει τα γκέτο και το ασχημο πρόσωπο των μη λευκων ..αλλα φυλετικα θα ειναι ακόμα εκει !

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΦΥΣΙΚΆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΗΓΗΣΕΤΕ ΜΑΓΓΕς ΜΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΑΝΡΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ ΠΩς ΓΕΝΕΤΑΙ Κ ΕΙΝΑΙ ΓΑΛΛΟς ΠΟΛΙΤΗς ΑΠΟ ΤΟ 1670 ΚΑΠΟΥ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕς ΠΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΒΟΪΑς ΣΤΗΝΝ ΓΑΛΛΙΑ .....ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σ ΟΛΟΥς ΣΑς

   Delete
  2. Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν.

   Υπάρχει στενοτάτη φυλετική, γλωσσική και πολιτισμική συγγένεια μεταξύ Σαβοΐας και Γαλλίας. Εν αντιθέσει ενας Ρωμηός, και φυλετικώς όμοιος των Γάλλων να είναι(Μεσογειακός, Διναρικος, Κρομανοειδής ή Αλπικός), πολιτισμικά θα είναι παράταιρος και δεν θα του αρέσει η Φραγκική Εσπερία του 1670.

   Delete
 2. Απὸ Τρὰμπ καὶ πέρα, Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἀποτρέψουν τὴν περαιτέρω εἰσβολή, ἰδίως δὲ τῶν κιτρίνων καὶ τῶν μουσουλμάνων στὸν χῶρο τους. Φυσικά, ὅ,τι ἔγινε ἔγινε μέχρι στιγμῆς. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκδιώξῃς τοὺς ἤδη ὑπάρχοντες τριτοκοσμικοὺς ἀπὸ τὰ ἐδάφη σου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κυριε καθηγητα, με απέλαση, υπάρχει τρόπος να τους διώξεις!Αντικίνητρα, άλλος ένας τρόπος, το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι βολευτηκαν με τα φθηνά εργατικά χέρια.Είναι όπως οι Βρετανοί έφηβοι στην Ελλάδα το καλοκαίρι, τους δέχονται τα διάφορα τελειωμένα νυχτερινά μαγαζιά με την διαφήμιση κάντε τα όλα λίμπα, και ενώ τους ποτίζουν καθαρό οινόπνευμα αδιαφορούν, όπως και για την υγεία αυτών των παιδιών, και για την κοινωνία οποια την άλλη μέρα το πρωί πρέπει να λειτουργεί ως εργαστήριο καθαρισμού για μπουζούκια δίχως να έχει κανένα όφελος!Επίσης είναι πολύ ωραίο να βλέπεις και κοινά όπως το ότι σε όλη την Ελλάδα οι μπράβοι τα καλοκαίρια είναι όσοι και κάτοικοι της Πάτρας όπως είναι και οι στρατιωτικές μονάδες που τάχα φυλάνε τα σύνορα από τους μετανάστες!

   Delete
 3. Εὐχαριστῶ σε, Θεέ μου, ποὺ μἔκανες λευκὸ καὶ ὄχι μαῦρο, χριστιανὸ καὶ ὄχι μουσουλμάνο, ἄνδρα καὶ ὄχι γκέυ, Ἕλληνα καὶ ὄχι Ἑβραῖο, σὰν τὸν φίλο μου τὸν φοροεἰσπράκτορα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ τὸ σοσιαλδημοκρατικό σου χιοῦμορ δὲν ἀλλάζει τὴν πραγματικότητα. Ἐγὼ μὲ τὴν σειρά μου λέγω, σὲ εὐχαριστῶ Θεέ μου ποὺ μὲ ἔκαμες πάντα καὶ ὄχι λέοντα, ἐφ'ὅσον ἐγὼ θὰ κατακτήσω τὴν γῆ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ἑδῷ ὁ συνάδελφος γκρεμίζει τὰ σατανικὰ εἴδωλα στὸν ζωολογικὸ κῆπο τοῦ Τορόντο.https://www.youtube.com/watch?v=UNf9HJ_aCY0 . Ὁ κόσμος μᾶς ἀνήκει.

   Delete
  3. Ο Κωσταντής θρηνά με άφθονο παραλογισμό, τρέλα και κακόγουστο χιούμορ το πέρασμα του κατά πολύ απαρχαιωμένου ουμανιστικού-Διαφωτιστικού αιώνα του, των κινημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, φιλελεύθερου(ισότητα-ελευθερία-δικαιοσύνη) ή/και μαρξιστικού(ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο! Κάτω Έθνη, θρησκείες και Βασιλιάδες!) περιεχομένου.

   Ο δικός μας αιών, αν και λίγο καθυστερημένος λόγω της στρατιωτικής μας ήττας προ 70 ετών, έφτασε και πάλι και ήρθε για να μείνει.

   Delete
  4. *θρηνεί

   Delete
  5. ἡ τραγῳδία ὄταν ἐπαναλαμβάνεται εἶναι φάρσα.

   Delete
  6. Αυτήν την φορά θα επαναληφθεί ως Έπος.

   Εθνικοσοσιαλισμός, Φασισμός και Σταλινισμός, όπως και Ισλαμισμός, είναι Ιδέες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν με αμιγώς Φασίζωνα ή Φασιστικό χαρακτήρα και σε 3000 χρόνια. Ο Χίτλερ εγεννήθη και εδημιούργησε τον Εθνικοσοσιαλισμό όπως ο Μουσολίνι τον Φασισμό και ο Στράσσερ τον δικό του εργατικό Εθνικοσοσιαλκσμό. Τέλος. Ό,τι και να πράξετε, οι μισάνθρωπες ιδεολογίες σαν τον Φιλελευθερισμό και τον Λενινισμό, δεν θα επιστρέψουνε ποτέ. Σήμερον όπου είναι επαναστατικός ο Κομμουνισμός είναι με την μορφή Εθνοκομμουνισμού και Εθνικομπολσεβικισμού, όπως στο Ντονέντσκ και το Λουχάνσκ, τελείως μα τελείως αντίθετος προς την εθνομηδενιστική, πολυπολιτισμική, πολυφυλετική και αθεϊστική τρέλα του Λενινισμού, του Τροτσκυσμού και της Σοσιαλδημοκρατίας(σχολή της Φρανκφούρτης κλπ).

   Get over it!

   Delete
  7. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 4. ΛογοθετόπουλοςDecember 31, 2016 at 8:17 AM

  Δυνατο είναι να τους εκδιώξης αλλα απλως θα φανει κάπως....
  Μα άμαν γινει η αρχη και οι κοιμισμένοι λευκοί θυμηθούν τις παλιές μέρες μπορει να ξεκινήσει απο απλώς με το να σταματησει η εισβολη περισσότερο των εξυπνων κιτρινων οπως ειπες που ειναι ύπουλοι ή απλως περιμενουν και επειτα των σκούρων που απλώς γεννοβολούν και μετά σιγα σιγα να αρχιζουν να "καθαριζουν" και γιατι οχι και αποικίες...

  Απλως τα λεω αυτα γιατί αυτα ακούω μονο και όχι από μερικούς γραφικούς και "νεοναζι" οπως τος ελεγαν ή ρεντνεκς και λοιπά ..εδω άλλοι καπως πιο πωρωμένοι μιλούν και για Ροδεσία ,οπως και εκει στην Ευρώπη θυμάστε τις παλίες σας δόξες....αυτοκρατορίες και δεν συμμαζεύεται !


  Πιστευω πως η Φυση του Λευκού θα τον κανει να επιβιώσει και πως αυτο το κυμα των μη λευκών στον λευκό κόσμο και οι ασιατική οικονιμική εισβολή ειναι απλώς μια σφαλιάρα ! ...
  Και με φυλετική αν το δούμε Οι μαυροί πνευματικά δεν μπορούν να επικρατήσουν αλλα ούτε και οι κιτρινοι οι οποιοι ειναι εξυπνοι αλλα λογο της ψυχοσυνθεσησ τους εναντι αυτής των λευκων θα τους εχει ως σκλαυους ..υπομονετικούς !

  ReplyDelete
 5. Τα καταφέραμε!

  Σας κάναμε από πολυπολιτισμικό μαρξιστή, φυλετικό Εθνικοσοσιαλιστή!

  Φυσικά και μπορείς. Δια πυρός και σιδηρου!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητὲ Φώτη, μή χαίρεσαι. Τὰ γραπτὰ μένουν. Νὰ ἀνατρέξῃς στὰ ἄρθρα μου τοῦ Τρίτου Ματιοῦ ἀπὸ τὸ 1999 καὶ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς ἀπὸ τὸ 1996. Τὸν Κιτσίκη θὰ τὸν καταλάβουν πολὺ μετὰ τὸν θάνατό του. Ἁπλῶς σοῦ λέω ὅτι ἀπὸ τὸ 1958 ποὺ ἄρχισα νὰ πρωτογράφω ποτὲ δὲν ἔχω ἀλλάξει θέση, κάτι πολὺ σπάνιο γιὰ διανοούμενο. Πολυπολιτισμικὸς δὲν ὑπῆρξα ποτέ. Τὸ γνωρίζουν κάλλιστα οἱ καναδοὶ συμπατριῶτες μου ποὺ τοὺς ἔχω φλομώσει μὲ τὶς ἐκδηλώσεις μου κατὰ τοῦ καναδικοῦ πολυπολιτισμοῦ.Ἐσὺ ὡς εἰκοσάχρονος, φυσικὸ εἶναι νὰ ψάχνεσαι καὶ νὰ ταλαντεύεσαι. Ἐλπίζω πάντως νὰ μὴν καταλήξῃς κλασσικὸς ἀστὸς ὅπως τόσοι καὶ τόσοι σύντροφοί μου τοῦ γαλλικοῦ Μάη 68. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Χαχα. Ξέρω ότι δεν υπήρξατε εσείς πολυπολιτισμικός. Ευτυχώς φιλτράρατε την μαρξιστική εργατική πολυπολιτισμικότητα και επίσης αντιληφθήκατε την σημασία της Φυλής όσο και την ανωτερότητα του Φασισμού(το γράφετε εξάλλου στα σχετικά σας άρθρα).

   Όταν εγώ φτάσω στην ηλικία σας, να είσθε σίγουρος Καθηγητά οτι η λέξις "αστός" θα έχει δαιμονική, άκρως αρνητική, νωχελική και υλιστική σημασία. Πιθανώς θα καταλήξει ως βρισιά όταν θα βρίσκομαι στην ηλικία σας.

   Έχει βέβαια και ενα καλό η αστική κοινωνία. Εμείς οι Φασίστες ως διαφωνόντες με τους Κομμουνιστές στο οικονομικό κομμάτι, γλιστρούμε ανάμεσα στις αστικες τάξεις μεταμφιεσμένοι σε συντηρητικούς ή απλά πατριώτες. Θέμα χρονου να κατεχουμε θεσεις-κλειδιά και να δράσούμε εκ των έσω όπως γίνεται π.χ. στην Γαλλία, υπό την προϋπόθεση όμως να υπάρχουν Φασίστες με νου και οχι μόνον με μπράτσα.

   Καλή Χρονιά!

   Delete
  3. Εγω ως εικοσάχρονος, ξέρω, ηδη από τα 16 μου τί εστί ορθό για μία βιολογική-πολιτιστική ομάς και τί όχι.

   Θεμα χρόνου ήταν να φτάσω και σε εσάς, λόγω της δίψας μου για περαιτέρω Γνώση. Ουδέποτε ταλαντεύθηκα. Η μόνη διαφορά είναι ότι με εσάς είδα την ΕΣΣΔ από Φασιστική οπτική δηλαδή ως ολοκληρωτικό σύμμαχό μου κατά της κιναιδοκρατίας του Φιλελευθερισμού. Επίσης εκατάλαβα ότι η πλεον ανώμαλη Ιδεολογία είναι ο Φιλελευθερισμός καθότι η κιναιδολαγνεία ουδέποτε ύπήρξε επί Στάλιν. Ίσα-ίσα καταπολεμήθηκε βιαίως.

   Delete
  4. Υπήρξα πάντοτε αντιδιαφωτιστικός αν και τότε δεν ήξερα τί σημαίνει.

   Υπήρξα επίσης πάντοτε Εθνικιστής και Αριστοκρατικός.

   Για εμένα Εθνικιστής σημαίνει ότι ceteris paribus, εγώ πάντοτε οφείλω να πράττω υπέρ των συμφερόντων του Εθνους μου, μα με Φιλελευθερισμό μα με Φασισμό. Όμως, όταν ο πρώτος βλάπτει και μάλοστα ανοιχτά το Εθνος μου, όπως και ο Κομμουνισμος, οφείλει να καταστραφεί.

   Ο Εθνικοαοσιαλισμός θαυμάζεται από εμένα λογω των Φασιστικών του βάσεων. Η Χιτλερική του μανία με την μονοφαινοτυπική ευγονική με βρίσκει καθέτως αντίθετο, λόγω ρασιοναλισμού αλλά και διχασμού που προκαλείται εντός ενός υγιούς Εθνους λόγω φαινοτυπικού Εθνικοσοσιαλιστικού διαχωρισμού. Στην θρησκευτική χροιά επίσης διαφωνώ καθέτως με τον Θρησκευτικό Εωσφορισμό του και τον αντιχριστιανισμό του. Είναι αυτοκτονία όταν ως Ρωμηός έχω μία ύπερχιλιόχρονη Ρωμαίηκη κληρονομιά να την θυσιάσω για μία ψεύτικη φύλετική Λευκή αλληλεγγύη που θα με θεσει δούλο των Δυτικών. Παρόλα αυτά δεν παύω, ως Λευκός να ενδιαφέρομαι μα συνάμα και να θρηνώ για την κατάπτωση και την εξαφάνιση της φυλής μου, παρά το γεγονός ότι αυτή έχει επί το πλείστον, συνδεθή με την Δυτική Ευρώπη, που υπηρξε θανάσιμος εχθρός της Ρωμανίας. Για αυτό και εξάλλου η Λευκή μου συνείδηση είναι τρίτη και τελευταία, μα παρόλα αυτά, υπάρχουσα και κραταιά.

   Συνεπώς δεν αντιλαμβάνομαι τί εννοείτε με τον όρο "ταλαντεύεσαι". Εγώ φιλτράρω τα πάντα και δεν καταπίνω τίποτε αμάσητο.

   Delete
  5. Εγώ το λέω γιατί νόημα ΔΕΝ έχει να λετε με περηφάνεια οτι "Είμαι μαρξιστης-λενινιστής, ΚΚΕ! Κόκκινος, όχ ροζ" την στιγμή που δεν ύπάρχει ΤΙΠΟΤΕ το μαρξιστικό πόσω μάλλον δε, Λενινιστικό(δηλαδή σοσιαλιστικό με φιλελεύθερα στοιχεία) στο παραπάνω άρθρο σας αλλά και στα τελευταία σας άρθρα.

   Οφείλετε ως Φιλόσοφος να παραδεχθείτε την γραμμή Ντούγκιν οτι ο Κομμουνισμός ανήκει στα σκουπίδια("garbage") και ότι έχει κλείσει τον αναποφευκτο αποτυχημένο κύκλο του.

   Delete
  6. Ακόμη και οι Κομμουνιστες που εσείς στηρίζετε ή στηρίξατε στο παρελθόν, με εξαίρεση τον Λένιν, πιο πολύ στον Φασισμό παρά στον Κομμουνισμό ανήκουν.

   Εκτός και εάν λέτε "μαρξιστής-λενινιστής", λόγω του οτι υποστηρίζετε Κομμουνιστική κοινωνική οργάνωση με Φασιστική πολιτική οργάνωση. Και πάλι όμως, είσθε κατά της αθεΐας. Συνεπώς δεν έχει νόημα να υποστηρίζετε τον Κομμουνισμό. Κρατά σε απαρχαιωμένα ερείπια της Αβύσσου, την ισχυροτάτη σκέψη σας και δυστυχώς την αμαυρώνει.

   Delete
  7. Υποστηρικτής του Τραμπ κι'εγώ κ.καθηγητά.Ως πολίτης των Η.Π.Α(Φιλαδέλφεια)και ως ελλην εχω μεγάλες προσδοκίες απ'αυτόν.Ελπίζω,(αν και το φοβάμαι),να μην αποδειχθεί Δούρειος ίππος. Θα ήμουν ευγνώμων αν ειχα τη γνώμη σας επ'αυτού.

   Delete
 6. Στα τσακίδια οι αιρέσεις σας ειδωλολάτρες. Εννοείται ότι είμαι με το Ισλάμ. Με το ακραίο Ισλάμ. Εσείς βέβαια εδώ, οι ειδωλολάτρες της Ελλάδας, επειδή κρατάτε έστω και τυπικά την ορθοδοξία (χωρίς βέβαια να έχετε ιδέα για αυτήν και τα διδάγματά της ούτε κατ΄ελάχιστο) δεν θα πάθετε τίποτα. Όποιος κρατάει ζωντανή την πίστη του Θεού προστατεύεται. Στους υπόλοιπους θα πέσει μάχαιρα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἀπὸ Ἰωάννης ὁ Ἔνοχος σὲ Ἰωάννη, συνεχίζεις νὰ τρολάρῃς. Τώρα λὲς ὅτι εἶσαι μὲ τὸ ἀκραῖο Ἰσλάμ. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ὑβρίζεις -διαφορετικὰ θὰ σέ ἔκοβα-συνέχισε τὸ παιχνίδι ποὺ σοῦ ἀρέσει. Ἔτσι ἦσουν διαδοχικὰ γιὰ ὅλες τὶς παρατάξεις ποὺ κατὰ καιροὺς ἀνέλαβαν τὴν ἐξουσία.Ἀπὸ τὸν Σαμαρᾶ στὸν Τσίπρα. Καλὴ χρονιά. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. ΛογοθετόπουλοςDecember 31, 2016 at 9:33 AM

   Ιουδαϊκή αίρεση κτλ? Πρώτοχριστιανοι ...?

   Εννοεις τον φυλετισμό αίρεση?
   Η Ορθοδοξία δημιουργηθηκε απο Λευκους και βαζοντας στον λεγομενο λευκο και τους κατοικους της μεσης ανατολης !
   Παντως οι Νεγροι..δεν δημιουργησαν την ορθοδοξια και την μαχαιρα ελπιζω να μην την νιωσεις εσυ με αυτα τα απελευθερωμενα μυαλα οπως και οι Λευκοι στην Νοτια Αφρική !

   Αλλα καλα ειναι ολα...παριστανουμε τους φιλανθρωπους..οι πλουσιοι παιρνουν και μερικα αφρικανακια και ολα αυτα απο τα βορεια προαστια ! οχι απο τις φαρμες της Ν.Αφρικής εαν ξερεις το τι γινεται !

   Οι Ρωμαίοι εαν ηταν εδω σημερα ,πρωτα θα ειχαν διάλυσει το γελιο κρατος στην Αθηνα και μετα θα ερχοταν η απέλαση των εισβολεων και των παρασιτων ξενων και ντοπιων...
   Λες και η Κωνσταντινουπολη χτίστηκε με ειρήνη και λογια αγαπης !

   Delete
  3. ΛογοθετόπουλοςDecember 31, 2016 at 9:37 AM

   Μολις ειδα οτι ο Ιωαννης ειναι τρολλ απο την απαντηση σας !
   Οποτε δεν υπαρχει λογος να δημοσιευτή η απαντηση μου σε ενα τρολλ !

   Delete
  4. Σοβαρολογείτε; Τίθετε δίλημμα μεταξύ ναζισμού και Ισλάμ και απορρείτε γιατί διαλέγω Ισλάμ;

   Εσείς τρολλάρετε και μάλιστα ασύστολα και για αυτό όλοι παλαιοί αναγνώστες σας σας εγκατέλειψαν.

   Delete
  5. Iωάννη πρώην Ενοχε,πρώην διανοούμενε χριστιανέ,νύν ισλαμιστή,σου θέτω ένα ερώτημα. Υπάρχει θεός? Αν ναι υπο ποίον άρχει?

   Delete
  6. Ιωάννη είσαι και τρολλάνθρωπος και βλαξ.

   Στα αλήθεια νομίζεις από οργανωτικής απόψεως ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός Ισλαμικού Σουνιτικού συστήματος και ενός Χιτλερικού Εθνικοσοσιαλιστικού;

   Στο αφιερώνω!

   https://en.wikipedia.org/wiki/Relations_between_Nazi_Germany_and_the_Arab_world#Hitler.27s_views_on_Islam

   Hitler:

   "Islam will ever be closer to us, than for example, France"

   Και κοκομπλόκο ο Τζόνης ο Αθώος!

   Delete
  7. Υπό κανέναν. Αφού είναι άναρχος.

   Delete
  8. Απλώς κατευθύνει μέσω της Πρόνοιάς του την ιστορία εκεί που θέλει, δηλαδή στην τελειοποίηση μέσω της ορθής διδασκαλίας περί αυτού. Για παράδειγμα το Ισλάμ τώρα, ως σατανική αίρεση, θα χτυπήσει τις αντίστοιχες αιρέσεις της δύσης(παπισμός, προτεσταντισμός, εθνικοσοσιαλισμός, φιλελευθερισμός κλπ.) Η Ελλάδα που κρατάει την ορθή πίστη δεν θα πάθει τίποτα, όπως αντίστοιχα η ορθοδοξία δεν έπαθε απολύτως τίποτα επί τουρκοκρατίας.

   Delete
  9. Οι τάχα μου Χριστιανοί είναι όντως ολιγόμυαλοι.

   Δεν καταλαβαίνουν ότι Χριστιανικό δεν είναι εντός στενών πλαισίων το ηθικό με ανθρωπιστικά-ουμανιστικά κριτήρια. Χριστιανικό σημαίνει ένα πράγμα:

   Ότι αφιερώνω την ζωή μου στον Λόγο του Κυρίου, τον ακολουθώ αλλά πάντοτε με σκοπό να ΔΙΑΤΗΡΗΣΩ ΑΝΕΠΑΦΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. Δηλαδή να διατηρήσω ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΦΥΛΕΣ!

   Ο Μπρέιβνικ συνεπώς, υπήρξε πολύ περισσότερο Χριστιανικός από τους αλληλέγγυους, οι οποίοι με εντολές των ΜΚΟ του χρήματος-κεφαλαίου θέλουν να καταστρέψουν την ομορφιά του κόσμου τούτου, την οποία κατά ένα σημαντικότατο κομμάτι αποτελεί η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του Πλανήτου. Επίσης και η Θρησκευτική, γλωσσική και κυρίως Πολιτισμική(η οποία γενικά συνάδει με την θρησκευτική αν και όχι πάντοτε, π.χ. Μπαγκλαντές).

   Ο Ένοχος λειτουργεί υπέρ του Διαβόλου, ενώ ο Μιχαλολιάκος υπέρ του Ιησού και ας μην είναι κατ'ανάγκην ο τελευταίος, Χριστιανός Ορθόδοξος αλλά αρχαιολάτρης.

   Delete
  10. Δεύτερη φιλοσοφική τάπα για απόψε από εμένα στον Ένοχο ως Πρωτοχρονιάτικο δώρον.

   Εάν θυμάμαι καλά, οι ανθρώπινες φυλές φτιάχθηκαν από τον Θεό ως χωριστά βιολογικά σύνολα και σε αυτον οφείλουν την ύπαρξή των αλλά και την όποια ανωτερότητα(π.χ. Λευκοί και Ανατολικοασιάτες) ή κατωτερότητα(Μελάνιδες και Νέγροι).

   Αναλόγως η γυναίκα εφτιάχθη ως υποδεέστερη του Ανδρός και ως υποστηρικτική σε αυτόν.

   Delete
  11. Εμείς Ιωάννη δεν εχουμε κόμπλεξ σαν εσάς τους κατακαημένους αστούληδες του πληκτρολογίου. Δεν φοβόμαστε να λερώσουμε τα χέρια μας, ίσα-ίσα περιμένουμε την Ώρα να το πράξουμε για να ανασάνει το Έθνος μας ώστε να ξεφύγει από την σημερινή του κατρακύλα.

   Εάν ήταν στο χέρι μου θα διέταζα άμεσα, φυλετικούς νόμους σε μία Εθνική Πολιτεία και θα έδιωχνα ή θα σκότωνα όποιο φυλετικό μίασμα ετώλμησε να πατήσει τα χώματα τα ιερά της Πατρίδος μου. Και θα ήμουν τρισυπερήφανος για την πράξη μου αυτή!

   Delete
  12. Ὁ Παρμενίδης ποὺ δὲν ἦταν βλάξ δὲν χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ὑπάρχω, διαχωρίζοντας τὴν οὐσία ἀπὸ τὸ φαινόμενο, ἀλλὰ εἰμὶ καὶ τὰ συνώνυμά του. Ἕτσι ἡ ἀντίθεση δὲν εἶναι ὑπάρχει Θεός δὲν ὑπάρχει Θεός ἀλλὰ ἐστὶ καὶ οὐκ ἐστί. Ἁπὸ κεὶ καὶ πέρα ο ἴδιος λέει ξεκάθαρα ὅτι ἔστιν μεν οὐκ ἔστιν δὲ μὴ εἶναι. Δηλαδὴ ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας καὶ ἀδιαίρετος, ἄρα δὲν εἶναι οὔτε πιὸ πάνω οὔτε πιὸ κάτω. Δὲν μπορεῖς νὰ πεῖς ὅλα εἶναι καὶ τίποτα δὲν εἶναι ποὺ νὰ μὴν εἶναι διότι τότε ὁρίζεις μιὰ περιοχὴ τοῦ ὄντος καὶ μιὰν ἄλλη τοῦ μη-ὄντος, ποὺ σύμφωνα μὲ τοὺς Ἐλεατες δὲν ὑπάρχει οὔτε εἶναι. Συμπέρασμα. Tὸ ρήμα ὑπάρχω ἀναφέρεται στὴν διάκριση μορφῆς καὶ περιεχομένου ποὺ ὅταν συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι σκέτη μορφὴ αὐτὸ καθεαυτό παύει ἡ ἀνάγκη καθορισμοῦ τῆς ὕπαρξης. Τὸ ἐρώτημα τοῦ Ἅμλετ ὑπάρχω ἤ δὲν ὑπάρχω, νὰ ὑπάρξω ἤ ὄχι καθίσταται σκέτη ἀνοησία, διότι εἶναι σὰν νὰ ῥωτάῃ ἠθοποιός τὸ κοινό. "Πέστε μου, ὦ θεαταί, μιλῶ ἤ δὲν μιλῶ ;".

   Delete
  13. Ευχαριστώ Κωνσταντή,καλή η ανάλυσή σου και αποδεκτή.Αυτό το ΄΄Αναρχος΄΄που ειπε ο Ιωάννης σημαίνει χωρίς αρχή?

   Delete
  14. Φίλε Κωνσταντινουπολίτη,μην μιλας σε παρακαλω για λευκη ανωτερότητα .Η Λευκή φυλή,δεδομένου ότι ειχε το προβάδισμα να γνωρίζει την αρχαιοελληνική πρόταση ζωής χιλιάδες χρονια πριν τις υπόλοιπες φυλές,δεν το αξιοποίησε,αντίθετα εθαψε τον ευεργέτη της.Το μεσουράνημα της λευκής φυλής ήτο ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός .Μετά το χάος.Αν εξαιρέσεις τους αρχαίους ημών προγόνους,η λευκη φυλή είναι το αίσχος του πλανήτη.Πολυ φοβούμαι δε και ο καταστροφεύς του.

   Delete
  15. Βεροιέα ελεος με τον φυλετικό μαζοχισμό!

   Στην Λευκή φυλή συμπεριλαμβάνονται και οι Ιρανοί, όπως και λοιποί εξωευρωπαϊκοί Ευρωπίδες, σαν τους Μικρασιάτες ανεξαρτήτως εθνολογικών γνωρισμάτων. Πέραν αυτού, την αρχαιότητα την σημάδεψαν ο Μεσογειακός και ο Ιρανικός φαινότυπος καθότι αυτοί κατείχαν τους υψηλοτέρους πολιτισμούς στην Ενδιάμεση Περιοχή.

   Έχεις μεγάλο λάθος για την Λευκή φυλή. Ο μόνος τρόπος η ανθρωπότης να προοδεύσει είναι η Λευκή φυλή να συνεργασθεί με την Βορειοασιατική(Κινέζους, Ιάπωνες, Κορεάτες) και να παραγκωνίσει τις λοιπές ή να τις θέσει υπό την Ιδεολογική-Θρησκευτική της κυριαρχία. Για να γίνει συνεπώς αυτό, μόνον μέσω της Ορθοδοξίας ή του Σιισμού είναι δυνατόν. Η Λευκή φυλή έχει άριστο συνδυασμό γνωρισμάτων που αναμφίβολα την κατέστησε μία φυλή Κατακτητών, Ηρώων και Πρωτοπόρων. Μην τα ρίχνεις στην φυλή, ρίχτα στις τράπεζες και το κεφάλαιο. Το Λευκό φυλετικό κίνημα του Μεσοπολέμου ύπήρξε άκρως Ελληνολατρικό και αντιφιλελεύθερο κατά των τραπεζών.

   Δεν καταλαβαίνω γιατί λες το αίσχος του πλανήτη; Έχει περιπέσει ναι, εν Δύσει σε φοβερά παρακμή αλλά δεν φταίει το φυλετικό της υπόβαθρο για αυτό. Είναι τρσγωδία η όλη κατασταση. Προσεπάθησε να ανασάνει πριν από 70 χρόνια αλλά τελικώς ηττήθηκε από το κεφάλαιο. Και μην ξεχνάς ότι οι Δυτικοί ήσαν οι μαθητές, ο Πλήθων υπήρξε ο Δάσκαλος και ο υπεύθυνος της εξαπλώσεως του ρασιοναλισμού στην Δύση. Τέλος, οι Ρώσοι είναι και αυτοί Λευκοί, και ακριβώς επειδή διέπονται από Ανατολίτικο, Ρωμαίηκο, Αντιδιαφωτιστικό πνεύμα, δεν έχουν τα χάλια των Δυτικών.

   Θέλεις δε θέλεις όλη η Φιλοσοφία αποτελεί υπόθεση της Λευκής φυλής. Όπως και πληθώρα άλλων πραγμάτων.

   Delete
  16. Ὄρισε τὴν φιλοσοφία γιὰ νὰ δοῦμε ποιανοῦ ὐπόθεση εἶναι.

   Delete
  17. Φιλοσοφία:

   Η πορεία προς τον Θεό και την Αλήθεια μεσω της Γνώσης.

   Delete
  18. Φιλοσοφία:

   Η απάντηση στο γιατί υπάρχομε και ποίον λόγο αποσκοπεί η ύπαρξή μας.

   Delete
  19. Φίλε Κωνσταντινουπολίτη.Η ωμή αυτοκριτική δεν είναι μαζοχισμός.Ειναι προφανές ότι είσαι έξυπνος,μέ γνώσεις,ευχέρεια και συγκρότηση λόγου.Παιδί θαύμα θα έλεγα,δεδομένης της ηλικίας σου. Μια συμβουλή από τη μετριότητά μου προς εσένα.Εάν θέλεις ν'αλλάξεις αυτό τον κόσμο γκρέμισε πρώτα το σπίτι σου.

   Delete
  20. Βεροιέα το έχω κάνει ήδη:

   Έδειξα στον πατέρα μου το πραγματικό νόημα του Φιλελευθερισμού και εκείνος στην τελική το δέχθηκε. Ασπάστηκε και πολλες Εθνικιστικές μου απόψεις, ιδίως δε αυτήν της πλήρους εναντιώσεώς μου προς την ιδία βαρύτητα της ατομικής ψήφου. Δέχεται πλέον ότι ο ολοκληρωτισμός ταιριάζει στον άκρως απείθαρχο γραικυλικό χαρακτήρα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι οι Έλληνες ουδέποτε ήσαν δούλοι με αλυσίδες στα 400 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας. Τουναντίον υπήρξαμε λαός σημαντικότατος για την λειτουργία της Οθωμανίας με αντάλλαγμα την διατήρηση της Ρωμηοσύνης μας. Αντιθέτως σήμερον στο """""ελεύθερο"""" γραικυλιστάν έχουμε ξεχασει ποίοι είμαστε. Να γιατί χρειάζετε ο Ρομαντικός Εθνικισμός και ας βιώσούμε μελλοντικά σε διεθνική οντότητα και όχι σε έθνος-κράτος. Το Έθνος μας νοιάζει, όχι το κράτος. Και φυσικά όταν το κράτος δεν ωφελεί το Ένος, κάτω το κράτος και ζήτω η μαυροκόκκινη ή κυανόμαυρη(αναρχοεθνικιστές) σημαία μέχρις καταλήσεώς του!

   Delete
  21. Και λες ωμή αυτοκριτική.

   Μάλιστα...η Λευκή φυλή που δεν είχε ποτέ αποικίες τί φταίει να αφανιστεί;

   Και πάλι όμως, όχι δεν μετανιώνουμε για φυλή ως τίποτα! Τί ήσαν οι ινδιάνοι και κλαίγονται; Ενα τίποτα. Τί ήσαν και τί είναι οι νέγροι και κλαίγονται; Ενα τίποτα επίσης. Δεν δύναται ενας Λέων να...απολογείται επειδή σκότωσε μία ύαινα.

   Delete
  22. Ίσα-ίσα, οι νέγροι θα έπρεπε να ευχόντουσαν σήμερα η Αφρική να ήταν υπό Λευκή κυριαρχία διότι απλούστατα το βιωτικό επίπεδο θα εκτοξευόταν όπως έγινε επί Apartheid στην Νότια Αφρική.

   Delete
  23. Ιωάννη, ο Εθνικοσοσιαλισμός δεν αποτελεί επ'ουδενί αίρεση.

   Είναι θρησκεία μόνος του και μάλιστα αξιοσέβαστη ως θρησκεία του Αίματος. Μαζί με τον Φασισμό, την θρησκεία του Εθνους αποτελεί τις πλεον αξιόλογες Μοντερνιστικές ιδεολογίες-θρησκείες.

   Το Ισλάμ είναι πολύ απλά παρακλάδι της Ρωμανίας. Όπως ακριβώς ο Πλήθων γέννησε την Δύση ετσι και ο Μωάμεθ γεννησε το Ισλάμ, πατώντας αντίστοιχα σε Ελληνικά(Πλήθων) και Ελληνορθόδοξα(Μωάμεθ) πρότυπα.

   Delete
  24. Επίσης τον έπεισα ευτυχώς για την ανωτερότητα του Τράμπ και ότι το συμφέρον μας έγκειται με αυτόν και όχι με την Χίλλαρυ.

   Επί αυτού, θα παρατηρήσατε όλοι ότι με το που βγήκε ο Τράμπ, ο Ράμα κουβεντα δεν λεει πλέον για την Τσαμουριά, ενώ ακριβώς πριν τις Αμερικανικές εκλογές όπου η νίκη της... Κίλλαρυ φαινόταν σίγουρη, κάθε μέρα όλο για Τσαμουριά έλεγε.

   "Φαντάσου τί ισχυρά λόμπυ τον στήριζαν για να τα λέει αυτά είς βάρος μίας χώρας της Ε.Ε.(αναφερόμενος στην Ελλάδα)", μου είπε ο πατέρας μου όταν του είπα το παραπάνω.

   Delete
  25. Ὁ παραπάνω ὁρισμὸς ποὺ ἔδωσες τῆς φιλοσοφίας εἶναι ἴδιον τοῦ λευκοῦ άνθρώπου ; Κοίταξε νὰ δῇς. Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, μὲ ὅλα αὐτὰ φτιάχνεις περσόνα. Αὐτὸ θὰ σοῦ γίνει μεγάλο βάρος στὴ ζωή σου στὸ μέλλον.

   Delete
  26. Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαινετε εἶναι νομίζω ὅτι μπλέκετε τὴν σκέψη μὲ τὸ ὑποκείμενό της. Αὐτὸ τὸ λάθος ἔκανε μοῦ φαίνεται ὁ Ντεκάρτ. Ἓπειδὴ ὁ Ἁριστοτέλης σκέφτεται τὴν τραγῳδία αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι τὴν σκέφτεται ἐπειδὴ εἶναι λευκός, Ἀβδηρίτης, ὄχι δοῦλος. Ἡ λειτουργία τῆς σκέψης δὲν ἔχει αἰτία. Ἥ κι ἄν ἔχει αὐτὴ κεῖται ἐκτός συνήθους σκέψεως.

   Delete
  27. Είμαι ήδη περσόνα. Θεμα χρόνου να αρχίσω να αρθρογραφώ, να εκδόσω συγγράματα και να εγκαινιάσω την νεα γενιά των Ελλήνων Φασιστών Φιλοσόφων, αντιδιαφωτιστικής φύσεως.

   Εάν ο Αριστοτέλης ήτο νέγρος, neger ή nigga, δεν θα μπορούσε καν να εκλάβει την έννοια της τραγωδίας. Ο νέγρος δεν δύναται εκ φύσεως να αντιληφθεί τί πάει να πει τραγωδία.

   Delete
  28. Διόρθωση:

   nigger

   Delete
  29. Και επίσης εάν ο Αριστοτέλης ήτο νέγρος δεν θα τον λέγαν Αριστοτέλη αλλά θα ήτο ομόνυμος ενός ανωνύμου στο εδώ ιστολόγιο ονόματι "Ούγκα μούγκα ζούγκα ζόγκ"!!!

   Αχαχαχα!

   Delete
  30. Το μυαλό του σοσιαλδημοκράτου όπως και του ιουδολάγνου Ενοχου είναι άρρωστο! Θελουν έστω και χάριν μίας Θεότητος, βάσει των τελευταίων σχολίων του Ενόχου της Ισλαμικής, να καταστρεψουν την παναρχαία φυλετική ομορφιά της Φύσεως!

   http://pathofentropy.blogspot.gr/search?updated-max=2009-05-12T05:33:00-07:00&max-results=40&start=22&by-date=false

   Ναι λοιπόν! Το λέμε και το φωνάζουμε! Ποία άλλη φύλή κατόρθωσε να φτιάξει τεοια Αριστουργήματα; Οι νέγροι με τα τουέρκ που κουνούν τον κώλο τους και τα ραπ τίγκα στις βρισιές; Οι Μελάνιδες με τη πτωματοφαγία και τον άκρως ζωώδη βίο των; Ή μήπως οι Πακιστανοί με την παιδοφιλία και την βίαιη γυναικοποίηση μελών τους εν απουσία της γυναικός(http://dimitrios-tsikas.blogspot.gr/2016/12/blog-post_26.html);

   Για να το ξέρετε, σας το λέω:

   Εάν πρέπει να επιλέξω μεταξύ πανφύλετικής μίξεως χάριν ενός Θεού(που βάσει των Χριστιανικών λεγομένων δεν ισχύει αλλά λεω...) και φυλετικής καθαρότητος, επιλέγω την τελευταία!

   Προτιμώ να ζήσω ως παγανιστής ή αρχαιολάτρης φυλετιστής παρά ως ιουδαιολάγνος πανανθρωπιστής και πανφυλετιστής Ιουδαίος, Χριστιανός ή Μουσουλμάνος!

   Delete
  31. Ζήτω η Λευκή Φυλή!

   Ζήτω το φυλετικό κάλλος!

   Delete
  32. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  33. Ο μισανθρωπισμός του δογματικού Καθολικότροπου Ενόχου και του μαρξιστού Κωσταντή είναι φανερότατος.


   Άκρως ρασιοναλιστες, ακόμη και πνευματικής φύσεως ρασιοναλιστες, μισούν και πολεμούν την αρχέγονη Ψυχή του ατόμου άκρως συνδεδεμένη με το Εθνος, την Φυλή και την Οικογένειά του!

   Θα ήθελαν είμαι σίγουρος, να ήμασταν όλοι Πακιστανοί, Αφγανοί, νέγροι ή μελάνιδες εάν ζούσαμε ύπό Θεοκρατικό καθεστώς(Ενοχος) ή υπό σοσιαλδημοκρατικό μαρξιστικό(Κωσταντής).

   Σας λέγω λοιπόν:

   Είναι ένας Δραβίδης, ενας νέγρος, ένας Αυστραλοειδής, ενας Αμερινδιάνος ή ενας Φιλιππινεζος...άνθρωπος με όλη την σημασία της λεξεως; Φυσικά και ΌΧΙ!

   Άνθρωπος σημαίνει Δημιουργία μαζί με Πνευματική, Καλλιτεχνική και Υλική Δημιουργία!

   Οι παραπάνω συνεπώς δεν είναι Άνθρωποι με κεφαλαίο, αλλά φαινότυποι με περιορισμένες δημιουργικές ικανότητες ή άκρως περιορισμένες.

   Είναι ευλογία να γεννηθείς Λευκός, Ευρωπεύς ή Βορειοασιάτης και κατάρα να γεννηθείς νέγρος ή μελάνης. Διότι στην τελευταία περίπτωση το αισθητικό, ψυχικό, καλλιτεχνικό και πνευματικό του αισθητήριο ανήκει στο ίδιο επίπεδο με εκείνο ενος ζώου.

   Και για φινάλε!, θα σας προβοκάρω στο μέγιστο.

   Εάν αύριο αφανίζαμε την νεγρική φυλή τί αντίκτύπο θα είχε στην ανθρωπότητα; Εάν βγάλει κανείς τους νέγρους από την ιστορία ως φυλή όπως βγήκανε οι Ινδιάνοι, μήπως θα πάψει να υπάρχει η Φιλοσοφία, οι θρησκείες, οι Αυτοκρατορίες, η επιστήμη, η τεχνολογία, η Τέχνη και η Ηρωικότης;

   Σας απαντώ εγώ:

   ΌΧΙ! Δεν θα εξέλειπε τίποτα! Ίσα-ίσα θα γλιτώναμε εμείς οι ικανοί φαινότυποι σωρεία εγκλημάτων, φόνων και κοινωνικής σήψεως, καλλιτεχνικής υπο-κουλτουριάρικης παρακμής(τουέρκ, ράπ) και φυσικά θα εξασφαλίζαμε την μελλοντική επιβίωση του είδους μας. Ενώ τώρα χάριν των μαλακιών των ΜΚΟ και των μαρξιστών-φιλελευθέρων Βορειοευρωπαίων θα μας φάνε φυλετικά διότι είναι 1,2 δισεκαττομύρια με άκρως αυξητικές τάσεις(
   ΌΧΙ! Δεν θα εξέλειπε τίποτα! Ίσα-ίσα θα γλιτώναμε εμείς οι ικανοί φαινότυποι σωρεία εγκλημάτων, φόνων και κοινωνικής σήψεως, καλλιτεχνικής υπο-κουλτουριάρικης παρακμής(τουέρκ, ράπ) και φυσικά θα εξασφαλίζαμε την μελλοντική επιβίωση του είδους μας. Ενώ τώρα χάριν των μαλακιών των ΜΚΟ και των μαρξιστών-φιλελευθέρων Βορειοευρωπαίων θα μας φάνε φυλετικά διότι είσαι 1,24 δισεκαττομύρια με άκρως αυξητικές τάσεις(http://www.worldometers.info/world-population/africa-population/)!

   Χίλιες φορές να εκλείψουν οι σκουπιδοφυλές χάριν των Αξίων φυλών. Όποιος αντιτίθεται σε αυτό είναι εγκεφαλικώς ηλίθιος. Λες και θα υπήρχε ποτέ Χριστιανισμός ή Ρωμανία δίχως τους Λευκούς; Μήπως την είχανε νέγροι την Ρωμανία;

   Delete
  34. Και επάνω στο παραπάνω μου σχόλιο:

   http://katehon.com/article/breaking-nations

   Ο Βιασμός της ΛΕΎΚΗΣ Ευρώπης.

   Delete
  35. Kωνσταντινουπολίτη σε δικαιολογώ επειδή είσαι νέος και παρορμητικός. Ακουσον άκουσον ο ΒΙΑΣΜΟΣ λέει ,της λευκής Ευρώπης.Οξύμωρο αυτό,σαν να λέμε ο βιασμος ενός λευκού βιαστή.Οσο για τις σκουπιδοφιλές που ειπες,σε πληροφορω ότι τα πλαστικά ,τα χημικά ,τα πυρηνικά σκουπίδια είναι εφευρέσεις της ανωτέρας ημών φυλής.Μία είναι η σκουπιδοφυλή κατά το ''ένα είναι το κόμμα''.

   Delete
  36. Η Σκοτεινή Τέχνη λέγεται Σκοτεινή λόγω σκοπού και Τέχνη επειδή προϋποθέτει ικανότητα.

   Κάλλιστα δύναται σήμερον η Λευκή φυλή να ξεφύγει από το Εωσφορικό της μονοπάτι και να επιστρέψει στο Φως. Δυστυχώς ο Εωσφορισμός είναι φανερός και υπάρχων σε όλες τις μοντερνιστικές Ιδεολογίες.

   Συνεπώς ναι! Θέλουμε Λευκή Ευρώπη στην οποία μάλιστα να διδάσκεται η σημασία της Ράτσας και η μεγιστη ποικιλομορφία των Λευκών Φαινοτύπων ώστε να αναδειχθεί ο πλούτος των μα συνάμα απαιτούμε και επιστροφή στο φωτεινό Χριστιανικό πνεύματικό μονοπάτι!

   Η δεξαμενή σκέψης "katehon", την οποία μάλιστα με τον που την βρήκα την έβαλε και στο Γαλλικό του άρθρο ο Καθηγητής και χαίρομαι για αυτό εάν δεν την ήξερε ήδη πριν, δείχνει τον σωστό δρόμο! Ευρώπη Λευκή και Χριστιανική!

   Delete
  37. Όσο για τον...βιασμό, αποτελεί βιολογικό φαινόμενο άκρως σύνηθες σε όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου. Η γυναίκα ουδέποτε γλίτωσε τον βιασμό. Παλαιά γινόταν μεσω του γάμου και της πρώτης νύχτας, σήμερον αφού έχει καταναλώσει τόνους αλκοόλ ή όντας και πιωμένη και ελαφρόμυαλη μεταμεσονύχτιες ώρες σε σκοτεινά σοκάκια.

   Η ίδια η φύσις της γυναίκας είναι αναπόφευκτο ότι οδηγεί στον βιασμό της. Το γυναικείο αιδοίο ματώνει από την φύση του όταν η γυναίκα είναι παρθένα.

   Επιστρέφοντας, είναι ντροπή ένας Λέων να βιάζεται από μία ύαινα. Αντιθέτως ουδείς σταματά τον Λέοντα από το να βιάσει μία ύαινα...

   Delete
  38. Και επανέρχομαι στο ότι για να βρει τον δρόμο της η Ανθρωπότης και να ξεφύγει από την σημερινή της μιζέρια και κατρακύλα, οφείλει να συσπειρωθεί γύρω υπό την πολιτική και πνευματική ηγεσία των πραγματικά Αρίστων γήινων φυλών, ήτοι των Ευρωπιδών και των Βορειοασιατών.

   Ευτυχώς, το πρώτο βήμα ήδη έγινε με τον παραγκωνισμό των Αβορίγινων και των Αμερινδιάνων.

   Ερώτημα:

   Και ποίος λεγει ρε ΚΠολίτη ότι εσύ ως Λευκός είσαι ανώτερος επειδή Δημιούργησες ενώ ο Αμερινδιάνος που δεν δημιούργησε είναι κατώτερος; Εκείνος δεν ζούσε ειρηνικά με την Φύση και μια χαρά ζωούλα είχε και δοξασίες δικες του, ανοιχτες και σε επαφή με τον πνευματικό του κόσμο;

   Συμφωνώ. Αλλά συνάμα πιστεύω ότι το Πεπρωμένο της Ανθρωπότητος, και ξέρω ακούγομαι σαν οπαδός της γραμμικής προόδου, είναι να αποτελέσει κάτι παραπάνω από ένα ακόμη θηλαστικό έλλογο ον. Στα άστρα λοιπόν! Στα άστρα!

   Μόνον οι Λευκοί και οι Κινέζοι δύνανται όμως, να φτάσουν στα άστρα!!!!

   Delete
  39. Δεν ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσον τα άστρα είναι Χριστιανικά.

   Υποπτεύομαι Εωσφορική ρίζα στην αναζητηση αυτή για μεγαλείο. Και πάλι όμως δεν είναι δυνατόν. Εάν όλοι γινόντουσαν μοναχοί Θεέ μου, θα πεθαίναμε! Νόημα δεν θα είχε λοιπόν μετά η θρησκεία. Αλήθεια άραγε επαρκεί το Χριστιανικό νόημα σήμερον; Κάθε μία αναζήτηση και ανακάλυψη ανθρώπινη σύμφωνα με τον φιλοσοφικό Εωσφορισμό είναι κομμάτι του. Δηλαδή ο άνθρωπος όλο και φτάνει πιο κοντά στο "να γίνει ένας Θεός". Εκτός και εάν, όλα τα ανθρώπινα μεγαλεία, πραγματοποιούνται με την ευλογία Κυρίου. Και πάλι όμως γιατί και ποίο το νόημα αφού ο πρότυπος Χριστιανικος βίος είναι ο μοναχισμος; Εγώ φταιω μάλλον...τα βλέπω άσπρο-μαύρο και τείνω να πέσω στο εδώ σχόλιο στην ρασιοναλιστική παγίδα. Από την στιγμή που η αναζήτηση ως μέρος του φιλοσοφικού Εωσφορισμού είναι κατά κανόνα και μέρος του Θεού(το Κακό ως μέρος του Θεού) τότε λοιπόν υφίσταται διαλεκτική σχέση μεταξύ Αναζητήσεως Εωσδορικής φύσεως(τεχνολογία, πρόοδος υλική, ισχύ) και Ταπεινότητος Ορθοδόξου(μοναχισμός, βίος ως δούλος του Θεού, βίος σαν Αμερινδιάνος). Θυμίζει η διαλεκτική αυτή σύνθεση, τον Αρχαιοφουτουρισμό....

   Delete
  40. "Μία είναι η σκουπιδοφυλή..."

   η δική σου, σύμφωνα με την σκέψη σου, δηλαδή και εγώ είμαι ως μερος της σκουπιδοφυλής, σκουπιδάνθρωπος.

   Πιο ατόφιο ορισμό του φυλετικού μαζοχισμού, τελευταίο στάδιο του παθολογικού αλτρουισμού, δεν μπορούσες να δώσεις! Μπράβο Βεροιέα! Γνήσιος φύλετικός μαζοχιστής, self-hating White!

   Αδόλφε...έφυγες γρήγορα αν και φταις διότι δημιούργησες χάσμα καθαρά πολιτισμικό(και όχι φυλετικό) στην Λευκή φυλή μεταξύ Δύσεως και Ανατολής, ξεχνώντας τις κοινές Σκανδιναυικές Ρίζες αμφότερων, Γερμανών και Σλαύων.

   Delete
 7. Και μιας που μιλήσατε για Λέοντες:

  https://www.youtube.com/watch?v=dPlTg6tCIh8

  Ο Λευκός Λέων!

  ReplyDelete
 8. Κυριε κιτσικη με εχει συναρπασει το εργο και το μυαλο σας..σας διαβαζω εδω και καιρο ειχα γραψει ξανα πριν καποιους μηνες.δυο παρατηρησεις θα ηθελα να σας κανω.
  Πρωτη: πως ταιριςζει απο την μια να επιλεγετε την 2η ελλαδα την ορθοδοξη χωρις μουσουλμανους ενω μιλατε για μια συνομοσπονδια μουσουλμανων χριστιανων.
  Δευτερη : με απογοητευσε και με λυπησε το σχολιο σας στον ιχωρ στο προηγουμενο αρθρο σας οπου του ειπατε οτι δε νοιαζεστε καθολου για την σπιθαμη που καταλαμβανει η ελλαδα του σημερα και για τους κατοικους της παρα μονον ο συμπαντικος ελληνισμος.νομιζα οτι νοιαζοσασταν και για τα δυο.

  Υ.Γ. πρινν λιγο καιρο ειχα δει κατι σχόλια απο εναν πανιωτη που δεν ημουν εγω..αν θυμαστε οταν σας ειχα πρωτο γραψει σας ειχα ρωτησει τι βιβλια θα επρεπε να διαβάζω και μου απαντησατε να εχω τον πλατωνα στο προσκεφαλι μου.

  Καλη χρόνια με υγεια και ευτυχια σε ολους σας.

  ReplyDelete
 9. Δὲν εἶναι κατὰ τὴν ταπεινότατή μου γνώμη, αὐτὴ ἑνός πάντα ποὺ ζεῖ στὸν ζωολογικὸ κῆπο τῶν Παρισίων, καὶ τρέφεται ἀπὸ τὰ φύλλα μπαμποῦ ποὺ τοῦ σερβίρει κάθε μέρα ὁ μαῦρος ὑπάλληλος, τὸ θέμα ἡ φυλὴ τῶν ἐπισκεπτῶν τοῦ ζωολογικοῦ κήπου. Ἑγὼ βλέπω κάθε μέρα μαύρους, κίτρινους, ἄσπρους ποὺ μἐ κοιτάζουν μέσα ἀπὸ τὶς γρίλλιες καὶ καταλαβαίνω ποιός θἄθελε νᾷναι στὴν θέση μου καὶ ποιός ὄχι. Σᾶς πληροφορῶ πὼς ὅλοι μὲ ζηλεύουνε τὴν ὤρα ποὺ μασουλάω καὶ σιχτηρίζουνε γιὰ τὰ λεφτά ποὺ δώσανε στὴν εἴσοδο.

  Ὁ μόνος ποὺ δὲν μὲ ζηλεύει εἶναι ὁ μπαμπάς μου τὸ πάντα. Αὐτὸς ξέρει τί πᾷ νὰ πῇ πάντα. Εγὼ μόνο τὸ μπαμπά μου ἀγαπάω γιατὶ δὲν μὲ ζηλεύει. Οἱ ζηλιάρηδες εἶναι ἄλλη φυλή. Μόνο μὲ τὸ μπαμπά μου ὑπάρχει συνεννόηση.

  Ὅταν μιὰ μέρα ὁ φύλακας ξεχάσἡ τὴν πόρτα ἀνοιχτή θὰ βγῷ ἔξω νὰ Τὸν βρῶ.

  ReplyDelete
 10. Dear professor,
  why the fixation with the Jews and not, for example, the Japanese or the Mayans?
  What have the Jews offered to humanity's ecosystem?

  ReplyDelete
 11. θηλυκή Ντέ Γκώλ ή Μαρί Λεπέν....κυριε Δημήτρη για τόνομα τού Θεού .... για τόνομα τού Θεού ....είπαμε να μη τήν ξεχειλώσουμε τή ρημάδα τή προτωχρονιάτικη κάλτσα....τέλος πάντων άς καμω οτι δέν ειδα δέν άκουσα δέν κατάλαβα χρονιάρες μέρες.....ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥς

  ReplyDelete
 12. Σκέψεις ατάκτως ειρημένες


  Θεολογικά

  Υπέρτατος συμπαντικός νόμος:
  Ελεύθερη βούληση.
  Μας εδόθη δικαίωμα επιλογής:
  «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»
  Εμείς και μόνον εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.
  Δεν σταμάτησε ούτε την δική Του σταύρωση
  «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς• οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»

  Φιλοσοφικά
  Η κατά Φρόιντ κυριαρχία των ενστίκτων, έρχεται αντιμέτωπη με το ότι είμεθα έλλογα όντα και την συνεπακόλουθη εξεργασία των αρχέγονων ενστίκτων ώστε αυτά να μην δικαιολογούν τις πράξεις μας.
  Είναι επιλογή μας εάν θα επικρατήσει το ζώο μέσα μας
  η το έλλογο ον.

  Και κάποια ερωτήματα.
  Ποια η διαφορά της ύβρεως (οτιδήποτε θίγει την τιμή και την αξιοπρέπεια κάποιου) εν τη παρουσία του και πια εν τη απουσία του. Εάν δεν υπάρχει διαφορά αυτό δεν προσδιορίζει την φιλοσοφική του προσέγγιση -στάση όσο υπάρχει για όταν απέλθει; Αυτό δεν δίνει άλλη διάσταση για το ενδιαφέρον του σ ότι αφορά την μνήμη των ανθρώπων είτε συνεχίσει να υπάρχει είτε οχι;
  Αυτό βέβαια αφορά το κλάσμα του φθαρτού.
  Γιατί για το άφθαρτο, το κλάσμα του φθαρτού είναι πέρασμα.

  Ποια η σχέση της ύβρεως και της συνεπακόλουθης ασέβειας προς τους θεούς στην αρχαία Ελλάδα.

  Ατίθασοι άνθρωποι υπήρχαν υπάρχουν παντού πάντοτε.
  Ελεύθεροι το ίδιο.
  Ευσεβείς επίσης.
  Αμφισβητίες επίσης.

  Πνεύμα ατίθασο. ελεύθερο. αμφισβήτησης και ευσεβές ταυτόχρονα δεν υπάρχει παντού και πάντοτε. Είναι ιδέα που
  δεν γεννήθηκε αλλά υπήρξε υπάρχει και θα υπάρχει στο διηνεκές
  και χαρακτηρίζει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

  Ως ιδέα δεν έχει σύνορα.


  Χαίρομαι γιατί με προκαλείς να σκέφτομαι.

  Ιωάννης

  ReplyDelete
 13. Πάντως οι περισσότεροι σχολιασταί του εδώ ιστολογίου είναι φυλετικώς μαζοχιστές.

  Θέλουν ντε και καλά να κλείσουν τα μάτια στην Φυλετική Πραγματικότητα. Ναι φυσικά, δεν είναι η μόνη πραγματικότητα μα συνάμα δεν παύει να ισχύει ως πραγματικότητα. Τα ίδια ισχύουν και για την Εθνική πραγματικότητα, την πολιτισμική, την θρησκευτική, την γλωσσική, την σεξουαλική(2 βιολογικά φύλα) και λοιπά.

  Ας αρχίσουμε λοιπόν με τους θεωρούμενους ως "Λευκούς", τους Ευρωπαίους/Ευρωπαϊκούς Ευρωπίδες-Καυκασοειδείς:

  https://i.warosu.org/data/ic/img/0016/72/1394314910539.png
  http://documentslide.com/documents/human-phenotypes-manual.html
  Συνεχίζοντας εχουμε λαούς με Ευρωπιδικά μεν γνωρίσματα αλλά συνάμα με καίριες βιολογικές διαφορές(Μη Ευρωπαίοι Ευρωπίδες-Καυκασοειδείς):

  http://i.imgur.com/sdItSji.png
  http://s29.postimg.org/agyyyzvjp/non_european_caucasoids.png

  Επειτα υπάρχει η νεγρική φυλή:

  (https://1.bp.blogspot.com/-ZH3y9ofqK4E/V-ardXPPYEI/AAAAAAAAGIk/fJi3Iijoz4w1YLyTHkO_mE-nvEFoItH6wCEw/s1600/Negroids.jpg)
  με μηδενική πολιτιστική, καλλιτεχνική και επιστημονική συνεισφορά,

  η Αυστραλοειδής φυλή, η οποία και αποτελεί την πιο πρωτόγονη και ζωώδη παγκοσμίως(ενα βήμα εξελικτικά πριν τους νέγρους), με επίσης μηδαμινή παρουσία:

  https://4.bp.blogspot.com/-lHqWywrVQhs/V-arZaSkBhI/AAAAAAAAGIU/j-w3ps-cLfQ_oejgV5IkmddqNOsWB89MACEw/s1600/Australoids.jpg

  (οι Βέδδιδες αποτελούν τον πάτο των φυλετικών Ινδουϊστικών καστών μαζί με τους μελάνιδες)

  και Οι Μογγολοειδείς, με ισχυρή στρατιωτική, καλλιτεχνική, επιστημονική και πολιτιστική παρουσία:

  https://4.bp.blogspot.com/-0_IOsIV2kbY/V-ardF72HtI/AAAAAAAAGIg/XI5QzJiRzuoR7xCLYFazZdUVr_YjyWYBwCEw/s1600/Mongoloids.jpg

  ReplyDelete
 14. Ἕνα μέρος τοῦ πάντα εἶναι ἄσπρο καὶ ἕνα τούρκικο νόμισμα ἦταν τὰ ἄσπρα.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.
  Ἑὰν ἀντιθετα μὲ τὸν Ἀριστοτέλη θεωρήσουμε ὄτι ὁ Πρωταγόρας μὲ τὴ λέξη χρήματα δὲν εννοεῖ τὰ πράγματα, ἀλλὰ τὰ ἀναγκαῖα, δηλαδὴ τὰ χρήματα, τὸ νὀημα τῆς φράσης δὲν ἀντιτίθεται στὴν ἐλεατικὴ φιλοσοφία. Στὸ παράδειγμά μας.

  Ὁ λευκὸς ἄνθρωπος μετράει τὶς ανἀγκες του καὶ μὲ βάση τὴν άνθρώπινη λευκότητά του κρίνει τὶ χρειάζεται ἀνθρώπινη λεύκανση καὶ τί δὲν χρειάζεται ἀνθρώπινη λεύκανση.

  ReplyDelete
 16. Υγ. Μιὰ φυλετικὴ παρατηρηση γιὰ ὅσους δὲν καταλαβαίνουν ἀπὸ λεπτὲς ἀποχρώσεις και τὰ θέλουνε χοντρὰ-χοντρά καὶ μυθολογικά. Οἱ λεὐκοί - δηλαδὴ τέλος πάντων αὐτοὶ ποὺ κατάγονται κατὰ βάσιν ἀπὸ τοὺς πρώτους ὁμιλήσαντες μιὰν ἰνδοεὐρωπαϊκὴ διάλεκτο, μητέρα τῶν σημερινῶν λεγομένων ἰνδοεὑρωπαϊκῶν διαλέκτων, εἶναι μὲ βάση τὴν πειστικότερη μέχρι στιγμῆς θεωρία https://en.wikipedia.org/wiki/Paleolithic_Continuity_Theory

  ἕνα παρακλάδι τοῦ homo sapiens ποὺ ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν homo neandertlensis
  https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal#/media/File:Carte_Neandertaliens.jpg, δηλ. ἕναν προγενέστερο τῦπο ἀνθρώπου ποὺ εἶχε ἐγκλωβιστῇ στὴν Εὐρώπη ἤ περὶ τὴν Εὐρώπη τὴν τελευταῖα https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Last_Glacial_Maximum_Vegetation_Map.svg
  παγετώνειο περίοδο. Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ὅλα δείχνουν ὅτι κατὰγεται βιολογικῶς ἀπὸ τὴν Ἁφρικὴ καὶ ὄχι τὸν πλανήτη Ε( https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Spreading_homo_sapiens_la.svg/851px-Spreading_homo_sapiens_la.svg.png).

  Ὁ πρόγονος τῶν σημερινῶν λευκῶν δὲν ἀποκλείεται νὰ ἦλθε σὲ κάποια διασταύρωση πολιτισμικὴ ἄν ὄχι σεξουαλικὴ https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal#/media/File:Homo-Stammbaum,_Version_Stringer-en.svg, , https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus#/media/File:Human_evolution_chart-en.svg μὲ αὐτὸν τὸν καθυστερημένο τῦπο, τὸν τοῦ Νεάντερταλ, νὰ ἐπηρεάστηκε ἡ γλῶσσα του ἀπὸ τὴν δική του, καὶ μάλιστα κάποια γονίδια κρετινισμοῦ (ἐδῷ ἀρχίζω τὰ δικά μου καὶ ἐγκαταλείπω τὴν ἐπιστήμη ὁριστικά) https://en.wikipedia.org/wiki/Neanderthal_genome_project

  ...νὰ μεταδιδονται καὶ βιολογικῶς ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τοῦ Νεάντερταλ στὸν ἄνθρωπο ποὺ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν λεοντὴ του Ἡρακλέους. Μόλις βλέπει ἕνα ῥόπαλο γίνεται αὐτὸ ποὺ λέει ἡ λαϊκὴ παροιμία "εἶδε ὁ γύφτος τὴ γενιά του κι ἀναγάλλιασε ἡ καρδιά του". Ἁρχίζει νὰ χοροπηδάῃ, καὶ ὅπως τὸ λέει ὁ Λοϊζος, "καὶ τὰ μικρά του τὰ μερμηγκάκια χειροκροτᾶνε μὲ ἐνθουσιασμό". Αὐτὸ ποὺ λέγεται λόγος, εὐφυία, πνευματικὴ ἀνωτερότης τοῦ λευκοῦ, ἴσως δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ ῥοπάλου τὴν εσωτερικευμένη στὸ μυαλὸ τοῦ λευκοῦ κρανιου. Οἱ πραγματικὰ ἔξυπνοι βλέπουν μὲ τὶς αἰσθήσεις. Γι αὐτὸ καὶ δυσκολεύονται νὰ ἐξηγήσουν στὸν Νεανταρτάλιο πόσο καθυστερημένος εἶναι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κλαασικός πουθενάρχης.

   Εξηγεί με γλωσσικα ινδιευρωπαϊκά κριτήρια, τις ανθρώπινες φυλές!

   Και νομίζει ότι το να είσαι Ευρωπαίος Ευρωπεύς έγγυται αποκλειστικά στο...χρώμα του δέρματος, ενώ καίριο ρολο παίζουν η πληθώρα των διαφορετικών σωματικων και βιιλογικών-ονευματικών χαρακτηρίστικων και λίγο ρολο το επίπεδο της μελανίνης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο Μεσογειακος φαινότυπος που υπηρξε σε Ευρώπη και Ασία πολιτιστικά και πολιτικά κυρίαρχος μέχρι και το 1204, έχει σκουρότερο χρώμα ως φαινότυπος λόγω αυξημένων επιπέδων μελανίνης, όπως και ορισμένοι πρωτο-ΚΜ(Paleoatlantid, βλέπε Σόμερς).

   Delete
  2. Εξηγεί με γλωσσικα ινδιευρωπαϊκά κριτήρια,
   Κλασσικὸς ἀπρόσεκτος ἀναγνώστης.

   Delete
  3. YΓ. Κωνσταντινουπολίτη ξεκόλλα. Οἱ φυλές εἶναι πάντοτε ἀφαιρέσεις καθότι κοινωνικὲς κατηγορίες καὶ ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ ἀναλυθοῦν πλήρως μικροβιολογικῶς. Ἑξάλλου πρὶν τὸν Παστέρ δὲν ὑπῆρχαν μικρόβια, φυλὲς ὅμως δόξα τῶι Θεῷ. Ὁ λευκὸς ἄνθρωπος εἶναι κατὰ βάσιν - προσοχή - συνώνυμο πρῶτα τοῦ εὐρωπαίου, δηλ. τοῦ κληρονόμου τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἔπειτα τοῦ χριστιανοῦ, ἔπειτα καὶ μόνον τότε τοῦ χρώματος τοῦ δέρματός του, καὶ τέλος συνώνυμο τῶν ὁμιλούντων τὶς γλῶσσες ποὺ κυριαρχοῦν στὸν πλανήτη ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς ἰμπεριαλιστικῆς φάσης τοῦ καπιταλισμοῦ, δηλ. τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 19ου αίῶνα. Οἱ Ἰνδοὶ τῆς Βεγγάλης εἶναι ἀπὸ δίαφορες ἀπόψεις πιὸ λευκοὶ ἀπὸ πολλοὺς Εὐρωπαίους.

   Ὑπάρχει πράγματι μιὰ βιολογικὴ βάση στὴν λευκὴ φυλὴ καὶ αὐτὴ ποὺ ξέρω καὶ συναρμόζεται μὲ τὰ δεδομένα ποὺ ἐγὼ τοὐλάχιστον διαθέτω εἶναι αὐτὴ ποὺ προτείνει ἡ θεωρία ποὺ παρέθεσα. Ὁ λευκὸς εἶναι τὸ παρακλάδι ἐκείνο τοῦ homo sapiens (τοῦ εἴδους δηλ. στὸ ὁποίο ἀνήκουμε, φαντάζομαι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς) τὸ ὁποῖο παρακλάδι εἶναι ἤδη ἐγκατεστημένο στὴν πρώιμη παλαιολιθικὴ ἐποχὴ στὴν σημερινὴ Εὐρώπη. Στὴν φάση αὐτὴ βιολογικὰ καὶ γλωσσικὰ χαρακτηριστικὰ εἶναι πολὺ λιγότερο δξεχωρισμένα μεταξύ τους ἀπότι σήμερα διότι οἱ μετακινήσεις, οἰ ἐπικοινωνίες καὶ ἡ γραφὴ εἶναι τότε δύσκολα πράγματα ἔως ἀνύπαρκτα. Ἡ ὅποια βιολογικὴ διαμόρφωση τῶν σήμερα λεγομένων λεὐκῶν συμβαδίζει στὴν φάση ἐκείνη μὲ τὴν γλωσσικὴ τους διαμορφωση, σύμφωνα μὲ τὴν Θεωρία τῆς Συνεχείας τῶν Μάριο Ἀλινέι, Μαρσέλ Ὄττε κ. ἄ.

   Μὴν ξεχνᾶμε ὅμως ποτὲ ὅτι ὅλες οἱ φυλὲς τοῦ πλανήτη μας ἄνευ οὐδεμίας ἐξαιρέσεως ἀνηκουν στὸν ἴδιο τῦπο, στὸ εἶδο γένος, στὸ ἴδιο εἶδος. Δὲν ὑπάρχει σήμερα Νεανταρτάλιος ἤ ἄνθρωπος τοῦ Πεκίνου. Εἶναι λανθασμένη ἡ βιολογίζουσα τάση νὰ θεωρεῖται ἄλλη φυλὴ βιολογικῶς ο νέγρος ἀπὸ τὸν λευκό. Ἑφόσον μποροῦν νὰ κάνουν ἀπογόνους γόνιμους ἀνήκουν στὸ εἶδος ἄνθρωπος. Αὐτὸ τὸ πράγμα νὰ μὴν τὸ ξεχνᾶμε ποτὲ καὶ νὰ μὴν λέμε ἀνοησίες ὅτι τάχα μου ἡ κοινωνικὴ συγκρότηση μιᾶς φυλῆς εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα μὲ τὸ ζωικὸ εἶδος στὴν ταξινόμηση τοῦ Κυβιέ. Ὁ διαχωρισμὸς λεὐκῶν καὶ μαύρων, λ.χ., εἶναι πλέον ἀκριβῶς καὶ ἄνευ ούδεμίας ουσιώδους διαφορᾶς ὅπως ὁ διαχωρισμὸς Ἑβραίων, Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων στὴν Ὁθ. Ἁὐτοκρατορία, κοινωνικὸς διαχωρισμός. Οἱ μουσουλμάνοι δὲν ἦταν μουσουλμάνοι ΠΡΟ τοῦ διαχωρισμοῦ, βέβαια, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν πρὶν τὸν 5ο αἰῶνα π. Χ. !!! Ἅρα τὸ σύστημα τῶν μιλλιέτ ἔχει ὁλοκάθαρα κοινωνικὴ βάση καὶ μόνον (καὶ θρησκευτική, ἀπὸ ἄλλη σκοπιά). Τώρα, βεβαίως, ἄλλο πράγμα ὁ μαῦρος, ἄλλο ὁ λευκός, ἀλλὰ ἐφόσον κάνουν ἀπογόνους, ἡ ἐπιθυμία νὰ ΜΗΝ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΥΛΕΣ εἶναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ καὶ αἰσθητικὴ καὶ σὲ ΚΑΜΙΑ περίπτωση ἀποτέλεσμα προκαθορισμένο, ἐκτός καὶ ἄν κάποιος ἔχει στὰ χέρια τοῦ τὸ manual τοῦ Κυρίου ἡμῶν γιὰ τὴν ἠλεκτρικὴ σκοῦπα ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ.

   Delete
  4. Φυλή = Κοινωνικό κατασκεύασμα.

   Κλασσσικότατος μαρξιστής, που δεν έχει ιδέα από ανθρωπολογία και επιλέγει να διαγράψει ή να θέσει ταξικά κριτήρια στην πανάρχαια αυτή πραγματικότητα! Σαν τους νέγρους που κλαίνε επειδή τους είχαν δούλους. Καλά να πάθουνε! Μόνο για δούλοι είναι άξιοι. Δεν είναι τυχαίο που οι νέγρες σκίζονται να πάρουνε άνδρα Λευκό και στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή ακριβώς αναγνωρίζουν την μειονεκτική τους φυλετική θέση ότι για να τις πάρει ο ευγενής Λευκός οφείλει να θυσιάσει το Αίμα του, είναι 30 φορές πιο περιποιητικές από τις σημερινές Λευκές, οι οποίες είναι αχρηστότερες και από ιερόδουλες!

   Delete
  5. Φυσικά και είναι ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ.

   Η λέξις Υβρίδιο αποτελεί σύνθεση των λέξεων "ύβρις Διός" ακριβώς για να καταδείξει το τί μίασμα βγαίνει από φυλετική μίξη. Η φυλετική μίξη δίνει απόγονο τρελαμένο λόγω πλήρους αναντιστοιχιας των διαφορετικών φυλετικών DNA. Όσους μικτούς γνώρισα στην ζωή μου, κυρίως στην Αγγλία, ήσαν, δίχως υπερβολή, πειραγμένοι και ψυχικά διαταραγμένοι.

   Delete
  6. Και μαρέσει που λες για τον..Χόμο Σάπιενς!

   Έχεις μαύρα μεσάνυχτα από φυλετική ανθρωπολογία. Ο Χόμο Σάπιενς αποτελεί οικογένεια ειδών. Αυτό που εμείς κανονικά ονομάζουμε φυλές είναι επί της ουσίας διαφορετικά είδη που δίδουν συνεπώς μετρίας ή ολίγης γονιμότητος απογόνους. Και ευτυχώς. Η κοινωνία αποβάλει τα μιάσματα. Ο νέγρος ή ο ημίνεγρος ό,τι και να κάνει έτσι θα μείνει.

   Εκτος και εάν είναι Τσέκβας. Αλλά ο Τσέκβας έρχεται με αναλογία 1:100,000,000

   Delete
  7. Την έχω δει και ζήσει την φιλελεύθερη melting pot τάξη σας όπου την ψευδομεγαλοστική τάξη την απαρτίζουν κατι ρεμάλια, ορισμένοι δε φυλετικώς ανομοιογεννείς προς το Ελληνικό φυλετικό υπόβαθρο, Ελληνίφωνοι Ευρωπαιολάγνοι βάρβαροι με λεφτά από λαμογιές ή κληρονομιές και φουσκωμένα μυαλά.

   Οχι λοιπόν! Χίλιες φορές ο Κασιδιάρης! Και ας είναι Σαχάριος!

   Delete
  8. Αν δεν κάνω λάθος, ο άνθρωπος έχει κοινό γονιδίωμα με τον χιμπατζή κατά 98,5%. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτου έχουν κοινό γονιδίωμα κατά 99,8%. Σχετικά μικρές γενετικές αλλαγές δύνανται να δημιουργούν τεράστιες φαινοτυπικές διαφορές. Η επιθυμία, λοιπόν, να μην ενωθούν όλες οι φυλές σίγουρα μπορεί να είναι κοινωνική και αισθητική, αλλά πιστεύω ότι στηρίζεται σε κάτι πιο αρχέγονο, δηλαδή βιολογικό.

   Delete
  9. Ιχώρ είναι θέμα χρόνου εάν συνεχίσει η Φιλελεύθερη παράνοια να δούμε ταμπέλες στους δρόμους με τίτλο "Ape lives matter" μαζί με χίλια δύο γκρουπ που θα προωθούν ποικίλων ειδών σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και χιμπατζή.

   Το σώμα μου περιέχει άνθρακα. Αυτό δηλαδή με κάνει συγγενή με ένα...ηφαίστειο;

   Delete
  10. Ἑγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι τὸ ἀρχέγονο, το βιολογικὸ εἶναι ἡ ἔνωση τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τὸ κοινωνικὸ ἡ ἐπιβίωση τοῦ κάθε σαρκίου.

   Delete
  11. Yγ. Κωνσταντινουπολίτη ὁ homo sapiens εἶναι τὸ μοναδικὸ γνωστὸ ἐν ζωῇ ἀνθρώπινο εἶδος. Τὸ εἶδος καθορίζεται στὴν ζωολογία ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ μέλη του μποροῦν νὰ κάνουν μεταξύ τους γόνιμους ἀπογόνους. Ἅν ξέρεις ἐσὺ κάποιο ἄγνωστο μέχρι στιγμῆς ἀνθρώπινο, ζωικό, φυτικὸ ἤ θεϊκὸ εἶδος ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ κάνῃ γόνιμους ἀπογόνους μὲ τοὺς μαύρους τοὺς λευκούς ἤ δὲν ξέρω ποιούς, τοτε ἴσως ἕνα ὑποεἶδος sapiens νὰ σχηματίσῃ εἶδος μὲ τὸν ἄγνωστο γεννήτορα ἤ γαμέτη ποὺ θὰ βρἦς. Μέχρι τοτε θὰ εἶσαι περικυκλωμένος ἀπὸ μαῦρες, κίτρινες, ἐρυθρόδερμες καὶ τουρκομογγόλες ποὺ θὰ μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν μὲ τὴν συνεισφορά σου, ἄν δὲν σὲ προστετεύουν ΦΥΛΕΤΙΚΟΙ ἤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ νόμοι.

   Delete
  12. Ο κύριος μύθος εκάστης ρατσιστικής ιδεολογίας είναι ο μύθος της φυλετικής καθαρότητος. Οι περισσότεροι ρατσιστές όμως ταυτίζουν τη ράτσα με τον φαινότυπο και αμελούν τα γενετικά στοιχεία. Ο φαινότυπος είναι παραπλανητικός. Όποιος ξέρει κάποια πράγματα περί πληθυσμιακής γενετικής γνωρίζει ότι οι περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες αποτελούνται από γενετικά στρώματα διάφορων προελεύσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη γενετικών αποστάσεων είναι αλήθεια.

   Delete
  13. Κωσταντή σου απήντησα ήδη, επάνω. Επαναλαμβάνεις τα ίδια. Η γονιμοτης μειώνεται στους μιγάδες, αποτέλεσμα ατελούς μίξεως μεταξύ των. Επίσης, οι περισσότεροι δεν στέκουν καλά νοητικά. Οι Λατινοαμερικανικές χώρες είναι ενα φυλετικό χάος λογω της εκτεταμένης μίξεως μεταξύ Αμερινδιάνων και Ευρωπαίων. Η βιαιότης δε, αποτελεί επίσης ενα χαρακτηριστικό της ανωμάλου γενετικής των φύσεως.

   Αντιθέτως, η Αργεντινή με πλειοψηφία Λευκών όπως και η Ουρουγουάη, αποτελούν τις μοναδικές χώρες της Λατινικής Αμερικής με κάποια συμπαγή ταυτότητα, κουλτούρα και σημαντική οικονομική-στρατιωτική ανάπτυξη.

   Η φυλή είναι το πάν στην τελική. Ο φαινότυπος οχι, αλλά η φυλή ναι.

   Όσο για την γενετική, η φυλολογία βρίσκεται 100 χρόνια μπροστά της. Τα DNA δεν λενε κάτι, την στιγμή ιδίως που ένας άνθρωπος είναι κατά 98,5% γενετικά ίδιος με έναν Χιμπατζή και 99% με ενα ποντίκι. Άρα συγγενείς μας και τα ποντίκια; Η φυλολογία εφαρμόζει στον άνθρωπο τις ίδιες βιολογικές αρχες όπως σε όλα τα ζώα του ζωϊκού βασιλείου και κυρίως τα θηλαστικά. Η βραχυκεφαλία π.χ., συνδέεται με ακριβώς τα ίδια σωματικά γνωρίσματα στους ανθρώπους, τους σκύλους, τις γάτες και λοιπά θηλαστικά. Ο άνθρωπος είναι και αυτός ένα θηλαστικό.

   Delete
  14. Λὲς σωρηδὸν ἀτεκμηρίωτα πράγματα χρησιμοποιῶντας ταμπέλες πιὸ μεγάλες ἀπὸ τὸ καρποῦζι.

   Delete
  15. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι με θέματα φυλής και να αγνοείς την γενετική; Επίσης, ποιος είπε ότι ο άνθρωπος είναι κατά 99% γενετικά ίδιος με ένα ποντίκι; Η ανθρωπομετρία, μια εξέλιξη της αρχαίας φυσιογνωμονίας, είναι πρωτογονικό εργαλείο της ανθρωπολογίας. Δεν είναι τόσο αξιόπιστη όσον αφορά στον προσδιορισμό ανθρωπίνων μετακινήσεων και επιμειξιών. Το γενετικό μας υλικό εμπεριέχει την βαθύτερη μας ιστορία.

   Delete
  16. Ιχώρ το γενετικό Haplogroup μιλά απλά για μετακινήσεις, τίποτε άλλο.

   Νόημα δεν έχει εφόσον όλοι οι Λευκοί φαινοτυποι προέρχονται από τον Κρομανοειδή. Επίσης η γενετική βάζει Εθνικά κριτήρια στην φυλετική ανάλυση. Σφάλμα μεγάλο, διοτι τί πα να πει Έλλην φυλετικά; Ελληνική φυλή δεν υπάρχει για να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα αυτό. Υπάρχουν 3-5 φαινότυποι που κατοικούν σήμερον εν Ελλάδι και αποτελούν το φυλετικό υπόστρωμα της Ελληνικότητος. Άρα όταν κάνεις τεστ DNA και σου λένε "50%Γάλλος, 5% Τζαμαϊκανός, 20% Έλληνας, 15% Τούρκος, 10% Ρώσος" δεν έχει νόημα διότι ποίον φαινότυπο παίρνουν ως αντιπροσωπευτικό του Ρώσου, του Γάλλου ή του Έλληνος;

   Είναι δηλαδή μία κοροϊδία.

   Η ανθρωπομετρία είναι εύκολη και ισχύει παντού.

   Delete
  17. Όχι, δεν είναι όπως τα λες. Επαναλαμβάνω, ο φαινότυπος είναι αναξιόπιστος. Ένας μαύρος μπορεί να κάνει παιδιά με μια λευκή, κι αν αυτά ζευγαρώσουν με λευκούς και συνεχίζεται το ζευγάρωμα με τέτοιο τρόπο, στο μέλλον δεν θα φανταζόσουν ότι αυτά τα φαινοτυπικά λευκά παιδιά έχουν μαύρο πρόγονο. Αρκετοί Αγγλοσάξονες στην Αμερική έχουν έναν ιθαγενή στο γενεαλογικό τους δέντρο, αλλά δεν φαίνεται στον φαινότυπο τους. Αναφέρεσαι σε εμπορικές γενεαλογικές εξετάσεις του τύπου 23andMe. Κι αν καταλάβαινες πως λειτουργούν, θα γνώριζες ότι δεν λένε ότι είσαι πραγματικά Ιταλός, Γάλλος, κλπ. Συγκρίνουν το αυτοσωματικό σου DNA με τα γενετικά στοιχεία των πληθυσμών αναφοράς (η Ελλάδα δεν είναι στη λίστα). Γι' αυτό όσοι Έλληνες υποβάλλονται σε τέτοια εξέταση, λάβουν μια μεγάλη Ιταλική και Ανατολίτικη ποσότητα. Οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν κοινή γενετική καταγωγή με τους Ιταλούς και κάποιους λαούς της Εγγύς Ανατολής. Και η απλοομάδα είναι ένα μικρό μέρος της επιστήμης της πληθυσμιακής γενετικής. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω διδάγματα πληθυσμιακής γενετικής εδώ πέρα. Μην επηρεάζεσαι τόσο πολύ από τον διαχειριστή του ιστολογίου "ΦΥΛΕΤΙΚΑ". Επειδή αυτός δεν ξέρει τίποτε από γενετική, δεν σημαίνει πως πρέπει κι εσύ να είσαι γενετικά άσχετος.

   Delete
  18. Τη στιγμή που άνθρωπος και ποντικός μοιάζουν γενετικά κατά 99% περίπου, δεν έχει νόημα η γενετική. Επαναλαμβάνω:

   Δείχνει μετακινήσεις και τίποτε που να βοηθά στην φυλετική ταξινόμηση. Φυσικό είναι ένας Μεσογειακός και ένας Σαχάριος να μοιάζουνε πολύ γενετικά αλλά αποτελούν διαφορετικές ράτσες. Εκεί έρχεται ο φαινότυπος. Νομοτέλεια αποτελεί το γεγονός ότι μονάχα μέσω της επιστήμης των φαινοτύπων δύναται κανείς να δομήσει στέρεες ανθρωπολογικές και φυλετικές βάσεις.

   Ο φαινότυπος δεν χάνεται ποτέ. Σύμφωνα με τους Μεντελικούς νόμους(που διδάσκονται στην επιστήμη της Βιολογίας αλλά οι φαινότυποι...όχι!!!) η πιθανότητα σταδιακώς μειώνεται κατά μισό ανά γενεά, αλλά πρακτικώς ποτέ δεν παύει να υφίσταται.

   Έχω διαφωνήσει πάμπολλες φορές με τον Διαχειριστή κυρίως λόγω διαφορετικών απόψεων, όπως π.χ. περί της Αλπικοποιήσεως της Ευρώπης.

   Μην ξεχνάς τέλος ότι, 0,1% είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ γενετική διαφορά...

   Delete
  19. Ο φαινότυπος, με την πάροδο του χρόνου, εξελίσσεται λόγω διάφορων περιστάσεων, και, ναι, δύναται να χαθεί. Το γενετικό υλικό παραμένει όμως. Ουδείς λέγει ότι πρέπει να αγνοήσουμε την ανθρωπομετρία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με την γενετική και άλλες επιστήμες ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων. Επίσης, συγχέεις κάποια πράγματα όσον αφορά στη συγγένεια ανθρώπων και ποντικιών. Το να μοιράζεσαι κατά 99% των γονιδίων σου με το ποντίκι δεν είναι το ίδιο με το να μοιράζεσαι κατά 99% του DNA σου με το ποντίκι. Υπάρχει διαφορά. Ενώ έχουμε τον ίδιο αριθμό και τύπο γονιδίων, δεν σημαίνει πως αυτά τα γονίδια είναι όμοια. Απλώς συγκρίνεται ο αριθμός και η λειτουργία των γονιδίων, όχι οι αλληλουχίες του DNA.

   Delete
  20. Ακριβώς για το DNA. Στα λογια μου έρχεσαι.

   Ο φαινότυπος θέλει εκατοντάδες χιλιάδες χρονια για να εξελιχθεί σύμφωνα με την θεωρία της εξέλιξης, η οποία βέβαια αποδεδειγμένη δεν είναι για να λεμε την αλήθεια. Πιο πολύ πιστεύω την θεωρία της Δημιουργίας ανεξαρτήτως Δημιουργού, δηλαδή ονόμασέ τον όπως θες.

   Έχεις λάθος. Ο φαινοτυπος αποτελεί μέρος τυ γονοτύπου ως υποσύνολό του. Αφού το σύνολο μένει ανέπαφο, σύμφωνα με την αρχή της λογικής και την θεωρία των συνολων, αναγκαστικά μένει ανεπαφο και το υποσύνολο(φαινότύπος) ως μέρος του.

   Delete
  21. Ο φαινότυπος είναι αναξιόπιστος στον προσδιορισμό προσμείξεων. Σου εξήγησα μέσω του παραδείγματος παραπάνω. Μάθε τα στοιχειώδη περί πληθυσμιακής γενετικής (ιδίως αρχαιογενετικής) αν σε ενδιαφέρει πραγματικά η φυλετική πραγματικότητα. Ξέρω ότι είναι πιο πολύπλοκο από το να αναλύεις φάτσες αλλά αξίζει τον κόπο.

   Delete
  22. Εάν ήταν να αναλύουμε μόνον φάτσες δεν θα είχε νόημα η φυλολογία.

   Ο φαινότυπος δεν χάνεται σύμφωνα με τους μεντελικούς νόμούς. Και αφού όπως εσύ είπες το γενετικό υλικό μένει ανέπαφο άρα και ο φαινότυπος το ίδιο.

   Delete
 17. Ο άνθρωπος φίλοι μου,δεν προσδιορίζεται ούτε αξιολογείται από τη φυλετική του προέλευση ,ούτε από την εθνική του ,ομοίως.Οποιος υποστηρίζει το αντίθετο είναι επικινδύνως βλαξ ,απάνθρωπος,υπάνθρωπος.Βεβαίως και θα πρέπει να κρίνεται με γνώμονα την ηθική του αξία,το πνευματικό του επίπεδο,τις πολιτισμικές του συνήθειες και γενικά ως πνευματικό ον,πάντοτε ατομικά.Ετσι λοιπόν δεν θα αποκαλούμε ολους τους μελαμψούς απολίτιστους,ούτε οι βορειοευρωπαίοι ολους τους βαλκάνιους γουρούνια.Η πινακιδα 'no black's no Greek's στις τουαλέτες της Νέας Υορκης δεν πρέπει να αναρτηθεί ποτέ ξανά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πρὸς Βεροιέα: Πολὺ σωστὴ παρατήρηση. Τὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας δὲν εἶχε καμμία σχέση μὲ τὸν ἀμερικανικὸ πρωτογονισμὸ τοῦ no blacks, ποὺ ἐπηρέασε πολὺ ἀργότερα τὸν Χίτλερ ὅταν αὐτὸς ἀνήρτησε τὸ κατάπτυστο "no Jews" ποὺ ἐπιπλέον ἦσαν καὶ αὐτοὶ λευκοί.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ σωστή παρατήρηση Βερεοιεύς:

   Σύγχυση μεταξύ ατόμου και φυλής. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Όταν κρίνουμε φυλές, κρίνουμε σύνολα και όχι άτομα. Ήδη έγραψα για την περίπτωση Τσέκβας. Ενας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Το ίδιο και με τους Δυτικοβαλκάνιους λαούς. Δυστυχώς από τον φαινότυπο δύσκολα ξεφεύγεις όταν το περιβάλλον δεν βοηθά, διότι αλλιώς θα μεγαλώσει ένας Βαλκάνιος στην Ελβετία εάν υιοθετηθεί από Ελβετούς όταν μικρός και αλλιώς στα Βαλκάνια. Παρόλα αυτά οι φυλετικες ομάδες ως σύνολα φαινοτύπων, ενός ή περισσοτέρων, διακρίνονται από ορισμενα συγκεκριμμενα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο που ο Αρμενοειδεής φαινότυπος ταιριάζει γάντι σε κάθε τι Τουρκικό, και ο Διναρικός σε κάθε τι (Δυτικο)Βαλκανικό, συμπεριελαμβανομενης και της Ελλάδος όπου βρίσκεται σε υψηλοτατο ποσοστό, 30-35%. Η φυλετική πραγματικότης απαγορεύεται να αγνοηθεί.

   Είναι δικαίωμα κάθε Λαού να βάζει ό,τι ταμπέλα θέλει στους ξένους. Οι Έλληνες τότε ήσαν ξένοι προς το WASP Αμερικανικό πρότυπο. Φέρνανε μαζί τους την Ανατολή, όπως και οι νέγροι την Αφρική. Λογικό λοιπόν να υπήρχε απέχθεια προς αυτούς, ιδίως δε την στιγμή που οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική διέπρατταν σωρεία εγκλημάτων και μικροεγκλημάτων.

   Το ίδιο ισχύει και για τον Χίτλερ και τους Εβραίους. Δικαίωμά του να μην θέλει Εβραίους στην Γερμανία. Οι Εβραίοι σήμερον θέλουν Έλληνες, Γάλλους ή Γερμανούς στο Ισραήλ; Όχι.

   Delete
  3. "Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ ὡς ἕλλην Χέρτζλ, διαλαλῶ: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Ἑλλάδος καὶ ὀρθοδόξου (χωρὶς μουσουλμάνους) Ἑλλάδος, ἐπιλέγω τὴν δεύτερη."

   Μια τέτοια δήλωση αρμόζει περισσότερο σε έναν υποστηρικτή της πρώην "πρωτογονικής" αμερικανικής πολιτικής.

   Delete
  4. ΛογοθετόπουλοςJanuary 2, 2017 at 6:16 AM

   Οσο και να κρύβεστε όμως η φυλετική ειναι μια πραγματικότιτα !
   Το Πνευματικό επίπεδο..το ήθος και ολόκληρη η ψυχοσύνθεση του ατόμου καθορίζεται αποκλειστικά απο τον φυλετικό του τύπο ,και ελάχιστη σχεση εχει η παιδεία στην επόμενη γενεά και στην βελτίωση του ανθρώπου!
   Και ατομικά να κρίνεις τον κάθε ανθρωπο ,στο τέλος θα είναι στο ιδιο πνευματικό επίπεδο με εναν αλλο του ιδιου φυλετικού τύπου !


   Αλλά ειμαι περίεργος για αυτό το πνευματικό επίπεδο που έχουν οι μαυροι..δεν το βλεπω πουθενα..μόνο black history βλεπω γεματη μισος εναντι των λευκών και ψευδη

   Delete
  5. Δηλαδὴ οἰ μαῦροι τῆς Κεντρικῆς Αφρικῆς περνάγανε τὸν καιρό τους χιλιάδες χρόνια μισῶντας τὸν λεὐκὸ μέχρι νἄρθει νὰ κάνῃ ἀποικίες καὶ νὰ τοῦς βγάλῃ σωστούς. Παρόμοια οἱ βοσκοἰ τῆς Πίνδου ἦταν ἀντιθέτως ἀνωτέρας πολιτισμικῆς ὑποστάθμης ἀπὸ τοὺς νέγρους τῆς ζούγκλας, καὶ ἄν τὰ ἐγγόνια τους φτάσανε στὴ NASA ἦταν λόγῳ γονιδίων ὄχι ἀλλαγῆς περιβάλλοντος.

   Delete
  6. Παλαιότερα θα συμφωνούσα ότι η γενετική δυνατότητα ενός πληθυσμού είναι το παν. Αλλά πως εξηγείται η μεταμόρφωση των βαρβάρων του Βορρά; Από απολίτιστοι έγιναν κάπως πολιτισμένοι. Χώρες που θεωρούνται γενέτειρες του πολιτισμού δεν είναι παρά σκιές του παλαιού τους εαυτού. Η γενετική δυνατότητα είναι πραγματικότητα αλλά όχι το παν.

   Delete
  7. Λογοθετόπουλε δεν ξέρω εάν είσαι τρολλ.

   Πάντως το κάθε άτομο είναι ξεχωριστό. Έχομε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με σκύλους αν και ατυχές το παράδειγμα διότι και οι σκύλοι διαφέρουν ως προς την προσωπικότητα και εντος της ιδίας ράτσας.

   Το καλλίτερο καθεστώς είναι εκείνο που βρίσκει την Χρυσή Τομή μεταξύ ατομικής και συλλογικής ελευθερίας.

   Ο φαινότυπος ισχύει στην τυπική περίπτωση, όχι όμως στην ειδική όπως σε εναν Άριστο. Απλώς δίδει τάσεις που είτε εξωτερικεύονται είτε όχι ανάλογα με το περιβάλλον, την ανατροφή του ατόμου και τις εμπειρίες του.

   Προφανώς ομιλούμε περί φαινοτύπων της Λευκής φυλής και όχι της νεγρικής.


   Ο Κομμουνισμος απέτυχε επειδή δεν έδιδε ελευθερία στο άτομο. Άτομο=Τάξη. Όχι. Το άτομο έχει και αυτό προσωπικότητα αλλά υπό εκείνης του Έθνους.

   Delete
  8. Σωστά.Στο κατω της γραφής ο Οθωμανός εχει το αλλοθι του νικητού.Αυτά τα White trash ,της πολιτισμένης Νέας Υορκης του μεσοπολέμου πως έκαναν τέτοιο εγκλημα?Άκουσες Κωνσταντινουπολίτη?No blacks-no Greeks.Η λευκή φυλή σου !

   Delete
  9. Σου απήντησα αλλά δεν εκατάλαβες.

   "Είναι δικαίωμα κάθε Λαού να βάζει ό,τι ταμπέλα θέλει στους ξένους. Οι Έλληνες τότε ήσαν ξένοι προς το WASP Αμερικανικό πρότυπο. Φέρνανε μαζί τους την Ανατολή, όπως και οι νέγροι την Αφρική. Λογικό λοιπόν να υπήρχε απέχθεια προς αυτούς, ιδίως δε την στιγμή που οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική διέπρατταν σωρεία εγκλημάτων και μικροεγκλημάτων.

   Το ίδιο ισχύει και για τον Χίτλερ και τους Εβραίους. Δικαίωμά του να μην θέλει Εβραίους στην Γερμανία. Οι Εβραίοι σήμερον θέλουν Έλληνες, Γάλλους ή Γερμανούς στο Ισραήλ; Όχι.
   "

   Delete
  10. Μὰ τί σφάξιμο τῆς λογικῆς καὶ τῆς πραγματικότητας εἶναι αὐτή. Τί πάει νἀ πῇ δικαίωμά του. Ῥε Κωνσταντινουπολίτη συγγνώμη, μήπως ἀσκεῖσαι στὸν τσαμπουκά τοῦ λέω ὅ,τι μοῦ καπνίσῃ ;; Ὁ Χίτλερ πρῶτα ἀπόλα ἦταν Αὐστριακός. Ἑβραῖοι ζοῦσαν σὲ ὅλη τὴν Γερμανία ἐκατοντάδες χρόνια πρὶν γεννηθῇ. Μὰ τί γράφῃς παραβιάζοντας κάθε ἴχνος ἀληθοφάνειας !! Κανένα δικαίωμα δὲν εἶχε ὁ Χιτλερ. Ποιός τοῦ τόδωσε ; Τί πᾷ νὰ πῇ δικαίωμα ;;

   Ἕπειτα τὶ τσουβάλιασμα τῆς μοναδικότητας κάθε πλάσματος μέσα σὲ σχήματα. Ἅλλο νὰ μιλᾶς γιὰ σχήματα αὐτονόμως, αὐτὸ ναί, ἀλλὰ δὲν χάνεις τίποτα βρὲ παιδάκι μου νὰ παρακολουθῇς πιὸ λεπτές ἀποχρώσεις διὰ τῆς γραφῆς. Μπορεῖς νὰ τὸ κάνῃς.

   Delete
  11. Ποίος του έδωσε το δικαίωμα...


   απαντώ:

   "Είναι ιστορική νομοτέλεια: κάθε νέο, δημιουργικό κόμμα που καθαίρεσε ένα διεφθαρμένο, εγγενώς σάπιο σύστημα, απέκτησε πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα αναφορικά με το Κράτος και τα όργανα της εξουσίας του, υπό μορφή δικτατορίας ελεγχόμενης από υπευθυνότητα και αυτοπειθαρχεία, για όσο χρόνο χρειάστηκε, ώστε να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την πλήρη κατάληψη του Κράτους και την εμφύσηση των νέων ιδεών στο Κράτος αυτό. Και στη δική μας περίπτωση τα πράγματα δεν θα είναι διαφορετικά. Όταν θα καταλάβουμε το Κράτος, το Κράτος θα είναι δικό μας. Εμείς και μόνο εμείς θα είμαστε οι υπεύθυνοι αντιπρόσωποί του. Αν σήμερα, στη μάχη μας εναντίον ενός διεφθαρμένου συστήματος, είμαστε, και πρέπει να είμαστε, ένα κόμμα - όχι βέβαια με την έννοια του κοινοβουλευτικού κόμματος - με το που το
   σύστημα αυτό θα καταρρεύσει θα είμαστε το Kράτος. Και τότε θα διαμορφώσουμε το Κράτος αυτό σύμφωνα με τις δικές μας αρχές και αξίες.
   Θέλουμε να ελευθερώσουμε την Γερμανία, αυτό είναι όλο.
   Ένα μεγάλο κομμάτι του γερμανικού λαού έχει ήδη απογίνει τόσο υλιστικό και δειλό, που το καλό του μπορεί να επιτευχθεί μονάχα ενάντια στη θέλησή του."

   Dr Joseph Goebbels

   Η θέληση του Γερμανικού λαού στο πρόσωπο του Φύρερ. Και πάλι μπερδεύεις Εθνότητα και καταγωγή. Οι Αυστριακοί είναι το ανατολικότερο άκρο των Γερμανικών φυλών στην Κεντρική Ευρώπη, όπως και παλαιά οι Πρώσοι στην Ανατολική Ευρώπη.

   Δικαίωμα πα να η εγώ κρατώ το όπλο και την εξουσία και εσύ υποτάσσεσαι, ειδάλλως πας για "αναμόρφωση" στα στρατόπεδα συγκέντρωσεις ή φεύγεις ως αυτοεξόριστος. Πολύ απλό και κατανοητό.

   Delete
  12. Κάθε πλάσμα είναι μοναδικό ακριβώς επειδή αποτελεί κομμάτι της ευρυτέρας ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ του οικογενείας.

   Ο Τζάκ είναι σκύλος. Τί σκύλος; Γερμανικος Ποιμενικός.

   Οι πρώτες ταυτότητες που δομούν μία ατομική προσωπικότητα είναι τό όνομά του που αποτελεί δηλωτικό ρης θρησκείας του, η θρησκεία του, η Εθνότητά του, η οικογένειά του και σήμερον και η φυλή του. Η Εθνότητά του και η θρησκεία του αποτελούν παράγοντες δηλωτικούς της πολιτισμικής του περιοχής αλλά και της φυλετικής.

   Εσύ ως γνήσιος μαρξιστής, σε τρώει η ερμηνευτική παράνοιά σου. Η πραγματικοτης είναι εκεί έξω, ασχετως πώς εσύ σαν μαρξιστής ή κάποιος άλλος σαν φιλελεύθερος την ερμηνεύει. Η φυλή είναι μία πραγματικότης, ανάλογη εκείνης δια την οποία ο Τζάκ διαφέρει τρανταχτώς από ενα Κανίς.

   Delete
  13. Μοναδικὸ πάει νὰ πῇ μοναδικό. Ἡ μονάς, τῆς μονάδος. Ἡ κατηγοριοποίηση εἶναι καὶ αὐτὴ μοναδική. Ὅμως ὁ βίαιος συσχετισμὸς τῆς περιγραφῆς μὲ τὸ πράγμα ποὺ περιγράφει παράγει τὸ νοητικὸ λάθος ποὺ κάνεις συνέχεια.

   Delete
 18. Γενικὰ οἱ ψηφίσαντες Τρὰμπ περιμένουν μιὰ σειρὰ μέτρων, δὲν εἶναι ἀπλῶς γουάιτ Ἀμέρικανς. Τὸ πρόγραμμα τοῦς ἐνδιαφέρει. Ὑποθέτω ὅτι περιμένουν ἕνα οἰκονομικὸ ῥελὰνς βασισμένο λιγότερο στὶς παροχές καὶ περισσοτερο σὲ ἐργασία. Ἤ πόλεμο (ὀ πόλεμος εἶναι μιὰ μορφὴ ἐργασίας, βλ. τὴν Ἰλιάδα). Τυχαίνει νὰ ἐκφράζεται αυτὸ μέσῳ τοὺ ῥατσισμοῦ. Ἅν ἦταν Ἀζτέκοι, ὁ Τρὰμπ θἄβαφε τὸ μαλλί του μουλτικολόρ. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὴν Χίλαρυ εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ σκοπεύει νὰ ἀκολουθήσει, ὅχι οἱ πεποιθήσεις του, στὸν βαθμὸ ποὺ τὰ ῥάσιαλ πόλιτικς δὲν γίνουν πρώτη προτεραιότητα. Συνεπῶς αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι τὶ περιμένουν νὰ κάνῃ στὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ, καὶ δὲν νομίζω ὅτι τοῦς νοιάζει τόσο τὸ φυλετικὸ ὅσο ἄλλα πράγματα.

  ReplyDelete
 19. ΥΓ2. Στὸ εσωτερικὸ θέλουνε κάποιον, ὑποθέτω, (ὅπως τὸ θέλω κάπου καὶ ἐγω) νὰ δώσει ἕνα χαστοῦκι στὸ μυστήριο δίκτυο τραπεζῶν καὶ δοσοληψιῶν ποὺ ἔχει γίνει κράτος ἐν κράτει καὶ ἔχει δημιουργήσει δύο γενιές πλέον ἀεροκοπανατζήδων μὲ τουπέ. Θέλουν δηλαδὴ μιὰ ἀποκατάσταση τῆς κοινωνικῆς (καὶ κρατικῆς, ὄταν τὰ πράγματα φτάσουν στὸ ἀμήν) κουλτούρας. Αὐτὸ τὸ πράγμα ἐκφράζεται σήμερα μὲ φυλετικοὺς ὅρους ἐνῷ παλιὰ ἐκφραζόταν λ.χ. μὲ ὅρους ἐκκλησίας, κ.λπ. κ.λπ..

  Στὴ Γαλλία ὑπάρχει καθηγητής πανεπιστημίου ποὺ διδάσκει συμμετοχικὴ ἀνθρωπολογία σὲ ἀμφισεξουαλικὰ κλάμπ. Σοῦ λεει, κάτσε ῥε φίλε, δηλαδὴ δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν ἐπιστημονική σου συγκρότηση, ἀλλὰ νὰ μὴν ὑπάρχει Ὅμηρος στὸ πανεπιστήμιο καὶ νὰ διδάσκῃς ἐσύ ; Κάπου δηλαδὴ ὑποθετω πὼς ἕνας απὸ τοὺς λόγους τῆς ἐκλογῆς Τράμπ (ἄν καὶ στὸ σύστημα Δημοκρατικοί-Ῥεπουμπλικανοί οὔτως ἤ ἄλλως ὑπάρχει περιορισμένη ἐναλλαγή, μᾶς δουλεύουνε) ἀνησυχεῖ ὁ κόσμος ὅτι οἱ κρατικοὶ λειτουργοί θὰ ἀλλοιώσουν τελείως τὶς παραδοσιακές εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. Αὐτὸ δὲν εἶναι ἀκριβῶς φυλετισμός. Μὴν μένουμε λοιπὸν μονάχα στὸ ἴματζ καὶ ἄς δοῦμε καὶ τὰ βαθύτερα ῥεύματα.

  ReplyDelete
 20. O Tραμπ Κωνσταντή πρεσβεύει(ετσι ισχυρίζεται τουλάχιστον),τον παλιό καλό παραγωγικό υγιή καπιταλισμό,της made in U.S.A παραγωγής.Οι ''δημοκρατικοί''δε,ειναι υπέρ των αερητζήδων της Wall street,όπως ανέφερες,οσο και των πολυεθνικών,γενικώς υπέρ ενός παρασιτικού καπιταλισμού πού λίγο ωφελεί (μάλλον βλάπτει)τον αμερικανικό λαό.

  ReplyDelete
 21. Ιχώρ, μὲ ἐμπλέκεις μὲ τὸν πιθηκισμὸ τῶν Γραικύλων. Ἐγὼ δὲν ὑποστηρίζω πρωτίστως τὴν Ἀμερικὴ ἀλλὰ τὶς ἰδέες μου. Δὲν ἐγεννήθην ὀπαδός, ἐγεννήθην Ἕλλην. Ἀκόμη καὶ ἡ ἀπόλυτη προσἠλώσή μου στὸν Ῥουσσὼ δὲν εἶναι αὐτὴν ὀπαδοῦ ἀλλὰ μετενσαρκώσεως, δηλαδὴ ἀπολύτου ταυτίσεως μὲ αὐτόν, ὅπως ὁ Πλήθων ἐπίστευε πὼς ἦτο ἡ μετενσάρκωση τοῦ Πλάτωνος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Ἰχώρ, τὰ ἔχεις μπλέξει ἐπειδὴ ζεῖς σὲ χώρα Γραικύλων ποὺ γιὰ τὴν σύνταξή τους θὰ πουλήσουν καὶ τὴν μάνα τους ἀντὶ νὰ πάρουν τὰ βουνά. Ἐγὼ ζῶ στὴν χώρα τῶν Καναδῶν στὴν ὁποία ὁ πρωθυπουργὸς Ἰουστῖνος Τρυντὼ ἐπαίνεσε, μόνος μεταξὺ τῶν ἡγετῶν τῆς Δύσεως, τὸ ὀγκόλιθο ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἡρωϊσμοῦ, τὸν ἀπόλυτο ἀντιγραικύλο, τὸν ἁγιο τῆς ἐπαναστάσεως, Φιντὲλ Κάστρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ δεν ζω στην Ελλάδα, ούτε γεννήθηκα εκεί. Γεννήθηκα και ανατράφηκα στην Βαβυλώνα, δηλαδή τις Η.Π.Α. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που απαξιώνεις τον ελληνικό λαό είναι επειδή απογοητεύεσαι από την αδράνεια και δουλοπρέπεια των σημερινών Ελλήνων. Εφόσον θέλεις να τους δεις να πάρουν τα βουνά τόσο πολύ, καλό θα ήταν να πουλήσεις τις περιουσίες σου και να χρηματοδοτήσεις έναν ένοπλο αγώνα εν Ελλάδι. Και αν γνωρίζεις άλλους ευκατάστατους Έλληνες που συμμερίζονται το ίδιο όραμα, πείσε τους να πράξουν παρομοίως. Εύκολο πράγμα είναι να κατακρίνεις και να βρίζεις τον λαό σου, δύσκολο πράγμα είναι να τον ενθαρρύνεις να ορθώσει το ανάστημά του.

   Delete
  2. Ιχωρ συμφωνω σε ολα τα σχόλια σου και ειδικα στο τελευταιο

   Delete
  3. Εγώ που γεννήθηκα εν Ελλάδι, συμφωνώ με τον Καθηγητή.

   Ο λαός αυτός, σταδιακά χάνει ολο και πεεισσότερο την Ελληνικότητά του. Έχει ξεχάσει ότι είναι Έλλην. Όσο πέφτουν τα Σομπλεϊκά Ευρώπουλα, αυτός 24/7 θα μασάει πιτόγυρους, θα πίνει τσιγάρο και φραπέ, θα παίζει προπό και το βράδυ θα πάει στα μπουζούκια για να δει κανα μεγάλο κώλο. Ακριβώς αυτή είναι η ζωή του 95% των γραικύλων οι οποίοι αποτελούν κρατικοδίαιτους πανάχρηστους δημοσίους υπαλλήλους με αφάνταστο μίσος και φθόνο για κάθε έναν άξιο. Ο πατέρας μου, π.χ., πριν φύγει από την Ελλάδα, είχε εισπράξει όπως και όλοι οι Άξιοι σωρεία φθόνου, ζήλειας και μίσους επειδή απλούστατα ανήκει στο υπόλοιπο 5% των Ελλήνων που αποτελούν υγιή και δυναμικά στοιχεία. Συνεπώς, η Δημοκρατία είναι για ακόμη μια φορά το χειρότερο σύστημα εν Ελλάδι, διότι δίδει στους αχρήστους και τους φθονερούς, πρώην δουλοπαροίκους του Αγά, το...μέλλον του τόπου. Για αυτό μετανάστευσαν 400,000 Έλληνες εκ των οποίων οι μισοί αποτελούν υγιέστατα και δυναμικότατα άτομα ασχέτως πολιτικών απόψεων.

   Έχει δίκαιο ο Δρ. Παπ συνεπώς για τον οικονομικό φιλελευθερισμό εν Ελλάδι, διότι ο γραικύλος μονάχα με βούρδουλα καταλαβαίνει, όπως δίκαιο έχω και εγώ για ένα πλήρως ολοκληρωτικό και κοινωνικά άνισο πολίτευμα το οποίο θα δώσει την εξουσία στους Αξίους και θα παραγκωνίσει τους αχρείους γραικύλους.


   Συνεώς, ποία επανάσταση ρε Ιχώρ; Είσαι σοβαρός; Να θυσιασθεί ο Καθηγητής με τεράστιο φιλοσοφικό και πνευματικό υπόβαθρο για να πα να μπλέξει με τους γραικύλους, οι οποίοι με το που πέσει η πρώτη τουφεκιά θα την κάνουνε; Εδώ δεν δύνανται καν για ένα βρωμοτσίγαρο να πειθαρχήσουνε και θα κάνουν...Επανάσταση; Πού ζεις Ιχώρ;

   Ο Καθηγητής είχε σωστή τακτική όλα αυτά τα χρόνια να αποτελεί τον πνευματικό οδηγητή κάποιου ηγέτου, μην μπλέκοντας με τα πίτουρα(τους γραικύλους ελληναράδες δηλαδή).

   Delete
  4. Ποια επανάσταση; Ρώτησε τον καθηγητή. Αυτός προτρέπει τον ελληνικό λαό να πάρει τα βουνά. Από την στιγμή που θέλει βίαιο ξεσηκωμό και αδυνατεί, λόγω ηλικίας, να ηγηθεί και να πάρει τα όπλα, λογικό είναι να γίνει ένας ευεργέτης της επαναστάσεως. Θεωρείται υπερβολική απαίτηση για έναν δήθεν επαναστάτη;

   Όσο για την χαμηλή εκτίμηση που τρέφεις για τον ελληνικό λαό, απορώ γιατί ασχολείσαι με ζητήματα που αφορούν τέτοιο άχρηστο λαό εφόσον νιώθεις τόση απέχθεια γι' αυτόν. Καλύτερα να αφομοιωθείς σε έναν ξένο πολιτισμό και να ξεχάσεις τους άχρηστους Έλληνες.

   Delete
  5. Iχωρ,όταν ηρεμήσεις ζήτησε συγνώμη απ' τον καθηγητή,διότι η πατρική κριτική που ασκεί στον νεοέλληνα είναι εξαιρετικά ήπια.Τα εγκλήματα που εχει διαπράξει αυτός ο λαός στον εμφύλιο,θα τα ζήλευαν ακόμη και οι σημερινοί τζιχαντιστές.Αργότερα ηρθαν τα πράσινα και μπλέ καφενεία,οι ουρές έξω απ' τα βουλευτικά γραφεία(να βολευτώ εγω και τα παιδιά μου και δεν γ....αι οι αλλοι),οι κομματικές ταυτότητες,οι ξυλοδαρμοί στις αφισοκολλήσεις,ακόμη και εκδηλώσεις λατρείας προς την γκομενα του αρχηγού μας του γ......λα.Φίλε μου Ιχωρ,οι τσιγγάνοι που ζούνε στην Ελλάδα ουδεμία συμμετοχή είχαν σε όλα αυτά.

   Delete
  6. Ἕχω τὴν ἐντύπωση πὼς ὁ κος Κιτσίκης ἔχει βάλῃ μπρὸς ἐδῷ καὶ καιρὸ τὴν ἀνάπτυξη ενὸς μὴ ἀντιτουρκικοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.

   Delete
  7. Ο λαός που κατοικεί στην Ελλάδα τυχαια ονομάζεται Ελληνικος. Σχέση με τον Ελληνισμό πέραν μερικών χωριών της Ηπείρου, περιοχών της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ουδεμία έχει. Είναι αστείο να συγκρίνονται οι σημερινοί γραικύλοι με τους αρχαίους Έλληνες. Άλλωστε για αυτό έχουν φοβερο κόμπλεξ κατωτεροτητος οι πρώτοι. Νομίζουν μάλιστα οτι ανακάλυψαν τον...πολιτισμό!!! Ας γελάσω.

   Ασχολούμαι γιατί ανήκω στην υπερ-μειονοτητα των Αρίστων Ελλήνων με νου, υγιές πνεύμα, ηθική και εργατικοτητα. Αγαπώ τον τόπο μου και τις Παραδόσεις του, απεχθάνομαι τους γραικύλους διοτι απλούστατα τον πεθαίνουν και τον καταστούν έρμαιο Αλβανών, Σκοπιανών και Τούρκων ενώ ξεφτίλισαν το όνομα Έλλην παγκοσμίως.

   Πολύ εύκολα κρίνεις έναν τιτάνα της παγκοσμίου και Ελληνικής σκέψεως Ιχώρ. Δείξε τουλάχιστον σεβασμό στο έργο του. Η Ηγεσία δεν έχει σχεση με την ηλικία. Ίσα-ίσα ενας σοφός ηλικιωμένος λογω Γνώσεως είναι ο κατάλληλος για την Πνευματική καθοδήγηση μίας επαναστάσεως.

   Delete
  8. Βεροιεύς συμφωνώ μαζί σου.

   Delete
  9. Δεν ζητώ συγγνώμη. Άλλωστε δεν είπα τίποτε κακό. Από την στιγμή που καλείς τον λαό σε ξεσηκωμό (δηλαδή αιματοκυλίσματα), σοβαρεύει η συζήτηση. Η επανάσταση δεν είναι ένα ανάλαφρο θέμα που μπορείς να πετάς σε μια κουβέντα. Θέλεις επανάσταση; Όρισε λεπτομερώς τους στόχους, σύνταξε στρατηγικά σχέδια, εξεύρε πόρους, ανάλαβε κάποια πρωτοβουλία! Ο Ελληνισμός έχει γεμίσει από γραφιάδες και μοιρολάτρες που περιμένουν από το πουθενά να βγει ένας μεσσίας. Η επανάσταση (και όχι απλώς εξέγερση) είναι τέχνη, δεν φυτρώνει στα χωράφια, χρειάζεται κόπο.

   Delete
 23. Συγγνώμη μεταφέρω ἐδῷ ἕνα σχόλιο ἀπὸ ψηλά, κάτω ἀπὸ τοῦ κυρίου Μάκη, αὐτούσιο πρὸς κρίσιν.

  Τὶ πᾷ νὰ πῇ δὲν θὰ τοῦ ἀρέσῃ (τοῦ Ῥωμηοῦ ἡ Γαλλία τοῦ 17ου αἰῶνος); Μπορεῖ νὰ μὴν τοῦ ἄρεσε καὶ ἡ φασουλάδα λόγῳ γενετικῆς ἀνωμαλίας. Παρακαλῶ ξεκολλῆστε πιά, ἀκόμα καὶ ἡ γενετικὴ εἶναι δυναμικὸ σύστημα ! Ἑσεὶς πάτε νὰ φτιάξετε ἀρχετυπικὴ γενετικὴ σὰν τὴν θεωρία τοῦ προκαθορισμοῦ. Ὅτι ποιός θὰ πάἡ στὸν Παράδεισο εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὰ πρίν....

  Λοιπόν μάγκες κομμένη. Δὲν ὑπάρχει οὐράνια ἱεραρχία. Κόφτε το γιατὶ πλάκα στὴν πλάκα ἔχει καταντήσῃ τὸ πράγμα ἐπικίδυνο. Ἕχουμε γεμίσῃ δολοφονίες. Σταματῆστε νὰ διαδίδετε ἰδέες ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἑνός ἀξίζει περισσότερο ἀπο τοῦ ἄλλου διότι σᾶς υπογράφω ὅτι πλάκα στὴν πλάκα θὰ σᾶς πάρῃ καὶ σᾶς ὁ διάολος.

  Δὲν τεκμηριώνεται ἀνθρώπινη ἀνισότητα ἀπὸ τὰ μικρόβια, τὰ DNA καὶ τὰ ἱερὰ ἤ τὰ νομικά κείμενα. Τὸ καταλάβατε ; Ἡ ἀνισότητα στους ἀνθρώπους εἶναι ἔννοια ἠθική. Δὲν εἶναι βιολογική, οὔτε νομική, οὔτε γεωμετρική, οὔτε ἀνθρωπομετρικὴ τοῦ κρανίου ἤ ἄλλων μαλακῶν καὶ σκληρῶν περιοχῶν τοῦ σώματος. Ἁκόμα καὶ οἱ ἀρχαῖοι δὲν μποροῦσαν νὰ θεμελιώσουν ἠθικὰ τὴν δουλεία, εἶχαν πρόβλημα σὲ αὐτό, καὶ ἀπλῶς τὴν παραλάμβαναν καὶ τὴν παρέδιδαν ὅπως ἐμείς τὰ ἐπαγγέλμτα. Καταλάβατε ; Ὅμως ἡ ἠθικὴ εἶναι ἀνεπάγγελτος.

  Ἡ ἰσότητα, ἀνισότητα ἤ ἠ ὁμολογία ἀδυναμίας καθορισμοῦ κριτηρίου γιὰ τυχόν ἀνισότητα ἤ ἰσότητα εἶναι ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἠθικό ζήτημα. Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀνισότητας ἦταν ἀφιλοσόφητος, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο τὴν διετύπωνε, διὰ συνθημάτων ἰσότητος ἤ διὰ συνθημάτων ἀνισότητος.

  Ὁ ἀφιλοσόφητος δίπλα στὸν φιλοσοφοῦντα δὲν εἶναι κατώτερος, ἀλλὰ πρόβλημα γιὰ τὸν φιλοσοφοῦντα. Δηλαδὴ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος-πρόβλημα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Τὶ πᾷ νὰ πῇ δὲν θὰ τοῦ ἀρέσῃ (τοῦ Ῥωμηοῦ ἡ Γαλλία τοῦ 17ου αἰῶνος); Μπορεῖ νὰ μὴν τοῦ ἄρεσε καὶ ἡ φασουλάδα λόγῳ γενετικῆς ἀνωμαλίας. Παρακαλῶ ξεκολλῆστε πιά, ἀκόμα καὶ ἡ γενετικὴ εἶναι δυναμικὸ σύστημα ! Ἑσεὶς πάτε νὰ φτιάξετε ἀρχετυπικὴ γενετικὴ σὰν τὴν θεωρία τοῦ προκαθορισμοῦ. Ὅτι ποιός θὰ πάἡ στὸν Παράδεισο εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὰ πρίν...."

   Δεν καταλαβαίνουν βρε Κωνσταντή. Σου υπενθυμίζω έχεις να κάνεις με αίρεση (εθνικοσοσιαλισμός - φυλετισμός, αίρεση είναι η παρέκκλιση από την αλήθεια, μέσω μόνιμης προσκολλήσεως σε ένα συγκεκριμένο μέρος αυτής).

   Ιεραρχία υπάρχει, αλλά είναι άναρχη. Αυτή αποκαλύπτεται, δεν την ανακαλύπτεις εσύ σύμφωνα με τις ιδέες σου. Στην φιλοσοφία ανακαλύπτεις ό,τι θέλεις, όχι στη θεολογία.

   Delete
  2. "Παντοῦ καὶ πάντοτε ὁ ὑπέρμαχος τῆς ἀνισότητας ἦταν ἀφιλοσόφητος, ἀνεξαρτήτως τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο τὴν διετύπωνε, διὰ συνθημάτων ἰσότητος ἤ διὰ συνθημάτων ἀνισότητος.

   Ὁ ἀφιλοσόφητος δίπλα στὸν φιλοσοφοῦντα δὲν εἶναι κατώτερος, ἀλλὰ πρόβλημα γιὰ τὸν φιλοσοφοῦντα. Δηλαδὴ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος-πρόβλημα".

   Μου αρέσει. Αρκετά χριστιανικό και ορθόδοξο.

   Delete
  3. Δυστυχώς θα τους πάρει ο διάολος. Διότι η αίρεση είναι αλλοίωση της ίδιας της ζωής και οδηγεί στο θάνατο και κυρίως τον ψυχικό. Θυμάμαι είχες γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο πριν λίγο καιρό πάνω σε αυτό, που στη ουσία εξηγούσες πως παρασύρονται οι άνθρωποι στην αίρεση και σου είχα πει μπράβο αυτό είναι αίρεση. Το είπες και δεν το κατάλαβες τι είπες. Σου βγήκε αυθόρμητα. Έτσι βγαίνει η αλήθεια. Διότι είναι μέσα σου κρυμμένη στα πάθη, τις ιδέες και τις έξεις που την σκεπάζουν.

   Λοιπόν, σύμφωνα με τον πνευματικό νόμο είτε θα τους βρει το κακό από εκεί που δεν το περιμένουν, είτε θα τους έρθει κάποιο πρόβλημα υγείας ή μια άλλη συμφορά. Όταν όμως θα συμβεί αυτό, αυτοί αντί να μετανοήσουν, θα πουν μέσα τους ότι υπάρχει το κακό από τη φύση και ότι έτσι είναι τα πράγματα λόγω της ειμαρμένης και της μοίρας (όπως αντίστοιχα υπάρχουν οι φυλές και δεν πρέπει να γίνονται μίξεις μεταξύ των ανθρώπων διότι «έτσι είναι τα πράγματα από τη φύση», πρόσεξε λίγο πως λειτουργούν και εφαρμόζονται τα μοτίβα στις εκάστοτε περιπτώσεις). Εκεί είναι για τον κάθε έναν από εμάς όλους το κομβικό σημείο. Όταν θα έρθει αυτό το σημείο (ή και πολλά σημεία ανάλογα με τη δεκτικότητα, την αντοχή και την αντίληψη του καθενός) εκ Θεού πως θα το ερμηνεύσεις και τι κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Θα μετανοήσεις ή θα εμμείνεις στην αίρεση;

   Delete
  4. Όχι, Κωσταντή, η ανθρώπινη ανισότητα είναι γεγονός της φύσεως. Κάποια άτομα γεννιούνται με πλεονεκτήματα σε κάποιο τομέα και άλλα άτομα γεννιούνται με μειονεκτήματα σε κάποιο τομέα. Δεν είμαστε άγραφοι πίνακες. Αν αυτό δεν είναι ανισότητα, τότε τι είναι; Τι ρόλο παίζει η ηθική σε αυτό το φυσικό φαινόμενο;

   Delete
  5. Πολύ σωστά Ιχώρ.

   Delete
  6. Κωσταντής και Ιωάννης διαστρέβλωσαν τα μεγιστα το νόημα ενος Φιλοσόφου προς προσωπική των ικανοποίησιν.

   Ο Φιλόσοφος ασπάζεται την πλήρη ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ των ανθρώπων. Μονάχα ως θνητοί είμεθα υπό του αθανάτου Θεού ίσοι.

   Πλάτων, Αριστοτέλης και Σωκράτης ήσαν οπαδοί της πλήρου ανισοτητος. Άντε σε λίγο θα πείτε ότι και ο Καθηγητής οικονομικών μου ότι η πολιτεία του Πλάτωνος είναι ένα πλήρως Αναρχο-Φιλελεύθερο καθεστώς με...εκλογές!!!!

   Ουαγκαγκουγκουγκι γκαγκαγκουμ μπιρλιγκαγκα!!!!

   Delete
  7. Καὶ ποιὸς σοῦπε ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὸν Πλάτωνα, ποὺ ἐγὼ δὲν τὸν κατέχω;;
   Ἡ ἀνισότητα εἶναι ἰδεολογία. Ἅμα πάρῃς ἕνα πηροῦνι δὲν εἶναι ἄνισο. Διάβασε παρακάτω τἰ ἐννοῶ γιὰ τὴν ἀνισότητα στὸ σύστημα ποὺ ζοῦμε. Εἶναι οἰκονομική. Ἁλλὰ καὶ τὸν καιρὸ τοῦ Πλάτωνα ἦταν ἐν πολλοῖς.

   Delete
  8. Κωνσταντή. Μην τους ακούς. Ο Πλάτων και η φιλοσοφία του είναι καταδικασμένος από την ορθόδοξη παράδοση. Γενικά οι πλατωνικές ιδέες. Η καθολική ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνει λάθος. Ξέρεις εσύ, καταλβαίνεις.

   Delete
  9. Δε πέφτεις εσύ θύμα της πλάνης των ελλήνων. Όχι επειδή κατανοείς την οθροδοξία, αλλά επειδή είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και θέτεις την αλήθεια και μόνο αυτήν στο επίκεντρο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Συνέχισε έτσι και θα σωθείς, θα τον βρεις τον δρόμο.

   Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν ἑλλήνων σοφοὶ καὶ πρῶτοι τῶν αἱ­ρεσιαρ­χῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ καθολικῶν συνόδων καὶ παρὰ πάντων τῶν ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντες ὡς ἀλλό­τριοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν κίβδηλον καὶ ῥυ­παρὰν περιουσίαν, κρείττονες εἰσὶ κατὰ πολὺ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ μελ­λούσῃ κρίσει τῶν εὐσεβῶν μὲν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δὲ κατὰ πά­θος ἀνθρώπινον ἢ ἀγνόημα πλημμελησάντων, ἀνάθεμα.

   Τοῖς τὰ ἑλληνικὰ διεξιοῦσι μαθήματα καὶ μὴ διὰ παίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑπομένοις καὶ ὡς ἀληθέσι πιστεύουσι, καὶ οὕτως αὐταῖς ὡς τὸ βέβαιον ἐχούσαις ἐγ­κειμένοις, ὥστε καὶ ἑτέρους ποτὲ μὲν λάθρᾳ ποτὲ δὲ φανερῶς ἐνάγειν αὐ­ταῖς καὶ διδάσκειν ἀνενδοιάστως, ἀνάθεμα.

   Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων μυθικῶν πλασμάτων ἀφ’ ἑαυτῶν καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς πλάσιν μεταπλάττουσι καὶ τὰς πλατωνικὰς ἰδέας ὡς ἀλη­θεῖς δεχομέ­νοις καὶ ὡς αὐθυπόστατον τὴν ὕλην παρὰ τῶν ἰδίων μορφοῦσθαι λέγουσι καὶ προφανῶς διαβάλλουσι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος τὰ πάντα καὶ ὡς ποιητοῦ πᾶσιν ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιτιθέντος ἐξουσιαστικῶς καὶ δεσποτικῶς, ἀνά­θεμα.

   Delete
  10. Τοῖς εὐσεβεῖν μὲν ἐπαγγελλομένοις, τὰ τῶν ἑλλήνων δὲ δυσ­σε­βῆ δόγ­ματα περί τε ψυχῶν ἀν­θρω­πίνων καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων ἀναιδῶς ἢ μᾶλλον ἀ­σεβῶς ἐπεισάγουσιν, ἀνάθεμα.

   Τοῖς τὴν μωρὰν τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμῶσι καὶ τοῖς καθηγηταῖς αὐτῶν ἑπομένοις καὶ τάς τε μετεμψυχώσεις τῶν ἀν­θρωπίνων ψυχῶν ἢ καὶ ὁμοίως τοῖς ἀλόγοις ζῴοις ταύτας ἀπόλ­λυ­σθαι καὶ εἰς τὸ μηδὲν χωρεῖν δεχομένοις, καὶ διὰ τούτων ἀνάστασιν καὶ κρίσιν καὶ τὴν τελευταίαν τῶν βεβιωμένων ἀνταπόδοσιν ἀθετοῦσιν, ἀνά­θε­μα.

   Delete
  11. Έχεις δει κανέναν άλλον εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας να τα βάζει με τους Έλληνες; Ψάξε όλη την ανθρώπινη ιστορία και φέρε μου παράδειγμα. Και όχι μόνο να τα βάζει αλλά και να τους νικά. Γιατί;
   Γιατί πολύ απλά η ορθοδοξία ενδιαφέρεται για την θεραπεία όλων των ασθενών ανθρώπων χωρίς διακρίσεις. Δεν ξεχωρίζει τους ανθρώπους, αλλά τους θεραπεύει όλους ανεξαρτήτως. Όποια κοινωνική τάξη ή μορφωτικό ή οικονομικό ή ηθικό επίπεδο κι αν έχει. Αυτό κάνει ένας ιατρός Κωνσταντή μου (η ορθοδοξία είναι ο ιατρός). Δεν θα σου πει αυτό που σε βολεύει νοητικά, ιδεολογικά και στιγμιαία ή σου ακούγεται ευχάριστο στο αυτί ή σου εξάπτει την φαντασία και σου φαίνεται λογικό και αληθοφανές. Αλλά θα σου πει εκεί ακριβώς που έχεις το πρόβλημα, εκεί ακριβώς να προσέξεις διότι αλλιώς θα έχουμε σοβαρές συνέπειες, θα γίνει ζημιά.
   Λοιπόν, αναπόφευκτα αν τα βάλεις κάτω και τα μετρήσεις οι διδασκαλίες των Ελλήνων οδηγούν στον ρατσισμό και των φυλετισμό. Είναι απολύτως λογικό και συνεπές με τη διδασκαλία τους. Και αυτές οι αστειότητες που ισχυρίζεσαι (με συγχωρείς αλλά είναι αστειότητες) και που λέγονται από διαφόρους ότι οι αρχαίοι Έλληνες όταν έλεγαν «βάρβαρος» εννοούσαν αυτόν που δεν ομιλεί ελληνικά, ξέχασέ τες. Μην πας να κολλήσεις μία δική σου αγαθή και σύγχρονη αντίληψη με την πραγματική αρχαιοελληνική αντίληψη του «πας μη έλλην βάρβαρος». Ο βάρβαρος είναι ο φτωχός, ο πεταμένος, ο μιξιάρης, ο λιγδιάρης, ο αδύναμος, ο απολίτιστος, ο άξεστος, ο ταπεινής καταγωγής άνθρωπος. Ο χριστιανός όταν εμφανίζεται στην ιστορία στα μάτια του Έλληνα είναι ένας βάρβαρος και μισός. Αυτά που λέει ο Χριστός ή ένα επίσκοπος του 2ου ή του 3ου αιώνα ακούγονται σαν χτυπήματα, ραπίσματα, σαν ήχοι από μαστίγια στην κοινωνία. «Που τα λέτε αυτά τώρα; Ποιοι είστε εσείς οι τιποτένοι χριστιανοί βάρβαροι που τα λέτε αυτά; Και πλούσιοι είμαστε και από ευγενική καταγωγή και αριστοκράτες και από θεούς ξέρουμε».
   Και βλέπεις ότι μέχρι και σήμερα είναι σύγχρονα και διαχρονικά και σκανδαλιστικά και διαχρονικά, διότι ο άνθρωπος δεν έχει θεραπευτεί. Η φύση του παραμένει ίδια από τότε. Ενοχλούν και πολύ τα διδάγματα του Χριστού. Αλλά αυτό που μου αρέσει ειλικρινά και μου προξενεί θετική εντύπωση είναι ότι πολλοί από τους σύγχρονους ανθρώπους δεν κατανοούν ότι αυτά που λένε και πιστεύουν είναι επηρεασμένα από το Χριστιανισμό χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Τους φαίνεται αυτονόητο ότι πάντα έτσι ήταν τα πράγματα και ο κόσμος. Εγώ αυτό τπ φαινόμενο το ονομάζω «πολιτισμική λήθη».

