Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 26, 2018

428 – Μετὰ τὴν σαρωτικὴ ἐκλογικὴ νίκη τοῦ Ἔρντογαν

                                                  Ὁ Ἔρντογὰν μεταξὺ Ῥουχανὶ καὶ Πούτιν


428 – Μετὰ τὴν σαρωτικὴ ἐκλογικὴ νίκη τοῦ Ἔρντογαν

Κάνω τὶς ἀκόλουθες διαπιστώσεις.

1 - Ἡ Ἑλλὰς εἶναι πλέον περικυκλωμένη ἀπὸ ἀνωδικὲς δυνάμεις ποὺ ἰσχυροποιοῦνται συνεχῶς ἐνῷ ἡ χώρα μας διολισθαίνει στὴν ἀφάνεια ὡς μὴ ὑπολογίσιμο προτεκτορᾶτο, καὶ τῆς Γερμανίας καὶ τῶν ΗΠΑ.

2 - Ἡ νίκη τοῦ Ἔρντογαν, παρὰ τοῦ ὅτι βασίζεται στὴν βία καὶ νοθεία, ὅπου ἡ ἀντιπολίτευσις ἦταν ἀπὸ τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα τοῦ Ἰουλίου 2016 μέχρι σήμερα ὑπὸ τὴν δικτατορική του σπάθη, εἶναι σοβαρὴ ἧττα γιὰ ὁλόκληρη τὴν Δύσι, καὶ τὴν Γερμανία ἀλλὰ καὶ τὶς ΗΠΑ

3 - Ὁ Τράμβιος, συνήθως ὑπερμέτρως ἐκδηλωτικός, μέσῳ καθημερινῶν twitter, ἐκράτησε σιγὴ ἰχθύος μέχρι σήμερα τὸ βράδυ ποὺ προτίθεται, κατόπιν σοβαρῆς μελέτης τοῦ τί ἔφταιξε, νὰ ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὸν Ἔρντογαν γιὰ νὰ τὸν «συγχαρῇ» καὶ νὰ τοῦ προτείνῃ συμβιβασμό. Ὁ Ἔρντογαν τὸ παίζει οὐδετεριστής, ὅπως παλαιὰ στὴν Αἴγυπτο ὁ Νάσσερ, μεταξὺ Ἀμερικῆς καὶ Ῥωσίας, Ἰρὰν καὶ Ἀράβων σουννιτῶν, καὶ τὸ ἐπιτυγχάνει ἐπειδὴ σὲ ἀντίθεσι μὲ τὴν ἔλλειψι ἀνεξάρτητης ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὡς ἡγέτης, κατορθώνει νὰ εἶναι ἀνεξάρτητος.

 4 – Στὰ δυτικὰ τῆς Ἑλλάδος μία προσφάτως ὑπερήφανη ἐθνικιστικὴ Ἰταλία, ἐργάζεται ἐντατικὰ γιὰ νὰ διαλύσῃ τὴν εὐρωπαϊκὴ φυλακὴ τῶν Βρυξελλῶν. Στὰ βόρεια τῆς Ἑλλάδος ἡ μεγάλη Ἀλβανία, ἡ μεγάλη Μακεδονία βορείου καὶ νοτίου, μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, ἐξαρτημένη ἀπὸ τὴν Βουλγαρία,  καὶ ἡ μελλοντικὴ ἑνιαία ἀνεξάρτητη Θράκη, συμπιέζουν τὴν χώρα μας μέχρι ἀνεξαρτητοποιήσεως καὶ τῆς Κρήτης

5 –Στὰ ἀνατολικὰ τῆς Ἑλλάδος μία ἰσχυροποιημένη Τουρκία, ἰσλαμοφασιστική, Ἐρντογανική-Γκρίζω Λύκων, ἀναβιώνει τὸ ὄνειρο τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὴν ὑποστήριξι τοῦ Φαναρίου, συνεχιστοῦ τῶν Φαναριωτῶν, μέσῳ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου ποὺ ὡς νέος Γεννάδιος συμμαχεῖ μὲ τὸν Πορθητῆ.

6 – Στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς πυξίδα, χωρὶς ἡγέτη, χωρὶς τιμονιέρη, ἕνα αὐξανόμενο ποσοστὸ πολιτῶν ἀρχίζει νὰ θαυμάζῃ ὡς ἡγέτη τὸν Ἔρντογαν ἐνῷ, ταυτοχρόνως, ἐχθρεύεται ὅλο καὶ περισσότερο τὴν Δύσι. Ἐπανέρχεται τὸ δίλημμα τοῦ 1453: προτιμότερο τὸ φακιόλιο τῶν Ὀθωμανῶν παρὰ ἡ  μίτρα τῶν Φράγκων («κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον Τούρκων ἢ καλύπτραν λατινικήν» (Δούκας XXXVII).

7 – Ὁ σύμμαχός μας τὸ Ἰσραήλ, ἀπαραίτητο ἀνάχωμα κατὰ τῆς ἀραβικῆς σουννιτικῆς λαίλαπας, ζητᾷ ἤδη ἀπὸ τὴν Κύπρο, ὡς ἀντάλλαγμα, ἕναν λιμένα.

8 – Περιέργως, ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν ἑλληνικὴ ταπείνωσι, θὰ ἀναδειχθῇ ἕλλην ἡγέτης ποὺ θὰ πραγματοποιήσῃ μὲ τὴν Τουρκία τὴν ἀπαραίτητη ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία, αὐτὴν ποὺ εἶχα προτείνει τὸ 1975 στὸν ἱδρυτὴ τῶν Γκρίζων Λύκων, τὸν Ἀλπαρσλὰν Τουρκές: μία ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία τῶν δύο ἐθνικισμῶν: τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ τουρκικοῦ.

               Δημήτρης Κιτσίκης                                                        26 Ἰουνίου 2018

Jun 9, 2018

427 - Ἐπιμένουμε στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό

427  -  Ἐπιμένουμε στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό

Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς  τοῦ ΚΚΕ καὶ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς τοῦ  μαρξισμοῦ λενινισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας. Μὲ βάσι τὶς ἀρχὲς τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ καὶ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, ὡς ἀπόλυτοι πολέμιοι τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας. Μὲ βάσι τὴν ὑποστήριξι τῆς βίας καὶ τοῦ μύθου ποὺ προέβαλε ὁ Γεώργιος Σορέλ. Μὲ βάσι τὸν μονοκομματισμὸ ἤ τὸν ἀκομματισμὸ τοῦ Στάλιν, τοῦ Χίτλερ καὶ τοῦ Καντάφι. Μὲ βάσι τὴν ἀρχὴ τῆς βυζαντινῆς βασιλείας ἀπολύτου μοναρχίας.Μὲ βάσι τὸν σοσιαλισμὸ τοῦ σωματειακοῦ συστήματος καὶ τὸν ἐλεγχόμενο καπιταλισμὸ ποὺ ἀποδέχεται καὶ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀνθρωπίνη ἔφεσι πρὸς τὴν ἰδιοκτησία καὶ τὸ χρῆμα ὡς σατανικὴ ἐνέργεια γιὰ τὴν ἀτομικὴ δημιουργικότητα ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ὅμως τοῦ ἀπολύτου ἡγέτου-ἥρωος (ὁ Σατανᾶς πρέπει νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν Θεό). Μὲ βάσι τὶς οὐσιῶδεις ἀρχὲς τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φασισμοῦ, σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν φιλελευθερισμό. Μὲ βάσι τῶν ἀρχῶν τῆς μοναρχικῆς «γενικῆς θελήσεως» τοῦ Ῥουσσὼ ποὺ ἐπιβάλλει, μὲ τὴν βία, στὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἐλεύθερος. Ἐν συντομία, μὲ βάσι τὸν ῥουσσωϊσμό, τὸν κοινὸ παρανομαστὴ τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ μὲ σημερινὸ πρότυπο τὸ διπλὸ καπιταλοκομμουνιστικὸ σύστημα τῆς μονοκομματικῆς Λαϊκῆς Κίνας, ἐπιμένουμε στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξι στὴν Ἑλλάδα τοῦ στόχου αὐτοῦ εἶναι τελείως ἀπαραίτητη ἡ ἐξάλειψις στὴν συνείδησι τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἀντιφασισμοῦ καὶ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ. Τὸ κλασσικὸ ἑλληνικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ναὶ μὲν ἐγὼ συμφωνῶ, τὸ θέλω καὶ τὸ προσπαθῶ ἀλλὰ δὲν εὐθύνομαι γιὰ τὴν ἄρνησι τῆς ἄλλης πλευρᾶς, δὲν εὐσταθεῖ. Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει. Τὸ μῖσος συρρικνώνει. Ἄσε τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ μισῇ. Ἐσὺ νὰ ἀγαπᾶς καὶ θὰ νικήσῃς διότι ἔτσι τὸ θέλει ὁ Θεός. Ἡ οὐτοπία τῆς καρδιᾶς εἶναι  τὸ ἰσχυρότερο πυρηνικὸ ὅπλο. Γίνου ῥομαντικὸς, ὄχι ῥεαλιστής, καὶ θὰ κερδίσῃς. Γίνου Ῥουσσώ, ποὺ ἀπεβίωσε τὸ 1778 καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις θὰ ξεσπάσῃ, ἔντεκα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1789.

Φίλε Ἕλληνα. Πρέπει νὰ ἀγαπήσῃς τὶς δύο αὐτὲς λέξεις καὶ νὰ τὶς ἐπαναλαμβάνῃς μέσα σου: φασισμὸ καὶ κομμουνισμό, καὶ νὰ βροντοφωνάξῃς:  ζήτω ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός!

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         9 Ἰουνίου 2018Η ΠΑΡΑΚΜΗ
Ἐπάνω: 2018- Γραικυλικὴ Ἑλλάς
                                                       Κάτω: 1949 -Ἀντάρτικη Ἑλλάς-"Ελληνικὸ ἦθος: 
Ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους παίζεται στὸ κολαστήριο τῆς Μακρονήσου ἀπὸ τοὺς ἐξορίστους.

Jun 7, 2018

426 – ΗΠΑ : Ἀπὸ τὸν Κάστρο στὸν Ἔρντογαν


Ἡ ἀποτυχία τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς

426 – ΗΠΑ : Ἀπὸ τὸν Κάστρο στὸν Ἔρντογαν

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἀήττητος διότι εἶναι τὸ κοινωνικὸ σύστημα τοῦ Σατανᾶ. Ἀπὸ τὴν πτώσι ἀπὸ τὸν Παράδεισο τῶν πρωτοπλάστων, αὐτοὶ παρεδώθησαν στὸν ὄφι ὑπὸ μορφὴν τοῦ Ἀγγέλου τῆς Αὐγῆς. Βεβαίως καὶ ὁ Χριστὸς ἐνεφανίσθη γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσῃ ἀπὸ τὴν Ἀνάγκη καὶ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ Αὐτεξούσιον. Παρὰ ταῦτα ὁ Ἑωσφόρος παραμένει βασιλεὺς τῆς Γῆς μέσῳ τῆς ἀγάπης τῶν θνητῶν γιὰ τὸ χρῆμα, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἔχει ὄνειρο τὴν ὑλικὴ εὐημερία μέσῳ χρημάτων καὶ ὅσο ὑπάρχει ἑωσφόρος, τὸ χρῆμα-θεὸς θὰ κατευθύνῃ τὸν πλανήτη.

Ἡ Ἀμερικὴ ὅμως, ὡς ἡ κυρία δύναμις  ἐκπροσωποῦσα τὸν καπιταλισμό-σατανᾶ, δύναται νὰ χάσῃ τὴν σατανικὴ ἐκπροσώπησί της ὑπὲρ ἄλλου κράτους,  διότι ἡ ἐξωτερική της πολιτικὴ ὑπῆρξε σταθερῶς λανθασμένη. Ἔτσι ὁ Κάστρο ἀρχικῶς, δὲν ἦτο κομμουνιστής, καὶ ἐπεζήτει τὴν χρηματικὴ ἀρωγὴ τῶν ΗΠΑ ποὺ ὅμως δὲν τοῦ ἐδόθη καὶ τότε μόνον ἐστράφη πρὸς τὴν ΕΣΣΔ.

Τὸ ἴδιο περίπου συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Ἔρντογαν. Ἀπὸ χρόνια πολλά, πρὸ τῆς ἀνόδου του στὴν ἐξουσία τὸ 2003, οἱ ΗΠΑ προσέδεσαν στὸ ἅρμα τοῦ Ἔρντογαν, τὸν ἰμάμη Φετουλλὰχ Γκϋλέν, ὥστε τὴν ἐνδεδειγμένη στιγμὴ νὰ προβάλλουν οἱ Τοῦρκοι  τὴν ἀφοσίωσί τους στὴν Ἀμερική, μέσῳ τῆς ἐπανόδου τοῦ Βοναπαρτισμοῦ, δι’ ἑνὸς τούρκου Χομεϊνί, τὸν Γκϋλέν, ποὺ θὰ ἠλέγχετο ἀπὸ τὴν Οὐσασιγκτῶνα, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναληφθῆ ἡ ἧττα τῶν ΗΠΑ τοῦ 1979, ὅταν οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν εἶχαν ὑπολογίσει τὸν κληρικὸ Χομεϊνί ποὺ διέμενε ἐξόριστος στὰ προάστεια τῶν Παρισίων.

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 2013, οἱ Ἀμερικανοὶ ἔκριναν, κατόπιν δεκάχρονης διεισδύσεως ὁλοκλήρου τοῦ τουρκικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ ἀπὸ τοὺς Γκϋλενιστές, στὴν Παιδεία, τὴν Δικαιοσύνη, τὴν Ἀστυνομία, τὸν Στρατὸ καὶ τὴν Οἰκονομία, ὅτι εἶχε ἔλθει ἡ ὥρα ὁ Γκϋλὲν νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν  ἀπομόνωσί του στὴν Πεννσυλβανία, ὅπου εἶχε καταφύγει ἀπὸ 1999, ὑπὸ τὴν προστασία τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, νὰ ξιφουλκήσῃ κατὰ τοῦ θρησκευτικοῦ του μαθητοῦ, τοῦ Ἔρντογαν, ποὺ εἶχε βοηθήσει νὰ ἔλθη καὶ νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία, ἐπὶ τόσο διάστημα.

Ὁ Γκυλὲν λοιπόν, αἰφνιδίως,  δῆθεν ἀνεκάλυψε, κατόπιν ἀμερικανικῆς προτροπῆς, ὅτι ἡ οἰκογένεια Ἔρντογαν εἶχε διαφθαρῇ! (κάτι φυσικὸ γιὰ τοὺς περισσοτέρους πολιτικοὺς στὸν κόσμο, ποὺ παραμένουν χρόνια στὴν ἐξουσία) καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ ἀνατραπῇ, ἐφ’ὅσον, κατὰ τοὺς Ἀμερικανούς, εἶχε ἔλθει ἡ στιγμὴ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία οἱ Γκϋλενιστές. Μετὰ ἀπὸ δύο ἀποτυχημένες ἀπόπειρες ἀποσταθεροποιήσεως τοῦ Ἔρντογαν ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα, δηλαδὴ τὴν ἔγχρωμη ἐπανάστασι τῆς Ἀνοίξεως 2013, τοῦ Γκεζὶ Πὰρκ, στὴν Κωνσταντινούπόλι  καὶ τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα τῆς 16 Ἰουλίου 2016, ὁ Ἔρντογαν, ὡς ματωμἐνος ταῦρος, ἐστράφη, ὅπως ὁ Κάστρο στὸ παρελθόν, γιὰ βοήθεια, στὴν Ῥωσία.

Βεβαίως, ὁ Ἔρντογαν γνωρίζει  ὅτι ἡ Ἀμερικὴ ἐτοιμάζει τρίτη προσπάθεια ἀποσταθεροποιήσεώς του, πρὸ ἤ μετὰ τὶς τουρκικὲς ἐκλογὲς τῆς 24ης Ἰουνίου 2018, καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐλιχθῆ προσωρινὰ μεταξὺ Οὐασιγκτῶνος καὶ Μόσχας, σὲ σχέσι μὲ μία ἰσορροπημένη ἀγορὰ ῥωσικῶν καὶ ἀμερικανικῶν ὅπλων, ἀλλὰ ἡ καστρική του ἤ ὄχι ἀξία μένει νὰ ἀποδειχθῇ μετὰ τὶς ἐκλογές, τὶς ὁποῖες ὑποχρεοῦται, γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, ἐνδεχομένως νὰ νοθεύσῃ. Οὕτως ἤ ἄλλως, ἀποδεικνύεται μέχρι στιγμῆς ἡ ἀνικανότης τῆς ἀμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς νὰ ἐπιβάλῃ τὴν γραμμή της, κατόπιν τῆς ἀπιθάνου ἐκτάσεως ἀναποτελεσματικῆς ἀμερικανικῆς σφαγῆς στὸ παρελθόν, στὸ Ἰρὰκ καὶ τὴν Λιβύη.

Περιμένουμε ἀπὸ τὸν σημερινὸ πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν νέα του πολιτικὴ καὶ στὴν Τουρκία, ὅπως δείχνει ἤδη πὼς τὴν ἐφαρμόζει στὴν Βόρειο Κορέα. Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἡ ἐξωτερική της πολιτικὴ στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν Τουρκία παραμένει ἀλλοπρόσαλλη, ὅσο ἐπιμένῃ στὴν εὐρωπαϊκή της προσήλωσι.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             7 Ἰουνίου 2018

Jun 4, 2018

425 – Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καταφέρει τὸ τελευταῖο κτύπημα στὸ πτῶμα τοῦ κρατιδίου.

Ιδοὺ τὸ ἀπίστευτο κείμενο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 2018 

Ἱερώνυμος Β΄

“Με ενότητα, υπέρ του ευρώ». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε το 2015 προς τον ελληνικό λαό ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, διαβλέποντας τις συνθήκες πόλωσης που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται εν όψει των κρίσιμων πολιτικών διακυβευμάτων, αλλά και εστιάζοντας στην ουσία αυτών των διακυβευμάτων: ευρώ ή δραχμή.
Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του ο κ. Ιερώνυμος αναφέρει ότι «οι στιγμές που ζούμε είναι ίσως οι κρισιμότερες στην πορεία του έθνους μας, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ώρες ευθύνης για όλους μας. Για κάθε θεσμό σε αυτή τη χώρα, για τα κόμματα, για την Εκκλησία, για κάθε Ελληνα και Ελληνίδα χωριστά. Πάνω όμως από το καθετί και από τον καθένα υπάρχει η πατρίδα. Μας ενώνει όλους η αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο. Η αγωνία για το παρόν και το μέλλον του. Δεν μας χωρίζει τίποτε». Και, συνεχίζοντας το μήνυμά του, ο κ. Ιερώνυμος τονίζει: «Γι’ αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε το δηλητήριο του διχασμού να στάξει στις ψυχές μας. Θα πρόκειται για έγκλημα εις βάρος των επόμενων γενεών».

Ο κ. Ιερώνυμος παίρνει θέση υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Χαρακτηριστικά, λέει προς τον ελληνικό λαό: «Στα παιδιά μας οφείλουμε να εγγυηθούμε μία Ελλάδα της ανάπτυξης και της προόδου. Μία Ελλάδα που θα προχωράει με αυτοπεποίθηση και σιγουριά μπροστά, σάρκα από τη σάρκα του στενού πυρήνα της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ας μη διακινδυνεύσουμε κατακτήσεις που με μόχθο οι οραματιστές αυτού του τόπου κέρδισαν. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο” 
425 – Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καταφέρει τὸ τελευταῖο κτύπημα στὸ πτῶμα τοῦ κρατιδίου.


Ἀπίστευτο καὶ ὅμως ἀληθινό! Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ κρατιδίου τοῦ καθολικοπροτεσταντικομασωνικοῦ συνονθηλεύματος τοῦ βαυαροῦ βασιλέως Ὄθωνος ποὺ σήμερα διοικεῖται ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος καὶ Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἰερώνυμο Β΄ (κατά κόσμον  Ἰωάννη Λιάπη), 20ὸ Προκαθήμενο τῆς δῆθεν Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τῆς θλιβερῆς ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφάλου της καὶ ποὺ φέρει τὸν τίτλο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, εἶναι πρόεδρος της Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, δηλαδὴ τοῦ ἀνωτάτου θεσμικοῦ ὀργάνου διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ... ἐξέφρασαν καὶ πάλι τὸ 2018, τὸν θαυμασμό τους γιὰ τὸ εὐρώ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι! Ἰδοὺ τὸ ἐπαίσχυντο γραπτὸ ποὺ λέγει: Ὅλοι μας πρέπει νὰ εἴμεθα ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ΕΕ καὶ τὸ εὐρώ. Δηλαδὴ νὰ τρελλαίνεσαι. Εἶναι δυνατόν; Καὶ ὅμως

Δυστυχῶς οἱ πιστοὶ ποὺ συναθροίζονται στὶς ἐκκλησίες ἀγνοοῦν αὐτὸν τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς πάλαι ποτὲ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Γένους. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς τὸ τελευταῖο μετερίζι τοῦ Γένους ἔχει πέσει μέσα στὸν καπιταλιστικὸ βόθρο τοῦ Βατικανοῦ. Γιὰ πότε ἡ συγκρότησι μίας τραπέζης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Ὁ Βαρθολομαῖος προσπαθεῖ νὰ σώσῃ τὰ σπασμένα καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Δημήτριος Ἀμερικῆς τὸν κατηγορεῖ γιὰ τουρκόσπορο καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀνεξαρτοποιηθῇ ἀπὸ τὸ Φανάρι γιὰ νὰ ἀνοίξῃ αὐτὸς πρῶτος,  μὲ τὴν βοήθεια τῶν  ἑλληνοαμερικανῶν, τράπεζα τύπου Βατικανοῦ.


Τὸ ἑλληνικὸ χωράφι πρέπει νὰ ὀργωθῇ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μὲ τὸ αἶμα τῶν προδοτῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως λέγει καὶ ἡ Μασσαλιώτιδα   Qu'un sang impur abreuve nos sillons (Τὸ μολυσμένο αἷμα
νὰ ποτίσῃ τὰ αὐλάκια στὰ χωράφια μας).

Δημήτρης Κιτσίκης                                                    5 Ἰουνίου 2018


Χειροποίητος χάρτης τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ποὺ ἐδημοσίευσε τὸ 1988, καὶ ποὺ δείχνει τὴν ἀπαραίτητη ἐπέκτασι σὲ 12 μίλια τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων γιὰ τὴν ἐξασφάλισι τοῦ ἐλέγχου ἀπὸ τὴν μελλοντικὴ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία τοῦ διεθνοῦς περάσματος ἀπὸ Κρήτη-Αἰγαῖο-Στενὰ μέχρι τὸν Εὔξεινο Πόντο. Σήμερα ὁ Πᾶνος Καμμένος ἐπανέρχεται στὸ θέμα. Βλέπε τὶς δηλώσεις του
http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ypetha/691263_pkammenos-syntoma-tha-epekteinoyme-ta-ethnika-horika-ydata