Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 19, 2018

402 – Χωρὶς ἀπόλυτη βία δὲν νοεῖται ἐπανάστασις: Ἡ σοσιαλδημοκρατία ὡς κόμμα τοῦ καπιταλισμοῦ


Μπέρνσταϊν, ὁ μοιραῖος ἄνθρωπος κατεδαφιστὴς τοῦ σοσιαλισμοῦ


402 – Χωρὶς ἀπόλυτη βία δὲν νοεῖται ἐπανάστασις: Ἡ σοσιαλδημοκρατία ὡς κόμμα τοῦ καπιταλισμοῦ

Ὁ Μὰρξ, τὸ 1852, ἔγραψε: «Μία συμμαχία μεταξὺ μικροαστικῶν καὶ ἐργατῶν ἀφήρεσε ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς διεκδικήσεις τοῦ προλεταριάτου τὴν ἐπαναστατική τους αἰχμή... Ἔτσι ἐδημιουργήθη ἡ σοσιαλδημοκρατία».  Καὶ ἔτσι ἐσχηματίσθη τὸ κενὸ μεταξὺ ἐπισήμου θεωρητικοῦ ἐπαναστατικοῦ λόγου καὶ πολιτικῆς πρακτικῆς ὅλο καὶ πιὸ μεταρρυθμιστικῆς.

Καὶ τότε ἐνεφανίσθη ὁ ἄνθρωπος συμφορά: ὁ Ἐδουάρδος Μπέρνσταϊν (Eduard Bernstein, 1850-1932) στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος. Ἐμφανιζόμενος ὡς πνευματικὸς διάδοχος τοῦ Ἔνγκελς, διεπίστωνε ὅτι ὁ καπιταλισμὸς ὄχι μόνον δὲν ἐφαίνετο νὰ κατέρρεε ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐνδυναμώνετο. Καὶ τότε, μεταξὺ 1896  καὶ 1898, ἐδημοσίευσε στὸ περιοδικὸ Die Neue Zeit («Ἡ Νέα Ἐποχή») μία σειρὰ ἄρθρων ὑποστηρίζοντας ὡς μέσον σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ τῆς κοινωνίας τὸν ἐκδημοκρατισμό της, χωρὶς χρήσι βίας.

Ἡ ἀπάντησις τῆς Ῥόζας Λούξεμπουργκ (1871-1919) στὸν Μπέρνσταϊν ἐδόθη τότε μὲ τὸ βιβλίο της, «Κοινωνικὴ μεταρρύθμισις ἤ ἐπανάστασις» ποὺ κατεδίκαζε τὴν πρότασί του καὶ τὸ 1899, ἡ πλειοψηφία τοῦ γερμανικοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ  κόμματος ἔθεσε τὸν Μπέρνσταϊν σὲ μειοψηφία χωρὶς ὅμως να τὸν ἐκδιώξῃ. Ἔτσι τὸ μικρόβιο τοῦ ῥεφορμισμοῦ-ῥεβιζιονισμοῦ εἶχε παραμείνει καὶ ἐξελίχθη στὸ σημερινὸ SPD τοῦ Σούλτζ (Martin Schulz), κύριο στήριγμα τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν.

Ὁ ὀπορτουνισμὸς εἶχε κατατροπώσει τὸν ἐπαναστατισμό, ὁ ῥεαλισμὸς τὴν δημιουργικότητα καὶ στὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο ἔφθασε στὰ ὅρια τῆς προδοσίας τῶν ἀρχῶν τους ὅταν οἱ βουλευτὲς τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων στὴν Γερμανία καὶ τὴν Γαλλία ἐψήφισαν ἑκατέρωθεν τὸν πολεμικὸ προϋπολογισμὸ τῶν χωρῶν τους, ἕως ποὺ ὁ σοσιαλιστὴς γάλλος πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, François Hollande (2012-2017) νὰ δηλώσῃ καὶ αὐτὸς σοσιαλδημοκράτης, ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ πρώην ἕλληνα κομμουνιστὴ  Ἀλέξη Τσίπρα, μετὰ τὸ 2015.

Παρὰ ταῦτα, ἡ ἐπαναστατικὴ γραμμή τῆς ἀπαραιτήτου βίας ἐθριάμβευσε μὲ τὸν Λένιν καὶ τὸν Στάλιν, ἀλλὰ ἡ παντοδυναμία τοῦ καπιταλισμοῦ, βασισμένη στὸ χρῆμα καὶ τὴν ἐξαγορά, ἐγέννησε νέους ῥεφορμιστές, ὅπως τὸν Χρουστσὼβ καὶ τὸν Γκορμπατσὼβ, φθάνοντας τὸ ΚΚΕ στὰ ὅρια τῆς ἀκινησίας μὲ ἀποτέλεσμα τὸ μέλλον τοῦ ἐπαναστατικοῦ κομμουνισμοῦ νὰ καθίσταται ἄκρως ἀβέβαιον, άκόμη καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ παγκόσμια ἀποτυχία τοῦ βιαίου ἐπαναστατικοῦ κομμουνισμοῦ στὸ ὄνομα τοῦ ῥεαλισμοῦ καὶ τῆς κοινωνικῆς ἐπιστημοσύνης ἐπέτρεψε στὸ μυστικιστικὸ κλαδὶ τοῦ βιαίου ἐπαναστατισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ, νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε ὁ κομμουνισμὸς καὶ νὰ ὡθήσῃ στὴν ἐπαναστατικὴ βία τὸν ἄλλο κλάδο τοῦ καπιταλισμοῦ,  αὐτὸν τῶν ἐργολάβων, σὲ μία παγκόσμια ἐμφυλία διαμάχη μὲ τὸν καπιταλισμὸ τῶν τραπεζῶν.

Ἔτσι ὁ πλανήτης σήμερα ἀντιμετωπίζει τὸν πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα σὲ μία γιγαντιαία βίαιη ἀναμέτρησι τῶν δύο κλάδων τοῦ παγκοσμίου καπιταλισμοῦ, ἤτοι τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν μὲ ἡγέτιδα τὴν Κίνα, βασισμένου στὴν ἰδεολογία τῆς σοσιαλδημοκρατίας καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν ἐργολάβων  μὲ ἡγέτιδα τὴν Ἀμερική, βασισμένη στὸν φασισμό (ποὺ ἀπὸ ἐκφραστικὴ δειλία ἀποκαλοῦμε λαϊκισμό). 

Διότι, ἐξ ὁρισμοῦ, κοινωνικὴ ἐπανάστασις δὲν νοεῖται, χωρὶς τὴν χρήσι ἀπολύτου βίας, ἀπολύτου ἐγκληματικότητος, βαπτισμένης μέσα στὸ αἷμα ἑκατομμυρίων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Ἰανουαρίου 2018

156 comments:

 1. Αὑτὰ λέει τὸ ΚΚΕ τοῦ ἑργάτη. Τοῦ λέει, ἑφόσον δὲν μπορεῖς νὰ σφάξηις τὰ ἁφεντικά σου καὶ ὅποιον πάρηι ὁ Χἀρος, κάτσε νὰ σὲ σκίζουν. Τὸ αἴτημα τῆς παγκοσμίου Ὲπαναστάσεως γιὰ χαρη τοῦ προλεταριάτου εἶναι αἴτημα τῆς ἁστικῆς τάξης, ποὺ τὴν ξεκίνησε καὶ τὴν συνεχίζει. Εἶναι ὁ ἁστὸς ποὺ ξεκίνησε τὴν αἱματηρὴ Ἑπανάσταση γιὰ τὸ δικό του το συμφέρον. Ἡ Ἑπανάσταση βολεύει ἁποκλειστικὰ καὶ μόνον τὸν ἁστό, ὁ προλετάριος δὲν ἔχει νὰ κερδίσηι ἁπολύτως τίποτε ἁπὸ μιὰν Ἑπανάσταση, ἔχει μόνο νὰ χάσηι τὴν ἑλευθερία του.

  ReplyDelete
 2. Κωσταντῆ τὸ παραπάνω σχόλιό σου ὅπως καὶ ἄλλα δὲν βγάζουν νόημα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η ομορφιά της τρέλλας.

   Στο ιστολόγιό σας υπάρχουν τρία είδη τρέλλας, Καθηγητά.

   1. Η ασυνάρτητη του Κωσταντή.

   2. Η πορνοδιαστροφική του Χατζηγώγου.

   3. Η δική μου, τρέλλα της απολύτου αντιδράσεως και αναρχίας. Το ότι είμαι Φασιστής στην τελική οφείλεται σε δύο εκ πρώτης όψεως μετωπικώς αντίθετες έννοιες: Την Πειθαρχία και την Ανεξαρτησία, η οποία εκρρέει από υποσυνείδητο αίσθημα αναρχίας και αντιεξουσιασμού.

   Εις ό,τι αφορά τον Κωσταντή, πράγματι πολλά εκ των λεγομένων του δεν βγάζουν "νόημα" όπως "νόημα" δεν βγάζουν και πλείστες ασυνάρτητες εγκεφαλικές και ψυχικές εκφράσεις. Αλλά κρύβουν πάνω στο μυστηριό τους μία ομορφιά, έστω και σκοτεινή σαν τον βαθύ σαδομαζοχισμό του Χατζηγώγου. Εκεί ακριβώς κολλά η πρώτη σας πανεπιστημιακή ασχολία Καθηγητά, της Ψυχιατριακής. Βίσκω τις περιπτώσεις Κωσταντή και Χατζηγώγου πολύ ενδιαφέρουσες από ψυχιατρικής πλευράς, ως μη-λογικές εγκεφαλικές εκφράσεις του ανθρωπίνου νου και της ψυχής.   Δεν υπάρχει τίποτε πιο αντι-αστικό από την τρέλλα, για αυτό και όλες οι πραγματικά επαναστατικές κυβερνήσεις για να καθαρίσουν το παλαιό αστικό προβατίσιο καθεστώς των υπερπειθαρχημένων ζόμπι-καταναλωτών, σταρτολογούσαν τους ψυχιατρικά τρελούς, σαν την Dirlewanger SS Division και τους πρώην φυλακισμένους Κόκκινους πολεμιστές κατά τον Ρωσικό εμφύλιο.

   Ο μέγας άγιος Αδόλφος κατόρθωσε το μέγα αδύνατον: Όχι μόνον να αποποινικοποιήσει αλλά και να εξαγιάσει την Νιτσεϊκή "τρέλλα". Προφανώς βέβαια και χάριν της κοινωνικής συνοχής των προβάτων σχεδόν την εξαέλειψε κοινωνικά...κρατώντας την κρυμμένη σε μέρη ίπως το Wewelsburg...συνεπώς σεβασμός στους "τρελλούς"...σαν τον Κωσταντή.

   Delete
  2. Υ.Γ.

   Το ότι η Νιτσεϊκή τρέλλα αποτελεί το μεγαλύτερο αντι-αστικό στοιχείο, επιβεβαιώνει η αλματώδη αύξηση του NSBM (National Socialist Black Metal) τα τελευταία χρόνια καθώς και η φοβερή αύξηση των Εθνικοσοσιαλιστικών συγκροτημάτων μέταλ, κάτι το οποίο δείχνει ότι η νεολαία διψά για τρέλλα και εμφύτως μισεί τον αστισμό, ο οποίος καλλιεργείται αποκλειστικά από το καπιταλιστικό μιντιακό, νομικό και κρατικό κατεστημένο. Ανάλογη επιτυχία έχει η επίσης αντι-αστική ραπ (όταν ατόφια δηλαδή όχι hip-hop) στους Αναρχικούς, δηλαδή στους αντι-αντιφασιστές.

   Delete
  3. Υ.Γ. 2

   Η αλματώδη και συνεχιζόμενη αύξηση του Σαδομαζοχισμού κυρίως στις "πολιτισμένες χώρες" (κυρίως Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και ΗΠΑ και επ΄ουδενί στην Ελλάδα) αποτελεί επίσης δείγμα της τελείως αφύσικης δομής της αστικής κοινωνίας, τόσο πολύ δε ώστε καθόσον αυξάνεται το επίπεδο αστισμού σε μία κοινωνία, τα πρωτόγονα αντι-αστικά ένστικτα γίνονται όλο και ισχυρώτερα με αποτέλεσμα την εκδήλωσή των μέσω Σατανισμού, αποκρυφισμού, σαδομαζοχισμού, σεξομανίας, ναρκωτικών και αλκοολισμού. Δηλαδή ακριβώς ότι αναρτήσατε τελευταία στο φέισμπουκ.

   Άρα στην τελική όλοι είμαστε κρυφο-Φασίστες. Απλά ορισμένοι έχουμε το θάρεος και το φωνάζουμε δυνατά...

   Delete
  4. Δέν θέλω νά παραστήσω οὔτε τό δικηγόρο τοῦ διαόλου οὔτε τοῦ Κωσταντῆ, ἀλλά αφτά ὁπού λέγει εἶναι ἀκριβῶς τό ζουμί τού πρώτου βιβλίου τού «Κεφαλαίου» καί μάλλον θά πέπει νά τόνε συχαρείτε πού παρά τό νεαρό τής ήληκίας του κατάφερε καί άφομόίωσε τόν δύσπεπτο καί βραχώδη Μάρξ...ειρήστω εν πα Ρόδον ένα σωρό καθηγητάδες καί άλλοι δήθεν μαρξιζωντες μάς έχουν φλομώσει στήν παπαριά ..Μπιτσάκη Φίλιας ...

   Delete
  5. ὅσο γιά τόν σαδο-μαζοχισμό πού μαστίζει τίς πολιτισμένες χῶρες, ἐμεῖς δέν τόνε χρειαζόμαστε ....διότι ἔχουμε ἄλλα βίτσια, θέλετε νά τά ΄παριθμίσουμε; ( οί βάρβαροι Δυτικοί ἐνάντια στούς πολιτισμένους ἑλληναράδες καταντάει γελεῖο) !

   Delete
  6. Ο Έλλην ξέπεσε και έγινε γραικύλος ΑΚΡΙΒΩΣ λόγω του Δυτικισμού.

   Αντιθέτως, ο Πέρσης αναγέννησε την Αυτοκρατορία του κι ας αλλαξοπίστησε ακριβώς λόγω του ΑΝΤΙΔΥΤΙΚΙΣΜΟΥ.

   Όσο για την σκοτεινή τέχνη του Σαδομαζοχισμού, αυτή αποτελεί έναν τεράστιο τομέα για έρευνα ιδίως για άτομα που επικεντρώνονται στην μεταφυσική χροιά του και όχι στην ζωώδη σεξουαλική όπως ο Χατζηγώγος. Κοιτώντας πέραν της σεξουαλικοποιήσεως της βίας, που αποτελεί απλά ζωώδη εκδήλωση ενστίκτου, οι σχέσεις κυριαρχίας (power dynamics) είναι που έχουν ενδιαφέρον, διότι συνδέονται με τις μεταφυσικές θεότητες της Μητριαρχίας ή της Πατριαρχίας. Δεν είναι τυχαίο που στην Δύση ο τύπος σαδομαζοχισμού που έχει άνοδο είναι η Γυναικεία Κυριαρχία, καθώς όπως έχουν εμμέσως παρατηρήσει και φιλόσοφοι σαν τον Ντούγκιν, το μεταφυσικό και πολιτειακό πρότυπο της Δύσεως λόγω Φιλελευθερισμού ειναι το "Σεληνιακό" δηλαδή το Γυναικο-κρατικό. Δυστυχώς όμως εν αντιθέσει με την Μινωική ή Χριστιανική Μητριαρχία της Αγάπης (βλέπε Παναγία) η Γυναικοκρατία αυτή είναι σκοτεινού τύπου, δηλαδή συμφεροντολογική (#metoo movement), σεξουαλική και καταπιεστική (μισανδρισμός, φεμινισμός) δηλαδή στην τελική Εωσφορική και θανατηφόρα (βλέπε την τεραστία καμπάνια υπέρ των δολοφονικών εκτρώσεων από φεμινίστριες!). Όλες οι γυναικοκρατικές μορφές του σήμερα ταιριάζουν αρίστως στο πρότυπο της Λίλιθ (femme fatale) και όχι της Παναγίας (όπως εν αντιθέσει οι μοναχές και η Μητρική Αγάπη στην Ορθοδοξία). Η σημερινή Μητριαρχία στην καπιταλιστική κοινωνία είναι συνεπώς άκρως εκπορνευμένη και συνεπώς ακάθαρτη, μολυσμένη.

   Παρότι η Πατριαρχία αποτελεί το μοναδικό ιστορικώς αποδεδειγμένο λειτουργικό σύστημα μίας κοινωνίας ώστε αυτή να ακμάσει (και εκεί οφείλεται η ακμή στον Ολοκληρωτισμό, διότι Πατριαρχικός και η ακμή των μη-Δυτικών Πατριαρχικών χωρών σήμερα), η Μητριαρχία αποτελεί την πνευματική κόλλα, όπως στα πρόσωπα της Αθηνάς και της Παναγίας, γυναικείων μορφών αγιότητος και όχι πορνείας. Αυτό μάλλον οφείλεται μεταφυσικώς στο ότι η Μητρική Αγάπη προϋπάρχει της Πτώσεως από τον Παράδεισο, όπου και την επομένη εγενήθη η Πατριαρχία, ως οργανωτικό σύστημα του εδώ υλικού κόσμου. Δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα, προ της Πτώσεως ο άνδρας ήταν σε παιδική μορφή για αυτό και είχε παιδική μη-σεξουαλική σχέση με την Εύα, αφού η ανάγκη αναπαραγωγής (η οποία βασίζεται στην ανδρική επιθετικότητα, βλέπε Πατριαρχία) δεν υπήρχε. Εδώ κολλά το πρόσωπο της Λίλιθ, το οποίο σύμφωνα με την κοσμογονία της Εβραϊκής αλλά και Ερμητικής Καμπάλα, έδωσε την απαγορευμένη Γνώση στον Αδάμ, όπως μία μάνα θα βοηθούσε ένα παιδί. Η Εύα δημιουργήθηκε μονάχα όταν η Λίλιθ ηρνήθη να πλαγιάσει με τον Αδάμ, παρακούωντας την εντολή του Θεού.

   Η σχέση αυτή Λίλιθ και Αδάμ, πριν τον δαιμονισμό της πρώτης, δεικνύει και την αληθινή γυναικεία φύση, μη-σεξουαλικού τύπου (μη-εκπορνευμένη, μη-σαρκική, αλλά μητρική προστατευτική) πάνω στην οποία βασίζεται η αληθινή Μητριαρχία, όπως στην αρχαία Κρήτη.

   Delete
 3. Υγ. Κάθε ἑπανάσταση εἶναι ἁστικὴ καὶ κοινωνικὴ ἑξ ὁρισμοῦ. Τὸ προλεταριᾶτο κάνει μόνο ἑξεγέρσεις. Ὁ φασισμὸς εἶναι ἁντεπαναστατικὴ ἱδεολογία, μὲ βάση τὸν παραπάνω ὁρισμό. Ὁ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι ἑπαναστατικὴ ἱδεολογία, εἶναι μιὰ μανιχαϊστικὴ θρησκεία. Ὁ μανιχαϊσμὸς συνάγει τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ἁντεστραμμένου κόσμου ἁπὸ τὸν ἐμπειρικό. Διαβάστε τὸν Ῥιζοσπάστη γιὰ νὰ τὸ δῆτε. Φυσικᾳ ὁ ἁντεστραμμένος κόσμος μοιάζει πάρα πολὺ στὸ μοντέλο του. Ἔτσι, μόλις φτιάχνουν μιὰ μικρὴ ἑπικράτεια, ὁ Ζαχαριάδης γίνεται κάτι σὰν πρόεδρος, ὁ Κόκκαλης ὑπουργὸς Ὑγείας, ὁ Πορφυρογέννης Δικαιοσύνης κ.ο.κ. Καλῶς, ἁπὸ δογματικῆς πλευρᾶς, κατεδίκασε ἡ ἑκκλησία τὸν μανιχαϊσμό.


  Ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἑπανασταση ἦταν μιὰ ἀστικὴ Ἑπανάσταση 100 τοῖς Ἑκατό, ποὺ ἔγινε μὲ ὄχημα αὐτὴν τὴν θρησκεία. Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι, σὲ καμία περίπτωση, τὸ μυστικιστικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑπανάστασης, ὁ φασισμὸς εἶναι ἡ ἁντεπανάσταση ποὺ προκαλεῖται στοὺς κόλπους τῆς ἁστικῆς Ἐπανάστασης. Μυστικισμὸς ὑπάρχει καὶ στὴν παντόφλα. Δὲν εἶναι ὁ μυστικισμός, ἑκεῖνος ποὺ καθορίζει τὸν φασισμό, τὸν καθορίζει ἡ ἁντεπαναστατικότητά του. Ὁ φασιστικὸς μυστικισμὸς (λ.χ. τὰ καραγκιοζιλίκια τοῦ Ντοῦτσε μὲ τὴν κεφάλα του καὶ τοῦ Χίτλερ μὲ τοὺς ῥούνους) δὲν εἶναι μυστικισμός, εἶναι ἁντιδιαφωτιστικὴ καὶ ἁντιαστικὴ προβοκασιόν, μιὰ εἱρωνία, μιὰ στυλιζαρισμένη συνειδητὴ κακογουστιά.

