Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 13, 2020

616 –Ἑλληνικὸς σιωνισμός

 


Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, μὲ τρεῖς ὑπηκοότητες, ἕλλην σιωνιστής


616 –Ἑλληνικὸς σιωνισμός

Τετάρτη γενεὰ ἑλληνωρθοδόξων ὁμογενῶν: τὰ ἐγγόνια μου στὴν Λωζάννη, μὲ τέσσερες ὑπηκοότητες καὶ πατέρα ἰταλό.

1η γενεά: ἡ μητέρα μου ἀπὸ τὸ Κάϊρο (ἄπταιστα ἑλληνικά).

2η γενεά, ἐγὼ ἀπὸ τὸ Παρίσι (ἄπταιστα ἑλληνικά),

3η γενεά, ἡ κόρη μου ἀπὸ τὴν Λωζάννη (ἄπταιστα ἑλληνικά),

4η γενεά τὰ δύο ἐγγόνια μου τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν ἑλληνικὰ ὅσο καλὰ ὁμιλοῦν τὰ ἑλληνάκια στὴν Ἑλλάδα,  ποὺ δὲν ἔχουν ποτὲ ταξιδεύσει στὸ ἐξωτερικό.

Καὶ μοῦ λέγει σήμερα στὸ τηλέφωνο, ἀνήσυχη ἡ κόρη μου: Ἀφοῦ τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο, πατέρα, λὲς πὼς θὰ ἐξαφανισθῇ ὡς κράτος, μήπως καὶ τὰ ἑλληνικὰ γνωρίσουν τὴν μοῖρα τῶν λατινικῶν καὶ γίνουν νεκρὴ γλῶσσα;

Ὄχι τῆς ἀπήντησα: ἡ γλῶσσα μας συνδέεται μὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό, ὄχι μὲ τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ ἱδρύθη ἀπὸ τοὺς συμπαθεῖς μὲν ἀλλὰ ἀμορφώτους Ἀρβανῖτες φουστανελάδες τοῦ 1821.

Τὰ τελευταῖα διακόσια χρόνια ὁ τρισχιλιετὴς παγκόσμιος πολιτισμός μας ἐστήριξε τὴν γλῶσσα μας ποὺ ὄχι μόνον δὲν παρήκμασε ἀλλὰ ἠνδρώθη τὰ τελευταῖα διακόσια χρόνια σὲ σημεῖο ποὺ προβλέπω ὅτι θὰ γίνη καὶ αὐτὴ παγκόσμια.

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τοῦ ἑλληνικοῦ σιωνισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                           13 Αὐγούστου 2020

615 - Ὅλα ἦταν ἐξ ἀρχὴς προσυμφωνημένα: Κοινὴ ἐκμετάλλευσις τοῦ Αἰγαίου


615 - Ὅλα ἦταν ἐξ ἀρχὴς προσυμφωνημένα: Κοινὴ ἐκμετάλλευσις τοῦ Αἰγαίου

Τὰ ἑλληνοτουρκικὰ θαλάσσια πολεμικὰ παιγνίδια ὑπῆρξαν ἐξ ἀρχῆς στημένα γιὰ νὰ καταπιῇ ἡ κοινὴ γνώμη τὴν ἀπὸ καιρὸ προσυμφωνημένη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις κοινὴ ἑλληνοτουρκικὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ Αἰγαίου, καὶ προώθησι κατόπιν αὐτοῦ, τοῦ ὀράματος ἐπανόδου στὸ ὀθωμανικὸ σχῆμα τοῦ Ἔρντογαν καὶ τὸ παράλληλο ἑλληνοτουρκικὸ σχῆμα τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. 

Ἄς εἶναι καλὰ ὁ Μητσοτάκης καὶ ἄς ἦταν καλὰ πέρυσι ὁ Τσίπρας ποὺ ὡλοκλήρωσε τὴν λύσι τοῦ Μακεδονικοῦ. 

Βεβαίως θὰ ἠδύνατο νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ ἴδιο σχέδιο κατόπιν ἑλληνοτουρκικῆς πολεμικῆς συρράξεως ἀλλὰ ὁ κίνδυνος τότε ἐπαναστατικῶν  ἀνατροπῶν καὶ στὶς δύο χῶρες ποὺ ἴσως νὰ ἦσαν ὠφέλιμες γιὰ τὴν Ἀθήνα καὶ γιὰ τὴν Ἄγκυρα, θὰ ἔβαζαν σὲ κίνδυνο τὰ ὅποια συμφέροντα τῶν Μεγάλων Δυνάμεων.

