Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 31, 2020

554 – Κορωνοϊός, ἐθνικοσοσιαλισμὸς καὶ περιβαλλοντολογία
Οἱ δέκα ἐντολὲς χαραγμένες στὶς παραπάνω περίφημες στῆλες τῆς ἀμερικανικῆς πολιτείας τῆς Γεωργίας (Georgia Stones)

554 – Κορωνοϊός, ἐθνικοσοσιαλισμὸς καὶ περιβαλλοντολογία

Ἐκτύπησε ὁ κορωνοϊὸς καὶ αἰφνιδίως ἀπὸ τὸ διάστημα οἱ μεγάλες πόλεις τῆς γῆς ἀνεδύθησαν ὡς λευκὲς παρθένες ἀπὸ τὴν προτεραία μαυρίλα τοῦ φωτοχημικοῦ νέφους τῆς ἀτμοσφαιρικῆς ῥυπάνσεως. Ἐὰν ὁ ἀμερικανὸς καθηγητὴς Θεόδωρος Καζύνσκι, ὁ ἐπωνομαζόμενος Παμβομβιστὴς ἔβγαινε ἀπὸ τὴν ἰσόβια φυλακή του τὸ 2020 -ὅπου εὑρίσκεται ἀπὸ τὸ 1998-  καὶ ἔβλεπε τὸ θέαμα αὐτὸ θὰ συνεφώνη μὲ τὸν ὑποτιθεμένο ὑπεύθυνο τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Δονᾶλδο Τράμβιο, μάγο τῆς θεωρίας τοῦ χάους

Πράγματι τὸ 1971, ἑπτὰ χρόνια προτοῦ ἀρχίσῃ τὴν ἐπαναστατική του δρᾶσι, ὁ Καζύνσικι εἶχε γράψει μία μελέτη ποὺ περιεῖχε τὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς ἰδέες ποὺ θὰ συναντήσουμε στὸ Μανιφέστο του τοῦ 1995 καὶ τὸ ὁποῖο ἔλεγε: «Σὲ αὐτὲς τὶς σελιδες ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ συνεχὴς ἐπιστημονικὴ καὶ τεχνολογικὴ πρόοδος θὰ ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐξαφάνισι τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας» (σ. 433 τοῦ βιβλίου μου Περὶ Ἡρώων, Ἐκδόσεις Ἡρόδοτος, 2014, κεφάλαιο ἀφιερωμένο στὸν Παμβομβιστή). Προσέθετε πὼς ἔπρεπε νὰ σταματήσουμε τὴν καταστροφικὴ αὐτὴ πορεία τῆς ἀνθρωπότητος ὄχι μὲ λόγια ἀλλὰ μὲ πράξεις.

Τὸ 1749, ὁ Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσὼ παρετήρη στὴν πρώτη του διατριβὴ περὶ προόδου τῶν ἐπιστημῶν ὡς δῆθεν εὐεργετικὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, πὼς ἀντίθετα ἀπὸ ὅτι ἐπίστευαν οἱ «προοδευτικοὶ» διανοούμενοι τῆς ἐποχῆς του τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἡ πρόοδος τῆς δυτικῆς ἐπιστήμης ὑπῆρξε καταστρεπτικὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, κατάρα καὶ ὄχι θεϊκὸ δῶρο. Ἄν καὶ δὲν  ἔγινε τρομοκράτης γιὰ νὰ ἐπιβάλη τὸ ὅραμά του -ὅπως ὁ Παμβοβομβιστής- ὁ μαθητής του Ῥοβεσπιέρρος τὸ 1793 ἐξαπέλυσε μία φοβερὴ τρομοκρατία, τὴν ἐπωνομαζομένη Terreur τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.

Ἡ φύσις ἔγραφε ὁ Παμβομβιστής -ὅπως ὁ λάτρης τῆς φύσεως Ῥουσσώ- «εἶναι τὸ μόνο ἀντίδοτο στὴν τεχνολογία» (σ. 437). Ὁ μοναδικὸς στόχος τῆς ἐπαναστάσεως πρέπει νὰ εἶναι «ἡ πλήρης κατεδάφισις τῆς τεχνολογίας καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἐποχὴ τοῦ λίθου, μὲ δραστικὴ μείωσι τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, ἐφ’ὅσον σὲ συνθῆκες πρωτογονισμοῦ οὔτε κἄν ὁ μισὸς σημερινὸς πληθυσμὸς δὲν θὰ δυνηθῇ νὰ ἐπιβιώσῃ» (σ.438).

Ὁ περίφημος ἑλληνοκαναδοαμερικανὸς καθηγητὴς Λευτέρης Σταυριανὸς, στὸ βιβλίο του τοῦ 1976, The Promise of the Coming Dark Age -τὴν ἐποχὴ τοῦ θριάμβου τῶν Ἐρυθρῶν Χμὲρ στὴν Καμπότζη ποὺ ὑπεστήριζ, καταστροφῆς τῶν πόλεων καὶ ἐπιστροφῆς στὴν ὕπαιθρο- ἔγραφε πὼς ἐχρειάζετο συμμετοχὴ ὅλων στὴν κοινοτικὴ αὐτάρκεια καὶ τὴν μὴ καταναλωτικὴ ἐπάρκεια τῶν μοναστηριακῶν κοινοτήτων μὲ ὑποχρεωτικὴ ὀπισθοδρόμησι  σὲ ἕναν σκοτεινὸ Μεσαίωνα.

