Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 26, 2017

366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὁ πανοσιολογιώτατος366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Τὸ ἑλληνικὸ τριτοκοσμικὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἔχει προξενήσει τεράστιο πλῆγμα στὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ τὸ 1821. Ὅπως ὅλα τὰ τριτοκοσμικὰ κράτη καλύπτεται ὀπίσω ἀπὸ τὸν δῆθεν σεβασμὸ χιονοστιβάδος νόμων ποὺ σκαρώνει ὡς μαθητούδι πρώτης Δημοτικοῦ τοὺς ὁποίους πρῶτο τὸ Δημόσιο δὲν σέβεται καὶ ἐφαρμόζει μία κομματικὴ δικαιοσύνη κλέβοντας ἀσυστόλως τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, πάντα μὲ τὴν ψευδῆ ῥήση ὅτι δύναται νὰ ψεύδεται ἀλλὰ δὲν κλέβει.

Ἡ μεταχείριση τῆς ἑλληνικῆςςγλώσσας δὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ αὐτὸν κανόνα. Ὅταν τὸ 1821, ἕνα κομμάτι τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπεσχίσθη ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία, οἱ τριτοκομικοποιημένοι Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου κατεφέρθησαν κατὰ τῆς γλώσσης τῶν γλωσσῶν ποὺ μέχρι τότε οὐδεὶς εἶχε τολμήσει νὰ θίξῃ, καὶ αὐτὴ ἀφέθη στὴν καταστρεπτικὴ μανία τῶν ἑλλαδικῶν γλωσσολόγων ποὺ ἠθέλησαν νὰ ἀντιγράψουν τὶς γλωσσικὲς θεωρίες τῶν Φράγκων οἱ ὁποῖοι ἐχειρίζοντο γλῶσσες κατὰ πολὺ κατώτερες τῶν ἑλληνικῶν.

Ἡ βάση τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας διὰ μέσου τῶν αἰώνων εἶναι ἡ παράδοση. Στόχος εἶναι νὰ μὴ κοπῇ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης τῆς γλωσσικῆς ἐκφράσεως, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη. Ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι πρεσβεύουν οἱ κατεδαφιστὲς τῆς ἑλληνικῆς γώσσας, λογιωτατισμὸς δὲν εἶναι τὸ φαινόμενο τεχνητῆς συντηρήσεως τῆς γλώσσης τοῦ παρελθόντος. Εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Λογιωτατισμός,  εἶναι ἡ στάση τῶν γλωσσολόγων ποὺ κάθονται ὀπίσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο τους καὶ χειρίζονται, βάσει διαφόρων θεωριῶν τὴν ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας, χωρὶς νὰ τὴν σέβονται, πάντα κρυπτόμενοι ὀπίσω ἀπὸ τὴν παρακολούθηση, ἐξ ἀποστάσεως τῆς λαλιᾶς τοῦ δῆθεν λαοῦ.

Μὲ ποῖο δικαίωμα ἕνας γλωσσολόγος προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ ἀλλαγὴ ὀρθογραφίας βάσει τῆς λογικῆς; Ἡ γλῶσσα ἔχει ἀξία ἀπο τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ μέσῳ γενεῶν. Ἐφ’ὅσον ἔχουμε συνηθίσει νὰ γράφουμε πολυτονικὰ καὶ τραῖνο, αὐγό, καυγᾶς, μπύρα, ὁδὸς Στουρνάρα, Γουδί, συνδιάσκεψη,δολλάριο, τὸν χρήστη, ὑπ’ὄψιν, κτίριο, γιατὶ ἕνας καὶ μόνον ἄνθρωπος (πόσῳ μᾶλλον πολιτικὸς παράγων), βάσει τῆς γλωσσικῆς του ἐπιστήμης καὶ τῶν λογικῶν του παρατηρήσεων νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ νὰ ἀλλάξουμε τὶς γλωσσικές μας συνήθειες καὶ νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ, μέσῳ τοῦ σχολείου καὶ τοῦ Δημοσίου, νὰ γράφουμε μονοτονικὰ καὶ τρένο, ἀβγό, καβγᾶς, μπίρα, ὁδὸς Στουρνάρη, Γουδῆ, διάσκεψη, δολάριο, τὸ χρήστη, ὑπόψη, κτήριο. Περιέργως, μόνον τὸ ΚΚΕ ἀντέδρασε στὴν ἀπόφαση τῶν γλωσσολόγων νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν ἕνα «μ» ἀπὸ τὴν λέξη κομμουνισμὸς καὶ ἔτσι παρέμειναν τὰ δύο «μ»!

Οἱ γλωσσολόγοι  ἰσχυρίζονται ὅτι μία γλῶσσα πρέπει νὰ παραμείνῃ ζωτανή ἀλλὰ μὲ τὶς μονομερεῖς ἐπεμβάσεις τους κάνουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἔτσι, τὴν ἑπομένη τῆς ἀποσχήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν Φράγκων ἐδημιουργήθη τὸ γλωσσικὸ ζήτημα καὶ οἱ γλωσσολόγοι στὰ γραφεῖα τους κατεσκεύασαν σωρεῖα τεχνητῶν γλωσσῶν, πάντα στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ, μὲ προεξάρχουσες τὴν καθαρεύουσα καὶ τὴν δημοτική (παρντόν, τὴ δημοτική).

Ἄν καὶ δὲν τὸ ἔκαμαν ἐκ τοῦ πονηροῦ, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπεμβάσεως τῶν γλωσσολόγων ἐπὶ τῆς μακραίωνης ζωντανῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὑπῆρξε ἡ ἀποκαθήλωσή της, τὸ γλωσσικὸ χάος καὶ ἴσως ἡ διάπραξη τοῦ πλέον ἀποκρουστικοῦ ἐγκλήματος κατὰ τοῦ συμπαντικοὺ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καθηλώνοντας τὴν χώρα μας στὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο τριτοκοσμικῆς χώρας καὶ μετατρέποντας τὰ ἑλληνικὰ σὲ διάλεκτο τοῦ ἐπιπέδου τῶν γερμανοελβετικῶν.

