Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 27, 2019

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.Marine dArc - Ἡ Μαρὶν τῆς Λωρραίνης

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.

Προτοῦ προχωρήσω σἐ μελλοντικὴ ἀνάλυσι τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 26 Μαΐου 2019, ὑπενθυμίζω ὅτι τὸν ὅρο «φασισμός» τὸν ἐχρησιμοποίησα ἀνέκαθεν μὲ οὐδέτερο τρόπο καὶ πάντως ὄχι καταδικαστικό, γιὰ νὰ περιγράψω, ὡς πανεπιστιμιακὸς δάσκαλος τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν, τὴν μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς πολιτικὲς ἰδεολογίες, ὅπως ἀκριβῶς τὴν ἔχω ἀναλύσει στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη Ἰδεολογία (Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας).

Κοινὴ προέλευσις τοῦ φασισμοῦ καὶ τῶν ἀποχρώσεών  του, εἶναι ἡ μεγάλη γαλλικὴ ἐπανάστασις τοῦ 1789 παραλλήλως μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐμφάνισι τῶν δύο ἄλλων πολιτικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, καὶ πρῶτος ἐμφανιζόμενος ἡγέτης τοῦ ὑπαρκτοῦ φασισμοῦ ὑπῆρξε ὁ Ῥοβεσπιέρρος.

Οἱ παρεμφερεῖς ἐκφράσεις  δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὸν φασισμό. Λαϊκισμὸς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρνητική του ἔννοια, τῆς προπαγανδιστικῆς προσπαθείας παραπλανήσεως τοῦ λαοῦ δύναται νὰ ἀναφερθῇ καὶ στὶς τρεῖς ἰδεολογίες καὶ ὁ ἐθνικισμὸς δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ τὸν φασισμὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἄλλες ἰδεολογίες. Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ, αὐτὸς ἀφορᾷ τὴν προσπάθεια συνεργασίας τῶν δύο ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἔχουν κοινοὺς ἐμπνευστές, ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο μέχρι τὸν Λένιν.

Τὸ ἑλληνικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι καθαρὰ φασιστικό, ἐθνικοσοσιαλιστικῆς ἀποχρώσεως, ἀλλὰ καλύπτεται ὑπὸ ἕνα δευτερεῦον χρακτηριστικό της, τὸν ἐθνικισμό, μὲ στόχο τὴν πιὸ εὐρεῖα ἀποδοχἠ της άπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν προχωρᾷ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, ἐπιμένει στὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ δὲν ἀναγνώριζει τὸν Λένιν -ὅπως τὸ ἔκαμε στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Μουσσολίνι- ὡς κοινὸ πατέρα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν.

Αὐτὴ ἡ ἰδεολογικὴ δυσκαμψία ἀπεμόνωσε τὴνΧρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὰ ἄλλα φασιστικὰ κινήματα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ μἐ πρῶτο τὸ κίνημα τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν

Ἀπὸ τὸν χιτλερικὸ πατέρα Λὲ Πὲν στὴν γκωλλικὴ κόρη Μαρὶν Λὲ Πέν εὑρίσκεται, ἀπὸ τὸ 1958 στὸ 2019, συγκεντρωμένη ὅλη ἡ ἐπιτυχὴς ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φασιστικοῦ ὀχήματος στὸ ὁποῖο ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀμέλησε νὰ ἐπιβιβασθῇ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν  καθήλωσι τῆς ἐκλογικῆς δημοφιλίας της στὶς ἐκλογὲς τῆς 26ης Μαίου.

Ὁ κομμουνιστικὸς καὶ φασιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς βασίζεται στὸν ἥρωα ποὺ ἀναγνωρίζεται μέσῳ δημοψηφισμάτων μὲ μυστικιστικὸ τρόπο. Οἱ ἐκλογὲς εἶναι ἕνα προσωρινὸ κακὸ καὶ ποτὲ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος πορεύεται σήμερα στὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσι ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὰ βαρίδια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ ἀλλὰ μὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα  κατὰ τοῦ  ἰσλαμισμοῦ. 

Μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ παραμένει ἐγκλωβισμένη στοὺς πάγους τῆς Ἱστορίας ἐπαναλαμβάνοντας ἀκίνητη στὸ μυαλό της ὡς μαυρόασπρη ταινία τὰ γεγονότα τοῦ 1933. Καιρὸς λοιπὸν ὁ γαλλικὸς μαρινισμὸς νὰ ἀντικαταστήσῃ στὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς σκηνῆς τὸν χιτλερισμὸ τοῦ Μεσοπολέμου.

Δημήτρης Κιτσίκης         27 Μαΐου 2019May 23, 2019

501 - Ἐν ὄψει ἐκλογῶν : Τὸ νησὶ τῶν πειρατῶν«Μὲ τὸν ὅρο ἀνθρωπίδες ἐννοοῦμε κάθε μἐλος τῆς βιολογικῆς οἰκογενείας ἡ ὁποία περιλαμβάνει ἀνώτερα θηλαστικὰ ὅπως εἶναι ὁ ἄνθρωπος, οἱ χιμπαντζῆδες, οἱ γορῖλες καὶ οἱ οὐραγκοτάγκοι. Οἱ ἀνθρωπίδες εἶναι  γνωστοὶ καὶ ὡς μεγάλοι πίθηκοι» (Βικιπαιδεία).

501 - Ἐν ὄψει ἐκλογῶν : Τὸ νησὶ τῶν πειρατῶν

Κατόπιν τοῦ συμβάντος τοῦ ἐκμεταλλευτοῦ ἑστιάτορος τῆς Μυκόνου μὲ τὸν ὑπέρογκο λογαριασμό, ἔγραψα στὸ φατσοβιβλίο, «ὁ Ῥουβίκωνας ζητᾷ προσφορὰ εἰσιτηρίου γιὰ νὰ μεταβῇ στὴν Μύκονο» καὶ μερικοὶ ἐσκανδαλίσθησαν. Ἐξηγοῦμαι λοιπόν:

Μετὰ τὴν γέννησι τοῦ παιδιοῦ μου ἐκεῖνο μὲ ἐρώτησε: «πατέρα, γιατὶ νὰ μὴ γίνω ληστὴς ὅταν μεγαλώσω;» Τὸν εἶχα μεγαλώσει μὲ ἕναν ὁμήλικο ἀξιαγάπητο χιμπαντζῆ ὁ ὁποῖος μέχρι ἡλικίας δύο ἐτῶν ἦταν πιὸ ἔξυπνο ἀπὸ τὸ παιδί μου. 

Τὴν ἐμπειρία αὐτὴ τὴν εἶχα ἀποκτήσει ὅταν τὸ 1964 εἶχα μεταβῆ στὸ κέντρο ἐρευνῶν ἀνθρωπιδῶν τοῦ Orange Park τῆς Φλώριδας, συνοδεύοντας τὴν ἀγγλίδα Ἄνν, πρώτη σύζυγος μου, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νευροφυσιολογίας, εἰδικευμένη στὰ ἀνθρωπιδῆ.

Πράγματι, ὁ ἐγκέφαλος τοῦ υἱοῦ μου ἐσυνέχισε νὰ μεγαλώνῃ μέχρι ποὺ ἔγινε διδάκτωρ ἀστροφυσικῆς στὸ περίφημο Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλὰνκ τοῦ Μονάχου ἐνῶ ὁ συνομήλικος ἀξιαγάπητος χιμπαντζῆς ἔγινε σαλταδόρος (σὰν αὐτὸν ποὺ ἴσως γνωρίζετε) ξέροντας κάλλιστα νὰ ξεφλουδίζῃ μπανάνες.

Γιὰ νἀ λύσω τὸ μυστήριο διαφορετικῆς ἐγκεφαλικῆς ἐξελίξεως τῶν δύο ἀνθρωπιδῶν, τοῦ υἱοῦ μου καὶ τοῦ χιμπαντζῆ, ἐδιάβασα ὡς Γάλλος, τὸ βιβλίο τοῦ συμπολίτου μου κομμουνιστοῦ καὶ ἀντιστασιακοῦ συγγραφέως Vercors, Les animaux dénaturés («Τὰ ἐκφυλλισμένα ζῶα») ποὺ ἠσχολεῖτο ἀκριβῶς μὲ τὸ ἴδιο πρόβλημα.