  Οἱ βλάκες τοῦ συλαλλητηρίου γιὰ τὸ Μακεδονικὸ (ἡ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική) ὑπακούουν σὲ ἕνα φασιστικὸ κύτταρο, ποὺ λέει ὅτι ἔχει ἁξία τὸ ψέμα, τὸ συλαλλητήριο εἶναι μιὰ ἁρχὴ γιὰ νὰ βγῆι ὁ λαὸς στοὺς δρόμους. Καὶ μετὰ ποῦ θά πάει; -Μέχρι τὴν Μόσχα. Ἄντε, πάλι τὰ ἴδια...

  Ἡ ἁστικὴ ἑπανάσταση ἔχει τρία χαρακτηριστικὰ σὲ ὅλες τὶς ἑποχές. Πρῶτον, τὸν ἁντικληρικαλισμό. Δεύτερον, τὸν ἁντιμοναρχισμό. Τρίτον, καὶ στὴν πράξη, τὴν βίαιη μετατροπὴ τῶν κληρονομικῶν τίτλων ἱδιοκτησίας καὶ ἁξιωμάτων σὲ ἁνταλλακτικῃ ἁξία. Αὑτὰ τὰ τρία πράγματα ἔφερε εἱς πέρας ἡ Ὁκτωβριανὴ Ἑπανάσταση, πρᾶγμα ποὺ δικαιώνει τὸν Μπερνστάιν στὴν θέση του, ὅτι ἡ Ἐπανάσταση μόνο ζημιὰ κάνει στὸ προλεταριᾶτο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. μικρος στρατιωτηςJanuary 22, 2018 at 2:52 AM

   Ολα τα συμπερασματα σου βασιζονται στους δικους σου ορισμους, απλως εχεις μια αρχικη θεωρια που ονοματιζει καποιες ιστορικες πραγματικοτητες και κατοπιν οταν η θεωρια ικανοποιει τα προτυπα απο τα οποια προηλθε αυτοδικαιωνεσαι και ως εκ τουτου μπορεις μονο να μιλας για το παρελθον.
   Οι μονες θεωριες που εχουν καποιο αποτελεσμα ειναι αυτες που κινητοποιουν δυναμεις ,δηλαδη αυτες που δημιουργουν βια,καταρχην εσωτερικη και κατοπιν εξωτερικη.
   Η αστικη νοοτροπια δε καταστρεφεται με το μαρξισμο ,σε οποιαδηποτε αποχρωση, καταστρεφεται μονο με την απολυτη βια(ασχετως εαν αυτοι που την ασκουν επικαλουνται το μαρξισμο), ο λογος ειναι πολυ απλος, η ουσια του αστισμου ειναι η διαφθορα ,δηλαδη η πειθω που βασιζεται στις υλικες ,τις πνευματικες απολαυσεις και τη φιλαυτια,μονο ο θανατος καταργει τη βαση της αστικης επιχειρηματολογιας.
   Ο διανοουμενισμος ειναι αλλο ενα αποχαυνωτικο του λημναζοντος αστικου κοσμου.

   Delete
  2. Στρατιωτάκο μου, ποῡναι ἡ βία καὶ ποῦ ὁ θάνατος, νἀ σὲ χαρῶ;

   Delete
  3. Στην ίδια την Ζωή.

   Απλά εμείς οι Φασίστες το παραδεχόμαστε, ενώ εσείς οι κουλτουριαραίοι πιστεύετε στην Ντίσνεϋλαντ.

   Delete
  4. Κακό εἶναι νὰ πιστεύουμε στὸν παράδεισο; Μὰ αὑτὸ σᾶς λέω,μόνο αὐτό. ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ. Ἁπλῶς μᾶς πρήζετε νὰ σᾶς φέρουμε τὸν παράδεισο στὸ πιάτο, τὴν στιγμὴ ποὺ τὸν ψάχνουμε καὶ ἑμεῖς. Βάλτε ἕνα χεράκι νὰ χτίσουμε ὅλοι μαζὶ τὸ σπίτι τῆς Χιονάτης! Ἑγὼ θὰ εἶμαι ὁ Πρίγκηπας καὶ σὺ ὁ Γκρινιάρης.

   Delete
  5. μικρος στρατιωτηςJanuary 23, 2018 at 2:41 AM

   Στη παλαια διαθηκη χριστιανε Κωσταντη ειναι η βια και ο θανατος,διαβασε τη επιτελους,παντου στο κοσμο ,στη γερμανικη περιοχη που μενω,στη μεση ανατολη,στην Αφρικη ,στις γειτονιες τις αμερικης,στα υπογεια της ΑΘηνας ,οσονουπο σ ολη την Ευρωπη.
   Ασε τα αστομαρξιστικα παραμυθακια για τους μεγαλοαστους και διαβασε επιτελους τη παλαια διαθηκη.
   Ο δρομος για το παραδεισο περναει απο τη κολαση.

   Delete
 4. Tί πάει νὰ πῆι δἐν βγάζει νόημα, αὑτὀ τὀ σχολιο; Λέω ἁκριβῶς αὐτὸ ποὐ λέω, ἡ ἐπανάσταση δὲν συμφέρει τὀ προλεταριᾶτο.

  ReplyDelete
 5. ...Tὰ περισσότερα ἑγκλήματα τοῦ Σταλινικοῦ καθεστῶτος δὲν ἔγιναν οὔτε γιὰ τὴν κατάληψη τῆς ἑξουσίας, οὔτε στὸν ἐμφύλιο πόλεμο ποὺ ἁκολούθησε, ἁλλὰ κατἀ τἠν διάρκεια τῶν βίαιων μετακινήσεων πληθυσμοῦ ποὺ στὀχευαν στὴν προλεταριοποίηση των ἀγροτῶν τῆς ἀχανοῦς Ῥωσσίας. Παρόμοια, πολλοὶ καὶ σοβαροὶ ἱστορικοὶ θεωροῦν πὼς δὲν πάρθηκε ποτὲ καμία ἁπόφαση γιὰ τὴν ἑξολόθρευση τῶν Ἑβραίων, ἁλλὰ ὅτι αὑτὴ προῆλθε ἀπὸ σταδιακὸ ἑκφυλισμὸ τῶν προγραμμάτων μετοικισμοῦ τοῦ ἑβραϊκοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ λίγα λόγια, τἀ δύο σημαδιακὰ ἐγκλήματα τοῦ ναζιστικοῦ καὶ τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος ἁντιστοιχοῦν στὴν προλεταριοποίηση τῶν Βρεταννῶν ἀγροτῶν ποὺ περιγράφει ὁ Μὰρξ στὀ πρῶτο μέρος τοῦ Κεφαλαίου. Καὶ οἱ τρεῖς διαδικασίες ἔχουν σὰν στόχο τἠν μετατροπὴ ἀγροτικῶν ἤ ἄλλων περιουσιῶν σἐ κεφάλαιο, δηλαδἠ ἁνταλλακτικὴ ἁξία καὶ ὑπακοῦν στὴν ἴδια λογική, ἐκείνη τῆς μετατροπῆς ἀξιῶν χρήσης καἰ ἀνταλλαξίμων ἀξιῶν σὲ ἁνταλλακτικὴ ἁξία, κοινῶς ῥευστοποίηση. Εἷναι μέρους τοῦ ἴδιου ἱστορικοῦ προτσές, ποὺ ὁνομάζεται ἁστικὴ ἤ βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση ἤ καπιταλισμός. Δἐν ὑπάρχει Ἐπανάσταση κατὰ τοῦ καπιταλισμοῦ, ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἡ ἐπανάσταση.

  ReplyDelete
 6. Πολύ σωστό το άρθρο σας Καθηγητά.

  Δυστυχώς η μοναδική πραγματικά επαναστατική δύναμη του σήμερα, πλην του ατόφιου μη-Τραμβικού Φασισμού (διότι ο Τράμβιος είναι ολοκληρωτικός καπιταλιστής και όχι φασιστής), είναι ο Ισλαμισμός ο οποίος και πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα διαλύσει την αστική κοινωνία στην Ε.Ε. ώστε να εγερθεί στα ερείπιά της, η Φασιστική η οποία και θα αντικαταστήσει την πρόσκαιρη Ισλαμική.

  Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση περί των εξελίξεων στην Συρία. Με ενδιαφέρει η δική σας οπτική. Εγώ θεωρώ ότι αποτελεί την αρχή του τέλους του Ερντογάν και τραννή ευκαιρία αναζοπυρώσεως του Κουρδικού εντός Τουρκίας. Ειδάλλως, οι ΗΠΑ θα δείξουν φοβερή αδυναμία σε περίπτωση που τους επιβληθεί μία δύναμη σαν την Τουρκία, εις ό, τι αφορά τους Κούρδους στην Συρία. Τότε, ουδείς θα τους παίρνει πλέον στα σοβαρά, πόσω μάλλον, ο Κίμ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ὁπότε ἄν ἔχω δίκιο στὴν ἁνάλυσή μου οἱ ἱσλαμιστὲς εἶναι οἱ πιὸ καπιταλιστὲς ἀπὸ ὅλους.

   Delete
  2. Αποτελούν άλλου είδους κεφαλαιο-κράτες...

   Όπου κεφάλαιο διάβαζε Σούρα και όχι ντόλαρς...

   Delete
 7. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 20, 2018 at 1:51 PM

  Ρώσοι υπεύθυνοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων υπερεκτίμησαν την ικανότητα και την αποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τράμπ για την εξυγίανση των διμερών σχέσεων, δήλωσε ο Pώσος εμπειρογνώμονας Valery Garbuzov στο ειδησεογραφικο πρακτορείο TASS, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου προεδρικού έτους του Trump. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump, ορκίστηκε στις 20 Ιανουαρίου 2017. "Όσον αφορά τις προσδοκίες της Ρωσικής πολιτικής ελίτ, η απογοήτευση είναι η ακριβέστερη περιγραφή", δήλωσε ο Garbuzov, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών του Ινστιτούτου Μελετών των ΗΠΑ και του Καναδά. "Η άνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική δημιούργησε ένα είδος ευφορίας στη Ρωσική πολιτική ελίτ, η οποία πίστευε ότι σχεδόν όλα τα προβλήματα στις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ επρόκειτο να λυθούν. Αυτή η ευφορία άρχισε να διαβρώνεται πολύ γρήγορα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Trump , αλλά οι πολιτικοί μας υπεύθυνοι χρειάστηκαν αρκετο χρόνο για να δουν με μια πιο ρεαλιστική ματιά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Donald Trump. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι πιστεύουν λανθασμένα ότι ο βαθμός εγχώριας πολιτικής εξουσίας, δύναμης και επιρροής του προέδρου των ΗΠΑ είναι συγκρίσιμος με εκείνον του Ρώσου ομολόγου του. "Η πολιτική μας ελίτ πάντα πίστευε ότι αν ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελαν, θα μπορούσαν να λύσουν όλα τα προβλήματα μαζί", ανέφερε. "Ωστόσο, οι εξουσίες του Αμερικανού προέδρου είναι περιορισμένες σε σύγκριση με τις εξουσίες του προέδρου της Ρωσίας". Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 8. Παλιέ, βάσει ὅπως λὲς τῆς πρώτης πανεπιστημιακῆς μου ἐνασχολήσεως, τῆς ψυχιατρικῆς, τὰ ὅσα γράφεις γιὰ τὴν ὀμορφιὰ τῆς τρέλλας εἶναι ὄχι μόνον ἀξιοπρόσεκτα ἀλλὰ καὶ ἐξαιρετικά. Εἰσῆλθες στὴν οὐσία τοῦ θέματος καὶ θὰ ἠμποροῦσες νὰ γίνῃς ψυχίατρος ἤ ἀκόμη καλύτερα φιλόσοφος ὑψηλοῦ ἐπιπέδου.Θέλω νὰ σὲ ἐνθαρρύνω νὰ συνεχίσῃς στὸν δρόμο αὐτὸ τοῦ νιτσεϊκοῦ πνεύματος.Πράγματι σὲ συγχαίρω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας ευχαριστώ πολύ Καθηγητά.

   Θα ήθελα μονάχα να αναφέρω ότι η Νιτσεϊκή "τρέλλα" δεν είναι άλλη από την Διονυσιακή. Χθες σε Γαλλικό ντοκιμαντέρ περί του Θεού Διονύσου, η ουσία του οποίου είναι πολύ βαθύτερη της παραποιημένης νεοελληνικής έννοιας του "γλετζέ", έβλεπε κανείς για πολλοστή φορά πώς πράγματι ο Αρχαιοελληνικός πολιτισμός υπήρξε μέγιστος κατά πολύ ανώτερος κάθε συγχρόνου καταναλωτικού χρηματικού ή εργατικού υλιστικού. Ο Διόνυσος εκφράζει την δύναμη του Αυθορμήτου. Της τρέλλας δηλαδή, της βιαίας εκείνης εμφύτης ενστικτώδου αντιδράσεως η οποία όπως άλλωστε μας μαθαίνει η Διονυσιακή μυθολογία υπήρξε άλλοτε δημιουργική και άλλοτε καταστροφική, άλλοτε καλή άλλοτε κακή άλλοτε χαρά άλλοτε καταστροφή. Αλλά όπως έλεγε ο Διόνυσος "να απορρίπτετε την Λογική" και συνάμα "να αποδέχεσθε την Λογική" δηλαδή ο Λόγος του είναι άκρως διαλεκτικός, αφού αποδέχεται ταυτοχρόνως το Αυθόρμητο και το Λογικό!

   Είναι μετά να μην απορεί κανείς που δέιχνω αγάπη στον Ελληνο-Γερμανισμό του Χίτλερ;; Ο μοναδικός σύγχρονος πολιτισμός που πλησίασε την Διονυσιακή Αρχαιοελληνική Σοφία υπήρξε ο Εθνικοσοσιαλισμός και αυτό διότι είχε οδηγό τον Νίτσε και την Διονυσιακή "τρέλλα" του, μία σύγχρονη φιλοσοφική Διονυσιακή οντότητα δηλαδή.

   Το όλο Ρομαντικό Κίνημα δεν είναι παρά μία σύγχρονη έκφραση της Διονυσιακής Ψυχής και Φιλοσοφίας...

   Delete
  2. Η οποία στην τελική Διονυσιακή τρέλλα είναι αγάπη για την Ζωή και δη την Ζωντάνια!

   Ακριβώς όπως και όλοι οι Ρομαντικοί δηλαδή! Βλέπε Λόρδο Βύρων, Νίτσε, Πόε ακόμα και Ντε Σάντ (ο τότε Χατζηγώγος)!

   Delete
  3. Mπράβο Παληέ. Αὐτὸ λέει ὁ Νῖτσε στὴν γέννηση τῆς Τραγωιδίας. Ἀλλὰ τἄμπλεξε μὲ τὸ πανεπιστιμηλίκι.

   Delete
  4. Ὁ Νῖτσε εἶναι Χριστιανὸς στὴν οὑσία, ὁ Διόνυσός του εἶναι ὁ Χριστὸς τῆς Ὸρθοδοξίας. Ὸ Κὰρλ Κερένυι ὁνόμασε στὰ χνάρια τοῦ Νῖτσε (ἄν καὶ πιὸ συγκροτηένος φιλολογικά) τὸν Δόνυσο ἁστείρευτη πηγὴ ἁθανασίας.

   Delete
  5. Έτσι ακριβώς Κωσταντή.

   Delete
 9. Παλιέ, περὶ Συρίας τώρα.Καὶ σὲ αὐτὸ οἱ παρατηρήσεις σου εἶναι σωστές.Μὲ τὸ πῶς θὰ χειρισθῇ ὁ Τράμβιος τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ στὸ Ἀφρὶν τῆς Συρίας κατὰ τῶν κουρδικῶν δυνάμεων ὑποστηριζομένων ἀπὸ τὶς ΗΠΑ θὰ ἐξαρτηθῇ ὄχι μόνον τὸ μέλλον τοῦ Ἔρντογαν ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον τῆς τραμβικῆς προσπαθείας εὐρείας συμμαχίας κατὰ τῆς Κίνας.Τὸ πρᾶγμα εἶναι τώρα σὲ ἐξέλιξι. Ἴδωμεν! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Δὲν πᾷ νὰ γράφετε περὶ ἁσυναρτησιῶν, ἐγὼ ῥωτάω τὰ ἑξῆς. 1) Ὁ Ἰησοῦς στὸ κατὰ Ματθαῖον Εὑαγγέλιο λέει, ἡ Καινὴ Διαθήκη ἔγκειται στὸ ἑξῆς. Ἑνῷ ὁ Μωυσῆς σᾶς ἔλεγε νὰ μὴν φονεύσετε, ἐγὼ σᾶς λέω ὅτι ἁμαρτήσατε μόνο καὶ μόνο ποὺ τὸ σκεφτήκατε. Ἔχει δίκιο ὁ Ἱησοῦς; 2) Περικύκλωση τῆς Κίνας κάνει ὁ Τράμβιος, τελικά, ἤ ἁμερικανικὸ προστατευτισμό; Πῶς συνάδουν αὐτὰ τὰ δύο; Ἡ θεωρία τοῦ Ἁρμαγεδδῶνος μήπως εἶναι παραληρηματική; 3) Στοὺς κόλπους τῃς ἁντισταλινικῆς κομμουνιστικῆς κινήσεως ὑπῆρχαν δύο μαρξιστικὲς ἁναλύσεις γιὰ τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς, τοῦ Τρότσκι, ποὺ ἔλεγε τὴν ΕΣΣΔ ἑκφυλισμένο ἑργατικὸ κράτος καὶ τοῦ Σουβάριν, ποὺ τὴν ἔλεγε κρατικὸ καπιταλισμό. Αὐτὴ ἡ δεύτερη εἶναι ἡ δική μου ἄποψη, διότι ἑξηγεῖ τὴν εὑκολία μὲ τὴν ὁποία τὰ πρώην κομμουνιστικὰ κράτη μετεβλήθησαν σὲ ἑθνικά. Εἶναι ἤ μᾶλλον ἦταν λάθος ὁ Σουβάριν; 4) Ἔχετε μιὰ συνεκτικὴ ἑξήγηση γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὴν Μέση Ἁνατολὴ ἑδῷι καὶ τόσα χρόνια; Ὁ κος Κιτσίκης βάζει τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Ῥωσσικῆς πρεσβείας στὸ Βελιγράδι σὰν ἔναρξη τοῦ Πλανητικοῦ Πολέμου ποὺ θὰ καταλήξηι σὲ πυρηνικὴ σύγκρουση Κίνας καὶ ΗΠΑ. Ἔτσι τοποθετεῖ τὰ γεγονότα σὲ αὑτὴν τὴν πορεία. Ἑγὼ τοῦ λέω, τόσον καιρό, ὅτι μὲ τὸ ποὺ τὸ προφητεύει, τὸ εὔχεται. Ὁπότε ὑποπίπτει στὸ 1. 5) Ὁ Νῖτσε κατάλαβε ὅτι ἄν ἁπαγορεύεις στὸν Παλαιὸ νὰ θέλει νὰ σφάξηι τὴν ἁνθρωπότητα θὰ τὴν σφάξηι, διότι ὁ νοῦς ἔχει ὁλιστικὴ τάση καὶ ἄν τοῦ ἁπαγορέψηις νὰ φάηι τὸ μῆλο, θὰ τὸ φάηι. Γιὰ αὑτὸ τὰ ἔβαλε μὲ τὸ 1. Ἑπίσης κατάλαβε ὅτι ἡ ἑπιστήμη λειτουργεῖ στὴν Δύση σὰν ἁνασταλτικὸς παράγων καὶ ὑποκρύπτει αὑτοεκπληρούμενες προφητείες ποὺ εἶναι κοινωνικοῦ καὶ ὄχι ἑπιστημονικοῦ χαρακτῆρος. Ἑγὼ λέω ὅτι ὁ Νῖτσε εἶναι τὸ πνεῦμα τοῦ καπιταλισμοῦ, παρόλα αὑτά, διότι ὁ καπιταλισμὸς δὲν ἔγκειται στὴν λογικότητά του ἁλλὰ στὴν ἁπληστία του καὶ ὅτι θεραπεύεται μόνο ὅταν δῆι ὁ καπιταλιστὴς ὅτι ἁπαγορεύει κάτι στὸν ἑαυτό του πολὺ πιὸ σημαντικὸ ἁπὸ τὴν ἄσκηση βίας. Εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ σφάχτες τῆς ἁνθρωπότητος ἦταν ὅλοι τους διαπρύσιοι κύρηκες τῆς ἠθικῆς; Ἔτσι καὶ ὁ Νῖτσε, μὲ τὸν δικό του τρόπο. Δὲν ἁρκεῖ λοιπὸν μιὰ ἁνάλυση καπιταλιστικῶν συμφερόντων γιὰ νὰ ἑξηγήσηι τὰ πολιτικὰ γεγονότα, ἡ ἔννοια τοῦ συφέροντος ὑποκρύπτει μιὰ ἱδεολογία θρησκευτικοῦ τύπου. Μόνο ἄν ληφθῆι αὑτὴ ὑπόψιν, θὰ τοποθετηθοῦν σὲ μιὰ σωστὴ σειρὰ τὰ πράγματα.

