Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 2, 2020

592 – Τὸ μέλλον τοῦ κομμουνισμοῦ ὡς θρησκεία

 Ὁ Ῥουσσῶ ὡς ἀρμένιος χίππης

          
Ὁ Λένιν ὡς ἡγέτης ἀγκιτάτσιας καὶ προπαγάνδας                           Ὁ Χίτλερ ὡς μυστικιστὴς ἡγέτηςὉ Ῥουσσῶ ὡς προφήτης

592 – Τὸ μέλλον τοῦ κομμουνισμοῦ ὡς θρησκεία

Οἱ ἰδεολογίες ἔρχονται καὶ παρέρχονται διότι τοὺς λείπει τὸ βασικὸ στοιχεῖο αἰωνιότητος τῶν θρησκειῶν ἐξ ἀποκαλύψεως. Βασίζονται στὸ κοινωνικὸ φαινόμενο τῆς τάξεως: ὁ φιλελευθερισμὸς στὴν ἀστικὴ τάξι, ὁ φασισμὸς στὴν μικροαστικὴ τάξι, ὁ κομμουνισμὸς στὴν ἐργατικὴ τάξι. Ἐπειδὴ οἱ κοινωνίες ἐξελίσσονται, οἱ ἰδεολογίες ἀκολουθοῦν τὶς ἀλλαγὲς τῶν κοινωνικῶν τάξεων.

Οἱ θρησκείες ἐξ ἀποκαλύψεως ἀντέχουν χιλιάδες χρόνια διότι βασίζονται στὴν θεϊκὴ ὕπαρξι. Ἐὰν οἱ ἰδεολογίες μετεξελιχθοῦν σὲ θρησκεῖες θὰ συνδεθοῦν μὲ τὴν θεϊκὴ ὕπαρξι  καὶ δὲν θὰ παρέλθουν.

Οἱ ἰδεολογίες χρειάζονται φιλοσόφους, οἱ θρησκεῖες προφῆτες. Οἱ ἰδεολογίες παλεύουν μὲ συνεχεῖς προσαρμογὲς στὶς μεταμορφώσεις τοῦ κοινωνικοῦ ἰστοῦ (ῥεφορμισμός, ὀπορτουνισμός, ῥεβιζιονισμός, νέο, μετά, συντηρητισμός, μοντερνισμός, ἀντιδραστισμός). Οἱ θρησκεῖες παλεύουν μὲ αἱρέσεις προφητῶν.

Ἡ ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ προσαρμόζεται μὲν στὴν ἐξέλιξι τῆς ἀστικῆς τάξεως ἀλλὰ δύναται νὰ ἐξαφανισθῆ μὲ τὸν θάνατο τῆς τάξεως ποὺ ἐκφράζει, ὅπως ἡ ἰδεολογία τοῦ φεουδαλισμοῦ ἐξηφανίσθη μὲ τὸν θάνατο τῆς τάξεως τῶν φεουδαρχῶν.

Ἡ θρησκεία, αἱρετικὴ ἐξ ὀρισμοῦ, σὲ σχέσι μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες, δὲν παύει ποτὲ νὰ εἶναι θρησκεία ἐφ’ὅσον εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸ θεῖο ποὺ εἶναι αἰώνιο.

Ὁ Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσῶ κοινὸς πρόδρομος στὸν ΙΗ΄ γαλλικὸ αἰῶνα τῆς ἰδεολογίας τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ μὲ τὶς δύο διακλαδώσεις τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ξεπερνᾷ τὸν φιλόσφο καὶ μετατρέπεται σὲ προφήτη ἐξ Ἀποκαλύψεως μὲ τὴν Βίβλο του, τὴν «Ὁμολογία Πίστεως τοῦ Ἐφημερίου τῆς Σαβοΐας» (Profession de foi du vicaire savoyard) καὶ συνεπῶς εἶναι αἱρετικὸς σὲ σχέσι μὲ τὶς ἄλλες ὑπάρχουσες θρησκεῖες τοῦ πλανήτου.

Ἡ σημερινὴ τάσις συνθέσεως φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ στὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ τὴν μετατρέπει σταδιακὰ ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ ἰδεολογία  σὲ συμπαντικὴ θρησκεία καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιβίωσι τοῦ κομμουνισμοῦ ὡς θρησκεία.

(Υ.Γ. Κατὰ τὴν γραικυλικὴ συνήθεια προειδοποιῶ τοὺς ἀναγνῶστες μου ὅτι μερικὲς ἱστοσελίδες ποὺ κυκλοφοροῦν στὸ διαδίκτυο ὑποκλέπτουν τὶς ἰδικές μου ἰδέες  χωρὶς νὰ ἀναφέρουν τὴν πηγή).

Δημήτρης Κιτσίκης                         2 Ἰουλίου 2020


Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1865

Ἐὰν δὲν ἐπέμβη ὁ πρόεδρος Τράμβιος γιὰ νὰ ἐγκαθιδρύσῃ ὁλοκληρωτικὸ κράτος στὶς ΗΠΑ, μετὰ τὴν ἀποκαθήλωσι τῶν ἀγαλμάτων κινδυνεύουν νὰ ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴν χώρα τῶν Ἀμερινδιάνων καὶ τῶν εἰσαγωμένων πρώην Άφρικανῶν σκλάβων, οἱ εὐρωπαῖοι ἀποικιστὲς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Ἑλλήνων. Βλέπε τὰ παρακάτω βίντεα. Δημήτρης Κιτσίκης

https://www.zougla.gr/kosmos/article/panopli-afroamerikani-diadilonoun-sti-tzortzia


Τὰ CNN, New York Times καὶ Ἡ Καθημερινὴ ἔχουν καταντήσει προπαγανδιστικὰ σκουπίδια τοῦ Σορικοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ κατεστημένου. Δημήτρης Κιτσίκης