   Delete
  12. Στὸ τελευταῖο σημεῖο (στὰ ἄλλα συμφωνῶ διότι μοῦ δίνουν ἐλπίδα) ἀπλῶς ἔλεγα ὅτι ὁ ἀσυνείδητος χριστιανισμός ὑπῆρχε καὶ στὴν ἀρχαιότητα καὶ ὅτι μποροῦμε νὰ τὸν διακρίνουμε ἀναδρομικὰ στοὺς ἀρχαίους. Ἑξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ὁπτική μας γωνία. Ἡ Ἱλιάδα γιὰ παραδειγμα εἶναι τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ χασάπη. Μπορεῖς ὅμως νὰ τὴν δῇς σὰν καταγγελία.

   Delete
  13. Αὐτὰ ποὺ λές τἄλεγε περίπου ἔτσι καὶ ὁ μαρξιστὴς ἱστορικὸς τῆς ἀρχαιότητας, ὁ καλύτερος ἴσως τοῦ 20οῦ αἰῶνα - ὅπως μαρξιστὴς ἦταν καὶ ὁ καλύτερος ἀρχαιολόγος, ὁ Γκορντον Τσάιλντ - Μόουζες Φίνλεϋ.

   Οἱ ἀρχαῖοι -δηλαδη οἱ ἀρχαῖες ἐλιτ, νὰ τὸ συγκεκριμενοποιήσουμε - ἦταν ἀνελέητοι. Ἡ διαφορὰ με τοὺς σύγχρονους μιμητές τους εἶναι ἴσως ὅτι δὲν ὑποκρίνονταν τὸν χορτοφάγο.

   Delete
  14. Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,
   χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.
   Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
   χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
   Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
   χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
   Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,
   χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
   Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,
   χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
   Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,
   χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
   Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

   Delete
  15. Ρωμανός Μελωδός

   Τί φυσώσιν και βαμβεύουσιν οι Έλληνες;
   Τί φαντάζονται προς Άρατον τον τρισκατάρατον;
   Τί πλανώνται προς Πλάτωνα;
   Τί Δημοσθένη στέργουσι τον ασθενή;
   Τί μη νοούσι Όμηρο όνειρον αργόν;
   Τί Πυθαγόραν θρυλούσιν τον δικαίως φιμωθέντα;

   Delete
  16. "Οἱ ἀρχαῖοι -δηλαδη οἱ ἀρχαῖες ἐλιτ, νὰ τὸ συγκεκριμενοποιήσουμε - ἦταν ἀνελέητοι. Ἡ διαφορὰ με τοὺς σύγχρονους μιμητές τους εἶναι ἴσως ὅτι δὲν ὑποκρίνονταν τὸν χορτοφάγο".

   Ακριβώς. Όπως σου έχω πει το κοινωνικό μοντέλο στο οποίο ζούμε (μορφωτικό, οικονομικό, ηθικό) είναι καθαρά το αρχαιοελληνικό. Για πες μου ρε Κωνσταντή ο Διαφωτισμός από τον 18ο αιώνα και έπειτα που βασίστηκε και από που επηρεάστηκε; Από την αρχαία ελληνική γραμματεία ή στον χριστιανισμό; Ζούμε το αρχαίο τέρας, το οποίο τώρα πάνε να στο περάσουν στην πιο ακραία του μορφή, αυτή του ναζισμού, και σε πιάνουν και κορόιδο και χαμπάρι δεν παίρνεις και είσαι μονίμως υπέρ του ναζισμού στα τελευταία σου σχόλια. Ρε ξες τι πάει να πει ναζισμός ρε; Περίμενα πιο έντιμη στάση τουλάχιστον από εσένα, διότι νόμιζα ότι καταλαβαίνεις κάποια πράγματα παραπάνω από τους υπόλοιπος. Δεν ξέρω, ίσως να κάνω και λάθος.

   Όπως και αν έχει αυτό το μοντέλο που ζούμε είναι το αρχαιοελληνικό. Έχεις δει πως μεγαλώνουν τα νέα παιδιά; Κοιτούν πως να πάρουν όσο περισσότερα πτυχία μπορούν, χαρτιά, γραφειοκρατία στο έπακρο, ο ανταγωνισμός έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, ταυτόχρονα δουλειές δεν υπάρχουν (και δεν εννοώ μόνο στην Ελλάδα), άγχος, πίεση, κατάθλιψη, ψυχοφάρμακα, ανθρωπισμός δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Αυτό είναι το μοτίβο «μόνο ο δυνατός επιβιώνει». Εσύ τι νομίζεις θα γίνει; Όλα αυτά κάποτε θα φτάσουν στο σημείο έκρηξης να είσαι σίγουρος για αυτό. Έτσι πέφτει και θα πέφτει για πάντα εις των αιώνα ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός λόγω της ατελείωτης μωρίας και μωροφιλοδοξίας του για το τίποτα. Κυριολεκτικά το τίποτα.

   Από την άλλη ο Χριστός τι σου λέει ρε Κωνσταντή; Μη σε νοιάζει τι θα φας και τι θα πιεις και τι ρούχα θα φορέσεις. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι και οι ελεήμονες και οι καθαροί τη καρδία.

   …μετά συνεχίστε να κάνετε πως δεν τα βλέπετε όλα αυτά και να λέτε ότι ο Ελληνισμός έχει όποια σχέση με τον Χριστιανισμό…

   Delete
  17. "Αὐτὰ ποὺ λές τἄλεγε περίπου ἔτσι καὶ ὁ μαρξιστὴς ἱστορικὸς τῆς ἀρχαιότητας, ὁ καλύτερος ἴσως τοῦ 20οῦ αἰῶνα - ὅπως μαρξιστὴς ἦταν καὶ ὁ καλύτερος ἀρχαιολόγος, ὁ Γκορντον Τσάιλντ - Μόουζες Φίνλεϋ".

   Δεν τον έχω διαβάσει τον Φίνλεϋ. Εγώ πρωτίστως διαβάζω τις πηγές της εποχής Κωνσταντή και βγάζω συμπεράσματα. Μετά φιλτράρω αυτά τα συμπεράσματά μου διαβάζοντας σύγχρονες μελέτες. Ποτέ το αντίστροφο.

   Delete
  18. Ναὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Τυχαίνει ὅμως πολλοὶ νὰ ἔχουμε διαβάσῃ μελέτες διότι τὰ ἀρχαῖα ὅπως μᾶς τὰ διδάσκαν στὸ σχολεῖο (καὶ ἐγὼ ἔχω πάει σὲ πολὺ δύσκολο καὶ καταστροφικὰ ἀγχωτικὸ σχολεῖο, ξέρω περίπου τί ἔχει τραβήξῃ ὁ Κωνσταντινουπολίτης) εἶναι δυσπρόσιτες. Ἑγὼ εἶμαι πιὰ τῆς ἄποψης ὅτι ὅ,τι σοῦ ἔχει πέσῃ στὰ χέρια σοὔπεσε.

   ...ὅχι δὲν ὑπερασπίζομαι τὸν ναζισμὸ ἀλλὰ τὸ οὐδεὶς ἐκών κακός. Ἁκὸμα καὶ πίσω ἀπὸ τὸν πιὸ διεστραμμένο ἐγκληματία ὑπάρχει μιὰ θεϊκὴ καὶ ἀνθρώπινη συνάμα ὑποσταση διότι τίποτα δὲν ὑπάρχει ἄνευ τοῦ θεατῆ του, ἀπόσο ξέρω. Τὸ σοκαριστικὸ μὲ τοὺς ἀρχαίους ἦταν ὅτι δὲν ξέραν τὸν Χριστό, μὲ τοὺς νέους τὸ σοκαριστικὸ εἶναι ὅτι Τὸν Σταυρώνουν. Ὁπότε ποιητικῇ άδεία (ἤ ῥεαλιστικά) ἐσὺ ἄν κατάλαβα καλὰ λὲς ὅτι οἱ ἀρχαῖοι εἶναι ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῶν νεοτέρων. Ἑγὼ νομίζω εἴτε ῥεαλιστικὰ εἴτε ποιητικῇ ἀδείᾳ (διότι δὲν μπορῶ νὰ ἐμφανιστῶ σὰν νεοφώτιστος ὀρθόδοξος) τρόπον τινὰ ἡ Σταύρωση εἶναι ἄχρονη, ὁ χρόνος κυλᾶ γύρω της.

   Delete
  19. Κωνσταντή. Κάνε μου μια τελευταία χάρη. Άντεξε λίγο σε παρακαλώ, βάλε τα δυνάτα σου και δες αυτό το βίντεο για να τα καταλάβεις ποιοι είναι πραγματικά οι Έλληνες. Το σενάριο έχει ως εξής: αυτός ο μωρός τους βάζει να ορκίζονται στο Δία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του έχει πουλήσει την διαστημική τενχολογία του θεού Απόλλωνα στον Μπαράκ Ομπάμα και έχει μαζέψει από αυτήν την πώληση 600 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει ως σκοπό να σώσει την Ελλάδα από το χρέος. Αλλά το κακό το σύστημα και οι Εβραίοι δεν τον αφήνουν.

   Σε παρακαλώ πολύ δές το για να κατανοήσεις τι εστί η μωρολογία των ελλήνων, τι πραγματικά σημαίνει το να είσαι έλλην. Πρόσφατα ένας οπαδός του, δεν ξέρω αν το έμαθες, έσφαξε μία παιδοψυχίατρο.

   https://www.youtube.com/watch?v=oBppCy2aS8U

   Delete
  20. Πρόσεξε τη σκηνή, όταν ο ιερέας του Χριστού εισβάλει στην παρασυναγωγή τους και οι δαίμονες (Έλληνες) αρχίζουν να τρέμουν και να ωρύονται, διότι αντιλαμβάνονται το βάθος και το μέγεθος της απάτης τους αλλά υποκρίνονται. Θα καταλάβεις πολλά εσύ. Μόνο σε παρακαλώ κάνε μου αυτή τη χάρη και δες όλο το βίντεο προσεκτικά.

   Delete
  21. This comment has been removed by the author.

   Delete
  22. "Ναὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Τυχαίνει ὅμως πολλοὶ νὰ ἔχουμε διαβάσῃ μελέτες διότι τὰ ἀρχαῖα ὅπως μᾶς τὰ διδάσκαν στὸ σχολεῖο (καὶ ἐγὼ ἔχω πάει σὲ πολὺ δύσκολο καὶ καταστροφικὰ ἀγχωτικὸ σχολεῖο, ξέρω περίπου τί ἔχει τραβήξῃ ὁ Κωνσταντινουπολίτης) εἶναι δυσπρόσιτες. Ἑγὼ εἶμαι πιὰ τῆς ἄποψης ὅτι ὅ,τι σοῦ ἔχει πέσῃ στὰ χέρια σοὔπεσε".

   Μεταφράσεις. Υπάρχουν και στα νέα ελληνικά και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Δεν λέω να μην διαβάζεις μελέτες, όμως αν επιθυμείς να μπεις στην νοοτροπία μιας εποχής τον πρώτο λόγο έχουν οι πηγές. Ας πούμε εσύ αν θέλεις να μάθεις για τον Ευριπίδη πρώτα δεν θα διαβάσεις τις τραγωδίες του και μετά τις σύγχρονες μελέτες; Άμα διαβάζεις μόνο μελέτες τότε κάνεις μισή δουλειά, δεν κάνεις έρευνα.

   Αυτό να εφαρμόζεται σε όλα.

   Delete
  23. Το βίντεο στο ανέβασα για να σου πω εν ολίγοις ότι παρόμοια περιστατικά συνέβαιναν στην Γερμανία πριν την άνοδο του Χίτλερ. Μαζεύονταν σε στέκια και προπαγάνδιζαν αόριστα και φτιαχνόταν κλίμα. Δημιουργούσαν θεωρίες συνομωσίας με μπόλικο μυστικισμό και αποκρυφισμό που δημιουργούσαν ένα είδος πίστης με φανατισμό και άκρατο σωβινισμό(φταίνει για όλα οι Εβραίοι κλπ). Είναι ξεκάθαρα συμπτώματα παρακμής. Βέβαια να λάβουμε υπόψιν μας ότι συμβαίνουν στην επαρχία, οπότε υπάρχει και το εύλογο του πράγματος (pagani=χωρικοί). Και να σκεφτείς κανείς ότι αυτή τη στιγμή ούτε η Χρυσή Αυγή δεν δράει έτσι. Αυτά η Χρυσή Αυγή τα έκανε τη δεκαετία του 80΄ και του 90΄ και μάλιστα κρυφά. Αυτοί εδώ τα κάνουν φανερά και ανοιχτά σε όλους και η δικαιοσύνη συνεχίζει να μην επεμβαίνει.

   Γενικότερα όωπς σου είπα έρχεται το αρχαίο τέρας...

   Delete
  24. This comment has been removed by the author.

   Delete
  25. Και από εδώ και στο εξής ο καθείς εξ ημών έχει ευθύνη. Αν συνεχίσεις να στηρίζεις τον ναζισμό, σταματώ και τον διάλογο μαζί σου. Πάρ΄το όπως θέλεις αυτό, δεν με ενδιαφέρει.

   Delete
  26. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα νιώθεις τον πόλεμο μέσα σου, καθώς κατανοείς ότι ο ναζισμός είναι η κόλαση στη γη. Πως θα αντέχεις να υποκρίνεσαι με αυτό; Ίσως επειδή είσαι ηθοποιός...

   Delete
  27. Ο Αρτέμης Σώρρας, εξ Αμερικής, πρόσωπο κάτι περισσότερο από αμφιλεγόμενο και με αμφίβολες νοητικές ισορροπίες εμφανίσθηκε ως κάτοχος εκατοντάδων δισ. δολαρίων, δια των οποίων προθυμοποιείται να εξοφλήσει στο ακέραιο το ελληνικό δημόσιο χρέος. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν το δέχονται, κατά προδοτικό τρόπο.

   Θα περίμενε κανείς ότι η υπόθεση θα σταματούσε στα μειδιάματα αν δεν υπήρχε προ τριετίας ένας πλημμελειοδίκης να αποφανθεί όχι ότι ο Σώρρας έχει τα λεφτά που λέει, αλλά ότι …δεν αποδείχθηκε και ότι δεν τα έχει. Εν πάση περιπτώσει και να υπερβάλει το κάνει από … φιλοπατρία.

   Αυτό ήταν. Ο εν λόγω επέκτεινε στην «προσφορά» του και στο ιδιωτικό χρέος προθυμοποιούμενος να πληρώνει και τους .. φόρους των πολιτών. Πολλοί, αφελείς ή πονηροί, άρχισαν να προσέρχονται στις εφορίες και να ζητούν να εισπράξει το δημόσιο τα χρέη τους από τους λογαριασμούς του Σώρρα. Ενίοτε με εξώδικο και παράσταση δικηγόρων.

   Η υπόθεση θα ήταν για κλωτσιές, αν ένας δικαστικός λειτουργός πάλι δεν ασκούσε δίωξη σε έφορο που δεν δέχθηκε την προσφορά.

   Εν τω μεταξύ άρχισαν να συμβαίνουν αδιανόητα πράγματα. Ο Σώρρας περιφέρεται από πόλη σε πόλη, ιδρύει «τοπικές», μοιράζει χαρτιά για πληρωμή φόρων και εκατοντάδες άνθρωποι τον ακούνε να λέει παλαβομάρες.

   http://www.anoixtoparathyro.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ae-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/


   Φάτε ναζισμό. Κωνσταντή, τι προτείνεις Ελλήνων Συνέλευσις στις εκλογές ή Χ.Α.; Δίλημμα...

   Delete
 24. (σημ. ἐπειδὴ τέθηκε παραπάνω. Φιλοσοφία = ἡ ἀθέλητη κίνση τοῦ νοῦ. Ἁφιλοσόφητος = ὁ παραβλέπων δεδομένα χάριν κάποιου ἀποτελέσματος).

  ReplyDelete
 25. YΓ2 καὶ συγγνώμη γιὰ τὰ τρία ἀπανωτὰ σχολια. Λοιπὸν καθαρίστε τὰ αὐτιά σας οἱ μὴ ἐπαρκῶς διαβασμένοι φυλετισταί. Ἡ λεγόμενη λεὐκή φυλή εἶναι οἱ ΠΛΟΥΣΙΟΙ καὶ οἱ ΠΕΛΑΤΕΣ τῶν πλουσίων. Τὸ αντίπαλο στρατόπεδο εἶναι οἱἱ ΦΤΩΧΟΙ καὶ οἱ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ (μὲ τὴν οικονομική-μαφιόζικη ἔννοια) τῶν φτωχῶν. Ὁ ῥατσισμὸς σὰν ῥεῦμα ξεπηδᾷ σὲ περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, καὶ αυτὸ εἶναι τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἔτσι οἱ οἰκονομικές κατηγορίες παίρνουν χρῶμα. Αὐτά.

  ReplyDelete
 26. Υγ4 Βάζω καὶ τέταρτο σχόλιο γιὰ νὰ τὸ κάνω πιὸ λιανά. Τὸ θέμα δὲν εἶναι αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἄν τὸ λευκὸ γονίδιο ἀντανακλᾶται ἤ ὄχι στὸν φαινότυπο, καὶ ἄν κληρονομοῦνται ἤ ὄχι τὰ ἐπίκτητα χαρκατηριστικά, καὶ ἄν εἶναι φυσικὸ μαῦρος νὰ παίρνει μαύρη καὶ λεὐκός νὰ παίρνῃ νέγρα. Ἐδῷ ἔχουμε ῥιζικὸ πρόβλημα παγκόσμιας ἀνακατάταξης τῆς παραγωγῆς. Τὸ θέμα δὲν εἶναι ποιὸ γονίδιο εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴ μέλλουσα σύζυγό μου ἀλλὰ τὸ ποιὸς χρηματοδοτεῖ τὸ κέντρο ἐρευνῶν τῶν γονιδίων. Ἔχουμε οἰκονομικὸ πόλεμο διεθνοῦς κλίμακος, καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι ἀπάντηση ὁ ἐθνικισμὸς σκέτος διότι τὸ κάθε κράτος ἐντάσσεται σὲ συμμαχίες. Τὸ θέμα μας εἶναι νὰ ξεχωρίσουμε ποιά εἶναι τα στρατόπεδα ὤστε νὰ κάνουμε σωστές διαγνώσεις. Ἑσείς νομίζετε ὅτι ὁ Ντόναλντ Τράμπ ἄλλο δὲν σκέφτεται παρὰ τὴ σωτηρία τῆς λευκῆς φυλῆς ἤ ἡ Χίλαρυ Κλίντον τὰ δικαιώμαατα τῶν μεταναστῶν ; Αὐτὸ ποὺ τοῦς νοιάζει εἶναι ποῦ θὰ ῥίξουνε τὸ πολὺ χρῆμα καὶ τί συνθηματολογία θὰ περιβάλλει τὴν ῥίψη.

  ReplyDelete
 27. Επιστρέφοντας στο θέμα μας ,το αρθρο του κ Κιτσίκη,θά πώ ότι η μεσαία τάξη,οι κωπηλάτες της τριήρους,λευκοί στη συντριπτική πλειοψηφία,εστήριξε τον Τραμπ.Δέν αντεξε πλέον να ταίζει τις ορδές των παρασίτων πού επέλεξαν να γίνουν επαγγελματίες φτωχοί,ούτε βέβαια τά πλούσια παράσιτα του μη πατριωτικού καπιταλισμού και τα χρυσά παιδιά της Wall Street.Σημαντική νίκη επίσης,η αποκαθήλωσις του ιερού τοτέμ του φιλελευθερισμού,του ''πολιτικώς ορθόν'' που τόσο ύπουλα φυτεψαν στο υποσυνείδητο του λαού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά

   Η νίκη Τράμπ αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία νίκη του Φασισμού αλλά και του σημαντικού Λευκού φυλετικού κινήματος στις ΗΠΑ. Και είναι αλήθεια ότι οι Λευκοί φυλετισταί θα πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται υπερβολικά με τους εβραίους και να επικεντρωθούν στα της φυλής μας.

   Η νίκη Τράμπ ως Λευκή Επανάσταση, αυτός και εάν είναι ωραίος τίτλος για άρθρο!

   Delete
  2. Πάντως παραδόξως σπουδάζω Χρηματοοικονομικά(Finance) με μελλοντική καριέρα ως γκόλντεν μπόυ!

   Όταν η αστική πραγματικότης συγκρούεται μετωπικώς με τα πιστεύω και την Ψυχή σου...

   Μοναδική στιγμή!

   Delete
 28. "Ἑγὼ θὰ ἔλεγα ὅτι τὸ ἀρχέγονο, το βιολογικὸ εἶναι ἡ ἔνωση τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τὸ κοινωνικὸ ἡ ἐπιβίωση τοῦ κάθε σαρκίου."

  Αν ισχύει ο μονισμός, τότε μπορεί να έχεις δίκαιο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ένωση της ανθρωπότητος επέρχεται μεσω μίας Θρησκείας και μόνον. Και η μία συγκεκριμμένη φυλετική και πολιτιστική ομάς από τον Θεό διαλεγεται ως εκπρόσωπος και προμαχών της θρησκείας αυτής.

   Για την Ορθοδοξία είναι οι Ρωμηοί

   για τον Σουνισμό οι Σαουδάραβες

   για τον Σιισμό οι Πέρσες

   για τον Εβραϊσμό οι εβραίοι.

   Delete
  2. Ναὶ καλά τὸ πιάσατε. Ἅν χωρίσῃς τὸν κοσμο σὲ πολλὰ ὑποκείμενα μὲ ἀφορμὴ τὴν σχετικὴ ἀξιωσύνη ἤ ἀναξιότητά τους, τοὺς κάνῃς ὅλους πεπερασμένες ἑνότητες ἄρα μελλοθανάτους.

   Delete
 29. ΥΓ5 Συγχωρῆστε μου τὸ πέμπτο κατὰ σειρὰν σχόλιο. Ἀλλὰ ἀφοῦ ἐπιχειρῶ νὰ σᾶς βγάλῳ ἀπὸ τὴν μικροβιολογία, πρέπει νὰ σᾶς δώσῳ καὶ ἕνα πάτημα.

  Ὁ λευκὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐξειδίκευση τοῦ πολιτισμένος, Εὺρωπαῖος, ποὺ μὲ τὴ σειρά του εἶναι εξειδίκευση τοῦ Χριστιανός, ποὺ μὲ τὴ σιερά του εἶναι ἐξειδίκευση τοῦ Ῥωμαιοκαθολικός + Προτεστάντης. Γιατὶ λευκός ἄνθρωπος καὶ ὄχι Χριστιανός ; Διότι Χριστιανός λέγεται ὁ χριστιανὸς σὲ συνθῆκες φεουδαρχίας, ὅπου ἡ βασικὴ μονάδα παραγωγῆς εἶναι τὸ φέουδο, ἕνα κομμάτι γῆς ποὺ ἔχει ἐκχωρηθῇ σὲ ἕναν πολεμιστή.

  Ὁ λευκὸς ἄνθρωπος εἶναι μιὰ συνεκδοχή (συνεκδοχή σημαίνει μιὰ λεπτομέρεια ποὺ δηλώνει μιὰ μεγαλύτερη ἐνότητα, π.χ. Ψωροκώσταινα γιὰ τὴν Ἑλλάδα) γιὰ τὸν καπιταλιστικὸ τρόπο παραγωγῆς. Ἡ ῥαχοκοκκαλιά τοῦ καπιταλιστικοῦ ρόπου παραγωγῆς εἶναι ἡ τράπεζα, ποὺ στὴν ἀρχὴ ἦταν ἕνα... τραπέζι. Ἑνδεχομένως ἀπὸ τὸ 1205 μέσῳ τῶν Ἱταλιωῶν ἐμπόρων, ποὺ λέει παραπάνω ο Κωνσταντινουπολίτης ὅτι πάψανε οἱ Βυζαντινοί νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ solarium, ὁ καπιταλιστικὸς τρόπος παραγωγῆς, ποὺ βασίζεται στὴν πίστωση, ἀντικαθιστᾷ βαθμιαῖα τὸν φεουδαρχικό. Αὐτὸ ποὺ βοηθᾷ τὴν ἀντικατάσταση εἶναι ο κατακερματισμός τοῦ κάθε φέουδου ὅσο περνάει ὁ χρόνος, διότι πολλοὶ κληρονόμοι ἔχουν νὰ μοιραστοῦν τὸ ἴδιο κομμάτι γῆς.

  Ἑ ἐγὼ σκέφτομαι ὅτι αὐτὸ ποὺ ἔπαθαν τὰ φέουδα ἐπιτέλους τὄπαθαν οἱ τράπεζες. Ὅτι ζοῦμε μιὰ τεράστια κρίση τοῦ δυτικοῦ καπιταλισμοῦ ὄχι ἐπειδὴ ὅπως λένε διάφοροι γιγαντώσανε οἱ τράπεζες καὶ συῤῥικνώθηκε ἡ βιομηχανία ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ποὺ εἶναι ἡ ῥαχοκοκκαλιά τοῦ καπιταλισμοῦ, ἔχει κατακερματιστῇ, ἐνδεχομένως - γιὰ νὰ δοῦμε - γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία του.