  ReplyDelete
 11. υγ. Σᾶς ἐπαναλαμβάνω ὅτι ὅπως τὸν Κένεντυ θέλαν νὰ τὸν δολοφονήσουν ἐπειδῃ ἤθελε νὰ κάνει détente μὲ τὸν Κάστρο καὶ τὸν Χρουτσώβ, ἔτσι καὶ τὸν Τράμπ θέλουνε νὰ τὸν φᾶνε λόγωι τοῦ ὅτι θέλει νὰ ἔρθηι σὲ συβιβασμό, ὄχι σὲ πόλεμο μὲ τὴν Κίνα. Ὁ Τολστόη παρατηρεῖ γιὰ τὸν ῥόλο τοῦ Μ. Ναπολέοντος τὰ ἑξῆς. -Ὁ ἁρχηγὸς ὁπουδήποτε δὲν ἁποφασίζει, ἁπλῶς δανείζει τὸ ὄνομά του σὲ μιὰ συλλογικὴ πράξη. Ἄν ὁ Ναπολέων ἔλεγε στὴν Μεγάλη Στρατιά, παιδιά, κάναμε λάθος, πᾶμε πίσω σπίτι, θὰ τὸν σκότωναν καὶ θὰ ἑξέλεγαν ἄλλον Αὺτοκράτορα.

  Τὸ αὑτὸ συβαίνει καὶ μὲ τὸν Τράμπ.

  ReplyDelete
 12. Τὸ τελευταῖον χρόνο ἔχω συνειδητοποιήσῃ ὅτι πραγματικὰ ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Θουκυδίδης ἀναφέρει... Ἔχω τὴν ἐντύπωσιν ὄτι βρισκόμεθα στὴ μέση ἑνὸς καινοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου. Ὁδηγήθηκα δὲ σ'αὐτὸ τὸ συμπέρασμα, ὅταν σᾶς ἤκουσα σὲ μία ἐκπομπὴ νὰ ἀναφέρετε ὅτι αὐτὸς ὁ Πλανητικὸς Πόλεμος θὰ διαρκέσῃ γύρω στὰ 30 ἕτη, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ 1999 μὲ τὸν βομβαρδισμὸν τῆς Γιουγκοσλαβίας ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ ΝΑΤΟ. Τοῦτο μὲ συντάραξε καὶ ἤρχισα νὰ μελετῶ Θουκιδίδη, καθῶς ἐκείνος (σὰν καὶ ἐσᾶς) εἶχε προβλέψῃ στὴν ἀρχὴν τοῦ Πολέμου, ὅτι θὰ ἦτο ὁ χείριστος ὅλων τῶν πολέμων τῆς ἐποχῆς, ἕνας Ἀρμαγεδδῶν τῆς ἐποχῆς. Ἔτσι, ἀντελήφθην ὅτι βρισκόμεθα μπροστὰ σὲ ἕναν Παγκόσμιον Ἐμφύλιον Πόλεμον τῶν ἐθνοκρατῶν ποὺ τὸ τέλος αὐτοῦ θὰ εἶναι τὸ χείριστον ὅλων τῶν προηγουμένων πολέμων. Ὅμως, ἀντελήφθην ὅτι, ὅπως ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος ἔφερε τὴν παρακμὴν τῶν Πόλεων-Κρατῶν, ἐτσι καὶ αὐτὸς ὁ Πόλεμος ὁ Μέγας θὰ ἐπιφέρῃ ὑποχρεωτικῶς τὴν παρακμὴν τῶν ἐθνοκρατῶν... Καὶ κάπως ἔτσι ἕνας καινούριος ῥήτωρ Ἰσοκράτης (ἐσεῖς δηλαδὴ) θὰ ἐφεύρῃ μία καινὴ Πανελλήνια ἰδέα, ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰν δὲ θὰ ἐνώσῃ μόνον τὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ ὅλον τὸν Πληνήτην ὑπὲρ μίας καινῆς Αὐτοκρατορίας τῶν Ῥωμιῶν αὐτὴν τὴν φορὰν καὶ ὄχι τῶν Μακεδόνων. Τὸ μόνον ποὺ μᾶς λείπει εἶναι ἕνας Ἀλέξανδρος ποὺ θὰ σηκώσῃ τὸ λάβαρον τῆς Ὲπαναστάσεως μὲ τὸν δικέφαλον ἀετὸν τοῦ Πατρὸς Ῥωμανίδη..... Ἕνα ὅμως φοβᾶμαι! Μήπως ἡ Ἐπανάστασις δὲ γίνῃ ποτὲ ἐδῶ στὸ παρακμιακὸν κράτος καὶ κάποιος μελλοντικὸς Καβάφης γράψει τὸ <<200 π.Χ.>> ἀλλὰ μὲ τὴν φράσιν <<... πλὴν Ἑλλήνων>>;

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιὀπουλος

  ReplyDelete
 13. ...καὶ ἑπίσης... Ἡ ἀπάντησις τῆς Ῥόζας Λούξεμπουργκ (1871-1919) στὸν Μπέρνσταϊν ἐδόθη τότε μὲ τὸ βιβλίο της, «Κοινωνικὴ μεταρρύθμισις ἤ ἐπανάστασις» ποὺ κατεδίκαζε τὴν πρότασί του καὶ τὸ 1899, ἡ πλειοψηφία τοῦ γερμανικοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος ἔθεσε τὸν Μπέρνσταϊν σὲ μειοψηφία χωρὶς ὅμως να τὸν ἐκδιώξῃ. Ἔτσι τὸ μικρόβιο τοῦ ῥεφορμισμοῦ-ῥεβιζιονισμοῦ εἶχε παραμείνει καὶ ἐξελίχθη στὸ σημερινὸ SPD τοῦ Σούλτζ (Martin Schulz), κύριο στήριγμα τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν τραπεζῶν.

  Ὁ ὀπορτουνισμὸς εἶχε κατατροπώσει τὸν ἐπαναστατισμό... κ.λπ. Μὰ ἁφοῦ τέθηκε σὲ μειοψηφία, πῶς διάβολο ἑνίκησε;

  Δηλαδὴ ἔπρεπε νὰ τὸν καθαρίσουνε, ὅπως ἁνέλαβε μετὰ νὰ κάνει ὁ Στάλιν μὲ τοὺς ἁντιφρονοῦντε; Ἑδῷ φάινεται ἡ σύνδεση τοῦ Νῖτσε μὲ τὸν ἑπαναστατικὸ κομμουνισμό. Καὶ ὁ Νῖτσε εἶχε ἁλλεργία μὲ τὶς μειοψηφίες, λόγωι φανατικοῦ ἁντιχριστιανισμοῦ, καὶ τἄβαλε μὲ τὸν Εὑριπίδη λόγωι τῆς ἁντιδημοτικότητος τοῦ τελευταίου. Ὁ Νῖτσε πάντοτε πηγαίνει μὲ τὴν πλειοψηφία!

  Δηλαδὴ ὁ Μπερνστάιν ἔφταιγε, ποὺ εξαιτίας τῆς ἁντιλεγκαλιστικῆς ἑμμονῆς του, τὸ ΚΚΓερμανίας ἁντὶ νὰ ἁσχοληθῆι μὲ τὸν Χίτλερ, κάθησε καὶ τὸν βοήθησε στρέφοντας τὰ βέλη του ἑνάντια στοὺς Σοσιαλδημοκράτες, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁργίαζαν τὰ παραστρατιωτικὰ σώματα τοῦ ναζιστικοῦ κόμματος; Στὴν ἴδια λογικὴ οἱ
  ἡλίθιοι ἐγκληματίες τοῦ ΚΚΕ δὲν θέλανε νὰ μποῦν σὲ ἁστικὸ σχηματισμό, διότι ἔπρεπε νὰ διαφυλαχτῆι ἡ ἑπαναστατικὴ παράδοσις, ὁπότε τὴν ἑπαναστατικὴν παράδοσιν τὴν ἁνέλαβαν οἱ Σουρλαῖοι...ὄλα αὑτὰ προέρχονται ἁπὸ μιὰ παιδαριώδη, ἁνεπίτρεπτη σύγχυση στὸν ἑγκέφαλο τῶν κομμουνιστῶν μεταξὺ δημοσίου καὶ κράτους. Θεωρῶντας τὸ δημόσιο κρατικό, οἱ κομουνιστές τὸ ἑκποιοῦν καὶ τὸ προσφέρουν πακέτο στοὺς καπιταλιστές, καὶ ἄν διαφωνεῖτε κοιτᾶξτε τὴν ἱστορία τοῦ 20οῦ αἱῶνα καὶ πεῖτε μου ἄν ἔχω δίκιο ἤ ἄδικο.

  ReplyDelete
 14. Χαίρομαι πολύ το συλλαλητήριο στην Μακεδονία όχι τόσο για το Σκοπιανό αλλά γιατί αποτελεί την απαρχή του Φασιστικού Κινήματος στην Ελλάδα, πέραν Χρυσής Αυγής.

  Επιτέλους! Ο καναπεδάτος ελληναράς σηκώθηκε και όρθωσε και πάλι το Εθνικό λάβαρο!

  Η επιστροφή του Ελληνικού Εθνικισμού και της Ορθοδοξίας.

  Με έδρα προφανώς την Ρωμαίηκη Θεσσαλονίκη και όχι την Δυτικομανή Αθήνα που κυνηγά πόκεμον!

  ReplyDelete
 15. Βλέπω τον Φραγκούλη Φράγκο να γίνεται οσονούπω ένας νέος Ιωάννης Μεταξάς, επικεφαλής μίας νέας 4ης Αυγούστου...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναὶ Παλιέ, μὲ ἤ χωρὶς βασιλέα.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πιθανότατα χωρίς...χειρότερος και από τον Τριουντώ είναι ο υιός (ιός) Κωνσταντίνος.

   Delete
  3. Επ΄αυτού τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία δύνανται να αποτελέσουν άριστη ευκαιρία εκδηλώσεως εγχρώμου επαναστάσεως κατά του Τσίπρα, με αφορμή την "εθνική μειοδοσία" στο Σκοπιανό.

   Για να δούμε...ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς.

   Delete
  4. Ἡ μνήμη ὅταν ἐπιστρέφει, πάντα έγδικείται, καί ή Ἱστορία όταν επαναλαμβανεται πάντα είναι φάρσα...το τρισάθλιο καί γελοῖο συμάζωμα του καρακατσουλιού χτές μᾶς τόδειξε...ή ΕΟΝ ήταν ὀργάνωση εἶχε τουλάχιστο κάποιες βάσεις....ά νά μήν θάβεται παρακαλώ καί τό γεγονός ότι ό Μεταξᾶς ήταν Κεφαλονίτης....μέ τσί γειές σας άφεντάδες φεύγω γιατί όπως λέεγει κι ό Τσελέπης ( γειά σου καινούριε) πρέπει νά βιοποριστῶ ...

   Delete
 16. TVXS.gr, σήμερα [...] ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος [...] πρόσθεσε: «Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ την Ελλάδα μας, αγαπώ τη Μακεδονία μας για την απελευθέρωση της οποίας έχυσαν το αίμα τους, όχι μόνο οι Έλληνες στρατιώτες μας, αλλά και οι ιερείς μας και Μητροπολίτες της Μακεδονίας μας… Ως ένας πατριώτης και όχι ως ένας κατσαπλιάς σας καλώ να μην επιτρέψουμε σε αυτούς τους νέους κατσαπλιάδες, που κυβερνούν την Ελλάδα μας, να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία μας. Σας καλώ να ενώσουμε τη φωνή μας με τις χιλιάδες των Ελλήνων πατριωτών, οι οποίοι συγκεντρώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και μαζί τους να βροντοφωνάξουμε ‘Κάτω τα χέρια σας από τη Μακεδονία μας, η Μακεδονία είναι ελληνική, μόνον ελληνική’».

  Κουτσούμπας (KKE) «πατριώτες στρατιωτικοί, αστυνομικοί και απλοί λαϊκοί άνθρωποι, αντιστάθηκαν με τα όπλα απέναντι σε πανίσχυρους στρατούς και συμμετείχαν στη συνέχεια στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ κατά την τριπλή κατοχή της χώρας. Αυτοί οι πραγματικοί πατριώτες μαχητές της αντίστασης πρέπει να είναι τα φωτεινά παραδείγματα και για το σήμερα», κατέληξε.

  ...ὁ ἑθνομπολσεβικισμὸς στὴν πράξη! Ἡ θέση μου εἶναι ὅτι ἄν τὸ ἑννοεῖς ἡ βία εἶναι ἁπευκταία ἁπόπου κι ἄν προἔρχεται. Ἄν τὸ λὲς καὶ ἐξαιρεῖς τὴν θεσμικὴ κοινωνικὴ καὶ κρατικὴ βία, παίζεις θέατρο, καὶ δὲν θὰ βάλω στὸ ἴδιο τσουβάλι τὸν Χριστὸ μὲ τὸν Πιλᾶτο, ἑπειδὴ εἶναι καὶ οἱ δύο κατὰ τῆς σταυρώσεως! Κάτι παραπάνω. Ἡ βία τοῦ Κουτσούμπα καὶ τοῦ Ἁμβροσίου εἶναι ἑξίσου θεσμικὴ μὲ ἐκείνην τῆς ἁστυνομίας. Κάτι ἀκόμα παραπάνω. Ὁ Μένγκελε-Κοτζιᾶς θὰ ἔχει καταγάγηι τεράστια διπλωματικὴ ἑπιτυχία μὲ τὸ ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διαχωρίζοντας, ὥριμα, τὸ δημόσιο ἁπὸ τὸ κράτος. Μένγκελε, ζεῖς, ἑσὺ μᾶς ὁδηγεῖς!

  ReplyDelete
 17. «ἡλίθιοι ἐγκληματίες τοῦ ΚΚΕ δὲν θέλανε νὰ μποῦν σὲ ἁστικὸ σχηματισμό»... Ναί άν κρίνουμε μέ τά δεδομένα τού σήμερα,κρίμα πού δέν έχεις διαβάσει τόν Κορδᾶτο,ή τήν λογοτεχνία του 30 νά δείς τό κλίμα ή καί τό πνέμα τῆς ἐποχῆς

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...ἡ χήρα τοῦ Καραγιώργη, τότε 1946 διευθυντῆ τοῦ Ῥιζοσπάστη, λέει πὼς ὁ Ζαχαριάδης μπούκαρε στὸ τυπογραφεῖο καὶ ἄλλαξε τὸ πρωτοσέλιδο ἁπὸ ΠΑΛΛΑΙΚΗ ΣΥΕΤΟΧΗ ΣΤΙς ΕΚΛΟΓΕΣ σὲ ΑΠΟΧΗ.Τὸ πρόβληά ου δὲν εἶναι ποὺ δὲν συμμετείχαν στὸ ἁστικὸ κράτος, εἶναι ποὺ τὰ κάναν μαντάρα.

   Delete
  2. ...στὶς 21 Ἁπρίλη [1949], ὁ ῥαδιοσταθμὸς 'Ὲλεύθερη Ἑλλάδα' ἁνακοίνωνε πρόταση τοῦ Μ. Παρτσαλίδη, πρωθυπουργοῦ τῆς Προσωρινῆς Δημοκρατικῆς Κυβέρνησης, γιὰ ὁμαλοποίηση τῆς κατάστασης, σταμάτημα τοῦ πολέμου καὶ διεξαγωγὴ ἑκλογῶν μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν κομμάτων ποὺ συμμετείχαν στὸν Ἑμφύλιο. Νίκος Κέντρος, Ὁ ἑμφύλιος στὴν Φλώρινα, Ἁθήνα, 2011, ἑκδ. Βιβλιόραμα.

   Αὑτὸ ἑπετεύχθη τελικὰ τὸ 1974. Ὅλες αὑτὲς οἱ παλινωιδίες μεταξὺ λεγκαλισμοῦ καὶ ὁππορτουνισμοῦ ἔχουν σὰν ἁφετηρία μιὰν ἡλιθιότητα, δὲν παίρνω τὴν λέξη πίσω. Ἡ ἡλιθιότης ἔγκειται στὴν σχετικοποίηση τοῦ Ἁπολύτου. Αὑτὸ δὲν εἶναι προῖόν τῶν τότε καὶ τῶν ἑκάστοτε συγκυριῶν, εἶναι ιὰ μπουρζουάδικη στάση ποὺ εἶχε ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ στὸν καναπέ της πολὺ προτοῦ βγῆι στὸ βουνό.

   Delete
  3. ...πῶς ἑξηγοῦνται ὅλα αὑτά. Ἁπὸ τὸ ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μιὰ ΜΑΝΙΧΑϊΣΤΙΚΗ αἵρεση. Λειτουργεῖ μὲ ἕναν ἁπλὸ τρόπο μὲ φοβερές συνέπειες. -Ἑκ τοῦ ὅτι ἑργάζομαι συνάγω ὅτι ὑπάρχει κοινωνία χωρὶς ἐργασία. Ἑκ τοῦ ὅτι τὸν ἄλλον τὸν λυώνω στὸ ξύλο συνάγω ὅτι ὑπάρχει μή-βία. Ἑκ τοῦ ὅτι λέω ἑθνικιστικὰ πράγματα σὰν τὸν Κουτσούμπα συνάγω ὅτι ὑπάρχει διεθνισμός. Καὶ τὸ χειρότερο, ἑκ τοῦ ὅτι ΛΕΩ ΨΕΜΜΑΤΑ συνάγω τὴν ἁλήθεια. Σὲ αὑτὴν τὴν λειτοργία τῆς σκέψης ποὺ τὴν ἔχουν περιγράψηι κάπως ὁ Ὄργουελ καὶ ὁ Καῖσλερ ὁφείλονται νομίζω οἱ παλινωιδίες τοῦ ΚΚΕ καὶ ἴσως ὅλων τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων.

   Delete
 18. Καλησπέρα στην παρέα, ο Κωνσταντής και ο Παλιός μάλλον έχουν το οικονομικό θέμα λυμένο, δεν εξηγείται αλλιώς τόσες ώρες μπροστά στο πληκτρολόγιο και φιλοσοφία. Ισως για αυτό να κρύβονται.Θα ζητήσω οικονομική ενίσχυση (δανεικά ) για να αποκαλύψουμε την προκατακλυσμιαία πυραμίδα στο Βλοχό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι ώρες αλλά έμφυτο ένστικτο αμφιβολλίας, πνεύματος αναζητήσεως, ερεύνης, στοχασμού και αντιδράσεως, όλα χάριν στην αηδία που με πιάνει κάθε πρωί στα αστικά Τάρταρα της Δύσεως που άλλοι μικροαστοί, μεσοαστοί και μεγαλοαστοί θεωρούν μάλιστα πολιτισμένο κόσμο!

   Όσο για την διαφορά μας ναι, δεν ανήκομεν στην ίδια τάξη. Ο εργάτης σπανίως δύναται να σκεφθεί διότι για να σκεφθείς πρέπει να έχεις γεμάτο στομάχι. Για να περιφρονείς το χρήμα πρέπει να ζεις μέσα σε αυτό ειδάλλως καταντάς μικροαστός ή εργάτης σοσιαλδημοκράτης, πεινασμένος μέχρις αηδίας για το χρήμα, όπως ακριβώς ήσαν όλοι οι κομμουνιστές που γνώρισα στην ζωή μου. Και φυσικά τους σιχάθηκα.

   Delete
  2. μικρος στρατιωτηςJanuary 22, 2018 at 3:21 AM

   Και οι ερημιτες ασκητες ,λυμενο το ειχαν το οικονομικο θεμα και οι σπαρτιατες πολεμιστες επισης.
   Οι μονοι που εχουν οικονομικο ``θεμα`` ειναι οι διεφθαρμενοι.
   Οποιος χανει το χρονο του δουλευοντας παραπανω απο οτι απαιτει η ισχυς (και αν υπαρχει) η οικογενεια για να εξευτελιζεται σε καταναλωτικα αγαθα ,σε ταξιδια και τις γνωστες φαιδροτητες της καπιταλιστικης υποκουλτουρας καλα να παθει και να γινει σκλαβος των σκλαβων.
   Μπραβο στο παλιο που παρολη την οικονομικη του ανεση επιλεγει το πολεμο και οχι τις απολαυσεις.

   Delete
 19. Προφανῶς κε Τσελέπη πρὶν πῆς καλησπέρα στὴν παρέα βούτηξες τὸν ἁργιλέ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΠΟΤΕ' , ΠΟΤΕ΄ ΜΑ ΠΟΤΕ΄ ΔΕ ΖΗΛΕΨΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟ ΠΛΟΥΤΟ, ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠ' ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ !!! Χ.κλυν,Δοξάστε με.

   Delete
  2. Είμαι αντικαπνιστής. Και στο μαγαζί το απαγόρευσα γι'αυτό φύγανε πολλοί πελάτες.

