Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 5, 2016

304 - Ἡ Κίνα στὴν κατάκτηση τοῦ κόσμου
Ἡ Μπεάτα Κιτσίκη μὲ τὸν Μάο


304 - Ἡ Κίνα στὴν κατάκτηση τοῦ κόσμου

Τὸ 2007 εἶχε κυκλοφορήσει τὸ βιβλίο μου περὶ Κίνας.(Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος-Κίνας, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος). Ἦταν τὸ μόνο βιβλίο σὲ οἱαδήποτε γλῶσσα ποὺ ἠσχολεῖτο, ὄχι ἁπλῶς μὲ τὴν ἀρχαιότητα, ἀλλὰ μὲ ὅλη τὴν πορεία τῶν δύο αὐτῶν πολιτισμῶν μέχρι σήμερα. Ἡ μελέτη ἐπικεντρώνετο σὲ δύο μόνον ἔννοιες - α) στὸν πλανητικὸ ἑλληνοκινεζικὸ πολιτισμὸ καὶ β) στὴν πολιτική του ἔκφραση, ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες, τὴν οικουμενικὴ αὐτοκρατορία, ὡς ἰδανικὸ ὀργανωτικὸ πρότυπο.Ἡ μητέρα μου, ἡ Μπεάτα Κιτσίκη, εἶχε ἱδρύσει τὸ 1955 στὴν Ἀθήνα, τὸν πλέον ἐπιτυχῆ σύνδεσμο  φιλίας μὲ τὴν κομμουνιστικὴ Κίνα καὶ μὲ εἶχε παροτρύνει νὰ γίνω σινολόγος, καὶ ἐπὶ δεκάδες χρόνια ἐδίδαξα στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, στὰ γαλλικὰ καὶ στὰ ἀγγλικά, τὴν Ἱστορία τῆς Κίνας. Τὸ δὲ 2008, τὸ Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη ΝΠΔΔ ἐνεκενιάσθη μὲ μία σειρὰ διαλέξεών μου περὶ Κίνας.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο τὸ 1976 καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ σχεδίου τοῦ Ντὲνγκ Σιαοπὶνγκ ἁλώσεως τοῦ πλανήτου μέσῳ τῆς νέας ὁδοῦ τῆς Μετάξης καὶ κινεζικοῦ δουρείου ἵππου, τὸ ΚΚΚ ὡμολόγει ξεκάθαρα τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ κινεζικοῦ δουρείου ἵππου στὴν καρδιὰ τῆς καπιταλιστικῆς Δύσεως, δηλώνοντας ὅτι «ἡ Κίνα ἀγωνίζεται νὰ οἰκοδομήσῃ μία οἰκονομία τῆς ἀγορᾶς ποὺ νὰ εὑρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ δυτικοστρεφοῦς συστήματος...Ἡ Κίνα ἔχει ἀκόμη νὰ μάθῃ ἀπὸ τὴς Δύση...Γι‘αὐτὸ καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τῆς ἀμερικανικῆς κυριαρχίας δύναται νὰ εἶναι οἰκονομικὰ αὐτοκαταστροφική». Συνεπῶς, ὅσο τὸ δυνατόν, τὸ Πεκῖνο ἀπέφευγε δημοσίως, σύγκρουση μὲ τὶς ΗΠΑ.

Ἡ δυσκολία νὰ κατανοηθῇ στὴν Δύση αὐτὴ ἡ τακτικὴ τοῦ δουρείου ἵππου, λόγῳ ἀγνοίας τοῦ πανάρχαιου πνεύματος τοῦ κονφουκιανισμοῦ, τὸ διαπιστώνουμε στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ΚΚΚ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. Γιὰ νὰ προσπαθήσῃ νὰ ξεδιαλύνη τὸν γρῖφο,  ἡ Κομμουνιστικὴ Ἐπιθεώρηση  ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Κύριλλο Παπασταύρου, μέλος τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ, ὑπεύθυνο τῆς Ἰδεολογικῆς  Ἐπιτροπῆς τοῦ Κόμματος, νὰ τοποθετηθῇ στὸ θέμα αὐτό, σὲ μία συνέντευξη ποῦ τοῦ ἐπῆρε, καὶ ποὺ ἐδημοσίευσε στὸ τεῦχος της ἀρ. 3,  τοῦ 2011.

Ὁ Παπασταύρου συμμετεῖχε, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2010, στὴν ἐπίσκεψη στὴν Κίνα ἀντιπροσωπείας κομμάτων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τοῦ ΚΚΕ, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ΚΚΚ. Σκοπὸς τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ ἐνημέρωση τῶν κομμάτων γιὰ τοὺς στόχους καὶ τὴν πορεία τοῦ λεγομένου «σοσιαλισμοῦ τῆς ἀγορᾶς».

 Ὁ Παπασταύρου ἐκτιμοῦσε  ὅτι  «ἡ μετάλλαξη τοῦ ΚΚΚ ἔχει προχωρήσει σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ ἀπὸ τὴν ἀνάλογη κατάσταση στὴν ὁποία βρισκόταν τὸ ΚΚΣΕ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, τὴν περίοδο τῆς περεστρόϊκα, ὅπου ἔστω καὶ μειοψηφικὰ συγκροτήθηκαν ὁρισμένες δυνάμεις ἀντίστασης. Ἡ κυριαρχία τῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων στὴν Κίνα ἀποτελοῦν μία ἀρνητικὴ ἐξέλιξη μὲ σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὸ διεθνὲς κομμουνιστικὸ κίνημα, ἐπιδρῶντας καὶ σὲ ἄλλα κράτη, ὅπως στὴν Κούβα καὶ στὸ Βιετνάμ» (σ.81).
Ὁ Παπασταύρου εἶχε στὸ πλευρό του, ὡς μέλη τῆς  ἀποστολῆς, εὐρωπαϊκὰ κομμουνιστικὰ κόμματα ποὺ ῥέπουν ἀνοικτὰ πρὸς τὴν σοσιαλδημοκρατία. Ἡ ΚΟΜΕΠ τὸ ἔλεγε σαφῶς: «Ἡ ἀντιπροσωπεία ἦταν ἀνομοιογενής,  δεδομένου ὅτι συμμετεῖχαν κόμματα μὲ σημαντικὲς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές, ἀνάμεσά τους καὶ κόμματα ποὺ πρωτοστατοῦν στὸ εὐρωπαϊκὸ ὀπορτουνιστικὸ κέντρο, τὸ Κόμμα Εὐρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς, ὅπως τὸ Γαλλικὸ ΚΚ καὶ ἡ Ἀριστερὰ τῆς Γερμανίας» (σ.57).

Μὲ τὸ δεδομένο αὐτὸ, ὁ Παπασταύρου ἐπανελάμβανε τὰ λάθη ἐκτιμήσεως στὰ ὁποῖα οἱ δυτικοὶ  κομμουνιστὲς ἀναλυτὲς ὑπέπεφταν ὅταν προσεπάθουν νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν τὴν μαοϊκὴ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση τὸ 1966. Τὴν κατέγραφαν, λόγῳ ἀγνοίας τῆς κινεζικῆς ἱστορικῆς σκέψεως, ὡς ἀκραιφνῶς μαρξιστική-λενινιστικὴ ἐνῷ οὐσιαστικὰ ἐπρόκειτο περὶ φασιστικῆς παρεκκλίσεως. Τούτην τὴν φορά, ὁ Παπασταύρου, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸ ὀπορτουνιστικὸ περιβάλλον τῆς ἀντιπροσωπείας στὴν ὁποία συμμετεῖχε, εἰδικὰ τοῦ ῥεβιζιονιστικοῦ ΚΚΓ, κατέληγε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ σημερινὴ γραμμὴ τοῦ ΚΚΚ ἦταν σοσιαλδημοκρατική, ἐνῷ σὲ ἄλλη κατεύθυνση ἀπὸ τὸν μαοϊσμό, ἦταν στὴν πραγματικότητα καὶ αὐτὴ κάποιας ἄλλης μορφῆς φασιστική, ἄν καὶ πιὸ κοντὰ στὴν μαρξιστική-λενινιστικὴ γραμμὴ ἀπὸ ὅ,τι ἦταν ὁ μαοϊσμός (βλ. τὴν μελέτη μου στὸ Τρίτο Μάτι,  τ. 187, Φεβρουάριος 2011, «Ὁ σημερινὸς κινεζικὸς σοσιαλισμός»). Συγκεκριμένα, ὁ Παπασταύρου ἐδήλωνε ὅτι «τὸ ΚΚΚ σταδιακὰ μετατράπηκε σὲ κόμμα σοσιαλδημοκρατικοῦ χαρακτῆρα» (σ.76).

Στὴν βάση τοῦ φασισμοῦ εἶναι τρία χαρακτηριστικά: 1-Συνεργασία τῶν τάξεων. 2- Πλήρης  κρατικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομίας μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι πάντα καὶ παντοῦ ἡ πολιτικὴ κατευθύνει τὴν οἰκονομία καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ποὺ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. 3 –Μονοκομματισμὸς καὶ προσωπολατρεία. Ὁ δὲ ἐθνικομπολσεβικισμὸς προσπαθεῖ νὰ συνθέσῃ κομμουνισμὸ μὲ φασισμό. Αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά, ἐκτὸς τῆς προσωπολατρείας, εἶναι παρόντα στὸ σημερινὸ «κινεζικὸ μοντέλο».

Στὶς 20 Ἀπριλίου 2011, γιὰ νὰ ἑορτάσῃ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του, τὸ Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά, στὸ Πεκῖνο, ὠργάνωσε ἕνα συνέδριο μὲ θέμα «τὸ κινεζικὸ μοντέλο». Ὁ Zhang Xinyi, στὴν Ζένμιν Ζιμπάο  τῆς 21ης Ἀπριλίου 2011, ἐδήλωνε σχετικά: «Μὲ βάση ἕναν λαμπρὸ πολιτισμό, τὸ κινεζικὸ μοντέλο, πολιτικό, οἰκονομικό, κοινωνικό, θὰ ὑπάρξῃ ἀκόμη πιὸ ἔνδοξο στὰ προσεχῆ χρόνια». Περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν ῥωσικὸ ἐθνικομπολσεβικισμό, ὁ κινεζικὸς δύναται νὰ ἐπικρατήσῃ στὸ μέλλον, εἰς βάρος τοῦ καταρρέοντος ἀμερικανικοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                               6 Ἰουλίου 2016


177 comments:

 1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 12:04 AM

  Κύριε Κιτσίκη, πείτε μου κάτι. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να στέλνει αντιπροσωπεία με σκοπό να πείσει τους Κινέζους επενδυτές να επενδύσουν στην χώρα και τα μέλη της να είναι ντυμένοι σαν λέτσοι; Σαν τους λέτσους φτωχοσυγγενείς μου πήγανε οι αριστεροί στην Κίνα, την πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Έλα Χριστέ και Παναγία...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅλοι οἱ Κινέζοι, τὴν ἐποχὴ τοῦ Μάο ἐφόρουν τὸ ἴδιο μπλὲ ἐργατικὸ ῥοῦχο γι'αὐτὸ καὶ οἱ δυτικοὶ ταξιδιῶτες τοῦ 1958 τοὺς ἀπεκάλουν 600 ἑκατομμύρια μπλὲ μυρμήγγια. Κοστοῦμι καὶ γραβάτα ἤρχισαν νὰ φοροῦν στὴν μεταμαοϊκὴ ἐποχὴ γιὰ νὰ ξεγελάσουν τοὺς δυτικοὺς ὡς μέρος τῆς τακτικῆς τοῦ δουρείου ἵππου. Οἱ Συριζαῖοι ἀντιθέτως, τὸ μόνο κομμουνιστικὸ ποὺ τοὺς ἔχει ἀπομείνει εἶναι ἡ ἔλλειψη γραβάτας. Πηγαίνοντας στὴν Κίνα ντυμένοι "ὡς λαός" ἐνεθυμήθησαν μὲ νοσταλγία τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦσαν σύντροφοι μὲ τοὺς Μαοϊκούς. Δηλαδἠ, θέατρο καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Surrealismé!

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 11:06 AM

   Καλώς. Κατάλαβα.

   Delete
 2. "[...]Social democratic movements in Europe have been of great interest to the CPC since the early 1980s.[132] With the exception of a short period in which the CPC forged party-to-party relations with far-right parties during the 1970s in an effort to halt "Soviet expansionism", the CPC's relations with European social democratic parties were its first serious efforts to establish cordial party-to-party relations with non-communist parties.[132] The CPC credits the European social democrats with creating a "capitalism with a human face".
  Πηγή-https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_China#Party-to-party_relations

  Μτφρ.δική μου.Τὸ ΚΚΚ ἀπὸ τὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 80 ἄρχισε νὰ δείχνει μεγάλο ένδιαφέρον γιὰ τὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κινήματα στὴν Εὐρώπη.Ἅν ἐξαιρεθεῖ μιὰ μικρὴ περίοδος ὅπου τὸ ΚΚΚ ἔκανε ἐπαφὲς μὲ ἀκροδεξιές πολιτικὲς ὀργανώσεις στὴν προσπάθειά του νὰ ἀνακόψει τὸν σοβιετικὸ ἐπεκτατισμὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 1970,οἱ σχέσεις τοῦ ΚΚΚ μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ σοσιαλδημοκρατικὰ κόμματα ἦταν ἠ πρώτη του σοβαρὴ προσπάθεια νὰ συνάψει ἐγκάρδιους δεσμοὺς μὲ μἠ κομμουνιστικὰ κόμματα.Τὸ ΚΚΚ ἀναγνώρισε στοὺς εὐρωπαίους σοσιαλδημοκράτες ὅτι κατάφεραν νὰ δημιουργήσουν ἕναν καπιταλισμὸ μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο".

  Σχόλιο δικό μου.Ὁ καπιταλισμὸς μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι ὁ φασισμός(Προσωπολατρεία).

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Σχόλιο δικό μου.Ὁ καπιταλισμὸς μὲ ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι ὁ φασισμός(Προσωπολατρεία"

   Εδώ χτυπάμε ενέσεις!

   Delete
  2. "Όλοι σας συγχέετε το Κεφάλαιο με τον Καπιταλισμό.
   Καπιταλισμός είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης με τη βοήθεια του Κεφαλαίου.
   Τι λέμε λοιπόν ; Κάτω το Κεφάλαιο ;
   Όχι !
   ΚΑΤΩ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ !
   "

   -Dr Joseph Goebbels

   Delete
 3. Σημ.Ἑδὼ κάποια στοιχεῖα (1982) γιὰ τὴ σχἐση σουηδικῆς σοσιαλδημοκρατίας μὲ τὸν σουηδικὸ φασισμό, ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάζονται μὲ κάποια ἐπιφύλαξη,http://www.larouchepub.com/eiw/public/1982/eirv09n20-19820525/eirv09n20-19820525_045-interview.pdf

  ReplyDelete
 4. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 12:52 AM

  Από τα τρία χαρακτηριστικά του φασισμού, το 2ο και το 3ο ισχύουον πολύ περισσότερο στον κομμουνισμό. Ειδικά η προσωπολατρεία. Ο κομμουνισμός όμως δεν αποδέχεται συνεργασία των τάξεων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο αφιερώνω:

   https://www.youtube.com/watch?v=ORmpc8RehPQ

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:47 AM

   Δέχεται ο κομμουνισμός συνεργασία των τάξεων; Δεν το νομίζω.

   Delete
  3. Δυστυχῶς,δέχεται τὴν πάλη τῶν τάξεων μέχρι νὰ καταργηθοῦνε.
   Γι αὐτὸ κοιτάω πρὸς τὸν μανιχαϊσμό.
   Στὸν μανιχαϊσμό, ὑπάρχουν οἱ φωτισμένοι, ποὺ ἔχουν ἐπίγνωση τῆς ἀτέλειάς τους καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴν ὑπερβοῦν, οἱ γύρω-γύρω ποὺ εἶναι ἀμύητοι, καὶ οἱ ἔξω ποὺ εἶναι...ἀκάθαρτοι.Ὅλα αὐτὰ δικαιολογοῦνται ἀπὸ τὴν προσωρινότητα.

   Delete
  4. Δυστυχώς Κωσταντή όλα αυτά μολονότι άκρως ενδισφέροντα ανήκον στο παρελθόν. Κοιτώντας την Κληρονομια και την Παράδοσή μας και μόνον οφείλουμε να καινοτομίσουμε και πάλι με γνώμονα τα σημερινά δεδομένα και όχι να γίνουμε σύγχρονοι Ιουλιανοί. Ο Μανιχαϊσμός είναι νεκρός, μία μούμια. Σε όλες τις Θρησκείες υπάρχουν οι Φωτισμένοι και ιδίως δε στις Αβρααμικές. Οι Εβραίοι π.χ., για να μην λέμε συνέχεια περί της Ορθοδοξίας και του Ισλάμ, είχαν 3 κάστες ιερές ανάλογα με τα βιβλία τους. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκκαίοι μελετούσαν τους Νόμους και το Ταλμούδ, όντας φορείς και υπεύθυνοι για την διατήρηση της θρησκείας οι πρώτοι, του Νόμου οι δεύτεροι και οι τρίτοι οι μυστικιστές Εσσαίοι ένα είδος κλειστής ιερατικής κάστας, στους οποίους ανάγονται μυστικιστικά θρησκευτικά κείμενα όπως η εβραϊκή Καμπάλα. Αντιστοίχως στο Ισλάμ οι ουλεμάδες, μουφτήδες και οι Σούφηδες.

   Delete
  5. Όχι εκεί, να γίνουμε πάλι παγανιστές με θυσίες και τελετές και ο καημένος ο Ιουλιανός που τον σκότωσαν χριστιανοί κλπ. Βλέπεις λοιπόν πως ο φιλελευθερισμός είναι και πνευματική αίρεση; Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν διαβάζουν σήμερα Ιστορία θεωρούν πάντα ότι η Ιστορία κάνει λάθος, όχι αυτοί που ζουν χιλιάδες χρόνια μετά και την ερμηνεύουν όπως θέλουν (δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντή). Είναι τόσο μεγάλη η υπεροψία τους και η σιγουριά τους ότι ως οντότητες έχουν δίκαιο και ότι διαισθάνονται όλες τις παραμέτρους της ιστορίας και την ψυχολογία των προσώπων που δρούσαν πριν χιλιάδες χρόνια. Έχει λάθος ο Κωνσταντίνος, έχει λάθος ο Θεοδόσιος, όλοι που ζούσαν εκίνη την περίοδο έχουν λάθος, ενώ αυτοί που ζουν 1600 χρόνια μετά έχουν δίκαιο και πρέπει να τους ακούσουμε...

   Delete
  6. Απλώς θα αναφέρω ένα παράδειγμα, για να κατανοήσετε πόσο διαφορετικές αντιλήψεις υπήρχαν τότε σε σχέση με τις διεφθαρμένες του σήμερα.

   Ο παγανιστής σοφιστής Λιβάνιος γράφει στον Θεοδόσιο και τι του λέει. Αν έχετε το Θεό σας. Αυτοκράτορα μου, εφόσον οι χριστιανοί καταστρέφουν τους ναούς και δεν υπάρχει τέτοιος νόμος από εσένα, τότε αυτό είναι παράνομο ναι γίνεται εις βάρος της ρωμαϊκής πολιτείας. Θα ήταν προτιμότερο, του λέει, να εκδόσεις τέτοιον νόμο που να λέει οι χριστιανοί να καταστρέφουν τους ναούς και εμείς (οι παγανιστές) θα υπακούσουμε. Αλλιώς, του λέει, πάρε από πάνω μας αυτό το πικρό ποτήρι γιατί καταστρέφονται οι ναοί στην ύπαιθρο και αυτό που γίνεται είναι παράνομο.

   Καταλαβαίνουμε από αυτό πόσο νομοταγείς ήταν τότε οι πολίτες και όχι απατεώνες διαφωτιστές να τρώνε τα λεφτά του κόσμου και να φοροδιαφεύγουν. Τόσο νομοταγείς ήταν που ακόμη και οι συντηρητικοί παγανιστές πολίτες ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν τον νόμο ακόμα κι αν ήταν εις βάρος τους και εις βάρος των θεών. Έτσι χτίζονται τα κράτη και οι αυτοκρατορίες. Με πειθαρχία στους νόμους. Όχι με λαμογιές.

   Delete
  7. Πολύ σωστά μα πού κολλά ο παγανισμός στα περί Μανιχαϊσμού και Εβραϊσμού; Ο Ιουλιανός ήταν ένας...αποστάτης. Ζούσε στο παρελθόν και όχι στο (τότε) παρόν. Με εξαίρεση την θρησκευτική πολιτική υπήρξε ικανός Αυτοκράτωρ και στρατιωτικός.

   Delete
  8. Συμφωνῶ μὲ τὶς ἐπιφυλάξεις τοῦ Ἕλληνος.
   Ὁ Μανιχαϊσμὸς μοῦ φαίνεται καλὸς ὑποψήφιος πρόγονος τοῦ κομμουνισμοῦ διότι ὅπως ὁ Κομμουνισμὸς δὲν πολυεἶναι χριστιανικός. Δηλαδὴ δὲν παραδέχεται τὴν ἀποκλειστικὴ θεότητα τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ (τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος νομίζω διατηρεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα αὐτή).

   Delete
  9. Χαίρω πολύ! Και η μονοφυσίτες και οι Αρειανιστές το ίδιο πίστευαν, την μοναδική φύση του Ιησού...

   Delete
  10. Τι ικανός; Μας διέλυσε στην κυριολεξία με την στρατηγική του (που δεν θα αναλύσω τώρα λεπτομερώς τις κινήσεις του στη Μεσοποταμία). Την πρώτη μεγάλη ήττα γνώρισαν οι Ρωμαίοι στα σύνορα με την Περσία και παραχώρησαν μάλιστα εδάφη κατόπιν συνθηκολόγησης στους Πέρες, μετά το θάνατό του. Η παραχώρηση εδαφών της Αυτοκρατορίας είναι μεγάλη προσβολή για τους Ρωμαίους.

   Delete
  11. Ἁποκλειστικότητα τῆς θεότητας τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ, σημαίνει ὅτι ὁ Ἱησοὺς εἶναι ὁ μοναδικὸς Θεός. Ἁφοῦ ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὄχι διαφορετικοί θεοί, ἀλλὰ ἡ ἴδια θεότητα, σύμφωνα μὲ τὸ δόγμα τῆς Ἀδιαιρέτου καὶ Ὁμοουσίου Ἁγίας Τριάδος.Ὁ Ἄρειος ἔλεγε, ἄν δὲν κάνω λάθος, ὅτι ὁ Ἰησοὺς δὲν ἦταν θεὸς καὶ οἱ μονοφυσίτες ἔλεγαν ὅτι δὲν ἦταν ἄνθρωπος.Δηλαδὴ οἱ μονοφυσίτες παραδέχονταν ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος Θεός ἀπὸ τὸν Χριστό.Ὁ Ἄρειος, ὄχι.Ἕλεγε ὅτι ὁ ἀποκλειστικὸς Θεὸς εἶναι ὁ Πατήρ.

   Delete
  12. Ήτο μεγάλος στον στρατιωτικό τομέα, σ'αρέσει δεν σ'αρέσει...

   Delete
  13. Αγαπητός ναι, ικανός όχι.

   Delete
 5. "Περισσότερο καὶ ἀπὸ τὸν ῥωσικὸ ἐθνικομπολσεβικισμό, ὁ κινεζικὸς δύναται νὰ ἐπικρατήσῃ στὸ μέλλον, εἰς βάρος τοῦ καταρρέοντος ἀμερικανικοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ."

  ΜΑΚΑΡΙ!

  ReplyDelete
 6. Ισλάμ και Κινεζικός Εθνικομπολσεβικισμός μαζί με μία Φασίζουσα επανασύσταση της Οθωμανίας εκατέρωθεν του Αιγαίου δηλαδή, όχι και άσχημα...