Jun 30, 2020

591 - Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν δυτικὸ ζυγόὉ Βαλδουΐνος Α’ Κωνσταντινουπόλεως (1204), στὴν πόλι Μόνς τοῦ Βελγίου περιμένει τὴν βιαία κατεδάφισί του. Οἱ Ἕλληνες τοῦ Βελγίου τί περιμένουν; Ἤδη κατεδαφίσθη στὶς Βρυξέλλες, τὸ ἄγαλμα τοῦ Λεοπόλδου Β΄ τοῦ Βελγίου, ἀποικιστοῦ τοῦ Κονγκὸ τὸ 1884, μὲ τὴν σιωπηλὴ συγκατάθεσι τοῦ παρόντος βασιλέως τοῦ Βελγίου, Φιλίππου ποὺ ἔστειλε μήνυμα συμπαθείας στὸν σημερινὸ πρόεδρο τοῦ Κονγκό


591 - Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν δυτικὸ ζυγό

Τὸ 2020, σὲ ὅλην τὴν Δύσι εἴμεθα μάρτυρες τῆς καθολικῆς ἐξεγέρσεως τῶν ἀποικισμένων λαῶν κατὰ τοῦ ἀποικιακοῦ ζυγοῦ μὲ τὴν κατεδάφισι τῶν ἀγαλμάτων  τῶν ἀποικιστῶν ἡγετῶν, μὲ πρῶτον τὸν Χριστόφορο Κολόμβο.

Τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ἀποικισμένου, προτοῦ ξυπνήσῃ καὶ ἐξεγερθῇ εἶναι ἡ δουλικότητά του ἔναντι τοῦ δυτικοῦ ἀφεντικοῦ. Πασχίζει νὰ τοῦ ὁμοιάσῃ καὶ μετατρέπεται σὲ «beni-oui-oui» (στὰ ἀραβικὰ, «μπενί» υἱοί», αὐτοὶ ποὺ λένε πάντα ναί) ὅπως τὸν χαρακτηρίζουν οἱ Γάλλοι, δηλαδὴ λέγει δουλικὰ ναὶ σὲ ὅτι τοῦ διατάξει τὸ δυτικὸ ἀφεντικό.

Οἱ ἀποικιστὲς γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν στὸ ἔπακρον τοὺς ἀποικισμένους λαοὺς τῆς ὑφηλίου τοὺς ἐπαναδίενειμαν σὲ πλαστὰ κρατίδια. Αὐτὸ ἔγινε στὴν ἀφρικανικὴ ἤπειρο ποὺ κατετμήθη σὲ πολλαπλὰ  ψευδοκράτη. Αὐτὸ ἔγινε καὶ στὴν Νότιο Ἀμερικὴ ὅπου παρὰ τὴν κατάτμησι ἀπὸ τοὺς ἀποικιστές, παραμένει ζωντανὸ τὸ ὄραμα ἐπανένωσις τοῦ Μπολιβάρ. Αὐτὸ ἔγινε καὶ στοὺς ἀραβικοὺς ἀποικισμένους λαοὺς μὲ τὸ ὄνειρο τῆς ἐπανενώσεώς τους ἀπὸ ἕναν Νάσερ ἤ Καντάφι.

Ἀπὸ τοὺς πλέον καθυστερημένους  ἀποικισμένους λαοὺς τῆς ὑφηλίου παραμένουν οἱ Ἕλληνες, διότι ὄχι μόνον δὲν ἔχουν ξεσηκωθῆ  κατὰ τῶν δυτικῶν τους ἀφεντικῶν ποὺ τοὺς μετέτρεψαν ἀπὸ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σὲ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἐπέμεναν νὰ εἰσέλθουν ὡς καμαριέρηδες στὴν λέσχη τῶν Βρυξελλῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι πολιτισμένοι Φράγκοι.

Τὸ ἀπελευθερωτικὸ ἑλληνικὸ ἀντιαποικιακὸ κίνημα, ἐὰν ποτὲ ἐμφανισθῇ, πρέπει νὰ κατεδαφίσῃ:  
α) Τὰ ἀγάλματα τῶν προδοτῶν ῥωμαιοκαθολικῶν τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγων. β) Τὰ ἀγάλματα τῶν πρωτεργατῶν τῆς ξενοκινήτου ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, μὲ πρῶτον τὸν Κολοκοτρώνη. 
γ) Τὰ ἀγάλματα τῶν ἑλληνοφράγκων τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν μὲ πρῶτο τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο.

Πρέπει νὰ ἀπαιτήσῃ: 
α) Τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλοπιμαίων τῆς φραγκικῆς ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 1204 ποὺ εὑρίσκονται στὴν Βενετία.
β) Τὴν ἐπιστροφὴ τῶν λειψάνων ὅλων τῶν ὀρθοδόξων ἁγίων ποὺ ἐκλάπησαν ἀπὸ τοὺς ῥωμαιοκαθολικοὺς τοῦ Βατικανοῦ καὶ εὑρίσκονται στὴν Ἰταλία, ἀκόμη καὶ τῶν ὀστῶν τοῦ πλατωνιστοῦ καὶ ἱδρυτοῦ τῆς Δύσεως, Γεμιστοῦ Πλήθωνος, ποὺ ἐκλάπησαν ἀπὸ τὸν Σιγισμοῦνδο Παντόλφο Μαλατέστα, ἀπὸ τὸν Μυστρᾶ καὶ εὑρίσκονται στὸ Ῥίμινι.
γ) Τὴν ἀνέγερσι, διατήρησι καὶ ἐπαναφορὰ  τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Ῥωμηῶν, Καποδίστρια, Μεταξᾶ καὶ Παπαδόπουλο, ὡς καὶ τῶν ὀρθοδόξων αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου.

Δημήτρης Κιτσίκης                                            30 Ἰουνίου 2020


Jun 29, 2020

590 - Μπαλκάνια: Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ σήμερα
590 - Μπαλκάνια:  Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ σήμερα

Δεύτερη πλέον διεφθαρμένη χώρα στὴν Εὐρώπη ἡ Ἑλλάς

Ἀπὸ τὸ 1821, ὅταν οἱ Πελοποννήσιοι ὑπὸ τὸν Κολοκοτρώνη ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ τὸν αὐτοκρατορικὸ ἑλληνισμὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὡς καθυστερημένοι Κοῦρδοι τοῦ δυτικοῦ ἄκρου τῆς Ὀθωμανίας, ἡ Ῥούμελη, δυτικὸς πνεύμων  τῆς Αὐτοκρατορίας, ἐξέπεσε στὴν ὑπανάπτυκτη κακομοιριὰ φουστανελλοφόρων ποὺ τὸν ἀνεφώνησε ἡ Δύσις περιπαικτικά: "Ἐδῶ δὲν εἶναι παῖξε γέλασε. Ἐδῶ εἶναι Μπαλκάνια!"

Δημήτρης Κιτσίκης          29 Ἰουνίου 2020
·          

·          

·          

·       "Στη δεύτερη θέση από το τέλος βρέθηκε πανευρωπαϊκά η Ελλάδα στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς που καταρτίζει κάθε χρόνο από το 1995 η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, με τη βαθμολογία της χώρας μας να έχει επιδεινωθεί σημαντικά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. 

"Σύμφωνα με την κατάταξη του 2018, τη
 χειρότερη επίδοση μεταξύ των 31 χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψε η Βουλγαρία με "σκορ" 42 μονάδων (υποχώρησε κατά μία μονάδα σε σχέση με το 2017). Ακολουθεί η χώρα μας που μέσα σε ένα χρόνο "έχασε" τρεις μονάδες και πλέον συγκεντρώνει 45 μονάδες. Στην τρίτη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά βρίσκεται η Ουγγαρία (46), που έχει κατακρημνιστεί κατά οχτώ μονάδες την τελευταία πενταετία. Ο μέσος όρος της περιοχής διαμορφώθηκε στις 66 μονάδες (με άριστα τις 100). Μάλιστα, οι 14 από 20 χώρες που είναι στην κορυφή του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (Corruption Perceptions Index - CPI) βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη παγκοσμίως με σκορ 88 μονάδων έρχεται η Δανία. Ακολουθούν με μικρή διαφορά η Φινλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία (και οι τρεις συγκεντρώνουν 85 μονάδες και μοιράζονται την τρίτη  θέση παγκοσμίως μαζί με  τη Σιγκαπούρη). 

"Σε σύνολο 180 χωρών η Ελλάδα έρχεται 67η και βρίσκεται σε χειρότερη θέση από χώρες όπως η Μαλαισία, η Κούβα, η Ρουάντα, η Μποτσουάνα και
 η Ουρουγουάη.  Το 2017 η χώρα μας βρισκόταν στην 59η θέση παγκοσμίως, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο υποχώρησε στην κατάταξη κατά 8 θέσεις. 

"Ο διορισμός της Β. Θάνου στην Επ. Ανταγωνισμού εγείρει ανησυχίες

"Ειδικά για την Ελλάδα η Διεθνής Διαφάνεια αναφέρει ότι η χώρα έπεσε κατά τρεις μονάδες (στις 45 από τις 48
 το 2017), ωστόσο, η κατάταξή της είναι βελτιωμένη κατά εννέα μονάδες σε σχέση με το 2012. "Μια εξήγηση για αυτό είναι το γεγονός ότι από τον 2008 που ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση, η χώρα έχει προβεί σε αρκετές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να εξισορροπήσει τα αυστηρά μέτρα λιτότητας. Ωστόσο παρά αυτές τις διαρθρωτικές βελτιώσεις, η πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς έχει "παγώσει" στην Ελλάδα και το "βαρίδι" της γραφειοκρατία επιβαρύνει τη χώρα". 

"Η Διεθνής Διαφάνεια κάνει αναφορά στα σκάνδαλα που απασχόλησαν την εγχώρια επικαιρότητα το 2018 λέγοντας ότι υπονόμευσαν τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να διορίσει τη Βασιλική Θάνου ως πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, η τοποθέτησή της στη συγκεκριμένη θέση εγείρει ανησυχίες για σύγκρουση συμφερόντων, με δεδομένο ότι η κα. Θάνου είναι στενή σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού και παράλληλα θέτει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία του εν λόγω θεσμικού οργάνου. 
"Στην ανάλυση της Διεθνούς Διαφάνειας για την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα κατατάσσεται στις "υπό παρακολούθηση χώρες"", σημειώνει η Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος Δρ. Δαμάσκου Άννα. "Η χώρα μας θέλει να βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέχει ακόμη από τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς. Ως εκ τούτου, πρέπει ως χώρα να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να μην επιτρέψουμε σε τούτη να πλήξει έτι περαιτέρω την ποιότητα της δημοκρατίας μας" συμπληρώνει. 
"Η διαφθορά αποδυναμώνει τη δημοκρατία και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο, όπου η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα αδύναμα θεσμικά όργανα με τη σειρά τους, είναι λιγότερα ικανά να ελέγξουν τη διαφθορά", αναφέρει από την πλευρά της η Διευθύντρια της Διεθνούς Διαφάνειας Patricia Moreira.

"Ο Δείκτης Αντίληψης
 Διαφθοράς, κατατάσσει συνολικά 180 χώρες και περιοχές με βάση το πώς αντιλαμβάνονται οι κατά τόπους εμπειρογνώμονες και επιχειρηματίες τα επίπεδα διαφθοράς του δημοσίου τομέα στη χώρα τους. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται ξεκινάει από το μηδέν και φτάνει στο 100, με το μηδέν να είναι το χειρότερο επίπεδο. 

