Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 26, 2018

460 - Πλανητισμός: Τὸ αὐριανὸ πολιτικὸ καθεστὼς τῆς γῆςΠαγκοσμία ἁρμονία τοῦ ἑλληνοκινεζικοῦ παγκοσμισμοῦ

460 - Πλανητισμός: Τὸ αὐριανὸ πολιτικὸ καθεστὼς τῆς γῆς

Τὸ 1% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς διοικεῖ τὸν πλανήτη. Καὶ δικαίως. Ὁ Πλάτων προωθοῦσε μία ἀριστοκρατία τοῦ πνεύματος τοῦ 1% ἀναπόσασπαστη ἀπὸ τὴν ὑλικὴ εὐημερία.  Ὁ λαὸς τοῦ 99% διοικεῖται σωστά, βασισμἐνος στὴν λαοκρατία ἀπὸ τὴν ἀριστοκρατία αὐτὴ τοῦ πολιτισμοῦ. Πνεῦμα καὶ χρῆμα ὑπῆρξαν πάντα ἀλληλένδετα στὴν δοιήκησι τῆς κοινωνίας.

Πέραν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὁ ταξικὸς παγκοσμισμὸς τοῦ μαρξισμοῦ λενινισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, βασίζεται στὴν ἀριστεία. Δύο εἶναι οἱ παγκόσμιοι πολιτισμοὶ ποὺ δικαιοῦνται ἀπὸ τὴν τρισχιλετῆ ἱστορία τους νὰ διοικοῦν τὸν πλανήτη: ὁ κινεζικὸς καὶ ὁ ἑλληνικός, ποιοτικῶς καὶ ἀσχέτως ποσοτικῶν μεγεθῶν.

Ἥδη ἡ Κίνα προβάλλει ὡς ἡγέτιδα τοῦ πλανήτου συνθέτοντας τὸν κομμουνισμὸ μὲ τὸν καπιταλισμό. Καπιταλιστικὸς σοσιαλισμὸς εἶναι τὸ σύνθημά της. Ὁ ἑλληνοεβραϊσμὸς διοικεῖ ἤδη τὸν ὑπόλοιπο πλανήτη ὡς στωϊκισμός.

Ἦλθε λοιπὸν ἡ στιγμὴ ὁ τρισχιλιετὴς ἑλληνισμὸς ποὺ κατηύθυνε τὸν ἑβραϊκὸ καὶ φραγκικὸ πολιτισμὸ νὰ συνθέσῃ, σὲ ἀντιπαράθεσι μὲ τὸν κινεζικό, τὸν δυτικὸ παγκοσμισμό,  νὰ ἀρπάξῃ τὰ ἡνία τοῦ πλανήτου, πέραν τοῦ συρρικνωμένου ἐθνικισμοῦ καὶ μὲ σύνθημα τὸν πλανητικὸ ἑλληνοκεντρισμὸ νὰ ἕλθη σὲ σύγκρουσι μὲ τὸν πλανητικὸ σινισμό, σὲ μία παγκόσμια ἀντιπαράθεσι ὑπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ἡγεσία, ἀπὸ τὴν   ὁποία θὰ προέλθῃ ἡ τελικὴ σύνθεσι τοῦ πλανητικοῦ συστήματος, ἡ ἑλληνοκινεζικὴ καπιταλοκομμουνιστικὴ ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσις.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                27 Νοεμβρίου 2018

Nov 25, 2018

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτοςΤὸ μαγικὸ ῥαβδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐξελληνίζει τὴν Οἰκουμένη. Τὸ ἐθνοκράτος εἶναι φυλακὴ γιὰ τὸν ἑλληνισμό

459 - Πρόγραμμα ἐξελληνισμοῦ τῶν ἀπανταχοῦ ἑλλήνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος

Ὅτι ὑπάρχει ὑπερπόντιος ἑλληνισμὸς ὅπως ὑπῆρχε στοὺ περασμένους αἰῶνες, ἐπὶ τρεῖς χιλιᾶδες χρόνια, εἶναι σήμερα μῦθος. Ἰδίως ἀπὸ Λακωνία ἐμετανάστευσαν χωρικοὶ ποὺ δὲν ἐγνώριζαν κἄν γραφὴ καὶ ἀνάγνωσι καὶ παρατημένοι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀφωμοιώθησαν στὰ ξένα καὶ παρέμειναν μὲ τὴν κούφια ἀναφώνισι “I am Greek”. Οἱ ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τους κατέφυγαν σὲ ῥωμαιοκαθολικὲς καὶ προτεσταντικὲς πρακτικὲς λειτουργῶντας σὲ ξένες γλῶσσες. Τὸ νὰ δώσῃς τὸ δικαίωμα ψήφου στοὺς ὁμογενεῖς στὶς ἐκλογὲς στὴν παρηκμασμένη γραικυλικὴ Ἑλλάδα εἶναι σὰν νὰ δίδῃς δικαίωμα ψήφου σὲ ξένους γιὰ νὰ διοικοῦν τὴν ἑλληνικὴ ἀποικία.

Ἕνα μελλοντικὸ ἐθνικὸ κράτος βασισμένο στὴν κατάργησι τῆς κομματοκρατίας πρέπει νὰ σχεδιάσῃ ἐθνικὴ πολιτικὴ γιὰ τοὺς ὁμογενεῖς. Χέρι μὲ χέρι,  κράτος καὶ  ἐκκλησία, βάσει σχέσεων συναλληλίας καὶ μόνον,  ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ κέντρο, θὰ ὀργανωθῇ ὡς ἐξῆς:

1) Διαπαιδαγώγησις  ἕξι μηνῶν δασκάλων καὶ ἱερέων στὸ ἐθνικὸ κέντρο  προτοῦ ἀποσταλοῦν στὰ διάφορα κράτη, κοντὰ στοὺς ὁμογενεῖς πρὸς ἐξελληνισμὸ τῶν ὁμογενῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ξένων, μὲ σύνθημα τὸν ἐξελληνισμὸ τῆς Οἰκουμένης. Ένθάρρυνσις τῶν ὁμογενῶν νὰ ἀποκτοῦν συνάμα μὲ τὴν ἑλληνικὴ καὶ ξένες ὑπηκοότητες καὶ νὰ ἐκλέγονται σὲ ξένα κοινοβούλια ὡς πέμπτες φάλαγγες τοῦ ἑλληνισμοῦ.

2) Ὑποχρέωσις χρησιμοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς πολυτονικῆς γραφῆς στὶς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καὶ τὰ σχολεῖα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀλλὰ καὶ συστηματικὴ ἐκμάθησις τῶν ἑλληνικῶν ἀπὸ τοὺς ξένους ποὺ θὰ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ὁμογενεῖς.

3) Αὐστηρὴ ἀπαγόρευσις κομματοκρατίας στὶς κοινότητες ὁμογενῶν ὑπὸ τὴν σκέπη ἐθνικῆς ὁμοφωνίας ὅλων τῶν δοξασιῶν, πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν, ἤτοι κομμουνιστικῶν, φασιστικῶν, φιλελευθέρων, ἀθεϊστικῶν, ἀρχαιολατρικῶν, ὀρθοδόξων, καθολικῶν, προτεσταντικῶν κ.ο.κ.

4) Ἐξελληνισμὸς στὴν καθημερινότητα ὅσο γίνεται ὅλων τῶν ξένων ὀνομασιῶν ἀντὶ τοῦ ἀντιθέτου. Τράμβιος γιὰ Trump (ὁ Καβάφης ἔγραφε Σακεσπῆρος γιὰ Shakespeare καὶ Βωδελαῖρος γιὰ Baudelaire) καὶ ὄχι  Τζίμμης γιὰ Δημήτρης καὶ Πῆτερ γιὰ Παναγιώτης.

5) Ἐκπαίδευσις τῶν ὁμογενῶν στὴν ψυχολογία τῆς προπαγάνδας ὅπως μὲ τὴν συστηματικὴ ἐρώτησι πρὸς τοὺς ξένους: «Ἐφ΄ὅσον ὅλοι συμφωνεῖτε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀξεπέραστος μὲ τὴν ἔκφρασί σας «we are all Greeks» πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνωρίζετε ἑλληνικά; Συνάμα ὅμως, ὑποχρέωσις τοῦ κάθε ὁμογενοῦς νὰ μαθαίνῃς ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες ξένες γλῶσσες γιὰ νὰ ἀποδεικνύῃ ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι ὁ περιούσιος λαὸς τῆς γῆς, κάτι ποὺ οὐδεὶς ξένος ἀμφισβητεῖ ὅταν δὲν εὑρίσκεται ἐνώπιο γραικύλου. Φέρ’εἰπεῖν ὁ ἑγγονός μου Μᾶρκος, 5 ἐτῶν ἔχει τέσσερεις ὑπηκοότητες καὶ τέσσαρα διαβατήρια: ἑλληνική, γαλλική, ἰταλική, καναδική καὶ ὁμιλεῖ χωρὶς ξένη προφορά, ἑλληνικά, γαλλικὰ καὶ ἰταλικά καὶ φυσικὰ συντόμως ἀγγλικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                25 Νοεμβρίου 2018
Nov 24, 2018

458- Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ : ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝΝέος Μάης τοῦ 68 τὸ 2018 στὸ Παρίσι ὡς ἔγχρωμη ἐπανάστασις


(Ἐπειδὴ μερικοὶ ἀναγνῶστες μου παρεξηγοῦν τὸ facebook , θεωρῶντας το σαχλὸ μέσον γιὰ ἀνταλλαγὴ εὐχῶν, οἰκογενειακῶν φωτογραφιῶν ἤ ἀστείων μηνυμάτων, τοὺς πληροφορῶ ὅτι ἐγώ, ὅπως πολλοὶ ἄλλοι, στὶς διάφορες γλῶσσες τοῦ κόσμου, τὸ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ ἐκφράσουν ἰδέες ἱστορικοῦ, πολιτικοῦ καὶ φιλοσοφικοῦ περιεχομένου καὶ ὅποιος σοβαρὸς ἄνθρωπος ἀπέχει ἀπὸ τὸ facebook στερεῖται συχνὰ σημαντικῶν πληροφοριῶν καὶ σκέψεων. Ἀνανεώνοντας λοιπὸν τὴν προτροπή μου πρὸς τοὺς ἀναγνῶστες αὐτοὺς νὰ εἰσέλθουν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀναδημοσιεύω στὸν ἐδῶ ἱστότοπό μου σημερινὸ ἄρθρο μου ἀπὸ τὸν λογαριασμό μου στὸ facebook, στὸ ὁποῖο, ἀπὸ χρόνια δημοσιεύω κείμενά μου σχεδὸν καθημερινῶς)Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ : ΤΡΑΜΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝ

Ἡ Γαλλία, παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ζῇ ἕναν νέο Μάη τοῦ 68 καὶ τούτη τὴν φορὰ ὅπως τότε μὲ ἔγχρωμη ἐπανάστασι (σήμερα μὲ χρῶμα κίτρινο τῶν «κιτρίνων γιλέκων» ἐπὶ τῆς Λεωφόρου τῶν Ἠλυσίων Πεδίων) ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγησι τῆς νέας Ἱωάννας τῆς Λωραίννης τῆς Γαλλίας, τὴν γαλάζια Μαρίν, ὑπερήφανη ἐθνικομπολσεβῖκα φασιστοκομμουνίστρια, μὲ τὴν προώθησι τοῦ ἐπαναστάτου οἰκοδόμου Δονάλδου Τραμβίου, κατὰ τοῦ τραπεζίτου τῶν Ῥότσιλντ, Ἐμμανουὴλ Μακρόν. 

Μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ἐγώ, παιδὶ τοῦ Μάη 68, ξαναβλέπω μέσα σὲ μόλις πενῆντα χρόνια τὸ παιδὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἡ Γαλλία τῶν ἀμετρήτων κοινωνικῶν ἐπαναστάσεων, νὰ ὀρθώνῃ καὶ πάλι τὸ ἀνάστημά της κατὰ τῆς δικτατορίας τοῦ φιλελευθερισμοῦ τῶν ὀνομαζομένων σκαιῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» τοῦ παγκοσμισμοῦ. 

Ἀθάνατη Γαλλία τοῦ Ῥουσσώ, κλίνω τὸ γόνυ εὐλαβικὰ ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου σου. Ὁ Κοραῆς εἶχε τελικὰ δίκαιο. Ἐνώπιον τῶν σημερινῶν Γραικύλων ὀρθώνεται ὁ νέος Ἕλλην, ὁ Γάλλος τῶν ῥουσσωϊκῶν ἀξιῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                            24 Νοεμβρίου 2018

Nov 18, 2018

457 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: φασίστας καὶ κομμούνι ἤ en attendant Godot-PanosΚομμουνιστικὸς πλατωνικὸς ἀριστοκρατισμὸς τοῦ Μαγιακόφσκι : Ὁ μικροαστὸς κοριός


457 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: φασίστας καὶ κομμούνι ἤ en attendant Godot-Panos

Ὕβρις καὶ μῖσος εἶναι τὰ χαρακτηρηστικὰ τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἔγκλημα ὅμως εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ κάθε ἀνθρώπου ὅταν δρᾷ. Ὁ ὑπαρκτὸς κομμουνισμὸς ὅπως ὁ ὑπαρκτὸς φασισμὸς ἦσαν καὶ εἶναι  ὑποχρεωτικὰ καὶ ἐξ ἴσου ἐγκληματικοί. 'Εν καιρῷ εἰρήνης ὁ Χίτλερ ἐσκότωσε περὶ τὰ 8 ἑκατομμύρια, ὁ Στάλιν περὶ τὰ 20 ἑκατομμύρια καὶ ὁ Μάο περὶ τὰ 60 ἑκατομμύρια. Ποία ἡ διαφορά; Αὐτὴ ποὺ πάντα ὑπῆρχε μεταξὺ τοῦ ἰταλοῦ μοναχοῦ Σαβοναρόλα καὶ τοῦ τοκογλύφου τοῦ πάπα: τὸ χρῆμα.

