Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 27, 2020

546 – Τραμβισμὸς καὶ ὑβριδικὸς πόλεμος

Συνέντευξις τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη στὸ περιοδικό "Τότε",χειμῶνας 1992, σ.22-44, ποὺ ἔδωσε στοὺς Ἄρη Μωραΐτη καὶ Γιῶργο Ἀλεξἀνδρου, μὲ τὴν περίφημη ῥῆσι του,"Ὁἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι!" ποὺ ἐσκανδάλισε τὴν Ἑλλάδα ὅσο καὶ τὴν Τουρκία, μὲ τὴν πρόσθετη ῥῆσι του ὅτι "Η Τουρκία εἶναι μιὰ ἄλλη Ἑλλάδα". Ἡ φωτογραφία εὑρίσκεται στὴν σ.23 καὶ ἡ συνέντευξις περιέχει  πολλὲς ἄλλες σπάνιες φωτογραφίες τῆς ζωῆς του.


546  Τραμβισμὸς καὶ ὑβριδικὸς πόλεμος

Τελικὸς στόχος τοῦ Τραμβίου εἶναι ἡ ἐπάνοδος τῆς πλανητικῆς παντοδυναμίας τῶν ΗΠΑ, μὲ ἰδεολογικὸ ὅπλο τὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, καταστρέφοντας τοὺς ἀντιπάλους του, πρωτίστως τὴν Κίνα καὶ δευτερευόντως τὴν ΕΕ τῶν Βρυξελλῶν.

1 – Παγκοσμίως ὁ Τράμβιος προκάλεσε τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ γιὰ νὰ καταστρέψῃ τὴν πλανητικὴ οἰκονομία τῶν ἀντιπάλων του Κινέζω καὶ Εὐρωπαίων

2 –Στὸ κέντρο τοῦ πλανήτου, τὸ Αἰγαῖο, πέρασμα τῆς κινεζικῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης, προωθεῖ ὡς τεῖχος τὴν Κιτσικικὴ ἐθνικομπολσεβικικὴ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ, μέσῳ τῆς Ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

3 - Ὡς μέσον πραγματώσεως τοῦ ἄνω σχεδίου χρησιμοποιεῖ τὴν προβοκάτσια τῶν ἀνοιξιάτικων ἐξεγέρσεων σπρώχνοντας στὸν βάραθρο ἀνικάνους πολιτικοὺς ὅπως τὸν Μητσοτάκη καὶ προωθῶντας ἐνδιαμέσως κοινοβουλευτικοὺς σὰν τὸν Βελόπουλο καὶ τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη. Τὸ τεράστιο πρόβλημα τῶν λαθρομεταναστῶν στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους κολλημένα ἐπάνω στὴν ἀκτὴ τῆς Τουρκίας μὲ καταστολὴ τῶν κατοίκων τους ἀπὸ τὰ ΜΑΤ, λυκοσκύλα τοῦ ἀνεγκεφάλου Μητσοτάκη, καθιστᾷ ἀρίστη προβοκάτσια.

4 –Τελικὸς στόχος εἶναι ἡ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν καθεστώτων καὶ στὶς δύο χῶρες ποὺ θὰ ἐπαναλάβουν, μὲ ἐπιτυχία αὐτὴν τὴν φορά, τὴν ἀποτυχημένη Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία τοῦ 1967-1971.

5 –Τὰ παραπάνω ἐξηγοῦν γιατὶ πρεσβεύω τὸν Τραμβισμό ἐφ’ὅσον ὁ Τράμβιος προωθεῖ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ καὶ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης     27 Φεβρουαρίου 2020


Feb 24, 2020

545 – Τὶ ἔπαθε ὁ Κυριᾶκος; Ἐργάζεται ἄραγε γιὰ ἐπιβολὴ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος;545 –  Τὶ ἔπαθε ὁ Κυριᾶκος; Ἐργάζεται ἄραγε γιὰ ἐπιβολὴ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος;  

Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Μητσοτάκη νὰ προχωρήσῃ στὴν κατασκευὴ τῶν κλειστῶν στρατοπέδων στὰς νήσους  γιὰ μετανάστες παρὰ τὴν ἀπόλυτη ἄρνησι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ παραμένει μυστήριο καὶ ὁδηγεῖ στὸ ἐρώτημα εἴτε ὅτι εἶναι κατώτερος τῶν περιστάσεων εἴτε ὅτι ἀπεδέχθη πιέσεις ἔξωθεν δυνάμεων ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἐπιβολὴ ἀνωμαλίας στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία.

1 – Τὰ κλειστὰ στρατόπεδα μεταναστῶν ὑπὸ κατασκευὴν εἰς τὰς νήσους εἶναι ἀνοικτὴ πρόκλησις πρὸς τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ τῆς γείτονος χώρας διότι ἄν δὲν ἀντιδράσουν ἔγκαιρα θὰ κατηγορηθοῦν ἑκατέρωθεν ὡς προδότες. Οἱ νῆσοι τοῦ Ἀρχιπελάγους κολλητὲς ἐπὶ τῆς τουρκικῆς ἀκτῆς θὰ χαθοῦν γιὰ τὴν Ἑλλάδα χωρὶς ἡ Τουρκία νὰ ῥίξῃ οὔτε ἕνα βόλι. Σχέδιο ἤ μὴ τῶν ξένων ἤ τῆς Τουρκίας τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι τὸ ἴδιο. Σὲ κάποιο διάστημα οὔτε ὁ τοπικὸς πληθυσμὸς οὔτε ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ ἀνακαταλάβουν τὰ νησιὰ ποὺ ἀφήνονται στὸ ἔλεος τῶν μεταναστῶν.

