Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 25, 2020

568 – Ὁ Ῥουσσῶ καὶ ὁ ἈρμαγεδδώνΟἱ δέκα ἐντολὲς τοῦ Ἑωσφόρου. Σήμερα συνεχίζουμε νὰ τὶς ἐκτελοῦμε μὲ τὴ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλοι  Ἀρμαγεδδῶνες

568 – Ὁ Ῥουσσῶ καὶ ὁ Ἀρμαγεδδών

Ὁ Ῥουσσῶ ὑπῆρξε ὁ πρῶτος λαϊκὸς χριστιανὸς αἱρετικὸς ποὺ ἐγνώρισε κατόπιν ἀποκαλύψεως ὅτι πρόοδος δὲν ὑπάρχει, τὴν ἐποχὴ τοῦ γαλλικοῦ Διαφωτισμοῦ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος ποὺ εἶχε ἐξαγγείλει μὲ θρησκευτικὴ πίστι τὴν ἰδέα τῆς προόδου τῆς Ἀνθρωπότητος μέσῳ τῆς τεχνολογίας,

Προερχόμενος ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν φιλοσόφων διαφωτιστῶν τῶν ἐγκυκλοπαιδιστῶν τῶν Ντιντερό, Βολταῖρο καὶ Ντ’Ἀλαμπέρ, αἰφνιδίως κατεκεραυνώθη ἀπὸ θεϊκὴ ἀποκάλυψι καὶ ἀνέκραξε: Ὄχι, λάθος μας, ἡμῶν τῶν διαφωτιστῶν, πρόοδος δὲν ὑπάρχει, εἶναι ψεῦδος. Ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν δὲν ἔφερε οὐδεμίαν πρόοδον. Ἀντιθέτως κατέστρεψε τὴν Ἀνθρωπότητα.

Δηλαδὴ τὸ χριστιανικὸ ἔνστικτο τοῦ Ῥουσσῶ, τοῦ μεγαλυτέρου φιλοσόφου μετὰ τὸν Πλάτωνα καὶ πρὸ τοῦ Μάρξ, τὸν ἐβοήθησε νὰ καταλάβῃ ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἐκδιώξεως τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ τῆς πτώσεως τοῦ πρώτου τῶν ἀγγέλων τοῦ φωτός, τοῦ Ἑωσφόρου, λόγῳ ζηλοτυπίας, ἐπὶ τῆς γῆς, γινόμενος βασιλεὺς τῆς Ἀνθρωπότητος, κάθεν ἡμέρα ποὺ περνᾷ ἡ Γῆ βυθίζεται ἔτι περισσότερον στὴν κινουμένη ἄμμο τῆς ἐμπνεομένης ἀπὸ τὸν Ἑωσφόρο, τεχνολογίας.

Ἀμέσως μετὰ τὴν Πτῶσιν, τὰ πρῶτα τέκνα τῶν πρωτοπλάστων ἐλογομάχησαν καὶ ἠττήθη ὁ προστάτης τῶν ζώων ἐπὶ τῆς γῆς ὁ νομὰς βοσκὸς Ἄβελ ποὺ ἐθυσίαζε στὸν Θεὸ ἐρίφιο χωρὶς νὰ τὸ τρώγῃ ἀπὸ τὸν ἀδελφό του γεωργὸ καὶ σφαγέα ζώων Κάϊν ποὺ ὡς ἀδελφοκτόνος τὸν ἐφόνευσε. Τότε ὁ Θεὸς ἐτιμώρησε τὸν Κάϊν μετατρέποντάς τον σὲ μετανάστη καὶ μαζὶ μὲ τὸν υἱό του τὸν Ἐνὼχ ἵδρυσαν τὴν πρώτη πόλι.

Δηλαδὴ ὁ Ἑωσφόρος ὡς βασιλεὺς τῆς Γῆς, ἐπέρασε τὴν Ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὰ τρία κύρια κατηφορικὰ στάδια τῆς ἀνθρωπίνης πτώσεως: ἀπὸ βοσκός, σὲ γεωργὸ καὶ κατόπιν σὲ ἀστό.