Ὁ κομμουνιστής, ὅπως καὶ ὁ χριστιανός (καὶ ὄχι μόνον οἱ σταυροφόροι ἀλλὰ καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι), σκοτώνει μὲν ἀλλὰ ἀπεχθάνεται τὸ χρῆμα διότι εἶναι ἀριστοκρατικὸς καὶ πλατωνικὸς στὸ πνεῦμα (Γι αὐτὸ καὶ ὁ Γεώργιος Γεωργαλᾶς ἀπὸ κομμουνιστὴς τοῦ ΚΚΕ ἔγινε πλατωνικός, ὅπως καὶ ἡ πλατωνικὴ κομμουνίστρια Ἔλλη Παππᾶ-Μπελογιάννη) . Ἀριστοκράτης ὅπως καὶ ὁ ἅγιος. Οἱ βίοι ἁγίων παρουσιάζουν ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἁγίους ὡς ἀριστοκράτες. Καὶ στὸν κομμουνισμό, οἱ μὲν ἡγέτες εἶχαν πάντα κάτι τὸ ἀριστοκρατικό (ὅπως ἡ κολωνακιώτικη οἰκογένειά μου), οἱ δὲ ἐργάτες κομμουνιστές (καὶ ὄχι τὸ λούμπεν προλεταριᾶτο) ἦσαν τῶν μεταλλουργῶν, δηλαδὴ τῆς ἀριστοκρατίας τῆς ἐργατικῆς τάξεως ποὺ εἶχαν μόνον τὰ μπράτσα τους γιὰ περιουσία. (Τὴν πρώτη μου κόρη, Τατιάνα, στὸ Παρίσι, τὸ 1960, ἐπέλεξα νὰ γεννηθῆ στὴν κομμουνιστικὴ κλινικὴ τῆς CGT τοῦ ΚΚΓ τῶν μεταλλουργῶν, μὲ τὴν σοβιετικὴ ἐπαναστατικὴ τότε μέθοδο τοῦ  ἀνωδύνου τοκετοῦ, καὶ τὴν ἐπωνόμασα «μικρὴ μεταλλουργό»).

Ὁ φασιστής, ὡς μικροαστός, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ τὸ χρῆμα καὶ ἐξομολογεῖται στὸν παπᾶ, ἐπαναλαμβάνοντας τὸ «ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ-χρῆμα», ἀλλὰ ὡς γεννημένος τοκογλύφος (γι αὐτὸ καὶ μεταθέτει στὸν ἑβραῖο τὸ ἰδικό του ἁμάρτημα καὶ ὑποβιβάζει τὸν ἀριστοκράτη κομμουνιστὴ γιὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα) ῥέπει πρὸς τὸν μαυραγοριτισμὸ τῆς Κατοχῆς τοῦ «βᾶστα Ῥόμμελ» καὶ τῆς ἐθνικοφροσύνης (ὡς ἀντίθεσις τοῦ ἐθνικισμοῦ).

Ὅμως, ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει καὶ λύνει τὴν ἀντίθεσι: μὲ τὴν σύνθεσι κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ στὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ. Καὶ τὸ λούμπεν προλεταριᾶτο  στὸ ὁποῖο ὁ Χίτλερ, στὰ νειᾶτα του, στοὺς δρόμους τῆς Βιέννης ἐφοβεῖτο νὰ βυθισθῇ καὶ στὸ ὁποῖο ἀνήκουν σήμερα οἱ λαθρομετανάστες ποὺς ἀγκαλιάζονται ἀπὸ τὸ ΚΚΕ, τείνει, μὲ τὴν φασιστικοποίησι τοῦ πλανήτου νὰ πραγματώσῃ τὴν σύνθεσι αὐτή, μὲ τσεκούρι καὶ αἷμα φυσικά.

Δημήτρης Κιτσίκης         18 Νοεμβρίου 2018

Nov 16, 2018

456 - Fake News – Τὰ θεμέλια τοῦ Κοινοβουλευτισμοῦ τρίζουν ὑπὸ τὰ ψεύδηΓελοιοποήσις τοῦ ἱστορικοῦ Νίκου Σβορώνου