2 – Μόνη λύσις, αὐτὴν ποὺ προτείνει καὶ ὄχι μόνον ὁ Βελόπουλος -ἔστω καὶ προσωρινή- εἶναι τὰ στρατόπεδα μεταναστῶν νὰ οἰκοδομηθοῦν στὰ ξερονήσια καὶ μακριὰ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτές.

3 -Ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ἐξαπλωθῇ καὶ στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ σὲ μία κοινοβουλευτικὴ χώρα μὲ ὑπανάπτυκτες νοσοκομιακὲς ὑποδομές, ποὺ ζῇ μὲ τὰ «θά,θά,θά», καὶ ποὺ συστηματικὰ ῥίχνει τὴν εὐθύνη στὸν διπλανό.

4 - Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Δονᾶλδος Τράμβιος θὰ ἐπανεκλεγῇ τὸν Νοέμβριο ὁπότε θὰ βάλῃ σὲ πράξι τὴν δημιουργία κράτους τοῦ Αἰγαίου ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσποδίας, μὲ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν κυβερνήσεως σὲ Ἀθήνα καὶ Ἄγκυρα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἔχει σκοπὸ νὰ ἀναρτήσῃ τεῖχος κατὰ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης ποὺ ἔχει ἤδη κατακτήσει τὴν Εὐρώπη μέσῳ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς.

5 - Ἡ ἀνακοπὴ τῆς κινεζικῆς ἐπελάσεως ἔχει ἤδη προχωρήσει σημαντικὰ μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι  παρατηρητὲς ἀποδίδουν στὸν ὑβριδικὸ πόλεμο ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ΗΠΑ, διότι νυκτερίδες καὶ φίδια οἱ Κινέζοι καταναλώνουν τὰ τελευταῖα τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἐνῷ ὁ κορωνοϊὸς προερχόμενος ἀπὸ τὰ ἄγρια ζῶα ἐνεφανίσθη μόλις τώρα.

6 – Τὸ 1920, στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν εἶχε προβλεφθῆ δημιουργία κράτους τῶν Στενῶν μὲ τὴν Κωνσταντινούπολι, γιὰ νὰ ἀναρτηθῇ τεῖχος κατὰ τῆς ῥωσσικῆς (ἤδη μπολσεβικικῆς) καθόδου στὸ Αἰγαῖο. Σήμερα ἡ Τουρκία ἀνοίγει διώρυγα ἀπὸ τὴν Μαύρη Θάλασσα πρὸς τὴν Θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ παράκαμψις (bypass) ποὺ θὰ μειώνῃ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς διεθνοῦς συμφωνίας τῶν Στενῶν  τοῦ Μοντρὲ τοῦ 1936.

7 - Ἕνα ἑλληνοτουρκικὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου ὑπὸ ἀμερικανικὴ ἐπίβλεψι ὄχι μόνον θὰ εἶναι τεῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Εὐρώπην ἀλλὰ καὶ δευτερευόντως  θὰ ἐλέγχῃ τὴν μερικῶς ῥωσσικὴ κάθοδο τοῦ Αἰγαίου στὸ πλαίσιο ἀμερικανορωσσικῆς συμμαχίας κατὰ τῆς Κίνας.

8 - Μέχρι τὸ τέλος τῆς δευτέρας τετραετίας τῆς τραμβικῆς προεδρίας τὸ 2024 καὶ τὴν προετοιμασία τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως ΗΠΑ-Κίνας στὸ Αἰγαῖο, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία θὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ.

9 – Τὸ ἐρώτημα φυσικὰ θὰ εἶναι ἐὰν ΗΠΑ καὶ Κίνα θὰ ἔχουν ἐπιβιώσει.

10- Ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ἐὰν ἐπιτύχῃ νὰ ἐπιβιώσῃ μετὰ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε-Δευκαλίωνος θὰ ἔχῃ πρόγραμμα νὰ τοὺς ἀναμορφώσῃ γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἡμιμαθεία, τὸν φανατισμὸ καὶ τὰ παραμύθια τῆς ξενικῆς μασονίας τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Δημήτρης Κιτσίκης               24 Φεβρουαρίου 2020


Feb 22, 2020

544 - Ἀπὸ τὸν Κανελλόπουλο στὸν Μητσοτάκη: Ἡ τραγωδία τοῦ ΚυριάκουὌχι δὲν εἶναι τὸ μελλοντικὸ κλειστὸ προσφυγικὸ κέντρο τῆς Μόριας «Κυριᾶκος Μητσοτάκης».


Ὁ Παρθενὼν τῆς Μακρονήσου «Παναγιώτης Κανελλόπουλος»


«Στον Κανελλόπουλο αποδίδεται ο χαρακτηρισμός του στρατοπέδου συγκέντρωσης της Μακρονήσου ως «Νέου Παρθενώνα». Μεταγενέστερα, σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» το 1983 ο Κανελλόπουλος αρνήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος γι' αυτόν τον «απαράδεκτο χαρακτηρισμό». Ο Κανελλόπουλος είχε κάνει πλήθος δηλώσεων με τις οποίες εγκωμίαζε το στρατόπεδο της Μακρονήσου»(Βικιπαιδεία)

544 - Ἀπὸ τὸν Κανελλόπουλο στὸν Μητσοτάκη:  Ἡ τραγωδία τοῦ Κυριάκου

Φυσικὰ καὶ ὁ ἕλλην πρωθυπουργὸς δὲν εἶναι Χίτλερ. Οἱ προθέσεις του στὴν ἀντιμετώπισι τῶν λαθρομεταναστῶν δὲν εἶναι ἐγκληματικές. Ἁπλῶς στερεῖται ἐπιπέδου. Δὲν θέλει καὶ δὲν τολμᾷ νὰ κόψῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ μὲ τὶς Βρυξέλλες ποὺ ἐπιβάλλουν στὴν χώρα μας τὸν ἐγκλωβισμὸ ὅλο καὶ περισσοτέρων λαθρομεταναστῶν χωρὶς καμμία ἐλπίδα σωτηρίας τους καὶ ἔχοντας συνάμα ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἐναπομείναντος ἀπὸ τὴν ὑπογεννητικότητα ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.

Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως πρωτοεμφανίσθησαν στὴν Κούβα τὸ 1897. Ἡ τότε ἱσπανικὴ κυβέρνησις εἶχε ἀποφασίσει νὰ «συγκεντρώσῃ» ἄνδρες καὶ γυναικόπαιδα μαζὶ μὲ τὰ ζῶα τους γιὰ νὰ τὰ ἐμποδίσῃ νὰ συνδράμουν ἐνδεχομένως τοὺς ἀντάρτες –τοὺς τζιχαδιστὲς ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Τὴν ἰδέα αὐτὴ τὴν υἱοθέτησαν οἱ Ἄγγλοι στὴν Νότια Ἀφρική, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου πολέμου τῶν Μπόερς, τὸ 1899-1902. Οἱ Βρεταννοὶ ἐνέκλιναν σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τὶς γυναῖκες τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς γέροντες τῶν Μπόερς γιὰ νὰ ἀποφύγουν νὰ τοὺς βοηθοῦν.

Ἔκτοτε, οἱ δυτικὲς ἰμπεριαλιστικὲς χῶρες ἔμαθαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ ὅπλο αὐτὸ τῶν στρατοπέδων ἀμάχων στὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῶν ἀντιπάλων τους, μέχρι ποὺ πολὺ ἀργότερα τὰ ἀντέγραψε ὁ Χίτλερ κατὰ τῶν κομμουνιστῶν, τσιγγάνων καὶ ἑβραίων καὶ μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις στὰ ξερονήσια, κατὰ τῶν κομμουνιστῶν ἀντιπάλων τους.

Μὲ τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ὠργανώθησαν ὅλο καὶ πιὸ ἀποτελεσματικὰ ξεφεύγοντας σὲ βίαιες ἐκκαθαρίσεις  ἐγκλείστων μὲ ὅλο καὶ πιὸ ἐπιστημονικὰ μέσα. Ἡ χιτλερικὴ «τελικὴ λύσις» ἐπῆλθε σταδιακά, ὅπως σταδιακὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα τῶν «μοναρχοφασιστῶν» τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἦσαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀναμορφώσεως τῶν ἐγκλείστων  στὸν «Νέο Παρθενῶνα Πολιτισμοῦ» τῆς Μακρονήσου τοῦ 1947.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν εἶναι γεννημένοι ἐγκληματίες. Ὁ Χίτλερ ἠγάπει τὰ σοκολατάκια, ὑπεραγαποῦσε τοὺς σκύλους καὶ τὰ ζῶα καὶ ἦταν χορτοφάγος. Οὔτε ἔπινε οὔτε ἐκάπνιζε. Ἐχάϊδευε μὲ περισσεία τρυφερότητα τὰ ξανθὰ κεφαλάκια τῶν ἀρίων γερμανοπαίδων. Ὅμως ἡ πολιτικὴ δύναται νὰ ἐκτρέψῃ τὸν ἡγέτη σὲ ἀναπάντεχους ἀτραπούς. Δύναται νὰ γίνῃ στὸ τέλος τῆς σταδιοδρομίας του ὅπως ὁ Ἰβὰν ὁ Τρομερός.

Τὰ κλειστὰ προσφυγικὰ κέντρα στὰ νησιὰ κατόπιν ἐπιτάξεων μεγάλων ἐκτάσεων δύνανται νὰ ξεφύγουν ἀπὸ κάθε ἔλεγχο καὶ νὰ καταλήξουν σὲ ἀνείπωτη τραγωδία.  Προσοχὴ Κυριᾶκε!

Δημήτρης Κιτσίκης                     22 Φεβρουαρίου 2020

Feb 17, 2020

543 – Περιούσιος λαός –Περιούσιος ἄνθρωπος καὶ ὁ νόμος τοῦ κατατρεγμοῦἩ ἐπεξήγησις τῆς μαρμαρίνης πλακός «Ἕλλην γεννιέσαι, δὲν γίνεσαι»


543 – Περιούσιος λαός –Περιούσιος ἄνθρωπος καὶ ὁ νόμος τοῦ κατατρεγμοῦ

Στὴν τρισχιλιόχρονη ἑβραιοελληνικὴ παράδοσι ὑπάρχει ἡ θεϊκὴ ἐπέμβασις ἐπὶ τῆς γῆς –διότι ἡ γῆ κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι τὸ βασίλειο τοῦ Διαβόλου- γιὰ τὴν ἀνάσυρσι ἀπὸ τὰ νύχια τοῦ Ἑωσφόρου ἐκλεκτοὺς ποὺ ὁ Θεὸς φέρνει κοντά του, ἐκλεκτοὺς λαοὺς καὶ ἐκλεκτοὺς  ἀνθρώπους.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ῥωμαίους ἐπιστολή του λέγει (Πρὸς Ῥωμαίους θ:18-21):  «Ἐλεεῖ ὁ Θεὸς ἐκεῖνον ποὺ θέλει, ἀλλὰ καὶ ὅποιον θέλει τὸν ἐγκαταλείπει καὶ σκληρύνεται...Ὁ Θεὸς, [χωρὶς νὰ ἐκμηδενίζῃ τὸ αὐτεξούσιον καὶ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου] ἔχει τάξει τὸν καθένα διὰ κάποιον σκοπὸν ἐξυπηρετικὸν τοῦ σχεδίου του».