Στὸ σημερινὸ στάδιο τῆς ἀστικῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας, ὁ ἀστὸς ἀναπωλεῖ μὲ νοσταλγία τὴν ἐποχὴ ποὺ διεβίωνε στὸ χωριό, καὶ ὁ Ῥουσσὼ στὸ πόνημά του σχετικὸ μὲ τὴν προέλευσι τῆς ἀνισότητος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἀναπολεῖ μὲ νοσταλγία τὴν ἐποχὴ πρὸ τῆς περιφράξεως χωραφιῶν ἀπὸ τὸν ἀγρότη, ὅταν ἡ γῆ ὡς βοσκοτόπια ἐπέτρεπε στοὺ νομᾶδες νὰ βοσκοῦν χωρὶς φραγμοὺς τὰ κοπάδια τους.

Ἡ ἀνυπόφορος αὐτὴ νοσταλγία τοῦ παραδείσου ἀπὸ τὸν σημερινὸ ἀστὸ ἔφερε τὸν Χίτλερ νὰ κατηγορῇ τοὺς ἑβραίους ἐμπόρους καὶ τραπεζῖτες γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς ἀστικοποιήσεως καὶ περιεφέρετο στὰ χωράφια μὲ τὴν Εὔα ντυμένοι καὶ οἱ δύο άγρότες, μὲ τὴν ἐνθουσιώδη ὑποστήριξι τοῦ Ἑωσφόρου.

Ὁ Ἀρμαγεδδὼν δὲν σημαίνει τὸ τέλος τοῦ κόσμου. Τὸ 666, δηλαδὴ ὁ Ἑωσφόρος δὲν εἶναι νεοφερμένο. Ὑπάρχει ἡ σταθερά, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων. Τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν ἔχει ξεκινήσει  σήμερα. Ὑπάρχει στὸ πετσί μας ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἁπλῶς κάθεν ἡμέρα τὸ αἰσθανόμεθα ὅλο καὶ πιὸ ἐπώδυνο. Ἡ πτώσις θὰ συνεχισθῇ μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία.

Ἐμεῖς τὶ πρέπει νὰ κάνουμε; Νὰ ἔχουμε πίστι στὸν Χριστό, νὰ προσευχόμεθα μὲ οἰκογένεια καὶ παραδοσιακὲς ἀξίες, περιμένοντας τὴν ἐπιστροφή του. Εἶναι ὅμως ἀδύνατον νὰ σταματήσωμε τὴν κατρακύλα, δηλαδὴ  αὐτὸ ποὺ ὀνομάζομε Ἀρμαγεδδῶνα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                     25 Ἀπριλίου 2020

Apr 24, 2020

567 –Τὸ καταραμένο «θά» ποὺ κατέστρεψε τὴν φυλή μας


Ὁ κοιμώμενος δήμαρχος. Παρακαλοῦμε μὴν τὸν ξυπνᾶτε!


567 –Τὸ καταραμένο «θά» ποὺ κατέστρεψε τὴν φυλή μας

Θατζῆς δὲν εἶμαι σὰν τὸν δήμαρχό μου. Ἕλλην εἶμαι. Κάποιος φίλος πρὸ ἐτῶν ποὺ ἐγνώριζε μοῦ εἶπε: λάθος στὰ ἑλληνικὰ εἶναι νὰ λές, ὅπως ὅλοι μας, «θὰ πρέπει», παρὰ μόνον «πρέπει» στὸ αὔριο ὅπως καὶ στὸ σήμερα, διαφορετικὰ γράφεις «θὰ πρέπῃ», κάτι ποὺ εἶναι ἀνορθόγραφο.

Τὸ ἐφιλοσόφησα. Ἄνοιξα τὸ ἐτυμολογικὸ λεξικό καὶ τὶ διαβάζω; Στὰ ἀρχαιοελληνικά, ὅταν  εἴμεθα Ἕλληνες καὶ ὄχι Γραικύλοι, τὸ μόριο «θά» δὲν ὑπῆρχε. Στὸ Βυζάντιο ὅμως εἰσῆλθε μὲ τὸ γραικυλικὸ ψυχολογικὸ στοιχεῖο.

Διαβάζω: «θά: στὴν μεσαιωνικὴ ἑλληνικὴ τὸ θά – θένα - θέλει ἵνα. Στὴν ἑλληνιστικὴ κοινὴ «θέλω ἵνα», «θέλω γιὰ νά». Δηλαδὴ τὸ «θά» στὸ σήμερα, ὄχι στὸ αὔριο. Ἀλλὰ ἀργότερα ὑπερίσχυσε πλήρως τὸ γραικυλικὸ στοιχεῖο τῆς ἀναποτελεσματικότητος.

