Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 13, 2019

517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός
                                 Ἡ παιδικὴ ψυχὴ εἶναι ἀριστοκρατική


517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός

Ἀριστοκρατισμὸς εἶναι πνεῦμα, λαϊκισμὸς εἶναι χρῆμα, ἀριστοκράτης εἶναι ὁ λόγιος, ὁ λαὸς εἶναι ἄλογος. Ὅμως ἄλλο ἀριστοκρατισμὸς καὶ ἄλλο πανεπιστημιακὴ γνώσι. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ ἄλογο χρῆμα μέσῳ τῆς πανεπιστημιακῆς γνώσεως,  βασισμένος στὸν ἄλογο λαό.

Ὅλοι οἱ θρησκευτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ ἐπαναστάτες ἦσαν  ἀριστοκράτες, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἆγι Δ΄καὶ Κλεομένη Γ΄, τὸν Χριστὸ  μέχρι τὸν Μάρξ. Ὡς  εὐκατάστατοι ἀριστοκράτες δὲν ἐχρειάσθησαν νὰ ἐργασθοῦν καὶ δὲν ἠργάσθησαν διότι ἡ ἐργασία κατευθυνομένη στὴν ἀπόκτησι χρήματος σκοτώνει τὸ πνεῦμα.

Ὁ Βοῦδδας ἦταν υἱὸς βασιλέως, ὁ Χριστὸς ἦταν ἀπόγονος τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ. Εἶπε στοὺς ψαρᾶδες: ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ψαρεύετε ψυχὲς καὶ ὄχι ψάρια γιὰ χρήματα, συνεπῶς θὰ δίνετε καὶ μόνον, θὰ προσφέρετε δὲ στοὺς συνανθρώπους σας. Δὲν θὰ παίρνετε. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Κὰρλ Μάρξ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Λένιν. Νὰ γράφετε, νὰ ὁμιλεῖτε καὶ νὰ μὴν ἐργάζεσθε. Ἀκολουθήσατε τὰ πουλιὰ ποὺ ἡ φύσις τοὺς δίδει τροφὴ χωρὶς νὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ δύνανται νὰ τιτιβίζουν πρὸς τὸν οὐρανό.

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι λαϊκισμός, εἶναι τὸ χρῆμα, εἶναι ἡ πτῶσις τῆς Ἀνθρωπότητος. Κοινωνικὲς τάξεις ὑπάρχουν καὶ ὅλες ἀνήκουν στὸ χρῆμα ὡς παράσητα ἤ ἐργαζόμενοι. Ἀλλὰ οἱ ἀριστοκράτες εἶναι οἱ ὀλίγοι ὐπεράνω τοῦ χρήματος, ὑπεράνω τῶν τάξεων. Ὁ Βοῦδδας παραμένει στὴν πνευματικὴ ἀκινησία του.  Αὐτὸς εἶναι σὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τὸ πνεῦμα, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἰδοὺ μία ἱστορία ποὺ ζῶ προσωπικά: Ἕνα φιλικὸ ζευγάρι γάλλων Ἀλγερινῶν  πιστῶν σουννιτῶν  μουσουλμάνων  ἐγκατεστημένων στὸ Παρίσι πάσχει ἀπὸ ἀτεκνία. Ἡ ἀτεκνία εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἡ σύζυγός μου ἡ Ἄντα (Ἀδαμαντία) εἶναι ἀγρότισσα τοῦ Δημοτικοῦ, ἀπὸ τὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ τῆς Σπάρτης, ἀλλὰ ἀριστοκράτισσα στὸ πνεῦμα, βαθιὰ θρησκευομένη ὀρθοδοξη χριστιανή.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 πηγαίνει στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καὶ παίρνει μία φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου ποὺ φέρνει τεκνοποίησι στὶς πιστὲς γυναῖκες. Τὴν στέλνει μέσα σὲ φάκελλο  στὴν φίλη μας μουσουλμάνα στὸ Παρίσι μὲ τὶς ὁδηγίες: νὰ νηστεύσῃ τρεῖς ἡμέρες προσευχομένη στὴν θρησκεία της, δηλαδὴ στὸν Ἀλλάχ, καὶ μετὰ νὰ φάῃ τὴν φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου.

Πράγματι, τὰ μῆλα λιτανεύονται μέσα στὸν ναὸ τῆς Χρυσοβαλάντου, κατόπιν τοποθετοῦνται ἐνώπιον τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος στὸν ἱερὸ θρόνο τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, διαβάζεται ἡ εἰδικὴ εὐχὴ καὶ ἁγιάζονται. Χιλιάδες εἶναι οἱ μαρτυρίες πιστῶν γυναικῶν ποὺ εἰσακούσθησαν οἱ προσευχὲς καὶ τεκνοποίησαν.

Ἡ μουσουλμάνα φίλη μας τὸ ἔκαμε ὅπως τῆς εἶπε ἡ γυναῖκα μου. Οἱ ἰατροὶ εἶχαν χάσει κάθε ἐλπίδα πὼς ἡ φίλη μας θὰ ἠδύνατο νὰ τεκνοποιήσῃ καὶ ὅταν διεπίστωσαν ὅτι κατόπιν αὐτοῦ ἔμεινε ἔγκυος τὰ ἔχασαν.

Τὴν νύκτα τῆς ὀρθοδόξου Ἀναστάσεως, δηλαδὴ τὰ μεσάνυκτα τοῦ Σαββάτου 27 Ἀπριλίου 2019 –ναί, ἀπίστευτο: τὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως- ἐγέννησε ἕνα ἀγόρι, ὄχι μόνον ὑγειέστατο, ὀμορφώτατο καὶ πανέξυπνο ἀλλὰ σήμερα ποὺ τὸν εἶδα, μερικῶν μόνον μηνῶν, μπουσουλῶντας καὶ θεϊκῶν διαστάσεων,  δίπλα στὴν πανέμορφη μητέρας του, πιστὴ μουσουλμάνα, εἶχα τὴν ὀπτασία ὅτι ἡ Παναγία, κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ, εἶχε γεννήσει τὸν Χριστό, ὁμοίως κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. Ὁ ἀριστοκρατισμὸς εἶχε ὑπερισχύσει τοῦ λαϊκισμοῦ.

Κακόμοιρε Γραικύλε ποὺ στάζει ἀπὸ τὸ στόμα σου τὸ ἄλογο μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ Τούρκων, ποὺ εἶσαι ἕνα ἀπόλυτο πνευματικὸ μηδενικό, ποὺ γελοιοποιεῖς τὸν συμπαντικὸ θεόπνευστο ἑλληνισμό, μάθε πὼς  ἡ Παναγία ἐγέννησε τὸν Χριστὸ γιὰ ὅλους μας, ὄχι μόνον γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑβραίους, τοὺς μουσουλμάνους, τοὺς βουδδιστὲς καὶ τοὺς ἰνδουϊστὲς βαϊσνάβους. Μόνον ἕνας ἀπόλυτος ἡγέτης ποὺ θὰ κατακρημνίσῃ τὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία τοῦ λαϊκισμοῦ καὶ θὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὸν ἀριστοκρατισμὸ τῆς Παναγίας δύναται νὰ σώσῃ τὸν ἑλληνισμὸ προσωπικὰ  ἀπὸ σένα.

Καὶ μία παρένθεσις: Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Δονᾶλδος Τράμβιος,  ὡς εὐκατάστατος ἀριστοκράτης ἐπιχειρηματίας, εἰσῆλθε στὴν πολιτικὴ μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα καὶ μὲ τοὺς προσωπικοὺς του θυρεούς, ἐγεγραμμένους ὡς “Donald Trump” στὰ προσωπικά του ἀεροπλάνα καὶ στοὺς ξενοδοχιακούς του πύργους ἀνὰ τὸν κόσμο, εἰσάγοντας στὴν οἰκογένειά του, Σλαύους καὶ Ἑβραίους, ἀγνοῶντας τὸν κόσμο τοῦ καπιταλιστικοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, συνεργαζόμενος μὲ τὸν Κὶμ τῆς Κορέας καὶ τὸν Πούτιν τῆς Ῥωσσίας. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι διεφθαρμένος ὅπως ὁ πολιτικός του ἀντίπαλος Μπάϊντεν (Joe Biden) διότι κερδίζει τὶς ἐκλογὲς μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα ὡς ῥεπουμπλικανὸς Λουδοβῖκος ΙΔ΄.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 13 Ὀκτωβρίου 2019

Oct 11, 2019

516 – Τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν μακροπροθέσμως εἶναι ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ ἸσραήλἸσραὴλ καὶ Ἰρὰν καταδικασμένοι νὰ συμφιλιωθοῦν


516 – Τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν μακροπροθέσμως εἶναι ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραήλ

Ἤδη, πρὸ τῆς σιϊτικῆς Ἰσλαμικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Χομεϊνὶ τὸ 1979, ἐπὶ Σάχη, ποὺ ἦταν τότε ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραὴλ σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς Ἄραβες σουννῖτες, ἐγὼ ὡς θαυμαστὴς τοῦ εὑρισκομένου σὲ ἐξορία ἔξω ἀπὸ τὸ Παρίσι Χομεϊνί, ἐδίδασκα στοὺς φοιτητές μου ὅτι οἱ σιϊτες ἦσαν ἀπὸ τοῦ φυσικοῦ τους οἱ καλύτεροι σύμμαχοι τῶν Ἑβραίων. 

Ὅταν τὸ ἰρανικὸ καθεστὼς μὲ ἐκάλεσε ἐπισήμως τὸ 1989 νὰ παρευρεθῶ στὴν κηδεία τοῦ Χομεϊνὶ στὴν Τεχεράνη εἶχα ἔλθη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑβραϊκὴ κοινότητα τοῦ σιϊτικοῦ Ἰρὰν, στὶς διάφορες πόλεις τῆς χώρας καὶ εἶχα διαπιστώσει ὅτι σὲ ἀντίθεσι μὲ τὶς ἑβραϊκὲς κοινότητες στὶς ἀραβικὲς χῶρες, οἱ ἑβραῖοι τοῦ Ἰρὰν ἦσαν ἰκανοποιημένοι θεωρῶντας πὼς τὰ θρησεκυτικὰ δικαιώματά τους ἦσαν ἐξησφαλισμένα καὶ δὲν εἶχαν τὴν πρόθεσι νὰ μεταναστεύσουν.

Ὁ σφοδρὸς ἀντιαμερικανισμὸς τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χομεϊνὶ ἐστράφη τότε καὶ ἐνάντια στὸ Ἰσραὴλ ὡς ὁ κύριος σύμμαχος τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στὴν περιοχὴ καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθεβραϊσμό. Στὰ μαθήματά μου προέβλεπα πὼς κάποια στιγμὴ τὸ Ἰρὰν, μὲ ἤ χωρὶς σιϊτικὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς, θὰ ἐπανήρχετο ὅπως ἐπὶ Σάχη στὴν ἰσραηλινὴ συμμαχία κατὰ τοῦ προπατορικοῦ σουννιτικοῦ ἀραβικοῦ ἐχθροῦ.

Ὁ φόβος τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἐξαλειφθῇ ἀπὸ τὸν χάρτη ἀπὸ ἐνδεχομένη πυρηνικὴ ἰσχὺ τῆς Τεχεράνης παραμένει. Ἐδῶ ὅμως παρεμβαίνει ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Δονᾶλδος Τράμβιος ποὺ ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἱκογένειά του ἔχουν ἀποδείξει πὼς εἶναι ἐνθουσιώδεις ὑποστηρικτὲς τοῦ κράτους τῆς ἑβραϊκῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἐγὼ ὡς ὑποστηρικτὴς τοῦ τραμβισμοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς ἕλλην χριστιανωρθόδοξος σιωνιστής, δηλαδὴ ὑποστηρικτὴς τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ (ἑλληνικὸς σιωνισμός), θεωρῶ ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ ἑλληνικοῦ σιωνισμοῦ εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς αὐτὸν ποὺ μᾶς ἐδίδαξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸν δρόμο τῆς Δαμασκοῦ.

Στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ εἰσβολὴ τὸ 2003 στὸ Ἰρὰκ κατὰ τοῦ Σαντὰμ Χουσεϊν ἀπὸ τὸν Μποὺς τὸν Νεώτερο εἶχε ὡς ἀντικειμενικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐνίσχυσι τοῦ χομεινικοῦ Ἰρὰν κατὰ τοῦ ἀραβικοῦ σουννισμοῦ.

Στὸν πόλεμο Ἰρὰν- Ἰρὰκ, 1980-1988,  οἱ ΗΠΑ ὑπεστήριξαν τὸν σουννίτη Σαντὰμ κατὰ τοῦ σιΐτου Χομεϊνὶ γιὰ νὰ καθαιρέσουν τὸ ἐπαναστατικὸ ἰρανικὸ καθεστὼς ἀλλὰ χωρὶς ἐπιτυχία παρὰ τὶς τεράστιες ἀπώλειες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Κατόπιν αὐτοῦ οἱ ΗΠΑ τὸ 2003 ἐμαχαίρωσαν στὴν πλάτη τὸν σύμμαχό τους Σαντὰμ καὶ ἔβαλαν στὴν ἐξουσία στὴν Βαγδάτη σιϊτικὸ καθεστὼς σύμμαχο τῆς Τεχεράνης! 

Σήμερα, τὸ 2019, ἐγκαταλείπουν στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ τοὺς συμμάχους τους Κούρδους, ἀφήνουν τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἐναντίον  τους, προωθῶντας τὰ ἰρανικὰ συμφέροντα!

Πράγματι, τὰ τελευταῖα 150 χρόνια οἱ Κοῦρδοι ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀντίθεση τοῦ Ἰρὰν ποὺ ἔχει σημαντικὸ κουρδικὸ πληθυσμὸ ἐντὸς τῶν συνόρων του ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς Τουρκίας, τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας, τὴν ἀντίθεσι καὶ τῶν τριῶν τελευταίων κρατῶν ποὺ ἐμπεριέχουν σημαντικοὺς ἀριθμοὺς Κούρδων. Κανένα ἀπὸ τὰ τέσσερα προαναφερθέντα κράτη δὲν ἔχουν συμφέρον νὰ ὑποστηρίξουν ἕνα μέρος ἤ τὸ σύνολο τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ γιὰ αὐτονόμησι ἤ ἀνεξαρτησία εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητός τους καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὅπως καὶ οἱ ΗΠΑ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ λάβουν αὐτὸ ὑπ’ὄψιν τους.

Προδοσία στὴν διεθνῆ πολιτικὴ εἶναι ἔννοια χωρὶς νόημα διότι τὸ ἐδαφικὸ συμφέρον τοῦ κάθε κράτους πρωτεύει. Ἐπίσης ἡ μεγάλη δύναμις εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ προσαρμόζεται  στὴν γεωπολιτικὴ τῆς κάθε περιοχῆς ὅπου δρᾷ. Συνεπῶς, νὰ κατηγοροῦνται οἱ ΗΠΑ γιὰ προδοσία τῶν Κούρδων δὲν ἔχει νόημα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                           11 Ὀκτωβρίου 2019

Oct 6, 2019

515 - Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΤΡΑΜΒΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ


Ἡ ἔλευσις τοῦ Ἰσλάμ


515 - Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΤΡΑΜΒΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ


Ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ συγκρίνουμε τὸν ΚΑ' αἰώνα μὲ τὸν Ε΄ αἰῶνα ὅταν παραπαίουσα ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία μέσα στὴν ἀσύλληπτη διαφθορά της καὶ τοὺς ἀποβλακωμένους αὐτοκράτορές της ὑπέκυπτε στοὺς βαρβάρους λαθρομετανάστες.
Σήμερα Οὐάσιγκτον εἶναι στὰ χέρια τῶν αὐτοκρατορίστων Κλίντον, Ὀμπάμα καὶ Μπάϊντεν ποὺ κυλιοῦνται στὴν ἀκολασία τῶν σεξουαλικῶν ὀργίων, συγκεντρώνουν τεράστιες περιουσίες μὲ ἀθἐμιτους τρόπους καὶ ὅλοι μαζὶ καταφέρονται -προσπαθῶντας νὰ τὸν λασπώσουν- κατὰ τοῦ μοναδικοῦ ἥρωος ποὺ προσπαθεῖ μὲ δόντια καὶ μὲ νύχια νὰ σώσῃ τὴν αύτοκρατορία, τοῦ Δονάλδου Τραμβίου.
Στὴν περιφέρεια τῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ κτῆσις Ἑλλὰς δύσκολα παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα τῆς καταρρεύσεως.
 Τὸ βασικὸ ἐρώτημα εἶναι: προφητεία τοῦ Νοστράδαμου πτώσεως τῆς ἰταλικῆς Ῥώμης καὶ τοῦ Βατικανοῦ στὰ χέρια τῶν μουσουλμάνων θὰ πραγματοποιηθῇ καὶ ἐὰν ναί, θὰ ἀντικατασταθῇ χριστιανισμὸς μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀντεκατεστάθη ἑλληνικὴ θρησκεία μὲ τὴν χριστιανική;
Ἐμεῖς ἐδῶ, ὡς πυγμαῖοι τῆς παραπαίουσας Αὐτοκρατορίας ἔχουμε μεσάνυχτα μὲ τὸν πλουμιστὸ ἀρχηγῖσκο μας τὸν Μητσοτάκη, περὶ ἀλλων νὰ τυρβάζῃ. Κολλᾶμε στὸν ἀντιτουρκισμὸ καὶ μόνον.
Δημήτρης Κιτσίκης                        6 Ὀκτωβρίου 2019


Oct 2, 2019

514 – Πλὴν Μπορέτου


514 – Πλὴν Μπορέτου
Στὴν Σπάρτη, ἔν ἔτει 2019, κάποιος μὲ τὸ ξενικὸ ὄνομα Μπορέτο, δεδηλωμένος ἀντιχριστιανὸς καὶ ἀνθεβραῖος, ἔχει ἕνα κουτούκι ποὺ ὀνομάζει «Οἰνοκράτης», τὸ ὁποῖο διατείνεται πὼς εἶναι café littéraire (λογοτεχνικὸ καφενεῖο). Τελείως ἄξεστος πρὸς τὴν λογοτεχνία καὶ τὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη ἐτόλμησε παρὰ ταῦτα νὰ μὲ καλέσῃ νὰ κάμω μιὰ ὁμιλία γιὰ τὸν Ἄγιδα Δ΄ τῆς Σπάρτης καὶ δυστυχῶς ἐγὼ ἐνέδωσα. Ὅταν στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας μου ἀνεφέρθην στὰ κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης περὶ Μακαβαίων καὶ Σπαρτιατῶν, ἐξεμάνη καὶ προσεπάθησε νὰ μὲ ἐκδιώξῃ ἀπὸ τὸ δῆθεν λογοτεχνικὸ καφενεῖο του ὅπου εἶχε συρρεύσει πλῆθος Σπαρτιατῶν ποὺ εἶχε τὴν σπάνια εὐκαιρία νὰ μὲ ἰδοῦν ἀπὸ κοντὰ καὶ νὰ μὲ ἀκούσουν. Ὅταν ὁ ἀπρεπὴς Μπορέτο αἰφνιδίως μὲ διέκοψε καὶ ἐξεμάνη κατὰ τὴς Παλαιᾶς Διαθήκης τὸ πλῆθος τῶν ἐγγραμμάτων Σπαρτιατῶν διεμαρτυρήθη ἐντόνως καὶ αὐτὸς βάζοντας τὴν οὐρὰ κάτω ἀπὸ τὰ σκέλια του ἀπεσύρθη. Παρὰ ταῦτα, τὴν ἑπομένη κατέβασε αὐθαιρέτως στὸ you tube ὁλόκληρο τὸ βίντεο τῆς ἐκδηλώσεως ποὺ  τὸν ἐξέθετε. Ἡ διαμαρτυρία τῶν ὀργανωτῶν τῆς ὁμιλίας μου ποὺ εἶσαν  ἐπιφανεῖς νομικοὶ καὶ δικηγόροι ὑπῆρξε ἄμεση μὲ τὴν προειδοποίησι ὅτι θὰ τὸν ἐμήνυαν ἐὰν  ἐξηκολούθη νὰ φέρεται ἀπρεπῶς. Τελικὰ καὶ μέχρι στιγμῆς τὸ βίντεο ἀπεκατεστάθη (βλέπε παραπάνω).Ἐδῶ τοῦ ἀφιερώνουμε τὸ παρακάτω ποίημα μὲ τὴν παραλλαγὴ τοῦ τελευταίου στίχου:  «Γιὰ Μπορέτους νὰ μιλοῦμε τώρα!»
Δημήτρης Κιτσίκης                               2 Ὀκτωβρίου 2019


"Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες, πλὴν Λακεδαιμονίων—"
Μποροῦμε κάλλιστα νὰ φαντασθοῦμε
πῶς θ' ἀδιαφόρησαν παντάπασι στὴν Σπάρτη
γιὰ τὴν ἐπιγραφὴν αὐτή. "Πλὴν Λακεδαιμονίων",
μὰ φυσικά. Δὲν ἦσαν οἱ Σπαρτιάται
γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγοῦν καὶ νὰ τοὺς προστάζουν
σὰν πολυτίμους ὑπηρέτας. Ἄλλωστε
μιὰ πανελλήνια ἐκστρατεία χωρὶς
Σπαρτιάτη βασιλέα γι' ἀρχηγὸ
δὲν θὰ τοὺς φαίνονταν πολλῆς περιωπῆς.
Ἆ βεβαιότατα "πλὴν Λακεδαιμονίων".
Εἶναι κι αὐτὴ μιὰ στάσις. Νιώθεται.
Ἔτσι, πλὴν Λακεδαιμονίων στὸν Γρανικό·
καὶ στὴν Ἰσσὸ μετά· καὶ στὴν τελειωτικὴ
τὴν μάχη ὅπου ἐσαρκώθη ὁ φοβερὸς στρατὸς
ποῦ στ' Ἄρβηλα συγκέντρωσαν οἱ Πέρσαι:
ποῦ ἀπ' τ' Ἄρβηλα ξεκίνησε γιὰ νίκην, κ' ἐσαρώθη.
Κι ἀπ' την θαυμάσια, πανελλήνιαν ἐκστρατεία,
τὴν νικηφόρα, τὴν περίλαμπρη,
τὴν περιλάλητη, τὴν δοξασμένη
ὡς ἄλλη δὲν δοξάσθηκε ποτέ,
τὴν ἀπαράμιλλη: βγήκαμ' ἐμεῖς
ἑλληνικὸς καινούριος κόσμος, μέγας.
Ἐμεῖς οἱ Ἀλεξανδρεῖς, οἱ Ἀντιοχεῖς,
οἱ Σελευκεῖς, κ' οἱ πολυάριθμοι
ἐπίλοιποι Ἕλληνες Αἰγύπτου καὶ Συρίας,
κ' οἱ ἐν Μηδία, κ' οἱ ἐν Περσίδι, κι ὅσοι ἄλλοι.
Μὲ τὲς ἐκτεταμένες ἐπικράτειες,
μὲ τὴν ποικίλη δρᾶσι τῶν στοχαστικῶν προσαρμογῶν.
Καὶ τὴν Κοινὴν Ἑλληνικὴ Λαλιὰ
ὥς μέσα στὴν Βακτριανὴ τὴν πήγαμεν, ὥς τοὺς Ἰνδούς.
Γιὰ Λακεδαιμόνιους νὰ μιλοῦμε τώρα!
Κ. Π. Καβάφης


Sep 30, 2019

513 -Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ


Ὁ Γιάννης Ψυχάρης (Jean Psichari)  ὁ ἑλληνογάλλος πράκτωρ τῆς Δύσεως ὑποβαθμίσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ σὲ γλῶσσα ἀφγανικοῦ ἁποικιακοῦ ἰδιώματος


513 -Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ὁ φραγκισμὸς ἐπέβαλε στὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ὡς αποικία τῆς Δύσεως τὴν διδασκαλία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς ὡς νεκρῆς γλώσσας ἔτσι ὅπως διδάσκεται στὴν Δύσι. 
Οὐδεὶς ὅμως Ἕλλην ὅπως οὐδεὶς Δυτικὸς δὲν ἠδυνήθη ποτὲ νὰ ὁμιλήσῃ τὴν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου ὡς ζωντανὴ γλῶσσα. 
Ἡ ὑποβίβασις τῆς Ἑλλάδος τοῦ 1821 σὲ τριτοκοσμικὴ ἀποικισμένη χώρα τῆς Δύσεως ἐπραγματοποιήθη μέσῳ τοῦ ἑλληνογάλλου Γιάννη Ψυχάρη ποὺ ἐπέβαλε τὴν Δημοτικὴ ὡς ἀφρικανικὸ καὶ ἀσιατικὸ ἰδίωμα κατασκευάζοντάς τὴν ὡς χιότικη παραλλαγὴ τὸ 1888 καὶ διδάσκοντάς την ὡς δῆθεν ἐθνικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν ἀποικιακὴ Σχολὴ Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν τῶν Παρισίων, μαζὶ μὲ ὅλες τὶς ἄλλες γλῶσσες τῶν ἀποικιῶν τῆς Δύσεως (τὰ ἰταλικά, ἰσπανικά, ἀγγλικὰ καὶ λοιπὲς δυτικοευρωπαϊκὲς γλῶσσες ἀπουσίαζαν ἀπὸ τὴν Σχολὴ ὡς γλῶσσες τῶν ἀποικιστῶν καὶ ὄχι τῶν ἀποικισμένων). 
Ὁ στόχος τοῦ Jean Psichari ἦταν νὰ κατασκευάσῃ ἕνα ὑποβαθμισμένο ἀποικιακὸ ἰδίωμα, τὴν δημοτική, ὥστε νὰ δύναται ἡ Δύσις νὰ παρουσιάζεται ὡς ἡ μόνη διάδοχος τῆς ἑλληνικῆς τῶν Ἀρχαίων. Ἀντιθέτως ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ ὡς ζωντανὴ γλῶσσα ἐσυνεχίζετο νὰ καταλαβαίνεται ἀπὸ τὸν ἀναλφάβητο ἕλληνα χωρικὸ ἐπεριωρίσθη ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς σὲ ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα τῆς ἀνατολικῆς ὀρθοδοξίας ὡστε νὰ μὴν δυνηθῆ ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνισμὸς νὰ ἀπελευθερωθῇ, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὄθωνος ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς παπικῆς ἀποικιοκρατίας. 
Σήμερα ὁ μόνος τρόπος ἀπελευθερώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὰ ἀποικιακὰ δεσμὰ τῆς Δύσεως εἶναι νὰ υἱοθετηθῇ ἡ ζωντανὴ γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου ὡς ἐθνικὴ γλῶσσα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς παγκόσμια ζωντανὴ γλῶσσα ὅλων τῶν χριστιανῶν δυτικῶν καὶ ἀνατολικῶν. 
Δημήτρης Κιτσίκης                                                                  30 Σεπτεμβρίου 2019

Sep 19, 2019

512 – Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ


512 

1 - Ἑλλὰς τετέλεσται: Ἡ γνώμη τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Βαρουφάκη καὶ τοῦ Ῥασσιᾶ

Ὀρθοδοξία:  
Βαρουφάκης:
Βλάσης Ῥασσιᾶς:

2 - ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΑΚΡΑΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ


Τὸ παραπάνω ἄρθρο τοῦ καθηγητοῦ Κώστα Γρίβα, πέρα γιὰ πέρα σωστὸ ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι μοναδικὸς τρόπος νὰ σωθῇ στὸ παρὰ πέντε τὸ νεκρὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν εἶναι βίαιη ἀνάληψις φασιστοκομμουνιστικοῦ (ἐθνικομπολσεβικικοῦ) καθεστῶτος ἀπὸ τὶς ἔνοπλες δυνάμεις (ἄμεση κατάργησις τοῦ κοινοβουλετισμοῦ τῶν κομμάτων) καὶ μὲ μόνον πρωταρχικὸ πρόγραμμα τὴν ἄμεση προώθησι: α)κατασκευῆς πυρηνικῆς βόμβας. β)πολιτικῆς γεννήσεων μὲ ὑποχρεωτικὸ ἐλάχιστο ὅρο παιδιῶν πέντε ἀνὰ οἰκογένεια.γ) τὴν βίαιη ἀπαγόρευσι οἱασδήποτε εἰσόδου ἀσιατικῶν καὶ ἀφρικανικῶν μεταναστῶν ποὺ δὲν συμμετέχουν στὴν ἐθνική τους παράδοσι στὶς ἀρχὲς τοῦ διαχρονικοῦ ἑλληνισμοῦ.δ) Κήρυξις ἐκτὸς νόμου τοῦ ὅλου βρυξελλικοῦ θεωρήματος τῶν ἀνθρωπίων δικαιωμάτων ὡς ἐγκληματικοῦ. Οἱοσδήπτε ἀντισταθῇ θὰ καταδικἀζεται σὲ θάνατο καὶ θὰ ἐκτελεῖται μὲ στόχο νὰ ἀδειάσουν οἱ φυλακὲς κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως.(massacres de Septembre, 1792, μὲ 1300 σφαγιασθέντες φυλακισμένους σὲ μερικὲς ἡμέρες ἀπο τὸ παρισινὸ λαό). Δημήτρης Κιτσίκης

3 - Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΗ ΕΛΛΑΣ

"Τι ήταν οι Τούρκοι και τι έγιναν –λέγει ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς- Τι ήμασταν οι Ελληνες και πώς μας καταπίνει η ευτέλεια" προσθέτει καὶ ποὺ τὸν ὑποχρεώνει "Ἡ Καθημερινή" νὰ γράφῃ μονοτονικὰ ἐνῷ ὁ ἴδιος εἶναι ὑπέρμαχος τῆς πολυτονικῆς γραφῆς!


4 - ΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ἤδη πρὸ δέκα ἐτῶν ὁ Καραμπελιᾶς διεπίστωνε μία αὐξάνουσα τάσι πρὸς ἐπάνοδο στὸ σχῆμα τῆς Ὀθωμανικῆς  Αὐτοκρατορίας . Ἀπὸ τὸ 2009 ὁ νεωθωμανισμὸς στὴν Ἑλλάδα ποὺ περιγράφει ὁ Καραμπελιᾶς, αὐξάνεται συνεχῶς ὅσο ἀποδεικνύεται πὼς τὸ κράτος τοῦ ΄21 ὑπῆρξε ἕνα failed state καὶ τελευταῖα μάλιστα νεκρό.


5 - Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ

Σχόλιο Παναγιώτη Η. Στὸ Προσωποβιβλίο:

Ἀπὸ τὸ παρακάτω τουὶτ τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ φαίνεται  ξεκάθαρα ἡ ἀλήθεια τῶν λεγομένων τοῦ καθηγητοῦ Κιτσίκη  περὶ φασιστοῦ Δονάλδου. Τὸ τρίπτυχο Πατρίς·Θρησκεῖα·Οἰκογένεια ποὺ προστάζει ὁ φασισμὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐκφραστῇ καλλίτερα ἀπὸ τὸν Δονάλδο. Ἰδοὺ οἱ ἀποδείξεις.


Ὁ Τράμβιος τουϊτάρει στὶς 17 Σεπτεμβρίου 2019: 6 - ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΟ ΘΑ ΜΕΙΝΗ

Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης γράφει στὶς 14 Σεπτεμβρίου 2019, στὸ προσωποβιβλίο:

Τὴν νύκτα χθές, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα εἶδα τὸν Πᾶνο Καμμένο, τὸ φθινόπωρο τοῦ 2018, μπαρουτοκαπνισμένος ἀπὸ τέσσερα χρόνια ὑπουργείου Ἀμύνης τοῦ ἄλλοτε ἐνδόξου ἑλληνικοῦ στρατοῦ, τραυματισμένος ἀπὸ τὴν ἀνήκουστη προδοσία τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν κατὰ τῆς ὁποίας εἶχε ὁρκισθῆ ὅτι δὲν θὰ τὴν ἄφηνε νὰ περάσῃ, νὰ παραδίδῃ τὴν δάδα τῆς ἐξεγέρσεως στὶς 13 Ἰανουαρίου 2019 στὸν ἄλτερ ἔγκο του, τὸν ναύαρχο Εὐάγγελο Ἀποστολάκη, μὲ ἐντολὴ νὰ ἐξεγείρη τὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ στρατοῦ ἐνισχύοντάς τους μὲ τὸ ὁπλοστάσιο ἀποθηκευμένο στὴν Λέρο. Διότι οἱ πάντες γνωρίζουν χωρὶς ὅμως νὰ πράττουν πὼς μόνον μία στρατιωτικὴ ἐξέγερσις δύναται νὰ θέσῃ καὶ πάλι τὴν ἐξευτελισμένη χώρα μας στὰ πόδια της. Ἦταν ὅμως ὄνειρο καὶ ὄνειρο θὰ μείνη.

Δημήτρης Κιτσίκης                    19 Σεπτεμβρίου 2019