Ἄν δηλαδὴ ὁ κακὸς ἐγεννήθη κακὸς, τότε πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ κατανόησιν διότι θὰ παραμείνῃ ἐκ γενετῆς κακὸς διότι ὁ Θεὸς κατεσκεύασε ἐκ γενετῆς εὐγενῆ σκεύη ἀπὸ πηλὸ καὶ πρόστυχα σκεύη, πιάτα πολυτελείας καὶ πιάτα καθημερινά, ἀριστοκράτες τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πνεύματος καὶ πληβείους. Ἡ διαφοροποίησις αὐτὴ δἐν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὸ χρῆμα. Ὁ Ἀλέξανδρος ἄν δὲν ἦτο Ἀλέξανδρος θὰ ἦτο Διογένης. Καὶ οἱ πρόστυχοι φυσικὸ εἶναι νὰ ἐχθρεύονται τοὺς εὐγενεῖς τῷ πνεύματι καὶ νὰ τοὺς κατατρέχουν. Ὁ κατατρεγμός τους ἐφ’ὅρου ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόδειξις τῆς ἀνωτερότητός τους.

Αὐτὴ ἦταν ἡ θέσις τοῦ Γιανσενισμοῦ τοῦ Γιανσένου καὶ τοῦ Πασκάλ ποὺ ἀντετίθοντο στὴν κατὰ περίπτωσιν (καζουϊστική) ἐπιχειρηματολογία τῶν Ἰησουσιτῶν καὶ τοῦ Πάπα. Οἱ Γιανσενιστὲς ὑπεστήριζαν τὶς θέσεις τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου (τὸ ἱδρυτικό τους κείμενο ὀνομάζετο Augustinus) κατὰ τῆς ὑπερβολικῆς σημασίας ποὺ ἔδιδαν οἱ Ἰησουῖτες στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία.

Ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ καὶ ἡ γαλλικὴ ἀπόλυτη μοναρχία μαζὶ μὲ τὸ Βατικανὸ κατεδίωξαν τοὺς Γιανσενιστὲς καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις μὲ ἐμπνευστὴ τὸν Ῥουσσὼ τοὺς ὑπεστήριξε.

Βάσει τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχει ἐκλεκτὸς λαὸς, δηλαδὴ περιούσιος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιλεχθῆ ἀπὸ τὸν Θεό, φθονεῖται ἀπὸ τοὺς ἐκ γενετῆς μετρίους καὶ καταδιώκεται ἐφ’ὅρου ζωῆς. Περιούσιος λαὸς εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς ποὺ καταδιώκεται ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ κόσμου καὶ ὁ συνεχιστής του, ὁ ἑλληνικὸς ὀρθόδοξος λαός, ἐπωνομαζόμενος  Νέα Ἰερουσαλὴμ ποὺ φθονεῖται ἀπὸ τοὺς Φράγκους ἤδη ἀπὸ τὴν ἐμφάνισι τῶν Φράγκων Βαρβάρων στὸν Ε΄ αἰῶνα μ.Χ. ποὺ προσπαθοῦν ἀτελῶς νὰ τὸν ἀντιγράψουν. Γι’αὐτὸ καὶ γεννιέσαι Ἑβραῖος, δὲν γίνεσαι. Γεννιέσαι Ἕλλην, δὲν γίνεσαι.

Παραλλήλως ὑπάρχει περιούσιος ἄνθρωπος οἱουδήποτε λαοῦ, μὲ πρότυπο τὸν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὅλην του τὴν ζωὴ τὸν κατατρεγμὸ ἀπὸ τοὺς μετρίους γραφειοκράτες ποὺ φτειάχνουν τοὺς νόμους τῶν ἀνθρώπων σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, μέχρι τὴν διὰ νόμου δολοφονίαν του.

Συνεπῶς ὅποιος δὲν εἶναι ἐκλεκτὸς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γέννησί του, αὐτὸς δὲν ἔχει ἐχθροὺς καὶ δὲν καταδιώκεται, διότι ὅποιος καταδιώκει τὸν ἐκλεκτὸ καταδιώκει τὸ ἴδιο τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Μακάριοι οἱ καταδιωκόμενοι!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 17 Φεβρουαρίου 2020


«Crete and the Cretan Turks»
Cain the Greek (Kitsikis) and Abel the Turk (Bilgehan)

The two Cretan professors
Hakkı Bilgehan  and Dimitri Kitsikis

Feb 14, 2020

542 -Ἰδοὺ γιατὶ οἱ Γραικύλοι ἀρνοῦνται νὰ ἀναφέρονται στὸν Ἕλληνα Trump ὡς Τράμβιο

542 -Ἰδοὺ γιατὶ οἱ Γραικύλοι ἀρνοῦνται νὰ ἀναφέρονται στὸν Ἕλληνα Trump ὡς Τράμβιο


Ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος ὄχι μόνον ἀποκαθιστᾷ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνισμὸ ἀλλὰ καὶ τὸ Βυζάνιο


Ἐξ ἀρχῆς ὑπεστήριξα τὴν θεωρία ὅτι ὁ ἐξελληνισμὸς ξένων ὀνομάτων ἦταν φόρος τιμῆς πρὸς τὶς προσωπικότητες ποὺ τιμοῦν τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ ἀφήνοντας ἀντιθέτως στοὺς Ἑλληνοαμερικανοὺς τὴν παραμόρφωσι τῶν ἑλληνικὼν ὀνομάτων τους σὲ Τζίμμυ Πάππας.

Ὑπῆρξα ὁ πρῶτος ποὺ ἐτόλμησα (διότι Ἑλλην ἐστὶ ὁ τολμῶν, Γάλλος μὲν ἀλλὰ συμπαντικὸς Ἕλλην) νὰ ἐξελληνίσω τὸ Τρὰμπ σὲ Τράμβιο (τοῦ Τραμβίου, Τραμβιακὴ προεδρία κ.ο.κ) καὶ ἡ Ἱστορία θὰ μὲ δικαιώσῃ ὅπως θὰ δικαιώσῃ τὸ ἔργο τοῦ Τραμβίου.

 Ὁ πατέρες τῆς ἀμερικανικῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ 1776 ἠθέλησαν νὰ υἱοθετήσουν τὰ ἑλληνικὰ ὡς ἐθνική τους γλῶσσα ἐνῷ ἐμεῖς τὴν καταστρέψαμε μὲ τὴν ψυχαρικὴ γλῶσσα καὶ τὸ μονοτονικό. Ἀνανήψατε Γραικύλοι, ἐπιστρέψατε στὸν ἑλληνισμό!

 Δημήτρης Κιτσίκης                                14 Φεβρουαρίου 2020Feb 11, 2020

541 – Πρὸς γενοκτονίαν λαθρομεταναστῶνΣτρατόπεδο συγκεντρώσεως στὴν Μόρια
(ἤ μήπως σὲ ξερονήσι ὅπως γιὰ τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Ἐμφυλίου ;)

541 – Πρὸς γενοκτονίαν λαθρομεταναστῶν

Εἰς περιόδους ὅπως ἡ σημερινή, γενικευμένης παρακμῆς, ὁ φιλόσόφος ἀποσύρεται ἀπὸ τὴν παραπαίουσα κοινωνία καὶ παρατηρεῖ ἐκ τοῦ μακρόθεν.

Ἄν καὶ ἡ συγκριτικὴ Ἱστορία συγκρίνει καταστάσεις ὁμοιάζουσες, ἐπειδὴ ἡ Ἱστορία δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἐπακριβῶς ἡ Συγκριτικὴ Ἱστορία, χρήσιμη μέν, γιὰ τὴν κατανόησι τῆς διαχρονικῆς κοινωνίας,  παραμένει πάντα σχετική.

Ἡ Ἑλλὰς τῆς Μεταπολιτεύσεως τοῦ 1974, τηρουμένων τῶν μεγεθῶν, ὁμοιάζει μὲ τὴν γερμανικὴ  Δημοκρατία τῆς Βαϊμάρης. Ἐξῆλθε ἀπὸ σοβαρὴ ἐθνικὴ ἧττα καὶ κατέπεσε σὲ ἀποικία τῆς Εὐρώπης ὅπως καὶ ἡ ἡττημένη Γερμανία τοῦ 1918 ποὺ κατέπεσε σὲ ἀποικία τῆς Εὐρώπης καὶ συγκεκριμένα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τοῦ Ἀριστείδου Μπριὰν τοῦ 1930.

Ἡ Γερμανία τῆς Βαϊμάρης κατετρύχετο ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ ἰδεολογία τῆς σοσιαλδημοκρατίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ ἄνοδος τὸ 1933 τοῦ συμμετοχικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ.

Ἡ πολιτικὴ τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ ἔναντι τῶν Ἑβραίων τῆς περιόδου τῆς Βαϊμάρης ποὺ ἐκατηγοροῦντο ἐσφαλμένως γιὰ τὴν σοσιαλδημοκρατικὴ παρακμή, ἐξειλίχθη σὲ τρία στάδια: 

α)Ἐκδίωξις τῶν Ἑβραίων στὴν Παλαιστίνη (ἀποτυχία). β)Ἑγκλεισμὸς τῶν Ἑβραίων σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως (ἀποτυχία) γ) «Τελικὴ λύσις»: Γενοκτονία τῶν Ἑβραίων στοὺς φούρνους.

Ἡ σημερινὴ πολιτικὴ τῆς τραυματισμένης  ἀποικισμένης μεταπολιτευτικῆς σοσιαλδημοκρατικῆς Ἑλλάδος (ἑλληνικὴ Βαϊμάρη) ὁδηγεῖ  πρὸς ἐγκαθίδρυσιν συμμετοχικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ὡς πρὸς τὸ μεταναστευτικὸ ὁδηγεῖται καὶ αὐτὸ σὲ τρία στάδια: 

α) ἐπαναπατρισμὸς τῶν λαθρομεταναστῶν (ἀποτυχία). β) Ἐγκλεισμὸς λαθρομεταναστῶν σὲ στρατόπεδα συσκεντρώσεως (ἀποτυχία). γ) Ἐξολόθρευσις λαθρομεταναστῶν μὲ τὴν ὁμαδικὴ θάνάτωσίν των.

Ἡ ἠθικολογία περισσεύει στὴν Ἱστορία.

