Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 29, 2016

330 – Πῶς ἡ Hellas ἔγινε Ellada

Ἐμμανουὴλ Κριαρᾶς, 108 ἐτῶν, νεκροθάφτης τῶν ἑλληνικῶν330 – Πῶς ἡ Hellas ἔγινε Ellada

πλέον κραυγαλέα ἀπόδειξη ἀποικισμοῦ μίας κουλτούρας ἀπὸ τὴν Δύση εἶναι ἐξασθένηση τῆς γλώσσης τῆς ἀποικισμένης χώρας μέχρι καὶ ἐξαφανίσεώς της καὶ ἀντικατάστασή της μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ ἀποικιστοῦ.

Ἀκόμη καὶ παλαιοτάτη κουλτούρα τῶν Ἰνδιῶν σήμερα ἐκφράζεται μέσῳ τῶν ἀγγλικῶν, τῆς γλώσσης τοῦ Ἄγγλου ἀποικιστοῦ καὶ οἱ σημερινὲς πρωτοβουλίες των νὰ ἀναβιώσουν τὰ σανσκριτικά, εἶναι ἔνδειξη τῶν ἀπέλπιδων ἰνδικῶν  προσπαθειῶν νὰ σώσουν τὴν κουλτούρα τῶν Ἰνδιῶν ποὺ ἐξέπεσε στὰ ἀγγλικά.

Ἡ πρόσφατη σύνοδος τῆς Γαλλοφωνίας στὴν Μαδαγασκάρη ἔδειξε σὲ ὅλους μας τὶ ἐστὶ πολιτιτιστικὸ νεκροταφεῖο. Λαοὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἠπείρους τοῦ πλανήτου ἐνεφανίσθησαν ἀπογυμνωμένοι τοῦ παρελθόντος των, ὁμιλῶντας ὄχι τὴν γλῶσσα τῶν προγόνων τους ἀλλὰ τὴν γλῶσσα τοῦ κατακτητοῦ, στὸ μέτρο ποὺ δὲν εἶχαν ἀκόμη τελείως ἐξαφανισθῆ καὶ ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τοὺς ἀποικιστές τους, ὅπως οἱ ἀπόντες Ἀμερινδιάνοι ποὺ σήμερα ἔχουν χάσει τὰ πάντα:   τὴν γῆ τους, τὴν κουλτούρα τους, τὴν λαλιά τους καὶ ἔχουν ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους σφαγεῖς τους.

Ἀπὸ τοὺς δύο τεραστίους πολιτισμοὺς τοῦ πλανήτου, μόνον ὁ κινεζικὸς εὑρίσκεται ἀκόμη ἐντὸς τῆς Κίνας καὶ ὁμιλεῖ κινεζικά. Ὁ ἑλληνικός, ἀπὸ τὸ 1821, ἔχει δραπετεύσει στὴν Δύση καὶ ὁμιλεῖ ἐρασμιακά. Στὴν Ellada ἔχει παραμείνει ἡ ἐκ Κοζάνης κολωνακιώτισσα Ἄννα Διαμαντοπούλου ποὺ τὸ 2001, ὡς ἐπίτροπος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἶχε προτείνει νὰ θανατωθῇ ἤ ἤδη βαθιὰ λαβωμένη Ἑλλάς, μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἑλληνικῶν ἀπὸ τὰ ἀγγλικά, ὡς ἐπισήμου γλώσσης τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου. Δηλαδή, ὅπως συνηθίζεται στὸ Κολωνάκι νὰ λέγεται τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ στιχουργοῦ Γιάννη Κακουλίδη: «Dear Madam, ti Lozani ti Kozani»!

Ὁ Χριστὸς ὡμίλησε στὸν Πόντιο Πιλᾶτο στὰ ἑλληνικά. Σήμερα, οἱ ἐναπομείναντες Γραικύλοι βοηθοῦν τὴν ντόπια προσπάθειά τους ἐξαφανίσεως τῆς πλανητικῆς σημασίας τῶν ἑλληνικῶν (ποὺ ὁμιλεῖται ἀκόμη μόνον στὴ Ὀξφόρδη), πρὸς χάριν τῶν ἑλληνικῶν κρεoλικῶν pidgin English.  Δίπλα στὰ Greek Pidgin English, ἔχουμε καὶ λέμε


Οἱ σημερινοὶ ἀπόγονοι τῶν Γραικύλων τοῦ Β΄αίῶνος π.Χ., συμβάλλουν στὴν τοποθέτηση τῶν ἑλληνικῶν μέσα στὴν Εὐρώπη, στὸ ἐπίπεδο τῶν ὁλλανδικῶν καὶ τῶν δανικῶν, ὡς ἀκρωτηριασμένα, πρῶτα ἀπὸ τὸν Δελμοῦζο καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ μονοτονικό συντόμως δὲ ἀπὸ τὸ λατινικό- καὶ γελοιοποιημένα ἀπὸ τὴν βαρβαρικὴ δημοτικὴ τῶν δασκάλων καὶ φιλολόγων διορθωτῶν καὶ μεταφραστῶν ποὺ λυμαίνονται τὰ γραφεῖα τῶν ἐκδοτικῶν οἴκων καὶ τῶν ἐφημερίδων.

Πῶς ἐφθάσαμε λοιπὸν στὴν πλανητικῶν διαστάσεων πτώση τοῦ Λόγου  καπιταλιστικὴ παγκοσμιοποίηση μὲ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἀμερικανικῶν, ὄχι μόνον δὲν ἥνωσε τὴν ἀνθρωπότητα ὅπως τὸ εἶχαν κάνει τὰ σασνκριτικά, ἀλλὰ ἀντιθέτως οἰκοδόμησε ἕναν νέο πύργο τῆς Βαβέλ. γῆ ἐγέμισε μὲ χιλιάδες ὑποβαθμισμένες διαλέκτους μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῶν κρεολικῶν γραικυλικῶν- ποὺ ἔχουν κοινὸ παρανομαστὴ μίαν ἀπιθάνως πτωχὴ γλῶσσα: τὰ φιλιππινέζικα ἀμερικανικὰ τοῦ διαδικτύου.

Ἕλληνες πατριῶτες! Καιρὸς εἶναι νὰ καταργήσουμε ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κυβερνητικὰ κτίρια καὶ γραφεῖα, τὸ κουρελόπανο-σημαία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ πετάξουμε στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου τὸ ἀτιμωτικὸ εὐρώ, ἐπαναφέροντας τὸ ἀρχαῖο νόμισμα, τὴν δραχμή, ποὺ ἐμνημονεύετο ἀκόμη καὶ στὴν Βίβλο καὶ τὸ Κοράνι καὶ σήμερα ἀκόμη χρησιμοποιεῖται μὲ τὴν ὀνομασία ντρὰμ τῆς Ἀρμενίας, ντιρχὰμ τοῦ Μαρόκου καὶ τὸ ντιρχὰμ τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων.

Ὁ Σπυρίδων Λάμπρος (1851-1919), στὴν μελέτη του περὶ τῆς ἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης τῶν σουλτάνων (Νέος Ἑλληνομνήνων, τ.5, 1908, σσ. 40-78), ἔγραφε: «Καίτοι ἡ ἑλληνικὴ ἐχρησίμευσε ὡς ἐπίσημος γλῶσσα τῶν Ἀράβων, Σελδσουκιδῶν καὶ Μαμελούκων σουλτάνων, εἶναι λυπηρὸν, ὅτι ἐλάχιστα μόνον ἔχομεν γράμματα ἐξελθόντα ἐκ τῶν γραφείων τῶν μωαμεθανικῶν τούτων αὐλῶν...Ἡ χρῆσις τῆς ἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης ἐξηκολούθησε αὕτη νὰ χρησιμεύῃ ὡς τοιαύτη καὶ παρὰ τοῖς Ὀθωμανοῖς Τούρκοις...Περιοριζόμενοι εἰς μόνα τὰ ἀπὸ Μουρὰτ μέχρι τοῦ ἐν ἔτει 1570 ἐκδοθέντος ὑπὸ τοῦ Σελὶμ Β΄, ἔχομεν ἐνώπιον ἡμῶν χαρτοφυλάκιον ὁλόκληρον γραμμάτων τῶν Ὀθωμανῶν σουλτάνων, περιλαμβάνον  χρονικὸν διάστημα ἑκατὸν τεσσαράκοντα ὅλων ἐτῶν, καθ’ἅ οἱ σουλτᾶνοι ἐποιοῦντο χρῆσιν τῆς ἑλληνικῆς ὡς ἐπισήμου γλώσσης τῆς Ὑψηλῆς Πύλης». Σήμερα ἡ θεόπνευστη γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων εὑρίσκεται ἐγκαταλελειμμένη στὸν σκουπιδότοπο τῶν πολιτικῶν, φιλολόγων καὶ ἀρχαιολόγων.

Δημήτρης Κιτσίκης                                     29 Νοεμβρίου 2016


172 comments:

 1. Τα ελληνικά είναι μακράν η πιο ποιοτική γλώσσα στον κόσμο. Αυτό που λέω δεν το λέω με εθνικιστικά κριτήρια αλλά με φιλοσοφικά και θεολογικά. Έχεις τις πιο πολλές δυνατότητες για να εκφράσεις αυτό που θέλεις. Είναι η μόνη γλώσσα μέσω της οποίας μπορείς να νοηματοδοτήσεις το περιεχόμενο με απόλυτη ακρίβεια όπως εσύ θες και να κάνεις κατανοητά αυτά που θέλεις να πεις στον συνομιλητή και να εννοήσεις. Καμία άλλη γλώσσα δεν έχει τόση ευλυγισία.

  Αυτό ισχύει και με την νέα ελληνική. Διότι ως γνωστό είναι λάθος να χωρίζουμε την ελληνική γλώσσα σε αρχαία, βυζαντινή και νέα. Μία γλώσσα έχει αυτόματους μηχανισμούς διαχείρισης και συντήρησης. Ό,τι παύει να χρησιμοποιείται στο λεξιλόγιο των ανθρώπων, μένει στην λήθη, στην αφάνεια. Βέβαια όσο εμείς φτωχαίνουμε το καθημερινό λεξιλόγιό μας, τόσο πιο φτωχά νοήματα εκφέρουμε και τόσο πιο πολύ φτωχαίνομε την διάνοια. Αυτό το παρατηρούμε σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, στη σημερινή ελληνική κοινωνία.

  Ποιος γνωρίζει για παράδειγμα σήμερα το πολύ ωραίο και ακουστικά ακόμα επίθετο «ενεός»; Έμεινα ενεός σαν μα λέμε έμεινα άφωνος.

  Συμπέρασμα: πολύ ανώτερα τα ελληνικά και από τα αγγλικά και από τα βαρβαρικά γερμανικά και τα βαρβαρικά γαλλικά και από τα πρωτόγονα δυσώδη ορνιθοσκαλίσματα των Κινέζων, των Εβραίων, των Αράβων και των υπολοίπων λαών της υφηλίου.

  ReplyDelete
 2. Ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη, αυτό το ιερό τέρας του Νόμου του Μωυσή και των προφητών της χριστιανικής παράδοσης, έγινε γνωστό από τους πολλούς μόλις μεταφράστηκε στα ελληνικά τον 3ο π.Χ. αιώνα από τους εβδομήκοντα, κατόπιν εντολής του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου. Και από εκεί που το γνώριζαν μόνο ένα μάτσο Ιουδαίων της Αλεξάνδρειας και της Παλαιστίνης, μαθεύτηκε στους πολλούς μέσω της ελληνικής γλώσσας. Διότι τα εβραϊκά ή τα αραβικά ή τα συριακά ή τα κοπτικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν παγκόσμια γλώσσα.

  ReplyDelete
 3. Ένοχε στο αφιερώνω. Σου ταιριάζει γάντι!

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ta-didagmata-apo-ta-aitia-ths-ptwsews-ths-dutikhs-rwmaikhs-autokratorias-ka

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι άλλο θα διαβάσω Θεέ μου; Ότι για την πτώση της δυτικής Ρώμης φταίει η Εκκλησία; Εντελώς αστήρικτο αυτό. Η Εκκλησία βοηθούσε τότε, προσπαθώντας να πείσει τους βαρβάρους να μην επιτεθούν στην Ρώμη. Αλλά ας υποθέσουμε για χάρη της συζήτησης ότι είναι έτσι.

   Στην Ανατολική μεριά τι διαφορετικό έκανε η Εκκλησία και δεν έπεσε και η Κωνσταντινούπολη; (περιμένω απάντηση)

   "H μετάβαση από την επιθετική πολιτική στην διπλωματική, η φορολογική αταξία καθώς και η έλλειψη εθνικής συνείδησης του ρωμαϊκού κράτους ήταν και τα κύρια αίτια της πτώσεως".

   Χρυσαυγίτες μου με το μυαλό ξυράφι. Η μετάβαση αυτή ήταν αναγκαία καθώς οι βάρβαροι όσο περνούσε ο καιρός γίνονταν πολυπληθέστεροι και ισχυρότεροι. Τον Αττίλα τον έχετε ακουστά. Το ότι το 396μ.Χ. οι Γότθοι έφτασαν έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και υπήρχε διπλωματική συμφωνία το έχετε ακουστά; Η ιστορία δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αραδιάζετε 2-3 πράγματα και τέλος. Έχει πολλές λεπτομέρειες η ιστορία που αν δεν τις γνωρίζει κανείς λέει ό,τι θέλει και πλάθει φανταστικά σενάρια. Έπειτα πόσο να αντέξει και αυτός ο ρωμαϊκός στρατός; Αφού υπήρχαν συνεχείς πόλεμοι εδώ και αιώνες. Κι όχι μόνο με τους βαρβάρους αλλά και εμφύλιοι με τους σφετεριστές του θρόνου. Ο κάθε σφετεριστής έπαιρνε έναν αριθμό λεγεώνων μαζί του και πολεμούσαν μεταξύ τους. Πολεμούσε ας πούμε η Λεγεώνα του Δία με τη Λεγεώνα του Άρη και του Ηρακλή και πάει λέγοντας. Ε πόσο θα γίνεται αυτό; Από τον 3ο αιώνα μέχρι τον 5ο αιώνα είχαμε συνεχείς πολέμους. Έλλειψη εθνικής συνείδησης δεν υπήρξε ποτέ ακόμα και μετά την πτώση της Δύσης. Υπήρχε όμως σταδιακή διακοπή των επαφών των διοικήσεων Δύσης και Ανατολής.

   Στην Ανατολή αυτό συνέβη 2 αιώνες αργότερα όταν χάθηκαν η Αίγυπτος και η Συρία και η Ιερουσαλήμ. Τα στρατεύματα είναι άνθρωποι, όχι μηχανές.

   Delete
  2. Ἡ ἄποψη ὅτι γιὰ τὴν παρακμὴ καὶ τὴν πτώση τῆς Ῥ. Αὐτοκρατορίας φταίει ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι διαδεδομένη λόγῳ τοῦ Γίββωνα, ποὺ ἐνέπνευσε νομίζω καὶ τὸν δικὸ μας Κοραῆ.

   Ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶναι σωστὴ φιλοσοφικῶς καὶ τελείως βλαμμένη ἱστορικῶς. Ἡ ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία κράτησε πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια μὲ ἐπίσημη θρησκεία τὸν Χριστανισμό- ὄχι ἐπισημη δηλαδή, μοναδικὴ νόμιμη - ἐνῷ ἡ παντοκρατορια ποὺ ὀνειρευόταν ὁ Γίββων γιὰ τὸ νησί του οὔτε ἕναν αἰῶνα δὲν ἄντεξε. Ὑπάρχε μιὰ διάλεξη τοῦ Βιλαμόβιτς γιὰ τὸν Γίββωνα μεταφρασμένη στὰ ἀγγλικά (ψάξτε, lectures). Ὁ Γίββων ἦταν ἕνας συμπιλητής. Δὲν ἔκανε πρωτογενὴ ἔρευνα. Τὸν τελευταῖο λόγο στὶς φιλολογικὲς ἐπιστῆμες τὸν ἔχει ΠΑΝΤΑ ὁ ἐρευνητὴς τοῦ πρωτογενοῦς ὑλικοῦ.

   Τέλος πάντων, γιὰ μᾶς εἶναι ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις βασικὸ νὰ καταλάβουμε τὸ ἑξῆς. Ὁρόσημο γιὰ μᾶς δὲν εἶναι οὔτε τὸ τρακόσα τόσο, οὔτε το 1821, ἀλλὰ τὸ 1453. Τότε φτιάχνεται τὸ ἑξῆς παράξενο. Μιὰ αὐτοκατορία ῥωμαιοχριστιανικὴ ποὺ δέχεται νὰ ἐνωθῇ μὲ τὴν τουρκομουσουλμανική, μὲ ἕνα κόντεμα τοῦ κεφαλιοῦ της. Ἁπὸ κεῖ ξεκινᾶνε ὅλα. Ἡ παράβλεψη αὐτοῦ τοῦ προβλήματος μὲ τὸ στρίβειν διὰ τοῦ ἀρραβῶνος, μὲ κάθε νεόκοπο δυτικό ῥεῦμα, φτιάχνει μιὰ νεοελληνικὴ συνείδηση ποὺ ἀρραβωνιάζεται τὴ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη ὅλες τὶς ξένες πριγκηπέσσες, καὶ στὸ τέλος μένει μπακούρης, ἀφοῦ ἔχει φάει μοῦντζα ἀπὸ ὅλες.

   Τὸ ἔθνος τὸ δικό μας ξεκινᾶ τὸ 1453. Ἑγὼ δὲν ταὐτίζομαι μὲ τὸ ἔθνος μας. Ἑγὼ εἶμαι χριστιανός ὀρθόδοξος, δὲν ὑπάγομαι σὲ κανένα ἔθνος. Δὲν ἀναγνωρίζω οὔτε Καίσαρα, οὔτε λαό. Τὸ ἔθνος μου ὅμως εἶναι τὸ Ἑλληνορωμαϊκό ποὺ ἔχει κατακτηθῇ ἀπὸ τοὺς ὀθωμανούς. Ὄταν βλέπω λοιπὸν τοὺς συμπολίτες μου πότε νὰ φορᾶν περικεφαλαῖα, πότε ἡμίψηλο, πότε νὰ χαιρετᾶνε ψευτοῤῥωμαϊκὰ ὅπως στὸν πίνακα τοῦ Νταβίντ καὶ πότε νὰ τὸ παίζουν Νεοϋρκέζικη ἀβάν γκάρντ, τοῦς λέω ὅτι εἶναι δυσάρεστο γιὰ μένα νὰ βλέπω τέτοιο θέαμα, χωρίς νὰ μπορῶ νὰ κάνω τίποτα.

   Πῶς θέλετε νὰ ὑπάρξει γλωσσικὴ πολιτικη σωστὴ ὄταν ἡ ἄποψη γιὰ τὸ ἔθνος μας εἶναι ἀλλαντάλλων καὶ βγαίνει ὁ καθένας καὶ λέει τὶς μποῦρδες του.

   Delete
  3. Ἅλλος νομίζει πὼς εἶναι ὁ Μπίσμαρκ καὶ φαντάζεται πὼς εἶναι ὁ Μεγαλέξαντρος. Μετὰ βρίζει τοὺς ὑπουργούς παιδείας ποὺ δὲν γράφουν στὰ καημένα τἀ παιδάκια τὶς ἀρλοῦμπες τοῦ πρωσσικοῦ μιλιταρισμοῦ. Ἄλλος πιστεύει πὼς πρέπει νὰ γίνει ἐπανάσταση καὶ νὰ τοῦ δώσει τὸ κράτος τόσα στρέμματα καὶ τρακτέρ. Γι αὐτὸ βρίζει τοὺς συντάκτες τῶν σχολικῶν βιβλίων ἐπειδὴ δὲν τόχουν βάλει αὐτὸ στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἅλλος θέλει νὰ εἶναι ο Χριστός Ἕλληνας καὶ νὰ χορεύει καλαματιανό μὲ τὸν Ἅγιο Πέτρο καὶ ὄλους τοὺς μαθητές. Ἅλλος πάλι ἀπὸ τὸ Κολωνάκι ὅλους αὐτοὺς τοὺς θεωρεῖ βλαχαδερά καὶ θέλει νὰ μην εἶχε γίνει τὸ 1821 καὶ νἆταν ἠγεμόνας στὴν Μολδοβλαχία. Ἅλλος θέλει νὰ ἀποδειχτῇ ἐπιστημονικῶς ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες κατέβηκαν μὲ διαστημόπλοιο ἀπὸ τὸν πλανήτη Γαρδούμπ. Τώρα ἔχουνε βγῇ κι αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι ὁ Χίτλερ ἦταν Ἕλληνας καὶ δὲν αὐτοκτόνησε ἀλλὰ τὸν καταψύξανε οἱ Ἕλληνες γιατροί Τσαρλατανίδης καῖ Κομπογιαννίτογλου καὶ τὸν ἔχουνε φυλαγμένο στὸ ὅρος Σινά.

   Delete
  4. Τὴν ἐπανάσταση τοῦ 21 τὴν κάνανε οἱ Φιλικοί. Αὐτοὶ οἱ τῦποι ἦταν τελείως σαλεμένοι. Στὸ καταστατικό τους εἶχαν ἕναν κανόνα σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἄν κάποιος ἤξερε τὸ μυστικὸ τῆς φιλοσοφικῆς λίθου (ποὺ μετατρέπει τὰ μέταλλα σὲ χρυσάφι) ἔπρεπε νὰ τὸ μοιραστῇ μὲ τὴν Ἑταιρία προκειμένου νὰ γίνῃ μέλος. Παντοῦ στὴν Εὐρώπη τέτοιοι τῦποι ἦταν ὁ μοχλός τῶν Ἑπαναστάσεων καὶ οἱ ὑπόλοιποι κολλάγανε πάνω τους. Ὁ Τρικούπης ποὺ τὸ περιγράφει ἦταν ἕνας τέτοιος. Οἱ ναζιστές, οι σὰν-κυλότ, καὶ ἄλλοι τετοιοι προέρχονται ἀπὸ αὐτὸ τὸ παράξενο ῥεῦμα. Αὐτοὶ οι τῦποι, εἶναι τὸ ῥεῦμα τῆς ἐπανάστασης, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς βγαίνει καὶ ὁ Τράμπ. Δὲν ἔχουνε συνεκτικὴ ἰδεολογία καὶ δὲν θέλουν νὰ ἔχουνε.

   Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέμε οἱ αὐτοδημιούργητοι. Ὅμως ἕνας ἱστορικὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτοδημιούργητος. Οὔτε ἕνα ἔθνος, οὔτε ἕνας καλλιτέχνης, οὔτε ἕνας φιλόσοφος. Ὅλους αὐτοὺς τοῦς ἀπασχολεῖ ἡ συνέχεια, ὄχι ἡ δημιουργία.

   Delete
 4. Ἕνοχε εἶναι ἐθνικιστικὰ τὰ κριτήριά σου μὲ τὸ μπαρδόν. Ἁλλὰ τὸ θέμα κατὰ τὴ γνώμη μου δὲν εἶναι τὰ ἑλληνικὰ ἀλλὰ ἡ ἐκπαιδευση.

  Τὰ ἐκπαιδευτικὰ συστήματα ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ πλανήτη καὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν ἔχουν σὰν πρῶτο τους στόχο τὴν ἀποκοπὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὴ μητρικὴ ἀγκαλιά καὶ τὴν μετατροπή τους σὲ ἀγέλη κομπλεξικῶν καὶ δυστυχισμένων ἀνθρώπων. Αὐτὸ τὸ κατορθώνουν σπάζοντας τὸν ἐσωτερικὸ ψυχικὸ χρόνο τοῦ παιδιοῦ σὲ χίλια κομμάτια.

  Τὰ λεγόμενα παιδαγωγικὰ σχολεῖα εἶναι τὰ χειρότερα στὴν ἴδια γραμμή.

  Οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες τῆς ἀνθρωπότητας ἦταν συνήθως τρόφιμοι ἱερατικῶν σχολῶν, στρατιωτικῶν ἀκαδημιῶν καὶ παρομοίων ἰδρυμάτων. Ἁπὸ τὸν τελευταῖο φαντάρο ὡς τὸν στρατάρχη, οἱ περισσότεροι αὐτουργοὶ τῶν δύο τελευταίων παγκοσμίων πολέμων ἦταν γεννήματα-θρέμματα τῶν ἐκπαιδευτικῶν μεταρρυθμίσεων.

  Ἡ ἐκπαίδευση μετατρέπει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἕνα ῥημαγμένο σαπιοκάραβο. Καὶ ὅμως, οι Ἕλληνες δίνουν καὶ δίναν σύμφωνα με ὅλους τοὺς περιηγητές τῆς Τουρκοκρατίας τεράστια σημασία στὴν μόρφωση τῶν παιδιῶν τους, παρὰ τὶς διαμαρτυρίες τῶν τελευταίων. Ἅν τὶς ἀκούγανε θὰ εἶχε κάποτε μιὰ ἐλπίδα αὐτὸς ὁ λαός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κάνε καμιά φορά μαθήματα Αιγυπτιακών ή Αραβικών ή μια γλώσσα της Μέσης Ανατολής.

   Έπειτα το ότι σε όλους φαίνονται δύσκολα τα ελληνικά τι σημαίνει; Δεν μπορούν εύκολα να συλλάβουν τη δομή της γλώσσα διότι παράγει άλλα νοήματα, πιο υψηλά. Αυτό εσύ θα έπρεπε να το έχεις κατανοήσει ήδη. Αν πας να μεταφράσεις ένα δύσκολο κείμενο θεολογικό ή φιλοσοφικό ή ψυχολογικό με δύσκολες έννοιες από τα ελληνικά σε άλλη γλώσσα θα δεις ότι πολλές φράσεις δεν μπορούν να αποδοθούν ακριβώς το ίδιο. Κι έτσι δημιουργείται άλλο νόημα εντελώς.

   Ή κάνε το πολύ απλό. Διάβασε μια φορά έναν έλληνα φιλόσοφο ή οποιονδήποτε συγγραφέα της αρχαιότητας από το ελληνικό πρωτότυπο και δίπλα έχε μια αγγλική ή γαλλική μετάφραση. Θα καταλάβεις σαφώς τη διαφορά.

   Delete
  2. Εἶναι ἐθνικιστικό.

   Delete
  3. Καταλαβαίνεις τι σου λέω; Ελληνικά καταλαβαίνεις βασικά; Μεταφράζουν σου εξηγώ τον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη ή τους Πατέρες της Εκκλησία και βγάζουν άλλα νοήματα, λόγω της διαφορετικής δομής των γλωσσών τους. Και μετά εσείς αναρωτιέστε ακόμη γιατί η Δύση αλλοίωσε τον Ελληνισμό... Ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός ακριβώς. Πολλές φράσεις δεν μεταφέρονται από τα ελληνικά πιστά σε άλλη γλώσσα με επιτυχία. Είναι φτωχές όλες οι άλλες γλώσσες πέραν των ελληνικών.

   Και μη ξεχνάμε το θέμα του Filioque το οποίο είχε και αυτό γλωσσικό θέμα. Στα λατινικά δεν ξεχώριζαν τις λέξεις εκπορεύω και εκπέμπω όταν μετέφρασαν την Καινή Διαθήκη από τα ελληνικά. Και έτσι νόμιζαν οι αδαείς ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό, ενώ οι Γραφές λένε ξεκάθαρα ότι ο Υιός το εκπέμπει στον κόσμο με την παρουσία του, δεν το εκπορεύει όμως αΐδια, κάτι που κάνει μόνο ο Πατήρ ως η αρχή της θεότητας. Σε αυτή την γλωσσική και συνάμα θεολογική αστοχία έχει θεμελιωθεί η αίρεση του Filioque εδώ και αιώνες. Και ακόμα συνεχίζουν να κάμουν πως δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά. Ε πως να την καταλάβουν; Φυσικά και υποκρίνονται ότι δεν την καταλαβαίνουν, διότι αν την αποδεχθούν (το καταλαβαίνουν αλλά δεν το αποδέχονται), αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι σβήνουν 1000 χρόνια παράδοσης, απομακρυσμένα από την ενιαία Εκκλησία.

   Delete
  4. Mὰ καλέ μου Γιάννη σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες ἰσχύει αὐτό. Ὅσο πιὸ πλούσιο παρελθὸν ἔχουν, τόσο περισσότερο ζουμὶ ἔχουν. Ἔχω ὅμως βαρεθῇ νὰ ἀκούω Ἕλληνες νὰ ἐπαινοῦν τὰ ἑλληνικά καὶ νὰ μὴν στρώνουν τὸν πισινό τους νὰ μάθουν ἀρχαῖα. Τὰ μεταφραστικὰ λάθη ποὺ λὲς γίνονται παντοῦ.

   Delete
  5. Mὰ καλέ μου Γιάννη σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες ἰσχύει αὐτό. Ὅσο πιὸ πλούσιο παρελθὸν ἔχουν, τόσο περισσότερο ζουμὶ ἔχουν. Ἔχω ὅμως βαρεθῇ νὰ ἀκούω Ἕλληνες νὰ ἐπαινοῦν τὰ ἑλληνικά καὶ νὰ μὴν στρώνουν τὸν πισινό τους νὰ μάθουν ἀρχαῖα. Τὰ μεταφραστικὰ λάθη ποὺ λὲς γίνονται παντοῦ.

   Delete
  6. Τὸ φιλιόκβε εἶναι ἡ δογματικὴ μορφὴ τοῦ καισαρισμοῦ. Δηλαδὴ ὁ γιὸς εἶναι ἡ Αὐτοῦ Μεγαλειότης ὁ Λουδοβίκος ποὺ ὄταν παίρνει τὸ χρίσμα ἀπὸ τὸν Πάπα, ἐνώνεται μὲ τὸν μπαμπάκα του καὶ βγάζουνε ἀπὸ τὸ στόμα τους ἔπεα πτερόεντα. Ὅσο γιὰ τὸ ἀλάθητο τοῦ Κλάπα, προτιμᾶνε νὰ διαλύσουνε τὴν ὑφήλιο παρᾶ νὰ τὸ βγάλουνε, ποὺ νὰ πάρῃ ἡ εὐχή.

   Delete
  7. Μα γιατί να μάθει κάποιος αναγκαστικά αρχαία; Η ελληνική γλώσσα είναι μία. Αυτά που μιλάμε σήμερα είναι εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής. Δεν είναι άλλη γλώσσα. Το έχεις καταλάβει αυτό; Από αυτό ξεκίνα αρχικά.

   Αρχαία θα μάθει ένας φιλόλογος, ένας φιλόσοφος ή ένας θεολόγος, οι οποίοι ασχολούνται με αρχαία κείμενα. Ο χημικός ας πούμε τι να τα κάνει τα αρχαία;

   Delete
  8. Μόνο οἱ φιλόλογοι ἐπικαλοῦνται τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα στὸ Ἑλληνικό κράτος ;;

   Delete
 5. Καθηγητά έχετε απόλυτο δίκαιο. Το μίσος Φασισμούς/Εθνικοσοσιαλισμού και Κομμουνισμού είναι θανάσιμο και πολλές φορές ηλίθιο.

  https://www.youtube.com/watch?v=zZopsqLxQr8

  Ακούστε τί λέει ο Μιχαλολιακος στο 9:40!

  "Ας μείνει ο κομμουνιστής Τσίπρας στην Κούβα με τους προλετάριους και ας αφήσει την ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ Ελλάδα στην ησυχία της"!!!

  Δίχως να το αντιληφθεί λόγω του κομμουνιστικού το μίσους, στρέφεται άκραιφνα υπέρ του καπιταλισμού!!!!

  Έλεος!

  ReplyDelete
 6. Στὸ παραπάνω τοῦ Κωνσταντινουπολίτη

  Ἐὰν μὲ τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση κάτι ἔχω πιάσῃ - καὶ προσπαθῶ νὰ τὸ διασταυρώσω καὶ στὴν βιβλιογραφία, ὅπου ἄλλος τὰ λέει ἔτσι,ἄλλος τὰ λέει ἀλλιῶς καὶ μπλέκουνε τὰ μποῦτια τους - ὁ φυλετισμὸς καὶ ὁ ἀντικομμουνισμὸς εἶναι παρεπόμενα στὸν φασισμό.

  Ὁ φασισμός φαίνεται νὰ εἶναι στὸν πυρῆνα του μιὰ μορφὴ ντεϊσμοῦ, καὶ λέγοντας ντεϊσμὸ ἐννοῶ τὴν ἄποψη ὅτι τὸ σῶμα τῆς κοινωνίας εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ τὸν θεὸ χωρίς τὴν μεσολάβηση ἀλλὰ καὶ χωρίς τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς ἐκκλησίας.

  Δηλαδὴ λατρεύεται τὸ κράτος σὰν νὰ εἶναι αὐτὸ ἡ ἐκκλησία, τὸ ἔθνος ἐπειδὴ εἶναι τὸ πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας, καὶ διαδικασίες ὅπως ἐκλογές κ.λπ. κ.λπ πολὺ ἀπλὰ ἀπορρίπτονται διότι προκαλοῦν διαίρεση καὶ εἶναι χάσιμο χρόνου.

  Ἑπειδὴ βασίζεται στὸ ἐδῷ καὶ τῶρα, στὴν συμμετοχὴ στὴν κοινωνία τὴν ψυχοσωματική, ὄχι σὲ ἕνα ἀπώτερο μέλλον ἀόρατο ποὺ βρίσκεται στοῦ διαόλου τὴ μάνα, ὁ φασισμὸς ἀγαπᾷ τὶς τελετές καὶ δὲν πολυσυμπαθεῖ τὸ μπλα-μπλα.

  Ἁναδεικνύεται, ξεπηδᾶ σὲ καιρούς κρίσης ἐπειδὴ τότε ἠ κοινωνία νιώθει τὴν ἀνἀγκη συσπείρωσης.

  Ὁ βασικὸς λόγος ποὺ δὲν προσκαλεῖται ὁ παπὰς στὴν τελετή, πέρα ἀπὸ ἱστορικὲς λεπτομέρειες, εἶναι ὅτι στὴν σύλληψη τοῦ χριτιανισμοῦ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς κοινωνίας εἶναι ὁ ἔσχατος δοῦλος αὐτῆς. Βλέπετε, τίποτε στὰ Εὐαγγέλια δὲν εἶναι τυχαῖο. Ἁντίθετα γιὰ τὸν φασισμὸ αὐτὸ εἶναι μιὰ ἀφαίρεση. Σοῦ λέει έγὼ τὸ θέλω ὅλο καὶ τώρα, δὲν ἀντέχω νὰ περιμένω.

  Ὅμως ἄν δὲν μπορεῖς νὰ πειμένεις δὲν κάνεις γιὰ ὑπουργός παιδείας.

  Κάτι ἄσχετο. Ὁ Δελμοῦζος μὲ τὸ παρθεναγωγεῖο του στὸν Βόλο γιὰ κάποιον λόγο μοῦ θυμίζει τὸ χωριό Κορυσχάδες καὶ τὴν Κυβέρνηση τοὺ Βουνοῦ. Τὸ ἀναγνωστικό του μοῦ θυμίζει τὸ ἀναγνωστικὸ τοὺ ΕΑΜ καὶ ἐκείνος ὁ Γληνός, τοὺ Ὀμίλου, εἶχε γράψει αὐτὸ τὸ ἀπερίγραπτο φυλλάδιο Τί εἶναι καὶ τί θέλει τὸ ΕΑΜ, ὅπου ἔλεγε μέσα πρέπει νὰ κουρεύονται οἱ γυναῖκες ποὺ πῆγαν μὲ τὸν ἐχθρό καὶ διάφορα τέτοια αἴσχη.

  Σὲ ὅλους δὲ τοὺς γερμανοτραφεῖς διανοουμένους καὶ καλλιτέχνες ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ὄθωνος καὶ μέχρι τοὐλάχιστον αυτούς ὑπάρχει μιὰ νότα volkisch.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το κράτος υπάρχει ΜΟΝΟΝ για να εξυπηρετεί το Έθνος στον Φασισμό και την Φυλή στον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Συνεπώς ενώνονται όλες οι τάξεις με κέντρο βάρους τον εργάτη και τον αγρότη και τον πολεμιστή ως οι πλέον παραγωγικοτερες δυνάμεις μίας κοινωνίας. Συνεπώς είναι λογικό το ιερατείο να μην έχει την πρωτεύουσα ισχύ που έχει στην Τέταρτη Πολιτική Θεωρία και σε ένα Θεοκρατικό καθεστώς.

   Παρόλα αυτά ο Χιτλερικός και ο Στρασσερικός Εθνικοσοσιαλισμός αλλά και ο Φασισμός(βλέπε Κλερικοφασισμό) δίδουν στο ιερατείο την παλαιά του θέση προ του Φιλελευθερισμού(βλέπε Διαφωτισμός) που μάχεται την θρησκεία και φυσικά σε αμεση αντίθεση με τον επίσης άθεο και αντίθρησκο Κομμουνισμό.

   Δεν είναι τυχαιο που ο Ντούγκιν λέγει να πετάσουμε τα "Κομμουνιστικά σκουπίδια"(Communist garbage) λόγω ακριβώς της αθεΐας και της καταστροφής της Παραδόσεως.

   Delete
  2. Υ.Γ. Ο Χιτλερικός Εθνικοσοσιαλισμός δίδει πολεμική και φυλετική χροιά στο ιερατείο.

   Βάφφεν Ες-Ες

   Delete
  3. ἐ βέβαια νὰ κάνουν κι αὐτοὶ καμιά δουλειά..
   Ὄχι. Τὸ χριστιανικὸ πρότυπο εἶναι ὁ ταπεινότερος, μέγιστος. Ὁ φασισμὸς ὅμως αὐτὸ δὲν τὸ καταλαβαίνει γι αὐτὸ θεριεύει μόνο σὲ κρίσεις, ποὺ κάνουν τὴν κοινωνία νὰ νομίζει ὅτι εἶναι αὐτὴ ἡ ταπεινοτερη.

   Delete
  4. Ὁ φασισμὸς μετατρέπει τὸ κράτος σὲ κίνημα.
   Ὁ κομμουνισμὸς σὲ κόμμα.
   Ὁ φιλελευθερισμὸς σὲ ἑταιρεία.

   Νομίζω πὼς εἶναι ἀρκετὰ ἀκριβῆ καὶ συνοπτικὰ αὐτὰ ποῦ γράφω.

   Delete
  5. Ὁ φιλελευθερισμὸς λέει -δὲν ὑπάρχει θεία Πρόνοια (ἀκραῖο δεῖγμα, ἡ καλβινιστικη θεωρία τῆς prédétermination. Ὁ Θεὸς ξέρει ἀπὸ τὰ πρὶν ποιός θὰ σωθεῖ καὶ ποιὸς ὄχι).
   Ὁ κομμουνισμὸς λέει, θελει σμπρώξιμο.
   Ὁ φασισμὸς λέει θέλει ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ.

   Ὁ χριστιανισμὸς λέει δὲν θέλει τίποτα. Ἁφῆστε τη στὴν ἡσυχία της.

   Delete
  6. Ο φασισμός μετατρέπει το κράτος σε Έθνος μέσω του Φασιστικού Κόμματος.
   Ο Εθνικοσοσιαλισμός μετατρέπει το κράτος σε Φυλετική Πολιτεία μέσω του Κινήματος(Bewegung).
   Ο Κομμουνισμός μετατρέπει το κράτος στην μονοταξική λαοκρατία της Εργατικής Τάξεως μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος.

   Ο Φιλελευθερισμός αν και μάχεται το κράτος και κανονικά δεν το θέλει(όλα ιδιωτικά), το δέχεται εάν το μετατρέψει σε εταιρεία.

   Ο Χριστιανισμός θεωρεί αναγκαίο κακό το κράτος(σωστό όπως και ο Φυλετισμος άλλωστε, βλεπε πρώτα η Φυλή ουχί η Πατρίς) αλλά το εξαγνίζει μέσω της Ορθοδοξίας και της Συναλληλίας!

   Delete
  7. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ὁ φασισμὸς μετατρέπει τὸ κράτος σὲ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ, ὁ κομμουνισμὸς μετατρέπει τὸ ἐργατικὸ κίνημα σὲ στρατιὰ ἠλιθίων καὶ ὀ φιλελευθερισμὸς μετατρέπει τὸ λαθρεμποριο καὶ τὴν πειρατεία σὲ θεάρεστες πράξεις. Γιὰ τὸ τελευταῖο ἐπισκέψου τὸ καλοκαῖρι τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Ἑρμούπολη.

   Ὁ Χριστιανισμὸς θεωρεῖ τὸ κακὸ περιττό, ὄχι ἀναγκαῖο.

   Delete
  8. Ποιά Εκκληαία του Σατανά, μωρέ!!!

   Τί αλλο θα πείτε για να λασπολογήσετε τον Φασισμό!

   Delete
 7. Δηλ. Ὁ Χίτλερ εἶναι ὁ Ῥοβερπιέρρος τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Γι αὐτὸ καὶ ὁ φασιστικὸς χαιρετισμὸς εἶναι ἐφεύρεση τοῦ τελετάρχη τοὺ Ῥοβεσπιέρρου, τοῦ Νταβίντ. Τώρα, ἄς ποῦμε πὼς ἐγὼ εἶμαι στὸ ἐργοστάσιο καὶ φτύνω αἵμα.

  Ἕρχεται ὁ φιλελευθερισμός καὶ μοῦ λέει. -Σαρέσει ; -Ὄχι. -Ἐσὐ φταῖς. Δὲν ἔκανες τὶς σωστές ἐπιλογές.
  Ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὁ φασισμός δὲν μοῦ λέν αὐτό. Μοῦ λένε - καλῶς εἶσαι ἐκεί ποὺ βρίσκεσαι. Δηλαδὴ μοῦ λέν κάτι παραπλήσιο μὲ τὴν ἔννοια τῆς θείας Πρόνοιας. Ὅλα πάνε καλά κι ἄς νομίζεις ἐσὺ πὼς ὄχι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τι; Ο φασισμός σου λέει είσαι εκεί που βρίσκεσαι για να υπηρετήσεις το έθνος και το κράτος. Και κυρίως το κράτος. Και ο κομμουνισμός όμως πάλι το ίδιο σου λέει. Ποιοιν υπηρετείς όταν εργάζεσαι στον κομμουνισμό; Τον ηγέτη και το κράτος δεν υπηρετείς; Απλώς αυτοί σου πλασάρουν ότι δήθεν υπηρετείς το κοινωνικό σύνολο. Κολοκύθια με ρίγανη που λες κι εσύ. Όλα αυτά τα ιδεολογίκά συστήματα είναι κρατικά και καμία σχέση δεν έχουν με την Θείας Πρόνοια. Με τη Θεία Πρόνοια έχει σχέση ΜΟΝΟ η Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία δεν πολιτεύεται.

   Delete
  2. Ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὁ φασισμὸς ἔμμεσα ἐπικαλοῦνται τὴν θεία Πρόνοια. Συνήθως ὁ κομμουνιστὴς εἶναι κατὰ τοῦ ἐργοστασιάρχη ἐνῷ ὁ φασιστὴς ὑπέρ του. Ὁ φιλελεύθερος εἶναι ὁ ἐργοστασιάρχης.
   Πρέπει νὰ καταλάβετε ὅτι αὐτὰ τὰ φαινόμενα δὲν ἑρμηνεύονται ἐπὶ τῆς καθαρῆς ἱδεολογίας μόνον.

   Delete
  3. Ναι, σωστά. Άλλωστε ο εργοστασιάρχης κάθε πρωί που ξυπνάει σκέφεται τη Θεία Πρόνοια και κάνει και καμιά προσευχή... Άσε ρε Κωνσταντή...

   Καμία σχέση δεν έχουν οι μοντέρνες ιδεολοφίες με Θεία Πρόνοια. Δεν υπάρχει Θεία Πρόνοια για αυτές. Αυτό που υπάρχει και ενδιαφέρονται μόνο είναι το κράτος κι ακόμα δεν το έχεις καταλάβει.

   Delete
  4. Κανείς δὲν δύναται νὰ ἐνδιαφέρεται μονάχα γιὰ τὸ κράτος. Οὕκ ἐπὶ κράτος ζήσεται μόνον ἄνθρωπος. Αυτὸ ποὺ κάνουν εἶναι νὰ μπλέκουνε τὴ Θεία Πρόνοια μὲ τὸ κράτος καὶ νὰ λένε ὅτι ἡ θεία Πρόνοια τοῦς προστατεύει αὐτούς. Ὁ ἐργάτης λέει, κάποια μέρα θὰ πᾶρω τὴν παραγωγὴ στὰ χέρια μου. Ἥ ἔτσι τὸν βάζει νὰ λέει τὸ κόμμα. Ὁ ἐπιστάτης λέει σκασμὸς δουλέψτε μὴ σᾶς γδάρω καὶ κάποια μέρα, τοῦ λέει τὸ φασιστικὸ κόμμα, εἶναι γραμμένο νὰ γίνεις καὶ σὺ ἀξιωματοῦχος τῆς ἐργασίας. Τέλος ὁ φιλελευθερισμὸς τοῦ λέει τοῦ ἐργαστασιάρχη ὅτι προάγει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας.

   Στὸ μεταξὺ δουλεύει τὸ ἐργοστάσιο.

   Delete
 8. Τώρα, σὲ σχέση μὲ τὰ Ἑλληνικά. Πρῶτα ἀπόλα ἡ ἐπανάσταση ποὺ ἔφτιαξε τὸ ἑλληνικὸ κράτος ξεκίνησε μὲ ellinika καὶ ὀμάδα Ε. Οἱ τῦποι ποὺ φτιάξανε τὴν φιλικὴ ἐταιρεία δὲν ξέρανε πολλὰ γράμματα. Φτιάξανε λοιπὸν μιὰ σφραγίδα (ποὺ ἦταν σπασμένη σὲ κομμάτια, ὅπως πολλές ἑταιρικὲς ἤ ἄλλες ἐπίσημες, ἐκκλησιαστικὲς καὶ διοικητικές σφραγίδες, ποὺ στὸ κέντρο της εἶχε τὸ γράμμα (Ε) (Ελλάς) διότι δὲν καταλαβαίνανε οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ δασεῖες καὶ δασέα πνεύματα.

  Κάθε συζήτηση γιὰ τὴν ἐπίσημη γλῶσσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πρέπει νὰ ξεκινάῃ ἀπὸ τρία ἐρωτήματα. 1ο) Ποιὰ εἶναι ἡ ἰδεατὴ πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. 2) Πότε ξεκινᾷ ἱστορικὰ ἡ γλῶσσα ποὺ θέλουμε νὰ γίνῃ ἡ ἐπίσημη τοῦ κράτους μας καὶ ἄν ὄχι ἡ γλῶσσα, ποιὰ μορφὴ τῆς γλώσσας αὐτῆς. 3) Θέλουμε ἡ ἐκπαίδευση νὰ εἶναι δημόσια, ἰδιωτική ἤ ἐκκλησιαστική ;

  Ἑὰν δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε στὰ τρία αὐτὰ ἐρωτήματα εἶναι δύσκολο νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν διαφωνία μας μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ πολιτική ὁποιασδήποτε κυβέρνησης. Δίνω ἕνα παράδειγμα. Ὁ Καταρτζῆς λέει ἄς ποῦμε 1) ἀπὸ τὴν πτώση τῆς Κωνσταντινούπολης 2) ἡ Κωνσταντινούπολη 3) καὶ τὰ τρία.
  Ἕνας σημερινὸς ὑπουργός θὰ ἔλεγε 1) Ἀπὸ τότε ποὺ ἀνέλαβα ἐγώ 2) ἐκεὶ ποὺ πέφτει τὸ παραδάκι 3) τίποτε ἀπὸ τὰ τρία.