Σήμερα λοιπόν ἔχουμε τὰ «θά» τοῦ κοιμωμένου δημάρχου: Σκοτώνεται νὰ ἐκλεγῇ ὁ δήμαρχος, παίρνει μισθὸ καὶ μετὰ κάααθεται καὶ λέγει:

Τὸ «θά»,
1.   Χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῶν ῥηματικών τύπων ποὺ περιγράφουν μία πράξι ἡ ὁποία πρόκειται νὰ γίνῃ στὸ μέλλον: αὔριο τὸ πρωὶ θὰ πάω στὴν τράπεζα (στιγμιαῖος μέλλων): σίγουρα γιὰ νὰ τσεπώσω.           
Ὅλο τὸ τριήμερο θὰ διαβάζω (ἐξακολουθητικὸς μέλλων): σίγουρα ποτέ.
Σε δέκα μέρες θὰ έχω τελειώσει τὴν εργασία (συντελεσμένος μέλλων): ἔ ὄχι καὶ κορόϊδο, τόσο γρήγορα.

2.   Χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῶν ῥηματικῶν τύπων ποὺ περιγράφουν κάτι πιθανό, δυνατὸ ἤ μὴ πραγματικό:
Εἶναι πολὺ σκεφτικός, ἄρα θὰ πρέπει νὰ συμβαίνῃ κάτι σοβαρό (: κάτι πιθανό): δὲ βαριέσαι λέγει ὁ δήμαρχος.

Παρακαλῶ, θὰ μοῦ δώσετε λίγη προσοχή; (κάτι δυνατό): ὄχι βέβαια.

Ἄν εἶχα διαβάσει, θὰ εἶχα γράψει καλύτερα (κάτι μὴ πραγματικό): μὰ τὸ διάβασμα εἶναι ἄγνωστο γι αὐτόν.    

3. Βαρέθηκα τὰ θὰ σου (μόνο στὸν πληθυντικό) : τὶς ὑποσχέσεις τοῦ δημάρχου.
(Βικιπαιδεία)

Κάποτε λοιπὸν θὰ ἀνατεἰλῃ ἡλιος ἐδῶ καὶ τώρα. Μέχρι τότε τὸν δήμαρχο μὴν τὸν ξυπνᾶτε.

Δημήτρης Κιτσίκης                       24 Ἀπριλίου 2020
Apr 22, 2020

566 - Ὁ Χριστὸς ὡς πρότυπο
566 -  Ὁ Χριστὸς ὡς πρότυπο

Πέραν ὅλων τῶν ἡρώων γιατὶ ἐπιλέγω τὸν Χριστὸ ὡς τὸ τέλειο πρότυπο;

Διότι ἀντιπροσωπεύει ὅλο μου τὸ πιστεύω καὶ ὅλον τὸν ἀλγόριθμο ποὺ τελικὸ στόχο ὑποχρεωτικὸ καὶ ἀμετακίνητο εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

Δηλαδή, στὶς ἐνδιάμεσες καταστάσεις εἶμαι τὴν  ἴδια  στιγμή, κομμουνιστής, φασιστής, ἀναρχικός, βασιλικός, αὐτοκρατορικός, χουντικός, προφήτης, ἐξολοθρευστής,  ἐλευθεροτέκτων, Ἕλλην, Τοῦρκος, Γάλλος, Καναδός, παγκοσμιστής, ἐθνικιστής, διεθνιστής, Ἰνδουϊστής, μουσουλμᾶνος, ἑβραῖος,  ῥωμαιοκαθολικός,  προτεστάντης, φιλελεύθερος-σατανιστής (ἐφ’ὅσον ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ ὅπλο τοῦ Σατανᾶ), χιτλερικός-σατανιστής (ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ἀκόμη καὶ τὸν Ἑωσφόρο). 

Ἡ πρόθεσις «ἀντί» δὲν μὲ ἀντιπροσωπεύει ποτὲ καὶ σὲ καμμία περίπτωσι ἐφ’ὅσον ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλο ἀνεξαιρέτως τὸ σύμπαν.

Ἡ ὅλη μου πορεία στὸ ἀπόλυτο χάος τῶν ἀντιθέσεων ἔχει  μία καὶ μόνην σταθερά:  τὴν ἐπανένωσι τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ Αἰγαίου στὴν  συγκρότησι τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ  κράτους τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ μέσον εἶναι ἡ πολιτικὴ τοῦ χάους. 

