Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 11, 2019

473 - Ὁ ἱστορικὸς ἐπιστήμων ὡς μελλοντολόγος
473 - Ὁ ἱστορικὸς ἐπιστήμων ὡς μελλοντολόγος

Ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη χωλαίνει ὅταν περιορίζεται στὸ παρελθὸν καὶ ἐπιβάλλει στὸν ἑαυτό της θεματικούς, χρονικοὺς καὶ χωρικοὺς  φραγμοὺς. Τὸ πρότυπο τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ ὑπῆρξε ὁ βρεταννὸς Ἀρνόλδος Τόϋνμπη (1889-1975) μὲ τὴν δωδεκάτομη πλανητικὴ ἱστορία του, ποὺ φέρει τὸν τίτλο A Study of History, τὸ δὲ πρότυπο τῶν ἀποτυχημένων ἱστοριῶν εἶναι ἡ πληθώρα τοπικῶν ἀφηγημάτων ποὺ περιορίζονται σὲ περιορισμένο θέμα χρόνο καὶ χῶρο.

 Ὁ ἄξιος ἱστορικὸς πρέπει νὰ χειρίζεται ταυτοχρόνως δύο ἐργαλεῖα: τὸ τηλεσκόπιο καὶ τὸ μικροσκόπιο, δηλαδὴ νὰ τοποθετῇ τὸν ἱστορικὸ ἄνθρωπο ταυτοχρόνως ἐντὸς τοῦ πλανήτου καὶ ἐντὸς  τοὺ χωριοῦ του.

Στὶς 24 Μαρτίου 1999 ξεκίνησε ὁ πλανητικὸς πόλεμος μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ποὺ θὰ λήξῃ μὲ πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα τριάντα χρόνια ἀργότερα, μὲ ὁλικὴ σύγκρουσι ΗΠΑ-Κίνας. Τὸ 2006 ἀπεφάσισα λοιπὸν νὰ διδάσκω κάθε χρόνο στοὺς φοιτητές μου ὄχι τὸ παρελθὸν ἀλλὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου, ὄχι  ὡς προφήτης ἤ ἀστρολόγος ἀλλὰ ὡς μελλοντολόγος ἱστορικός. Ἤδη διανύω τὸ 13ο ἔτος τοῦ μαθήματος αὐτοῦ ποὺ δὲν ἐπαναλαμβάνει σὲ τίποτα τὰ προηγούμενα μαθήματα ἀλλὰ διδάσκει τὸ νόημα τῶν ἐξελίξεων τῶν γεγονότων εἰς τὸ γίγνεσθαι πρὸς τὴν τελικὴ καταστροφή.

Στὸ πλανητικὸ αὐτὸ πλαίσιο ἐντάσσεται βεβαίως καὶ τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο ποὺ πορεύεται πρὸς τὴν ἀναπόφευκτη ἀναγέννησί του μὲ προορισμὸ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν συμπαντική του διάστασι. Ἡ αἰσιοδοξία μου ὡς πρὸς τὸ μέλλον τοῦ Γένους μας εἶναι ἀκατανίκητη βασισμένη καὶ μόνον σὲ ἀντικειμενικὰ στοιχεῖα ποὺ συνεχίζω νὰ παρουσιάζω κάθε χρόνο στοὺς φοιτητές μου.

Δημήτρης Κιτσίκης                             11 Ἰανουαρίου 2019

Jan 6, 2019

472 – Ὁ βιασμὸς τῆς παραδόσεως

Ἡ Μαντόννα
472 – Ὁ βιασμὸς τῆς παραδόσεως

Μία ὑγιὴς κοινωνία βασίζεται στὴν γνώσι καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν νόμων τῆς φύσεως προσαρμοσμένων σὲ μία ἁρμονικὴ κοινωνία. Μόνον ἡ παραδοσιακὴ ἑλληνική (Σωκράτης) καὶ κινεζική (Κονφούκιος) κοινωνία ἐβασίσθησαν πλήρως στὴν ἀρχὴ αὐτὴ ἐπεκφραζομένη μἐ τὶς ἔννοιες τῆς διαλεκτικῆς καὶ τῆς ἁρμονίας. Ἀντιθέτως ἡ Δύσις πλήρως ἀπέτυχε.

Μία τέτοια κοινωνικὴ προσαρμογὴ ἔφερε τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. Χωρὶς τὸν οἰκογενειακὸ θεσμὸ ἡ κοινωνία καταρρέει.

Ἡ φύσις δίδει στὸ ἀρσενικὸ τὴν ἐπιθετικὴ σεξουαλικὴ ὁρμὴ γιὰ νὰ ἐμβολίσῃ τὸ θηλυκὸ ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ παθητικὴ σεξουαλικότητα, μὲ σκοπὸ τὴν τεκνοποίησι. Ἡ κοινωνία προσαρμόζει τὴν φυσικὴ αὐτὴ σχέσι ἀνδρός-γυναικὸς στὴν ὀργάνωσι τῆς  οἰκογενείας ὥστε ἡ σεξουαλικὴ ἀνδρικὴ ἀνάγκη προσαρμοσμένη μὲ τὴν τεκνοποίησι νὰ ἐλέγχεται στὰ ὅρια τῆς ἑστίας (οἰκογένεια ἐντὸς οἴκου).

Τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἠδυνήθη τὸ 732 μ.Χ. νὰ καταλάβῃ τὴν δυτικὴ κοινωνία στὸ Poitiers διότι εὑρέθη ἐνώπιον ὀργανωμένης παραδοσιακὰ γαλλικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία τότε ἠκολούθει τὴν Κωνσταντινούπολι. Σήμερα τὸ Ἰσλὰμ ἐπιβάλλεται στὴν Δύσι ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς γαλλικῆς οἰκογενείας.

Ἡ θρησκεία εἶναι βάσις οἱασδήποτε παραδοσιακῆς κοινωνίας συνεπῶς βασιζομένης στὴν οἰκογένεια. Δύο εἶναι οἱ κίνδυνοι συνδεδεμένοι μὲ τὴν παρακμὴ τῆς Δύσεως ποὺ ἀπειλοῦν τὴν παραδοσιακὴ κοινωνία: ὁ ῥασιοναλισμὸς ποὺ φέρνει ἀκαμψία καὶ θρησκευτικὸ φανατισμὸ καὶ στὸν ἀντίποδα ἡ χαλάρωσις τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν.