Οἱ γλωσσολόγοι δὲν δύνανται νὰ παραμείνουν ἀτιμώρητοι. Γλωσσικὲς μαφίες σὰν τὸ ΚΚΚ, «Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ») ἤ γλωσσολόγοι σὰν τὸν Μπαμπινιώτη πρέπει κάποτε νὰ στιγματισθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου.
Ἤδη, ἡ πλήρης ἀποσάθρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τὴν ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ τὸ οἰκοδόμημα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ὑπάρχει ἡ τάση ὁ ἑλληνισμὸς νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του μὲ κάποια ἄλλη διεθνῆ γλῶσσα, ἴσως καὶ τὰ κινέζικα. Τὸ ἔγκλημα τοῦ ἑλλαδικοῦ λογιωτατισμοῦ παραμένει τεράστιο.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         26 Ἰουλίου 2017

Jul 23, 2017

365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ: «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

ἑλληνισμός


365 – Ἡ διπλωματία τοῦ ἑλληνικοῦ παγκοσμισμοῦ:
«Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει»

Τὸ παραπάνω ἀπόφθεγμα τὸ εἶχα διδάξει στὸν φοιτητή μου, τὸν μετέπειτα ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ πρωθυπουργὸ τῆς Τουρκίας, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ αὐτὸς τὸ ἐφήρμοσε ὡς διπλωματία «χωρὶς προβλήματα μὲ τοὺς γείτονες».

Ἡ ἀδελφότης τοῦ σούφη Φετουλλὰχ Γκυλέν, μὲ τὸν ὁποῖο συνηργαζόμουν ἐπὶ χρόνια στὸν Καναδᾶ, ἐβασίζετο καὶ αὐτὴ στὸ ἴδιο ἀπόφθεγμα, συνεργαζομένη μὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ ἔχοντας, ἀπὸ τὸ 2003 μέχρι τὸ 2013, ἐπὶ μία δεκαετία, κατακτήσει ὅλα τὰ πόστα στὴν Τουρκία, τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Παιδεία, τὴν ἀστυνομία, τὸν στρατό, μὲ πρώτους τὰ πνευματικά της τέκνα, τὸν Νταβούτογλου καὶ τὸν Ἔρντογαν.

Δυστυχῶς, τὸ τεράστιο αὐτὸ ἀνορθωτικὸ ἔργο ποὺ εἶχε ἐπιτύχει νὰ παραμερίσῃ τὸν κεμαλικὸ ἐπιθετικὸ ἐθνικισμὸ κατὰ τῆς Ἑλλάδος, ἐσωρίασθη ὡς τραπουλόχαρτα τὸ 2013, ὅταν ἡ Ἀμερικὴ ἔσπρωξε τὸν Γκυλὲν νὰ κατηγορήσῃ τὸ πνευματικό του παιδί, τὸν Ἔρντογαν, γιὰ διαφθορά, μὲ στόχο νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν ἐξουσία.

Τὸ λάθος ὑπῆρξε τεράστιο. Ὡς μαινόμενος ταῦρος, ὑπὸ τὰ κτυπήματα τοῦ ξίφους τοῦ ἀμερικανοῦ ταυρομάχου τοῦ πραξικοπήματος τοῦ 2016, ὁ Ἔρντογαν ἀντέδρασε καὶ κατεπάτησε τὴν ἀδελφότητα Γκυλέν καὶ σήμερα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις, Ῥωσία καὶ Ἀμερική, προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένως νὰ τὸν ἡρεμήσουν.


Στὸ ὀλίσθημα  τοῦ τούρκου Γκυλὲν δὲν ὑπέπεσε ὁ ἰρανὸς Γκυλέν, ὁ ἀγιατόλλας Χομεϊνί, στὴν κηδεία τοῦ ὁποίου στὴν Τεχεράνη εἶχα ἐπισήμως προσκληθῆ καὶ ἔκτοτε, στὴν δεκαετία τοῦ 1990 εἶχα ὀργανώσει τρία συνέδρια διαλόγου σιϊσμοῦ καὶ ὀρθοδοξίας στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Τεχεράνη τοῦ ζωροαστρισμοῦ, χωρὶς νὰ ἀμελήσω τὴν συνεργασία μου μὲ τοὺς τούρκους ἀλεβῆδες, τοὺς ἑβραίους τοῦ Ἰσραήλ, καὶ μὲ τὴν Ἰνδία (ἀποκαλουμένη Νέα Ἑλλὰς ἀπὸ τοὺ ἀρχαίους γεωγράφους), στὴν ὁποία ὡς Βαϊσνάβος ἐγκατεστάθη μὲ τὴν ἰνδὴ σύζυγό του ὁ μεγαλύτερός μου υἱός, ἐνῷ ὁ νεώτερος ἐνυμφεύθη ἰρανὴ σιΐτισσα, οἰκογενείας βασιλικῶν πεποιθήσεων, καὶ ἡ νεώτερη κόρη μου ἰταλὸ ῥωμαιοκαθολικὸ πιστὸ χριστιανό, καλαβριακῆς προελεύσεως τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος. Παντοῦ καὶ πάντα, ὑπεράνω τῶν σχισμάτων καὶ τῶν κομμάτων, ἔβαζα τὴν διάδωση τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ἰδίως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς παραδοσιακῆς γλώσσας.