Τότε ἐκατάλαβα γιατὶ τὸ παιδί μου μὲ εἶχε ἐρωτήσει νὰ γίνῃ ἤ ὄχι ληστὴς ὅταν θὰ ἐμεγάλωνε. Γιὰ νὰ ἐμβαθύνω τὸ θέμα ὡς μαρξιστής-λενινιστὴς ἠσχολήθην μὲ τὴν ἰδεολογία τῶν ἀναρχικῶν, καἰ ἐδιάβασα ὅτι ὁ πρῶτος θεωρητικὸς τῆς ἀναρχικῆς κοινωνίας ὑπῆρξε ὁ γάλλος Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) ποὺ τὸ 1840 στὴν μελέτη του Τὶ εἶναι ἰδιοκτησία, ἔγραφε «Ἡ ἰδιοκτησία εἶναι κλοπή».

Ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ἠσχολεῖτο μὲ ἥρωες ποὺ ἀπεκάλει κλέφτες καὶ ἀργότερα μετὰ τὸ 1832, ληστές. Ἐνωρίτερον μάλιστα σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας ἐξεθειάζοντο οἱ μονόφθαλμοι πειρατὲς μὲ τὴν μαύρη σημαία τῆς νεκροκεφαλῆς. Τὴν ἰδιοκτησία τοῦ χρήματος λοιπὸν μὲ ποῖον πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο θὰ ἠδύνατο ὁ νέος Ἕλλην νὰ ἀποκτήσῃ; Σίγουρα, ὡς λαὸς τῆς θαλάσσης στὰ νησιὰ τῶν Κυκλάδων πειρατῶν.

Τοῦ ἐξήγησα: Δύο δυνατότητες ἔχεις. Ἤ ἐπιλέγῃς νὰ ζῇς ἐκτὸς κοινωνίας, ὡς μοναχός, ἐρημίτης στὴν ἔρημο ἤ σὲ κομμουνιστικὸ κοινόβιο μοναστηρίου- ἤ νὰ ζῇς μέσα στὴν κοινωνία ὁπότε ἡ σχέσι σου μὲ τὸ χρῆμα θὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κοινωνική σου θέσι ποὺ θὰ ἐκφράζεται μὲ τρεῖς διαφορετικὲς ἰδεολογίες. Ἐὰν εἶσαι ἐργάτης χωρὶς ἰδιοκτησία θὰ εἶσαι κομμουνιστής. Ἐὰν εἶσαι μικροαστός μὲ μικρὴ οἰκογενειακὴ ἰδιοκτησία, στὴν πόλι ἤ στὸ χωριό, θὰ εἶσαι φασιστής. Ἐὰν τέλος εἶσαι μεγαλοαστὸς μὲ μεγάλη ἰδιοκτησία, θὰ εἶσαι φιλελεύθερος, δηλαδὴ θὰ ὑποστηρίζῃς τὴν «ἐλεύθερη οἰκονομία» ποὺ θὰ σοῦ δἰδη τὴν ἐλευθερία νὰ ξεζουμίζῃς τοὺς ὑπολοίπους νομίμως χωρὶς νὰ ἀποκαλεῖσαι ληστής.

Στὶς ἐκλογὲς λοιπὸν ποῖον θὰ ψηφίσῃς; Ἐὰν θεωρῇς τὸ ἑαυτό σου ἐργάτη χωρὶς ἰδιοκτησία, θὰ ψηφίσῃς ΚΚΕ. Ἐὰν πάλι θεωρῇς τὸ ἑαυτό σου μικροαστό, μὲ χωραφάκι στὸ χωριὸ καὶ μικρομάγαζο στὴν πόλι, θὰ ψηφίσῃς  Σύριζα ἤ Χρυσῆ Αὐγή. Ἐὰν τέλος θεωρῆς τὸν ἑαυτό σου ἐπιχειρηματία καὶ ἐφοπλιστή, θὰ ψηφίσῃς Νέα Δημοκρατία.