  Για το λινκ που σας έστειλα περί Κίνας και Ιράν τί έχετε να πείτε Καθηγητά; Ξέρω είχατε πει ότι το Ιράν θα γίνει το βαρύ πυροβολικο των ΗΠΑ στην καρδιά της Οδού της Μετάξης αλλά η Κίνα ξαφνικά μπήκε δυναμικά. Η ερώτησή μου είναι, ποίος από τους δύο Κίνα ή ΗΠΑ δύναται τελικώς να προσαρτήσει ως σύμμαχο του το Ιράν;

  Το σχετικό βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=OSeR7dO8KvU

  ReplyDelete
 7. Πολύ δυνατό άρθρο.Έχουν την αυτοπεποίθηση ενός αρχαίου λαού σίγουρου για την ιστορική του συνέχεια, όπως για παράδειγμα και το Ισραήλ.
  Η διαφορά της πιστεύω, είναι πως δεν είναι καθόλου κομμουνιστική-η οικονομία είναι καθαρά καπιταλιστική και ως εκ τούτου πετυχημένη.Ο Κομμουνισμός δεν είναι παρά μία λέξη στην Κίνα που δεν έχει σήμερα καμία σημασία εκτός από μία εκδήλωση αντιδυτικισμού.Και φυσικά για να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για την καταπίεση τον κατώτερων τάξεων που ζουν σε συνθήκες ακραίας δουλείας.
  Αυτό φαίνεται και από την λατρεία της ιστορίας και των Κινέζων Αυτοκρατόρων που έχει ο λαός.Αντιθέτως, στην Ρωσία μετά το 1917 το παρελθόν της παρουσιαζόταν ως ντροπιαστικό στον λαό, λόγω του φανατισμού που άγγιζε την θρησκευτική αυταπάτη.
  Η Κίνα όμως, που είναι αρχαίος λαός, απλά χρησιμοποιεί τον κομμουνισμό για να μην επεκταθούν οι Η.Π.Α. στην εσωτερική της πολιτική.
  Γιαυτό και κατέρευσε ο μαρξισμός στην Ρωσία-απέτυχε πλήρως να ανταποκριθεί σε βασικές ανθρώπινες ανάγκες και φυσικά με το αποτυχημένο οικονομικό του σύστημα έχασε από την καπιταλιστική Δύση.(γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά κάνει μία τεράστια πλειοψηφία γυναικών από την πρώην σοβιετική ένωση για να επιβιώσει..).
  Ως εκτούτου, δεν εκπλήσει το γεγονός πως ο Μάο έκλεισε συμφωνία με τον Κίσσιντζερ και απομακρύνθηκε από την Ρωσική σφαίρα επιρροής.Η κίνα μετά τον Μάο έχει καθαρά καπιταλιστικές βλέψεις γιαυτό και πετυχαίνει.
  Όμως η Κίνα, δεν νομίζω να έχει την στρατιωτική υπεροχή της Δύσεως ούτε να μπορέσει να αντέξει την σύγκρουση που θα γίνει με την Δύση.
  Η Ρωσία επίσης, δεν νομίζω να πάει με το πλευρό της Κίνας εναντίον της Αμερικής, δεν την συμφέρει να γίνει Κινεζικό προτεκτοράτο και μάλιστα να συνορεύει κιόλας.
  Εμάς μας συμφέρει να είμαστε με την Αμερική.Φυσικά, εάν ο κινέζος θέλει να κάνει επενδύσεις ας την κάνει, όχι στο σημείο όμως ώστε να μας καταπιεί, όπως γίνεται αυτήν την στιγμή στην Αφρική.Συμπαθούν την ιστορία μας, όχι την σημερινή μας κατάντια που δημιούργησε η έλλειψη παιδείας και οι τελευταίες κυβερνήσεις με αποκορύφωμα την ανθελληνική αριστερά του σύριζα, αυτό πρέπει να το προσέχουμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αμάν με αυτή την Αμερική ρε Δόκτωρα! Και ιδίως δε την φιλελευθερολαγνεία σου! Οι ΗΠΑ καταρρέουν! Είναι ένα κράτος ένας πληθυσμος μία μάζα κρεάτων κάθε χρώματος(λευκού, μαύρου, κίτρινου) που τρώει, αποδεύει, πηδάει. Σαν τους ελλαδίτες, μόνον που οι ελλαδίτες έχουν 2 τρισμέγιστες κληρονομιές και είναι μέχρι στιγμής ενος χρώματος. Το σύστημα ονόματι Καπιταλισμός καταρρέει παντού, δεν το βλέπεις;;;

   "Γιαυτό και κατέρευσε ο μαρξισμός στην Ρωσία-απέτυχε πλήρως να ανταποκριθεί σε βασικές ανθρώπινες ανάγκες και φυσικά με το αποτυχημένο οικονομικό του σύστημα έχασε από την καπιταλιστική Δύση.(γνωρίζουμε πολύ καλά τη δουλειά κάνει μία τεράστια πλειοψηφία γυναικών από την πρώην σοβιετική ένωση για να επιβιώσει..)."

   ΛΑΘΟΣ! Από μία βλακεία κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωσις. Εάν δεν είχε γίνει ακόμη θα υπήρχε και θα κέρδιζε είς βάθος χρονου την Δύση εκμεταλλευόμενη το πληθυσμιακό της εκτόπισμα και τον 3ο κόσμο είς βάρος μίας γηρασμένης Δύσεως με μοναδικό σύμμαχο το σουνιτικό Ισλάμ. Το ότι εκδίδονταν έχει να κάνει με το πολιτισμικό επίπεδο και όχι με την.....ιδεολογία! Η ΕΣΣΔ πήγε πρώτη στο διάστημα, έφτιαξε όπλα θαύματα που ακόμη και σήμερα προκαλούν θαυμασμό(MIG, Kalashnikov κλπ) επειδή είχαν αξιοκρατία, ενώ οι Δυτικοί παρότι ρίξανε τόνους χρημάτων σε έρευνα δεν κατάφεραν κάτι ανάλογο ούτε καν να πάνε πρώτοι στο διάστημα, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αξιοκρατία στον φιλελευθερισμό.

   "Όμως η Κίνα, δεν νομίζω να έχει την στρατιωτική υπεροχή της Δύσεως ούτε να μπορέσει να αντέξει την σύγκρουση που θα γίνει με την Δύση."

   Η Δύση έχει μεγάλα προβλήματα στον στρατιωτικό τομέα της, συν του ότι έχει μέσα της Ισλαμιστές στρατιώτες. Εδώ φοβούνται την Ρωσσία και στις προσομοιώσεις με αυτή, χάνει το ΝΑΤΟ και εσύ μιλάς για την...Κίνα;

   Είσθε πάντως τυχεροί όλοι οι φιλελέδες που ο Φασισμός άκρως βλακωδώς εστράφη Ανατολικώς το 1941 και όχι Δυτικώς να διαλύσει μία για πάντα τον καταραμένο Φιλελευθερισμό της αθεΐας, της κιναιδολαγνείας, του τόκου και του φεμινισμού.

   "Der West wird unser sein" έπρεπε να λένε!

   Delete
  2. "Η Ρωσία επίσης, δεν νομίζω να πάει με το πλευρό της Κίνας εναντίον της Αμερικής, δεν την συμφέρει να γίνει Κινεζικό προτεκτοράτο και μάλιστα να συνορεύει κιόλας."

   Αυτό είναι πιθανό, όμως σε αντάλλαγμα για την συμμαχία της με την Κίνα δύναται να λάβει όλη την Ευρώπη δηλαδή την πολυπόθητη Δύση κάτι το οποίο θα σκεφθεί σοβαρά για το μέλλον. Η Κίνα θα πάρει την Ανατολή και η Ρωσία την Δύση.

   Delete
  3. «...την ανθελληνική αριστερά του σύριζα, αυτό πρέπει να το προσέχουμε».

   Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε (και πολύ μάλιστα) τους ναζί δοσίλογους της δεξιάς που κλείνουν business στα μουλωχτά και που μιλούν για ανθελληνική αριστερά;

   Delete
  4. Αφού είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ""χριστιανός" ρε Ένοχε, εντάξει το καταλάβαμε!

   Delete
  5. ή Ρωσσία έφκιαξε μεγάλα πράματα....οπλα πυραβλους αρεοπλανα και τορπιλάκατους.....άλλλλλά άμα δέν ειχε παει η Danone δέν θαχανε ουτε γιαουρτι ουτε ανθόγαλο,,,για πλυντηρια ααααζ μη μιλάμε κάν οικιακές συσκεβές στερεοφωνικά τηλεοράσεις και εχτυπωτές άς μη γενεται κουβέντα....ισως και νάχω εκφυλιστει από την πολύχρονη παραμονή μου στην Δύση αλλά προτιμώ τον εκχυμωτή και τήν καφετιέρα Μουλινέξ (έγινε κινέζικη κι αυτή) παρα ένα αντιαρματικό ....άν καί θα μέ πεις για διακόσμηση στο κήπο του πεθερου μου δέ θάταν κι΄άσκημα....άλλά λέμε ....

   Delete
 8. Εγώ είδα ένα όνειρο από τα πολλά που είδα χθες, όπου ονειρευόμουν ότι ενώ κοιμόμουν σε μία πόλη της Ελβετίας που διέμενα στο μέλλον, ήμουν σε όνειρο μέσα στο όνειρο στην Σμύρνη και έσωζα την τελευταία στιγμή ένα Ελληνικό βιβλιοπωλείο από κατεδαφισμό και πυρά ύστερα από την επανάκτηση της Σμύρνης από τους Τούρκους, καθώς ήθελαν μία για πάντα να αφαιρέσουν κάθε τι Ελληνικό από την περιοχή μετά τον πολεμο. Τελικώς τους έπεισα να μην το κάψουν και άρχισα να παίρνω όσα περισσότερα βιβλία μπορούσα. Σιγά-σιγά όμως καταλάβαινα ότι ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό και τότε άρχισα να ξυπνάω από το όνειρο μέσα στο όνειρο και βρέθηκα ξύπνιος στην μελλοντική πόλη της Δύσης όπου δυστυχώς τα βιβλία ήσαν δίπλα μου αλλά δίχως γράμματα πλέον, με κενές σελίδες. Στην αρχή του ονείρου μάλιστα ένας Τούρκος εργάτης με θλιμμένο ύφος στην Σμύρνη μου είπε ότι τα βιβλία αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον και ότι ήσαν μονάχα στο μυαλό μου καθώς μου έδειχνε ότι τα γράμματά των είχαν ξεθωριάσει. Εγώ επίστεψα ότι μπορούσα να τα επαναφέρω και πάλι κάτι που όντως έγινε για λίγο καθώς κοιμόμουν...

  ReplyDelete
 9. Ὑπόθεση 1η)ἡ προσωπολατρεία στὸν φασισμὸ εἶναι ναπολεόντειου χαρακτῆρα 2η)στὸν λεγόμενο ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό, μοναρχικοῦ χαρακτῆρα μεν, ἀλλὰ μή-χριστιανικοῦ 3) ἐὰν ὁ κινεζικὸς σοσιαλισμὸς τοῦ Ντέν-Τσιάο-Πίνγκ εἶναι περίπου ἡ Νέα Οἰκονομικὴ Πολιτικὴ τοῦ Λένιν, ἡ φασιστικὴ παρέκκλιση ἔγκειται στὸν τεχνοκρατισμό, ποὺ δὲν ταὐτίζεται μὲ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία ἀλλὰ τὴν συνδράμει, ὅπως ἔγινε ἐπὶ Ναπολέοντος καὶ ὅπως ἔγινε ἐπίσης ἐπὶ Χίτλερ καὶ Μουσολίνι.

  Π.χ."When Mussolini's come to power in Italy, Fiat had to abandon many of its plans for an international presence. Fiat would now concentrate on producing the needed equipment for the domestic market. The company responded with new technology and designs in commercial vehicles, trucks, as well as railways and aircrafts".

  Μτφρ.δική μου.-Ὄταν ὁ Μουσολίνι ῆρθε στὴν ἐξουσία στὴν Ἰταλία,ἡ Φίατ χρειάστηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὰ σχέδιά της γιὰ διεθνὴ παρουσία. Θὰ συγκεντρωνόταν στὴν παραγωγὴ τοῦ ἀναγκαίου ἐξοπλισμοῦ γιὰ τὴν ἐγχώρια ἀγορά.Ἡ ἑταιρεία ἀνταποκρίθηκε μὲ νέα τεχνολογία,καὶ νέα μοντέλα αὐτοκινήτων, φορτηγῶν, σιδηροδρόμων καὶ αἐροπλάνων.Πηγή--http://www.lifeinitaly.com/italian-cars/fiat-history.asp

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθ.συντρέχει,ὄχι συνδράμει.

   Delete
 10. ΥΓ.Ἅν ἔχω δίκιο στὴν τρίτη ὑπόθεση,τὸ παράδοξο στὴν Ντενγκσιαοπινγκικὴ Κίνα εἶναι ὁτι τὸν ῥόλο τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, στὴν Κινεζικὴ ΝΕΠ, τὸν παίζουν τὰ ξένα κεφάλαια."Συνάμα, γιὰ νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἡ μαοϊκὴ πολιτικὴ ἀπομονώσεως ἀπὸ τὸν ἔξω κόσμο καὶ νὰ τραβήξουν ξένες ἐπενδύσεις ἀλλὰ περιορίζοντάς τις σὲ οἰκονομικὰ γκέτα, οἰ ντενγκικοὶ ἵδρυσαν μεταξὺ 1980 καὶ 1984 "εἰδικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες" ἐλεύθερης ἀγορᾶς,περιοχὲς ποὺ θυμίζουν τὶς πρώην ἀποικιακὲς ζῶνες ποὺ οἱ Κινέζοι εἶχαν ὑποχρεωθῆ νὰ παραχωρήσουν στοὺς Δυτικούς, ὅπως τὸ Χόνγκ Κόνγκ στοὺς Ἄγγλους ἤ τὸ Μακάο στοὺς Πορτογάλους. Ἡ διαφορὰ εἶναι ὅτι αὐτὲς οἱ"εἰδικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες" ἱδρύθησαν μὲ πρωτοβουλία καὶ ἔλεγχο τῆς κινεζικῆς κυβερνήσεως[...]".Ἁπὸ τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη.(Σχόλιο -Σᾶς θυμίζει κα-κα-κα-κα κάτι αὐτό;(,¨ὁ κεκές,παλιός ῥόλος στὴν βίαιη κομμέντια ντελ λἄρτε))Κο.κο.κο.κο.κο.ΚΟΣΚΟ!!!!)

  Τὸ παράξενο λοιπὸν εὶναι ὅτι ἔχεις τὰ ξένα κεφάλαια νὰ στηρίζουν τὸ ΚΚΚ, ἐκεί ποὺ στὸν φασισμὸ ὁ Ἀνιέλι τῆς Φίατ,Ἰταλός, στήριζε τὸν Μουσολίνι, ἐπίσης Ἱταλό.

  ReplyDelete
 11. Αφιερωμένο στον Ένοχο, ο οποίος συνεχώς φέρεται σαν δειλότατος μικροαστός.

  https://www.youtube.com/watch?v=gqM41ID326s

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJuly 6, 2016 at 9:49 AM

   Μεγάλος αστός είμαι, όχι μικρός. Και στηρίζω όσους στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Δηλαδή σήμερα τον Τσίπρα. Είμαι με Τσίπρα ασχέτως αν πήγε στην Κίνα ο ίδιος σαν λέτσος.

   Delete
  2. Καλά, ενημερώσου εσύ από τις ειδήσεις. You believe it when the television provides a political analysis, well i believe that that's irrelevant and falsified. Για αυτό και δεν πολυβλέπω ειδήσεις.

   Delete
 12. Η παγκόσμια κΥνβουλετική κεφαλαιακή κιναιδοκρατία δείχνει συνεχώς κάθε μέρα που περνά το πραγματικό της πρόσωπο είς ό,τι αφορά την Δημοκρατία της. Απόδειξη ότι αποτελεί το χείριστο πολίτευμα. Ένα σχετικό βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=eDuokO9v5QQ

  Ξαφνικά όλοι φοβούνται τα δημοψηφίσματα διότι ξέρουν ότι θα χάσουν. Μόνον όταν συμφέρει το κατεστημένο θα γίνονται όπως πιστεύαν ότι θα συνέβαινε με το BREMAIN που τελικώς μετεβλήθη είς BREXIT. Αστείο όταν η Δημοκρατία σου, σου γυρίζει μπούμερανγκ...

  ReplyDelete
 13. Κε Κωνσταντινουπολῖτα, ποὺ εἶστε ἐχθρὸς τῆς δημοκρατίας,πεῖτε μου πότε ὁΔρ Γκαῖμπελς ποὺ μεταφέρατε τὰ λόγια του παραπἀνω ἔκανε ἀπαλλοτρίωση τῶν γερμανικῶν ἐργοστασίων στὸ ὄνομα τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν γνωρίζω περί απαλλοτριώσεως, μα γνωρίζω ότι ο Führer συνέλαβε τον Κρουπ και λοιπούς εργοστασιάρχες του Γερμανικού κεφαλαιου και τους είπε "Ή σας παίρνω τα εργοστάσια και μπαίνετε φυλακή ή τσιμουδιά και δουλεύετε για εμένα όπως σας πω". Και μπράβο του! Το κράτος του ήτο το καλλίτερο και τελειότερο σε όλον τον κόσμο εκείνη την περίοδο. Ένα κράτος υπερ-πρότυπο.

   Delete
  2. Μᾶλλον ἀνάποδα ἔγινε τὸ πράγμα...ἤ ξεφορτώνεσαι τὰ Ἔς-Ἀ καὶ τὶς διάφορες σοσιαλιστικές μποῦρδες, ἤ ἀντίο Καγκελλαρία...θὰ βροῦμε ἄλλον νὰ μᾶς κάνει τὴ δουλειά.

   Delete
  3. The three dominant cartels, the amounts borrowed and the Wall Street floating syndicate were as follows:

   https://www.amazon.com/Wall-Street-Hitler-Antony-Sutton/dp/0945001533

   http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/index.html

   No comment ...

   Delete
 14. Δρ.Πᾶπ, δύο σημεῖα.1)Ὁ τσαρισμὸς (κυρίως σὰν Πεφωτισμένη Δεσποτεία) νομίζω ἐπαναξιολογήθηκε στὴν ΕΣΣΔ σὰν προοδευτικὸς τὸν καιρὸ τοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Πολέμου.2)Δὲν εἶμαι σίγουρος ἄν οἱ Κινέζοι ἔχουν ξεχάσει τὸν κομμουνισμό,καὶ ἀκόμα λιγότερο ὅτι ὁ Κομμουνισμὸς τοῦς ἔχει ξεχάσει. Τὸ ΚΚΚ ἐνδεχομένως πάρα πολὺ καλὰ κρατεῖ. Ἄν δὲν κάνω λάθος τοὺς διαδηλωτές τῆς πλατείας Τιέν Ἄν Μέν (καὶ δὴ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἀνῆκαν σὲ πλούσιες οἰκογένειες) τοῦς ἔφαγε ἡ κυρία Μαρμάγκα.

  ReplyDelete
 15. Τότε, είπε ο Μακάριος: "Ω μοναχοί, υπήρχε κάποτε ένας βασιλιάς που ονομαζόταν Όψη Καθρέφτη. Μια φορά, συγκέντρωσε τους εκ γενετής τυφλούς και τους είπε: "Ω τυφλοί εκ γενετής, γνωρίζετε για τους ελέφαντες;" Αυτοί απάντησαν: "Ω μεγάλε βασιλιά, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα γι' αυτούς". Ο βασιλιάς τους είπε ακόμα: "Θέλετε να γνωρίσετε το σχήμα τους; - Και βέβαια θέλουμε να το γνωρίσουμε". Αμέσως, ο βασιλιάς διέταξε έναν υπηρέτη του να φέρει έναν ελέφαντα και είπε στους τυφλούς ν' αγγίξουν το ζώο με τα ίδια τους τα χέρια. Ορισμένοι από αυτούς, ψηλαφώντας τον ελέφαντα, έπιασαν την προβοσκίδα και ο βασιλιάς τους είπε: "Αυτό είναι ο ελέφαντας". Άλλοι, ψηλαφώντας τον ελέφαντα, έπιασαν το αυτί του ή τους χαυλιόδοντες ή το κεφάλι ή την πλάτη ή τα πλευρά ή το μηρό ή το μπροστινό πέλμα ή τα ίχνη των βημάτων ή την ουρά. Σε όλους, ο βασιλιάς είπε: "Αυτό είναι ο ελέφαντας". Τότε, ο βασιλιάς Όψη Καθρέφτη διέταξε ν' απομακρύνουν τον ελέφαντα και ρώτησε τους τυφλούς: "Ποια είναι η φύση του ελέφαντα;" Οι τυφλοί που είχαν πιάσει την προβοσκίδα, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' ένα καμπύλο τιμόνι". Αυτοί που είχαν πιάσει το αυτί, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει με ένα γουδοχέρι". Αυτοί που είχαν πιάσει το κεφάλι, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' ένα μικρό καζάνι". Αυτοί που είχαν πιάσει την πλάτη, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' ένα βουναλάκι". Αυτοί που είχαν πιάσει τα πλευρά, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' έναν τοίχο". Αυτοί που είχαν πιάσει το μηρό, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' ένα δέντρο". Αυτοί που είχαν πιάσει το μπροστινό πέλμα, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει με μία κολώνα". Αυτοί που είχαν πιάσει τα ίχνη των βημάτων, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει με ασβεστόχωμα". Αυτοί που είχαν πιάσει την ουρά, είπαν: "Ο ελέφαντας μοιάζει μ' ένα σχοινί". Αλληλοκατηγορήθηκαν όλοι ότι είχαν άδικο. Οι μεν έλεγαν: "Είναι έτσι". Οι δε απαντούσαν: "Όχι, δεν είναι έτσι". Αντί να ησυχάσουν, η συζήτησή τους έγινε καυγάς.....(η συνέχεια επί της οθόνης)
  Από την παραβολή των τυφλών και του ελέφαντα του Βούδα.

  ReplyDelete
 16. Σημ.μπορεῖ νὰ κάνω λάθος,ἀλλὰ μυρίζομαι ὄλο καὶ περισσότερο τὸν μανιχαϊσμὸ σὰν πρόγονο τοῦ κομμουνισμοῦ,τοὐλάχιστον στὸν εὐρασιατικὸ χῶρο καὶ σίγουρα στὴν Ελλάδα καὶ ἐδῶ γύρω.Ὁ Μάνγκο γράφει ὅτι θεωρεῖτο ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς πρώτης βυζαντινῆς περιόδου σὰν ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη αἵρεση, καὶ ὁ θεοδοσιανὸς κώδικας τὴν καταδίκαζε μὲ θάνατο.

  "Ο μανιχαϊσμός-ἦταν πιὸ ῥιζοσπαστικὸς ἀπὸ τὸν χριστιανισμό,δὲν εἶχε φθαρεῖ ἀπὸ τοὺς διάφορους συμβιβασμοὺς ποὺ οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν ἐξαναγκαστεῖ νὰ κάνουν μὲ τὶς ἰουδαϊκὲς γραφές[...]ἠ περιοχὴ ποὺ εἶχε τὶς μεγαλύτερες ἐπιτυχίες του ἦταν ἡ Κεντρικὴ Ἀσία,ἀπὸ τὴ Σαμαρκάνδη μέχρι τὴν Κίνα "(σελ.115 κ.ἐ.).Σημειωτέον δὲ ὅτι ὁ χῶρος διάδοσης τοῦ μανιχαϊσμοῦ,μὲ ἀφετηρία τὴν Περσία, συμπίπτει περίπου μὲ τὴν Ὁδὸ τῆς Μετάξης.

  Ἡ μονολιθικὴ ἀμηχανία τῶν ἑλλήνων κομμουνιστῶν μπροστὰ στὴν εὐελιξία τῶν κινέζων ὁμολόγων τους ἴσως ἔχει τὶς ῥίζες της ὄχι μόνο στὴν ὀρθόδοξη ἀλλὰ καὶ τὴ μανιχαϊστικὴ παράδοση, ποὺ θέλει τὸν ἀνώτερο ἱεραρχικά ἀκόμη πιὸ ἀγνό, ἀκὀμη πιὸ ἄυλο.Πολλοί Ἕλληνες (κυρίως μή-έργάτες,νομιζω)ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἕναν κομμουνιστὴ ἡγέτη νὰ εἶναι ἕνα ἠθικὸν τέρας.

  ReplyDelete
 17. Κωνσταντή
  1)Η όλη προπαγάνδα του Λένιν ήταν πως το Ρωσικό τσαρικό πολίτευμα καταπίεζε τον Ρωσικό λαό.Φυσικά, όταν πήρε την εξουσία κατέστρεψε και έβλαψε πολύ παραπάνω τον Ρωσικό λαό, όπως και ο Στάλιν (περιτές οι παραπομπές)
  Η επαναφορά της Ρωσικής δόξας πριν την οκτωβριανή επανάσταση ήταν ένα πανέξυπνο τέχνασμα του Στάλιν που επιβεβαίωσε τις θεωρίες πολλών ψυχολόγων/ψυχιάτρων/κοινωνιολόγων περί της παράνοιας του όχλου.
  Ο ίδιος όχλος που πολεμούσε την έννοια του έθνους και θεωρούσε τον πατριωτισμό ως καπιταλιστικό κατασκεύασμα, όπως επίσης και την οικογένεια, πολέμησε υπέρ αυτών των αξιών.Οφείλεται στην παράνοια του όχλου αλλά και στον ρεαλισμό του στάλιν πως ο μαρξισμός/λεννινισμός είναι μία καλή φλυαρία που καταρίπτεται εύκολα στις δύσκολες στιγμές.
  2)Ο κομμουνισμός στην κίνα υπάρχει μόνο ως εκδήλωση αντιδυτικισμού και ως μία καλή δικαιολογία να έχουν τον λαό υπόδουλο και να καταπιέζουν τις κατώτερες τάξεις.
  Ο σεβασμός προς την ιστορία τους και την εθνική ταυτότητα του πολιτισμού τους, το καπιταλιστικό τους σύστημα και η επέκταση του ιμπεριαλιστικά, το αποδεικνύει.
  Ο κομφούκιος και ο σουν-τζου είναι οι επιρροές της Κίνας, όχι οι φλυαρίες του Μαρξ/Λενιν, πιστεύω.

  ReplyDelete
 18. ΥΓ.Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο τοῦ Ῥιζο-σπάστη, "Πέμπτη 26 Οχτώβρη 2000" "o Πέτρος Σταμούλης κάνει μιὰν ἀπλὴ ἀναλογία- ὁπως ὁ Χρουστσωβικός Ῥεβιζιονισμός κατέστρεψε τὸν Σταλινισμό, ἔτσι καὶ τὰ "δεξιά στοιχεἰα" μέσα στὸ ΚΚΚ ἀλλοίωσαν τὸν κινεζικό κομμουνισμό τοῦ Μάο, "συντρόφου τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Ζαχαριάδη". "Εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων σε όλη την κινεζική επικράτεια προωθούνται οι «τέσσερις εκσυγχρονισμοί» του έως τότε ελλοχεύοντος δεξιού κομματικού παράγοντα Τενγκ Χσιάο Πινγκ",γράφει ὁ Σταμούλης,"ενώ η σύντροφος του Μάο, Τσιαγκ Τσιγκ, καταδικάζεται από τους πραξικοπηματίες σε θάνατο".

  Ὁ Σταμούλης δίνει μιὰν ἀπλὴ ἠθικὴ ἐξήγηση-ὅλα αὐτὰ ὀφείλονται σὲ μιὰ παρέκκλιση,μιὰ déviation ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ δόγμα,τὸ ὁποῖο μὲ τὴν σειρὰ του ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν....πατερικὴ παράδοση.Ποιὸ εἶναι τὸ κρίσιμο σημεῖο,κατὰ τὸν Σταμούλη-ὅτι, σύμφωνα μὲ τὸν Μάο-Τσε-Τούνγκ,"-η ταξική πάλη συνεχίζεται στο σοσιαλισμό με βασικούς αντιπάλους την εργατική και την αστική τάξη και [...] οι αντιθέσεις αυτὲς αντανακλώνται και διαπερνούν το κόμμα σαν κόκκινη κλωστή. Ο κίνδυνος της καπιταλιστικής παλινόρθωσης είναι υπαρκτός αν δεν επαγρυπνεί το κόμμα και δε βαθαίνει η ιδεολογικοπολιτική ρήξη με το παλιό σε όλα τα επίπεδα".