Ὁ κοινὸς παρανομαστὴς εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Ἀπριλίου 2020,  ἡμέρα τῆς Γῆς

565 -Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες: Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς565 -Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες: Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς
Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς ὡς Ἕλλην (ἀπεβίωσε τὸ 2010)

1- Ἦταν ἐλευθεροτέκτων
2 - Ἀγαποῦσε ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ εἰδικὰ αὐτοὺς ποὺ ἐγνώριζε ἀπὸ κοντά, τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Τούρκους, τοὺ Ἰνδοὺς καὶ τοὺς Ἀμερινδιάνους.
3 - Ἦταν μιὰ ζωὴ νυμφευμένος μὲ τὴν Γαλλοκαναδῆ ῥωμαιοκαθολικὴ Ἰακύνθη ὄντας χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.
4 - Δὲν ἦταν οὔτε κομμουνιστὴς οὔτε ἀντικομμουνιστής.
5 - Δὲν ἦταν οὔτε σοσιαλιστὴς οὔτε φιλελεύθερος
6 - Ἀπέφευγε τοὺς παπᾶδες ὅπως ὁ Χριστὸς τοὺς φαρισαίους
7 - Ἦταν τεράστιος ἐπιστήμων
8 -Ἦταν φίλος μου.

Ὁ γραικύλος ὡς μὴ Ἕλλην (ἀπὸ 146 π.Χ.)

(Μερικὰ μόνον χαρακτηριστικά του ἀπὸ τὰ ἄπειρα ἀρνητικά του)

1 - Εἶναι ἡμιμαθὴς καὶ ξερόλας
2 - Άνυψοῦται μισοῦντες τοὺς ἀνωτέρους του
3 - Ἔχει νοοτροπία ὑπηρέτου ἀλλὰ παριστάνει τὸν ἀτρόμητο
4 - Ἀποκαλεῖ τὸν τεράστιο ἐγωϊμό του φιλότιμο
5- Ἀνατρέφεται μὲ τὰ παραμύθια τῆς Ἱστορίας τῶν δημοτικῶν σχολείων
6 - Εἶναι ληστὴς παριστάνοντας τὸν κλέφτη τοῦ 21
7 - Εἶναι μαυραγορίτηνς καὶ δωσίλογος
8- Μισεῖ τὸν ἑβραῖο, τὸν τοῦρκο,τὸν κομμουνιστή, τὸν μογγόλο, τὸν ἐλευθεροτέκτονα, τοὺς πάντες καὶ τελικὰ τὸν ἑαυτό του
9 - Νομίζει πὼς εἶναι εὐρωπαῖος
10 - Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὑβριστὴς τοῦ Χριστοῦ μὴ ἀκολουθῶντας κανένα ἀπὸ τὰ διδαγματά του ὡς ἀπόλυτος ὑποκριτὴς ἀλλὰ παριστάνει τὸν Ὀρθόδοξο.
11 -Καταφέρεται κατὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ γλίφει καὶ ψηφίζει.
12 - Ἐνδιαφέρεται μόνον γιὰ τὸ χρῆμα ποὺ ἀποκτᾷ μὲ πονηριά.
13 - Ἀνήκει στὴν Νέα Ἱερουσαλὴμ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ καταπατῶντας τοὺς προφῆτες του
14 -Εἶναι ὑβριστής μου

Δημήτρης Κιτσίκης                           22 Ἀπριλίου 2020
Apr 20, 2020

564 – Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο
564 – Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο

Σημερινὴ ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία μὲ ὁμογενῆ πολυτονιστὴ ποὺ δὲν εἶναι γραικύλος

Καλημέρα Gus,
Ἐνδειξις τῶν τοποθετήσεων σου ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες καμμία σχέσι μὲ τὴν Ἀνατολία εἶναι τυπικὴ μερικῶν Ἑλληνοαμερικανῶν γενιτσάρων τῆς Δύσεως ποὺ ἀπεμπόλισαν τὸ ὡραῖο ἑλληνικό τους ὄνομα Κωνσταντῖνος μὲ τὴν γελοία καὶ πλέον ἄσχημη ἐπιφόνησι Gus! OK guy? 
Δημήτρης Κιτσίκης