Ἧλθε ὅμως σήμερα καὶ πάλι ἡ στιγμὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ.  Ἐγώ, ἀπὸ ἡλικίας 12 ἐτῶν, παιδὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου, ἐμεγάλωσα καὶ ἠγάπησα τὴν Γαλλία καὶ ἀφοσίωθηκα στὸν στρατηγὸ ντὲ Γκώλ καὶ σήμερα στὴν θηλυκὴ μετεμψύχωσή του, τὴν γαλάζια Μαρίν. Ἀργότερα, ἐνεκατεστάθην στὴν πρωτεύουσα τοῦ Καναδᾶ καὶ ὑπηρέτησα τὸν γαλλοκαναδικὸ ἐθνικισμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλη μορφὴ τοῦ Τρυντὼ τοῦ Πρεσβυτέρου, παράλληλα μὲ τὴν θέση μου στενοῦ φίλου στὸ Παρίσι τοῦ Καραμαλῆ τοῦ Πρεσβυτέρου καὶ ὡς πνευματικοῦ πατέρα στὴν Ἄγκυρα τοῦ προέδρου Τουργοὺτ Ὀζάλ.

Ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου ποὺ εἷχα ἀφήσει στὴν Ἑλλάδα, ὡς ἀκραιφνεῖς κομμουνιστές, τὸν  πρύτανη τοῦ Πολυτεχνείου Νῖκο Κιτσίκη καὶ τὴν κομμουνίστρια ἀντάρτισσα Μπεάτα Κιτσίκη ποὺ τὸ 1939, ὡς ἐπίσημοι καλεσμένοι τοῦ Albert Speer στὴν Γερμανία ἀλλὰ καὶ δεχόμενοι τὸν ἀμέριστο θαυμασμὸ τοῦ κυβερνήτου Μεταξᾶ, παρὰ τὴν μακρόχρονη συνεργασία τους μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο (ὁ ὁποῖος τὸ 1936, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Μεταξᾶ ὡς πρωθυπουργοῦ, εἶχε γράψει ἀπὸ τὸ Παρίσι  τὸ περίφημό του «Ζήτω ὁ Βασιλεύς»)εἶχα διδαχθῆ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ ἦθος. Αὐτοὶ εἶχαν ἀρνηθῆ νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὸν  γερμανὸ κατακτητὴ καὶ εἶχαν προσχωρήσει στὸ ΕΑΜ, ἐνῷ τὸ 1947 ἡ μητέρα μου εἶχε καταδικασθῆ σὲ θάνατο ὡς κομμουνίστρια ἀπὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο καὶ εἶχε ὑποστῆ ἀπάνθρωπους βασανισμοὺς χωρὶς ποτὲ νὰ ὑπογράψῃ δήλωση μετανοίας.  Ἄν καὶ ἄθεοι καὶ οἱ δύο, ὡς μαρξιστές-λενινιστές, μοῦ εἶχαν μάθει τὸ ἀπόφθεγμα, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Βάσει τοῦ ἀποφθέγματος αὐτοῦ ἔγινα πιστὸς χριστιανὸς ὀρθόδοξος παλαιοημερολογιτικῶν τάσεων, ἐν μέσῳ τῶν φίλων μου Γάλλων ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τῶν ἀγγλικανῶν τῆς ἀγγλίδος, ἐπὶ 18 ὁλόκληρα χρόνια, συζύγου μου, καὶ μετά, μὲ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ μεγίστου φιλοσόφου Πλήθωνος, ἐνυμφέυθη ἀγρότισσα ἀπὸ τὸν αὐτοκρατορικὸ Μυστρᾶ καὶ ἀφωσιώθην στὸν πανελληνισμό.

Τὸ 1955, οἱ γονεῖς μου ἵδρυσαν στὴν Ἀθήνα τὸν ἑλληνοκινεζικὸ σύνδεσμο καὶ ἔγιναν στενοὶ φίλοι τοῦ προέδρου Μάο. Τότε, γιὰ πρώτη φορά, σὲ ἡλικία 23 ἐτῶν, τὸ μαοϊκὸ κράτος μὲ ἐκάλεσε ἐπισήμως στὴν Κίνα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξελιχθῶ σὲ σινολόγο καὶ καθηγητὴ κινεζικῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας, ἀλλὰ και νὰ ἐκδιωχθῶ ἀπὸ τὴν Σορβόννη  στὴν ἐξέγερση τοῦ Μάη 1968, ὡς δρῶν μαοϊκὸς καὶ συνεργάτης τῶν γάλλων ἀναρχικῶν.

Τὸ 2006-2008, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἠθέλησε νὰ μὲ τιμήσῃ καὶ ἵδρυσε τὸ ΝΠΔΔ, «Ἵδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη», ἀφορμὴ γιὰ τοὺς γνωστοὺς ἐθνοκαπήλους νὰ προσπαθήσουν λυσσωδῶς νὰ τὸ καταργήσουν, μὲ τὴν πρόφαση ὅτι εἶχε συσταθῆ ἀπὸ τὸν δημοφιλέστατο, τὸ 2006, δήμαρχο  Ζωγράφου, Ἰωάννη Καζᾶκο, πρώην χουντικὸ δήμαρχο τοῦ Παπαδοπούλου.

Ὡς ἀνέκαθεν αὐτοκρατορικός, συνεπῶς βασιλικὸς καὶ ὀρθόδοξος λαοκρατικός, πάντα ὡς κομμουνιστής, πότε δὲν ἐδέχθην νὰ καταδικάσω τὸ αὐθεντικὰ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ κατεδίκασα τὴν συνωμοσία ἐναντίον  του ὡς δῆθεν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.

Τὸ 1919, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, ἐχρησιμοποίησε τὸ βενιζελικὸ ὅραμα τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος, παρὰ τὴν καταδίκη τοῦ ἐγχειρήματος ἀπὸ τὸν Μεταξᾶ, γιὰ νὰ ἐγκαταστήση στὶς ἀκτὲς τῆς Μικρασίας, δόρυ στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Αὐτὸ τὸ πρῶτο Ἰσραήλ (ὡς ὀρθόδοξο νέο Ίσραήλ τῆς Καινῆς Διαθήκης) κατέρρευσε σὲ τρία χρόνια καὶ τότε, σὲ μιὰ δεύτερη προσπάθεια, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση  ἐχρησιμοποίησε τὸ 1948 τὸ δεύτερο Ἰσραήλ (τὸ ἑβραϊκὸ Ἰσραὴλ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) ὡς δόρυ πάλι στὴν καρδιὰ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ ἐπέτυχε, ἕνα μάθημα γιὰ μᾶς, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐχρησιμοποιήθη ἡ δομὴ τῶν μεσαιωνικῶν σταυροφοριῶν τοῦ λατινικοῦ κράτους τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς φρούριο κατὰ τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν.

Σήμερα ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τοῦ ἑλλαδισμοῦ, ζητῶ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ βασικὸ ὅπλο τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ βασιλικοῦ λαοκρατικοῦ θεσμοῦ, τὴν καθιέρωση συμπαντικῆς διπλωματίας πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις τοῦ πλανήτου, χωρὶς ἀποκλεισμούς, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀποφθέγματος, «ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         23 Ἰουλίου 2017


Jul 19, 2017

364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Τὰ ἐγγόνια τοῦ Ῥουσσώ


364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε δύναται ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ βούρδουλας τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, τῆς ἑκάστοτε κοινωνικῆς τάξεως ποὺ εὑρίσκεται τὴν δεδομένη στιγμὴ στὴν ἐξουσία.

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς, δικαστικῆς τοῦ Μοντεσκιέ, ποὺ ὀνομάζομε δημοκρατία, καθιέρωσε τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἐνῷ ὁ ὁλοκληρωτικὸς μὴ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν τῆς γενικῆς θελήσεως τοῦ Ῥουσσώ, καθιέρωσε μέσῳ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας τῶν δημοψηφισμάτων τὴν προλεταριακὴ λαϊκὴ δικτατορία, ποὺ ὀνομάζομε λαοκρατία, τὴν ὁποία ὁ ἀγαθὸς ἀλλὰ ἄτολμος Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς ἀποτυχημένος Ῥοβεσπιέρρος, δὲν ἠδυνήθη νὰ καθιερώσῃ, ὑποκύπτοντας στὸ τέλος τοῦ 2011, στὸν ἀδίστακτο ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ Βαγγέλη Βενιζέλο ποὺ συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ ἐναντιώνεται μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια σὲ λαϊκὸ δημοψήφισμα.

Ἡ γενικὴ θέληση δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, οὔτε κἄν μὲ τὴν  θέληση ὅλων τῶν πολιτῶν. Τὸ λέγει ξεκάθαρα, τὸ 1755, ὁ Ῥουσσὼ στὴν Πραγματεία περὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας: 

«Μὰ θὰ μοῦ ποῦνε, μὲ ποῖον τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ  κανεὶς τὴν γενικὴ θέληση στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἐμφανίζεται σαφῶς; Μήπως πρέπει νὰ συναθροίζουμε ὅλο τὸ ἔθνος γιὰ κάθε ἀπρόβλεπτο γεγονός; Ὄχι, διότι δὲν εἶναι σίγουρο πὼς ἡ ἀπόφασή του θὰ ἐκφράζῃ τὴν γενικὴ θέληση καὶ ἐπὶ πλέον αὐτος ὁ τρόπος εἶναι ἀνεφάρμοστος σὲ ἕναν πολυπληθῆ λαό. Ἄλλωστε σπανίως χρειάζεται, ὅταν ἡ κυβέρνηση εἶναι καλὰ διατεθειμένη, διότι οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ἀρκετὰ πὼς ἡ γενικὴ θέληση εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος ποὺ εὐνοεῖ περισσότερο τὸ κοινὸ συμφέρον, δηλαδὴ τὸ πιὸ δίκαιο, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι κανεὶς δίκαιος γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι ἀκολουθῇ τὴν γενικὴ θέληση».

Τὸ 1762, ὁ Ῥουσσώ, στὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, δὲν ἀπέκλεισε τὴν ψῆφο ἤ καὶ ἐνίοτε τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας καὶ πρότεινε συγκρότηση συνελεύσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ πρακτικὲς λύσεις γιὰ κάποια καὶ πάντα ἐλλιπὴ ἔκφραση τῆς γενικῆς θελήσεως, καθόλου δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀπέχθεια ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων.

Στὴν Δύση, ἡ ἰδέα τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων μὲ ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ αἰῶνες καὶ ὁ Ῥουσσὼ ἐθεώρει τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ σώματα ὡς κατάλοιπα τοῦ φεουδαλισμοῦ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε πὼς στὴν Ἀγγλία, στὸ Ι΄ αἰῶνα μ.Χ., ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο καὶ ἡ ἐξουσία του ἦταν περιορισμένη. Μετὰ τὴν ἔλευση τῶν Νορμανδῶν, ὁ περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἐπακολούθησε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνταρσία τῶν βαρώνων  στὸν ΙΓ΄αίῶνα, τὸ δὲ 1254, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἱπποτῶν, ἀπεφασίσθη πὼς θὰ ἐκλέγουν σὲ κάθε κομιτεία ἀνὰ δύο ἀντιπροσώπους. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα: κοινοβούλιο ποὺ ἀντεπροσώπευε τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Στὸν ΙΔ΄αἰῶνα, οἱ βαρῶνοι καὶ οἱ ἐπίσκοποι συνεκρότησαν τὴν ἄνω Βουλὴ τῶν Λόρδων, ἐνῷ οἱ ἱππότες μὲ τοὺς ἀστοὺς ἀπετέλεσαν τὴν κάτω Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία –καὶ ὄχι στὴν Ἑλλάδα- ἡ δημοκρατία.

Ἴσως ἡ μεγαλύτερη εἰρωνεία ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο τοῦ Ῥουσσώ, ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος, ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ διαβασθῇ ὡς ἐγχειρίδιο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος στὴν πλέον ἀκραία του μορφή.

Τὸ πέρασμα στὸν Χριστό, ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Δημοκρατία στὴν ὁλοκληρωτικὴ ῥωμαϊκὴ λαϊκὴ Αὐτοκρατορία, θυμίζει σήμερα τὴν ἐνδεχομένη ἐπαναφορὰ τῆς Βασιλείας μέσῳ ἀλλαγῆς Συντάγματος καὶ δημοψηφίσματος ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ πρωθυπουργὸς  Ἀλέξης Τσίπρας ἐνάντια στὴν σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ σκιάχτρου τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου-Τούρκογλου. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ γραπτὴ ὑποστήριξη ποὺ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος προσέφερε στὸν Τσίπρα ἅμα τῇ ἐκλογῇ του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015, στὴν πρωθυπουργία  τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ παράλληλη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ πού, μέσῳ τοῦ ἀεροπλανοφόρου τῆς νήσου Κρήτης ἔχει, ὡς φαίνεται, ἀποφασίσει νὰ ἀνανεώσῃ τὸ ῥωμαίϊκο. Ὁ Τσίπρας ῥουσσωϊκός; Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                                19 Ἰουλίου 2017

Jul 14, 2017

363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδί στὴν Κρήτη

                

Προσοχή! Δηλώνω ὅτι δὲν γνωρίζω ποῖος εἶναι ὁ καπετὰν Μωϋσῆς καὶ ἐὰν ὄντως εἶναι ὑπαρκτὸ πρόσωπο363 - Γιὰ ἕνα νέο Γουδὶ στὴν Κρήτη

Τὸ παρακάτω κείμενο κυκλοφορεῖ σήμερα εὐρέως στὴν Κρήτη μὲ στὸχο νὰ συμβάλῃ στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Μεγαλονήσου ἀπὸ τὸν γερμανικὸ ζυγὸ τοῦ  Δ΄  Ῥάϊχ καὶ τὴν δωσιλογικὴ κυβέρνηση τῶν ἈθηνῶνΜανιφέστο Κηρύξεως Ἐπαναστάσεως στὴν Κρήτη


Δεν απευθυνόμαστε  στους λίγους  του  ΜΑΖΙ ΤΑ ΤΡΩΜΕ”… Απευθυνόμαστε στους πολλούς που πληρώνουν τον λογαριασμό!!
Διαπιστώσεις:  Μας  είπαν  πολλά  ψέματα, ώρα  να  πούμε  αλήθειες.
1.Δεν είχαμε έλλειμμα χρημάτων, έλλειμμα πάντα, ηγεσίας ,αρχών και αξιών είχαμε, τα άλλα δεινά ήταν επακόλουθα. 2.Χρεοκοπήσαμε  γιατί  διεφθαρμένοι πολιτικοί μας κυβέρνησαν με  ρουσφέτια, διαφθορά, διαπλοκή, αναξιοκρατία, φοροδιαφυγή, κομματοκρατεία  – οικογενειοκρατία, ιδιοτέλεια, γραφειοκρατία, σπατάλη, διχόνοια, αλαζονεία, εξουσιομανία, ανευθυνότητα.
3.Αν δεν ξεριζωθούν αυτά τα καρκινώματα της κακοδιοίκησης, ευημερία δεν θα δούμε ούτε τα επόμενα 200 χρόνια.
4.Οι πολιτικοί  με λάθος μέτρα λιτότητας κανένα από τα αίτια της χρεωκοπίας  δεν διόρθωσαν, αντίθετα η αδικία μεγάλωσε.
Συμπέρασμα:  κάθε πέρσι και καλύτερα!  Οι  ίδιοι  που μας κατέστρεψαν δεν πρόκειται να μας σώσουν. Ο καυγάς είναι για τις καρέκλες τους, όχι  για την σωτηρία μας.
Απόφαση :  Καλούμε  τον εξαπατημένο ,αγανακτισμένο  πολίτη να επαναστατήσει. Να μετέχει σε  μια  μεγαλειώδη, πρωτοφανή  γιορτή  της  Δημοκρατίας  στην  πλατεία  Ελευθερίας στις    /     /   2017   ώρα   21:00
Ο λαός στη  μαζική αυτή ανοιχτή λαϊκή συνέλευση, (προπομπό δημοψηφίσματος) θα αποφασίσει για την τύχη του. Πως θέλει το μέλλον του. Ως παντοδύναμη εκκλησία του δήμου να ψηφίσει  τις προτάσεις και σκοπό, της επανάστασης.
Δεν είναι κάλεσμα ανώφελης διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε  συνδικαλιστές  στείρων  κινητοποιήσεων. Κυρίως  Δεν  είμαστε ένα  νέο κόμμα για να βολευτούμε εμείς στη βουλή και οι οπαδοί  στο δημόσιο. * Είμαστε όλοι εσείς! που πάντα πληρώνουμε ακριβά τα εγκλήματα των πολιτικών: πολέμους, αιχμαλωσίες, Μικρασιάτικη καταστροφή, Εμφύλιος, Δικτατορίες, Διχασμούς και τώρα  Χρεοκοπία! * Ένα κράτος ξεπουλήθηκε! χιλιάδες ξενιτεύτηκαν, φτωχοποιήθηκαν,  αυτοκτόνησαν! Οι επόμενες γενιές υποδουλωμένες, εκατομμύρια οι αγανακτισμένοι , αδικημένοι, εξαπατημένοι. Φταίχτης ουδείς! Ανάληψη ευθηνών, τιμωρημένος ουδείς! Μόνος τιμωρημένος ο λαός, Όπως πάντα! Οι προδότες οι  δωσίλογοι  πάντα  ατιμώρητοι! Αυτό θα τ’αλλάξει ο λαός τώρα. Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. * Δεν ανεχόμαστε πλέον  300 αποτυχημένοι της ζωής, που δεν διοίκησαν περίπτερο, να διήκουν την Ελλάδα. Δεν ανεχόμαστε πλέον  ν’ αυτοσχεδιάζουν,  να παίζουν, να γελούν εις βάρος  μας.* Αρκετά γέλασαν είναι ώρα να γελάσει ο λαός… γελά καλά ο τελευταίος… Μετά τους Τούρκους, σκλαβωθήκαμε χειρότερα σε  Γενίτσαρους. Δεν επαναστατήσαμε  γιατί πάντα μας έλειπαν τα 6 απαραίτητα όπλα που τώρα μόνο αποκτήσαμε:

1.Ηγεσία  2.Ενότητα  3.Στρατηγική  4. Στόχους  5 .Όραμα  6.Ανιδιοτέλεια

Τώρα δεν φοβάται ο λαός. Τρέμουν οι επίορκοι καταχραστές της εξουσίας και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα οι Έλληνες όσες φορές βρέθηκαν με ηγέτη μεγαλούργησαν! Επαναστάτες, ηγέτες πρότυπα: ο Μωυσής, ο Γκάντι, ο Μαντέλα! Ελευθέρωσαν – διέσωσαν ειρηνικά με ήθος, οδήγησαν τον λαό τους στην λύτρωση! Μια τέτοια ηγεσία αναζητά ένας απεγνωσμένος λαός, που στην απελπισία του, για να σωθεί, ψήφισε από δεξιούς φασίστες, ως και αριστερούς άθεους αν και λαός δημοκράτης και Θεοσεβούμενος. Οι δικοί μας  κομματάρχες  δήθεν ηγέτες, δήθεν δημοκράτες , λαοπλάνοι, ψεύτες, ψηφοθήρες, αντί να οδηγούν ακολουθούσαν  έρποντας κολακεύοντας, εξαπατώντας το λαό μέχρι την καταστροφή. Μοιάζουν βρεγμένες  κότες και σκιάχτρα ηγετών ανεπαρκή να τρομάξουν σπουργίτες όχι πεινασμένους  λύκους... Ποτέ δεν φταίνε οι λύκοι… Ποτέ δεν φταίνε τα πρόβατα… Πάντα φταίνε οι φύλακες… Και το χειρότερο για τον λαό  “ μπήκαν  λύκοι στο μαντρί οι 300 της βουλής” Δυστυχώς ο εχθρός είναι “εντός  των τειχών”… Δεν χρεοκοπήσαμε επί δικτατορίας  χρεοκοπήσαμε επί δημοκρατίας.  Όπου ευημερεί η δημοκρατία  πεθαίνει η διαφθορά. Όπου ευημερεί η διαφθορά πεθαίνει η δημοκρατία. Καλείτε ο λαός να αναστήσει την δημοκρατία στην πατρίδα της. Όλοι οι επαναστάτες στην πλατεία  ελευθερίας. Να μην λείψει κανένας εξαπατημένος, οργισμένος, αδικημένος πολίτης. Όλοι στο εθνικό προσκλητήριο χωρίς ύβρεις, πέτρες, ξύλα, φωτιές, βία. Αυτά δεν μας χρειάζονται βλάπτουν τον σκοπό μας και την δημοκρατία. Ο λαός ήρεμη δύναμη, με όπλο την παντοδύναμη καταρχάς  λαϊκή συνέλευση και στην συνέχεια με δημοψήφισμα να βροντοφωνάξει την απόφαση του:
 
Ψηφίζουμε – νομιμοποιούμε την επανάσταση να υλοποιήσει 10 εντολές :

1.       Αποκλείονται τέως – νυν πολιτικοί να μετέχουν στην επανάσταση.
2.       Κατάργηση όλων των προνομίων των τέως – νυν πολιτικών, στέρηση ισοβίως των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
3.       Αυτοί που μας πτώχευσαν δεν δικαιούνται να παραμένουν πλούσιοι οι ίδιοι. Δήμευση συντάξεων, περιουσίας, καταθέσεων σε Ελλάδα – εξωτερικό όλων των τέως – νυν πολιτικών. Να γνωρίσουν τι εστί άπορος.
4.       Την κατώτερη σύνταξη που ψήφισαν οι 300 για τους άλλους να την πάρουν οι ίδιοι τέως – νυν πολίτικοι και να ζήσουν με αυτήν.
5.       Από πρόεδροι δημοκρατίας, πρωθυπουργοί έως και όλους όσους η έρευνα από το 1974 έως σήμερα ενοχοποιήσει για εθνική προδοσία να δικαστούν αντί κρέμασμα στο σύνταγμα, σε κοινωνική εργασία ως οδοκαθαριστές στους δήμους. Να τους βλέπει καθημερινά ο αδικημένος πολίτης από τον Έβρο ως την Γαύδο και να διαπιστώνει ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη.
6.       Νέο σύνταγμα, μείωση βουλευτών σε 100, μια θητεία, μισθός – σύνταξη η ίδια με πριν την εκλογή. Η επανάσταση δεν έχει ευνοούμενους, δεν έχει την φαυλοκρατία της κομματοκρατείας. Πιστεύει στην αριστεία. Να στέλνουμε  τους αρίστους στην βουλή. Με κλήρωση μεταξύ των αρίστων που η τοπική κοινωνία προτείνει θα προκύψουν οι υποψήφιοι βουλευτές της επανάστασης. Επικρατείας  θα είναι, 20 προσωπικότητες κύρους, επιτυχημένοι  επαγγελματίες ανά τομέα: Οικονομία, υγεία, παιδεία, άμυνα κ.τ.λ.  Οι επαναστάτες δεσμεύονται: Πρώτα η Ελλάδα και μετά οι έλληνες.
7.       Εξάλειψη της ιδιοτέλειας. Μόνο ένας ηλίθιος, απολίτιστος είναι ιδιοτελής, γιατί όποιος βλάπτει το σύνολο βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Να ποινικοποιηθεί σε κακούργημα η ιδιοτέλεια.
8.       Όποιος βλάψει το δημόσιο ταμείο, δέσμευση περιουσίας και συμπληρωματικά  κοινωφελής εργασία.  Συνδικαλιστικά αιτήματα ικανοποιούνται  αν πρωτίστως ωφελούν το σύνολο.
9.        Ύπουλος εχθρός του γένους, η υπογεννητικότητα. Οι πολύτεκνοι θα είναι οι μόνοι προνομιούχοι πολίτες της νέας Ελλάδας. Θα δοθούν όσα οικονομικά κίνητρα χρειαστούν με αδιαπραγμάτευτο στόχο: 80% πολύτεκνοι. Με  προϋποθέσεις που να ευνοούν τους πραγματικά Έλληνες.
10.    Η Ελλάδα, οι Έλληνες μπορούν και αξίζουν να έχουν το καλύτερο κράτος στον κόσμο με πρότυπο: Ισλανδία, Ελβετία, Δανία, Σουηδία, Καναδάς, Αυστραλία.  Προτείνουμε την εκ θεμέλιων ανασύσταση Νεοελληνικού σύγχρονου κράτους. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει προ πολλού, όμως δεν το ήθελαν ντόπια και ξένα συμφέροντα, στην λαϊκή συνέλευση θα μάθουμε αν το θέλει ο μόνος αρμόδιος  Ελληνικός λαός. Ο Καποδίστριας το ξεκίνησε, αλλά τον δολοφόνησαν…  Ο λαός να ψηφίσει αποδεικνύοντας  ότι μετά 186 χρόνια  ωριμάσαμε… Ο οικουμενικός Ελληνισμός των 20 εκατομμυρίων θα πρωτοστατήσει στο πατριωτικό προσκλητήριο. Με αδελφοποιήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας στελεχών κ.τ.λ. αντί ν’ ανακαλύψουμε  τον τροχό, θα διδαχτούμε από  κράτη πρότυπα. Στο εξής η ομογένεια θα μετέχει στο εκλέγειν εκλέγεσθαι  και θα αξιοποιηθεί κατά το εβραϊκό πρότυπο.