"Το 2018 περισσότερες από δύο στις τρεις χώρες είχαν βαθμολογία μικρότερη των 50 μονάδων, με τον παγκόσμιο μέσο όρο να βρίσκεται στις μόλις 43 μονάδες. Στον πάτο της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται με 10 μονάδες η Σομαλία, στη δεύτερη χειρότερη θέση ακολουθούν η Συρία και το Νότιο Σουδάν με 13 μονάδες, τρίτες από το τέλος είναι η Υεμένη και η Βόρεια Κορέα με σκορ μόλις 14 στα 100. 
"Από το 2012, μόνο 20 χώρες έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βαθμολογία τους, συμπεριλαμβανομένης της Αργεντινής και της Ακτής του Ελεφαντοστού, ενώ 16 χώρες έχουν παρουσιάσει σημαντική πτώση στην βαθμολογία, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Χιλή και η Μάλτα.
"Κοντά στις "ελλειμματικές δημοκρατίες" η βαθμολογία της Ελλάδας

"Όπως σημειώνει η Διεθνής Διαφάνεια, η ανάλυση των δεδομένων για τη δημοκρατία διεθνώς αναδεικνύει την άμεση συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ διαφθοράς και υγιούς δημοκρατίας. Οι πλήρως δημοκρατικές χώρες έχουν μέση βαθμολογία 75 στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, οι ελλειμματικές δημοκρατίες έχουν μέση βαθμολογία 49 (σ.σ. υψηλότερη από τη βαθμολογία της Ελλάδας), τα υβριδικά καθεστώτα – τα οποία παρουσιάζουν απολυταρχικές τάσεις - έχουν βαθμολογία 35, ενώ τα αυταρχικά καθεστώτα συγκεντρώνουν την χειρότερη βαθμολογία, με μέσο όρο μόλις 30 στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς.
"Η έρευνά μας κάνει ξεκάθαρη την διασύνδεση που υπάρχει μεταξύ μιας υγιούς δημοκρατίας και της αποτελεσματικής καταπολέμησης της διαφθοράς τον δημόσιο τομέα", ανέφερε η Delia Ferreira Rubio, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας. "Η διαφθορά είναι πολύ πιο πιθανόν να 'ανθίσει' εκεί όπου τα θεμέλια της δημοκρατίας είναι σαθρά, και, όπως παρατηρήσαμε σε πολλές χώρες, εκεί όπου μη δημοκράτες και λαϊκιστές πολιτικοί την χρησιμοποιούν προς όφελός τους".Jun 27, 2020

589 - Κιτσίκης καὶ Ἑλληνισμός: Μία ἐκ βαθέων ἐξομολόγησις


Ἡ  ἀντάρτισσα Μπεάτα Πετυχάκη-Κιτσίκη, μητέρα τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, στὸ στρατιωτικὸ δικαστήριο τὸ 1948 ποὺ τὴν κατεδίκασε σὲ θάνατο ὡς κομμουνίστρια. Ἡ Ἑλληνίς, ὡς μὴ γραικύλη, δὲν ὁμιλεῖ μόνον  ἀλλὰ δρᾷ.


589 - Κιτσίκης καὶ Ἑλληνισμός: Μία ἐκ βαθέων ἐξομολόγησις

Ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922  τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὡς μήτρα τοῦ ἑλληνισμοῦ στερεύει χωρὶς δημιουργικὸ ὑγρό. Σὲ κάθε κίνησι ποὺ κάνει, πάντα ἀργοπορημένα, πάντα ἄστοχα, πάντα ἀποτυγχάνει τὸν στόχο της, πάντα ἀστοχεῖ διότι κινεῖται κατόπιν ἑορτῆς ὅταν ἡ ἀντίπερα ὄχθη, ἡ Τουρκία, ἔχει ἤδη μετακινηθῆ ἀπὸ τὴν θέσι της, ἀνεβαίνοντας ἕνα παραπάνω σκαλί. Ἔτσι σταδιακὰ ἐχάσαμε τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Πόλης, ἐχάσαμε στὴν Ἴμβρο καὶ τὴν Τένεδο, έχάσαμε στὴν Κύπρο, ἐχάσαμε στὴν Θράκη καὶ χάνουμε ὑπὲρ τῶν Ῥώσσων τὸ Φανάρι καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Ἡ δουλικότης μας ἔναντι τῆς Δύσεως ὅλο καὶ αὐξάνεται. Τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας λόγῳ τῆς ἀρχαίας Ἱστορίας μας μᾶς συμπαθοῦν, θέλουν νὰ  μᾶς βοηθήσουν ἀλλὰ ἐμεῖς βυθιζόμαστε ὅλο καὶ περισσότερο στὴν στεῖρα ὀμφαλοσκόπησι. Ὅλοι οἱ γείτονες μᾶς φταῖνε, ὅλοι εἶναι βάρβαροι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δυτικὰ ἀφεντικά μας στὰ ὁποῖα κολλᾶμε σὰν ἐνοχλητικὲς βδέλλες θέλοντας καλὰ καὶ σώνει νὰ τοὺς ὀμοιάσωμε, ἀκόμη διδάσκοντας στὰ παιδιά μας ἀγγλικὰ στὸ νηπιαγωγεῖο γιὰ νὰ διαβάζουν άμερικανικὰ κόμικς  ἀντὶ γιὰ ἑλληνικὲς εἰκονογραφημένες περιπέτειες.

Ἐνῶ οἱ γείτονες προοδεύουν ἐμεῖς βυθιζόμαστε ὅλο καὶ πιὸ μέσα στὴν ἐμμονή μας νὰ ἐκθειάζωμε τὸ καριοφίλι καὶ τὴν περικεφαλαία τοῦ Κολοκοτρώνη. Οἱ δυτικοὶ προστάτες μας ἔχουν χάσει τὴν ὑπομονή τους καὶ μᾶς περιπαίζουν.