Πάντως, στὴν Ἱστορία ὑπάρχει πάντα ὁ ἀπρόβλεπτος παράγων, ὁ κόκκος τῆς ἄμμου ποὺ ἀκυρώνει τὰ πλέον μελετημένα καὶσίγουρα σχέδια. Ἀλλὰ λαμβάνοντας ὑπ'ὄψιν τῆς ἡμιθανοῦς καταστάσεως τοὺ ἑλληνικοῦ ἐθνικοῦ σώματος, μᾶλλον θὰ παραμείνουμε στὸ κλασσικὸ σχῆμα του "κρατῆστε με διότι θὰ κάνω φόνο"! Ἔτσι ὁ Ἔρντογαν σήμερα εἶπε: "Καὶ εἴπαμε μὴ τυχὸν ἐπιτεθεῖτε στὸ Ὀροὺτς Ῥεϊς ἀλλιῶς θὰ πληρώσετε βαρύ τίμημα. Καὶ ἔλαβαν τὴν πρώτη ἀπάντησι". Κάτι παρόποιο εἶχε εἰπῆ προηγουμένως καὶ ὁ Μητσοτάκης φοβερίζοντας τὸν Ἔρντογαν: Κρατῆστε με νὰ μὴν κάνω φόνο!

Ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ σχέδιο ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ὑπῆρχε  στοὺς φακέλλους τῆς διεθνοῦς  πολιτικῆς πολὺ μὰ πολὺ  πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Ἔρντογαν ἀνασυστάσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας τὸὁποῖον ἁπλῶς τὸ ἐνισχύει καὶ ἐκπληρώνει συνάμα ὁ πόθος τῶν δύο λαῶν γιὰ ἐπάνοδο στὴν Αὐτοκρατορία. (Βλέπε Χρῆστος Κυπραῖος, Ἡ ἰδεολογία τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ: Ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τραπεζούντιο στὸν Δημήτρη Κιτσίκη", Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἔξοδος, 2019).

Δημήτρης Κιτσίκης        13 Αὐγούστου 2020https://www.zougla.gr/politiki/article/odevoun-pros-diplomatiki-lisi

Aug 12, 2020

614 – Καθολικὴ ἀνυπαρξία ἀντικειμενικότητος τῶν ΜΜΕ ἀνὰ τὸν κόσμο

 

614 – Καθολικὴ ἀνυπαρξία ἀντικειμενικότητος τῶν ΜΜΕ ἀνὰ τὸν κόσμο

Πέραν τοῦ ἐνδεχομένου χρηματισμοῦ τῶν δημοσιογράφων, ὅταν τὰ ΜΜΕ μοῦ παίρνουν συνέντευξι σὲ οἱαδήποτε χώρα τῆς ὁποίας εἶμαι πολίτης (στὴν περίπτωσί μου τρεῖς χῶρες) ὁ δημοσιογράφος ἀρχίζει μὲ τὴν ἐρώτησι: «Ἐμεῖς (μὲ συμπεριλαμβάνει) τὶ νομίζετε ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε ἔναντι ἐξωτερικῶν ἐνεργειῶν;

Ἡ ζωὴ ἀλλὰ καὶ οἱ σπουδές μου ἔτυχε νὰ μὲ κάνουν ἀντικειμενικὸ κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ἱστορικὸς δὲν γίνεται -ὅταν ὁμιλῇ ὡς ἱστορικός- νὰ ταυτίζεται μὲ μία ἐθνικὴ ἤ θρησκευτικὴ ὁμάδα, πόσο μᾶλλον μὲ πολιτικὴ ὁμάδα. Τὸ «ἐμεῖς» δὲν ἔχει θέσι στὸ μυαλό του.

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὁ δημοσιογράφος τῆς χώρας στὴν ὁποία ἀνήκει ὁ ἐν λόγῳ καθηγητὴς νὰ ἀποφεύγῃ νὰ τὸν καλῇ σὲ συνέντευξι ἐνῷ ὁ καθηγητὴς ἐὰν θέλῃ παρὰ ταῦτα νὰ ἐκφρασθῇ στὰ ΜΜΕ νὰ προσπαθῇ νὰ μὴν ἐκφράζεται καθαρὰ προσπαθῶντας νὰ περάσῃ κρυφίως τὴν ἀντικειμενική του θέσι βασισμένη στὴν ἱστορικὴ ἐπιστήμη του.

Αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατὶ οἱ μεγάλοι ἱστορικοὶ ἀναγνωρίζονται μόνον μετὰ πάροδον χρόνου συνήθως πολὺ μετὰ θάνατον ἐνῷ ἡ προπαγάνδα στὴν ὁποία θὰ ὑποκύψῃ ὁ κύριος καθηγητὴς θὰ τοῦ δώσῃ μία πρόσκαιρη λάμψι δημοφιλίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                        12 Αὐγούστου 2020

Aug 11, 2020

613 – Ξεβρακωθήκαμε καὶ πάλι

 

Μὲ Βουλὴ ποὺ διανέμει δωρεὰν τὶς μάσκες καὶ τὰ βρακιά


613 – Ξεβρακωθήκαμε καὶ πάλι

Μετὰ τὸ 1950 καὶ τὸ τέλος τοῦ ἐμφυλίου ἀφεθήκαμε στὶς ἀγκάλες τοῦ ΝΑΤΟ μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν καλοπέρασι. Σιγά, σιγὰ ἡ Τουρκία ἄρχισε νὰ ἀφυπνίζεται καὶ διαπιστώνοντας τὴν ἑλληνικὴ παρακμὴ μίας χώρας θατζήδων πλέον (τοῦ θά,θά,θά) ἡ ὄρεξί της ηὐξήθη.