Ὁ ῥασιοναλισμὸς στὸν δυτικὸ χριστιανισμὸ ἀποπέμπει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας στὴν συγκρότησι τοῦ κλήρου μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ σεξουαλικότητα εἶναι ἁμαρτία καὶ συνεπῶς ὁ κληρικὸς ἐντὸς τῆς δυτικῆς κοινωνίας δὲν πρέπει νὰ νυμφεύεται καὶ πρέπει νὰ ἀπόσχῃ ἀπὸ τὴν σεξουαλικὴ πράξι (πρόκειται γιὰ παρὰ φύσῃ ἔννοια). Ἀποτέλεσμα ἡ ἐνθάρρυνσις τῆς παιδεραστίας στοὺς κληρικούς. Ἡ δὲ χαλάρωσις τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν ἐνθαρρύνει τὴν θηλυκὴ ἐνδυματικὴ προκλητικότητα καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία στὸν ὄνομα τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας.

Ἡ ἄμυνα τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Ἰσλὰμ παραμένει στὰ χέρια τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὁποία ὅμως κάθεν ἡμέρα ποὺ περνᾷ ἐξασθενεῖ  λόγῳ ταχείας δυτικοποιήσεως. Ἡ αὔξησις τῆς σεξουαλικῆς ἐγκληματικότητος -καὶ τῆς γενικευμένης ἐγκληματικότητος ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ- θὰ φθάσῃ, ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ βίαη καὶ κάθετη ἀντίδρασις, στὸν θάνατο τῆς δυτικῆς χριστιανογενοῦς κοινωνίας καὶ τὴν ἀντικατάστασί της μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἰσλάμ. Ἐκτὸς καὶ ὑπάρξῃ κατάργησις τοῦ δυτικοῦ πολιτεύματος τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν δυτικῶν ἀξιῶν καὶ ἀντικατάστασίς της μὲ τὴν λαοκρατία βασισμένη στὶς θρησκευτικὲς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Δονᾶλδος Τράμβιος νυμφευμένος μὲ Σλαῦα, θῦμα ὁ ἴδιος τῆς σεξουαλικῆς δυτικῆς διαστροφῆς ἴσως συμβάλλει στὴν σωτηρία τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                     6 Ἰανουαρίου 2019


Jan 2, 2019

471 - Ἡ χρονιὰ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ: τὸ 2019Ζήτω ὁ κομμουνισμός, ζήτω ὁ φασισμός, ζήτω ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός

471 - Ἡ χρονιὰ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ: τὸ 2019

Στὸν Μεσοπόλεμο ἡ μεγάλη ἀντιδικία ὑπῆρξε μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων ἐκφάνσεων τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, κατὰ τῶν ὁποίων οἱ ἀντίπαλοί τους φιλελεύθεροι σοσιαλδημοκράτες εἶχαν ἐπιτύχει νὰ ξεσηκώσουν τοὺς ὀπαδούς των σὲ ἀλληλομισουμένους, ἀποκαλῶντας τοὺς μὲν ἀκροδεξιοὺς τοὺς δὲ ἀκροαριστερούς, προωθῶντας τὸν ἑαυτό τους σὲ δημοκράτες, προσπαθῶντας δὲ νὰ πείσουν ὅτι ἡ δημοκρατία ποὺ τόσο πολὺ ἀπεχθάνοντο οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοί μας, ἦταν τὸ καλύτερο πολίτευμα.

Τὸ 1945 κατέρρευσε ὁ φασισμὸς καὶ τὸ 1989 κατέρρευσε ὁ κομμουνισμός. Ἡ διπλὴ αὐτὴ κατάρρευσι ἦταν ἡ μεγίστη προσφορὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ διότι ἐπέτρεψε στὶς δύο ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες ποὺ εἶχαν δραπετεύσει στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου νὰ ἑνωθοῦν ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ καὶ μὲ ἐθνικομπολσεβικικὴ ἡγέτιδα τὴν Κίνα νὰ ἐπιστρέψουν ἡνωμένες στὴν Δύσι μὲ στόχο νὰ τὴν μεταλλάξουν καὶ αὐτὴ σὲ ἐθνικομπολσεβικική κοινωνία. Τὸ 2019 προβλέπεται λοιπὸν ὁ θρίαμβος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ πέραν τῶν ἐκφράσεων πολιτικῆς ὀρθότητος δεξιᾶς-ἀριστερᾶς καὶ δημοκρατίας καὶ τὸν καταποντισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σόρος τῶν τραπεζῶν. Παντοῦ στὸν κόσμο ὑπερισχύει τὸ ἐθνικομπολσεβικικὸ πνεῦμα τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου Τραμβίου.

Μὲ ἀρχὴ τὸν καστρισμὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς  ἐξηλίχθη σταδιακὰ σὲ τσαβισμό-μαδουρισμὸ καὶ μέχρι τὸν σημερινὸ τραμβιστὴ τοῦ Νότου, τοῦ Μπολσονάρου τῆς Βραζιλίας. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς τῆς τριτοκοσμικῆς Ἀργεντινῆς τῆς Ἐβίτα Περὸν δὲν ἀπεβίωσε ποτὲ στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Οἱ δημοσιογράφοι γαλουχημένοι μὲ τὸν σοσιαλδημοκρατικὸ μῦθο ἀριστερᾶς-δεξιᾶς συνεχίζουν νὰ μὴν καταλαβαίνουν τὶ ἐστὶ ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ κολλημένοι στὸν ἀντιτραμβισμό τους ἀναλύουν μὲ φαντασιόπληκτο τρόπο τὰ συμβαίνοντα στὸν πλανήτη. (βλέπε: https://slpress.gr/diethni/apo-ton-fintel-ston-mpolsonaroy-i-metallaxi-tis-latinikis-amerikis/). Χαρακτηριστικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀντιμετώπισις ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους τῶν σχέσεων Τραμβίου μὲ τὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ Βόρειο Κορέα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Ἰανουαρίου 2018