  Μὲ ἄλλα λόγια, ἠ κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ ἕνα ἐπαναστατικὸ κόμμα δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ φέρει τὸν σοσιαλισμό. Πρέπει νὰ γίνονται διαρκεῖς ἐκκαθαρίσεις ἐντὸς τοῦ ιδίου τοῦ κόμματος, προκειμένου τὸ κόμμα νὰ μὴν ἀλωθεῖ ἀπὸ τὸν ταξικὸ ἐχθρό...Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴν ἀναλυση τοῦ Σταμούλη ἀπουσιάζει παντελῶς τὸ ἀγροτικό ζήτημα.Ἑδῶ, στὸ σημεῖο αὐτό, βρίσκεται ἠ βασικὴ φτώχεια, ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω, τοῦ ἑλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.

  Τὸ ΚΚΕ δὲν κέρδισε ποτὲ τοὺς Ἔλληνες ἀγρότες,κτηνοτρόφους καὶ ψαράδες.Ὑπάρχει συχνὰ ἕνα ταξικὸ μῖσος ποὺ ἐκφράζεται ἐναντίον διαφόρων μελῶν τοῦ σημερινοῦ ΚΚΕ - "αὐτὴ ἔχει ἐξοχικό μὲ πισίνα", "αὐτὴ στέλνει τὰ παιδιά της σὲ ἰδιωτικό σχολεῖο"-ποὺ ὀφείλεται λιγότερο σὲ οἰκονομικό καὶ πολύ περισσότερο σὲ πολιτισμικό ἔνστικτο.Οἱ Ἕλληνες κομμουνιστές θέλουν νὰ μάθουν τρόπους στὸν λαό, νὰ τὸν "ἀνυψώσουν" πολιτιστικά.Στὸ ἄρθρο τοῦ Σταμούλη δὲν ὐπάρχουν κἄν ἡ λέξη ἀγρότης, ἡ λέξη ὕπαιθρος, ἡ λέξη χωριό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. (http://www.rizospastis.gr/story.do?id=504942)

   Delete
 19. Υ.Γ.Δρ.Πᾶπ,πολύ ἀπλὰ οἱ ἐπαναστάτες συνήθως καταλαμβάνουν τὸν ἤδη ὑπάρχοντα κρατικό μηχανισμό, τὸν ὁποῖο δὲν καταστρέφουν τελείως, καὶ μάλιστα προσαρμόζονται σὲ αὐτὸν. Δὲν μποροῦν νὰ κάνουν ἀλλιῶς. Ἔτσι ὁ Τρότσκι χρησιμοποίησε τσαρικούς ἀξιωματικούς γιὰ τὴν ἐπάνδρωση τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, καὶ ὁ Στάλιν πρὸ τῆς γερμανικῆς ἐπιθέσεως ἔβγαλε ξανὰ τὶς ἔννοιες τοῦ πατριωτισμοῦ, τῆς Μητέρας Πατρίδας, ἀκόμα καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, φαντάζομαι.

  Παρόμοια ὀ Μάο κάπως ἔπρεπε νὰ προσαρμοστεῖ στὰ δεδομένα τῆς μεγαλύτερης ἀγροτικῆς χώρας τοῦ πλανήτη, καθῶς καὶ στὶς παραδόσεις ἑνός διοικητικοῦ μηχανισμοῦ πέντε ἄν ὄχι ἑπτά χιλιάδων χρόνων...

  Φυσικά καὶ ὁ Χίτλερ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ μοιάσει στὸν Μπίσμαρκ...

  Ἐμένα τὸ ΚΚΕ εἶναι ἠ μόνιμη ἀπορία μου σὲ ποιὰ παράδοση πατάει.

  ReplyDelete
 20. ...ἐγὼ δηλαδὴ θεωρῶ τὴν παρανόηση τοῦ ΚΚΚ ἐκ μέρους τοῦ ΚΚΕ ἐξίσου δυνατὸ θέμα μὲ τὸ κυρίως θέμα τῆς ἀναρτήσεως.Συγκεκριμένα ῥωτῶ.
  1)Ποιά ἦταν, ἄν ὑπῆρχε, ἡ ντόπια, ἑλληνοτουρκική, ἄς ποῦμε, παράδοση, ἤ καλύτερα τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς, πάνω στὴν ὁποία πάτησε τὸ ΚΚΕ, ὅπου
  2)ΚΚΕ νοεῖται τὸ κόμμα ποὺ ὑπόκειτο στὸν ἔλεγχο τῆς Τρίτης Διεθνοῦς καὶ τοῦ ΚΚΣΕ μέχρι τὸ 1989 τὸ πολύ.
  Τώρα, τί σχέση ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν ἀνάρτηση καὶ τὴν Κίνα;Γιατί τὸ ΚΚΚ βρίσκει συμμάχους στὸν Τσίπρα καὶ τὴν κουστωδία του, καὶ ὄχι στὸ ΚΚΕ;Λόγωι τῆς προσκολλήσεως τοῦ ΚΚΕ στὸν σταλινισμό;
  Μήπως ὑπάρχουν κάποια βαθύτερα,ἀρχαιότερα ῥεύματα σκέψης, ποὺ ἐπηρεάζουν τὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο;
  Μόνο χριστιανισμὸς καὶ ἰσλάμ ὑπῆρχαν ἐπὶ 2000 χρόνια στὴν ἐνδιάμεση περιοχή;;

  ReplyDelete
 21. Κωνσταντινουπολίτη
  Η λογική πρέπει να επιβάλεται στο συναίσθημα, και όχι το αντίθετο.Το ότι μισείς της Η.Π.Α. δικαίωμά σου.Δεν υπάρχει εναλλακτική όμως.
  Από την Ρωσία περιμένουμε βοήθεια από τότε που έπεσε η Πόλη, δηλαδή μισή χιλιετία.Με την Κίνα είναι στρατιωτικά αδύνατον, και η Ευρώπη δεν υπάρχει.
  Άρα;Αμερική.
  Φυσικά και οι Η.Π.Α. είναι ένα κράτος πολυφυλετικό, όπως ήταν και το Βυζάντιο.Πως σου φαίνεται λάθος το ένα και το άλλο σωστό δεν εξηγείται.
  Όσον αφορά τον Μαρξισμό, δεν είναι δυνατόν να καταρεύσει από “μία βλακεία” μία τεράστια αυτοκρατορία.Πρέπει να είμαστε σοβαροί.
  Απέτυχε να μετατρέψει σε θρησκεία τον κομμουνισμό (γιατί δεν ήταν άθεοι, η θρησκεία ήταν η κομμούνα από κάθε άποψη) και φυσικά το αποτυημένο οικονομικό μοντέλο του κομμουνισμού λύγισε μπροστά στο καπιταλιστικό.
  όπως λες “θα υπήρχε και θα….”.Στην ιστορία όμως δεν υπάρχουν ούτε “θα” ούτε “αν”.Διαλύθηκε και απέτυχε.
  Τα όπλα που αναφέρεις έγιναν με τεχνολογία καθαρά δυτική/καπιταλιστική, όπως επίσης όλος ο στρατός της ανατολής-κίνα,ιαπωνία,αραβία, ρωσία κτλ είναι καθαρά μία αντιγραφή του δυτικού καπιταλιστικού μοντέλου, εάν πήγε στρατό τότε το ξέρεις σίγουρα.
  Συνεπώς η ανατολή για να επιβιώση, το μόνο που κάνει είναι να αντιγράφει την δύση σε κάθε της εκδήλωση.
  Επιπλέον, μην ονειρεύεσαι αντιδημοκρατικά καθεστώτα και αντιδυτικά στην Ελλάδα.Αυτό δεν γινόταν ποτέ διότι ο προσεκτικός ηγεμών ενδιαφέρετε να διατηρήσει την εξουσία, όχι να δίνει αφορμές για πραξικοπήματα.
  Π.χ. Μετά την επανάσταση στου (και όι στο) Γουδή, ο Βενιζέλος ανέλαβε την εξουσία και την ονόμασε "Δημοκρατία", ενώ φυσικά δεν έγιναν εκλογές.Ο Παπαδόπουλος επίσης, ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας και είχε πρωθυπουργό τον Μαρκεζίνη.
  Το θέμα είναι το εφικτό και αυτό θέλει ρεαλισμό και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.


  ReplyDelete
  Replies
  1. Θα σου απαντήσω ενδελεχώς αύριο γιατί τώρα μόλις εφαγα. Δεν μισώ, απεχθάνομαι. Το μίσος καταστρεφει πρώτα εσενα τον ίδιο, σε τρώει σαν σαράκι. Η απέχθεια όμως αποτελεί άμυνα και σε ωθεί σε αναζήτηση εναλλακτικής οδού.

   Η Ρωμανία δεν ήτο πολυφυλετική, όλοι ανήκαν στην οικογένεια των Ευρωπιδών(Αλπικοί, Αρμενοειδείς, Κρομανοειδείς, Μεσογειακοί, Διναρικοί και μίξεις των).

   Για την Ρωμανία κοίτα εδώ:

   1. https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2015/02/09/%CE%BA%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/

   2. https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2014/05/29/%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84/

   Με αφορμή το πρόσφατο άρθρο του Καθηγητού περί της Δυτικής γυναίκας:

   http://www.offtherecord.net.gr/2016/01/28/%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%85/

   Τα υπόλοιπα αύριο...

   Delete
  2. Δὲν εἴχανε ῥε Ἕλλην τότε αὐτὴν τὴν ἀντίληψη περὶ φυλῶν....τοῦς ἐνδιέφερε ἠ ὀμάδα ποὺ ἦταν ἐνταγμένος ὁ καθένας, ἠ θρησκεία του καὶ κυρίως ἄν ἀποτελοῦσε ἤ ὄχι ἀπειλὴ γιὰ τὸ κράτος.Πλήθος μογγολοειδῶν, βραχυκεφάλων καἴ ὅ,τι θές ὑπῆρχε μέσα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, στὸ Βυζάντιο ἀκόμα περισσότερο. Παράτα πιὰ αὐτὴν τὴν ἀρρώστεια τοῦ φυλετισμοῦ, εἶναι σὰν τὴν μικροβιοφοβία.
   Τὰ περί καθαρότητας τῆς φυλῆς εἶναι βικτωριανὴ ὑστερία. Εἶναι σὰν τὴν ὑστερικὴ γυναικοῦλα ποὺ πλένεται 88 φορές τὴν ὤρα...

   Delete
  3. Λες χοντρές βλακείες...δεν φαντάζεσαι πόσο!

   Delete
 22. Κατάλαβες Δρ Παπ τι λέω έτσι; «Πατριωτική» δεξιά. Σκάνδαλα Siemens , λίστες, πολλές λίστες, μα πάρα πολλές λίστες τελευταία, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, υποβρύχια, μίζες, εξοπλισμοί, offshore κλπ. Πολύ «πατριώτες» ρε παιδάκι μου εκεί στη δεξιά ε; Μπράβο. Αυτά είναι. Δεν κινδυνεύουμε από αυτούς τους «πατριώτες». Από την ανθελληνική αριστερά κινδυνεύουμε...

  Έλα Χριστέ και Παναγία.

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. Γ.Κοντογιώργης: Να αλλάξουμε το Ολιγαρχικό Σύστημα


  https://www.youtube.com/watch?v=X2-M9VHHOxs


  Ακούστε το για να καταλάβετε τι συμβαίνει.

  ReplyDelete
 25. Θυμάσαι Κωνσταντή που σου έλεγα πριν ένα μήνα ότι έχει εκλείψει παντελώς η έννοια της μετοχής στις σύγχρονες κοινωνίες;

  Άκου τη συνέντευξη.

  ReplyDelete
 26. Πώπω πολύ τον γούσταρα για τις αλήθειες που λέει.

  5.13 «Αν θα έπρεπε κάποιος να καταδικαστεί για την οικοδόμηση ενός πλήρους συστήματος ψεύδους πάνω στο οποίο ζει και εργάζεται σήμερα και κινείται η ιστορία, είναι ο Διαφωτισμός».

  Μεγάλη ηχηρή σφαλιάρα προς τους «διαφωτιστές».

  ReplyDelete
 27. Πολύ το χάρηκα που χάσανε οι λουκανικοφάγοι από τους Γάλλους! Καθηγητά σίγουρα θα είδατε το μάτσ πιστεύω...

  ReplyDelete
 28. ...Νὰ σημειωθεῖ δὲ ὅτι σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, τὸ θέμα τῶν σχέσεων ὑπαίθρου καὶ πόλεων εἶναι τὸ κεντρικό πολι-τισμικό ζήτημα ποὺ διατρέχει τὸν λεγόμενο εὐρωπαϊκό... πολιτισμό.Πάνω σὲ αὐτό, ἀναρωτιέται κανείς 2 πράγματα.1) Τί σημαίνουν οἱ σχέσεις ποὺ συνάπτει ὁ Σύριζα μὲ τοὺς Κινέζους.
  2) Γιατὶ οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι, ἤδη πρὶν τὴν ἐπανἀσταση, ἔχουν τέτοια δυσκολία νὰ μιλήσουν ἀξιόπιστα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο.

  ReplyDelete
 29. ...περιλαμβανομένου τοῦ κου Κοντογιώργη,ποὺ λέει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία (ποιὰ εἶναι ἡ κυρία)εἶχε τὰ κλειδιὰ [τῆς αὐτοδιάθεσης] προτοῦ τῆς τὰπάρουν γιὰ νὰ τὰ δώσουν στοὺς Βαυαρούς...γιὰ τὸν Κοντογιώργη, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ ὀθωμανικό σύστημα.Κατηγορεῖ μάλιστα τὸν Διαφωτισμὸ, ἐνῶι εἶναι καθηγητὴς Πανεπιστημίου!Γερμανικὴ ἀπόκλισις...μετὰ τοῦ Κυρίου Ἡμῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυσικά και τον κατηγορεί τον διαφωτισμό γιατί έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Εσύ που δεν έχεις καταλάβει, θα κατηγορείς εμένα ότι δίνω λεφτά στην Εκκλησία εκο του πονηρού...

   Delete
  2. Φυσικά.Γιατὶ δὲν μοῦ τὰ δίνεις ἐμένα;Θὰ κάνω καλύτερη χρήση.Τέλος πάντων, πέρα ἀπὸ τὴν πλάκα, δὲν σὲ κατηγορῶ, λέω ἀπλῶς ὅτι τὸ πάρε-δώσε δὲν μοῦ φαίνεται ὅτι ἀνήκει στὴν σφαῖρα τοῦ θρησκευτικοῦ. Δὲν εἶναι μετρήσιμο τὸ θρησκευτικό, ὅπως τὸ αἰσθάνομαι ἐγὼ τοὐλάχιστον.

   Delete
  3. Γιατί να στα δώσω εσένα. Δεν έχεις να φας εσύ;

   Delete
  4. Οὐκ ἐπ ἄρτον μόνον ζήσεται ἄνθρωπος.

   Delete
 30. ΥΓ.Νὰ μελετηθεῖ τὸ ἑλληνικὸ φαινόμενο τοῦ χριστιανοφασισμοῦ.Εἶπαμε, φασισμός=ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τῶν τάξεων, ὄχι ἐξάλειψη τῶν τάξεων. Ἄρα ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ τῶν τάξεων.

  ReplyDelete
 31. Τέλος, 1)ὅλοι ὄσοι λένε γιὰ τῶν Ἑλλήνων τὶς κοινότητες, νὰ προσκομίσουν ἕνα χαρτὶ ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι ἕνα ἔστω χωριουδάκι στὸν ἕλληνικὸ χῶρο βρέθηκε ποτὲ μὲ ἀνεξάρτητη, τοπικὴ ἐξουσία ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Ἀχαϊκῆς Συμπολιτείας.Καὶ μετὰ νὰ τὰ βάλουνε μὲ τὸν Διαφωτισμό. Ποιός εἶσαι ἐσὺ ῥε μάγκα, ποὺ θὰ τὰ βάλεις μὲ τὸν Διαφωτισμό;;; Ῥε δὲν πᾶμε καλά...δηλαδὴ ὁ Κοντογιώργης εἶναι σὲ θέση νὰ κάνει πέρα τὸν Βολταῖρο καὶ τὸν Ντιντερό...οὔτε στὸν Χόμπσμπαουμ δὲν ξέρει νὰ ἀπαντήσει.Ποῦ τὸ πήρανε τὸ χαρτί τους αὐτοί οἱ τῦποι;:Aαααα..μήπως ἀνήκουνε καὶ αὐτοὶ στὴν Βαὐαρικὴ παράδοση ποὺ καταγγἐλλουν;;Kαὶ ἐπ αὐτοῦ..

  2)Νὰ διερευνηθεῖ τὸ φασιστικὸ ὑπόστρωμα ποὺ διατρέχει, ἄν τὰ διατρέχει, ποὺ τὰ διατρέχει, κατὰ σειράν, ΕΑΜ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ καὶ

  3) μήπως αὐτὸ σχετίζεται μὲ τὶς τωρινές ἑλληνοκινεζικές σχέσεις; Ποῦ ξέρω ἐγὼ ἄν ὁ Τσίπρας δὲν τὴν ἔχει δεῖ δικτάτορας !!!!!Καὶ δὲν εἶναι ὁ μόνος....ὁ ἀντικοινοβουλευτισμὸς ἔχει γίνει καραμέλα.Ὅλοι ἔχουνε γίνει φασισταράδες.Γιατί φασισταράδες;;Διότι, προσέξτε-τὸ ΚΚΕ, ἐπισήμως, εἶναι πάντοτε πάρα πολύ προσεκτικὸ στὶς διατυπωσεις του.Προσπαθεὶ νὰ κρατηθεῖ ἑξωκοινοβουλευτικό θεωρητικῶς ὄντας κοινοβουλευτικὸ στὴν πράξη.Ἀντίθετα ἄλλοι, πολλοὶ ποὺ ὐπηρέτησαν τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα στὸ παρελθόν, ἔχουν ξεσαλώσει....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Φυλακή θα μπείτε οι απατεώνες «διαφωτιστές». Τελείωσε η μάσα σας εις βάρος των φτωχών με πρόσχημα ότι όσοι βοηθάνε είναι εκ του πονηρού. Αυτά τα λέτε για τα τρώνε τα αφεντικά. Για αυτό κατηγορείτε τις φιλανθρωπίες.

   Πολύ κράτησε η μάσα σας δύο αιώνες. Τώρα φυλακή.

   Delete
  2. Τί νὰ σοῦ πῶ ῥε Γιάννη...μὲ χρυσὰ κουτάλια τρῶνε στὴν Ἑλλὰδα οἱ έπιστήμονες,ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Κοραῆ...

   Delete
  3. Δεν εννοώ εσένα. Εννοώ όσους βάζουν ως πρόσταγμα τις αξίες του διαφωτισμού και από πίσω κρύβονται σκουλήκια. Γιατί αυτό γίνεται Κωνσταντή εδώ και δύο αιώνες. Μη τρελαθούμε τελείως.

   Delete
  4. Διότι Κωνσταντή μου, αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι ο φιλευθερισμός ο οποίος είναι το απότοκο του διαφωτισμού, έλκει τα ανθρώπινα πάθη. Όταν ενός ανθρώπου του παρέχεις ως αποκλειστικό προορισμό το μοτίβο «βγάλε όσα περισσότερα χρήματα μπορείς για να είσαι ο καλύτερος», εσύ τι λες να γίνει; Αυτός που θα βγάλει αυτά τα χρήματα τι θα τα κάνει; Θα τα μοιράσει στους φτωχούς ή θα ικανοποιήσει τα πάθη του χτίζοντας βιλάρες και αγοράζοντας σπιτάρες και αμαξάρες και μηχανάρες οδηγούμενος αποκλειστικά από τυφλό εγωισμό; Και όλα αυτά μαζί με το γεγονός σκέψου τα ότι οι πλούσιοι δεν ελέγχονται κιόλας. Και μαζί με αυτά σκέψου και το άθεο αντιεκκλησιαστικό πνεύμα του διαφωτισμού. Ε δεν άφησε και τίποτα όρθιο. Πες μου εσύ ο υπέρμαχος, τι άφησε; Την σημερινή σκοτεινή δημοκρατία που ως πολίτης δεν γνωρίζω τι γίνεται και η μία απατεωνιά διαδέχεται την άλλη πίσω από την πλάτη μου; Κι όλα αυτά για ποιο λόγο; Για να είναι υποτίθεται ο καθένας «ελεύθερος» να βγάζει όσα λεφτά θέλει, όπως θέλει και να ζει αυτός καλά κι οι υπόλοιποι χειρότερα. Αυτό είναι το πρότυπο του διαφωτισμού, όσο και να το αρνείσαι. Καθαρά άθεο και βρώμικο. Φυσικά ξέρω τι θα απαντήσεις. Ότι αυτό είναι μια ερμηνεία και ότι δεν συμβαίνει έτσι κλπ...

   Delete
  5. Ἔτσι συμβαίνει,ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐξηγησεις ὅτι χρῆμα (ἀπαραίτητο) καὶ ἐμμονὴ στὴν ἀπόκτηση διανοητικῶν ἀγαθὼν εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα, ἀλλιῶς γίνονται παρεξηγήσεις, καθῶς ὁ ἄλλος νομίζει ὅτι δὲν θές τὰ...μαθηματικά.

   Delete
 32. Έφαγε η δεξιά την Χρυσή Αυγή κύριε Κιτσίκη. Γιατί τους φάγανε; Αν βγει η Χρυσή Αυγή θα τους βάλει όλους φυλακή κ.Κιτσίκη για τα θαλασσοδάνεια και τις κρεπάλες στο δημόσιο. Και αυτό το ξέρουμε και το ξέρει όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ ξέρετε αποδεδειγμένα ότι τους βρίζω τους χρυσαυγίτες, αλλά αυτό το πιστεύω ειλικρινά. Θα μπούνε φυλακή οι απατεώνες και οι καταχρηστές του δημοσίου χρήματος Το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει μία Χ κάθαρση στην Ελλάδα είναι η Χρυσή Αυγή. Σε βάθος χρόνου ίσως έχουν κάποια επιτυχία.


  Κασιδιάρης: Τσάτσοι του Ψυχάρη οι Νεοδημοκράτες

  https://www.youtube.com/watch?v=u5-N5TpaWUc

  ReplyDelete
 33. Θαλασοδάνεια εκατοντάδων εκατ. ευρώ στα megaλα κανάλια με εγγύηση τις... ταινίες τους!- Απίστευτες αποκαλύψεις στην εξεταστική


  Δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα γνωστά μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια έδιναν τράπεζες με μεγάλη ευκολία και με εγγύηση την... ταινιοθήκη τους! Τα στοιχεία αυτά κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια σε κόμματα και ΜΜΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ΑΝΤΕΝΝΑ πήρε δάνειο πάνω από 100 εκατ. ευρώ πριν από μερικά χρόνια, και μέσα στην κρίση, με εγγύηση την ταινιοθήκη, η αξία της οποίας υπολογίστηκε σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από 6 μήνες η ταινιοθήκη "πέταξε" στα 440 εκατ. ευρώ!

  Στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φ. Καραβίας, ο οποίος δέχτηκε σειρά ερωτήσεων για τις σκανδαλώδεις δανειακές διευκολύνσεις προς τους ομίλους μέσων ενημέρωσης. Η συγκεκριμένη τράπεζα φέρεται να έχει δώσει 1,4 δισ. ευρώ στα μέσα ενημέρωσης.

  Η Eurobank παράλληλα έχει δώσει δάνειο 5,2 εκατ. ευρώ στο ΠΑΣΟΚ με μία απλή υποσχετική επιστολή (!) και 3,3 εκατ. ευρώ στη ΝΔ, δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί από το 2014 καθώς δεν εξυπηρετούνται.

  http://www.candianews.gr/2016/07/05/460993/

  ReplyDelete
 34. ΠανιώτηςJuly 8, 2016 at 5:39 AM

  http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/leros_metanastes_me_tsekouria_epitethikan_se_astynomikous-64404322/

  Κατάντια, κύριε καθηγητά. Κατάντια...
  Ανομία και ασυδοσία...
  Απογοήτευση παντού...
  Χώρα των ζωντανών νεκρών καταντήσαμε...

  ReplyDelete
 35. Κασιδιάρης: Χορηγός του ΚΚΕ και του Σύριζα η Eurobank

  https://www.youtube.com/watch?v=a9r2eRXs_HY

  ReplyDelete
 36. Ὅλες αὐτὲς οἱ κατακραυγές κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ ἔχουν ξανακουστεῖ ἀπὸ διάφορες πλευρές. Ἄλλο νὰ εἶσαι κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ γιὰ τὰ στραβά του καὶ ἄλλο νὰ εἶσαι κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ γιατὶ ὀνειρεύεσαι νὰ εἶσαι μέρος ἑνὸς Διευθυντήριο ποὺ θὰ βγάζει διατάγματα ποὺ θὰ ἀρχίζουν.."Σὐμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ...".Ῥε ξέρετε τί πᾶ νὰ πεῖ νὰ μὴν ὑπάρχει καταστατικὸς χάρτης;;Ξέρετε τί πάει νὰ πεῖ ἀνεξέλεγκτη ἐκτελεστικὴ ἐξουσία;;Ῥε εἶστε μὲ τὰ καλα σας;;Γιὰ συνέλθετε λιγουλάκι...

  Κοντογιώργης.Γιὰ νὰ μὴν τὸν πάρω τὸν ἄνθρωπο στραβά, θὰ πῶ πρώτα ὅτι δὲν τὸν ἔχω διαβάσει ΟΛΟΝ.Ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ἔχω διαβάσει, καταλαβαίνω ὅτι μὲ διάφορα διανοητικὰ τσαλιμάκια προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ βγάλει λάδι τὴν ἐκκλησία.....

  Δηλαδἠ.Ὡς γνωστόν,ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι ἀντικληρικαλικός....πῶς τὰ κατάφερε ἠ ἐκκλησίτσα μας νὰ γίνει ἐθνικιστική;;Λοιπόν, αὐτὸ ποὺ ΔΕΝ λέει ὁ Κοντογιώργης εἶναι τὸ ἑξῆς.

  Ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ...Μ.Ἀλεξάνδρου, ἡ θρησκεία, ἤ μάλλον ἡ λατρεία, εἶναι ἀναφαίρετο συστατικὸ τῆς ΜΟΝΑΡΧΙΚΗΣ διοικήσεως.Γιατί μετὰ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο ἄργησε νὰ παρουσιαστεῖ διεκδικητὴς τοῦ βυζαντινοῦ θρόνου;;Διότι ἡ ἐκκλησία ἀναγνώρισε τὸν ΣΟΥΛΤΑΝΟ σὰν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων καὶ σὲ κάθε λειτουργία μέχρι τὸ 1820 τοὐλάχιστον προσευχόταν ὑπὲρ αὐτοῦ καἰ ὑπὲρ τῆς πατάξεως τῶν ἐχθρῶν του....
  Ὁ ἐθνικισμὸς ὅμως εἶναι ἀντιμοναρχικός, ἄρα καὶ ἀντισουλτανικός (Ῥ.Φεραῖος,Κοραῆς).

  Πῶς θὰ μπεῖ μέσα στὸν ἐθνικισμὸ ἡ ἐκκλησία;Θὰ τὴν βἀλουμε νὰ ῆτανε πάντοτε "ἀνθρωποκεντρική",καὶ ἀντι-τουρκική.Μόνο ποὺ δὲν ἤτανε ἀντιτουρκικὴ, ἡ καημένη...ἡ ἐκκλησία μας ῆταν ἀναπόσπασπαστο καθημερινὸ κομμάτι τῆς μοναρχίας ποὺ ἐπικρατοῦσε ὁλοφάνερα σὰν πολιτικὸ σύστημα (ὄχι φιλοσοφικά,βλ.τὸ ἑλληνικὸ κοσμοσύστημα τοῦ Κοντογιώργη) μέχρι τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 21.

  Δηλαδὴ τί πᾶ νὰ πεῖ φταίει ὁ Διαφωτισμός;;Μωρὲ θέλετε μοναρχία;;Πεῖτε το ξεκάθαρα, καὶ μαζί πεῖτε πῶς τὴ θέλετε. Ἀφῆστε τὰ διάφορα περὶ Διαφωτισμοῦ καὶ διάφορα τέτοια.Ἑκτός κι ἄν εἶστε Γερμανοὶ ἐθνικισταί, ποὺ τὰ βάζετε μὲ τοὺς Γάλλους...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ καλά καταλαβαίνουμε τι πάει να πει καταστατικό χάρητς και σύνταγμα. Εσείς επιθυμείτε το χάος για να κλέβουν μόνο οι υψηλά ιστάμενοι στα μουλωχτά και αν εξαιρούνται μονίμως από το νόμο και τις διατάξεις του, όπως και γίνεται, εμείς επιθυμούμε το χάος για να κλέβουμε κι εμείς από την πίτα των εκατομμυρίων ευρώ, και οι μεσαίοι και οι φτωχοί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και θα έρθουν αυτές οι στιγμές Κωνσταντή στο μέλλον, να είσαι σίγουρος.

   Delete
 37. ΥΓ.Τεκμηρίωση
  http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/oligarxia-ton-symmorion-toy-giorgoy-kontogiorgi

  ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Ελληνικός κόσμος, ήταν οργανωμένος από την αρχαιότητα μέχρι και την απελευθέρωση, δηλαδή και στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, κατά το σύστημα των πόλεων, των κοινών. Αυτό που λέμε κοινότητες, είναι τα κοινά που προέρχονται από τις πόλεις-κράτη. Δεν είναι αυτοδιοίκηση. Έχουν την δική τους πολιτεία, τις δικές τους εσωτερικές πολιτικές, κλπ.Στα περισσότερα από αυτά τα κοινά οι κοινωνίες τους είναι συγκροτημένες σε δήμους.Δήμος τι σημαίνει; Ότι τα μέλη του κοινού συγκεντρώνονται κάτω από τον πλάτανο, σε μία πλατεία, οπουδήποτε, και παίρνουν αποφάσεις. Εάν λοιπόν ένα μέλος αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ή είχε να διατυπώσει ένα αίτημα το έθετε ενώπιον του κοινού λαού, για να το λύσουν όλοι μαζί. Στο εθνικό κράτος [ἀντίθετα]εκαλείτο ο πολίτης να το θέσει στον πολιτικό καμματάρχη.

  Σχόλιο-Αὐτὰ, εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς.Τὸ κομματικὸ σύστημα ἦρθε κατευθείαν ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία,ὁλόκληρο.Καὶ πιθανότατα ὑπῆρχε καὶ στὸ Βυζάντιο.

  Πιό κάτω,
  "Οι εκλογές δεν δίνουν λύση. Το πρόβλημα δεν είναι η εναλλαγή στην εξουσία των φορέων της κομματοκρατίας, αλλά η κατάλυσή της".Σχόλιο-δηλαδή;;;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδή πραξικόπημα και βία για να μοιραστεί το χρήμα. Εφόσον δεν μοιάζει εφικτό να γίνει αυτό που λέω εγώ, δηλαδή να αρχίζουν οι πλούσιοι από μόνοι τους να μοιράζουν το χρήμα, τότε αυτή είναι η λύση. Ούτε μοιάζει εφικτό η χρυσή αυγή να είναι πρώτο κόμμα ώστε να υπάρχει κάποιος έλεγχος στους νταβατζήδες.

   Delete
  2. Τρώνε, τρώνε, τρώνε ασταμάτητα από πίσω και στην κοινωνία ο κόσμος δεν έχει ούτε ψωμί. Κι έχουν κι εσάς να τους υποστηρίζετε στο πρόσταγμα της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε πως να πέσουν αυτοί...

   Delete
  3. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΔΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ἑπιτέλους,τὴ βρήκα τὴν πάρα πολὺ θολὴ πρόταση τοῦ κου Κοντογιώργη ἀνάμεσα στὶς πολυαριθμες ἱστορικὲς ἀνακρἰβειες ποὺ τὴν περιτριγυρίζουν....Ἁκοῦστε τί λέει.

   "[...]Η βιολογία [!!!!]των συγχρόνων κοινωνιών μάς καλεί να σκεφθούμε πάνω στο ζήτημα της μετάβασής τους από το μη αντιπροσωπευτικό [????]πολιτικό σύστημα, που βιώνουμε, στην αντιπροσώπευση. Από τη στιγμή που η ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό της πολιτείας και θα λειτουργήσει ως εντολέας, οι κοινωνικοί συσχετισμοί, που υπαγορεύουν τις πολιτικές αποφάσεις, θα ανατραπούν δραματικά υπέρ της. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι αρκεί γι'αυτό μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης, που θα έδινε στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα του "ελέγχειν" και του "ευθύνειν" της πολιτικής τάξης.[...]

   Τί ἐννοεῖ-δημοψηφίσματα-ὄχι.Ἑδὼ πρέπει νὰ μαντέψουμε.Μαντεύω ἐγώ.

   Ἑννοεῖ,χωρίς νὰ τὸ λέει ξεκάθαρα, ἀλλὰ μασῶντας διάφορες καραμέλες,ἔνα διευθυντήριο,ποὺ τὸ στηρίζει ἔνα περιορισμένο σῶμα πολιτῶν. Γιὰ νομιμόφρον πραξικόπημα μιλάει,ὁ μάγκας.Βουλὴ τῶν τετρακοσίων.....Πάρα πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ ἔχουν παρόμοιες ίδέες.ΑΥΤΗ εἶναι ἠ μπουρζουαζία.Σιγὰ μὴν δεσμεύεται ἡ μπουρζουαζία ἀπὸ τὸν κοινοβουλευτισμό....

   Delete
  4. Αναφορικά με τις εκλογές, το ίδιο μου είχε απαντήσει και ο κ.Κιτσίκςη σε ερώτησηή μου προ 3-4 μηνών. Να σταματήσει ο ελληνικός κόσμος να νομίζει ότι η πολιτική κάθαρση θα έρθει μέσω των εκλογών. Άρα συμφωνεί με τον Κοντογιώργη και ο Κιτσίκης.

   Delete
  5. Ὁ Κιτσίκης δὲν λέει ψέματα.

   Delete
  6. Όπως νομίζεις. Εγώ τονίζω ότι Κιτσίκης και Κοντογιώργης εμμένουν ότι η λύση δεν θα έρθει μέσω εκλογών.

   Delete
  7. Ἄλλο νὰ λὲς ὅτι ἡ λύση δὲν θἄρθει μέσωι ἐκλογῶν κιἄλλο νὰ λὲς νὰ μὴν ἔχουμε καθολικὴ ψηφοφορία, μουλωχτά, βρίζοντας τὰ κόμματα χωρίς νὰ λὲς καθαρὰ τί θές στὴ θέση τους καὶ ποιὸ εἶναι κατὰ τὴ γνώμη σου τὸ ΠΛΑΙΣΙΟ ἐντὸς τοῦ ὁποίου γίνεται τὸ πράγμα.

   Delete
 38. Και εδώ δεν μιλάμε για μερικά ψωροχιλιάρικα όπως έχω εγώ και δίνω μερικά στους φτωχούς. Εδώ κ.Κιτσίκη όπως βλέπετε από την είδηση που ανέβασα μιλάμε για χρήμα, πολύ χρήμα όχι αστεία κ.Κιτσίκη. Το οποίο διαχειρίζονται οι εγχώριοι νταβατζήδες όπως αυτοί θέλουν και παρασύρουν τον κόσμο σε ένα αδειανό πουκάμισο, στο όνομα και το πρόσταγμα της ελευθερίας, για να εκμεταλλεύονται αυτό το δημόσιο χρήμα όπως αυτοί νομίζουν ότι θα ήταν καλύτερα. Και έχουν τα μούτρα και μιλάνε κιόλας οι Ξεδιάντροποι στο όνομα της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για διαφωτισμό και άλλες αστειότητες. Και δε ντρέπονται οι ξετσίπωτοι που έχουν καταντήσει την κοινωνία σαν τα μούτρα τους.

  ReplyDelete
 39. Ἐγὼ διαπιστώνω ὅτι τὰ τελευταία χρόνια πολὺ παίζει τὸ σενάριο τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ,καὶ νὰ ἐπισημάνω ὅτι στὸν κοινοβουλευτισμὸ ἐπιτρέπεται νὰ μὴν ψηφίζεις, ἀπόσο ξέρω.
  Ἀντίθετα, στὰ ὑπόλοιπα καθεστῶτα, τῆς ἀμέσου δημοκρατίας περιλαμβανομένης, ἀπαγορεύεται νὰ ΜΗΝ ψηφίζεις...

  ReplyDelete
 40. Κοινωνία...Εἶμαι πλέον πεπεισμένος ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσει κανείς ὁ,τιδήποτε ἀφορᾶ τὴν Ἑλλάδα ἄνευ σπουδῶν Τουρκολογίας καὶ Βυζαντινολογίας.Αὐτὰ ποὺ μαθαίνουμε στὸ ἐξωτερικό, π.χ. πολιτικές ἐπιστήμες ἔτσι γενικῶς, μετα-μοντερνισμὸς καὶ τρίχες κατσαρές, τὰ μετακενώνουμε στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ τουπέ τοῦ δυτικοσπουδαγμένου καὶ σφάζουμε ὄχι μὀνο τὴν ἱστορική, ἀλλὰ καὶ τὴν ζῶσα πραγματικότητα.Ἑπιπλέον ἀναπαράγουμε τὸν πλέον ἀπαράδεκτο ἐπαρχιωτισμό, Φαναριωτισμό, Κολωνακισμό (λέξη κι αὐτή) καὶ ἀντιἐπιστημονισμό.Ἅν αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ Γιάννης μὲ τὴ λέξη Διαφωτισμό, νὰ τὸν πληροφορήσω ὅτι δὲν φταίει ὁ Διαφωτισμὸς (καὶ ἕνα κάποιο μασωνικὸ πνεῦμα ποὺ τὸν συνοδεύει) γιὰ τὰ χάλια τῶν Ἑλλήνων διανοουμένων. Στὸ χέρι τους εἶναι νὰ κρατήσουν τὰ καλά του, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ σημαντικότερα εἶναι α-ἡ ἀκρίβεια β-ἠ ἄρνηση τῆς αὐθεντίας.Ὁ μηρυκασμὸς τοῦ Κύριε Ἐλέησον δὲν παράγει μόνο Θεῖον Φῶς ἀλλὰ καὶ Διαβολικὸ Σκότος´θυμίζω καὶ τὸ διαλαλῶ σὲ ὅλους τοὺς τόνους ὅτι θαυμάζω τὴν Ὀρθοδοξία στὴν ἀποστροφὴ της γιὰ τὸ θέατρο, ὅπου θέατρο ἐννοῶ τὴν ἐσωτερική ὑποκρισία.Ἁντίθετα ἡ εἰσβολὴ τοῦ θεάτρου -καὶ τί θεάτρου, μπουλβάρ....-στὴν καθημερινή,δημοσιογραφική, τηλεοπτική, ἐπιστημονική καὶ διαπροσωπική ζωὴ τῶν Ἑλλήνων τὴν καταστρέφει, καὶ ἀπειλεῖ πλέον καὶ τὸ ὑγιές θρησκευτικό συναίσθημα, ποὺ ταὐτίζεται μὲ τὴν ἀλήθεια, πανάθεμάτηνα, καὶ ὄχι μὲ τὰ τσαμπουνήματα τοῦ κάθε πικραμένου.Φυσικά τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι τρίχες ὄταν μιλἀνε γιἀὐτά οἱ ἠθοποιοί.Ὁ ἠθοποιός δὲν κρίνεται ἀπὸ τὸ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ τῶν λεγομένων του ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μή-λεκτικὴ ἐπαφὴ του μὲ τὸν θεατή.Τῶρα, τὸ νὰ προκαλέσει ὁ ἠθοποιός μιὰ ὀρθόδοξη ἀντίδραση ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ, ποὺ νὰ τὸν μουτζώσει, καὶ νὰ ἀνέβει ἐπὶ σκηνῆς, καὶ νὰ πεῖ-ἄει σιχτήρ μὲ τὸ θέατρο, θέλω ἐκκλησία, θελω Καραγκιόζη, θέλω Ὅπερα τοῦ Πεκίνου, θέλω Κύριε Ἐλέησον, σημαίνει ὄτι τὸ φιλοθέαμον κοινὸ ἔχει διαφθαρεῖ μέχρι τὸ μεδοῦλι, ἤ, ἀπλῶς, ἔχει γεράσει...ἐκεί ποὺ λέγανε ζήτω τὸ ἔθνος, μετά λέγανε-θέλω λαοκρατία, μετά Ἕνα-Ἕνα-Τέσσερα, μετὰ τῆς Δικαιοσύνης Ἥλιε Βολικέ, μετὰ Εὐρώπη καὶ δάνεια, τῶρα ξανά-μανά Ἑλληνορθοδοξία καὶ ὅπου νᾶναι θὰ λέμε Τσιν-Τσαν-Τσον.
  Εἶναι σίγουρο ὡστόσο ὅτι πρέπει νὰ γίνουν τὰ ἑξῆς.1) Ἡ Τουρκία νὰ μπεῖ στὸ εὐρώ.2)Ἡ ἱσοτιμία τοῦ εὐρὼ νὰ κλειδωθεῖ μἐ αὐτὴν τοῦ Γιουάν.3)Καὶ βασικότερο.Νὰ πάψουν οἱ ἕλληνες πολιτικοί, δημοσιογράφοι καὶ διανοούμενοι-ὁ κος Κοντογιώργης, γιὰ παράδειγμα, νὰ λενε ψέμματα στὸν λαὸ προκειμένου νὰ λένε ψέματα στὸν ἑαὐτὀ τους, διότι τότε παίζουν τὸ χειρότερο δυνατό θέατρο.Δὲν ὑπάρχει πιὸ σιχαμένος ἠθοποιός ἀπὸ αὐτὸν ποὺ ἐγκαθιδρύει συνωμοτική σχἐση μὲ τὸ κοινό του.Καὶ αὐτὴ ἡ συνωμοτική σχέση μοῦ φαίνεται ἔκδηλη στὰ στραβά τοῦ λεγομένου φιλελευθερισμοῦ, τοῦ λεγομένου φασισμοῦ, καὶ τοῦ λεγομένου κομμουνισμοῦ, ποὺ συναντηθῆκαν ὅλοι μαζὶ στὸν τελευταῖο πόλεμο γιὰ νὰ παραγάγουν ἕναν τεράστιο ἀγῶνα μονομάχων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν λέει ψέματα ο Κοντογιώργης. Την αλήθεια λέει μόνο για τις κραιπάλες των σκοτεινών «διαφωτιστών» και της «δημοκρατίας» του σκότους, της παρανομίας και των θαλασσοδανείων. Η χειρότερη μορφή ολιγαρχίας που έχει υπάρξει ποτέ. Όλοι οι κάτοικοι απομονωμένοι τελείως από το κοινό καλό και συμφέρον και ξεκομμένοι από τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες πάντα φθάνουν «φιλτραρισμένες» στα αυτιά τους.

   Επίσης δεν πρόσεξες ένα άλλο σημείο της ομιλίας του. Εκεί που λέει ότι ο «διαφωτισμός» ταύτισε τις έννοιες της δημοκρατίας και της αντιπροσώπευσης. Λες και το κόμμα που θα ψηφίσει κάποιος στην Ελλάδα τον εκπροσωπεί. Τι παραμύθια είναι αυτά που τους ταϊζετε ρε Κωνσταντή. Αφού μαζί βρε τα τρώνε με τις τράπεζες τα κόμματα. Δεν είδες τα θαλασσοδάνεια που σκάσανε σαν βόμβα μες την εβδομάδα;

   Delete
  2. Ὁ μηρυκασμὸς τοῦ Κύριε Ἐλέησον δὲν παράγει μόνο Θεῖον Φῶς ἀλλὰ καὶ Διαβολικὸ Σκότος´θυμίζω καὶ τὸ διαλαλῶ σὲ ὅλους τοὺς τόνους ὅτι θαυμάζω τὴν Ὀρθοδοξία στὴν ἀποστροφὴ της γιὰ τὸ θέατρο, ὅπου θέατρο ἐννοῶ τὴν ἐσωτερική ὑποκρισία.Ἁντίθετα ἡ εἰσβολὴ τοῦ θεάτρου -καὶ τί θεάτρου, μπουλβάρ....-στὴν καθημερινή,δημοσιογραφική, τηλεοπτική, ἐπιστημονική καὶ διαπροσωπική ζωὴ τῶν Ἑλλήνων τὴν καταστρέφει, καὶ ἀπειλεῖ πλέον καὶ τὸ ὑγιές θρησκευτικό συναίσθημα, ποὺ ταὐτίζεται μὲ τὴν ἀλήθεια, πανάθεμάτηνα, καὶ ὄχι μὲ τὰ τσαμπουνήματα τοῦ κάθε πικραμένου.Φυσικά τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ ἡ ἐλευθερία εἶναι τρίχες ὄταν μιλἀνε γιἀὐτά οἱ ἠθοποιοί.


   Άσε ρε Κωνσταντή τώρα. Μου μπλέκεις σε κάθε σου ποστάρισμα την Εκκλησία. Τι σχέση έχουν αυτά που αναφέρω εγώ με την Εκκλησία. Τρώνε σου λέω οι εγχώριοι και εσύ μου λες για την αλήθεια της Εκκλησίας, μήπως και γίνει πιστευτό το μήνυμά σου.

   Delete
  3. Και κοίτα πόσο υποκριτές είστε ρε Κωνσταντή. Θυμάσαι πάλι που σου είπα πριν κάνα 2μηνο ότι κατεβάζουν κείμενο 7.500 σελίδων ώστε να ψηφιστεί σε δύο μέρες; Ποιος προλαβαίνει να διαβάσει ρε φίλε μέσα σε δύο μέρες ένα κείμενο 7.500 σελίδες; Ποιος, πες μου. Ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα; Αυτό το συμβάν ήταν το αποκορύφωμα της αλητείας των διαφωτιστών. Ρε καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται; Τι δημοκρατίες και αντιπροσωπεύσεις και παραμύθια τους πουλάτε;

   Delete
  4. Κωνσταντή, εντόπισες τρια πολυ σημαντικά σημεία κατά τη διάρκεια της ροης της σκέψης σου.
   Α) Το ότι χωρίς Τουρκολογία και Βυζαντινολογία, οποιαδήποτε ανάγνωση του Ελλαδικού προβλήματος τα τελευταία 200 χρόνια θα είναι λειψή και κατά ένα μεγάλο ποσοστό, άτοπη ή άχρηστη.
   Β) Η διαστρέβλωση της (ας πούμε) ελληνικότητας στη Δυση και στη συνέχεια το σερβιρισμα της πίσω στον ελλαδικό χώρο σαν δηλητηριασμένο πιάτο φαι για πολύ μπερδεμένους-ζαλισμένους πελάτες.
   Γ) Το χαρακτηριστικό του διαρκούς "performance", σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή.

   Οσο για τον κ. Κοντογιώργη, η εντύπωση που μου δίνει (μπορει να κάνω λάθος) απο τη συνέντευξη, είναι ότι παλευει να εφεύρει ενα τροπο να κρατησει τη μπουρζουαζία στη θέση της όσο προσπαθει να της περάσει μια ασαφή ελληνικότητα ωστε να παραμείνει ηγεμονεύουσα αλλά με νεα "ποιοτικά" χαρακτηριστικά. Κλασσικός αστικός οπορτουνισμός.

   (Η άποψη μου για τον Κοντογιώργη, μπορεί να αλλάξει εάν ακούσω κάτι απο μέρους του, που να αντικρούει τη γνώμη που σχημάτισα για τα λεγόμενα του).

   Delete
  5. Τον αδικείτε θεωρώ τον Κοντογιώργη. Δεν έχετε ψυχανεμισθεί σωστά το πνεύμα του. Δείτε αυτό.

   https://www.youtube.com/watch?v=oJahJT241V8

   Delete
 41. Όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε για τις απόψεις του κ Γεωργίου Κοντογιώργη δεν έχετε καμίαν ανάγκη του διαφωτισμού του Κωσταντή, μπορείτε να τις γνωρίσετε από τον ίδιον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας παραθέτω:
  http://contogeorgis.blogspot.gr/

  ReplyDelete
 42. Συμπέρασμα-ἡ ἀνάπτυξη συνεργασίας μὲ τὴν Κίνα μοῦ φαίνεται ὅ,τι καλύτερο ἔχουμε νὰ κάνουμε.
  Ἕνα ἐμπόδιο βρίσκω-τὴν τάση τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων νὰ γίνονται μοναρχικά, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀνάπτυξη κληρονομικῆς προσωπολατρείας (ἄν καὶ διαβάζω ὅτι τὸ ΚΚΚ κάνει συνεχῶς κριτικὴ στὴ Β.Κορέα γιὰ τὸ θέμα αὐτό)ἀλλα κυρίως μὲ τὴν ἀνἀπτυξη, δίπλα στὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων, μιᾶς μυστικῆς ἀστυνομίας μὲ δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου.

  Φυσικά, ἔτσι ἐπιβάλλεται ἡ μοναρχία παντοῦ.Λέει ὁ Κοντογιώργης.
  "Δηλώνω εξαρχής ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι αναχρονιστικό και συνάμα αντιδραστικό. Είναι αναχρονιστικό, διότι ανάγεται στις διανοητικές επεξεργασίες και ανάγκες του 18ου αιώνα, όταν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αγωνιούσαν να αποτινάξουν τη φεουδαρχία."

  Ἅλλη πάλι ἀνακρίβεια σχολικοῦ τύπου.Ἑντωμεταξύ, ὁ Κοντογιώργης διδάσκει καὶ στὴ Γαλλία....φεουδαρχικὰ κατάλοιπα ναί,ἀλλὰ σιγὰ μὴν περίμενε τὸν 18ο αἰῶνα ἡ Ἁπόλυτη Μοναρχία γιὰ νὰ τὰ βάλει μὲ τὴν Φεουδαρχία.Δὲν προέρχεται μονάχα ἀπὸ ἀμορφωσιά ἡ τἀση πολλῶν πολιτικῶν λεγομένων ἐπιστημόνων καὶ πολιτικιζόντων ἱστορικῶν νὰ θέλουνε νὰ διαγράψουνε τὴν μοναρχία ἀπὸ τὴν Ἱστορία.Καὶ ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ καὶ τὸ Βυζάντιο καὶ ἡ Τουκοκρατία ὅλο καὶ πάνε νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορία ἐπειδὴ ἦταν μοναρχίες.

  Οἱ ἔννοιες τῆς πολιτικῆς ἱσότητας σὲ περιβάλλον μοναρχίας ἀνεπτύχθησαν.Πράγματι, ὁ Διαφωτισμός, στὸ βαθμὸ ποὺ εἶναι κίνημα ἀστικό, καὶ μάλιστα ἀστικό-τῆς νομενκλατούρας (δικηγόροι,μηχανικοί,υπάλληλοι,μὲ τὰ πολλά, τοῦ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥ καθεστῶτος) εἶναι κίνημα ὀπισθοδρομικὸ ἀπὸ κοινωνικὴ ἄποψη.Ἡ ἀξία τῆς μόρφωσης, τῆς ἐξυπνάδας (πόσες φορές δὲν άκοῦμε ἀπὸ τὰ κωλόπαιδα ὄτι οἱ φτωχοί εἶναι βλάκες) εἶναι ἴδιον τῶν ἀστῶν ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ θέσεις-κλειδιά τοῦ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥ κράτους.

  Τὸ μοναρχικό κράτος στηρίζεται ὄχι στὴν διάνοια, ἀλλὰ στὴν θρησκεία καὶ τὴν λατρεία.Διότι τὸ μοναρχικό κράτος βασίζεται στὴν συνεργασία ἀγροτῶν, πρωτἀπόλα, καὶ ἐμπόρων, ποὺ διαμορφώνουν τὸ λεγόμενο tiers état, μὲ τοὺς ἀριστοκράτες γιὰ τὸν στρατό καὶ τοὺς κληρικοὺς γιὰ τὴν φροντίδα τῆς εύστάθειας τοῦ συστήματος.Ἡ ἀριστοκρατία, ἡ ἔγγειος ἀριστοκρατία, εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τῆς μοναρχίας, ὄχι ἡ ἀστικὴ τάξη.Διότι ἔχει ἀναρχικές τάσεις.

