Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 22, 2019

526 – Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

526 – Οἱ  ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

Πρόκειται περὶ ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων ποὺ  συνεκροτήθησαν ἀπὸ τὸν George Soros ἀπὸ τὸ 1979 ὡς Open Society Foundations (OSF) γιὰ νὰ καταπολεμηθῇ ὁ κομμουνισμὸς στὴν Εὐρώπη, ἤδη δέκα χρόνια πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τοῦ σοβιετικοῦ στρατοπέδου, στὸ ὄνομα τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ποὺ κατέληξαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰσλαμοφασισμοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν κατάκτησιν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν ἀκραῖο ἰσλαμισμό.

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Δημήτρης Κιτσίκης, «Ἐθνικομπολσεβικισμός. Πέραν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ», Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010, 248 σελίδες)

Τὸ ἀγγλικὸ περιοδικὸ «The Economist», σὲ ἄρθρο του τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2000, μὲ τίτλο «Οἱ ἁμαρτίες τῶν λαϊκῶν ἀποστόλων» ἐκαυτηρίαζε τὴν «ἀνθρωπιστικὴ» βιομηχανία μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: 

1 - «Οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, οἱ ΜΚΟ, εἶναι σήμερα μία βαριὰ βιομηχανία... Τὴν ἄνοιξι ποὺ μᾶς ἐπέρασε, τὰ Τίρανα, πρωτεύουσα τῆς Ἀλβανίας, κατεκλύσθησαν ἀπὸ 200 περίπου ὁμάδες ποὺ ἐδήλωναν πὼς στόχος τους ἦτο νὰ βοηθήσουν τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσόβου. Στὸ ἴδιο τὸ Κοσσυφοπέδιο συνωστίζονται ξένες ὁμάδες ποὺ ἀνταγωνίζονται γιὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς δημοκρατίας, τὴν οἰκοδόμησιν οἰκιῶν ἤ τὴν προσφορὰν ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν.

2 - «Ἡ κυρία αἰτία τῆς προσφάτου δραστηριότητος τῶν ΜΚΟ εἶναι ἡ χρηματοδότησίς τους ἀπὸ τὶς δυτικὲς κυβερνήσεις... Ἔχουν μεταβληθῆ σὲ ἐπὶ συμβάσει παραρτήματα τῶν κυβερνήσεων.

3 – «Προσφέρουν  ἀποτελεσματικὸ κάλυμμα στὴν κατασκοπεία.

4 – «Οἱ ΜΚΟ προσεγγίζουν ὑπερμέτρως τὸν κόσμο τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν... Τὸ 1997, σύμφωνα μὲ τὴν ΟΟΣΑ (Ὀργανισμὸς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀναπτύξεως) οἱ ΜΚΟ συνεκέντρωσαν  συνολικὰ 5,5 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ ἀπὸ ἰδιωτικὲς δωρεές. Ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς δύναται κάλλιστα νὰ εἶναι μεγαλύτερος.

5 - «Οἱ ΜΚΟ εἰσάγουν τὶς ἀξίες τῆς δυτικῆς ζωῆς, τὸ προσωπικὸ καὶ τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν ποὺ δύνανται νὰ μεταμορφώσουν τὶς τοπικὲς ἀγορές καὶ νὰ ἐπιφέρουν ἐπὶ τόπου μίαν ἔντονη ἐχθρότητα.

6 – «Οἱ ΜΚΟ, ὄχι μόνον ἰδιοποιήθηκαν χρήματα τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀπροκάλυπτη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν χωρῶν».

Αὐτὰ ἐγράφησαν ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ καθεστωτικὸ περιοδικὸ The Economist ἤδη πρὸ 20 ἐτῶν καὶ διεδώθησαν στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπὸ τὸ παραπάνω βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο ἐπιπροσθέτως περιεῖχε ἕνα ἀποδεικτικὸ 5ο κεφάλαιο ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Τὰ Βαλκάνια στὴν ἀρχὴ τῆς νέας χιλιετίας» διηρημένο σὲ τρεῖς ἑνότητες:  

α) Ὁ ἀνορθολογισμὸς στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς σατανισμὸς: ἀπάτη καὶ ἠθική.

β) Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. 

γ) Ἡ σοσιαλδημοκρατία, αἰώνιος Δούρειος Ἵππος τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ὅλες οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ἐνήμερες ὅτι ἡ χώρα μας ηὑρίσκετο ὑπὸ δυτικὴν κατοχὴν μέσῳ τῶν γενιτσαρικῶν στιφῶν τῶν ΜΚΟ ἐδῶ καὶ μία γενεά καὶ ἐφ’ ὅσον ὄχι μόνον δὲν ἀντέδρασαν ἀλλὰ καὶ ἀπέκρυψαν τὸ γεγονός, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι πρόκειται περὶ κατοχικῶν κυβερνήσεων καὶ πὼς οἱ νόμοι ποὺ καθιέρωσαν εἶναι κατοχικοὶ καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν -ὅπως ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 1941-1944-  νὰ μὴν ὑπακούῃ στὴν κατοχικὴν Δικαιοσύνην καὶ νὰ ἐξεγείρεται βιαίως, κάτι ποὺ ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων δὲν ἔκαμε, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἔχει περιπέσει εἰς νάρκωσιν.

Στὰ πρόθυρα σημερινῆς ἐγχρώμου ἐπαναστάσεως στὸν ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι εὐκαιρία, ἔστω καὶ ἄκρως καθυστερημένα, νὰ πάρῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τύχην στὰ χέρια του πρὸς ἀναγέννησιν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δημήτρης  Κιτσίκης                22 Νοεμβρίου 2019                           

3 comments:

 1. Κυρ Δημήτρη μου Κυρ Δημήτρη μου!!!!! Μού θυμίζεις τήν κατσικα του παππού μου, όπου μὰζευε γάλα στό κουβά, μάζεβε, μάζεβε... καί μετά αυτή έδινε μιά κλωτσά μέ τό πίσω πόδι της, κι΄όλο τό γάλα πήγαινε στόν κόρακα .Δέν ξέρω τί νά κάμω ό έρημος νά σέ βοηθήσω μπάς καί σέ γλυτώσω άπό τά καζάνια τής κόλασης !!! Προσπαθώ νά διαβάσω τόν δάσκαλο σου αυτό τόν καιρό μπάς καί σέ βοηθήσω νά ξανάβρεις τόν σωστό τόν δρόμο. Πώς νά ντά βγάλω πέρα; πεντακόσες σελίδες ό έρίφης ..είμαι άκόμα στήν δέκα...μωρέ θά τά στείλω όλα στό διάλ΄κι΄ότο θέλει άς γενεί ...Νάσαι καλά ..γειά . Μάκης !!

  ReplyDelete
 2. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Η ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Ἡ ὑποχρεωτικὴ πορεία τοῦ τριαντάχρονου ἀμερικανοκινεζικοῦ πλανητικοῦ πολέμου 1999-2030 μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο. Δημήτρης Κιτσίκης

  "US and China are now enemies [στὴν πραγματικότητα, ἀπὸ τὸ 1999, ὅπως τὸ ἔχω ἐξηγήσει έξ άρχῆς] and ultimately this is going to result in a tremendous amount of pain for the entire planet" λέγει τὸ ἄρθρο.

  https://www.checkpointasia.net/us-china-relations-have-just-been-destroyed-and-nothing-will-ever-be-the-same-again/?fbclid=IwAR0o4XBEiY-OzSIzcjU8J9jTrT0VRSlhkBSsQiBJ1q0BW2Y77wHf2hRkgEk

  ReplyDelete
 3. Νἆσαι καλὰ Μάκη μου. Εἶσαι σωστὸς ἄνθρωπος. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete