Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 26, 2017

377 - Ἐθνικομπολσεβικισμός Μία πολιτισμικὴ προσέγγιση

Ἐθνικομπολσεβικικὸς ἀγών


Ἐθνικομπολσεβικικὸς ἀγών κατὰ τοῦ φιλελευθέρου καπιταλισμοῦ

Ἐθνικομπολσεβικισμός
Μία πολιτισμικὴ προσέγγιση

Στὸ τέλος τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου δύο μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπεβλήθησαν βιαίως ἀπὸ τὴν Εὐρώπη: ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ῥωσία. Ἡ πρώτη ὡς ὑλικὰ συντετριμμένη ἀπὸ τὸν ἐνδοκαπιταλιστικὸ πόλεμο, ἡ δεύτερη ὡς ἀποκόπτοντας κάθε δεσμὸ μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ καπιταλισμό.

Ἡ Πρωσία (ἐτυμολογικά: ἡ «σχεδὸν Ῥωσία»), πάντα ὑπῆρξε μία ἄλλη ἐνδιάμεση περιοχὴ πολιτισμοῦ μεταξὺ γερμανικῆς Δύσεως καὶ ῥωσικῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, μία περιοχὴ γερμανοσλαυϊκῶν βαρβάρων. Ἡ Πρωσία ἦταν πάντα στραμμένη πρὸς Ἀνατολάς, μὲ τὸ περίφημο δόγμα τοῦ Drang nach Osten. Ἐσωτερικὰ ἡ Γερμανία ἦταν πάντα διηρημένη μεταξὺ πρωσικοῦ βορρᾶ καὶ βαυαρικοῦ νότου, μεταξὺ προτεσταντισμοῦ καὶ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ «ἀγὼν γιὰ τὴν κουλτούρα» (Kulturkampf) στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος δὲν ἦτο μόνον πολιτισμικὸς ἀγὼν κατὰ τοῦ Πάπα ἀλλὰ καὶ ἀγὼν τῆς Πρωσίας κατὰ τῆς ἀγγλογαλλικῆς Δύσεως, κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ ῥομαντισμοῦ.

Ὁ Χίτλερ, ἄν καὶ ῥωμαιοκαθολικὸς βαυαρός, ἐπέτυχε νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς Πρωσίας, νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ πρωσικὰ ὁράματα καὶ νὰ ἑνώσῃ πολιτισμικὰ τὴν Γερμανία, γι αὐτὸ καὶ δὲν ἠδυνήθη ποτὲ νὰ συνεννοηθῇ διὰ μακρὸν μὲ τοὺς Σλαύους καὶ ἔβαλε σὲ πράξη τὴν πολιτικὴ τοῦ Drang nach Osten.

Ἡ βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἐθνικοσοσιαλιστῶν καὶ μπολσεβίκων ἦταν πολιτισμικός. Ὁ Λένιν ἦταν παιδὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἡ μπολσεβικικὴ ἰδεολογία ὡνομάσθη «ἡ ψυχρὴ ἰδεολογία», ἤ ἐπιστημονικὴ ῥασιοναλιστικὴ ἰδεολογία, ἰδεολογία τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ ἰδεολογία τοῦ Χίτλερ καὶ τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν ἦταν στραμμένη κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὡς ἄκρως ῥομαντική. Ὁ Λένιν ἐχειρούργει κοινωνικὰ μὲ τρόπο ψυχρό, μὲ νυστέρι χειρουργοῦ, ὁ Χίτλερ ἐχειρούργει αἰσθηματικὰ μὲ μάχαιρα πρώσου βαρβάρου.

Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὸ τέλος τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ἐβασίσθη στὸ γεγονὸς ὅτι Γερμανία καὶ Ῥωσία εἶχαν  γίνει οἱ παρίες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἡ προσπάθεια συνθέσεως τοῦ γερμανικοῦ ῥομαντικοῦ ἐθνικισμοῦ μὲ τὴν ῥωσικὸ λενινιστικὸ ψυχρὸ ῥασιοναλιστικὸ διαφωτισμό, τελικὰ ἀπεδείχθη τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου, μεταξὺ τοῦ βαρβάρου Βάγνερ καὶ τοῦ ἀναγεννησιακοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου.