  ReplyDelete
 9. Τόσος χαμός για το τίποτα..η γλώσσα αλλάζει και εξελίσσεται συνέχεια δεν θα πηγαίνουμε σε μια αρχαία γλωσσα συνεχεία .λόγο του κολλήματος που έχουν μερικοί αρχαιολαγνοι σαν τους νεοπαγανιστες,
  Αλλά και να επαναφέρετε τα αρχαία πάλι μεσα σε λιγο καιρό θα ξανα αλλάξουν !
  Καλυτερα να μαθει καποιος την γλώσσα C++ παρά να μπαμπαλιζει αρχαια για φιγούρα οπως και με το πολυτονικο..τιποτα αλλο παρα φιγούρα και δήθεν !
  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσοχή! Ὁ Caesar ειναι ὁ γνωστὸς τρὸλ τῆς παρέας.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Χαχα, ο Χατζηγώγος είναι!

   Έχει πάρει σβάρνα όλα τα Λατινικά ονόματα φυσικά όχι τυχαία! Για να δείξει και καλά την Ρωμαιηκότητά του αλλά και την απέχθειά του για κάθε τι Ελληνικό!

   Χατζηγώγος ετών 50+ και κάθεται στο PC ολημερίς σαν γνήσιος αργόσχολος αιλυναράς! Μετά θελει να πάρει και την Πόλη!

   Αυτά βλέπει ο Ταγίπ Εφέντ και θα πάρει μέχρι και την Πελοπόνησσο!

   Delete
  3. Τὸ πολυτονικὸ δὲν εἶναι μπάμπαλο. Γιατὶ δὲν γράφεις κι ἐσὺ σὲ ἀτονικὸ ἤ λατινικὸ ἀλφάβητο ;; Ἑγὼ τὸ ἐπέλεξα γιὰ νὰ μάθῳ σιγὰ σιγὰ ἀρχαῖα μὲ σωστὸ τρόπο.

   Delete
  4. Τί σόι θεατρολογία νὰ διδάξῳ ὄταν πιάνω μιὰ τραγῳδία καὶ μὲ πιάνει ἴλιγγος ;;

   Delete
  5. Θεατρο...λογία;

   Ε?

   Το θεατρο το ΖΕΙΣ. Δεν γίνεται να το..διδαχθείς. Τί είναι; Περιοδικος πίνακας να το διδαχθείς; Το ζεις και το αισθάνεσαι.

   Delete
  6. Προς τους φοιτητές σου αυτά ε.

   Delete
  7. Ἕτσι ἀκριβῶς. Καὶ προσπαθῶ νὰ ἐπανακαθορίσῳ τὴ θεατρολογία, ἀφοῦ ἔμπλεξα νὰ πάρῃ ἡ εὐχή μαζί της, μετατρέποντάς την σὲ ζεἶς κάθε στιγμή.

   Delete
 10. Τεράστιας πολιτικής σημασίας η παρουσία Τσίπρα στη Λατινική Αμερική. Και από ότι μαθαίνω ενθουσιάστηκαν μαζί του, από την θεσπέσια ομιλία του, οι αντιπρόσωποι των χωρών και του ζητούν να τους επισκεφθεί. Έτσι συμβαίνει όταν ο άλλος είναι αυθεντικός. Το αληθινό ξεχωρίζει και παραδέχεται το αληθινό, διότι δεν κρύβει δόλο ούτε συμφέρον. Ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία η Ελλάδα να χτίσει καλές σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Προσωπικά θεωρώ ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο η νοοτροπία του Έλληνα με τις χώρες εκείνες. Αντιθέτως δεν ταιριάζει ούτε με της Δύσης, ούτε με της Τουρκίας ή των Αράβων ή των θεοκτόνων Εβραίων.

  Και το πιο σημαντικό: ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που παραβρέθηκε στον επικήδειο του Φιντέλ Κάστρο. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα αλλά και για πολλούς πιστεύω. Θα έκανε κάποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός αυτήν την κίνηση; Νομίζω κανείς. Μπράβο λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δείχνει ότι μένει πιστός στις αριστερές ιδέες του από τη μία, ενώ από την άλλη κατανοεί ότι η χώρα του βρίσκεται υπό την σατανική κυριαρχία της Δύσεως, τα δίχτυα του διαβόλου και της ανομίας, και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Θα είναι έγκλημα και μεγάλο πισωγύρισμα αν ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οἰ θεοκτόνοι Ὁβρηοὶ ἐννοεῖς τοὺς σιωνιστάς τοῦ Ἰσραήλ, νὰ καταλάβῳ, γιὰ τοὺς Ἑβραίους ἐν γένει ;;

   Delete
  2. Μπραβο ρε Ένοχε! Γάντι θα σου ταιριαζε το επάγγελμα του γελωτοποιού στην Ρωμανία!

   Φυσικά και το γραικυλιστάν έχει πάμπολλα κοινά με την Κολομβία και το Μεξικό...

   Delete
 11. Κ.Καθηγητά.Και επί τουρκοκρατία είχαμε τεράστια παραμόρφωση της γλώσσας,
  ακόμα παραπάνω από την δυτική επιρροή, μέχρι και σήμερα βαρβαρίζουν στα τουρκικά πλήθος Ελλήνων.
  Μην ξεχνάτε ότι οι δυτικοί πήραν τις βάσεις για τις γλώσσες τους από εμάς, όπως και το αλφάβητό τους
  είναι το Ελληνικό των Γράϊων.
  Όσον αφορά την φθορά της γλώσσας, δεν φταίνει οι δυτικοί, αλλά οι Έλληνες πανεπιστημιακοί, οι αριστεροί κομμουνιστές φανατικοί υποστηριχτές της δημοτικής, και οι ανθέλληνες δάσκαλοι στα δημόσια σχολεία.
  Επιπλέον όπως έχει τονίσει ο Χ.Γιανναράς, η εκκλησία θα μπορούσε να διδάσκει δ ω ρ ε ά ν τα αρχαία Ελληνικά σε κάθε γωνιά του τόπου.Τι θα της κόστιζε να διδάξει την γλώσσα του "ευαγγελίου";Φυσικά τίποτα.Δεν το κάνει όμως διότι η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος ανθελληνικός θεσμός, όπως αποδεικνύεται.
  Επιπλέον, και την δραχμή να επαναφέρουμε δεν έχει καμία σημασία απολύτως ε ά ν το νόμισμα δεν ανήκει στο κράτος.Κάτι που δεν θα γίνει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία λογική τάξη.
   Το συγκεκριμένο που προτείνει τελευταία συνεχώς, με μανία, ο Γιανναράς είναι εντελώς άστοχο μετά συγχωρέσεως.
   Πρώτον και βασικό, την υποχρέωση της εκπαίδευσης των πολιτών την έχει το κράτος και μόνο το κράτος. Δεν βρισκόμαστε επί Τουρκοκρατίας για να λειτουργεί η Εκκλησία ως κρυφό σχολιό και να μαθαίνουν εκεί 5-10 λέξεις και την αλφαβήτα οι Έλληνες. Αυτό συνέβαινε από την αρχαιότητα. Ακόμα και στο σκοταδιστικό Βυζάντιο κατά σε, υπήρχαν κανονικά σχολές με καθηγητές που δίδασκαν λατινικά και ελληνικά και τις άλλες επιστήμες. Δεν το έκανε αυτό η Εκκλησία σε καμία περίπτωση. Άρα το να ζητάει ο Γιανναράς και εσύ να διδάσκει η Εκκλησία ελληνικά, εμένα μου μοιάζει σαν να μας λέτε «ας επιστρέψουμε 300 και 400 χρόνια πριν».
   Δεύτερον, η Εκκλησία έχει πολλά εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα. Μην παρασύρεσαι από αυτά τα ανόητα που ακούς από τους όχλους. Και η Εκκλησία της Ελλάδος στο μέλλον μπορεί και να μην υπάρχει. Αν το επιτρέψει και το θέλει ο Θεός, αν απέτυχε τελικά η Εκκλησία ως προς το έργο της σωτηρίας, γιατί να μην αφανιστεί και η Εκκλησία; Τίποτα δεν βαίνει σταθερά προς το μέλλον.
   Τρίτον, λόγω ακριβώς των προβλημάτων που σου ανέφερα παραπάνω, πρέπει να γνωρίζεις ότι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει όπως θα έπρεπε ούτε τη βασική της λειτουργία, δηλαδή την κατήχηση των πιστών. Καταλαβαίνεις ότι όταν δεν μπορεί να προσφέρει αυτή τη βασική της ιδιότητα, θα ήταν άστοχο το να ζητούμε να διδάσκει ελληνικά. Εκτός κι αν εκατοντάδες φιλόλογοι προσφερθούν να το κάνουν αυτό αφιλοκερδώς.

   Delete
  2. Αλλά από την άλλη κατανοώ κι αυτό που λέει ο Γιανναράς και εσύ. Θα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ίσως αν συνέβαινε αυτό. Είμαι βέβαιος όμως ότι αν συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, αμέσως όλοι θα λέγανε «τους σκοταδιστές τους παπάδες που θέλουν να μας επιστρέψουν στα σκοτάδια του Βυζαντίου, που θέλουν να έχουν εξουσία πάνω στους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν ελεύθερους να ζήσουν, που ενώ είναι σιχαμεροί ανθέλληνες και διέλυσαν τον ελληνικό πολιτισμό τώρα διδάσκουν κι ελληνικά από πάνω. Ντροπή σας τραγόπαπες». Ταπεινά φρονώ ότι αυτό θα συνέβαινε σε αυτήν την περίπτωση και αυτή θα ήταν η αντίδραση του κόσμου.

   Delete
  3. Καταρχήν γιατί να τα βάλουμε σε λογική σειρά από την στιγμή που θεωρείς την λογική κατώτερη;Η Εκκλησία υποτίθεται προσπαθεί να δώσει ένα νόημα στην ζωή των προβάτων της.Εάν ήθελε να το κάνει αυτό τότε η εκμάθηση των αρχαίων Ελληνικών θα ήταν η αρχή της κατανοήσεως του “ευαγγελίου”.Σύμφωνα με τον Κ.Καθηγητή όμως, η Ελλάδα είναι υπό την κατοχή Σύριζα/Ανέλ.Συνεπώς επιβάλεται να αντιδρούσε έτσι η εκκλησία.
   Πρόκειται για έναν αστείο θεσμό που έχει καταστρέψει την Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από απίστευτο νακρισσισμό.Π.χ. στην τελευταία “πανορθόδοξη ιερή σύνοδο”.Και ποιός το λέει ότι είναι ιερή;αυτοί που την κάνουν;αυτοπροσδιορίζονται δηλαδή ως μετέχοντες σε κάτι ιερό οι ί δ ι ο ι που το οργανώνουν;Οι νευρωτικοί, φυσικά, τα πιστεύουν.
   Η Εκκλησία πρέπει να φορολογηθεί άμεσα και να μην της ανήκει ούτε 1 ευρώ.Να ζουν όπως οι πρωτοχριστιανοί.

   Delete
  4. Την βρίζεις την Εκκλησία και τους χριστιανούς αλλά απ΄έξω τα ξέρεις βλέπω.

   Κανείς δεν είπα ότι είναι ιερή. Αυτό θα φανεί με την πάροδο των αιώνων.

   Delete
  5. Και δεν θεωρώ την λογική κατώτερη. Πως το συμπέρανες αυτό; Εσύ μάλλον θεωρείς την λογική κατώτερη, όταν από τα γραφόμενά σου φαίνεται ότι η σκέψη σου περιορίζεται στο "ό,τι δεν βλέπω δεν υπάρχει". Ούτε τα νήπια δεν έχουν τέτοια λογική.

   Δεν υπάρχει κοινή λογική. Εσύ απλώς υποστηρίζεις την λογική της μοντέρνας εποχής, του διαφωτισμού. Αν δεν το γνωρίζεις, στο λέω για να το μάθεις. Μάθε όμως ότι δεν ασπάζονται όλοι οι άνθρωποι αυτήν την απάνθρωπη και κτηνώδη υλιστική λογική, πόσο μάλλον οι αρχαίοι Έλληνες και οι χριστιανοί.

   Delete
  6. Κι όταν λέω λογική εννοώ τον συλλογισμό με βάση το περιεχόμενο της ζωής. Όχι λογική δίχως εξωτερικό αντίκρισμα. Αν έξω έχει ήλιο κι εγώ λέω ότι είναι νύχτα, τότε είμαι άλογος, διότι ψεύδομαι.

   Από εκεί και πέρα, δεν κατανόησες τα επιχειρήματά μου και φαίνεται από την απάντησή σου. Το ατόφιο ελληνικό μίσος που τρέφεις κατά της Εκκλησίας δεν σε αφήνει να κατανοήσεις ότι ο ρόλος της Εκκλησίας δεν είναι να διδάσκει ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Ούτε στο σκοταδιστικό Βυζάντιο δεν γινόταν αυτό άλλωστε. Τι έγινε τώρα ξαφνικά; Θέλεις να γίνουμε πιο σκοταδιστές κι από τους Βυζαντινούς; Δεν περίμενα τέτοια στάση από έναν προοδευτικό διαφωτιστή σαν εσένα.

   Αυτό που επικαλείσαι εσύ και ο Γιανναράς η Εκκλησία το έπραττε επί Τουρκοκρατίας στους υπόδουλους Ρωμιούς/Έλληνες, όταν δεν υπήρχαν σχολεία ή έστω υπήρχαν ελάχιστα. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι πνευματικός και οδηγεί στην αγιότητα. Τον εκπαιδευτικό ρόλο τον αναλαμβάνει ένα κράτος και είναι αποκλειστικά δική του υποχρέωση.
   Συνεπώς, κατανοείστε ότι αλλού είναι η ρίζα του προβλήματος και η λύση του.

   Delete
  7. "Η Εκκλησία πρέπει να φορολογηθεί άμεσα και να μην της ανήκει ούτε 1 ευρώ.Να ζουν όπως οι πρωτοχριστιανοί".

   Ακόμα κι αυτό που λες είναι άστοχο. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις στον άλλον που θα αφήσει την περιουσία του και τη διαθήκη του; Ένας από αυτούς θα είμαι σίγουρα κι εγώ στο μέλλον. Έτσι τα έχει κερδίσει αυτά που έχει η Εκκλησία και έτσι θα συνεχίσει να κερδίζει εώς την συντέλεια του κόσμου, διότι ο κόσμος εκεί που βλέπει αγάπη που συνδυάζεται πάντα με αλήθεια, το εκτιμά και ανταποδίδει. Και έτσι αφήνουν πολλοί άνθρωποι πολλά εκατομμύρια στην Εκκλησία ανά τους αιώνες, είτε για φιλανθρωπία προς τους φτωχούς είτε ως απλές δωρεές. Ενώ όπως βλέπεις το κράτος όλοι το απεχθάνονται και σιχαίνονται να πληρώνουν φόρους στο διάβολο.

   Όλα τα κράτη θα πέφτουν (και το κράτος του Βατικανού βεβαίως) και η Εκκλησία θα μένει όρθια πολεμούμενη και λοιδορούμενη εις τους αιώνας των αιώνων. Κι εσύ ο ορθολογιστής θα μένεις με το στόμα ανοιχτό...

   Delete
  8. Φυσικά και γνωρίζω την ιστορία της και την δραστηριότητά της, διότι σε αντίθεση με εσένα πρώτα μαθαίνω και ύστερα αποδέχομαι ή απορρίπτω.Εσύ όμως που από το πρώτο έτος της ζωής σου απέκτησες κοσμοθεωρία, δεν μπορείς να το καταλάβεις.

   Delete
  9. Πάλι έρχεσαι ελληνικώς. Όταν βαφτίζεσαι 1-2 χρονών, λογικό και φυσικό είναι να μην γνωρίζεις τίποτα. Για αυτό σου λέω για τρίτη και τελευταία φορά ότι μετά τα 20 μου χρόνια ασχολήθηκα ενεργά με την χριστιανική πίστη, όταν άρχισα κι εγώ να διαβάζω και να ψάχνομαι και να αποκτώ κοσμοθεωρία. 1-2 χρονών δεν γίνεται να έχεις κοσμοθεωρία. Και όσο θα ψάχνεσαι κι εσύ τόσο θα καταλαβαίνεις περισσότερα.

   Όπως και στα αρχαία χρόνια οι άθεοι και οι παγανιστές όταν ήταν ήδη ώριμοι και κατανοούσαν τι λέει η διδαδσκαλία μεταστρέφονταν. Ο νηπιοβαπτισμός ήρθε μετά τον 6ο αιώνα, λόγω του ότι τα νήπια πέθαιναν λίγες μέρες μετά τη γέννηση λόγω πανώλης κι έτσι τα βάπτιζαν νωρίς.

   Delete
  10. Εσύ δεν βαπτίστηκες; Αν βαπτίστηκες έχεις λάβει ήδη τη σφραγίδα του αγίου Πνεύματος, θέλεις δεν θέλεις. Το αν θα την ενεργοποιήσεις είναι δικό σου θέμα.

   Delete
  11. Μάλλον θα του μείνει το κουπόνι και δεν θα ενεργοποιηθεί!

   Αχαχαχαχαχαχαχαχαχα!

   Delete
 12. Στὸν καπιταλισμὸ τὸ νόμισμα εἶναι τὸ κράτος.

  Ἁκριβῶς λόγῳ τῆς μίξης μὲ τὰ τουρκικὰ μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοραῆ ὅλοι ἀνεξαιρέτως τὴν καθομιλουμένη τὴν ἔλεγαν ῥωμέηκα καὶ τὰ ἀρχαῖα τἄλεγαν ἑλληνικά. Ἕτσι καὶ νὰ θέλανε δὲν βαρβαρίζανε καὶ δὲν προδίδανε.

  Τὴν ἰδέα τοῦ ἐκφυλισμοῦ τῆς γλώσσας τὴν φερανε οἱ ἀρχαϊσταὶ ἀλλὰ ἀκόμα περισσότερο οἱ Κοραϊσταὶ ποὺ βλέπανε τὴ γλῶσσα τους ἀπέξω, ὄντας ψωνάρες μέχρι τῆς σήμερον.

  ReplyDelete
 13. Ἑδῷ τὰ κορακιστικὰ τοῦ Νερουλοῦ μὲ τὸ ἐλαδιοξιδιοαλατολαχανοκαρύκευμα, «κοινῶς λαχανοσαλάτα» http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?rec=/metadata/9/f/2/metadata-39-0000429.tkl&do=109630.pdf&pageno=45&width=335&height=510&maxpage=55&lang=el

  ReplyDelete
 14. ΥΓ. Ὑποψιάζομαι πὼς ὁ Ζουράρης εἶναι ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ῥοϋχλιανῆς προφορᾶς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἀλλὰ ἄν ἰσχύει αὐτὸ λυπᾶμαι κάνει κάποιο λάθος. Ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἐπέφερε στὴν προφορὰ ἡ ἑλληνιστικὴ περίοδος εἶναι βεβαία.

  ReplyDelete
 15. Γιὰ τὴν ἀλλαγὴ νομίσματος.
  Ἡ στρατηγικὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας ἐπὶ Γεωργίου Παπανδρεόυ τοῦ νεωτέρου νὰ ἐγκαταλέιψει τὸ σκάφος παίρνοντας μαζί της τὸ τιμόνι (τιμόνι εἶναι σὲ ἕνα κράτος τὸ νομισματοκοπεῖο) καὶ μάλιστα παρατῶντας το σὲ ἄγνωστο σμεῖο) ἦταν ἐθνοσωτήριος. Ὁ ΓΑΠ θὰ δοξαστἦ ἀπὸ τὴν ιστορία. Μὴν βιάζεστε νὰ θἐλετε δραχμή. Εἶναι δῶρο Θεοῦ ποὺ δὲν ἔχουμε κρατικὴ κυριαρχία. Δὲν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε πόσο τυχεροὶ εἴμαστε.

  ReplyDelete
 16. YΓ. Ὑποψιάζομαι ἐπίσης ὅτι ἡ λεγομένη δημοτικὴ εἶναι μιὰ τεχνητὴ γλῶσσα volkisch ποὺ ἀνήκει στὶς πρωτοβουλίες τῆς.. γαλλικῆς ἰντελλιγκέντσιας μετὰ τὸ σὸκ τῆς Κομμούνας τῶν Παρισίων.
  Ἅλλο δημοτική, ἄλλο καθομιλουμένη.
  Ἡ σωστὴ γλωσσικὴ πολιτικὴ εἶναι καθομιλουμένη μεθ'ἱστορικῆς ὀρθογραφίας.

  ReplyDelete
 17. ΥΓ τόσο. Καμία ἀπολύτως παραμόρφωση τῆς γλώσσας δὲν εἴχαμε ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Ὅπως καὶ δὲν εἴχαμε ἐπὶ ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὴν προφορὰ καὶ ἐπὶ βυζαντίου μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τόσων καὶ τόσων λατινικῶν λέξεων. Γενικὰ ποτὲ δὲν παραμορφώνεται ἡ προφορικὴ γλῶσσα. Δὲν ὑφίσταται προφορικὸ λάθος. Λάθος ὑφίσταται γραπτὸ μόνον σὲ σύγκριση μὲ ἕνα πρότυπο τὸ ὁποῖο καὶ διαφέρει ἀπὸ τὸ προφορικό. Οἱ ἀρχαῖοι νὰ δεῖτε πόσα λάθη ὀρθογραφικὰ κάνανε.

  Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαλόγου τοῦ Σολωμοῦ ποὺ εἶναι θαυμάσιο κείμενο ἀκόμα νὰ βάλουνε μυαλὸ οἱ καθαρευουσιάνοι καὶ οἱ ἀρχαϊστές. Ἡ σύγχυση ὀφείλεται στὸ ἑξῆς.

  Πρέπει νὰ καταλάβετε, πάρτε γιὰ παράδειγμα τὰ παλαιοτουρκικά, ὅτι στὶς παλαιὲς μοναρχίες οἱ γραφεῖς ἀποτελοῦν μιὰ ξεχωριστὴ κάστα ποὺ δὲν γράφουν μιὰ παραλλαγὴ μόνο τῆς προφορικῆς γλῶσσας ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορὲς μιὰν ΑΛΛΗ γλῶσσα απὸ τὴν προφορική. Σὲ μᾶς πρὶν τὴν ἐπανασταση τὸν ῥόλο τῶν γραφέων τὸν ἔπαιζαν οἱ ἱερείς καὶ οἱ σοφολογιώτατοι. Καὶ ὄχι μόνο γιὰ μᾶς, αλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς ὀρθόδοξους λαους τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.


  Μιὰ ἀρχαϊζουσα μορφὴ τῶν ἑλληνικῶν ἦταν ἀπὸ τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας μέχρι τό.... 1974 (;) νομίζω ἡ ἐπίσημη γραπτὴ γλῶσσα, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρξε ποτέ ἕνα ἀντίστοιχο τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ῥισελιὲ ποὺ θἄδινε μιὰ τελεσίδικη μορφὴ στὴν γλῶσσα αὐτή. Ὅπως βλέπετε ἡ δική μας Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κοιμᾶται τὸν ὕπνο τοῦ δικαίου.