  ReplyDelete
 30. (συνέχεια καὶ τέλος). Αὐτοὶ ποὺ ὅλοι τοῦς βρίζανε, τοῦς λέγανε Ἑβραίους, τοκογλύφους, τσιφούτηδες, οἱ Ῥοτσιλντ καὶ Ῥοκφέλερ, ἦταν οἱ στυλοβάτες τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, δηλ. τοῦ καπιταλισμοῦ. Φαίνεται πὼς οἱ διάδοχοί τους τὰ κάνανε μαντάρα. Εἶναι πιθανὸ δηλαδὴ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε τὸ τραπεζικὸ κεφάλαιο τὸ δυτικὸ νὰ ἔχει κατακερματισθῇ τόσο πολύ, ποὺ ὁ Τράμπ γιὰ παράδειγμα νὰ εἶναι καὶ αὐτὸς δεμένος χειροπόδαρα. Δὲν μπορεῖς στὸν καπιταλισμό νὰ κάνῃς δίχως τὶς τράπεζες. Ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Μουσολίνι ποὺ τὸ ἐπιχειρήσανε καταντήσανε παλιάτσοι προτοῦ προσπαθήσουν νὰ σώσουν τὴν κατάσταση μὲ πόλεμο, γιὰ νὰ διατηρήσουν συνοχή ἐσωτερικὴ ἐν μέσῳ τοῦ χάους. Παρόμοια, δὲν μπορεῖ ὁ Τρὰμπ νὰ πεῖ τέρμα οι τράπεζες καὶ πλέον μόνο βιομηχανία καὶ μιὰ δυὸ κρατικές τράπεζες. Στὸν καπιταλισμὸ χωρὶς τράπεζες δὲν μπορεῖς νὰ κυνἠσῃς τὸ δαχτυλάκι σου.

  Ἑδῷ ἀρχίζει ἴσως νὰ ἀναφαίνεται ἡ στρατηγικὴ τῶν Κινέζων. Οἱ διάδοχοι τοῦ Μάο σκεφτῆκαν μιὰ παραλλαγή τῆς ΝΕΠ τοῦ Λένιν ποὺ θὰ εἶχε μακροπρόθεσμο στόχο τὴν ἐξόντωση τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ κτήνους. Εἶπαν. Πρῶτἀπόλα, ἐμείς παραμένουμε μαρξιστές κι ἄσε τοὺς βλάκες νὰ πανηγυρίζουν τὸ τέλος τῆς ἱστορίας. Δεύτερον, μετατρέπουμε τὸ ΚΚΚ σὲ μιὰ τεράστια τράπεζα ἐπενδύσεων, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι δίνουμε πάντοτε χαμηλότοκα καὶ πάντοτε πολλὰ μικρὰ δάνεια, διότι μέλημά μας εἶναι νὰ μὴν κατακερματιστοῦμε μέσῳ θυγατρικῶν. Καὶ ἀφήνουμε τὸν χρόνο να κάνῃ τὴ δουλειά του.

  Πράγματι τὸ τεράστιο δυτικὸ τραπεζικό κεφάλαιο ξεπερνᾷ κατὰ πολὺ τὸ κινεζικὸ ἀλλὰ εἶναι κατακερματισμένο. Τὸ Κινεζικὸ εἶναι συμπαγές. Ὁ λεὐκός ἀνεμιζει τὴν ξανθιά χαίτη του πάνω στὸ δυνατὸ φαρί του τὴν ὥρα ποὺ ἔρχονται κατὰ πάνω του 1000 βέλη ἀπὸ Κινέζικη ἀρμπαλέτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στις δύο τελευταίες παραγράφους σου συμφωνώ απολύτως.

   Η Νεα Οικονομική Πολιτική του Λένιν έχει επίσης ομοιότητες με τον Στρασσερισμό. Παρόλα αυτά λογω υλισμού, πνευματικού μηδενισμού και φυσικά λόγω των φιλελευθέρων ισοπεδωτικών στοιχείων του Λενινισμού η ΝΕP αποτελεί απλώς μία μορφή οικονομικού φιλελευθερισμού-καπιταλισμού με κέντρο το κράτος και με ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών σε αυτό.

   Αποτελούσε βδέλλα και ευτυχώς ο Στάλιν την σκότωσε.

   Ο σημερινός Κινεζικός κρατικός καπιταλισμός πετυχαίνει εν αντιθέσει με εκείνον του Λένιν, διότι ο Κινεζικός Κομμουνισμός είναι φανερά Εθνικιστικός, Παραδοσιακός και στην τελική Φασιστικός ή Εθνικομπολσεβικικός. Πολιτική οργάνωση κομμουνιστική με ολοκληρωτικό κράτος μα συνάμα υπέρ των Κινεζικών Παραδόσεων, της Οικογενείας και της Πατρίδος. Εθνοκομμουνισμός δηλαδή. Ο Λενιν υπήρξε καλός επαναστάτης αλλά μόνον αυτό. Δεν είχε δυνατότητες και τις σωστες ιδέες προς διαμόρφωση ενός ισχυρού κράτους. Ο Τρότσκυ δε, υπήρξε κατά πολύ χειρότερος. Ο Τροτσκυσμός μαζί με την σοσιαλδημοκρατία αποτελούν τις χείριστες μαρξιστικές εκφάνσεις, ενώ περιέχουν φιλελεύθερα στοιχεία μεσα των. Η Σοσιαλδημοκρατία είναι βασικά κομμάτι του Φιλελευθερισμού και όχι του Κομμουνισμού.

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςJanuary 3, 2017 at 2:52 PM

   Εαν ο καπιταλισμος ορισθει ως ελευθερη οικονομια ,δηλ μη ελεγχομενη απο καποια κεντρικη αρχη ,τοτε καπιταλισμος υπηρχε παντα .Ομως καπιταλισμος ειναι εκεινο το οικονομικο συστημα εις το οποιο η κεντρικη χρηματοπαραγωγικη αρχη (κεντρικη τραπεζα ...) δανιζει με τοκο ,δηλαδη το ιδιο το χρημα αποτελει κεφαλαιο και δυναται να αποφερει κερδος .Το δυτικο κεφαλαιο ορισμενο εκτος καπιταλιστικου πλαισιου (δηλαδη με υλιστικους ορους) σε σχεση με το ευρασιατικο ειναι μαλλον μικρο και ειδικα το δυτικοευρωπαικο ειναι ανυπαρκτο .
   Αυτο στους κινεζους ,οι οποιοι με το τριτο κοσμο μαζι επιχειρρουν τη καταστροφη της δυσης ,ειναι απολυτως γνωστο και ο λογος ειναι οτι το πρωτο αυθεντικα καπιταλιστικο συστημα εφαρμοστηκε στη Κινα με καταστροφικες συνεπειες ,οπως γνωστο ηταν στους Οθωμανους και ειναι ακομα στους Μουσουλμανους .
   Οι Κινεζοι συνειδητα ολα αυτα τα χρονια χρησιμοποιησαν τους δυτικους τραπεζιτες και μανατζερ , ως χρησιμους ηλιθιους, για να καταστρεψουν και να αποβιομηχανοποιησουν τη δυση ( πραγμα που εν πολλοις καταφεραν ) .Ο τροπος που το καναν ηταν απλος ,αφησαν τους δυτικους να πιστευουν οτι το χρημα οντως αποτελει κεφαλαιο και οτι οντως η παγκοσμιοποιηση ειναι κατι εφικτο ετσι τεραστιο ποσο εργασιας μετατεθηκε απ τη παραγωγη στα χρηματοοικονομικα και τεραστια ποσα τεχνολογιας και πραγματικου κεφαλαιου μεταφερθηκαν στη Κινα απο τη Δυση υπο το προσχημα των καλυτερων τιμων εργασιας , αναιρωντας το μονο πραγματικο πλεονεκτημα των δυτικων-λευκων εναντι των αλλων ,δηλαδη το πλεονεκτημα στη τεχνολογια ,καθως επισης στη θεωρια της παγκοσμοιοποιησης οφειλονται οι καταστροφικες μεταναστευτικες ροες οι οποιες κατευθυνονται ΜΟΝΟ στη δυση .Οι Κινεζοι ακολουθωντας το πνευμα του Σουν Τζου δολοπλοκησαν και επιβοηθησαν τους δυτικους να καταστραφουν και τωρα εχουν αγορασει χρεος ,λιμανια ακομα και κινηματογραφικες εταιριες ( δηλ προπαγανδα ) της μεγαλητερης λευκης (?) υπερδυναμης ( ΗΠΑ ) .
   Ο τωρινος πολεμος ειναι ο τελευταιος υλιστικος πολεμος και αυτος ειναι πλεον φυλετικος (φυλη με τη βιολογικη εννοια) ως εκ τουτου το τελευταιο δραμα του υλισμου θα παιχτει απ το φασιμο των λευκων εναντι του ηδονισμου των αντιφασιστων και των φασιστων Κινεζων (φασιστας γινεται καποιος θελει δε θελει οταν οι συγκυριες το απαιτησουν).Τα ερωτηματα ειναι μεχρι που θα φτασει η καταστροφη και εαν αυτη σαρωσει τα παντα ποια θρησκεια ειναι ετοιμη να επιβαλλει μετα το χαος την θεικη ταξη .

   Delete
  3. Ὁ καπιταλισμὸς δὲν ὁρίζεται μονάχα ἀπὸ τὴν ἐπάρκεια κεφαλαίου πρὸς ἐπένδυση μὲ σκοπὸ τὴν ἀναπαραγωγή του καὶ τὴν αὔξησή του. Ὁρίζεται ἐπίσης καὶ ἀπὸ ἕνα δεύτερο σκέλος ποὺ ἀφορᾷ τὸ τί εἶναι τὸ κεφάλαιο. Τὸ κεφάλαιο εἶναι ἕνα ἀπόθεμα ἀνταλλακτικῆς ἀξίας ποὺ ὡς ἐκ τοῦτου δὲν ἀνήκει στὴν κεντρικὴ ἀρχή. Ἑὰν ἀνῆκε στὴν κεντρικὴ ἀρχή, ὅπως τὸ χαρτονόμισμα ποὺ ἐξέδιδαν οἱ Κινέζοι αὐτοκράτορες, δὲν θὰ ἦταν ἀνταλλακτικὴ ἀξία ἀλλὰ ἀξία χρήσης. Τὄπιασες ; Δηλαδὴ στὴν αὐτοκρατορικὴ Κίνα μπορεῖς νἀ ἀνταλλάξῃς ψάρια μὲ κουπόνια καὶ κουπόνια μὲ χἐλια. Στὴν περίπτωση αὐτὴ τὰ ψάρια καὶ τὰ χέλια χρησιμεύουν στὸ νὰ φαγωθοῦν καὶ τὰ κουπόνια στὸ νὰ ἀντικαταστηθοῦν τὰ μέν μὲ τὰ δέ.

   Καπιταλισμὸς ὅμως δὲν εἶναι αυτό. Καπιταλισμὸς εἶναι νὰ μπορεῖς νὰ ἀνταλλάξῃς κουπόνια μὲ κουπόνια. Γι αὐτὸ καὶ καπιταλισμὸς ἵσον ἀστικὴ τάξη. Δηλαδὴ ἡ τάξη ἐκείνη ποὺ δὲν ἐκδίδει τὸ κουπόνι ἀλλὰ τὸ θησαυρίζει. Ἁστικὴ τάξη σημαίνει τάξη ποὺ δὲν βρίσκεται στὴν ὑπηρεσια τοῦ βασιλέως, τῆς κεντρικῆς ἀρχῆς,
   ἀλλὰ ποὺ συμβιώνει μὲ τὴν κεντρικὴ ἀρχή. Αὐτὴ εἶναι περίπου ἡ ἐγγενής ἀντίφαση του καπιτσλιστικοῦ συστήματος. Ὅσο μιὰ τράπεζα (ὅπως γίνεται σήμερα) τείνει νὰ ἀντικαταστήσει τὴν κεντρικὴ ἀρχή, τόσο περισσότερο ἡ ἀνταλλακτική ἀξια τείνει νὰ μετατραπῇ σὲ ἀξία χρήσης καὶ νὰ ἐπιφέρει κατάρρευση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος !

   Delete
  4. Ἡ Πεφωτισμένη Δεσποτεία ποὺ πρέσβευε ὁ Βολταῖρος ἦταν τρόπον τινὰ μιὰ προσπάθεια θεμελίωσης τῆς διαρκοῦς συμβίωσης ἀστικῆς τάξης καὶ μοναρχίας. Ὁ Ῥουσσῶ, ἄν εἶμαι στὴν σωστη γραμμή, μὲ βάση τὸν κο Κιτσίκη, δίεφερε, στὸ ὅτι ἔλεγε πὼς δὲν πρέπει νὰ συμβιώσουμε μὲ τὴν Ἀνωτάτη ἀρχή ἀλλὰ νὰ βρισκόμαστε σὲ διαρκῆ ἐξέγερση ἐναντίον της. Αὐτὸ εἶναι ὁ φασισμός, ἄν τὄχῳ πιάσῃ σωστά.

   Στὴν πραγματικότητα ὁ Βολταῖρος ἄν εἶναι ὅπως τὰ λέω ὀδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὸν Ναπολέοντα.

   Delete
  5. Τὸ ὅτι στὴν ἑλληνορωμαϊκὴ ἀρχαιοτητα ΔΕΝ ὑπῆρχε καπιταλισμὸς εἶναι κεντρικὴ θέση τοῦ Μόουζες Φίνλεϋ, βλ. τὴν συζήτησή μου μὲ τὸν Γιάννη τὸν τέως Ἕνοχο. Ὁ Φίνλεϋ ἱσχυρίζεται βάσει ἐπεξεργασίας τῶν στοιχείων ὅτι στὴν ἀρχαιοτητα, ἀφενός ἡ συσσώρευση ποτὲ δὲν ἀπετέλεσε κοινωνικὴ ἀξία (ἴσως ὑπάρχει ἕνας βεμπεριανὸς ἀπόηχος στὴν ἀναλυσή του), ἀφετερου δὲν ὑπῆρχε ἡ κρίσιμη ἔννοια τῆς ἐπένδυσης. Συνεπῶς ἡ ιδέα (ποὺ ἐπαναλάμβανε μοῦ φαίνεται ὁ Καστοριάδης) ὅτι οἱ πόλεις τῆς Ἀναγέννησης εἶναι σὰν τὶς ἀρχαῖες πόλεις κράτη εἶναι λανθασμένη. Διότι οἱ ἀρχαῖες πόλεις εἶχαν σὰν κεντρική τους ἀρχή αὐτὸ ποὺ λέγεται στὰ ἀγγλικά civic status, δηλαδὴ μιὰν ἀριστοκρατικὴ ἀξίωση, ἐν τέλει - ὅχι νὰ καλύπτουν τὶς βιοτικές τους ἀναγκες μὲ τὸ παραπάνω, ἀλλὰ μὲ κάποιον τρόπο νὰ "φαίνονται". Δηλαδὴ ἡ ἀρχαῖα πόλη εἶναι ὁλόκληρη σὰν ἕνας κοῦρος ἤ μιὰ κόρη τῆς ἀρχαϊκῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀναπαριστᾷ ἕναν πλούσιο νέο ἤ νέα ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ σὲ ἕναν θεό ἤ θεά, ὅπως τὰ ἀγάλματα.

   Ἁντίθετα ἡ πόλη τῆς λεγομένης Ἀναγέννησης εἶναι μιὰ μεσαιωνικὴ πόλη ποὺ ἔχοντας ἀποκτήσῃ μεγάλο ἀπόθεμα ἀνταλλακτικῆς ἀξίας στὰ θησαυροφυλακια τῶν πλουσίων πολιτῶν της δὲν σκοπεύει τόσο στὸ νὰ φαίνεται ὅσο στὸ νὰ πένεται. Δὲν κάνω πλάκα. Δηλαδὴ στὸν καπιταλισμὸ πρέπει νὰ ἔχῃς ἀπαραιτήτως τὸν Σκροὺτζ Μὰκ Ντάκ. Ἕνα μέρος τοῦ κεφαλαίου πρέπει νὰ διατίθεται πάντοτε στὴν αὔξηση τοῦ κεφαλαίου, νὰ μένει χώρια ἀπὸ τὸ ξόδεμα. Αὐτὸ γιὰ μιὰν αρχαία πόλη εἶναι ἀδιανόητο.

   Delete
  6. μικρος στρατιωτηςJanuary 4, 2017 at 2:47 PM

   Το κεφαλαιο παντα και εκ των πραγματων δυναται να ειναι αποθεμα ανταλλακτικης αξιας (υποθετω οτι οταν λεμε κεφαλαιο εννοουμε το ιδιο πραγμα) ετσι κ αλλιως ασχετως με καπιταλισμους ,ειτε αυτο ανοικει στην αστικη ταξη ειτε σε βασιλιαδες ειτε σ οποιονδηποτε και ασχετως με το ποιος εχει δικαιωμα να το κατεχει και το διαχειριζεται ,επισης κουπονια με κουπονια (εδω υποθετω οτι μιλας για νομισματα ,χρεογραφα κτλπ) ανταλλασονταν παντα σε καποιο βαθμο και σε καποιες περιοδους,Επισης παντα υπηρχαν καποιοι οι οποιοι ,οπως λες, θησαυριζαν το κουπονι καθοτι παντα υπηρχε καποιος δανεισμος ,ο οποιος φυσικα προυποθετει τη παραπανω δραση .
   Φυσικα και καπιταλισμος δεν ειναι αστικη ταξη παροτι συνεπεσε (και) μαζι της .
   Η ειδοποιος διαφορα του καπιταλισμου δεν εγκειται ουτε γενικα στο τοκο ουτε γενικα στην συγκεντρωση του χρηματος .
   Αυτη εγκειται στο γεγονος οτι η κυρια χρηματοπαραγωγικη αρχη ,ειτε αυτη ειναι βασιλιας ,ειτε ειναι τραπεζα ειτε οτιδηποτε , δανειζει με τοκο ,δηλαδη ο τοκος ειναι ακριβως επομενο της παραγωγης χρηματος .
   Εαν η κυρια χρηματοπαραγωγικη αρχη δεν διαθεσει στο μελλον ατοκο χρημα ειτε θα χρειαστει αυτη να παρει ενεχειρα ,ειτε θα οδηγησει στην οικονομικη επεκτατικη πολιτικη του εθνους μ αυτο το χρημα ετσι ωστε να μπορεσει το τοκο να τον πληρωσει με καποια αλλη αξια .Αυτο ειναι προφανες καθοτι εφοσον μονο μια χρηματοπαραγωγικη αρχη υπαρχει και αυτη εχει διαθεσει καποια ποσοτητα χρηματος με τοκο ,τοτε αυτος ο τοκος μονο απ την ιδια μπορει να προκειψει ,εαν αυτο δε συμβει συμβαινουν συνηθως τα παραπανω .
   Τωρα στην εθνικη πολιτικη ο καπιταλισμος ουδολως εχει το χαρακτηρα συστηματος ,παρα μεσου προς επιτευξη ευρυτερων σκοπων .
   Μπορει ενα κρατος (ή οποιαδηποτε αρχη που παραγει το χρημα) να χρησιμοποιησει το δανεισμο για να φερει αναπτυξη στο εθνος ,μπορει να τον χρησιμοποιησει για να εκποιησει ιδιωτικη περιουσια ,απλα δανειζοντας και κατοπιν μη παρεχοντας χρημα και για αυτο ακριβως το λογο το χρημα ,εν δυναμει, παρεχει πλουτο απο μονο του και ως εκ τουτου θεωρειται κεφαλαιο .Το χρημα δεν θεωρειται κεφαλαιο επειδη καποιος μπορει να το εξοικονομισει και να το χρησιμοποιησει εν καιρω εκμεταλλευομενος τις οποιες αλλαγες των αξιων ,στη πραγματικοτητα το χρημα ποτε δε δημιουργει πλουτο απο μονο του ,η αναγκαιοτητα του τοκου ειναι αυτη που δημιουργει το πλουτο .
   Φυσικα ο καπιταλισμος μπορει να χρησιμοποηθει και στην εξωτερικη πολιτικη αλλα αυτο ειναι μια τεραστια κουβεντα .

   Delete
  7. μικρος στρατιωτηςJanuary 4, 2017 at 3:21 PM

   Προς αποφυγην παρεξηγησεων ,ο καθενας εχει το δικαιωμα να ορισει οπως θελει τα διαφορα πολιτικα ,οικονομικα και κοινωνικα φαινομενα χωρις αυτο να θεωρειται αυθαιρετο .
   Εγω απ τη μερια μου προτιμω να ακολουθω τη μεθοδο που προτεινει η σελιδα ,δηλαδη της συνθετικης σκεψης ,οι οποια προυποθετει οτι αυτα τα φαινομενα τα θεωρουμε στα εσχατα ποιοτικα τους στοιχεια ,για παραδειγμα ποιοτικο στοιχειο του καπιταλισμου δεν ειναι το ελευθερο εμποριο παρα ο εγγενης τοκος ,καθοτι το ελευθερο εμποριο μπορει να υπαρξει ανευ καπιταλισμου και ο καπιταλισμος ανευ ελευθερου εμποριου ,ο φασισμος ειναι ανεξαρτητος του ρατσιμου καθοτι αυτος μπορει να υπαρξει ανευ αυτου , οπως και ο ρατσισμος ανευ του φασισμου και μπορουν φυσικα να συνυπαρχουν .
   Οι συνθεσεις στοιχειων προυποθετουν κατ αρχην την ανεξαρτησια τους απ τον εκαστοτε συνδυασμο ή συντριασμο δεδομενου οτι μπορουν και εχουν συμβει αλλες περιπτωσεις .
   Στον αντιποδα μπορει καποιος να θεωρησει αυτα τα φαινομενα αδιασπαστα και ολοκληρωτικα καθορισμενα απο μια ιστορικη συγκυρια π.χ. μπορει καποιος επειδη ειμαι φασιστας να με θεωρει ρατσιστη ,παροτι εγω αυστηρα με βαση τη θεωρια του ειμαι ρατσιστης στη πραγματικοτητα δεν ειμαι και σε μια συγκεκριμενη εξελιξη που μια τετοια αποψη θα χει στρατηγικη αξια, αυτος θα πλανηθει και θα εχει συνεπειες στα συμπερασματα του

   Delete
  8. Στὸ Βυζάντιο καὶ στὴν Ἀθῆνα πρὸ τοῦ Σόλωνος οἱ ἀγρότες ἦταν καταχρεωμένοι μὲ πολὺ ἄσχημους τόκους στοὺς δανειστές τους, δὲν ἔχουμε ὅμως καπιταλισμό. Ὅχι, διαφωνῶ. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἡ ἡγεμονία τῆς αστικῆς τάξης μέσῳ τοῦ ἐπενδυομένου κεφαλαίου, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρῃ μορφη δανείου μὲ τόκο χαμηλὸ ἤ ψηλό. Τὸ χαρακτηριστικό του εἶναι ὅτι δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἀνωτάτη ἀρχή, ἀλλὰ μιὰν ἀρχὴ ἀνταγωνιστικὴ πρὸς τὴν ἀνωτάτη. Δὲν ἔχει νόημα ἡ εὐρωπαϊκη ἱστορία ἄν δὲν δοῦμε τὸ κεφάλαιο πότε σύμμαχο πότε ἀνταγωνιστὴ τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας.

   Delete
  9. Ἑάν ἕνας Ῥωμαῖος ἤ Βυζαντινὸς συγκλητικὸς (ἀπὸ μιὰν ἄποψη τὸ ἴδιο εἶναι) ἀσκεῖ ἐκτεταμένη τοκογλυφία ἔναντι τῶν ἀδυνάτων χωρικῶν, καὶ ἐπαναδανείζει τὰ ἔσοδά του, αὐτὸ δὲν τὸν κάνει καπιταλιστή. Γιὰ να γίνῃ καπιταλιστὴς πρέπει νὰ ἐπενδύσἡ τὰ κέρδη του ὄχι στὴν τοκογλυφία ἀλλὰ στὴν παραγωγή. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ τὸν κάνει ἀνταγωνιστὴ τοῦ βασιλέως. Διότι ἡ παραγωγή του θὰ πρέπει νὰ ξαναμετατραπῇ σὲ κεφάλαιο ὥστε νὰ ὑπάρξἡ ἀπόσβεση καὶ κέρδος (αὐτὸ τὸν κῦκλο ἀνέλυσε νομίζω ὁ Μὰρξ, δὲν εἶναι τόσο δυσνόητο παιδιά, χαλαρῶστε) καὶ γιὰ νὰ γίνἡ αὐτὸ εἶναι φυσικὸ νὰ θέλει νὰ διώξῃ ὁ ἐπενδυτἠς τὰ ἐμπόδια τῆς φορολογίας ἐπὶ τῆς παραγωγῆς ποὺ κάνει ὁ βασιλιάς.

   Ἡ τοκογλυφία ἀπὸ μόνη της δὲν ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν μοναρχία. Εἶναι μῦθος αὐτός, ποὺ στηρίζει τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλιά σὰν λαϊκοῦ ἡγέτη ποὺ διώχνει τὰ παράσιτα. Ἵσα ἵσα σήμερα βλέπουμε ὅτι ἡ τοκογλυφία ὄταν δὲν μετατρέπεται σὲ ἐπένδυση τείνει πρὸς μοναρχία. Ἡ τραπεζικὴ σοσιαλδημοκρατία-Φανκενστάιν τῶν Χίλαρυ, Ὀμπάμα, Παπανδρέου καὶ Βαρουφάκη εἶναι νομίζω τοκογλυφία ἕνα σκαλὶ πρὶν τὴ μοναρχία.

   Ἕνας δεύτερος μῦθος εἶναι ὅτι ἡ τοκογλυφία εἶναι πιὸ επικερδὴς ἀπὸ τὴν ἐπένδυση σὲ παραγωγή. Αὐτὸ εἶναι ἐν πολλοῖς προπαγάνδα. Ἡ παραγωγικὴ ἐπένδυση εἶναι σαφέστατα πολὺ πιὸ ἐπικερδὴς ἀπὸ τὴν τοκογλυφία. Ἁπλῶς προϋποθέτει μιὰ κρίσιμη μάζα ἀρχικοῦ κεφαλαίου, πολὺ μεγάλη. Λέγεται ὅτι ἡ Ἑλλάδα π.χ. εἶναι ἀνολοκλήρωτο ἀστικὸ κράτος ἐπειδὴ δὲν κατεῖχε τὴν κρίσιμη μάζα κεφαλαίου ὅταν ξεκίνησε ἀστικὴ ἐπανἀσταση ποὺ θὰ τῆς ἐπέτρεπε νὰ τὴν τελειώσῃ.