Δημήτρης Κιτσίκης                              11 Φεβρουαρίου 2020

Feb 10, 2020

540 –Συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμός
Χριστιανικὲ λαὲ ξεσηκώσου μὲ σφυριὰ καὶ δρεπάνια 

540 –Συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμός

Ἡ Δημοκρατία εἶναι  τὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῶν λωποδυτῶν. Ἡ δικτατορία εἶναι ἡ ἐπιβολὴ προσωρινῆς βίας γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ ἡ δημοκρατία τῶν κλεπτῶν ὅταν αὐτὴ κινδυνεύει νὰ καταλυθῇ ἀπὸ κάποια βίαιη λαϊκὴ ἐπανάστασι. Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι ἡ διακυβέρνησις τοῦ ἥρωος μονάρχου («τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ»). Ὁ συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτιοσμὸς εἶναι ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ σὲ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ.
Γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὸς ὁ συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμὸς χρειάζεται θρησκευτικὸ καθεστώς ἤτοι:

1 - Ὄχι  διαχωρισμὸς κράτους ἐκκλησίας ἀλλὰ συναλληλία κράτους ἐκκλησίας (βλέπε τὰ γραπτά μου περὶ συναλληλίας στὸ Βυζάντιο)

2 - Ἐπιβολὴ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῆς οἰκογενείας. Ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες ὅλων τῶν θρησκειῶν

3 - Ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ μέσα στὴν οἰκογένεια ἀλλὰ συνάμα καὶ ἀπὸ τὸ ὁλοκληρωτικὸ  κράτος μέσῳ ὀργανώσεων νέων

4 - Ἀπόλυτη καταδίκη τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ τῶν ἀποκαλουμένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ προωθοῦν τὴν κοινωνία τῶν ζώων.

5 – Ἀπόλυτη δικαστικὴ ἐξουσία τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ μονάρχου μὲ ποινὴ θανάτου.

6 – Καθημερινὴ συμμετοχὴ τοῦ πολίτου στὴν κοινωνία ὑπὸ τὴν πλήρη ὑπακοὴ στὸν μονάρχη

7 – Παράδειγμα πρῶτο: Πόσος χρόνος χρειάζεται γιὰ νὰ καθαρισθῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν βρώμα; Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπαντᾷ:  σὲ ἕνα χρόνο, δηλαδὴ ποτέ. Ὁ δῆμος ἀπαντᾷ σὲ ἕνα μῆνα, δηλαδὴ ποτέ (θά...θά...θά). Ὁ χριστιανὸς ἀπαντᾷ σὲ μία ὥρα καὶ καθαρίζει μὲ ἰδική του πρωτοβουλία μπροστὰ στὴν πόρτα του. Δηλαδὴ: ὁλοκληρωτισμὸς χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τοῦ χριστιανοῦ πολίτου εἶναι τελείως ἀναποτελεσματικός.

8 – Παράδειγμα δεύτερο: Ἡ ἐξάπλωσις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν ὁλοκληρωτικὴ Κίνα. Ὁ κάθε κομμουνιστής (ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκεία στὴν Κίνα) καθαρίζει τὸν ἱὸ μπροστὰ στὴν πόρτα του. Φαντασθεῖτε τὸ κορονοϊὸ στὴν Ἑλλάδα: ὁ κάθε πολίτης θὰ μείνῃ ἀδρανὴς καὶ θὰ περιμένῃ ἀπὸ τὸ κράτος τὴν σωτηρία του.

9 - Ὁ Φώτης Κόντογλου ὀρθόδοξος ὑπερασπιστὴς τοῦ συμμετοχικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἔγραψε: «Ὁ κακόμοιρος ὁ κόσμος διψᾷ γιὰ εἰρήνη. Μὰ χωρὶς τὴν ἀπὸ μέσα εἰρήνη, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ εἰρήνη ἐξωτερική» (Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ὁ Φώτης Κόντογλου στὴν τρίτη διάστασή του, ἐκδόσεις Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, σ. 124) Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ συμπολίτου μου Λεσβίου Ἀσημάκη Πανσελήνου ὁ Κόντογλου, «στὴν πολιτικὴ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του κομμουνιστή, παρὰ τὶς θεοκρατικές του αὐταπάτες, καὶ εὕρισκε πὼς καὶ τὰ δύο συμβιβάζονται καὶ ὑπεστήριζε πὼς ὁ ρωσσικὸς κομμουνισμός εἶναι ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ψυχῆς τῶν Ρώσσων». 

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         10 Φεβρουαρίου 2020

Feb 6, 2020

539 – Τὸ δένδρο τοῦ γένους


539 – Τὸ δένδρο τοῦ γένους

1982. Κωνσταντινούπολις. Φθινόπωρο - Ἄντα ἡ μάνα μὲ τὸν τριάχρονο Ἆγι, υἱό της, κάθονται σὲ μιὰ καρέκλα ἐπάνω ἀγναντεύοντας τὸν Βόσπορο ἀπὸ τὸ παράθυρο καὶ στὸ πρῶτο πλάνο δενδρόφυτος κῆπος.

Ἄντα καὶ Ἆγις κοιτάζουν τὰ φύλλα τοῦ δένδρου ποὺ πέφτουν.

Ἆγις: μαμά, γιατὶ πέφτουν τὰ φύλλα;

Ἄντα:γιατὶ γέρασαν καὶ πεθαίνουν

Ἆγις: Νά, ἕνα ἀκόμη φύλλο πέθανε, μαμά

Ἔτσι πεθαίνει σήμερα ἡ Ἑλλάδα. Ἀλλὰ τὸ δένδρο τοῦ γένους παραμένει μέχρι νὰ γεμίσῃ πάλι μὲ φύλλα.

Δημήτρης Κιτσίκης                        7 Φεβρουαρίου 2020

Jan 27, 2020

538 - ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ538 - ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«Ο κορονοϊός προσέβαλε τους πρώτους ανθρώπους στην πόλη του Wuhan, όταν ο ιός μεταλλάχθηκε και μεταδόθηκε για πρώτη φορά, από τα ζώα στους ανθρώπους.Μια νέα επιστημονική έκθεση έδειξε συγκεκριμένη πηγή μόλυνσης: τις νυχτερίδες».