Ἐμεῖς κάθε φορά, μὲ ὑπεροπτικὸ τρόπο, δῆθεν ἀνωτέρου λαοῦ κατὰ δῆθεν κατωτέρου λαοῦ, δὲν ἐδεχόμεθα καμμία διαπραγμάτευσι καταφεύγοντας κάθε φορὰ στὸν συμμαχικὸ παράγοντα.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐφθάσαμε κουτσουρεμένοι στὴν ἀπόλυτη ψυχικὴ παρακμή. Σὲ κάθε τουρκικὴ πρόκλησι ἀπαντούσαμε «ὄχι!» καταφεύγοντας στοὺς ἰσχυροὺς συμμάχους μας. Ἔτσι στὶς 6 Αὐγούστου 1976 ἐφθάσαμε στὸ «βυθίσατε τὸ Χόρα!» καὶ κατόπιν αὐτοῦ ξεβρακωθήκαμε.

Ἔκτοτε ἐχρειάσθη νὰ ἀλλάξουμε πολλὰ ἐσώβρακα ποὺ μᾶς προσέφερε δωρεὰν τὸ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ ξεβρακωνόμεθα περιοδικά. Πάντα μὲ τὸ ὑπεροπτικὸ «ὄχι» στὸ στόμα καὶ πάντα μὲ τὸ ἐπακόλουθο τῆς ἧττας.

Ὁ στρατός μας, μετὰ τὴν φοβερὴ ἧττα ποὺ ὑπέστη κατόπιν τῆς πτώσεως τῆς ἑπταετοῦς της κυβερνήσεως, ἀγελαδοποιήθηκε σὲ στρατὸ συνταξιούχων μὴ τολμῶντας πλέον νὰ ῥίξῃ οὔτε βόλι καὶ σὲ κάθε κρίσι ἐπαίρναμε τηλέφωνο τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν ΕΕ μὲ δουλικὸ αἴτημα βοηθείας.

Τὰ συμμαχικὰ ἀφεντικά μας μὲ τὸν καιρὸ μᾶς εἶχαν μάθει καὶ πλέον μᾶς ἐκάλυπταν μὲ τὰ φτυσίματα τῆς περιφρονήσεώς τους. Ἡ ἀπάντησίς τους κάθε φορὰ στὸ τηλέφωνο ἦταν: «Βρῆτε τα μὲ τὴν τουρκικὴ πλευρά» καὶ ἐμεῖς ὡς σαλτιμπάγκοι ἐπαίζαμε διπλωματικὰ παιχνίδια ἐφ’ὅσον ὁ στρατός μας παρέμενε κοιμώμενος μὲ μόνο ὄνειρο τὴν σύνταξι.

Καὶ ἐφθάσαμε στὸν Αὔγουστο 2020 ἐνώπιον τοῦ «Ὀροὺτς Ῥέϊς» ἔτοιμοι καὶ πάλι νὰ κατεβάσουμε τὸ βρακί μας. Διότι ἤδη ἐξεχάσθη ἡ ὀργή μας γιὰ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά.

Ἐκτὸς καὶ συμβῇ τὸ θαῦμα. Ἐσεῖς πιστεύετε στὰ θαύματα  στὴν σημερινὴ χώρα τῶν θατζήδων ἤ «θὰ καὶ πάλι θά»;

Δημήτρης Κιτσίκης                             11 Αὐγούστου 2020.

Aug 9, 2020

612 –Documento: Μήπως ἐγίναμε Κολομβία τῶν Βαλκανίων;

Ὁ Στέφανος Χίος ὁμιλεῖ γιὰ τὴν ἀπόπειρα ἐναντίον τῆς ζωῆς του 


612 –Documento:  Μήπως  ἐγίναμε Κολομβία τῶν Βαλκανίων;


Στὸ Documento καὶ ἐπίσης στὴν ἱστοσελίδα του στὸ hello@documentonews.gr ὁ Κώστας Βαξεβάνης διερωτᾶται  μήπως  ἐγίναμε  Κολομβία τῶν Βαλκανίων, ἀνησυχῶντας ἐπανειλημμένως γιὰ τὴν στάσι τῶν ἑλληνικῶν ΜΜΕ σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἐκδότου τοῦ Μακελειοῦ, Στεφάνου Χίου, ἐπισημαίνοντας μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ  τὰ παρακάτω:

«Ἂν ἡ κοινωνία παραμείνει ἀμήχανη ἢ σιωπήσει, ὅταν δύο πιστολάδες ρίχνουν στὸ ψαχνὸ ἐπειδὴ αὐτὸς ποὺ εἶναι τὸ θῦμα ὑπῆρξε πολλὲς φορὲς θύτης, τότε τινάζουμε τὴ Δημοκρατία καὶ κάθε ἔννοια δικαίου στὸν ἀέρα.Τά ξημερώματα τῆς Δευτέρας, 27 Ἰουλίου, δύο κουκουλοφόροι καὶ κουμπουροφόροι, πυροβόλησαν τὸν Στέφανο Χῖο γιὰ νὰ τὸν σκοτώσουν. Μία σφαῖρα πέρασε ξυστὰ ἀπὸ τὴν καρωτίδα καὶ μία πολὺ κοντὰ στὴν καρδιά. Ἀπὸ τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας ποὺ ἔμαθα τὴν εἴδηση, σκέφτομαι τί μπορεῖ νὰ κρύβει αὐτὴ ἡ ἀπόπειρα. Δὲ σᾶς κρύβω, πὼς δὲ σκέφτομαι μόνο ἀπὸ ἐνδιαφέρον δημοσιογραφικῆς «ἐξιχνίασης», ἀλλὰ μὲ ἔντονη ἀνησυχία γιὰ τὸ τί ἐξελίσσεται. Καὶ αὐτὸ δὲν ἀφορᾷ τὸν Χῖο, ἀφορᾷ ὅλους μας. Μετὰ τὴν ἀπόπειρα ἐναντίον τοῦ Χίου, τὰ Μέσα Ἐνημέρωσης, σιώπησαν ἀφοῦ μετέδωσαν λιτὰ καὶ συνοπτικὰ τὴν εἴδηση. Δηλαδή, ἐνῷ ὑπάρχει ἡ ἀπόπειρα ἐναντίον ἑνὸς δημοσίου προσώπου, ποὺ ἀπὸ ἄποψη ἑλληνικῆς μιντιακῆς κουλτούρας εἶναι τὸ τέλειο τηλεοπτικὸ ἀφήγημα, πέφτει σιωπὴ ἀσυρμάτου. Ἡ ἴδια ἡ Ἀστυνομία ποὺ ἀρέσκεται σὲ διαρροὲς γιὰ τὶς «πετυχημένες ἔρευνές της», εἶναι φειδωλὴ σὲ ἐνημέρωση. Τί συμβαίνει λοιπόν; Ἂς πᾶμε ὅμως καὶ σὲ ἄλλα ἀνησυχητικὰ ποὺ προκύπτουν. Μετὰ ἀπὸ σειρὰ δημοσιευμάτων αὐτὲς τὶς μέρες, ὁ Στέφανος Χῖος, φαίνεται νὰ ἔχει καταθέσει στὴν Ἀστυνομία, πὼς γνωστὸς μεγαλοδικηγόρος, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ δικηγόρος τῆς κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη, τὸν πλησίασε δύο μέρες πρὶν τὴν ἀπόπειρα καὶ ἐπιχείρησε νὰ τὸν χρηματίσει γιὰ νὰ σταματήσει νὰ γράφει «γιὰ τὴ Φαμίλια καὶ τὴν κυρία». Ὅπως μάλιστα ὑποστηρίζει ὁ Χῖος, ἡ συνάντηση ἔχει βιντεοσκοπηθεῖ καὶ ἀποδεικνύει τά λεγόμενά του. Λέει ἀλήθεια ὁ Χῖος; Μήπως εἶναι «ἡ γνωστὴ πρακτικὴ Χίου»; Ὅταν κάποιος ἐπιζεῖ ἀπὸ μιὰ ἀπόπειρα δολοφονίας, θεωρῶ πὼς μοναδικὸς σκοπός του, εἶναι νὰ τιμωρηθοῦν ὅποιοι τὸ ἔκαναν. Τώρα ἂν τά στοιχεῖα ποὺ εἰσφέρει ἔχουν ἢ ὄχι σχέση μὲ τὴν ἀπόπειρα πρέπει νὰ ἐρευνηθεῖ. Πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, πάλι ἐπὶ Ὑπουργίας τοῦ Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη, δολοφονήθηκε ὁ δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας. Και τότε, εἶχε ἐπιστρατευτεῖ ἡ φημολογία περὶ τῆς ἀμφιλεγόμενης δημοσιογραφίας γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ἕνα ἔγκλημα. Πολύ γρήγορα ἀποκαλύφθηκε πὼς ἡ Σέχτα , ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὴν δολοφονία, ἦταν μιὰ ἀνύπαρκτη ὀργάνωση, ἐνῷ προέκυψαν διάφορα στοιχεῖα γιὰ ὀλιγωρία τῆς Ἀστυνομίας. Ἡ Ἀντιτρομοκρατικὴ δὲν ἐρεύνησε ποτὲ τὶς καταγγελίες τῆς συζύγου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Γκιόλια γιὰ ὅσα εἶχαν προηγηθεῖ τῆς δολοφονίας. Σήμερα τὸ ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ ἀπαντηθεῖ δὲν εἶναι ἂν τὸ χτύπημα στὸν Χῖο εἶναι χτύπημα κατὰ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου. Ὁ Χῖος εἶναι ἕνα θῦμα πιστολέρο μὲ ἐντολεῖς ποὺ δὲν εἶναι τυχαῖοι ἀγανακτισμένοι. Κατὰ τὴν ἄποψή μου (καὶ εὔχομαι νὰ διαψευστῶ) ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας του, εἶναι πρόβα παρακράτους. Πρέπει τά κόμματα νὰ πάρουν θέση. Δεν παίρνουν θέση γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ Χίου ἀλλὰ γιὰ τὴν ποιότητα τῆς Δημοκρατίας". .