   Delete
 20. ...Ὅσο θὰ τὸν ῥουφᾶς, σκέψου αὑτὸ ποὺ θὰ γράψω καὶ ποὺ ἁπαντᾶ στὴν ἁνάρτηση. Ἡ μόνη ἑπανάσταη εἶναι ἡ πλήρης ἁεργία. Δὲν θὰ περιένω τὰ ΚΚ νὰ δώσουν τὸ σύνθημα. Οὔτε κανέναν. Ἡ δὲ διεθνῆς ἑπανάσταση θὰ ἦτο μιὰ διεθνῆς παύση ἐργασίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να γιατί λέω "η ονορφιά της τρέλλας"...

   Ανάμεσα στις αέναες ασυνάρτητες φλυαρίες του Κωσταντή, κρύβονται και χρυσαυφικά σκέψεως σαν το παραπάνω...

   Το θέμα είναι να συνεχίζεις να απεργείς έστω και εάν πεινάσεις...

   Εδώ μονάχα ο Μοναχός λεχει την απάντηση...

   Delete
  2. Πάγωσε ἡ τσιμινιέρα, κανεὶς δὲν θὰ περάσηι!!!

   Delete
 21. ...Παλιέ, Ο εργάτης σπανίως δύναται να σκεφθεί, λές. Βαράει κάρτα ἡ σκέψη;

  ReplyDelete
  Replies
  1. 'Οταν σε κόβει η λόρδα και η ανασφάλεια σε τρελαίνει δύσκολα βρίσκεις χρόνο και διάθεση για
   "ώριμη" σκέψη. Περί πιθανής πυραμίδας τώρα, σε αυτό το βίντεο μόνο περί γιγάντων δε συμφωνώ https://www.youtube.com/watch?v=X2BHE9PzeiU -Γρηγόρης Τσελεπής, γέννημα-θρέμμα Αγρινίου.

   Delete
  2. Δίχως υδατάνθρακες δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος...

   Delete
  3. Τὸ Ἀγρίνιο ἄν δὲν ἁπατῶμαι ἔχει καπνὰ Α. ποιότητος.

   Delete
  4. Είχε...το χρυσάφι μας...κουραστική δουλειά αλλά για 6 μήνες...και αφορολόγητα. Ηταν όμως "ντροπή" να παντρευτείς κάποιον "χωριάτη" που έβαζε "καπινό" όπως το λεγαν οι διαολογύναικες...Ηρθε κ ο σοσιαλισμός, η παγκοσμιοποίηση και μας είπαν , πάρτε λεφτά να κάθεστε και παρατήστε την καλλιέργεια...αντί να τους πάρουν με τις πέτρες πανηγύριζαν. Κάποιοι πονηροί που είχαν πληροφόρηση αν και δεν ήταν αγρότες αγοράσανε άδειες καπνοπαραγωγού διότι σε ετήσια βάση για πολλά χρόνια παίρνανε αποζημίωση.Πήρανε οι αγρότες ΒΜW, διαμέρισμα στο Αγρίνιο με δάνειο, ανοίξανε και καφετέριες(για να είναι στο κύκλωμα να βγάλουν γκόμενα)...Περάσανε τα χρόνια, τέλειωσαν οι επιδοτήσεις, ελάχιστοι αλλάξανε καλλιέργεια. Τώρα πηγαίνουν για γκαρσόνια στην Κέρκυρα !!!

   Delete
  5. 1. Μπράβο σας ποὺ ἁπαγορέψατε τὸ κάπνισμα (σᾶς ὀμιλεῖ θεριακλῆς) καὶ 2. Τὸ κρατικὸ μονοπώλιο στὰ καπνὰ εἶναι ἕνα αἴσχος.

   Delete
 22. Οι μητροπολίτες της Μακεδονίας και της Θράκης είναι στο σύνολο 26. Στο συλλείτουργο στον Άγιο Δημήτριο μετείχαν εννέα εν συνόλω από τους είκοσι έξι.
  Μεγάλη σημασία και βαρύτητα έχει όμως η συμμετοχή (και στο συλλείτουργο και στο συλλαλητήριο) δύο διακεκριμένων ιεραρχών του πατριαρχικού κλίματος (του Μιλήτου Αποστόλου και του προσφάτως προαχθέντος Βρυούλων Παντελεήμονος).
  Γεγονός που πέρασε εντελώς απαρατήρητο.
  Δεν πρέπει δε να θεωρείται ασύνδετο με την σαφή αντίθεση του πατριάρχου Βαρθολομαίου στο ζήτημα των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.
  Για το οποίο τηρεί σιγήν ιχθύος ο Αθηνών Ιερώνυμος (καθότι μεγαλομέτοχος της Εθνοτράπεζας) και διαπρύσιος κήρυξ της γενικής ενότητος και ομοψυχίας, ο μεθερμηνευόμενον της υποταγής (Λουκία κάτσε φρόνιμα τριώροφη να γίνεις).
  Από δε τους εννέα συμμετέχοντες μητροπολίτες, ο Ξάνθης (μετά του πνευματικού του αναστήματος Μαρωνείας Παντελεήμονος) και ο Βεροίας (μετά του πνευματικού του υιού Κίτρους Γεωργίου), που ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προτείνουν την συμμετοχή κλήρου και λαού στο συλλαλητήριο, είναι έκπαλαι δεδηλωμένοι και εξέχοντες πατριαρχικοί.
  Όλοι δε οι συμμετέχοντες μητροπολίτες είναι των λεγομένων Νέων χωρών μνημονεύουν δηλαδή πρώτα το όνομα του Κωνσταντινουπόλεως και κατόπιν της συνόδου(του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου).

  Μεγάλη δε αξία και σημασία έχει ο (κομψότατος και διπλωματικότατος ) αποκλεισμός του Καλαβρύτων Αμβροσίου, δεδηλωμένου αντιπατριαρχικού, ο οποίος υπεχρεώθη να διοργανώσει ισχνάν συγκέντρωση στο Αίγιο προκειμένου να εκτονώσει το (χωροφυλακίστικο) εκρηκτικό και γενικόφρον μίσος του.

  Το κυρίως στοιχείο του συλλαλητηρίου δεν ήταν η απογοητευτική (παρότι βαρέων βαρών) παρουσία και ομιλία του πρώην υπουργού της κυβερνήσεως Πικραμένου και δεδηλωμένου υποστηρικτού του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2015 (ηχηρό ΝΑΙ την Κυριακή) πρώην αρχηγού του ΓΕΣ Φράγκου Φραγκούλη, ούτε η παρωδία των γνωστών παιδοβούλαλων και τσαρλατάνων της υπεργενικόφρονος δεξιάς και ακροδεξίας, αλλά η μεγαλειώδης και ειρηνική παρουσία του προσφυγικού στοιχείου της Μακεδονίας και της Θράκης (Πόντιοι, Μικρασιάτες, Ανατολικοθρακιώτες, Κωνστ/πολίτες).

  Ουδεμία λύσις και μεθόδευσις δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της συγκαταθέσεως όχι της γελοιωδέστατης και προσκυνημένης παλαιοδεξιάς και ακροδεξίας, αλλά του προσφυγικού στοιχείου τόσο της καλουμένης Βορείου Γραικίας όσο και της ανά την υφήλιο ομογενείας.

  Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ο παλμός και ο όγκος του συλλαλητηρίου. Το συλλαλητήριο έγινε για να εκφραστούν οι χιλιάδες των συμμετεχόντων και ουδείς άκουγε τους (απεραντολογούντες), πολλούς και κουραστικούς ομιλητές.

  Όποιος έκαμε τον κόπο να παρακολουθήσει ολόκληρο το συλλαλητήριο (που κράτησε τρεις ώρες και άρχισε να διαλύεται μόνον όταν έπιασε η βροχή) γνωρίζει ότι οι συμμετέχοντες έγραφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αερολογίες των ομιλητών.

  Η ταπείνωση, οι εμπαιγμοί, οι αναπόδεικτες κατηγορίες, οι συστηματικές προσβολές και οι σκόπιμες υποτιμήσεις (που γίνονται και από πολλούς εξ υμών αγαπητοί διαδικτυακοί συνδαιτημόνες) συλλήβδην εναντίον ολοκλήρου του γένους μας, καθώς και η υποταγή στα αρπακτικά κελεύσματα των Αλαμανών, των Φράγκων, των Ουρωπαίων και των φίλων σας των Αμερικάνων (τραμπ-αλιζομένων και μη), προεκάλεσαν την αντίδραση αυτή των χιλιάδων αυτών ανθρώπων (ιδίως των προσφύγων).

  Ουδείς κατέβηκε στο συλλαλητήριο επειδή ήθελε να κάμει τον Φράγκο Φραγκούλη νέο Μεταξά.

  Νέος Μεταξάς (όπως και ο παλιός) σημαίνει πληρωμή των ουρωομολόγων στο ακέραιο.

  Σημαίνει δέσιμο χειροπόδαρα για εκατό χρόνια.

  Για να μπορούν τα βουβαλόπαιδα να εκτονώνουν την απεχθή γενικοφροσύνη τους σπάζοντας … μπουζούκια.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να΄σαι καλά Απόστολε με έκανες και γέλασα!

   Να΄σαι καλά!

   Delete
 23. Γιατὶ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο (ὀρθὸ αστρονομικά) συνιστᾶ αἴρεση;

  Διότι ὅλα τὰ ἡμερολόγια σὲ ὅλον τὸν πλανήτη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα (κινεζικό, ἑβραϊκό,ἰσλαμικό, χριστιανικό,βυζαντινό,ἐπαναστατικό, τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, τῆς Φασιστικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Μουσσολίνι κλπ) ἔχουν σχέσι μὲ τὴν κοινωνία, τὴν Ἱστορία καὶ τὴν παράδοση καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀστρονομία καὶ μόνον. Τὸ ἴδιο κὰ μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο τοῦ πάπα Γρηγορίου ποὺ στόχο εἶχε τὴν ῥωμαιοκαθολικοποίηση τῶν ἀγγλικανῶν (ποὺ ὑπεχρεώθησαν νὰ τὸ δεχθοῦν 100 χρόνια ἀργότερα) καὶ τῶν ὀρθοδόξων (ποὺ τὸ ἀπεδέχθεισαν κατόπιν ἐπιβολῆς τους ἀπὸ τὴν χούντα τοῦ Πλαστήρα τὸ 1923).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Είπαμε,λίγα και μετρημένα με τους Γληγόρηδες !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. μή μασᾶς Γρηγόρη. ...μόλις μᾶς συνηθίσεις θά δεῖς ὅτι δέν εἴμαστε καί πολύ ἄγριοι....ἀλλά ΄ντάξει εἴπαμε θέλει καί λίγο τσαμπουκᾶ ἡ ζωή ἡ ἄτιμη....καλά παιδιά εἶναι ὅλοι....κανιά μέρα θά σοῦ τοῦς γνωρίσω ,,,γειά ....άαα μήν ξεχάσεις μωρέ νά βάλεις πολυτονικό .....τσατίζεται ό Δημήτρης μέ τά μονοτονικά καί μᾶς βάζει τίς φωνές κι΄ὅλο ἐγώ τήν πληρώνω !!!

   Delete
 25. Η ΛΑΟΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΦΕΡΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Ἡ ἀστικὴ δικτατορία τῶν τραπεζῶν μὲ δόρυ τὴν σοσιαλδημοκρατία τοῦ Σύριζα, κυβερνᾷ μὲ τὴν σειρά της, βασισμένη στὸ ψεῦδος τῆς συγχρόνου δημοκρατίας.Ὅταν εἶχε καταργηθῆ ἡ ΕΡΤ ὁ Σύριζα ἠγωνίσθη γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία της στὸ ὄνομα τῆς δημοκρατίας. Χθὲς ἡ ΕΡΤ, μὴ καλύπτουσα ὥς ὤφειλε ζωνταντὰ τὴν λαοσύναξη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ψευδῶς δηλώνοντας ὅτι ἦσαν μόνον μερικὲς δεκάδες χιλιάδες οἱ συγκεντρωμένοι (ἐνῷ ἐγνώριζε ὅτι ἦσαν μεταξὺ 250.000 καὶ 500.000) καὶ πληροφορῶντας ψευδῶς τὰ ξένα ΜΜΕ ὅτι ἦσαν μόνον 50.000, ἀπέκαλυψε στοὺς πάντες τὴν ἀπάτη τῆς δημοκρατίας.Συνεπῶς μόνον τὸ ὁλοκληρωτικὸ κράτος ποὺ καταδικάζει τὸ ψεῦδος τῆς δημοκρατίας καὶ ἀναθέτει στὸν ἀπόλυτο ἡγέτη, χωρὶς κόμματα, τὴν διαπραγμάτευσι τῆς ἐξωτερικῆς ὅπως καὶ τῆς ἐσωτερικῆς πολιτικῆς, ἀποκλειστικῶς μέσῳ δημοψηφισμάτων, ἐκφράζει κατὰ τὸν Ῥουσσὼ τὴν γενικὴ θέληση. Ἡ χθεσινὴ λαοσύναξις ἀπέδειξε ὅτι ἡ χώρα περιμένει Μεταξᾶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. Κος Ῥωμηός- Όλοι δε οι συμμετέχοντες μητροπολίτες είναι των λεγομένων Νέων χωρών μνημονεύουν δηλαδή πρώτα το όνομα του Κωνσταντινουπόλεως και κατόπιν της συνόδου(του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου).

  Ἄν δὲν ἀπατῶμαι οἱ παλαιοημερολογῖτες μοναχοὶ τῆς Ἐσφιγμένου (ὄνομα καὶ πρᾶμα) στὸν Ἄθω θεωροῦνται καταληψίες(ὅπως καὶ οἱ τοῦ στεκιοῦ τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ κάηκε ἁπὸ τοὺς προστατευόμενους τραμπούκους ποὺ ἐξέφρασαν τὴν γενικὴ θέληση τοῦ Ῥουσσῶ στὸ περιθώριο τῆς χουντοσύναξης) ἑπειδὴ ἔπαψαν νὰ μνημονεύουν τὸν μακαριώτατο Κωνσταντινουπόλεως. Σὲ αὑτούς δὲ ἑφαρμόστηκε παρόμοιο σύστημα ἑξώσεως μὲ τῶν ἀναρχικῶν καταληψιῶν.

  Τὸ συλαλλητήριο ἦταν πελατειακὴ συνδικαλιστικὴ κραυγὴ τῶν τρεφομένων ἀπὸ τὸ μετεμφυλιακὸ καὶ γενικότερα στρατιωτικὸ κράτος, σεβαστὸς ἀριθμὸς οἱκογενειῶν, τὴν ὁποία δὲν ἐντράπη νὰ ἑνισχύσηι ὁ Κουτσούμπας, πόσωι μᾶλλον δὲ ἡ πατριωτικὴ ἀριστερά, Καραμπελιᾶς, Κωνσταντακόπουλος καὶ ὁ κάτοχος τοῦ μπλόγκ. Ὡστόσο ἡ πλειοηφία τοῦ λαοῦ θέλει πιστεύω τὴν λύση ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ διότι δὲν μπορεῖ νὰ κληροδοτηθῆι τὸ πρόβλημα στὴν ἑπόμενη γενιά.

  ReplyDelete
 27. υγ. Θέλω νὰ πῶ σὲ ὅσους δὲν τὸ κατάλαβαν ἀπὸ τὶς τοποθετήσεις μου ἐπὶ τῶν κομμουνιστικῶν ἑγκλημάτων ὅτι τὸ φασιστικὸ ἐπιχείρημα ὅτι, ἁφοῦ τὸ κράτος εἶναι κακό, νὰ τὸ ἁφομοιώσουμε ῥιζοσπαστικοποιώντας το, εἶναι τελείως συντηρητικὸ διότι τὸ κράτος εἶναι ῥιζοσπαστικό. Ὁ Σατανᾶς ἦτο ἐπαναστάτης, καὶ ἔγινε ἄνθρωπος χάρη στὸν Ἱησοῦ Χριστό. Τώρα ποὺ μπῆκε τὸ Τριώδιο (τὸ ὁποῖο καρναβάλι ἀκόμα τὸ καταδικάζει ἡ ἐκκλησία ὅποτε τὸ θυμᾶται) διάφοροι ἀνασύρουν τὸν Μπαχτίν καὶ ψάχνουν νὰ βροῦν τὸ κρυμμένο ἑπαναστατικὸ μύνημα στὶς λαϊκὲς ἐπιδείξεις τῶν Δήμων. Δὲν ὑπάρχει κανένα ἐπαναστατικὸ μύνημα, εἶναι βυζαντινοῦ τύπου παρελάσεις τῶν συντεχνιῶν καὶ τῶν ὀμίλων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ὄχι ἀγαπητέ, αὐτό πού ἡ σύχρονη Ἱστοριογραφία ὀνομάζει «Κομουνιστικά έγκλήματα» εἶναι ..τό θράσος νά ἐναντιωθοῦν στήν Βερμαχτ, τό παιδομάζωμα, καί μετά πού πῆγαν καί κλείστηκαν μεσ᾿ την μακρόνησο και βασανίζονταν μονάχοι, ἀφήνοντας ἔξω ὅλη τήν καλή ἐθνικόφρων κοινωνία..μοναχοφάηδες πάντα οἱ κομμουνιστές !!! Τί θέλω νά πώ ; Καλή ἡ προπαγάνδα καί ὁ μῦθος, μῦθος !! Άλλά ἅμα δέν ὑπάρχει καί λίγη σοβαρότητα καί μάλιστα στήν ἄρχουσα σκέψη, πᾶμε σέ μπάχαλο ! Ἐνῶ ἦ ἀριστερά εἶχε βγεῖ μπροστά μέ Αυγέρηδες Βαρνάληδες Ριτσους Καραγιώργους ή δεξιά συνέχιζε τήν έγκεφαλική τής μαλάκυνση με τά κομμουνιστικά ἐγκλήματα...ἀποτέλεσμα; ὅταν στέρεψε ή γενιά του ἐμφυλίου καί οί μέν χάσαν τήν ὑπεροχή ὑλική καί στρατιωτική, ἀλλὰ καί οἱ δέ χάσαν τό πνευματικό προβάδισμα...ἈΠΟΤΈΛΕΣΜΑ αὐτό ποῦ ζοῦμε!! Λιτοτητα μνημόνιο καί πολιτισμικός γεωργιαδης !!! Τι κάνουμε σύντροφοι;

   Delete
 28. σημ. Ἁπὸ ὅσα λίγα ξέρω, ὁ Μπαχτίν ἦταν ἕνας Σοβιετικὸς φιλόλογος ποὺ θεώρησε πὼς στὸ καρναβάλι τοῦ Μεσαίωνα κρύβονταν ἑπαναστατικὲς δυνάμεις ποὺ ξέσπασαν μὲ τὴν Ἁναγέννηση ἑπηρεάζοντας τὴν διαμόρφωση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ.

  ReplyDelete
 29. Τέλος, ἡ θέση τοῦ Φραγκούλη ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι Ἕλληνες κ.λπ. εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια, διότι 1) ὅπως ἁποδεικνύει ἡ χουντοσύναξις τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ἑλληνικὸ κατόνομα, καθότι πολιτικοὶ καὶ παπάδες εἶναι οἱ ἁξιωματοῦχοι τοῦτουρκοκρατούμενου ῥωμαϊκοῦ μιλλιετιοῦ, τὸ ὁποίο ἁπεκολλήθη ἁπὸ τὴν Τουρκιὰ καὶ 2) προστατεύεται ἁπὸ στρατιωτικοὺς ποὺ ὑπάγονται στὶς ξένες ἑγγυήτριες δυνάμεις καὶ εἶναι μαριονέτες τους καὶ ἑνεργούμενά των.

  ReplyDelete
 30. Η καλλίτερη ανάλυση που διάβασα μέχρι σήμερα για την Τουρκική εισβολή στην Αφρίν:

  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/662529_rosiki-proeidopoiisi-se-rterntogan-tha-ittitheis-sti-syria

  Πάντως οι σημαντικές υλικές φθορές του Τουρκικού Στρατού, το αδιέξοδο στο οποίο θα βρεθεί ο Ερντογάν όταν παγώσει η προέλαση των Τουρκικων δυνάμεων καθως και η άριστη ευκαιρία δοκιμης των Κουρδικών δυνάμεων σε καταστάσεις ζωντανής μάχης και τέλος η φοβερά αναζωπύρωση του Κουρδικού εντός της Τουρκίας, προς το συμφέρον ενός ενδυναμωμένου Κουρδικού Κινήματος Ανεξαρτησίας λειτουργούν και όχι κατά! Επίσης, κάτι μου λέει πως οι ΗΠΑ οδήγησαν τον Ερντογάν σε παγίδα, εφόσον βέβαια αντιδράσουν την κατάλληλη στιγμή. Φαίνεται να περιμένουν να βυιστεί λίγο ακόμα στην Αφρίν στέλνοντας εκεί τις καλλίτερές του μονάδες. Ειδάλλως οι ΗΠΑ δείχνουν δειλία. Έπειτα είναι και το Ισραήλ με την σημερινή επίσκεψη. Αυτό και εάν θεωρεί τον Ερντογάν ως ηγέτη ενός δευτέρου Ιράν...