  Τὸ πρόβλημα ἐμφανίζεται ΜΟΝΟΝ καὶ ΜΟΝΟΝ καὶ ΜΟΝΟΝ ὄταν τίθεται τὸ θέμα δημιουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ἤ ΡΩΜΕΗΚΟΥ κράτους. Ὅταν δηλαδὴ ἀποφασίζεται ὅτι θὰ φτιαχτῇ μιὰ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ὄχι γλωσσικὴ ὄχι ἐκκλησιαστικὴ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κοινότητα ποὺ ΔΕΝ θὰ εἶναι ὀθωμανική. Πρίν ἀπὸ αὐτὸ ΔΕΝ ὑπάρχει γλωσσικὸ ζήτημα. Ὑπάρχουν μόνο παράπονα γιὰ τὸ τάδε ἤ τὸ δεῖνα.

  Τὸ γλωσσικὸ ζήτημα εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζήτημα. Ὁ Καταρτζῆς τί ἐξυπακούει, π.χ. Ὅχι ἐπανάσταση παιδιά. Νὰ παραμείνουμε ὅπως εἴμαστε ῥουμ μιλιέτ καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦμε ὡς ῥουμ μιλιέτ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Ἡ γλῶσσα μας εἶναι τὰ Ῥωμέηκα.

  Οἱ Κοραϊστές λένε ὄχι, θὰ φτιάξουμε κράτος γιακωβίνικου τύπου (ἐ μὲ λίγη μετριοπάθεια) ποὺ θἄχει ἰδεατὴ πρωτεύουσα τὴν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους. Μὲ βάση αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ ἤ παρόμοιο ἐπελέγη καὶ ἡ Ἀθήνα τῶν Γκαγακαραίων γιὰ πρωτεύουσα. Ἄμ ἐδῷ εἶναι λοιπὸν τὸ πρόβλημα. Διότι οἱ Κοραϊστές λοιπὸν ἐπειδὴ θέλουνε ἀστικό, συνταγματικό κράτος, θέλουνε ἡ ἐπίσημη γλώσσα ΚΑΙ νὰ γράφεται ΚΑΙ νὰ μιλιέται. Θένε νὰ ἀλλάξουνε ΚΑΙ τὰ γραπτὰ ἑλληνικὰ ΚΑΙ τὰ προφορικά, καὶ νὰ τὰ κάνουνε τί ;;;;; γαλλικά. Τόσο ἀπλά.

  Ὁ Ψυχάρης εἶναι ἀπότι καταλαβαίνω - ὑποθεσεις κάνω- ὁ Κοραῆς τῶν μετριοπαθῶν ἐπαναστατῶν τῆς Θερμιδωριανῆς ἐποχῆς, ποὺ στὴν ἐποχή τοῦ ἦταν πλεόν οἱ Γάλλοι ἀστοί, οἱ σοκαρισμένοι ἀπὸ τὴν Παρισινή Κομμούνα. Ὁ Ψυχάρης εἶχε μιὰ νέα... γαλλικὴ πρόταση γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Νὰ γράφῃ ὁ κάθένας ὅπως τοῦ κατέβῃ ἐφευρίσκοντας ψευτοχωριάτικες λέξεις, ὥστε νὰ ἀντικατασταθῇ ἡ δύσκαμπτη γραπτὴ ἑλληνικὴ ποίηση τῆς καθαρεύουσας (ποὺ δὲν καταπίνεται) μὲ μιὰν ἄλλη ψευτοχωριάτικη ποὺ νὰ μπορῇ νὰ προσαρμοστῇ στὰ... γαλλικά ποιητικὰ μέτρα !!! Ἑὰν δὲν καταπινόταν ἡ ποίηση τῆς καθαρεύουσας, ἡ τῆς ψευτοδημοτικῆς ἀναγουλιάζεις μὲ τὸ ποὺ τὴ βλέπῃς. Γιατί ;; Διότι τὰ μέτρα, δηλαδὴ ὁ ῥυθμός τῆς Ψυχαρικῆς δὲν εἶναι ὁ ῥυθμὸς τῆς καθομιλουμένης. Ο Καταρτζῆς τὄχε πιάσει καὶ παρακαλῶ διαβάστε τὰ δοκίμιά του. ΚΑΙ ἡ ἀρχαία ΚΑΙ ἡ καθομιλουμένη ὑπακοῦν πρωτίστως σὲ ῬΥΘΜΙΚΕΣ ἀρχές. Αὐτὲς τὶς κουρελιάσανε καθαρευουσιάνοι καὶ δημοτικιστές ὁμοῦ.

  Τὸ βασικό πρόβλημα ὅλων αὐτῶν καὶ ἡμῶν ἐπίσης εἶναι ὅτι ἐνῷ ἐπικαλούμεθα τὴν ἀρχαία ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΡΧΑΙΑ. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα. Ἁπὸ τὸν πρῶτο ὠς τὸν τελευταῖο στὴν Ἑλλάδα ὅλοι μιλᾶμε γιὰ τοὺς ἀρχαίους καὶ ἀπὸ ἀρχαιότητα δὲν ξέρουμε Χριστό. Ἁλλὰ γιὰ νὰ μάθουμε νὰ μιλᾶνμε γιὰ ἀρχαίους ποὺ δὲν ξέρουμε, ἄσε πιὰ γιὰ Μὰρξ καὶ γιὰ Ντεριντά καὶ γιὰ Σοπενχάουερ, ξεχάσαμε καὶ αὐτὰ ποὺ ξέραμε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που λες στην τελευταία παράγραφο, αν δεν το έχεις καταλάβει το έχεις εσύ και ο Κωνσταντινουπολίτης. Διότι ενώ φαίνεται να διαβάζεις όλους τους άθεους διαφωτιστές και μοντέρνους ιδεολόγους (και καλά κάνεις, δε θα σου πω εγώ τι θα διαβάσεις), πολύ φοβάμαι ότι ένα ολόκληρο έργο ενός αρχαίου δεν έχεις κάτσει ποτέ να το διαβάσεις στη ζωή σου. Και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις και τη συλλογιστική σου. Καλά στον Κωνσταντινουπολίτη αυτό κάνει μπαπ. Όταν σου λέει ότι οι στωικοί είναι ναζί...

   Μόνο ο Dr. Pap έχει διαβάσει κάποια πράγματα από αρχαίους συγγραφείς αλλά κρατάει μόνο ότι τον συμφέρει, αφού τα έχει βέβαια φιλτράρει υπό υο πρίσμα του ορθολογισμού, καταστρέφοντάς τα.


   Συνεπώς δεν μπορώ να κατανοήσω, πως από τη μία επιθυμείτε να εντρυφήσετε στον ελληνισμό, και από την άλλη δεν έχετε διαβάσει ούτε μία πρωτεγενή πηγή του ελληνισμού;

   Delete
  2. Κατά τη γνώμη μου, είναι προτιμότερο να διαβάζεις πάντως αρχαίους έλληνες συγγραφείς παρά διαφωτιστές. Και δεν έχεις δικαιολογία. Αποκλείεται το πανεπιστήμιο στο οποίο βρίσκεσαι να μην έχει τα έργα τους.

   Το πρώτο που μαθαίνει κανείς διαβάζοντάς τους είναι το πως να διαλέγεται με τον άλλον. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. Και όταν ο άλλος το έχει αυτό, φαίνεται. Και έτσι παράγονται τα υψηλά νοήματα. Αλλιώς Κοράνι και καλάσνικοφ και show αλά Κωνσταντινουπολίτης.

   Delete
  3. Ἅμα εἶσαι νεοέλλην τὸ πρῶτο πράγμα στὸ ὁποῖο σκοντάφτεις εἶναι μὲ τὶ προφορὰ θὰ διαβάζεις τὰ κείμενα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς (καὶ τὰ ἀρχαϊκά). Ἑγὼ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο βρίσκομαι καὶ ἔχω καταλήξει ὅτι πρέπει νὰ προφέρεις ὅλα τὰ γράμματα ἀλλὰ νὰ ἀκολουθῇς τοὺς τόνους.

   δηλαδή, νὰ προφέρῃς ἀλ-Λὰ νὰ ἀ-κο-λοου-θέ(ι)εσ τόους- τό -νοους.

   Delete
  4. Ο πραγματικός Εθνικοσοσιαλισμός Ένοχε είναι ο Στρασσερισμός(όπως και για τους Στωικούς αυτό το λέει επίσης ο Καθηγητής στο βιβλίο του "Εθνικομπολσεβικισμός").

   Ο Χιτλερισμός υπήρξε πρωτίστως παγανιστικός άκρατος Νορδικισμός και δευτερευόντως ένας Φασιστικός Καπιταλισμός(εν αντιθέσει με τον Μουσολινικό κορπορατισμό).

   Πάντοτε κάθε τι Εθνικοσοσιαλιστικό το αντιλαμβανόμουν με την Στρασσερική χροιά. Προφανώς όμως και σέβομαι τον Χιτλερικό Εθνικοσοσιαλισμό ως ανώτερο του Φιλελευθερισμού και εχθρού του Διαφωτισμού, πλην όμως υποδεέστερο του Στρασσερισμού. Ο Χιτλερισμός έχει μανία άσχημη με την ράτσα και είναι υπερ-ρασιοναλιστικος στον τομέα αυτό. Δεν είναι σοσιαλιστικός, δεν εξουσιάζει όσο θα έπρεπε το κεφάλαιο και τέλος λόγω Χίμλερ και Ες-Ες έχει εωσφορική θρησκευτική χροιά όπως άλλωστε και η Χιτλερική Χρυσή Αυγή(βλέπε Μιχαλολιάκος-Πατεράκης περί "αστραφτερού σκοταδιού" του Εωσφόρου).

   Ο Στρασσεριμός εν αντιθέσει είναι Χριστιανικός, σοσιαλιστικός, μη-φαινοτυπικότροπος(δέχεται την Φυλή ως όργανο πολυφαινοτυπικό βιολογικό-πολιτιστικό-Εθνικό και όχι ως μονοφαινοτυπικό βιολογικό σύνολο όπως ο Νορδικιστικός Χιτλερισμός που θεωρούσε ατόφιους Γερμανούς μονάχα τους Νορδικούς, όπως ορισμένοι Έλληνες φυλετιστές αντιγράφοντάς τον θεωρούν ατόφιους Έλληνες μόνον τους Μεσογειακούς, ενώ οι γίγαντες της τιτανίας Ελληνικής σκέψεως ήσαν Αλπικοί και ο Παμμέγιστος πιθανώς Διναρικός ή Νορδικός(ξανθος Διναρικός)) και τέλος σφόδρα αντιφιλεύθερος και φιλικός προς τον Σταλινισμό. Έχει βάσεις αγροτο-εργατικές αλλά και Αριστοκρατικές Πρωσσικές(βλεπε ηγεσία των S.A. και Μαύρο Μέτωπο).

   Η Ευρώπη μετά τον Φασισμό για να μην εξαφανισθεί και πάλι η λαοκρατία λόγω Εθνικιστικού σωβινισμού πρέπει να μεταβληθεί σε αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστικού αυστηρώς Στρασσερικού τύπου, δηλαδή:

   1) Λευκή

   2)Χριστιανική

   3)Εργατική

   Delete
  5. Ένοχε αντί συνεχώς να χλευάζεις και να ειρωνεύσεσαι μάθε να επιχειρηματολογείς. Λίγο δύσκολο βέβαια αφού είσαι ενας πουλημένος συριζαϊκός μικροαστός που προσβάλει τον Άγιο Χριστιανισμό καθημερινώς με την συμπεριφορά και τα μυαλά του!

   Delete
  6. Διόρθωση:

   *ο Παμμέγιστος πιθανώς Διναρικός ή Νορικός(ξανθός Διναρικός).

   Delete
  7. Βασικά λάθος το εξέφρασα.

   Δεν είναι ότι δεν έχει τίποτε το σοσιαλιστικό ο Χιτλερισμός, είναι οτι για να έρθει στην εξουσία και να ασκήσει τον Νορδικιστικό φυλετισμό τυ συνεργάστηκε με τους αστούς της Βαϊμάρης και εξολόθρευσε τα άκρως Εθνικοσοσιαλιστικά SA. Εκεί είναι το λάθος του καθώς και στο ότι για λόγους φυλετικούς και πολιτικούς αρχικώς έδιωξε και ύστερα κυνήγησε τον αμιγώς Εθνικοσοσιαλιστική Στράσσερ.

   Γενικά 2 πράγματα δεν μου αρέσουν στον Χιτλερισμό:

   1) Ο άκρατος Νορδικισμός του.

   2) Ο θρησκευτικός παγανισμός με εωσφορικές τάσεις.

   Delete
  8. Αυτά τα δύο και κυρίως το πρώτο, τον έφαγε και τον οδήγησε στην ληστρική επίθεση κατά της Σταλινικής Σοβιετικής Ενώσεως, με ολέθρια αποτελέσματα για αμφότερους.

   Αχ Χίτλερ! Γράφεις στα απομνημονεύματά σου στο Μπούνκερ το 1945 ότι τελικά θα επικρατήσει ο κομμουνιστικός) σοσιαλισμός. Αχ Φύρερ. Δεν μπορούσες να σκεφτείς μήτε εσύ μήτε ο δίδυμος σου Στάλιν, τον αδιανόητο υπερκαταναλωτισμό του σήμερα.
   Μακάρι να μπορούσαμε να σας δείξουμε τί βιώνουμε οι απόγονοί σας φυλετικοί και φιλσοοφικοί σήμερον. Μακάρι να τα βλέπατε τότε.

   Κάθε μέρα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο στην φιλελεύθερη αστική καταναλωτική λούπα. Έχω τρελαθεί να βλέπω κάθε μερα τους αστούς. Δεν μπορώ πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω πώς είναι τόσο..άψυχοι και άδειοι. Για να δώσουν νόημα στις υπάρξεις των συνεχώς ζητούν "και άλλο", καινούριο εστιατοριο για να ικανοποιήσουν την ατελείωτη αδηφαγία τους, καινούριο κλαμπ για να ικανοποιήσουν το πέος τους, πολυφυλετισμό για να έχουν να διαλέξουν πολλά και διαφορετικά αιδοία ή πέη(η αραπολαγνεία εχει χτυπήσει...κατακόκκινο!), συνεχώς καινούρια σάπια και άχρηστα προϊόντα για να ξοδέψουν τα άψυχα χαριά με πράσινο μελάνι που παίρνουν ως αργύρια(να'ταν και κανονικα!) από τον Σατανά κάθε μέρα ως πιστοί του δούλοι.

   Όλα αυτά οδηγούν στον θανατο της Ζωής και του Πλανήτου. Σε λίγο θα γυρίσουμε αναγκαστικα στην εποχη του Λίθου λόγω ελλείψεως πρώτων υλών και πηγών ενεργείας. Τα έμψυχα είδη που καθημερινώς τα τρώτε και τα αφοδεύετε αμεσως μετά εσεις αστοί, πεθαίνουν. Καταστρέφετε την Οικουμένη και μετά βρίζετε το Ισλάμ που τουλάχιστον νηστεύει και προσεύχετε. Πραγματικά δεν ξέρω τί αλλο με κρατά στην σάπια κοινωνία σας που αυτοκτονεί.

   Η Αγάπη, το Καθήκον και μία μικρά Ελπίδα.

   Αγάπη για το Κάποτε, Καθήκον για το Τώρα και Ελπίδα για το Αύριο.

   Σήμερα θα είχαμε φτάσει στα αστρα εάν αντί για εσάς βδελυροί αστοί υπήρχαν οι εργατοπλίτες ή εργαταγρότες ή οι ιερείς στην εξουσία.

   Και ο πλανήτης δεν θα πέθαινε.

   Delete
  9. Και πλην του μαρξιστού Κωσταντή ουδείς άλλος έχει αντιληφθεί τον αστικό βόθρο, πλην του Καθηγητού βεβαίως.

   Απόδειξη ότι Φασισμός, Στρασσερισμός και Κομμουνισμός έχουν κοινή βαση, σφοδρή αντιαστική.

   Απλώς ο κομμουνισμός εναντιώνεται μονάχα οικονομικοπολιτικά στους ατούς ενώ εμείς και Φιλοσοφικά και Θρησκευτικά.

   Delete
  10. Συνεπώς όλο και περισσότερο έχω αρχίσει να πιστεύω ότι κάθε μορφή αστισμού πρέπει να ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ!

   Η ζωή του πολεμιστού, του ιερέος, του Φιλοσόφου, του αγρότου και του εργάτου είναι άκρως ασκητική, Σπαρτιατική! Δεν συγκρίνεται με τον καταστροφικό μηδενισμό του αστού και της ατελειώτου αδηφαγίας του(α ρε Άνταμ Σμίθ. Τα είπες και αντί να σε τουφεκίσουν σε κάνανε...Άγιο!).

   Τα Φασιστικά καθεστώτα ίσως δεν επιζήσανε επειδή δυστυχώς θέλανε να..απορροφήσουν εντός των τους αστούς. ΟΧΙ! Ο Στράσσερ είχε δίκαιο αλλά και ο Λένιν είχε δίκαιο.

   Ο αστός πρέπει να καταστραφεί. Όχι βιολογικά αλλά κοινωνικά! Πρέπει με την απολυτη βία να γίνει εργάτης, αγροτης, ιερεύς ή πολεμιστής, υπό την εξουσία του Φιλοσόφου-Αγίου. Πρέπει ανεπιστρεπτί να πάψει να είναι αστός.

   Ο αστός πρέπει να παύσει να υπάρχει για να συνέλθει η κοινωνία. Κάθε τι αστικό πρέπει να καταστραφεί όπως ακριβώς καταστρέφανε κάθε τι αστικό που βρίσκανε οι Ερυθροί Φρουροί στο Βερολίνο το 1945.

   Κάθε τι αστικό είναι καταραμένο και διαβολικό. Πρέπει να εξαφανισθεί.

   Delete
  11. Εσύ θα μου πεις να μάθω να επιχειρηματολογώ; Εσύ που θέτεις εμένα τον λευκό στην ίδια κατηγορία με τον αφρικανό σαχάριο (κατά τη δική σου ορολογία) Κασιδιάρη; Αν είναι ποτέ δυνατόν...

   Delete
  12. Και βλέπεις ότι εκ μέρους μου, εγώ παρότι με βρίζεις με απίστευτη μανία σε κάθε σου σχόλιο, κάνω παραχώρηση και προσπαθώ να προσεγγίσω τον διάλογο μέσω της συλλογιστικής σου περί εθνικοσοσιαλισμού, φυλής και ράτσας. Αλλά είναι δυνατόν όταν βλέπω σε κάθε συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής να είναι γεμάτο πακιστανούς και αφγανούς (εννοώ στο χρώμα του δέρματος, εννοώ εκείνο το καφετί προς μαύρο, το «γύφτικο», ίσως και κατόπιν σολάριουμ ή ηλιοθεραπέιας, δεν ξέρω δεν είμαι ειδικός σε αυτά) να έχω κάποια ταύτιση εγώ με τον εθνικοσοσιαλισμό; Σου εξηγώ ότι εγώ είμαι λευκός, με την κυριολεκτική σημασία του όρου, όχι την μεταφορική, λευκός γαλαζοαίματος που λέγανε και στο Μεσαίωνα. Τι δουλειά έχω εγώ φυλετικά με αυτούς τους «πακιστανούς» της Χρυσής Αυγής; Αυτοί ρε συ μου θυμίζουν κάτι παχύσαρκα πελώρια θηρία της ζούγκλας, με τατουάζ, έτοιμα να κατασπαράξουν εμένα που είμαι λευκός.

   Delete
  13. "Και πλην του μαρξιστού Κωσταντή ουδείς άλλος έχει αντιληφθεί τον αστικό βόθρο, πλην του Καθηγητού βεβαίως".

   Ναι σωστά. Και οι δυο σας ο ένας στη Γαλλία και ο άλλος στην Ελβετία δεν έχετε να φάτε οι καημένοι, θα πεθάνετε της πείνας. Να σας στείλουμε τρόφιμα σύντροφοι, κουράγιο.

   Εσείς είστε οι πρώτοι που είστε μέσα στον αστικό βόθρο.

   Delete
  14. Ψψσσσσσ. Όλο Χριστιανικά μηνύματα τα σχολια σου Ένοχε!

   Κατα τα αλλα σε πειράζουν οι σατανιστές και οι παγανιστές, ενώ εσύ συνεχώς σαν σατανιστής μιλείς και φέρεσαι.

   Είναι ντροπή να ακολουθείς τον Χριστιανισμό και να είσαι σατανιστής στην ψυχή.

   Delete
  15. Αφού όλο γράφεις για φυλές και ράτσες και εθνικοσοσιαλισμό και αστικούς βόθρους, είπα κι εγώ να γράψω κάτι σχετικό με αυτά και τώρα με λες σατανιστή; Δε παίζεσαι. Όταν έγραφα χριστιανικά με έλεγες κλάψα και καναπεδάκια και ηλίθιο. Τώρα γράφω άλλα, με λες σατανιστή. Έλα Χριστέ και Παναγία.

   Delete
  16. Διαστρέβλωσες το νόημα της Πίστεως.

   Μία επαναληψη των πράξεων του Δασκάλου Κυρίλλου θα σου κανει καλό.

   Και δεν κάνω πλακα.

   Delete
  17. Επαναλαμβάνω,

   ο Χριστιανισμός υπήρξε στην Ρωμαίηκη μορφή του η πρώτη μορφή Σοσιαλισμού.

   Delete
  18. Ἅντε πάλι νὰ ἀνακατεύουμε τὸν ἰδρυτὴ τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας μὲ τὸ κράτος.

   Delete
  19. Το κράτος παντοτε υφίσταται για να υπηρετεί κάτι, παλι τα ίδια θα πούμε!!!

   Στον Χριστιανισμό, την Θρησκεία.

   Στο Ισλάμ, την Θρησκεία.

   Στον Φιλελευθερισμό, τους μεγαλοαστούς.

   Σημερα γίνεται μωρέ ό,τι και επί Λένιν με ακριβώς αντίστροφο πρόσημο! Πάρτε το χαμπάρι.

   Τί λεγε ο Λένιν:

   Διεθνές εργατικό κράτος. Δηλαδή διεθνοποίηση της εργατικης τάξεως μεσω προλεταριοποιήσεως και επαναστσεως. Συνεπώς εχθρεύεται, θρησκεία και Έθνος.

   Τί λέγει σήμερον ο Φιλελευθερισμός;

   Διεθνές κεφαλαιακό κράτος. Όλα τα κράτη μία...αγορά! Διεθνοποίηση του μεγαλοαστικού κεφαλαίου δηλαδή διεθνοποίηση και ισχυροποίηση της μεγαλοαστικής τάξεως, οπως ακριβώς ήθελε να πράξει ο Λένιν το 1919 για τους εργάτες. Συνεπώς ο Φιλελευθερισμός όπως και τότε ο Μπολσεβικισμός, τρεμει σαν τον Διάβολο το λιβάνι, τον Εθνικισμό και τον Θρησκευτισμό όπως και την Παράδοση.

   Άντε τόσο απλα ειναι τα πράγματα. Εάν βέβαια γνωρίζεις και αναγνωρίζεις τις κοινωνικές τάξεις σήμερον.

   Delete
  20. Για αυτό και εχθρός όλων μα όλων είναι ένας:

   το Κεφάλαιο.

   Delete
 18. Ό κος Κριαράς καλώς ή κακώς ύπερέτησε ένα σύστημα (ένα προτσές θά τόλεγε ό Μάρξ) κάνωντας τή δουλειά του ή αυτό πού ό ίδιος πίστεβε....άς μη τόυ φορτωνουμε τήν ευθύνη ή τίς ευθύνες ... θα ΄σχοληθούμε όμως κάποτε μέ τά βαθύτερα ή θά μείνουμε δώ νά κλαιγώμαστε γιά τό τί μάς κάνουν οί κακοί; Ποιο είναι αυτο το πράμα που χάλασε τόν ελληνισμό; Πως φτάσαμε ΄δώ Γιατί φτάσαμε δώ; Ποιοί; και κυρίως τί θά κάμωμεν αδέρφια; Σάς παρακολουθώ με λύπη και με θλίψη .....αρθρα επι αρθρων χιλιάδες αράδες άν λεει τ΄αβγό έκανε τήν κότα ή ή κόττα τ΄αυγό ....πώς φκιάνεται εντελει τό ραγκού ; ιδού ή απορία

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτά δε λέω κι εγώ; Ρε Μάκη εσείς όμως θέλετε να γίνεται show σε κάθε ανάρτηση ρε φίλε. Ψέματα λέω; Να βρίζει ο ένας τον άλλον και του λέτε μπράβο πως του τά΄χωσε έτσι του άσχετου. Όπως βγαίνει η αντιπολίτευση και βρίζει την κυβέρνηση. Αυτά θέλετε.

   Και σας λέω και πάλι, δε σας κάνει εντύπωση που ο Τσίπρας ήταν ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που πήγε Λατινική Αμερική; Αυτό δεν διαχωρίζει άμεσα τη θέση της Ελλάδας από τα δίχτυα του διαβόλου;

   Delete
  2. γαπητέ ένοχε όπως βλέπεις εγω προσωπικά δέ συμμετέχω σ άυτό τό "μπίρι μου καί μπίρι σου"
   ούτε και κρίνω τους αθρώπους εδώ απειδή γουστάρουνε ατέρμονες συζητήσεις ..δέν ειμαι ουτε καρδινάλιος ουτε δικαστής..απλως λεγω οτι κανια φορά χάνουμε τά ουσιώδη και μένουμε στις λεπτομέρειες ...σημάδια τών καιρών ...οοοοοοοοοοο τέμπερα οοοοο φΛΌΡΕς

   Delete
 19. Εντάξει, εγώ θέλω να μιλήσω σοβαρά και ο Κωνσταντινουπολίτης γελοιοποιεί συνέχεια αυτά που γράφω και κάνει show σε όλες σας τις αναρτήσεις. Άμα θέλετε διαδικτυακά show και διακωμώδηση της κατάστασης, πείτε το άμεσα κύριε Καθηγητά να μην γράφω άδικα και κατόπιν κάθε φορά να γελοιοποιείται η απάντησή μου από τον Κωνσταντινουπολίτη. Show ή συζήτηση θα κάνουμε;

  Εσείς κ. Κιτσίκη τι πιστεύετε για την επίσκεψη του μόνου Ευρωπαίου ηγέτη στη Λατινική Αμερική; Δεν είναι ένα δυνατό χρύπημα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός θα προέβαινε σε μια τέτοια πράξη; Και το κάνει αυτό ο Τσίπρας την στιγμή που έχει διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους. Σαν να τους λέει δηλαδή έμμεσα ότι ο Φιντέλ είναι πιο σημαντικός από εσάς του τιποτένιους. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί λες άνθρωπέ μου!

   Τελικά το πιστεύω!

   Σας ψεκάζουνε!!!!

   Delete
  2. Ἔνοχε, ἡ πρωτοβουλία τοῦ Τσίπρα νὰ πάῃ στὴν Κούβα καὶ νὰ ἀνοίξῃ διπλωματικὴ θύρα στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, βεβαίως καὶ τὴν χειροκροτῶ καὶ θεωρῶ τὴν θέση τῶν ἑλλήνων φασιστῶν ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν μνήμη τοῦ Τσέ, ἀλλὰ ποὺ καταδικάζουν τὸν Φιντέλ, ἐκτὸς τοῦ ὅτι δὲν στέκει, διότι Φιντέλ-Τσὲ ἦταν πάντα ἕνα ἐπαναστατικὸ δίδυμο, ἀλλὰ ἀποδεικνύει καὶ τὸν ἀθεράπευτο ἀντικομμουνισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπαρκτοῦ φασισμοῦ ποὺ ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἀντανακλᾷ τὴν γενικὴ πτώση νοημοσύνης τοῦ μέσου Ἕλληνος, ἀντικειμενικὰ δρᾷ πρὸς χάριν τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Φυσικά, ἡ θετικὴ αὐτὴ διπλωματικὴ κίνηση τοῦ Τσίπρα δὲν δύναται νὰ σβήσῃ τὸ εὔρος τῆς προδοσίας του τοῦ Ἰουλίου 2015, ἄν καὶ ἐλπίζει ὅτι ἠμπορεῖ νὰ τοῦ ἐπαναφέρῃ μέρος τῶν χαμένων του ψήφων στὶς ἐπικείμενες ἐκλογές.Εἶναι σὰν ὁ κατοχικὸς πρωθυπουργὸς Ῥάλλης, τὸ 1944, στὰ πρόθυρα τῆς πτώσεως τοῦ Γ΄Ῥάϊχ νὰ ἔκαμε μία διπλωματικὴ κίνηση πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Ἀγγλίας. Ὁ Τσίπρας παραμένει κατοχικὸς καὶ πρέπει, ὅπως ὁ Ῥάλλης νὰ δικαστῇ γι' αὐτό. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 20. Αυτό που φοβόμουν δείχνει να συμβαίνει.

  Είχα ρωτήσει Καθηγητά εάν είναι δυνατό, το ΝΑΤΟ να προκαλέσει θερμό επεισόδιο πριν προλάβει να αναλάβει ο Τράμπ ώστε να παραλάβει καμμένη γη και να μην συμμαχήσει με την Ρωσία.

  Η απάντησις:

  https://www.youtube.com/watch?v=ZFWtQY8d8Xc

  ReplyDelete
 21. Κύριε Κιτσίκη. Κατανοώ αυτά που λέτε. Αλλά. Δεν ήταν προδοσία αυτό που έγινε τον Ιούλιο του 2015. Ξέρω ότι όλοι μας απογοητευτήκαμε, αλλά οι περισσότεροι πανικοβλήθηκαν. Ο ηγέτης δεν θα πρέπει να ελέγχει και τον λαό του; Τις αντιδράσεις του; Εδώ έρχεται το καίριο ζήτημα. Όπως γνωρίζετε αν φύγει ο Τσίπρας έρχονται πάλι οι γερμανοτσολιάδες, οι πιο σκληροί φιλελεύθεροι. Τι κάνουμε; Πάλι τα ίδια; Για σκεφτείτε το λίγο. Εγώ για αυτόν τον λόγο θεώρησα σωστό να επαινέσω τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τα λάθη του, και καθώς διότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για το μέλλον της χώρας. Για το τι πολιτική χροιά θα έχει η χώρα στο μέλλον. Ο Τσίπρας έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και καταλαβαίνει κι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το να τον βρίζουμε εμείς, κάνει την κατάσταση χειρότερη, διότι ευνοεί την άνοδο των δυτικών γερμανοτσολιάδων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι ρε καθόλου προδοσία δεν ήταν.

   Βγήκαν οι γραικύλοι στις πλατείες νομίζοντας ότι ήταν οι απόγονοι του Λεωνίδα, και ότι με ένα γύφτικο "όχι" τους θα τρέμανε οι διεθνείς...καπιταλιστές και θα τους δίνανε λεφτά τζάμπα!!!!

   Ο όχλος στα καλλίτερά του! Καλά να πάθει! Πόσο το ευχαριστήθηκα δεν λέγεται! Φάγανε φάπα μεγατόνων.

   Εάν είσαι μάγκας και θελεις ανεξαρτησία κάνε το με το τουφέκι σου! Όχι με την..ψήφο σου!

   Και σου ξαναλέω νομίζανε θα τους δώσουμε λεφτά ΤΖΑΜΠΑ! Ούτε καν πιστεύανε οι του "Όχι" ότι όντως θα γυρνούσαν στην Δραχμή εάν βγαίνανε από την Ε.Ε.

   Και εγώ με τον όχλο σχέση δεν εχω.

   Delete
 22. Ἔνοχε, ναί, θέλει συζήτηση. Αὐτὴ θὰ γίνη στὸ δικαστήριο ὅταν ἀπολογηθῇ ὁ Τσίπρας, ὡς πρώην κατοχικὸς πρωθυπουργός. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Γιὰ τὸ τί φταίει, ποὺ ἀναρωτιέται ὁ κος Μάκης παραπάνω.
  Ἣ ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξη δὲν εἶχε τὴν κεφαλαιακὴ μάζα ποὺ θὰ τῆς ἐπέτρεπε νὰ μετατρέψῃ ἕνα μικρὸ τμῆμα μιᾶς πολυεθνικῆς αὐτοκρατορίας σὲ ἐθνικὸ κράτος.
  Εἶχε μόνο τόσα ὥστε νὰ ξεκινήσῃ τὴν ἐπανάσταση, ἀλλὰ ὄχι τόσα ὥστε νὰ τὴν τελειώσῃ.
  Τὸ ἑλληνικὸ κράτος βασίστηκε σὲ μιὰ συμμαχία τριῶν μερῶν. Τὸ ἕνα εἶναι ἀστικὸ καὶ φιλελεύθερο. Τὸ δεύτερο ἀγροτικό. Τὸ τρίτο, εἶναι οἱ κρατικὲς λειτουργίες τῆς προἐπαναστατικῆς Ἑλλάδας. Σὲ αὐτὲς ἀνήκει ἡ ἐκκλησία.
  Αὐτὴ ἡ ἀσταθῆς συμμαχία ἐξηγεῖ γιατὶ ὑπῆρξαν τόσα σκαμπανεβάσματα σὲ διάφορα θέματα, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ γλωσσικό.

  Παντοῦ στὴν Εὐρωπη οἱ σοσιαλδημοκράτες σχεδὸν ἐπίτηδες ἀποσύρονται - ὁ Ὀλλάντ δήλωσε λέει γιὰ νὰ μὴν μείνει πίσω σὲ σχέση μὲ τὴν Κλίντον - ὅτι διέταξε ὁ ἴδιος προσωπικὰ τέσσερεις ἐκτελέσεις ὑπόπτων.

  Στὴν Ἑλλάδα τὰ πράγματα εἶναι κάπως διαφορετικά. Μὴ ἔχοντας τὴν κρίσιμη κεφαλαιακὴ μάζα, ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἕνα προνόμιο. Νὰ φέρει τὴν ἀνάμνηση ἑνός προ-ἀστικοῦ καθεστῶτος.

  Αὐτὸ τῆς κάνει τὸ φασιστικὸ κίνημα σχετικὰ περιττό. Δηλαδὴ ὁ Τσίπρας ἄν τὰ καταφέρει νὰ συμμαχήσει καὶ μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ μὲ τοὺς ἀνέργους θὰ ἀναλάβῃ αὐτὸς τὰ ὅσα χρειάζεται ἕνα φασιστικὸ καθεστώς. Ἁλλὰ δὲν ξέρουμε ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀμέσως ἐπόμενο χτύπημα τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ Τρὰμπ δἠλωσε προἐκλογικὰ ὅτι θὰ χαλάσῃ τὴν πολιτικὴ Ὀμπάμα προσέγγισης τοὺ Ἰράν.

  Ὁ Δελαστὶκ πιστεύει ὅτι θὰ μᾶς βάλῃ νὰ συνεργαστοῦμε μὲ τὸ Ἰσραηλ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ χοῦντα τῆς Αἰγύπτου. Δηλαδὴ εἶναι σὰν νὰ συνεργαζόμαστε μὲ τὸν Μωχάμετ Ἄλη.

  ReplyDelete
 24. ΥΓ. Ἅλλη ἡ προδοσία τοῦ Ιοῦδα, ἄλλη τοῦ Ἐφιάλτη καὶ ἄλλη τοῦ Νενέκου.

  ReplyDelete
 25. YΓ2. Ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ πολιτικὰ κόμματα ποὺ συμμετέχουν στὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο εἶναι προδοτικὰ ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἐπικυρώνουν διὰ τῆς ἐκεὶ παρουσίας τους τὴν συνταγματικὴ ἐκτροπὴ που παρέδωσε τὴν δημόσια περιουσία τῆς Ἑλλάδος στὀ ἔλεος τῶν δανειστῶν της. Ὅμως τὸ λεξιλόγιο τῆς προδοσίας ἐνδέχεται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀναδρομικὰ γιὰ τὸ ΚΚΕ καὶ τοὺς ἀπογόνους τοῦ ΚΚΕ τῆς δεκαετίας τοὺ 40 συλλήβδην, προκειμένου δι αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ διαλυθῇ ὅλη ἡ ἐργατικὴ νομοθεσία.

  Ἵσως λοιπὸν χρειάζεται νὰ πιπιλίζεται μὲ κάποια προσοχὴ ἡ καραμέλα τῆς προδοσίας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀκόμα κάποια ευαισθησία γι' αὐτὸ ποὺ λέγεται ἐργατικὴ ἐκμετάλλευση. Τώρα ὅσοι νομίζουν πὼς εἶναι ὁ Φόρντ, ἄς τὴν πιπιλίζουν ὅσο θέλουν.

  ReplyDelete
 26. Όποιος γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα δεν είναι αυτός που πέταξε τα λεφτά του σε ένα lower.Είναι αυτός που μπορεί να διαβάσει Σαίξπηρ και Γίββων στο πρωτότυπο και να μετέχει σε μία πανεπιστημιακή διάλεξη.
  Έτσι, αυτός που γνωρίζει την Ελληνική, είναι αυτός που καταλαβαίνει και τα αρχαία και την καθαρεύουσα.Έχω προτίνει επανειλημένως ότι η γλώσσα του Διόδωρου Σικελιώτη είναι η πλέον τέλεια έκφραση της κοινής και ότι ο κάθε νεοέλληνας μπορεί να την διαβάσει και να την ακτανοήσει στο πρωτότυπο.
  Όσον αφορά την επίσκεψη του Τσίπρα, πρόκειται περί ενός τεραστίου διπλωματικού λάθους εάν αναλογιστούμε τα σωστά σχόλια της κυβερνήσεως Τράμπ.

  ReplyDelete
 27. Ὁ Τσίπρας εἶναι ὁ τενόρος καὶ ὁ Τρὰμπ ὁ βαρύτονος. Τὸ τραγοῦδι λέει ἄμα δὲν ἔρθετε μὲ τὸ καλὸ θὰ πέσουν φάπες.
  Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξης Τσίπρας εἶναι ὅπως καὶ ὁ ἑκατομμυριοῦχος Ντόναλντ Τρὰμπ ὄργανα τοῦ διεθνοῦς καπιταλιστικοῦ συστήματος καὶ πάρα πολὺ καλὰ κάνουν διότι αὐτὴ εἶναι ἥ ἐντολὴ ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τοὺς ψηφοφόρους τους μὲ νομιμότατες διαδικασίες.

  ReplyDelete
 28. Τὸ διεθνὲς καπιταλιστικὸ σύστημα εἶναι ἕνας τρόπος ἀπόσπασης ὑπεραξίας ἀπὸ τοὺς ἐργαζόμενους μέσῳ ἑνὸς ὁργανισμοῦ ποὺ ὀνομάζεται ἐπιχείρηση καὶ διέπεται ἀπὸ ἕνα ἀρκετὰ συγκεκριμένο καθεστώς. Μιὰ κομμουνιστική - έθνικὴ ἐπανάσταση σὰν αὐτὴ τοῦ Φιντέλ Κάστρο ἔχει σκοπὸ νὰ ἀπαγορέψει ἤ νὰ περιορίσει δραστικὰ τὴν λειτουργία τῶν ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσει μὲ μιὰ κεντρικὰ ἐλεγχόμενη οἰκονομία. Τὸ σχέδιο εἶναι ἀπλό. Τοῦς λένε μέσῳ Τσίπρα, ἄς ποῦμε. Ἑλάτε ὅπως εἶστε καὶ συμμετέχετε στὸ διεθνὲς σύστημα μετατρεπόμενοι καὶ ἐσείς σὲ ἰδιωτικὴ ἐπιχείρηση. Γίνετε Κοῦβα Α.Ε. Τώρα θέλετε νὰ κρατήσετε κανὰ ἀνθρωπιστικό στὴν ἐπιχείρησή σας μέσα ;; Δικαίωμά σας. Ἑμείς θέλουμε νὰ μπεῖτε στὸ διεθνές σύστημα ἀνταλλαγῶν. Βασικὰ ἄμα δὲν μπεῖτε μὲ τὸ καλὸ θὰ σᾶς βάλουμε μὲ τὸ ζόρι.

  ReplyDelete
 29. Ο ηγέτης των Κεμαλικών σήμερα τίθεται ύπερ ενός πολέμου με την Ελλάδα για τα νησιά.

  Όλοι σπρώχνουν τον Ερντογάν σε πολεμο με σκοπό να τον φάνε και να πάρουν την θέση του. Δεν εξηγείται αλλιώς ο Κιλιντσάρογλου να θελει να πάρει το Αιγαίο την στιγμή που είναι ο Νο.1 αντιερντγανικός στην Τουρκία!

  ReplyDelete
 30. YΓ. Πράγματι, δρ. Πᾶπ, τοῦ Διοδώρου ἡ προφορὰ φαίνεται νἆταν ἡ σημερινή.

  ReplyDelete
 31. Γιὰ Κώστα Τάταρη- Μοῦ γράφεις τὰ παρακάτω:"Κύριε καθηγητά δεν ξέρω πως σας φάνηκαν τα προ καιρού σχόλιά μου ως προς τον...μαρξισμό- λενινισμό σας, εξακολουθώ να διαβάζω με αμείωτο ενδιαφέρον το τελευταίο βιβλίο σας και θα ήθελα σε κάποιο μελλοντικό άρθρο σας την οπτική σας σε κάποιους δυτικούς αυτοκρατορικούς ή Παραδοσιοκράτες από τον Φ.Π.Γιόκευ μέχρι τον Έβολα".
  Κώστα δὲν ἐνθυμοῦμαι τὰ ἐν λόγῳ σχολιά σου, ἀλλὰ στὸν Γιόκεϋ, τὸν Francis Parker Yockey (1917-1960), ἔχω ἀφιερώσει ὁλόκληρο ἄρθρο, στὸ Τρίτο Μάτι,νο.148, Ἰανουαρίου 2007,μὲ τὸν τίτλο, "Ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν φυλῶν στὸν πόλεμο τῶν πολιτισμῶν".Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 32. Γιὰ τὸν Τσίπρα ποὺ λέγαμε παραάνω. Μᾶλλον τὸ σχέδιό του εἶναι νὰ διαχειριστῇ αὐτὸς καὶ τὸ κόμμα του ἕνα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Ἕχει λάβει κάποιες ὑποσχέσεις ποὺ εῑναι περίπου ὡς ἑξῆς. "'Ακοῦστε, θὰ τὸ ξεκλειδώσουμε, ἀλλὰ πρέπει νὰ κάνετε κάποια πράγματα". Συγκεκριμένα, ἴσως "νὰ μαζέψετε τοὺς πρώην Ἀδεσμεύτους" (ἔτσι ἐξηγεῖται αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Δελαστὶκ γιὰ τὴν Αἴγυπτο, ἡ Κῦπρος,ἡ Κοῦβα ) "καὶ νὰ μοῦ τοῦς βάλετε νὰ μποῦν σὲ ἕνα μαντρί ὥστε νὰ ξέρω ὅτι τὴν δύσκολη στιγμὴ θὰ τοῦς ἔχω μαζί μου ἤ ἑν πάσει περιπτώσει νὰ κάτσουν φρόνιμα. Ἄν τὸ καταφέρετε θὰ ἔχει γιὰ σᾶς κοκό ποὺ τὸ χρειάζεστε ἀπότι βλέπω". Ὁ Τσίπρας θέλει να γίνει ὁ Καραμανλῆς τοῦ 21ου αἰῶνα.

  ReplyDelete
 33. Πολὺ ἀπλὰ ὁ περισσότερος κόσμος δὲν ἔχει τὸν χρόνο, τὴν διάθεση καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ καταλάβῃ πῶς λειτουργεῖ τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα. Ὅπως δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ μάθῃ διαφορικὸ λογισμό, ἀρχαῖα ἑλληνικά, κοντραποῦντο, βυζαντινὴ ὑμνολογία κ.λπ. κ.λπ.

  Γι αὐτὸ καὶ στὶς ἀναλύσεις τῶν περισσοτέρων, δημοσιογράφων καὶ μή, κυριαρχοῦν μοτίβα ποὺ ἀνηκουν σὲ παλαιότερες ἐποχές, π.χ. τῆς μοναρχίας.

  Ὅμως τὸ γλωσσικὸ ζήτημα ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀνἀρτηση εἶναι ἕνα προϊὸν τῆς ἐξάπλωσης τοῦ καπιταλισμοῦ. Δὲν νοεῖται γλωσσικὸ ζήτημα χωρὶς τυπογραφία καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ βρεθῇ ἕνας ὁμοιόμορφος τρόπος παραγωγῆς βιβλίων ποὺ νὰ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕνα ὁμοιόμορφο ἀναγνωστικὸ κοινό.

  Παρόμοια δὲν νοεῖται ἑλληνικὸ κράτος χωρίς καπιταλισμό, δὲν εἶναι ἀνιστορικὴ ἔννοια ο νεώτερος Ἕλλην. Δὲν εἶναι ὁ ἴδιος τῦπος, ὁ ὁποῖος πότε εἶναι δοῦλος, πότε σπάει τὶς ἀλυσίδες του καὶ παραμένει ἀναλλοίωτος στὸ βάθος τῆς ψυχῆς του διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι κεκτημένα ἀπὸ τὴν πλειοψηφία δείχνει ὅτι ὑπάρχουν ἄλλοι παράγοντες, πιὸ σημαντικοί, ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν συνείδηση.

  Ὡστόσο εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ Ελλάδα βρίσκεται μπλεγμένη μέσα στὸ καπιταλιστικὸ δίκτυο καὶ ὅτι οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν ζητήματα ὅπως τὸ γλωσσικὸ ἤ οἱ συμμαχίες ἀνήκουν στὸ προτσές, ὅπως λέει ὁ κος Μάκης παραπάνω, τοὺ καπιταλισμοῦ. Ἑὰν ἀνῆκαν σὲ κάποιο ἄλλο προτσές, θὰ εἶχαν χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα μή οἰκονομικά. Ce n'est pas du tout le cas. Καὶ στὴν ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ ἀλλὰ καὶ στὶς τρέχουσες πολιτικὲς ἐξελίξεις βαρύνοντα ῥόλο ἔχει ἡ καπιταλιστικὴ οἰκονομία, δηλ. οἱ κινήσεις κεφαλαίων. Τὸ νὰ λέμε ἄχ τὶ κρίμα θὰ ἔπρεπε τὰ πράγματα νὰ εἶναι ἀλλιῶς καὶ νὰ πρωτεύει ἡ ἀγάπη στὸν πλησίον ἔχει τὴν ἀξία του ἀλλὰ καὶ αὐτὸ γίνεται ἐμπόρευμα. Ὄταν ἡ ΧΑ γιὰ παράδειγμα λέει θέλω τὸν Τσὲ ὄχι τὸν Κάστρο εἶναι λίγο σὰν νὰ λέει πουλάει περισσότερο.

  Ὁπότε μιὰ σοβαρὴ πολιτικὴ ἀνάλυση (ποὺ ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ τὴν κάνω) προϋποθέτει τὴν γνώση τοῦ μηχανισμοῦ λειτουργίας τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος.

  ReplyDelete
 34. Τέλος, Γιάννη μου, τὸ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι πνευματικὸς ὀργανισμὸς δὲν σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι καὶ οἰκονομικὸς ὀργανισμός, καὶ διοικητικὸς ὀργανισμὸς καὶ κρατικὸς ὀργανισμὸς. Ἑξάλλου ἔχει συγκεκριμένη ἡμερομηνία γεννήσεως,τὴν σύνοδο τῆς Νίκαιας ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων συνονομάτου. Δὲν ἔχει σχέση ἡ ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας ἀπὸ ἐκκλησιαστικὴ κοινὴ σὲ ἀστικὴ κοραϊκὴ μὲ μιὰ διοικητικὴ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο συγκρότησης τῶν ἑλληνοφώνων κοινοτήτων ;; Βεβαίως ἔχει. Πολλὲς φορὲς λοιπὸν ἡ συνθηματολογία ὑπέρ ἤ κατὰ μιᾶς γλωσσικῆς μερίδας ὑποκρύπτει μιὰν ἄγνοια τοῦ πλαισίου εντὸς τοῦ ὁποίου γίνεται ἡ κάθε ἀλλαγή.