456 - Fake News – Τὰ θεμέλια τοῦ Κοινοβουλευτισμοῦ τρίζουν ὑπὸ τὰ ψεύδη. Ἡ φάρσα τῆς Ἐπετείου τῆς 17 Νοέμβρη ἤ γιατὶ ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός (17 Νοεμβρίου 2018 - Πρὶν ἀπὸ 6 χρόνια, ὡς ἱστορικὸς ἀλλὰ καὶ ὡς ἕλλην πολίτης τοῦ κρατιδίου, ἀναρτοῦσα στὴν ἱστοσελίδα μου, Ἐνδιάμεση Περιοχή, τὸ παρακάτω σημείωμα. Τὸ ψεῦδος στὴν Ἱστορία ποτὲ δὲν παραμένει ἀτιμώρητο. Ἡ τιμωρία ἠμπορεῖ νὰ ἀργῇ νὰ ἐπέλθῃ ἀλλὰ κάποια στιγμή, ὡς μπούμερανγκ, θὰ συντρίψῃ τὶς κεφαλὲς τῶν ἀχρείων, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν δημοσιογράφων. Ἔτσι ἔγινε καὶ μὲ τὰ δυτικὰ ψεύδη τῶν σταυροφοριῶν πού, ἀκόμη καὶ τὸ 2018, ὁ Γάλλος δημοσιογράφος τοῦ Figaro, ὀνόματι Éric Zemmour, στὸ σημερινὸ εὐπώλητο (μπὲστ σέλλερ, στὴν Γαλλία), μὲ τίτλο, Destin français, τολμᾷ νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι τὰ φοβερὰ φραγκικὰ ἐγκλήματα τῶν σταυροφόρων ποὺ ἐσυνεχίσθησαν μὲ τὴν ἐξάπλωσι τοῦ δυτικοῦ ἐγκλήματος σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, μέσῳ τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ (ἔτσι ὅπως τὸ 1915 τὸν περιέγραψε ὁ Λένιν) ἠδύναντο νὰ παραμείνουν ἀτιμώρητα. Καὶ σήμερα, κατόπιν χιλίων  χρόνων φοβερῶν φραγκικῶν ἐγκλημάτων ἡ Δύσις κατακλύζεται ἀπὸ Ἀνατολάς, ἀπὸ λαθρομετανάστες καὶ τζιχαδιστές, δίδοντας τὸ δίκαιο τέλος στὸ ἔκτρωμα ποὺ ὠνομάσθη Δύσις! Ἔτσι καὶ μὲ τὸ ψεῦδος τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Πολυτεχνείου. Ἡ Νέμεσις ἔρχεται. Δημήτρης Κιτσίκης)

Ἐπιτέλους ἀρκετὰ! Ἡ κοροϊδία ἀρκετὰ ἐκράτησε, ἀρκετά! 39 ὁλόκληρα χρόνια [γράφοντας τὸ 2012]. Ἀναφέρομαι στὴν πλέον κορυφαία ἀηδιαστικὴ ὑποκρισία τῆς ἐπετείου τοῦ Πολυτεχνείου ὅπου παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ καταθέτουν λουλούδια δίπλα στοὺς κοινοβουλευτικοὺς ἐγκληματίες τῆς χώρας, γιὰ νὰ ἑορτάσουν ἀπὸ κοινοῦ μία ἐξέγερση ποὺ ἐπέτρεψε στοὺς τελευταίους νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν ἐξουσία. Ναί, ὁ βασιλιᾶς εἶναι γυμνός. Ναί δὲν ὑπῆρξαν θύματα τοῦ Πολυτεχνείου. Διαφορετικά, ποὺ εἶναι οἱ μαρμάρινες στῆλες τῶν ὀνομάτων τῶν πεσόντων ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ μνημεῖα τῶν πεσόντων τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου; Ποὺ εἶναι οἱ μαυροφορεμένες μάνες τῶν πεσόντων; Τί σχέση ἔχει ἡ κεφάλα τοῦ φίλου μου ἱστορικοῦ Νίκου Σβορώνου (1911-1989), ποὺ ἐφιλοτέχνησε στὸ Παρίσι, πρὶν ἀναχωρήσῃ τὸ 1950, ὁ κομμουνιστὴς γλύπτης Μέμος Μακρῆς (1913-1993), ὁ ὁποῖος μετὰ τὸ Παρίσι εἶχε καταφύγει στὴν Οὑγγαρία; Ὅταν ἐπιστρέφοντας στὴν Ἑλλάδα, τοῦ ἐζητήθη νὰ φιλοτεχνήσῃ μνημεῖο γιὰ τοὺς οὐδέποτε πεσόντες τοῦ Πολυτεχνείου, ἀνέσυρε ἀπὸ τὸ ἀτελιέ του τὴν σκονισμένη προτομὴ τοῦ φίλου του Σβορώνου καὶ τὴν ἐσέρβιρε ὡς μνημεῖο πεσόντων! Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ Μεταπολίτευση ἐβυθίσθη ὡς σάπιο καράβι στὸν πάτο τοῦ ὠκεανοῦ. Ἐμεῖς οἱ ἐπαγγελματίες ἱστορικοὶ ποτὲ δὲν θὰ δεχθοῦμε νὰ ἐξευτελισθοῦμε ἀναγνωρίζοντας ὡς ἀληθινὸ αὐτὸ τὸ τεράστιο ψέμα. Τελεία καὶ παῦλα.                           Δημήτρης Κιτσίκης, 17 Νοεμβρίου 2012