  Διορθώστε με εάν σφάλλω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fere libenter homines id quod volunt credunt. Καισαρας μιλᾶμε !! Eίναι άπίστευτο τό πῶς οί άνθρωποι στίς κρίσιμες ὧρες άγνοούν άυτούς πού μέ πείρα καί σοφία κάποτες μίλησαν, λές καί τό κάνουν ξεπίτηδες. Ή σύγκριση τού σήμερα μέ τό 22 είναι τελείως άνεδαφική, άν όχι άφελῆς. Τό 22 ό έλληνικός πληθυσμός ήταν κατά 95 τά έκατό άγρότες σκληροτράχηλοι καί πολεμιστές, σήμερα είναι ένα μάτσο γυναικωτών ύπέρβαρων βουτυρομπεμπέδων. Ή Τουρκία ἴσως περάσει διά πυρός καί σιδήρου στό μέτωπο τῆς Συρίας ἀλλά θά άποχτήσει πολεμική πείρα καί θα τήν άξιοποιήσει στό μέλλον τέλειωσαν λένε ό Τοῦρκοι στρατηγοί οί ἀσκήσεις ἐπί χάρτου, άστα αφτά γιά τούς λαπᾶδες του Γιουνάνιστάν ἐμεῖς πᾶμε στά σοβαρά. Ή Άμέρικά δέν έχει στρατό...μισθοφόρους έχει...μιλησε και γιαφτό ό Καίσας...Ο Άσσαντ άντεξε γιατί; Μα γιατί εἶχε καί ἔχει στρατό ἐθνικό καί έπανδρωμένο ἀπό τά λαϊκά στρώματα καί τόν ἀγροτικό πληθυσμό..ή Τουρκία ἐπίσης ...ὅπως ή Ἑλλάδα του ΄22. Καλά γιά τό βλήμα τόν Λυγερό δέν θᾶ πώ τίποτα δέν άξίζει τόν κόπο, άλλά ό Φραγκος; Καραβανάς καρριέρρας μέ πείρα καί άποψη...νά μήν έχει άνοίξει ούτε ένα βιβλίο μωρ΄άδερφέ...δηλαδής τί κέρατα διαβάζει μωρ άδερφέ άρλεκιν; μ΄ένα άρλεκιν ξεχνιέμαι;

   Ἄσε τούς νεκρούς νά προχωροῦν.Δυστυχώς εἴμαστε καί μεῖς μέσα !!!

   Delete
  2. Ο Αμερικάνικος μισθοφορικός στρατός είναι ο καλύτερος, ο πιο αποτελεσματικός, άριστα εξοπλισμένος, εκπαιδευμένος και εμπειροπόλεμος κύριε Μάκη...γνωρίζεις καλύτερο ; και ο Ισραηλινός επίσης.

   Delete
  3. ἔτσι νομίζαμε ὅλοι Γρηγόρη ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἐξαίρετη προπαγάνδα τῶν USA..ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι!!!!ὅσο γιά τους Ἰσραηλινούς (ὁ καλύτερος καί ὁ πιό ἀξιόμαχος στρατός γιά μένα) ἅμα δεῖς τί ἔπαθε ἀπό τήν Hezbollah τό 2006! Πανωλεθρία κακήν κακῶς τά μάζεψαν καί μέ τρομακτικές ἀπώλειες. Ὁ δέ πανίσχυρος ἀμερικανικός στρατός δέ ἔχει κερδίσει πουθενά καμμία μάχη,παρ' ὅλο πού κερδίζει τούς πολέμους !!! Ὁ Ἄσσαντ κράτησε γιατί ἔχει στρατό «λαϊκό», προβλέπω δέ χωρίς νά᾿μαι ὁ Παΐσιος, ὅτι ἡ Τουρκία θά κρατήσει γιά τόν ἴδιο λόγο. Πώς εἶναι δυνατόν νά διαβάζουμε τά ἔργα τοῦ βλάκα τοῦ Κίσσινγκερ καί νά ξεχνᾶμε τόν Μέγα Ἰούλιο ;

   Delete
 31. "Καὶ τοῦ χρόνου στὴν Ἱερουσαλήμ"! -Ἡ Ἱστορία δὲν κατασκευάζεται μόνον μὲ ἐγκλήματα ἀλλὰ καὶ μὲ ὄνειρα ποὺ γίνονται πραγματικότης. Ποῖος Ῥωμηός δὲν ὠνειρεύθη "καὶ τοῦ χρόνου στὴν Κωνσταντινούπολι"; Μήπως ὅμως γιὰ νὰ μεγαλουργήσουν οἱ Ῥωμηοί πρέπει νὰ περάσουν καὶ αὐτοί, ὅπως ἔγινε μὲ τοὺς Ἑβραίους, ἀπὸ τὰ κάτεργα τῆς Ἱστορίας μέσῳ γενοκτονίας;Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἰδού:

  Mike Pence à la Knesset : l’ambassade sera à Jérusalem fin 2019
  Le vice-président a été accueilli sous une pluie d' éloges, avant de prononcer un discours ponctué d'applaudissements
  FR.TIMESOFISRAEL.COM

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι ὄχι ὄχι καί πάλι ὄχι κυρ Δημήτρη.Οἱ Ἑβραῖοι δέν εἶχαν πού τήν κεφαλήν κλῖναι καί κινδύνευαν παντοῦ μέ ἐξολόθρευση..Γιαφτό και φκιάξαν τό μύθο (Γιατί μή γελοιώμαστε μῦθος είναι τά περί ιερουσαλήμ καί άλλα φληναφήματα,ἱστορικά δέν ὑπάρχει οὔτε κουκίδα) άλλά τί νάκαναν οί δυστυχισμένοι, ή αφομοίωση χάλια ή μή αφομοίωση πιό χάλια, κουτσά στραβά έφκιαξαν τό κράτος τους με χίλες δυσκολίες και τό κρατάνε με νύχια καί με δόντια, και τί κράτος έεεεεε...πέτρα καταραμένη κάι άτιμη..και τήνε κάνανε όαση...Σκατόμουτρα βέβαια καί μασκαράδες...βαναυσοι καί άσπλαχνοι...ἀλλά σκληραγωγημένοι καί ἀποφασιστικοί...μέχρι καί ό δύστροπος Ντέ Γκώλ τούς θαύμασε. Ό αἰσχρός μαλλιαρός κακομούτσουνος στραβοπόδης χοντροκώλης κουτοπόνηρος καί βλάξ έλλην καί Νεοέλλην κληρονόμησε ένα παράδεισο καί τόν καίει τά καλοκαίρια γιά νά φκιάξει μαιζονέτες ό ξεφτίλας καί τεμπέλης!!!! Γιατί νά πάρει τήν πόλη γιά νά την κάμει σάν τά μούτρα του; άφου έχει σπίτι ό ξεφτίλας γιατί δέν τό φροντίζει;
   Τό πρόβλημα....γιά μένα !!!!!
   Τόλεγα χτές σένα φίλο Γάλλο....ξέρω λέω ὅτι εἴσαστε σκατόφαρα καί θά πάτε κατά διαόλου. Πρώτον .από αυτή τήν φάρα είμαι κι έγώ, είναι πολύ άργά νά γενώ κάτι άλλο...Δεύτερο δέχτηκα τό άτιμο άλισβερίσι μέ τήν παλιόφαρα σας καί δέν μπορώ νά σάς άφήσω τώρα θαν άτιμία...καί άναδρία άπό μέρους μου....όπερ ...πρέπει νά μείνω παρόλο πού ξέρω τί θά συμβεί...καί αυτό δέν μέ φοβίζει άλλά μέ γεμίζει οργή καί λύπη ....οπερ....Ὧ ξεῖν ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις....ά σιχτιρ !!!!   https://explicithistoire.files.wordpress.com/2015/03/bernard-lazare-antisemitisme-son-histoire-et-ses-causes.pdf

   Delete
 32. Τον Βασίλη Στεφανάκο, που δολοφονήθηκε στο Χαίδάρι, «αποχαιρέτισαν» οι κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού, οργανώνοντας την δική τους επικήδεια τελετή, την ίδια μέρα της κηδείας του.

  «Δεν είναι κοντά μας σαν παρουσία ο Βασίλης. Θα είναι κοντά μας στο μυαλό μας όμως, στην καρδιά μας. Προσπάθησε να μας κάνει όλους καλύτερους. Σήμερα είναι η κηδεία του. Σήμερα τιμούμε την μνήμη του. Σκοτώθηκε πριν λίγες ημέρες, αλλά ξανασκοτώθηκε μετά ο Βασίλης. Ο δεύτερος θάνατος του ήταν από τους δημοσιογράφους όπως τον παρουσίασαν. Εμείς τον ξέρουμε. Αγωνιστήκαμε μαζί του, γελάσαμε, γίναμε φίλοι μαζί του.

  »Ο Βασίλης για όσα χρόνια ήταν στην Α’ πτέρυγα στο κελί 40, η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή για όσους είχαν ανάγκη. Για να βοηθήσει, για όσους χρειαζόντουσαν χρήματα για δικηγόρους, για όσους είχαν ανάγκη. Προσπάθησε να αλλάξει τις φυλακές, δεν κοίταζε την πάρτη του αλλά τον συγκρατούμενο. Είτε τον συμπαθούσες, είτε όχι, είχε διαλέξει έναν καθαρό δρόμο και τον πήγε μέχρι τέλους ευθεία. Είχε δικό του κώδικα αξιών, είχε δικές τους αρχές, ήταν ιδιαίτερος.

  »Οι λέξεις είναι φτωχές. Όσα έκανε εδώ μέσα, αλλά δεν θα τον ξεχάσουμε. Ο θάνατος δεν τον κέρδισε. Ο θάνατος κερδίζει μόνο όταν τον ξεχνάς. Και εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ», είπαν μεταξύ άλλων.

  Τέλος, οι κρατούμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή η οποία έληξε με το: «Καλό ταξίδι Βασίλη, αθάνατος!».

  Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑλληνισμός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μάλιστα. Σκοτώσανε ἕναν ἄνθρωπο ὲν ψυχρῶι μέρα μεσημέρι νομίζω. Λίγο εἶναι;

   Delete
 33. Παλιέ, εὖγε γιὰ τὴν παρατήρησί σου σχετικὰ μὲ τὸ μέλλον τῆς χθεσινῆς ἐρντογανικῆς ἐπιχειρήσεως "κλαδὶ ἐλαίας" κατὰ τῆς Συρίας καὶ τῶν ἀμερικανοκουρδικῶν δυνάμεων.Ἰδοὺ τί ἔγραψα στὸ facebook καὶ twitter. Τὸ τουρκικὸ ὄνειρο ἀναγεννήσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας θὰ πνιγῇ στὰ ὕδατα τῆς Μπερεζίνας (Ναπολεόντιος καταστροφὴ στὴν Ῥωσία) καὶ ἔτσι θὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος τοῦ κιτσικικοῦ ὀνείρου ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Ὁ Θεὸς καὶ μόνον ὁ Θεὸς κατευθύνει τὴν Ἱστορία.Δημήτρης Κιτσίκης

  "Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 2018 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
  "Ὁ Ναπολέων ἐπεσε σὲ παγίδα μὲ τὴν εἰσβολὴ στὴν Ῥωσία.Ἡ Ἑλλὰς ἔπεσε σὲ παγίδα μὲ τὴν εἰσβολὴ στὴν Τουρκία τὸ 1919-1922.Ὁ Ἔρντογαν ἔπεσε σὲ παγίδα μὲ τὴν εἰσβολὴ στὴν Συρία κατὰ τῶν Κούρδων. Ἡ τουρκικὴ μικραασιατικὴ καταστροφὴ εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν.Παρακάτω μία σωστὴ ἀνάλυσι ῥωσικῆς προελεύσεως τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς "κλάδου ἐλαίας".Δημήτρης Κιτσίκης
  http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/662529_rosiki-proeidopoiisi-se-rterntogan-tha-ittitheis-sti-syria

  ReplyDelete
 34. ...βλέπετε πὼς οἱ κρατούμενοι δὲν λένε σὰν τὸν διάδοχο τοῦ Μεταξᾶ, θὰ σᾶς φᾶμε λάχανο, ὑποστηριζόμενοι ἁπὸ τὰ κανάλια, ἁλλὰ ὅτι μιλοῦν γιὰ ἡθικὲς ἁξίες. Ποιὸς εἶναι πιὸ ἑλεύθερος; Ὁ ἔχων τοὺς ὰναγκαίους ὑδρογονάνθρακες ποὺ τσιρίζει σὰν πριμαντόνα ὑπέρ Πατρίδος, ἤ αὑτὸς ποὺ σέβεται τὸν πλησίον του καὶ τὸν ἑαυτό του; Πῆγε ὁ ἄνθρωπος, ἑννοῶ τὸν Κοτζιᾶ, νὰ λύσηι ἕνα θέμα ποὺ ταλανίζει τὸν ἑλληνισμὸ καὶ ὅλος αὑτὸς ὁ συρφετὸς (καὶ δὲν ἑννοῶ καθόλου τὸν λαό, διάβασα πολὺ καλὰ τί ἔγραψε ὁ κος Ῥωμηός, ἑννοῶ τὴν ἡγεσία του) πᾶνε νὰ τὸν φᾶνε διότι ἔκανε καὶ κάτι καλὸ γιὰ αὑτὸν τὸν τόπο. Ἔ, δὲν θὰ τοὺς περάσηι.

  ReplyDelete
 35. ..Ὁ Ἑρντογὰν ἔχει πάντως τὴν ἁμέριστη συμπαράσταση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἡ λαοθάλασσα στὴν Θεσσαλονίκη ξεχείλισε ὑπέρ του. Οἱ Βούλγαροι ἦταν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὂ,τι οἱ Κοῦρδοι τώρα γιὰ τὴν Τουρκία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oι Κουρδοι ζουσαν στην περιοχη ως αυτοχθονες για αιωνες πριν εισβαλουν τα Τουρκο-Μογγολικα φυλα στην Μικρα Ασια !
   Οσον αφορα τον "Κλαδο Ελαιας" εμεις οι Ελληνες της Κυπρου τον βιωνουμε απο το 1974...και σε λιγο θα τον βιωσουμε στο Αιγαιο και Θρακη !

   Delete
 36. ...ὁ ἑλληνικὀς λαὀς ἁντὶ νὰ παρασύρεται σἐ πελατειακὲς ἑθνικιστικὲς ὁνειρώξεις, πολὐ μπαγιάτικες, πρέπει νἀ καταλάβηι τρία πράγματα. 1) Ὅτι ἡ ΕΕ ΔΕΝ θἀ διαλυθηῖ. 2) Ὅτι Ἡ Εὐρώπη μᾶς χρειάζεται σἀν δημόσιο. 3) Ὅτι τὀ κράτος εἶναι ΚΑΚΟ πρᾶγμα, τζίζ, καἰ ὅτι πρέπει νἀ ὑποφέρῃ ὁ γενναῖος μετεμφυλιακὸς λαὸς τἠν ὅχι καὶ τόσο μεγάλη θυσία νἀ μεταβάλουν ἑπάγγελμα οἱ στρατιωτικοί, οἱ ἁστυνομικοὶ ἑν μέρει καὶ οἱ λωποδύτες ἐθνοκάπηλοι πασῶν τῶν λειτουργημάτων. Δἐν μᾶς συμφέρει ὁ ἑθνικισμός.Ἑπίσης δὲν μᾶς συμφέρει ΚΑΘΟΛΟΥ το βυζαντινὀ σύστημα νἀ ὑποστηρίζουμε τὀν σφάχτη Αὐτοκράτορα μέχρι νὰ δολοφονηθῆι. Αὐτὸ τὸ σύστημα τὀ σαδομαζοχιστικὸ ποὺ ὑπῆρχε στὀ Βυζάντιο ΔΕΝ εἷναι καλό πράγμα, δημιουργοῦσε σχέσεις ἁρρωστημένες μεταξυ λαοῦ καὶ κυβερνησεως καὶ χρησιμοποιοῦσε τὀν κλῆρο σὰν μεσολαβητἠ μεταξὐ κράτους καἰ δημοσίου πρὸς τερασία ζημία τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Τέλος, ΑΛΛΟ ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ΑΛΛΟ ὁ οἰκουμενισμὀς τοῦ ἀνθρωπίνου μυαλοῦ καὶ ΑΛΛΟ ὁ παπισμός. ΑΛΛΟ τὀ ἡμερολόγιο, ΑΛΛΟ ὁ Βεελζεβούλ καὶ ΑΛΛΟ ὁ... Μπαχτίν.

  ReplyDelete
 37. ...στὴν ῥωμαϊκὴ αὺτοκρατορία ἡ ὲκκλησία εἶναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ὑποταγμένη θεσμικὰ στὸν Αὺτοκράτορα. Εἶναι ὁ μοναχισμὸς ἐκεῖνος ποὺ ἀποτελεῖ ἀναγνωρισμένη ἑστία ἁμφισβήτησης τοῦ ζεύγους Αὐτοκρατορικῆς καὶ Ἑκκλησιαστικῆς ἐξουσίας, οἱ ὁποῖες στὴν Ῥωμαϊκὴ Αὺτοκρατορία εἶναι ΜΙΑ. Ὁ μοναχισμὸς εἶναι ἡ παραχώρηση ποὺ ἔκανε ἡ ἐκκλησία στὸ ἐλεύθερο πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅταν ἔδωσε συγχωροχάρτι στὸν Αὐτοκράτορα γιὰ τὰ κρατικὰ ἐγκλήματα.

  ReplyDelete
 38. Κάτι μου λέει ότι επίτηδες άφησαν Αμερικανοί και Ρώσσοι την Τουρκία να εισβάλλει στην Αφρίν ώστε να ανακαταλάβουν για τους Κούρδους και τον Άσαντ αντιστοίχως εδάφη που τελούν υπό την κατοχή του Turkish FSA στην Αλ-Μπάμπ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΜΑΡΩ

   ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΑΝΜΠΙΤΖ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΚΑΤΩ:

   https://southfront.org/erdogan-turkey-will-thwart-games-along-its-borders-start-in-manbij/

   Delete
 39. Γρηγόρη, δίκαιο ἔχει ὁ Μάκης. Πολυτονικὸ καὶ πάλι πολυτονικό. Εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶσαι πλήρως Ἕλλην χωρὶς πολυτονικό ποὺ ὡς φοῖνιξ σὲ άναγεννᾷ ἀπὸ τὶς στάχτες σου.Γνωρίζουμε ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες, βεβαίως βεβαίως, πνιγόμεθα καὶ δὲν προφθάνουμε ἀλλὰ τὸ πολυτονικὸ μἐ ὁλίγην προσπάθεια εἶνα πανεύκολο.Τώρα ποὺ ὁ Μάκης ἔγινε ξεφτέρι στὸ πολυτονικό ῥώτησέ τον νὰ σοῦ μάθῃ. Ἐργάζεται καὶ αὐτὸς γιὰ τὴν πατρίδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οχι μόνο ο φίλος Μάκης, γενικότερα δεν υπάρχει Ελληνας που να μην πιστεύει ότι δίκιο ( κ εγώ περισσότερο ). Πέρα από το χιούμορ, επιτέλους στο βίντεο που δίνω ίσως εξηγούνται όλα σχετικά με τo περιβόητο ΘΕΜΑ ΣΚΟΠΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ , θα ήθελα τη γνώμη σας κύριε καθηγητά (αν και έχετε πολύ φόρτο) αλλά κ τη γνώμη των υπολοίπων, ευχαριστώ κοιτάξτε από 10:00 κ ύστερα https://www.youtube.com/watch?v=HLn_3jrGStM

   Delete
 40. Χμμμ...γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἐλειτουργοῦντο καὶ ἐμπίπτουν στὴν ἀνατολικὴ χριστιανωσύνη, τὸ πολυτονικὸ ἔπαιρνε μαγικο- θρησκευτικὴ σημασία. Σχετίζεται μὲ τὸν Ὁλισμό. Στὸν Ὁλισμὸ δὲν ὑπάρχει Κακό, δὲν ὑπάρχει κόλαση, αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ διαφορὰ κατὰ βάθος Ὀρθοδοξίας καὶ Πάπα.