Ἐδῶ ὅμως παρεμβαίνει ὁ μῦθος τῆς ἐννοίας τοῦ λαοῦ. Ἡ ἄνια στὸν λαϊκὸ ἐγκέφαλο ποὺ δὲν ἔχει πλήρως διαμορφωθῆ ὁμοιάζει μὲ τὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἐνηλίκου χιμπαντζῆ. Ξέρει ἁπλῶς νὰ ξεφλουδίζῃ μπανάνες ποὺ ἡ προπαγάνδα τῶν πολιτικῶν καλύπτει μὲ κενὲς ἐκφράσεις ὅπως : «Πᾶμε μπροστά, ὄχι πίσω. Γιὰ τὸ αὔριο, ὄχι τὸ χθές. Γιὰ τοὺς πολλούς, ὄχι τοὺς ὀλίγους. Αὐτὸς ἤ αὐτὴ ἔχει ὄμορφο μαλλί, εἶναι χωρὶς γραβάτα, εἶναι συμπαθητικός, ὡραῖος, νέος, ὁ ἄλλος εἶναι ἄσχημος, τοῦ λείπουν δόντια».

Ἡ πρώτη μου γυναῖκα ὡς νευροφυσιολόγος-ψυχολόγος ἐγνώριζε πῶς νὰ χειρίζεται, μὲ τὴν ψυχολογία, τοὺς χιμπαντζῆδες... καὶ ἐμένα! Ὁ πολιτικὸς προπαγανδιστὴς γνωρίζει πῶς νὰ χειρίζεται τὸν λαό. Ὁ ἐπιχειρηματίας χρησιμοποιεῖ τὴν ἀκατάπαυστη ἐμπορικὴ διαφήμισι στὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ ξεφλουδίζῃ ὁ λαὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν μπανάνα.

Μήπως μία κυβέρνησις Πολάκη-Κουφοντῖνα θὰ ἔδιδε λύσι στὸ πρόβλημα μὲ προσφορὰ εἰσιτηρίου στὸν Ῥουβίκωνα νὰ μεταβῇ στὸ νησὶ τῶν ἀνέμων καὶ νὰ τὸ μετατρέψῃ σὲ νησὶ τῶν κοινωνικῶν θυέλλων. Θὰ ἦτο καὶ αὐτό, κατὰ Καβάφη, κάποια λύσις!

Δημήτρης Κιτσίκης                           23 Μαῒου 2019


May 18, 2019

500 - Ἔκκλησις πρὸς ἀντισημίτας.500 - Ἔκκλησις πρὸς ἀντισημίτας.

Τὸ εἶπε ἡ Ἀντιγόνη. Τὸ εἶπε ὁ Ῥούμι. Τὸ εἶπε καὶ τὸ Σσουλχὰν Ἀρούχ ποὺ μετεφράσθη πρόσφατα στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὰ ἑβραϊκά. Τὸ ἐπαναλαμβάνει ὁ Κιτσίκης ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός. Ἰδού (Σσουλχὰν Ἀρούχ, σ. 310, παράγραφοι 11 καὶ 12.): Νὰ ἀγαπᾷς τὸν πλησίον σου ὅπως τὸν ἑαυτό σου.

«11. Ἡ μοναξιὰ εἶναι γιὰ τοὺς νεκρούς. Ὁ ζωντανὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ συντροφιά, ἀλλὰ πρέπει νὰ ψάχνῃ εἰλικρινεῖς, πιστοὺς καὶ τιμίους φίλους.

«12. Υιἐ τοῦ Ἀνθρώπου. Ὅταν ὁ σύντροφός σου προοδεύει, ὁ Θεὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τοῦ ἔδωσε τὴν ἐπιτυχία, μὴ τυχὸν λοιπὸν καὶ τὸν μισήσῃς ἀλλὰ νὰ τὸν ἀγαπᾷς.

«Ἑδημιουργήθης γιὰ νὰ ὑποφέρῃς καὶ νὰ δουλεύῃς καὶ τὸ καθῆκον σου εἶναι νὰ στηρίζῃς, νὰ ἐνισχύῃς, νὰ παρηγορῇς, νὰ συντηρῇς καὶ νὰ προσπαθῇς νὰ δίδῃς στὸν πλησίον σου ὅ,τι τοῦ λείπει.

«Ἔτσι λέγει ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου: “Ἐγὼ ἀγαπῶ ὅλον τὸν κόσμο καὶ εἶμαι ὁ πατὴρ ὅλων τῶν πλασμάτων ποὺ ἔχεις γύρω σου. Ἄν μὲ ἀγαπᾷς, ἀγᾶπα ἐπίσης καὶ τὰ τέκνα μου. Νὰ χαίρεσαι μὲ τὴν ἐπιτυχία τους, νὰ προσπαθῇς νὰ κάνῃς ἀγαθοεργίες καὶ νὰ συμμετέχῃς στὸν πόνο τους. Ὅ,τι κάνῃς γιὰ σένα, νὰ τὸ κάνῃς καὶ γιὰ τὸν σύντροφό σου».

Τάδε ἔφη ἑβραῖος Ζαρατοῦστρα.

Δημήτρης Κιτσίκης               18 Μαΐου 2019

May 17, 2019

499 – Στροφὴ Δημήτρη Κιτσίκη ὑποστηρίξεως στὸν Τσίπρα λόγῳ ἑλληνοτουρκικῶν

499 – Στροφὴ Δημήτρη Κιτσίκη ὑποστηρίξεως στὸν Τσίπρα λόγῳ ἑλληνοτουρκικῶν

Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ κιτσικισμοῦ ἐβασίσθη τὰ τελευταῖα 60 χρόνια σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ ὄραμα: τὴν ἑνοποίησι τοῦ Αἰγαίου μέσῳ συγκροτήσεως μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας (βλέπε τὸ βιβλίο τοῦ Χρήστου Κυπραίου, Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ. Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη, Ἐκδόσεις Ἔξοδος, Ἀθήνα 2019).

Σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἠθέλησε νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ἕνωσι αὐτὴ μέσῳ διαπραγματεύσεων μὲ τὴν τουρκικὴ πλευρὰ ἀλλὰ οὐδεὶς ἐπροχώρησε περισσότερο πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ ὀράματος αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1930.

Σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος φοβούμενο τὸ πολιτικὸ κόστος μίας πολιτικῆς ποὺ θὰ ἡρμηνεύετο ὡς φιλοτουρκικὴ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ γαλουχημένο ἐπὶ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ δημοτικοῦ σχολείου νὰ ἀντιμετωπίζῃ ἐχθρικὰ τὸ τουρκικὸ κράτος, δὲν ἐτόλμη νὰ προχωρήσῃ πέραν δειλῶν ἀναποτελεσματικῶν πρωτοβουλιῶν. 

Μόνον ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος εἶχε τολμήσει νὰ δηλώσῃ δημοσίως στὶς 10 Μαΐου 1933: «Θὰ ἴδητε μετὰ ἔτη θὰ φθάσωμεν μὲ τὴν Τουρκίαν νὰ κάμωμεν τὴν Ἀνατολικὴν Ὁμοσπονδίαν».

Γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν Βενιζέλο, Ἕλλην ἡγέτης, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ἀψηφᾷ τὸν κίνδυνο λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας καὶ προχωρᾷ μὲ ἀπίστευτο θάρρος στὴν πραγμάτωσι, μὲ εἰρηνικὰ μέσα, τοῦ ὀνείρου τῆς φυλῆς. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει ἡ σημερινὴ ἀποκάλυψις τοῦ πρωτοσέλιδου ἄρθρου τῆς ἐφημερίδος Ἑστία, «Ἡ μυστικὴ πρότασις Τσίπρα στὸν Ἔρντογαν».

Δημήτρης Κιτσίκης            17 Μαΐου 2019

May 16, 2019

498 - 26 Μαΐου 2019 : Ἡ ἀπελευθερωσις τῶν λαῶν ἀπὸ τον ζυγὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς τυραννίαςΒόλφγκανγκ Σόϊμπλε

498 - 26 Μαΐου 2019 : Ἡ ἀπελευθερωσις τῶν λαῶν ἀπὸ τον ζυγὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς τυραννίας

Τὸ 1815 ἡ Ἱερὰ Συμμαχία συνεκροτήθη μετὰ τὴν ἧττα τοῦ Ναπολέοντος. 

Μετὰ τὴν ἧττα τοῦ γερμανοῦ ἡγεμόνος τὸ 1945, συνεκροτήθη ἡ Ἱερὰ Συμμαχία τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης γιὰ νὰ ἀποτραπῇ κάθε προσπάθεια ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν ἀπὸ τὸν ζυγὸ τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ ὑπὸ τὰ κελεύσματα τῆς σοβιετικῆς ἐπαναστάσεως.