(Λέμε "κορονοϊός". Λάθος τὸ "κοροναϊός". ΔΚ)
Μόνη ἐλπὶς ἐξόδου ἀπὸ τὴν ὁλικὴ καταστροφὴ εἶναι ἡ ἐπιβολὴ σπαρτιατικῆς χαλυβδίνης πειθαρχίας ὅπως στὸ σημερινὸ κινεζικὸ καθεστώς.

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ


Cover of the 1947 Bulletin of the Atomic Scientists issue, featuring the Doomsday Clock at "seven minutes to midnight"

«2020 - The failure of world leaders to deal with increasingly likely threats of nuclear war, such as the end of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) between the United States and Russia as well as increased tensions between the US and Iran, and the continued failure to combat climate change. This is the clock's closest approach to midnight, exceeding that of 1953 and 2018»

Ἀποκάλυψις Ἰωάννου -8:1 ΣΙΩΠΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

«Και όταν άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” Αποκάλυψη 8:1. Αυτό που εντυπωσιάζει στην Αποκάλυψη είναι ο αλληγορικός τρόπος που παρουσιάζεται ένα σύνολο γεγονότων σε επτάδες: οι επτά εκκλησίες, σφραγίδες, σάλπιγγες, βροντές και πληγές. Σε κάθε περίπτωση το έβδομο σύμβολο κάθε αλληγορίας αποτελεί την εισαγωγή για το θέμα που αναπτύσσεται στα επόμενα κεφάλαια. Για παράδειγμα η έβδομη πληγή (Αποκάλυψη 16:17-21) αναγγέλλει την κρίση της “μεγάλης Βαβυλώνας” και είναι η εισαγωγή για τα επόμενα τρία κεφάλαια που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την κρίση της Βαβυλώνας.

«Η έβδομη σφραγίδα αναφέρει ότι γίνεται “σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” . Σύμφωνα με το πρότυπο που αναφέραμε, η φράση αυτή θα πρέπει να είναι η εισαγωγή των επόμενων κεφαλαίων, δηλαδή των επτά σαλπίγγων. Με άλλα λόγια, υπάρχει κάποιος λόγος που οι επτά άγγελοι σαλπίζουν στην διάρκεια της συμβολικής “μισής ώρας” , όπου υπάρχει “σιωπή στον ουρανό” .

«Οι επτά σάλπιγγες είναι μια σειρά τρομακτικών καταστροφών που “πέφτουν” στη φύση και στην ανθρωπότητα, συχνά καταστρέφοντας το ένα τρίτο αυτού που “κτυπούν”. Στο χιαστό ρητορικό σχήμα η περικοπή των επτά σαλπίγγων αντιστοιχίζεται στη περικοπή των επτά τελευταίων πληγών και κατ' ουσία φαίνεται ότι οι σάλπιγγες αποτελούν μια περιορισμένη εκδήλωση των επτά τελευταίων πληγών. Αν μελετήσουμε περικοπές που αναφέρονται σε καταστροφικές πληγές ή κρίσεις, στη σιωπή στον ουρανό, και αναφορές σε χρόνο ( “μισή ώρα” ), βλέπουμε να παρουσιάζεται μια συνοχή εννοιών που μας βοηθά να κατανοήσουμε τη σημασία των συμβολισμών.

«Οι πληγές και οι κρίσεις της Αποκάλυψης συμβαίνουν στη διάρκεια μιας αλληγορικής ώρας. Για παράδειγμα, η κρίση της Βαβυλώνας εκτελείται σε μια ώρα (“Βαβυλώνα... μέσα σε μία ώρα ήρθε η κρίση σου” Αποκάλυψη 18:10, βλ. επίσης εδ. 17, 19). Η τελική κρίση διενεργείται στη διάρκεια μιας συμβολικής ώρας (“ήρθε η ώρα της κρίσης” Αποκάλυψη 14:7). Το εδάφιο Αποκάλυψη 3:10, είναι πιο συναφές με την έβδομη σφραγίδα: “ η ώρα του πειρασμού , που πρόκειται να έρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη”.

«Η “ώρα του πειρασμού” στον Ιώβ αναφέρεται ως “καιρός θλίψης” (Ιώβ 38:23). Η μετάφραση των Εβδομήκοντα αντί για τη λέξη  καιρός αναφέρει τη λέξη ώρα. Ακριβώς η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην Αποκάλυψη 3:10 και 8:1.

«Η ώρα του πειρασμού ή ο καιρός της θλίψης φαίνεται να χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η έβδομη σφραγίδα αναφέρει “μισή ώρα” και ακολουθείται από τις πληγές των επτά σαλπίγγων. Στη διάρκεια αυτής της μισής ώρας υπάρχει σιωπή στον ουρανό, “Έγινε σιωπή στον ουρανό μέχρι μισή ώρα” 

«Προφανώς σε αυτή τη χρονική περίοδο ο Θεός δεν επεμβαίνει, επειδή στην Αγία Γραφή όταν επεμβαίνει ο Θεός δεν υπάρχει σιωπή. “Ο Θεός μας θα έρθει, και δεν θα σιωπήσει · φωτιά που κατατρώει θα είναι μπροστά απ’ αυτόν, και γύρω του δυνατή ανεμοζάλη. Θα προσκαλέσει τους ουρανούς από πάνω, και τη γη, για να κρίνει τον λαό του... και στον ασεβή ο Θεός είπε:... έπραξες τέτοια πράγματα, και σιώπησα ·... Θα σε ελέγξω... Βάλτε, λοιπόν, τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω, και δεν θα υπάρξει κανένας για να σας λυτρώσει” (Ψαλμοί 50:3,4,16,21,22). “Να, είναι γραμμένο μπροστά μου: Δεν θα σιωπήσω , αλλά θα ανταποδώσω, ναι, θα ανταποδώσω στους κόλπους τους, τις ανομίες σας, και μαζί τις ανομίες των πατέρων σας, λέει ο Κύριος” (Ησαΐας 65:6,7).