  ReplyDelete
 41. ...δὲν εἶναι θέμα φανατικοῦ ἁντιδυτικισμοῦ ποὺ λέει παραπάνω ὁ παλιός, οὔτε θέμα γεύσεως θανάτου ποὺ λέει ἁκόμα πιὸ πάνω ὁ λίτλ σόλντιερ. Εἶναι ἕνα μυστικὸ τοῦ πῶς νὰ ζεῖς χωρίς ἁρχηγό, μὲ ἕνα εἶδος εὐλογίας. Αὑτὴ εἶναι ἡ πατρίδα, ἡ πατρίδα τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἐπιθυμία καὶ ὄχι τὸ πρᾶγμα καθεαυτό. Ἡ ὅλη σύγκρουση Ἁνατολῆς καὶ Δύσης εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ προεικάσματος καὶ πραγματικότητος, ὅποιος ἔχει ζήσηι ἔξω θὰ τὸ ἔχει δῆι, ὅτι ἡ Δύση συσπειρώνεται γύρω ἁπὸ τὴν ἐπιθυμία καὶ ὄχι τὴν ἐκπλήρωσή της, ὁ πατὴρ Μεταλληνὸς τὸ ὑπογραμμίζει αὑτὸ τὸ πρᾶγμα πολὺ συχνά. Ἔτσι ὁ Ἕλλην δυτικὸς διανοούμενος θὰ βρῆι μιὰ ἁφορμὴ νὰ ἑπιβεβαιώσηι τὸ ἁνεκπλήρωτο, ὅτι δηλαδὴ δὲν ὑπάρχει πλήρωση σὲ αὑτὴν τὴν ζωή, καὶ ἔτσι λ.χ. ὁπωσδήποτε κάτι θὰ πηγαίνει στραβά.

  ReplyDelete
 42. ...ὁ μεγαλύτερος ἑχθρός τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι τὸ θέατρο, ἑλληνισμοῦ κατὰ τὴν ἔννοια τῆς ἁρχέγονης χριστιανωσύνης, πρὸς τὴν ὁποία οἱ παλαιοημερολογῖτες εἶναι ἁρκετὰ κοντά. Εἶναι αὑτὸ ποὺ λέγεται στὰ γαλλικὰ attitude, δηλαδὴ ἕνα στὺλ ὅτι ὅλα πηγαίνουν καλά. Διὰ τοῦ ὁμαδικοῦ λυντσαρίσματος, τοῦ παρολίγον νέου Λαμπράκη Ζουράρι (εὑτυχῶς ἡ ἱστορία ἑπαναλαμβάνεται μόνο σὰν φάρσα), ὁ λαὸς διαφθείρεται καὶ υιοθετεῖ μέσωι τῆς γκρίνιας μιὰ αἱσιόδοξη attitude ποὺ ὁρθώτατα κατήγγειλε μὲ φοβερὸ θάρρος ὁ Νῖτσε καὶ γιὰ αὑτὸ ἑξεδιώχθη ἁπὸ τὸ Πανεπιστήμιο, χοροστατοῦντος τοῦ ἁφελοῦς χωριατόπαιδου Βιλαμόβιτς. Αὑτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνει ὁ Παλιός εἶναι ὅτι ἡ λατρεία τοῦ θανάτου τοῦ ῥομαντισμοῦ εἶναι ἡ ἴδια ψεύτικη αἰσιοδοξία σπρωγμένη στὰ ἄκρα, γιὰ αὑτὸ καὶ ἑγκληματική. Οἱ παλαιοημερολογῖτες κάναν κάτι φοβερό, ἁρνήθηκαν νὰ μνημονεύσουν τὸν Πατριάρχη ὄταν τὸν θεώρησαν πὼς παραδίδεται στὸν Πάπα. Ποιός τὸ κάνει αὑτὸ σήμερα;

  ReplyDelete
 43. Ὄντως, κύριε καθηγητὰ, τὸ πολυτονικὸν δύναται νὰ ἀναγεννήσῃ τὸν Ἕλληνα ἀπὸ τὴν ἀρχὴν! Προσωπικὰ, ἂν καὶ λάθη πολλὰ δὲν ἔκανα στὴν ὀρθογραφία ἢ στὸ συντακτικὸν, μὲ βοήθησε νὰ καταλάβω τὴν οὐσίαν τῆς γλώσσας μᾶς. Κατάλαβα ὅτι ἡ ἑλληνικὴ μπορεῖ νὰ γίνῃ παγκόσμια μόνο μὲ τὴν πρακτικὴ χρησιμότητα τοῦ πολυτονικοῦ. Καὶ αὐτὸ, διότι μόνο μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δύναται κανεῖς νὰ κατανοήσῃ πλῆθος γραμματικῶν φαινομένων κ.λπ. Ὄμως, νομίζω ὅτι ἡ γλῶσσα μᾶς εἶναι ὄντως ῥομαντικὴ καὶ ἐκφραστικὴ μόνον μὲ πολυτονικὸν. Εἶναι τὰ στολίδια τῶν λέξεων καὶ τῶν ἐκφράσεων ὅλων τῶν σημαντικῶν ποιητῶν καὶ λογοτεχνῶν τῆς πατρίδος μᾶς. Γι'αὐτὸ κι ἐγὼ ὑπεστήριξα μὲ ἱδιαίτερη θέρμη τὸ πολυτονικὸν τοῦτο σύστημα! Καὶ μὴ φανταστεῖτε... Κι ἐγὼ σὲ ἑλληνικὸν δημόσιον σχολεῖον φοιτῶ, ἄρα κι ἔμαθα καὶ μαθαίνω ἀκόμη τὸ ἀνοῦσιον μονοτονικὸν. Παρόλα αὐτὰ, ἔχω κάνῃ γνωστὸν στοὺς καθηγητὲς καὶ συμμαθητὲς μοῦ ὅτι ἐπιθυμῶ νὰ γράφω στὸ πολυτονικὸν καὶ ὄχι μόνον τὸ ἔχουν σεβαστῆι ὅλοι, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἤδη πολλοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ ἴδιο μὲ ἐμένα, ἀφοῦ πλέον ἔχουν πειστῆι διὰ τὴν σημαντικότητά τοῦ!!! Ἄρα, κύριε Καθηγητὰ, ὑπάρχει ἐλπίδα καὶ διὰ τὴν νεολαῖαν αὐτὴν, τῆς Ἑλλάδος. Ἴσως, τελικά ἡ Ἐπανάστασις νὰ ἔχει ἀρχίσῃ ἀπὸ κάτι τόσον μικρὸ, ἀλλὰ ταυτόχρονα τόσο Μεγάλο! Μοῦ ζητάνε ἀρκετοὶ συμμαθητὲς μοῦ νὰ τοὺς πῶ πῶς νὰ ἀλλάξουν τὸ πληκτρολόγιόν των ἀπὸ μονοτονικὸν σὲ πολυτονικὸν! Τὸ ὄνειρὸ σᾶς, λοιπὸν, (καὶ ὄνειρο πολλῶν) ἔχει ἀρχίσῃ ἤδη νὰ πραγματοποιεῖται καὶ, ὅπως ἀναφέρατε κι ἐσεῖς, ἡ ἱστορία κυλἀει καὶ μὲ ὄνειρα ποὺ ἁπλῶς πραγματοποιοῦνται!

  Σᾶς εὐχαριστῶ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γειά σου Χατζηγώγε με το καινούριο τρολλοπροφίλ σου!

   Delete
 44. Ὁ κύριος Κιτσίκης ἔχει δίκιο, τὀ ψυχικό μας κέντρο εἶναι τὀ κέντρο τῆς Ἑνδιάμεσοῦ του περιοχῆς. Ὅμως δὲν θἀ καταληφθῆι ἁπὸ κάποιον Καίσαρα, Καῖσαρ εἶναι ὁ καθείς.

  ReplyDelete
 45. Όλως περιέργως ακριβώς πάνω που άρχισε η Τουρκική επίθεση στην Αφρίν, οι ΗΠΑ αφνιδίως επανέφεραν την ρητορική τους περί της χρήσεως χημικών όπλων από τον Άσαντ.

  Την τελευταία φορά που έγινε αυτό πριν έναν χρόνο, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν την αεροπορική βάση Σαϊράτ...

  Άρα αποτελεί η τωρινή ρητορική τους αφορμή ώστε να επέμβουν εκ νέου στην Συρία στο πλευρό δε του YPG....;;;;

  ReplyDelete
 46. Τέλεια!

  Ο Ερντογάν έπεσε με τα καλά στην παγίδα.

  Διότι η παγίδα ΔΕΝ είναι να επιτεθεί στην Αφρίν αλλά στην Μανμπίτζ και το Καμισλί, εκεί όπου οι ΗΠΑ θα ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ να δράσουν και να αντεπιτεθούν. Ήδη οι Κούρδοι ανταλάσσουν αιχμαλώτους του Άσαντ για πέρασμα όπλων και βαρέων ίπλων στην Μανμπίτζ. Μανούλες οι Αμερικανοί στο deception game.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νά τί λέω συνέχεια... τί τέλεια παιδάκι μου καλό, δὲν εἶναι βίντεο γκέιμ μὲ τὸν Παλιὸ Κυνηγὸ καὶ τὴν Σαμάνθα Φόξ. Ἑδῶι μιλᾶμε γιὰ ἁνθρώπινες ζωές, σταματῆστε νὰ τὸ παίεζετε κυνικοὶ γιὰ νὰ σᾶς πηῖ μπράβο ὁ φίλος σας μὲ τὸ γκέιμ μπόυ. Ἁμὰν αὑτὴ ἡ γενιά, τς τς...

   Delete
 47. syria.liveuamap.com,

  εκεί οι τελευταίες εξελίξεις για την Συρία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό το χάρτη τον έχω επιφάνεια εργασίας να βλέπω τι γίνεται ναγκόρνο καραμπάχ. Παλιέ, εσύ που είσαι σπ-εσιαλίστας πές μου αν συμφωνείς με αυτά που λέει στο βίντεο απο το 10:00 μεχρι το 15:00 περίπου, ευχαριστώ εκ των προτέρων. https://www.youtube.com/watch?v=HLn_3jrGStM

   Delete
  2. Χώρια του ότι το ανθρωπάριο αυτί είναι άκρως αμόρφωτο, λαϊκιστικό (με την αρνητική έννοια) και γελοίο, εγώ ασπάζομαι την θέση του Ιφικράτη Αμυρά για την Βορεία Μακεδονία, όπως άλλωστε πρώτος έδειξα στο ιστολόγιο εδώ αφού και δημοσίευσα την ολόσωστη ανάρτησή του σε προηγούμενο άρθρο.

   Delete
  3. Δλδ αυτά που είπε ο Βελόπουλος είναι ανυπόστατα και αερολογίες, καλώς ...

   Delete
  4. Έχουν μία βάση και αποτελούν γεγονός αλλά ο ίδιος και η εσφαλμένη γεωπολιτική του σκέψη δεν δύνανται να τα εκμεταλλευτούν προς το συμφέρον του Ελληνισμού.

   Αυτό εννοώ.

   Delete
 48. Σὲ συγχαίρω Παναγιώτη ποὺ ἔγινες μαχητὴς ὑπὲρ τῆς πολυτονικῆς ἑλληνικῆσ γλώσσας καὶ τὴν διαδίδεις γύρω σου.Δὲν ἔχει σημασία ἄν κάνουμε στὴν ἀρχὴ πολλὰ λάθη στὸ πολυτονικό. Αὐτὸ δὲν πρέπει νᾶ μᾶς σταματᾷ.Σιγὰ σιγὰ θὰ τὰ διορθώσουμε.Καλύτερα κουτσὸς παρὰ χωρὶς πόδια.Συνέχισε ἔτσι. Ἐργάζεσαι γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸν πλανητικὸ ἑλληνισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι.

   Ακόμη και μλεσω τρολλαρίσματος ο Χατζηγώγος προάγει τον Ελληνισμό!

   Delete
 49. διορθώσεις:ἑλληνικῆς...νὰ

  ReplyDelete
 50. Παναγιώτη Ἠλιόπουλε, ἐὰν εἶσαι πράγματι ὁ Θόδωρος Χατζηγῶγος ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ παλιός, αὐτὸ δὲν μὲ ἐνοχλεῖ ἐφ'ὅσον τὰ σχόλιά σου εἶναι κόσμια. Πάντως θὰ σὲ παρακολουθῶ καὶ μὲ τὴν πρώτη ζαβολιὰ θὰ σὲ κόβω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἀντίς νὰ᾿ναι μαρτυριάρης ὁ παλιός καλά θά᾿κανε νὰ δώκη κι᾿ αὐτός τ᾿ὄνομα του ....λέω ᾿γώ !!!!

   Delete
 51. Γράφει ὁ κος Δημητρίου

  Oι Κουρδοι ζουσαν στην περιοχη ως αυτοχθονες για αιωνες πριν εισβαλουν τα Τουρκο-Μογγολικα φυλα στην Μικρα Ασια ! Οσον αφορα τον "Κλαδο Ελαιας" εμεις οι Ελληνες της Κυπρου τον βιωνουμε απο το 1974...και σε λιγο θα τον βιωσουμε στο Αιγαιο και Θρακη !

  Ὁ Κωνσταντακόπουλος ὁ Δημήτρης αὐτὴν τὴν φορὰ σφάλλει τριπλά. Πρῶτον,οἱ Σλάβοι ἤ Σκλαβοῦνοι δὲν κατέβηκαν στὴν Βαλκανικὴ τὸν 5ο-6ο αἰῶνα, κατὰ πάσαν πιθανότητα ἦταν ἤδη στὴν Βαλκανικὴ ἀπὸ πολὺ παλαιότερα, ἴσως οἱ Θράκες ἦταν Σλάβοι. Δεύτερον, ὁ φυλετισμὸς εἶναι κάτι τὸ δευτερεῦον, πρέπει νὰ τὸ καταλάβετε, οἱ φυλετισταί, διότι οἱ πρόγονοί μας τὸ 21 δὲν τοῦς ἀφοροῦσε σχεδὸν καθόλου, αὑτὸ ποὺ τοῦς ἀφοροῦσε ἦταν τὸ θρήσκευμα ΚΑΙ ΜΕΣΩι τοῦ θρησκεύματος τὸ πολιτικὸ ἀνήκειν. Τρανταχτὴ ἁπόδειξη οἱ ἑλληνόφωνοι μουσουλμάνοι τῆς Κύπρου, τῆς Κρήτης καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ θεωροῦνται, καὶ δικαίως, Τοῦρκοι,
  καὶ οἱ τουρκόφωνοι Καραμανλῆδες, ποὺ γράφαν τούρκικα μὲ ἑλληνικὰ γράμματα (καραμανλήδικα) καὶ ἔφτασαν νὰ θεωροῦνται Ἕλληνες ΔΙΟΤΙ ΗΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. Ἕλλην δὲν πάει νὰ πῆι ἔχων καταγωγὴν ἁπὸ τὸν Περικλέα, ἀλλὰ ΕΝΟΠΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, πρᾶγμα ποὺ εἶναι τὸ δεύτερο λάθος τοῦ Κωνσταντακόπουλου, διότι εἶναι ἀντίφαση ἔνοπλος καὶ χριστιανός. Τρίτο λάθος, τὸ ΝΕΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΣΩΣΤΟ, καὶ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

  ReplyDelete
 52. υγ. Στὸ κάτω κάτω, ἄν μιμούμεθα τοὺς Ἕλληνες, γιατὶ νὰ μὴν μιμοῦνται οἱ Σκοπιανοὶ τοὺς Μακεδόνες, καὶ ἄν εἴμαστε Ἕλληνες, γιατὶ νὰ μὴν εἶναι οἱ Σκοπιανοὶ Μακεδόνες; Ὅσο γιὰ τὴν Κύπρο, τὰ πράγματα εἶναι ξεκάθαρα. Οἱ καθυστερημένοι λεβαντίνοι Τουρκοκύπριοι καὶ οἱ καθυστερημένοι βαλκάνιοι Ἑλλαδῖτε δὲν προσέφεραν ἑγγυήσεις στοὺς Τουρκοκυπρίους. Τὴν πληρώνουμε λόγωι τῆς βλακείας μας. Καλὰ νὰ πάθουμε.

  ReplyDelete
 53. Σημ. Μπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς ὅ,τι ἄποψη θέλει γιὰ τὸν Νῖκο Μαραντίδη, ἡ ἁνάλυσή του ὅμως εἶναι ψύχραιμη καὶ μεθοδική. http://tvxs.gr/news/ellada/marantzidis-i-nd-kseplyne-tin-akrodeksia

  ReplyDelete
 54. εἴπαμε μοῦτρο αὐτός ὁ πιτσιρίκος... νά με συχωρέση ὁ θεός ἀλλά ὧρες - ὧρες !!!! Νά μά τήν παναγιά, μού᾿ρχεται νά πῶ....ἄσε τώρα ἄσεεεεεε !!!!

  https://pitsirikos.net/2018/01/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8d%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%b1/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςJanuary 24, 2018 at 5:02 PM

   Ναι πράγματι τρομερος ο πιτσιρίκος, στο άρθρο που ανέβασες, απλά ζωγραφίζει. Να είσαι καλά. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Κουλτουριαρικες εξυπναδες, εδω παιζονται πολιτικα παιχνιδια εις βαρος μας, ποιος εξυπνακιας τα γραφει αυτα;

   Delete
  3. Μου θυμίζει την τρέλλα και την τσαντίλα του εαυτού μου, με την διαφορά ότι αυτός δεν είναι επισήμως Φασίστας.

   Όπως έχω ξαναγράψει εδώ η Ελλάδα έχει χάσει ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευκαιρία με τα Σκόπια από το 1992. Δηλαδή ένας ολόκληρος πληθυσμός με τρέλλα και φανατισμό να φωνάζει "Ζήτω ο Αλέξανδρος, ο Μακεδών" και εσύ να τους λες "Όχι, είστε Σλάβοι"! Να σου λένε δεν θέλω τον Σλαυισμό αλλά τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και εσύ αντί να τους επανελληνίσεις ΤΑΧΥΣΤΑ με οργανώσεις, Ελληνικά διαβατήρια, οικονομική ενίσχυση, εκμάθηση της Ελληνικής και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΣΤΩΝ, τους στρέφεις στον διαμελισμό χάριν των προαιώνιων γεωπολιτικών εχθρών σου των Βαλκανίων, Αλβανών και Βουλγάρων! Αλλά φυσικά ξέχασαν και οι γεωπολιτικάρες μας ότι η Μακεδονία ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ με την προσάρτηση της Σκοπιανής-Βορειομακεδονικής ενδοχώρας, ως φυσική Βορεία προέκταση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την τεράστια ευκαιρία ΤΗΝ ΧΑΝΟΥΜΕ! Όταν δε τα Σκόπια θα ΔΙΑΜΕΛΙΣΤΟΥΝ και εμείς μπορεί να μείνουμε με το πουλί στο χέρι, οι ελληναράδες θα βαράνε παλαμάκια αντί να κλαίνε! Άσε δε που συν τοις άλλοις προσάρτηση της Β. Ηπείρου και Βορείας Μακεδονίας θα μας έδιδε ισχυρότατο εδαφικό πάτημα προς διείσδυση στην χερσόνησο του Αίμου και έτσι θα ακυρωνόταν η Μεγάλη Αλβανία και Μεγάλη Βουλγαρία. Αλλά βέβαια όταν δεν προάγεται ο επεκτατικός Εθνικισμός, ποίους θα στείλεις εκεί;;;;Τους Μαρξιστές ΣΥΡΙΖΟΝΕΟΛΕΡΟΥΣ;;Προ κάθε εκστρατείας λαμβάνει χώρα μία τεραστία προπαγάνδα που προετοιμάζει αντιστοίχως τον πληθυσμό, δεν ξυπνά μία μέρα και βλέπει καινούρια κατακτημένα εδάφη ώστε να τα αντιληφθεί ως ΚΑΤΟΧΗ...


   Πάντως πιστεύω ότι τέλος ακόμη υπάρχει ελπίδα. Βουλγαρία και Αλβανία πέραν του ότι είναι πάμπτωχες και δεν έχουν στρατό, με κανέναν τρόπο δεν θα μπορούσαν να κάνουν βιώσιμα τα εδάφη της Βορείου Μακεδονίας ακόμα και με προσάρτησή τους. ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΙΑΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ;; Της Αλβανίας των 12 δις δολλαρίων ΑΕΠ και των ναρκεμπόρων, των Βουλγάρων με υποδομή από την Σταλινική εποχή και τα 50 δις δολλαρίων ΑΕΠ με μισθούς πείνας ή της Ελλάδος του Ευρού, της μοντέρνας υποδομής και των 250 δις ΑΕΠ, η οποία συν τοις άλλοις έχει και κληρονομικώς στους κόλπους της τους αρχαίους Μακεδόνες;;; Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση.

   Η Βόρεια Μακεδονία θα είναι βιώσιμη όχι διαμελισμένη αλλά μονάχα εάν ολοκληρωθεί με την Νότια Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, διότι οι δύο αποτελούν ΕΝΑ σώμα. Κάθε μία άλλη λύσις θα είναι μη βιώσιμη, εντείνοντας την σύγχυση στα Βαλκάνια.

   Delete
  4. Πιθανά Μέτρα Επανελληνοποιήσεως:

   1. Λειτουργική γλώσσα των τώρα-σλαυόφωνων Βορείων Μακεδόνων, η Ελληνική του Ευαγγελλίου.

   2. Μακεδονικά αρχαία ονόματα θα γράφονται με Ελληνικούς χαρακτήρες και όχι Κυριλλικούς. Ναι στο αεροδρόμιο "Μέγας Αλέξανδρος" αλλά Ελληνιστί όχι Σλαυιστί.

   3. Υποχρεωτική εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσης από το Δημοτικό και επισημοποίησή της σε κρατικά έγγραφα, τηλεοπτικά προγράμματα και είς ό,τι αφορά κάθε τι με την αρχαία Ελληνική Μακεδονία.

   4. Προστασία των συνόρων της Βορείου Μακεδονίας και του ανερίου χώρου της από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Εκπαίδευση των Βορειομακεδονικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα.

   5. Υπαγωγή της Σκοπιανής Ορθοδόξου Εκκλησίας στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Εκμάθηση της Ελληνικής στους τώρα-σλαυόφωνους Βορειομακεδόνες ιεράρχες.

   6. Οικονομικές διευκολύνσεις στην Βόρεια Μακεδονία, με την πσροχή δανείων από Ελληνικές τεάπεζες και χαμηλότατο/μηδενικό φόρο στις εκεί Ελληνικές επιχειρήσεις. Κάπως δύσκολο με την οικονομική κρίση σήμερα βέβαια.

   7. Ανάληψη κάθε Μακεδονικής πολιτιστικής κληρονομιάς από Έλληνες αρχαιολόγους και Ελληνικά αρχαιολογικά τμήματα των Ελληνικων μουσείων.

   8. Διδαχή σωστή της Βορείου Μακεδονικής ιστορίας ως αναπόσπαυστου κομματιού του Ελληνισμού της Μακεδονίας.

   9. Μελλοντική ένταξη της περιοχής στην Ελληνική Νότια Μακεδονία με έδρα την Θεσσαλονίκη, ως αυτόνομη περιοχή.

   Ανταλλάγματα για αυτό:

   1. Η Βόρεια Μακεδονία θα φέρει τον Ελληνικό Μακεδονικό Ήλιο της Βεργίνας αρκεί κάθε επιγραφή να γίνεται στα Ελληνικά και όχι στα Σλαυικά.

   2. Ονομασία της περιοχής ως "Βόρεια Μακεδονία", εάν όχι αποκλειστικά Ελληνιστί, αρχικώς και στις δύο γλώσσες.

   3. Μετακίνηση εντός Ελληνικού εδάφους δίχως βίζα για τους Βορείους Μακεδόνες.

   4. Μελλοντικά, πλήρη Ελληνοποίηση του πληθυσμού με απόδοση Ελληνικών διαβατηρίων και υπηκοότητος αφού η περιοχή θα ενωθεί με την Ελληνική Νότια Μακεδονία.


   Εγώ αυτά θα πρότεινα εάν ήμουν Υπουργός Εξωτερικών.

   Delete
  5. Δὲν εἶσαι ὅμως... πάρε τηλέφωνο τὸν δρα Μένγκελε.

   Delete
 55. Κύριε Καθηγητὰ, σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ διὰ τὸ ἄνωθεν σχόλιόν σᾶς! Θὰ συνεχίσω νὰ ὑποστηρίζω τὸ ἔργον σᾶς καὶ τὴν πολυτονικὴν γλῶσσα ἔως τέλους! Πιστεύω στὸν πλανητικὸν ἑλληνισμὸν καὶ θὰ συνεχίσω νὰ τὸν προωθῶ μέχρι καὶ τὸ ὄνειρον μοῦ νὰ γίνῃ πραγματικότης!

  Σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ, Παναγιώτης Ἠλιόπουλος

  ΥΓ. Ἅς ξεκαθαρίσω κάτι, ἐπιτρέψτε μοῦ παρακαλῶ. Οὐδέποτε ὑπήρξα τρολλάνθρωπος ἢ ὅπως ἀναφέρεται κάποιος Θεόδωρος Χατζηγῶγος. Ἔτυχε πρὶν δύο ἔτη νὰ παρακολουθήσω μία ἐκπομπὴ στὴν ὁποῖα ἀναλύατε τὴν ἐπικαιρότητα καὶ ἀνέτρεξα στὸ διαδίκτυον διὰ νὰ σᾶς βρῶ ὄντας ἐντυπωσιασμένος ἀπὸ τὶς ἀπόψεις σᾶς. Βρῆκα τὴν ἰστοσελίδα σᾶς καὶ ἤρχισα νὰ διαβάζω τὰ κείμενά σᾶς ἕνα πρὸς ἕνα διὰ νὰ σᾶς κατανοήσω πλήρως. Κάπως ἔτσι, αἰσθάνθηκα τὴν ἀνάγκην νὰ κοινοποιήσω κι ἐγὼ αὐτὰ ποὺ παρατηρῶ ἀπὸ τὴν καθημερινότητά μοῦ καὶ νὰ σᾶς τὰ δηλώσω ὡς ἕνας δεκαεπτάχρονος ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι κι αὐτὸς μαθητὴς σᾶς. Εὔχομαι κάποια στιγμὴ νὰ σᾶς γνωρίσω κι ὡς πραγματικὸς μαθητὴς σᾶς στὸ παναπιστήμιον!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Παναγιώτη παιδί μου...ὅλοι στήν Ζωή (ὄχι τήν Κωσταντοπούλου τήν Γυναικαρα,τήν νταρντάνα) τήν μπαγάσικη, ἔλαχεν νά κάμωμε σκανταλίες ἤ ἀταξίες...ἐγώ πού μέ βλέπεις ἐδῶ ὑπόδειγμα ἠθικῆς...καί φουμάρισα, στά νιάτα μου, καί τά ἤπια στίς ταβέρνες μέ τά παλιόπαιδα, καί μέ γκομενίτσες ἄλανιάρες ἀλητέψαμε!!! Ἄμ πῶς !!! Ὅτι ἔγινε ἔγινε, ἅμα ἀπὸ δῶ καί πέρα μπορέσεις καί κρατήσεις χαρακτῆρα, καλῶς !!!!

   Delete
  2. Ἄν ἔχετε δίκιο ὁ Παλῃὀς φταίει ποὐ σᾶς κατήγγειλε καἰ πρέπει νἀ τιμωρηθῆι. Ἑγὼ καταγγέλλω τὀν καταγγείλαντα καἰ θἀ ἁνταμειφθῶ ἑπαξίως.

   Delete
  3. Τότε γιατί κρύβεσαι και δε μας δείχνεις πρόσωπο. Τι φοβάσαι ; γυναικούλα είσαι ;

   Delete
  4. Γρηγόρη πολύ ξανοίγεσαι ....

   Delete
  5. Ειναι να μη φωναζω Μακη για τον Παναγιωτη Η. και τον καθε Π. Η. ; τα ψευτικα προφιλ ειναι μυστικοπαθή και εκνευριστικα. Τη γνωμη μας γραφουμε, δε δειχνουμε τι κανουμε στην κρεβατοκάμαρά μας !!!

   Delete
 56. Παιδιά, μισὸ λεφτό. Νὰ λέμε τὰ στραβὰ τῶν χουντοπατριωτῶν καὶ τῶν μεταμεληθέντων ἁριστερῶν ποὺ βρῆκαν ὄψιμο μιλιταριστικὸ ἁποκοῦμπι στὸν Ποῦτιν καὶ τὶς θεωρίες τοῦ Μπαχτίν, νὰ λέμε ὅμως καὶ τὰ στραβὰ τῶν ψώνιων, ποὺ ἑδῶι καὶ πολὺ καιρὸ ὑβρίζουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ λὲγοντάς τον καθυστερημένο, ἑθνικιστή, ῥατσιστή, ἁμόρφωτο, παλαιότερα τὸν λέγανε καρακιτσαριό, ἑνῶι ταυτόχρονα μὲ διάφορες λοβιτούρες ἔχουν πιάσηι σπίτι καὶ δημόσιες θέσεςι στὰ Ψυχικά, στὰ Κολωνάκια, στὶς δημόσιες προμήθειες, καὶ ὁ λαὸς στενάζει ἁπὸ τὸν διπλὸ φόρο περιουσίας καὶ συναλλαγῶν. Μετὰ τοῦ ἁπαγορεύουν καὶ νὰ διαμαρτύρεται μέσωι τῆς θρησκείας, τοῦ Ὀλυμπισμοῦ καὶ τοῦ σκυλάδικου. Ὁ Ταχτσῆς εἶχε παρατηρήσηι ὅτι ἁπὸ τότε ποὺ οἱ κουλτουριαραῖοι κλέψανε τὸ ῥεμπέτικο, στερήσανε στὸν λαὸ νὰ λέει τὸν πόνο του, τὸ τελευταῖο δικαίωμα ποὺ τοῦ εἶχε ἁπομείνηι.

  Αὑτοὶ εἶναι τὰ μεγαλύτερα ῥεμάλια. Ἡ μεταπολίτευση ἦταν μιὰ ἁντίστροφη μετεμφυλιακὴ κατάσταση, ὅσοι πρὶν εἶχαν τὴν ἔλλειψη τοῦ πιστοποιητικοῦ κοινωνικῶν φρονημάτων ἑπέβαλαν στοὺς πρώην δημίους τους πιστοποιητικὸ πολιτιστικῶν φρονημάτων. Τώρα εὑτυχῶς ἔληξε αὑτὴ ἡ ἁπαίσια περίοδος ἡμιμαθείας, ποὺ διαδέχτηκε αὐτὴν τοῦ καρακιτσαριοῦ, καὶ καλούμεθα νὰ διατρανώσουμε τὴν πίστη μας στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ νὰ πετάξουμε στὰ σκουπίδια κράτος, κοινωνικὸ ἁνταγωνισμό, ψέμα καὶ κυρίως ἡθική, πολιτισμικὴ καὶ ψυχολογικὴ λαμογιά.

  ReplyDelete
 57. ΥΓ. Ὁ Παναγιώτης Γεννηματᾶς, ἑπίτιμος πρόεδρος τῆς Εὐρωπαἰκῆς Τραπέζης Ἑπενδύσεων καὶ κάπως γερμανόφιλος, εἶχε ἑξηγήσηι ὅτι τὸ κράτος ἁντὶ νὰ μεταχειριστῆι ἕνα ὥριμο τραπεζικὸ σύστημα ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἑπιδοτοῦσε ἔμμεσα τὸν μικροεπιχειρηματία εὑνοῶντας τὴν χειρότερη δυνατὴ φοροδιαφυγῆς. Τὸ νὰ κατηγορεῖς τὸν φτωχομπινὲ γιὰ ἁπατεῶνα, ὲνῶι ἑσὺ ἔχεις γίνηι Εὺρωπέος μὲ πολὺ χειρότερες φοροδιαφυγὲς καὶ πάνω στὴν πλάτη του, σὲ κάνει ἄξιο γιὰ ἑκτέλεση στὸν τοῖχο, ὑπὸ μὴ χριστιανικὸ καθεστὼς ποὺ δὲν ἑγκρίνω καὶ παρελθέτω ἁπεμοῦ καὶ ἁπὸ τὴν ἁνθρωπότητα ἡ ἓλευσίς του, ἁλλὰ τὸ πᾶμε φυρί φυρὶ μὲ τὶς ἁπανωτὲς ὕβρεις τοῦ ὄχλου ποὺ ἔχει γιὰ πρωτοτραγουδιστὴ τὸν βαθύφωνο Πάγκαλο, νὰ βγῆι ὄχι Ῥοβεσπιέρρος ἁλλὰ Παπαφλέσσας, μὲ καλυμαύχι, φαλτσέτα, ῥετσινόλαδο, κονσερβοκοῦτι, χαιμαλί καὶ τσόντα. Ἑμένα θὰ μὲ στήσηι στὸν τοῖχο παρόλο ποὺ τὸν ὑπερασπίζομαι, ἑπὶ τῆι βάσει μορφωτικῶν κριτηρίων. Προτιμῶ ὅμως νὰ μὲ ἑκτελέσηι αὑτὸς (ποὺ λέει ὁ λόγος, Ἔ!) παρὰ νὰ βγάλω λάδι τὰ διεφθαρμένα πρώην σταλινικὰ καθάρματα, ποὺ θὰ συμμαχήσουν μὲ τὴν ὁππορτουνιστικὴ δεξιὰ τοῦ Κυριακούλη.

  ReplyDelete
 58. Τέλεια.

  https://www.rt.com/news/416957-germany-arms-turkey-crisis/

  Η Γερμανία παγώνει την μεταφορά και αναβάθμιση αρμάτων προς την Τουρκία, την ίδια ώρα που οι Τουρκικές δυνάμεις όχι μόνον καθηλώθηκαν στην Αφρίν αλλά μάλιστα συνεχώς αναγγέλουν επικείμενη επιχείρηση κατά της Μανμπίτζ, λέγοντας μάλιστα ότι εάν χρειασθεί θα πολεμήσουν και τις ΗΠΑ:

  “We regard Manbij as strategically important as Afrin, so as Syria’s National Army (“al-Jaysh al-Watani”) we have declared war against the Kurdistan workers’ Party (PKK) [Anakara says that the YPG/YPJ is a Syrian branch of the PKK] formations in Manbij. Rather than the PKK, the U.S. is the more pressing problem. In the case that the Turkish Armed Forces (TAF) and the FSA were to enter Manbij, the U.S., as it did in Afrin, will withdraw its support from the terrorists. If it does not, we will battle U.S. forces deployed in that region as well,” Afeisi said. “Operation Euphrates Shield will continue until Syrian people find peace. The forces that use every means to prevent Syrian people from being in power in their own regions will have to face the determination of Turkey and Syria’s National Army. We have come to an agreement with Ankara on all matters. Manbij is not the final destination; we won’t stop until Hasakah, Ayn Issa, Ayn al-Arab, Ras al-Ayn, Al-Malikiyah, and Tal Abyad are purged of terror.“

  πηγή https://southfront.org/10000-strong-force-is-ready-for-manbij-operation-turkish-backed-free-syrian-army/

  Απορώ με την πολιτική ηλιθιότητα Ερντογάν αλλά οι μεγαλοϊδεατισμοί και οι επάρσεις αυτά κάνουν!

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://twitter.com/CivilWarMap, https://t.co/pneoMOiWY5

   Εδώ αντικειμενικότερος χάρτης για τα τεκταινόμενα στην Συρία.

   Delete
  2. Δε λειτουργει ο συνδεσμος. Τον Ερντογαν τον εχεις για ηλιθιο ;

   Delete
  3. Λαθος, λειτουργει, ειχα ad blocker

   Delete
 59. Απόδειξη για πολλοστή φορά ότι όσο η Δύση εμμένει στην κεφαλαιοκρατία, ακόμα και Εθνικιστικού-Ολοκληρωτικού τύπου που κανονικά εσφαλμένα ονομάζεται "Φασισμός", καθιστά τον Ισλαμισμό την μοναδική πραγματικά ανατρεπτική και επαναστατική εναλλακτική, είναι η παρακάτω είδηση από την Γερμανία:

  https://www.rt.com/news/416849-afd-member-converts-islam/

  Απόδειξη ότι εν τή Δύσει η πιο αντιφιλελεύθερη, Παραδοσιοκρατική και αντιαστική ιδεολογία πλέον είναι το Ισλάμ. Ένας Εθνικοκαπιταλισμός στεγνός όσο αντιμεταναστευτικός και να είναι ΔΕΝ δύναται στην τελική να επιβληθεί μακροπρόθεσμα εκτός και εάν μετά τον Τράμπ έρθει ο Ριχάρδος Σπένσερ και μετά τον Πούτιν, όχι ο Ζιρινόφσκι, αλλά ο Ντούγκιν. Ουδένα μέσο ανέλυσε ως έπρεπε την τρανταχτή συτή είδηση. Εγώ ως αντιφιλελεύθερος και πολέμιος του αστισμού, ομοίως πιο πολύ σέβομαι τους μουσουλμάνους στην Δύση από τους φιλελεύθερους, κομμουνιστές ή Εθνοκαπιταλιστές Δυτικούς. Βέβαια παρόλα αυτά μέρα-νύχτα προσεύχομαι για Παλινόρθωση του Φασισμού καθώς ξέρω ότι το βιολογικό, πολιτιστικό και πνευματικό ΚΟΣΤΟΣ μίας νίκης του Ισλαμισμού, εάν τελική, θα είναι τεράστιο. Ο Ισλαμισμός στην τελική έχει χρησιμότητα μονάχα ως μεταβατικό στάδιο στην Δύση από τον εθνοκτόνο Φιλελευθερισμό των αστών, στον Εθνικό Σοσιαλισμό (Φασισμό) των στρατιωτών ή καλλίτερα την επιστροφή της Χριστιανικής Θεοκρατίας των ιερέων σε όλη την Ευρώπη, με γνησία βεβαίως Παραδοσιακή μορφή.

  ReplyDelete
 60. ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΑΙΣΧΡΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

  Διότι δὲν ἐπιτρέπει στὸν λαὸ νὰ ἐκφρασθῆ ἄμεσα μέσῳ δημοψηφισμάτων.Ὅταν ἄλλαξαν τὸ ἡμερολόγιο τὸ 1923, ὅταν κατήργησαν τοὺς τόνους τὸ 1982, δὲν ἔκαμαν δημοψήφισμα. Ὅταν ἔβαλαν τὴν χώρα στὴν Εὐρώπη δὲν ἔκαμαν δημοψήφισμα. Ὅταν ἐπέβαλαν τὸ εὐρὼ δὲν ἔκαμαν δημοψήφισμα. Ὅταν κατὰ λάθος έδέχθησαν δημοψήφισμα τὸ 2015 καὶ ὁ λαὸς ἐψήφισε κατὰ τῆς Εὐρώπης δὲν τὸ ἐσεβάσθησαν, ὅταν ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἐτόλμησε τὸ 2011 νὰ κηρύξῃ δημοψήφισμα τὸν ἔρριξαν. Τὸ σύμβολο τῆς βουλευτικῆς δικτατορίας, ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος, δηλώνει ἀπολύτως ἀντίθετος στὰ δημοψηφίσματα,δηλαδὴ στὴν ἄμεση δημοκρατία.Λαέ, ξεσηκώσου, κατάργησε τοὺς βουλευτές. Γίνου ἡ Ἑλβετία τῶν δημοψηφισμάτων, τὸ σύνταγμα τῆς ὁποίας συνετάχθη ἀπὸ τὸν Καποδίστρια.Βροντοφώναξε τὴν θέλησή σου ὑπὲρ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας στὴν προσεχῆ λαοθάλασσα ποὺ θὰ στήσῃς στὸ Σύνταγμα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δημητρηηηηηηηηηηηηη μου Δημηηηηηηηηηητρη μου......θά το θυμᾶσαι το τραγουδάκι της δεκαετίας 60-70 Δημήτρη μου Δημήτρη μου ....καλόν βέβαια νά ὀνειρευόμαστε, ἄσε πού δίνεις καί θάρρος στούς γρουσούζηδες σάν καί μένα ὁπού ὅλο ἐφιάλτες βλέπω ..Νάσαι καλά !

   Delete
 61. Kάνει ἡ ἑκκλησία ἁγιασμὸ στὰ ἑκλογικὰ τμήματα;
  Γιατὶ μνημονεύει τὸ ἔθνος στὴν θέση τῶν βασιλέων;
  Μέχρι τὸ 1820 γιατὶ μνημόνευε τοὺς βασιλείς;
  Τί δουλειᾳ ἔχει ἡ ὲκκλησία στὸ συλαλητήριο, μήπως αὑτὴ εἶναι ἡ ΠΕΕΑ; (Πολιτικῃ Ὲπιτροπὴ Ὲθνικῆς Ἁπελευθέρωσης).
  Ὁρθόδοξο ΕΑΜ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωσταντῆ, ὄχι τὸ 1820 ἀλλὰ μετὰ τὴν πτώση τῆς βασιλείας, μετὰ τὸ 1974, ἡ νεοημερολογίτικη ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δὲν μνημονεύει πλέον τοὺς βασιλεῖς μὲ τὸ "Κύριε, σῶσον τοὺς Βασιλεῖς", άλλὰ ἀντικαθιστᾷ τὴν εὐχὴ αὐτὴ μὲ τὸ ἐξευτελισμένο καὶ γελοῖο "Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς". Συνιστῶ στοὺς Ῥωμηοὺς ποὺ σέβονται τὴν ἱστορία τῆς χώρας μας νὰ ἀνταπαντοῦν ἠχηρά "Κύριε σῶσον τοὺς Βασιλεῖς"! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. έχετε δικιο, λάθος δικό μου, ἠθελα νὰ τονίσω πὼς ὑπῆρχε νοητὴ βασιλεία κι ἄς μὴν ὑπῆρε βασιλέας ἤ κι ἄς συνεχέετο μὲ τὸν Σουλτάνο. Αὺτὸ δειχνει πόσο μοναρχικὸ εἶναι ἕνα μέρος τουλάχιστον τοῦ λαϊκοῦ αἱσήματος.