Dec 27, 2018

470 - Ἡ ἐπάνοδος τῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ Τραμβίου
Πορθητὴς καὶ ΓεννάδιοςἜρντογαν καὶ Βαρθολομαῖος

470 - Ἡ ἐπάνοδος τῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ Τραμβίου

1 - Ὁ Τράμβιος ἔχει ἕναν καὶ μοναδικὸ στόχο: νὰ πολεμήσῃ τὴν Κίνα καὶ νὰ καταστρέψῃ τὴν ἰσχύ της.
2 – Γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὸν στόχο του χρειάζεται νὰ συσπειρώσῃ τοὺς πάντες σὲ μιὰ συμμαχία κατὰ τῆς Κίνας
3 - Ἤδη ἥνωσε τὶς δύο Κορέες γιὰ νὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ κατὰ τῆς Κίνας.
4 - Ἀγωνίζεται κατὰ τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ ὀμπαμικοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου τοῦ Σόρος γιὰ νὰ σώσῃ τὴν ἀμερικανορωσσικὴ συμμαχία.
5 – Πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὸ Ἰράν, συνεπῶς νὰ δυσαρεστήσῃ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ νὰ πείσῃ τὸ Ἰσραὴλ νὰ ἀφήσῃ τὸ Ἰρὰν μὲ τὴν Συρία τοῦ Ἀσὰντ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ πόδια τῆς Ἱερουσαλήμ.
 6 – Γιὰ νὰ ἐπιτυχῃ τὴν Νέα Γιάλτα μὲ τὴν Ῥωσσία πρέπει νὰ ἑνώσῃ τὸ ἑλληνοτουρκικὸ Αἰγαῖο μὲ ἀναβίωση τῆς βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ ἰσχυρὸ ἄνδρα τύπου τοῦ πάλαι ποτὲ Πορθητοῦ. Πρὸς τὸ παρὸν ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν δὲν ὑπάρχει. Ἁπλῶς ὁ Τράμβιος ψάχνει γιὰ ἕναν Γεννάδιο ὡς ὑποστηρικτὴ τοῦ Ἔρντογαν (Πᾶνος Καμμένος; Δημήτρης Κιτσίκης; Βαρθολομαῖος; ...)
 7 – Οἱ Κοῦρδοι, δηλαδὴ οἱ Ἀλβανοὶ τῆς Ἀνατολῆς εἶναι ὑποχρεωτικὰ οἱ μεγάλοι χαμένοι καὶ μόνη τους ἐλπὶς εἶναι νὰ προσκολληθοῦν ὡς αὐτόνομοι ἐντὸς τῆς μελλοντικῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Εἰδικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς Ἀρμενίους οἱ Κοῦρδοι εἶναι κόκκινο πανί.
8 - Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀσύλληπτη σημερινῆ παρακμὴ τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἡ Ἱστορία παρομοιάζει μὲ τὴν παρακμή τους τοῦ 1453, ἡ καλύτερη λύσι εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπιθυμεῖ ὁ Τράμβιος.
9 – Μἐ τόσους ἐχθρούς, μία δολοφονία τοῦ Τραμβίου, ὄχι μόνον δὲν θὰ δώσῃ τὴν λύσι στοὺς ἐχθρούς του ἀλλὰ θὰ ἐπιταχύνῃ τὴν ἕλευσι τοῦ Ἀρμαγεδδῶνος μὲ πόλεμο κατὰ τῆς Ῥωσσίας ποὺ ὡς σύμμαχος τῆς Κίνας θὰ συντρίψῃ τὴν Δύσι. Σαφῶς, γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες μόνη λύσις εἶναι τοῦ Τραμβίου καὶ ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             27 Δεκεμβρίου 2018

Παρακάτω σχετικὸ σημερινὸ κείμενο ποὺ μοῦ ἔστειλε ὁ φίλος στρατηγὸς Νῖκος Καρατουλιώτης:
 " Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Συρία, που ανακοινώθηκε από τον Ντόλαντ Τράμπ, θα δώσει την ευκαιρία στο Ισλαμικό Κράτος να ανασυνταχθεί. Δήλωσε ο σιναπισμός  Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (αραβο-κουρδικός, συνασπισμός υπό την διοίκηση των ΗΠΑ).
Η Μόσχα εκτιμά ότι απόφαση αποχώρησης των ΗΠΑ δημιουργεί καλές προοπτικές για την πολιτική διευθέτηση της κρίσης στην Συρία.
Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι ετοιμάζονται να εισβάλουν στην περιοχή και να «θάψουν στα χαρακώματα» τους Κούρδους της περιοχής ανατολικά του Ευφράτη, σύμφωνα με δηλώσεις του  Τούρκου υπουργού Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.
Με την αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή δεν υπάρχει εμπόδιο για το Ιράν να ανοίξει διάδρομο, με τον οποίο μέσω Ιράκ-Συρίας- Λίβανο, να φτάσει στην Μεσόγειο.
Το Ισραήλ διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτρέψει στην γειτονική Συρία να εξελιχτεί σε προγεφύρωμα της Τεχεράνης.
Η αποχώρηση των ΗΠΑ από την περιοχή και το ενδεχόμενο αμερικανοτουρκικής σύγκλησης ανησυχούν Ελλάδα και Κύπρο, με αποτέλεσμα τόσο Αλέξης Τσίπρας να δηλώσει «έχουμε μια ανησυχία …. Για τις εξελίξεις στη Συρία», αλλά ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις της Λευκωσίας.
Στην Ελλάδα επικρατεί μέγας προβληματισμός καθόσον η κυβέρνηση υπολόγιζε πολύ  στις ΗΠΑ για τον περιορισμό της Τουρκικής επιθετικότητας.
Η Real politik διαψεύδει την ύπαρξη ηθικής στις διεθνείς σχέσεις. Συμφέροντα και μόνο υπάρχουν.
Ο πολιτικός αμοραλισμός τόσο των ΗΠΑ αλλά και της Ρωσίας είναι εμφανέστατος στο ξεπούλημα του κουρδικού λαού.
Ο φόβος της εγκατάλειψης του ελληνισμού (Κύπρος και Ελλάδα), στις ορέξεις των Τούρκων τόσο από τις ΗΠΑ, αλλά και από την Ρωσία, είναι εμφανείς.
Ήδη η λαλίστατη Μόσχα σχετικά με την επιθετικότητα των τούρκων στο Αιγαίο και ειδικά τα Χριστούγεννα, αυτή την φορά σιώπησε.
Η Ελλάδα με τις ενέργειες της ( ματαίωση της συμφωνίας TOMA BMP-3, απέλαση ρώσων διπλωματών, ματαίωση του South Stream, κλπ), έχει κατορθώσει να έρθει αντιμέτωπη με την Ρωσία, που ήταν διαχρονικά ένα καλός σύμμαχος των ελληνικών συμφερόντων στην Μεσόγειο – Αιγαίο.
Από την άλλη μεριά, λειτουργώντας ως «υπάκουος σύμμαχος» των ΗΠΑ, ακόμη και σε βάρος των συμφερόντων της, αποδεδείχθηκε ότι η Αμερική θεωρεί δεδομένη την Ελλάδα… με ότι αυτό σημαίνει.
Συμπερασματικά αλλά και εκ του τρόπου δράσεως της Τουρκίας διαχρονικά, εύκολα δύναται να εξαχθεί το συμπέρασμα: ότι μόλις  η Τουρκία  κλείσει το μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή της Συρίας, θα στραφεί προς δυσμάς (Αιγαίο-Μεσόγειοο), αναβαθμισμένη γεωπολιτικά  και εμπειροπόλεμη στρατιωτικά.
Οι μετριότητες και ανθυπομετριότητες  που απαρτίζουν το πολιτικό σκηνικό αδυνατούν να διαχειρισθούν προβλήματα τέτοιου γεωστρατηγικού μεγέθους και ενδεχομένως πολύ σύντομα να βρεθούμε προ αδιεξόδου, αλλά ακόμη και ενώπιον  εθνικού ακρωτηριασμού.
Κοζάνη 27/12/18
Νίκος Καρατουλιώτης Υποστράτηγος Ε.Α" 