Οἱ ῥῶσσοι ναρόντνικοι στὸν ΙΘ΄αἰῶνα εἶχαν προάγει, ὅπως ὁ πρόεδρος Μάο ἀργότερα, τὴν ὕπαιθρο ὡς πρότυπο εἰς βάρος τῶν πόλεων, νοοτροπία ποὺ μετεδόθη καὶ στὸν ἐθνικοσοσιαλισμὸ τοῦ Χίτλερ. Στὴν μελέτη μου, «Πόλεμος καὶ Εἰρήνη» (Τρίτο Μάτι, Φεβρουάριος 2006, τεῦχος 139, σσ. 54-59), δημοσιεύω μία φωτογραφία ἀπὸ τὶς πάμπολλες τοῦ Χίτλερ, μὲ τὴν Εὔα, σκύλο καὶ παιδιὰ -ποὺ ἡ Εὔα δὲν ἠμπόρεσε νὰ κάνῃ- μὲ τὴν ἑξῆς ἐπεξήγησι:

«Ὁ Ἀδόλφος Χίτλερ καὶ ἡ Εὔα Μπράουν [λάτρεις τῆς ὑπαίθρου, ποὺ ἐντύνοντο συχνὰ ἀγρότες] μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα τους λυκόσκυλα καὶ μὲ ἕνα κοριτσάκι. Ἡ ἀγάπη τοῦ Φϋρερ γιὰ τὰ ζῶα καθὼς καὶ οἱ χορτοφαγικές του προτιμήσεις [ἐπίσης δὲν ἐκάπνιζε καὶ δὲν ἔπινε] ἔχουν φέρει σὲ δύσκολη  θέσι ἀρκετὲς σύγχρονες χορτοφαγικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἔχουν προσπαθήσει νὰ ἀποδείξουν ὅτι τίποτα ἀπὸ τὰ δύο δὲν ἦταν αὐθεντικό. Ὡστόσο εἶναι γνωστὲς οἱ ναζιστικὲς διαταγὲς γιὰ τὴν ἀπαγόρευσι τῆς ζωοτομίας (παράλληλα μὲ τὸν σχεδιασμὸ τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως)».

Στὸ κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μου  Περὶ Ἡρώων, γιὰ τὴν περίφημη ἑλληνογαλλίδα ναζιστρία Σάβιτρι Ντέβι ποὺ ἔζησε στὴν Ἰνδία ὡς Ἰνδουΐστρια, πιστὴ τοῦ Ἰνδοῦ Θεοῦ Βίσνου, παρουσιάζω διὰ μακρὸν τὸ ἔργο της καὶ τὰ βιβλία της ὡς μητέρα τῶν παγκοσμίων περιβαλλοντολλογικῶν κινήσεων χορτοφαγίας καὶ ἐπιστροφῆς στὴν φύσι ποὺ ἐθεώρη τὸν Χίτλερ μετενσάρκωσι τοῦ θεοῦ Βίσνου.

Γράφω λοιπόν: «Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1945, ἀντὶ νὰ αὐτοκτονήσῃ -ὅπως ὅ Σεμπόττεντορφ στὶς 9 Μαΐου 1945, πνιγμένος στὰ ὕδατα τοῦ Βοσπόρου- ἡ Σάβιτρι, μὲ τὸ βρεταννικό της διαβατήριο καὶ τὴν εὐλογία τοῦ [ἰνδοῦ] συζύγου της ἀνεχώρησε ἀπὸ τὴν Καλκούττα γιὰ τὴν Εὐρώπη, ὡς πνευματικὴ καμικάζι, γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα μέχρι ἐσχάτων γιὰ τὴν ἀναγέννησι τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἀπὸ τὶς στάχτες του. Τὸ πάθος της γιὰ τὰ ζῶα, τὴν φύσι καὶ τὸ περιβάλλον, τὴν ἀνεβίβασαν σὲ πρόδρομο τῶν σημερινῶν οἰκολόγων πρασίνων, περιβαλλοντολόγων τῆς νέας ἐποχῆς. «Δὲν γίνεται νὰ ἀποναζικοποιήσετε τὴν φύσι» ἐφώναξε στοὺς ἀγγλοβορειοαμερικανοὺς δημίους της μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, τὸ 1945.

»Τὸ 1946 ἐκυκλοφόρησε τὸ βιβλίο της A Son of God, γιὰ τὸν φαραὼ τῆς Αἰγύπτου, τὸν λάτρη τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου Ἀκενατών, ἕνα ἔργο ποὺ εἶχε γράψει στὴν Ἰνδία τὸ 1942-1945. Τὸ 1959 ἐκυκλοφόρησε τὸ βιβλίο-μανιφέστο της γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων, Impeachment of Man. Σήμερα τὰ δύο αὐτὰ βιβλία ἔχουν ἐπανεκδοθῆ καὶ εὑρίσκονται στὸ προσκέφαλο ἀριστερῶν, χορτοφάγων καὶ νεοεποχιτῶν ποὺ δὲν ἔχουν συνειδητὴ σχέσι μὲ τὴν ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία...Ἡ γῆ δὲν ἀνήκει μόνον στὸν ἄνθρωπο, κραυγάζει. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁπλῶς ἕνα μέρος τῆς φύσεως» (σ.287-288).

Ἡ Σάβιτρι Ντέβι, «μετέφερε ἀπὸ τὴν Ἰνδία στὴν δυτικὴ Εὐρώπη τὴν ἰδέα ὅτι ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ἕνα ἀβατὰρ τοῦ Βίσνου, ὁ ἐνανθρωπήσας ἰνδὸς Θεός»(σ.288).

Τὸ σημερινὸ μάθημα γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς δὲν ἔχει σχέσι μὲ τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν οὔτε μὲ τοὺς ἀδιάβαστους ἐξυπνάκηδες γραικύλους ποὺ ἀραιᾶ-ἀραιᾶ κατοικοῦν ἀκόμη τὰ ἱερὰ χώματα τῆς ἀθανάτου Ἑλλάδος. 

Ἡ προσπάθεια γιὰ καταστροφὴ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ μέσα ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Δυτικοὺς θὰ ἐπαναφέρη τὸν πλανήτη στὴν πρωταρχική της ἐποχὴ στὴν ὁποία θὰ διοικοῦν οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ πνεύματος ποὺ δὲν δύναται νὰ εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ὀλυμπίους Ἕλληνες.

Δημήτρης Κιτσίκης                 31 Μαρτίου 2020Mar 27, 2020

553 - Ὁ κορωνοϊὸς ὡς πολιτικὸ ὅπλο καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

Γιατὶ "Τὰ αἱρετικά"

553 - Ὁ κορωνοϊὸς ὡς πολιτικὸ ὅπλο καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους

Ἡ σημερινὴ πανδημία ξεγύμνωσε τὸ γελοῖο ἑλληνικὸ κρατίδιο μπανανία, ὡς Μπαχάμες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ποὺ τὸ μόνο ποὺ δύναται νὰ προσφέρῃ εἶναι  μία «ἐθνικὴ βιομηχανία»(!) θαλάσσης καὶ καζινῶν.

Μοναδικὴ γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ἀδιέξοδο εἶναι ἑμφάνισις αἱρετικοῦ ἡγέτου ὁλκῆς. Ἀλλὰ τὶ ἐννοοῦμε μὲ αἵρεσιν;

Ὁ πρῶτος αἱρετικὸς εἶναι ὁ Χριστὸς ἐφ’ὅσον ὡς Θεός γιὰ νὰ δημιουργήσῃς δηλαδὴ να ποιήσῃς, ὡς ποιητής, πρέπει νὰ ἀμφισβητήσῃς τὰ κεκτημένα. Ὁ Χριστὸς ὡς ἄνθρωπος ὑπῆρξε ἐξ ὁρισμοῦ αἱρετικὸς ἐφ’ὅσον ὡς ἑβραῖος στὸ θρήσκευμα ἠμφισβήτησε τὰ κεκτημένα τοῦ ἑβραϊσμοῦ τῶν Φαρισαίων.

Ὁ αἱρετικὸς εἶναι πέραν τοῦ ἀναρχικοῦ διότι ἀμφισβητεῖ καὶ τὴν ἔλλειψι ἀρχῆς, ἑφ’ ὅσον ὁ Θεὸς ὡς ἄναρχος ξεπερνᾷ καὶ τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν ἀμφισβήτησι τοῦ ἑαυτοῦ του. Ἔτσι, ὁ Ῥένος  Ἀποστολίδης ὑπῆρξε μεγαλοφυῶς ἀναρχικὸς ἀλλὰ οἱ Καβάφης καὶ Παπαδιαμάντης, μὴ τηρῶντας τοῦς κανόνες τῆς γλώσσης ποὺ ἐπεβάλλοντο ἀπὸ τοὺς γλωσσολόγους καὶ λοιποὺς φιλολόγους ἀρχαιολάτρες, καθαρευουσιάνους, δημοτικιστὲς ἤ νεοελληνιστές, ὑπῆρξαν αἱρετικοί.

Ὁ αἱρετικὸς δὲν εἶναι οὔτε ἀτομιστὴς οὔτε ἀλληλεγυηστής, οὔτε κομματιστής, οὔτε παλαιοημερολογίτης οὔτε νεοημερολογίτης, οὔτε ἀναρχικὸς οὔτε κρατιστής, οὔτε ἄθεος οὔτε πιστός. Εἶναι θεὸς καὶ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸ πλῆθος ὄχι μὲ τὴν λογικὴ ἀλλὰ μὲ τὴν διαίσθησι.

Τὸν ἀναρχικὸ τὸν καταλαβαίνεις, εἴτε συμφωνεῖς εἴτε ὄχι. Καλύπτει τοὺς τοίχους τῶν πόλεων μὲ τὸ Ἄλφα  μέσα σὲ Κύκλο, δηλαδὴ τὸ σύμβολο τοῦ ἀναρχικοῦ Προυντὸν χωρὶς Ἀρχή, ἀλλὰ μὲ Ὀργάνωσι.

Τὸν αἱρετικὸ δὲν τὸν καταλαβαίνεις. Εἶναι μοναδικός. Ἐκεῖ ποὺ πᾶς νὰ τὸν καταλάβῃς σοῦ ξεφεύγει καὶ σὲ ἀφήνει σὲ θολὰ νερά. Ὁ Ῥουσσὼ κάθε φορὰ ποὺ δηλώνει κάτι καὶ ποὺ ὁ κόσμος κατόπιν προσπαθειῶν ἀποφαίνεται πὼς τὸν ἐκατάλαβε, αἰφνιδίως δηλώνει:  «Νομίζετε πὼς δὲν ἀγαπῶ τὶς γυναῖκες; Λάθος κάνετε: τὶς λατρεύω!»

Ὁ Ῥουσσὼ ἀπεβίωσε τὸ 1778 καὶ ἡ ἐπανάστασις, ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1789, ἔγινε βασισμένη στὶς ἰδέες του. Ποῖες ὅμως ἰδέες;  Ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί, κομμουνιστὲς, φασιστὲς καὶ φιλελεύθεροι ἐπαναστάτησαν βασισμένοι στὸ ἴδιο ῥουσσωϊκὸ ὑπόβαθρο ἰδεῶν. Ἀποτέλεσμα: ἀκόμη καὶ σήμερα (1778-2020) οὐδεὶς καταλαβαίνει τὶ ἤθελε πραγματικὰ νὰ εἰπῇ: θεϊκὸ χάος.

Ὁ αἱρετικὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς διαφορετικὸς διότι ὁ διαφορετικὸς ἐντάσσεται στὴν λογικὴ κάποιας κοινωνίας. Ὁ αἱρετικὸς ὡς ὁ Θεὸς δὲν ἐντάσσεται σὲ καμμία κοινωνία τὴν ὁποίαν ὅμως δημιουργεῖ  ἀδιακόπως.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ αἱρετικοῦ. Ἑβραῖος φαρισαῖος, στὴν ὁδὸ τῆς Δαμασκοῦ ἐγνώρισε, μὲ τὴν χριστιανικὴ ἀποκάλυψι, τὴν κρίσι τοῦ αἰρετικοῦ ποὺ ἐδοκίμασε 18 αἰῶνες ἀργότερα ὁ Ῥουσσώ., ὁ ὁποῖος περιέγραψε τὴν ἰδική του ὁδὸ τῆς Δαμασκοῦ ποὺ ἀπὸ ἀναγνωρισμένο μέλος τοῦ γαλλικοῦ φαρισαϊκοῦ κατεστημένου ἐξωβελίσθη ἀμέσως ἀπὸ αὐτὸ, πίπτωντας στὴν ἀφάνεια ὡς αἱρετικός. Γράφει λοιπὸν  ὁ Ῥουσσὼ  στὶς «Ἐξομολογήσεις» του:

«Τὸ καλοκαίρι τοῦ ἔτους αὐτοῦ τοῦ 1749...μιὰν ἡμέρα, ἐπῆρα τὸ Mercure de France [μηνιαία παρισινὴ ἐφημερὶς τοῦ Ὀκτωβρίου 1749] καὶ ἐνῷ κατηυθυνόμουν [πρὸς  τὸ πάρκο τῆς Vincennes στὸ Παρίσι] καὶ τὴν ἐξεφύλλιζα, ἔπεσα ἐπάνω σὲ τούτην τὴν ἐρώτησιν ποὺ εἶχε προτείνει ἡ Ἀκαδημία τῆς Dijon γιὰ τὸ βραβεῖο τοῦ ἑπομένου ἔτους: «Ἐὰν ἡ πρόοδος τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν  συνετέλεσε στὴν διαφθορὰ ἤ στὸν ἐξαγνισμὸ τῶν ἠθῶν». Μόλις τὴν ἐδιάβασα εἶδα ἕναν ἄλλο κόσμο καὶ ἔγινα ἄλλος ἄνθρωπος... Φθάνοντας στὶς Vincennes ηὑρισκόμουν εἰς τέτοιαν ἀναταραχὴν ποὺ παραληροῦσα. Ὁ Ντιντερὸ τὸ ἀντελήφθη. Τοῦ ἐξήγησα τὴν αἰτία καὶ τοῦ ἐδιάβασα [ἕνα κομμάτι]...ποὺ εἶχα γράψει μὲ τὸ μολύβι κάτω ἀπὸ τὴν βελανιδιά. Μὲ προέτρεψε νὰ δώσω ἔκτασι στὶς ἰδέες μου καὶ νὰ πάρω μέρος στὸν διαγωνισμό. Τὸ ἔκαμα καὶ ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἤμουν χαμένος. Ὅλη ἡ ὑπόλοιπη ζωή μου   καὶ οἱ συμφορές μου ὑπῆρξαν τὸ ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς τρελλῆς στιγμῆς», δηλαδὴ τῆς στιγμῆς ποὺ ἀποφασίζει νὰ κόψῃ τὸ νῆμα ποὺ τὸν συνέδεε μέχρι τότε μὲ τὶς ἰδέες τοῦ κατεστημένου.

Καὶ συνεχίζει: «Ἠτοίμασα αὐτὴν τὴν πραγματεία μὲ πολὺ περίεργο τρόπο, ποὺ ἠκολούθησα σχεδὸν πάντα καὶ στὰ ἄλλα μου συγγράμματα. Τῆς ἀφιέρωσα τὶς ἀϋπνίες μου... Διελογιζόμουν ἐπάνω στὸ κρεβάτι μου μὲ κλειστὰ μάτια».

Ὁ Ῥουσσώ, τὸ 1749, ἦταν 37 ἐτῶν, ὅταν αἰφνιδίως διέκοψε τὶς σχέσεις του μὲ τὸ κατεστημένο. Ἐπειδὴ ἐγὼ ὅλη μου τὴν ζωὴ ἠσθάνθην ὅτι μὲ ἐκατοίκη τὸ πνεῦμα τοῦ Ῥουσσὼ ὡς ἴνδαλμά μου, ἤμουν 31 ἐτῶν τὸ 1966, ὅταν αἰφνιδίως διέκοψα κάθε σχέσι μὲ τὸ ἑλληνικὸ κατεστημένο. Μέχρι τότε ἤμουν τὸ χρυσὸ παιδὶ τοῦ Συγκροτήματος Λαμπράκη ποὺ ἐδημοσίευε στὶς πρῶτες σελίδες τοῦ «Βήματος» κάθε μου γραπτὸ καὶ κάθε μου δημοσία δραστηριότητα.

Ἔγραφε ὁ Ῥουσσώ: «Δὲν εἶχα πάντα τὴν εὐτυχία νὰ σκέπτομαι ὅπως σήμερα, διότι εἶχα γοητευθῆ ἐπὶ μακρὸν ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις τοῦ αἰῶνος μου, ἔπαιρνα τὴν μελέτη ὡς τὴν μόνη ἀξιοπρεπῆ ἀπασχόλησι ἑνὸς διανοουμένου, ἔβλεπα τὴν ἐπιστήμη μὲ σεβασμὸ καὶ τοὺς ἐπστήμονες μὲ θαυμασμό... Ἐχρειάσθη πολλὴν σκέψιν... γιὰ νὰ ἐξουδετερώσω μέσα μου τὴν αὐταπάτη ὅλης αὐτῆς τῆς μάταιης πομπώδους ἐπιστήμης»(«Narcisse»,πρόλογος, 1753).

Δημήτρης Κιτσίκης                          27 Μαρτίου 2020

Mar 23, 2020

552 -ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΛΑΟΣ ΠΟΙΗΤΩΝ552 -ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΕΘΑ ΛΑΟΣ ΠΟΙΗΤΩΝ

Στὴν διάρκεια τῆς μακρόχρονης ζωῆς μου ἐπανειλημμένως διεπίστωσα ὅτι ἀναμφισβητήτως εἴμεθα ἕνας λαὸς ποιητῶν, εἴτε δημοσιεύονται τὰ ποιήματά μας εἴτε ὄχι, εἴτε λαμβάνωμε τὸ βραβεῖο Νομπὲλ Λογοτεχνίας εἴτε ὄχι. Γιατὶ ὅμως; 
Ἐπειδὴ ἀπὸ τὸ 146 π.Χ. εἴμεθα ὁ πεπτωκὼς περιούσιος λαὸς τῆς γῆς, ἀπὸ τότε ποὺ οἱ Ῥωμαῖοι μᾶς ἀπεκάλεσαν περιφρονητικὰ καὶ δικαιολογημένα γραικύλους. 
Εἴμεθα ποιητὲς στὴν ἀπελπισία μας ἀναπολῶντας τὸν χαμένο παράδεισο. Δέσμιοι τοῦ βασιλέως τῆς Γῆς, τοῦ Ἑωσφόρου, καταναλώνουμε τὴν εὐφυΐα μας στὴν πονηριά. 
Οὔτε ἥρως δὲν μᾶς σώζει. Μόνον τὸ βλέμμα ἑνὸς ἀθώου παιδιοῦ στὰ μάτια τοῦ ἐπανελθόντος Χριστοῦ δύναται νὰ μᾶς καθαρίσῃ ἀπὸ τὴν μόλυνσι. 
Ἄννεμ-μάννα: ἀναζητῶντας ὡς ὀρφανὰ τὴν χαμένη παναγιά μας.
 Δημήτρης Κιτσίκης              23 Μαρτίου 2020
Μου αρέσει!
Σχόλιο

Mar 20, 2020

551 -Γιατὶ σήμερα θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἑβραῖος
551 -Γιατὶ σήμερα θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἑβραῖος

1 -Διότι ἡ Χριστὸς ἦτο θρησκευόμενος ἑβραῖος.

2 -Διότι ἐγώ, ὡς ἐξ ἀγχιστείας Σπαρτιάτης,γνωρίζω ὡς ἱστορικὸς πὼς ὁ Ἑβραῖος στὴν Ἀρχαιότητα ἦταν ἀδελφὸς τῶν Σπαρτιατῶν.
3 - Διότι κατόπιν τῆς γενοκτονίας τοῦ Κ΄αἰὼνος, οἱ Ἑβραῖοι ἵδρυσαν τὸ Ἰσραήλ, τὸ πλέον ἐπτυχημένο κρατίδιο τοῦ κόσμου.
4 -Διότι οἱ παλαιστίνιοιἌραβες συνεχίζουν νὰ θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν τοὺς ἑβραίους μὲ τὴν μέθοδο τῆς χιτλερικῆς τελικῆς λύσεως.
5 - Διότι ἀντὶ νὰ ἐνταχθοῦν οἱ Παλαιστίνιοι στὴν μεγάλη οἰκογένεια τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομυρίων Ἀρἀβων, ὅπου καὶ ἀνήκουν, ἀρνοῦνται νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ μικρὸ κομμάτι τῆς Παλαιστίνης ὡς ἀποκλειστικὸ κράτος Ἑβραίων τοῦ Ἰσραήλ, στὰ ἑβραϊκὰ ἀδέλφια ὅλων μας, χριστιανῶν καὶ μουσουλμάνων,παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.
6 - Διότι Ἄραβες καὶ Γραικύλοι ἀπεδείχθησαν ἀνίκανοι.
7 - Διότι στὴν σημερινὴ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ κατὰ τὴν ὁποίαν εὑρίσκομαι σὲ καραντίνα, οἱ ἑβραῖοι γείτονές μου, ἐνθυμούμενοι τὴν καραντίνα τῆς Ἄννας Φρὰνκ στὴν γερμανικὴ κατοχή, προσφέρονται νὰ κάνουν τὰ ψώνια γιὰ ἐμένα γιὰ νὰ μὴν βγαίνω καὶ μολυνθῶ.
8 - Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, ὁ γραικύλος συρρικνώνει.
Δημήτρης Κιτσίκης                                     20 Μαρτίου 2020

Mar 16, 2020

550 -Πίστις καὶ φανατισμός


Πίστις καὶ καθαρὴ καρδιά550 -Πίστις καὶ φανατισμός

Ἤ μοναστήρι καὶ ἐνορία ἤ παράδοσις καὶ νεωτερισμὸς ἤ Χριστὸς καὶ φαρισαϊσμός,ἤ Ἄνθρωπος καὶ Σἀββατον, ἤ μοναχὸς καὶ κληρικός, ἤ περὶ θείας κοινωνίας.
Ἰδοὺ τὸ ψεῦδος τῶν κληρικῶν: "'Επὶ δύο χιλιάδες χρόνια ποτὲ ἀσθένεια δὲν μετεδόθη μέσῳ τῆς θείας κοινωνίας"!
 Ἀπάντησις: Στοὺς περασμένους αἰῶνες ὅταν τὸ σύνολο τῶν κατοίκων τῶν χριστιανικῶν κρατῶν ἐκκλησιάζετο καὶ ἐκοινώνη, χολέρα καὶ πανώλη ἐθανάτωνε τὴν μεγάλη πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ. Γιατί; 
Διότι στὸν ἐκκλησιαστικὸ φανατισμὸ ἡ θεία κοινωνία δὲν πιάνει.Σήμερα στὶς ῥωμαιοκαθολικὲς ἐκκλησίες ἀλλὰ καὶ στὶς ὀρθόδοξες τῆς Διασπορᾶς (ὅπως στὴν ἰδική μου τῆς Ὀττάβας) σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν ἐκκλησιαζομένων, μὲ προτροπὴ τοῦ ἱερέως μάλιστα, κοινωνᾷ κάθε Κυριακὴ χωρὶς προετοιμασία, χωρὶς νηστεία.Ἡ πίστις στὸ ναδίρ. Φυσικὰ καὶ ἡ κοινωνία δὲν πιάνει.
Οἱ ἱερεῖς νεωτερίζουν καὶ φαρισαΐζουν,συνάμα δὲ κάνουν τὸν Ἄνθρωπο γιὰ τὸ Σἀββατον καὶ ὄχι τὸ Σάββατον γιὰ τὸν Ἄνθρωπον. Τηροῦν τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ μὲ τὴν ἐπάνοδο τῶν εἰκόνων εἰσφέρει χρήματα ἀλλὰ μνημονεύουν μετὰ βίας τὴν ἑπομένη Κυριακὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ἀπολογητοῦ τοῦ μοναστικοῦ βίου ποὺ ἐπολέμησε τοὺς λατινίζοντες Νικηφόρο Γρηγορᾶ καὶ Βαρλάαμ.
Συμπέρασμα: Ἡ θεία κοινωνία δὲν καθιστᾷ ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ τοὺς ὀλιγοπίστους καὶ φαρισαίους. Καὶ ἐπειδὴ σήμερα οἱ περισσότεροι δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν καθαρὴ καρδιὰ τῶν παιδικῶν τους χρόνων ἡ κατ'ἐπίφασιν θεία κοινωνία ἐνδέχεται νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὴν ἀσθένεια.
Δημήτρης Κιτσίκης                   16 Μαρτίου 2020


Mar 11, 2020

549 - Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας
549  - Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας

Προφῆτες συναντᾶμε στὶς τρεῖς θρησκεῖες τοῦ Ἀβραάμ. Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας τὸ δίδει ὁ Θεός. Συνεπῶς, προφήτης μὴ συνδεδεμένος μὲ τὶς ἁγίες γραφές δὲν νοεῖται. Τὸ Ἰσλὰμ ἀναγνωρίζει τοὺς θεοπνεύστους προφῆτες  καὶ ἰδίως πέντε μεγάλους προφῆτες, τοὺς Ἀδάμ, Νόε, Ἀβραάμ, Μωϋσῆ καὶ Χριστό, ὅλοι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ ἕκτος τελευταῖος προφήτης καὶ ἀξεπέραστος. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λαὸς στὸ Ἰσλὰμ συνηθίζει νὰ λέγῃ:  Πᾶς μετὰ Μωάμεθ προφήτης γάϊδαρος. Καὶ ὁ Ῥωμηὸς ὁμοίως λέγει: Πᾶς μετὰ Χριστὸν προφήτης γάϊδαρος.

Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας ἔχουν ὅμως καὶ οἱ ἅγιοι. Ἀλλὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἅγιος εἶναι ὁ κάθε πιστός. Τὸ ἀντίστοιχο τοῦ συντρόφου γιὰ τὸ ΚΚΕ. Ἀργότερα οἱ ἐπίσκοποι ἰδιωποίησαν τὴν προσφώνησι γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ μόνον, ἀποκαλῶντας ὁ εἰς τὸν ἄλλον ἅγιο ἀδελφό.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α’ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολήν του (κεφ. ΙΑ΄-στίχοι 4-5) λέγει πὼς ὅλοι οἱ πιστοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες δύνανται νὰ προφητεύσουν: «4 – Πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἤ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 5 – Πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἤ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτω τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς»

Οἱ ὀρθόδοξοι Ῥωμηοὶ θεωροῦν προφήτη τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ καὶ πιὸ πρόσφατα τὸν συνεχιστή του τὸν ἅγιο Παΐσιο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Δύναται μὴ μοναχὸς ἄν καὶ θρησκευόμενος νὰ ἀναδειχθῇ σὲ προφήτη. Μὲ ἄλλα λόγια, δύναται νὰ ὑπάρξῃ κοσμοκαλόγερος προφήτης;

Τὸ 1503 ἐγεννήθη στὴν Γαλλία ὁ Νοστράδαμος, δηλαδὴ ὁ Μιχαὴλ τῆς Παναγίας (Michel de Notre Dame  Nostradamus) Αὐτὸ τὸ ὄνομα τὸ ἐπέλεξε ὁ παποὺς του τὸ 1455 ποὺ ἦταν ἑβραῖος ἐπειδὴ εἶχε ἀσπασθῆ τὸν ῥωμαιοκαθολικισμό.  Πράγματι, ἡ ἐπανειλημμένη ἐξάπλωσις τῆς μαύρης πανώλης εἶχε ἀποδοθῆ στοὺς Ἑβραίους οἱ ὁποῖοι ἐκατηγορήθησαν ὅτι εἶχαν δηλητηριάσει τὰ πηγάδια γιὰ νὰ ἐξοντώσουν τοὺς χριστιανούς.

Ὡς μελετητὴς τῆς βοτανικῆς φαρμακευτικῆς ὁ Νοστράδαμος ἐσπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο  τὴν ἰατρικὴ ὡς φαρμακοποιός «φαρμακοτρίφτης» καὶ ἔγινε γνωστὸς δημιουργῶντας ἕνα φαρμακευτικὸ χάπι ἀπὸ ῥόδο ποὺ ἐπροστάτευε κατὰ τῆς πανώλης ποὺ εἶχε ἐξαπλωθῆ ὡς «μαύρη πανώλη» ἐκείνη τὴ ἐποχή, στὴν Μασσαλία τὸ 1545.

Μὲ τὴν καταγραφὴ τῶν προφητειῶν του  ἠσχολήθη ἰδίως ὁ γάλλος λόγιος Jean-Charles de Fontbrune ποὺ ἐξέδωσε τὴν πλέον ἐμπεριστατωμένη σχετικὴ μελέτη τὸ 1980. Ἡ ἐπιρροὴ τῶν προφητειῶν του ὑπῆρξε τεραστία στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ἐβασίσθη ἐπ’αὐτῶν ἡ νίκη στὴν Γαλλία τῶν σοσιαλιστῶν τοῦ Φραγκίσκου Μιττεράνδου ὡς προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὸ 1981.(Βλέπε: Christian Turpin, A la gloire de Nostradamus : les présidentielles, de Mitterand à la saga des Le Pen, Kapsos Éditions, 2016).

Στὴν τρισχιλιόχρονη ἑβραιοελληνικὴ παράδοσι ὑπάρχει θεϊκὴ ἐπέμβασις ἐπὶ τῆς γῆςδιότι γῆ κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι τὸ βασίλειο τοῦ Διαβόλου- γιὰ τὴν ἀνάσυρσι ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ Ἑωσφόρου ἐκλεκτοὺς ποὺ Θεὸς φέρνει κοντά του, ἐκλεκτοὺς λαοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς  ἀνθρώπους. προφήτης εἶναι ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ στὸν ὁποῖον ἔχει δώσει τὸ χάρισμα τῆς προφητείας.

Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολή του λέγει (Πρὸς Ῥωμαίους θ:18-21):  «Ἐλεεῖ Θεὸς ἐκεῖνον ποὺ θέλει, ἀλλὰ καὶ ὅποιον θέλει τὸν ἐγκαταλείπει καὶ σκληρύνεται... Θεὸς, [χωρὶς νὰ ἐκμηδενίζῃ τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου] ἔχει τάξει τὸν καθένα διὰ κάποιον σκοπὸν ἐξυπηρετικὸν τοῦ σχεδίου του».
Ἄν δηλαδὴ κακὸς ἐγεννήθη κακὸς, τότε πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ κατανόησιν διότι θὰ παραμείνῃ ἐκ γενετῆς κακὸς διότι Θεὸς κατεσκεύασε ἐκ γενετῆς εὐγενῆ σκεύη ἀπὸ πηλὸ καὶ πρόστυχα σκεύη, πιάτα πολυτελείας καὶ πιάτα καθημερινά, ἀριστοκράτες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος καὶ πληβείους. Ἡ διαφοροποίησις αὐτὴ δἐν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὸ χρῆμα. Ὁ Ἀλέξανδρος ἄν δὲν ἦτο Ἀλέξανδρος θὰ ἦτο Διογένης. Καὶ οἱ πρόστυχοι φυσικὸ εἶναι νὰ ἐχθρεύονται τοὺς εὐγενεῖς τῷ πνεύματι καὶ νὰ τοὺς κατατρέχουν. Ὁ κατατρεγμός τους ἐφ’ὅρου ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀνωτερότητός τους.

Αὐτὴ ἦταν ἡ θέσις τοῦ Γιανσενισμοῦ τοῦ Γιανσένου καὶ τοῦ Πασκάλ ποὺ ἀντετίθοντο στὴν κατὰ περίπτωσιν (καζουϊστική) ἐπιχειρηματολογία τῶν Ἰησουσιτῶν καὶ τοῦ Πάπα. Οἱ Γιανσενιστὲς ὑπεστήριζαν τὶς θέσεις τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου (τὸ ἱδρυτικό τους κείμενο ὀνομάζετο Augustinus) κατὰ τῆς ὑπερβολικῆς σημασίας ποὺ ἔδιδαν οἱ Ἰησουῖτες στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ καὶ ἡ γαλλικὴ ἀπόλυτη μοναρχία μαζὶ μὲ τὸ Βατικανὸ κατεδίωξαν τοὺς Γιανσενιστὲς καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Ῥουσσὼ τοὺς ὑπεστήριξε.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει ἐκλεκτὸς λαὸς, δηλαδὴ περιούσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεχθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ ὡς προφητικός, φθονεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκ γενετῆς μετρίους καὶ καταδιώκεται ἐφ’ὅρου ζωῆς. Περιούσιος λαὸς εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς ποὺ καταδιώκεται ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ κόσμου καὶ ὁ συνεχιστής του, ὁ ἑλληνικὸς ὀρθόδοξος λαός, ἐπωνομαζόμενος  Νέα Ἰερουσαλὴμ ποὺ φθονεῖται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ἤδη ἀπὸ τὴν ἐμφάνισιν τῶν Φράγκων Βαρβάρων στὸν Ε΄ αἰῶνα μ.Χ. ποὺ προσπαθοῦν ἀτελῶς νὰ τὸν ἀντιγράψουν. Γι’αὐτὸ καὶ γεννιέσαι Ἑβραῖος, δὲν γίνεσαι. Γεννιέσαι Ἕλλην, δὲν γίνεσαι.

Παραλλήλως ὑπάρχει περιούσιος ἄνθρωπος ὡς προφήτης οἱουδήποτε λαοῦ, μὲ πρότυπο τὸν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅλην του τὴν ζωὴ τὸν κατατρεγμὸ ἀπὸ τοὺς μετρίους γραφειοκράτες ποὺ φτειάχνουν τοὺς νόμους τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, μέχρι τὴν διὰ νόμου δολοφονίαν του.

Συνεπῶς ὅποιος δὲν εἶναι ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γέννησί του, αὐτὸς δὲν ἔχει ἐχθροὺς καὶ δὲν καταδιώκεται, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι προφήτης, διότι ὅποιος καταδιώκει τὸν ἐκλεκτὸ καταδιώκει τὸ ἴδιο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι οἱ καταδιωκόμενοι!

Δημήτρης Κιτσίκης                       11 Μαρτίου 2020