  Tὂ κύκνειο ἄσμα τοῦ Αἱζενστάτιν,ὁ Ἱβάν,εἶναι σπουδὴ πάνω στὴ μοναρχία καὶ ταὐτόχρονα κριτικὴ τοῦ μοναρχίζοντος κομμουνισμοῦ.Ἑδῶ εἶναι τὸ μόνο σωζόμενο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνολοκλήρωτο Τρίτο Μέρος.https://www.youtube.com/watch?v=1KQhjPt5XUM

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι πολύ γενικευμένα και λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, αυτά που υποστηρίζεις. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε απόλυτη μοναρχία ούτε στη Ρώμη ούτε στο «Βυζάντιο». Συνέχεια υπήρχαν σφετεριστές της εξουσίας που αυτοανακηρύσσονταν αυτοκράτορες και έπαιρναν με το μέρος τους μέρος του στρατού και ολόκληρες πόλεις. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι αυτές οι τάσεις ήταν μορφές επανάστασης, αντίδρασης και αντίθεσης προς την πολιτική των επισήμων αυτοκρατόρων. Εσύ βλέπεις καθόλου στις μέρες να υπάρχουν τέτοιες τάσεις Κωνσταντή; Βλέπεις ας πούμε εξωτερική συνεργασία χωρών κατά του Σόιμπλε και της οικονομίας του; Το να κάνεις δημοψηφίσματα και να αποχωρεί μία μία χώρα δε θα πετύχει και πολλά. Απλώς θα διαλυθούν οι χώρες. Μόνο ο Παπαδόπουλος το έκανε αυτό στην Ελλάδα. Ήταν κάτι σαν Ρωμαίος σφετεριστής ο Παπαδόπουλος ας πούμε. Ναι αλλά στην Ύστερη Αρχαιότητα και στο Μεσαίωνα αυτό γινόταν συνέχεια. Υπήρχαν πολλοί «Παπαδόπουλοι». Δεν υπήρχε απόλυτη μοναρχία, ούτε μία μόνιμη τάξη πραγμάτων όπως υπάρχει σήμερα. Στις μέρες μας άνετα μπορούμε να πούμε ότι ζούμε μια απόλυτη μοναρχία. Μόνο που μονάρχης σήμερα είναι οι αγορές και οι τράπεζες. Είναι ένας μονάρχης σε μορφή ολιγαρχίας οι οποίοι ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Και ο Χίτλερ ήταν ένας πολύ δυνατός σφετεριστής. Αυτά θα γράψει σε βάθος χρόνου η Ιστορία και οι έντιμοι ιστορικοί.

   Delete
  2. Και για να αλλάξει ένα πολιτικό σύστημα πρέπει ο σφετεριστής να πάρει με το μέρος του ένα κομμάτι του συστήματος, το οποίο πρόκειται να καταρρεύσει και να το μεταλλάξει, είτε στρατός είναι είτε αστυνομία είτε τράπεζες. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν οι ακροδεξιοί ανά όλον τον κόσμο. Για αυτό η οικονομία συνήθως με ακροδεξιά καθεστώτα μπαίνει σε μια σειρά. Γιατί στρώνει Κωνσταντή μου; Διότι πλέον όλα τα μέρη του συστήματος δουλεύουν για το κοινό συμφέρον και όχι «ελεύθερα» για το κέρδος όπως επιτάσσει ο φιλελευθερισμός. Οι κανόνες εκεί ορίζονται όχι από την οικονομική ολιγαρχία που σου είπα πριν, αλλά από τον μονάρχη του λαού. Αυτά τα διδάσκει η Ιστορία. Βέβαια από τη δική σου οπτική το κοινό συμφέρον είναι συμφέρον του μονάρχη.

   Delete
  3. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας για παράδειγμα. Πέθανε ο πατέρας του και οι λεγεώνες τον ανακήρυξαν Αύγουστο. Και στη συνέχεια κατέκτησε όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια. Από «σφετεριστής» στη Βρετανία κατέληξε αυτοκράτορας της Ρώμης. Αυτό έγινε με μάχες, με συγκρούσεις, μέσα από πολλούς αντιπάλους, δεν έγινε αυτόματα. Δεν μπορείς λοιπόν να χαρακτηρίσεις τον Κωνσταντίνο μονάρχη. Τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, ανακήρυσσαν τα στρατεύματα αυτοκράτορες, αυτούς που είχαν ρώμη και στρατιωτική ικανότητα και ιδιοφυΐα. Σήμερα ο όχλος ανακηρύσσει να τον κυβερνούν ψεύτες και απατεώνες και να του τρώνε και τα λεφτά. Απλώς υπάρχει η ψήφος του πολίτη, η οποία όμως δεν έχει καμία σημασία και κανένα αντίκτυπο. Για παράδειγμα ο κόσμος δεν ψήφισε τον Τσίπρα για να συνεχίσει το μνημόνιο. Ο Τσίπρας ψήφισε κανονικά νέο μνημόνιο. Άρα, η ψήφος του κόσμου στην ουσία δεν είχε πραγματικό αντίκτυπο. Είναι πλαστή η ψήφος του και δεν επηρεάζει καθόλου την πολιτική ροή των πραγμάτων. Πρόσεχε όμως κάτι. Άρα ή ο Τσίπρας ως πρόσωπο αποφάσισε μόνος του να συνεχίσει το μνημόνιο ή η οικονομική ολιγαρχία που κατέχει θέση μονάρχη τον ανάγκασε ή μόνος του αλλαξοπίστησε και άλλαξε πολιτική. Και στις τρεις περιπτώσεις όμως δεν έχουμε δημοκρατία, καθώς ο λαός άλλο ψήφισε. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό; Αυτό εσύ πως το ονομάζεις δημοκρατία; Εξήγησέ μου.

   Delete
  4. Και όπως βλέπεις Κωνσταντή αυτά που σου λέω επιβεβαιώνονται με ταχύτητα φωτός.

   Σεισμός από τις νέες αποκαλύψεις Γκάλμπρεϊθ για στρατό στους δρόμους

   Ο συνεργάτης του Γιάνη Βαρουφάκη, μιλώντας στην Καθημερινή, παραδέχθηκε ότι είχε βαθύτατες ανησυχίες ως προς την εμπλοκή του στρατού, σε περίπτωση μετάβασης σε εθνικό νόμισμα και πως η χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργούσε κίνδυνο αυταρχικής στροφής στην Ελλάδα.

   http://www.iefimerida.gr/news/277345/seismos-apo-tis-nees-apokalypseis-gkalmpreith-gia-strato-stoys-dromoys#ixzz4E2aiSgA1

   Απλώς με τον Τσίπρα στο ρόλο του σφετεριστή θα γίνουμε Βενεζουέλα. Αυτή είναι η δοαφορά.

   Delete
  5. Πολὺ ἀπλά,ὁ κοινοβουλευτισμὸς εἶναι μοναρχικὸς θεσμός.

   Delete
  6. Ἁπόλυτη μοναρχία λέω τὴν μη-συνταγματική.Αὐτὴ εἶναι πάντα, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἐλέωι Θεοῦ (αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν τὸν ἐξέλεξε τὸν μονάρχη ὁ λαός διά...βοῆς).Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι ἀντιμοναρχικός καὶ -προσοχή, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θέλει περιορισμένη μοναρχία ἄν τὸν συμφέρει.Προσοχὴ ὅμως.Ὅταν ὁ φιλελευθερισμός ΔΕΝ θέλει σύνταγμα, τότε γίνεται φασισμός, νομίζω....αὐτὸ συμβαίνει στὶς μέρες μας.

   Delete
  7. erratum...Αϊζενστάιν,βέβαια...

   "Τρείς Ῥῶμες ἔπεσαν.Ἡ τρίτη, ἡ Μόσχα,ἀντέχει.Δὲν θὰ ὑπάρξει τέταρτη".

   Delete
  8. ..καὶ πράγματι ἡ ἐνδεχόμενη ἀλλαγῆ νομίσματος θὰ εἶναι ἤ/καὶ θὰ συνοδευτεῖ ἀπὸ καταστροφή.

   Delete
 43. Σημ,-ἐδὼ https://www.youtube.com/watch?v=IPVekhtIfks χωρὶς ἦχο ἀλλὰ μὲ πολὺ καλύτερην εἰκόνα.

  ReplyDelete
 44. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ!

  http://www.iphicratisamyras.com/2016/07/blog-post_9.html

  ReplyDelete
 45. Για ακόμη μία φορά ο Καθηγητής βγήκε σωστός!
  http://www.pronews.gr/portal/20160710/defencenet/toyrkia-politiki/63/o-logos-tis-strofis-tis-toyrkias-pros-tin-rosia-etoimazan

  "ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ» ΙΜΑΜΗ Φ.ΓΚΙΟΥΛΕΝ
  Πραξικόπημα κατά του Ρ.Τ.Ερντογάν ήταν έτοιμο στην Τουρκία - Εκατοντάδες συλλήψεις Τούρκων αξιωματικών"

  ReplyDelete
 46. Τα είπε όλα ο Γκορμπατσώφ:

  http://www.pronews.gr/portal/20160710/defencenet/diethnis-asfaleia/66/mihail-gkormpatsof

  ReplyDelete
 47. Γ. Κοντογιώργης: Οι παρενέργειες στη σχέση κράτους - κοινωνίας εν ονόματι της δημοκρατίας

  https://www.youtube.com/watch?v=JOVpNPK0bGU

  «Έχουμε οδηγηθεί μέσα από το διάλογο με την αρχαιότητα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οικοδομήθηκε αυτός ο διάλογος, δηλαδή μιας μετάβασης από τη φεουδαρχία στον ελεύθερο άνθρωπο, φτάσαμε σε ένα σημείο να οικοδομήσουμε περίτεχνες έως πονηρές αντιλήψεις για το γιατί το σημερινό σύστημα είναι δημοκρατικό και οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να συσκοτίζει τα πράγματα».

  ReplyDelete
 48. Χιλια Μπραβο στους Πορτογαλους που κερδισαν τους σαλιγκαροφαγους !
  πολυ το χαρηκα !

  ReplyDelete
 49. Ὁλοκληρώνω τἠν τοποθέτησή μου.Καὶ νομίζω ὅτι σχετίζεται καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα.
  1)Ἡ κοινωνία στηρίζεται στὴν ἔννοια τῆς ἐργασίας,ποὺ
  2)στηρίζεται στὴν ἔννοια τῆς ἀνταλλαγῆς.
  3)Ἡ ἔννοια τῆς ἀνταλλαγῆς εἶναι ἀνυπόστατη.Ἡ κοινωνία εἶναι ἀνυπόστατη.

  Γιαὐτὸ καὶ

  α)Ἡ ἀνυπόστατη ἀνταλλαγὴ θεοποιεῖται τεχνητά ὡς ἔννοια μέσῳ τῆς μοναρχίας, ποὺ εἶναι πάντοτε
  β)ἐλέωι Θεοῦ.Ἐκτός καὶ ἄν
  γ)ἡ κοινωνία εἶναι ἐπαναστατικὴ καὶ ἀντιμοναρχική, ὀπότε
  δ)ἡ ἐργασία καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ θεοποιοῦνται ἀντιστρόφως, σὰν μέσα γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς μοναρχίας.

  Τώρα, γιὰ τὴν περίπτωση Κοντογιώργη.Τὰ κοινά, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Κοντογιώργη εἶναι ἀνιστορικὴ μεταφορὰ τῆς ἔννοιας τοῦ Δημοσίου Χώρου τοῦ Χάμπερμας στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, χωρίς καμία ἀπολύτως τεκμηρίωση.Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἀπὸ μόνη της δὲν εἶναι οὔτε μοναρχικὴ, οὔτε ἐπαναστατική, διότι εἶναι κολοβή.Εἶναι τὸ ἀκέφαλο πλέον ὀρθόδοξο ὀθωμανικὸ μιλλιέτ.Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ μιλλιέτ, κυρίαρχες τάξεις εἶναι τὸ ἱερατεῖο καὶ οἱ κοτζαμπάσηδες.Οἱ διανοούμενοι ποὺ ἀναδεικνύονται μέσα σὲ αὐτὴ εἶναι αὐτοὶ ποὺ κολακεύουν αὐτὲς τὶς δύο τάξεις.

  Ἡ ἐλληνικὴ κοινωνία θὰ ἔχει πάντα τὴν φυσικὴ τάση νὰ παραμείνει κολοβή.Π.χ. θὰ "μετακενώσει" ἰδέες φιλικές πρὸς τὸν Διαφωτισμὸ (Δημόσιος Χῶρος)στὴν ὑποτιθέμενη ἱστορία της,διότι αὐτὸ θὰ τὴν βολέψει νὰ παρουσιαστεῖ σὰν ἐκσυγχρονισμένη.Ταὐτόχρονα θὰ λέει ὅτι αὐτὰ ποὺ βούτηξε ἀπὸ τὸν Διαφωτισμό εἶναι δικὰ της κι ὄτι φταίει ὁ κακός Διαφωτισμὸς ποὺ ξεφύγαμε ἀπὸ τὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ.Θὰ παίξει μὲ τὸν φασισμό (ἀντικοινοβουλευτισμός, ἔμπνευσις κατερχομένη εἰς τὴν κασιδαν τῆς φωτισμένης προσωπικότητος, κ.λπ.)ἀλλὰ καὶ πάλι θὰ εἶναι φασισμός....τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.Δὲν θὰ βγάλουμε καμία ἐννοιολογικὴ ἄκρη ἄν δὲν συμπληρώσουμε τὴν κολοβὴ ἑλληνικὴ κοινωνία μὲ τὸ στέμμα ποὺ τῆς λείπει γιὰ νὰ πάρει μορφή.Ἕτσι θὰ κρίνουμε καὶ τὸ ἐγχείρημα τῆς ἙλληνοΚινεζικῆς συνεργασίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι λες ρε Κωνσταντή τώρα; Οι Έλληνες δεν είχαν κοινά; Μα αυτό είναι η περίφημη πόλις κράτος. Και αυτό συνέχισε και επί ελληνιστκικής εποχής και επί ρωμαϊκής εποχής. Η κάθε πόλη είχε τη δική της διοίκηση και βουλή που αποφάσιζε για την φωνή του λαού και της κοινωνίας. Δεν τα γνωρίζεις αυτά; Εσείς απλώς βλέπετε ότι υπήρχε ένας αυτοκράτορας και αυτό είναι όλο; Αν διαβάζουμε την ιστορία τόσο ρηχά και με αυτόν τον τρόπο όπως έχει επιβάλει ο διαφωτισμός, με σκοπό να πείσει τους αδαείς ότι μόνο αυτός κατέχει το βέλτιστο δημοκρατικό πρότυπο (και από πίσω να τρώνε τα λαμόγια χωρίς να τους ελέγχει κανείς και να μοιράζουν αυτό το χρήμα στην ολιγαρχία που τους εξυπηρετεί) τότε λογικό είναι και να φτάνουμε σε τέτοια ρηχά συμπεράσματα. Είναι σαν να σου λέω κι εγώ ότι έναν πρωθυπουργό έχουμε σήμερα, άρα έχουμε μοναρχία... Αυτά είναι γενικεύσεις και αστειότητες που πάντα βόλευαν τον διαφωτισμό και τον τρόπο επιχειρηματολογίας των υπερμάχων του. Πάντα βόλευε τον διαφωτισμό να ρίχνει λάσπη στο «Βυζάντιο» και να μιλά για απόλυτη μοναρχία και οτιδήποτε ελληνικό, καθώς ο σκοπός του ήταν να ξεπεράσει τα ελληνικά ιδεώδη. Μόνο που τα πήρε και τα έκανε σαν τα μούτρα του.

   Τα κοινά μιας πόλης συνεχίζουν να υπάρχουν στην ελληνική ιστορία μέχρι την επανάσταση του 1821 οπότε και νομοθετούνται κατόπιν τα πρώτα «διαφωτιστικά» κρατικά πλέον συντάγματα.

   Delete
  2. Θα έχει τάση να παραμένει κολοβή εφόσον η ελληνική κοινωνία είναι χιλιάδες φορές πιο ανεπτυγμένη από το πολιτικό σύστημα που έχει. Το παρόν πολιτικό σύστημα είναι για τις δυτικές κοινωνίες που βγήκαν από τη φεουδαρχία του Μεσαίωνα. Η ελληνική ιστορία είχε το σύστημα της αυτοδιοίκησης μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα μ.Χ. Πολύ απλά δεν μας ταιριάζει το δυτικό πολιτικό σύστημα όπως είναι δομημένο. Και θα αλλάξει σύντομα αυτό το σύστημα. Μια εθνική ηγεσία που θα ελέγχει με διαφάνεια και εντιμότητα τα πράγματα θα αναλάβει τη χώρα. Ήδη ο Τσίπρας με τον Καμμένο είχαν κατά νου το πραξικόπημα. Και τους συγχαίρω. Μπράβο τους, γιατί έτσι μόνο θα σταματήσει ο κόσμος να σκέφτεται με όρους πολιτικής εναλλαγής και έτσι μόνο θα σπάσει η κομματοκρατία και η κραιπάλες. Έρχεται πνοή αλλαγής και τότε θα παίζουμε αλλιώς. Με άλλους όρους κατά των διεθνών τοκογλύφων και των διαφωτιστών, εγχώριων και ξένων συνεργατών τους.

   Delete
  3. Ο Ελληνισμός, ο Χριστιανισμός, η Οικουμένη και ο νεότερος κόσμος

   https://www.youtube.com/watch?v=tMPepl6rSAg

   Delete
  4. Μπράβο Γιάννη χτύπησες φλέβα.
   Εκτενέστερη ανάλυση του θέματος σε έξι διαλέξεις εδώ:
   https://www.youtube.com/watch?v=zM84EoVqSP0
   Οι δε χριστιανοί να μην σκανδαλιστούν αλλά να έχουν υπόψη τους το του Αποστόλου Παύλου " ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ" Οι διαλέξεις εξηγούν τι σημαίνει ακριβώς (από πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής κτλ πλευράς) αυτό "το πλήρωμα του χρόνου". Πράγματα απολύτως αποδεκτά από την (Ορθόδοξη) Εκκλησία όπως αποδεικνύει το δημοκρατικό πολίτευμά της που εφαρμόζεται σήμερα (μόνο δυστυχώς) στην ημιανεξάρτητη πολιτεία του Αγίου Όρους.

   Delete
  5. Τώρα για τον Τσίπρα:
   Ο Τσίπρας δεν πιστεύει τίποτα από ότι λέει και κάνει σήμερα, όπως δεν πίστευε τίποτα από ότι έλεγε και έκανε πέρσι. Επιδιώκει και κάνει ότι τον συμφέρει. Μπορεί για κάποιον προτεστάντη (με φαρισαϊκή περί ηθικής και πολιτικής αντίληψη) αυτό το γεγονός να είναι μειονέκτημα. Για έναν όμως ορθόδοξο (που έχει ενσωματώσει την πολιτική πείρα αιώνων της Εκκλησίας και της οικουμένης) αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό και μάλιστα υπό προϋποθέσεις ικανό να τον οδηγήσει σε ορθές αποφάσεις. Και εξηγούμαι. Ο Τσίπρας γνωρίζει, γιατί το έχει δει με τα μάτια του, ότι η πολιτική αυτή (της υποταγής) έχει εξαφανίσει πολιτικά έναν Καραμανλή, έναν Παπανδρέου και έναν Σαμαρά. Επιπλέον έχει διαπιστώσει (γιατί γνωρίζει και τα παρασκήνια) πώς οι εταίροι άδειασαν τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά. Το ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης του είναι ακμαιότατο και καταλαβαίνει ότι ο δρόμος που πήρε δεν θα του βγει σε προσωπικό καλό. Επομένως κανείς να μην θεωρεί δεδομένη την πολιτική του, τοσούτω μάλλον όταν την υποστηρίζει με τόσο εξόφθαλμα προκλητικό τρόπο (που φουσκώνει τον αντιευρωπαϊσμό του λαού). Γνωρίζει που η πολιτική αυτή οδηγεί τη χώρα και που οδηγεί και αυτόν. Άλλωστε το είπε ο άνθρωπος, κάνω πίσω γιατί δεν με παίρνει. Μπορεί να αποκλείσει κανείς ότι κάθεται στη γωνιά του και περιμένει την ώρα που θα βρει την ευκαιρία να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια (στη ζούλα), αδειάζοντας τους τωρινούς υπουργούς του όπως άδειασε πέρσι τους τότε υπουργούς και συνεργάτες του. Εξάλλου ο Κωνσταντίνος έγινε Μέγας γιατί ακριβώς διέκρινε μέσα στη μάχη το συμφέρον του, δηλαδή ότι θα νικήσει εάν στηριχθεί στους χριστιανούς. Όπως λέει και ένας ... που ξέρει, εδώ η Εκκλησία έκανε άγιο έναν θεό (Μ. Κωνσταντίνος) και θα κολλήσει με έναν άθεο (Τσίπρας).

   Delete
  6. ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΌΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
   Ο Μέγας Βασίλειος έβαλε υποψηφιότητα για να εκλεγεί επίσκοπος Καισαρείας, κόντρα στον αρειανό υποψήφιο. Εζήτησε δε από το φίλο του Γρηγόριο (τον Ναζιανζιανό) από τα φοιτητικά τους χρόνια στην Αθήνα, να τον βοηθήσει στην προεκλογική εκστρατεία. Ο Γρηγόριος που έμαθε τις προεκλογικές προσπάθειες και ενέργειες του Βασιλείου, αντί να τον βοηθήσει του έστειλε μια δριμύτατη επιστολή που ούτε λίγο ούτε πολύ του έλεγε, δε ντρέπεσαι να κάνεις όλα όσα κατηγορούσαμε, δηλαδή να μετέρχεσαι όχι και τόσο καθαρούς τρόπους προκειμένου να ικανοποιήσεις τις φιλοδοξίες σου. Και ο Βασίλειος του απάντησε ότι θα χρησιμοποιήσει το οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τρόπο προκειμένου η τόσο σημαντική επισκοπή της Καισαρείας να μην περάσει σε χέρια Αρειανών, γιατί αυτό θα δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα στην Εκκλησία από τις οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις του. Ο Γρηγόριος του ζήτησε συγγνώμη αλλά δεν ήλθε προς βοήθειά του. Ο υπέργηρος όμως πατέρας του, Γρηγόριος και αυτός,επίσκοπος Ναζιανζού, με πολύτιμη πολιτική και εκκλησιαστική πείρα, έσπευσε προς βοήθειαν του Βασιλείου και μάλιστα η παρουσία του σεβασμίου και έχοντος κύρος πολιού επισκόπου έκλινε την πλάστιγγα της εκλογής υπέρ του Βασιλείου, εκλογή που μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολη. Βγάλε τα συμπεράσματά σου.

   Delete
  7. Ναι, την γνωρίζω την ιστορία αλλά δεν κατάλαβα τι μήνυμα θέλεις να περάσεις.

   Ο Γρηγόριος ήταν τύπος και υπογραμμός. Και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη μόλις τον κατηγόρησαν για παράνομη εκλογή, παραιτήθηκε κατευθείαν.

   Delete
 50. ΥΓ2.Στὸ 2.41 τῆς ἴδιας συνέντευξης Κοντογιώργη,καὶ πάλι δὲν ἀντεχω, νὰ ἔχει4) πεῖ δημοσίως καθηγητὴς καὶ πρύτανης πράγματα ποὺ ἄν τὰ πεῖ πρωτοετἠς φοιτητὴς ἱστορίας ἔχει πάρει κουλούρα.Ἁπαγορεύεται στὴν ἱστορία ἀλλὰ καὶ ὅλες τὶς ἐπιστήμες ποὺ ἄπτονται αὐτῆς ἡ χρήση ἐννοιῶν μεταγενεστέρων τῆς ἐξετεζομένης περιόδου γιὰ τὴν περιγραφὴ τῆς ἐξεταζομένης περιόδου.Ἑκτός κι ἄν τεκμηριωθεῖ.

  Ὁ Φίνλεϋ,ποὺ τὸν ἀναφέρει κάπου ὁ Κοντογιώργης, (ὁ Μόουζες Φίνλεϋ) εἶχε χρησιμοποιήσει τὴν ἔννοια τῆς Αὐτοκρατορίας γιὰ νὰ περιγράψει τὴν Ἀθηναϊκὴ Συμμαχία. Τὂ εἶπε ὅμως-τὸ ἔγραψε- ἔγραψε, "νομίζω πὼς μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ ἰμπέριουμ".Ἑδὼ ὁ κος Κοντογιώργης μὲ φοβερὴ αὐτοπεποίθηση, χώνει στὸ παρελθόν τοῦ Γένους μας μιὰ δημοκρατία μέχρι τὸ 1821 καὶ ἔναν ἑλληνισμὸ ἐπἰσης.Αὑτὸ τὸ πράγμα εἶναι ἐπιστημονικὸ ἔγκλημα.Δηλαδὴ, ἄν ὁ ἱστορικός εἶναι χειρούργος, αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ κος Κοντογιώργης ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ νὰ μπήξεις ἕνα νυστέρι καὶ ἕνα κατσαβίδι στὴν καρδιὰ κάθε ἀσθενοῦς σὲ σαρανταπέντε δημόσια νοσοκομεῖα.Βέβαια, ὑπάρχουν χειρούργοι-μεγαλοφυίες ποὺ ἔτσι σώζουν τοὺς ἀσθενείς.

  ReplyDelete
 51. ΥΓ3"Τα κοινά μιας πόλης συνεχίζουν να υπάρχουν στην ελληνική ιστορία μέχρι την επανάσταση του 1821 οπότε και νομοθετούνται κατόπιν τα πρώτα «διαφωτιστικά» κρατικά πλέον συντάγματα".

  Μὲ βάση ὅλα τὰ μέχρι στιγμῆς δεδομένα ποὺ μαζεύω,κολοκύθια μὲ τὴ ῥίγανη. Ἁπλῶς μὲ αἰσχρὰ ἀντιεπιστημονικὸ τρόπο σβήνεται τὸ ὀθωμανικὸ παρελθὸν αὐτῆς τῆς περιοχῆς.Καὶ ὅταν λέω αἰσχρά, ἐννοῶ αἰσχρά.

  ReplyDelete
 52. Ἡ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ.

  -[...]Σύντας ἦμουν γκουτζιάμπασης (κοτζαμπάσης)
  καὶ προἐστὼς στὴ χώρα,
  στοὺς πλούσιους ἔβαζα ἑκατὸ
  καὶ στοὺς φτωχοὺς διακόσια
  καὶ μιὰ χήρα, κακοχήρα,
  τὴν εἶχα πεντακόσια.
  (Δημοτικὸ τραγοῦδι τῆς Κόνιτσας.Πηγή.users.auth.gr/marrep/ERGASIES/DIDASKALIO/koinotites.pdf

  Τί μᾶς λέει τὸ τραγουδάκι ἄν εἶναι αὐθεντικό.
  α) Βασικὴ δουλειὰ τῶν κοινοτικῶν ἀρχόντων ἐπί Τουρκοκρατίας ἦταν ἡ φοροσυλλογὴ καὶ φοροκατανομή.
  β)Ὁ φοροκατανεμητὴς καὶ ὁ κονοτικὸς ἄρχων μποροῦσαν νὰ ταὐτίζονται.
  γ) Γινόταν διοικητικὴ χρήση τῆς ἀρχαϊζουσας ἑλληνικῆς (προ-ἐστώς)δίπλα στὴν
  δ)τουρκικὴ(γκουτζιάμπασης).
  ε)Γίνονταν καταχρήσεις ἤ ἔτσι ἐθεωρεῖτο.Οἱ ὁποίες ὡφελούσαν τοὺς πλούσιους καὶ ἰσχυροὺς καὶ ὄχι τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀδύνατους.
  στ)Τὸ σύστημα ποὺ περιγράφεται στὸ τραγοῦδι εἶναι ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ καὶ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ.
  ζ)Εἶναι ἐπισης μᾶλλον ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ καὶ ὄχι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ.
  η)Τὸ διοικητικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ τραγοῦδι εἶναι μᾶλλον τὸ ῬΩΜΑΙΚΟ ΜΙΛΛΙΕΤ (ῥουμ μιλλιετ).https://en.wikipedia.org/wiki/Rum_Millet

  Παρατήρηση-αὐτὰ ποὺ λέει τὸ τραγουδάκι σᾶς θυμίζουν κάτι; Τίποτα δὲν ἄλλαξε. Προσέξτε-τὸ τραγοῦδι λέει ὅτι οἱ κοινωνικές διαφορὲς στὰ πλαίσια τῆς φορολογούμενης κοινότητος βαθαίνουν μέσῳ τῶν καταχρήσεων.Δὲν εἶναι οἱ καταχρήσεις προϊόν τῆς...Βαυαροκρατίας, ἤ τοῦ...Διαφωτισμοῦ, ἀλλὰ τοῦ ὀθωμανικοῦ φορολογικοῦ συστήματος. Δὲν ἀναγνωρίζεται ΕΠΙΣΗΜΑ ἀριστοκρατία, ἤ ὁποιαδήποτε κοινωνική τάξη, ὅπως στὴν φεουδαρχία.Δίκιο ἔχει ὁ Κοντογιώργης ὅτι δὲν εἴχαμε ποτὲ φεουδαρχία.Τϊ εἴχαμε ὄμως-

  ΜΟΝΑΡΧΙΑ εἴχαμε, παιδιά, συγκεντρωτικὴ μοναρχία, στηριγμένη ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, μὲ νύχια καὶ με δόντια μάλιστα, καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας.Τὰ περὶ ἑλληνισμοῦ καὶ δημοκρατίας εἶναι κατὰ πάσαν πιθανότητα ἀρλοῦμπες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το δημοτικό που μας παραθέτεις επιβεβαιώνει τις θέσεις του Κοντογιώργη τις οποίες όπως αποδεικνύουν και τα α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,και η δεν γνωρίζεις. Για μαζέψου λίγο.

   Delete
  2. Ἑγὼ λέω ὅτι ὁ Κοντογιώργης ξεκινᾶ τὶς διαλέξεις του λέγοντας ὅτι τὸ η εἶναι ἑλληνικὸ καὶ δημοκρατικό, πράγμα ποὺ μὲ δυσκολεύει νὰ τὸν παρακολουθήσω διότι κάνει τὴν εἴσοδό του ἐπὶ σκηνῆς μὲ μιὰ πρόταση τοῦ τύπου - εἶστε Πιγκουίνοι καὶ δὲν τὸ ξέρατε μέχρι τῶρα.

   Delete
  3. Πράγματι. Έτσι κάνει. Όμως στην ουσία δεν διαφέρει η τοποθέτησή σου από αυτήν του Κοντογιώργη. Να το κάμουμε λιανά.
   Λες ότι το έθνος είναι δημιούργημα του Διαφωτισμού. Έχεις δίκιο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο διαφωτισμός δεν δημιούργησε το όρο έθνος δημιούργησε τον όρο nation-state. Ο δυτικός αυτός όρος μεταφέρθηκε και μεταφέρεται(κακώς) στην ελληνική με τον όρο έθνος. Ορθώς επισημαίνεις ότι το nation-state δεν υπάρχει στον ελληνικό κόσμο πριν τον νεοελληνικό διαφωτισμό. Ορθόν. Ορθότατον. Αλλά ακριβώς αυτό λέει και ο Κοντογιώργης. Δηλαδή ότι ο ελληνικός κόσμος έκπαλαι δεν συντάσσεται ως nation-state, αλλά ως κοσμοσύστημα.
   (nation εκ του λατινικού natio=γεννώ, έθνος εκ του ελληνικού έθος=συνήθεια)

   Delete
  4. Ναὶ ἀλλὰ τὸν ὅρο Ἑλλὰς καὶ τὰ παρἀγωγὰ του στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο τὸν θεωρῶ καὶ αὐτὸν προϊὸν τοῦ 18ου αιῶνα. Καὶ βασικὰ τοῦ 21. Διαφωνῶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ γεφυρώνει τὸ χάσμα, θεωρῶ ὅτι ξεκινάει ἀπὸ τὴν μέση τοῦ ὠκεανοῦ.

   Delete
 53. Άντε ρε Κωνσταντή. Με δουλεύεις κι εσύ μου φαίνεται. Έχεις ξαναδεί ποτέ στην ιστορία οι πολιτικοί να μην ελέγχονται από τον νόμο και να είναι υπεράνω του νόμου; Έχεις ξαναδεί ποτέ οι πολιτικοί να κρίνονται από το σώμα των πολιτικών και όχι από το κοινωνικό σύνολο; Όταν ένας βουλευτής παρανομεί, πηγαίνει για άρση ασυλίας στη Βουλή και 9 στις 10φορές δεν ψηφίζεται καν η άρση της ασυλίας του και αθωώνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Μιλάμε για την μέγιστη απολυταρχία και μοναρχία. Τι μου λες τώρα; Που τα είδατε να συμβαίνουν αυτά; Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι είχαν πάνω από όλα το νόμο. Ούτε ο αυτοκράτορας είναι πάνω από το νόμο, ούτε κανένας. Στην αρχαία Ελλάδα ούτε οι θεοί ήταν πάνω από τους νόμους και την τάξη του κόσμου. Και εδώ τρώει το κάθε σούργιελο και χτίζει καριέρες και εσείς μας μιλάτε για «διαφωτισμό» και ισότητα και αδελφοσύνη και δημοκρατία. Και δεν τον ελέγχει και κανείς .Τι ανεπανάληπτη ιστορικά αναισχυντία είναι αυτή. Κι έχετε κι ένα κουρελόχαρτο και το ονομάζετε και σύνταγμα, το οποίο τηρούν μόνο οι κοινωνικά κατώτεροι. Οι υψηλά ιστάμενοι ουσιαστικά εξαιρούνται του συντάγματος.

  Άσε Κωνσταντή φίλε. Αργά η γρήγορα θα ξυπνήσει και ο τελευταίος αδαής. Πολύ φάγατε σου λέω και έχετε φλομώσει στα ψέματα τον κόσμο για να τα τσεπώνει η μοναρχεύουσα οικονομική ολιγαρχία. Και όποιος σας τα λέει είναι ο ακραίος και ο υπερβολικός. Έχετε φτάσει στο σημείο να θεωρείτε την εφαρμογή του νόμου ως φασισμό και την παραβίαση του νόμου ως δημοκρατία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διάβασε τἰ γράφω ἀμέσως παραπάνω.

   Delete
  2. Ἅν τόχω ξαναδεῖ λέει...χα χα!

   Delete
 54. YΓ.ΥΓ.ΥΓ.Ἑδῶ εἰκονίζεται ὁ Κοτζάμπασης τῆς Λιβαδειᾶς Χοντροδῆμος (ἤ Λογοθέτης)τὸ 1818.http://anemourion.blogspot.gr/2016/05/blog-post_286.html.Μπορεῖτε νὰ τὸν συγκρίνετε μὲ τοὺς Μανδαρίνους τῆς δυναστείας τῶν Μίνγκ https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty#/media/File:Portrait_of_Jiang_Shunfu.jpg.Γνώρισμα καὶ τῶν δύο-ἡ καπελαδοῦρα,μᾶλλον ἀπὸ τσόχα.

  Ἑδῶ (Λογοθέτης εἶναι βυζαντινὸ ἀξίωμα) λέγεται ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο χρησιμοποιεῖ καὶ σήμερα βυζαντινοὺς τίτλους γιὰ λειτουργικά ἤ-καὶ τιμητικὰ ἀξιώματα. http://www.megarevma.net/Ofikialoi.htm.Τὸ Βῆμα πάλι τῆς 29/08/1999 ἕγραφε τὰ ἑξῆς."Ο βιομήχανος Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο εφοπλιστής Γιάννης Λάτσης, ο επιχειρηματίας Σωκράτης Κόκκαλης, ο έμπορος Κωνσταντίνος Δαφέρμος και δεκάδες άλλοι γνωστοί επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι της διανόησης και της τέχνης είναι οι μεγάλοι κληρονόμοι των τίτλων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μπορεί οι τίτλοι αυτοί να μην τους δόθηκαν από τον Ιουστινιανό, τον Λέοντα τον Στ', τον Μεγάλο Θεοδόσιο ή τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο, τους πήραν όμως από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αποτελούν μια ελάχιστη ένδειξη της τιμής, της αγάπης και του σεβασμού που τρέφει το Πατριαρχείο στους ανθρώπους αυτούς. [...] μπορεί να είναι στυγνοί επιχειρηματίες, σκληροί διαπραγματευτές ή καθηγητές πανεπιστημίου μεγάλου κύρους, αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να βοηθούν την Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά την εμμονή σου, όταν εγώ σου μιλώ καθαρά για το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ στο παρόν, εσύ να στρέφεις την προσοχή σου στην Εκκλησία και να μας λες τι γινόταν στην Τουρκοκρατία και στη Ρώμη. Αυτό βέβαια δείχνει έλλειψη επιχειρημάτων. Δεν μας κυβερνά η Εκκλησία πολιτικά, αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ούτε μας κυβερνούσε ποτέ. Σου έχω εξηγήσει ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής χρησιμοποίησε την Εκκλησία για να στηρίξει την ηγεμονία του, και μάλιστα πολύ πιο σθεναρά από ότι οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Αυτά όμως να τα πεις στους Τούρκους. Τι μας τα λες αυτά εμάς; Πάνε στην Τουρκία και πες τα: «Γιατί απιδιά χρησιμοποιούσατε την Εκκλησία για το φορομπηχτικό σας σύστημα»; Πάνε και ρώτα. Η Εκκλησία συνέλεγε φόρους. Επίσης αν αυτά τα ονόματα που αναφέρονται δίνουν λεφτά στην Εκκλησία και δεν το αμφισβητώ εγώ τι θέλεις να κάνω; Μπράβο τους. Κι εγώ δίνω, όπως έχω ξαναπεί. Άσχετο όμως αυτό με τη συζήτησή μας.

   Κάνει κακό λοιπόν στον εγκέφαλο ο πολύς διαφωτισμός. Tο ξέρουμε ότι ο διαφωτισμός είχε και έχει εκκλησιαστικά κόμπλεξ και μανίες. Σας πονάει όμως φαίνεται που ο κόσμος τιμά την αλήθεια και δίνει εκεί τα λεφτά του. Εκεί όπου γίνεται πραγματικό έργο και όχι λαμογιές. Εκεί όπου ακούγεται η φωνή της αλήθειας και όχι απατεωνιές.

   Πάμε παρακάτω όμως τώρα και πες μας τι άφησε ο διαφωτισμός και που βρισκόμαστε ΤΩΡΑ. Μην μου λες τι γινόταν επί Τουρκοκρατίας. Τώρα είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να αυτοδιοικηθούμε. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει; Γιατί θέλετε να σας τρώνε τα λεφτά και εσείς να παριστάνετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι έχετε δημοκρατία; Άρα ή σας και σε βολεύει αυτό το σύστημα με τον α ή β τρόπο ή θέλετε να ζείτε με μια μόνιμη ψευδαίσθηση ή όντως δεν καταλαβαίνετε λόγω βλακείας.

   Delete
  2. Γιατὶ οἱ δομές τῆς κοινωνίας μας εἶναι αὐτὲς τῆς Τουκοκρατίας.Ἄειντε.
   Φυσικὰ καὶ συμμετεῖχε στὰ φορολογικὰ ἡ ἐκκλησία. Σὲ ἕνα κράτος, ὁ ἕνας ὀργανισμός συντρέχει τὸν ἄλλο, ὅπως γίνεται καὶ σήμερα.

   Delete
  3. Μα τι λες πάλι; Σήμερα μαζεύει η Εκκλησία τους φόρους; Τότε υπήρχαν οι αγορές - η οικονμική μοναρχεύουσα ολιγαρχία - οι οποίες ρυθμίζουν την πολιτική; Δε μπορώ να καταλάβω πως ερμηνεύεις την ιστορία πραγματικά.

   Delete
  4. Επίσης, η ευκολία που μπλέκεις (με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση) όλες τις κοινωνικές ομάδες μεταξύ τους είναι χαρακτηριστική. Μου μπλέκεις τις φεουδαρχικές κοινωνίες και την δυτική εκκλησία με την Ορθόδοξη επί Τουρκοκρατίας. Μέγιστη σύγχυση, Στη Δύση υπήρχε η Ιερά Εξέταση και οι θρησκευτικοί πόλεμοι, όχι στον ελλαδικό χώρο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ποτέ δεν είχε ανάλογες δεσποτικές τάσεις. Έλεος. Δεν κατάλαβες ακόμα γιατί ήρθε στη Δύση και όχι στην Ανατολή η Διαμαρτύρηση - Μεταρρύθμιση; Επομένως, πρέπει να κατανοήσεις ότι με βάση εκείνα τα κοινωνικά φαινόμενα έφτασε η Δύση στο σημερινό πολιτικό σύστημα μετά το Διαφωτισμό. Εμείς δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία μας τέτοια φαινόμενα βαρβαρότητας.

   Delete
  5. Σωστά Ένοχε, πολύ σωστά.

   Delete
  6. Καλὰ διαβάστε πρῶτα μιὰ ἱστορία τοῦ Βυζαντίου καὶ μετὰ τὰ λέμε. Ἑπίσης ἀντὶ νὰ αύτοθαυμάζεστε προσέξτε τὶ λέει ὁ ἄλλος ἀντὶ νὰ μυρηκάζετε τὶς προκαταλήψεις σας ἀλλάζοντας τὴν θέση τῶν γραμμάτων.

   Delete
  7. Πολυσαλάτα τά΄χεις κάνει Κωνσταντή. Όπως είπα πρέπει να κρίνεις τι προηγείται στις εκάστοτε κοινωνίες - κοινωνικές ομάδες σαν αίτιο και μετά τι επέρχεται ως αποτέλεσμα. Πολλές ιστορίες του Βυζαντίου έχω διαβάσει.

   Έχεις μπλέξει τον ιστορικά διαβεβαιωμένο δεσποτισμό τςη δυτικής εκκλησίας με την Ορθόδοξη. Όλα σου τα ποσταρίσματα διακατέχονται από αυτήν την σύχυση. Αυτό τον δεσποτισμό σπάειο διαφωτισμός και ο προτεσταντισμός. Σε εμάς όμως δεν υπήρχε ποτέ αυτού του είδους ο δεσποτισμός και για αυτό δεν χρειάστηκε και ποτέ να σπάσει. Αντίθετα μας ήθρε άνευ λόγου ο δυτικός διαφωτιστικός δεσποτισμός.

   Delete
 55. YΓ.Ματαιοπονεῖ,φοβᾶμαι,ὅποιος προσπαθεῑ νὰ ἐντοπίσει θεσμικὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους στὴν τεράστια μοναρχικὴ περίοδο ἀπὸ τὸν Μ.Ἁλέξανδρο μέχρι τὸ 1821. Δὲν εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία έκδήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.Ξεχαστε το, μάγκες.Τὂ ἱδεολόγημα τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι μεταφορὰ τοῦ γερμανικοῦ ἱστορικοῦ σχήματος στὰ καθἡμάς. Καὶ τὸ ἱδεολόγημα αὐτὸ ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς κατασκευασμένης ἐπὶ τούτωι ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνδυθεῖ καὶ φασιστικό μανδύα.Στὴν πραγματικὸτητα, τὸ ἰδεολόγημα αὐτὸ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀναπαραγωγή, ἐντὸς τοῦ σώματος τῆς ἓλληνικῆς κοινωνίας, τῶν ἐσωτερικῶν ἱεραρχιῶν τοῦ ἔνδοξου ῥωμαϊκοῦ μιλλιετιοῦ τῆς ὀθ.Αὐτοκρατορίας.Ἁπόδειξη-στὴν Γερμανία, ἠ ἀστικὴ της τἀξη καὶ τί δὲν ἔκανε, περιλαμβανομένης τῆς ἔνδοξης ἱστορικῆς σχολῆς τοῦ 19ου αἰῶνα.Ἡ ἑλληνικὴ ἀντίστοιχη δὲν μπορεῖ νὰ γράψει τρείς ἀξιόπιστες προτασοῦλες ποὺ νὰ συμφωνοῦν μὲ τὶς πηγές.Καὶ γιατί-διότι τὸν ἑλληνισμὸ τὸν ἔχει γραμμένο στὰ παλιά της τὰ παπούτσια.Ὅταν λέει ἑλληνισμό, καὶ φουσκώνει σὰν τὸ παγῶνι,ἐννοεῖ τὸν ἑαὐτὀ της, δηλαδὴ τὸν ἑλληνόφωνο χριστιανισμὸ, τὸν ὀργανωμένο στὴν -καὶ ἀπὸ τὴν-ἑλληνόφωνη ὀρθόδοξη ἐκκλησία.Καὶ φουσκώνει σὰν τὸ παγῶνι μπροστὰ στοὺς Τούρκους καὶ τοὺς βαλκανικοὺς λαοὺς προκειμένου νὰ φάει ὄ,τι μπορέσει περισσότερο ἀπὸ τὴν Τουρκία...Ἡ δὲ ἐκκλησία εἶναι μοναρχικὸς θεσμὸς, καὶ τὴν δημοκρατία τὴν ἔχει γραμμένη στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων της,ποὺ εἶναι πολὺ παλιά...τὰ περὶ δημοκρατικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἐκκλησίας εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια.Γιατί;

  Διότι ἄν γίνει, ὄ μὴ γένοιτο, συνταγματικὴ ἀνωμαλία καὶ ἀνατροπὴ πολιτεύματος στὴν Ἕλλάδα, θὰ ἔχει τὴν ἔγκριση τῆς ἐκκλησίας ἤ θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀποκτήσει γιὰ νὰ ἐδραιωθεῖ...ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησία μπορεῖ νἂ εἶναι ὑπόδειγμα δημοκρατικῆς αύτοδιοικήσεως, αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὄτι δὲν θὰ εὐλογήσει ἕνα πραξικοπηματάκι...

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ματαιοπονεῖ,φοβᾶμαι,ὅποιος προσπαθεῑ νὰ ἐντοπίσει θεσμικὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους στὴν τεράστια μοναρχικὴ περίοδο ἀπὸ τὸν Μ.Ἁλέξανδρο μέχρι τὸ 1821. Δὲν εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία έκδήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.Ξεχαστε το, μάγκες.Τὂ ἱδεολόγημα τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι μεταφορὰ τοῦ γερμανικοῦ ἱστορικοῦ σχήματος στὰ καθἡμάς. Καὶ τὸ ἱδεολόγημα αὐτὸ ταυτίζεται μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς κατασκευασμένης ἐπὶ τούτωι ἑλληνικῆς ἀστικῆς τάξης, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνδυθεῖ καὶ φασιστικό μανδύα."

   Ἀκριβῶς Κωνσταντῆ...Θυμήθηκα τώρα κάποια παλαιότερα σχόλια γιά τήν οὐσιώδη διαφορά Ζαμπελίου καί Παπαρρηγόπουλου πού λέγαμε στό παρελθόν. Ὁ πρῶτος "ἀνακαλύπτει" ἱστορική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐνῷ ὁ δεύτερος ἀσχολεῖται μέ τήν πνευματική συνέχεια του...

   Ὅσο γιά τόν Κοντογιώργη δέν τόν ἔχω διαβάσει, φίλος μου ὅμως ἀπό τήν Λευκάδα τόν θεωρεῖ κάκιστο ἀντιγραφέα τοῦ Γ. Κακλαμάνη, καί παράλληλα ἰδιοκτήτη μεγάλου καραμπινάτου αύθαιρέτου στήν Λευκάδα.

   Κάποια σχετικά σχόλια ὑπάρχουν σέ μιά ἀνάρτηση ἀπό τό παρελθόν...( http://katotokerdos.blogspot.gr/2014/06/blog-post_9.html )

   ΥΓ. Ἡ θεοποίηση τῆς θεωρίας τῶν Φώτων -Διαφωτισμοῦ ( δέν ἀναφέρομαι σέ σένα Κωνσταντῆ ) ὁδηγεῖ νομοτελειακά σέ πολιτισμική φτώχεια. Στόν διαφωτισμό ὡς πανάκεια διά κάθε νόσο ἐπιμένουν οἱ συμπλεγματικοί εὐρωπαῖοι καί οἱ παρασιτικοί ἑλλαδῖτες - γραικὐλοι νεοέλληνες. Οἱ πρῶτοι γιατί δέν βλέπουν πέρα ἀπό τήν μύτη τους, οἱ δεύτεροι ὡς ἐξασκημένοι ζητιάνοι ...

   Delete
  2. Γράψε λάθος..μπέρδεψα τήν σειρά τῶν ὀνομάτων.... Ἱστορική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ " ἀνακαλύπτει " ἐσφαλμένα ὁ Παπαρρηγόπουλος σέ ἀντίθεση μέ τόν Ζαμπέλιο πού τονίζει τήν πνευματική του συνέχεια...

   Μιά προσωπική ἐπισήμανση στό ἀνωτέρω ἀπόσπασμά σου , περί τοῦ μανδύα πού ἐνδύεται ἡ ἑλλαδική ἀστική τάξη ...Εἶναι τόσο κακόγουστη, ἀτσούμπαλη καί κακοφορμισμένη πού ὁποιοδήποτε ἰδεολογικό ροῦχο πάνω της χάνει τά χαρακτηριστικά του καί ζέχνει ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις της...

   Delete
  3. Τον έχει γραμμένη η ελληνόφωνη χριστανική αστική τάξη τον Ελληνισμό και ενδιαφέρονται για αυτόν οι διαφωτιστές και οι 300 παλιάτσοι που τα τσεπώνουν χοντρά για να παριστάνουν τους δημοκράτες. χαχα. Συνέχισε να γελοιοποιήσε.

   Delete
  4. "Μιά προσωπική ἐπισήμανση στό ἀνωτέρω ἀπόσπασμά σου , περί τοῦ μανδύα πού ἐνδύεται ἡ ἑλλαδική ἀστική τάξη ...Εἶναι τόσο κακόγουστη, ἀτσούμπαλη καί κακοφορμισμένη πού ὁποιοδήποτε ἰδεολογικό ροῦχο πάνω της χάνει τά χαρακτηριστικά του καί ζέχνει ἀπό τίς ἀναθυμιάσεις της..."

   Τρισμέγιστος! Ακριβώς Ζαραθούστρα έτσι είναι. "Ό,τι φάμε ό,τι πιούμε και ό,τ αρπάξει ο κώλος μας" είναι η ιδεολογία των. Η ιδεολογική των σύγχυση δε είναι μεγάλη. Δεν ξέρουν οι ίδιοι καν τί πιστεύουν. Πρόσφατα βρέθηκα με ένα μέλος ενός εκ των 6 γνωστών κομμάτων της Ελλάδος και από τα λεγόμενά του κατάλαβα ότι συγχέει διάφορες ιδεολογικές θεωρήσεις επειδή και καλά έχουν "κοινή" αφετηρία.

   "Στόν διαφωτισμό ὡς πανάκεια διά κάθε νόσο ἐπιμένουν οἱ συμπλεγματικοί εὐρωπαῖοι καί οἱ παρασιτικοί ἑλλαδῖτες - γραικὐλοι νεοέλληνες. Οἱ πρῶτοι γιατί δέν βλέπουν πέρα ἀπό τήν μύτη τους, οἱ δεύτεροι ὡς ἐξασκημένοι ζητιάνοι ..."

   Και αυτό πολύ σωστό Ζαραθούστρα. Το κατεξοχήν "εναλλακτικό" σάιτ θεωρείται το capital.gr το οποίο και βρίθει Δυτικολάγνων Ελληνοφώνων Ευρωπαίων επί της ουσίας. Όλοι των συμφωνούν ότι η Ελλάδα παθαίνει ό,τ παθαίνει λόγω της "Ανατολίτικης παρακμής" της και επειδή δεν έζησε τον Διαφωτισμό. Ξεχνούν όμως ότι όλη η (επικείμενα μελλοθάνατη) Δύση έφτιαξε ό,τι έφτιαξε, οικοδόμησε ό,τι οικοδόμησε ΛΗΣΤΡΙΚΑ, κλέβοντας όλη την Οικουμένη. Τα μπρούτζινα αγάλματα της Βενετίας ήδη μαζί με πλήθος άλλων αντικειμένων εκλάπησαν από την Ρωμανία, ενώ κατά τον "Διαφωτισμό" με το γνωστό "White man's burden" θεώρησαν οι Δυτικοί ότι εκείνοι ως εκλεκτή Αγγλοσαξωνική φυλή(εδώ κολλά και ο Νορδικισμός) είχαν την υποχρέωση να "εκπολιτίσουν" την Οικουμένη! Δηλαδή να την Δυτικοποιήσουν κάτι που το κατάφεραν στην Κίνα, δεν το κατάφεραν στο Ισλάμ, συνεπώς αμφότερα τους γυρίσαν μπούμερανγκ.