Επίλογος : Η Ελλάδα είναι το οικόπεδο γωνία του πλανήτη, το κρατήσαμε χιλιετίες με όπλα – θυσίες – αίμα.
Δεν θα το χαρίσουμε σήμερα ξαπλωμένοι στον καναπέ ! Σηκωθείτε! Οι Έλληνες κάνουν θαύματα. Έχουν  επανειλημμένα  ανατρέψει προγνωστικά και δεδομένα. Μας θεωρούν όλοι τελειωμένους!! Ξεσηκωθείτε να τους διαψεύσουμε! Βαδίζουν βάση σχεδίου! Ξεσηκωθείτε να τ‘ανατρέψουμε! Διεφθαρμένο κράτος και πολιτικοί εξυπηρετούν την μειοψηφία η πλειοψηφία έχει γονατίσει. Τα χειρότερα έρχονται αν δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις τώρα. Αν η προκήρυξη αυτή δεν σας πείθει βοηθείστε να γίνει  πειστική. Για πρώτη φορά η απελευθέρωση και η ευημερία του γένους, κερδίζεται με τόσα  λίγα και ακίνδυνα, ήτοι  με την συμμετοχή σε μια μόνο λαϊκή συνέλευση. Ο λαός καλείτε με υπευθυνότητα να το κάνει. Στο σταυροδρόμι του μυθικού Ηρακλή, βρίσκετε ο λαός μας. Εμείς του προτείνουμε ευημερία με  τον δρόμο της αρετής. Οι πολιτικοί τέως και νυν αποτυχημένοι, προτείνουν τον δρόμο της κακίας, χωρίς ευημερία. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Στη λαϊκή συνέλευση καλείτε να κάνει το χρέος του ο πολίτης. Να επιλέξει το  μέλλον του. Να μετρηθούμε, πόσοι ακολουθούν… Υποχρέωση του  πολίτη, είναι αν θέλει να πραγματοποιηθούν οι 10 εντολές να συμμετέχει ειρηνικά, αυτό αρκεί. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα και θα τα αναλάβουν άλλοι. Πράξετε το καθήκον σας το οφείλουμε στους Άγιους  Επαναστάτες του Αρκαδίου. Το οφείλουμε στους απογόνους όταν μας ρωτήσουν τι πράξατε;

                                                        Σας ασπάζομαι 
                                                            Ο αρχηγός
                                                 
                                                     Καπετάν  Μωυσής

Υ.Γ : Ο εμπνευστής, αρχηγός της επανάστασης  θα γνωστοποιηθεί αργότερα.


           

Jul 4, 2017

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα: Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ

2017 - Ἰούνιος - Ἡράκλειο. (Ἀπὸ ἀριστερά) Πέτρος Ἰνιωτάκης, ἀντιδήμαρχος Ἡρακλείου, Ἄντα Κιτσίκη,προτομὴ Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρης Κιτσίκης, στὸ μέγαρο Στεργιάδη τοῦ ΤΕΕ-ΤΑΚΣυνέντευξη Κιτσίκη στὸ Creta Channel,13 Ιουλίου 2017

https://youtu.be/oPxIQnsRv9I

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα:  Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ


Μὲ κέντρο τὴν Κρήτη, Ἀμερικανοὶ ἀξιωματικοὶ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας, ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν πυρομαχικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν πλοίων ποὺ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
:
Στὴν δημιουργία σταθερῆς, μονίμου βάσεως βατραχανθρώπων στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Σούδας ἔχουν καταλήξει οἱ Ἀμερικανοί, ἐπιλέγοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐνισχύσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν ὑφισταμένη παρουσία τους στὴν περιοχή.