Nov 6, 2018

455 - Ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ῥωμαϊκὴ πλέμπα στὸ ἔλεος τῆς προπαγάνδας τῶν ἑκατέρωθεν πολιτικῶν
Βαρβαρός, ὁ Λέσβιος Ῥωμηὸς πρόγονος τοῦ Μυτιληνιοῦ Δημήτρη Κιτσίκη

455 - Ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ῥωμαϊκὴ πλέμπα στὸ ἔλεος τῆς προπαγάνδας τῶν ἑκατέρωθεν πολιτικῶν

Ὁ ἑλληνικὸς καὶ τουρκικὸς λαὸς εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ λαοῦ τῆς Ῥώμης.  Βυζάντιο καὶ Ὀθωμανία ὑπῆρξαν ἐπισήμως συνέχεια τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. Συνεπῶς Ἕλληνες δὲν ὑπῆρξαν πρὸ τοῦ 1821 καὶ Τοῦρκοι δὲν ὑπῆρξαν πρὸ τοῦ 1923.
Αὐτὴ ἡ σημερινὴ ἑλληνοτουρκικὴ πλέμπα, στὴν ἀμάθειά της ὑπῆρξε στὸ παρελθὸν τὸ κλωτσοσκοῦφι στὸ Κολοσσαῖο τῆς Ῥώμης, τῆς Πόλης, τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀγκύρας, φερομένη ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν ἰσχυρῶν, μὲ ἀκαταλαβίστικο μῖσος κατὰ τῶν πάντων, σχετικὰ μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ κάθε ἰσχυροῦ, σήμερα ὁ γραικύλος κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ ὁ τουρκύλος κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

Πῶς δουλεύουν τὴν ἑλληνοτουρκικὴ πλέμπα σήμερα οἱ ἑκατέρωθεν ἰσχυροί; Ὁ Ἔρντογαν βγάζει τὸ πλοῖο Βαρβαρὸς στὸ πέλαγος, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ περιφήμου προγόνου μου Ῥωμηοῦ Μυτιληνιοῦ (1466-1546), ἀρχικῶς πειρατοῦ ποὺ ὁ σουλτᾶνος τὸν ἔχρισε ὑπουργὸ Ναυτιλίας μὲ ναυτικὸ ἕλληνες πειρατές ὀνομαζομένους λεβέντες. (Ἀρχικά, ἡ λέξις «λεβέντ» ἐσήμαινε τὸν ἄνθρωπο χωρὶς γῆ καὶ τὸν ἄνεργο ὁ ὁποῖος ἐνδεχομένως ἐγένετο ληστὴς στὴν ξηρὰ ἤ τὴν θάλασσα). Κατόπιν ἀποκαλεῖ πειρατὲς τοὺς Ἕλληνες, σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς νομοταγεῖς Τούρκους.

Ἔρχεται ὁ Μπαχτσελί, ἡγέτης τοῦ ἐθνικιστικοῦ MHP  καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ Αἰγαῖο (ὑπὸ τὸν Ῥωμηὸ Βαρβαρό) ὑπῆρξε πάντα τουρκικὴ λίμνη ἐνῶ ὑπῆρξε πάντα βυζαντινωθωμανικὴ λίμνη. Καὶ γαυγίζουν τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ὅτι ὁ Μπαχτσελὶ παραληρεῖ. Ἔρχεται ὁ Πᾶνος Καμμένος καὶ δηλώνει ὅτι ποτέ, ἀπὸ αἰῶνες, ποτὲ οἱ Ἕλληνες δὲν ὑπῆρξαν πειρατές, καὶ γαυγίζουν τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ ὅτι ὁ Πᾶνος παραληρεῖ, ἐνῷ ὁ Μοντεσκιέ (1689-1755) λέγει ὅτι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν πειρατές. Βλέπε, «Οἱ ἕλληνες πειρατές» στό:                                     

https://www.historyextra.com/period/ancient-greece/piracy-in-ancient-greece/

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς Τσίπρας θὰ συναντηθῇ μὲ τὸν Ἔρντογαν, κατόπιν δηλώσεως τοῦ τούρκου ὑπουργοῦ Ἀμύνης στρατηγοῦ Χουλουσὶ Ἀκάρ, οἱ δύο πλευρὲς νὰ λύσουν μιὰ και καλὴ ὅλα τὰ προβλήματα στὸ Αἰγαῖο, τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο καὶ τὴν Κύπρο, μὲ ἐνθάρρυνσι τοῦ Δονάλδου Τραμβίου ποὺ ἐξαιρεῖ ἀπὸ τὸ ἰρανικὸ πετρελαϊκὸ ἐμπάργκο μόνον τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία, μὲ προοπτικὴ μίας μελλοντικῆς τριπλῆς συμμαχίας Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰρὰν  κατὰ τῆς Κίνας.