   White man's burden: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/%22The_White_Man%27s_Burden%22_Judge_1899.png

   Περί της συνεχείας του Ελληνισμού διαφωνώ καθέτως. Υπάρχει φυλετική συνέχεια αλλά όχι πνευματική. Προτιμώτερο θα ήτο τα παραπάνω να ήσαν αντεστραμμένα, μολονότι ορισμένοι φυλετισταί υποστηρίζουν ότι λόγω αλλαγής των ποσοστών των ελλαδικών φαινοτύπων(αύξηση βραχυκεφάλων, μείωση δολιχοκεφάλων) συμβαίνει αυτό. Εν τοίς πράγμασι πάντως, οι Βόρειες δολιχοκέφαλες χώρες είναι και οι πιο παρηκμασμένες ενώ το μέλλον ανήκει πληθυσμιακώς και μόνον στους Ανατολίτες, Ινδούς και Ασιάτες μεσο-βραχυκέφαλους. Τί να πει η φυλολογία οταν ένας Ερντογάν(γηγενής Μικρασιάτης) χορεύει όλο τον γραβατωμένο ευρωπαϊκό συρφετό στο τηγάνι;

   Delete
  5. Ο Διαφωτισμός οφείλει να αναγνωρισθεί μελλοντικά ως η αρχή του τέλους για την Δύση...Ο τελευταίος που μπορούσε ωσάν σύγχρονος ημίθεος να ανατρέψει τα δεδομένα προς όφελος των Δυτικων υπήρξε ο Χίτλερ. Σκοτώσανε τον σωτήρα των και τώρα πεθαίνουνε. Λεπέν, Φάρατζ και λοιποί Βιλντερικοί, αποτελούν μινιατούρες μπροστά στον Χίτλερ. Ο Πούτιν δε, οφείλει επιτέλους να αποκαταστήσει την Ορθοδοξία στην θέση της ανάλογης κοινωνικά με εκείνης του Ισλάμ, ειδάλλως σε 20 χρονια από τώρα η Ρωσσία θα αποτελεί συνώνυμο του Τουρκικού Ισλάμ και οχι της Σλαυικής Ορθοδοξίας.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Russia_natural_population_growth_rates_2015.PNG

   Οι Σλαύες Ρωσίδες είναι τόσο Δυτικοποιημένες και δίχως αξίες δε, που εκδίδονται μαζικώς και συναγωνίζονται τις μαύρες των ΗΠΑ στο twerk. Γυναίκες για σπίτι αναμφίβολα...

   Delete
  6. Ουγκο ζουγκο ζουγκο ζονJuly 12, 2016 at 2:58 PM

   Ζαρατούστρα σε ρώτησα στο blog σου αν είσαι μηχανικός του πολυτεχνείου με καταγωγή απ τη Λευκάδα αλλά δε μου απάντησες. Γιατί με αγνοείς και δεν απαντάς? Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα... Ενας μορφωμένος κύριος οφείλει να συμπεριφέρεται με εντιμότητα και να μην αγνοεί τους αναγνώστες του.
   Αυτά με τα αυθαίρετα είναι λάσπη στον ανεμιστήρα. Hearsay. Character assassination. Αν υπάρχει έστω κι ενα δημοσίευμα δώσε link, ειδαλως κάνε μόκο και πάψε να συκοφαντείς.
   Επειτα τι σημασία έχει αν ο Κοντογιώργης ειναι ιδιοκτήτης αυθαιρέτου. Εδώ κρίνουμε τις απόψεις του αντρός όχι τι κανει στη καθημερινή του ζωή. Αυτά ελέγες εσύ ο ίδιος στο ΚΠολίτη με αφορμή τον ομοφυλόφιλο Χατζηστεφάνου (ότι δεν κρίνεις τον άνθρωπο αλλά την άποψη χωρίς να κοιτάς ποιος τη διατύπωσε κτλ). Κωλοτούμπα??

   Delete
  7. Ἐκεὶ ποὺ δὲν πιάνει μελάνι τὸν ἔχει γραμμένο. Θέλει νἄναι ἡ πρώτη τοῦ χωριοῦ. Μόνο γι ἀύτὸ τὸν θέλει. Μετὰ πάει καὶ ξομολογεῖται στὸν παπά ποὺ παρασύρθηκε ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ὁ παπάς τῆς δίνει ἄφεση, ἀφοῦ τὰ τσεπώσει.

   Delete
  8. Ὁ κύριος ΟΥΓΚΑΜΟΥΓΚΑΖΟΝΓΚ ( πρώην ΑΜΝΟΣ) πού διέγνωσε κωλοτούμπα συγκρίνοντας «ἄλογα» μὲ «μουλάρια», - ἐνῶ ἐγὼ δὲν ἀναφέρθηκα οὔτε σὲ «ἄλογο» οὔτε σὲ «μουλάρι», - νὰ μάθει πρῶτα νὰ ξεχωρίζει τὸ σώβρακο ἀπὸ τὴν γραβάτα…Ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἐρωτήσεις του γιὰ τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν καταγωγή μου ἄκου κάτι μικρὲ ξεκούρδιστε μπαγλαμά… Ἀρχικὰ ἦρθες ὡς ΑΜΝΟΣ στὸ ἰστολόγιό μου γιὰ νὰ σχολιάσεις ἀγενῶς καὶ στὸ ξεκάρφωτο, ἕνα σχόλιο πού ἔκανα παληότερα στὸ ἰστολόγιο τοῦ Κιτσίκη. Διέγραψα τὸν σχολιασμό σου καὶ σοῦ ἐξήγησα τὸ γιατί…Ἐπανῆλθες κάνοντας μία σειρὰ « ἐρωτήσεων» -τρολιῶν ( μέσα σ’ αὐτὲς οἱ πιὸ « ἀθῶες» γιὰ τὸ ἐπάγγελμα καὶ τὴν καταγωγή μου λὲς καὶ ὁ σεβασμός μου στὸν συνομιλητή μοῦ ἐπιβάλλει νὰ γνωστοποιήσω ἂν εἶμαι μηχανικός, μαθηματικός, ζωγράφος, ὁδηγὸς λεωφορείου, μάγειρας ἢ μελισσοκόμος ἤ ἀπό πού κρατάει ἡ σκούφια μου), οἱ περισσότερες χυδαῖες καὶ προσβλητικές. Τὶς ἔχω σώσει καὶ ὅποτε θέλω τὶς δημοσιεύω καὶ σὲ κάνω ρόμπα…Σιγὰ ὅμως μὴν κάτσω νὰ ἀσχοληθῶ μαζί σου…

   Ἡ ἀναφορὰ στὸ ἂν κάποιος ἔχει αὐθαίρετη βιλάρα δὲν ἔχει ἠθικιστικὸ χαρακτήρα, οὔτε στοχεύει τις ἀπόψεις πού ἐκφράζονται. Ἐπιλογή μου εἶναι νά ἐκφέρω μιά ἄποψη πού ἔχει ἀκουστεῖ ὅσον ἀφορᾶ τήν συγγραφική του ἔμπνευση καί τίς κατασκευαστικές του τάσεις. Διότι ὅταν μιλᾶμε γιὰ πανεπιστημιακὸ , δηλαδὴ ἀνώτερο κρατικὸ ὑπάλληλο καί πνευματικό δάσκαλο ταυτόχρονα ἡ συνέπεια λόγου βίου καί ἔργων μετράει ἀλλιώτικα, ἡ κρίση μας ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνεται πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀπόψεις του καὶ στὸν προσωπικό του χῶρο…

   «…Ἕνας κύριος πού ἀπό καθέδρας καί ἀνιδρωτί διδάσκει ὅλα αὐτά πού δέν μπορεῖ νά ζήσει, ὁ καθηγητής πού ἀναλύει τήν κατηγορική προσταγή, τόν ἠθικό νόμο, τήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καί δύο στενά παρακάτω παζαρεύει κατεργάρικα τά ραδίκια στό μανάβη, δέν εἶναι νά πεῖς δόλιος ἤ ἀπατεώνας. Τοῦ συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο. Δέν κατοικεῖ μέσα στά λόγια του. Ἐπ’οὐδενί, δέν μπορεῖ νά δώσει τόν ἑαυτό του γιά παράδειγμα. Στήν πραγματικότητα, ἄλλα λέει καί ἄλλα κάνει, μέ ἄλλο κεφάλι διδάσκει καί μέ ἄλλο κεφάλι ζεῖ καί, κατά βάθος, οὔτε καί ὁ ἴδιος συνειδητοποιεῖ πώς κατάφερε νά ἐνσαρκώνει αὐτή τήν ἀλλόκοτη διπροσωπία, αὐτή τήν δικέφαλη ὕπαρξη…» ( ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ – Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ ἐκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ )

   Delete
  9. Κων/πολίτη

   τό capital.gr εἶναι ἕνα φούλ συστημικό σάϊτ, φούλ προπαγανδιστικό ... μέ ἀρθρογράφους ἀπροκάλυπτα εὐρωλάγνους περισσότερο καί ἀπό τόν Στουρνάρα ... ἔχει ὅμως μερικούς πολύ καλούς καί ἀξιόλογους σχολιαστές...ἐμένα μέ μπανάρανε πρό ἐτῶν...

   Delete
  10. «Ο Διαφωτισμός οφείλει να αναγνωρισθεί μελλοντικά ως η αρχή του τέλους για την Δύση...Ο τελευταίος που μπορούσε ωσάν σύγχρονος ημίθεος να ανατρέψει τα δεδομένα προς όφελος των Δυτικων υπήρξε ο Χίτλερ».

   Συμφωνώ στο πρώτο περί Διαφωτισμού. Στο δεύτερο, λέω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη η παρτίδα περί πολιτικής σωτηρίας. Όπως είπα, ο Χίτλερ υπήρξε ένας δυναμικός και αναπάντεχος σφετεριστής κατά των τραπεζών και της δημόσιας σπατάλης.

   Delete
  11. Ουγκο ζουγκο ζουγκο ζονJuly 13, 2016 at 8:27 AM

   Πολύ βαρύς είσαι Ζαρατούστρα!!! Πιο «βαρύμαγκας» κι απ το Μεϊμαράκη (το Βαγγέλα το πρωην πρόεδρο της Ν.Δ.)…

   Στο blog σου έθεσα ορισμένα ερωτήματα με αρκετά ορθογραφικά λάθη γιατί έγραφα από tablet. Υπάρχει πρόβλημα?
   Κι εγώ έχω κρατήσει αντίγραφα κι αν εξαιρέσουμε τα typos δε νομίζω ότι είπα κάτι κακό. Ίσως η ερώτηση αν είσαι γιοσουφάκι να ήταν η πιο «βαριά» και «προσβλητική». Κατα τ’ αλλα σε ρωτησα αν εισαι μηχανικος, αν εισαι Λςευκαδιτης, αν εισαι εργοληπτης δημοσιων εργων, αν σου αναθετει εργα ο Δρακονταειδής, αν εισαι μαρξιστής, αν έχεις συγγένεια με τον Κακλαμάνη, αν ο Κακλαμάνης είχε πολιτευθεί με το ΠΑΣΟΚ. Πού το κακό? Δε καταλαβαίνω γιατί δεν απαντάς. Είναι κακό να μας πεις αν εισαι ή αν δεν είσαι μαρξιστής? Ντρέπεσαι να απαντήσεις? Ο.κ. δικαίωμά σου…
   Δεν εχεις όμως το δικαίωμα να λες σε άλλους σχολιαστές ότι είναι τζαμπαμάγκες, ότι πετάνε παπαριές, ότι είναι Τραγικωμίξ, ότι είναι ρόμπες, ότι έχουν ψευτοαντρουά υφάκι και πολλά άλλα χυδαία! Αφού χρησιμοποιείς τέτοιες εκφράσεις μετά μη ζητάς τα ρέστα και μη το πέζεις υπεράνω!!! Η θα κρατησεις υψηλο επίπεδο και κανείς δε θα μπορεί να σου πει τίποτα η θα χρησιμοποιείς ύβρεις και οι συνομιλητές σου θα εχουν το δικαίωμα και εκείνοι να σου απευθυνονται αναλόγως. Αμοιβαιότητα Ζαρατουστρα αμοιβαιότητα…
   Καταλάβες ή μήπως είσαι χαζούλης και θες να στο κανω πιο λιανά??

   Θέλει πολλά κιλά θράσος ο Ζαρατούστρα που απειλούσε το ΚΠολιτη με δικαστήρια και με κόψιμο ποδιών από τα γονατα τώρα να ζητάει και τα ρέστα. Ντροπης πράγματα!

   Delete
  12. Ουγκο ζουγκο ζουγκο ζονJuly 13, 2016 at 8:28 AM

   Ζαρατούστρα την μπήκες άγρια στον ΚΠολίτη με απειλές για ακρωτηριασμούς και δίκες με αφορμή το χαρακτηρισμό «Χατζηλουγκράνου».

   Τότε έγραφες «ἐγὼ μπορῶ νὰ ἀποσυνδέσω τὸ σχόλιο ἀπὸ τὸν σχολιαστή, τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο».
   Τώρα γράφεις «ἡ κρίση μας ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνεται πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀπόψεις του καὶ στὸν προσωπικό του χῶρο».

   Το ίδιο ακριβώς σου λεγε κι ο ΚΠολιτης ότι η κρίση μας για μία δημόσια περσονα για ένα γνωστό δημοσιογραφο και ακτιβιστή (όπως ο Χατζηστεφανου) «ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνεται πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀπόψεις του καὶ στὸν προσωπικό του χῶρο». Το τι έγραψε ο Χατζηστεφάνου πρέπει να αξιολογηθεί λαμβανοντας υποψη ΚΑΙ το γενικοτερο βιο και πολιτεία του, λαμβάνοντας υποψει ΚΑΙ το ποιον του αντρος.
   Τότε την έμπαινες στο ΚΠολιτη, τον έβριζες και τον απειλουσες με αιματηρό ακρωτηριασμό των κατω άκρων. Τώρα άλλαξες γνώμη και λες τα ακριβώς αντίθετα…

   Ψευτοαντρουά υφάκι, κουτσαβακικες απειλές και τζάμπα μαγκιά σε 20χρονα παιδαρέλια… Μπράβου σου!!!

   Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις με τη πρώτη, στο κάνω λιανά:
   Το να αναπαράγεις ατεκμηριωτες «καταγγελίες» που κάποιος άγνωστος έγραψε ανώνυμα στο δικό σου blog χωρίς ούτε ένα στοιχείο, χωρίς ούτε μία απόδειξη, χωρίς ούτε ένα δημοσίευμα, χωρίς ούτε μία παραπομπή σε τοπική ή πανελλαδική εφημερίδα, περιοδικό, ιστοσελίδα, δημόσια υπηρεσία (Διαύγεια, Πολεοδομία κτλ) είναι ο ορισμός της συκοφαντίας!!!
   Καταλαβαίνεις ή θελεις να στο ξαναπώ??
   Δώσε έστω και μία πήγη από τηην οποία να προκύπτει ότι ο Κοντογιώργης είναι ιδιοκτήτης μεγάλης αυθαίρετης βίλας στη Λευκάδα! Δώσε έστω και μία πηγή που να τεκμηριώνει τη κακοήθεια που γράφεις! Μία πηγή!!! Αν δεν έχεις εστω κι ένα στοιχειο τότε κάνε μόκο και παρατα μας ήσυχους!

   Αν εγώ μπω στο blog σου και αρχίσω να γράφω ότι ο Κακλαμάνης ήταν ιδιοκτήτης αυθαίρετης βίλας στην οποια εκανε μπουνγκα-μπουνγκα με Ιταλίδες, θα το δημοσιεύσεις το σχόλιο ή θα με αποκαλέσεις συκοφάντη και θα με απειλήσεις με μήνυση επί εξυβρίσει. Το δεύτερο θα κανεις. Θα μου ζητήσεις εστω κι ένα στοιχειο κι αν εγω δεν εχω στοιχεία θα μου πεις να βγάλω το σκασμό.
   Ε λοιπόν αν δεν εχεις στοιχεια ήρθε η ωρα να βγάλεις εσυ το σκασμό και να μη πετάς βρωμερή λάσπη στον ανεμιστήρα!!!
   Κατάλαβες ή να στο ξαναπώ???

   Α για τα άλογα και τα μουλάρια θα σου απαντήσω άλλη φορα. Κάθε πραμα στο καιρό του…

   Delete
  13. ...μόνο ποὺ κατέστρεψε τὸν μισὸ πλανήτη.

   Delete
  14. Τελευταἰα φορά πού ἀπαντῶ σέ τρόλ , πού σχολιάζει κάνοντας σέ σχόλια μου κοπτοραπτική...

   α) Τώρα γράφεις «ἡ κρίση μας ἐπιβάλλεται νὰ ἐπεκτείνεται πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀπόψεις του καὶ στὸν προσωπικό του χῶρο».

   ΕΙΔΕΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ Η ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ; ΣΕ ΟΛΟΥΣ Ἠ ΣΕ ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ;; ΣΕ ΑΠΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ;;;;

   β) Το να αναπαράγεις ατεκμηριωτες «καταγγελίες» που κάποιος άγνωστος έγραψε ανώνυμα στο δικό σου blog χωρίς ούτε ένα στοιχείο, χωρίς ούτε μία απόδειξη, χωρίς ούτε ένα δημοσίευμα, χωρίς ούτε μία παραπομπή σε τοπική ή πανελλαδική εφημερίδα, περιοδικό, ιστοσελίδα, δημόσια υπηρεσία (Διαύγεια, Πολεοδομία κτλ) είναι ο ορισμός της συκοφαντίας!!!

   ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΜΟΥ... ΜΠΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ;;; ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ...ΔΕΝ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙΣ ... ΚΑΝΕ ΟΣΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΘΕΣ ...ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΝΕ ΕΣΥ ΜΟΚΟ...

   γ) ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ ΕΓΩ ΣΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥ ΛΑΘΗ; ΔΕ ΠΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΝ καρέκλα ΜΕ 2 ΡΟ ...ΣΤΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ , ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑ... ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΚΑΡΦΩΤΑ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΣ ΟΛΑ ΤΩΡΑ... ΚΡΥΒΕ ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΑΡΑΚΟ....

   δ) ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ; ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΝ ΘΙΧΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ...ΔΕΝ ΣΕ ΑΦΟΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟ ΒΓΑΛΕ ΕΣΥ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ ...

   Delete
  15. Καί ἐπειδή δέν μοῦ ἀρέσει νά μένουν ἐντυπώσεις πού πιθανόν νά παρασύρουν καλοπροαίρετους σχολιαστές, πές μου ρέ ζωντόβολο ΖΟΝΓΚ ποιά ἀπό τίς ἐκφράσεις μου πού σέ χαλάσανε ( Τραγικωμίξ, ψευτοαντρουά ὑφάκι, τζάμπαμάγκες, παπαριές ...) ἀπευθύνθηκε σέ κάποιον χωρίς νά μοῦ ἔχει δοθεῖ ἀφορμή τήν ὁποία σέ κάθε περίπτωση ἔχω ἀναφέρει;

   Delete
  16. Ζαραθούστρα ναί, ο Χωμενίδης αξίζει κατ'εμέ και έχω φάει και εγώ μπαν δε...

   Delete
  17. Ένοχε σήμερον χρειάζεται ένας Χίτλερ είς τον κύβον την στιγμή που ο 1933 χρειαζόταν ένας και μόνον Χίτλερ. Ο Πούτιν ΔΕΝ δύναται να αντιστρέψει την επικείμενη θανατική πορεία της Ευρωπαϊκής Ρωσίας κατ'εμέ. Ναι μεν είναι αξιότατος ηγέτης μα εντός πλαισίων...

   Delete
  18. "Τότε την έμπαινες στο ΚΠολιτη, τον έβριζες και τον απειλουσες με αιματηρό ακρωτηριασμό των κατω άκρων. Τώρα άλλαξες γνώμη και λες τα ακριβώς αντίθετα…

   Ψευτοαντρουά υφάκι, κουτσαβακικες απειλές και τζάμπα μαγκιά σε 20χρονα παιδαρέλια… Μπράβου σου!!!"

   Τρολλάνθρωπε του γραικυλιστάν, οι σοβαροί και μορφωμένοι άνθρωποι δύνανται να μαλώσυν μα πάντοτε χάριν περαιτέρω πνευματικής ζυμώσεως, συμφιλιώνονται. Αντιθέτως γραικυλικά τρολλ φέρονται σαν τα Ορκ της Μόρντορ...

   Delete
  19. Πωπωπω χυλόπιττα!!! χιχιχιχι ...τέλος πάντων πολύ ἀσχοληθήκαμε

   Στό capital ἀναφέρθηκα σέ σχολιαστές ὅπως ἐσύ καί ἐγώ...ὑπάρχουν μερικοί καλοί καί σοβαροί πού τούς διαβάζω...ἄλλο οἱ ἀρθρογράφοι πού σχεδόν ὅλοι εἶναι γιά τά μπάζα

   Ὄντως ὁ Χωμενίδης ξεχωρίζει ἀπό τούς ἄλλους ἀρθρογράφους. Καί αὐτός "μενουμευρωπαῖος" εἶναι, ἀπό τά γραπτά του ὅμως φαίνεται μιά καλλιέργεια ἕνας αὐτοσεβασμός ρέ παιδί μου. Ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἤ γράφουν τελείως κατά παραγγελία ἤ εἶναι τόσο ἀφιονισμένοι καί ἔχουν φτάσει σέ τέτοιο πάτο πού ξεπουλᾶνε καί τήν μάνα τους γιά τήν εὐρωπαϊκή φούσκα - εὐρώ ...

   Delete
  20. Έτσι ακριβώς Ζαραθούστρα.

   Delete
 56. Να φανταστώ ότι και οι 427.000 Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία 7ετία (όλοι μορφωμένοι και επιστήμονες) επιθυμούσαν κι αυτοί την εσωτερική ιεραρχία του ένδοξου ρωμαϊκού μιλλετιού και αφού δεν τα κατάφεραν να το πετύχουν, έφυγαν έξω, έτσι; Δεν μπόρεσαν οι καημένοι να προσαρμοστούν σε ένα τόσο σύγχρονο πολιτικό σύστημα. Ήθελαν μοναρχία φαίνεται και αυτοί. Ήθελαν να διαφεντεύουν τους άλλους...


  Πολύ απλά, έφυγαν διότι η εγχώρια οικονομική ολιγαρχία, οι πραγματικοί μονάρχες αυτού του τόπου, δεν αφήνει να αναπτυχθεί τίποτα στη χώρα. Και είναι πρωτοτυπία στα παγκόσμια χρονικά να μην δουλεύει σχεδόν τίποτα σωστά σε μία χώρα, όλα να είναι διαλυμένα και υπό διάλυση και οι πολίτες να νομίζουν ότι φταίνε οι ίδιοι και να αυτοενοχοποιούν τον εαυτό τους και όχι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλουν όμως οι ολιγάρχες και το πετυχαίνουν τέλεια ως τώρα. Την συνεχή αυτοενοχοποίηση των ελλήνων πολιτών καθώς και την συνειδητή ενοχοποίηση του ιστορικού τους παρελθόντος (βλέπε τη λάσπη περί ελληνιστικών χρόνων, Ρώμης και «Βυζαντίου» περί απόλυτης μοναρχίας που σιγά σιγά αρχίζει να σπάει από τους ίδιους τους Έλληνες επιστήμονες, αυτούς που οι πρόγονοί τους ήταν οι φυσικοί αυτουργοί αυτής της εξεταζόμενης ιστορίας π.χ. Κοντογιώργης, Νικόλαος Λουδοβίκος, Καλδέλλης κλπ.), ώστε να μην σηκώσουν ποτέ κεφάλι. Το παρόν πολιτικό σύστημα είναι έτσι δομημένο ώστε να αυτοενοχοποιεί την κοινωνία και τον λαό. Θέλουν οι πολίτες να μην αποκτήσουν ποτέ την πολιτική και ιστορική τους αυτοσυνειδησία που δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει παρά μόνο μετά την Βαυαροκρατία τον 19ο αιώνα. Όμως αυτό είναι το πραγματικό πολιτικό σύστημα των Ρωμαίων και των Ελλήνων. Όλα με διαφάνεια και εντιμότητα, χωρίς να κρύβεται τίποτα από κανέναν και με τη παράλληλη ελεγκτική και όχι διακοσμητική λειτουργία του νόμου. Πράγματι, ο κόσμος θα μάθει σιγά σιγά όλη την ιστορική αλήθεια και όχι «διαφωτιστικές» σάλτσες από ξένους που εξυπηρετούν σκοπιμότητες. Όλη η αλήθεια θα έρθει στην επιφάνεια. Και τότε έρχεται η στιγμή της Ελλάδας να διαδραματίζει και πάλι σπουδαίο ρόλο σε όλο τον πλανήτη. Έτσι θα έρθει η αλλαγή της πολιτικής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι μεν, όμως το πολιτικό σύστημα το αντίθετο ακριβώς κάνει. ΑΠΕΝΟΧΟΠΟΙΕΙ τον λαό, αντί να του ρίξει 2-3 Παπαδοπουλικές σφαλιάρες και να του στίψει το αυτί να κάτσει και να δουλέψει.

   Delete
  2. *στρίψει

   Delete
  3. Εἶναι ἀπίστευτες οἱ δυνατότητες μεταμφίεσης ποὺ παρέχει τὸ ἰδεολογικὸ κατσικοτόμαρο ποὺ φορᾶ ἠ ἑλληνικὴ ἀστικὴ τἀξη γιὰ νὰ μὴν βἀλει λίγο τὸ χέρι στὴν τσέπη.

   Delete
  4. Όχι Έλληνα, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Ενοχοποιεί τον πολίτη ακριβώς για να μην έρθει ο νέος Παπαδόπουλος, που αργά η γρήγορα θα έρθει ας μην κοροϊδεύομαστε. Μια εθνική ηγεσία αναλαμβάνει τη χώρα που σκοπό θα έχει την τήρηση του κουρελόχαρτου που ονομάζουν σύνταγμα και το θέτουν πάνω από όλους καθώς και την αλλαγή της οικονομικής πορείας του τόπου.

   Delete
  5. Γιὰ νὰ ἔρθει, ὄχι γιὰ νὰ μὴν ἔρθει.