Οἱ τρεῖς βαρβαρικοὶ λαοὶ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου

Dec 20, 2018

469 - Ἀπὸ τὰ τουρκικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ, στὰ ἰσραηλινὰ Κιμποὺτς καὶ τὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια.1935 –Τουρκία: Κορίτσια τῶν Ἰνστιτούτων τοῦ Χωριοῦ

469 - Ἀπὸ τὰ τουρκικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ, στὰ ἰσραηλινὰ Κιμποὺτς καὶ τὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια.

Τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ κρατίδιο μετὰ τὴν μοναδικὴ ἀλλὰ ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ Καποδίστρια, ἐγεννήθη ἐξ ἀρχῆς θνησιγενές. Ἐπὶ διακόσια χρόνια ἠρκέσθη νὰ ἀντιγράψῃ μὲ τὸν χειρότερο τρόπο τὴν Δύσι χωρὶς νὰ δημιουργήσῃ τίποτα τὸ αὐθεντικό. 

Ἀνεφέρθην στὸ προηγούμενο σημείωμά μου στὰ ληστρικὰ ἑλληνικὰ φροντιστήρια. Ἀντιθέτως οἱ γείτονές μας, Τοῦρκοι  καὶ Ἰσραηλινοί, ποὺ ἐμεῖς τολμᾶμε νὰ ὑποβιβάσουμε, ὑπῆρξαν ἐξόχως δημιουργικοί. Σὲ πρόσθετο σημείωμα θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἰσραηλινὰ κιμπούτς. Ἐδῶ θὰ παρουσιάσουμε τὰ ὀλιγώτερο γνωστὰ τουρκικὰ κεμαλικὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ.

Τὸ 1935,  ὁ τοῦρκος παιδαγωγὸς Ἰσμαΐλ Χακκὶ Τονγκοὺτς ἐπινόησε τὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ χωριοῦ μὲ μορφὴ ποὺ θὰ εἶχε γοητεύσει τὸ Μάο Τσέ-τούνγκ . Τὰ ἀντιλαμβάνετο ὄχι μόνον ὡς κέντρα ἐκπαιδεύσεως ἀλλὰ καὶ ὡς παραγωγικὲς αὐτοχρηματοδοτημένες  μονάδες (βλ. λεπτομέρειες στὸ βιβλίο μου, Συγκριτικὴ Ἱστορία Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸν 20ο αἰῶνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας).

Τὰ ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια ποὺ τελείωναν τὸ δημοτικὸ σχολεῖο στὸ χωριὸ ἠμποροῦσαν νὰ πηγαίνουν στὸ οἰκοτροφεῖο (ἰνστιτοῦτο τοῦ χωριοῦ) τοῦ ὁποίου τὰ κτίρια ἔκτιζαν οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές. Οἱ σπουδὲς διήρκουν πέντε ἔτη, μὲ τὴν λήξι τῶν ὁποίων οἱ τελειόφοιτοι ἐπέστρεφαν στὰ χωριά τους ὡς δημοδιδάσκαλοι.

Τὰ οἰκοτροφεῖα αὐτὰ ἀπετέλουν αὐτόνομεςε κοινότητες μὲ ἰδικά τους κτήματα στὰ ὁποῖα ἠργάζοντο οἱ μαθητὲς καὶ οἱ δάσκαλοί τους γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀνάγκες τους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ θεωρητικὰ μαθήματα ἐδιδάσκοντο καὶ μία τέχνη. Κατεσκεύαζαν δρόμους, γέφυρες, κτίρια, ἐπισκεύαζαν τρακτέρια, ἐκαμαν ἀναδασώσεις, ἠσχολοῦντο μὲ τὴν φυτοκαλλιέργεια, ἐφρόντιζαν τὰ ζῶα καὶ ἤξεραν νὰ δώσουν τὶς πρῶτες βοήθειες στοὺς τραυματίες καὶ τοὺς ἀρρώστους, ἐμάθαιναν νὰ ἐπιδίδονται στὶς τέχνες καὶ τὰ ἀθλήματα.

Μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια, στὸ Ἰνστιτοῦτο, οἱ ἀπόφοιτοι εἶχαν τὶς ἱκανότητες ὄχι μόνον νὰ διδάξουν σὲ ἕνα χωριὸ ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀγρότες στὴν ζωή τους καὶ τὶς ἀγροτικές τους ἐργασίες, νὰ τοὺς γνωρίσουν νέες ἰδέες καὶ μεθόδους. Κάθε ἀπόφοιτος Ἰνστιτούτου ἀνελάμβανε τὴν ὑποχρέωσι νὰ διδάσκῃ κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες τοὐλάχιστον γιὰ εἴκοσι χρόνια.

Τὰ Ἰνστιτοῦτα τοῦ Χωριοῦ διεμόρφωσαν μία ἐνθουσιώδη νεολαία συνηθισμένη στὴν κοινοβιακὴ ζωὴ καὶ προσκολλημένη στὸν ἀγροτικὸ κόσμο.

Παράλληλα, μὲ ἐξ ἴσου πρωτότυπες μέθοδοι οἱ Τοῦρκοι κεμαλιστὲς ἀνέπτυξαν στὶς πόλεις μία παραγωγικὴ βιομηχανία ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα σύγχρονο κράτος ποὺ μετρᾷ μεταξὺ τῶν σημαντικῶν μοντέρνων δυνάμεων τοῦ πλανήτου, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ Ἰσραήλ.

Καὶ σήμερα ἡ ὑπανάπτικτη ἑλληνικὴ κολωνακιώτικη ἐπαρχιωτίλα ποὺ κατέστρεψε τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ προοδευτικὴ οἰκογένεια τῶν Ἀγγελοπουλαίων ἡ ὁποία ἔφερε τὴν γνώσι καὶ τὴν βαρειὰ βιομηχανία στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἵδρυσι τῆς Χαλυβουργικῆς (ὅπως τὸ 1975 εἶχε καταστρέψει καὶ μία ἄλλη ἑλληνικὴ προοδευτικὴ οἰκογένεια, αὐτὴ τοῦ Στρατῆ Ἀνδρεάδη),  τολμᾷ νὰ χαρακτηρίζῃ τὰ δύο αὐτὰ παραδειγματικὰ κράτη, Τουρκομογγόλους καὶ κακόβουλους Ἑβραίους, ἐνῷ δὲν εἶναι κἄν σὲ θέσι νὰ οἰκοδομήσῃ μία σύγχρονη κοινωνία, εἴτε αὐτὴ εἶναι φιλελεύθερη, κομμουνιστικὴ ἤ φασιστική.

Δημήτρης Κιτσίκης                 20 Δεκεμβρίου 2018
468 – Μία ξεχασμένη ὑπόθεσις: Ἡ κατάργησις τῶν φροντιστηρίων

Μόνον δωρεὰν λαϊκὰ φροντιστήρια χρειάζεται ὁ ἑλληνικὸς λαός


468 – Μία ξεχασμένη ὑπόθεσις: Ἡ κατάργησις τῶν φροντιστηρίων

Ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἀναλάβῃ τὴν ἡγεσία τῆς χώρας ὁ Πᾶνος Καμμένος, θὰ χρειασθῇ ὁ ὑπουργός του Παιδείας του νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν πληγὴ τῶν  ἰδιωτικῶν ἐπὶ πληρωμῇ  φροντιστηρίων. 

Ἐφ’ὅσον τὸ ἐκπαιδευτικὸ ἑλληνικὸ σύστημα ἀκολουθῇ τὸ γαλλικὸ τῆς κρατικῆς  παιδείας δὲν ἔχει νόημα ἡ ὕπαρξις ἰδιωτικῶν φροντιστηρίων. Ἐγώ, ἔκαμα ὅλες μου τὶς σπουδὲς στὴν Γαλλία, ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ μέχρι καὶ τὴν Σορβόννη καὶ τὸ ντοκτορὰ χωρὶς ποτὲ νὰ ἔλθω σὲ ἐπαφὴ μὲ σύστημα ἐπὶ πληρωμῇ φροντιστηρίων ποὺ ἀπαγορεύεται στὴν Γαλλία, ὅπως καὶ ποτὲ στὴν Γαλλία δὲν ἔδωσα φακελλάκι σὲ ἱατρὸ οὔτε κἄν μία φιάλι κρασιοῦ ὡς δῶρο σὲ καθηγητή. 

Στὴν Ἑλλάδα τῆς ἀρπαχτῆς, ἀκόμη καὶ ὁ μακαρίτης Παπαδόπουλος ὅταν ἀνέλαβε τὸ 1967, ἀπέτυχε, παρὰ τὴν προσπάθειά του καὶ τὶς δικτατορικές του ἐξουσίες, νὰ κλείσῃ τὰ φροντιστήρια. 

Ἐπὶ μελλοντικοῦ καθεστῶτος Καμμένου , ἰδιωτικὰ φροντιστήρια καὶ φακελλάκια ἰατρῶν ὄχι μόνον θὰ ἀπαγορεύονται ἀλλὰ φροντιστὲς καὶ λαδέμποροι ἰατροὶ θὰ θεωροῦνται ἐγκληματίες πρώτης κατηγορίας, ὡς σικελικὴ μαφία ποὺ κατακλεύουν τὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ θὰ καταδικάζονται, μὲ τὴν πρώτη ἤδη παράβασι, σὲ πολυετῆ φυλάκισι. 

Δημήτρης Κιτσίκης                                              20 Δεκεμβρίου 2018

Dec 18, 2018

467 – Τὸ νέο ἸσραήλἘκάθησα στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς γενέτειρας Κρήτης. Ἰδοὺ οἱ πέτρες σὰν τὰ γυμνὰ ὀστὰ τοῦ Ἰεζεκιήλ. Ἡ Ἑλ-λάς, ὅπου «λάς» ἐστὶ πέτρα, πέτρα τῶν θεῶν καὶ  «ἑλ», ὁ ἥλιος ποὺ ἀνασταίνει τὴν πέτρα.