«Στα παραπάνω εδάφια συναντάμε ένα διάστημα σιωπής (“και σιώπησα”) στο οποίο ο Θεός δεν επεμβαίνει, αλλά προσφέρει στους ασεβείς την ευκαιρία να “βάλ(ετε) τούτο στο νου σας, εσείς που ξεχνάτε τον Θεό, μήπως και σας αρπάξω”. Με άλλα λόγια ο Θεός προφέρει μια σοβαρή προειδοποίηση και καλεί σε μετάνοια πριν στείλει τις κρίσεις Του. Στην Αποκάλυψη το διάστημα αυτό της σιωπής αντιστοιχεί σε “μισή ώρα” στη διάρκεια της οποίας πέφτουν οι πληγές των σαλπίγγων. 

«Αυτές ακολουθούνται από την υπόλοιπη “ώρα του πειρασμού” όπου δηλώνει ο Θεός ότι “δεν θα σιωπήσω, αλλά θα ανταποδώσω... τις ανομίες σας”. Με άλλα λόγια στο δεύτερο μισό της ώρας ο καιρός για να μετανοήσει κάποιος θα έχει τελειώσει, και ο Θεός θα στείλει τις κρίσεις Του».

Δημήτρης Κιτσίκης                               27 Ἰανουαρίου 2020

Jan 17, 2020

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Ἑλλὰς σκλαβωμένη ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸν στρατό της τῶν ΜΚΟ

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Τὸ 1941 ὑπὸ τὴν ἔμπνευσι τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθη τὴν ἴδια χρονιὰ ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις κατὰ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς μὲ ἀπελευθερωτικὸ στρατὸ τὸν ΕΛΑΣ. Σήμερα μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία βρυξελλικῆς κατοχῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ στρατὸς κατοχῆς της, τὰ περίφημα ΜΚΟ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ μεταναστευτικοῦ ὅπλου, κατέχουν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ ὀργανωθῇ ἡ παραμικρὴ ἔνοπλη ἀντίστασις οὔτε ἀπὸ τὸν λαὸ οὔτε ἀπὸ τὸν στρατό.

Ὅσοι ἔχουν παραμείνει στὴν κατεχομένη χώρα –ἐλάχιστοι πλέον- ἔχουν χάσει κάθε ἐλπίδα ἀπελευθερώσεως καὶ ἡ ἀποδεκατισμένη νεολαία γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ συνεργάζεται μὲ τὸν ἐχθρὸ γιὰ μία θέσι ντελιβερᾶ καὶ γκαρσόνι  στὰ ξενοδοχεῖα.
Δὲν ὀργανώνεται  δίκη δωσιλόγων τῶν ἑκάστοτε κατοχικῶν κυβερνήσεων μετὰ μία ἐνδεχομένη ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ΕΕ καὶ τοῦ στρατοῦ της τῶν ΜΚΟ.  Καὶ ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σημερινὸ ΚΚΕ, συνεχιστὴς τοῦ ΚΚΕ τοῦ 1941, καταναλώνεται μὲν σὲ δίκαιες ἀπεργεῖες καὶ διαδηλώσεις  γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν ἐργατικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά,  ἄν καὶ καταδικάζει ἔντονα τὴν κατοχὴ τῆς χώρας ἀπὸ ΕΕ καὶ ΝΑΤΟ, δὲν ἔχει κἄν προσπαθήσει νὰ ὀργανώσῃ ἕναν ἀπελευθερωτικὸ στρατό, ἕναν νέο ΕΛΑΣ.

Οἱ δὲ ἑλληνικὲς ἔνοπλες δυνάμεις δὲν ἐξεγείρονται κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς κατοχῆς μὲ  τὸ ὀξύμορο νὰ βλέπουμε σήμερα τὸν παγκόσμιο ἡγέτη τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο, νὰ πρωτοστατῇ κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ μόνος του! Ὅσο γιὰ  τὴν δρᾶσι τοῦ Ῥουβίκωνα καὶ τῶν Ἐξαρχείων πρόκειται γιὰ περιθωριακὲς ἀντιστασιακὲς κινήσεις χωρὶς ἀποτελεσματικότητα.

Ἡ ἑλληνικὴ παρακμὴ εἶναι δεδομένη καὶ τὸ ΚΚΕ δικαίως ἐπικαλεῖται τὴν σημερινὴ θλιβερὴ κατάστασι τῆς χώρας γιὰ νὰ διακυρήξῃ ὅτι παρὰ τὶς προσπάθειές του οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες δὲν εἶναι ὥριμες γιὰ μία ἐπανάστασι. Ἀλλὰ περιμένοντας νὰ γίνουν ὥριμες ἡ χώρα θὰ ἀποβιώσῃ. Ὁ Κάστρο στὴν Κούβα τὸ 1952 δὲν ἐπερίμενε νὰ ὡριμάσῃ ἡ κατάστασις γιὰ νὰ ἐπαναστατήσῃ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   17 Ἰανουαρίου 2020