  Παρόμοια, Κωνσταντινουπολίτη, τὸ θέατρο δὲν εἶναι ἔτσι ἀπλὰ ἐμπειρία. Δὲν περιορίζεται στὴν σχέση ἡθοποιοὺ καὶ κοινοῦ. Ὁ θεατὴς περνάει ἀπὸ τὸ ταμεῖο προτοῦ γίνει θεατής. Ἑπίσης τὰ πολιτικὰ κόμματα Χ.Α., ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ἐλευθερίας (ὄνομα κι αὐτό, σὰν κομμωτήριο στὸ Κολωνάκι) εἶναι οἰκονομικοὶ ὀργανισμοί. Ἑγὼ εἶμαι κατὰ τῆς οἰκονομίας διότι δὲν θέλω ἱεράρχηση στὰ ἐρεθίσματα ἀλλὰ ἡ συμβολὴ τοῦ Καρόλου Μαρξ στὴν ἀνθρωπότητα ἦταν ὅτι ᾖρε τὸ ταμποῦ τῆς αὐλικῆς ἀριστοκρατίας, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύεται νὰ μιλᾷς γιὰ οἰκονομικὰ δημοσίως διότι δὲν εἶναι καθῶς πρέπει. Ὁ Μὰρξ ἔκανε γιὰ τὴν οἰκονομία ὅ,τι ἔκανε ὁ Φρόυντ γιὰ τὴ σεξουαλικότητα. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ συμμεριζόμεθα τὴν μονομέρεια τοὺ ἐφευρέτη ποὺ θεωρεῖ ὅτι ὁ γλόμπος του θὰ σώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Ἑξάλλου ἔχει συγκεκριμένη ἡμερομηνία γεννήσεως,τὴν σύνοδο τῆς Νίκαιας ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων συνονομάτου".

   Η Εκκλησία κανονικά υπάρχει από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Από τον Μωυσή κλπ. Όπως όμως το εννοείς εσύ, δηλαδή καθαρά γήινα και διοικητικά, υπάρχει από την εποχή της Πεντηκοστής. Η Νίκαια είναι η πρώτη μεγάλη σύνοδος. Δεν είναι η γένεση της Εκκλησίας σε καμία περίπτωση. Σύνοδοι μικρές τοπικές γίνονταν και πριν και επίσκοποι υπήρχαν και πριν και πιστοί υπήρχαν και πριν. Άλλο θέμα αν δεν της γνωρίζεις.

   Αλλά δεν κατανοώ την μανία σου πραγματικά να συνδέεις την αποδοχή της νομιμότητας της Εκκλησίας από το ρωμαϊκό κράτος, με την γέννησή της και την άνθισή της. Τα πράγματα τότε δεν ήταν όπως σήμερα. Υπήρχαν εκατοντάδες θρησκευτικές ομάδες με οπαδούς. Μία τέτοια ήταν και η ορθοδοξία, η οποία δεν ήταν και η κυρίαρχη, τουλάχιστον στην Ανατολή. Ψάξε γιατί το ρωμαϊκό κράτος λοιπόν προτίμησε την ορθοδοξία και όχι τις εκατοντάδες παραφυάδες και αιρέσεις που ανέφερα σε προηγούμενο μήνυμά μου. Τώρα, οι διωγμοί που προηγήθηκαν από τους Ρωμαίους θα έτσι ερμηνεύονταν από τους χριστιανούς: τα πάντα τα επιτρέπει να συμβούν ο Θεός στην ιστορία. Με τον ίδιο τρόπο συμβαίνουν οι διωγμοί. Εμείς θα προσευχόμαστε υπέρ του αυτοκράτορα (διότι και πριν την Νίκαια αυτό έκαναν οι χριστιανοί) κι ο Θεός επιτρέπει τους διωγμούς για να γεμίσει η Εκκλησία του Θεού μάρτυρες και αγίους και να προσελκύσει νέους πιστούς.

   Όπως και έγινε. Δεν έχουμε να κάνουμε με γήινες αντιλήψεις. Κι όμως εσύ συνεχίζεις να κρίνεις γήινα την Εκκλησία.

   Delete
  2. Δὲν κρίνω γήινα τὴν ἐκκλησία ἀλλὰ ἀναφέρω ὅτι ἔχει γήινο σκέλος καὶ αὐτὸ εἶναι ἀναπόσπαστο ἀπὸ τὴν ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ἐξ οὖ καὶ ἅγιος Κωνσταντῖνος.

   Delete
  3. "Ο Μάρξ έκανε για την οικονομία ότι ο Φρόυντ για την σεξουαλικότητα"!

   Ωχ αμάν!

   Μόνο Στρασσερισμός!

   Delete
  4. Ζὲ νἐ βοῡ ζὲ πὰ κομπρί.

   Τὶ σημαίνει κοινὴ σύμφωνα μὲ πολλοὺς γλωσσολόγους.
   Στὴν κλασσικὴ προφορὰ (λένε) τὰ γρἀμματα διαβάζονταν πρὸς τὸ
   Ζντἐ νὲ μποU΄z ἐ πὰ κὸμ πρί.

   Delete
  5. Κωνσταντή, απολύτως γήινα την κρίνεις όπως ακριβώς κάνεις με τις ιδεολογίες. Για αυτό το λόγο και δεν θα την κατανοήσεις ποτέ την Εκκλησία, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι.

   Ό,τι φάμε κι ό,τι πιούμε και μετά θα κοιμηθούμε είστε.

   Delete
  6. Καταλαβαίνω νομίζω τί λές. Ὅμως ὑπάρχει τὸ ἑξῆς θέμα. Ὁ ἐπίσκοπος Μυριέλ ποὺ ξενυχτᾶ στὴν ἀρχὴ τῶν Ἀθλίων ἕναν καταδικασμένο σε θάνατο καὶ τοῦ κάνει παρέα μέχρι τὴν λαιμητόμο εἶναι ἤ δὲν εἶναι μέρος τοῦ συτήματος λαιμητόμος ;; Καὶ τὸν Ουγκῶ τὸν εἶχαν κατηγορήσῃ γιὰ ὑποκριτικὸ ἀνθρωπισμό, ἄρα ἀνήκοντα στὸ κόμμα τῆς λαιμητόμου.

   Delete
  7. ἑγὼ Γιάννη λέω ὅτι τὸ ἀπολιτὶκ τῆς ἐκκλησίας ἔχει τὰ ὅριά του. Τὸ πραγματικὸ ἀπολιτίκ εἶναι τὸ πεδίο ἐκείνο ὅπου δὲν ὑπάρχει ἐπιλογή. Προσοχὴ λοιπὸν μὴν πᾶς νὰ μᾶς πασάρεις τὸ κράτος σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἀμπαλάζ.

   Delete
  8. Εγώ όταν μιλώ για Εκκλησία εννοώ μόνο την Εκκλησία, όχι τις αιρέσεις. Εσύ εννοείς πάντα τις αιρέσεις ως Εκκλησία. Για αυτό και δεν συνεννοούμαστε.

   Delete
  9. Ἅσε ῥε Γιάννη μὲ τὶς αἱρέσεις. Δὲν ὑπάρχει αἵρεση. Σιγὰ μἠν κάθεται νὰ ἀσχολεῖται ὁ Κύριος μὲ τὸ σωστὸ καὶ τὸ λάθος.

   Delete
  10. Εννοείς τις αιρέσεις ως Εκκλησία. Δεν έχεις καταλάβει τι είναι η Εκκλησία.

   Delete
 35. ΥΓ Γιὰ αὺτὸ ποὺ γράφει παραπάνω ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης, "ἐγὼ σχέση μὲ τὸν ὄχλο δὲν ἔχω" νὰ παρατηρήσω ὅτι αὺτὸ ἀκριβῶς λέει ὁ ὄχλος καὶ αὐτὸ ακριβῶς τὸν κάνει ὄχλο, καὶ μάζα, καὶ ἀγέλη, καὶ κοπάδι, καὶ φοβισμένο ἀνθρωπάκο ποὺ στηρίζεται στὴν πλειοψηφία ἀπὸ δειλία νὰ ῥίξῃ μιὰ ματιὰ στὸ χάλι τῆς ἀτομικῆς του συνείδησης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έτσι είναι.

   Για αυτό και πάντοτε προτιμώ να δουλεύω αποκλειστικά ΜΟΝΟΣ μου και γενικά είμαι ακρως επιλεκτικος ως προς τις κοινωνικές μου σχέσεις.

   Σιχαίνομαι τον αστικό οχλο. Όπως και σιχαίνομαι την οικονομική τάξη μου(ανώτερη μεσαία τάξη). Πάντοτε προτιμούσα να ήμουν εργατικος ή αγρότης και να είχα αναπτύξει με ίδιο τροπο τις ιδέες μου. Διότι τότε, θα είχα περισσότερη κατανόηση από τον περίγυρό μου. Τώρα με κατηγορούν ως "Εθνικομπολσεβίκο" και σοσιαλιστή. Ενώ ονπατέρας μου συνεχώς μου υπενθυμίζει τα αστικά "δώρα" της τάξεώς μου.

   Ας γελάσω.

   Πάντως ο Καθηγητής εχει δίκαιο στο ότι για να σκεφτείς θέλεις γεμάτο στομάχι, ναί.

   Και συνεπως ουδείς Φιλόσοφος υπηρξε εργάτης ή αγρότης.

   Delete
 36. ΥΓ2 Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς στὰ παραπάνω ἰδοῦ οἱ δηλώσεις τοῦ τραπεζίτου κου Καζαριάν σχετικὰ μὲ τὸ ἑλληνικὸ χρέος.http://tvxs.gr/news/ellada/pol-kazarian-elliniko-xreos-megalytero-psema-toy-aiona

  Ἄν ίσχύουν αὐτὰ ποὺ λέει καὶ ἄν δὲν ἦμουν κατὰ τῆς βίας θὰ ἔπρεπε ὅλες οἱ κυβερνήσεις νὰ περάσουν ἀπὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα. Ὅμως εἶμαι κατὰ τῆς βίας. Μὲ τὰ πολλὰ λέει ὁ κος Καζαριὰν ὅτι οἱ κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας φουσκώσανε τὸ χρέος τεχνητὰ προκειμένου νὰ γδύσουνε τοὺς Ἕλληνες φορολογούμενους. «Εάν υπολογίσει κανείς καλά το ύψος του ελληνικού χρέους, δεν ανέρχεται στο 177% του ΑΕΠ, αλλά το ανώτερο 71%» γράφει ο κύριος Καζαριάν.
  http://tvxs.gr/news/ellada/pol-kazarian-elliniko-xreos-megalytero-psema-toy-aiona . Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ δὲν πάει καλὰ μὲ τὸν ἑλληνισμὸ - ἄλλο ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ἄλλο ἡ θνητότης - εἶναι ἐνδεχομένως ὅτι κάθε φορὰ ποὺ σχηματίζεται μιὰ ἀνωτερη τάξη ἑλληνικὴ εἶναι γιὰ τὴν καρμανιόλα (μακριά ἀπὸ ἐμάς).

  ReplyDelete
 37. YΓ3. Ἡ κρίση λοιπὸν μᾶς δίνει μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία νὰ μελετήσουμε τὴν κοινωνικὴ διάρθρωση τῆς Ἑλλάδας. Δὲν εἶναι ὁ Ἀριστοτέλης ποὺ ὁρίζει τὸ κάθε πολίτευμα μὲ βάση τὴν ἀνώτερη τάξη ; Ἑκεὶ ποὺ κυβερνᾶν οἱ πλούσιοι, εἶναι ὀλιγαρχία. Οἱ φτωχοί, δημοκρατία, καὶ πάει λέγοντας.

  Στὴν Ἑλλάδα λοιπὸν, ὅπως φαίνεται περίτρανα ἀπὸ τὶς καταγγελίες τοῦ τραπεζίτη Καζαριάν, ἀνωτέρα τάξις εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποῖα κανονίζει τὴν συνολικὴ φορολόγηση τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας. Στὴν τουρκοκρατία ἡ τάξη αὐτὴ ὀνομαζόταν κοτζαμπάσηδες ἤ προεστοί καὶ αποτελοῦσαν ἕναν συνδυασμὸ διοικητικῶν αξιωματούχων καὶ πλουσίων.

  Ἅπαξ καὶ δεχτοῦμε καὶ ἐπιβεβαιώσουμε περίτρανα ἀπὸ ἀλλοῦ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ τυπικὴ διαρθρωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἀνωτερή της τάξη εἶναι ἡ νέμουσα τὸν συνολικὸ φόρο, τὀτε μόνο μποροῦμε νὰ βάλουμε στὴν θέση του τὸ γλωσσικὸ ζήτημα. Διότι σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες ξεκινῶντας ἀπὸ τοὺς Σουμερίους ἡ ταξη των γραφέων εἶναι μιὰ συμπληρωματικὴ τάξη.

  Ὅπως διαπιστώνουμε περίτρανα ἀπὸ τὰ δεδομένα μας ἠ τάξη τῶν γραφέων, ποὺ σήμερα περιλαμβάνει τοὺς δημοσιογράφους, ἀποκρύπτει διαρκῶς τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διάρθρωση τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι φοροκεντρική. Ἅρα εἴτε δὲν ἰσχύει τὸ φορολογικὸ μας μοντέλο, ἤ ἰσχύει μεν, δὲν ἔχουμε συλλάβῃ δὲ τὴν λειτουργία τῶν γραφέων καλῶς. Ὅπως καὶ νἄχει, τὸ μοντέλο μας κάνει τὴν ἀντικοινοβουλευτικὴ ῥητορεία τοῦ κου Κωνσταντινουπολίτη καὶ ἄλλων κομμάτων καὶ φορέων δευτερεύουσα. Διότι στὸν βαθμὸ ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι πρωτίστως ἕνας φορολογικὸς ὀργανισμός, καμία ἀνατροπὴ δὲν γίνεται ἄν πάψῃ νὰ λειτουργῇ ἡ Βουλὴ καὶ συνεχίσῃ κατὰ τἄλλα ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία νὰ εἶναι φορολογικὸς ὀργανισμος.

  Ἑπίσης σχετικοποιοῦνται τὰ ὅσα λέει ὁ κος Καζαριάν. Διότι φαίνεται πὼς τὸ συνολικὸ ὕψος τοῦ φόρου καὶ ὁ χρόνος ἀποπληρωμῆς του εἶναι ἕνα πράγμα, ὅμως ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ κατανομὴ τοῦ φόρου στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητας. Ἑνδέχεται τὸ ζήτημα τῆς κατανομῆς νὰ εἶναι σημαντικότερο τοῦ ζητήματος τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ ἤ τοῦ χρόνου ἀποπληρωμῆς.

  Ὅσο γιὰ τὸ γλωσσικό - πῶς ἐξηγεῖται ὅτι πρὶν τὴν Ἐπανασταση βρίσκονται στὸν χῶρο τῆς ἀνωτέρας τάξεως, τῆς Φαναριώτικης, οἱ ὀπαδοι τῆς καθομιλουμένης καὶ οἱ κοραϊστές καὶ ἄλλοι βρίσκονται μὲ τὴ σειρά τους πιὸ κοντά στὴν ἀστικὴ τάξη ; Δηλαδή προοδευτικότεροι γλωσσικῶς νὰ εἶναι οἱ τῆς ἀνωτέρας, καὶ μετριοπαθεῖς οἱ τῆς ἐμπορικῆς ;; Θὰ ἀνακαλύψουμε ἴσως ὅτι ὁ βαθμὸς ἀρχαϊκότητος εἶναι εὐθέως ἀναλογος τοῦ χρεωστουμένου φόρου στὴν ἑλληνικὴ κοινότητα. Ὅτι ὅσο περισσότερο δηλαδὴ κάποιος ἀρχαϊζει παραδειγματικῶς, κανονιστικῶς, τόσα περισσότερα χρωστᾷ. Καὶ ὑποψιαζόμεθα ὅτι οἱ ἀκρότητες τῆς δημοτικῆς ἦταν ἴσως ἕνας τρόπος τοῦ ἀρχαϊζειν διὰ τοῦ φόλκ.

  Ἑνδέχεται δηλαδὴ τὸ γλωσσικὸ πεδίο νὰ εἶναι ἡ μάχη γιὰ τὸ χαράτσι.

  ReplyDelete
 38. Μια ενδιαφέρουσα όσο και ορθή προσέγγιση της γλώσσης (ελληνικής και λατινικής) αλλά και του σφαγείου του πολιτισμού (και της γλώσσης) που αποτελούσε και αποτελεί το γραικοφραγκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Όποιος πράγματι ενδιαφέρεται για την γλώσσα πρέπει να απαγορεύσει την διδασκαλία της από το γραικοφραγκικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ας αφεθεί αυτό να κατακρεουργεί τις ξένες γλώσσες. Ακόμα καλύτερα το υπουργείο παιδείας να καταργηθεί και να κλείσουν όλα τα σφαγεία που (κακώς) λέγονται σχολεία (και να καταργηθούν και οι αναλογούντες στην λειτουργία τους φόροι). Έτσι κι αλλιώς όλοι πληρώνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα (στους εκδοροσφαγείς που παριστάνουν τους δημόσιους λειτουργούς της εκπαιδεύσεως).

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/12/blog-post.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μηδὲν ἄγαν Ρωμηέ.

   "Μὲ βάση λοιπὸν αὐτὴν τὴ διαπίστωση, καὶ πάντα φυσικὰ κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψη, ὑποπίπτομε σὲ μιὰ μεγάλη ἐκπαιδευτικὴ ἀστοχία: ἀντὶ σὲ ἐπίπεδο ἐγκυκλίου μορφώσεως νὰ ἐπικεντρώσομε τὶς ὅποιες διαθέσιμες ἀκόμη δυνάμεις μας στὴν προσέγγιση ἐκ μέρους τοῦ μαθητῆ τῆς Ἑλληνιστικῆς Κοινῆς, τῆς γλώσσας δηλαδὴ ποὺ εἶναι τόσο κοντὰ στὴ σημερινή, ποὺ ἐν πολλοῖς εἶναι οἰκεία στὸν μαθητή, ἡ ὁποία εἶναι ἡ συνεχῶς ζωντανὴ γλῶσσα καὶ καρδιὰ τοῦ γένους μας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας τὰ τελευταῖα τουλάχιστον δύο χιλιάδες χρόνια, ἀναλωνόμαστε χωρὶς νόημα στὴν ἀνάλυση τοῦ συντακτικοῦ καὶ τῶν γραμματολογικῶν φαινομένων τῶν ὁμηρικῶν κειμένων καὶ τῆς ἀττικῆς διαλέκτου".

   Εύλογα συμβαίνει αυτό, διότι είστε Έλληνες και η ιστορία σας περιορίζεται στον 5ο αιώνα π.Χ., άντε και λίγο από 4ο αιώνα π.Χ. με Μέγα Αλέξανδρο. Μετά ουσιαστικά ως Έλληνες δεν υπάρχετε και ούτε καν την ιστορία σας δεν γνωρίζετε, ούτε την έχετε μελετήσει όσο θα έπρεπε. Συνεπώς αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει σήμερα δυσλειτουργία στην ελληνική γλώσσα. Διότι δεν επιθυμήσατε την ιστορική συνέχεια βάσει του Νόμου του Θεού και της ενσάρκωσης του Λόγου, μέσω της μόνης αληθινής οδού της σωτηρίας, ήτοι του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, αλλά προτιμήσατε εδώ και πολλά χρόνια τον στείρο εθνικισμό, τον ιδεολογικό αττικισμό και την των Ελλήνων πλάνη, μεταμφιεσμένη και μασκαρεμένη από τον διαφωτισμό, περί σκοταδιστικού «Βυζαντίου» και τέτοια φαιδρά.

   Το άρθρο έχει απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λέει, αλλά αισθάνομαι ότι ο συγγραφέας δεν κατανοεί εις βάθος γιατί έχει δίκαιο.

   Delete
  2. Όταν λέω δεν υπάρχετε δεν εννοώ φυλετικώς και πολιτισμικώς, ώστε ας μην πέσει να με φάει αμέσως ο Κωνσταντινουπολίτης, αλλά εννοώ σε επίπεδο σύγχρονης διανόησης. Ενώ όλοι γνωρίζουν και ρίχνουν το βάρος στον Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη, κανείς δεν γνωρίζει, ούτε έχει κάνει σοβαρή επιστημονική μελέτη σε Έλληνες συγγραφείς του 3ου ή 2ου ή 1ου π.Χ. αιώνα. Αντίστοιχα και για τους μεταχριστιανικούς αιώνες.

   Delete
  3. Ένοχε όλο το Φασιστικό, Ρομαντικό, Συντηρητικό και Εθνικοσοσιλιαστικό Κίνημα(Χιτλερικό ή Στρασσερικό) εκεί βασίζεται!

   "Αντίστοιχα και για τους μεταχριστιανικούς αιώνες"

   Μάλλον, βασικά σίγουρα, δεν γνωρίζεις πόσο επηρεασμένος είναι ο Τρίτος Πόλος από τον Νεοπλατωνισμό, κυρίως ο Χιτλερικός Φυλετικός Εθνικοσοσιαλισμός, ξεκινώντας με την Θούλη και πιο πριν με την Μπλαβάτσκι, αποτελεί καθαρό Νεοπλατωνικό τέκνο.

   Η σύγχρονη Ερμητική Καμπάλα που επίσης ασπάζονται στην Θεία ή Εωσφορική της χροιά ορισμένοι Εθνικοσοσιαλιστές Χιμλερικού τύπου ή γενικά παγανιστές(δένδρο της Ζωής) έχει βάσεις στον μεταχριστιανικό Ερμητισμό, εβραϊκό φιλοσοφικό μυστικισμό(Καμπάλα) και φυσικά τον Νεοπλατωνισμό(Πορφύριος, Πλωτίνος).

   Delete
  4. Επίσης ο Πλήθων, πατήρ της συγχρόνου ρασιοναλιστικούς αλλά και Φασιστικής(και όχι φιλελευθέρας!) Δύσεως υπήρξε Νεοπλατωνιστής.

   Delete
  5. *ρασιοναλιστικής

   Delete
  6. Άλλα αντί άλλων. Επαναλαμβάνω ότι οι Έλληενς συγγραφείς των αιώνων που ανέφερα δεν έχουν μελετηθεί σχεδόν καθόλου. Μην μπαίνεις στον κόπο να με βρίζεις και να μου απαντάς μονίμως άσχετα πράγματα ως προς την συζήτηση. Ο Πορφύριος και ο Πλωτίνος είναι απλά 2 συγγραφείς. Μετά από αυτούς υπάρχουν άλλοι 102 που δεν έχουν μελετηθεί και δεν είναι γνωστή.

   Αυτό ακριβώς το πράγμα δημιουργεί στα μυαλά των Ελλήνων την αίσθηση της ιστορικής ασυνέχειας.

   Delete
  7. Έλα πες το τώρα ότι μετά τους στωικούς, οι νεοπλατωνιστές ήταν οι ναζί της εποχής...

   Delete
  8. Εάν σταματησεις να φέρεσαι σαν νήπιο θα τα καταλάβεις όλα.

   Εγώ έχω εντρυφήσει στον Εθνικοσοσιαλισμό αρκετά. Και έχω δει όλες τις χροιές του.