Ὁ Πᾶνος Καμμένος ὁμιλεῖ:


467 – Τὸ νέο Ἰσραήλ

Ὡς γεωπολιτικὸς καὶ διεθνολόγος ἀγνοῶ τὰ οἰκονομικά. Ἄλλωστε μὲ ἀριθμοὺς δύναται κανεὶς νὰ ἀποδείξῃ ὅ,τι θελήσῃ:  ὅτι ἡ οἱαδήποτε καμήλα εἶναι ἄτι. Βασίζομαι λοιπὸν σὲ ἰδικά μου δεδομένα καὶ ἀξιοποιῶ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔδωσε σήμερα ὁ Πᾶνος Καμμένος στὴν Βουλὴ τοῦ ἔργου τῆς κυβερνήσεως.

Τὸ 1919 εἶχε ἀνατείλει γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων μία τεραστία ἐλπίδα. Ὠνόμασα στὰ βιβλία μου τὴν προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, οἰκοδόμησι ἑνὸς πρώτου Ἰσραήλ, πρὸ τὴς ἐμφανίσεως τοῦ δευτέρου Ἰσραὴλ τὸ 1948. Ἀλλὰ τρία χρόνια ἀργότερα ἡ προσπάθεια κατέρρευσε μὲ τραγωδία. Τί εἶχε συμβεῖ; Ὁ Βενιζέλος εἶχε ἀκολουθήσει ἐθνικιστικὴ πολιτικὴ, δηλαδὴ μία ξενόφερτη ἰδεολογία,  ἀντὶ νὰ βασισθῇ στὶς ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὅπως τὸ ἔκαμε ἀργότερα τὸ Ἰσραήλ, στὴν οἰκοδόμησι τοῦ κράτους τῶν Ἑβραίων.

Τὸ 1948, τὸ Ἰσραὴλ συνεκροτήθη μὲ τὸ κομμουνιστικὸ ὅραμα τοῦ παγκοσμίου σοσιαλισμοῦ ἀλλὰ χωρὶς νὰ προδώσῃ τὰ βασικά του ἰδανικὰ καὶ νὰ ὑποπέσῃ στὸν ἐθνικισμό, προσηρμόσθη στὸν σιωνισμό δηλαδὴ στὰ ἰδιαίτερα ἰδανικά τοῦ Γένους τῶν Ἑβραίων. Βλέποντας πρὸς τὰ ὀπίσω τὰ γεγονότα στὴν Ἑλλάδα τὸ 2015, ἀντιλαμβάνομαι τώρα ὅτι κάτι τέτοιο συνέβη μὲ τὸν Σύριζα. Ὁ Τσίπρας, ἀπὸ κομμουνιστὴς καὶ διεθνιστής, προσήρμοσε τὴν δράσι του στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ μαζί του ἐπροχώρησε μία μοναδικὴ προσωπικότης ποὺ ἀρκούντως ἐχλευάζετο, διότι διαφορετικός, ὀνόματι Πᾶνος Καμμένος.

Φθάσαμε στὸ τέλος τῆς κυβερνητικῆς των τετραετίας καὶ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μακριὰ ἀπὸ τὸν ξενόφερτο ἐθνικισμό, προβάλλοντας ἀξίες ἑλληνικές, Τσίπρας καὶ Καμμένος ἐτοποθέτησαν τὴν χώρα σὲ θέσι ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴν τοῦ Ἰσραήλ.

Παραμένει βεβαίως ἡ χαοτικὴ κατάστασις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, βουτηγμένη στὴν ἀνομία τοῦ καθημερινοῦ ἐγκλήματος καὶ τοῦ ἀντάρτικου πόλεων. Καὶ ἐδῶ βασιζόμεθα στὸ δεύτερο σκέλος τοῦ πολιτικοῦ διδύμου: στὸν Πᾶνο Καμμένο. Περιμένουμε τώρα ἀπὸ αὐτὸν νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν σιαμαῖο ἀδελφό του καὶ βασιζόμενος στὴν ἡγεσία του τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νὰ ἀναλάβῃ ὡς πολιτικὸς ἥρως τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία ἐγκαθιστῶντας τὴν λαοκρατία μέσῳ δημοψηφισμάτων.

Ἐξύπνησα ἀπὸ τὸ ὄνειρό μου περιστοιχισμένος ἀπὸ πυγμαίους γραικύλους ποὺ καγχάζουν: Ἐπίστευσες, λένε, στὸν χοντρὸ τὸν Πᾶνο; Τί ἀφέλεια! Ἀλλὰ ἐγὼ συνεχίζω νὰ ὀνειρεύομαι προσμένοντας στὴν ἔλευσι τοῦ νέου Ἰσραήλ.

Ὀνειρεύομαι τὸ ὅραμα τοῦ Ἰεζεκιήλ, τὴν θαυματουργὴ ζωογόνησι τῶν γυμνῶν ὀστῶν τῶν γραικύλων. Ὁ Ἰεζεκιὴλ δέχεται τὴν πλήρη ἀνομία τοῦ λαοῦ του. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν παλαιὰ μὲ μία καινὴ διαθήκη καὶ θὰ συντρίψῃ τοὺς τρολανθρώπους ἀθλίους πυγμαίους τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ὁ ἑλληνισμὸς ἐπὶ τῆς στάχτης τῶν ἑλλαδιτῶν.

Δημήτρης  Κιτσίκης                      18 Δεκεμβρίου 2018Dec 17, 2018

466 - Νίκη τῶν Κιτρίνων Γιλέκων
466 - Νίκη τῶν Κιτρίνων Γιλέκων

Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1789 ὑπῆρξε καταδίκη τῆς δημοκρατίας (ἀντιπροσωπευτικὴ τῶν κομμάτων
: Οἱ δημοκράτες κατεδικάζοντο ὡς factieux) καὶ νίκη τῆς λαοκρατίας (ποὺ ἀποκαλεῖται λανθασμένα ἄμεση δημοκρατία ἐφ'ὅσον ἡ λαοκρατία εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς δημοκρατίας.
 Τὸ βασικὸ ὅπλο τῆς λαοκρατίας εἶναι τὸ δημοψήφισμα κατὰ τοῦ ὁποίου τὸ Δημοκρατικὸ Τόξο τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου ξιφουλκεῖ. Μία ἐξαίρεσι: ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, πρὸς τιμήν του, ὑπῆρξε πρωτεργάτης τοῦ δημοψηφίσματος. 
Τὰ γαλλικὰ κίτρινα γιλέκα -σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν παρηκμασμένο ἑλληνικὸ λαό, δὲν πιστεύουν στὴν δημοκρατία μὲ βουλευτές. Θέλουν λαοκρατία μὲ δημοψηφίσματα. Ἀποκαλοῦν τὸ δημοψήφισμα RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα: τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Mélenchon καὶ τοὺς φασιστὲς τῆς Marine Le Pen, δηλαδὴ σὲ μία ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσι. 

