Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 29, 2018

420 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: Πῶς κατεδαφίσαμε τὸ κοινό μας σπίτι


Ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ, ὑποστηρικτὴς τοῦ καλῶς ἐννοουμένου ἐθνικισμοῦ,  θεωρητικὸς τῆς Συνομοσπονδίας τῆς "Εὐρώπης τῶν Ἐθνοκρατῶν"


420 – Τὸ μῖσος συρρικνώνει: Πῶς κατεδαφίσαμε τὸ κοινό μας σπίτι

Ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν τὸ κοινό μας σπίτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου. Ἀλλάξαμε μέσα στὸ κοινό μας σπίτι πολλὲς φορὲς θρησκεία. Ἀπὸ τὸ ζωροαστρισμό, στὴν ἑλληνικὴ θρησκεία, στὸν ἑβραϊσμὸ μὲ τὴν παραλλαγή του τὸν χριστιανισμό, τὸν ἀλεβισμὸ καὶ τὸν ἰσλαμισμὸ ὀθωμανικῆς ἐκδοχῆς. Ἀπὸ τὸν Δαρεῖο μέχρι τὸν τελευταῖο ὀθωμανὸ αὐτοκράτορα ἐπέρασαν δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ 1600 στὴν Κωνσταντινούπολη. Οἱ βασιλεῖς τῆς Αὐτοκρατορίας προήρχοντο ἀπὸ ὅλους τοὺς λαούς: Σλαύους, Ἀρμενίους κλπ. Ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἱδρυση τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου οἱ βασιλεῖς μας προήρχοντο ἀπὸ διαφόρους λαούς ὅπως Βαυαροὺς καὶ Δανούς. Τίποτα τὸ καινούργιο.

Ἦρθαν οἱ βάρβαροι Φρᾶγκοι ἀπὸ τὴν Δύση καὶ ἐπὶ χιλιάδεςς χρόνια μᾶς ἐπολέμησαν γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν αὐτοκρατορία μας ποὺ ὠρθόνετο ὡς φρᾶγμα γιὰ τὸ πέρασμά τους πρὸς τὴν Ἀσία, τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Κίνα. Τὴν διέλυσαν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1204 μ.Χ. μὲ ὅπλο τὴν φραγκικὴ παπικὴ θρησκεία, ἀλλὰ τὸ αὐτοκρατορικὸ φρᾶγμα ὑψώθη καὶ πάλι τὸ 1453 ὑποχρεώνοντας τὸν Κολόμβο  νὰ στραφῆ πρὸς Δυσμὰς γιὰ νὰ φθάσῃ, ὅπως ἐπίστευε, στὰ μπαχαρικὰ τῆς Ἰνδίας, κάνοντας τὸν γύρο τοῦ κόσμου.

Καὶ τότε οἱ Φρᾶγκοι ἀνεκάλυψαν ἕνα διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν θρησκεία τοῦ καθολικισμοῦ φοβερὸ ὅπλο γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Αὐτοκρατορία μας: τὸν ἐθνικισμό. Τὸ 1821 ἐφόρεσαν τὴν ἀρχαία περικεφαλαία στὸν Κολοκοτρώνη, καὶ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὸ 1821 στὸ 1921 ἀλλὰ καὶ μετά, κυριολεκτικὰ διέλυσαν τὴν Αὐτοκρατορία σὲ ἀμέτρητα κομμάτια, στὰ Βαλκάνια (Ἑλλάς, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ῥουμανία, Ἀλβανία,  Κόσοβο, Σκόπια, Κροατία, Σλοβενία) καὶ στὴν Ἀνατολή (Ἀλγερία, Λιβύη, Αἴγυπτος, Ἀραβία, Συρία, Λίβανο, Ἰσραήλ, Κύπρος, Ἰράκ, Κουρδιστάν, Ἀρμενία, Τουρκία).

Τὸ μῖσος ἐξηπλώθη ἀστραπιαῖα μεταξὺ τῶν λοβοτομημένων λαῶν. Ὁ ἐθνικισμὸς κυριολεκτικὰ τοὺς ἀποβλάκωσε. Τὸ μῖσος ἔτρεχε ἀπὸ τὰ ῥουθούνια τους κατὰ πάντων Μογγόλων,Τούρκων, Βουλγάρων, Ἀλβανῶν  καὶ ἄλλων.

Ἐπὶ δυόμισυ χιλιάδες χρόνια ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ἑλληνοκεντρική, ὄχι ἐθνικιστική καὶ οὔτε εὐρωπαϊκή, οὔτε ἀσιατική. Ὁ ἑλληνισμὸς ἐκυριάρχη ὡς Ἐνδιάμεση Περιοχή, μέσῳ τοῦ πολιτικοῦ σχήματος τῆς Αὐτοκρατορίας, πέραν τῶν θρησκειῶν, ὡς ἀνώτατος διαστημικὸς πολιτισμός. Πιὸ συγκεκριμένα, στὴν τελευταία της μορφὴ ἡ Αὐτοκρατορία ἦταν ῥωμαιωθωμανικὴ μὲ ὑποτεταγμένους τοὺς Σλαύους καὶ τοὺ Ἄραβες τῆς αὐτοκρατορικῆς περιφερείας. Ἀλλὰ τὸ διαίρῃ καὶ βασίλευε τῶν Φράγκων ἔχωσε κυριολεκτικὰ μὲ λοβοτομία στοὺς λαοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ πὼς οἱ Σλαῦοι ἤ οἱ Ἄραβες ἦσαν προτιμότεροι τῶν «Τούρκων».

Καὶ ἔτσι σήμερα οἱ ὑποτεταγμένοι ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία Ἄραβες, μὲ ὅπλο τὸ φανατικὸ σουννιτικὸ ἰσλαμισμό, μὴ ἔχοντας τὴν παραμικρὴ σχέσι μὲ τὸν ἰρανικὸ σιϊσμό, τὸ τουρκικὸ ἰσλάμ, τὸν ἀλεβισμὸ, τὸν ἀλαουϊτισμό, καταστρέφουν, κατόπιν τῶν Φράγκων, ὅ,τι ἔμεινε ἀκόμη ὄρθιο στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἀπὸ τὴν φραγκικὴ λαίλαπα. 

Ἀλληλοσφαχτήκαμε στὴν Κύπρο μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ μᾶς ἀντεκατέστησαν καὶ τοὺς δύο οἱ φανατικοὶ δολλαριοῦχοι  σαουδάραβες ἰσλαμιστές.

Ἀπὸ βορρᾶ, οἱ Σλαῦοι, οἱ ἄλλοτε ὑποτεταγμένοι στὴν Αὐτοκρατορία, ἐκμεταλλευόμενοι, ὅπως οἱ Φράγκοι, τῆς ὑποτιθεμένης κοινῆς χριστιανικῆς θρησκείας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Πέτρου καὶ τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης, ἁλώνουν τὰ ἐδάφη τῆς πρώην αὐτοκρατορίας, μὲ διαίρῃ καὶ βασίλευε, ὑποστηρίζοντας πότε τοὺς Βουλγάρους, πότε τοὺς Ἕλληνες καὶ πότε τοὺς Τούρκους, προβάλλοντας τὸ θεώρημα τῆς Εὐρασίας μὲ πανσλαυϊσμό, ὡς προτιμότερο τοῦ θεωρήματος τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Τελευταία ἐλπὶς τὸ ἑλληνοτουρκικὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, χωρὶς ἀραβικὴ ἤ σλαυϊκὴ ἐπιβολή.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 29 Ἀπριλίου 2018


Apr 26, 2018

419 – Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου


Ὁ Τράμβιος ὡς Ῥωμηὸς Αὐτοκταρικὸς Καῖσαρ
Ὁ Ἄνδυς (Ἀνατολή-Δύσις), ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχή, στὸν καιρὸ τῆς Καλῆς (τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος)-Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 1989.


419 – Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου
Μὴν ἔχοντας καταλάβει τὸ ἑλληνικὸ πεπρωμένο τοῦ Donald Trump, τοῦ ἐξελληνισμένου Δονάλδου Τραμβίου ποὺ οἱ γραικύλοι διακομοδοῦν ἀποκαλῶντας τὸν Τράμπα, ἄν ὄχι καὶ Τραμπάκουλα, ἐμεῖς δὲν καταννοοῦμε ὅτι σήμερα, 27 Ἀπριλίου 2018, ξεκινοῦν οἱ ἀπ'εὐθείας συνομιλίες μεταξὺ Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας γιὰ ἐπανένωσι τῆς Κορέας, χάρις στὴν θαυματουργὴ πολιτικὴ τοῦ Τραμβίου. Τὸ ἴδιο περιμένουμε νὰ κάνῃ καὶ γιὰ τὴν ἐπανένωσι τοῦ Αἰγαίου μεταξὺ τῆς δυτικῆς κεφαλῆς τοῦ δικεφάλου (Ῥούμελη) καὶ τῆς ἀνατολικῆς κεφαλῆς του (Ἀνατολία).Ἔτσι, ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῆς Εὐρασίας (Κορεατικὴ Χερσόννησος) καὶ ἀπὸ τὴν δυτικὴ πλευρά (τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου) ἡ περικύκλωσις τοῦ κινεζικοῦ δράκου θὰ ὁλοκληρωθῇ μὲ τὴν θανάτωσί του.

Τὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου, ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ποὺ θὰ ἐπαναφέρῃ τὴν ἑνότητα τῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι ὁ στόχος μιᾶς ζωῆς ποὺ ἔχω ἐκφράσει μὲ πλῆθος συγγράμματά μου. Ἐδῶ ἀναδημοσιεύω  σχετικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ βιβλίο μου, «Ὁ Ἄνδυς στὸν καιρὸ τῆς Καλῆς, ποίημα», Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 1989


Apr 25, 2018

418 -Ἀνατροπὴ μὲ πόλεμο καὶ μόνο


              Πολιτισμὸς σημαίνει καθιέρωσις τῆς θανατικῆς ποινῆς

418 -Ἀνατροπὴ μὲ πόλεμο καὶ μόνο

Ἡ Ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ μεγάλες ἐπαναστατικὲς ἀνατροπὲς γίνονται μετὰ ἀπὸ πόλεμο. Πόλεμο χρειάζεται ἡ Ἑλλὰς γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τῆς παρακμῆς τῆς μεταπολιτευτικῆς περιόδου τοῦ 1974. Γιὰ νὰ καθαιρεθῇ ἡ σημερινὴ ἁμαρτωλὴ Βουλὴ καὶ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι μὲ ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς, χρειάζεται  ὁπωσδήποτε πόλεμος.

Ἡ Κίνα εἶναι ὁ μεγαλύτερος πολιτισμὸς τοῦ πλανήτου ποὺ δύναται νὰ συγκριθῇ μόνον μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ἀκριβῶς γι αὐτὸ ἀνέκαθεν  ἐφήρμοζε τὴν θανατικὴ ποινή, διότι ἡ θανατικὴ ποινὴ εἶναι ἔνδειξις πολιτισμοῦ. Πρωτεύουν πάντα τὰ δικαιώματα τοῦ νεογνοῦ καὶ ὄχι τῆς μητέρας. Στὴν Σπάρτη, γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ τὸ δρᾶμα τῶν ΑΜΕΑ στὴν ἐνηλικίωσί τους ὅπως αὐτὸ συμβαίνει στὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία, ἐθανάτωναν τὰ νεογνὰ μὲ πνευματικὲς καὶ φυσικὲς ἐλλείψεις ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴν ὑποφέρουν ὅταν μεγαλώσουν μία ὁλόκληρη ζωή, παρασύροντας στὴν συμφορὰ καὶ τὸ περιβάλλον τους. Ὁ Καιάδας ἦταν θεσμὸς προστασίας τῶν νεογνῶν καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἱκανοποίησι τοῦ ἐγωϊσμοῦ τῶν ἐνηλίκων.

Ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς τοῦ μαρκησίου τοῦ Σὰντ δίδει δικαιώματα στὸν ἐγκληματία καὶ ἐξοντώνει τὸν ἀθῶο. Συγκεκριμένα δίδει: 1-Δικαίωμα στὴν ἔκτρωσι καὶ τὴν ἀνεξέλεγκτη σφαγὴ τῶν νεογνῶν. 2 – Δικαίωμα ὁμοφύλων ζευγαριῶν νὰ μεγαλώνουν παιδιὰ βάσει τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ προτύπου, υἱοθετῶντας τα. 3 – Δικαίωμα ἐγκληματιῶν νὰ ἀπελευθερώνονται μὲ τὸν νόμο Παρασκευοπούλου γιὰ νὰ σφάζουν ὑπερηλίκους καὶ ἀνήμπορους πολῖτες μέσα στὰ σπίτια τους.

Διαβάζουμε: «Χρήση του νόμου περί αποσυμφόρησης των φυλακών φέρονται να είχαν κάνει όλοι ή μέρος των σεσημασμένων κακοποιών που εισέβαλλαν οπλισμένοι χτες το πρωί σε σπίτι στο Παλαιό Φάληρο με σκοπό να ληστέψουν ηλικιωμένο ζευγάρι. Υπενθυμίζεται ότι ο ένας εξ αυτών έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να ξεφύγει από την καταδίωξη των αστυνομικών, οι δύο συνελλήφθησαν και ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει.  Είναι η ίδια ευνοϊκή ρύθμιση που είχαν εκμεταλλευτεί και οι ληστές που εισέβαλλαν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου του 2015 σε σπίτι επιχειρηματία στην Ύδρα, αφήνοντάς τον νεκρό από εσωτερική αιμορραγία, έμφραγμα και ασφυξία, αλλά και ο υπήκοος του Αφαγανιστάν που βίασε και σκότωσε  τη 19χρονη στη Γερμανία, όπου είχε διαφύγει». Συμπέρασμα: Ὁ Νῖκος Παρασκευόπουλος εἶναι ὁ ἐγκληματίας καὶ πρέπει νὰ τιμωρηθῇ παραδειγματικά.

Ἰδοὺ τί λέγει γι’αὐτὸν ἡ Βικιπαίδεια:  «Ο Νίκος Παρασκευόπουλος θεωρεί ως ύστατη λύση ποινικής διαχείρισης τη στερητική της ελευθερίας ποινή, που θα πρέπει κατά τη γνώμη του να αφορά μόνο ακραίες περιπτώσεις (ultima ratio), ενώ έμφαση πρέπει να δίνεται στην επανένταξη των κρατουμένων.Πρωτοστάτησε ώστε τελικά να υπερψηφιστεί η διεύρυνση του συμφώνου συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια, μη τασσόμενος κατά του γάμου και της τεκνοθεσίας, για την εν λόγω κοινωνική ομάδα. Την ημέρα της ψήφισης του Συμφώνου Συμβίωσης, ρητά δήλωσε "φτάσαμε στο τέλος μιας συζήτησης, που παίρνει ιστορικές διαστάσεις", ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη συζήτηση ως προς τα άλλα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του LGBTQI+ κινήματος».

Ποῖο τὸ συμπέρασμα γιὰ τὴν καταστολὴ αὐτοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ καθεστῶτος τοῦ ἐκφύλου μαρκησίου τοῦ Σάντ-Παρασκευοπούλου;  Νὰ δοθῇ τὸ δικαίωμα στὸ θῦμα νὰ ἀμύνεται, δηλαδὴ τὸ δικαίωμα βιαίας καταστολῆς τοῦ ἁμαρτωλοῦ πολιτεύματος μὲ πρωταρχικὸ μέλημα τὴν  ἐπαναφορὰ τῆς θανατικῆς ποινῆς γιὰ τοὺς παρόντες πολιτικούς.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 25 Ἀπριλίου 2018

Apr 18, 2018

417 - Ἐτοιμάζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἡ τρίτη προσπάθεια ἀποκαθηλώσεως τοῦ Ἔρντογαν


Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, τὸ 1975, ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ Ἀτατούρκ, στὴν κατεχομένη Κυρήνεια (μὲ ἀποστολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν) ποὺ φέρει τὸ καταστρατηγημένο σύνθημά τοῦ Κεμὰλ (Yurtta Sulh, Cihanda Sulh! - Εἰρήνη στὴν Χώρα, Εἰρήνη στὸ Κόσμο!) ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη εἰσβολέα Ἔτζεβιτ . Τὰ κουτσούβελα εἶναι Τουρκάκια τῶν Κατεχομένων.
Ὁ ταῦρος Ἔρντογαν στὴν ἀρένα τοῦ 2018

417 - Ἐτοιμάζεται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἡ τρίτη προσπάθεια ἀποκαθηλώσεως τοῦ Ἔρντογαν

Οἱ προεδρικὲς καὶ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ ὁ Ἔρντογαν ὑπεχρεώθη νὰ προκηρύξῃ ἐσπευσμένως γιὰ τὶς 24 Ἰουνίου, σηματοδοτεῖ τὴν τρίτη προσπάθεια τῶν ΗΠΑ νὰ πάρῃ τὸ κεφάλι τοῦ μισητοῦ γιὰ τὴν Οὐάσιγκτων τούρκου προέδρου. Στὴν ἀρένα τῆς ταυρομαχίας ὅπου ὁ ταῦρος Ἔρντογαν πληγώνεται συστηματικά, ἀπὸ τὸ 2013, ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ ταυρομάχο, εἶχε ἐπέλθει ἡ πρώτη ἐπίθεσι θανατώσεώς του μὲ τὴν ἐκτόξευσι ἀπὸ τὸν  ὑποχείριο τῶν Ἀμερικανῶν Φετουλλὰχ Γκϋλέν, ὁ ὁποῖος αἰφνιδίως ἐκατηγόρησε γιὰ διαφθορὰ τὴν οἰκογένεια τοῦ πρώην πνευματικοῦ του μαθητοῦ Ἔρντογαν.

Μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς πρώτης αὐτῆς ἐπιθέσεως ἠτοιμάσθη ἡ δεύτερη, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς μου στὴν Τουρκία, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2016, μὲ τὴν προετοιμασία δολοφονίας του καὶ τὴν ἀντικατάστασί του ἀπὸ τὴν Μερὰλ Ἄκσενερ, ὅπως εὐθὺς ἀμέσως εἶχα ἀποκαλύψει δημοσίως στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ τοῦ Star.(Σήμερα δὲ τὰ κατευθυνόμενα δυτικὰ ΜΜΕ ἐσφύριξαν μετ’ἐπιτάσεως τὸ ὄνομα τῆς κατ’αὐτοὺς «λύκαινας» Μεράλ, στὰ ἑλληνικὰ τηλεοπτικὰ τσιράκια τους γιὰ νὰ δυνηθῇ νὰ προφέρῃ τὸ ὄνομά της καὶ ὁ Χατζηνικολάου)!

Τὴν Ἄκσενερ εἶχαν ἐπιλέξει οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπειδὴ ἦταν γυναῖκα καὶ φασιστρία, προερχομένη ἀπὸ τὸ κόμμα τῶν Γκρίζων Λύκων. Γι’αὐτὸ καὶ μετὰ τὴν δεύτερη ἀμερικανικὴ ἀποτυχία μέσῳ τοῦ πραξικοπήματος τῆς 16ης Ἰουλίου 2016 καὶ τὴν ἀποχώρησι τῆς Ἄκσενερ ἀπὸ τὸ MHP καὶ τὴν ἵδρυσι ἰδικοῦ της κόμματος, τοῦ Iyi Parti, ὁ Ἔρντογὰν ἐβιάσθη νὰ κλήσῃ ἐκλογικὴ συμφωνία μὲ τὸν ἡγέτη τοῦ ΜΗΡ, Μπάχτσελι, γιὰ νὰ ἀποδυναμώσῃ τὴν Ἄκσενερ.

Τότε, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τοῦ Ἔρντογαν στὸ Ἀφρίν στὶς ἀρχὲς τοῦ 2018,ποὺ ἐθεωρήθη παγίδα ἐγκλωβισμοῦ τοῦ Ἔρντογαν, οἱ ΗΠΑ ἐξήπλωσαν μεθοδικὰ τὰ δίκτυά τους στὸ Αἰγαῖο μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἐμπίστου τους φίλου ἀπὸ παλιά, ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἀμύνης Πάνου Καμμένου, ὁ ὁποῖος συστηματικά, παίζοντας τὸν ῥόλο πικαδόρου ταυρομαχίας, ἐκνευρίζοντας μὲ τὰ τρυπήματά του τὸν πληγωμένο τουρκικὸ ταῦρο, ποὺ φθάνοντας στὸ σημεῖο ἐκρηκτικῆς τρέλλας, ὑπεχρέωσε τελικὰ νὰ μεταθέσῃ τὶς ἐκλογές του ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019 στὸ Ἰούνιο τοῦ 2018! Καὶ στὸ βάθος ἡ Ἄκσενερ καὶ ... ἡ Χρυσῆ Αύγή!

Βεβαίως ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὰ τσιράκια της τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως λογαριάζει χωρὶς τὸν ξενοδόχο, τὸν Ἔρντογαν, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῶν ἐπανειλημμένων κτυπημάτων ποὺ τοῦ ἔχουν καταφέρει ἔχει ἀναδειχθῆ σκληρὸς μαχητής, μὴ ἔχοντας σὰν τὸν πληγωμένο ταῦρο,  τίποτα πλέον νὰ χάσῃ : θάνατο ἤ μάχη μέχρι ἐσχάτων.

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἀπρόσμενη ὑποστήριξι ποὺ λαβαίνουμε σήμερα ἀπὸ Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη, ἡ νίκη θὰ εἶναι γλυκεῖα ἀλλὰ γιὰ πόσον καιρό; Διότι, ὅπως καὶ στὸ 1919, θὰ τὴν χρωστᾶμε στοὺς ξένους. Κατόπιν αὐτοῦ μήπως ἐπέλθῃ τὸ 1922!

Δημήτρης Κιτσίκης                                             18 Ἀπριλίου 2018


Ὁ γκρίζος λύκος τῆς Λακωνίας καὶ ὁ γκρίζος λύκος τῆς Λυκίας: 
Μία ἕνωσις ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ ἐθνικισμοῦ

Συνέντευξις Δημήτρη Κιτσίκη στὶς εἰδήσεις τοῦ Star TV, τῆς 14ης Ἀπριλίου 2017. Βλέπε καὶ πρόσθετο βίντεο: 28 Μαρτίου 2017,εἰδήσεις βραδυνὲς Star TV:
Δηλώσεις Κιτσίκη γιὰ Μερὰλ Ἄκσενερ ποὺ θὰ διεδέχετο τὸν Ἔρντογαν σὲ περίπτωσι δολοφονίας του
Apr 13, 2018

416 – Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἐγκληματικὴ ἀριστερὰ τῆς σοσιαλδημοκρατίας κατὰ τοῦ Τραμβίου


Ὁ ἐθνικοσοσιαλιστὴς Τράμβιος περιστοιχισμένος ἀπὸ ἐργάτες βαριᾶς βιομηχανίας

416 – Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ ἐγκληματικὴ ἀριστερὰ τῆς σοσιαλδημοκρατίας  κατὰ  τοῦ  Τραμβίου

Πρὶν ἀπὸ 130 χρόνια ὁ γερμανὸς Μπέρνσταϊν, στὴν δεκαετία τοῦ 1890 καὶ τὴν γέννησι, κατὰ Λένιν, τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν τραπεζῶν, ἀπεκόπη ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημα καὶ ἵδρυσε τὸ προδοτικὸ σοσιαλδημοκρατικὸ κίνημα μὲ τὸ ἀποπροσανατολιστικὸ σύνθημα: ὁ καπιταλισμὸς δὲν καταστρέφεται  μὲ τὴν βία ἀλλὰ μέσῳ εἰρηνικῶν μεταρρυθμίσεων.

Ἔκτοτε ἡ «Ἀριστερά» τῶν σοσιαλδημοκρατῶν καὶ φιλελευθέρων ὡς πολιτικὴ ἔκφρασι τῶν τραπεζῶν, (διότι ἡ Ἀριστερὰ καθιερώθη ὡς ἡ πολιτικὴ ἔκφρασις τῶν διεθνῶν τραπεζῶν), προκάλεσε τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο, καὶ ἀντὶ νὰ ἀντισταθῇ στὴν ἐνδοκαπιταλιστικὴ βαρβαρότητα, ἐσφαγίασε ἑκατομμύρια νέους τῆς Εὐρώπης στὰ χαρακώματα ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐνεφανίσθη στὸ Συνέδριο τῆς Εἰρήνης τοῦ 1918, μὲ τὸ ψευδὸ λεξιλόγιο τῆς δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς εἰρήνης τοῦ δημοκρατικοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ Οὔντροου Οὐίλσον, τοῦ ἀριστεροῦ Κλεμανσὼ  καὶ τοῦ φιλελευθέρου Λόϋδ Τζὼρζ.

Τότε ἡ «Δεξιά», ἐχθρὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῆς ἀφθάστου ὑποκρισίας τῆς μπουρζουαζίας τῶν τραπεζῶν, σημερινοῦ τύπου Σόρος, ἐπραγματοποίησαν δύο βίαιες ἐπαναστάσεις, βασισμένες στὶς φασιστικὲς ἰδέες τοῦ Ῥουσσὼ καὶ τοῦ ὀπαδοῦ του Ῥοβεσπιέρρου. Οἱ δύο αὐτὲς βίαιες ἐπαναστάσεις κατὰ τῆς εἰρήνης τῶν τραπεζῶν τοῦ 1918, ἐπραγματοποιήθησαν στὴν Ῥωσία, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Στάλιν καὶ στὴν Γερμανία ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Χίτλερ. Δυστυχῶς μπολσεβικισμὸς καὶ ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν ἠδυνήθησαν νὰ σχηματίσουν μέτωπο ὑπὸ τὴν ἐπωνομασία ἐθνικομπολσεβικισμός, κατὰ τῶν τραπεζῶν τῆς Ἀριστερᾶς τῶν σοσιαλδημοκρατῶν καὶ φιλελευθέρων καὶ μετὰ ἕναν μεταξὺ τους ἐμφύλιο πόλεμο κατεστράφησαν καὶ οἱ δύο καὶ ἡ ἀριστερὰ τῶν τραπεζῶν ἐπανεμφανίσθη ἀήττητη, τὸ 1955 καὶ τὸ 1989.

Τέλος τῆς Ἱστορίας, ὑπὲρ τῆς Ἀριστερᾶς τῶν τραπεζῶν; Ὄχι, διότι τὸ 2017,ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία ὁ ἐθνικομπολσεβῖκος ἀμερικανὸς πρόεδρος Τράμβιος. Τότε ὅλο τὸ κατεστημένο τῆς ἀριστερᾶς τῶν τραπεζῶν ἐσκυλίασε γιὰ νὰ τὸν φάγῃ,  ἀποκαλῶντας τὸν ἠλίθιο, μωρὸ καὶ τρελλό, πετῶντας στὰ σκέλια του ὅλες τὶς πόρνες, ἐνῶ αὐτός, τουϊτάροντας καθημερινῶς σὲ λαϊκὴ γλῶσσα, κατεκεραύνωνε τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα, τὰ ψευδῆ νέα τῶν ΜΜΕ τῶν τραπεζῶν, CNN, New York Times, London Times, Καθημερινή, Αὐγή, Antenna, καὶ ἐκατώρθωνε καὶ σήμερα ἀκόμη, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ νὰ ἐτοιμάσῃ συστηματικὰ τὸν πλανητικὸ πόλεμο κατὰ τῶν ἡγετῶν τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν τραπεζῶν, τὴν Κίνα τοῦ Σὶ Τσινπίνγκ.

Τὰ τουϊτερίσματα τοῦ Τραμβίου ἐκαταχωροῦντο συστηματικὰ στὸ τμῆμα τῶν σκουπιδιῶν ἀπὸ τὸ σοσιαλδημοκρατικὸ φιλελεύθερο Google τῶν τραπεζῶν ὅπου οἱ γνῶστες τὰ ἀνέσυραν γιὰ νὰ τὰ διαβάζουν. Ἰδοὺ ἕνα σημερινὸ χαρακτηριστικό του tweet, ποὺ κατακεραυνώνει τοὺς πρώην διευθυντὲς τοῦ FBI, Andrew McCabe καὶ James Comey  ποὺ τὸν παρομοιάζουν μὲ νοννὸ μαφίας:
“The Department of Justice just issued the McCabe report which is a total disaster. He LIED! LIED! LIED! McCabe was totally controlled by Comey. McCabe is Comey!! No collusion, all made up by this den of thieves and lowlifes! We are bringing back our factories, we are bringing back our jobs, and we are bringing back those four beautiful words: MADE IN THE USA!”

