Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 30, 2019

513 -Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ


Ὁ Γιάννης Ψυχάρης (Jean Psichari)  ὁ ἑλληνογάλλος πράκτωρ τῆς Δύσεως ὑποβαθμίσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ γλῶσσα ἀφγανικοῦ ἁποικιακοῦ ἰδιώματος


513 -Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ὁ φραγκισμὸς ἐπέβαλε στὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ὡς αποικία τῆς Δύσεως τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς ὡς νεκρῆς γλώσσας ἔτσι ὅπως διδάσκεται στὴν Δύσι. 
Οὐδεὶς ὅμως Ἕλλην ὅπως οὐδεὶς Δυτικὸς δὲν ἠδυνήθη ποτὲ νὰ ὁμιλήσῃ τὴν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου ὡς ζωντανὴ γλῶσσα. 
Ἡ ὑποβίβασις τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1821 σὲ τριτοκοσμικὴ ἀποικισμένη χώρα τῆς Δύσεως ἐπραγματοποιήθη μέσῳ τοῦ ἑλληνογάλλου Γιάννη Ψυχάρη ποὺ ἐπέβαλε τὴν Δημοτικὴ ὡς ἀφρικανικὸ καὶ ἀσιατικὸ ἰδίωμα κατασκευάζοντάς τὴν ὡς χιότικη παραλλαγὴ τὸ 1888 καὶ διδάσκοντάς την ὡς δῆθεν ἐθνικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν ἀποικιακὴ Σχολὴ Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν τῶν Παρισίων, μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσσες τῶν ἀποικιῶν τῆς Δύσεως (τὰ ἰταλικά, ἰσπανικά, ἀγγλικὰ καὶ λοιπὲς δυτικοευρωπαϊκὲς γλῶσσες ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὴν Σχολὴ ὡς γλῶσσες τῶν ἀποικιστῶν καὶ ὄχι τῶν ἀποικισμένων). 
Ὁ στόχος τοῦ Jean Psichari ἦταν νὰ κατασκευάσῃ ἕνα ὑποβαθμισμένο ἀποικιακὸ ἰδίωμα, τὴν δημοτική, ὥστε νὰ δύναται ἡ Δύσις νὰ παρουσιάζεται ὡς ἡ μόνη διάδοχος τῆς ἑλληνικῆς τῶν Ἀρχαίων. Ἀντιθέτως ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ὡς ζωντανὴ γλῶσσα ἐσυνεχίζετο νὰ καταλαβαίνεται ἀπὸ τὸν ἀναλφάβητο ἕλληνα χωρικὸ ἐπεριωρίσθη ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς σὲ ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδοξίας ὡστε νὰ μὴν δυνηθῆ ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνισμὸς νὰ ἀπελευθερωθῇ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὄθωνος ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς παπικῆς ἀποικιοκρατίας. 
Σήμερα ὁ μόνος τρόπος ἀπελευθερώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὰ ἀποικιακὰ δεσμὰ τῆς Δύσεως εἶναι νὰ υἱοθετηθῇ ἡ ζωντανὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου ὡς ἐθνικὴ γλῶσσα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς παγκόσμια ζωντανὴ γλῶσσα ὅλων τῶν χριστιανῶν δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν. 
Δημήτρης Κιτσίκης                                                                  30 Σεπτεμβρίου 2019

Sep 19, 2019

512 – Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ


512 

1 - Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ

Ὀρθοδοξία:  
Βαρουφάκης:
Βλάσης Ῥασσιᾶς:

2 - ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΑΚΡΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Κώστα Γρίβα, πέρα γιὰ πέρα σωστὸ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι μοναδικὸς τρόπος νὰ σωθῇ στὸ παρὰ πέντε τὸ νεκρὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι βίαιη ἀνάληψις φασιστοκομμουνιστικοῦ (ἐθνικομπολσεβικικοῦ) καθεστῶτος ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις (ἄμεση κατάργησις τοῦ κοινοβουλετισμοῦ τῶν κομμάτων) καὶ μὲ μόνον πρωταρχικὸ πρόγραμμα τὴν ἄμεση προώθησι: α)κατασκευῆς πυρηνικῆς βόμβας. β)πολιτικῆς γεννήσεων μὲ ὑποχρεωτικὸ ἐλάχιστο ὅρο παιδιῶν πέντε ἀνὰ οἰκογένεια.γ) τὴν βίαιη ἀπαγόρευσι οἱασδήποτε εἰσόδου ἀσιατικῶν καὶ ἀφρικανικῶν μεταναστῶν ποὺ δὲν συμμετέχουν στὴν ἐθνική τους παράδοσι στὶς ἀρχὲς τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνισμοῦ.δ) Κήρυξις ἐκτὸς νόμου τοῦ ὅλου βρυξελλικοῦ θεωρήματος τῶν ἀνθρωπίων δικαιωμάτων ὡς ἐγκληματικοῦ. Οἱοσδήπτε ἀντισταθῇ θὰ καταδικἀζεται σὲ θάνατο καὶ θὰ ἐκτελεῖται μὲ στόχο νὰ ἀδειάσουν οἱ φυλακὲς κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.(massacres de Septembre, 1792, μὲ 1300 σφαγιασθέντες φυλακισμένους σὲ μερικὲς ἡμέρες ἀπο τὸ παρισινὸ λαό). Δημήτρης Κιτσίκης

3 - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΗ ΕΛΛΑΣ

"Τι ήταν οι Τούρκοι και τι έγιναν –λέγει ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς- Τι ήμασταν οι Ελληνες και πώς μας καταπίνει η ευτέλεια" προσθέτει καὶ ποὺ τὸν ὑποχρεώνει "Ἡ Καθημερινή" νὰ γράφῃ μονοτονικὰ ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπέρμαχος τῆς πολυτονικῆς γραφῆς!


4 - ΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ἤδη πρὸ δέκα ἐτῶν ὁ Καραμπελιᾶς διεπίστωνε μία αὐξάνουσα τάσι πρὸς ἐπάνοδο στὸ σχῆμα τῆς Ὀθωμανικῆς  Αὐτοκρατορίας . Ἀπὸ τὸ 2009 ὁ νεωθωμανισμὸς στὴν Ἑλλάδα ποὺ περιγράφει ὁ Καραμπελιᾶς, αὐξάνεται συνεχῶς ὅσο ἀποδεικνύεται πὼς τὸ κράτος τοῦ ΄21 ὑπῆρξε ἕνα failed state καὶ τελευταῖα μάλιστα νεκρό.


5 - Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ

Σχόλιο Παναγιώτη Η. Στὸ Προσωποβιβλίο:

Ἀπὸ τὸ παρακάτω τουὶτ τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ φαίνεται  ξεκάθαρα ἡ ἀλήθεια τῶν λεγομένων τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη  περὶ φασιστοῦ Δονάλδου. Τὸ τρίπτυχο Πατρίς·Θρησκεῖα·Οἰκογένεια ποὺ προστάζει ὁ φασισμὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφραστῇ καλλίτερα ἀπὸ τὸν Δονάλδο. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.


Ὁ Τράμβιος τουϊτάρει στὶς 17 Σεπτεμβρίου 2019: 6 - ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΘΑ ΜΕΙΝΗ

Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης γράφει στὶς 14 Σεπτεμβρίου 2019, στὸ προσωποβιβλίο:

Τὴν νύκτα χθές, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα εἶδα τὸν Πᾶνο Καμμένο, τὸ φθινόπωρο τοῦ 2018, μπαρουτοκαπνισμένος ἀπὸ τέσσερα χρόνια ὑπουργείου Ἀμύνης τοῦ ἄλλοτε ἐνδόξου ἑλληνικοῦ στρατοῦ, τραυματισμένος ἀπὸ τὴν ἀνήκουστη προδοσία τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν κατὰ τῆς ὁποίας εἶχε ὁρκισθῆ ὅτι δὲν θὰ τὴν ἄφηνε νὰ περάσῃ, νὰ παραδίδῃ τὴν δάδα τῆς ἐξεγέρσεως στὶς 13 Ἰανουαρίου 2019 στὸν ἄλτερ ἔγκο του, τὸν ναύαρχο Εὐάγγελο Ἀποστολάκη, μὲ ἐντολὴ νὰ ἐξεγείρη τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ στρατοῦ ἐνισχύοντάς τους μὲ τὸ ὁπλοστάσιο ἀποθηκευμένο στὴν Λέρο. Διότι οἱ πάντες γνωρίζουν χωρὶς ὅμως νὰ πράττουν πὼς μόνον μία στρατιωτικὴ ἐξέγερσις δύναται νὰ θέσῃ καὶ πάλι τὴν ἐξευτελισμένη χώρα μας στὰ πόδια της. Ἦταν ὅμως ὄνειρο καὶ ὄνειρο θὰ μείνη.

Δημήτρης Κιτσίκης                    19 Σεπτεμβρίου 2019

Sep 4, 2019

511 – Μετεμψύχωσις, 1821-2019 : Ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτυχημένο κράτος στὸ νεκρὸ κράτος καὶ τὴν μετενσάρκωσι


511 – Μετεμψύχωσις, 1821-2019 : Ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτυχημένο κράτος στὸ νεκρὸ κράτος καὶ τὴν μετενσάρκωσι


ἑλληνισμὸς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κράτος, δηλαδὴ ποτὲ κορμὶ παρὰ μόνον πνεῦμα ποὺ πάντα ὡς ἴδιο καὶ ἀθάνατο εἰσήρχετο σὲ σῶμα καὶ διαδοχικά, ὅταν τὸ σῶμα ἀπεβίωνε, σὲ ἄλλα σώματα ὑπὸ μορφὴν μετενσαρκώσεως.

Στὴν Ἀρχαιότητα τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα μετενσαρκώνετο ταυτοχρόνως σὲ διάφορα σώματα, ποὺ ὠνομάζοντο πόλεις κράτη: Ἀθήνα, Σπάρτη, Ῥώμη καὶ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλες πόλεις κράτη γύρω ἀπὸ τὴν Μεσόγειο, στὴν Μικρὰ Άσία καὶ τὴν Ἰνδία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους, πολλὲς χιλιάδες χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Αὐτὸ ὠνομάσθη ἑλληνικὸς παγκοσμισμός. Ὁ Ἡρακλῆς, ὡς ὑπαρκτὸς ἥρως ὑπῆρξε ὁ μέγας συναθροιστὴς τῶν ἑλληνικῶν πόλεων κρατῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ὥς τὴν Ἰνδία, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ σὲ μεγαλύτερη ἔκτασι.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἐχρησιμοποίησε τὸ κέλυφος τοῦ Περσικοῦ Κράτους γιὰ νὰ ἐνσωματώσῃ  μέσα του τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα διεσπαρμένο μέσα στὰ κορμιὰ τῶν πόλεων κρατῶν. Ἔκτοτε τὸ κράτος ὡς οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα περιέλαβε τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ὑπὸ τὶς διαδοχικὲς ὀνομασίες Περσικό, Ἀλεξανδρινό,Ῥωμαϊκό, Βυζαντινό, Ὀθωμανικό, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 500 π.Χ. ἕως τὸ 1923 μετὰ Χριστόν. Τὸ ὑπὸ διαφορετικὲς ὀνομασίες κορμὶ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας ὑπῆρξε ἡ κατοικία τοῦ  συμπαντικοῦ πνεύματος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δύο φορὲς οἱ Βάρβαροι Φράγκοι τῆς Εὐρώπης ἐπέτυχαν νὰ θανατώσουν τὸ κορμὶ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ τὴν διαμελίσουν, χωρὶς ὅμως νὰ θανατώσουν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὸ 1204 καὶ τὸ 1923, πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἀντιθέτως εἰσέβαλε καὶ στὸ ἰδικό τους κορμί τὸ 1453, χάρις στὸν Πλήθωνα.

Τὸ 1821, οἱ Φράγκοι ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ ξηλώνουν τὸ πουλόβερ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας ὅπως τὸ εἶχαν ἐπιτύχει τὸ 1204. Ἔτσι, ἕνα ἀπομεινάρι, ἕνα κουρέλι κορμιοῦ, ἀποσχισθέντος ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Αὐτοκρατορίας ἔγινε φῦλο συκῆς στοὺς ὄρχεις τῶν Φράγκων ποὺ τὸ ὠνόμασαν ἑλληνικὸ κράτος ἀλὰ ὅπου ποτὲ δὲν ἐκατοίκησε τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα γι’ αὐτὸ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Φράγκους,  failed state (ἀποτυχημένο κράτος).

Ὡς ἀποικία τῶν Φράγκων, αὐτὸ τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν ἔπαιρνε αὐτάρεσκες πόζες τύπου Γιάνη Βαρουφάκη τοῦ ξερόλα, ποὺ ἐπορεύθη σταδιακὰ ἀπὸ τὴν φαιδρὰ πορτοκαλέα τοῦ Ἀγγέλου Βλάχου στὴν Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922 ποὺ μετὰ τὴν διαδοχικὴ κατάδοσι ἐλαχίστων μεγάλων ἀνδρῶν τοῦ κρατιδίου ἀπὸ τοὺς Γραικύλους, τοὺς Καποδίστρια, Ἴωνα Δραγούμη, Ἄρη Βελουχιώτη καὶ Γεώργιο Παπαδόπουλο, τοὺς ὁποίους καὶ ἐδολοφόνησαν, ἔφθασαν νὰ περάσουν ἀπὸ ἀποτυχημένο κράτος σὲ νεκρὸ κράτος.

Καὶ σήμερα τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ἐξέρχεται βαθμηδὸν ἀπὸ τὸ νεκρὸ κορμὶ τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, ἔτοιμο νὰ ἀποδημήσῃ σὲ ἄλλο κρατικὸ κορμί. Ψάχνει τὸ κατάλληλο κορμί. Στὸν ὁρίζοντα προβάλλει πάλι κάποια αὐτοκρατορία. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Σεπτεμβρίου 2019