Κώστας Βαξεβάνης, ἐκδότης τοῦ Documento

 

611 - Ἀπὸ τὴν σύγκρουσι τῶν πολιτισμῶν στὴν σύγκρουσι τῶν θρησκειῶν

611 -  Ἀπὸ τὴν σύγκρουσι τῶν πολιτισμῶν στὴν σύγκρουσι τῶν θρησκειῶν

Δοκιμασμένη ἱστορία γιὰ τὸν παγκόσμιο δυτικογενῆ καπιταλισμό. Μετὰ τὴν πτῶσι τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ὁ καπιταλισμὸς παρέμεινε ὀρφανὸς χωρὶς ἐχθρὸ καὶ τότε ὁ Χάντινγτον ἐχρησιμοποίησε τὴν γεωπολιτικὴ θεωρία τοῦ Κιτσίκη τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς γιὰ νὰ μετατρέψῃ τὴν συνύπαρξι τῶν θρησκειῶν ἐντὸς τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς σὲ σύγκρουσι πολιτισμῶν.

Αὐτὸ ὅμως δὲν δούλεψε διότι ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ μετὰ τὴν πτῶσι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τὸ 1923 εἶχε σὲ τέτοιο σημεῖο δυτικοποιηθῆ ὥστε ἡ μόνη σύγκρουσι πολιτισμῶν ποὺ ἀπένεμε ἦταν μεταξὺ κινεζικῆς Ἀνατολῆς καὶ ἀμερικανικῆς Δύσεως.

Τότε ἡ καπιταλιστικὴ Δύσις ἐσκέφθη νὰ ἐπαναφέρη τὸν πόλεμο τῶν θρησκειῶν τοῦ φραγκικοῦ Μεσαίωνος μεταξὺ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ Ἰσλὰμ ἐντὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Ἔτσι ἀπὸ τὸ 1999 καὶ τὸν νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ἐσχεδίασε τὴν θρησκευτικὴ σύγκρουσι ἐντὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς μὲ τὸ Ἰσλάμ, κατασκευάζοντας διαδοχικὰ τὴν ἀλ-Κάϊντα, τὸ ISIS καὶ τὸ τουρκικὸ Ἰσλάμ.             

Δημήτρης Κιτσίκης,                   9 Αὐγούστου 2020

Χαρακτηριστικὸ ἐπ'αὐτοῦ εἶναι τὸ παρακάτω ἄρθρο τοῦ γνωστοῦ Gatestone Institute: 

Aug 8, 2020

610 – Διογένης καὶ Ἀλέξανδρος: Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν ἀνάγκη

610 – Διογένης καὶ Ἀλέξανδρος: Ἡ ἔξοδος ἀπὸ τὴν ἀνάγκη

(Ἀφορμὴ τοῦ παρόντος εἶναι τὸ ἀξιοπρόσεκτο ἄρθρο τῆς ἱστοσελίδος Ἀρετὴ καὶ Τόλμη, τῆς 1ης Αὐγούστου 2020, μὲ τίτλο, Ἡ ἀξιοπρέπεια)

Ἡ βασικὴ διαφορὰ πολιτισμοῦ (ἑλληνισμοῦ , σινισμοῦ) καὶ βαρβαρότητος (φραγκισμοῦ) εἶναι ὁ Διογένης στὸ βαρέλι του καὶ ὁ Ἀλέξανδρος, πέρσης βασιλεύς. Ἡ μυθικὴ συνάντησίς τους στὴν Κόρινθο ἀποδεικνύει παρὰ ταῦτα ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος παρέμενε ἕλλην καὶ ὄχι πέρσης ὅταν ἔλεγε, «ἐὰν δὲν ἤμουν Ἀλέξανδρος θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι Διογένης».

Ὅταν στὸ Παρίσι, στὴν ἐφηβεία μου, ἠκολούθησα ὡς μποὲμ ὑπαρξιστὴς τὸν φιλόσοφο Σάρτρ τῆς ἀναζητήσεως τῆς ἐλευθερίας μου ἀντὶ τοῦ καλογηρικοῦ βίου, ἀπέτυχα νὰ γίνω Διογένης παρὰ τὴν ἀποτίναξι ἀπὸ τὴν καθημερινή μου ζωὴ τῶν δεσμῶν τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Μακρυμάλλης, ἐφοροῦσα τὸ ἴδιο μαῦρο φθαρμένο ῥοῦχο κοιμώμενος σὲ ῥάντζο.

Γιατὶ ἀπέτυχα; Διότι δὲν εἶχα κατορθώσει νὰ διαμορφώσω μέσα μου τὴν μοναχικὴ ἁρμονία τοῦ Διογένους, ποὺ θὰ μὲ ἀπελευθέρωνε, ἔστω καὶ μερικῶς, ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς ἀνάγκης.

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ σύστημα τῆς ἀπολύτου ἐξαρτήσεως ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς τεχνολογίας ποὺ ἀφημένη στὴν τρελλὴ ἐπιτάχυνσι τῆς προόδου της, μὲ μόνο στόχο τὸ χρηματικὸ κέρδος, ἀνατρέπει τὴν σχέσι ἀνθρώπου καὶ μηχανῆς -ποὺ στὸν ἑλληνικὸ καὶ τὸν κινεζικὸ πολιτισμὸ ἐλειτούργει  ὑπὲρ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς πνευματικῆς του ἁρμονίας- ὑπὲρ τῆς ὑποδουλώσεώς του στὸν ἀέναο τεχνολογικὸ γιγαντισμό.