Τὸ 1815, τριμερὴς συνθήκη συνήφθη μὲ τὴν παρακάτω δήλωσι: «Οἱ τρεῖς ἡγεμόνες διατελέσωσιν ἡνωμένοι διὰ τῶν δεσμῶν ἀδελφότητος ἀληθοῦς καὶ ἀδιαλύτου καὶ θεωροῦντες  ἀλλήλους ὡς μέλη μίας καὶ τῆς αὐτῆς πολιτείας ἐν πάσῃ εὐκαιρίᾳ καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θὰ παρέχωσιν ἀρωγὴν καὶ ἀντίληψιν ἀλλήλοις, εἰς τοὺς ὑπηκόους καὶ τοὺς στρατοὺς αὐτῶν, ὧν θεωροῦσι ἑαυτοὺς πατέρας καθοδηγοῦντες ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης...ἵνα ἄρχωσι τῶν διαφόρων κλάδων μίας καὶ τῆς αὐτῆς οἰκογενείας».

Μὲ τὴν ἵδρυσί της τὸ 1993, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις εἰσήγαγε καὶ πάλι τὴν ἔννοια τῆς κοινῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογενείας ὑπὸ τὴν καθοδήγησι ὄχι πλέον τῶν βασιλέων ἀλλὰ τῶν τραπεζῶν καὶ μὲ τὸ φοβερὸ ὅπλο τοῦ εὐροῦ. 

Ὅσοι λαοὶ δὲν ὑπετάσσοντο ἡ Ἱερὰ Συμμαχία τοῦ 1815 ἔστελνε στρατὸ πρὸς συμμόρφωσιν.

Ἀπὸ τὸ 2008, ὅσοι λαοὶ δὲν ὑπετάσσοντο, οἱ Βρυξέλλες τῆς ΕΕ ἔστελναν τοὺς τραπεζῖτες τους γιὰ νὰ τοὺς καθυποτάξουν μέσῳ τοπικῶν γκαουλάϊτερς ὅπως τὸν Στουρνάρα στὴν Ἑλλάδα ποὺ ἔδιδαν φωνὴ σὲ παπαγάλους ὀνόματι Παυλόπουλο καὶ Μητσοτάκη.

Καὶ ἐσήμανε ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 26ης Μαΐου 2019, ἐθνικῆς παλιγγενεσίας γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Ἤδη προετοιμάζονται τὰ ἀναγνωστικὰ σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες μνημονεύοντας τὴν τεραστία σημασία τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἀπελευθερώσεως τῶν λαῶν.

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπελευθέρωσις, ὅπως καὶ στὴν δεκαετία τοῦ 1820 εἶναι σχετική διότι ἐπετεύχθη μὲ τὴν ἀρωγὴ ἐξωευρωπαϊκῆς μεγάλης δυνάμεως, αὐτῆς τῶν ΗΠΑ: τὸ 1823 ὑπὸ τὸν πρόεδρο Μόνροε, τὸ 2019 ὑπὸ τὸν πρόεδρο Τράμβιο. Διότι ἡ Ἱστορία ἀπὸ πτώσεως Ἀδὰμ καθοδηγεῖται ἀπὸ μία καὶ μόνη συνισταμένη:  τὴν ἰσχύ. 

Σήμερα, χωρὶς πυρηνικὴ ἰσχὺ δὲν ὑπάρχει ἀνεξαρτησία. Ἡ Ἑλλὰς περιμένει τὴν ἀνασύστασι τῆς δυσχιλιετοῦς Αὐτοκρατορίας, ἐπὶ τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ Αἰγαίου βασισμένη στὴν πυρηνικὴ ὑπεροπλία.

Δημήτρηςς Κιτσίκης                          16 Μαΐου 2019May 12, 2019

497 - La condition humaine ἤ τὸ ἀνθρώπινο πεπρωμένοἜτσι ὡμίλησε ὁ Ζαρατοῦστρας κατὰ Νίτσε


497 - La condition humaine τὸ ἀνθρώπινο πεπρωμένο

Πολλὰ λέγονται τελευταῖα γιὰ τὴν μετάλλαξι τοῦ Τσίπρα σὲ ἀριστερὸ τοῦ χαβιαριοῦ. Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινη μετάλλαξι στὴν ὁποία εἴμεθα ὅλοι ἐπιρρεπεῖς. 

Διαφορετικὰ δύο λύσεις καὶ μόνον ὑπάρχουν καὶ οἱ δύο ἀπάνθρωπες: αὐτομαστίγωμα χριστιανικὸ ἤ κομμουνιστικό, στὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἤ στὴν λενινιστικὴ κομμουνιστικὴ ὀργάνωσι. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις  τείνεις πρὸς τὴν ἁγιοσύνη. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις θυσιάζεις τὴν οἰκογενειακὴ ζωή, γίνεσαι Στάλιν ἤ Σαβοναρόλα. Ἡ φασιστικὴ ὀργάνωσις ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν κομμουνιστικὴ πειθαρχία, μὲ τὸν καιρὸ γίνεται καὶ αὐτὴ φασισμὸς τοῦ χαβιαριοῦ. 

Τελικὰ ὁ νεποτισμός, ἡ οἰκογενειοκρατία εἶναι φυσικὰ φαινόμενα διότι σὲ ποῖον θὰ ἐμπιστευθῇς περισσότερο ἀπὸ στὴν σάρκα ἐκ τῆς σαρκός σου ἤ στὸν ἀδελφοποιτό. Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον σου εἶναι πιὸ φυσικὸς ὅταν ὑπάρχουν οἰκογενειακοὶ καὶ φιλικοὶ δεσμοὶ παρὰ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδικημένο. 

Προσωπικὰ ἠθέλησα νὰ ἀναρριχηθὼ στὸ ἐπίπεδο τῆς ὀρθοδόξου ἤ κομμουνιστικῆς ἁγιοσύνης ἀλλὰ ἀπέτυχα. Ὅμως τοὐλάχιστον ὁ θαυμασμός μου πρὸς τὸν Ῥοβεσπιέρρο μὲ ἀπέτρεψε ἀπὸ τὴν ὑπερβολικὴ κατανάλωσι χαβιαριοῦ. Τάδε ἔφη Ζαρατοῦστρας.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                              12 Μαΐου 2019May 11, 2019

496 – Γιὰ τὴν μάνα ματρίδα, ἐν ὄψει τῶν διχαστικῶν τριπλῶν ἐκλογῶν
496 – Γιὰ τὴν μάνα ματρίδα, ἐν ὄψει τῶν διχαστικῶν τριπλῶν ἐκλογῶν

Σήμερα ξαναβρέθηκα μὲ ἕναν ἁπλὸ γνήσιο Ἕλληνα, ἐπὶ 16 χρόνια δήμαρχο τῆς Πανεπιστημιουπόλεως Ζωγράφου ποὺ μοῦ προσέφερε τὸ βιβλίο του «Ἔθνους Ἑλλήνων Ἐγκόλπιον». Δὲν τὸν συνήντησα στὴν Μύκονο οὔτε ἐπάνω σὲ ἕνα κότερο  ἀλλὰ σὲ λαϊκὸ καφενεῖο τοῦ Ζωγράφου, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Σὰν Ἄλλοτε», τοῦ Λεωνίδα Δημοπούλου.

Μοῦ ἔδωσε τὸ βιβλίο του, ὄχι περισπούδαστο. Ἁπλό, γεμᾶτο ψυχὴ γιὰ ἕναν καὶ μοναδικὸ ἔρωτα. Ὄχι γιὰ τὸ ἐθνοκράτος καὶ τὸν διχασμό του καὶ τὴν φοβερὴ ἑλληνικὴ ἀρρώστεια τοῦ φθόνου, τοῦ ἀβάσταχτου φθόνου τῆς φυλῆς μας ποὺ πάει ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια νὰ σκάσῃ ἀπὸ τὴν ζήλεια τοῦ συμπολίτου του μὲ τὴν ἀθάνατην γραικικὴ ἀναφώνησι,   «γιατὶ αὐτὸς καὶ ὄχι ἐγώ;»  Ὄχι γιὰ τὸν ἐθνικισμὸ ἤ τὸ διεθνισμό. Ὄχι γιὰ τὴν Νέα Δημοκρατία, τὸν Σύριζα, τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ ἤ τὸ ΚΚΕ. Ὄχι γιὰ τὸν κοινοβουλευτισμὸ ἤ τὸν ὁλοκληρωτισμό. Οὔτε μία λέξι μίσους κατὰ ἀντιπάλου. Καὶ ὅμως ὑπῆρξε νεώτατος διωρισμένος δήμαρχος τῆς ἑπταετίας τοῦ Παπαδοπούλου ποὺ παρέμεινε στὴν ἐκτίμησι τοῦ Παττακοῦ μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ πρωτεργάτου αὐτοῦ τῆς χουντικῆς διακυβερνήσεως ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ ποὺ συνέχισε ἀνελλιπῶς νὰ τὸν ἀναδεικνύῃ δήμαρχο Ζωγράφου μέχρι τὸ 2010.