Οἱοσδήποτε μὲ ἰδιοσυγκρασία ῥομαντικοῦ τείνει πρὸς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, ἐνῷ οἱοσδήποτε μὲ ἰδιοσυγκρασία ῥασιοναλιστικὴ τείνει πρὸς τὸν μαρξισμό-λενινισμό.

Γιὰ νὰ ἑδραιωθῇ ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός πρέπει νὰ ὑπάρξῃ ἀμετάκλητη ἀπόφαση νὰ καταπολεμηθῆ μὲ κάθε μέσον ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμός. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ σύνθεση φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ θὰ ἀντικαταστήσῃ τὶς δύο ἰδεολογίες, ὅπως δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ μυστικισμὸς τοῦ φασισμοῦ νὰ ἐναρμονισθῇ μὲ τὴν ἀθεΐα τοῦ κομμουνισμοῦ. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ φιλελευθερισμοῦ μία ἀπὸ τὶς δύο ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς ἄλλης. Μόνον ἐλάχιστοι ἀνώτεροι ἄνθρωποι θὰ δυνηθοῦν νὰ πραγματώσουν μόνιμα στὸν ἑαυτό τους τὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεση καρδιᾶς καὶ πνεύματος. Σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν σύνθεση ἀναγνωρίζεται ὁ ἥρως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                  26 Σεπτεμβρίου 2017                               

  


Sep 24, 2017

376 - Κιτσίκης - Μίκης, βίοι παράλληλοι: ἑλληνοτουρκισμὸς καὶ ἐθνικομπολσεβικισμός


Κουτσοῦμπας - Θεοδωράκης στὸ Φεστιβὰλ τῆς ΚΝΕ, Σεπτέμβριος 2017


376 - Κιτσίκης - Μίκης, βίοι παράλληλοι: ἑλληνοτουρκισμὸς καὶ ἐθνικομπολσεβικισμός

Χωρὶς νὰ εἶναι προσωπικὰ συνδεδεμένοι, Δημήτρης Κιτσίκης καὶ Μίκης Θεοδωράκης ἠκολούθησαν ὅλην τους τὴν ζωή, μία παράλληλη πορεία. Ἡ σταθερή τους εἶναι ἡ πίστη στὸν κομμουνισμὸ καὶ ὅτι οὐσιαστικὰ δὲν κατεφέρθησαν ποτὲ κατὰ τοῦ ΚΚΕ κάνοντας ἀντικομμουνισμό.

Ἐπὶ Μεταξᾶ ὁ Μίκης,γεννημένος τὸ 1925, ἦταν φαλλαγίτης τῆς ΕΟΝ ἐνῷ ὁ Δημήτρης, γεννημένος τὸ 1935, ἐμεγάλωσε στὸ σπίτι τοῦ πατέρα τοῦ πρυτάνεως Νίκου Κιτσίκη ποὺ εἶχε τὴν συμπάθεια καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Μεταξᾶ. Στὴν Κατοχὴ καὶ τὴν Ἀπελευθέρωση, Μίκης καὶ πατὴρ Νῖκος, ἔγιναν μέλη τοῦ ΚΚΕ καὶ ὁ μικρὸς Δημήτρης ὡς ἀετόπουλο τῆς ΕΠΟΝ, ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα ὡς κομμουνιστάκι στὸν ἀγῶνα, μὲ τοὺς ἀποκαλουμένους, «μικροὺς ἥρωες» τῆς Ἀντιστάσεως, ἐνῷ ἡ μητέρα του Μπεάτα, Κρητικιὰ σὰν τὸν Μίκη, ὑπῆρξε ὅπως καὶ ὁ Μίκης μέλος τῆς  Ὀργάνωσης Προστασίας Λαϊκῶν Ἀγωνιστῶν (ΟΠΛΑ).

Μίκης καὶ Μπεάτα ἐκρατήθησαν καὶ ἐβασανίσθησαν ἀγρίως ἀπὸ τοὺς ἐθνικόφρονες ἐνῷ ὁ Δημήτρης στὰ 12 του χρόνια εὑρῆκε καταφύγιο στὴν Γαλλία, ἔχοντας στὸ προσκεφάλι του τὴν εἰκόνα τοῦ Ζαχαριάδη.

Ἄν καὶ ποτὲ Δημήτρης καὶ Μίκης δὲν ἔπαυσαν νὰ εἶναι κομμουνιστὲς τοῦ ΚΚΕ, προώθησαν καὶ οἱ δύο τὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία, ὁ Δημήτρης ὡς πνευματικὸς πατέρας τοῦ προέδρου Τουργκοὺτ  Ὀζάλ, ὁ Μίκης μὲ τὰ κοινά του τραγούδια μὲ τὸν Λιβάνελι.  Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ὑπῆρξε μὲ τὸν Νῖκο Κιτσίκη, πατέρα τοῦ Δημήτρη, συνηγέτες καὶ βουλευτὲς τῆς ΕΔΑ, ὡς καί, σὲ διαφορετικὲς περιόδους, ὑποψήφιοι κομμουνιστὲς δήμαρχοι Ἀθηναίων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑπταετίας, ἡ Χούντα προσεπάθησε χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτύχῃ νὰ προσεταιρισθῇ καὶ τοὺς δύο, ἀλλὰ τελικὰ καὶ οἱ δύο προσεκολλήθησαν στὸν Καραμανλῆ τὸν Πρεσβύτερο, ὁ Δήμητρης ὡς στενὸς σύμβουλός του κατὰ  τὴν διάρκεια τῆς αὐτοεξορίας τοῦ Καραμανλῆ στὸ Παρίσι, ὁ Μίκης μὲ τὴν θέση του, «Καραμανλῆ ἤ τάνκς».

Μετὰ τὸ 1974, ἐνῷ ὁ Δημήτρης, ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, προωθεῖ στὴν Ἑλλάδα τὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ προσπαθῶντας νὰ τετραγωνίσῃ τὸν κύκλο συνεργασίας κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, ὁ Μίκης συνεργάζεται μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ γίνεται ὑπουργὸς τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Ὅταν ἱδρύει τὴν Σπίθα κατὰ τῶν μνημονίων θὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ τὸν Δημήτρη, ἀλλὰ ποτέ, Μίκης καὶ Δημήτρης, δὲν θὰ ἀποβάλουν τὴν πίστη τους στὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸ ΚΚΕ. 

Καὶ στὶς 21-23 Σεπτεμβρίου 2017, στὸ 43ο Φεστιβάλ τῆς Κομμουνιστικῆς Νεολαίας ΚΝΕ, ὁ Μίκης καὶ ὁ Κουτσοῦμπας, γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, ἑώρτασαν μαζί.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ ἰδικὲς μας ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικὲς θέσεις, ποτὲ δὲν ἐξηρτήθησαν ἀπὸ ὀππορτουνιστικὲς ἐπιλογές, γιὰ τὸν ἁπλὸ λόγο ὅτι ὁ Μίκης καὶ ἐγὼ ὑπήρξαμε πάντα ἀπεξαρτημένοι ἀπὸ κάθε βιοποριστικὴ ἀναγκαιότητα, ὁ Μίκης μὲ τὶς μεγάλες ἀποδοχὲς προερχομένες ἀπὸ τὸ μουσικό του ἔργο, ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄνετη ἐπαγγελματική μου ζωὴ στὶς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὴν Γαλλία καὶ τὸν Καναδᾶ ἀπὸ ἡλικίας 12 ἐτῶν μέχρι σήμερα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             24 Σεπτεμβρίου 2017


Sep 20, 2017

375 -Τὸ ψηφιδωτὸ τῆς Ἐνδιάμεσης ΠεριοχῆςΤὰ εὐρωπαϊκὰ ἐθνολογικὰ σύνολα

Τὸ ἑλληνοτουρκικὸ  DNA


375 -Τὸ ψηφιδωτὸ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς

Στὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ποὺ δίδει στὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ κεντρικὴ θέση καὶ ἀποκαλεῖ τὴν Κρήτη πετράδι τοῦ Αἰγαίου καὶ κιβωτὸ τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ, προστίθονται ἐπὶ δεκαετίες ἀμέτρητες ψηφίδες συναρμολογῶντας ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἑλληνοτουρκικὸ ψηφιδωτὸ ἀπὸ 

Τούρκους (Κότς) καὶ Ἕλληνες (Ἀνδρέας Μεταξᾶς) ἐπιχειρηματίες
Τούρκους (ὈζάλΝταβούτογλου) καὶ Ἕλληνες (Γιῶργος Παπανδρέου Νεώτερος) πολιτικούς
Τούρκους (Ἀζὶζ Νεσίν) καὶ Ἕλληνες (Κωνσταντῖνος Δοξιάδης) διανοουμένους
Τούρκους (Ἰπεκτσί) καὶ Ἕλληνες (Γιῶργος Καψάλης) δημοσιογράφους.

Κομμουνιστές (Ἄρης Πουλιανός) καὶ ἀστοί (καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Τριανταφυλλίδης) βεβαιώνουν μὲ τὶς παλαιοντολογικὲς καὶ γενετικὲς τους ἔρευνες πὼς Ἕλλην εἶναι καὶ πάντα ὑπῆρξε κεντρικὴ ψηφίδα τοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ποὺ ἵδρυσε τὴν Εὐρώπη (Πλήθων) καὶ τὴν Ἀνατολή (Ἀλέξανδρος), μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἀφρική (ψευδοθεωρία τῆς ἀφρικανικῆς προελεύσεως τοῦ ἀνθρώπου) καὶ τὶς στέππες τοῦ βορρᾶ (σλαυϊκὴ προέλευση).

Θεολογία (Ἔν ἀρχῇ ἦτο Ἑλληνικὸς Λόγος καὶ Θεὸς ἦτο Ἑλληνικὸς  Λόγος) καὶ Ἐξωγήϊνο Σύμπαν (Ὄλυμπος ὡς διαστημοδρόμιο τῶν δώδεκα  ἑλλήνων θεῶν) συμπληρώνουν τὶς ψηφίδες τοῦ πολύχρωμου συμπαντικοῦ ψηφιδωτοῦ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς.

καθηγητὴς Τριανταφυλλίδης γράφει: «Ἄν καὶ Κρήτη εἶναι ἀρκετὰ κοντὰ γιὰ νὰ ἔχει δεχθῆ ἀφρικανικὴ γενετικὴ διείσδυση... μινωϊκὸς πολιτισμὸς ἔχει εὐρωπαϊκή, καὶ ὄχι αἰγυπτιακὴ καταγωγή...Οἱ Ἕλληνες δείχνουν μεγαλύτερη γενετικὴ συγγένεια μὲ τοὺς Ἰταλοὺς παρὰ μὲ τοὺς πρὸς βορρᾶ Σλαύους γείτονες... Σὲ ὅλες τὶς γενετικὲς ἔρευνες τῶν Ἑλλήνων ἀπεκαλύφθη ἐλάχιστη μογγολικὴ διείσδυση στὸ DNA τους... διότι δὲν ἦλθαν σὲ μεγάλο βαθμὸ σὲ ἐπιμειξίες μὲ Τούρκους μὲ μογγολικὴ καταγωγή» τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας, γιαὐτὸ καὶ οἱ Τοῦρκοι τῆς Ἀνατολίας εἶναι σχεδὸν ὅλοι ἑλληνικῆς καταγωγῆς.

Ἐλευθἐριος Βενιζέλος εἶχε δηλώσει στὴν ἑλληνικὴ βουλή, στὶς 20 Δεκεμβρίου 1930, «ἐξηκριβώθη ἐν Ἀγκύρᾳ ὅτι καὶ φυλετικῶς εὑρισκόμεθα οἱ δύο λαοὶ πλησιέστερον εἷς πρὸς τὸν ἄλλον παρὅσον κοινῶς πιστεύεται...Οἱ Τοῦρκοι  ὑποστηρίζουν καὶ δικαίως νομίζουν ὅτι εἶναι Ἀρειανοί, δηλαδὴ Ἄρειοι καὶ ὄχι Ἀλταϊκοί».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         20 Σεπτεμβρίου 2017


Sep 19, 2017

374 – Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἶχε δίκαιο καὶ γιατὶ μία ἑλληνικὴ φασιστικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀναπόφευκτη

Ῥοβεσπιέρρος:  ἡ Τρομοκρατία καὶ ἡ Ἀρετή


374 – Γιατὶ ὁ Γιῶργος Παπανδρέου εἶχε δίκαιο καὶ γιατὶ μία ἑλληνικὴ φασιστικὴ κυβέρνηση εἶναι ἀναπόφευκτη

«On 31 October 2011, Papandreou announced his government's plans to hold a referendum on the acceptance of the terms of a eurozone bailout deal. The referendum was to be held in December 2011 or January 2012. However, following the insistence of EU leaders at the G20 summit in Cannes that the referendum should be on Greece's continued membership of the eurozone, and severe criticism of such a referendum by Greek Finance Minister Venizelos and within parliament, Papandreou scrapped the plan on 3 November 2011» (English Wikipedia).

Τὰ παραπάνω ἀποσιωπῶνται τελείως ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βικιπαίδεια, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ ἑλληνικὸ τμῆμα τῆς ὑψηλοτάτου ἐπιπέδου παγκοσμίας ἠλεκτρονικῆς ἐγκυκλοπαιδείας ἑκατοντάδων γλωσσῶν Wikipedia, ὅταν φθάνῃ στὰ χέρια ἑλλήνων διαχειριστῶν καταντᾷ ὡς συνήθως ἕρμαιο κομματισμοῦ, φθόνου, προσωπικῶν ἀντιδικιῶν ποὺ κατατρύχει ἀνέκαθεν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία.

μπακαλόγατος Ἕλλην ἐπιάσθη ἀπὸ μία καὶ μόνη φράση τοῦ «λεφτὰ ὑπάρχουν» γιὰ νὰ καταδικάσῃ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου, ἀποκαλῶντας τον χαμηλῶν διανοητικῶν ἱκανοτήτως ἐπειδὴ ἦταν ἔντιμος (παρὰ τὶς πάμπολλες ἀναπόδεικτες κατηγορίες ἐναντίον του ἀπὸ τὸν γραικυλικὸ ὄχλο), ἐνώπιον τοῦ πλέον πονηροῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοῦ ἐξυπνάκια Ἕλληνος, ποὺ καταβροχθίζει μὲ τὸ τσουβάλι τὴν προπαγάνδα τῶν βοθροκανάλων, παρουσιάζοντάς την ὡς ἰδική του γνώμη.

Ἐγώ, σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ 2010 καῖ τοῦ 2011, ἔγραψα ἄρθρα ὑπὲρ τοῦ ἔργου τοῦ Γιώργου Παπανδρέου, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἀπεκάλεσα ποτὲ Γιωργάκη «πέφτοντας ἀπὸ τὸ ποδήλατό του», ἀλλὰ Ῥοβεσπιέρρο, ποὺ θὰ κατέληγε στὴν λαιμητόμο.

Ἄν καὶ ἐπανειλημμένως πρόεδρος τῆς πλέον μισητῆς Διεθνοῦς, τῆς Σοσιαλδημοκρατικῆς Διεθνοῦς, ποὺ ἀπὸ τὸ 1890, τοῦ Ἐδουάρδου Μπέρνσταϊν μέχρι τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο Ὀμπάμα κατεπρόδωσε ὅλα τὰ σοσιαλιστικὰ ὄνειρα τῶν λαῶν τῆς γῆς, χρησιμοποιῶντας ὑπὲρ τοῦ καπιταλισμοῦ ὅλα τὰ ὑποκριτικὰ συνθήματα γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ δημοκρατία, Γιῶργος Παπανδρέου ἠκολούθησε τὸ τριτοκοσμικὸ ὄνειρο τοῦ πατέρα του Ἀνδρέα, ὄνειρο ποὺ προσεγειώθη μετὰ τὴν κατέρρευση τὸ 1989, τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ κατέληξε στὰ δύσοσμα ἕλη τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