Ὁ Διογένης στὸ βαρέλι, ὅπως ὁ Παμβομβιστὴς στὰ δάση τῆς Ἀμερικῆς, ἤ ὁ ἐρημίτης στὴν ἄνυδρη ἔρημο, δηλώνει τὴν ψυχική του ἐπάρκεια ἀποχωριζόμενος ἀκόμη καὶ τὸ μεταλλικὸ κύπελλό του πίνοντας ὕδωρ μὲ τὴν παλάμη του καὶ ζητῶντας ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο νὰ μεριάσῃ τὸ ἄλογό του γιὰ νὰ βλέπῃ τὸν ἥλιο, ἐνῷ ὁ Ἀλέξανδρος καλπάζει πρὸς  τὰ Ἰμαλάϊα ψάχνοντας πάντα τὴν οὐτοπικὴ ὑλικὴ ἐπάρκεια ποὺ ἐλπίζει ὅτι θὰ τοῦ δώσῃ ἡ τεχνολογικὴ αὐταπάτη τῆς χίμαιρας τῶν ὀάσεων τῆς ἐρήμου.

Τὶ τρέχεις, ποῦ πᾶς, περιπλανόμενος στὰ ἄκρα τῆς γῆς ὅπως ὁ Ἀλέξανδρος -λέγει ὁ Βολταῖρος στὸν ἥρωα Candide τοῦ μυθιστορήματός του. Μεῖνε στὸν ἐσωτερικό σου κῆπο ὅπως ὁ Διογένης στὸ βαρέλι του γιὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὸν ἥλιο τῆς ἁρμονίας τῆς ψυχῆς σου καὶ ἄφησε τὸν σκύλο σου  νὰ γαυγίζῃ ἀπὸ τροφικὴ ἀνάγκη ἐπαρκείας.

Δημήτρης Κιτσίκης                          8 Αὐγούστου 2020

 

609 - Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ πέραν τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἰσλάμ:Ἡ αἵρεσις ὡς πηγὴ δημιουργίας

Χριστὸς καὶ Μωάμεθ: Οἱ μεγάλοι αἱρετικοί 

609 - Ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ πέραν τοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ ἰσλάμ:Ἡ αἵρεσις ὡς πηγὴ δημιουργίας

Πῶς οἱ νεοπλατωνιστὲς ἔκτισαν τὴν ἕνωσι μὲ τὸν Θεό

«Οἱ δύο ἀρχιτέκτονες τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ Ἰσίδωρος ἀπὸ τὴ Μίλητο καὶ ὁ Ἀνθέμιος ἀπὸ τὶς Τράλλεις ἀνῆκαν στὸν κύκλο τοῦ Ἀμμώνιου Ἐρμείου ποὺ κατεῖχε τὴν ἕδρα τῆς φιλοσοφίας στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ εἶχε μαθητεύσει κοντὰ στὸν Πρόκλο. Ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα στὴν Ἀθῆνα εἶχε κλείσει τὸ 529 μ.Χ., τρία μόλις χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη κατασκευῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἡ Σχολὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας ὅμως ἀκόμη λειτουργοῦσε καὶ ἦταν τὸ κέντρο τῆς ἑλληνικῆς γνώσης γιὰ τὴ μηχανικὴ καὶ τὴν ἀκουστική. Ὁ Φωκᾶς, ἔπαρχος τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ στενὸς συνεργάτης τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ ἦταν αὐτὸς ποὺ κάλεσε τοὺς δύο ἀρχιτέκτονες. Εἶχε κι αὐτὸς συνδεθεῖ μὲ τὸν κύκλο τῶν νεοπλατωνιστῶν. Οἱ νεοπλατωνιστὲς συνέδεαν σὲ μία ἑνιαία φιλοσοφία τὶς διδαχὲς τοῦ Πυθαγόρα, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τῶν Μυστηρίων. Ὁ Φωκᾶς κατηγορήθηκε γιὰ παγανισμὸ τὸ 545μ.Χ. καὶ αὐτοκτόνησε. Διαπιστώνουμε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, «ξένο καὶ παγανιστικὸ» ἐκ πρώτης ὄψεως, βρέθηκε στὸν πυρῆνα τῆς διαμόρφωσης τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας. Ἡ Ἁγία Σοφία χτίστηκε ἀπὸ ἕναν κύκλο νεοπλατωνιστῶν οἱ ὁποῖοι πίστευαν ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη μπορεῖς νὰ προσεγγίσεις τὸ θεῖο. Γνωρίζουμε ὅτι οἱ νεοπλατωνιστὲς ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὶς ἰδιότητες καὶ τὶς ἀντανακλάσεις τοῦ φωτός, ὅτι εἶχαν γνώσεις γεωμετρίας καὶ ἀνώτερων μαθηματικῶν καὶ ὅτι ὑπολόγιζαν τὶς ἰδιότητες τῶν στερεῶν μέσα σὲ στερεά. Σκεφτεῖτε ὅτι ὁ «Καλλιχόρος» τῆς Ἁγίας Σοφίας εἶναι ἕνα στερεὸ μέσα σὲ στερεό. Ὁ Παῦλος Σιλεντιάριος, μέλος τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Συμβουλίου, χρησιμοποίησε αὐτὴ τὴ λέξη τὸν 6ο αἰῶνα γιὰ νὰ περιγράψει τὸν χῶρο κάτω ἀπὸ τὸν τροῦλο, ὅπου λαμβάνει χώρα ἡ λειτουργία. Μέσα στὴν Ἁγία Σοφία ἡ ἐνέργεια τοῦ ἤχου δὲν ἐξανεμίζεται, ἀλλὰ ἀντίθετα συμπυκνώνεται καὶ ἐντείνεται καθὼς ἀνυψώνεται πρὸς τὸν τροῦλο. Καθὼς φτάνει στὸν τροῦλο, ἐπιστρέφει ἀντηχώντας πρὸς τά κάτω στὸ πλῆθος τῶν πιστῶν ποὺ ψάλλουν κι αὐτοὶ ἀκολουθώντας τοὺς ψάλτες καὶ ἐνθυλακώνει τοὺς πάντες μέσα σὲ μιὰ ἠχητικὴ αἴσθηση ποὺ θὰ τὴν ἀποκαλούσαμε «χρυσὴ βροχή». Οἱ ψάλτες ψέλλουν. Ἡ Ἁγία Σοφία ἀπαντᾷ. Ἡ μυσταγωγία δὲν εἶναι παρὰ ἡ συνέργεια ἀνάμεσα στὸ κτίριο καὶ τοὺς πιστούς». 