Ἄν καὶ ἀγνοῇ τὴν λέξι «ἑλληνοκεντρισμός» ὡς ἔννοια ἀντιθετικὴ τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὥς καὶ τὴν λέξι «ἐθνικομπολσεβικισμός», ἄν καὶ δέχεται ἀσυζητητὶ τοὺς μύθους τοῦ ἐθνοκρατιδίου τοῦ 1821 καὶ τῆς μασωνικῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ποὺ συρρίκνωσε τὸ συμπαντικὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, πουθενὰ δὲν καταφέρεται κατὰ τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, τοῦ ΚΚΕ καὶ τοῦ «συμμοριτοπολέμου», ἀθλία ἔκφρασις τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐθνικῆς μας ὁμοψυχίας.

Πολλοὶ ἐκατηγόρησαν τὸν Καζᾶκο γιὰ τὴν ὑπερβολικὴ ἀδυναμία του πρὸς τὸ γυναικεῖο φύλο. Ὅμως τίποτα τὸ μεμπτὸν διότι ἡ πραγματικὴ του ἀδυναμία ἦταν καὶ εἶναι πρὸς τὴν ματρίδα, τὴν μάνα ¨Ελλάδα, ὡς παιδὶ γονατισμένο ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου τῆς παρθένου Ἀθηνᾶς-Παναγίας ἐκκλησιαζόμενο ἐπὶ τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς.

Τὸ βιβλίο-ἐκμυστήρευσις τοῦ Γιάννη κλείνει μέσα του τὸν θησαυρὸ τῆς ψυχῆς του.

Δημήτρης Κιτσίκης                          11 Μαΐου 2019

May 2, 2019

495 - Ὁ ἑλληνικὸς παλμόςἘμεῖς οἱ δύο τρεῖς, κατὰ Δραγούμη

495 - Ὁ ἑλληνικὸς παλμός

Ὡς καρδία πάλλει ὁ ἑλληνικὸς παλμός. 

Βλέποντας γύρω μας λαοὺς σὲ διαφορετικὸ στάδιο πληθυσμιακῆς ἀναπτύξεως διαπιστώνουμε πὼς ὁ λαός μας φθίνει, συρρικνώνεται πληθυσμιακὰ καὶ διακρίνουμε ἀφανισμὸ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. 

Ἀλλὰ πολλοὶ δὲν γνωρίζουν πὼς ἔχουμε ἐλάχιστο σῶμα ὡς λεπτοασώματοι ἄγγελοι καὶ οὐσιαστικὰ εἴμεθα πνεῦμα. Ναί, εἴμεθα τὸ ἅγιον πνεῦμα τῆς οἰκουμένης ποὺ μέσῳ τῶν συνεχῶν μεταναστεύσεων καὶ τῆς κατοικήσεως ἐν μέσῳ αὐτοκρατοριῶν ποὺ δὲν ἱδρύσαμε ἐμεῖς ὅπως ἡ περσική, ἡ ῥωμαϊκή, ἡ βυζαντινή, ἡ ὀθωμανική, ὡς πνεῦμα καὶ μόνο ἐδιοικήσαμε. 

Λοιπόν, ὄχι μόνον ὡς λαὸς εἴμεθα ὀλίγοι σὲ ἀριθμὸ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ὀλίγοι ποὺ εἴμεθα πάλι πολλοὶ εἴμεθα. Πέραν τῶν ἐθνικισμῶν τῶν μετρίων εἴμεθα  «οἱ δύο τρεῖς» κατὰ Δραγούμη, ἑλληνοκεντρικοὶ καὶ δεσπόζουμε ἐπὶ τοῦ σύμπαντος. 

Δημήτρης Κιτσίκης                                          2 Μαΐου 2019