   Delete
 62. ...τὰ ἁρχαιοελληνικὰ ὁνόματα ποὐ χρησιμοποιοῦμε (Ἑλλάς, Μακεδονία) ἔρχονται ὡς ἑπὶ τὸ πλεῖστον ὄχι ἀπὸ τὴν ἁρχαιότητα, ὄχι ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ὄχι ἁπὸ τὸν λαὀ τῆς Τουρκοκρατίας, ἁλλὰ ἀπὀ τήν... μασωνία, δηλαδὴ τὴν δημοκρατικοειδὴ καὶ ἑμπορικὴ ὀργάνωση τῆς Ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης. Αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα τοῦ συλλαλητηρίου. Εἶναι ΑΣΤΙΚΟ συλλαλητήριο. Οἱ λέξεις Ἑλλὰδα καὶ Μακεδονία εἶναι COCA-COLA καἰ PEPSI (πἐψη)-COLA. Ὁ σεβασμιώτατος Ἄνθιμος εἶναι προντιούσιν μάνατζερ. Αὐτὸ τὸ ἐξὀφθαλμο πρᾶγμα πῶς δὲν τὸ κριτικάρουν οἱ μαρξίζοντες διανοούμενοι;

  Συνέρχονται ποτὲ οἱ ἐργαζόμενοι τὴς ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ γιἀ νὰ ζητωκραυγάσουν ὑπἐρ τῆς ἑπιχείρησἠς των; Δουλευόμαστε; Τὀ συλλαλητήριο εἶναι ἅνωθεν ὁργανωμένο. Ὅσο γιὰ τἠν ΠΕΕΑ, τὸ ΕΑΜ κ.λ.π., ἡ δομὴ τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων εἶναι αὑτἠ μιᾶς μετοχικῆς καπιταλιστικῆς ἑπιχείρησης. Ἁπὸ τὸ 1945 τουλάχιστον βλέπω τὸ δελτίο μέλους τοῦ ΚΚΕ στὸ δεύτερο φύλλο ἔχει σφραγισμένες τἰς εἱσφορἐς τοῦ μέλους στὸ κόμμα.

  ReplyDelete
 63. ...στὀν καπιταλισμὸ κλείνεις μιὰ ἑπιχείρηση καἰ ἁνοίγεις μιὰ ἄλλη. Παραπονιοῦνται λοιπὸν οἱ ἐργάτες μας ποὺ τὀ ἀφεντικὸ ΔΕΙΧΝΕΙ νἀ θέλει νἀ ἁνοίξηι μιὰ θυγατρικὴ καὶ νὰ ἐγκαταλείψηι σιγὰ σιγὰ τὴν μητρική, ποὺ καὶ αὑτὴ ἦταν κάποτε θυγατρική. Εἶναι ὑποκρισία τὸ νἀ ὑπερασπίζεσαι σἀν ἑργατοπατέρας τἀ δικαιώματα τῶν ἐργατῶν, καὶ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων, ποὺ εὐλογούσαν τοὺς καλαματιανοὺς γύρω ἀπὸ τὰ κομμένα κεφάλια τῶν κατσαπλιάδων. Τὸ νὰ ὑπερασπίζεσαι τὰ δικαιώματα τοῦ δούλου σημαίνει ὅτι εἶσαι δουλέμπορας. Ἡ ἑκμετάλλευση ἀνθρώπου ἁπὸ ἄνθρωπο σταματάει ὄχι μὲ συλλαλητήρια ἁλλὰ ἑδῶι καἰ τώρα.

  ReplyDelete
 64. ...τέλος ἑπειδὴ πολὺ κυκλοφορεῖ τὸ ἑπιχείρημα τῆς καθόδου τῶν Σλάβων στὴν Βαλκανικὴ τὸν 5-6-7ο αἰ, καλὸ θὰ ἦταν ἁπὸ ΟΛΟΥΣ νὰ διαβαστῆι τὸ ἄρθρο αὐτοῦ τοῦ σοφοῦ κυρίου. https://www.academia.edu/11751155/The_Slavic_Ethnogenesis_in_the_framework_of_the_Paleolithic_Continuity_Theory

  Δὲν τεκμαίρεται πουθενὰ κάθοδος Δωριέων, Ὶνδοευρωπαίων (κε Παλαιέ) ἤ Σλάβων. Αὺτὴ ἡ θεωρία τῆς συνεχείας εἶναι πειστική. Ἑξίσου δὲν τεκμαίρονται θεωρίες ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι αὑτόχθονες στὸ νότιο ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς σὰν τὰ γαἰδουράγκαθα. Ὁ Θουκυδίδης τὸ λέει καθαρά - πρόσφατα ὁνομάστηκαν Ἕλληνες οἱ Ἕλληνες, ὁ Ὅμηρος τοὺς λέει ἁλλιῶς. Ἡ σύγχυση μεταξὺ γλωσσολογίας, φυλετισμοῦ καὶ πολιτικῆς ὁδηγεῖ σὲ τρομακτικὰ σφάλματα.

  Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα μεταδίδεται σὰν μητρική. Μεταδίδεται ὅμως καὶ σὰν δεύτερη ποὺ γίνεται μητρικὴ σὲ μιὰ γενιά. Ἔτσι ἡ γλωσσικὴ συνέχεια εἶναι ἁντιστρόφως ἁνάλογη τῆς πολιτικῆς συνέχειας. Διότι ἡ πολιτικὴ συνέχεια εἶναι ποὺ μετατρέπει τὴν δεύτερη γλῶσσα σὲ μητρική. Ποιὸς ἦταν ὁ πολιτικὸς ὀργανισμὸς ποὺ ἑγγυᾶτο τὴν πολιτικῃ συνέχεια ΟΧΙ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ΒΕΒΑΙΑ, ἁλλὰ ΔΙΑ τῶν ἑλληνικῶν σὰν ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ γλώσσας; Ἡ ἐκκλησία. ΤΙΝΟΣ τὴν πολιτικὴ συνέχεια ἑγγυᾶτο; ΕΔΩΙ εἶναι τὸ θέμα....

  ReplyDelete
 65. ...αὑτοὶ οἱ τῦποι κάπως πρέπει νὰ λέγονται. Βούλγαροι; δὲν θέλουμε. Σκοπιανοί; δὲν θέλουν. Πρέπει νὰ τοὺς δεχτοῦμε σὰν Μακεδόνες. Ἁλλιῶς νὰ ζητήσουμε διαμελισμὸ τοῦ κράτους των. Ἑπειδὴ μαζεύεται ὁ λαὸς δὲν σημαίνει τίποτα. Λαὸς εἶναι ὁ ἔσχατος, ὄχι ὁ μεσαῖος οὔτε καὶ ὁ πρῶτος.

  ReplyDelete
 66. ΠΕΡΙ ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ - Γιὰ τὴν οἰκοδόμησι τοῦ τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἄφησε ἡμιτελῆ ἡ δολοφονία τοῦ Μεταξᾶ τὸ 1941

  Καὶ ὁ Μεταξᾶς ἦταν μασόνος καὶ σιωνιστής, στρατηγὸς καὶ ἀρχηγὸς κόμματος ἀλλὰ βασιλικός. Ἐφ΄ὅσον ὁ Φρᾶγκος Φραγκούλης ἐπαναφέρῃ τὸν βασιλικὸ θεσμὸ χωρὶς Βουλή, κατόπιν θητείας του στὸ κοινοβούλιο μὲ ἰδικό του κόμμα, ἀλλάζοντας τὸ Σύνταγμα καὶ μέσῳ δημοψηφίσματος ἐπαναφέρῃ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία ὡς φυσικὸ πολίτευμα τῆς Ῥωμηοσύνης, εἶναι καλοδεχούμενος.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 67. Στον Βενιζέλο είχε απευθύνει επιστολή το 1916 ο υπουργός του Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, στην οποία [...] μεταξύ άλλων:

  «Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε, Σας έλεγα προ καιρού, εις το Συμβούλιον, ότι όταν ξεμπερδέψωμεν με το καλό, τον εθνικό αγώνα…πρέπει δια το καλόν του τόπου, να αναλάβητε έναν άλλον, επίσης μεγάλον, την τακτοποίησιν επί το νεωτεριστικώτερον των θρησκευτικών πραγμάτων…Εννοώ και τα του κλήρου, και των θρησκευτικών εκδηλώσεων (λειτουργιών, εορτών, ημερών αργίας, αγίων πολυωνύμων κλπ.) και τα των μοναστηριακών κτημάτων και ει τι άλλο. Θα σας χρειασθή να τεθή επί κεφαλής της αληθώς επαναστατικής μεταρρυθμίσεως ένας ευρείας διανοίας – σχεδόν σαν και σας εις την πολιτικήν – κληρικός. Τον έχετε: Είναι ο (Κιτίου) Κύπρου (Μελέτιος Μεταξάκης). Αυτός θα γίνη υπό την κηδεμονίαν σας, ο Βενιζέλος της Ελληνικής Εκκλησίας. Ποία τα χρήζοντα μεταρρυθμίσεως…
  α) Κατάργησις των νηστειών, αι οποίοι είναι σήμερον ένας τύπος. Κανείς δεν νηστεύει ειμή ο μη έχων να φάγη. Οι Άγγλοι και Γερμανοί και οι βόρειοι ακόμη Ιταλοί (που έχουν ελευθερωθή από τον θρησκευτικόν φανατισμόν) τρώγουν καλά και φυλήν καλήν κατασκευάζουν. Το φαγί φέρει την δύναμιν προς εργασίαν και η εργασία το κέρδος και το κέρδος το καλό φαγί
  β). Ρύθμισις των διαφόρων τελετών και λειτουργιών επί το νεωτεριστικώτερον. Λιγώτερο παπά, λιγώτερο ψάλτη, λιγώτερο διάκο και πολύ ιεροκήρυκα – ερμηνευτήν. Τι καταλαβαίνει ο λαός που πηγαίνει εις τας ακολουθίας ;…από αυτάς τας καταναλωθείσας ώρας και την ορθοστασίαν. Μηδέν…
  γ)… δ). Θα λείψουν αι «εορταί των διαφόρων αϊ-Θανάσηδων και αγι-Ανδρέηδων και, προφάσεις προς αργίαν. Η Κυριακή αργία και 2-3 μόνον ημέρας το έτος ολόκληρον είναι αρκετή τεμπελιά….Και το όνομα άγιος θα λείψη…ε) Θα καταργηθούν τα μοναστήρια, αι εστίαι πάσης διαφθοράς και καταχρήσεως ηθικής και περιουσιακής. Τα κτήματά των θα γίνουν των γεωργών..

  Φυσικά αυτά που εκθέτω ανωτέρω είναι ελάχιστα σημεία. Θα είναι πολλά ακόμη τα χρήζοντα μεταρρυθμίσεως…. Θα σας είπουν, κ. Πρόεδρε, ότι είναι δύσκολος η επιχείρησις τοιούτου έργου. Ότι ο λαός θα εξαναστή κατά των νέων εικονοκλαστών. Ότι θα εγερθή επανάστασις κατά των βεβήλων. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα συμβή…Ιδικός σας, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος».

  Πρόκειται γιὰ τὴν πρωταρχικὴ συσσώρευση τοῦ 1ου Κεφαλαίου τοῦ Μὰρξ καὶ τοῦ... ΣΥΡΙΖΑ.

  ReplyDelete
 68. ...ΔΗΛΑΔΗ. Ὁ καπιταλισμὸς φέρνει μιὰ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ τοῦ χρόνου. Αὑτὸ προσπαθῶ νὰ γράψω τόσον καιρό. Αὑτὴ ἡ ἑπιτάχυνση (ποὺ συμβολίζεται ἁπὸ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο) εἶναι ἡ ΜΑΤΑΙΗ προσπάθεια τοῦ ἁνθρώπου νὰ ἑμποδίσηι τὴν ἐκδήλωση τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἁνεξέλεγκτα. Ἡ μόνη ἑξουσία τοῦ ἁνθρώπου εἶναι νὰ κάνει ζημιά.

  ReplyDelete
 69. ...ὄταν ὅμως πᾷς νὰ διορθώσηις τὴ ζημιά, τὰ κάνεις τρισχειρότερα. Αὑτὸ εἶναι ἡ Ἑπανάσταση, γιατρικὸ ποὺ σκοτώνει τὸν ἁσθενῆ, διότι εἶναι ἑπιτάχυνση τῆς ἑπιταχύνσεως.

  ReplyDelete
 70. Ἐφ'ὅσον τὸ ἕνα , ἐφ'ὅσον τὸ ἄλλο. Καλὰ ἐντάξει ...καὶ μένα ἅμα ἡ γιαγιὰ μου εἶχε ρουλεμὰν θὰ ἤτανε πατίνι..

  Ἔχω βαρεθεῖ νὰ ἐκπαιδεύεται ὁ κάθε κουτοπόνηρος γραικύλος ἀντὶ πρῶτα πρῶτα νά κυτταχθεῖ στὸν καθρέφτη, νὰ ρίχνει τὸ ἀνάθεμα στούς πολιτικοὺς καὶ ἐπὶ πλέον νὰ ξεχνᾶ τοὺς στρατιωτικοὺς. Μπουχτίσαμε γιὰ τοὺς τάχα μου τάχα μου ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἔντιμους στρατιωτικοὺς...Λουφαδερά στοιχεῖα ἀπὸ τὰ λίγα...Στὸ κάτω κάτω καὶ ὁ Σημίτης ἔντιμος ἦταν... θὰ τὸν ἐπικροτήσουμε γιὰ αὐτὸ καὶ θά κάνουμε τἀ ἄλλα γαργάρα; Ἐγώ ὄχι...

  "Ἔχουμε ὁρκιστεῖ στὴν Πατρίδα καὶ τὴ Σημαία. Ἔχουμε ἀφιερώσει τὴ ζωή μας στὴν ἄμυνα τῆς Χώρας. Ἔχουμε ὑπηρετήσει τὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Ἐλευθερία. Στόχος μᾶς ἦταν πάντοτε ἡ προάσπιση τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Εὐημερίας του. Οι συνθῆκες καὶ οἱ στιγμὲς μᾶς ἐπιβάλουν νὰ ἐκφράσουμε τοὺς φόβους καὶ τὶς ἀνησυχίες μας.
  Ἡ ἰσχὺς τῆς χώρας μας εἶναι ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ ἔχουμε καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἡ δύναμή της τίθεται σὲ κίνδυνο. Η ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Εὐρὼ θὰ κάνει τὴ χώρα μας πιὸ ἀδύναμη. Θὰ χάσουμε συμμάχους ποὺ ἔχουν σταθεῖ στὸ πλάι μας. Θὰ χάσουμε τὴ δύναμη ποὺ μᾶς χαρίζουν ἑνώσεις καὶ ὁμάδες χωρῶν στὶς ὁποῖες ἀνήκουμε ἱστορικὰ καὶ πολιτιστικά.
  Σημαντικὸς παράγοντας ἰσχύος μιᾶς χώρας εἶναι οἱ σύμμαχοί της, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ θὰ προστρέξουν ὅταν ἀντιμετωπίσει τὸν ὕψιστο κίνδυνο. Δίχως συμμάχους, ἡ δύναμή μας μικραίνει, ἡ θέση τῆς χώρας μᾶς ἀπαξιώνεται καὶ οἱ συνέπειες θὰ εἶναι τρομακτικές. Η γεωπολιτικὴ θέση τῆς χώρας εἶναι δύναμη, ἀλλὰ καὶ ἀδυναμία. Ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν Εὐρώπη θὰ μᾶς κάνει ἀδύναμους σὲ πιέσεις ποὺ θὰ ἐνταθοῦν καὶ θὰ γίνουν ἀκόμη πιὸ ἀπειλητικὲς καὶ οἱ θυσίες τῶν Ἑλλήνων θὰ πᾶνε χαμένες.
  Μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀπομόνωσης θέτουμε σὲ κίνδυνο τὴν Πατρίδα καὶ τὸ Μέλλον της. Παίρνουμε ἕνα ρίσκο μὲ ὀδυνηρὲς ἐπιπτώσεις. Ἕνα ρίσκο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει τεράστιο κόστος γιὰ τὴ Χώρα, τὴ Δημοκρατία, τὴν Ἐλευθερία καὶ τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία. Με τὴν ἐπιλογὴ τῆς ἀπομόνωσης καθιστοῦμε τὴ χώρα ἀνίσχυρη ἀπέναντι στὶς προκλήσεις ὅσων τὴν ἐπιβουλεύονται, τὴν καθιστοῦμε ἀδύναμη ἀπέναντί σε ὅσους θέλουν νὰ τὴ γονατίσουν καὶ νὰ τὴν καθυποτάξουν.
  Ἡ Εὐρώπη εἶναι ὁ σύμμαχός μας.
  Ἡ Ἑλλάδα εἶναι Εὐρώπη.
  Ναὶ στὴν Ἑλλάδα. Ναὶ στὴν Εὐρώπη."

  Τάδε ἔφησαν οἱ καλοζωϊσμένοι καὶ λίαν ὑπερεκτιμημένοι ἀξιωματικοὶ μας, τὶς παραμονὲς τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015. Μεταξὺ τους καὶ ὁ κ. Φραγκούλης Φράγκος. Γιὰ νὰ εἶναι λοιπὸν καλοδεχούμενος θὰ πρέπει πρῶτα νὰ μᾶς ἐξηγήσει τὶ τὸν ἔκανε, ποιὲς σκοπιμότητες ἐξυπηρέτησε γιὰ νὰ ὑπογράψει ἕνα παραμυθατζίδικο, ἀεριτζίδικο καὶ κατάπτυστο κείμενο ποὺ κάλλιστα θὰ συνυπέγραφε ὁ Κώστας Σημίτης καὶ ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος...Ἄς κάνει πρῶτα αὐτὸ καὶ ἄς ἀφήσει γιὰ ἀργότερα τοὺς λόγους γιὰ τὴν Μακεδονία, τὶς σαχλαμάρες περὶ ριψάσπιδων..

  Δηλαδὴ ἄν γλύφει τὶς Βρυξέλλες ὁ Φράγκος εἶναι καλὸς ἐνῷ ἄν τὶς γλύφει ὁ Τσίπρας εἶναι κακὸς καὶ προδὸτης καὶ γερμανοτσολιὰς; Σοβαρὰ;

  Ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε ὁ Φραγκούλης καὶ ὁ Βαγγέλης, πέραν τῆς προσήλωσης στὰ νάματα τῆς εὐρωζώνης, ἔχουν καὶ κάτι ἄλλο κοινὸ. Φυσιογνωμικὰ, συναγωνίζονται ἐπαξίως γιὰ τὸν τίτλο τοῦ ἕλληνος Ἴντι Ἀμὶν Νταντὰ...Ὁ Φραγκούλης μάλιστα τοῦ φέρνει περισσότερο, γιατὶ ἦταν καὶ στρατηγὸς...

  ReplyDelete
 71. Σημ.Καλά, ἔ; Σκίζουμε σὰν μπλόγκ. Κοιτᾶξτε τί εἶδα.

  Στο πλευρό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στο Αφρίν της βόρειας Συρίας τάσσεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

  Σε επιστολή του προς τον τούρκο Πρόεδρο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Hurriyet Daily News, ο κ. Βαρθολομαίος επισημαίνει πως η εκκλησία προσεύχεται στο Θεό για να αποκατασταθεί η ειρήνη στη Συρία.

  «Ως παράδοση της εκκλησίας μας, προσευχόμαστε πάντα για το κράτος μας, την υγεία των ηγετών μας και την ευτυχία και καλοδαιμονία του λαού μας. Δεν έχουμε ξεχάσει τους εκατοντάδες που έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των συγκρούσεων στη νότια γειτονιά μας, και ειδικά στη Συρία» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

  Ενώ συνεχίζει, λέγοντας πως «είναι επιθυμία της κοινότητάς μας το έθνος μας να αναπτυχθεί τάχιστα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, με το τέλος αυτής της αρρώστιας που είναι ο τρόμος, ο οποίος έχει επηρεάσει όλους τους πολίτες μας, αλλά κυρίως τους Κούρδους πολίτες που ζουν στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας».

  «Η αποφασιστική στάση του Προέδρου Ερντογάν που απαγορεύει αυστηρά το συσχετισμό μιας θρησκείας με την τρομοκρατία αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Προσευχόμαστε εσείς και οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις να οδηγηθείτε σε επιτυχία και η ''Επιχείρηση Κλάδος Ελαίας'' να φέρει ειρήνη στην περιοχή όπως το όνομά της υπόσχεται» καταλήγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

  Τὸν καημένο, βρίσκεται δεμένος πάνω στὴν μπούκα τοῦ κανονιοῦ.

  ReplyDelete
 72. Καὶ ὁ Ἄνθιμος βρίσκεται σὲ δύσκολη θέση. http://m.tvxs.gr/mo/i/251168/f/news/ellada/iera-synodos-oxi-ston-oro-makedonia-kata-syneidisi-i-symmetoxi-ton-klirikon-sta-syllalit.html

  Ἡ Σύνοδος τὸν ἑξανάγκασε λέει σὲ ὑπαναχώρηση ἁπὸ τὴν μετριοπαθῆ του στάση. Δὲν μοῦ ἁρέσουν καθόλου ὅλα αὑτὰ καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ διεθνὲς κλίμα, δὲν μοῦ φαίνονται καθόλου αὑθόρμητα καὶ ἑκ τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς προερχόμενα. Κάτι δὲν πάει καλά, συγκεκριμενα έχει δοθεῖ γραμμὴ ἁπὸ ἁνώτερους κύκλους - παιδιά (δηλ. πῶς νὰ τὰ πῶ), τσιτῶστε το.

  ReplyDelete