   Ο Πλήθων λατρεύεται σαν Προφήτης από τους Έλληνες Εθνικοσοσιαλιστές ιδίως. Ο Πλήθων ήτο Νεοπλατωνιστής. Ο Χιτλερικός/Φυλετικός Εθνικοσοσιαλισμός και ο Φασισμός έχουν Νεοπλατωνικές βασεις, ειδικά ο πρώτος.

   Ο Νεοπλατωνισμός όπως και κάθε φιλοσοφία είναι μία Θρησκεία μόνος του.

   Το ίδιο ισχύει και για τον Ιουλιανό, που επίσης λατρεύεται τα μέγιστα από Έλληνες Εθνικοσοσιαλιστές και Φασίστες. Ο Ιουλιανός ήτο και αυτός Νεοπλατωνιστής και Ηλιολάτρης.

   Για εμάς βέβαια είναι παραβάτης. Δεκτόν.

   Delete
  9. Διάβασε το βιβλίο του R.T.Wallis με τίτλο "Νεοπαλτωνισμός" για να καταλαβεις τί εστί Νεοπλατωνισμός.

   Το πνευματικό τέκνο της μεταχριστιανικής πνευματικής ζυμώσεως Νεοπλατωνισμού, Εβραϊκής Καμπάλα, Ερμητισμού, Γνωστικισμού και Ζωροαστρισμού καθώς και λοιπόν Σημιτικών πνευματισμων είναι σίγουρα το αμιγώς Δυτικό(και επ'ουδενί Ελληνικό) Εσωτερικό Κίνημα που άρχισε φυσικά με την Αναγέννηση και τον επίσημο θανατο του Χριστιανισμού στην Δύση με τον θάνατο του νεομάρτυρος Σαβοναρόλα.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός Χιτλερικής φύσεως αποτελεί άμεσο πνευματικό τέκνο του Δυτικού Εσωτερισμού/Αποκρυφισμού(Western Esotericism).

   Για αυτό μορφώσου και μετά έλα να πεις ό,τι εχεις να πεις Ένοχε!

   Delete
  10. Συνεπώς στην διαμάχη Φιλελευθέρων/αθέων και Εθνικοσοσιαλιστων Χιτλερικων παίρνουμε το μέρος των τελευταίων.

   Όσοι πολεμούν τον αστισμό και την αστική τάξη είναι σύμμαχοί μας(βλέπε "Τέταρτη Πολιτική Θεωρία" περί "Αριστερού Συντηρητισμού" ή αλλιώς"Κοινωνικού Συντηρητισμού")

   Delete
 39. Ἑγὼ αὐτὸ ποὺ λέτε κε Ῥωμηὲ τὸ μεταγράφω ἐξωγλωσσικῶς στὰ δικά μου. Ἐφόσον δὲν γίνεται ἕνα κράτος νὰ μὴν ἐγκληματῇ, κάλλιο νὰ ἀφησουμε τὸ μισὸ στοὺς Τούρκους, τὸ ἄλλο μισὸ στοὺς Φράγκους, καὶ ἐμείς νὰ κρατήσουμε τὴν ἐκκλησία μας καὶ τὰ μοναστήρια μας. Παρὰ νὰ συμμετάσχουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα.

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 41. Τελικά οι Αυστριακοί δεν βαλανε μυαλό!

  Πάλι τον τσαχπινοκωλαράκια απολιτίκ πρόεδρο βγάλανε!

  ReplyDelete
 42. Πάντως για να λέμε την αλήθεια η καινούρια Εθνικιστική Συντηρητική Επανασταση ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και φυσικά αμεσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ από την Ρωσία.

  Η Ευρώπη ναι μεν βλέπει ανάλογη άνοδο των Εθνικιστικών δυνάμεων αλλά δυστυχώς κανείς ακόμη δεν είναι τόσο ισχυρός ή μάλλον ο λαός του τόσο ώριμος, ώστε να τον ψηφίσει όπως κάνανε οι Αμερικανοί με τον Τράμπ.

  Ίσως τελικά η πρώτη να είναι η Λεπέν τον Απρίλιο, εάν φερθούν έξυπνα οι Γάλλοι και δεν τσιμπίσουν από τον Φιγιόν. Τί σου είναι το σύστημα! Με το που δει ότι βάλλεται αμέσως αντιδρά με έξυπνο τρόπο! Τώρα με τον Εθνικίζοντα Φιγιόν όπως και εν Ελλάδι με τον Εθνικίζοντα Σαμαρά(2013) και τώρα με τον Μητσοτάκη.

  ReplyDelete
 43. Πάρα πολύ καλό βίντεο. Δείτε το όλοι!

  https://www.youtube.com/watch?v=jYsWZrnWCnc

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κατάλαβες τώρα τη διαφορά των χριστιανών μαρτύρων; (δύσκολο το κόβω, αλλά ας κάνω και εδώ μία προσπάθεια, διότι αυτός που δείχνει το βίντεο την έχει καταλάβει την διαφορά)

   "...and they (christians) died in peace unlike those who shouted long live Stalin knowing perfectly well that he may not live long..." (όπως γινόταν και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επί Τουρκοκρατίας και όπως γίνεται σήμερα στην Μέση Ανατολή)

   "Something which is not material moves society and helps it to survive..."

   Οι χριστιανοί όταν μαρτυρούσαν και όταν ακόμη και σήμερα μαρτυρούν, το κάνουν αυτό αφού έχουν γευθεί την Θεία Βασιλεία. Εκείνη τη στγμή δεν είναι μόνοι τους στο μαρτύριο αλλά μαζί με τον Χριστό, για αυτό δεν δείχνουν αντίσταση ούτε φόβο. Έχουν γευθεί την αιώνια ζωή προηγουμένως. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους βομβιστές αυτοκτονίας των Τζιχαντιστών και τις αυτοκτονίες των ναζιστών;

   Τι κάθομαι κι εξηγώ Θεέ μου... Έτσι επικράτησε και επικρατεί και θα επικρατεί ο Χριστιανισμός. Δεν είναι θέμα διάνοιας και επιχειρημάτων.

   Είναι άλλο πράγμα εντελώς. Ο τύπος στο βίντεο το έχει πιάσει απόλυτα, αλλά δεν μπορεί να το εκφράζει πολύ καθαρά.

   "Something which is not material moves society and helps it to survive..."

   Φοβερό βίντεο αλλά μακάρι να σε φωτίσει ο Θεός να καταλάβεις τι λέει.

   Delete
  2. Άγιος Σατουρνίνος, πρώτος επίσκοπος Τουλούζης

   ...Οι ειδωλολάτρες λοιπόν είχαν απελπιστεί και ετοιμάζονταν να θυσιάσουν έναν ταύρο στο Καπιτώλιο, όταν έτυχε να περάσει από εκεί ο Σατουρνίνος πηγαίνοντας σε μια Λειτουργία. Κάποιος από το πλήθος τον αναγνώρισε και φώναξε: «Ιδού ο εχθρός της θρησκείας μας, ο αρχηγός του νέου δόγματος, αυτός που διδάσκει ότι πρέπει να καταστρέψουμε τους ναούς μας, αυτός που καταδικάζει τους θεούς μας αποκαλώντας τους δαίμονες, αυτός που με την παρουσία του μας εμποδίζει να λάβουμε τις απαντήσεις όπως άλλοτε. Ας εκδικηθούμε την προσβολή απέναντί μας και απέναντι στους θεούς μας. Να τον αναγκάσουμε να θυσιάσει για να εξευμενίσει τους θεούς, ειδαλλιώς να πεθάνει για να τους ευχαριστήσει με τον θάνατό του!»

   Ενώ οι σύντροφοί του τράπηκαν σε φυγή, ο Σατουρνίνος, παραμένοντας γαλήνιος, απάντησε: «Δεν γνωρίζω παρά τον μόνο και αληθινό Θεό. Πώς θα μπορούσα, λοιπόν, να φοβηθώ τους φανταστικούς θεούς σας, την ώρα που αυτοί οι ίδιοι τρέμουν εμένα;» Με τα λόγια αυτά του επισκόπου, η αναταραχή στο πλήθος μεγάλωσε. Άρπαξαν τον Σατουρνίνο, και με ένα χοντρό σχοινί τον έδεσαν από τα πόδια πίσω από τον άγριο ταύρο, ο οποίος βιαίως κεντριζόμενος, όρμησε μαινόμενος έξω από τον ναό. Το κεφάλι του μάρτυρος συντρίφθηκε αμέσως και τα μυαλά του σκόρπισαν στη γη. Το ζώο συνέχισε την ξέφρενη πορεία του στους δρόμους της πόλεως κομματιάζοντας το σώμα του αγίου, μέχρι που έσπασε το σχοινί σε ένα μέρος όπου αργότερα κτίσθηκε ναός προς τιμήν του.

   Περιφρονώντας τον κίνδυνο, δύο φτωχές γυναίκες ήλθαν λίγο αργότερο στον τόπο του μαρτυρίου, πήραν το σώμα του αγίου Σατουρνίνου, το εναπόθεσαν σε ξύλινο κιβώτιο και το έθαψαν εκεί κοντά. Στους αιώνες που ακολούθησαν, πλήθος προσκυνητών έρχονταν στον τάφο του αποστόλου της Τουλούζης, πάνω στον οποίο είχε ανεγερθεί μεγάλη βασιλική, και η φήμη του απλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιτίας των θαυμάτων που γίνονταν εκεί. Στη Γαλλία, πολλά μέρη φέρουν ακόμη το όνομά του.

   http://www.koinoniaorthodoxias.org/agiologio-eortologio/%ce%bf-%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%83%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%82/

   Delete
  3. Ὁ Σατουρνἰνος δὲν κουνήθηκε ἀπὸ τὴ θέση του.

   Delete
  4. Ἡ φυσικὴ τοῦ Νεύτωνα ἦτανε τοῦ διαβόλου ;;

   Delete
  5. Τουναντίον Ένοχε.

   Οι Χριστιανοί πέθαναν για την θρησκεία των όπως και οι Εθνικοσοσιαλιστες το 1945 και οι μουσουλμάνοι σήμερον με μία σημαντική διαφορά:

   Οι Χριστιανομάρτυρες ουδέποτε άσκησαν βία.

   Ναι υπήρχαν τα Παραβολανικά ταγματα εφόδου όμως η χρήση των υπήρξε καθαρά πολιτική και ουδέποτε θρησκευτική.

   Αντιθέτως όσοι πεθαίνουν λόγω Ε/Σ και Ισλάμ ασκούνε βία.

   Delete
  6. Το βίντεο εν ολίγοις καταδικάζει την αθεΐα ως παράγοντα καταστροφής μίας κοινωνίας.

   Για αυτό πεθαίνει ο Φιλελευθερισμός(και για αυτό βασικα) και και για αυτό έσβησε ο Κομμουνισμός.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα τρελό.

   Κάθε χρόνο συντηρείται με πάρα πολύ τερατώδη κατανάλωση. Μένω άναυδος πόσα παιχνίδια, ταινίες, και αχρηστα προϊόντα βγαίνουν κάθε χρονο. Σκοτώνει τον πλανήτη μας για το ΤΙΠΟΤΑ. Στο τέλος και δίχως πηγές ενεργείας θα μείνουμε και θα είμαστε ενας φυλετικος αχταρμάς με καμία δυνατότητα συγκροτήσεως θρησκευτικής, εθνικής ή πολιτισμικής ταυτότητος πλην της καταναλωτικής.

   Για αυτό ο φυλετισμός...κάνει καλό!

   Delete
  7. Όσο για τον Σταλιν δεν είναι ακριβώς έτσι.

   Κομμουνιστές, Φασίστες, Εθνικοσοσιαλιστές και Ισλαμιστες πεθαίνουν για την Ιδέα τους. Ποτέ για κάποιο πρόσωπο. Εάν λατρεύουν κάποιον σαν Μεσσία(Χίτλερ, Μάο, Στάλιν) το κάνουν γιατί αποτελεί τον φορέα και την ενσάρκωση της Ιδέας.

   Delete
  8. Ε τι τουναντίον γράφεις; Κι εκεί που συμφωνούμε να διαφωνούμε θέλεις;

   Γράφεις "Αντιθέτως όσοι πεθαίνουν λόγω Ε/Σ και Ισλάμ ασκούνε βία".

   Πολύ ωραία. Έχεις απόλυτο δίκαιο έτσι είναι. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Ο άγιος Σατουρνίνος όμως και ο κάθε άγιος γιατί είναι ήρεμος και δεν γίνεται βομβιστής αυτοκτονίας όπως τους τζιχαντιστές και τους εθνικοσοσιαλιστές; Εκεί μόνο θα μπορέσεις να διακρίνεις την πνευματική πραγματικότητα και την πλάνη από την αλήθεια. Διότι ο Χριστός είναι μαζί του εκείνη την στιγμή, αυτός τον βλέπει μπροστά του και παραμένει γαλήνιος γευόμενος ήδη την αιώνια ζωή. Την έχει παραδώσει την ζωή του και την ψυχή του εκείνη τη στιγμή στο Χριστό. Και παραμένει ατάραχος ενώ του κόβουν το κεφάλι ή τον ρίχνουν στα λιοντάρια ή τον λιθοβολούν ή τον καίνε. Και γίνεται αυτό και συνεχίζει να γίνεται μέχρι σήμερα σε τόσους μάρτυρες και αγίους.

   εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου μαθητὴς εἶναι. καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.

   Delete
  9. Ναι συμφωνώ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η θυσία των Εθνικοσοσιαλιστών και των Κομμουνιστών και κάθε επαναστάτη όπως των Ιρανών Σιιτών δεν έχει και αυτή νόημα. Είναι και αυτές ηρωικές.

   Θα έπρεπε και εμείς να είχαμε τάγματα ανάλογα της Χεζμπολλάχ.

   Delete
  10. Όταν αναφερόμουν στο Ισλάμ αναφερόμουν στο Σουνιτικό. Διότι οι Σιίτες έχουν και αυτοί την έννοια του μάρτυρος ακριβώς όπως και οι Ορθόδοξοι.

   Στο παραπάνω θέμα, υπενθυμίζω. Άγιος ο Κορνήλιος Ζέλεα Κοντρεάνου από την Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία.

   Delete
 44. Τὸ λεγόμενο ἑλληνικὸ κρατος εἶναι τὸ τσιφλίκι τῆς πιὸ κομπιναδόρικης ἀστικῆς τάξης τῆς ὑφηλίου.
  Ἡ ἀστικὴ αὐτὴ ταξη βρίσκει πάτημα στὴν ἀνεξιθρησκία γιὰ νὰ υποκρίνεται ὅτι δὲν ἔχει σχέση τὸ κράτος μὲ τὴν ἐκκλησία, καὶ νὰ μὴν φορολογεῖται.
  Τὸ ὅλο πράγμα ἔχει ἕνα καλὸ, ὅτι τὸ κράτος ἐν γένει εἶναι πρόβλημα.
  Ἀλλὰ ἑνῷ τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι μεγάλο και δυνατὸ καὶ πλούσιο αὐτὸ δὲν φαίνται λόγῳ φοροδιαφυγῆς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εννοείται ότι είναι πολύ δυνατό το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ασχέτως από το τι λέγεται. Καθαρά από χριστιανικό φρόνημα δεν μπουκάρουμε στην Κωνσταντινούπολη. Και για να είσαι δυνατός μετράνε και οι συμμαχίες.

   Delete
 45. Δὲν ὑπάρχει δε καμία ἀμφιβολία ὅτι θεματοφύλαξ τῆς Ἑλληνικῆς στὴν μορφὴ τῆς κοινῆς εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία καὶ ἄλλος οὐδείς.

  ReplyDelete
 46. Τὰ δὲ περὶ χωρισμοῦ ἐκκλησίας καὶ κράτους εἶναι μεγίστη ὑποκρισία...χριστιανική. Παντοῦ τὰ ἀστικὰ κράτη ἔχουν ἐπικρατοῦσα θρησκεία, εἶναι μῦθος ὅτι τὸ ἀστικὸ κράτος εἶναι κοσμικό. Μόνο οἱ ἀκραῖες μορφές ἀστικοῦ κράτους (βραχύβιες) ὅπως οἱ μέρες τοῦ Ῥοβεσπιέρρου ἀναπτύσσουν κρατικὴ θρησκεία, αὐτὲς ἀκριβῶς ποὺ ὁ κος Κιτσίκης ἄν δὲν κάνω λάθος ἐντοπίζει σὰν προδρόμους τοῦ φασισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή. Δεν θα βγάζεις ποτέ τίποτα χρήσιμο όσο προσπαθείς να αρνείσαι το ολοφάνερο. Το σύγχρονο αστικό κράτος είναι καθαρά άθεο και κοσμικό, εώς και κατά της θρησκείας θα μπορούσα να πω.

   Δεν καταλαβαίνω την άρνησή σου στα αυτονόητα που τα ζούμε καθημερινά, πόσο μάλλον εσύ στην άθεη Γαλλία. Διότι εδώ στην Ελλάδα άλλη σχέση έχει ο λαός με την Ορθοδοξία.

   Θέλεις να δικαιολογήσεις τις συνέπεις του διαφωτισμού; Πραγματικά δεν κατανοώ τι θέλεις να πετύχεις με αυτήν την τακτική.

   Delete
  2. Ἑνῷ ἡ Τουρκοκρατία Γιάννη μου ἦτανε θεόσταλτη. Τὸ κράτος Γιάννη μου εἶναι ἕνα καὶ λέγεται ἐξουσία καὶ ἀπὸ δίπλα ἔχει τὴν μαντἀμ Βία.

   Delete
  3. Εγώ τα λεφτά μου γιατί θα τα δώσω στην Εκκλησία και όχι στο ελληνικό ή το τουρκικό ή το γαλλικό κράτος;

   Έχεις καμία σοβαρή εξήγηση; Γιατί δεν τα δίνω στο κράτος να τα δώσει σε συσσίτια;

   Delete
 47. Τὸ ὅλο γλωσσικὸ ζήτημα ποὺ εἶναι καὶ πολιτικὸ ἐντοπίζεται στὸ ἑξῆς. Πῶς πρέπει νὰ προφέρουν οἱ νεοέλληνες τὰ κείμενα τῆς κλασσικῆς ἐποχὴς (καὶ ἀπὸ κεὶ καὶ πέρα τὰ ὁμηρικὰ καὶ ἀρχαϊκά). Ἡ νεοελληνικὴ προφορὰ εἶναι ἀναπόσπαστα δεμένη μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ ἡ ἐρασμιακὴ προφορὰ μὲ τὴν λεγόμενη Ἀναγέννηση (ὅρος ποὺ καθιερώθηκε τὸν 19ο αἱῶνα μὲ τοὺς Μισελέ καὶ Μποῦρκχαρτ).

  Οἱ περισσότεροι δημοτικιστὲς ἦταν ἀσυνεπεῖς καὶ σὲ λάθος γραμμή. Ἑὰν δὲν ἦταν θὰ εἶχαν καταλάβῃ ὅτι τὸ κλειδὶ βρίσκεται στην γραμμικὴ συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ὄχι τοῦ ἔθνους) καὶ συγκεκριμένα στὴν μετάβαση ἀπὸ τὴν κλασσικὴ στὴν κοινή. Ἡ μεταβαση αὐτὴ ἄν ἀναλυθῇ πειστικὰ (καὶ ἔχουν γίνῃ πάρα πολὺ σοβαρές προσπάθειες ἀπὸ τὸν μακαρίτη τὸν Χρηστίδη τοῦ κέντρου ἑλληνικῆς γλώσσας) ἔχουμε τὸ κλειδὶ τῶν κλασσικῶν κειμένων καὶ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τὰ διαβάζῃ χωρὶς τὶς "μεταφράσεις" τῶν δημοτικιστῶν ποὺ ὅπως βλέπετε κανεὶς δὲν τὶς διαβάζει, διότι τὶς νιώθει ἀναξιόπιστες καὶ εἶναι, ἀπὸ γλωσσικὴ ἄποψη. Ὄταν ὁ μεταφραστἠς δὲν νιώθει τὴν γλώσσα τοῦ πρωτοτύπου χάνει καὶ τὸ νόημα, ὅπως πολὺ σωστὰ ἐπισημαίνει παρὰ πάνω ὁ Γιάν Ἐνόχ. Ἁκόμα καὶ ὁ Γρυπάρης τοῦ ἀλλάζει τὰ φῶτα τοῦ Αἱσχύλου διότι εἶναι ἐγκλωβισμένος στὰ γαλλικὰ ποιητικὰ μέτρα καὶ δὲν κατανοεῖ τὴν προφορὰ τοῦ πρωτοτύπου.

  Ἑπειδὴ μετὰ τὶς δύο-τρεὶς πρῶτες γενιὲς τῶν δημοτικιστῶν ἀναλαμβάνουν τὰ πνευματικὰ ἡνία τῆς χώρας οἱ λεγόμενοι ἀριστεροί, οἱ ὁποῖοι δὲν παίρνουν χαμπάρι τίποτα, καὶ ἐπιπλέον ἔχουν μεγαλώσει στὸ πνευματικὸ κλίμα τοῦ καθεστῶτος Μεταξᾶ, ἡ ούσία τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος χάνεται τελείως καὶ ἀναλαμβάνει ἡ συνθηματολογία καὶ ὁ ἐπαρχιώτικος στόμφος. "Σωπᾶτε καλὲ κι εἶμαι μορφωμένος". "Νὰ διαδώσουμε τὰ φῶτα τῆς παιδείας στὸν λαό". Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀντίληψη ξεκινᾷν τὰ αἴσχη τοῦ Γληνοῦ στὸ φυλλάδιό του τί ἦταν καὶ τὶ θέλει τὸ ΕΑΜ ποὺ ζητᾶ κούρεμα τῶν φτωχῶν γυναικῶν καὶ ἄν ὄχι κούρεμα νὰ χαράσσεται σὲ κάθε μάγουλο ἕνα Π (πόρνη-προδότρα) λὲς καὶ δὲν εἶχε διαβάσει τὸν Βίκτωρα Οὐγκὼ ὁ κος Γληνός.

  Ἑφόσον τὸ νεοελληνικὸ κράτος ἀποτελεῖ τομὴ σὲ σχέση μὲ τὴν τουρκοκρατία, καὶ ἀναφέρεται στοὺς ἀρχαίους, ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ πρῶτο σὲ ἀρχαιογνωσία ἐνῷ εἶναι τὸ τελευταῖο. Ἡ ἐκκλησία μιὰ χαρὰ ὑπηρέτησε τὴν γλῶσσα της, τὴν κοινή, ἀλλὰ ἡ ἀστικὴ τάξη παραμέλησε τὴν ἀρχαία μὲ τὸ νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς ξένες μεταφράσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Ελληνικό κράτος εάν διαβάσεις το τελευταιο βιβλίο του Καθηγητού, στο απόγειό του με τον Βενιζέλο ήθςλε να καταστήσει τελείως άθεη και φιλελεύθερη την τότε άκρως παραδοσιακή Ελλάδα.

   Φαντασου να είχαμε νικήσει το 1922 δηλαδή. Ναι μεν θα είχαμε ενα ισχυρό και μεγάλο διηπειρωτικό Ελληνικό κράτος πλην όμως με ποίο κόστος; Ο Βενιζέλος θα ήταν και πανίσχυρος και Μεσσίας στα μάτια όλων. Θα καθιστούσε το κράτος αυτό τελείως άθεο και φιλελεύθερο. Θα πέθαινε η Ορθοδοξία δηλαδή. Ένα άθεο και άκρως Δυτικότροπο Ισραήλ θα ήμασταν, σήμερα.

   Για καποιο λόγο τα έκανε έτσι ο Θεός. Εγώ αυτό το πιστεύω. Με βάση λοιπόν αυτό μόνον έτσι εξηγείται η ήττα μας το 1922.