Ἀπάντησις:
Ἔχω διατηρήσει τὴ γλῶσσα μου καλύτερα ἀπὸ τόσους καὶ τόσους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ σένα (εἶναι «ἐπιφώνησι»!), καὶ ἂς μὴν εἶχα πατήσει στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ 35 χρόνια (τότε μιλοῦσα Ἑλληνικὰ τὸ πολὺ 15 ὧρες τὸ χρόνο).  «Gus» μὲ λένε πολλοί, διότι ἔτσι μὲ ἔμαθαν ὡρισμένοι «ὁμογενεῖς» καὶ μετὰ πῶς νὰ τὸ ἀλλάξω;  Εἶμαι Ἀμερικανάκι, διότι ἡ Ἑλλάδα μὲ πήδηξε δύο φορές, μία ἐκεῖ καὶ μία ἐδῶ.  Ἔγινε τίποτε;

Πάλεψα μόνος μου νὰ τὰ καταφέρω ἐδῶ, ἀφοῦ ἡ «ὁμογένεια» δὲν μὲ βοήθησε καὶ μάλιστα ὡρισμένοι «ὁμογενεῖς» μὲ βρῆκαν μοναχούλη, νεαρούλη καὶ ἀφελῆ (ἦρθα ἀνήλικος καὶ «ξεκάρφωτος») καὶ πῆγαν νὰ μοῦ βγάλουν τὸ μάτι.  Ἑπομένως δὲν ἔχω πολὺ δοῦναι καὶ λαβεῖν μὲ τὴν «ὁμογένεια».  Ἐγώ, βλέπεις, δὲν εἶχα διανοουμένους γονεῖς σὰν τὴν χάρι σου.  Ὁ πατέρας μου ἦτο ἀγρότης.  Μέχρι νὰ φύγω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὰ 19, δούλευα τὰ καλοκαίρια στὸ χωράφι ἀπὸ 12 ἐτῶν.  Ὁπότε ἔπρεπε νὰ παλαίψω σκληρὰ ἐντελῶς μόνος μου καὶ ἐπίσης νὰ ὑπερπηδήξω διακρίσεις εἰς βάρος μου.

Δὲν εἶναι μόνον μερικοὶ Ἑλληνοαμερικανοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἰδέα σου περὶ Ἀνατολίας ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία!  (Ὄχι ὅτι ἡ γνώμη τῆς πλειοψηφίας εἶναι ἀναγκαίως σωστὴ ἀλλὰ νὰ μὴν παραποιοῦμε τὴν ἀλήθεια.  Ἡ πλειοψηφία δὲν εἶναι «μερικοί»!)  Γιὰ λέγε μας, τὶ ἀπέδειξαν πρόσφατες γενετικὲς ἐξετάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Τουρκικοῦ DNA;

Δὲν πᾷς στὸ διάολο, λοιπόν, ρὲ κωλότουρκε, ὑποστηρικτὴ τοῦ Ἐρντογάν καὶ «καθοδηγητὴ» καθαρμάτων σὰν τὸν Davutoğlu καὶ τὸν Καραμὰν-Ἀλῆ!  Πέρισυ σὲ ἤξερα ἁπλῶς ὡς πολυτονιστή.  Σιγὰ-σιγὰ ὅμως ἔμαθα τὰ «κατορθώματά» σου.  Πᾷς στὴν κωλοτουρκία, σοῦ κάνουν καὶ τιμὲς καὶ ἡ ἡγεσία τους σὲ θεωρεῖ καὶ φίλο τους!  Τὸ ὄνομα «Κωνσταντῖνος» δὲν εἶναι Ἑλληνικὸ ἀλλὰ Σλαυϊκό, ὁπότε κρατῶ τὸ «Gus», διότι ἔτσι μ’ ἀρέσει! Κωνσταντῖνος.

Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο -Νᾶσαι καλὰ Κωνσταντῖνε.Δημήτρης Κιτσίκης

Δημήτρης Κιτσίκης                    20 Ἀπριλίου 2020
Apr 18, 2020

563 -Ψαλμὸς 22: 1 - Ὁ Γραικύλος περιμένοντας τὸν ἥρωά του563 -Ψαλμὸς 22 (Παλαιὰ Διαθήκη):  1 - Ὁ Γραικύλος περιμένοντας τὸν  ἥρωά του 

Γιὰ νὰ ξαναγίνη Ἕλλην καὶ Ῥωμηός. Γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Ἀνατολία, τὴν Νέα Ἱερουσαλήμ –Δημήτρης Κιτσίκης 18 Ἀπριλίου 2020

2 - "Θεέ μου, Θεέ μου,
γιατί με εγκατέλειψες;
γιατί στέκεις μακριά και δε με σώζεις;
γιατί τα λόγια της κραυγής μου δεν ακούς;
3 - Θεέ μου,
σου κράζω όλη τη μέρα, μα εσύ δεν αποκρίνεσαι·
φωνάζω και τη νύχτα, μα να ησυχάσω δεν μπορώ.
4 - Αλλά εσύ ’σαι ο Άγιος κι είσαι πάντα εκείνος
που ο Ισραήλ δοξολογεί.
5 -Σ’ εσένα ελπίσανε οι πρόγονοί μας·
ελπίσαν και τους ελευθέρωσες.
6 - Σ’ εσένα φώναξαν με δύναμη και σώθηκαν·
σ’ εσένα ελπίσανε και δεν ντροπιάστηκαν.
7 - Αλλά εγώ είμαι σκουλήκι κι όχι άνθρωπος·
ανθρώπου παρωδία και λαού απόδιωγμα.
8 - Με ειρωνεύεται καθένας που με βλέπει·
ζαρώνουνε τα χείλη τους,
κουνάνε το κεφάλι:
9 - «Κατέφυγε στον Κύριο», λένε, «ας τον σώσει·
ας τον λυτρώσει,
αφού τον αγαπάει».
10 - Εσύ με πήρες απ’ τη μήτρα·
και μ’ εμπιστεύτηκες στης μάνας μου τα στήθια.
11 - Είμαι κοντά σου από τη γέννησή μου·
απ’ την κοιλιά της μάνας μου
εσύ ’σαι ο Θεός μου.
12 - Μη φεύγεις από μένα!
Η θλίψη έρχεται·
και δεν υπάρχει βοηθός.
13 - Με βάλανε στη μέση δυνατοί πολλοί,
της Βασάν οι ταύροι με κυκλώσαν.
14 - Δείχνονται απειλητικοί εναντίον μου
σαν το λιοντάρι που ξεσκίζει και βρυχιέται.
15 - Σαν το νερό παρέλυσα,
τσακίστηκαν όλα τα κόκαλά μου.
Μέσα μου έγιν’ η καρδιά σαν το κερί που λιώνει.
16 - Σαν κεραμίδι ο λάρυγγάς μου στέγνωσε,
κι η γλώσσα μου κολλάει στον ουρανίσκο·
με έριξες στο χώμα να πεθάνω.
17 - Σκύλοι με κύκλωσαν,
κακοποιών φατρία μ’ έβαλε στη μέση·
ξεσκίσανε τα χέρια και τα πόδια μου.
18 - Μπορούν να μετρηθούν όλα τα κόκαλά μου·
κι εκείνοι με κοιτάζουνε.
19 - Τα ρούχα μου μοιράζουν μεταξύ τους
και ρίχνουν κλήρο για τη φορεσιά μου.
20 - Εσύ όμως, Κύριε, μη μένεις μακριά μου·
έλα γοργά να με βοηθήσεις, δύναμή μου!
21 - Λύτρωσε τη ζωή μου απ’ το σπαθί,
από την εξουσία του σκύλου
την πολύτιμη ψυχή μου.
22 - Βγάλε με απ’ του λιονταριού το στόμα·
σώσε με απ’ του αγριοβούβαλου τα κέρατα.
Κύριε, μου ’χεις κιόλας αποκριθεί!
23 - Θα εξιστορώ στ’ αδέρφια μου την ύπαρξή σου·
μέσα σ’ όλη τη σύναξη θα σ’ εξυμνώ.
24 - Όσοι τον Κύριο σέβεστε υμνήστε τον!
Όλοι οι απόγονοι του Ιακώβ, δοξάστε τον!
Όλοι οι Ισραηλίτες, φοβηθείτε τον!
25 - Κανένα δεν περιφρόνησε φτωχό
ούτε για τη θλίψη του αδιαφόρησε·
δεν έκρυψε απ’ αυτόν το πρόσωπό του
μα στην κραυγή του για βοήθεια ανταποκρίθηκε.
26 -  Ο έπαινός μου από σένα αρχίζει, Κύριε, σε σύναξη μεγάλη·
τα τάματά μου θα τα εκπληρώσω
μπροστά σ’ αυτούς που σε φοβούνται.
27 - Θα φάνε οι φτωχοί και θα χορτάσουν·
όσοι ζητούν τον Κύριο θα τον δοξάσουν·
οι καρδιές τους θα ζήσουν αιώνια.
28 - Θα θυμηθούν και θα γυρίσουνε στον Κύριο όλα τα πέρατα της γης·
και θα τον προσκυνήσουν οι οικογένειες όλες των λαών.
29 - Γιατί στον Κύριο η απόλυτη εξουσία ανήκει
κι αυτός στα έθνη κυριαρχεί.
30 - Μονάχα αυτόν θα προσκυνήσουν
οι καλοζωισμένοι όλοι της γης·
κάθε θνητός της γης θα υποκλιθεί μπροστά του·
θα ζήσει κι η ψυχή μου χάρη σ’ αυτόν.
31 - Οι επερχόμενες γενιές θα τον λατρεύουν·
θα μιλάνε για τον Κύριο στη γενιά που ’ρχεται,
32 - θα διαλαλούνε τη δικαιοσύνη του·
σ’ αυτούς που πρόκειται να γεννηθούν,
τα όσα έκανε θα πουν".