Professor Bissera V. Pentcheva,Hagia Sophia: Sound, Space and Spirit in Byzantium, Pennsylvania State University Press, 2017, 304 pages.

Aug 6, 2020

608 - Ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία κατὰ τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ: τὸ μάθημα τῆς καταστροφῆς τοῦ Λιβάνου

 

608 - Ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία κατὰ τῶν συμφερόντων τοῦ λαοῦ: τὸ μάθημα τῆς καταστροφῆς τοῦ Λιβάνου

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἄς κοιτάξουμε  στὰ μάτια τοὺς κυβερνῶντες μας. Θὰ τυφλωθοῦμε ἀπὸ ἀηδία. Ὅλοι ὅσοι μᾶς ἐκυβέρνησαν καὶ μᾶς κυβερνοῦν ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας δὲν ὑπῆρξαν καὶ δὲν εἶναι μόνον ἀνίκανοι. Εἶναι ἄκρως διεφθαρμένοι.

Τὴν ἴδια ἀκριβῶς εἰκόνα ἐπιδεικνύει ἡ κοινοβουλευικὴ δημοκρατία παντοῦ ἐπὶ τοῦ πλανήτου. Ἐξ ὁρισμοῦ ἕνας πολιτικὸς ποὺ ἐκλέγεται μέσῳ τοῦ συστήματος τῶν δημοκρατικῶν ἐκλογῶν ἤ εἶναι ἐξ ἀρχῆς διεφθαρμένος ἤ θὰ καταλήξῃ διεφθαρμένος στὴν Βουλή. Μόνη ἐξαίρεσις τὰ μέλη ἑνὸς πολιτικοῦ στρατοῦ ὁλοκληρωτικῆς ἐμπνεύσεως ὅπως εἶναι τὸ ΚΚΕ.

Ἐξαίρεσις δὲν ὑπάρχει γιὰ καμμία χώρα. Ἔτσι βλέπουμε τὸ Ἰσραήλ, ποὺ ὅταν ἱδρύθη τὸ 1948 ἔριξε στέρεες βάσεις καταπληκτικῆς προόδου νὰ κυλάῃ σήμερα στὸν βοῦρκο τῆς διαφθορᾶς τῶν πολιτικῶν τους λόγῳ τοῦ συστήματος τῆς κοινοβουλετικῆς δημοκρατίας.

Ἔτσι βλέπουμε τὴν Ἱσπανία μετὰ τὴν ἐπάνοδο τῆς κοινοβουλευτικῆς βασιλείας, ὁ βασιλεὺς νὰ βουλιάζῃ στὰ θολἀ νερὰ τῆς διαφθρορᾶς ὄχι λόγῳ  τοῦ θεσμοῦ τῆς μοναρχίας ἀλλὰ λόγῳ τοῦ θεσμοῦ τῆς δημοκρατίας.

Στὶς ΗΠΑ, ὁ Τράμβιος ἀγωνίζεται νὰ βγάλῃ τὶς ΗΠΑ ἀπὸ τὸν βοῦρκο τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ μὲ κίνδυνο νὰ δολοφονηθῇ ἀπὸ τὸν ὑπόκοσμο τῶν πολιτικῶν τοῦ Κοινοβουλίου ὅπως τόσοι ἄλλοι ἡγέτες ἐπὶ τῆς γῆς ὑπῆρξαν δολοφονημένοι ἀπὸ τοὺς πληρωμένους ἐκτελεστὲς τῶν πολιτικῶν τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ.

Ἡ σημερινὴ ἀνείπωτη τραγωδία τοῦ Λιβάνου πρέπει νὰ μᾶς γίνῃ μάθημα καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες. Μόνον ἕνα ὁλοκληρωτικὸ κράτος τῶν ἄκρων, κομμουνιστῶν, φασιστῶν ἤ ἐθνικομπολσεβίκων δύναται νὰ σώσῃ ἀπὸ τὴν λιβανοποίησι τὴν ἄμοιρη χώρα μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                       6 Αὐγούστου 2020

 


Aug 5, 2020

607 – Γιατὶ ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος εἶναι διαφορετικός.


607 – Γιατὶ ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος εἶναι διαφορετικός.

Ἐπέλεξα ἐξ ἀρχῆς νὰ ἐξελληνίσω τὸ ὄνομα τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου Donald Trump, ὅπως οἱ πρόγονοί μας εἶχαν ἐξελληνίσει τὸ ὄνομα τοῦ Lord Byron σὲ Λόρδο Βύρωνα, ὄχι ἐπειδὴ νομίζω ὅτι ὑπάρχει  στὸν κόσμο φιλλεληνισμός. Φυσικὸ εἶναι  κάθε προσωπικότης νὰ ἐκθειάζῃ τὸ ἰδικό του περιβάλλον, ὁ Βύρων τὴν Ἀγγλία, ὁ Τράμβιος τὶς ΗΠΑ.

Ὁ Τράμβιος ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ἐπαναστάτης. Κατεφέρθη κατὰ τῆς χειροτέρας μορφῆς τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ, τῆς σοσιαλδημοκρατίας, ποὺ ἀπὸ τὸτε ποὺ ἐνεφανίσθη στὴν Εὐρώπη γύρω στὰ 1890 ἐκόλλησε καὶ τὴν ὑποκρισία τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ προτεσταντισμοῦ,  τοῦ ἀποκαλουμένου πολιτικοῦ ὀρθοῦ. Ἔτσι ὁ σοσιαλδημοκράτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἀπὸ ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας μετενομάσθη ὑπουργὸς προστασίας τοῦ πολίτου, ὡς ὁ περίφημος ἀστυνομικὸς τοῦ Βοναπάρτη Φουσέ ἤ ὁ ἀστυνομικὸς τοῦ Στάλιν Μπέρια νὰ ἔμενε γνωστὸς στὴν Ἱστορία ὡς προστάτης τοῦ πολίτου!

Ὁ Τράμβιος ἔσπασε τὸ σπυρὶ τῆς φιλελεύθερης ὑποκρισίας, ἔχυσε ἔξω τὸ πύον καὶ ὠνόμασε τὰ σῦκα σῦκα, τὸν κουτσό κουτσό, τὸν βλάκα βλάκα. Ἄρχισε νὰ γράφη καθημερινὰ στὸ twitter σὰν ἁπλὸς πολίτης καὶ ἀπόδειξις τῆς ἀξίας του εἶναι πὼς ξεσήκωσε ἐναντίον του τὸ σύνολο τοῦ παγκοσμίου σοσιαλδημοκρατικοῦ κατεστημένου ποὺ στὸ ὄνομα τῆς έλευθερίας τοῦ λόγου ἀπαγορεύει κάθε διαφορετικὴ γνώμη.

Ἔτσι ἀπαγορεύει λέγει τὴν συνωμοσιολογία. Καὶ ὅμως πολλοὶ  ἐπιμένουν στὴν θεωρία τῆς ἐπίπεδης γῆς ἤ τῆς ὑπάρξεως ἐξωγηΐνων χωρὶς αὐτὸ νὰ ἐνοχλῇ τοὺς ἀστροναῦτες. Ἄλλοι ὅτι δὲν ὑπάρχει πανδημία χωρὶς αὐτὸ νὰ τὴν ἐξαφανίζει. Φυσικὰ καὶ ἀντίθετες ἤ τρελλὲς γνῶμες δύνανται νὰ βάλουν σὲ κίνδυνο ἐκφάνσεις τῆς ἐπιστήμης ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς σημαίνει ἐλευθερία γνώμης καὶ δὲν εἶναι ἡ δουλειὰ ἑνὸς ἀστυνομικοῦ νὰ ἀπαγορεύῃ τὴν γνώμη τοῦ ἄλλου. Ἀντιθέτως ὑποχρέωσίς  του εἶναι νὰ ἀποκρούῃ μὲ ἐπιχειρήματα τὸν ἀμφισβητία καὶ ὄχι μὲ δικαστήρια.

Μέγα Τράμβιε, μᾶς ἔφερες τὴν ἐλευθερία τῆς γνώμης καὶ τοῦ λόγου κατὰ τῆς δικτατορίας τῆς ὁμοιομορφίας τοῦ πολιτικὰ ὀρθοῦ. Ὅποια καὶ νὰ εἶναι ἡ τύχη σου ὁ πλανήτης καὶ ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ θὰ σὲ εὐγνωμονοῦμε.

Δημήτρης Κιτσίκης                       5 Αὐγούστου 2020