Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 8, 2019

522 - Ἡ κομμουνιστικὴ βασιλεία


Γιατὶ ὁ Κιτσίκης εἶναι συνάμα κομμουνιστὴς καὶ βασιλικός522 - Ἡ κομμουνιστικὴ βασιλεία

Ὁ Μὰρξ εἶχε ἐντοπίσει σωστὰ τὴν ὕπαρξι «φεουδαλικοῦ σοσιαλισμοῦ». Πράγματι στὴν Ἀρχαιότητα ὑπῆρξαν βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορες στωϊκοί, ἐφ’ὅσον ὁ στοϊκισμὸς ἦταν ὁ πρόγονος τοῦ κομμουνισμοῦ.

Ἀπὸ τὴν πόλι-κράτος στὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία, ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή (ἀλλὰ καὶ ἡ Κίνα) ἔκαμε ἕνα ποιοτικὸ ἄλμα πρὸς τὴν συνύπαρξι καὶ τὴν συγκατοίκησι τῶν λαῶν τῆς γῆς μέσα στὴν ἀλληλοκατανόησι, τὸν σεβασμὸ τῆς διαφορετικότητος καὶ τῆς ἀνθρωπίνης ἀλληλεγγύης. Στὴν αὐτοκρατορία ἐπανῆλθε ὑποχεωτικὰ ὁ θεσμὸς τῆς βασιλείας ὑπὸ μορφὴν τοῦ αὐτοκράτορος.

Στὸν ΙΕ΄αἰῶνα ὁ ἀρχαιολάτρης Πλήθων  ἱδρύοντας τὴν Δύσι ἐπέβαλε τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πόλι-κράτος καὶ μὲ τὴν κατοπινὴ ἐπιρροὴ τοῦ Μακιαβέλλι κατεστράφη σταδιακὰ τὸ πρότυπο τῆς αὐτοκρατορίας στὴν Δύσι ποὺ εἶχε ἀντιγραφῆ ἀπὸ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή.

Μὲ τὸν Φραγκῖσκο Α΄τῆς Γαλλίας ἠμφισβητήθη ὁ οἰκουμενικὸς αὐτοκράτωρ πρὸς ὄφελος τοῦ κρατικοῦ βασιλέως καὶ μὲ τὴν ἐπικράτησι τῶν ἀστῶν στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι, κατηργήθη καὶ ἡ βασιλεία πρὸς ὄφελος τοῦ ἐθνοκράτους, τὸ ὁποῖο ἐξειλήχθη σὲ διαιρετικὸ παράγοντα μεταξὺ τῶν λαῶν μὲ τὴν ἐπικράτησι τοῦ σωβινισμοῦ καὶ τῆς καπιταλιστικῆς ἀντιπαλότητος.

Στὸ ὄνομα τοῦ ἐργατικοῦ διεθνισμοῦ, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσι κατέστρεψε τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνοκράτους καὶ ἐπανῆλθε στὴν Αὐτοκρατορία μὲ αὐτοκράτορα τὸν Στάλιν διοικῶντας μιὰ οἰκουμενικὴ οἰκογένεια λαῶν.

Στὴν Δύσι, οἱ λεγόμενες αὐτοκρατορίες, ὅπως ἡ ἀγγλική, ἦσαν στὴν οὐσία ἐθνοκράτη ἐξογκωμένα μὲ ἰμπεριαλισμό, καταβροχθίζοντας ἐδάφη καὶ λαοὺς γιὰ τὴν πλήρη ἐκμετάλλευσι τῆς μητροπόλεως . (Τέτοιο ἦταν καὶ τὸ σχέδιο τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος τοῦ ἐθνικιστοῦ ἀστοῦ Βενιζέλου).

Συνεπῶς ὁ σημερινὸς μαρξιστής-λενινιστής, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τῆς πρώην σταλινικῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, εἶναι φυσικὸ νὰ δηλώνῃ συνάμα κομμουνιστὴς καὶ βασιλικός.

Στὴν σημερινὴ Αὐστρία, προϊὸν τοῦ ἐθνικιστικοῦ ῥεπουμπλικανικοῦ ἀστισμοῦ, ἀπαγορεύουν διὰ νόμου στὸν διάδοχο τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου τῶν Ἁψβούργων νὰ χρησιμοποιεῖ τὸν τίτλο του, μετὰ τὴν διάλυσι  τὸ 1919 τῆς πολυεθνικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Αὐστρουγγαρίας τῆς Βιέννης.