Τὸ πρόγραμμα τοῦ Γιώργου Παπανδρέου τὸ 2010  ἦταν ἐπαναστατικό, ἄν καὶ ὅπως καὶ τοῦ πατέρα του συνδεδεμένο μὲ τὰ ἀμερικανικὰ καὶ ὄχι  εὐρωγερμανικὰ συμφέροντα. Ἀμέσως ἔβαλε σὲ πράξη τὶς σωστὲς ἀπαιτήσεις τῶν Δυτικῶν γιὰ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἀφρικανικῆς τύπου κλειστῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, δηλαδή, ἄνοιγμα τῶν κλειστῶν ἐπαγγελμάτων, δίωξη τῶν ἐργατοπατέρων καὶ δραστικὴ μείωση τοῦ παρασιτικοῦ δημοσίου μὲ ἀξιολόγηση, πάταξη τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλίου μὲ  μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν προνομίων τους, κατεδάφιση τῆς παρασιτικῆς δημοσίας παιδείας μὲ τὰ δηλητηριασμένα ἄνθη της τῆς παράλληλης παιδείας τῶν φροντιστηρίων, ἵδρυση ἰδιωτικῶν ξενόγλωσσων πανεπιστημίων καὶ ὑγιὴς ἄνθιση τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας εἰς βάρος τῆν δημοσίας γραφειοκρατίας.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἐπαναστατικοῦ αὐτοῦ προγράμματος ποὺ σωστὰ ἀπήτει ἡ προηγμένη Δύση, ἦταν ἀπαραίτητο νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀστικὴ δικτατορία τῶν κομμάτων μέσῳ Βουλῆς, μὲ λαοκρατία δημοψηφισμάτων καὶ στόχο τὴν ῤιζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ Συντάγματος τοῦ Τούρκογλου Βενιζέλου καὶ ἀπ’εὐθείας ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν λαό, τοῦ ἀνωτάτου ἄρχοντος, εἴτε τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἴτε  τοῦ Βασιλέως. Ὅμως μὲ τὸ πραξικόπημα τῶν Καννῶν ποὺ ἐπραγματοποίησαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλίας Σαρκοζὺ καὶ ὁ ὑπουργὸς Τούρκογλου (ποὺ συνεχίζει νὰ γελοιοποιῇ τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου) ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἀπεκαθηλώθη, ἀρνούμενος ἀπὸ δειλία νὰ ἀμυνθῇ.

Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Παπαδόπουλο, στὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τὸν Γιῶργο Παπανδρέου καὶ τώρα στὸν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ἴδιος ταλαιπωρημένος λαὸς ἐλπίζει μήπως καὶ ἡ διαδοχὴ αὐτὴ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν πατάξῃ τὴν ἀστικὴ δικτατορία τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ. Εἰς μάτην ὅμως!

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀποτυχίας αὐτῆς ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι σήμερα, ἀποτυχία γιὰ τὴν ὁποία εὐθύνεται πρωτίστως τὸ ἑλληνικὸ σύστημα καὶ ὄχι ἡ Δύση, ἡ ὁποία φυσικὸ εἶναι νὰ ἔχῃ μετατρέψη ἀπὸ τὸ 1821 τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀποικία, ἐφ’ὅσον αὐτὴ κατοικεῖται ἀπὸ Γραικύλους καὶ ὄχι ἀπὸ ἐπαναστάτες (μὲ ἐξαίρεση τὴν κομμουνιστικὴ προσπάθεια τοῦ 1941-1949), ὁδηγεῖ ἀναποφεύκτως, ἀργὰ ἤ γρήγορα στὴν ἐπιβολὴ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος, μὲ ἤ χωρὶς βασιλέα, μὲ ἤ χωρὶς Χρυσῆ Αὐγή.

Ὁ Στάλιν δὲν ἔβαλε φυλακὴ ἕνα ἕκατομμύριο εὐκαταστάτων ἀγροτῶν κουλάκων. Τοὺς ἐξετέλεσε χωρὶς δίκη. Τὸ μελλοντικὸ ἑλληνικὸ φασιστικὸ καθεστὼς θὰ ἀνοίξῃ μὲ τὴν βία τὰ κλειστὰ ἐπαγγέλματα, χωρὶς νὰ ζητήσῃ τὴν γνώμη τῶν ταξιτζίδων. Θὰ τοὺς περικυκλώσῃ χωρὶς δίκη καὶ θὰ τοὺς ἐκτελέσῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                             19 Σεπτεμβρίου 2017