Apr 17, 2020

562 - Ὀρθοδοξία καὶ γλῶσσα ἑλληνική


Τὰ Εὐαγγέλια  εἶναι ἑλληνικὰ καὶ μόνον ἑλληνικὰ καὶ χάνουν τὸ θεῖο μυστήριό τους στὰ ἀγγλικά


562 - Ὀρθοδοξία  καὶ γλῶσσα ἑλληνική


Ἡ πανδημία ἔφερε στὸν ἑλληνισμὸ τῆς Διασπορᾶς ἕνα πολὺ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Χάρις στὸν κατ’οἶκον ἐγκλεισμὸ ἐπανέφερε τὴν συνοχὴ τῆς οἰκογενείας, ἐτιμώρησε τὴν δυτικόστροφη Ὀρθοδοξία, κλείνοντας τὶς Ἐκκλησίες τῆς Διασπορᾶς καὶ ἐπιτρέποντας στοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ παρακολουθήσουν ἀπὸ τηλεοράσεως τὶς ἀκολουθίες καὶ τὶς λειτουργίες ποὺ ἀνεμεταδίδοντο ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τῆς ἑλληνικῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Οἱ πάντες εὐθὺς ἐννόησαν εἰς τὰ σπίτια τους τὴν τεραστίαν σημασίαν συζεύξεως τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὴν πλήρη κατανόησι τοῦ ὀρθοδόξου μυστηρίου. Τὸ Εὐαγγἐλιον στὴν ἀγγλικὴ εἶναι τόσο ἄνοστο ποὺ οὐδαμῶς δύναται νὰ ἐκπέμψῃ τὴν μαγεία τοῦ θείου λόγου. Εἶναι σὰν ξαναζεσταμένο πιάτο μετὰ ἀπὸ πολυήμερη τοποθέτησι στὸ οίκογενειακὸ ψυγεῖο, ἀνάλατο, ἄνοστο καὶ ἀλάδοτο.

Φυσικὰ καὶ ἡ ὀρθόδοξη παράδοσις δὲν καθιέρωσε ποτὲ μία ἐπίσημη ἐκκλησιστικὴ γλῶσσα, ὡς τὴν ἑλληνική. Μὲ πρωταρχικὸ μέλημα τὴν χρησιμοποίησι τῶν γλωσσῶν τῆς ὀρθοδοξου Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, τὰ σλαβόνικα, τὰ ῥωσσικά, τὶς σλαυϊκὲς γλῶσσες, τὰ ῥουμανικά, τὰ ἀλβανικἀ, τὰ ἀραβικά, τὰ τουρκικά, ποτὲ δὲν ἀπηγόρευσε τὴν τέλεσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων στὶς φραγκικὲς γλῶσσες καὶ τὰ ἀγγλικὰ πρωτίστως κατέκλυσαν τὴν δυτικὴ Ὀρθοδοξία.

Πρόσθετο μέλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου ἦταν νὰ μὴ χάσουν τὴν πελατεία τους συνεπῶς καὶ τἀ ἔσοδά τους καὶ ἐξ’αὐτοῦ ἡ θεωρία ποὺ διέδωσαν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία χωρὶς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν ἐξ’ἴσου σημαντικὴ ἀρκεῖ ὁ ἐκκλησιαζόμενος νὰ ἀρθρώνῃ τὴν φράσι «I am proud to be a Greek Orthodox» μὲ ἕνα πρόσθετο  ἁπλῶς «γειά σου» καὶ «ὄπα».