   Delete
  10. Υγ. Ἅν τὸ καλοσκεφτῇτε, Σαντὰμ καὶ Καντάφι ἀποκεφαλίζονται ἐκεὶ ποὺ θεωροῦν ὅτι ἔχουν ἀποκτήσῃ τὴν κρίσιμη αὐτὴ μάζα κεφαλαίου καὶ ἐπιχειροῦν νὰ τὴν μετατρέψουν σὲ ἐπενδύσιμο κεφάλαιο μέσὡ τοῦ εὐρώ.

   Delete
  11. YΓ2. Γιατὶ οἱ Ἄραβες (καὶ οἱ Τουρκοκρατούμενοι λαοὶ ὠς ἕνα βαθμὸ) ἐνῷ ἔχουν ἀνθηρότατο ἐμπόριο, τοκογλυφία δόξα τῷ Ἁλλάχ, παρόλα αὐτὰ τόσους αιῶνες δὲν ἀναπτύσσουν καπιταλισμὸ καὶ τὸ κάνουν οἱ Ὀλλανδοὶ οἱ Ἅγγλοι καὶ ἄλλοι τέτοιοι ; Γιὰ τὸν ἀπλούστατο λόγο ὅτι λείπει τὸ στοιχεῖο τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μὲ την βασιλικὴ ἐξουσία.

   Delete
  12. μικρος στρατιωτηςJanuary 5, 2017 at 3:49 AM

   Καταρχην ειναι ενα πραγμα να υπαρχει γενικα δανεισμος και χρημα ή οποια αποθηκευμενη ανταλλακτικη αξια και αλλο με το που τυπωθει το χρημα να χει πανω του τοκο .Σωστα λες τα παντα ,ομως η παραπανω προταση δε βρισκεται πουθενα στα λεγομενα σου .Σωστα λες οτι ο καπιταλιστης υπηρξε ανταγωνιστης του βασιλια .Εαν καποιος βρισκεται σε ενα συστημα στο οποιο τη παραγωγη του τη μετατρεπει σε κεφαλαιο (χρηματικο) για να υπαρξει κερδος ,αυτο το συστημα δεν ειναι κατ αναγκη το καπιταλιστικο ουτε κατ αναγκη προυποθετει την υπαρξη αστικης ταξης ,ή οποια πιο πολυ διακρινεται απ τους φεουδαρχες απ το ποιον της εργασιας της παρα απ το τροπο που σχετιζει αυτη την εργασια με το χρημα .
   Εαν το χρημα εχει κατευθειαν τοκο με το που υπαρξει ,εαν η ιδια αρχη δεν παρασχει εν καιρω το ποσοτητα χρηματος που αντιστοιχει στο τοκο ,τοτε αυτος ο τοκος δε θα βρεθει πουθενα ,εκτος και αν υπαρξουν κατασχεσεις ή αλλη αξια ή νομισμα να πληρωθουν .
   Αυτη ειναι η λογικη της τραπεζικης σοσιαλδημοκρατιας οπως λες (και ηταν και η λογικη των Ροτσιλντ και των αλλων τραπεζιτων στο 19ο αιωνα πριν το κρατος ενωθει με την οικονομια) ,η οποια εναι ,οπως ειπες ,ενα σκαλι πριν τη μοναρχια (μια συγκεκριμενη) και αυτο ειναι απολυτως σωστο και απολυτως καπιταλιστικο .
   Αυτο το γνωριζουν οι Κινεζοι και επισης γνωριζουν τη βιομηχανικη και στρατιωτικη ενδεια που επεται μιας τετοιας καταστασης καθως επισης και τη δημογραφικη καταρρευση που επιφερει η καταστροφη της μεσαιας ταξης .
   Επισης οι Κινεζοι γνωριζουν οτι τα κερδη σε κεφαλαια χρηματικα τα τελευταια 15 χρονια ειναι αερας κοπανιστος ,οπως γνωριζουν οτι το καθε εθνικο νομισμα αντλει την αξια του απ το προιον το οποιο παραγεται στη χωρα του νομισματος και οτι τα προιοντα εχουν σαφως μια στρατηγικη αξια (δηλαδη δεν ειναι ολα ισα, ουτε γενικα η αναπτυξη σημανει κατι) ,ετσι αφησαν τους δυτικους να πιστευουν σε νομους της αγορας και της ζητησης ,στη παγκοσμοιοποιηση ,στα χρηματιστηρια ,στην ελευθερια και σε οποια φαντασματα τους απομακρυναν απ την ουσια της ισχυος .
   Το ποιο γελοιο ειναι το παραδειγμα της Γερμανιας ,η οποια εστελνε βιομηχανικες μοναδες στη Κινα και τις οποιες το ΚΚΚ εν καιρω τις μετετρεπε σε αποθηκες εχοντας παρει ολη τη γερμανικη τεχνολογια και οι Γερμανοι ξυπνησαν πανικοβλητοι και σταματησαν την εξαγωγη κεφαλαιων στη Κινα επειδη τα Κινεζικα προιοντα εκτοπιζουν πλεον και τα γερμανικα .

   Delete
  13. Ἑπιμένω. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἐπενδυτικὸ κεφάλαιο καὶ ὄχι ἀπλῶς τραπεζικό, τοκογλυφικό, καὶ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν μοναρχία διότι ἡ μοναρχία φορολογεῖ τὴν παραγωγή. Ἁπὸ τὴν ἄλλη δὲν μπορεῖ νὰ κάνει χωρίς τὴν μοναρχία διότι ἐκείνη τοῦ δίνει τὴν ἀξία στὸ χρηματικό του ἀπόθεμα. Αὐτὸς ὁ φαῦλος κῦκλος εἶναι ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ξεπεράσῃ ὁ Μὰρξ μὲ τὴν ἰδέα του τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου. Χωρίς ξεπέρασμα, πολύ ἀπλά ὁ καπιταλισμὸς πάει ἀπὸ μονάρχη σὲ μονάρχη.

   Delete
 31. Υγ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΩΣΙΣ Ἱχώρ, οἱ τῶν θεωρητικῶν καὶ μουσικῶν σπουδῶν διαρκῶς ἔχουν τὸ πρόβλημα πῶς νὰ ἐκφράσουν δύο ἄνισα μεταξύ τους μεγέθη (π.χ. ΝΤΟ - ρε) χωρίς ἀναφορὰ σὲ ἕνα μέτρο ὠς πρὸς τὸ οποῖο νὰ εἶναι ἵσα ἤ ἄνισα. Βλ. τὶς ἐνστάσεις τοῦ Ἀριστοξένου γιὰ τὴν μουσικὴ θεωρία τῶν Πυθαγορείων.

  Ἅν τὸ πιάσουνε, καμιά φορά τὸ κόλπο, καὶ ἄν καὶ οὐδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω, καμιά φορά ἔχουν τὸ προβάδισμα οι τῶν θεωρητικῶν καὶ μουσικῶν σπουδῶν ἔναντι ἐκείνων τῶν φυσικῶν ἐπιστημόνων, ὅπως ὁ Πλάτων, λ.χ., ποὺ λόγῳ Πυθαγορισμοῦ νομίζουν ὅτι ὑπάρχει ἕνα κέντρο ὡς πρὸς τὸ ὁποῖο δύναται νὰ ὁριστῇ ἡ ἀνισότης.

  Τὰ στοιχειώδη κύτταρα τῆς δυτικῆς σκέψης εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου καὶ πρὸς τὸ παρὸν οἱ Ἑλεάτες, οἱ Πυθαγόρειοι καὶ σὲ αὐτοὺς προσετέθη ὁ Χριστιανισμός. Κατὰ τὴ γνώμη μου οἱ Ἐλεάτες ποὔλεγαν δὲν ὑπάρχει κενό εἶχαν δίκιο, οἱ Πυθαγόρειοι ποὔλεγαν ὑπάρχει κενό ἄδικο, καὶ ὁ Χριστιανισμός ἀποκάλυψε τὶ ὑπάρχει στὴν θέση τοῦ κενοῦ τῶν Πυθαγορείων. Τὸ δυτικὸ στρατόπεδο εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμή διαιρεμένο ὅπως τῶν Ἀχαιῶν ὄταν ἐθύμωσε ὁ Ἀχιλλέας, διότι εἶναι Πυθαγορισταί. Ἅπαξ δηλαδή καὶ ὁ Ἀχιλλεύς - που εἶναι οἱ Τράπεζες - μανίζει, καὶ βρίσκεται ἐκτός μάχης, μετροῦν τὶς δυνάμεις τους καὶ τὶς βρίσκουν λιγοστές. Οἱ Κινέζοι ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ κενό ἔχουν τὸ προβάδισμα διότι δὲν μασάνε ἀπὸ τὴν ἔλλειψη.

  Ἑμείς θὰ ἔπρεπε -λέω τώρα-νὰ εἴμεθα σὲ θέση νὰ καταλάβουμε ὅτι Τρῶες καὶ Ἀχαιοί εἶναι συμπληρωματικὰ μεγέθη, ἐμείς θἄπρεπε νὰ εἴμεθα σὲ θέση νὰ μὴν πάρουμε θέση.

  ReplyDelete
 32. Τσιμουδιά πλέον για Τσαμουριά, ο Ράμα, με το που βγήκε ο Τράμπ.


  Ε ρε γλέντια! Εμείς θελαμε ανεξάρτητο Κουρδιστάν και δεν βλεπαμε ότι θα χάναμε την Ήπειρο με την Χίλλαρυ! Χαίρομαι γιατί ψόφησε ο γάιδαρος του γείτονα και δεν κοιτώ που θα καεί το σπίτι μου...

  ReplyDelete
 33. Αφιεφωμένο στους υποστηρικτες του σχεδίου Ανάν και στους οπαδούς της ενώσεως των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο!

  http://katehon.com/article/building-totalitarianism-europe-last-coup-victoria-nuland

  Οι Τούρκοι θα φύγουν όπως ήρθανε....με σφαίρες!

  Ας είναι καλά ο Καρμαν-αλής που την έδωσε. Και να πεις ότι την πειρανε οι Τούρκοι με την αξία των; Ούτε μια μάχη δεν κέρδισαν. Η μοναδική ομάδα κομμάντος που έφθασε από την Ελλάδα στην Κύπρο, αριθμώντας μονάχα 12 άτομα, κράτησε έναντι 200-300 Τούρκων, ολόκληρο το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σημερον, η Λευκωσία είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος ελεύθερη χάριν στα παιδιά αυτά.

  ReplyDelete
 34. Και θα φοβηθούμε στην Κύπρο σήμερα ποίους;

  Τον Τουρκικό Στρατό που ούτε την Αλ-Μπαμπ με μόλις 60,000 κατοίκους δεν μπορεί να πάρει...

  ReplyDelete
 35. Τοὺς στρατόκαυλους θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φοβηθῇ-συγγνώμη γιὰ τὴ λέξη ἀλλὰ ἔτσι τοῦς λένε στὴν Ἑλλάδα - οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι δυστυχῶς μόνον αὐτοὶ ποὺ στὸ κάτω κάτω εἶναι διατεθειμένοι νὰ ῥισκάρουν, ἀλλὰ κυρίως τὰ κοράκια, δηλαδὴ αὐτοὶ ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν στρατιωτικὴ δομὴ τῆς κοινωνίας γιὰ νὰ μετατρέψουν τὸν δικό τους φόβο σὲ παροδικὴν ἰσχὺ έντὸς τοῦ μικροπεριβάλλοντός τους.

  ReplyDelete
 36. YΓ. Κωνσταντινουπολίτη, θὰ ἤθελα νὰ σὲ ῥωτήσω κάτι. Νομίζω πὼς ἡ μόνη δυνατὴ ἐπανάσταση εἶναι νὰ μὴν ὑπακούει κανεὶς στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνταλλαγῆς. Δηλ. Νὰ μὴν δίνει τίποτε γιὰ νὰ κερδίσῃ ἤ νὰ μὴν χάσῃ κάτι ἄλλο. Τί νομίζεις γι αὐτό ;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα ηδύνατο μια οικονομία του δώρου να αποκτήσει ισχύ στη διεθνή σκηνή;

   Delete
  2. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μακιαβελλίστικη στρατηγική για την επανάσταση.

   Delete
  3. Νομίζω τρόπον τινὰ ἡ οἰκονομία τοῦ δώρου εἶναι ποὺ ἔχει ἰσχύ. Τὸ δῶρο, ὅπως δὲν τὄχω διαβάσῃ, παρὰ μέσῳ τοῦ Φίνλεϋ - τοῦ Μαρσὲλ Μώς. Τοῦ δώρου ποὺ δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις.

   Delete
  4. Κωσταντή κάποιος συγγενής σου διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (τμήμα ιστορίας-αρχαιολογίας) ή κάνω λάθος;

   Delete
 37. ΥΓ2. Θέλω ἐπίσης νὰ ῥωτήσω ἑὰν ὑπάρχει ὁποιαδήποτε διεκδίκηση συμβατὴ μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και υπάρχει.

   Στόχος της Ορθοοδοξίας η παγκοσμία κυριαρχία.

   Αλλά, η διεκδίκηση δύναται κάλλιστα να είναι και μη εδαφική, πνευματική.

   Delete
  2. Φίλε Κωνσταντινουπολίτη ,υποστηρίζεις ότι η ανωτερότης μιας φυλής της δίδει το δικαίωμα να επιβληθεί στις υπόλοιπες και να τις αφανίσει.Εαν η θέσις αυτή ισχύει για τις φυλές γενικώς,τοτε ισχύει και για εθνη που εμπεριέχει μια φυλή.Αρα,η ανωτερότης ενός έθνους του δίδει το δικαίωμα να επιβληθεί και να αφανίσει τα υπόλοιπα έθνη της ιδιας φυλης.Παρομοιως,υποδιαιρέσεις ενός έθνους δικαιούνται ν'αφανισουν άλλες,του ιδίου έθνους.Ετσι πάπαλα το έθνος σου φιλε.ΑΤΟΠΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ.Αρα κάνεις λάθος εξαρχής.Θυμάσαι που σου ειχα πει ότι ΠΡΕΠΕΙ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΜΕ.Να τα αφανίσουμε αν είναι μιαρά ελεεινά ,δηλητηριώδη και όχι επειδή δεν μας αρέσει η φάτσα τους.Η αφρόκρεμα απ όλες τις φυλές ας ηγηθεί του πλανήτη.Οι άριστοι.Οι άριστοι ανεξαρτήτως φυλης ή εθνικότητος,εξ ορισμού,ειναι φορεις του ελληνικού πνεύματος και εν δυναμει απόστολοί του.

   Delete
  3. Στόχος τοῦ κόσμου ἡ παγκόσμια Ὀρθοδοξία !

   Delete
  4. ...Kαὶ ἐδῷ μπαίνει τὸ πρό-βλημα (ποὺ εἶχε προσέξῃ ὁ Κρισναμοῦρτι ὅτι σημαίνει κάτι ποὺ σοῦ ἐκσφενδονίζουν) τοῦ κακοῦ καὶ τῶν κακῶν. Ἁπὸ μιὰν ἄποψη ὑπάρχει μόνο τὸ κακό, ποὺ σὰν Πρωτέας παίρνει διάφορες μορφές, καὶ ὁ Μενέλαος (βλ. τὸ φοβερὸ χωρίο τῆς Ὀδύσσειας) δὲν πρέπει νὰ κουνηθῇ. Δηλ. ὁ Ὁδυσσέας εἶναι πρὸς τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό εἶναι πάντα Σειρῆνες. Διὰ τῆς βίας σὲ προκαλεἶ νὰ πᾶς νὰ τσακιστῇς στὰ βράχια προτοῦ ὁλοκληρωθῇ ἡ κατανόηση.

   Delete
 38. Ἀπὸ μιὰ πολὺ συντηρητικὴ σκοπιά (ἄν καὶ οἱ ἐπαναστάσεις ἔχουν δημιουργήσῃ ἕνα λεξιλόγιο ποὺ εἶναι ἀντεστραμμένος συντηρητισμός καὶ ποὺ ὁδηγεῖ καὶ σὲ ψυχώσεις) τὰ πράγματα ἔχουν ὡς ἑξῆς.

  Ἕχουμε τὸ βασιλιά μας, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν βία. Ἕχει τὸν στρατό του καὶ διορίζει αὐτὸς τοὺς ἀνώτατους δικαστικοὺς ἀξιωματούχους. Γιὰ τὴν καθημερινότητα ἔχουμε τοὺς τοπικοὺς μας ἄρχοντες. Οἵ ἔμποροι δίνουν φόρο σὲ εἶδος στον βασιλιά καὶ στοὺς τοπικούς ἄρχοντες. Οἱ ἀγρότες σὲ εἶδος. Οἰ ἐργάτες καὶ οἱ ὑπάλληλοι δὲν πληρώνουν φόρους. Ἡ ἐκκλησία ζεἶ ἀπὸ τὶς εἰσφορές. Τελεία.

  Τρόπον τινὰ αὐτὸ τὸ παραδοσιακὸ πρότυπο ἐνυπάρχει στὸ ζήτημα τῆς σύγκρουσης ΗΠΑ καὶ Κίνας. Διότι τὰ δύο αὐτὰ κράτη εἶναι ὅπως εἶναι τοὐλάχιστον προϊόντα τοῦ καπιταλισμοῦ, ἀκὸμα καὶ ἡ Κίνα, ἴσως. Ποὺ εἶναι μὲ τὴ σειρά του ὁ καπιταλισμός μιὰ ἀνατροπὴ στὸ παραπάνω σχήμα. Οἱ ἔμποροι στὸν καπιταλισμὸ πληρώνουν τὸν βασιλιά, οἰ ἐργάτες καὶ οἱ ὑπάλληλοι πληρώνουν φόρο στοὺς ἐμπόρους, οἱ ἀγρότες πεθαίνουν τῆς πείνας καὶ οἱ δικαστὲς βάζουν στὴ φυλακὴ τοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς ἐξεγερμένους. Οἱ τοπικοὶ ἄρχοντες εἶναι οἱ ἔμποροι. Ἡ ἐκκλησία ἐπίσης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. συγγνώμη λάθος ὅπου Οἵ ἔμποροι δίνουν φόρο σὲ εἶδος
   διάβαζε οἱ ἔμποροι δίνουν φόρο σὲ χρῆμα.

   Delete
 39. Ὅπως δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξε ὁ Χριστιανισμός, ἔτσι δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε σὰν νὰ μὴν ὑπῆρξε ἡ βασιλεία. Εἶναι ἐνδιαφέρον δἐ ὅτι ἀντὶ ὁ καπιταλισμὸς νὰ δημιουργήσῃ μιὰ δικὴ του μυθολογία, ψάχνει νὰ τὴν βρῇ στὴν Αθήνα καὶ στὴ Ῥώμη.

  Τί σχέση ἔχουν αὐτὰ μὲ τὰ τῆς ἀναρτήσεως. Κατὰ κάποιον τρόπο ἔχουμε σύγκρουση δύο στρατοπέδων. Τὸ ἕνα ἀντιπροσωπεύει τὴν ἐπαναστατικὴ ἀστικὴ τάξη, εκείνη ποὺ ἐπιχειρεῖ νὰ θέσῃ τὸν ἠγεμόνα ὑπὸ τὴν ἐξουσία της σὲ ἀπόλυτο βαθμό. Τὸ ἄλλο, τὸ κομμουνιστικό, ἐπιχειρεῖ νὰ μετατρέψῃ ἕνα μοναρχικὸ σύστημα σὲ μιὰ τεχνολογικὴ ὑπερδύναμη χωρὶς νὰ ἐπιτρέψῃ στὴν ἀστικὴ τάξη νὰ εἰσχωρήσῃ στὴν ἐξουσία. Δύο δυνάμεις μένουν ἀπέξω ἀπὸ τὴ σύγκρουση.

  Ἡ μία εἶναι ἡ προἐπαναστατικὴ μοναρχία, στὴν ὁποία ἐγὼ τοὐλάχιστον ἐντάσσω καὶ τὴν ἀναρχία, ποὺ τὴν θεωρῶ ἐξέγερση ἑνὸς Δία ποὺ θελει νὰ ἀντικαταστήσει τὸν Κρόνο. Καὶ ἴσως αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Γιάννης, ἴσως αὐτὸ ποὺ ἐγώ λέω μη-βία.

  ReplyDelete
 40. Ένα αναγκαστικό προστάδιο πού θά περάση ή δυτική Ευρώπη ........., θά είναι ακριβώς ο... εθνικοσοσιαλισμός......Είναι ή αναγκαστική πολιτική τάξη πραγμάτων που απορρέει άπό τήν ιδεολογία τής «ευμάρειας» καί τών «οικονομικών θαυμάτων»!
  Ο Δυτικοευρωπαίος που θά θέλη τήν καλοπέρασή του, θά θελήση «κοινοτικά σύνορα» καί «εθνική προστασία» έναντι τών ξένων. Θα πέση έτσι στις άκροδεξιές κυβερνήσεις, που θά του προσφέρουν «προστασία» καί απομονωτισμό.... Ο έθνικοσοσιαλισμός αυτός, που θά έχη επίσης τό έμβλημα τής δημοκρατίας, δέν θά είναι ό παλαιού τύπου εθνικός ανταγωνιστικός εθνικοσοσιαλισμός. Θα είναι απλώς μιά ιδεολογία τής κεκτημένης καλοπέρασης, τής «αναπτύξεως», που δέν θά προσφέρεται γιά διάλογο μέ κανέναν.
  Γερ.Κακλαμάνης:Το "Ανατολικόν Ζήτημα" σήμερα.(σελ. 309)Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1998 (19 χρόνια πριν)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πόσο σωστά έπιασε το κλίμα αυτός ο άνθρωπος. Μας το παίζουν και κατά των τραπεζών τα ναζιστόσκυλα.

   Μετά από αυτό το πέρασμα τι θα γίνει, λέει;

   Delete
 41. Κ.Καθηγητά, αρχίσατε την νέα χρονιά με ένα πολύ ισχυρό άρθρο.Πρέπει να είμαστε υπερβολικά περήφανοι για τα κατορθώματα των Λευκών, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θεωρούμε τους υπόλοιπους κατώτερους.
  Το μοναδικό κράτος που καταστρέφει τους Λευκούς παγκοσμίος σήμερα είναι η παρακμιακή Γερμανία, άλλοτε-τάχα-υπερασπιστής των Λευκών.
  Δεν θα πω όσα έγραψα σε άρθρο μου εφημερίδος που θα κυκλοφορήσει σύντομα, οπότε το παραθέτω για όποιον τυχόν ενδιαφέρετε, και για εσάς.
  http://doctorpap.blogspot.gr/2017/01/blog-post.html

  Ο πολιτισμός είναι αποτέλεσμα λευκής δραστηριότητας και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε ούτε να φοβόμαστε να το εκφράσουμε.Κυρίως αρχαιοελληνικής με έντονη επιρροή Εβραϊκού στοιχείου όσον αφορά το θρησκευτικό αλλά και χρηματικό σύστημα.
  Επιπλέον, μην συγχέουμε τον τραπεζισμό με τον καπιταλισμό.Καπιταλισμός υπήρψε στην Αγγλία και στην Αμερική του 1935.Μετά την πτώση της φρίκης (όπως την χαρακτηρίζει ο Γιανναράς), δηλαδή της Ε.Σ.Σ.Δ. άλλαξε και το χρηματικό σύστημα στην Ευρώπη, και φυσικά, τα έσπασε η Γερμανία με την Αμερική.
  Χρέος της Ελλάδος είναι απόλυτη στροφή υπέρ της Αμερικής του Τράμπ, της Αγγλίας του Brexit και πάνω απ'όλα του Ισραήλ.
  Είδατε σε τι οδηγεί ο αντιαμερικανισμός στην Τουρκία, μην πάθουμε τα ίδια..

  ReplyDelete
 42. Νομίζω ὅτι κολλάει στὰ σχόλια Ῥωμηοῦ καὶ Δρος Πᾶπ ἡ θεωρία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖα ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἕνα σύστημα παρασιτικὰ ἀνταγωνιστικὸ πρὸς τὴν μοναρχία. Ὁ μονάρχης κόβει τὸ χρῆμα ἐπειδὴ διαθέτει τὴν πολιτικοστρατιωτικὴν ἰσχὺ ποὺ διασφαλίζει τὸ χρῆμα, τὸ νόμισμα τὸ δικό του, σὰν μέσο ἀνταλλακτικῆς ἀξίας. Ἕτσι, στὴν ἐπικράτειά του η ἀνταλλακτικὴ ἀξία εἶναι ἀξία χρήσης : χρησιμεύει στὴν ἀναπαραγωγή, στὴν διαδοχή τοῦ Στέμματός του.

  Ὁ καπιταλισμὸς ποὺ λίγο πολὺ εἶναι ὁ πολιτισμὸς τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου ἐπιχειρεῖ νὰ μετατρέψῃ τὸ νόμισμα ποὺ κόβει ὁ βασιλιάς ἀπὸ ἀξία χρήσης σὲ ἀνταλλακτικὴ ἀξία.

  Ἅν ἰσχύουν τὰ παραπάνω, μᾶς συμφέρει νὰ πᾶμε μὲ τὸ καπιταλιστικὸ στρατόπεδο ; Καὶ ποιό εἶναι αὐτό ; Εἶναι ἡ Γερμανία τμῆμα τοῦ στρατοπέδου ;

  ReplyDelete
 43. Ιωάννη,οπως γνωρίζεις,ουδέποτε και ουδεις αρχαίος Ελλην φιλόσοφος ήτο δογματικός.ΝΟΜΙΖΩ ελεγαν,ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΤΩΜΑΙ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩς κτλ. Αντίθετα καμμία οικουμενικη σύνοδος ,θεολόγος,αγιος πατέρας,ούτε κάν παπάς και διάκος παραδέχθηκε ποτε,οτι,ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΧΕΙΝ.Πνευματικό μπετόν-αρμε,Εβερεστ υποκρισίας,ωκεανός ηλιθιότητος.Γιατί όμως;ΥΠΑΡΧΕΙ θεός.Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ είναι εκπρόσωπός του.Εάν ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ τον αυτοκράτορα υβρίζεις το θεό. Εάν Ο Μέγας Κωνσταντίνος επέλεγε π.χ το Μιθραισμο ως μέσο θεοποιήσεως του,σήμερα ΙΩΑΝΝΗ μου θα μας ζάλιζες το νου με Μιθραικές ανοησίες.

  ReplyDelete