Οἱ συχνές συνεκπαιδεύσεις τοῦ προηγούμενου χρονικοῦ διαστήματος ἀνάμεσα σὲ ἑλληνικὲς καὶ ἀμερικανικὲς εὶδικὲς δυνάμεις, ἀπετέλεσαν προπομπὸ αὐτῆς τῆς δρομολογουμένης ἐξελίξεως, ὡστόσο ἰδιαίτερη σημασία ἔχει καὶ τὸ γεγονός ὅτι οἱ πεζοναῦτες ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ μικρές ὁμάδες, σὲ ἑστίες ἐντάσεως ὅπως ἡ Συρία, προέρχονται ὁλοένα καὶ ὀλιγώτερο ἀπό τὸ Ἴντσιρλικ. Ἡ μόνιμη στάθμευση βατραχανθρώπων στὴν Σοῦδα ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μία ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ ὑπὸ ἑλληνικὴ διοίκηση Νατοϊκὸ Κέντρο Ναυτικῆς Ἀποτροπῆς ὅπου μετεκπαιδεύονται εἰδικὲς δυνάμεις ὅλων τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων.

Ὡς πρὸς τὸ ἐνδεχόμενο συμφωνίας γιὰ τὴν Σοῦδα,  ἔχουμε τὶς διατυπώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ «Concordia Europe Summit» περὶ τῆς ἀνάγκης «ἐμβαθύνσεως» τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-ΗΠΑ, τονίζοντας, ὡστόσο, ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀποστροφὴ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ. Πάντως, δεδομένου ὅτι δὲν υπάρχει ἀκόμη κάποιο ἀποτέλεσμα στὶς συζητήσεις μεταξὺ κυβερνήσεως καὶ ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν  βάση τῆς Σούδας μέχρι καὶ γιὰ μία δεκαετία, πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ ἑξῆς σημεῖα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀφ’ἑνὸς ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Π. Καμμένου στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ ἠκολούθησαν σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Οἱ Ἀμερικανοὶ ζητοῦν πρόσβαση στὴν ἀεροπορικὴ  βάση τοῦ Καστελλίου  Κρήτης, αἴτημα τὸ ὁποῖο εἶχε διατυπωθῆ καὶ παλαιότερα, ἐπί ὑπουργίας  Δ.Ἀβραμοπούλου καὶ Εὐαγγέλου Βενιζέλου.  Δὲν ἐνδιαφέρονται διόλου γιὰ τὴν πρόταση περί δημιουργίας βάσεως στὴν Κάρπαθο, δηλαδὴ ἐκτὸς Κρήτης, καὶ ἀντιθέτως, προτιμοῦν τὸ Καστέλλι Κρήτης,  κυρίως γιὰ τὴν στάθμευση μοίρας Drones καὶ Μὴ Ἐπανδρωμένων Ἀεροσκαφῶν. Ἡ Ἀθήνα ἤδη ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, εἶχε ἐπεξεργασθῆ τὸ αἴτημα καὶ τὸ εἶχε ἀπορρίψει, λόγῳ τῶν ὑπολοίπων πολιτικῶν προβλημάτων ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ το 2014.

Ὡστόσο, αὐτὴν τὴν στιγμή, κυρίως σὲ ἐπίπεδο ΓΕΕΘΑ, γίνεται μία προσπάθεια συνδέσεως αὐτοῦ του αἰτήματος μὲ τὴν παραχώρηση, μεταξὺ ἄλλων, μὲ μακροχρόνια μίσθωση τῆς Σούδας ποὺ θὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες γιὰ ἐναέρια ἐπιτήρηση καὶ ἀναγνώριση.  Αὐτὸ τὸ μοντέλο προκρίνεται ἀπὸ τὸ ΓΕΕΘΑ καὶ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ  γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ποὺ θὰ προκύψουν στὴν ἑπομένη δεκαετία.

Ἡ  Ἀθήνα ζητεῖ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὴν προμήθεια δύο πλοίων, φρεγατῶν ἤ κορβετῶν, ποὺ νὰ ἠμποροῦν νὰ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολική Μεσόγειο. Τὰ ἀντιτορπιλικά Arleigh Burke πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἀποδεσμεύονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ ἐν μέρει οἰκονομικούς. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναφέρουν στοὺς Ἕλληνες συναδέλφους τους ὅτι οἱ ΗΠΑ δύνανται νὰ συντηρήσουν τὸν στόλο τῶν περίπου 60 ἀντιτορπιλικῶν αὐτῆς τῆς κλάσεως, ἐκτοπίσματος μέχρι καὶ 9.000 τόνων, μὲ πλήρη φόρτο, ὡστόσο ἡ Ἑλλάς, στὴν παροῦσα φάση, θὰ ἀντιμετώπιζε δυσκολίες γιὰ τὴν συντήρηση δύο τέτοιων πλοίων πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχουν πλήρωμα περίπου 320 ἄτομα, ἀριθμὸ σχεδόν διπλάσιο ἀπό τὶς φρεγάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτικοῦ Ναυτικοῦ.

Στὶς πρόσφατες ἐπαφές Ἀμερικανῶν καὶ Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ πρῶτοι ἔδειξαν ἐντυπωσιασμένοι καὶ ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν ταχύτατα καὶ δίχως προβλήματα πυρομαχικὰ καὶ ἐξελιγμένα πυραυλικὰ συστήματα ποὺ εἶχαν ἀποσταλῆ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν  πλοίων  τὰ ὁποῖα ἐλλιμενίζονται τακτικὰ στὸ ἀγκυροβολίο τοῦ Μαραθίου καὶ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἡ ναυτικὴ διάσταση, ποὺ ἐτέθη καὶ ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο στὴν πρόσφατη ὁμιλία του στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὰ 70 χρόνια τοῦ Γραφείου Ἀμυντικῆς Συνεργασίας, ἀλλὰ μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς ΓΕΕΘΑ καὶ ΓΕΝ Εὐάγγελο Ἀποστολάκη καὶ Ν. Τσούνη τοὺς τελευταίους μῆνες, ἀναδεικνύεται διαρκῶς.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ μεταφορὰ τοῦ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα, ἡ Κρήτη καθίσταται ἀμερικανικὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης (ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Κρήτη), 4 Ἰουλίου 2017