   Delete
  2. Σιγὰ μὴν ἤθελε ἄθεο κράτος ὁ Βενιζέλος. Ἥθελε ἐνδεχομένως μασωνικὸ κράτος, καὶ τέτοιο εἶναι ὡς ἕνα βαθμὸ τὸ νεοελληνικὸ κράτος. Ἅμα δῇς τὶς ἐκκλησίες μετὰ τὸ 1821 εἶναι ὅλο ΑΩ ΧΡ καὶ διάφορα σύμβολα τέτιου εἴδους.

   Delete
  3. Όχι το γράφει ο Καθηγητής στο βιβλίο του. Άθεα η Βενιζελική παράταξη και φουλ ψεκασμενη με φιλελευθερισμό!

   Delete
 48. Τέλος, παρόμοια ὑποκρισία μὲ αὐτοὺς ποὺ ζητοῦν χωρισμὸ ἐκκλησίας καὶ κράτους ἐπιδεικνύουν, φοβᾶμαι, ἐκεῖνοι ποὺ ζητοῦν τὸ ΚΚΕ εἴτε νὰ κάνῃ ἐπανάσταση εἴτε νὰ κλείσῃ τὸ μαγαζί, ζητῶντας του εἴτε νὰ βγάλῃ τὸ κονσερβοκοῦτι ἀπὸ τὰ ὑπόγεια τοῦ Περισσοῦ καὶ νὰ ἀρχίσῃ νὰ κόβῃ λαιμούς, εἴτε νὰ φάῃ ἐπὶ τέλους τὸ κόρν-μπῆφ, νὰ τὸ πετὰξῃ τὸ κονσερβοκοῦτι δημοσίως σὲ ἐνδεδειγμένο κάδο γιὰ ἀνακύκλωση καὶ μετά νὰ πάῃ στὸ κέντρο δηλητηριάσεων. On lui demande soit de le produire soit de l'emmener avec lui à l'autre bout du monde, ὅπερ ἐστὶ μεταφραζόμενο, τοῦ ζητοῦν εἴτε νὰ τὸ δείξῃ σὲ ὅλους εἴτε νὰ τὸ πάρῃ μαζί του στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς, δηλ. στὴν Κίνα.

  Τὸ ΚΚΕ ἔχει κάποιο δικαίωμα στοὺς ὀρθογραφικοὺς νεωτερισμούς. Γιὰ τὸ ΚΚΕ ἡ Ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση εἶναι τομή, ἐνᾦ γιὰ τὸν Χριστιανισμὸ ἡ Γέννηση τοῦ Κυρίου δὲν εἶναι ἀκριβῶς, ἀφοῦ ἐγεννήθη προ πάντων τῶν αἰώνων, σύμφωνα μὲ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως.

  ReplyDelete
 49. Πρόσεξε τώρα Γιάννη, ἡ γλῶσσα πρέπει νἆναι πηγαία, ἔτσι ;; Πηγαία πᾷ νὰ πῇ ἀναπόφευκτη. Ὅταν ἡ γλῶσσα δὲν εἶναι ἀναπόφευκτη εἶναι θεατρική.

  Πρόσεξε τώρα. Οἰ ἱερεῖς ἔχουν κατηγορηθῇ γιὰ θεατριλίκι.

  Ἑπίσης ἡ γραφὴ δὲν εἶναι γλώσσα, ἐ ; Εἶναι ἕνα εἶδος τέχνης, χειροτεχνίας, καὶ ἐμείς ποὺ γράφουμε ἐδωνὰ εἴμαστε ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ ἐρασιτέχνες.

  Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ καταστῇ ἡ τέχνη πηγαία ;; Πιθανὸν, λέω ἐγώ, ὅταν δὲν ὑπάρχει πλέον homo faber, ἀλλἀ μόνο homo spectator. Δηλαδὴ ἐν τελει μήπως ἡ ὑποκρισία, τὸ θεατριλίκι, εἶναι ἡ πίστη στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κατασκευάσει κάτι.

  Ἅν εἶναι ἔτσι ὅμως, τί διακρίνει τὸ δικό σου μαγαζί, τὴν ἐκκλησία δηλαδή, ἀπὸ ἄλλα μαγαζιά. Δηλαδὴ ὁ ἱερέας λέει ἔχω τὸ χρίσμα, δὲν κάνω σόου, αὐτὸ ποὺ μὲ κινεῖ εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Σοῦ λέει ὁ ἄλλος, γιατί, μόνο σένα κινεῖ, ὦ πάτερ ;;

  ReplyDelete
 50. Ἑὰν προσέξῃς παραπάνω στὸ παράδειγμα τοῦ μάρτυρα Σατουρνίνου, ὁ Σατουρνίνος λέει, νομίζω, στοὺς εἰδωλολάτρες. Εἶστε ἡθοποιοί, καὶ ἐγὼ σᾶς τό λέω. Δὲν παίζετε καλά, γιατὶ τὸ ξέρετε πὼς εἶναι ψεύτικος ὁ θεός σας. Αὐτοὶ δὲν τὸ πιστεύουν, καὶ βγαίνουν ἀπὸ τὴ σκηνή, τὸν σέρνουν ἐπάνω καὶ τὸν σφάζουν. Πῶς εἴμαστε ἠθοποιοί, τοῦ λένε, ἀφοῦ σὲ σφάζουμε ;; Ἅν ἤμασταν, θὰ μέναμε πιστοὶ στὸ ῥόλο μας. Δὲν εἴμαστε, ὅπως βλέπεις.

  Ὑπάρχει λοιπὸν μιὰ διάκριση ἀναμεσα σὲ θέατρο καὶ τελετή. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι τὸ θέατρο εἶναι ἕνας τόπος ὅπου τυχαίνει νὰ γίνῃ παράσταση, ἐνῷ ἡ τελετὴ εἶναι κάτι παραπάνω, εἶναι μιὰ παράσταση ποὺ γίνεται μὲ τὸ ζόρι, καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ κατηγόρια κατὰ τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας.

  Ὅχι, Γιάννη, δὲν θὰ τὴ σκαπουλάρεις μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ οἱ ὑπόλοιποι δὲν θὰ τὴ σκαπουλάρετε μὲ τὴν κοινὴ ἑλληνιστική. Ἑκκλησία καὶ κοινωνία εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό. Οἱ ἐπαναστάτες στρέφονται κατὰ καὶ τῶν δύο διότι νιώθουν τὴν ἐκκλησία σὰν ἕνα γραφεῖο τελετῶν. Στὸ ἀντιφατικὸ ἔργο τοῦ Οὐγκῶ, τοὺς Ἀθλίους, ὁ ἰδεαλιστὴς ἐπαναστάτης Ἑνζολορὰς ἐξαπολύει τὸν ὄλεθρο ἀπὸ ἀγνὸ ἰδεαλισμό, μὲ ἄλλα λόγια, ἄρνηση τῆς θνητότητας διὰ τοῦ θανάτου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ να τη σκαπουλάρω; Το θέατρο είναι το κράτος το οποίο στηρίζεις χωρίς να το γνωρίζεις ενώ η τελετή είναι η Εκκλησία. Απλά είναι τα πράγματα.

   Delete
 51. Δηλαδὴ ὁ κος Κιτσίκης κάπου ἔχει δίκιο νὰ βάζῃ τὸν ἰδρυτὴ τῆς χριστιανικῆς θρησκείας νὰ μιλᾷ ἑλληνικὰ στὸν Πιλᾶτο. Ὁ Ἱησοὺς ἐγενήθη πρὸ πάντων τῶν αἰώνων καὶ τρίβανε τὰ μάτια τους ὅλοι ὄταν ἀπέδειξε ὁ Βέντρις πὼς ἠ γλῶσσα στὶς πινακίδες τῆς συλλαβικῆς κατὰ βάσιν Γραμμικῆς Β ἦταν ἑλληνική. Τὶ σημαίνουν ὅλα αὐτά. Ὅτι ὑπάρχει ἕνα εἶδος συμβολαίου ὄχι μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Θεοῦ (οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι Ἑβραίοι) οὔτε βέβαια τὸ κοινωνικὸ συμβόλαιο μεταξὺ τῶν ἐλευθεροτεκτόνων, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ συντεχνία τοῦ μεσαίωνα. Ἀλλὰ μεταξὺ Θεοῦ καὶ Θεοῦ.

  Ἡ γραπτὴ γλώσσα ὄταν εἶναι τέχνη, δηλαδὴ ἐφεύρεση, εἶναι ῥήξη τοῦ συμβολαίου. Στὴν θέση τοῦ συμβολαίου βάζει τὴν τελετή.

  ReplyDelete
 52. ΥΓ Γράφει ὁ Γιάννης. "Ακόμα κι αυτό που λες είναι άστοχο. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις στον άλλον που θα αφήσει την περιουσία του και τη διαθήκη του; Ένας από αυτούς θα είμαι σίγουρα κι εγώ στο μέλλον. Έτσι τα έχει κερδίσει αυτά που έχει η Εκκλησία και έτσι θα συνεχίσει να κερδίζει εώς την συντέλεια του κόσμου, διότι ο κόσμος εκεί που βλέπει αγάπη που συνδυάζεται πάντα με αλήθεια, το εκτιμά και ανταποδίδει".

  1) Γιατὶ Γιάννη τὸ κράτος σὲ ἀφήνει νὰ ἀφήσεις τὴν περιουσία σου στὴν ἐκκλησία ἀλλὰ ἔχει λόγο ἄν θὲς νὰ τἠν ἀφήσεις ἀλλοῦ ;; Ἅστα αὐτά. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὀργανισμὸς προ-καπιταλιστικὸς ποὺ εἶναι συστατικὸ ἀναπόσπαστο τοὺ ῥωμαϊκοῦ καὶ ὀθωμανικοῦ κράτους. Δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι εἶναι θεόπνευστη ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ λές ἄλλο ἡ ἐκκλησία ἄλλο τὸ κράτος εἶναι κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνὠμη λάθος.

  2) Ἡ ἐξήγηση ποὺ δίνεις περὶ ἀνταποδόσεως δὲν εἶναι ἀντιχριστιανική ; Ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ὁ Θεός θέλει ἀνταπόδοση ἤ τὴν ἐνθαρρύνει στοὺς ἀνθρώπους. Τοκογλύφος εἶναι ὁ Κύριος ;; Σύμφωνοι ὅτι ἀφοῦ θέλει ὁ ἄλλος νὰ δώσει στὴν ἐκκλησία ἄς δωσει. Ἀλλὰ νὰ πῇς λοιπὸν ὅτι ὅπου θέλει νὰ δώσει ἄς δώσει, ἔτσι καὶ στὴν ἐκκλησία. Μὴν κάνεις διαχωρισμούς. Ὁ ἄλλος θέλει νὰ δώσει στὸ ΚΚΕ κι ὁ ἄλλος στὴ μασωνικὴ στοά. Μὴν πᾶς νὰ περάσεις τὴν μοναρχία μέσῳ τῆς ἐκκλησίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άλλο η Εκκλησία άλλο το κράτος. Δεν κατανοείς ότι το ελληνικό κράτος θέλει να τα έχει καλά με την Εκκλησία και όχι το αντίθετο. Ενώ στη Δύση όπως βλέπεις τα κράτη είναι εντελώς άθεα και κοσμικά και καμία σχέση δεν έχουν με την Εκκλησία.

   Όπως το ρωμαϊκό, έτσι το οθωμανικό και το νεοελληνικό κράτος προβαίνουν και εμμένουν με έμφαση στην επιλογή τους. Αυτούς ρώτα γιατί το κάνουν, όχι εμένα. Για μένα η απάντηση υπάρχει και είναι φυσικά χριστιανική. Η Ορθοδοξία ως η μόνη αληθινή του Χριστού Εκκλησία είναι εκ Θεού, δεν γίνεται να σβήσει διότι μόνο μέσω αυτής σώζεσαι. Συνεπώς ο Θεός πάντα την ενισχύει από την εκάστοτε κρατική υποδομή προς σωτηρία των ανθρώπων.

   Delete
  2. Μόνο η Εκκλησία δεν μου ζήτησε να της δώσω κάτι και μόνο σε αυτήν δίνω απλόχερα διότι μόνο αυτή με έπεισε. Αυτή είναι η απάνητσή μου. Εσύ είσαι ελεύθερος να τα δώσεις στον Κουτσούμπα ή στην Παπαρήγα ή στον Μιχαλολιάκο. Καλά εγώ θα σου πω που θα τα δώσεις; Δώστα εκεί.

   Delete
 53. ΥΓ. Γιὰ νὰ ἀποφεύγονται οἱ παρεξηγήσεις, ὄταν λένε τὰ Εὐαγγέλια ὅτι ὁ Ἰησοῦς μίλησε στὸν Πιλᾶτο, δὲν σημαίνει ὅτι ἤξερε ἑλληνικά ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς. Στὶς διηγήσεις οἱ διερμηνεῖς συχνὰ παραλείπονται, ὅπως ὄταν λέμε τοὗπε ὁ Θεμιστοκλῆς τοῦ Ἁρταξέρξη, ξέρω 'γώ, τὸ τάδε. Μὴν ἀρχίσουμε τὶς οὐφολογίες ὄτι ὡς Παντογνώστης καταλάβαινε ξένες γλῶσσες κ.λπ .κ.λπ. Δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ θέμα ὅπως δὲν εἶναι θέμα καὶ τὰ θαύματα. Ἡ διδασκαλία εἶναι τὸ θέμα.

  Ὅταν διαδόθηκαν ὅμως γραπτῶς ὁ λόγος καὶ ὀ βίος τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ μορφωμένους ἤ σχετικὰ μορφωμένους Ἑβραίους αὐτὸ ἔγινε στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο στὴν ἑλληνιστικὴ κοινή, καὶ λένε μερικοὶ σὲ μιὰ παραλλαγή της, τὴν συροπαλαιστινιακὴ κοινή. Ἑπειδὴ ἐμεὶς τυχαίνει νὰ μιλᾶμε ἑλληνικά, μᾶς πονάει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ κοινὴ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀττικὴ καὶ ἀκόμα περισσότερο σὲ σχέση μὲ τὶς κλασσικὲς καὶ ἀρχαϊκὲς διαλέκτους ἔχει ὑποστῇ τεράστια κράση φωνηέντων, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ γραφὴ ποὺ ἀποδίδει τὴν δικὴ μας γλῶσσα τὴν προφορικὴ νὰ εἶναι ἱστορικὴ καὶ νὰ αἰσθανόμαστε τοὺς πρὀγονούς μας τοὺς Ἕλληνες σὰν ξένους. Δὲν πᾶ νὰ οὐρλιάζουνε οἱ διάφοροι ἐθνικιστές, γιὰ μᾶς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι καὶ δὲν εἶναι ξένη γλῶσσα. Παίρνει λοιπὸν σβάρνα τὸν καημένο τὸν Ἰησοῦ ἡ ἀπελπισία τοῦ νὰ μὴν ἔχουμε εὔκολη πρόσβαση στὶς ῥίζες μας καὶ τὸν κατηγοροῦμε γιὰ Ἑβραῖο καὶ ἀγράμματο.

  Κράση, ἀνακάτεμα δηλαδή, συγχώνευση φωνηέντων, βλ. τὴ λέξη κρασί, (νομίζω ἐπέλεξα τὸν σωστό ὅρο) εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὄταν διαβάζουμε ΕΙΝΑΙ ἀκοῦμε ΙΝΕ ἐπειδὴ τὰ ΕΙ καὶ ΑΙ ἐσυγχωνεύθησαν σὲ Ι καὶ Ε ἀντιστοίχως. Τὸ γεγονός λοιπὸν ὅτι εἶναι ἀναντίστοιχη ἠ γραφὴ μὲ τὴν προφορὰ τὸ ἀποδίδουμε στὸν... Κύριο καὶ τὸν κατηγοροῦμε ποὺ γεννήθηκε μετὰ τὸν Εὐριπίδη. Ἅσε πιὰ ὁ Εὐριπίδης τί ἔχει τραβήξῃ μαζὶ μὲ τὸν Σωκράτη ἐπειδὴ εἶναι πρόδρομοι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ Χριστιανισμὸς ὅμως ἄν δὲν ἀπατῶμαι δὲν δέχεται προδρόμους. Πρὸ πάντων τῶν αἰώνων λέει τὸ δόγμα. Οὔτε ἦταν Ἕλληνας ἀλλὰ οὔτε καὶ Ἐβραῖος.

  ReplyDelete
 54. ΥΓ (συνέχεια) Ἁνεξαρτήτως ὑποκειμένου ἀντί νὰ βρίζουμε τὸν Κύριο νὰ ὀμαλοιποιήσουμε τὴν μετάβαση ἀπὸ τὴν κλασσικὴ στὴν κοινὴ μὲ τὸ νὰ προσέξουμε πῶς ἔγινε ἡ κράση τῶν φωνηέντων, πρῶτα καὶ κύρια. Τοτε ἴσως ἀνακαλύψουμε ὅτι ἡ προφορική μας γλῶσσα εἶναι καὶ αὐτὴ πρὸ πάντων τῶν αἰώνων ὄχι λόγῳ ἐθνικιστικοῦ παραληρήματος ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι μητρική.
  Θὰ ἀνακαλύψουμε ἴσως ὅτι καὶ ἡ ὀμηρικὴ εἶναι δικὴ μας γλῶσσα καὶ ὅτι ἄν δὲν μᾶς κάνει ὁ Ὁμηρικὸς κόσμος εἶναι ἐπειδὴ δὲν δεχόμαστε τὴν σφαγὴ καὶ δὲν ἀναγνωρίζουμε τὸν Δία (Θεὸ) χωρὶς τὸν Ίησοῦ. Γι αὐτὸ κάνουμε τὸν σταυρό μας καὶ δὲν ὑψώνουμε τὰ χέρια σὲ ἰκεσία ἀνοίγοντάς τα. Τώρα αὐτοὶ ποὺ σηκώνουν εἶτε τὸ δεξί εἴτε τὸ ἀριστερό σὲ ὑψωμένη γροθιά ἤ ἀνοιχτὴ παλάμη, αὐτὸ ἐμένα μοῦ φαίνεται δικαιολογημένη διαμαρτυρία κατὰ τῆς θνητότητας (ἐξάλλου συχνὰ γινόταν αὐτὸ πρὸ τοῦ έκτελεστικοῦ ἀποσπάσματος).

  Τὸ θέμα ὅμως παραμένει ἄλυτο ἀπὸ τὰ ὑπουργεῖα παιδείας. Καὶ ὅμως τὰ πράγματα εἶναι σχετικὰ ἀπλά. Ἑξηγεῖς στὸ παιδί ὅτι ἄν ζοῦσε τὸ ἔτος 5ΟΟ π.Χ. θὰ διάβαζε ΠΑΪΝΤΙ. Τοῦ ἐξηγεῖς ἀφοῦ πρῶτα τὄχεις καταλάβῃ ὁ ἴδιος ὅτι άκόμα καὶ τὸ ΟΥ διαβαζόταν ΟWU. Καὶ ξεκινᾶς τὴν διδασκαλία τῆς ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ἀπὸ τὰ βασικά... γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ ὑπουργοὶ παιδείας ἔχουν ἀδιαφορία λόγῳ ΒΙΑΣ ἐν τῷ προκειμένῳ ΚΑΙ βιασύνης.

  Μὴν πάτε λοιπὸν νὰ τὴ σκαπουλάρετε μὲ τὴν ἑλληνιστικὴ κοινή, λέω χαριτολογῶντας. Ξεκινῆστε ἀπὸ τὸ ὀπτικὸ γεγονὸς τῆς γραφῆς. Τὸ Η ἦταν ἕνας ἦχος μεταξὺ Ι καὶ Ε (ὄπως τὸν χρησιμοποιοῦν πολλοὶ ἐπαρχιῶτες) τὸν ὁποῖο οἱ γραφεῖς θεώρησαν διπλὸ σὲ χρόνο. Ἡ περισπωμένη προσετέθη ἀπὸ τοὺς γραμματικοὺς γιὰ νὰ δηλώσῃ ὄτι ἕνα διπλὸ φωνήεν τονισμένο διαβάζεται σὲ ἕναν χρόνο. Καὶ πάει λέγοντας. Δὲν χρειάζεται λοιπὸν νὰ βάλουμε μολότωφ στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ βγάλουμε καὶ ἄλλον Τσίπρα. Χρειάζεται προσήλωση στὴν ἐσωτερική μας σκέψη. Οὔτε χρειάζεται νὰ σφάξουμε τὰ μεταναστάκια ἐπειδὴ δὲν ξέρουμε νὰ τοῦς μάθουμε ἐλληνικά. Ξέρετε ὅτι ὅλοι οι σοβαροὶ ἱστορικοὶ θεωροῦν ὅτι δὲν ἦταν στὰ ἀρχικά σχέδια τοῦ Χίτλερ ἡ ἐξόντωση τῶν Ἑβραίων ;; Τὸ πράγμα ἔγινε σιγά σιγά, ὅταν τοὺς μαζέψανε γιὰ νὰ τους πάρουνε τὰ σπίτια καὶ μετὰ δὲν ξέρανε τί νὰ τοῦς κάνουνε.

  Ὅ κρατικὸς ὑπάλληλος μπουχτίζει καὶ παρηγορεῖται γιὰ τὸ χάλι του νὰ ὑπακούῃ σὲ ἐντολές ξεχαρμανιάζοντας πάνω στοὺς κρατούμενους. Ποῦσαι Ἱαβέρη μου.. Τὸ ἴδιο κάνουν οἱ δασκάλοι πάνω στὰ καημένα τὰ παιδάκια. Γιὰ κάτσε μισό λεφτό, δάσκαλε. Ποιός σὲ ὑποχρέωσε νὰ διδάσκεις ;; -"Η ἀναγκη", λέει. Βρὲ ἄντε ἀπὸ κεί πέρα.

  ReplyDelete
 55. https://www.youtube.com/watch?v=jIdL9XmyiMQ

  ReplyDelete
 56. Τέλεια ανάλυση για την μεταναστευση. Δείτε την ολοι! Γροθια στο στομάχι κάθε χασισόβιου λαθροανθρωπιδτή!

  Εάν καταστραφούν οι Λευκές χώρες και χαθεί η Λευκή φυλή λόγω επιμειξίας με άλλες φυλές, ολος ο κόσμος θα γίνει Αφρική! Ακόμη να βάλουνε μυαλό!

  https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

  ReplyDelete
 57. Κωνσταντινουπολίτη. Μόνο και μόνο που μου προτείνεις το βιβλίο του Wallis για τον Νεοπλατωνισμό σημαίνει ότι δεν έχεις ακόμη συνειδευτοποιήσει καν το πως πραγματοποιείται μία έρευνα.

  Για όποιο κίνημα φιλοσοφικό ή θρησκευτικό ή ιδεολογικό θέλεις να μάθεις τον πρώτο λόγο τον έχουν οι πηγές, τον δεύτερο τα υπομνήματα και το τρίτο οι σύγχρονες μελέτες.

  Έτσι αν θέλεις να μάθεις για τον Πλάτωνα, πρώτα θα διαβάσεις τα έργα του, μετά θα διαβάσεις τα υπομνήματα που έγραψαν πάνω σε αυτόν μεταγενέστεροι φιλόσοφοι και μετά θα πας σε μια σύγχρονη μελέτη.

  Αυτά.

  Μέτριο το θεωρώ το βιβλίο που ανέφερες.

  Όταν διαβάσεις με το καλό Πλωτίνο και Πορφύριο που τόσο τους παινεύεις στα μηνύματά σου, εγώ εδώ είμαι να συζητήσουμε για τυχόν χωρία που σε προβληματίζουν. Άλλωστε εσύ είσαι μυημένος στον νεοπλατωνσιμό, άρα ήδη γνωρίζεις τι λένε αυτοί οι δύο να φανταστώ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα ό,τι να'ναι!

   Ούτε επένεσα κανέναν ούτε και είμαι Νεοπλατωνιστής.


   Σφάλλεις για την μελέτη. Την έχεις διαβάσει;

   Delete