Στέλνουν στὸν "βασιλέα" Μακρόν, ὅπως στὸν Λουδοβῖκο τὸ 1789, "Τετράδια Παραπόνων" (Cahiers de Doléances). Κάθε πολίτης "κίτρινο γιλέκο", ἀντιπροσωπεύει τὸν ἑαυτό καὶ μόνο καὶ ἀποπέμπεται ὡς factieux (ὡς μέλος κομματικοῦ ὀργανισμοῦ), ὡς ἐγκληματίας ποὺ δύναται νὰ ἀπαγχονισθῇ.

 Ἐθνικομπολσεβικικὴ Λαοκρατία λοιπὸν καὶ καταδίκη τῆς πλέον βρώμικης λέξεως τοῦ πολιτικοῦ λεξιλογίου, τῆς Δημοκρατίας (κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δικτατορίας ἰδιωτικῶν συμφερόντων). Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν παρηκμασμένο Ἕλληνα.
Ὁρισμὸς τῆς λέξεως factieux στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι γιὰ τοὺς γαλλομαθεῖς:

"Les hommes qui occupent le pouvoir dans un État quel qu'il soit, représentent la bourgeoisie et le capital qui sont un perpétuel facteur de trouble. Ce ne sont donc pas en réalité les révolutionnaires qui sont des factieux, mais bel et bien ceux qui veulent conserver une forme d'organisation économique et sociale contraire aux nécessités collectives et qui nuit à la libre expansion et à l'harmonie de l'humanité".

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     17 Δεκεμβρίου 2018

Dec 12, 2018

465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.
Οἰκοκαπιταλισμός: Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, πηγὴ τεραστίων κερδῶν γιὰ τὸν καπιταλισμό


465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.

Τελικά, ὅλα τα βραβεῖα Νομπὲλ ἐκφράζουν τὸν ἱδρυτή τους, τὸν μεγαλοβιομήχανο, ἐφευρέτη τῆς δυναμίτιδος. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Σὰρτρ ἠρνήθη νὰ τὸ παραλάβῃ. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Ὀμπάμα ὁ Ἀφγανὸς καὶ ὁ Ἄλ Γκὸρ ὁ Γιουγκοσλαῦος, ἔκαμαν πόλεμο καὶ ἐδέχθησαν ὡς μεγάλη τιμή, τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης, προερχομένου ἀπὸ τὸν καπιταλιστικὸ χῶρο τους.

Στὸ βιβλίο μου, Dimitri Kitsikis, La montée du national-bolchevisme dans les Balkans, Paris, Avatar, 2008, ἔγραφα: "Ὁ ἀγγλοσαξονικὸς  σατανισμὸς διέδωσε στὴν Δύση δύο καταστροφικὰ στοιχεῖα: τὸ ψεῦδος καὶ τὸν ἠθικισμό"(σ. 75).

Τὴν ἔκφραση αὐτὴ τὴν εἶχα δανεισθῆ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου μου Pierre Brunel, Claudel et le satanisme anglo-saxon, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1975, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε πὼς ὁ μέγας ποιητὴς Πὼλ Κλωντέλ (1868-1955) ἐθεώρει τοὺς Ἀγγλοσάξονες ὡς βασικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ σατανισμοῦ. Ὁ δὲ ἐθνικὸς ἱστορικὸς τῆς Γαλλίας Jules Michelet (1798-1874) εἶχε γράψει γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξονες: "Ἡ ὡραία καὶ σκοτεινὴ τους λογοτεχνία εἶναι σκεπτικιστική, ἑβραϊκή, σατανική, ἐν ὀλίγοις ἀντιχριστιανική".

Ὅταν τὸ 1999 ἐβομβαρδίσθη ἡ Γιουγκοσλαυΐα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἐπετεύχθη ἐξ αὐτοῦ μείζονα οἰκολογικὴ καταστροφή, δηλητηριάζοντας τὸν Δούναβη μὲ πυρηνικὰ πολεμικὰ ἀπόβλητα, ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (1993-2001) ἦταν ὁ Ἄλ Γκόρ, συνυπεύθυνος ἐγκληματίας πολέμου, ὅσο συνεπεύθυνος τοῦ Χίτλερ, στὶς δίκες τῆς Νυρεμβέργης, τὸ 1946, ὑπῆρξε ὁ Hermann Goering.

Γιὰ ποῖον λόγο ἐνδιεφέρθη γιὰ τὸ περιβάλλον ὁ ἐγκληματίας πολέμου Ἄλ Γκὸρ, ποὺ ὡς πολιτικὸς τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῦ συστήματος ἐξυπηρέτει ἐξ ὁρισμοῦ κάθε μορφὴ βιομηχανίας εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος; Αὐτὸς       πολιτικὸς   πού, μαζὶ μὲ τὸν πρώην πρόεδρο Μπὶλ Κλίντον ἐβομβάρδισε τοὺς ὀρθοδόξους Σέρβους, μὲ φανατικὸ μένος γιὰ 79 ἡμέρες, σκοτώνοντας χιλιάδες ἀμάχους καὶ καταστρέφοντας τὴν πολιτκὴ ὑποδομὴ καὶ τὸ περιβάλλον τους μὲ βόμβες καὶ μὲ ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο; Τὸ πρόσχημά τους ἦταν ἡ προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὰ ΜΜΕ, ἀπηχῶντας τὴν δειλία καὶ τὴν δολοφονικὴ ὑποκρισία τῶν ἡγετῶν αὐτῶν, ἀπεκάλεσαν τὴν σταυροφορικὴ τους ἐπίθεση "ἀνθρωπιστικὴ ἐπέμβαση".

Καὶ δὲν διερωτήθη κανεὶς γιατί τὸ ΝΑΤΟ ὑπεστήριξε μία ὀμάδα τρομοκρατῶν (ὁ ἀλβανικὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς Κοσσυφοπεδίου – UCK) ποὺ διετήρει στενὲς  ἐπαφὲς μὲ τὸν Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν.

Γιὰ χρόνια ὁ Γκὸρ περιηγεῖτο παγκοσμίως, κηρύσσοντας τὸ εὐαγγέλιο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς σὲ πανεπιστήμια, συνέδρια, τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ ἐφημερίδες. Στὸ βραβευμένο κινηματογραφικό του ἔργο, Μία ἄβολη ἀλήθεια (An Inconvenient Truth)  ἔδειχνε μὲ γραφικὲς παραστάσεις καὶ ἐπιστημονικὲς ἀναφορὲς ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς  γῆς εὑρίσκεται τελευταίως σὲ ἀπότομη ἄνοδο καὶ ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀνόδου εἶναι ἡ βιομηχανία. Περιέγραφε μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ θὰ προέλθουν ἐξ αὐτοῦ, ὅπως ἡ τήξις τῶν παγετώνων, ἡ ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου τῆς θαλάσσης καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς ἐκτάσεως πλημμῦρες.

Τὰ ἀποκαλυφθέντα ἀρχεῖα φανερώνουν μία προμελετημένη, συστηματικὴ παραποίησι ἐπιστημονικῶν δεδομένων μὲ στόχο νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς γῆς ἀναβαίνει μὲ ἐπιταχυνομένη ταχύτητα μετὰ τὸ 1960.

Ἡ ῥύπανσις τοῦ περιβάλλοντος ποὺ καλεῖται νὰ ἀποτραπῇ μετατρέπεται σὲ ἐμπορεύσιμο προϊὸν καὶ ἔτσι δημιουργεῖται μία νέα ἀγορά, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας ὑπολογίζονται νὰ εἶναι ἀπὸ δύο μέχρι δέκα τρισεκαμμύρια δολλάρια τὸ χρόνο – «ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ ἐμπορεύματος ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες»– ἔτοιμη γιὰ πλήρη ἐκμετάλλευση ἀπὸ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τράπεζες.

 Τὸ χρηματιστήριο τοῦ ἄνθρακος ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνας τρόπος ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἐργατῶν. Ὁ περιορισμὸς ἐκπομπῆς ἀερίων θὰ περιορίσῃ τὴν παραγωγή, συνεπῶς καὶ τὶς θέσεις ὑπαλλήλων στὰ ἀντίστοιχα ἐργοστάσια, αὐξάνοντας περισσότερο τὴν ἀνεργία. Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις δὲν ἀντέχουν τὸν σφιχτὸ ζυγὸ τῶν πολιτικο-οἰκονομικῶν ρυθμίσεων.

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς οἰκοσοσιαλιστής, ὑπεστήριξε τὸν Ἄλ Γκόρ (ἄλλως “Al Carbon”- climate market mafioso), δηλώνοντας: "Ἡ πράσινη ἀνάπτυξη εἶναι τὸ μέλλον.Διότι εἶναι ἡ μόνη ἀναπτυξιακὴ ἐπιλογὴ ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας, ἐὰν θέλῃ νὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, καὶ βιώσιμη ἀπὸ τὴν ἄλλη, σ'ἕνα ἐξαιρετικὰ δύσκολο ἀλλὰ γεμάτο μὲ προκλήσεις διεθνὲς περιβάλλον".

(Ἀπόσπασμα ἄρθρου, «Καπιταλισμὸς καὶ περιβάλλον», ἀπὸ τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεῦχος 5, χειμῶνας 2009-2010)

Δημήτρης Κιτσίκης                             12 Δεκεμβρίου 2018    


Dec 10, 2018

464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμόἈπὸ τὴν μακρονία στὴν λαοκρατία


464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος  ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμό

Ἐνῷ ἐντείνεται ὁ  ἐνδοκαπιταλιστικὸς ἐμφύλιος μεταξὺ Τραμβιστῶν καὶ Εὐρωπαϊστῶν οἱ τελευταῖοι βαίνουν σταθερὰ πρὸς τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ τραπεζίτου ἡγέτου των τοῦ Λουδοβίκου-Μακρόν.

Στὴν περιοχή μας, ὁ Ἔρντογαν κάνει σαφῶς στροφὴ τασσόμενος στὸ πλευρὸ τῶν Τραμβικῶν ἐνῷ τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ κατεστημένο τοῦ τραπεζίτου Στουρνάρα καὶ τοῦ πολιτικάντη Κυριάκου Μητσοτάκη βασιζόμενο στὰ σάπια ἰδιωτικὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ συνεχίζει νὰ κραυγάζῃ ὑπὲρ τοῦ καταρρέοντος παλαιοῦ καθεστῶτος τῶν Βρυξελλῶν κατηγορῶντας τὴν Ῥωσσία τοῦ Πούτιν ὅτι ὑποκινεῖ τὴν ἄνοδο στὴν καρμανιόλα-λαιμητόμο τοῦ Μακρόν.

Ἐπειδὴ οἱ Συριζανὲλ ἔκαμαν ἤδη γενναία στροφὴ ὑπὲρ τῶν Τραμβιστῶν καὶ οἱ τραπεζῖτες ἀντίπαλοί τους τοῦ φεουδαρχικοῦ-δημοκρατικοῦ τόξου προβάλλουν ὡς φόβητρο τὸν ἀνερχόμενο Βοναπάρτη, τὸν Πᾶνο Καμμένο ποὺ προσπαθοῦν νὰ γελοιοποιήσουν ὡς καλοπερασάκια καὶ φαιδρό, προειδοποιῶ τὴν παλαιὰ ancien régime μητσοτακοστουρναρικὴ καμαρίγια ὅτι ἔχει ἤδη χάσει κάθε εὐκαιρία νὰ ἐπανέλθῃ στὴν ἐξουσία καὶ ὅτι τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἀνήκει πλέον ἄν ὄχι στὸν Τσίπρα, τοὐλάχιστον στὸν Καμμένο μὲ παγκόσμιο ὁρίζοντα τὴν συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν καὶ αἰγαιακὸ ὁρίζοντα τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                          10 Δεκεμβρίου 2018