Ὑποχρεωτικὰ μὲ τὰ ἀγγλικὰ ἠκολούθησαν καὶ οἱ δυτικισμοὶ ῥωμαιοκαθολικοὶ καὶ προτεσταντικοί.  Τὸ ὀρθοδοξο ἑλληνικὸ μάτι ἔπρεπε νὰ συνηθίσῃ στὰ δυτικὰ στασίδια ἀντὶ σὲ καρέκλες ποὺ ἕδιναν τὸ ὑποχρεωτικὸ ἀντιορθόδοξο ἔναυσμα στοὺς πιστοὺς νὰ γονατίζουν στά  «σὰ ἐκ τῶν σῶν». 

Προσετέθη χριστουγεννιάτικο δένδρο ἐντὸς ναοῦ, ἁρμόνιο, Sunday school γιὰ τὰ παιδιὰ στὰ ἀγγλικὰ μὲ ἀνομολόγητο σκοπὸ νὰ ἀφελληνίζονται καὶ νὰ ξεχνοῦν τὰ ἑλληνικὰ τῆς γιαγιᾶς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κυριακάτικης λειτουργίας, εἴδους νηπιαγωγείου.

Προσετέθησαν οἱ καρδοῦλες τοῦ δῆθεν ἁγίου Βαλεντίνου τῆς 14ης Φεβρουαρίου, ἀντὶ νὰ ἑορτάζεται τὸ σύμβολο τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας τῶν ἀποστόλων Ἀκύλλα καὶ Πρισκίλλη στὶς 13 Φεβρουαρίου, ἡ καθιέρωσις τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους τῆς θείας κοινωνίας κάθε Κυριακὴ χωρὶς νηστεία, οἱ πολιτιστικοὶ σύλλογοι «Παρνασσός» χρηματοδοτούμενοι ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς πρεσβεῖες, τυπικὰ προσκολλημένοι στὶς ὀρθόδοξες ἑλληνικὲς κοινότητες ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀντιορθόδοξες λειτουργῶντας ἀποκλειστικὰ στὰ ἀγγλικά.

Τὸ ὅλο κλῖμα στὶς φραγκικὲς χῶρες εἶναι ἀποπνικτικὸ γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς ἑλληνωρθοδοξίας. Παράδειγμα: Τελευταῖα ὁ Mark Zuckerberg μὲ ἀπέκλεισε ἀπὸ τὸ Facebook ἐπειδὴ ἀναρτοῦσα συστηματικὰ κείμενά μου ὑποστηρίζοντας τὴν Ὀρθοδοξία, ὄχι ἔπειδή, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἀντισημίτες, ἐπειδὴ εἶναι ἑβραῖος (Zuckerberg was raised in a  Reform Jewish household & he can read and write French, Hebrew, Latin, and ancient Greek-Wikipedia) ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι Φράγκος, ἀποδεχόμενος τὴν σημερινὴ ἀποσυνδεδεμένη  ἀπὸ τὴν παράδοσι δυτικὴ κοινωνία.

Φυσικὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν δύναται νὰ εἶναι ἐθνικιστικὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐχθρικὴ πρὸς οἱαδήποτε ἀλλη θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως, ὅπως εἶναι ὁ ἑβραϊσμός, τὸ Ἰσλὰμ ἤ ὁ ἰνδουϊσμός. Γνωρίζει δὲ ὅτι τὰ ἑλληνικά, πηγὴ ὅλων τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν, μελετᾶται σήμερα μόνον ἀπὸ μικρὴ μειονότητα τοῦ πλανητικοῦ πληθυσμοῦ. 

Ἀλλὰ γνωρίζει ἐπίσης ὅτι στὴν Νέα Ἰερουσαλὴμ τὰ ἑβραϊκὰ ἔχουν ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἑλληνικὰ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ὅτι ἡ πλανητικὴ ἐξάπλωσις τοῦ ἐλαττωματικοῦ τέκνου τοῦ ἑλληνισμοῦ ὀνόματι Δύσις ἐξήπλωσε, ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐξάπλωσί της, τὶς βασικὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ. Συνεπῶς, πρωταρχικό μας μέλημα εἶναι νὰ πείσωμε, τὴν Κίνα φερ’εἰπεῖν, νὰ θέσῃ, δίπλα στὰ κινεζικά, τὴν ἐκμάθησι τῶν ἑλληνικῶν  τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ αὐτὸ δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ μόνον μὲ φωτισμένους παραδοσιακοὺς ἑλληνωρθοδόξους χριστιανούς.

Δημήτρης Κιτσίκης                  17 Ἀπριλίου 2020,  Μεγάλη Παρασκευή.