Ὅσο γιὰ τὴν χιλιοειπωμένη πρὸς τὴν ἀμαθῆ πλέμπα λέξι «δημοκρατία», ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκφρασι «ἀνθρώπινα δικαιώματα», καὶ «σεβασμὸ πρὸς τὸ διεθνὲς δίκαιο», ὅλοι  οἱ σημερινοὶ καὶ μελλοντικοὶ ἡγέτες, ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς τοῦ Αἰγαίου, τὶς ἐπαναλαμβάνουν αὐξάνοντας ἠθελημένα τὸ μῖσος τοῦ «πόπολο», τοῦ Ἑλληνος κατὰ τοῦ Τούρκου καὶ τοῦ Τούρκου κατὰ τοῦ Ἕλληνος.

Φθάνει νὰ διαβάσετε τὸ μόλις ἐκδοθὲν βιβλίο μου «Προπαγάνδα καὶ πιέσεις στὴν διεθνῆ πολιτική» (Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος)  γιὰ νὰ καταλάβετε:


Κακόμοιρε λαέ! Πάντα προδομένε ἀπὸ τὴν ἀμάθειά σου!

Δημήτρης Κιτσίκης                     6 Νοεμβρίου 2018


Nov 1, 2018

454 - Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ
Ἡ Ἀσία Μπίμπη μὲ δύο ἀπὸ τὰ πέντε παιδιά της πρὸ τῆς φυλακίσεώς της

454  - Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ

Τὸ εἶπε ὁ ἄθεος Μὰρξ καὶ εἶχε ἀπολύτως δίκαιο: Ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ. Τὸ εἶπε καὶ ὁ πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Ἡ Ὀρθοδοξία ὄχι μόνον δὲν εἶναι θρησκεία, ἀλλὰ καὶ θεραπεύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ἀσθένεια τῆς θρησκείας».

Ὅλες οἱ θρησκεῖες (ἑβραϊσμός, χριστιανισμός, ἰσλάμ, ἰνδουϊσμός) εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ φανατικές.Ἔχουν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους καὶ καταδικάζουν τοὺς ἀλλοθρήσκους ὡς δαιμονισμένους καὶ τὸ φαγητό τους μαγαρισμένο. Γιὰ τὸν ὁμόθρησκο τὸ ὕδωρ εἶναι ἁγιασμένο, γιὰ τὸν ἀλλόθρησκὸ εἶναι μολυσμένο.

Ὁ υἱός μου, ὁ ἰνδουϊστὴς δὲν πίνει τὸ νερὸ καὶ δὲν τρώει ἀπὸ τὸ φαγητὸ τοῦ χριστιανοῦ πατέρα του καὶ μαγειρεύει  μόνος του τὸ φαγητὸ ποὺ θὰ φάῃ. Δὲν τρώγει ποτὲ τὸ ἴδιο φαγητὸ ποὺ ἐμαγείρευσε ὁ πατέρας του.

Ἰδοὺ ἡ περίπτωσις τῆς Σαμαρείτιδος, ὅπως τὴν διηγεῖται ὁ Ἰωάννης, στὸ κεφάλαιο Δ΄ τοῦ Εὐαγγελίου του: Ὁ Ἰησοῦς ἐκάθητο  πλησίον τοῦ πηγαδιοῦ, πηγὴ ποὺ εἶχε ἀνοιχθῆ ἀπὸ τὸν Ἰακώβ. Ἔρχεται μία γυναῖκα Σαμαρείτιδα, μὴ ἑβραία, διὰ νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὸ πηγάδι νερὸ καὶ ὁ Ἰησοῦς τῆς ἐζήτησε νερό. Ἡ Σαμαρεῖτις ἀπαντᾷ: «Πῶς σύ, ὁ ὁποῖος εἶσαι Ἰουδαῖος, καταδέχεσαι καὶ ζητεῖς νὰ πίῃς νερὸ ἀπὸ ἐμέ, ἡ ὁποία εἶμαι γυναῖκα Σαμαρείτισσα;», διότι οἱ Ἰουδαῖοι ἐμίσουν τοὺς Σαμαρεῖτες καὶ δὲν ἤρχοντο εἰς σχέσεις μὲ αὐτοὐς.