Βλέπε τὴν σχετικὴ σημερινὴ παρακάτω εἴδησι:


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         8 Νοεμβρίου 2019Μέσα ἀπὸ τὸ χάος τοῦ σπηλαίου ἀναδύεται ὁ ἥλιος τῆς δημιουργικότητος.
Ἔργο τοῦ ζωγράφου Μάκη Βουτσινᾶ μεθερμηνευόμενο ἀπὸ τὸν Δημήτρη Κιτσίκη

2 comments:

 1. ΜΑΟ-ΤΡΑΜΒΙΟΣ-ΜΑΚΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
  Πολιτικὴ τοῦ χάους καὶ πέραν τῆς πολιτικαντικῆς πολιτικῆς καὶ τοῦ κλειστοῦ σπηλαίου τῶν πυγμαίων γραικύλων γκαγκὰ τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ποὺ βρωμοῦν ποδαρήλα καὶ ὡς φαφούτηδες ἐπαναλαμβάνουν τὶς ἐγκεφαλικές τους μαλακύνσεις περὶ ἀντιμασονισμοῦ, ἀντισιωνισμοῦ, ἀντιτουρκισμοῦ καὶ ἐκθειάζουν τὸν ποῦτσο τοῦ Καραϊσκάκη, ὑπάρχει ὁ ἐκτυφλωτικὸς ἥλιος τῆς ἀληθείας τῆς τέχνης τοῦ Πλάτωνος, ἀπὸ τὸν Μάο, τὸν Τράμβιο καὶ μέχρι τὸν ἕλληνα ζωγράφο Μάκη Βουτσινᾶ ποὺ ζῇ στὴν πόλι Τοὺρ τῆς Γαλλίας (Tu te plais à plonger au sein de ton image; tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur, γράφει). Ἕνας γνήσιος ζωγράφος. Ἕνας γνήσιος Ἕλλην μὲ μέτωπο τὸν Παρθενῶνα. Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἔργο τοῦ Μάκη Βουτσινᾶ. Βλέπε πιὸ πάνω.

  ReplyDelete
 2. ΜΗΠΩΣ Η ΚΙΝΑ ΑΝΑΛΑΒΗ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ;

  Ἀπὸ τὸ 1999, μετὰ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ εἰδικὰ τὴν στόχευσι τῆς κινεζικῆς πρεσβείας μὲ τρία θύματα κινέζων διπλωματῶν ἀπὸ τὶς βόμβες τοῦ ΝΑΤΟ, σὲ πολλἐς μελέτες μου καὶ συνεντεύξεις μου (βλέπε καὶ τὰ σχετικὰ youtube μου) ἐξήγησα ὅτι στὴν δεκαετία τοῦ 2020-2030, θὰ ἐπέλθῃ πλανητικὸς πυρηνικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας μὲ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. Σήμερα ἐπετεύχθη μία νέα ἐξέλιξι στὴν πορεία πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ αὐτὸ πόλεμο. Ἀπὸ τὴν μιὰ ὁ Τράμβιος βάζει τέλος στὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία τοῦ ΝΑΤΟ, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Κίνα μετατρέπει τὴν Ἑλλάδα σὲ κινεζικὴ ἀποικία ὡς ἡγέτιδα πλέον τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ τῶν σορικῶν τραπεζῶν ποὺ μετὰ τὸ τέλος τῆς ὀμπαμικῆς-κλιντονικῆς ἀμερικανικῆς περιόδου τὸ 2016, ἄφησε τὴν θέσι κενὴ ὁ ἐπαναστάτης τῶν νέων καιρῶν Δονᾶλδος Τράμβιος. Ἐὰν συνεχισθῇ ἡ προέλασις στὴν Εὐρώπη τοῦ κινεζικοῦ δράκοντος μὲ κεφάλι τοῦ δράκοντος πλέον τὴν Ἑλλάδα, κατὰ τὴν ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ προέδρου Σί, ὁ πλανητικὸς πόλεμος στὸ Αἰγαῖο θὰ χαθῇ γιὰ τὶς ΗΠΑ. Συνεπῶς, γιὰ τὸν Τράμβιο εἶναι πλέον ὑψίστης σημασίας νὰ καθαιρεθῇ στὴν Ἑλλάδα ὁ "εὐρωπαϊκὸς προδότης τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων", Κυριᾶκος Μητσοτάκης πρὸς χάριν τῶν συμφερόντων τῆς Ῥωσσίας -τοῦ φίλου Πούτιν τοῦ Τραμβίου- καὶ ἰδίως βασιζόμενος στὴν ἀνοδικὴ ἰσχὺ τῆς ἀναγεννημένης ὀθωμανικῆς Τουρκίας μὲ στόχο τὴν ἐνσωμάτωσι τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν σὲ ἕνα νέο ὀθωμανικὸ κράτος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete