Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 13, 2016

300 - Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς κοινωνικὴ ἀσθένεια

300 - Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὡς κοινωνικὴ ἀσθένεια

Ἡ ὁμοφυλοφιλία ὑπάρχει ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, ὅπως ὑπάρχει καὶ στὰ ζῶα. Ὁ ὁμοφυλόφιλος εἶναι ΑμεΑ (ἄτομο μὲ ἀναπηρία). Εἶναι κουτσός, εἴτε ἐκ γενετῆς εἴτε, ὅταν ἐμεγάλωσε, κάποιος τὸν ἔκαμε κουτσό. Εἶναι ὑποχρεωσή μας, ὡς Ὀρθόδοξοι, νὰ τοῦ δείχνουμε ἀγάπη καὶ συμπαράσταση. Τὸ ἴδιο καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος.

Στὴ παρακμὴ τῆς συγχρόνου Βαβυλῶνος τῆς Δύσεως, μὲ κεφαλὴ τὴν Βαβυλῶνα-Νέα Ὑόρκη, στὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα τῶν Δυτικῶν πόλεων, ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὁμοῦ μὲ τὴν κτηνοβασία, ἔχει καταστῇ ὁ κανὼν ἐνῷ οἱ σχέσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν ὅλο καὶ περισσότερο τείνουν νὰ θεωροῦνται παλαιομοδίτικες, σχεδὸν ἀνωμαλίες τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας καὶ περιθωριοποιοῦνται.

Ποτὲ δὲν θὰ ἤρχετο στὸ μυαλὸ ἑνὸς κουτσοῦ νὰ ὑπερηφανευθῇ ὅτι εἶναι κουτσός, πόσῳ μᾶλλον νὰ ὑποκινήσῃ νεαρὸ νὰ κουτσαθῇ. Καὶ ὅμως, μὲ προέλευση τὴν δυτικὴ Βαβυλῶνα ἐξηπλώθη σὲ ὅλην τὴν Δύση καὶ τὸν δυτικοποιημένο πλανήτη, οἱ παρελάσεις κουτσῶν, μὲ σύνθημα: «Νὰ εἶσαι ὑπερήφανος ποὺ εἶσαι κουτσός»!, τὰ περίφημα gay parades, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἀρχῶν ὑπὲρ τῆς «διαφορετικότητος»! Οἱ νέοι ποὺ παρακολουθοῦν τὶς παρελάσεις ζηλεύουν τοὺς μετέχοντες καὶ ἐπιθυμοῦν ἀπὸ μιμητισμὸ νὰ κουτσαθοῦν καὶ αὐτοὶ γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὶς παρελάσεις. Εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἐξέλθουν  ἀπὸ τὰ πορνεῖα κτηνοβασίας ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὴν Γερμανία, οἱ κτηνοβάτες μὲ τοὺς σκύλους τους, γιὰ νὰ παρελάσουν τὴν ὑπερηφάνιά τους, στὸ ὄνομα πάντα τῆς διαφορετικότητος.

Ὁ καλύτερος φίλος μου ἦταν ὁ Αἰγυπτιώτης Πέτρος, ἀπὸ τὰ φοιτητικά μας χρόνια στὸ Παρίσι, μέχρι ποὺ ἀπεβίωσε ἀπὸ καρκῖνο τοῦ προστάτου στὴν Ἀθήνα. Ὁ Πέτρος ἦταν ὁμοφυλόφιλος καὶ ἠτοίμαζε στὴν Σορβόννη, διδακτορικὴ διατριβὴ γιὰ τὸν συμπολίτη του Κωνσταντῖνο Καβάφη. Ἦταν ὑψηλῆς μορφώσεως καὶ ἐντιμότητος, ἐσέβετο τὸ γεγονὸς ὅτι ἐγὼ δὲν ἤμουν κουτσὸς καὶ ποτὲ δὲν προσεπάθησε νὰ μὲ κουτσάνῃ. Ἐπειδὴ ὑπῆρξε πάντα μέλος τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τὸν  ἐρωτοῦσα τί θὰ ἔκαμε ἐὰν ἡ χώρα μας  ἐδιοικεῖτο ἀπὸ τὸν ὑπαρκτὸ σοσιαλισμό. Διότι σὲ ὅλα τὰ ὁλοκληρωτικὰ κράτη, ἐπὶ Χίτλερ ὅπως καὶ ἐπὶ Στάλιν, οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐστέλνοντο στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ στὶς ἐξορίες. Ἡ ἀπάντησή του ἦταν ὅτι θὰ ἐδέχετο νὰ ὑποστῇ τὴν δοκιμασία αὐτὴ καὶ θὰ παρέμενε κομμουνιστής.

Ἡ ἐξάπλωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὶς δυτικὲς καὶ δυτικοποιημένες κοινωνίες ἀποσυνθέτει τὴν οἰκογένεια ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἀπὸ πάντα ὁ βασικὸς ἱστὸς τῶν κοινωνιῶν. Ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ ἠθική. Ὁ Μὰρξ σαφῶς ἐτοποθέτησε τὴν ἠθικὴ στὴν σφαῖρα τῆς σχετικότητος. Κάθε κοινωνία καὶ ἠθική. Ἐδῶ πρόκειται περὶ ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος. Χωρὶς οἰκογένεια ὅλος ὁ κοινωνικὸς μηχανισμὸς καταρρέει καὶ δὲν ἀντικαθίσταται οὔτε ἀπὸ οἰκογένειες μονογονικές, οὔτε ἀπὸ ἰδίου φύλου, οὔτε ἀπὸ υἱοθετημένα παιδιά, οὔτε ἀπὸ παιδιὰ τοῦ σωλῆνος.

Μία κοινωνία βασισμένη στὴν ἐξασθένιση ἤ καὶ τὴν κατάργηση τῆς οἰκογενείας βαδίζει ἀναποφεύκτως πρὸς τὴν παραφροσύνη καὶ ὁ φεμινισμὸς ὅπως καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι βόμβες στὰ θεμέλια τῆς οἰκογενείας καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ἀνθρώπου, συνεπῶς οἱασδήποτε κοινωνίας. Ἥδη οἱ χριστιανικὲς καὶ ἑβραϊκὲς κοινωνίες πνέουν τὰ λοίσθια λόγῳ δυτικοποιήσεως. Ἡ τοποθέτηση τῆς ἰσλαμικῆς κοινωνίας ποὺ ἐπρόφθασε τὴν κατεδάφισή της ἀντιδρῶντας στὴν δυτικοποιήση, ὑπῆρξε ὑποχρεωτικὰ ἐξόχως βιαία. Καὶ ὄχι μόνον ἐσώθη ἀλλὰ δύναται νὰ σώσῃ καὶ τὴν Δύση ἀπὸ τὸν βέβαιο θάνατο.

Τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ δείξουν ἐὰν ἡ Δύση, λόγῳ ἐπικρατήσεως καὶ πάλι τῶν ὁλοκληρωτικῶν κοινωνιῶν, θὰ εὑρεθῇ σὲ θέση νὰ ἐπανέλθη στὴν παράδοση. Διαφορετικὰ ὁ χριστιανισμὸς καὶ ὁ ἑβραϊσμὸς θὰ παραδώσουν τὴν σκυτάλη στὸ Ἰσλάμ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ντόναλντ Τράμπ ἐπιτρέπει νὰ ἐλπίσῃ κανεὶς σὲ μία ἀντίστροφη μέτρηση σωτηρίας. Διαφορετικὰ τὸ Ἰσλὰμ θὰ δώσῃ τὴν λύση.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                           13 Ἰουνίου 2016

184 comments:

 1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 3:19 PM

  Το θεμέλιο τραντάχτηκε μετά το Διαφωτισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Το θεμέλιο της Ευρώπης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν πέσει αυτό το θεμέλιο, τότε αξίζει σίγουρα να αυτοκτονήσουμε. Έτσι νομίζω.


  «δικαιοσύνη δὲ Θεοῦ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς πάντας καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πιστεύοντας· οὐ γάρ ἐστι διαστολή· πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ»

  ReplyDelete
 2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 3:30 PM

  «Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ· δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι. δικαιοσύνη γὰρ Θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται».

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτοκτονησε εσυ..δεν θα πας στον "παραδεισο" ομως
   Και λαθος νομιζεις δεν ειναι δυνατον να ειμαστε κολλημενοι σε δοξασιες σκοτεινων εποχων που δημιουργηθηκαν απλως επειδη οι τοτε ανθρωποι ή θα το εριχναν στον Θεο ή στην Τρελα !

   Delete
  2. Ρε Τζίμη ακόμη να αρχίσεις την Καμπάλλα και τον Ερμητισμό; Αργείς...

   Delete
  3. "Χαίρε Ήλιε!" και αυτοκτόνησε ο μαθητής του Σωκράτους επειδή ο Σωκράτης απέδειξε ότι η ψυχή είναι αθάνατη, υπάρχει Θεός και μετά θάνατον ζωή.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 11:40 AM

   «῾Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι».

   Delete
  5. Προσωπικη αθανασια δεν υπαρχει...
   και ο Σωκρατης ειπε πως δεν γνωριζει αν παει σε καλυτερο ή χειροτερο μερος μετα τον θανατο!

   Delete
 3. "Διαφορετικά το Ισλάμ θα δώση την λύση" ήδη κάνει και καλά κάνει! Έχω βαρεθεί ο πατέρας μου που του βγαίνει ο πάτος κάθε μέρα από την δουλειά και έρχεται κατάκοιτος από την κούραση να χρυσοπληρώνει τα κωλοχανεία πανεπιστήμια για να εκφυλίζεται ο υιός του με ιδεολογικά ναρκωτικά της ανωμαλίας και του κιναιδισμού, unigay!!!!! Για αυτό έφυγα από την Αγγλία άλλωστε, διότι 3 πράγματα συμβαίνουν σε όποιον πάει εκεί όπου τρώει τόνους της ανωμαλίας και του εκφυλισμού:

  1. Το ρίχνει στα ναρκωτικά, τα ποτά και τα ξενύχτια και τα τσιγάρα όπως κάνουνε ΟΛΟΙ μηδενός εξαιρουμένου, οι παλιοί συμμαθητές μου και καλά να πάθουν γιατί είναι όλοι των wannabe Europeans και δεν είχε ουδένας εξ αυτών το θάρρος να μουτζώσει το Buckingham και τον Big Ben όπως έκανα εγώ.
  2. Γίνεται μουσουλμάνος καθώς η Ισλαμική κοινωνία είναι η φυσιολογικώτερη όλων στην Αγγλία και γενικά στην Δύση.
  3. Γίνεται και αυτός ανώμαλος.

  Έχω βαρεθεί όποιος λέγει τα πλέον λογικότερα πράγματα όπως ο Καθηγητής επάνω να δέχεται την κοινωνική κατακραυγή από τα κτήνη, τα ζόμπι που σκέφτονται είτε με το πέος τους είτε με την στομάχα τους καθώς πλακώνονται σαν ορδές ακριδών για ένα iphone τις μαύρες Τρίτες ενώ εγώ επενδύω στα βιβλία και την Γνώση, έχουν γραμμένη την Οικογένειά των και τους δικούς τους ενώ εγώ κάνω ο,τι μπορώ να την κρατήσω ενωμένη, φτύνουν χάριν ενός άκρως εκφυλιστικού και κιναιδικού Φιλελευθερισμού όλη των την Κληρονομιά και την Παράδοση και μάλιστα όσες κουλτούρες δεν είναι σκάρτες σαν τις δικές των τις υβρίζουν μέρα-νύχτα αδυνατώντας να κοιτάξουν κατάματα τον δικό τους Θάνατο που επέρχεται εντός μίας γενεάς. Είναι τόσο βυθισμένοι στην ηδονή, τα χασίσια και τον καταναλωτισμό που αδυνατούν να κατανοήσουν ότι ο μεγάλος και τρανός πολιτισμός των, Δυτικών και των Δυτικολάγνων αντίστοιχα, θα αφήσει τέρας-τία κληρονομιά και υστεροφημία πίσω του! Ένα μεγάλο βουνό από ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ακαθαρσίες, υγρά μπαταρίας, προφυλακτικά και σφαγμένα ζώα.

  Και από την άλλη τί έχουμε; Ισλάμ, Φασισμό, Εθνικοσοσιαλισμό, Γ.Ο.Χ.. Τα ονόματα λίγη σημασία έχουν καθώς όλα των αποτελούν υγιείς αυθεντικές εκφράσεις της Φύσεως έναντι κάθε τι σάπιου και τεχνητού διότι πάντοτε όταν επικρατεί ο εκφυλισμός επέρχεται μέσω Αυτής η κάθαρσις. Το 336μ.Χ. με τον Χριστιανισμό, το 1940 με τον Εθνικοσοσιαλισμό, σήμερα με το Ισλάμ και ίσως τον Φασισμό. Όλες οι προαναφερθείσες είναι δυνάμεις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, Υγείας και Ζωής, αυτήν Λατρεύουν και όχι τον σατανικό εγωισμό, την ατελείωτη ηδονή και την αδηφαγία όπως ο Φιλελευθερισμός.

  Στο σχολείο μου ήμουν ο μοναδικός Φασίστας ενώ όλοι των οι αριστεροί δήθεν κομμουνιστές ήσαν απλοί σοσιαλκιναιδοκράτες. Οι λοιποί ελληνόφωνοι δυτικολάγνοι. Στο Πανεπιστήμιο θα δείξει τί είμαι...προηγουμένως υπήρξα Εθνικοσοσιαλιστής...αλλά τα ονόματα όπως προείπα λιγοστή σημασία έχουν...πίσω από όλα κρύβεται μία τρομερή δύναμη βίας. Η οποία όμως στοχεύει στην Δημιουργία...στο κάτω-κάτω ποία η ουσιαστική ύπαρξη των κιναίδων και των λεσβιών; Τί παράγουν; Τίποτε. Τί αφήνουν πίσω των; Τίποτε. Ζουν για να ηδονίζονται και να καταναλώνουν. Μάχονται την υγιή κοινωνία επειδή αυτή τους φτύνει κατάμουτρα. Και μερικοί αναρωτιούνται ακόμη, προβάλλοντας...ταξικούς(!!!) λόγους για το γεγονός ότι κάποιος προτίμησε την ημισέληνο από το...ουράνιο τόξο! Η κοινωνία μας είναι τρελή όντως! Μικρός έβλεπα μία σειρά ονόματι Ουράνιο Τόξο με παραμύθια. Τα σημερινά παιδιά βλέποντας το ουράνιο τόξο θα φαντάζονται μαλαπέρδες, πέη, φαλλούς, κιναίδους και transexual συμμαθητές τους στην...Δ' Δημοτικού! Μήπως τελικά η λάθος μεριά κέρδισε το 1940; Από την Δυτική όχθη σίγουρα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι ρε συ..μα ποσο φυσιολογικη ειναι η μουσουλμανικη οικογενια..
   Μαλλον οι Μουσουλμανες θα γενιουνται απο την φυση τους με την μαντυλα.....
   γιατι να φαινονται τα μαλλια της γυναικας ...αφυσικο....πρεπει να τα καλυψει η μαντυλα..

   Οι μουσουλμανοι ειναι οι χειροτεροι υποκρητες σιχαμενοι ..που ειναι οι ενδοξες εποχες που η Δυση τους βομβαρδιζε διχως ελεος...

   Delete
  2. Η φυσιολογικώτεροι όλων είναι οι μουσουλμάνοι και για αυτό συνεχώς αυξάνονται.

   Delete
  3. Φυσιολογικος ,κανονικος κτλπ ειναι κενες εννοιες εαν δεν ορισθει το φυσιολογικο και το κανονικο. Εαν λαβουμε ως κριτηρια την ισχυ ,την επιβιωση και τη δυναμη τοτε ναι η μουσουλμανικη οικογενεια ειναι οτι φυσιολογικοτερο υπαρχει σημερα στη δυση και ο τυπικος δυτικος ηθικολογος η ο τυπικος δυτικος εκφυλος ειναι αμφοτεροι παρωδιες ζωης οδευουσες προς τον αφανισμο .Οπως λεει και το αρθρο δυο μονο δυνατοτητες υπαρχουν ,ειτε ολοκληρωτισμος ειτε ισλαμ

   Delete
  4. Oὔτε τὄνα οὔτε τἄλλο.Νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἔννοια τῆς ἀπόφασης. Σὲ αὐτὴν στηρίζεται ἡ δουλεία.Μᾶς τὴ μαθαίνουν στὸ σχολεῖο.

   Delete
  5. Μπορει καποιος να αρνηθει την αποφαση φιλολογικως αυτο ομως ουδωλως σημαινει οτι καπως και με καποια κριτηρια θα παψει να αποφασιζει. Επισης ο δουλος στη διαχρονια του ειναι εκεινο το προσωπο του οποιου η δικαιοδοσια των αποφασεων ειναι η πιο περιορισμενη σε συγκριση με αλλα συγχρονα του προσωπα και ο κυριαρχος ειναι εκεινος του οποιου η δικαιοδοσια των αποφασεων εινα η μεγιστη σε σχεση με τους υποκειμενους του. Στη παθητικοτητα και την αβουλια στηριζεται η δουλεια και η αγνοια.

   Delete
 4. Και ο Τραμπ και ο Πούτιν που τους λέτε συνεχώς θα κάνουν τί νομίζετε; Ξέρετε πόσες Αμερικανίδες και Ρωσσίδες εκδίδονται και είναι οι καλλίτερες...μην πω τί; Πώς θα αντιστραφεί το φαινόμενο αυτό; Η λέξη "θηλυκό ελευθέρων ηθών", κοινώς τσούλα είναι συνώνυμο της Αμερικανίδας και της Ρωσσίδας. Έχε λεφτά μονάχα και τίποτε άλλο δεν θες. Για πήγαινε ρε μάγκα να το κάνεις σε καμμιά μουσουλμάνα αυτό και θα σε σφάξει το σόι της ή θα σε αναγκάσει-και καλα θα κάνει-να την παντρευτείς με το ζόρι. Εγώ εδώ που είμαι, δεν έχω δει σεμνότερες γυναίκες, πιστώτερες συζύγους και καλλίτερες μητέρες από τις μουσουλμάνες. Κάθε φορά που τις βλέπω τις θαυμάζω και ζηλεύω γιατί δεν έχουμε πλέον και εμείς τέτοιες γυναίκες.

  ReplyDelete
 5. Και επιτέλους παραδεχθήκατε πόσο Δυτικοποιημένοι είναι οι Εβραίοι. Ξέρετε ότι μεταξύ των ομιλούν...Αγγλικά(!!) στα σπίτια τους αρκετές οικογένειες μολονότι ξέρουν ολα τα μέλη της οικογενείας Εβραϊκά; Έχετε δει τα αίσχη στο Τελ Αβίβ; Τα αίσχη των εβραίων γυναικών στον στρατό; Μόνον οι Ορθόδοξοι Εβραίοι πααρμένουν γνήσιοι Εβραίοι μη Δυτικοποιημένοι.

  ReplyDelete
 6. Ξέχασα να αναφέρω ότι στην Αγγλία, ΕΠΡΕΠΕ να ψηφίσω Πρόεδρο των Τρανσέξουαλς!!!! Υπήρχε μάλιστα και μεγάλοι λίστα υποψηφίων...πολλοί τσαχπινοκωλαράκιδες!

  ReplyDelete
 7. Toῦ πρώτου γιοῦ, τοῦ δίναν τὸ χωράφι,
  ὁ δεύτερος,ποὺ τἄπαιρνε τὰ γράμματα,γινότανε παππάς, ὁ τρίτος ἔπαιρνε τὸ πλοῖο γιὰ τὴν Πόλη.
  Ὁ πρῶτος γιὸς πολέμησε μὲ τὸ ΚΚΕ, ὁ δεύτερος, ἤθελε-δὲν-ἤθελε,ψήφιζε τὸν Ἁντρέα, ὁ τρίτος Μητσοτάκη.
  Ὁ πρῶτος βούλιαξε στὰ χρέη, ὁ δεύτερος ἔγινε γκέη, ὀ τρίτος πάει νὰ λευτερώσει τὴν Παλαιστίνη.

  Ὅλοι καταριοῦνται τὸν Πατέρα-Πατέρα, γιατὶ δὲν μοίρασες τὸ χωράφι ὅσο ἤμασταν νέοι;Τώρα θὰ σφαχτοῦμε μεταξύ μας.

  ReplyDelete
 8. Ὁ δεύτερος γιός γίνεται γκέη...διότι δὲν εἶναι πραγματικοὶ ὁμοφυλόφιλοι. Εἶναι ἕνα εἶδος ντερβίσηδων τοῦ ΝΑΤΟ. Περιμένουν νὰ τοῦς δώσουνε λεφτά. Πρόσφατα ἀπέκτησαν νεο-μαρτυρες.Τὸ γκέη-παρέηντ εἶναι ἀναβίωση τοῦ διθυράμβου μὲ τὸ ΝΑΤΟ σὲ ῥόλο Πεισιστράτου.Κάθε καινούργιο καθεστὼς προσπαθεῖ νὰ φτιάξει καινούργιους θεοὺς καὶ καινούργιες τελετές.Ὁ Ποῦτιν συνεργεῖ στὸ ἔγκλημα προστατεύοντας ἤ μᾶλλον πουλώντας προστασία στοὺς συντηρητικούς.

  Ἕχει δίκιο λοιπὸν ὁ Γιάννης, μόνο ποὺ ὅ δεύτερος γιὸς γινότανε παπάς γιὰ τὰ τυχερὰ τοῦ ἐπαγγέλματος.Τὸ ἴδιο κι ὁ φιλόλογος. Ἡ νεο-ὑποκρισία πατάει πάνω στὴν παλιά.Γι αὐτὸ σᾶς λέω τὸ θέατρο εἶναι κεντρική ἔννοια στὸν δυτικὸ πολιτισμό.

  ReplyDelete
 9. Δεν χρειαζεται να επιστρεψουμε σε καμια "παραδοση"
  ...τι κολλημα και αυτο με τις δηθεν παραδοσεις

  "Ἐδῶ πρόκειται περὶ ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος." λεει ο Δημητρης το οποιο δεν ειναι παρα μια ανοητη γενικευση...σαν να λεει οτι αν ολοι γινουν ομοφυλοφιλοι θα αφανιστουμε...διχως νοημα επειχηρημα !

  Επισης αυτο που πολλοι λενε οτι η ομοφυλοφυλια αποτελει "παρέκκλισιν εκ της φυσιολογικής λειτουργίας των γεννητικών οργάνων" αλλη μια ανοησια καθως χρησιμοποιουμε τα οργανα μας για τοσες κατ εσας "μη φυσιολογικες λειτουργιες" περαν τον αναγκαιων
  Και ας μεινουμε στο θεμα τις συνουσιας ..Ο στοματικος ερωτας δεν εξυπηρετει καποια "φυσιολογικη" αναγκη περαν της υδονης ..κατι το οποιο ομως θα κανουν οι δηθεν υπερμαχοι του "φυσιολογικου" και μετα θα κατηγορουν τους αλλους με το παραπανω γελοιο επειχηρημα !

  Δεν ειμαι ομοφυλοφιλος αλλα αυτη η υπερβολη των και καλα πολυ παραδοσιακων τυπαδων με ενοχλει!..

  Εγω λεω καλυτερα να επιστρεψουμε στην "παραδοση" του γυναικονιτη ..αλλα τι λεω αυτα τα λεει το ισλαμ που αγαπατε!


  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπας και είσαι και εσύ...τσαχπινοκωλαράκιας και μας το παίζεις βαρβατάνδρας καπεταναίος

   Delete
  2. Παρε πισω την κατηγορια που ειπες για εμενα !

   Απλως δεν γουσταρω τους και καλα ιθικους !.

   Delete
  3. ιθικούς, ιθικούς, ιθικούς, ιθικούς,...

   ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ "ΠΑΤΡΙΩΤΗ"!

   Delete
 10. Ἡ κατάργηση τῶν ἀρχαίων στὰ σχολεῑα γίνεται ταύτόχρονα σὲ μᾶς καὶ στὴ Γαλλία.Ἑμᾶς, μᾶς πονάει διπλά,ὅμως ἔχουμε διπλὴ τὴν εὐθύνη.Ἁκόμα ἀνεβάζουμε ἀρχαῖες τραγωιδίες χωρίς νὰ καταλαβαίνουμε γρύ.Τὸ γκεηλίκι εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῶν πορνοβοσκῶν τῆς Τρούμπας,ποὺ μαζεύανε τὶς κοπέλλες ἀπὸ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου.Οἱ ἐπικεφαλής τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος εἶναι οἱ μαὐραγορίτες,τί θὰ κάνουμε ὅμως,ἄν ξεκινήσουμε τὸ ΕΑΜ θὰ φτάσουμε στὴν Οὖλεν καὶ στὰ Δεκεμβριανά.Πρέπει νὰ ὑπάρχει κάποια λύση,δὲν μπορεῖ...Σᾶς τὄλεγα, οἱ ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ εἶναι προβοκάτορες. Οἱ γκέυ θὰ ἐκτεθοῦν ἀνύποπτοι, θὰ ΓΙΝΟΥΝ γκέυ ἀνύποπτοι, καὶ μετά θἄρθουν οἱ φασίστες νὰ τοῦς μπαγλαρώσουν, νὰ τοῦς στείλουν στὰ στρατόπεδα ἐξοντώσεως.

  Οἱ τότε ΕΑΜίτες καὶ στὴν Γαλλία οἱ Φράν-Τιρέρ κουρεύανε καὶ διαπομπεύανε τὶς καημένες τὶς κοπέλες ποὔχαν δώσει τὸ κορμί τους στοὺς Γερμανοὺς γιὰ μιὰ κουραμάνα...Ὁ Νῖκος Φαρμάκης, τῆς τότε Χ τοῦ Γρίβα, ἔγραψε κάπου ἤ εἶπε ὅτι τὸ ΕΑΜ ἦταν χειρότερο ἀπὸ τὸ ΚΚΕ στὴν ἀγριότητα τῶν ἐνστίκτων.

  ReplyDelete
 11. Τελος, φυσικά καὶ ὑπάρχει ἕνα νεοπλουτίστικο δέλεαρ στὴν νεο-ἀνωμαλία,ποὺ ἀφήνει χῶρο γιὰ...μαρξιστικὴ ἀνάλυση.Τὰ γκέυ ζευγάρια θὰ υἱοθετήσουν, φυσικά, φτωχόπαιδα, καὶ τσιγγανάκια.Ὁ κτηνοβάτης ἤ κτηνοβατούμενος ἔχει τὰ ἔξοδα νὰ συντηρεῖ ἕνα λαμπραντόρ, ὅπως παλιά ὁ ἁριστοκράτης συντηροῦσε ἕνα καθαρόαιμο ἄλογο, ἄλλο ἄν ὅ ἱππότης δὲν καθόταν νὰ τὸν βατεύει ὁ Βουκεφάλας του.Βέβαια... ποτέ δὲν ξέρεις τί γίνεται...πάντως εἶναι σίγουρο ὅτι τὸ ὀμαδικό γκεηλίκι εἶναι προσβολὴ στὰ μοῦτρα τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "φτωχόπαιδα, καὶ τσιγγανάκια" οτι να ναι ρε συ !
   τι θα ειναι τα πρφανα? πλουσιοπαιδα?...

   Delete
 12. «Εμείς οι παπάδες έχουμε πολλές νευρώσεις σχετικά με τον ερωτισμό»
  στις 14 Δεκεμβρίου 2013.
  του Νικου Παπαχρήστου
  «Ο Θεός είναι νεκρός. Τον έχουμε σκοτώσει και είμαστε ορφανοί». Με τα λόγια αυτά που καταρχήν ξαφνιάζουν, σοκάρουν, ο 78χρονος ιερέας π. Φιλόθεος Φάρος αποτιμά τη σημερινή σχέση μεγάλης μερίδας πιστών με το Θείο, μια σχέση «καταναλωτική» την οποία όπως υποστηρίζει ενισχύουν με τη στάση ζωής τους πολλοί κληρικοί. Με λόγο τολμηρό, ενίοτε καυστικό αλλά και αυτοκριτικό ο π. Φιλόθεος είναι ο πρώτος ιερέας που δεν διστάζει να χαρακτηρίσει σωστή την απόφαση για το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» αφού η Πολιτεία απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε πιστούς.
  Χαρακτηρίζει «φαρισαίους» και «υποκριτές» ιεράρχες και κληρικούς που έσπευσαν να μιλήσουν για «πορνεία» και «κουσούρια», υποστηρίζοντας ότι όσοι εμφανίζονται αυστηροί στην πραγματικότητα αναζητούν «άλλοθι» για να αποπροσανατολίσουν από δικές τους «αμαρτωλές» πράξεις. Αυτούς μάλιστα θεωρεί υπεύθυνους για το γεγονός ότι πολλοί νέοι άνθρωποι καταλήγουν σε ψυχιάτρους φορτωμένοι ενοχικά σύνδρομα. «Μακάρι να ενδιαφερόντουσαν για την ελληνική οικογένεια αλλά αδιαφορούν πλήρως», επισημαίνει.
  Οσο για εκείνους που βλέπουν μια νέα επίθεση κατά της Εκκλησίας απαντά με νόημα: «Η Εκκλησία του Χριστού δεν κινδυνεύει από εξωτερικούς εχθρούς». Οι θέσεις του πατρός Φιλόθεου Φάρου, όπως τις αναπτύσσει σήμερα στην «Κ», που θίγουν και το πλαίσιο σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας, σίγουρα θα αποτελέσουν αφορμή διαλόγου, αφού πολλοί θα συμφωνήσουν πολλοί θα διαφωνήσουν, άλλοι θα συνυπογράψουν, άλλοι θα θυμώσουν...
  «Η Πολιτεία ορθώς πράττει και προωθεί το Σύμφωνο. Το ερώτημα όμως είναι αν η Ελλάδα είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία ή μια θεοκρατία τύπου «Χομεϊνί». Φαίνεται πως σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η Ελλάδα είναι θεοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό πως υποψήφιοι βουλευτές, δήμαρχοι και άλλοι πολιτευόμενοι πριν ξεκινήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία πρέπει να περάσουν να φιλήσουν το χέρι του Δεσπότη. Και θα φροντίσουν οι κάμερες να το απαθανατίσουν αυτό, για να τους δουν οι ψηφοφόροι τους γιατί αλλιώς δεν έχουν ελπίδες...», λέει ο π. Φιλόθεος Φάρος.
  «Όταν ακούω ψυχίατρο παπά να λέει ότι έχει θεραπεύσει ομοφυλοφίλους ξέρω ότι έχει αποπειραθεί να τους κάνει ψυχολογική λοβοτομή. Και τους έχει παραδώσει σε τρομερά βασανιστήρια. Eκείνος που προσπαθεί να θεραπεύσει έναν ομοφυλόφιλο είναι ο ίδιος άρρωστος που χρησιμοποιεί ταλαίπωρους ανθρώπους για να δώσει τη δική του νευρωτική μάχη».

  ReplyDelete
 13. Χωρίς περιστροφές δηλώνει στην «Κ» αντίθετος με το πνεύμα της πρόσφατης αυστηρής απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που χαρακτήριζε «πορνεία» κάθε συζυγική σχέση εκτός του ορθοδόξου γάμου. «Δείχνει την ουσιαστική απομάκρυνση από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Κατά την γνώμη μου διαστρέφεται το πνεύμα της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Οι κανόνες, σύμφωνα με την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, είναι φάρμακα και παιδαγωγικά μέτρα που χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του πνευματικού. Δεν είναι νόμοι. Ο Χριστός άλλωστε ήρθε για να αλλάξει το καθεστώς της ιουδαϊκής παράδοσης και ιδιαίτερα της φαρισαϊκής. Και ζητάει την επιδίωξη της εσωτερικής αναπτύξεως. Οχι την αντιμετώπιση του κακού με μια νομική και αστυνομική αντίληψη. Ομως μέσα στη ζωή της Εκκλησίας το ιουδαϊκό φαρισαϊκό πνεύμα έχει εισχωρήσει από πολύ νωρίς» σημειώνει και προσθέτει: «Ο Χριστός λέει ότι πορνεία και άλλα κακά πράγματα έρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Δεν καταδικάζει κανέναν αμαρτωλό. Μόνο τον υποκριτή. Το πνεύμα του Χριστού δεν είναι νομικό, αλλά προσπαθεί να δείξει ποια είναι η ουσία της αμαρτίας. Δεν είναι μια εξωτερική συμπεριφορά. Για παράδειγμα φόνος για τον Χριστό είναι η απόρριψη του άλλου. Συνεπώς στη διδασκαλία του δεν χωράει η “αυτοδικαίωση”. Κανείς δεν μπορεί να λέει εγώ είμαι ενάρετος και να κατηγορεί κάποιον άλλο σαν αμαρτωλό»...
  «Υποκριτές και Φαρισαίοι»
  Πολλοί μητροπολίτες αφήνουν να εννοηθεί πως θα πρέπει να επιβληθούν πνευματικές κυρώσεις σε βάρος όσων προχωρήσουν στη σύναψη «Συμφώνου Συμβίωσης». Τι λέει για αυτό ο πατέρας Φιλόθεος;
  «Ο Χριστός ήταν σαφής όταν είπε πως δεν ήρθε να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο. Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε. Αντιθέτως, καταδικάζει ξεκάθαρα συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως την υποκρισία. Μιλώντας στους Φαρισαίους, οι οποίοι έκαναν όσα κάνουμε εμείς οι κληρικοί σήμερα, στηλίτευσε το ενδιαφέρον τους για τα περίτεχνα κοσμήματα, τα περίλαμπρα άμφια, την επιδίωξή τους να κάθονται στις πρώτες θέσεις των δείπνων αλλά και την εκμετάλλευση φτωχών ανθρώπων. Ο Χριστός συνεχώς καταδικάζει την υποδούλωση στα υλικά αγαθά, τη χλιδή και την πολυτέλεια. Ολα αυτά αφορούν εμάς τους παπάδες. Ζούμε ζωή πριγκιπική, μετακινούμεθα με τις κράισλερ και τις μερσεντές, μας υπηρετεί ένα σωρό κόσμος, φορτωνόμαστε όλα αυτά τα χρυσά και έχουμε και την απόλυτη εξουσία στην ψυχή των ανθρώπων. Είναι ανατριχιαστικά πράγματα αν σκεφτείτε ότι γίνονται στο όνομα του Χριστού που περπατούσε ξυπόλητος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι. Ε, λοιπόν, είμαστε ανακόλουθοι με όσα δίδαξε ο Χριστός. Και επομένως το λιγότερο που θα περίμενε κάποιος από εμάς είναι να μην πετάμε πέτρες στους άλλους. Οι δικές μας αμαρτίες είναι εκείνες που κυρίως καταδίκασε ο Ιησούς Χριστός. Πώς να το κάνουμε· δεν μίλησε για τις προγαμιαίες σχέσεις, αλλά είπε ξεκάθαρα πως δεν γίνεται να υπηρετεί κάποιος δύο Κυρίους, τον Θεό και τον Μαμωνά. Είπε επίσης πως όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει τον ένα».
  «Εμείς οι παπάδες έχουμε πολλές νευρώσεις σχετικά με τον ερωτισμό. Και πολλά από αυτά που λέμε μπορεί να είναι συνέπεια των νευρώσεών μας», υποστηρίζει μιλώντας στην «Κ» ο π. Φιλόθεος. «Πιστεύω ότι οι αυστηρότεροι από εμάς τους κληρικούς στα θέματα της σεξουαλικής ηθικής είναι είτε πιο νευρωτικοί σε σχέση με τον ερωτισμό είτε κρύβουν τα περισσότερα και θέλουν να έχουν ένα άλλοθι. Εμφανίζονται δηλαδή αυστηροί για να μην επιτρέψουν στον απλό άνθρωπο να σκεφθεί πως αυτοί μπορεί να έχουν μια έντονη προσωπική ζωή, σχετική με αυτό που εξίσου έντονα καταδικάζουν. Αναμφισβήτητα, πάντως, όταν κάποιος ελέγχει τον ανθρώπινο ερωτισμό έχει στα χέρια του αλυσοδεμένους τους ανθρώπους».

  ReplyDelete
 14. Το χάσμα
  Τη στιγμή που η Ιεραρχία υποστηρίζει πως το «Σύμφωνο» στρέφεται εναντίον του θεσμού της οικογένειας, ο π. Φιλόθεος κάνει λόγο για πλήρες χάσμα με την κοινωνία. «Ακούω κάποιους μητροπολίτες να λένε ότι ενδιαφέρονται για την ελληνική οικογένεια. Μακάρι να ενδιαφέρονταν, αλλά αδιαφορούν πλήρως και είναι και ανίκανοι να κάνουν κάτι για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην οικογένεια. Οι περισσότεροι δεσποτάδες και παπάδες είναι ποιμαντικά ανύπαρκτοι και δεν έχουν σταθεί ποτέ στο πλευρό ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη. Οχι να του δώσουμε ρετσέτες, αλλά απλά να σταθούμε πλάι του. Γιατί πολλές φορές αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος που έχει μια δυσκολία δεν είναι να του δώσουμε μια λύση, αλλά να δει ότι νοιαζόμαστε γι’ αυτόν.
  «Eμείς οι κληρικοί στο μεγάλο μας ποσοστό προσπαθούμε να καλύψουμε την αίσθηση της εσωτερικής μας ανεπάρκειας. Γιατί πολλοί από εμάς, αν μας βγάλετε τα γένια και τα ράσα, δεν είμαστε τίποτα. Ομως με αυτά τα συμπράγαλα που φοράμε αποκτάμε κύρος, μπορούμε να καθορίζουμε τις ζωές των άλλων, αποκτάμε εξουσία.»
  Αυτήν τη στιγμή η ελληνική οικογένεια βρίσκεται σε τρομερή κρίση. Σήμερα, ένα τεράστιο ποσοστό νέων είναι παροπλισμένοι με ψυχικές διαταραχές· πολλές από τις οποίες οφείλονται σε κάποιους παπάδες που είναι λαύροι κατά των σαρκικών αμαρτημάτων. Εμείς οι παπάδες οδηγούμε τα παιδιά στους ψυχιάτρους. Οταν ακούω ψυχίατρο παπά να λέει ότι έχει θεραπεύσει ομοφυλοφίλους ξέρω ότι έχει αποπειραθεί να τους κάνει ψυχολογική λοβοτομή. Και τους έχει παραδώσει σε τρομερά βασανιστήρια και ενοχικά σύνδρομα. Ο διεθνούς κύρους κατάλογος της ψυχοπαθολογίας που εκδίδει η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία εδώ και 50 χρόνια δεν θεωρεί την ομοφυλοφιλία αρρώστια. Υπάρχουν όμως Ελληνες παπάδες που τη θεωρούν αρρώστια. Και πιστεύω πως εκείνος που προσπαθεί να θεραπεύσει έναν ομοφυλόφιλο είναι ο ίδιος άρρωστος που χρησιμοποιεί ταλαίπωρους ανθρώπους για να δώσει τη δική του νευρωτική μάχη».

  ReplyDelete
 15. Με έντονη αυτοκριτική διάθεση, ο π. Φιλόθεος καταδικάζει την εξουσιαστική συμπεριφορά ορισμένων κληρικών. «Κοιτάξτε, εμείς οι κληρικοί στο μεγάλο μας ποσοστό εσωτερικά είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι. Και προσπαθούμε να καλύψουμε την αίσθηση της εσωτερικής μας ανεπάρκειας. Γιατί πολλοί από εμάς, αν μας βγάλετε τα γένια και τα ράσα, δεν είμαστε τίποτα. Θα ήμασταν σκέτα μηδενικά. Ομως με αυτά τα συμπράγαλα που φοράμε αποκτάμε κύρος, μπορούμε να καθορίζουμε τις ζωές των άλλων, κρέμονται οι άλλοι από το στόμα μας, αποκτάμε εξουσία. Και έτσι νομίζουμε ότι θα αυξήσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Κούνια που μας κούναγε. Δεν αφορά βέβαια τους πολλούς ότι δεν αυξάνουμε την αυτοεκτίμησή μας. Τους αφορά όμως ότι τους βασανίζουμε και τους οδηγούμε στον Καιάδα των ψυχοφαρμάκων που είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Επίσης, πολλοί κληρικοί θέλουμε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να δείξουμε ότι έχουμε λόγο υπάρξεως. Ασχολούμαστε με το Σκοπιανό ή με άλλα παρεμφερή πράγματα –άσχετα με την αποστολή μας– για να δείχνουμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Εχουν καμία σχέση αυτά με όσα δίδαξε ο Χριστός;».
  Για τον π. Φιλόθεο η απάντηση της Εκκλησίας στο «Σύμφωνο» δεν πρέπει να είναι η τιμωρία όσων το επιλέξουν, αλλά η πρόταση ζωής που κάνει ο Χριστός. «Οι βασικές αρχές του Χριστού είναι η αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό και η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Η σχέση με τον άλλο είναι βασική πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Αλλά οι σχέσεις είναι περίπλοκες και χρειάζεται αγώνας για να είναι όσο γίνεται περισσότερο υγιείς. Η ερωτική πλευρά τους είναι η πιο καίρια. Και εκεί εύκολα γίνονται πολλές εκτροπές. Οσες περισσότερες τόσο λιγότερη πληρότητα ζωής υπάρχει. Και η πληρότητα στη ζωή έρχεται μέσα σε σχέσεις ουσιαστικές, που παίρνουν χρόνο, κόπο, θέλουν αγώνα.
  Αν ζητούν οι νέοι κάποιο συγχωροχάρτι δεν είναι πολύ διαφορετικοί από τους παπάδες που τους το αρνούνται», επισημαίνει. «Στις μέρες μας ο Θεός είναι νεκρός. Τον έχουμε σκοτώσει και είμαστε ορφανοί. Τα λόγια που λέμε, τα μεγάλα, τα επουράνια, τα πνευματικά όχι μόνο δεν ακτινοβολούν πίστη, αλλά φανερώνουν την αγωνία μας να καλύψουμε την έλλειψη της πίστεώς μας. Γιατί η πίστη δεν μεταδίδεται με μπλα μπλα, αλλά ακτινοβολεί. Δεν λες εγώ πιστεύω, αλλά ο τρόπος που ζεις δείχνει ότι πιστεύεις. Σήμερα ο τρόπος ζωής όλων μας δείχνει ότι δεν πιστεύουμε. Προσεγγίζουμε την πίστη σαν ένα καταναλωτικό αγαθό. Εχουμε από αυτό, από εκείνο, τα έχουμε όλα και λέμε άντε τώρα να εξασφαλίσουμε και ένα οικοπεδάκι στον παράδεισο».

  ReplyDelete
 16. Ποιος είναι
  Ο π. Φιλόθεος Φάρος σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Πάντειο Σχολή, Νομικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ποιμαντική Ψυχολογία στις ΗΠΑ. Χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας το 1962 στην Ελλάδα. Στη συνέχεια υπηρέτησε ως εφημέριος στις ΗΠΑ. Δίδαξε Ποιμαντική Ψυχολογία στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη από το 1969 έως το 1976. Υπηρέτησε ως ιερέας-σύμβουλος στο νοσοκομείο J.B. Thomas Day Care παρέχοντας ποιμαντική υποστήριξη σε νεαρά ζευγάρια που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες καθώς επίσης και ως προϊστάμενος του τμήματος Οικογενειακής Στήριξης στην πρότυπη ψυχιατρική κλινική Human Resource Institute στη Βοστώνη από το 1970 μέχρι το 1976.
  Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα το 1976, ασχολήθηκε συστηματικά με το συγγραφικό έργο καθώς επίσης, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90, με το Συμβουλευτικό Κέντρο Νεότητας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σήμερα, συνταξιούχος πλέον, λειτουργεί κάθε Κυριακή στον Αγιο Νικόλαο Ραγκαβά της Πλάκας. Πάντοτε μετά τη λειτουργία συζητάει με νέα ζευγάρια και νέους για τα θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

  ReplyDelete
 17. Τι συμβαίνει με τα παιδιά των γκέι γονιών;

  17 Δεκεμβρίου 2015

  του Λύο Καλοβυρνά

  Πολύς ντόρος γίνεται αυτές τις μέρες με το θέμα αν τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να επιτρέπεται να κάνουν παιδιά ή να τεκνοθετούν. Πολύς κόσμος δέχεται ότι το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι ένα δίκαιο αίτημα, αλλά διαφωνεί κάθετα με το να αποκτούν παιδιά τα ομόφυλα ζευγάρια, επειδή τάχα μου τα παιδιά θα πάθουν ζημιά. Πώς όμως το ξέρουμε αυτό; Παθαίνουν όντως κάποια βλάβη τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών ή αυτή η άποψη είναι μια σκέτη βλακεία που πηγάζει μόνο από άγνοια και ρατσισμό;

  Ευτυχώς, έχουν ήδη γίνει πάρα πολλές επιστημονικές έρευνες σχετικά με το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε ομόφυλες οικογένειες. Έχει μελετηθεί η αγωνία πολλών αν τα παιδιά γκέι γονιών έχουν περισσότερες πιθανότητες να βγουν κι αυτά γκέι ή αν θα μεγαλώσουν με συμπεριφορικά και ψυχολογικά προβλήματα. Κάποιες μελέτες μάλιστα έχουν διαρκέσει αρκετές δεκαετίες, παρακολουθώντας τα παιδιά έως και μετά την εφηβεία, για να διερευνηθεί οποιαδήποτε τυχόν βλάβη.

  Η απάντηση είναι ένα εκκωφαντικό «όχι»! τα παιδιά δεν παθαίνουν καμία μα καμία ζημιά και δεν έχουν καθόλου περισσότερες πιθανότητες να βγουν γκέι τα ίδια αν έχουν γκέι γονείς»!

  Εμπειρικά δεδομένα από μελέτες σε ομόφυλες οικογένειες δείχνουν ότι τα παιδιά τους αναπτύσσουν ομαλή ταυτότητα φύλου και συμπεριφορά φύλου. (1)

  Τα παιδιά ομόφυλων οικογενειών δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να γίνουν γκέι απ’ ό,τι τα παιδιά ετεροφυλόφιλων οικογενειών.(2) Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν επηρεάζει τον σεξουαλικό προσανατολισμό των παιδιών.(3) Τα παιδιά λεσβιακών οικογενειών δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν ομόφυλες σχέσεις ή να νιώθουν έλξη προς το ίδιο φύλο. (4)

  Σε άλλη μελέτη επιβεβαιώθηκε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των παιδιών με ομοφυλόφιλους ή αμφιφυλόφιλους πατέρες δεν διαφέρει από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των παιδιών που έχουν ετεροφυλόφιλους μπαμπάδες. Σε δείγμα 85 γιων ηλικίας τουλάχιστον 17 ετών, πάνω από το 90% ήταν ετεροφυλόφιλοι, δηλαδή παρόμοιο ποσοστό που παρατηρείται και στις ετεροφυλόφιλες οικογένειες. (5)

  Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά στο πόσο σεξουαλικά ενεργά είναι τα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών σε σύγκριση με τα παιδιά ετεροφυλόφιλων οικογενειών. (6)

  ReplyDelete
 18. Οι έφηβοι ομόφυλων οικογενειών λειτουργούν εξίσου καλά και έχουν ποιοτικές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους όσο και οι έφηβοι ετεροφυλόφιλων οικογενειών.(7) Πολλές επιστημονικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες δεν διαφέρουν καθόλου από τα παιδιά ετεροφυλόφιλων οικογενειών σε τομείς όπως οι κοινωνικές δεξιότητες, η ευεξία, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ευτυχία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή η κοινωνική προσαρμογή τους. (8,9,10)

  Ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες σταθερά επιβεβαιώνουν ότι η ψυχική υγεία και η καλή ψυχολογία των παιδιών εξαρτάται από την οικογενειακή σταθερότητα, την ποιότητα της σχέσης γονέα-παιδιού και την αλληλεπίδραση των μελών της οικογένειας και όχι από τη μορφή της οικογένειας. (11,12)

  Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες διαφορές στα παιδιά των ομόφυλων οικογενειών. Για παράδειγμα, μια μελέτη έδειξε ότι οι κόρες λεσβιών μητέρων είναι πιθανότερο να επιλέξουν μη παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός ή αστροναύτης (53%) σε σύγκριση με τις κόρες ετεροφυλόφιλων μητέρων (μόνο το 21%). Τα παιδιά ομόφυλων οικογενειών έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο ανεκτικά όσον αφορά τη διαφορετικότητα, ειδικά τη σεξουαλική (13) αλλά και να υιοθετήσουν λιγότερο παραδοσιακή έμφυλη συμπεριφορά όσον αφορά το ντύσιμο ή το παιχνίδι. (14)

  Μια μεταανάλυση (15) 21 επιστημονικών μελετών όσον αφορά τις διαφορές, κατέληξε στα εξής:

  alt

  Πολλοί λένε ότι η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Συμφωνώ. Επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα (η τεκνοθεσία γενικά, όχι μόνο από ομόφυλα ζευγάρια) είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν επικαλούμαστε την ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί χρειάζεται να μιλάμε με επιστημονικά στοιχεία και όχι με ασαφείς γενικότητες. Τα δε στοιχεία τα τελευταία τριάντα τόσα χρόνια επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών μεγαλώνουν μια χαρά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι''επιστημονικες'' ''μελετες'' τις οποιες αναπαραγεις συνιστουν ψευδοστατιστικη οπερ και σημαινει προπαγανδα, δηλαδη οτι κανεις γενικως εσυ αναπαραγοντας ετοιμα κειμενα . Απο λογικης αποψεως δεν στεκουν διοτι 1ον η στατιστικη εν γενει δεν χρησιμοποιειται προς αποδειξη ισχυριμων παρα για να ενταθει η παρατηρηση και να υποβοηθηθει η επαγωγη 2ον αυτες οι ''μελετες'' δεν πληρουν τις προυποθεσεις αξιοπιστιας που αφορουν τη τεκμηριωση τους και ως εκ τουτου ειναι αμφιβολη η δειγματοληπτικη επιστημονικη εγκυροτητα τους και ετσι καθισταται ευλογο το ερωτημα κατα ποσον δεν ειναι παρα μονο διατυπωσεις με αριθμους 3ον αυστηρα μιλωντας τα αποτελεσματα δεν συνδεονται αιτιακα με καποιο ερωτημα το οποιο τεθηκε σαφως εξ αρχης.
   Αυτη η μορφη προπαγανδας την οποια χρησιμοποιεις παροτι ταιριαζει σε γυναικειο περιοδικο τυπο η σε τηλεθεαματα της ελληνικης τηλεορασης κατα τη μεσηβρια και γενικως σε κοινα ελαφρομυαλων ουδολως τελεσφορει εδω περα παροτι χαριζει μια χιουμοριστικη αποχρωση.
   Επισης αυτη η προπαγανδα παροτι δυναται να πειθει ελαφρομυαλους ουδολως δυναται να πειθει ισλαμιστες και δεδομενου οτι οι μεν πρωτοι αφενος μεν δεν συνιστουν απειλη προς τους ομοφυλοφιλους αφετερου δε απο καμια δυνατοτητα υπερασπισεως προς οτιδηποτε διακρινονται οι δε ισλαμιστες συνιστουν μειζονα υπαρξιακη απειλη προς τους ομοφυλοφιλους, τιθεται ευλογα το ερωτημα μηπως αυτη η προπαγανδα ειναι ματαιος κοπος διοτι προφανως ουδεμια υπηρεσια παρεχει προς τους ομοφυλοφιλους   Delete
  2. (1)Patterson, C.J., & Redding, R. E. (1996). Lesbian and gay families with children: Implications of social science research for policy. Journal of Social Issues, 52(3), 29-50.
   (2)Wainright, J. L., Russell, S. T., & Patterson, C. J. (2004). Psychosocial adjustment, school outcomes, and romantic relationships of adolescents with same-sex parents. Child Development, 75(6), 1886-1898; Patterson & Redding (1996).
   (3)Hershberger, S. (1997). A twin registry study of male and female sexual orientation. Journal of Sex Research, 34(2), 212–222. doi: 10.1080/00224499709551886
   (4)Tasker, F., & olombok, S. (1997). Growing up in a lesbian family. New York: Guilford Press.
   (5)Bailey, J. M., Bobrow, D., Wolfe, M., & Mikach, S. (1995). Sexual orientation of adult sons of gay fathers. Developmental Psychology, 31(1), 124-129.
   (6)Wainright et al. (2004).
   (7)Wainright JL1, Patterson CJ. Peer relations among adolescents with female same-sex parents. Dev Psychol. 2008 Jan;44(1):117-26. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.117.
   (8)Avery, A., Chase, J., Johansson, L., Litvak, S., Montero, D., & Wydra, M. (2007). America’s changing attitudes toward homosexuality, civil unions, and same gendered marriage: 1977–2004. Social Work, 52(1), 71–79.
   (9)Skattebol, J., & Ferfolja, T. (2007). Voices from an enclave: Lesbian mothers’ experiences of child care. Australian Journal of Early Childhood, 32(1), 10–18. http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/
   australian_journal_of_early_childhood/about_ajec.html
   (10)Van Dam, M-A. A. (2004). Mothers in two types of lesbian families: Stigma experiences, supports, and burdens. Journal of Family Nursing, 10(4), 450–484. doi: 10.1177/1074840704270120
   (11)Patterson, C. J., & Chan, R. W. (1998). Families headed by lesbian and gay parents. Στο M. E., Lamb (Ed.), Non-traditional families: Parenting and child development (2nd Edition). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates.
   (12)Angharad Titlestad & Julie Ann Pooley (2014) Resilience in Same-Sex-Parented Families: The Lived Experience of Adults with Gay, Lesbian, or Bisexual Parents, Journal of GLBT Family Studies, 10:4, 329-353, DOI: 10.1080/1550428X.2013.833065
   (13)Negy, C., & McKinny, C. (2006). Application of feminist therapy: Promoting resiliency among lesbian and gay families. Journal of Feminist Family Therapy, 18, 67–83. doi: 10.1300/J086v18n01_03
   (14)Green, Richard, Jane Barclay Mandel, Mary E. Hotvedt, James Gray and Laurel Smith. 1986. "Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent Heterosexual Mothers and Their Children." Archives of Sexual Behavior 15:167-84.
   (15)How Does the Sexual Orientation of Parents Matter?Author(s): Judith Stacey and Timothy J. American Sociological Review, Vol. 66, No. 2 (Apr., 2001), pp. 159-183.

   Delete
  3. Ευχαριστω για την παραθεση ισχυουν τα παραπανω ως εχουν μηδεμιας αλλαγης ,οι ψυχολογοι δεν ειναι ουτε μαθηματικοι ουτε επιστημονες παρα μονο εν δυναμει προπαγανδιστες αποτεινομενοι σε ελαφρομυαλους ,για περαιτερω πληροφοριση οποιαδηποτε πανεπιστημιακο συγγραμμα ειτε πιθανοτητων ειτε δηγματοληψιας ειτε στατιστικης ,για λογικη καταρτιση το οργανον του Αριστοτελη

   Delete
  4. "Διαδώστε σε αυτούς τους γκαντεμιάρικους καιρούς να μη σκοτώνουνε τους διαφορετικούς"
   Νικόλας Άσιμος

   https://www.youtube.com/watch?v=Oi9Qo2LsN0o

   Delete
  5. Ωραια παραθεση ,δυστυχως ομως τα γουστα των ισλαμιστων δεν συναδουν με τους τροβαδουρους του ανθρωπισμου και της φιλανθρωπιας ,επισης η αναπτυξη του φιλειρηνισμου ,του αντι πατριωτισμου, του αντιμιλιταρισμου ,της φιληδονιας ,του φιλελευθερισμου , στα οποια συμβαλουν τα μεγιστα οι αμερικανοκινητοι πολιτικοποιημενοι ομοφυλοφιλοι υπονομευουν την αμυνα των κοινωνιων εκεινων εντος των οποιων οι ομοφυλοφιλοι χαιρουν της ελευθεριας της υπαρξεως και της εκφρασεως και ως εκ τουτου οι ομοφυλοφιλοι εμμεσως πλην σαφως υπονομευοντας τα θεμελια των κοινωνιων τους σκαβουν τον ιδιο τους το λακκο τυφλωμενοι απ την φιλαυτια και τη ματαιοδοξια τους ,τις οποιες διογκωνει και εκμεταλλευεται η αμερικανικη προπαγανδα

   Delete
 19. Ὅπως εἶναι ὑποκριτής ὁ ὁποιοσδήποτε τραγόπαπας φορτωμένος μέ λίπη, πού κραυγάζει μεγαλοϊδεατικά καί πατριωτικά, ἐξ ἴσου ὑποκριτής εἶναι ὁ ὁποιοσδήποτε ὁμοφυλόφιλος -η πού μεταμφιέζει τίς σεξουαλικές του προτιμήσεις σέ κοινωνικό πρός διεκδίκηση αἴτημα τοῦ τύπου " σύμφωνο συμβίωσης", " υἱοθεσία" κ.λπ. κ.λπ... Ἄν ζοῦσαν ὁ Χατζιδάκης καί ὁ Τσαρούχης θά στηλίτευαν τέτοιες γελοιότητες...


  Ἡ κάθε μορφή ΛΟΑΤ ἐκτός ἀπό ὑποκριτής εἶναι καί χρήσιμος ἠλίθιος ἀφοῦ μέ διάφορους τρόπους ὑποστήριξε στό παρελθόν ἔμμεσα ἤ ἄμεσα μέσῳ ΜΚΟ τίς παντός εἴδους ἐπιθέσεις ἐναντίον Πούτιν, Ἄσαντ, Ἀχμαντινετζάντ, - ἐπειδή λέει διώκουν τούς γκέϋ - ἀνοίγοντας τόν δρόμο σέ κινήσεις τύπου isis, οἱ ὁποῖες τώρα τόν ξεκοιλιάζουν...

  Γιά νά τελειώνουμε...Δέν ὑπάρχουν δικαιώματα ἑτεροφυλόφυλων , δέν ὑπάρχουν δικαιώματα ἀμφιφυλόφιλων, οὔτε ὁμοφυλόφιλων. Ὅπως δέν ὑπάρχουν δικαιώματα ἀνθρώπων πού τούς ἀρέσουν τά λαδερά ἤ τά ζυμαρικά, ἡ ὀρειβασία ἤ τό ψάρεμα, ἡ ἀστυνομική λογοτεχνία ἤ ἡ ποίηση...

  Οὔτε ἀνθρώπινα δικαιώματα ὑπάρχουν . Τό ἔχει ἐξηγήσει θαυμάσια ὁ Παναγιώτης Κονδύλης ( http://katotokerdos.blogspot.gr/2009/07/blog-post_14.html ).

  Ὑπάρχουν μόνον ἐπί μέρους πολιτικά δικαιώματα ἐντός τῶν ἐπί μέρους κρατῶν, τό περιεχόμενο καί ἡ ἀξία τῶν ὁποίων ἀντανακλᾶ τήν ποιότητα τήν σοβαρότητα καί τήν διεθνῆ θέση τοῦ ἀντιστοίχου κράτους πού τά ἐγγυᾶται. Ἡ τριτοκοσμική καί " δημοκρατική" Ἑλλάδα εἶναι τό κατ' ἐξοχήν κράτος ὅπου τά πολιτικά δικαιώματα εἶναι μιά κακόγουστη φάρσα...

  ReplyDelete
 20. Συμπορευτείτε με την Εκκλησία, τον μόνο φορέα της παραδόσεως, και αφήστε το κράτος. Τα κράτη, να το θυμάστε αυτό, θα καταρρεύσουν, η Εκκλησία θα υπάρχει για πάντα στην αιωνιότητα, διότι κουβαλάει την αλήθεια. Ό,τι επιχείρημα και να τους φέρεται δε θα τους πείσετε ότι η ομοφυλοφιλία είναι αφύσικη και ανώμαλη διαδικασία, ασθένεια. Ό,τι επιχείρημα και να τους φέρεται, αυτοί θα σας μιλήσουν για ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι δεν είναι; Ό,τι επιχείρημα και να τους φέρεται δεν θα το δεχτούν και θα το απορρίψουν και θα σας χαρακτηρίσουν με ευκολία οπισθοδρομικούς ή και φασίστες. Αυτοί έχουν πάνω από όλα την «ελευθερία», όπως τη διατύπωσε ο Διαφωτισμός, δηλαδή την νόμιμη ασυδοσία και ανωμαλία, εφόσον το σύνταγμα είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας της κοινωνίας και φυσικά πάντα μακριά από τον Θεό. Ο Θεός δεν υπάρχει πουθενά εντός της κοινωνικής σφαίρας. Κάνω ό,τι θέλω επειδή είμαι εγώ αυτός που το θέλω και επειδή έτσι θέλω και είναι επιλογή μου. Αν το σύνταγμα λέει ότι είναι νόμιμη η κτηνοβασία, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνω έρωτα με ζώο κλπ. Αν το σύνταγμα λέει ότι η ομοφυλοφιλία είναι νόμιμη, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ζω με τρεις άντρες μαζί και ίσως στο μέλλον υιοθετήσω και 2-3 παιδιά, έτσι για να λέω ότι είμαι και σοβαρός οικογενειάρχης ρε παιδάκι μου. Με λίγα λόγια το σύνταγμα ενός κράτους μπορεί να επιτρέπει και ολέθρια πράγματα και να τα μετατρέπει σε νόμιμα και «φυσικά». Είναι αυτή η «επανάσταση του οτιδήποτε» που γεννά τον ναρκισσισμό. Η κατάρρευση των κρατών είναι βέβαιη στο μέλλον.

  Όσοι πιστοί, δείτε το παρακάτω βίντεο, το οποίο είδα χθες και χτυπά ακριβώς στην καρδιά του ζητήματος και σχετίζεται με το παρών άρθρο του κ.Κιτσίκη. Γιατί δεν φτάνει μόνο να αναλύεις το φαινόμενο, αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις πως φτάσαμε στο φαινόμενο, του οποίου προηγούνται αιώνες πνευματικών ζυμώσεων.


  π. Ν. Λουδοβίκος: Τα πάθη της Ευρώπης και οι συνέπειές τους

  https://www.youtube.com/watch?v=kdxPGr2z-M0

  ReplyDelete
 21. Αυτό το Hadj μου θυμίζει τον Χατζηλουκράνου(χατζηστεφάνου). Ήρθες εδώ να προπαγανδίσεις τον κιναιδισμό ως...φυσιολογικό ρε; Τράβα να διαβάσεις ότι θα σε είχαν εκτελέσει στην Αρχαιότητα στο Βυζάντιο και σήμερα ακόμη. Ότι τους λέμε λούγκρες στην Ελλάδα είναι δείγμα άκρας...υγείας αγόρι μου. Δεν σας γουστάρουμε και δεν σας θέλουμε γιατί είσθε ό,τι πιο ανώμαλο, οπισθοδρομικό και αρρωστημένο έχει γεννήσει η φύση. Είσθε σαν τέρατα πάνω στα άρματα και απορώ πώς δεν φεύγει καμμιά βολή από τα κανονικά άρματα να πέσει επάνω σας. Εάν είσαι μάγκας, πάνε στο Ισλαμικό κράτος και το Ντονμπάσσ να προπαγανδίσεις τις κιναιδοβλακείες σου, Χατζή...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἑφόσον ὁ κος Hadj εἶναι κανονικός ἄνθρωπος καὶ ὄχι ῥομπότ ἥ τρόλλ, θεωρῶ αὐτὸ τὸ σχόλιο ἀπαράδεκτο, καὶ ζητῶ ἀπὸ τὸν κο Κωνσταντινουπολίτη νὰ τὸ ἀνακελέσει ἤ τοὺς ὑπόλοιπους σχολιαστές νὰ ζητήσουν καὶ αὐτοὶ τὴν ἀνάκλησή του. Σὲ διαφορετική περίπτωση, νομίζω ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ ποὺ γράφω παρακάτω, καὶ βλέπετε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ μασάει κανείς φύλλα δάφνης γιὰ νὰ διακρίνει τὶς τάσεις.

   Delete
  2. Ὁ καθένας ἔχει τήν εὐθύνη τῶν γραφομένων του. Ἐγώ θά προσθέσω τόν παρακάτω σύνδεσμο, κατά τήν γνώμη μου ἕναν ἀπό τούς πολλούς πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Χατζηστεφάνου εἶναι σοβαρώτατο ἄτομο καί ἀπό τίς ἐξαιρέσεις τοῦ χώρου ...

   ( http://www.iefimerida.gr/content/105891/%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-lgbt-%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1 )

   Delete
  3. Εγώ παραθέτω επίσης ένα οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει ότι ο Χατζηλουγκράνου όχι μόνον είναι ένα σοβαρώτατο άτομο όπως λέει ο φίλος Ζωρόαστρης αλλά και πνευματικός πατήρ του Γένους μας. Ιδού λοιπόν!

   Από το 2:00 και μετά:

   https://www.youtube.com/watch?v=Rjjh8rqWqgM

   Delete
  4. Κωσταντή άμα σου θίξαμε την σοσιαλδημοκρατική καρδούλα σου, δεν φταίμε εμείς. Ούτε θα..."αγκαλιασουμε" τους κιναίδους. Πρέπει να γίνει μεν έρευνα ιατρική για το τί ευθύνεται, να περιοριστούν τις κρεβατοκάμαρές των δε.

   Delete
  5. Το ότι άτομα μορφωμένα και με αντισυμβατική σκέψη σαν τον Ζαραθούστρα υποστηρίζοντας το κάθε ένα μίασμα λόγω "προόδου" συμβάνει στην ολική γραικυλική κατάπτωση και την άνοδο της "μάχαιρας" ως την μοναδική εναλλακτική αφού η ίδια η "σκέψις" χωλαίνει. Συνεπώς το ότι έχει άνοδο στην Ελλάδα και την Δύση η "ιδεολογική-θρησκευτική μάχαιρα" μέσω του Εθνικοσοσιαλισμού δεν είναι τυχαίο. Όταν οι θρησκείες και οι φύλακες της σκέψεως μίας κοινωνίας αποτυχγάνουν, μάλιστα παταγωδώς(!!), στο έργο των, την εναλλακτική δίνουν άλλες ενεργητικές και καθαρόαιμες θρησκείες σαν το Ισλάμ και τον Ναζισμό.

   Delete
  6. *συμβάλει

   Delete
  7. Ἅκου νὰ δεὶς, Κωνσταντινουπολίτη.Ἑδὼ μέσα ἦρθε κάποιος μὲ τὸ ὅνομα Theo Hadj καὶ παρέθεσε ἐπιχειρήματα. Ἑγὼ ἐδὼ μέσα τὸ θεωρῶ πλατεία, ἐκκλησία τοῦ Δήμου, καὶ ὄχι κρεββατοκάμαρα. Ἥ ἄν θές, πλατεία σκεπαστή, ἀλλὰ πλατεία. Στὸ βαθμὸ λοιπὸν ποὺ μὲ παίρνει, ὄταν διαπιστώνω κράξιμο ἐκ μέρους τοῦ κου Κλέωνα, τοῦ μπροστάρη λαϊκιστὴ τοῦ ὄχι καὶ τόσο φτωχοῦ ἀλλὰ ἐπιδεικτικά καθυστερημένου ὄχλου,ποὺ ἀρχίζει τὰ διάφορα περὶ τοῦ ἀνδρισμοῦ τοῦ ὁμιλητῆ, γίνομαι ἔξω φρενῶν, καὶ παίρνω τὸ λόγο γιὰ νὰ πῶ ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις αὐριανισμοῦ δὲν μὲ ἐκπροσωποῦν, καὶ διαχωρίζω τὴν θέση μου ἀπὸ τοὺς ψευτοταρτούφους καὶ θεωρῶ ἀπαράδεκτη τὴν στέρηση τοῦ λόγου μὲ κράξιμο.

   Ἑγὼ τὸ λέω δημοσίως, ἄν μοῦ ἄρεσαν οἱ ἄντρες, θὰ τὄκανα τούμπανο. Δὲν μὲ ἐκπροσωπεῖ καθόλου ὁ λόγος περὶ μιάσματος, κιναίδων, καὶ διάφορα τέτοια ἀποκρουστικά.Περιττό δὲ νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν κραυγαλέα ὁμοφυλοφιλία τοῦ ἔνοπλου βραχίονα τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος, τῶν SA, ποὺ δὲν χρειάζεται βέβαια διότι τὄχει κάνει ἤδη ὁ Λουκίνο Βισκόντι, ἄλλος ὁμοφυλόφιλος, κι αὐτὸς.

   Delete
  8. "...Το ότι άτομα μορφωμένα και με αντισυμβατική σκέψη σαν τον Ζαραθούστρα υποστηρίζοντας το κάθε ένα μίασμα λόγω "προόδου"...."

   Τό " λόγῳ προόδου" ἤ " τό κάθε ἕνα ", ἀπό ποῦ προκύπτουν ; Σταμάτα νά βάζεις ταμπέλες καί νά γενικεύεις γιά νά ἀντιπαρατιθεσαι σέ ταμπέλες μέ ἀοριστίες. Δέν ὑποστηρίζω τό κάθε ἕνα μίασμα, οὔτε τά δουλάκια πού παρήλασαν " ὑπερηφάνως", ἀλλά ὑποστηρίζω τόν Χατζηστεφάνου γιά πολύ συγκεκριμένους λόγους. Τόν ὑποστηρίζω λόγῳ τῶν πλείστων κοινωνικῶν καί πολιτικῶν παρεμβάσεων πού ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι ἄτομο μέ ἐλεύθερο πνεῦμα. Καί ἀπό τό βίντεο πού παρέθεσες αὐτό προκύπτει, ὅτι πάει κόντρα στόν ὄχλο ... Δέν κολάει ἔνσημα λόγῳ τῆς σεξουαλικῆς του προτίμησης... οὔτε περιμένει τό gay parade γιά νά προβληθεῖ...

   Ἐγώ τό βίντεο πού παρέθεσες τό εἶδα καί σοῦ εἶπα... τόν σύνδεσμο ( γιά τήν χρωκοπία τοῦ LGBT κινήματος στήν Ἑλλάδα ) πού ἔβαλα τόν διάβασες καί ἄν ναί τί λές ἐπί τοῦ συγκεκριμένου; Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πλουσιώτατη ἀρθρογραφία ὅλα αὐτά τά χρόνια γράφοντας κόντρα σέ μνημόνια, Ἀμερικάνους, ΕΕ, καί δέν συμμαζεύεται... Δέν σοῦ κάνει ἐντύπωση ὅτι ἐνῷ ἀπό τά ΜΜΕ προωθεῖται τεχνηέντως ὅτι ἔχει σχέση μέ ὁμοφυλοφιλία, ὁ Χατζηστεφάνου βρίσκεται στό περιθώριο;

   Delete
  9. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 4:04 AM

   Ό,τι πιο τραγικό έχω διαβάσει. Ο Χατζηστεφάνου από τους σοβαρούς των γκέι. χαχαχα

   Delete
  10. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 4:08 AM

   Δείτε τη συμπεριφορά του Χατζηστεφάνου στο βίνετο του Έλληνος. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεκάθαρο παθολογικό πρόβλημα. Δε το συζητάω καν αυτό.

   Delete
  11. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 4:16 AM

   https://www.youtube.com/watch?v=Q5lbTO26Hs0

   https://www.youtube.com/watch?v=hITChBdaQdk


   χαχαχαχαχα

   Delete
  12. "Ό,τι πιο τραγικό έχω διαβάσει. Ο Χατζηστεφάνου από τους σοβαρούς των γκέι. χαχαχα"

   Καί ἐγώ ἐσένα σέ εἶχα γιά ψιλοσοβαρό ἀλλά μᾶλλον ἔκανα λάθος. Λοιπόν Τραγικωμίξ τό χαχανητό σοῦ ἐπιστρέφεται ... Κατάλαβες τί ἔγραψα καί γιατί τό ἔγραψα; Τόν διάβασες τόν σύνδεσμο ἤ μόνον νά χαχανίζεις ξέρεις ;;

   Delete
  13. Ζαραθούστρα σοβαρός; Να διαβάσω τί; Θα βγάλω και εγώ διατριβή επί των προβλημάτων των κοπρόφιλων και των κτηνοβατών και παρακαλώ να με πάρετε στο σοβαρά ε! Τραγικό να ακούγονται εν έτει 2016 τέτοια λόγια...

   Κωσταντή εγώ τον κίναιδο θα τον καταδίκαζα με τον δείκτη μου ως αιρετικό και θα τον έβαζα στην πυρά, ΕΑΝ δημοσίως αποδεχόταν την κιναιδολαγνεία του. Εάν όχι θα τον άφηνα να ζήσει. Ό,τι είναι μιασματικό ΔΕΝ πρέπει σε καμία περίπτωση να μολύνει την νεολαία ειδάλλως θα την αρρωστήσει μία για πάντα και ίσως να την μεταλλάξει ή να την σκοτώσει. Ουδεμία ανοχή σε κιναίδους. Οιοδήποτε αφύσικο πρέπει να καταδικάζεται με τον χειρότερο τρόπο δημοσίως και να αφήνεται προς μελέτην σε έναν πολύ κλειστό κύκλο των ελίτ οι οποίοι ελίτ και θα το μελετούν καθώς θα έχουν ανοσία στην ασθένεια. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...

   Delete
  14. Όσο για τα ΜΜΕ και τον Χατζηλουγκράνου, δε με νοιάζει διότι ο κόσμος μου και κάθε φυσιολογικός κόσμος, δεν έχει ούτε ΜΜΕ, ιδίως γραικυλικά ΜΜΕ, ούτε επίσης Χατζηλουγκράνου...Οπότε μιλάς επί τελείως τεχνητών αφυσίκων βάσεων...

   Delete
  15. Α και Κωσταντή όλοι ξέρουμε το τέλος των SA, όπως και το τέλος του Εωσφορικού Εθνικοσοσιαλισμού μπροστά από την κοιμώμενη-αδρανοποιημένη Σοβιετική Ρωμηοσύνη.

   Delete
  16. Εάν νομίζετε ότι οι Αριστοκράτες του Πνεύματος ήσαν μονάχα...λευκές περιστερές απατάσθε! Είχαν διεισδύσει στο σκοτεινό και το μαύρο και κάποιοι των δεν επέστρεψαν ποτέ. Άλλοι τρελαθήκανε. Άλλοι φρόντισαν να κρύψουν καλά την πιο ανώμαλη σατανική φύση του ανθρώπου για το καλό της Κοινωνίας. Μαύρες μαγείες, αποκρυφισμοί, εωσφορισμοί, σαδομαζοχισμοί, ανωμαλίες, κιναιδολαγνείες, πολυσεξουαλικότητες, ανήθικα πειράματα και χίλια δύο άλλα που είχαν για καιρό θαφτεί στα Τάρταρα, βγαίνουν σαν βόθρος που σκάει από τα κόπρανα, στην επιφάνεια και πάλι χάριν του καταναλωτικού Φιλελευθερισμού. Οι μάζες σαν γλυκά τα γεύονται και ζητούνε κι άλλο! Το Ισλάμ τα πολεμά όπως και η Ορθοδοξία και ο Φασισμός(αν και γι αυτόν de facto θα διαφωνήσω). Το κακό όμως έγινε ήδη φίλοι μου. Νόσησαν και οι Αριστοκράτες του Πνεύματος...ειδικά στην Δύση. Διότι όταν παίζεις με την φωτιά, κινδυνεύεις να καείς. Άλλοτε περί πυρκαϊάς ο λόγος άλλοτε περί επιφανειακού καψίματος, όλοι των όμως νιώσανε την σπίθα...

   Delete
  17. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 1:48 PM

   Πολύ «βαρύς» είσθε κ.Ζαρατούστρα. Μύγα στο σπαθί σας δε σηκώνετε. Εντάξει λοιπόν. Παίρνω πίσω το λεγόμενό μου. Θεσπέσιος τύπος ο φίλτατος Χατζήστεφάνου.

   Κι εσύ Κωνσταντινουπολίτη επίσης. Παναίρεση του σατανά το Ισλάμ και οι τζιχαντιστές φονιάδες του. Από μένα μόνο αλήθειες, χωρίς παρωπίδες πάντα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Δύση κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Επίσης το ότι αντιστέκεται στη Δύση δεν σημαίνει ότι δεν είναι αίρεση.

   Delete
  18. Εγώ την βλέπω σαν Ορθόδοξη αίρεση γιατί έτσι ξεκίνησε. Σατανική, όχι φίλε. Λατρεύει έναν λάθος Θεό, ονόματι Αλλάχ ναι αλλα από σύστημα και κώδικα αξιών είναι πρώτοι. Ούτε εκτρώσεις, ούτε ανωμαλίες σεξουαλικές, η γυναίκα ΠΑΡΘΕΝΑ(σημαντικό πολύ), μάνα και σύζυγος ο ρόλος της(επίσης σημαντικό), τόκος καταδικαστέος, τί άλλο...θες με λίγα λόγια. Δεν είναι τθχαίο ότι το Ισλάμ έκανε copy-paste την Νικαιηκή Χριστιανοσύνη της Ρωμανίας σε πάμπολλα πράγματα. Και όπως λέει και ο Καθηγητής, η Παναγία φορά...μαντήλα μόνο που την φορά για τον πραγματικό και σωστό Τριαδικό Θεό.

   Delete
  19. κ. Ἔνοχε δέν μέ ἔνοχλεῖ ἡ ἄποψη σου γιά τόν κάθε ἕνα εἴτε Χατζηστεφάνου εἴτε Χατζηφωτίου εἴτε δέν ξέρω καί ἐγώ τί ἄλλο... Ἡ ἔνστασή μου εἶναι στό χαχανητό ἄνευ οὐδενός ἐπιχιερήματος ἐνῷ ἔχω παραθέσει συγκεκριμένο ἄρθρο...αὐτό μόνον...

   Κων/πολίτη προσπαθῶ νά πῶ τό ἑξῆς ἁπλό... ὅταν σοῦ δείχνουν τό φεγγάρι μήν μένεις στό δάχτυλο... ἐπίσης ὅταν ἐγώ σοῦ λέω "Α" ἐσύ μήν σχολιάζεις σάν νά σοῦ εἶπα "Β". Ποῦ κολλᾶνε οἱ κοπρολαγνείες στόν σύνδεσμο πού ἔβαλα... Δικαίωμά σου νά μήν τό διαβάσεις ... - ἄν καί αὐτό ἐπιβάλλει μιά ἔντιμη συζήτηση οπως ἐγώ σχολίασα τό βίντεο πού ἔβαλες- μήν ἀφήνεις ὅμως νά διαχέεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ θέση μου κάνει τά γλυκά μάτια σέ "προοδευτικές" κοπροφιλίες καί διάφορα τέτοια... τί τά άναφέρεις αὐτά ἀπαντῶντας μου; Δηλαδή μήν χρησιμοποιεῖς τά σχόλια του ἄλλου ἁπλά γιά νά πεῖς κάτι ἄσχετο πρός αὐτά ...

   Delete
  20. Κωνσταντινουπολίτη,μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, σοῦ λέω ὅτι δὲν πιστεύεις πὼς ὅσο πιὸ βλάκας, ἀνώμαλος καὶ καθῆκι εἶναι κανείς, τόσο περισσότερο ἡγέτης εἶναι.Ξἐρεις κατὰ βάθος ὅτι ὁ ἡγέτης τέτοιου εἶδους ἀπλῶς γίνεται σημαῖα τῆς διεστραμμένης ἀπελπισίας τῶν ὀπαδῶν του.Δὲς

   ἐδῶ χάλια.https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1oλέ

   Δὲν λέω ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι χειρότερος ἀπὸ ἄλλους,ἀλλὰ εἶναι σαφές ὄτι μονάχα στὸ ταξικὸ κόμπλεξ ἔναντι τῶν πλουσίων ἀπευθύνεται ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς...ἡ λατρεία τοῦ χρήματος,τῆς κοινωνικῆς ὑπεροχῆς,πάνω ἀπόλα,μέχρι θανάτου...ἰδοῦ οἱ ἰδεολογίες...
   Δὲνhttps://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1oλέωhttps://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1
   https://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1

   Delete
  21. Αὐτοὶ ποὺ ὁνομάζεις Ἀριστοκράτες τοῦ Πνεύματος εἶναι Ἀριστοκράτες τοῦ Ψέμματος. Τὸ πνεῦμα δὲν ἀνήκει σὲ κανέναν.Δὲν γνωρίζει ἀριστοκρατίες καὶ προλεταριάτα.Δὲν εἶναι χωράφι. Γι αὐτὸ καί πάντα οἱ μουσικοὶ τῆς προκοπῆς ἐπιδιώκουν τὰ ἔργα τους νὰ εἶναι ἀνώνυμα, σὰν νὰ μὴν τἄχουν φτιάξει αὐτοί.

   Delete
  22. Anschauung Κωσταντή! Anschauung! Αυτό εστί η Πνευματική Αριστοκρστία, οι έχοντες Anschauung. Και ποίος δίδει το Φώς; Πάντως όχι ο Άνθρωπος, ιδίως αφού απέτυχε το Λέμπενσμπορν παταγωδώς και όμοιες ρασιοναλιστικές προσπάθειες εξευγενίσεως και αναβαθμίσεως της Ανθρωπότητος. Ομιλώντας με έναν πραγματικά Πνευματικό άνθρωπο σήμερα το πρωί, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια της Anschauung είναι μαγική δηλαδή Θεία, απορρέουσα εκ μίας Πνευματικής δυνάμεως ανωτέρας και όχι υλική.

   Ζωρόαστρη, τί αιμομιξία, τί κοπροφιλία, τί LGBTQ, τί κιναιδισμός; Ανωμαλίες δεν είναι όλες; Η ποσότης δεν μετρά παρά μόνον το όλες των αποτελούν "παρά φύσιν" ενέργειες. Συνεπώς ορθώς σου απήντησα και εγώ. Ή όλα ή τίποτα. Εάν δέχεσαι τον κιναιδισμό, αύριο θα δεχθείς και την κοπροφιλία μαζί με την κτηνοβασία και μεθαύριο την παιδοφιλία.

   Delete
  23. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 9:55 AM

   Καταλαβαίνω τι λες Έλληνα. Εσύ όμως δεν καταλαβαίνεις ότι η Δύση έχει περάσει φάσεις και κοινωνικά φαινόμενα που είναι παντελώς άγνωστα στις ισλαμικές κοινωνίες και ακόμη δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν όταν τα δεχθούν. Προς το παρόν βλέπουμε μία πλήρη αποσύνθεση των κοινωνιών αυτών (που για μένα λέει πολλά για την δήθεν «δυναμική» τους) με μεταναστεύσεις, πολέμους και εμφύλιες θρησκευτικές διαμάχες. Και μάλιστα όσοι μεταναστεύουν στην Ευρώπη απορρίπτουν το Ισλάμ διότι δεν θέλουν να θυμούνται τι ζούσαν στην προηγούμενη ζωή τους. Δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε όλα αυτά. Το θέμα είναι πολυδιάστατο.

   Το Ισλάμ θεολογικά εσένα ως χριστιανό σε θεωρεί πολυθεϊστή, διότι δεν κατανοούν την Αγία Τριάδα και νομίζουν ότι πρόκειται για τριθεϊα. Ούτε ανεπτυγμένη θεολογία έχουν, όπως ίσως νομίζεις. Ανεπτυγμένη ηθική πάλι δεν έχουν. Ηθικισμό ναι έχουν. Έχει μεγάλη διαφορά όμως η ηθική από τον ηθικισμό.

   Delete
  24. Κωνσταντινουπολιτη συνελθε...προσεχε τι γραφει ο συνομιλητης σου...απο που προκυπτει οτι δεχομαι τον κιναιδισμο; στο κατω κατω η θεση μου επ αυτου υπαρχει στο αρχικο σχολιο μου σε τουτη δω την αναρτηση....

   δηλαδη σε οποιον αρεσει η μουσικη του Χατζιδακη ειναι ομοφυλοφυλος; η σε οποιον αρεσε το ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ τουΤαχτση ( για μενα το καλυτερο νεοελληνικο μυθιστορημα) ντυνεται γυναικα και κανει πιατσα; ακους τι λες; τελος παντων αν δεν θες να διαβασεις το κειμενο του Χατζηστεφανου που εβαλα μην το διαβαζεις ...οποιος το διαβασε καταλαβε τι εννοω...

   Delete
  25. Μα να διαβάσω τί ακριβώς; "Γιατί απέτυχε...LGBTQ κοινότης εν Ελλάδι;" Απορεί γιατί!!!!!! Και ποίος! Ένας κίναιδος! Όχι ευχαριστώ άμα το πάμε έτσι να σου στείλω και εγώ συνδέσμους φετιχιστικών προβληματισμών και να λέω "Όχι καλέ! Δεν είμαι φετιχιστής αλλά αυτή η...Αφέντρα καλά τα λέει!" Ρε είσαι σοβαρός;;;;;

   Delete
  26. Μα να διαβάσω τί ακριβώς; "Γιατί απέτυχε...η LGBTQ κοινότης εν Ελλάδι;" Απορεί γιατί!!!!!! Και ποίος! Ένας κίναιδος! Όχι ευχαριστώ άμα το πάμε έτσι να σου στείλω και εγώ συνδέσμους φετιχιστικών προβληματισμών και να λέω "Όχι καλέ! Δεν είμαι φετιχιστής αλλά αυτή η...Αφέντρα καλά τα λέει!" Ρε είσαι σοβαρός;;;;;

   Delete
  27. Γιατί παρακαλῶ;;; Μιά Ἀφέντρα δέν μπορεῖ νά ἔχει καί σωστές ἀπόψεις; Ὁ Χατζιδάκις δέν ἔγραψε ὡραῖα τραγούδια;

   Ἄν ἐσύ δέν μπορεῖς ἤ δέν θές νά καταλάβεις ὅτι το ἄρθρο πού παρέθεσα εἶναι βαθύτατα πολιτικό καί άντισυστημικό πρόβλημά σου...Γιά τόν ἴδιο λόγο πού δέν καταλαβαίνεις - καί αὐτό ἀναλύει τό ἄρθρο - ὅτι χρήσιμοι ἠλίθιοι καί ἐφεδρεῖες τοῦ συστήματος εἶναι καί οἱ LGBT, καί οἱ ἐπιδοτούμενες ΜΚΟ τῆς ροζουλί ἀριστερᾶς, καί ἡ χρυσαυγίτκη χλαπάτσα . Ἐκεῖ συναντιέστε ὅλοι σας...

   Λοιπόν ἄκου δυό λόγια Κων/πολίτη. Μπορεῖς νά ἔχεις ὅτι ἰδέες θέλεις, μπορεῖς νά διαβάζεις ὅτι θέλεις, ἀκόμα μπορεῖς νά προσπαθεῖς νά καταλάβεις μόνον ὅτι ἐσύ θέλεις. Βέβαια στήν τελευταῖα περίπτωση θά παραμείνεις ντουβάρι πού θά περνιέται γιά ἔξυπνος καί θά δημιουργεῖς πρόβλημα σέ ὅσους προσπαθοῦν - ἀπό λάθος τους- νά κάνουν συζήτηση μαζύ σου.

   Αὐτό πού , ἐγώ τουλάχιστον, δέν στό παραχωρῶ σάν δικαίωμα, εἶναι νά προσβάλλεις καί νά διαβάλλεις πρόσωπα τῶν ὁποίων τήν παρουσία ἤ τό ἔργο θεωρῶ ὅτι ἔχουν ἐνδιαφέρον καί ἀξία. Χατζηστεφάνου λέγεται ὁ ἄνθρωπος καί ὄχι Χατζηλουγκράνου...

   Λοιπόν μαζέψου καί αὐτό τό ψευτοαντρουά ὑφάκι ( "Όχι καλέ! Δεν είμαι φετιχιστής αλλά αυτή η...Αφέντρα καλά τα λέει!" Ρε είσαι σοβαρός;;;;;) ἀλλοῦ καί ὄχι σέ μένα γιατί σοῦ κόβω τά πόδια ἀπ' τά γόνατα...

   Delete
  28. Εάν διάβαζες τί έγραφα τις τελευταίαες μέρες περί κιναιδισμού και λοιπών "σκοτεινών" πτυχών της ανθρωπίνης Ψυχής, θα καταλάβαινες τί εννοώ και γιατί τον Χατζηστεφάνου επίτηδες τον κατονομάζα Χατζηλουγκράνου και γιατί ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να είναι σοβαρό πρόσωπο, ακόμη και εάν όντως είναι που πολύ αμφιβάλλω. Από τον σοβαρό κίναιδο, στον σοβαρό φετιχιστή, τον σοβαρό αποκρυφιστή, τον σοβαρό σατανιστή, τον(την;) σοβαρό τρισεμφυλικό, τον σοβαρό κτηνοβάτη, και τέλος τον σοβαρό...παιδόφιλο. Τον σοβαρό χρήστη και έμπορο ή μάλλον πιό...κομψά καλλιεργητή κοκαΐνης και καννάβεως. Προσπαθώ να σου το πω αλλά τα παίρνεις όλα προσωπικά και απαντάς με κόψιμο των γονάτων μου μολονότι όταν στα γράφω ευρίσκομαι επί το πλείστον...καθιστός! Άπαξ και κατέλθεις ένα σκαλοπάτι και σπάσεις τους ηθικούς φραγμούς, τείνεις να γκρεμοτσακιστείς στην σκάλα της ανωμαλίας και της διαστροφής. Όπως παίξανε πολλοί Ρομαντικοί πανέξυπνοι και χαρισματικοί με τον Εωσφορισμό και...τρελαθήκανε έτσι παίξανε και παίζουνε πολλοί "ερευνητές" ή άνθρωποι που ψάχνονται" με χίλια δύο άλλα "σκοτεινά" και εξ'ου σαγηνευτικά και μολυνθήκανε. Περί μολύνσεως ο κίνδυνος φίλε Ζωρόαστρη!

   Delete
  29. Ο Χατζιδάκις έγινε γνωστός ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΣ! Όχι λόγω...κιναιδισμού, ερωτικού φετίχ ή ανωμαλίας!
   Είναι δυνατόν να τσουβαλιάζεις τον Χατζηδάκη με τους φετιχιστές και τους κιναίδους; Αυτό αποτελεί ντροπή!

   Ο Χατζιδάκις εγνώριζε πολύ καλά ότι είναι μολυσμένος και ακριβώς δια τον λόγον τούτον, γνώριζε και τον κίνδυνο της περαιτέρω κοινωνικής μολύνσεως και έτσι αφιερώθη και έδωσε κάτι το άκρως υγιές και αρρενωπό. Την μουσική του.

   Delete
  30. Όσο για την Χρυσή Αυγή διακρίνω ένα μικρό...κόμπλεξ μάλλον λόγω ιδεολογικών διαφορών. Κόμπλεξ ή απλή εναντίωση τελείως μα τελείως απαρχαιομένη για τα δεδομένα του σήμερα. Και γιατί βγάζεις μίσος ότι εκεί συναντιέμαι και...εγώ, λέγοντας "εκεί συναντιέστε όλοι ΣΑΣ";; Ξέρεις για εμένα έστω και το παραμικρό εάν είμαι της Χ.Α. ή όχι ή τί γνώση έχω για την οργάνωση και τα μέλη της; Δεν έχεις ιδέα και σε πληροφορώ η Λεπενοποίηση της Χρυσής Αυγής απέτυχε για τον ίδιο λόγο που αποτυγχάνουν παρόμοια επαναστατικά, κόκκινα ή μαύρα, εγχειρήματα. Λόγω ελλαδίτικου γραικυλισμού. Η επιτυχημένη Χρυσή Αυγή δεν απαρτίζεται από ελλαδίτες Εθνικιστές γραικύλους αλλά από Έλληνες Ρωμηούς του Εξωτερικού. Εάν βέβαια ήταν η Χρυσή Αυγή επιτυχημένη...


   (ΔΕΝ θα σταματώ να την ψηφίζω βέβαια γιατί μου αρέσει το χρώμα της, ερυθρό-λευκό-μαύρο, ως μπουλντόζα)

   Delete
  31. Ἡ μεγάλη μας διαφορὰ Κωνσταντινουπολιτη εἶναι ὅτι ἐγὼ μπορῶ νὰ ἀποσυνδέσω τὸ σχόλιο ἀπὸ τὸν σχολιαστή, τὸ ἄρθρο ἀπὸ τὸν ἀρθρογράφο… Ἐσὺ δὲν μπορεῖς , θὰ κυττάξεις πρῶτα τί εἶναι αὐτὸς πού τὸ γράφει, πῶς περπατάει, πῶς συνευρίσκεται. Γιὰ μένα τὸ ἂν ἔχει γράψει ἕνα κείμενο ἕνας φασίστας ἢ κομμουνιστής, ἕνας τραπεζίτης, ἕνας μεγαλοεργολάβος ἢ ἕνας ἀναρχικός, ἕνας ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας ἢ τοῦ δρόμου, γιὰ μένα ἔχει δευτερεύουσα καὶ συμπληρωματικὴ μόνον σημασία. Ἐξετάζω πρῶτα τὸ κείμενο ρισκάροντας σέ μεγάλο βαθμό να συγκρουσθῶ μέ τίς ὅποιες προηγούμενες θέσεις μου. Ἐσὺ κάνεις τὸ ἀνάποδο. Διαβάζεις δὲν διαβάζεις σχόλια ἢ ἄρθρα, τὸ μόνο πού προσπαθεῖς εἶναι νὰ στερεώνεις καλύτερα τὶς ὅποιες ταμπέλες σου καὶ νὰ πείθεις ἔτσι τὸν ἑαυτό σου ὅτι ἔχεις δίκιο, νά αὐτοθαυμάζεσαι. Πολλοί τό κάνουν αὐτό, δέν εἶσαι ὁ μόνος. Ἔχετε μάθει νὰ δουλεύετε καὶ νὰ ἀνασαίνετε μὲ ταμπέλες καὶ πρόσωπα, δεν μετακινεῖσθε ρούπι ἀπό τις ὅποιες ἰδεοληψίες....Ἐσὺ λοιπὸν παίρνεις τὸ ζήτημα προσωπικὰ καὶ ὄχι ἐγώ…

   Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι πρὸς στιγμὴ παρασύρθηκα καὶ τὸ πῆρα προσωπικὰ ὅταν εἶδα νὰ ὑβρίζεις καὶ νὰ ἀποκαλεῖς χυδαῖα, ἀνωνύμως καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὸν Χατζηστεφάνου Χατζηλουγκράνου ( ὅλη αὐτὴ ἡ δικαιολογία - περικοκλάδα, ὅτι σιγὰ σιγὰ ἀπὸ τὴν ὁμοφυλοφιλία θεωρητικὰ καταλήγεις στὴν παιδοφιλία εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια ). Και σκέφτηκα ὅτι αὐτὸ πού πιθανὸν νὰ σοῦ χρειάζεται γιὰ νὰ βάλεις μυαλὸ θὰ ἦταν νὰ σώσω τὸ screenshot μὲ τὶς ὕβρεις σου καὶ μέσω δικηγόρου νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ google καὶ provider ὥστε νὰ γίνουν γνωστὰ ἡ ip σου καὶ τὰ στοιχεῖα σου καὶ νὰ σοὺ ἀπαγγελθεῖ ἡ ἀνάλογη δίωξη ἐπὶ ἐξυβρίσει…Ἂν νομίζεις ὅτι μπορεῖς νὰ μιλᾶς ὅπως μίλησες στὸ διαδίκτυο χωρὶς συνέπειες εἶσαι πολὺ γελασμένος. Θὰ μὲ παρακαλοῦσες τότε νὰ σοῦ εἶχα κόψει τὰ πόδια ἀπ’ τὰ γόνατα…

   Delete
  32. Κάνε ό,τι θες Ζαραθούστρα. Ό,τι θες. Είσαι ένα ακόμη άτομο τύπου social justice warrior. Την justice σας και ό,τι social έχετε ΤΟ ΦΤΥΝΩ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ! Ένας ανώνυμος Ζαραθούστριος τυπάς θα ασκήσει δωξη ποινική σε έναν άλλο...ανώνυμο τυπά! +1, τρομερός! Η κοινωνία σας σάπια. Μολυσμένη μέχρι το μεδούλι. Και μιλάς για...τρόπους και δικαιοσύνη; Είσαι σοβαρός; Σκοπός μου είναι στην Νέα Κοινωνία που θα ανοικοδομηθεί να αποφύγω ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΜΟΛΥΝΣΗ. Συνεπώς ναι, ακόμη και εάν εφηύρε την Θεώρία της Σχετικότητος, για εμένα θα καεί στην πυρά από την στιγμή που είναι κίναιδος. Ειδάλλως οι ""ηγέτες"" του αύριο δεν θα είναι τίποτε παραπάνω από ρινότμητες μαριονέτες. Το ότι κοιτώ ποίος κρύβεται πίσω είναι δείγμα άκρας υγείας και ευφυίας. Δεν στέκομαι στα...λόγια όπως οι social justice warriors. Κοιτώ πάντοτε ποίος εστί ο καραγκιοζοπαίχτης και κινεί τα νήματα. Διότι ο στόχος μου είναι να αφανίσω τον καραγκιοτζοπαίχτη και να πάψει επιτέλους το μολυσματικό θέατρο σκιών μπροστά από το οποίο μπαίνεις εσύ εμπόδιο σαν πορτιέρης σε σκυλάδικο. Αλλά δεν είμαι μόνον εγώ που έχω αηδιάσει από το σάπιο έργο σας. Είναι και εκείνοι που δεν δέχονται καν το θέατρο, γενικώς κάθε ειδών "είδωλα". Και αυτοί δεν εκφοβίζονται με IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, ΑΥΡΙΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΟΥ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟ ΡΕΠΟ ΣΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΕΜΕΝΑ ΝΑ ΣΕ ΣΩΣΩ. ΑΞΙΖΕΙ ΑΡΑΓΕ, ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ;

   Delete
  33. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  34. Αξίζει να πέσουν τα μη-καφενόβια, μη-μπαρόβια, μη-ταβερνόβια Νιάτα στην μηχανή του κιμά για να συνεχίσει να υπάρχει η σάπια σας κοινωνία και εσείς ως δείγματα αυτής; Παλιά το είχα Καθήκον. Σήμερα όλο και περισσότερο αμφιβάλλω. Μήπως θα έπρεπε να ενωθώ μαζί τους και να την αφανίσουμε μία και καλή την υποκριτική σας παράσταση; Να ξέρεις πάντως ότι τα φρένα όλο και αδυναμούν. Πρόσεχε. Μας βάζεις απέναντί σου. Πρόσεχε. Υπερασπίζεσαι το κάθε μίασμα. Πρόσεχε. Τσουβαλιάζεις το Αγνό με το σάπιο. Πρόσεχε. Γίνεσαι σαν τους αντίφα. Με το να βάζεις απέναντί σου την πολύ μειοψηφική μερίδα της Νεολαίας που σκέπτεται και έχει πνιγεί από τον σύγχρονο βούρκο, δεν καταφέρνεις πολλά. Ίσα-ίσα δείχνεις ότι είσαι ακόμη ένα πλοίο που πνέει στραβά. Υπερασπίζεσαι το κάθε σκουριασμένο καράβι και κινδυνεύεις να βυθιστείς μαζί του και εσύ. Καλός ο Κακλαμάνης αλλά καλλίτερος ο Δενδρινός. Διότι ο τελευταίος δρα και ανατρέπει ενώ ο πρώτος ήδη αποτελεί σκόνη στα ράφια των "Ζωροαστρών".

   Delete
  35. Μήπως τελικά ο Κακλαμάνης εστάθη αφορμή να δικαιολογήσεις το φοβερό αντεθνικό σου μίσος Ζαραθούστρα. Προχθές είπα στον Καθηγητή ότι οι περισσότεροι σοσιαλδημοκράτες θεωρούν εαυτούς Κομμουνιστές. Στην περίπτωσή σου αλλά και σε αυτή του Κωσταντή, είχα δίκαιο. Όσο για τον κιναιδισμό δε, είμαι 1000% σίγουρος ότι εάν ο Καθηγητής τασσόταν υπέρ, θα έκανες το ίδιο σίγουρα. Συνεπώς είσαι και εσύ μία από τα ίδια, απλώς πολυτονικογραφείς. Τίποτε το αυθεντικό.

   Delete
  36. Πλάκα έχει δε, πώς όταν ξεμένεις από επιχειρήματα π.χ. Χατζιδάκις, αρχίζεις τις απειλές. Κλασσικός ελληναράς. "Θα σου κόψω τα γόνατα", είσαι σοβαρός Ζαραθούστρα; Και εγώ είμαι τρελός. Και εγώ κρύβω ένα θηρίο μέσα μου που όταν ξυπνά ραγίζει μύτες εν ώρα πτήσεως. Δεν ντρέπεσαι να λες κάτι τέτοιο; Τί θέλεις πόλεμο με εμένα; Τί θα κερδίσεις από αυτό; Λυπητερό να βλέπει κάποιος τα λεγόμενά σου. Και συνάμα σαν γνήσιος ελληναράς που υπερασπίζεσαι τον κίναιδο, τον επαγγελματία φετιχιστή και τον κάθε ένα παρά-φύσιν και απειλείς ότι θα με αφήσεις παράλυτο σαν σύγχρονος προκρούστης, θίγεσαι από μία...τσόντα! Σε χαίρομαι μεγάλε!

   Delete
  37. ἑλληναράδικο εἶναι τό ἀνώνυμο ψευτοαντρουά ὑφάκι καί οἱ ὕβρεις καί χυδαιότητες ἀπό τό πληκτρολόγιο....

   ὅσο γιά τά ἄλλα ...ἄντε εἰς ὑγείαν...τσίριο...

   ἄν θές νά συνέλθεις μετά τήν κρασοκατάνυξη βάλε τό κεφάλι κάτω ἀπό τήν βρύση καί ἄφησε νά τρέξει κρύο νερό...

   Delete
  38. Οι μοναδικές χυδαιότητες Ζαραθούστρα είναι να προβάλλεις έναν ΑμεΑ ως άτομο σοβαρό και να τον συστήνεις ανεπιφύλακτα. Το άρθρο του εδιαβάσθη. Καί; Μόνον ότι στηρίζει το LGBTQ "κίνημα" και θέλει...δικαιώματα για αυτούς επιβεβαιώνει στο έπακρον τα λεγόμενά μου.

   Χείμαρρος επιχειρημάτων βλέπω είσαι...

   Delete
 22. Δὲν εἶναι τὸ θέμα, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἡ νομιμοποίηση ἤ ὄχι τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν.Ὅποιοσδήποτε προοδευτικὸς ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ πάρει θέση ὑπέρ τῆς καταδίωξης τῶν ὁμοφυλοφίλων. Τὸ πρόβλημα εἶναι ἄν, ὅπως καὶ στὴν περίπτωση τοῦ ἰσλαμισμοῦ καὶ τῶν Ἑβραίων, πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση κρύβεται ἡ παλιὰ καλὴ καταπιεστικὴ κοινωνία ποὺ διαλύει τὸν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ἔρωτα, ποὺ κάνει,μονος αὐτὸς, τὰ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (μὲ τὴν συναισθηματικὴ ἔννοια) παιδιά.

  Δὲν χωράει σὲ νομοθετικὰ καλοῦπια αὐτὸς ὅ ἔρωτας. Ἑκεί παίζεται τὸ παιχνίδι.Οἱ γκέυ ἀκτιβιστές (οἱ πραγματικοί,διότι ὕπάρχουν πλέον πολλοὶ γιαλαντζή)τὴν πατάνε στὸ ὅτι τὸ παιχνίδι τῆς νομιμοποίησης ἐνισχύει τὸν ταρτούφικο Νόμο,ποὺ εἶναι ἕνα σκιάχτρο.Τὸ γκέη κίνημα καταντᾶ κίνημα προβοκασιόν, καὶ βοηθάει νὰ τουρλωθοῦν τὰ ὀπίσθια τῆς αὐτοδικίας, ἐρεθίζοντας τὰ εύαίσθητα σημεία τοῦ σώματος τῶν στρέιτ ποὺ θὰ γίνουν μουτζαχεντίν τῶν παλιῶν καλῶν καιρῶν.Δὲν εἶναι ἡλίθιοι οἱ στρατάρχες τοῦ Χάους ποὺ προμοτάρουν τὸ γκεηλίκι.Ἥ μᾶλλον εἶναι τόσο ἠλίθιοι ὅσο ἦταν οἱ ἱεροεξεταστές καὶ οἱ ποτοἀπαγορευτές.

  ReplyDelete
 23. Σοφοκλής--O.T>+-865
  ...νόμοι πρόκεινται
  ὑψίποδες, οὐρανίαν
  δι᾽ αἰθέρα τεκνωθέντες, ὧν Ὄλυμπος
  πατὴρ μόνος.

  Παράφραση
  Ὑπάρχουν νόμοι ἀνώτεροι ὅλων,
  ποὺ γεννηθήκαν πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα,
  καὶ μόνος τους πατέρας εἶναι ὁ Θεός.
  Αὐτὸ εἶναι τὸ ἐπίδικο -τὸ γράμμα τοῦ νόμου νὰ μὴν ὑποκαταστήσει τὸν νόμο τῆς καρδιᾶς.

  ReplyDelete
 24. ΤΕΛΟΣ.ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ὁ γάμος-ὄχι τὸ σύμφωνο συμβίωσης,ὁ γάμος- τῶν ὁμοφυλοφίλων δὲν πρέπει νὰ νομιμοποιηθεῖ διότι εἶναι νομιμοποίηση τῆς Υἰοθεσίας,ἄρα μιὰ....πούστικη νομιμοποίηση τῆς ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ νὰ χάσουν τὰ παιδιά τοὺς γονείς τους.ΑΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.Καταλάβατε;;Γι αὐτὸ σᾶς ἔλεγα ὅτι ἡ ἀρχὴ στὶς ἀνθρωπιστικές ἐπιστῆμες εἶναι νὰ μὴν γράφεται ὅτι κάτι ἔγινε πρὶν ἀπὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀκόμα...οἱ παραπάνω ψευτοεπιστημονικές ἀναλύσεις ἀνήκουν στὸν χῶρο τῆς καθαρῆς προπαγάνδας, ποὺ εἶναι αὐτοεκπληρούμενη προφητεία καὶ θανατολαγνεία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 2:41 PM

   Έτσι είναι.

   Delete
 25. Νομιμοποιώντας τὸν γάμο-δηλαδὴ τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἡ κοινωνία θέτει ἑαὐτὸν σὲ κατάσταση πολέμου -ἤ ἐπείγουσας ἀνάρρωσης ἂπὸ πόλεμο-γιὰ ὅσον καιρὸ ἰσχύει αὐτὸ τὸ δικαίωμα.Γι αὐτὸ ἀντιδρᾶ ὁ κόσμος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κανεις δεν αντιδρα ! και τι στο καλο ενοεις με το "κατασταση πολεμου"
   Επισης ουτε και ο γαμος ειναι κατι το "φυσιολογικο"

   Delete
  2. τὸ ἐξήγησα ἐπαρκῶς.

   Delete
  3. Φυσιολογικὴ ἐγὼ θεωρῶ τὴ μή-βία,καὶ παρά φύσιν τὴν βία.Θεωρῶ ὅτι τέχνη,

   artifice, ποὺ ἔλεγαν οἱ ῥουσσωιστές νομίζω, ἀπὸ τὸν Σίλλερ τὄχω πάρει, σὲ μετάφραση Κονδύλη..

   θεωρῶ, λοιπόν, ὅτι βία καὶ τέχνη ταὑτιζονται.Ἵτ ἴζ δὲ σέημ θίνγκ.

   Delete
 26. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 12:29 PM

  Κύριε Κιτσίκη, εγώ πάντα αγαπούσα τους συνανθρώπους μου, και δεν αποκλείω κανέναν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο τρολλ, εφόσον δεν συμμορφώνεται. Έβαλε πάλι τσόντες, με γκέυ αυτή τη φορά στο λινκ του ονόματός του. Αν δεν μπορούμε να σταμτήσουμε αυτού του είδους τη σατανική ασυδοσία τότε φατανστείτε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ολους τους αγαπας? η θεωρεις του μη Ορθοδοξους αιρετικους και χαμενα προβατα και απλως τους λυπασαι..

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 2:35 PM

   Όλους τους αγαπώ διότι είναι δημιουργήματα του Θεού. Τους μη ορθόδοξους δεν τους θεωρώ αιρετικούς, είναι αιρετικοί και χαμένα πρόβατα διότι δεν σώζονται. Από την παρούσα ζωή ξεκινά η σωτηρία. Λυπάμαι μόνο τον διάβολο.

   Εγώ σου είπα να συμορφωθείς και να μην σκορπάς το σάλιο του σατανά χωρίς λόγο. Εσύ όμως προτιμάς να ανεβάζεις γκέι τσόντες. Αυτό δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Δείχνει ότι έχεις έλλειψη νοήματος.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 2:49 PM

   Ο Θεός όμως αγαπάει και το διάβολο.

   Delete
  4. Ειπα και στον καθηγητη οτι δεν ανεβαζα εγω αυτες τις βλακεις για αυτο και εκανα λογαργιασμο google καθως μου αντεγραφαν τα ονοματα και ανεβαζαν βλακεις και εβριζαν ωστε να φαινεται οτι το κανω εγω !

   Οσο για το αιρετικος αστο..και εσυ ως αιρετικος ξεκινησες !

   Delete
  5. Αγαπάς και μένα ρε Ένοχε να υποθέσω ε; Δηλαδή κάθε φορά που με στόλιζες "αγάπη" σαν Σπανιόλος Ιεροεξεταστής-ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ!-ήτο και αυτή μία έκφρασις της αθώας καρδίας σου ε; Ε ρε να πάρει...και νόμιζα με έβριζες...


   Δεν έχω ξανακούσει πιο, ΒΛΑΚΩΔΗ φράση από το "Αγαπώ τους πάντες!"!! Αυτό λένε οι Παπικοί μέχρι και οι Κίναιδοι τρανσέξουαλ!

   Και εγώ αγαπώ μία κοπέλα αλλά θέλω δεν θέλω θα την ματώσω αναγκαστικά. Ξυπνάτε και ενηλικιωθείτε! Ο Καθηγητής δεν εννοεί με τον όρο αγάπη την πλαστή σας πραγματικότητα που την μοιράζονται και οι κίναιδοι όπου όλα είναι "μέλι-γάλα", μία αναγκαστική παράκαμψη της καθημερινής τρέλας που βιώνουμε, άκρως αναγκαία για τον νου. Όχι. Εννοεί την συνεργασία, ανοχή και κυρίως επαναφορά των εξ αίματος και εκ πνεύματος αδερφών μας στον σωστό δρόμο...

   Delete
  6. Προφανώς και αναφέρομαι στην σεξουαλική πράξη, γιατί ποτέ δεν ξέρω τί μπορεί να σκεφτείτε...

   Delete
  7. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο πόνος, η βία και μέχρι και το έγκλημα είναι εκ φύσεως απαραίτητα για την ανθρώπινη επιβίωση. Συνεπώς όποιος το παίζει και καλά αθώος και τους πάντες αγαπών, είτε είναι υποκριτής είτε θέλει να ξεφύγει από την σκληροτάτη πραγματικότητα.

   Delete
  8. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  9. Ο Κοινωνικός Δαρβινισμός είναι μία...πραγματικότης. Και όταν παρεμβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες σε αυτόν π.χ. equality, privilege, τότε γίνεται το σημερινό χάος.

   Η φράσις "αγαπώ τους πάντες" είναι η πιο υποκριτική που έχω ακούσει! Η Φύσις δεν λειτουργεί με...αγάπη, τουναντίον μάλιστα. Εγώ άμα αγαπώ μία γυναίκα άμα δεν σφραγίσω τον δεσμό μας με την σεξουαλική πράξη θα με νομίσει μ....κα και θα με αφήσει. Η Φύσις λειτουργεί με δύναμη, ισχύ και εξυπνάδα. Ο άνθρωπος βέβαια δεν είναι ΜΟΝΟΝ το υλικό φυσικό τμήμα του είναι ΚΑΙ το Πνευματικό. Συνεπώς ο άνθρωπος δύναται να αγαπά αλλά όχι μόνον να αγαπά, μισεί και αγαπά, σκοτώνει και σώζει, καταδικάζει και ελεεί. Διότι αποτελείται από δύο μέρη. Τώρα σε ποίο μέρος σου επικεντρώνεις εξαρτάται από ποίο μονοπάτι θες να ακολουθήσεις. Ο Εθνικοσοσιαλιστικός Εωσφορισμός επικεντρώνεται στο πρώτο, για αυτό εξάλλου και δεν του χρησιμεύει σε τίποτα η αγάπη. Αποπειράται να κάνει τον Άνθρωπο άρχων της Φύσεως με φυσικό όμως τρόπο, δίχως τεχνολογία, να αναιρέσει την Πτώση όχι επαναφέροντας την Ψυχή στον Θεό αλλά ολοκληρώνοντάς την. Το μίσος ως...κινητήριος δύναμη. Αντιθέτως όλες οι θρησκείες ιδίως δε η Ορθοδοξία μέσω του ασκητισμού και του μοναχισμού αποπειράται το ανάποδο, και επικεντρώνει στην Ψυχική Αγάπη που επανασυνδέει με τον Θεό. Αλλά επανασύνδεση δίχως τον Θάνατο είναι αδύνατη. Όσο ζεις θα εγκληματείς, θα μισείς, ίσως και να σκοτώσεις, θα πονέσεις άλλους μα συνάμα δύνασαι και να αγαπάς, προσπαθώντας βρισκώμενος εν Ζωή να προσεγγίσεις τον Θεό δίχως τον θάνατο, όπως κάνουν οι μοναχοί.

   (Καθηγητά αυτό δημοσιεύστε έκανα μερικές διορθώσεις)

   Delete
  10. Για να το κλείσουμε πιστεύω ότι μόνον η Αγάπη δεν φέρνει την Δικαιοσύνη. Τον γραικύλο άμα δεν τον χτυπήσεις κατακούτελα δεν καταλαβαίνει διότι είναι ένα κτήνος. Άμα του δώσεις Αγάπη θα σε εκμεταλλευτεί, θα σε ειρωνευτεί και θα σε χλευάσει.

   Delete
  11. Ἕχεις πλάκα, Κωνσταντινουπολίτη. Εἶσαι ἡ νεώτερη ἐνσἀρκωση τοῦ Ἱππολύτου τοῦ Εὐριπίδη-στὸν πρόλογο.Δὲν θέλεις νὰ μολύνεις τὰ αἰσθήματά σου. Πολὺ καλά κάνεις, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς ἀκόμα νὰ καταλάβεις ὅτι κανεὶς δὲν το θέλει, οὐδεὶς ἐκὼν κακός. Γι αὐτὸ κραδαίνεις τὸ νεροπίστολο. Λὲ νιονιὸ ἐστὶ καλύτερη χαντζάρα,δηλαδὴ οἱ παραπλανημένοι συμπολῖται ἡμῶν δὲν ἠμποροῦν νὰ ἐπανέλθουν εὶς τὴν ὁδὸν τοῦ Κυρίου ἄνευ... τοῦ Κυρίου. Ὁ ἱεροκήρυξ δὲν εἶναι ὁ Κύριος κατἀναγκην.

   Delete
  12. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 3:57 AM

   «Αγαπάς και μένα ρε Ένοχε να υποθέσω ε»;

   Εννοείται. Γιατί όχι;

   Delete
  13. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 4:02 AM

   Λογικό είναι να μην έχεις ξανακούσει πιο βλακώδης έκφραση από το αγαπώ τους πάντες. Δεν είσαι χριστιανός εξάλλου. Εθνικοσοσιαλισής ισλαμιστής είσαι. Βασικά ούτε εσύ ξέρεις τι είσαι.

   Delete
  14. Ένοχε όλο Αγάπη είσαι! Σαν τον "αγάπη μόνο".

   Σου απήντησα ήδη αλλά μάλλον σε ζάλισε το stream of consciousness μου. Σου ξαναπαντώ "Ο άνθρωπος βέβαια δεν είναι ΜΟΝΟΝ το υλικό φυσικό τμήμα του είναι ΚΑΙ το Πνευματικό. Συνεπώς ο άνθρωπος δύναται να αγαπά αλλά όχι μόνον να αγαπά, μισεί και αγαπά, σκοτώνει και σώζει, καταδικάζει και ελεεί. Διότι αποτελείται από δύο μέρη".

   Καπίτο σενιόρ;

   Delete
  15. Ένοχε άσε το Ισλάμ σε παρακαλώ! Τράβα να δεις τον Πάπα(ρα) σας και την επικείμενη πτώση του και άσε τους μουσουλμάνους. Τί σας φταίνε ρε όλων σας οι μουσουλμάνοι; Έλεος! Επειδή προλάβανε και γλιτώσαν μάλλον...

   Κωσταντή ευχαριστώ για τα λόγια σου καθώς αποκρυπτογραφώ τα μασκοτικά-πυθιακά λεγόμενά σου...

   Delete
  16. Α και Ένοχε, δεν είναι θέμα...ακουσμάτων αλλά ΒΙΩΜΑΤΩΝ!!! ΣΤΟ ΦΩΝΑΖΩ ΣΑΝ ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ!!!!!!!

   Delete
  17. Ἁποκρυπτογράφησις.
   Αὐτὸ ποὺ γράφεις παραπάνω ὅτι
   Όσο ζεις θα εγκληματείς, θα μισείς, ίσως και να σκοτώσεις, θα πονέσεις άλλους μα συνάμα δύνασαι και να αγαπάς

   εἶναι μέγιστη μαλακία, καὶ μεταχειρίζομαι αὐτὴν τὴν κακιά λέξη γιὰ νὰ καταδείξω ὅτι ΑΥΤΟ εἶναι τὸ πρόβλημα, δηλαδὴ ἡ ψυχικὴ ἠττοπάθεια ποὺ καλλιεργεῖται ὡς καθεστωτικὴ ἱδεολογία.Εἶναι ΑΥΤΟ ποὺ λέω θανατολαγνεία, ἡ ἰδεολογία τῆς Πτώσης ἀπὸ τὸν Παράδεισο.

   Ἁφοῦ εἶμαι ἐκπτωτοκὼς Ἅγγελος, ἄς κάνω τὴν κουτσουκέλλα μου, τοὐλάχιστον!!!!Ἕτσι φτἀνουμε στοὺς ὀμαδικούς τἀφους, στὰ Μπάμπι Γιὰρ καὶ στὰ Κατύν.

   Delete
  18. Η κατάρα της ανθρωπίνης Φύσεως είναι ΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙ. Άνθρωπος δίχως έγκλημα ούκ άνθρωπος εστί. Σώμα=Βία, πόνος και έγκλημα. Το σεξ είναι σώμα. Η αγάπη Ψυχή. Δες τί γράφω παραπάνω και θα καταλάβεις. Καλά λέω ζεις σε έναν ιδεατό κόσμο, και πώς να μην με τέτοια πραγματικότητα, όπου όλα είναι "μέλι-γάλα" άκρως ουτοπιστικώς. Ο Θάνατος ελευθερώνει από την αμαρτία και την βία...ΕΦ'ΟΣΟΝ επανασυνδέει την Ψυχή με τον Θεό, ειδάλλως το μαρτύριο συνεχίζει να βιώνεται συνεχώς. Η Ψυχή καταλήγει μεν κοντά στον Θεό αλλά... παρά την θέλησή της γιατί είναι ελαττωματική. Αυτό είναι η Κόλαση.

   Delete
  19. Και πώς δεν καταστρέφεται η Ψυχή; Με τον ενάρετο βίο, την μυστικιστική δεξιά ατραπό. Την Ορθοδοξία ναι.

   Delete
  20. Δηλαδή Πτώση για εσένα, συνεπάγεται Εωσφορισική λογική. ΟΧΙ! Πτώση συνεπάγεται ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ της μέσω εναρέτου βίου. Οι Εωσφοριστές καταδικάζουν και καταστρέφουν την Ψυχή.

   Delete
  21. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 12:48 PM

   Αυτό που λές Κωνσταντινουπολίτη σημαίνουν ότι δεν υπάρχει σωτηρία και ταυτόχρονα αναιρείς όλους τους αγίους της Εκκλησίας, λέγοντας ότι είμαστε πεσμένοι και εκεί τελειώνει το θέμα. Αυτό είναι λάθος σου εξηγεί ο Κωνσταντής και έχει δίκαιο. Φυσικά και αποδέχεσαι την πτώση. Δεν συνεχίζεις όμως την πτώση. Εκεί κοντράρεσαι με αυτό που αποκαλέις συνεχώς φύση. Ποια ΦΥΣΗ ΟΜΩΣ; ΜΕ ΠΟΙΑ ΦΥΣΗ ΚΟΝΤΡΑΡΕΣΑΙ; ΚΟΝΤΡΑΡΕΣΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ. Κατάλαβες τι γίνεται;

   Delete
  22. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 12:50 PM

   Αυτή την πεσμένη φύση ο Εωσφόρος θέλει να επιβάλει ως «φυσική» και «κανονική» και μοναδική. Αυτό είναι το τέχνασμα του απατεώνα.

   Delete
  23. Άντε πάλι! Πάλι δεν με νοήσατε!

   Εγώ θέλω να αναιρέσω την Πτώση μέσω του εναρέτου βίου που μου προσφέρεται από τις κύριες θρησκείες και κυρίως της Ορθοδοξίας.

   Για τον Κωσταντή Πτώση=Καταδίκη. ΟΧΙ! Πτώση συνεπάγεται με ευκαιρία για μετάνοια! Μόνον οι εωσφοριστές βλέπουν την Πτώση ως θετικό συμβάν! Διαβάστε τί γράφω προσεκτικά και θα καταλάβετε!

   Delete
 27. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 12:41 PM

  Είναι αυτό που είπατε κι εσείς κ.Καθηγητά σε μία συνέντευξή σας. Το «σάλιο του σατανά» που εξαπλώνεται μέσω της Δύσεως. Και συμφωνώ μαζί σας. Μου άρεσε πολύ αυτή η έκφραση. Το σάλιο του σατανά εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος χρήστης.

  ReplyDelete
 28. Ἰωάννη σὲ ποία τσόντα καὶ σὲ ποῖο τρὸλλ ἀναφέρεσαι; Πές μου νὰ τὸ σβἠσω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σας το έστειλα σε μέιλ. ο "Ιcαάκ" είναι.

   Delete
 29. Ιωάννης ΈνοχοςJune 14, 2016 at 12:49 PM

  Ο χρήστης Ιcαακ έχει λινκ με γκέυ τσόντα.

  Ο χρήστης Τούθμωσιc έχει λινκ που παραπέμπει σε σάιτ που σας γελοιοποιεί.

  Προτείνω να επιστρέψουμε στο παλιό συστήμα των σχολίων, με την αμεσότητα και όσα είναι του συγκεκριμένου χρήστη αμέσως θα διαφαίνονται και θα τα αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να παραχαράσσεται η ουσία του διαλόγου. Κατόπιν, εσείς θα τα διαγράφεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν τον γελιοποιουν..η εφημεριδα στοκος ειναι μια γελοια απο μονη της φυλλαδα
   Εχει αναρτησει και αρθρα απο το κουλουρι..τι να περιμενεις !

   Delete
 30. Ας μη επιτρεπει το blog να κανουν σχολια με λινκ στο ονομα !

  ReplyDelete
 31. Γενικῶς καὶ ἀορίστως, νὰ ἐπισημάνω πὼς τὸ κράξιμο,ὅπως καὶ ἡ καζοῦρα στὸ σχολεῖο,καὶ τὸ καψῶνι στὸν στρατὸ καὶ τὴ δουλειά,εἶναι ἴδιον τῶν πνευματικὰ καθυστερημένων κατοίκων τῶν τριτοκοσμικῶν χωρῶν ποὺ λαχταροῦν, σὰν κρυφές ἀδελφές, ἕναν ἀφέντη σὰν τὸν Ἑρντογάν,νὰ τοὺ γλείφουν τὰ περιττώματα...Ἑδὼ καταγγέλλουμε τὴν ψευτοὁμοφυλοφιλικὴ προπαγάνδα σὰν συμπλήρωμα τῆς θανατολαγνικῆς καθεστωτικῆς προπαγάνδας, καὶ ὄχι τὴν ὁμοφυλοφιλία σὰν κρυφοαδερφές.Ἅλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο.

  Σᾶς ξαναλέω ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι ποὺ δὲν ἔχουν ἄκρες θὰ ἐκτεθοῦν,καὶ μετὰ θὰ τοῦς φάει λάχανο ὁ ἐξαγριωμένος καὶ ποδηγετούμενος ὄχλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οταν ξεκινησει η διαστροφη να γινεται αποδεκτη δεν θα υπαρχει σταματημος
   οχι οτι θα αφανηστει η ανθρωποτιτα αλλα θα ακολουθησει αλλους δρομους διχως την καθε ηθικη που ειναι μια ανθρωπινη ανοητη εννοια
   .αλλα ελπιζω σε αυτο που λες παραπανω κωσταντι αυτος που θα ποδοπατηθει να ειναι οι δηθεν ηθικοι και φυσιολογικοι !

   Delete
 32. Παραθέτω μερικά βίντεα που αποτυπώνουν με καυστικό τρόπο τα λεγόμενα του Καθηγητού:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=XM-HJT8_esM

  2. https://www.youtube.com/watch?v=iKcWu0tsiZM

  3. https://www.youtube.com/watch?v=cq9iAQxg1HI

  ReplyDelete
 33. Δὲν πρόκειται γιὰ ἠθικολογικό,ἀλλὰ γιὰ ταξικό ζήτημα, ὅ,τι καὶ ἄν σημαίνει αὐτό.Στὴν παράσταση ποὺ σᾶς ἔγραφα τὶς προἄλλες, παιγμένη ἀπὸ ἕλληνες φοιτητές δραματικῆς σχολῆς, μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι κανέναν ἐρωτισμό δὲν εἶδα, οὔτε ὁμοφυλοφιλικό, οὔτε ἄλλον.Ἥ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, αὐτὸς ἦταν ἐλάχιστος.Τρία ἀγόρια καὶ δύο κορίτσια ἐπεδείκνυαν τὴν ἰκανότητά τους (ἀμφισβητούμενη) νὰ ἀλληλοχαμουρεύονται-μπλιάχ-ἐπὶ σκηνῆς χωρίς νὰ εἶναι κἄν γκέυ ἀκτιβιστές, ὅπως θὰ ῆταν τὴν δεκαετία τοῦ 70.Ἡ αἰσθητική, ἡ δραματουργία, τὸ γεγονός ὅτι τὸ ἔργο καὶ ὁ συγγραφέας καὶ ὁ σκηνοθέτης ῆταν ὁμοφυλοφιλικά ῆταν ΠΡΟΣΧΗΜΑ.

  Ἠθοποιοὶ καὶ κοινό σχημάτιζαν ἕνα συμπαγές σύνολο συσσωμάτωσης τῆς μεσαίας τάξης.Ὁ πρωταγωνιστής, ἕνα νεαρό παιδάκι καθόλου γκέυ, δέχτηκε μιὰ ἀνθοδέσμη ἀπὸ τὴ...μανοῦλα του, ποὺ συνόδευε τὸν θίασο.Τοῦ παιδιοῦ σχεδόν τοῦ ἔχουν καταστρέψει τὸ ἐπαγγελματικό του μέλλον, ἀκόμα νιώθω τὸ σόκ.Δὲν εἶναι ὁμοφυλόφιλος.Εἶναι σὰν νὰ τὸν στείλανε νὰ σκοτωθεῖ στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας ἐνῶι πίνουνε καφέ στοῦ Ζαχαράτου, καὶ διαβάζουνε τὰ νέα ἀπὸ τὸ μέτωπο.

  ReplyDelete
 34. Ἑδῶ ἔχουμε πολεμικὴ κινητοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ.Δὲν ἔχουμε gay vs straight. Ἕχουμε κράτη ποὺ συγκεντρώνουν τὸ καθένα τὸ στράτευμά του προτοῦ τὰ ῥίξουν στὴ μάχη.

  ReplyDelete
 35. ...Ποιά εἶναι τὰ κράτη;Διαβάστε...ἔχουμε μιὰν ἔνδειξη.

  «Οι νεκροί και οι τραυματίες της επίθεσης αυτής είναι ΑΔΕΡΦΙΑ μας(προσοχὴ στὴ λέξη). Τα βιώματά τους είναι και δικά μας. Μόλις μία ημέρα μετά τη λήξη του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, καλούμαστε να πενθήσουμε για τον χαμό νέων ανθρώπων που πάλευαν όπως παλεύουμε και εμείς για ορατότητα και υπερηφάνεια»(tvxs).

  Tὸ λεξιλόγιο εἶναι γιακωβίνικο ἤ γιρονδίνικο.Βαριὰ ὁσμὴ προβοκάτσιας ἀναδύεται ἀπὸ παντοῦ.Πολύ φοβάμαι ὅτι οἱ γκέυ προορίζονται νὰ πᾶνε σὰν τὸ σκυλὶ στ ἀμπέλι.

  ReplyDelete
 36. Ἕνας τρόπος νὰ ὁρίσει κανείς τὴν ἀναρχία εἶναι νὰ τὴν θεωρήσει ἐξέγερση ἑνὸς δυναστικοῦ οἴκου ἐναντίον ἑνός ἄλλου,ποὺ βασιλεύει.Ὁ ἀναρχικὸς ἐπιχειρεῖ νὰ κυβερνήσει στὴν θέση τοῦ ἐστεμμένου ἡγεμόνος, ὤστε σταδιακὰ νὰ τὸν ἐκθρονίσει καὶ νὰ στεφθεῖ ἡγεμών.Τὸ ὅτι ἡ βασιλεία εἶναι πολύ, πολύ πιὸ σημαντικὴ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἐμφανές στὴν περίπτωση τοῦ Ἀγγλικοῦ Στέμματος.

  Παράδειγμα. Ἅν θεωρήσουμε ὅτι ὁ Γεώργιος Γρίβας ἦταν ἄτυπος ὑπασπιστὴς τοῦ Γλύξμπουργκ, ὅλη του τὴ ζωή (λέω, ἄν)-τότε ἡ δράση τῆς ΕΟΚΑ Α στὴν Κῦπρο ἦταν ἀναρχικὴ ἔναντι τοῦ βασιλέως τῆς Ἀγγλίας.

  Ὁ ἐχθρός τοῦ βασιλείου ἐκμεταλλεύεται τὴν μακαριότητα τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ σπείρει τὸ χάος. Βάζει τὴν μία ὁμάδα τῶν ὑπηκόων ἐναντίον τῆς ἄλλης, ἔχοντας πάρει πρῶτα στὰ χέρια του τοὺς τελάληδες τοῦ βασιλείου.Ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ χάος,τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ κυβέρνησή του, κατὰ τὸν περιβὀητο ὁρισμό τοῦ Μὰξ Βέμπερ.Ὁ ἀναρχικός ἐπιχειρεῖ, δηλαδὴ, νὰ ἐπεκτείνει τὸ μονοπώλιό του ἐπὶ τῆς φυσικῆς βίας, διὰ τῆς σπορᾶς τοῦ χάους.

  Ὁ φιλελευθερισμὸς θὰ μποροῦσε νὰ ὁριστεῖ σὰν κίνημα φοροαπαλλαγῆς γιὰ μιὰ συγκεκριμένη κατηγορία τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ὁ φασισμὸς σὰν συνδυασμὸς φιλελευθερισμοῦ καὶ ἀναρχίας.Τὸ δικαίωμα τοῦ ἑνός, π.χ. ἡ φοροαπαλλαγή, εἶναι ὑποχρέωση τοῦ ἄλλου.Ἅν κατάλαβα καλά, αὐτὸ λέει παραπάνω σὲ ἄλλο πλαίσιο ὁ Ζαρατοῦστρα.Ἡ συζήτηση περὶ δικαιωμάτων μᾶς τοποθετεῖ αὐτομάτως σὲ μοναρχικὸ περιβάλλον,καὶ μάλιστα φεουδαρχικό.Οἱ ὁμοφυλόφιλοι, μεταξὺ ἄλλων, μποροῦν νὰ χρησιμέψουν σὰν ἀνθρώπινος πολτὸς προκειμένου νὰ ἑδραιωθεῖ αὐτὸ τὸ περιβάλλον.

  ReplyDelete
 37. ΥΓ.Ἐδῶ https://www.youtube.com/watch?v=H3nD6VKROKE ὁ κος Τάκης Φωτόπουλος τὰ λέει αὐτὰ ἀπὸ τὴ σκοπιά του μιὰ χαρά. Μπορεῖ νὰ διαφωνεῑ κανεὶς σὲ διάφορα. Ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπος ἔχει διατηρήσει τὰ μυαλά του καὶ δὲν τὰ χάνει μιλώντας δημοσίως, οὔτε εἶναι τελάλης τοῦ χάους.

  ReplyDelete
 38. Το φαινόμενο δεν είναι απλά δυτικό.Τεράστια ποσοστά ομοφυλοφιλίας υπήρχαν και στο Αραβικό Ισλάμ όταν ήταν στην κορύφωση της δυνάμεώς του, όπως και στην Κίνα (βλέπε οποιοδήποτε βιβλίο ιστορίας της σεξουαλικότητας).
  Εννοείται ότι υπάρχουν σε όλο τον μη δυτικό κόσμο απλά δεν καταγράφονται.Στην Ελλάδα παράδοση στην ομοφυλοφυλία έχει φυσικά η Εκκλησία και οι παπάδες.
  Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξή του αλλά η προώθησή του ως ισάξιο με τον κανονικό-και μοναδικό- θεσμό της οικογένειας.
  Εννοείται ότι το ισλάμ είναι βάρβαρο όταν αποκεφαλίζει κάποιον για ομοφυλοφυλία.Για την ακρίβεια είναι η επιβεβαίωση της απωθημένης ομοφυλοφιλίας του κατηγόρου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. αυτο ακριβως που ειπες πως οι επιτηθεμενοι ειναι κρυφο ομοφυλοφιλοι ειναι ενα τεχνασμα της LGTB μαφιας για να κλεινει τα στοματα των διαφορων που δεν τους αρεσει να αντικριζουν δυο μαντραχαλαδες να φυλαει ο ενας τον αλλο !

   Delete
  2. Βαρβαρο είναι όταν αποκεφαλίζεις τον...αυριανό δήμιο του υιού σου; Αυτό λέγεται σωτηρία όχι βαρβαρότης. Εάν θες βαρβαρότητα, κοίτα την χορήγηση ορμωνών σε ανήλικα παιδιά επειδή τα πιάσανε με το κραγιόν της μάνας τους, την βίαιη αλλαγή φύλου των πριν την εφηβεία, τις τρασνέξουαλ κατασκηνώσεις ανηλίκων, τα άρματα με τους γκέυ χίλιες δύο βαρβαρότητες σαδομαζοχιστικές στην πρωτεύουσα του κιναιδισμού και της ανωμαλίας ονόματι Λονδίνο, και άσε ήσυχο το Ισλάμ που είναι ό,τι πιο φυσιολογικό υπάρχει στον Δυτικό κόσμο και ιδίως δε στην Αγγλία. Ο φυλοδτυικισμός σου και ο αντισλαμισμός σου σε τυφλώνουν...

   Delete
  3. Όσο για τα...τεράστια κιόλας ποσοστά ομοφυλοφιλίας στο Ισλάμ πού το διάβασες αυτό άνθρωπέ μου;;;;;

   Delete
  4. Χαμὸς γίνεται ἀπὸ σεξουαλικές σχέσεις μεταξὺ ἀνδρῶν στὰ ἐδάφη τῆς πρώην ἤ νῦν ὀθ.αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Περσίας.Αὐτές οἱ σχέσεις ὄμως δὲν λέγονται ὁμοφυλοφιλία.

   Οἱ ἄντρες ποὺ ἔχουν σχέσεις μεταξὺ τους, γενικῶς παντρεύονται καὶ κάνουν παιδιά. Αὐτοὶ ποὺ δὲν παντρεύονται ποτὲ λέγονται πούστηδες,αὐτοὶ ποὺ παίζουν μόνο προσωρινὰ τὸν ῥόλο τῆς συζύγου λέγονται κότες (Ἡλ.Πετρόπουλος). Ἅλλοι ποὺ δὲν παντρεύονται εἶναι οἱ μοναχοί, οἱ εὐνοῦχοι καὶ οἱ ῥεμπέτες. Ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμὸς εἶναι νεωτερικὸ φαινόμενο. Οἱ τάσεις ὁλοκληρωτισμοῦ δὲν πρέπει νὰ συγχέονται μὲ τὴν πολύπλοκη καὶ ἀντιφατική, τοὐλάχιστον ἐκ πρώτης ὅψεως, πραγματικότητα.Ὅπως τὸ Βυζάντιο δὲν ταὐτίζεται μὲ τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησία (διότι κάναν καὶ ἄλλες δουλειές ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ ψέλνουνε)ἔτσι καὶ ἡ ὀθ.αὐτοκρατορία δὲν ταὐτίζεται σὲ καμία ἀπολύτως περίπτωση μὲ τὸ ἱσλάμ.

   Delete
  5. Έμπλεξες, Περσία, Οθωμανία και Ρωμανία σε ένα σχόλιο άσε περί των...ανδρών που κάνουν μεταξύ τους...παιδιά! Έπεσε ο Κομμουνισμός σου, αν και τα λεγόμενά σου σοσιαλδημοκρατικά και όχι Σταλινικά είναι.

   Delete
  6. Ὡραῖα νὰ στὰ πῶ ἀλλιῶς. Ἑδῶ καὶ πέντε χιλιάδες χρόνια,σὲ μιὰ περιοχὴ ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὸ Γιβραλτάρ μέχρι τὴν Σαγκάη, οἱ ἄντρες κάνουν μεταξύ τους ὅτι κάνουνε καὶ στις γυναῖκες τους, χωρίς νὰ λέγονται ὁμοφυλόφιλοι.Οκ;;Δὲν ὑπῆρχε δηλ. μέχρι πρόσφατα χωριστὴ κοινωνικὴ ὁμάδα ποὺ νὰ λέγονται γκέη,ὁμοφυλόφιλοι,κ.λπ.κ.λπ.

   Delete
  7. Ἑγὼ λοιπὸν ὁ κακομοίρης, λεω, ὅτι δὲν μπορεῖ ἔτσι ξαφνικὰ σὲ εἴκοσι χρόνια νὰ ἐμφανίστηκαν λεγεῶνες ὁμοφυλοφίλων ἀπὸ τὸ πουθενά. Λέω, μήπως ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ὁμοφυλόφιλοι ἀλλὰ μιὰ ἐπαγγελματικὴ κατηγορία, ποὺ ἄλλαξε ὁ Μανωλιός κι ἔβαλε τὸ φέσι του ἀλλιῶς;;

   Καὶ σκέφτομαι ἀνάλογες κατηγορίες. Ἡ πιὸ κοντινὴ ποὺ μπορῶ νὰ σκεφτῶ, λοιπόν, εἶναι αὐτὴ τῶν ἐθνοφυλάκων. Καὶ ἄν εἶναι ἔτσι, ῥωτῶ, ποιὸ ἔθνος φυλάνε;

   Delete
  8. Ἕχω λοιπὸν βάσιμες ὑποψίες ὅτι τὸ ἔθνος αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ συγκεκριμένο καὶ ὁνομάζεται Ἑνωμένες Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς...τόσο ἀπλὰ. Ἀποτέλεσμα. Ἑπειδὴ ὑπάρχουν ἄντρες ποὺ πάνε μὲ ἄντρες χωρίς νὰ εἶναι πράκτορες τῶν ΗΠΑ, κινδυνεύουν ὠστόσο νὰ τοῦς πάρει ἡ μπάλλα σὲ ἕνα μελλοντικὸ πογκρόμ, τὸ ὁποῖο δὲν κάνεις καὶ πολλὰ γιὰ νὰ μὲ πείσεις ὅτι δὲν θὰ γίνει.Μὲ ἄλλα λόγια τὸ γκέη ἄκτιβισμ ὅπως ἐξελίσσεται ἐξελίσσεται προβοκατόρικα. Πῶς ἀλλιῶς νὰ στὸ πῶ;; Τσιρίζοντας λοιπόν σὰν παιδάκι τοῦ νηπιαγωγείου-ΙΙΙ-παιδιὰ αὐτὸς εἶναι ὁμοφυλόφιλος--ιιιι-παίζεις ἔτσι χαζὰ αὐτὸ ποὺ θέλουν ἀπὸ σένα, νὰ δημιουργήσεις ἀποδιοπομπαίους τράγους.Τὰ ἴδια κάνανε οἱ ναζὶ μὲ αὐτὴν τὴν χυδαῖα άντισημιτικὴ προπαγάνδα στὴν ὁποῖα προέβησαν.

   Γενικά δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀνόητο καὶ κατινίστικο πράγμα ἀπὸ τὸ νὰ βαριέται κανείς νὰ συλλάβει μιὰ πολύπλοκη πραγματικότητα καὶ νὰ προτιμᾶ νὰ ἀπευθύνεται στὸ γενικὸν συναίσθημα. Ἀκόμα χειρότερο εἶναι νὰ διαμορφώνει αὐτὸ τὸ συναίσθημα, κατασκευάζοντας ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ.

   Delete
 39. ...μὲ ἐξαίρεση τὸν ἐθνικισμό τῆς βαρβατίλας.

  ReplyDelete
 40. YΓ.Πρὸς ἐπίρρωσιν τῶν παραπάνω "Η Νέα Δημοκρατία [...] κατήγγειλε ότι «για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, αναρχικοί ανακοινώνουν συγκέντρωση για να υπερασπιστούν την Κυβέρνηση»."(tvxs.gr).Μόνο ποὺ μᾶλλον δὲν εἶναι ἀκριβές αὐτὸ ποὺ λέει ἡ ΝΔ. Ἅν δὲν ἀπατῶμαι,στὸν Ἱσπανικὸ ἑμφύλιο ἐπίσης οἱ ἀναρχικοὶ ὑπῆρξαν σύμμαχοι τῆς δημοκρατικῆς κυβέρνησης.Αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Δρ.Πᾶπ παραπάνω ἴσως ἑνισχύουν τὴν ἄποψη ὅτι οἱ γκέυ εἶναι ἕνα εἶδος μοναστικοῦ τάγματος.

  ReplyDelete
 41. ΥΓ.Οἱ μοναχοί, νομίζω καὶ οἱ ἱεράρχες ἔχουν τέτοια παράδοση, Δρ. Πᾶπ.Ὅχι οἱ παπάδες.

  ReplyDelete
 42. ΥΓ2...Πω...πω...Δὲν ξέρω ἄν συμφωνοῦμε,λοιπόν,ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ υἱοθεσία.Ἄν εἴχαμε τὸ κράτος νὰ βγάζει ξαφνικὰ ἕναν νόμο ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς μοναχοὺς καὶ στὶς μοναχὲς νὰ υἰοθετοῦν παιδιά,θὰ ἦταν περίπου τὸ ἴδιο.Διότι αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅπου νᾶναι θἄχουμε πολλὰ ὀρφανὰ καὶ κάποιος πρέπει νὰ τὰ φροντίσει.Αὐτὸ εἶναι,παιδιά!

  ReplyDelete
 43. Tὸ ἔγκλημα εἶναι λοιπὸν προμελετημένο.Ἀλλὰ ἡ πρόληψη τοῦ ἐγλήματος εἶναι καὶ αὐτὴ ἔγκλημα,διότι τὸ προϋποθέτει....μιὰ σχετικὴ ὑπόδειξη εἶχε γίνει στὸν κο Χατζηστεφάνου, ὄταν παρουσίασε τὸ ντοκυμανταίρ του στὸ Παρίσι.

  Παράδειγμα-ἐὰν ἔνας συγγραφέας ἐξόριστος γράφει κατὰ τῆς δικτατορίας, ποὺ τὸν ἐξόρισε, ἐπειδὴ ἡ γραφὴ παίρνει χρόνο,ὅσο γράφει κατὰ τῆς δικτατορίας,συντηρεῖ τὴν δικτατορία.

  ReplyDelete
 44. Νομίζω πὼς μὲ ὅλα αὐτὰ ἐπανερχόμεθα στὸ πολιτειακὸ ζήτημα.Θὰ ἐπιχειρήσω νὰ δείξω ὅτι τὸ ζήτημα τῆς νομιμοποίησης ἤ ὄχι τῆς υἱοθεσίας ἐκ μέρους τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ πολιτειακό ζήτημα, καὶ δή, τὸ ζήτημα τῆς περιφρούρησης τῆς τάξης.Πρῶτἀπόλα,Θεοκρατία μπορεῖ νὰ σημαίνει κράτος τοῦ Θεοῦ.Δηλαδὴ, μιὰν ἐπικράτεια ὅπου βασιλεύει ὁ Θεός. Ἁλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ σημαίνει κράτος ἐκείνων ποὺ ἐπικαλοῦνται τὸν Θεό.

  Ἑγὼ πιστέυω ὅτι ἡ μόνη Θεοκρατία εἶναι ἡ πραγματικότητα. Δηλαδὴ ἡ συνύπαρξη ἐξωτερικοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ κόσμου.Ἡ Ἑλλάδα ὅμως βρίσκεται σὲ μιὰ περιοχὴ οπου ἴσχυε θεοκρατία καὶ μὲ τὴν δεύτερη ἔννοια,καὶ ἐπὶ Ρώμης-βυζαντίου,καὶ ἐπὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.Τώρα,αὐτὴ ἡ τελευταία εἶχε ἔνα παράξενο ἀστυνομικὸ σύστημα.

  Ὁ ἀστυνομικὸς δὲν πληρωνόταν τακτικά,ἤ τοὐλάχιστον ὄχι μόνο τακτικά.Πληρωνόταν σὲ εἶδος,δηλαδὴ, στὴν περιοχὴ τῶν καθηκόντων του,τρεφόταν ἀπὸ τοὺς κατοίκους.Μὲ ἄλλα λόγια,ἀποκτοῦσε ἕνα φορολογικὸ δικαίωμα ἐπὶ τῶν κατοίκων.Τὸ πράγμα ὅμως πήγαινε καὶ ἀντίστροφα--δηλ. ὅποιος κατόρθωνε νὰ ἀποκτήσει φορολογικὸ δικαίωμα ἐπὶ τῶν κατοίκων μποροῦσε νὰ γίνει....μπάτσος,ἐὰν πετύχαινε νὰ τὸν ἀναγνωρίσουν οἱ Θεοκρατικές ἀρχές.Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὶς συχνές ἐνἀλλαγές μεταξὺ κλεφτῶν καὶ ἀρματολῶν.Ἁλλὰ προτοῦ ὁλοκληρώσω,νὰ πῶ ὅτι κάτι παρόμοιο συμβαίνει μὲ τοὺς γάμους τῶν γκέυ καὶ τῶν λεσβιῶν.

  Δηλαδὴ οἱ..προστάτες τῶν λεσβιῶν καὶ τῶν γκέυ,ποὺ δὲν φταῖνε σὲ τίποτα,παρατσιτώνουν τὰ προν.όμια ποὺ ζητοῦν νὰ τοῦς ἐκχωρήσει,τῶν γκέυ καὶ λεσβιῶν, ἡ κεντρικὴ ἐξουσία-ἄς ποῦμε,ἡ Κωνσταντινούπολη,καὶ διεκδικοῦν συκεκριμένα τὸ δικαίωμα νὰ μποροῦν νὰ τρέφουν αὐτοί οἱ ἴδιοι...γενιτσάρους.

  ReplyDelete
 45. Θυμάστε τὸ σύνθημα τῶν ἀναρχικῶν-Σκότωσε τὸν μπάτσο ποὺ ἔχεις μέσα σου! Ἅς ξεχάσουμε τὸ μέσα καὶ τὸ ἔξω, κι ἄς δοῦμε τὸν μπάτσο. Ὁ μπάτσος εἶναι ὁ ὀθωμανὸς μπάτσος. Ὁ ἀναρχικός δὲν θἐλει ἀπλῶς νὰ τὸν ὑποκαταστήσει, ὅπως ἔκανε π.χ. ὁ κλέφτης μὲ τὸν ἀρματολό, δηλ.ὁ Καραϊσκάκης, ὁ Ἁνδροῦτσος, ὁ Βαρνακιώτης, κ.λπ. κ.λπ. Αὐτοὶ θὰ τὸν σκοτώνανε στὸ βαθμὸ ποὺ θὰ τοῦς ἐμπόδιζε τὴν ἀναγνώρισή τους ὡς μπάτσων ἀπὸ τὶς ἀρχές, δηλαδὴ τὸν...Θεό! Ὁ ἀναρχικός μας, ὅμως, θέλει νὰ τὸν φάει λάχανο.

  Ἅν δὲν εἶναι μόνος του, ὁ ἁναρχικούλης μας ἀνήκει λοιπὸν σὲ μιὰ στρατιά ποὺ θέλει νὰ διαλύσει τελείως τὸ συγκεκριμένο Θεοκρατικό σύστημα ποὺ ὁρίζει τὸν ἀστυνομικό. Δίπλα στὸν ἀναρχικό μας, ἐμφανίζονται καὶ ἄλλοι. Καὶ ὁ κόσμος ἀναρωτιέται - ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ προωθεῖ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων, δηλαδὴ τὸ δικαίωμά τους νὰ υἰοθετοῦν, καὶ τὶ θέλει, ὁ κερατάς, τὶ ζητᾶ. Μήπως εἶναι ὁ Ἁντίχριστος, ποὺ ἔχει κέρατα;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 10:30 AM

   Συμφωνώ. Είναι ο αντίχριστος. Έρχεται το τέλος του κόσμου και της ανθρωπότητας. Ισλάμ, τζιχαντιστές, ιδεολογίες, ομοφυλοφιλία, ρομπότ, κλωνοποιήσεις, κατεψυγμένα έμβρυα κλπ. Το τέλος του κόσμου. Οι τελευταίοι των ένδοξων ανθρώπων πάνω στη γη, το γένος μας.

   Delete
 46. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 4:23 AM

  «θα ισοπεδωθείτε και θα φάτε και σκατά κύριε Γεωργιάδη»

  χααχαχα

  https://www.youtube.com/watch?v=tpukdPfteOo

  ReplyDelete
 47. Αὐτοὶ οἱ τῦποι ποὺ δείχνει ὁ Γιάννης τσακώνονται γιὰ κάποιο ἀρματολίκι.Ὅμως δὲν ὐπάρχει ἀρματολίκι-εἶναι στὴν κεφάλα τους, εἶναι σενάριο.Τὸ ἔργο ὅμως ἔχει σκοπό. Νὰ σὲ ἀπελπίσει ὄτι εἶσαι μετατοπισμένος σὲ σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα, καὶ νὰ λαχταρᾶς νὰ τὴν ἀλλάξεις λόγωι...αἠδίας.
  Στὴν πραγματικότητα, δὲν ὑπάρχει μετατόπιση.Ἑσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική πραγματικότητα ταὐτίζονται καὶ περιλαμβάνουν ἀκόμα καὶ τὸ θέαμα. Ἡ παγίδα εἶναι νὰ ἀρχίζεις νὰ παίζεις ῥόλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστοοοοοός! Σε συγχαίρω.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 16, 2016 at 1:52 PM

   Ἑσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική πραγματικότητα ταὐτίζονται

   Αυτό πες το στον Έλληνα που εντελώς παρανοϊκώς λέει ότι ένας άνθρωπος και σκοτώνει και σώζει. Δηλαδή σαν να σου λέει ότι θα είσαι και με τον σατανά και με τον Θεό. Και τα δύο μαζί.

   Delete
  3. Ρε Ένοχε πάλι δεν κατάλαβες τί θέλω να πω!!!! Μιλά κυριολεκτικά. Εσύ εννοείς ότι εγώ λέω "ο άνθρωπος ΠΡΕΠΕΙ να σκοτώνει και να σώζει", ενώ εγώ λέω "ο άνθρωπος ως άνθρωπος ωθείται από την Φύση να σκοτώσει για να επιβίωση δύναται όμως ΚΑΙ να σώσει προσεγγίζοντας τον Θεό".

   Γκέγκε;

   Delete
  4. Δὲν νομίζω ὅτι ὁ Θεός εἶναι κομματάρχης.Ἑπιπλέον,τὄχω ξαναπεῖ, ἔχω τὴν ἐντὐπωση ὅτι ὁ Θεός δὲν ζητᾶ θυσίες.Γιὰ τρείς λόγους.
   1.Στὴν ἀρχαιότητα, ὁ κάθε θεός ζητοῦσε θυσίες γιὰ νὰ μὴν... πεθάνει.
   2.Στὸ πιστεύω δὲν μιλᾶ πουθενὰ κανείς γιὰ θυσίες.
   3. Οὔτε στὸ Εὐαγγέλιο.Ὁ Κύριος μιλοῦσε μὲ παραβολές, ἀλλὰ ἄν δεῖτε, γράφει κυρίως γιὰ πράγματα πνευματικά, δὲν λέει -κάνε κεῖνο, κάνε τἄλλο.Ὅταν γίνεται συγκεκριμένος, λέει τοῦ ἐρωτῶντος.Τήρησε τὶς Ἐντολές.Μὴν κλέψεις, μὴν μοιχεύσεις,μὴν ψευδομαρτυρήσεις, ἀγάπα τὸν κοντινό σου σὰν τὸν ἑαὐτό σου.Κι ἄν θέλεις νἄσαι τέλειος, παράτα τα ὅλα καὶ ἀκολούθησέ με.Δὲν τοῦ λέει, σφάξε δυὸ κοκκόρια.

   Αὐτὸς τότε στεναχωρέθηκε καὶ ἀπομακρύνθηκε, διότι εἶχε μεγἀλη περιουσία...καὶ ὁ Ἱησοὺς γὐρισε στοὺς μαθητές του, καὶ τοῦς εἶπε.-Ἁληθινὰ σᾶς λέω.Πιὸ εὔκολο εἶναι νὰ περἀσει καμῆλα ἀπὸ κεφαλὴ βελόνας,παρὰ νὰ μπεῖ πλούσιος στὴν Βασιλεἰα τῶν Οὐρανῶν.

   Φυσικά, ὅλα αὐτὰ δὲν τὰ τηροῦμε σήμερα.Κλέβουμε σὰν κράτος καὶ σὰν ἄτομα.Λέμε ψέμματα. Μοιχεύουμε ὄχι ὅταν πᾶμε μὲ ἀνθρώπους, ζῶα ἤ ψυγεία-σιγὰ μὴν ἦταν ὁ Χριστός ἰησουίτης ἤ πουριτανός- ἀλλὰ ὄταν ξέρουμε ὄτι πᾶμε νὰ ξεγελάσουμε τὴν ψυχὴ τοῦ συντρόφου μας γιὰ νὰ χαροῦμε τὸ κορμί του σὰν φουσκωτὴ κοῦκλα.

   Δὲν τιμᾶμε τοὺς γονείς μας, ὄταν λέμε μαμάκα, πατερούλη, γιὰ νὰ μᾶς δώσουν χαρτζηλίκι καὶ νὰ μᾶς γράψουν δυὸ διαμερίσματα.Καἰ,τέλος, ὁλόκληρη ἡ χώρα ἔχει παραδοθεῖ στὸ χρῆμα. Ἑκεί ποὺ ἤμασταν ζηλόφθονοι ἀντισημίτες τῶρα γλέιφουμε τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ παπάδες κάνουνε μπίζνες μὲ τοὺς πάντες. Καὶ βέβαια δὲν ἀγαπᾶμε τὸν κοντινό μας, ὄταν ἠ ἐξωτερική μας πολιτικὴ εἶναι νὰ πᾶμε νὰ σκυλεύσουμε καὶ μεὶς τὸ πτῶμα τοῦ Ἐρντογάν, καὶ νὰ μᾶς κάνουν οἱ Ἁμερικανοί Προέδρους τὴς...Τιμοκρατίας.

   Καὶ φυσικά μᾶς πιάνει ἡ τυπολατρεία γιὰ νὰ διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο μόνο σὰν ψαλμωδία ἀκαταλαβίστικη.Αὐτὸ σημαίνει,βυζαντινό Μουσεῖο.Αὐτὸς εἶναι ὁ ἔνδοξός μας βυζαντινισμός-ἡ λατρεία τοῦ χρυσοῦ, καὶ ὁ Καβάφης βέβαια, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνάρτηση,τὄγραψε εἰρωνικά.

   Delete
  5. Ἑσωτερικὴ καὶ ἐξωτερική πραγματικότητα ταὐτίζονται -ὄχι.Ὑπάρχει ὁ παράγων χρόνος,πιὸ σωστὸ εἶναι νὰ πεῖς ὄτι τὰ ὄρια μεταξύ τῶν δύο εἶναι τὸ βασίλειο τῶν Ούρανῶν.Ἵσως.

   Delete
  6. *επιβιώσει όχι επιβίωση

   Delete
  7. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 9:46 AM

   Ναι Έλληνα σε αυτό που λες έχεις δίκαιο. Αυτές είναι οι δύο προοπτικές του ανθρώπου. Η καλή και η κακή αλλοίωση. Η μία προς τον μηδενισμό, η άλλη προς τον Θεό. Δεν συμβαίνουν όμως ταυτόχρονα. Μπορούν να συμβαίνουν και ταυτόχρονα. Αν όμως τα κάνεις ταυτόχρονα θα καταλήξεις ψυχοπαθής.

   Delete
 48. Ἡ κοινωνικὴ ἀσθένεια δὲν εἶναι λοιπὸν ἡ ὁμοφυλοφιλία.Ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀτομικὴ ἀσθένεια, ἄν εἶναι ἀσθένεια. Κοινωνικὴ μάστιγα εἶναι ἡ ὁμοφυλοφιλία ὅταν εἶναι θέατρο, δηλαδὴ ὅταν αὐτοὶ οἱ τῦποι ἀσχημονοῦν γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὸ κοινωνικό μπουλοῦκι, κι ἔτσι νὰ μεταβληθοῦν σὲ ἠθοποιούς-χασάπηδες.Ὁ ἠθοποιός-χασάπης ἀντλεῖ προσωρινὴ ἡδονὴ ἀπὸ τὸ νὰ σὲ πείσει ὅτι κακῶς τὸν βλέπεις,ὅτι ἐσὺ φταῖς, ποὺ τὸν τρῶς στὴ μάπα.Εἶναι μουτζαχεντὶν τῆς ἐνοχῆς.

  ReplyDelete
 49. ..Τὸ ἄκρον ἄωτον,βέβαια,τοῦ ἡθοποιοῦ τοῦ διψασμένου γιὰ χειροκρότημα εἶναι ὁ βομβιστὴς αὐτοκτονίας.Γι αὐτὸ καὶ τὸ ἰσλάμ θὰ κατακτήσει τὸν κόσμο, ἄν δὲν τὸν κατέκτησε ἔτσι καὶ στὸ παρελθόν.

  ReplyDelete
 50. ΥΓ.Γιάννη, πῶς γίνεται νὰ πιστεύει κανείς χωρίς νὰ κάνει πὼς πιστεύει;;Σκεφτόμουν πὼς τὸ μονο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει εἶναι νὰ μὴν κάνει πὼς πιστεύει τὸ ὁ,τιδήποτε, δηλαδὴ νὰ μὴν μοιράζει ἀκάλυπτες ἐπιταγές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ...παρεμπιπτόντως,στὴν παραβολή κατὰ Ματθαῖον 20
   https://www.bible.com/el/bible/173/mat.20.tgv
   ὑπάρχει ὁλόκληρο τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας καὶ ἡ λύση του.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 5:21 AM

   Πως θα γίνεις καλός ηθοποιός αν δεν παριστάνεις ότι δεν πιστεύεις; Αυτή είναι η απάντηση.

   Delete
  3. Ἑλπίζω,μὲ τὸ νὰ μὴν παριστάνω ὅτι πιστεύω.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJune 17, 2016 at 10:09 AM

   Κομμουνιστής ο Χριστός; Σε όλους από ένα δηνάριο; Όχι, δεν είναι κομμουνιστής. Είναι ορθόδοξος χριστιανός. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η πραγματική ισότητα. Στον κομμουνισμό τι τους κάνανε όσους δεν δούλευαν; Νομίζω δεν τους έδιναν να φάνε.

   Delete
  5. Η φράσις "δεν τους έδιναν να φάνε" μου προκάλεσε μεγάλο γέλιο και μου θύμισε το...Δημοτικό! Μήως δεν ήταν οι άλλοι που φταίγανε-όπως πάντα άλλωστε-αλλά οι ίδιοι επειδή δεν παρήγαγαν οι ίδιοι το...φαγητό τους;

   Delete
  6. Καταλύει τελείως τὴν ἰδέα τῆς ἀνταλλαγῆς - ἄρα καὶ τῆς θυσίας.
   Στὴν οὐσία δίνει ἕνα δηνάριο σὲ ὅλους διότι ἔτσι γούσταρε.

   Delete
  7. Ιωάννης ΈνοχοςJune 18, 2016 at 3:09 AM

   Κωνσταντή. Η θρησκευτική κατανόηση της αλήθειας του Χριστού οικοδομείται προοδευτικά πάνω σε εμπειρίες που ήδη κατέχει το υποκείμενο και οι οποίες προσδιορίζουν σημαντικά το βαθμό κατανόησης. Μην προσπαθείς να παραμερίσεις ή να αποφύγεις την έννοια της θυσίας. Εδώ πρόκειται για άλλου είδους θυσία. Είναι η ταπείνωση του υψηλού φρονήματος με σκοπό την εμφάνιση της θείας δικαιοσύνης επί της γης. Η θυσία αυτή αφορά τους άριστους.

   Delete
  8. Δὲν παραμερίζονται οὔτε ἡ θυσία οὔτε ἡ συσσώρευση τῶν ἑμπειριῶν σὰν ἀγριόχορτα,σύμφωνοι.

   Delete
 51. ΙΔΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ(ΟΡΘΟΔΟΞΟ) ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
  Θέλω να με συγχωρέσετε που διακόπτω την συνέχεια των σχολίων σας αλλά πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει να δείτε το αληθές(ορθόδοξο) ελληνικό (αρχαίο)πολίτευμα, της δημοκρατίας, όπως αυτό εφαρμόζεται(με απόλυτον επιτυχία) σήμερα. Το βίντεο αυτό αφιερώνεται σε όσους μας λέγουν ότι δεν υπάρχει πουθενά στο κόσμο πολίτευμα καλύτερο από την καρικατούρα της αστικής(δήθεν) δημοκρατίας και ότι η επιλογή μας είναι μεταξύ (της ψευδωνύμου) αυτής "δημοκρατίας" (των δυτικών θεσμών) και του αυταρχισμού. Παρακολουθήστε την εγκατάσταση της (ετήσιας) Επιστασίας(κυβερνήσεως-εκτελεστικής εξουσίας) και του Πρωτεπιστάτου ως εκτελεστικού οργάνου της Ιεράς Συνάξεως των (κάθε χρόνο)εκλελεγμένων (δια μυστικής ψηφοφορίας) αντιπροσώπων των Ιερών Μονών της Ιεράς ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ του Αγίου Όρους. Δώστε προσοχή στις ομιλίες του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος την Επιστασία. Η διαβεβαίωσις του παραλαμβάνοντος Πρωτεπιστάτου απευθύνεται προς την ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ως του ανωτάτου πολιτειακού οργάνου.
  Ούτε όρκοι(πολιτικοί ή θρησκευτικοί), ούτε λοιπά θέατρα που παρακολουθείτε στους θεοσεβούμενους ή αθέους αντιγραφείς των (εκ της δύσεως) εισαγωμένων θεσμών της δήθεν δημοκρατίας.
  Παρακολουθήστε δε την δημοφιλία και του σεβασμού που χαίρει ο Πρωτεπιστάτης και οι λοιποί Επιστάτες όταν διέρχονται (φέροντες τα διάσημά τους) άνευ φρουράς(με την συνοδεία μόνον ενός ραβδούχου, σας θυμίζει κάτι ο ραβδούχος;) τους δρόμους της πρωτευούσης του Αγίου Όρους (Καρυές) και φανταστείτε έναν (έστω έναν) δήθεν "δημοκράτη" ηγέτη να χαίρει όχι μόνον τόσης δημοφιλίας αλλά και τόσου (αυθορμήτου)σεβασμού. Γιατί άραγε;
  Ιδού ο σύνδεσμος:
  http://www.vimaorthodoxias.gr/agnea/item/83618-%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AE-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
  Πόσο δίκιο έχει ο Δ. Κιστίκης όταν τελειώνει το βιβλίο του Η ΤΡΊΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ με την φράση "μόνον στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια μας υπάρχει σωτηρία"

  ReplyDelete
 52. captain jimmy, για την ακρίβεια είναι μηχανισμός άμυνας και ονομάζεται προβολή.Η απωθημένη ομοφυλοφυλία είναι επίσης ψυχική νόσος.
  Κωνσταντινουπολίτη, και αυτά που αναφέρεις είναι βάρβαρα και η εκτέλεση κάποιου επειδή ήταν ομοφυλόφιλος.Δηλαδή τον Καβάφη και τον Χατζιδάκη θα έπρεπε να τους εκτελέσουμε;Ή η ορθόδοξη Ρωσία πρέπει να ντρέπεται για τον τσαϊκόφσκυ επειδή ήταν ομοφυλόφυλος;
  Είμαι απολύτως κατά της ομοφυλοφυλίας ω ς προβολή ισάξια με την καθεαυτή πραγματική οικογένεια.Επειδή όμως θέλω να είμαι νηφάλιος, αναγνωρίζω ότι η εκτέλεση ενός τέτοιου ανθρώπου είναι πράξη βαρβαρότητας, δηλαδή ισλαμική.Επιπλέον, εξίσου βάρβαρο είναι η προώθησή τους.Φυσικά όσοι φέρονται βίαια κατά των ομοφυλόφυλων το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν το φαινόμενο.Όπως οι Ρωμαίοι κατά των χριστιανών ή η Εκκλησία κατά του Καζαντζάκη.
  Τα οποιαδήποτε σωματία τύπου LGTB και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είναι απλά θύματα των κυβερνώντων και κατά την άποψή μου καλά κάνουν και τους εκμεταλεύονται, από την στιγμή που είναι τόσο φανατισμένοι και ανεγκέφαλοι είναι λογικό η εκμετάλευση να αποτελεί την μοναδική τους χρησιμότητα.
  Επίσης το 1985-και το ξέρω καλά αυτό-το παγκόσμιο εγχειρίδιο Ψυχολογίας/Ψυχιατρικής DSM αφαίρεσε την ομοφυλοφυλία ως ψυχική διαστροφή, όχι επειδή επανεξέτασε το ζήτημα και κατέληξε στο ότι δεν είναι, αλλά διότι δέχθηκε πιέσεις από φενιμιστικά και άλλα διάφορα σωματεία.Η νόσος όμως ορίζεται από τον ειδικό, όχι από τον όχλο.
  Οποιοδήποτε βιβλίο πάρεις για την πτώση της Αραβικής ηγεμονίας θα το αναφέρει, σε παραπέμπω στον ΛεΜπον, στον Ντουράντ και στον Τόϋνμπυ.Παρόμοιες αναφορές φυσικά έχουν κάνει και Άραβες ιστορικοί σύγχρονοι των γεγονότων.
  Ούτως ή άλλως εάν κάποιος θέλει να δει το αποκορύφωμα της ομοφυλοφυλίας, δεν έχει παρά να δει τι γίνεται στην ορθόδοξη και στην καθολική εκκλησία....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άλλο να είσαι ομοφυλόφιλος άλλο να είσαι...πούστης. Ο Πανούσης το είχε πει και αποτελεί ίσως την μοναδική σοφή του ρήση στα χρονικά της υπάρξεώς του.

   Και ο φίλος του Καθηγητού ομοφυλόφιλος ήταν. Όχι όμως τέρας των αρμάτων. Όχι π....της.

   Delete
  2. Τὰ πράγματα εἶναι πιὸ ἀπλά. Ἁπόσο ξέρω λέξη ποὺ ἀναφέραμε εἶναι τούρκικη(pust)καὶ ἡ λέξη ὁμοφυλόφιλος φράγκικη,κατασκευασμένη ἀπὸ ἑλληνικές ῥίζες,ὅπως ἡ λέξη μικροβιολογία.

   διάλογος στὸ διαδίκτυο
   we say "puşt"..
   well not me.. :) some Turks say that :)and yeah it's offensive.. :)Postby Alcadras » 2007-01-15, 21:36
   I like the word "puşt".
   Imho, it's one of the most enjoyable word to say in Turkish. :lol: I say it a lot when i watch football match. :lol:

   Delete
 53. Νομίζω πὼς σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι δημοκρατία.Στὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ βίντεο διαβάζονται ἔγγραφα.Ἑπὶ ἀρχαίας δημοκρατίας ἀπόσο ξέρω αὐτὸ ἀπαγορευόταν. Ἁκόμα κι ἄν ἄλλος εἶχε γράψει τὸ κείμενο,ἔπρεπε αὐτὸ νὰ ἔχει ἀπομνημονευτεῖ.Γιατί;;Διότι τὸ γραπτὸ κείμενο, ὄταν διαβάζεται, ἀκόμα κι ἄν ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη, δηλώνει ὅτι ὁ ὀμιλῶν ἀναγνωρίζει σὰν ὑπέρτερη ἐξουσία τὸν κάτοχο τῆς γραπτῆς γλώσσας.Αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ Δῆμος.Στὴν δημοκρατία, τὸ κείμενο ἔπεται τῆς προφορικῆς ὁμιλίας καὶ τὴν κατοχυρώνει-ἔδοξε τῆι βουλῆι καὶ τῳ δήμωι....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βρε αδελφέ τι να σου πω. Ότι και να σου πω λίγο θα είναι. Υποκλίνομαι μπροστά στη μεγαλοφυΐα και την ευθυκρισία σου. Εξάλλου... "έτσι είναι αν έτσι νομίζετε". Κατά τα λοιπά "Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΚΟΥΕΤΩ"

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 18, 2016 at 1:47 AM

   Εμένα μου άρεσε πολύ το βίντεο. Κατάλαβα το πνεύμα του Ρωμηού.

   Delete
  3. Ευτυχώς Ιωάννη μου που κατάλαβες εσύ τουλάχιστον, γιατί είχα αρχίσει να αμφιβάλλω αν .... ομιλώ την ελληνικήν!

   Delete
 54. Ἡ ὑποκειμενική μου ἀνάγνωση εἶναι τὰ ἑξῆς.
  Αὐτὸ ποὺ φαίνεται στὸ βίντεο εἶναι ἕνα τμῆμα τοῦ ὁρθοδόξου μιλλετιοῦ τὴς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας μὲ πολλὲς ἀναμνήσεις τῆς ῥωμαϊκῆς, ὄταν δηλαδὴ δὲν ὑπῆρχε Ἰσλὰμ ποὺ νὰ κυβερνᾶ καὶ βασίλευε ὀρθόδοξος αὐτοκράτωρ.Ὁ κύριος ὑπουργὸς ποὺ ἐπισκέπτεται ἐκ μέρους τῆς ἑλλ.κυβερνήσεως καὶ ὑπόσχεται συμπαράσταση, τοῦς λέει ὅτι ἔννοια σας, κάτι θὰ γίνει ("μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ")καὶ... θὰ τὴν πάρουμε τὴν Πόλη.

  Στὸ μεταξὺ τὰ οἰκονομικὰ σας θὰ γίνουν σεβαστὰ καὶ ἔννοια σας θὰ βοηθήσουμε νὰ προβληθεῖτε παντοιοτρόπως καὶ νὰ αὐγατίσουν κι ἄλλο.Τὀ ἄνευ φρουρᾶς φυσικὰ δὲν ἰσχύει αφοῦ παραστέκουν στρατιωτικοὶ καὶ ἀστυνομικοί.Ἡ ἑλληνικὴ σημαία σημαίνει τὴν κηδεμόνευση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπὸ προστάτιδες δυναμεις,ἤ,ἄν προτιμᾶτε, τὴν συμμαχία τοῦ μὲ ξένες δυνάμεις... δυνάμει ἐχθρικὲς πρὸς τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Τουρκίας.

  Κάτι ἄλλο ἐπίσης διαφαίνεται- ὁ σεβασμὸς τῆς κυβέρνησης τοῦ Σύριζα πρὸς τὶς μοναρχικές παραδόσεις ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ ὀθ.πολιτεία,διότι ΑΥΤΟ εἶναι τὸ πολίτευμα ποὺ βλέπουμε στὸ βίντεο, στὸ τελετουργικό του σκέλος.Τί μπορεῖ νὰ σημαίνει γιὰ τὸ μέλλον αὐτὸς ὁ σεβασμός, θὰ τὸ δοῦμε...

  ReplyDelete
 55. ....τέλος,ἴσως ὐπάρχει καὶ αὐτὸ ποὺ ἐγὼ προσωπικά, φοβάμαι περισσότερο ἀπόλα.-Κάτω ἀπὸ τὰ ῥάσα καὶ τὶς στολές, εἴμαστε ῥωμηοί,καὶ θὰ τοῦς φᾶμε τοὺς τουρκαλάδες.

  ReplyDelete
 56. Ἡ χρεωκοπία τοῦ LGBT ἀκτιβισμοῦ στήν Ἑλλάδα ( τοῦ Παναγιώτη Χατζηστεφάνου )

  Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας τῆς Ἀθήνας στὸ Facebook (https://www.facebook.com/USEmbassyAthens):

  «Ἡ Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ προκηρύσσει διαγωνισμὸ LGBT λογοτύπου
  Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Διεθνῆ Μήνα Pride τὸν Ἰούνιο καὶ τοῦ Athens Pride 2013, ἡ Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ Ἀθήνας βρίσκεται στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώσει τὴν ἔναρξη τοῦ δεύτερου ἐτήσιου διαγωνισμοῦ γιὰ τὸ λογότυπο τῆς Lesbian, Gay, Bisexual, καὶ τρανσεξουαλικῶν (LGBT) Ὑπερηφάνειας. Ψάχνουμε γιὰ ἕνα πρωτότυπο σχέδιο πού νὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν LGBT ὑπερηφάνεια καὶ νὰ ἐνσωματώνει τὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὸ λογότυπο. Ὁ νικητήριος σχεδιαστὴς θὰ λάβει ἕνα ὁλοκαίνουργιο Mini iPad καὶ τὸ νικητήριο λογότυπο θὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴν σελίδα τῆς Πρεσβείας τοῦ Facebook κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μηνὸς Ἰουνίου».

  Στὶς ἐλάχιστες πλὴν μεστὲς νοήματος λέξεις αὐτῆς τῆς αὐτάρεσκης ἀνακοίνωσης ἐκδηλώνεται μὲ σαφήνεια ἡ καπηλεία ἑνὸς δίκαιου πολιτικο-κοινωνικοῦ κινήματος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ-βιομηχανικὸ σύμπλεγμα πού ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἀμερικανικὴ Πρεσβεία. Μάλιστα, γιὰ νὰ εἶναι πλῆρες σκοτεινῶν διαβαθμίσεων τὸ χθόνιο τόξο τῆς κυνικότητας, στὰ σημαίνοντα τοῦ κακοῦ πρωταγωνιστεῖ ὡς δῶρο καὶ ἡ συσκευὴ πού συμβολίζει τὴν πιὸ ἀσύδοτη ἐκδοχὴ τοῦ γενοκτονικοῦ ἀναρχοκαπιταλισμοῦ.
  Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἡ συγκεκριμένη ἑταιρία πού προσφέρει τὸ ἠλεκτρονικὸ καθρεφτάκι σὲ ἀντάλλαγμα τοῦ ἀγῶνα τῶν ὁμοφυλόφιλων ἰθαγενῶν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τους, παράγει τὰ προϊόντα της ὑπὸ ἀπάνθρωπες συνθῆκες σὲ ἐργοστάσια πού προσομοιάζουν τὰ Ναζιστικὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στὰ κολαστήρια αὐτὰ οἱ συχνὲς αὐτοκτονίες τῶν ἀπελπισμένων ἐργατῶν εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ διέξοδος ἀπὸ τὴν ἀφόρητη ἐκμετάλλευση καὶ τὴν ἐξοντωτικὴ καταπίεση. Δὲν φαίνεται νὰ ἐνοχλεῖται κανεὶς ἀπὸ τὸν συσχετισμὸ ἑνὸς κινήματος πού ἔχει ὡς στόχο τὴν ἰσονομία καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μὲ τὴν ἀποικιοκρατικὴ καὶ βάρβαρη ἐργασιακὴ πολιτικὴ τοῦ πολυεθνικοῦ κολοσσοῦ.

  Ἡ ἑτοιμότητα καὶ ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσβείας στὸ νὰ υἱοθετήσει τὴν Ἀθηναϊκὴ παρέλαση ὁμοφυλόφιλης ὑπερηφάνειας δὲν εἶναι παρὰ ἕνα σύμπτωμα μίας γενικότερης προσπάθειας ἐκμετάλλευσης ἑνὸς δίκαιου κοινωνικοῦ ἀγώνα. Εἶναι πάγια καὶ παραδοσιακὴ ἡ τακτικὴ χειραγώγησης μειονοτήτων ἀπὸ δυνάμεις πού δὲν αἰσθάνονται καμία ἐνοχὴ καθὼς υἱοθετοῦν ὁτιδήποτε μπορεῖ νὰ διακοσμήσει τὴν πρόσοψη πού κρύβει τὶς ἀληθινές τους προθέσεις: τὸ νὰ διαχειρίζονται τὶς πολιτικοκοινωνικὲς ἰσορροπίες κατὰ τὸ δοκοῦν, καὶ πάντα σύμφωνα μὲ ἰδιωτικὰ συμφέροντα.

  Ἡ Ἑλληνικὴ LGBT κοινότητα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἐξαίρεση. Ὡς μία ἀπὸ τὶς πλέον μισητὲς μειοψηφίες στὴν χώρα μας εἶναι καὶ ἰδιαίτερα εὐάλωτη σὲ τέτοιου εἴδους πειρατεῖες. Οὕτως ἢ ἄλλως, διαχρονικά, ἡ Ἑλλάδα εἶναι μία βαθιὰ ὁμοφοβικὴ καὶ ρατσιστικὴ χώρα. Τὰ πράγματα ὅμως ἔχουν φτάσει πιὰ σὲ ἕνα ὁριακὸ σημεῖο, σήμερα, πού ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία παραπαίει ὑπὸ ἀκροδεξιὸ καθεστὼς καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ὄχι μόνο δὲν ἀξίζουν ἕνα νομοσχέδιο προστασίας τους, ἀλλὰ διώκονται μέχρι θανάτου ἀπὸ τὶς Ναζιστικὲς συμμορίες πού λυμαίνονται τοὺς δρόμους κάθε πόλης τῆς ἐπικράτειας.

  ( συνεχίζεται ...)

  ReplyDelete
 57. ( συνέχεια...)


  Ἡ χορηγία τῆς Ἀμερικανικῆς πρσβείας δὲν πρόκειται γιὰ μεμονωμένο περιστατικὸ πού ἀφορᾶ μόνο τὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ πρόκειται γιὰ κίνηση πού συμπεριλαμβάνεται σὲ μία διεθνῆ προσπάθειας καπηλείας τοῦ LGBT κινήματος ἀπὸ ἐχθρούς της ἐλευθερίας. Ἐδῶ καὶ καιρό, ἡ Ἀμερική, καὶ οἱ πολυεθνικές της, ἔχουν ἀνάγει σὲ τέχνη τὸν σφετερισμὸ τοῦ LGBT κινήματος γιὰ ἴδιο ὄφελος. Παράδειγμα εἶναι ἡ πρόσφατη κατάργηση τοῦ νόμου πού ἐπέβαλλε στοὺς Ἀμερικάνους ὁμοφυλόφιλους στρατιῶτες νὰ κρατοῦν μυστικὴ τὴν σεξουαλική τους ταυτότητα. Αὐτὴ ἡ ἀπόφαση ἄρσης τοῦ ὁμοφοβικοῦ καθεστῶτος πού ἐπικρατοῦσε στὸν Ἀμερικανικὸ στρατὸ ἀποτέλεσε μία ἀπὸ τὶς βασικὲς προπαγανδιστικὲς μεθόδους ἐξωραϊσμοῦ τῶν πολέμων πού διεξάγονται ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐναντίον τοῦ Ἰρὰκ καὶ τοῦ Ἀφγανιστάν.

  Ἀποποινικοποιῶντας τὴν ὁμοφυλοφιλία στὸ στράτευμα, ὅπως καὶ εἶναι τὸ δίκαιο, ταυτόχρονα ἐπιχειρεῖται καὶ ἡ κατασκευὴ ἀνθρωπιστικοῦ προφὶλ γιὰ λογαριασμὸς τῆς Ἀμερικανικῆς ἰμπεριαλιστικῆς μηχανῆς θανάτου. Οἱ φωτογραφίες τῶν LGBT στρατιωτικῶν κατὰ τὴν ἐπιστροφή τους ἀπὸ τὰ μέτωπα τῶν Ἀμερικανικῶν πολέμων, καθὼς φιλοῦσαν τοὺς συντρόφους τους, ἦταν ἐξαιρετικὰ χρήσιμες ὡς προπαγάνδα προκειμένου νὰ ἀποσοβηθεῖ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας πού ἐκτελοῦσαν οἱ ὄψιμα ἀπελευθερωμένοι ὁμοφυλόφιλοι μισθοφόροι. Ἔτσι, ἁπλὰ καὶ καθόλου ὡραῖα, ὁ Ἀμερικανικὸς στρατὸς κέρδισε εὔσημα ἀνθρωπιστικῆς ὀργάνωσης μὲ τὸ νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὰ αὐτονόητα δικαιώματα τῆς συγκεκριμένης μειονότητας. Οἱ ἁπανταχοῦ ὀργανώσεις ὁμοφυλόφιλης ἀπελευθέρωσης δὲν ἔδειξαν καθόλου νὰ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν ὀξύμωρη συνύπαρξη τῆς ἀτομικῆς τους ἐλευθερίας μὲ τὰ ἀποτρόπαια ἐγκλήματα πολέμου πού διαπράττουν ἐν ὀνόματι τῆς αἱμοσταγοῦς πατρίδας τους.

  Ἀντίστοιχη περίπτωση ἰδιοποίησης τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῶν ὁμοφυλόφιλων εἶναι καὶ τὸ πολυδιαφημισμένο pride τοῦ Tel Aviv. H χαρούμενη καὶ πολύχρωμη παρέλαση ἀποτελεῖ ἀποπροσανατολιστικὸ ἐπιχείρημα κάθε φορά πού θίγεται τὸ ζήτημα τῆς ἐξόντωσης τῶν Παλαιστινίων καὶ τῆς καταπάτησης θεμελιωδῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων στὴν λωρίδα τῆς Γάζας. Ὁ στρεψόδικος συμψηφισμὸς ἔχει μάλιστα διαφημιστεῖ καὶ σὲ ἀφίσες τοῦ Ἰσραηλινοῦ ὀργανισμοῦ τουρισμοῦ, ὅπου δηλώνεται οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, πὼς τὸ Ἰσραὴλ εἶναι ὑπεράνω πάσας ὑποψίας περὶ τῆς καταπάτησης τῶν δικαιωμάτων μειονοτήτων, μιάς καὶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπολαμβάνουν κάθε σεβασμοῦ καὶ προστασίας ἀπὸ τὸ ἐκεῖ κράτος ζόφου.

  Πέρα ἀπ' ὅλα αὐτά, τὸ Ἀθηναϊκὸ Gay Pride ἔχει ἐξευτελιστεῖ πολιτικὰ μιάς καὶ πρόκειται γιὰ μία ἐμποροπανήγυρη πού ἔχει χάσει κάθε ἀντικειμενικὸ κῦρος καὶ ἔρεισμα σὲ ὅσους ὁμοφυλόφιλους θυμοῦνται καὶ τιμοῦν τὶς αὐθεντικές του διεκδικήσεις – πού δὲν εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὴν ἰσονομία καὶ τὴν δικαιοσύνη ἐκ μέρους τῆς κοινωνίας ἀπέναντί τους. Αὐτὰ τὰ δίκαια αἰτήματα δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ νοηθοῦν χωρὶς ἀλληλεγγύη μὲ ἀντίστοιχους κοινωνικοὺς ἀγῶνες - ὅπως ἐκεῖνος τῆς εἰρήνης. Συμμαχῶντας μὲ ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις, υἱοθετῶντας καπιταλιστικὰ μοντέλα προώθησης καὶ ἀγνοῶντας ἐπιδεικτικὰ τὸ ζοφερὸ κοινωνικὸ περιβάλλον πού ἐπικρατεῖ στὴν Ἑλλάδα αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὸ διασκεδαστικὸ καὶ ἀκίνδυνο θέαμα πού προσφέρουν στὰ κανάλια καὶ τοὺς περαστικοὺς οἱ Ἕλληνες ὁμοφυλόφιλοι δὲν εἶναι τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἕνα καρναβάλι. Μάλιστα, εἶναι ἕνα καρναβάλι πολὺ λιγότερο δηκτικὸ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς Πάτρας, μιάς καὶ οὔτε γιὰ τὰ προσχήματα τοῦ κοινωνικοῦ ἀγῶνα δὲν καίγεται κάποιος συμβολικὸς καρνάβαλος. Φαίνεται πὼς ἡ ἀποτροπὴ τῶν δαιμόνων πού διώκουν τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς ἐλευθερίας δὲν εἶναι τόσο σημαντικὴ προτεραιότητα ὅσο εἶναι ἡ συνθηκολόγηση μαζί τους.


  ====

  Διευκρίνιση δικιά μου , ὁ Π.Χατζηστεφάνου εἶναι διαφορετικό πρόσωπο ἀπό τόν Α. Χατζηστεφάνου τόν δημοσιογράφο καί ντοκυμαντερίστα...


  ReplyDelete
 58. Ὑπάρχει κάτι παραπάνω στὰ ὅσα καταγγέλλει ὁ κος Χατζηστεφάνου.Ὅχι μόνον οἱ γκέυ ἀλλὰ ὅλοι καταλήγουν νὰ συνάπτουν σχέσεις μεταξὺ τους μὲν σωματικές, πνευματικές, δέ, ταὑτόχρονα μὲ...τὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 59. Εν συντομία δίχως πολλές σάλτσες αυτή την φορά-και επειδή έχασα το αρχικό σχόλιο βέβαια που περιείχε οπτικοακουστικό υλικό- ο Φασισμός έχει μέλλον και δύναται να νικήσει το Ισλάμ εάν κάνει κάτι το πάρα πολύ απλό.


  Να απαγορεύσει το μπικίνι.

  Ειδάλλως...γιαχαμπίμπι γιαλελέλι...

  Μετά μουσικής:

  https://www.youtube.com/watch?v=Fi5VW1L56Ps

  (Μόλις έφαγα αγαπητοί μου συνσχολιασταί συνεπώς δεν δύναμαι λόγω αδρανοποιήσεως των άκρων μου και συσσωρεύσεως του αίματος στο στομάχι και λόγω ζέστης να μπω σε...ΦροϋδικοΠερικλογιαννοπούλιες αναλύσεις)

  ReplyDelete
 60. Και μην ξεχνάτε ε! Όταν """""εμείς""""" """""είχαμε""""" Πολιτισμό, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια! Για αυτό λόγω του τρομερού μας υπεραρίου, υπερβορείου, υπερελλανίου, υπερπανελληνικού μας πωλητυσμού* των Kings και του...Μπικινίου, οι εβραιομασώνοι σιωνιστοκομμουνιστοσυμμορίτες θέλουνε να μας φάνε! Τον νου σας αδέρφια!


  *προσωρινός βιασμός της λέξεως "πολιτισμός" λόγω τρολλαρίσματος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 18, 2016 at 8:39 AM

   Συγγνώμη που θα γίνω «κακός», αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα ελληνικά ειδωλολατρικά όργια της Αφροδίτης.

   Ή σαν αυτό για παράδειγμα.

   http://www.gatalexiko.gr/portalMedia/25sta%201400.jpg

   Η προσέγγιση που έχεις για την αρχαιότητα και τον πολιτισμό είναι ξεκάθαρα άγονη, ανιστορική και ανούσια.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 18, 2016 at 8:42 AM

   Πλάκα πλάκα hitακι το κομμάτι έτσι;

   χαχα... μέσα στο καυτό μου μπικίνι, τρέλα που για πάντα θα μείνει.

   Delete
  3. Χαχα άστα να πάνε. Ένοχε ναί αλλά όταν οι Έλληνες είχαν γίνει γραικύλοι, όταν ο έρως υπονομεύθη σε κάτι το σαρκικό ώστε και αντικατεστάθη έπειτα με την έλευση του Χριστιανισμού από την Αγάπη ως κάτι το μη-σαρκικό.

   Delete
 61. πάλι μάς κάματε τήν καρδιά περιβόλι Κυριε Δημήτρη μας....αλλά προτιμώ χίλιες φορές τίς "αλήθειες σας" όσο σκληρές καί νάναι παρά τά παραμυθάκια των διάφορων χατζατζαραιων...Νάστε ολοι καλά ΚΑΛΗ ΓΙΑΤΡΙΆ ΣΤΟ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΈΝΟ ΓΈΝΟς ΜΑς ....

  ReplyDelete