Ἰδού τώρα, δύο χιλιάδες χρόνια ἀργότερα στὸ Πακιστάν, τὸ 2009, μία γυναῖκα ἀγρότισσα ῥωμαιοκαθολική, ὀνόματι Ἀσία Μπίμπη, μητέρα πέντε παιδιῶν, ποὺ ἠργάζετο στὰ χωράφια, ἐδίψασε, ἤπιε νερὸ ἀπὸ τὸ πηγάδι καὶ ἔφερε νὰ δροσισθοῦν καὶ οἱ συγχωριανές της μουσουλμᾶνες. Αὐτὲς τῆς εἶπαν: πῶς ἐτόλμησες, ἐσὺ χριστιανὴ καὶ ἤπιες ἀπὸ τὸ νερὸ τῶν μουσουλμάνων; Τώρα ποὺ ἤπιες, ἐμαγάρισες τὸ νερὸ καὶ ἀπαγορεύεται πλέον νὰ τὸ πίουν μουσουλμᾶνοι. Ἡ γυναῖκα φυλακίζεται καὶ καταδικάζεται σὲ θάνατο. Μετὰ δὲ 3.422 ἡμέρες φυλακῆς, τὸ 2018, ἀθωώνεται καὶ ἀπελευθερώνεται καὶ οἱ ἰσλαμιστὲς βάζουν τὸ κεφάλι της σὲ άμοιβὴ 375.000 δολλάρια γιὰ ὅποιον τὴν δολοφονήσει. Ἔχουν ἤδη δολοφονήσει σημαίνοντες μουσουλμάνους Πακιστανοὺς ποὺ τὴν ὑπεστήριξαν, ἤτοι τὸν κυβερνήτη τῆς ἐπαρχίας Πάντζαμπ τοῦ Πακιστάν καὶ τὸν ὁμοσπονδιακὸ ὑπουργὸ Μειονοτήτων τῆς πακιστανικῆς κυβερνήσεως. Χιλιάδες λαοῦ στοὺς δρόμους τῶν πόλεων τοῦ Πακιστάν, διαδηλώνουν ζητῶντας τὴν θανάτωσι τῆς Ἀσίας Μπίμπη.

Στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τοῦ Στρασβούργου, τὸν Ὀκτώβριο 2018,  ὁ πρόεδρός της Antonio Tajani, στὸ ὄνομα τῶν περιφήμων ὑποκριτικῶν δυτικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὄχι  μόνον δὲν κατεδίκασε τὴν ἀπεχθῆ τούτη πράξι, ἀλλὰ ὡς Πόντιος Πιλᾶτος ἐδήλωσε:

«Asia Bibi enraged some women for having drunk from a well. According to those women, such contact with Christian lips would have contaminated the water. After being attacked and reported for blasphemy, Asia Bibi risks being hanged. I ask the Pakistani authorities… to make sure that this woman can have a fair trial and to avoid any form of discrimination or religious prejudice».

Μὲ ἄλλα λόγια τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν δυτικῶν ἀθέων εἶναι μία θρησκεία σὰν τὶς ἄλλες, δηλαδὴ ἐξόχως φανατική.

μακαριστὸς πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης, φίλος καὶ συνεργάτης μου, ἔγραψε στὸ τεῦχος 8, θέρους 1998, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, «Ἐνδιάμεση Περιοχή»: 

Ὀνομάζομε τὴν θρησκεία νευρολογικὴ ἀσθένεια διότι ἀρρώστια αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ ἕνα βραχυκύκλωμα μεταξὺ τοῦ νευρικοῦ συστήματος ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν «καρδιά»  τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ποὺ ἐλέγχει τὴν κυκλοφορία τοῦ «νωτιαίου ὑγροῦ», καὶ τοῦ κυκλοφοριακοῦ συστήματος ποὺ ἐπικεντρώνεται στὴν καρδιὰ καὶ στέλνει τὸ αἷμα σὲ ὅλο τὸ σῶμα, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ νευρικοῦ συστήματος...Πάντως, ἰδέα ὅτι θρησκεία εἶναι χρήσιμη καὶ ἀναγκαία γιὰ τὴν κοινωνία εἶναι τελεία ἀνοησία” .

Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι θρησκεία εἶναι πίστις στὸν Θεό, γι ἀυτὸ καὶ ἐγὼ εἶμαι χριστιανός. Χριστὸς εἶναι ἀγάπη καὶ τίποτα ἄλλο. Γιαὐτὸ καὶ ἀγάπη ἐπεκτείνει ἐνῶ τὸ μῖσος συρρικνώνει.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             1 Νοεμβρίου 2018