Ἔγραψα σήμερα στὸ twitter: There has always been a chasm between the Greek public fanatically anti-Turkish because of school education and any Greek government ready to come to an overall agreement with Ankara, especially the Mitsotakis family. Go ahead Kyriakos!

Γιὰ πολλοστὴ φορὰ οἱ προστάτες μας μᾶς σπρώχνουν σὲ διάλογο ἀλλὰ ἐν τῷ μεταξὺ ἡ ἄλλη πλευρὰ ἔχει σκαρφαλώσει ἕνα σκαλὶ παραπάνω καὶ πάλι θὰ χάσουμε. Ἡ μήπως κάποια στιγμὴ ἡ τραγωδία αὐτὴ θὰ λἀβῃ τέλος;

Ἐν τῷ μεταξύ, γιὰ νὰ τονωθῇ τὸ ήθικό μας ἀναδημοσιεύω παρακάτω μία ἐκ βαθέων ἐξομολόγησίς μου ποὺ εἶχα δημοσιεύσει στὸ τριμηνιαῖο περιοδικό μου, "Ἐνδιάμεση Περιοχή", τεῦχος 71, Ἄνοιξις 2014, στὶς σελίδες 18 μὲ 20, διότι εἶμαι ἀθεραπεύτως αἰσιόδοξος.

Δημήτρης Κιτσίκης 27 Ἰουνίου 2020

Jun 25, 2020

588 - Ὥρα μηδέν 2020!Ἥλθε ἡ ὥρα τοῦ αὐτοκρατορικοῦ φασισμοῦ588 - Ὥρα μηδέν 2020!

Γιατί; Διότι:

1 - Ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος ἐν μέσῳ ἔτους ἐκλογῶν θὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία.

2 - Ὁ ἀπαραίτητος σύμμαχος τοῦ Τραμβίου, ὁ Βλαδίμηρος Πούτιν διενεργεῖ δημοψήφισμα τὴν 1η Ἰουλίου τὸ ὁποῖο θὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία μέχρι τὸ 2036.

3 - Ὁ Ταγὶπ Ἔρντογαν ἔχει ἀέρα στὰ πανιά του, στηριζόμενος  στὸ δίδυμο Τράμβιος-Πούτιν ἀμερικανορωσσικῆς μοιρασιᾶς τοῦ Αἰγαίου (νέας συμφωνίας Γιάλτας) μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συμφωνία στὸ Αἰγαῖο ἐφ’ὅλης τῆς ὕλης.

4 - Ἡ κατάρρευσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τῶν Βρυξελλῶν μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τῆς Ἀγγλίας (μὲ στενὴ συμμαχία ΗΠΑ-Ἀγγλίας) καὶ τὸ ῥῆγμα Μέρκελ-Μακρόν.

5 – Στὸν πλανητικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας χάνει μάχες ἡ Κίνα λόγῳ κορωνοϊοῦ.

6 - Ὁ παγκόσμιος ἐμφύλιος τοῦ καπιταλισμοῦ στὶς ΗΠΑ ἐξαπλώνεται σὲ ὅλην τὴν Δύσιν καὶ τώρα στὴν Ἑλλάδα ποὺ παραμένει ἀκυβέρνητη

7 – Τὸ λαθρομεταναστευτικὸ ὅπλο εἰσβολῆς στὴν Εὐρώπη ποὺ χρησιμοποίησε ἡ σοσιαλδημοκρατία τοῦ Σόρος μὲ τὰ χρήματα τῶν ὀργανώσεών του καὶ τὶς στρατιές του τῶν ΜΚΟ ἔγινε μπούμερανγκ, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καθολικὴν αὔξησιν τῆς ξενοφοβίας στοὺς λαοὺς ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης

8 – Τὸ «τέλος τῆς Ἱστορίας» τοῦ Ἑγέλου μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ Ναπολέοντος –Τραμβίου στὴν Ἰένα τὸ 1806 μεταφράζεται μὲ τὸν καθολικὸ ἐπαναστατικὸ θρίαμβο τοῦ αὐτοκρατορικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Συμπέρασμα: Γιὰ τὴν Ἑλλάδα, τὸ 2020 ἔχει σημάνει ἡ ὥρα μηδέν. Ἤ θὰ καταποντισθῇ ἤ θὰ ἀναγεννηθῇ ἀπὸ τὶς στάχτες της.

Ἐὰν ἀναγεννηθῇ ἡ Ἑλλὰς πρέπει:

1 –Νὰ ἀποχωρήσῃ ἀμέσως καὶ μονομερῶς ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι τῶν Βρυξελλῶν

2 - Νὰ ἐκδιώξῃ ἀμέσως ὅλους τοὺς λαθρομετανάστες, διαφορετικὰ νὰ τοὺς ἐγκλείσῃ ὅλους σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως σὲ ξερονήσια. Λαθρομετανάστης νὰ θεωρεῖται ὅποιος εἰσέρχεται στὴν χώρα χωρὶς νὰ περάσῃ ἀπὸ προξενικὴ ἀρχὴ στὴν χώρα του μὲ γραπτὴ ἄδεια παραμονῆς ἐπὶ τοῦ διαβατηρίου του στὴν Ἑλλάδα.

3 – Νὰ στηριχθῇ ὁλόκληρη στὴν συμμαχία  ΗΠΑ-Ῥωσσίας

4 – Νὰ ἀνοίξῃ ἀμέσως διαπραγματεύσεις μὲ τὸν Ἔρντογὰν ἐφ’ὅλης τῆς ὕλης γιὰ ἐπανένωσιν τοῦ Αἰγαίου καὶ ἐπίτευξιν ἑλληνοτουρκικῆς κυπριακῆς συνομοσπονδίας.

5 – Μέσῳ δημοψηφίσματος νὰ ἐγκαθιδρυθῇ στὴν Ἑλλάδα ὁλοκληρωτικὸ κράτος ἐθνικομπολσεβικικῆς ὑφῆς χωρὶς ἀντικομμουνισμὸ καὶ μόνιμο ΚΚΕ (πουτινικὸ μοντέλο). Ὁ ἀντικομμουνισμὸς ἐξυπηρετεῖ πάντα τὸν καπιταλισμὸ καὶ παρεμποδίζει τὴν ἐπικράτησι τῆς πολιτικῆς ἐπὶ τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας  ἡ ὁποία πρέπει μὲν νὰ προστατευθῇ ἀλλὰ νὰ κατευθύνεται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία πρὸς χάριν τῶν συμφερόντων τοῦ κράτους. Νὰ προστατεύεται ἡ λειτουργία ὅλων τῶν θρησκειῶν ἀλλὰ μὲ κυρία τὴν Ὀρθοδοξία.

6 – Στρατὸς καὶ ἀστυνομία νὰ ἐλέγχονται αὐστηρὰ ἀπὸ τὸ φασιστικὸ κράτος διότι ἄλλο στρατιωτικὴ δικτατορία (τύπου Φράνκο καὶ Πινοσέτ)  ποὺ ὑποστηρίζει τὰ καπιταλιστικὰ συμφέροντα καὶ ἄλλο ὁ ὁλοκληρωτικὸς ἡγέτης (τύπου Πούτιν καὶ Τραμβίου) ποὺ ἔχει ὑπὸ τὸν πλήρη ἔλεγχό του τὴν στρατοκρατία μέσῳ παραστρατιωτικῆς φασιστικῆς ὀργανώσεως μὲ πρότυπο τοὺς Φρουροὺς τῆς Ἰσλαμικῆς Δημοκρατίας τοῦ Ἰράν.  

Δημήτρης Κιτσίκης                          25 Ἰουνίου 2020
             

Jun 22, 2020

587 - Ὁ αὐτοχειριασμὸς τῆς Δύσεως


587 - Ὁ αὐτοχειριασμὸς τῆς Δύσεως

Χαρακτηριστικὸ τῆς ἀπολύτου δυτικῆς παρακμῆς ποὺ ὁ Τραμβισμὸς τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου ἀγωνίζεται νὰ σταματήσῃ, τραβῶντας τὸν πνιγμένο ἀπὸ τὰ μαλλιά γιὰ νὰ τὸν σώσῃ, εἶναι ὅτι ὀλίγοι ἐπρόσεξαν τὸ ἄρθρο μου τῆς περασμένης ἑβδομάδος, ἀριθ. 581 (13 Ἰουνίου), τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Τὸ μπούμερανγκ  τῆς λευκῆς ἐπαναστάσεως» (παρακαλῶ νὰ τὸ ξαναδιαβάσετε).

Σορισμὸς τοῦ Σόρος κατὰ Τραμβισμὸς τοῦ Τραμβίου: Ὁ πρῶτος πρὸς χάριν τῶν τραπεζῶν συνεχίζει νὰ προωθῆ τὸν σοσιαλδημοκρατικὸ παγκοσμισμὸ στὸν ὁποῖο ἀνέλαβε ἡγέτις ἡ Κίνα, χρησιμοποιῶντας τὸ δικαιολογημένο μῖσος τοῦ Τρίτου Κόσμου κατὰ τῆς Δύσεως, θυσιάζοντας  ὅμως τὸν δυτικὸ πολιτισμό, ποὺ παραμένει -ἔστω καὶ ὡς κουτσὸ παιδί- τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ὁ δεύτερος, ὡς Ναπολέον τῆς Δυτικῆς Ἐπαναστάσεως, ποὺ στὸν Ἕγελο τὸ 1806, στὴν γερμανικὴ πόλι Ἰένα, ἀπεκαλύφθη ὡς «τέλος τῆς Ἱστορίας», μάχεται μὲ τὰ στρατεύματά του νὰ σκοτώσῃ τὸν κινεζικὸ δράκο.

Τὸ νέο Βατερλὼ θὰ κριθῇ στὸ Αἰγαῖο. Ἐὰν κερδίσῃ ἡ Κίνα θὰ καταστραφῇ ὁλόκληρος ὁ δυτικὸς πολιτισμός –ἐπαναλαμβάνω, αὐτὸ τὸ κουτσὸ παιδὶ μὲν τοῦ ἑλληνισμοῦ-  ἀλλὰ μαζὶ θὰ καταστραφῇ καὶ ἡ μητέρα Ἑλλάς. Τότε ὁ Τράμβιος θὰ ταριχευθῇ σὲ ἐπιβλητικὸ μαυσολεῖο καὶ ἡ κατεστραμένη Δύσις θὰ τὸν προσμένη καὶ πάλι ὡς μαρμαρωμένο βασιλέα. Διότι ἡ Ἱστορία δὲν ἔχει τέλος.

Δημήτρης Κιτσίκης                       22 Ἰουνίου 2020

Jun 20, 2020

586- Χρηματισμὸς δημοσιογράφων καὶ πολιτικῶν: πολὺς θόρυβος γιὰ τὸ τίποτα.
Ὅταν ὁ κάθε τυχάρπαστος συγγραφεύς, δημοσιογράφος ἤ πολιτικός, δημοσιεύει κάποιο βιβλίο, ἀμέσως ἡ φάρα του ὀργανώνει δημόσια παρουσίασι τοῦ βιβλίου μὲ συμμετοχὴ βουλευτῶν, ὑπουργῶν καὶ μεγαλοδημοσιογράφων.

Ὅταν ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης ῥίχνει στὴν ἀγορὰ τοῦ βιβλίου (μεταξὺ τῶν ἄλλων πολλῶν  βιβλίων του ποὺ τὰ ἔχουν διαβάσει σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι) ἕνα κοτρῶνι ποὺ καθηλώνει ὡς ἐνόχους ὅλον τὸν δημοσιογραφικὸ καὶ πολιτικὸ κόσμο, μὲ πλήρεις ἀποδείξεις, λόγῳ ἁδροῦ χρηματισμοῦ τῶν Ἡρακλειδῶν τῆς παγκοσμίας καπιταλιστικῆς κοινοβουλευτικῆς Δημοκρατίας, μὲ μόνη ἐξαίρεσι τὰ μέλη τοῦ ΚΚΕ, οὐδεὶς προθυμοποιεῖται νὰ ὀργανώσῃ δημοσία παρουσία τοῦ βιβλίου του.

Εὐνόητον.

Δημήτρης Κιτσίκης                                        20 Ἰουνίου 2020

Jun 19, 2020

585 – Ἡ φωνὴ τοῦ ἀφεντικοῦ ἀκούγεται ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕἩ δημοσκόπησις τοῦ New York Times, τὸν Νοέμβριο τοῦ 2016, μία ἑβδομάδα πρὸ τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν
Ὁ Τράμβιος ὡς ἥρως τοῦ Ἑγέλου

585 – Ἡ φωνὴ τοῦ ἀφεντικοῦ ἀκούγεται  ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ  ΜΜΕ

Ὅπως καὶ τὸ 2016 ἡ παραπληροφόρησις τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου θὰ ἐξαπλωθῇ σὲ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ παρόντος ἔτους 2020 τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν γιὰ νὰ ἀποφευχθῆ πάσῃ θυσίᾳ ἡ ἐπανεκλογὴ τοῦ Δονάλδου Τραμβίου διότι ὅπως ἔδήλωσε ἀξιωματοῦχος τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους, «ἐὰν ἐπανεκλεγῆ ὁ Τράμβιος αὐτὸ θὰ σημάνῃ τὸ τέλος τοῦ ΝΑΤΟ ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ συστήματος».

Ἤδη οἱ παραπλανητικὲς ἀμερικανικὲς δημοσκοπήσεις καταγράφουν μεγάλη πτῶσι τῆς δημοφιλίας τοῦ προέδρου καὶ οἱ ἀπανωτὲς ψευδεῖς εἰδήσεις προερχόμενες ἀπὸ τὴν Οὐασιγκτῶνα ἀνακυκλώνονται ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ ὡς φωνὴ τοῦ κυρίου.

Ἐμεῖς οἱ θαυμαστὲς τοῦ Λένιν καὶ ὑποστηρικτὲς τῶν λαῶν κατὰ τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ εἴμεθα ἐνθουσιασμένοι μὲ τὸν Τράμβιο ὅπως ἐνθουσιασμένος θὰ ἦτο καὶ ὁ Λένιν ἐὰν ἦταν σήμερα ζωντανός. Ἡ Οὐάσιγκτων διαπιστώνει ὅτι παρὰ τὴν τεραστία ψευδῆ της προπαγάνδα «ἕνα 40% τῶν ἀμερικανῶν ψηφοφόρων συνεχίζουν νὰ ὑποστηρίζουν» τὸν Τράμβιο καὶ πᾶνε νὰ τρελλαθοῦν ἀπὸ τὸ κακό τους.

Ὁ Ἔγελος, ἐὰν καὶ αὐτὸς εἶχε γνωρίσει τὸν Τράμβιο θὰ τὸν ἀνεκήρυττε ἥρωα ὅπως τὸν  γάλλο αὐτοκράτωρα καὶ κατακτητὴ τοῦ κόσμου, ὅταν αὐτὸς εἰσῆλθε τὸ 1806 στὴν πόλι ὅπου ὁ  Ἕγελος ἐδίδασκε, τὴν γερμανικὴ Ἰένα, καὶ θὰ ἀνεφώνιζε ὅπως καὶ γιὰ τὸν Ναπολέοντα: Μὲ τὸν Τράμβιο ἔχουμε τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας!

Δημήτρης Κιτσίκης                         19 Ἰουνίου 2020

Jun 18, 2020

584 - Ἑλλὰς 2020- Ἀποκάλυψις


"Ἀποκάλυψις", παράστασις τοῦ Θάνου Παπακωνσταντίνου στὸ Ἵδρυμα Ὠνάση, 2019
584 - Ἑλλὰς 2020 - Ἀποκάλυψις


Ἑλλὰς 2020 - Ἀποκάλυψις:
Ἐνδιάμεση Περιοχή, τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, τεῦχος Γ’-10, Χειμὼν 1998-1999 ,σ. 21-23 :

"Οἱ γονεῖς θὰ σκοτώνουν τὰ παιδιά τους καὶ τὰ παιδιά τοὺς γονεῖς τους, ἀδιάφοροι περαστικοὶ θὰ βλέπουν συνανθρώπους τους νὰ δολοφονοῦνται στὸ πεζοδρόμιο, τὸ χρῆμα θὰ εἶναι ἡ ὑπερτάτη ἀξία, "ὁ γάμος θὰ βασίζεται σὲ μία παροδικὴ ἔλξι, ὅσο κρατᾷ ἡ σεξουαλικὴ ἔλξι, καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ κανεὶς στὶς μπίζνες, πρέπει νὰ ἐξαπατήσῃ τὸν ἄλλο" (Σριμὰντ Μπαγκαβατάμ, 12.2.3). Γιὰ τοὺς πολιτικοὺς τὸ Μπαγκαβατάμ (12.2.8) γράφει: "Αὐτοὶ οἱ (ἐκλεγμένοι) ἀδίστακτοι τραμποῦκοι, μετεμφιεσμένοι σὲ ἡγέτες θὰ καταπιέσουν τὸν κόσμο".

Jun 16, 2020

583 – Τουρκία: ἕνα ἐπιτυχημένο Ἰσραήλ.
Ἡ Γάζα ὡς μελλοντικὴ Ἑλλὰς τῆς Τουρκίας ( ὑπ΄ὄψιν τῶν περισπουδάστων ἑλλήνων ὑπουργῶν Ἀμύνης)


583 – Τουρκία: ἕνα ἐπιτυχημένο Ἰσραήλ.