   Delete
 57. "[...]Un théâtre support et marque de la démocratie ne saurait [...] exister que dans les vieilles
  cités du monde égéen, non dans les nouvelles poleis fondées avec et après l'expédition d'Alexandre
  qui, en tant que créations royales, étaient sous la dépendance étroite des souverains. Les
  auteurs dramatiques, comme par le passé, continuèrent à éduquer des individus qui étaient aussi des citoyens ou de futurscitoyens.[...] Que cette démocratie ait été réellement vécue ou qu'elle ait représenté les aspirations (les regrets) des cités, alors que leurs relations avec les royaumes modifiaient durablement ou provisoirement la liberté et l'autonomie qui fondaient leur essence.

  "Ἕνα θέατρο ποὺ νὰ ἀποτελεῖ στήριγμα καὶ ἄσκηση δημοκρατίας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ σταθεῖ παρὰ στὶς παλιὲς πόλεις τοῦ αἰγαιακοῦ κόσμου,καὶ ὄχι στὶς νέες πόλεις, ποὺ θεμελιώθηκαν μὲ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ μετὰ τὴν ἐκστρατεία. Αὐτές, ὄντας βασιλικὰ δημιουργήματα, ἦταν ἄμεσα ἐξάρτημένες ἀπὸ τοὺς ἡγεμόνες.Οἱ θεατρικοὶ συγγραφεὶς συνέχισαν, ὄπως καὶ παλαιότερα, νὰ διδάσκουν ἄτομα ποὺ ἦταν καὶ πολῖτες, ἤ μέλλοντες πολῖτες. Πολῖτες σὲ μιὰ δημοκρατία ποὺ ἄν δὲν ἦταν πράγματικὸ βίωμα,ἦταν,τοὐλάχιστον,ἐπιδίωξη(νοσταλγία)' ἐνῶ,παράλληλα, οἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν πόλεων καὶ τῶν βασιλείων μετέβαλλαν, μόνιμα, ἤ προσωρινά, τὴν ἐλευθερία, καὶ τὴν αὐτονομία - ποὺ ἦταν ἡ οὐσία τῶν πόλεων.Brigitte Le Guen, Théâtre et cités à l'époque hellénistique.Revue des Études Grecques,tome 108, Janvier-juin 1995. pp.59-90http://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1995_num_108_1_2642.Μὲ ἄλλα λόγια,ὑπάρχει μιὰ διχογνωμία στὴν χρήση δημοκρατικῶν θεσμῶν σὲ μοναρχικὸ περιβάλλον,διότι δὲν ξέρεις πότε οἱ θεσμοὶ αὐτοὶ εἶναι διαφορετικοὶ ἀπό τὸ μοναρχικὸ περιβάλλον καὶ πότε τὸ στελεχώνουν.Παρόμοια,ἠ χρήση τοῦ καπιταλισμοῦ ἀπὸ τὴν Κίνα δὲν σημαίνει καταναγκην ὅτι ἠ Κίνα εἶναι καπιταλιστικὴ χώρα.Οὔτε τὸ ὅτι μιλιοῦνται τὰ ἑλληνικὰ σημαίνει κατἀνάγκην ὅτι μιλιοῦνται μὲ ἐλευθερία...

  ReplyDelete
 58. Ο αντιδυτικισμός και ο αντικαπιταλισμός στις ημέρες μας, είναι πλέον εντελώς κωμικό φαινόμενο.
  Ας πάρουμε την Κίνα.Πρόσφατα ξεπέρασε την Αμερική σε υπερυπολογιστές.Οι υπολογιστές είναι καθαρά δυτική ανακάλυψη.
  Η τεχνολογία που χρησιμοποιούν καθημερινά στην ζωή τους και την βιομηχανία τους, είναι απόλυτα δυτική.
  Αναφέρθηκα και προηγουμένως στο ότι ο στρατός της ανατολής είναι ένα καθαρό και κατώτερο αντίγραφο του δυτικού πολιτισμού.
  Η τεράστια καταναλωτική αγορά της Κίνας είναι καθαρά καπιταλιστική.Η ενδυμασία τους είναι το ίδιο απόλυτα δυτική, τζιν και πουκάμισα.

  Λοιπόν, γιατί ενώ η Ευρώπη ήταν στον μεσαίωνα και παράλληλα η Κίνα σε μία πολύ καλή και δυνατή στιγμή της ιστορίας της, δεν επέβαλε τον πολιτισμό της στον κόσμο;γιατί δεν έβγαλε έναν επιστήμονα παγκόσμιας εμβέλιας, όπως ο Νεύτων, ο Τέσλα, κτλ;
  Διότι πολύ απλά οι συλλογικές κοινωνίες είναι στατικές, και πάνε "μπροστά" αντιγράφοντας τους άλλους.Το ίδιο ισχύει και για όλες τις συλλογικές κοινωνίες, ειδικά τις θρησκευτικές.
  1100 χρόνια βυζαντινής ιστορίας, και ούτε ένας Φιλόσοφος ή επιστήμονας που να συγκρίνεται με τους αρχαίους Έλληνες.Στην καλύτερη, διέσωζαν και διέδωσαν την αρχαιοελληνική γραμματεία.
  Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ κρατών ή βασιλείων που διοικούνται από διάνοιες όπως ο Αλέξανδρος, αυξάνει την ευφυία και την παραγωγικότητα σε κάθε τομέα.Κάτι που δεν είχε η Κίνα, ούτε η Αραβία, ούτε η Αφρική.
  Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει ούτε ένας τούρκος επιστήμονας επί οθωμανικής αυτοκρατορίας που να συγκρίνεται με τους δυτικούς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διαφωνῶ, ἄν καὶ μοῦ ἀρέσει τὸ συγκροτημένο σου πνεῦμα.Ὁ Φερνάν Μπρωντέλ, Γάλλος ἱστορικός, εἶχε μιλήσει γιὰ μακρά, μεσαία καὶ βραχεία διάρκεια στὴν ἱστορία.
   Οἱ Κινέζοι παίζουν στὴν μακρά, οἱ Φράγκοι στὴν βραχεία, καὶ μεὶς δὲν ἀποφασίζουμε σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο.

   Delete
  2. Πολύ ἁπλά οὔτε τό Βυζάντιο οὔτε ἡ Κίνα εἶχαν ἀνάγκη νά βγάλουν ἐπιστήμονες ...αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τούς ἔλειπαν οἱ διάνοιες...

   Delete
  3. Σωστά Ζωρόαστρη, δεν υπήρχε η βιομηχανία των συγχρόνων κωλοχανείων που τολμούν να φέρουν το όνομα Παν-Επιστήμια.

   Delete
 59. Σημ.Ἐγὼ νὰ πῶ τὰ ἑξῆς.
  1) Δὲν νομίζω ὅτι ὅποιος χτίζει αὐθαίρετο εἶναι λάθος καὶ ὅποιος πληρώνει τὸν ΕΝΦΙΑ εἶναι σωστὸς.Παρατηρῶ ὅμως πὼς εἶναι ἡ κατανομὴ τοῦ φόρου σὲ ξένον ἠγεμόνα αὐτὴ ποὺ ῥυθμίζει τὶς κοινωνικὲς σχἐσεις ἐπὶ Τουρκοκρατίας, μὲ βάση τὸ παραπάνω τραγουδάκι, καὶ ἄλλες συναφεῖς πηγἐς.
  2)Ἡ φεουδαρχἰα καὶ τὰ κοινωνικὰ κατάλοιπα αὐτῆς μέχρι τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση σχετίζονται ἄμεσα μὲ τὴν φοροκατανομὴ. Μὴν ξεχνάμε ὅτι ἡ Γαλλικὴ Ἐπανασταση ξεκίνησε σὰν ἐξέγερση τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Τρίτης Τάξεως, ἐντὸς τοῦ οἰκοδομικοῦ συμπλέγματος τῶν Βερσαλλιῶν, μετὰ ἀπὸ διαφωνίες γιὰ τὴν κατανομὴ τῶν φορολογικῶν βαρῶν στὸ γαλλικὸ βασίλειο.3)Ἡ φεουδαρχία μπορεῖ νὰ ὀριστεῖ μεταξὺ ἄλλων σὰν σύστημα ἐξάρτησης τοῦ ἀμέσως κατωτέρου ἀπὸ τὸν ἀμέσως ἀνωτερο. Ὅμως ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη ἐπιτάσσει, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Βιλαμόβιτς, τὴν τήρηση τῆς ἀρχῆς τοῦ μή-ἀναχρονισμοῦ στὴν ἱστορικὴ γραφή.Δηλαδή, δὲν μπορεῖς νὰ πεὶς παρὰ καταχρηστικά ὅτι ἡ Αἵγυπτος τῶν Φαραῶ εἶχε φεουδαρχία, ὅπως λέει ὁ κος Κοντογιώργης στὴν ἀρχὴ τῆς πρώτης διάλεξης.Βἐβαια, καταλήγεις πάντοτε σχεδὸν νὰ κάνεις ἀναχρονισμούς, γιὰ νὰ ἐκφράσεις τὴ σκέψη σου, ὅπως κι ὁ ἴδιος ὁ Βιλαμόβιτς ἔκανε πολλάκις.Ἡ πρόοδος στὴν ἱστοριογραφία ἔγκειται στὸ νὰ ἀνατρέψεις τὸν ἀναχρονισμό τοῦ πρεσβυτέρου σου, μέχρι νὰ σοῦ ἀνατρέψει ὁ ἐπίγονός σου τὸν δικό σου.

  Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν ἐθνικισμὸ καὶ τὸν Διαφωτισμό, νὰ πῶ ὅτι τὸ παράδοξο σὲ πολλούς Ἕλληνες δασκάλους τῆς ΠΑΣΟΚικῆς καὶ ἄλλων περιόδων εἶναι ὅτι δὲν καταλαβαίνουν, οὔτε αὐτοί, ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ ἀπορρίψεις τὸν ἔναν (τὸν Διαφωτισμό) καὶ νὰ κρατήσεις τὸν ἄλλον (τὸν ἐθνικισμό),διότι εἶναι ἀδἐλφια,παιδιὰ τῆς ἴδιας μάνας, δηλαδὴ τοῦ ἀντικληρικαλικοῦ (Βολταῖρος) καὶ τοῦ ἀντιμοναρχικοῦ (ἐθνικισμός) πνεύματος τοῦ καιροῦ τῶν μεγάλων ἀνατροπῶν.

  Ἑπαναλαμβἀνω τὴν πρότασή μου σὲ σχέση μὲ τὸ ἑλληνικὸ πλαίσιο. Τὸ πλαίσιο αὐτὸ εἶναι τὸ χριστιανικὸ ὀρθόδοξο μιλλιέτ, τὸ ὁποῖο δὲν ὀρίζεται ἐκ τῶν κάτω (ὅπως λέει ὁ Κοντογιώργης) ἀλλὰ ἐκ τῶν ἄνω, σὰν φορολογικὴ μονάδα(ὅπως λένε ἄλλοι,βλ. τὸ παραπάνω ἐκτενές ἄρθρο τῆς Λιάτα).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα αυτό είναι το πρόβλημα με εσάς τους διαφωτιστές. Έχετε μείνει ιδεολογικά στον 18ο αιώνα. Σήμερα δεν είναι αντικληρικαλικός ο εθνικισμός. Ίσα ίσα σχεδιάζετε μαζί με τον κλήρο.

   Delete
  2. Βεβαίως.
   Αὐτὰ ποὺ γράφω προέρχονται ἀπὸ τὸ τί ἄκουσα ἕνα ἀπὸ τὰ πρόσφατα καλοκαίρια σὲ ἑλληνικὸ νησί-τὴν προσφώνηση, πῶς τὴ λένε, ὕπέρ τοῦ ἔθνους, ἀπὸ τοὺς τοπικούς μέν, συνδεδεμένους δὲ μὲ τὰ κεντρικά, ὅπως ἐπὶ Ρώμης,λειτουργούντας ἱερείς.

   Delete
 60. ....Αὐτὸ ποὺ μᾶς μπερδεύει ἐξηγεῖται ἀρκετὰ καθαρὰ ἄν λάβουμε ὑπόψιν τὰ ἑξῆς.Ἑπὶ Τουρκοκρατίας,τὰ προτάγματα τοῦ Διαφωτισμοῦ (βασικά,ἠ λατρεία τῆς raison, τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς) ἔρχονται νὰ σφηνωθοῦν σὲ ἕνα περιβάλλον ποὺ δὲν ἦταν φεουδαρχικὸ, ὅπως λέει ὁ Κοντογιώργης, σωστά, ἀλλὰ οὔτε βέβαια δημοκρατικό, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ περιοχή μας μοναρχεῖται ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων.Μὴν φανταστεὶτε ὄμως ὅτι ἡ μοναρχία εἶναι μόνο ἔνα στρατιωτικοῦ τύπου, πυραμιδοειδές σχῆμα.

  Ἡ Ἐπανάσταση στὴν Γαλλία δὲν εἶναι ταὐτόσημη μὲ τὸν Διαφωτισμό, Γιάννη. Τὀ ἰδανικὸ τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶναι ἡ Πεφωτισμένη Δεσποτεία, καὶ οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι ποὺ καταδίκαζαν τὸν Διαφωτισμὸ εἶχαν δίκιο στὸ ὅτι ἦταν κατὰ βάσιν αἴρεση. Ἅλλο ὅμως τὸ χριστιανικὸ δόγμα, καὶ ἄλλο ἡ ἐκκλησία σὰν κοσμικὸ σκέλος τῆς μοναρχικῆς γραφειοκρατίας.Τὸ παράδειγμα Μ.Βασιλείου καὶ Γ.Ναζιανζηνοῦ ποὺ ἀναφέρεται παραπάνω δείχνει πῶς δογματικές διαφορές καὶ ἐπιδιώξεις καριέρας μποροῦν νὰ συμβαδίσουν.Καὶ νομίζω πὼς δίνει μιὰ γεύση τοῦ πῶς λειτουργεῖ ἤ πῶς μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ἡ μοναρχικὴ διοίκηση.

  Στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ὅμως συνέβαινε γιὰ τέσσερεις αἰῶνες τὸ ἑξῆς. Ὁ Αὐτοκράτωρ, ὁ Καῖσαρ, ἦταν μουσουλμάνος, καὶ ὠς ἕνα βαθμὸ δὲν ὑπάρχει ἱερατεῖο, στὸν μουσουλμανισμό - ὅπως δὲν ὑπῆρχε καὶ στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα,πρὶν τοὐλάχιστον τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο. Γιὰ νὰ κάνω μιὰν ἄγαρμπη ἀναχρονιστικὴ σύγκριση, ὀ ἱερέας στὸν ἀρχαῖο κόσμο τῶν πόλεων ἦταν συχνὰ ὄπως τὸ μέλος τοῦ κόμματος πρὶν τὸν Λένιν-δὲν ἦταν ἐπαγγελματίας, δὲν ζοῦσε ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ παπαδηλίκι. Τὰ προτάγματα λοιπὸν τοῦ ἀντικληρικαλισμοῦ καὶ τοῦ ἀντιμοναρχισμοῦ ἔρχονται νὰ στραφοῦν ἐνάντια σε...ὅλους τοὺς μουσουλμάνους, ποὺ ὅλοι τους εἶναι δυνάμει ἱερείς, καὶ ἐνάντια σὲ ἕναν Αὐτοκρἀτορα Μωαμεθανό. Ἑκεί λοιπὸν ποὺ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση πρὶν τὸν Βοναπάρτη ἔλεγε στοὺς ἱερείς, ἤ παίρνετε ὄρκο πίστης στὸ κράτος, ἤ καρμανιόλα (καὶ τὄκανε...ἀναδρομικά μάλιστα), ὁ Νεοἔλλην ἐπαναστάτης δὲν τὰ βἀζει μὲ τὸν ὀρθόδοξο παπὰ παρὰ μόνον στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ παπὰς εἶναι ὄργανο τοῦ Σουλτάνου.Ἡ δὲ ὀρθόδοξη λατρεία, ἔχοντας ὑπεραναπτυχθεῖ πολὺ πρὶν τοὺς Τούρκους, εἶχε κρατήσει στὸ ἐσωτερικὸ της, ὄπως κρατᾶ μέχρι σήμερα, μιὰ virtual βασιλεία.

  ReplyDelete
 61. (ὁλοκληρώνω-καὶ συγγνώμη ποὺ μακρηγορῶ,ἀλλὰ ὑπάρχει τέτοια τεράστια ἐννοιολογικὴ σύγχυση, ποὺ πῶς νὰ κάνεις ἀλλιῶς;)Ὁπως εἴπαμε, ἡ Ἑπανάσταση στὴν Ἑλλάδα δὲν πῆρε ἐκτεταμένη ἀντικληρικαλικὴ μορφὴ τὸ 1821. Ἑξ ὅσων γνωρίζω, μόνον ἡ δεύτερη φάση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου 1946-1949 εἶχε ἀντικληρικαλικὴ πτυχή (ἄν εἶχε).Γιατί ; Διότι ἐπὶ Τουρκοκρατίας, ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἦταν πράγματι ἐκφραστὴς τοῦ κατὰ Σβορώνου ἀντιστασιακοῦ πνεύματος τοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν διαφορά ὅτι ἐγὼ θεωρῶ τὴν ἐκκλησία κοιτίδα τοῦ νεοελληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ τὸν τοποθετῶ στὸν 18ο αἰῶνα καὶ ὄχι νωρίτερα. Δὲν θεωρῶ τὴν ἐκκλησία ἔκφραση, ὅπως κακῶς, Παπαρρηγοπουλείως, φαντἀζομαι, καὶ ἐν τἐλει ἀντιχριστιανικώτατα ὁ Σβορῶνος καὶ ὁ ἐπίσης Λεὐκαδίτης καὶ μαθητής του, νομίζω,κος Κοντογιώργης, κάνουν, ἀπηχῶντας ἰδέες τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικισμοῦ, ἔχω τὴν ἐντύπωση.Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία τὸν καιρὸ τῆς Τουρκοκρατίας ἐπαναχριστιανοποιήθηκε. Ἁφενός, παρέμεινε ἕνας ὀργανισμὸς ἄσκησης κεντρικῆς ἐξουσίας, κοινωνικοῦ ἐλέγχου καὶ ψυχοσωματικοῦ καταναγκασμοῦ, ποὺ λίγοι ὑπάρχουνε σὰν καὶ αὐτὸν (ἡ ψυχοσωματικὴ πειθαρχία ποὺ ἐπιβάλλει ἡ ὀρθόδοξη πρακτικὴ εἶναι παροιμιώδης).Ἀφετέρου, τώρα ποὺ ὁ βασιλέας ἦταν Τοῦρκος, ἀμβλύνθηκε ἡ διάσταση ἀνάμεσα στὸν βασιλέα τῆς γῆς καὶ τὸν βασιλέα τῶν Οὐρανῶν. Ἑπὶ Βυζαντίου, οἱ αἱρἐσεις ἀρνιόνταν τὸν Ἰησοὺ σὰν βασιλέα γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν καταπιεστικὸ αὐτοκράτορα.Ἑπὶ Τουρκοκρατίας, ἄρχισε νὰ μπερδεύεται ὁ Ἰησοὺς μὲ τὸν Μαρμαρωμένο Βασιλιὰ (δεῖτε πῶς εἰκονίζεται συνήθως ὁ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σὰν Χριστὸς μὲ περικεφαλαῖα)'μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἰδέα τῆς βασιλείας ἔγινε ἀντισταστιακή, πρίν τοὺς ἀντεπαναστάτες τῆς Βανδέας καὶ τῆς Ἱσπανίας,καὶ πολὺ πρὶν τὸν Χαιλὲ Σελασιέ.Ἕτσι ξεκίνησε τὸ πνεῦμα τοῦ 1821. Δηλαδὴ, ὀ Μεγαλέξαντρος, ὁ Θεμιστοκλής, ὁ Ἑπαμεινώνδας, ὄλοι αὐτοἰ ποὺ βγῆκαν ἀπὸ τὶς Φυλλάδες ἤ καὶ ἀπὸ τὸν Νεοελληνικὸ Διαφωτισμό ἀκόμα, μπορεῖ νὰ καταδικάζονταν ἀπὸ τὴν τουρκοκρατούμενη ἐκκλησία,ἀλλὰ ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησία, μὲ τὸ νὰ κρατάει τὸ Γένος ἐνωμένο μέν,φορολογούμενο δὲ , καὶ -ἐδῶ διαφωνοῦν μαζί μου οἱ Διαφωτιστές- Βυζαντινό, δηλαδή Ῥωμέηκο, ἔσπρωχνε τὸν καθένα στὸ ἀρχαιοελληνικὸ παρελθόν γιὰ νὰ βρεῖ ἐκεὶ τὰ ὅπλα ποὺ τοῦ λείπανε στὴν σχέση του μὲ τὶς ὀθωμανικές ἀρχές. Ἑμεὶς ἔχουμε ξεχάσει τί σημαίνει τούρκικη κατοχή, ἡ ὁποῖα ποίκιλε.Σὲ καιρούς κρίσεως, ἦταν φοβερὸ πράγμα.Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἔγινε κάτι σὰν ἔνοπλος, ἐπαναστατικὸς βραχίονας τοῦ ῥαγιᾶ. Ἧταν ὁ Χριστὸς ποὺ παίρνει τὸ καδρόνι καὶ διαλύει τοὺς πάγκους τῶν ἐμπόρων ἔξω ἀπὸ τὸν ναό.Ἁντίθετα-προσοχή-τὸ Βυζάντιο, μέχρι τὸ 1821, ἦταν οὐσιαστικά, ὁπισθοδρομικό-διότι τὸ Βυζάντιο συνεχίστηκε, φαντασιωσικά ἀλλὰ καὶ πραγματικά, μέχρι τὸ 1821.Καὶ συνεχίστηκε σὰν σύμμαχος, καὶ ὄχι σὰν ἀντικαταστάτης τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους.

  ReplyDelete
 62. Μέχρις ἐδῶ, τὸ πράγμα κάπως βαστάει.Ἀπὸ κεί καὶ πέρα, δηλαδὴ ὄταν ξεσπάει ἡ Ἑπανάσταση, ἠ σύγχυση γίνεται τὸ διανοητικὸ καθεστὼς στὸ ἑλληνικὸ κράτος.Διότι τῶρα ἠ Ἑπανάσταση καλεῖται νὰ φτιάξει μιὰν ἀρχὴ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν Ὁθωμανικὴ. Ἁλλὰ ΚΑΙ τὴν Βυζαντινή.Ἑδῶ λοιπὸν τὰ κάνει μπαρμπούτσαλα, καὶ καταλήγει νὰ ξαναφτιάξει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ΚΑΙ τὴν Ὁθωμανικὴ Δεσποτεία, ΚΑΙ τὴν Γραικοῥωμαἱκὴ δεσποτεία῎ἔχει δίκιο δηλαδὴ ὁ Κοντογιώργης ὅτι τὸ 1821 σηματοδοτεῖ μιὰ πολιτικὴ ὀπισθοδρόμηση, ἀλλὰ ὀπισθοδρόμηση,λέω ἐγὠ, σὲ σχέση μὲ τὸ ἴδιο τὸ 1821, ὄχι σὲ σχέση μὲ τὴν Τουρκοκρατία.Ἐξάλλου, θεωρῶ φιλοσοφικῶς ὅτι ὁποιαδήποτε ἐπανάσταση ἐπιθυμεῖ νὰ ἐγκαθιδρύσει ἀρχὴ εἶναι... ἐξαρχῆς ἀντεπανάσταση.
  Ὁ ἀρχικός ἐνθουσιασμὸς γιὰ τοὺς ἀρχαίους προγόνους, γιὰ τὴν ἠδονὴ τῆς μόρφωσης καὶ τῆς αὐτοδιάθεσης ἄρχισε νὰ μολύνεται, καὶ νὰ ματώνει ταὐτόχρονα ἀπὸ τὶς σφαγές.Καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἄρχισαν νὰ παίρνουν τὴν θέση τους στὸ ὀθωμανικὸ φορολογικὸ σύστημα. Ὁ ἀρχαῖος πρόγονος σοὔλεγε πλέον νὰ φοροδιαφύγεις γιὰ νὰ τὸν πληρώσει τὸν φόρο ὁ γείτονας...καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ δικὴ μας ἐκδοχὴ τῆς φεουδαρχίας.Τὸ ἐλληνικὸ κομματικὸ σύστημα εἶναι ἔνα σύστημα κυλιόμενης φοροαπαλλαγῆς.Σὲ τὶ διαφέρει ἀπὸ τὴν Φεουδαρχία τῆς Δύσης-στὸ ὅτι εἶναι πράγματι πολὺ πιὸ ἐξελιγμένο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ Δ.Μεσαίωνα, ἀλλὰ καὶ στὸ ὅτι ὅτι εἶναι τελείως, μὰ τελείως συγκεντρωτικὸ καὶ μοναρχικό.Τὸ τεράστιο ἱστορικὸ ἀλλὰ καὶ καθημερινὸ ψεῦδος ποὺ διαδίδεται ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ 1821 μέχρι σἠμερα εἶναι ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ΔΕΝ εἶναι μοναρχούμενη. Γιατὶ καὶ σήμερα κανείς δὲν ξέρει ποῦ πάνε τὰ λεφτά ποὺ πληρώνει στὴν ἐφορία.Ἕνα μέρος τους πάει,νομίζω,στὴν Ἐκκλησία. Ἕνα ἄλλο τους μέρος πηγαίνει ἐκεί ποὺ πήγαινε πάντα, δηλαδὴ στὴν Ὁθωμανικὴ διοίκηση....πῶς τὸ λέω τῶρα αὐτὸ, δὲν καταλαβαίνω κι ἐγὼ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ εἶμαι σχεδὸν σίγουρος ὅτι ὀ Σουλτάνος λαμβάνει μέχρι στιγμῆς κανονικὰ τὸ χαράτσι.Καὶ ὅτι ἡ ἐκκλησία τὸν σιγοντάρει.

  ReplyDelete
 63. Τώρα ξαφνικά βλέπω εκ μέρους του Κωνσταντή μία αλλαγή και φαίνεται να συμφωνεί με τις θέσεις του Κοντογιώργη. Συμφωνώ κι εγώ λοιπόν.

  ReplyDelete
 64. Eἶσαι προφἠτης῎περίμενε νὰ δεῖς...

  ReplyDelete