πρωθυπουργὸς τῆς Βρεταννίας, τραπεζίτισσα Τερέζα Μέϊ ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ πολιτικὴ τοῦ προκατόχου της, σοσιαλδημοκράτη Τόνυ Μπλαίρ (1997-2007) συνεισβολέα τοῦ Ἰρὰκ τὸ 2003 καὶ συνδολοφόνο τοῦ προέδρου Σαντάμ, διεκήρυξε δύο τεράστια ψεύδη κατὰ τῆς Ῥωσίας πού, ὅπως ὅλοι οἱ φιλελεύθεροι φιλοτραπεζῖτες, σὰν τοὺς Κλίντον καὶ Ὀμπάμα, θέλουν νὰ τὴν ἐξοντώσουν διὰ πυρηνικοῦ πολέμου. Τὰ ψεύδη; Τὴν δῆθεν δηλητηρίασι ἀπὸ τὴν Μόσχα τοῦ διπλοῦ ῥώσου πράκτορος στὸ Λονδῖνο, καὶ τὴν δῆθεν ἐξαπόλυσι χημικῶν κατὰ τοῦ ἀόπλου πληθυσμοῦ τῆς Συρίας, τὴν στιγμὴ ποὺ Σύρος πρόεδρος Ἄσσαντ ἔχει ἤδη κερδίσει τὸν πόλεμο κατὰ τῶν ἀνταρτῶν του. Θέλει νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ δύο φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν ἰμπεριαλιστῶν κατὰ τοῦ Σαντὰμ τὸ 2003 καὶ τοῦ Καντάφι τὸ 2011.

Προσπαθεῖ νὰ παρασύρῃ τὸν Τράμβιο, γιὰ νὰ τὸν κάψῃ, στὸ ἔγκλημα αὐτό. Φυσικὰ αὐτὸς τὸ γνωρίζει καὶ ἀμύνεται. Θὰ τὸ καταφέρη; Πάντως, σήμερα, νύκτα τῆς Παρασκευῆς, ὑπεχρεώνεται νὰ βομβαρδίσῃ τὴν Δαμασκό. 

Ὅμως Τράμβιος, ἀπὸ τότε ποὺ ἀνεδείχθη πρόεδρος, ἀπεδείχθη κατὰ τῶν ἐσωτερικῶν φανατικῶν ἐχθρῶν του καὶ τῆς θλιβερῆς κουστοδίας τοῦ πουλημένου ἑλληνικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ τύπου, ὡς καὶ ἐξωτερικά, μὲ τὴν δῆθεν ἀπειλὴ τῆς φιλικῆς πρὸς αὐτὸν Βορείου Κορέας, μέγας διαπραγματευτὴς καὶ θὰ ἐπιβιώσῃ, ἐκτὸς καὶ τὸν δολοφονήσουν.

Ὅλες οἱ κομμουνιστικοφασιστικὲς δυνάμεις πρέπει νὰ συσπειρωθοῦν ὀπίσω του γιὰ νὰ ἡττηθῇ ὁ ἰμπεριαλισμὸς τῶν τραπεζῶν ποὺ σήμερα κατευθύνεται ἀπὸ τὴν μεταμαοϊκὴ Κίνα. Ἐθνικομπολσεβῖκε Τράμβιε, εἶσαι ὁ ἄξιος συνεχιστὴς τοῦ γερμανικοῦ καὶ ῥωσικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ τοῦ Μεσοπολέμου. Ὁ πλανήτης σὲ ἀκολουθεῖ κατὰ τῶν παγκοσμίων σοσιαλδημοκρατικῶν δυνάμεων τῆς Κίνας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 14 Ἀπριλίου 2018

Apr 4, 2018

415 – Δαυΐδ καὶ Γολιάθ: Ἑλλάς, Τουρκία, Αὐτοκρατορία   
 Τὸ ὑπὸ κατασκευὴ τουρκικὸ πυρηνικὸ ἐργοστάσιο Ἄκκουγιοῦ, μελλοντικὴ βάσι γιὰ πυρηνικὴ τουρκικὴ βόμβα

415 – Δαυΐδ καὶ Γολιάθ: Ἑλλάς, Τουρκία, Αὐτοκρατορία

Ὁ τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἐπανέλαβε τὸ σύνηθες ἐπιχείρημα τῆς Ἀγκύρας, βασισμένο στὸ ποσοτικὸ στοιχεῖο τοῦ πληθυσμοῦ, ὅτι «ἡ Ἑλλὰς εἶναι τόσο μικρὴ ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ τῆς δίνουμε σημασία».

Οἱ τοῦρκοι μουσουλμᾶνοι, ὅπως καὶ οἱ ἕλληνες ὀρθόδοξοι διαβάζουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ γνωρίζουν τὸ ἐπεισόδιο μεταξὺ τοῦ μικρόσωμου Δαυΐδ καὶ τοῦ μεγαλόσωμου Γολιάθ, χωρὶς ὅμως νὰ ἐννοήσουν ὅτι οἱ στολὲς παραλλαγῆς δὲν κερδίζουν τὸν ἀγῶνα. Πάντα τὸ πνεῦμα Δαυΐδ ὑπερισχύει τῆς ὕλης Γολιάθ. Καὶ ὅσο ὑπῆρξε αὐτοκρατορικὸ μεγαλεῖο στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου, αὐτὸ ὠφείλετο στὸ πνεῦμα, δηλαδὴ στὸν ἑλληνισμό.

Ἀπὸ τὸ 1910 στὸ 1923 ἀπετύχαμε οἰκτρῶς διότι ἀκολουθῶντας τὸν ἑλληνοφράγκο Βενιζέλο θελήσαμε νὰ μιμηθοῦμε τὴν ὕλη τῶν Δυτικῶν ἀποικιακῶν Δυνάμεων καὶ ἀπὸ 7 ἑκατομμύρια ποὺ εἴμεθα τὸ 1923 ἔναντι τῶν 11 ἑκατομμυρίων Τούρκων, εἴμεθα τὸ 2018, 11 ἑκατομμύρια ἔναντι 80 ἑκατομμυρίων Τούρκων.

Ἀλλὰ ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἐμεγαλούργησε, ὡς δισχιλιετῆ συνέχεια τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ὅσο ὑπῆρχε μέσα της τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ ὅσο ἡ ἑλληνωρθοδοξία ἐπηρέασε τὸ ἑλληνοϊσλάμ. Κατέρρευσε δέ, καὶ στὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου, ὅταν ἐπεβλήθη ὁ δυτικότροπος ὑλισμός.

Τὸ μικροκράτος τοῦ Ἰσραὴλ παραμένει σήμερα ὁ πνευματικὸς Δαυΐδ καὶ τὸ νεφέλωμα τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ὁ σωματώδης Γολιάθ, γι’αὐτὸ καὶ τὰ ἐλάχιστα ἑκατομμύρια τῶν ἑβραίων ὑπερτεροῦν τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων. Οἱ Παλαιστίνιοι τῆς Γάζας μὲ στολὲς στρατιωτικῆς παραλλαγῆς, ἀντιγράφοντας τὶς πετροσφενδόνες τοῦ Δαυΐδ γιὰ νὰ μᾶς ξεγελάσουν, δὲν δύνανται νὰ ἐξουδετερώσουν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι ὁ πραγματικὸς ἑβραῖος Δαυΐδ, ἀνεστήθη ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ χαλάσματα τῆς γενοκτονίας τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σὲ πυρηνικὴ δύναμι.
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀκολουθῶντας τὰ ὑποκριτικὰ διδάγματα τῶν Φράγκων, ἀπεμπολήσαμε τὴν ἑλληνοτουρκικὴ Ῥωμηοσύνη βασισμένη στὴν Αὐτοκρατορία, ἐγκαταλείψαμε ὡς ἄπετρη τὴν σφενδόνη τοῦ Δαυΐδ καὶ ἀφήσαμε τὸν ἑλληνογενῆ Ἔρντογαν νὰ μεταμορφωθῇ σὲ Γολιάθ.

Μόνη σωτηρία γιὰ τὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν φοβερὴ γενοκτονία ποὺ ὑπέστημεν ἀπὸ τοὺς Φράγκους, νὰ γίνουμε πνευματικὸ Ἰσραὴλ μὲ πυρηνικὴ δύναμι, μὲ ἰδικό μας Ἄκκουγιού.

Ἤδη, πρὶ ἀπὸ 21 χρόνια, στὸ τεῦχος 5, Φθινοπώρου τοῦ 1997, τοῦ τριμηνιαίου μας περιοδικοῦ, «’Ενδιάμεση Περιοχή», ἐγράφαμε, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ἡ ἀνάγκη ἑλληνικῆς πυρηνικῆς ἰσχύος καὶ τὸ ψέμα τοῦ Τσερνομπίλ», γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὴν μαλάκυνσι τοῦ μυαλοῦ μας στὴν ὁποία μᾶς ὑποβάλουν οἱ ἐθνοκάπηλοι δημοδιδάσκαλοι (ἄν σᾶς μαλακίζουν οἱ δάσκαλοι, πνῖχτε τους μᾶς συνεβούλευε τὸ 1910, ὁ Ἴων Δραγούμης), ἀφήνωντάς μας μὲ τὸ καριοφίλι τοῦ Κολοκοτρώνη ὡς Κοσοβάροι καὶ Κοῦρδοι τῆς Πελοποννήσου: «Χρειάζεται νὰ δοθῇ τέλος στὴν μοιρολατρικὴ παραίτησι τοῦ Ἕλληνος στὶς βουλὲς τῆς δυτικῆς εὐδαιμονίας. Ἡ ἑλληνικὴ αὐτάρκεια εἶναι δυνατὴ μὲ ἑλληνικὴ ἄμυνα καὶ ἑλληνικὴ πυρηνικὴ ἐνέργεια. Φθάνει νὰ ἐμφανισθοῦν Ἕλληνες ποὺ θὰ τολμήσουν νὰ πράξουν».

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Ἀπριλίου 2018


Apr 1, 2018

414 - Ἡ Κόλασις εἶναι καὶ σὲ τούτην τὴν ζωή: Ὀνομάζεται Καπιταλισμός – Ἐπ’αὐτοῦ συμφωνοῦν Ὀρθοδοξία καὶ Ἰνδουϊσμός


                      Ἡ Θεὰ Καλή       -      Ὁ Θεὸς Κρίσνα 

414 - Ἡ Κόλασις εἶναι καὶ σὲ τούτην τὴν ζωή: Ὀνομάζεται Καπιταλισμός – Ἐπ’αὐτοῦ συμφωνοῦν Ὀρθοδοξία καὶ Ἰνδουϊσμός

(Ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὴν Νότιο Ἰνδία καὶ ἐμαρτύρησε στὸ Μουλαπόρε, κοντὰ στὸ Μαντράς. Ἔκτοτε, οἱ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἰνδιῶν, ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ δύο ἑκατομμύρια, ἄν καὶ ἔχουν ἀποκοπῆ ἀπὸ τὰ ὀρθόδοξα  πατριαρχεῖα ὡς  «Σύριοι»  μονοφυσῖτες, λειτουργῶντας στὰ συριακά, συνεχίζουν τὸ ἔργο τῆν Ῥωμηοσύνης, πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἰδίως  στὴν νοτιοδυτικὴ πολιτεία της Κεράλας.

Ἡ ἐπιρροή τους συνέβαλε στὴν μετατροπὴ τοῦ ἰνδουϊσμοῦ σὲ μονοθεϊσμό, μὲ τὴν ἔλευσι, στὸν ΙΕ΄καὶ ΙΣΤ΄ αἰῶνα, τοῦ Ἁγίου Τσαϊτάνια-Chaitanya, 1486-1534- καὶ τὴν μετέπειτα ἐξάπλωσι τοῦ ἰνδουϊστικοῦ βαϊσναβισμοῦ στὴν Δύσι ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία κρισναϊτισμός, χάρις στὸν ἅγιο Πραμπουπάντα –Prabhupada – 1896-1977)…

Ὅπως γράφεται στὴν ὀρθόδοξη ἑρμηνεία τοῦ Κ΄ κεφαλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως  (ἔκδοσις Ἀδελφότητος « Σωτήρ», Ἀθήνα, σελ. 1052) : «Εἰς τὴν κατὰ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ ψευδοπροφήτου αὐτοῦ ὁριστικὴν νίκην τοῦ Χριστοῦ ἐπακολουθεῖ χιλιετὴς βασιλεία αὐτοῦ, παρεμπίπτουσα μεταξὺ τῆς κατασυντριβῆς τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῆς συντελείας τῶν αἰώνων, ἥτις θὰ ἐπισφραγισθῇ διὰ τῆς δευτέρας παρουσίας, τῆς παγκοσμίου κρίσεως [γιὰ τοὺς ἰνδουϊστές, τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἐναρκωμένου τιμωροῦ Κάλκι] καὶ τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ παντός [γιὰ τοὺς ἰνδουϊστές, μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς ἐποχῆς σάτια].

» χιλιετὴς βασιλεία δέον νὰ νοηθῇ πνευματικῶς, τοῦ ἀριθμοῦ μὲν χίλια ὄντος σχηματικοῦ [τὸ Σριμὰντ Μπαγκαβατὰμ λέγει τὸ ἴδιο γιὰ τὰ ἀντίστοιχα 10.000 χρόνια] καὶ μὴ ἐκλαμβανομένου κατὰ γράμμα, ἀλλὰ τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιουμένης διὰ τῆς ἐν τῇ ἀνθρωποτητι ἐπικρατήσεως τοῦ Εὐαγγελίου.
»Ἐντεῦθεν νέα καὶ τελευταία ἀπόπειρα τοῦ Σατανᾶ κατὰ τῶν πιστῶν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἐπακολουθήσῃ τελικὴ κρίσις τοῦ κόσμου». Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς λέγει ἑρμηνεία ποὺ κάνει ἅγιος Πραμπουπάντα (1896-1977), τοῦ Σριμὰντ Μπαγκαβατάμ (8η ὠδή, μέρος πρῶτο, κεφ. 5ο, κειμ. 23, σελ. 161).

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ τῆς σημερινῆς ἐποχῆς τοῦ κάλι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μείωσι τῆς διαρκείας τῆς φυσικῆς ζωῆς ποὺ παρατείνεται μόνον τεχνιτῶς ἀπὸ τοὺς ἰατρούς, μἐ ἀντικατάστασι ὀργάνων στὰ νοσοκομεῖα -ὅπως ἀντικαθίστανται τὰ ἀνταλλακτικὰ αὐτοκινήτων στὰ συνεργεῖα- εἶναι σταδιακὴ πτώσις τῆς μνήμης, «ἀλτζαϊμεροποίησις» τῶν ὑπηκόων τῆς καπιταλιστικῆς κοινοβουλευτικῆς Ῥεπούμπλικας, ὡς καὶ γενικὴ πτώσις τῆς φυσικῆς ῥώμης

Παράδειγμα ἀλτζαϊμεροποιήσεως, δηλαδὴ ἀπωλείας μνήμης προϊούσας μορφῆς, ὑπῆρξε πρόεδρος Ῥέϊγκαν ἐνῷ παράδειγμα ἀνανεωμένου Φάουστ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ, μὲ ῥὸζ προσωπεῖο, ἐκτεθειμένου σὲ πολυτελῆ αἴθουσα ἀμερικανικοῦ νεκροπομπείου, ὑπῆρξαν πρόεδρος Τζὼν Κέννεντυ καὶ πρόεδρος Μπὶλ Κλίντον. Ἀκόμη περιμένουμε τοὺς θεατρικοὺς συγγραφεῖς γιὰ νὰ στήσουν ἐπὶ σκηνῆς αὐτοὺς τοὺς αὐτοκρατορίσκους τῆς παραπαίουσας τελευταίας δυτικορωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

Οἱ γονεῖς θὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ παιδιὰ τοὺς γονεῖς τους, ἀδιάφοροι περαστικοὶ θὰ βλέπουν συνανθρώπους τους νὰ δολοφονοῦνται στὸ πεζοδρόμιο [ὅπως σήμερα στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ κυβερνήσεως Τσίπρα], τὸ χρῆμα θὰ εἶναι ἡ ὑπερτάτη ἀξία, «ὁ γάμος θὰ βασίζεται σὲ μία παροδικὴ ἕλξι, ὅσο κρατᾷ ἡ σεξουαλικὴ ἕλξις, καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κανεὶς στὶς μπίζνες, θὰ χρειασθῇ νἀ ἐξαπατήσῃ τὸν ἄλλο» (Σριμὰντ Μπαγκαβατάμ, 12. 2. 3). Γιὰ τοὺς πολιτικούς, τὸ Μπαγκαβατὰμ (12. 2. 8) γράφει: «Αὐτοὶ οἱ (ἐκλεγμένοι) ἀδίστακτοι τραμποῦκοι, μετεμφιεσμένοι σὲ ἡγέτες, θὰ καταπιέζουν τὸν κόσμο».

Δημήτρης Κιτσίκης, 1η Ἀπριλίου 2018, Ῥωμαιοκαθολικὸ παρηκμασμένο  Πάσχα

(Μία  πολὺ πιὸ ἐκτεταμένη μορφὴ τοῦ παραπάνω ἀνασκευασμένου ἄρθρου, μὲ τίτλο, «Ἡ καπιταλιστικὴ κόλασις στὴν νέα χιλιετία καὶ οἱ Ἰνδικὲς Βέδες», εἶχε δημοσιευθῆ  στὸ τεῦχος 10, ἔτος Γ΄, χειμῶνος 1998-99, τοῦ τριμηνιαίου περιοδικοῦ μου, Ἐνδιάμεση Περιοχή).