Ἐπανειλημμένως στὰ γραπτά μου ἔχω χαρακτήρισει τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1919-1922 ἕνα ἀποτυχημένο πρῶτο Ἰσραήλ, ἐννοῶντας ὅτι ἡ Μεγάλη Ἑλλὰς τοῦ Βενιζέλου μὲ τὴν ἐξάπλωσί της πρὸς τὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐξυπηρέτῃ τὸν ἰμπεριαλισμὸ τῆς Δύσεως γιὰ ἔλεγχο τῶν πηγῶν πετρελαίου μὲ χωροφύλακα τὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Βενιζέλος ἔπαιξε καὶ ἔχασε καὶ μαζί του ἔχασε τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ποὺ παρέμεινε κολοβὸ καὶ ὑπανάπτυκτο μὲ τὸν ἐπιφανειακὴ εὐημερία μίας οἰκονομίας τύπου Λιβάνου.

Ἡ Ἑλλὰς ἔγινε Παλαιστίνη ἐνώπιον μίας Τουρκίας ποὺ ἱδρύθη τὸ 1923 μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Δύσεως  -ἀλλὰ καὶ τῆς Ῥωσσίας-  γιὰ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀποτυχημένη Ἑλλάδα. Ἔκτοτε ἡ Τουρκία σταδιακά, ἐμεγάλωσε, οἰκονομικὰ καὶ πληθυσμιακά, παραμένοντας ἐκτὸς τῆς συρράξεως τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, καὶ ἔφθασε σήμερα νὰ γίνη μεγάλη περιφερειακὴ δύναμις ἐνάντια στὴ καθηλωμένη πληθυσμιακὰ -καὶ οἰκονομικῶς τουριστικὴ Μπανανία- Ἑλλάδα.

Τὸ 1948, ἡ Δύσις  -ἀλλὰ καὶ ἡ Ῥωσσία-  προώθησε τὴν ἱδρυσι τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ὡς δόρυ στρεφόμενο πρὸς Ἀνατολὰς γιὰ ἐξυπηρέτησι καὶ πάλι τῶν δυτικῶν ὀρέξεων σὲ πετρέλαιο. Καὶ αὐτὴν τὴν φορά, τὸ Ἰσραήλ, ὡς δεύτερη Ἑλλὰς τοῦ 1919, ἐπέτυχε καὶ ἐκαθήλωσε στὴν ὑπανάπτυξι τὴν ἀραβικὴ Παλαιστίνη.

Σήμερα ἡ ἐπιτυχημένη Τουρκία, ἀσχέτως ἡγέτου, Ἔρντογαν ἤ Νετανυάχου, ὑποχρεωτικὰ στηρίζεται -ὡς ἐπιθετικὸ δόρυ- ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Δύσι, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, γιὰ ἔλεγχο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δηλαδὴ τοῦ Ἰράν, ἀλλὰ καὶ πιὸ πέρα γιὰ ἔλεγχο τῆς Κίνας.

Ἡ Ἑλλὰς ἀπέτυχε καὶ γίνεται σταδιακὰ λωρὶς τῆς Γάζας τῆς Τουρκίας. Αὐτὰ ἔχει ὁ γραικυλισμός, διότι καλῶς, νὰ ἐξυπηρετῇς μὲν τὰ συμφέροντα τῶν δυτικῶν ἰμπεριαλιστῶν ὅπως τὸ κάνει τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ συνάμα νὰ γιγαντώνῃς τὸ μπόϊ σου μὲ βιομηχανικὸ ἀτσάλι καὶ ὄχι μὲ μαλακὴ μπανάνα.

Τὸ 1919, ὁ τουρκικὸς λαὸς ἐπνίγετο στὴν θάλασσα ζητῶντας ἀπελπισμένα βοήθεια καὶ ἦλθε ὁ Κέμαλ, ὡς ἥρως, τὸν ἀρπαξε ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ τὸν τράβηξε ἔξω στὴν στεριὰ καὶ τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὸν πνιγμό. Σήμερα, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πνίγεται στὴν θάλασσα τοῦ Αἰγαίου καὶ περιμένει τὸν ἥρωά του γιὰ νὰ τὸν τραβήξῃ ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ νὰ τὸν σώσῃ ἀπὸ βέβαιο πνιγμό. Ἀλλὰ ὁ ἥρως δὲν φαίνεται στὸν ὁρίζοντα. Ἐὰν δὲν ἔλθῃ, ἡ Ἑλλὰς θὰ παραμείνη ξέφραγκο καὶ ἀνυπεράσπιστο ἀμπέλι, βυθιζομένη σὲ μόνιμη λωρίδα τῆς Γάζας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                  16 Ἰουνίου 2020


Ἰδοὺ γιατὶ ἀπεκλείσθη ἀπὸ τὸ Facebook ὁ καθηγητὴς Δημήτρης Κιτσίκης:
"Σημειώνεται πως από το 2019, τα Ellinika Hoaxes είναι συνεργάτης του κοινωνικού δικτύου Facebook, ελέγχοντας τις εικόνες, τα βίντεο και τα άρθρα που «ανεβαίνουν» στην πλατφόρμα, ως μέρος της πρωτοβουλίας του κοινωνικού δικτύου για τον έλεγχο των γεγονότων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ιστοσελίδα, για τις υπηρεσίες που προσέφερε το 2019, εισέπραξε το ποσό των 269.480 ευρώ... Κάποιοι μίλησαν -λανθασμένα- για κατάργηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων και στα Γυμνάσια. Τα Ellinika Hoaxes, λειτουργώντας ως γραφείο τύπου της ΝΔ, εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ώστε να διαψεύσουν την πραγματικότητα συνολικά." (Κουτὶ τῆς Πανδώρας, 17-06-2020).