Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 18, 2018

467 – Τὸ νέο ἸσραήλἘκάθησα στὴν ἀκροθαλασσιὰ τῆς γενέτειρας Κρήτης. Ἰδοὺ οἱ πέτρες σὰν τὰ γυμνὰ ὀστὰ τοῦ Ἰεζεκιήλ. Ἡ Ἑλ-λάς, ὅπου «λάς» ἐστὶ πέτρα, πέτρα τῶν θεῶν καὶ  «ἑλ», ὁ ἥλιος ποὺ ἀνασταίνει τὴν πέτρα.


Ὁ Πᾶνος Καμμένος ὁμιλεῖ:


467 – Τὸ νέο Ἰσραήλ

Ὡς γεωπολιτικὸς καὶ διεθνολόγος ἀγνοῶ τὰ οἰκονομικά. Ἄλλωστε μὲ ἀριθμοὺς δύναται κανεὶς νὰ ἀποδείξῃ ὅ,τι θελήσῃ:  ὅτι ἡ οἱαδήποτε καμήλα εἶναι ἄτι. Βασίζομαι λοιπὸν σὲ ἰδικά μου δεδομένα καὶ ἀξιοποιῶ τὴν εἰκόνα ποὺ ἔδωσε σήμερα ὁ Πᾶνος Καμμένος στὴν Βουλὴ τοῦ ἔργου τῆς κυβερνήσεως.

Τὸ 1919 εἶχε ἀνατείλει γιὰ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων μία τεραστία ἐλπίδα. Ὠνόμασα στὰ βιβλία μου τὴν προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, οἰκοδόμησι ἑνὸς πρώτου Ἰσραήλ, πρὸ τὴς ἐμφανίσεως τοῦ δευτέρου Ἰσραὴλ τὸ 1948. Ἀλλὰ τρία χρόνια ἀργότερα ἡ προσπάθεια κατέρρευσε μὲ τραγωδία. Τί εἶχε συμβεῖ; Ὁ Βενιζέλος εἶχε ἀκολουθήσει ἐθνικιστικὴ πολιτικὴ, δηλαδὴ μία ξενόφερτη ἰδεολογία,  ἀντὶ νὰ βασισθῇ στὶς ἀξίες τοῦ Γένους μας, ὅπως τὸ ἔκαμε ἀργότερα τὸ Ἰσραήλ, στὴν οἰκοδόμησι τοῦ κράτους τῶν Ἑβραίων.

Τὸ 1948, τὸ Ἰσραὴλ συνεκροτήθη μὲ τὸ κομμουνιστικὸ ὅραμα τοῦ παγκοσμίου σοσιαλισμοῦ ἀλλὰ χωρὶς νὰ προδώσῃ τὰ βασικά του ἰδανικὰ καὶ νὰ ὑποπέσῃ στὸν ἐθνικισμό, προσηρμόσθη στὸν σιωνισμό δηλαδὴ στὰ ἰδιαίτερα ἰδανικά τοῦ Γένους τῶν Ἑβραίων. Βλέποντας πρὸς τὰ ὀπίσω τὰ γεγονότα στὴν Ἑλλάδα τὸ 2015, ἀντιλαμβάνομαι τώρα ὅτι κάτι τέτοιο συνέβη μὲ τὸν Σύριζα. Ὁ Τσίπρας, ἀπὸ κομμουνιστὴς καὶ διεθνιστής, προσήρμοσε τὴν δράσι του στὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ μαζί του ἐπροχώρησε μία μοναδικὴ προσωπικότης ποὺ ἀρκούντως ἐχλευάζετο, διότι διαφορετικός, ὀνόματι Πᾶνος Καμμένος.

Φθάσαμε στὸ τέλος τῆς κυβερνητικῆς των τετραετίας καὶ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς μακριὰ ἀπὸ τὸν ξενόφερτο ἐθνικισμό, προβάλλοντας ἀξίες ἑλληνικές, Τσίπρας καὶ Καμμένος ἐτοποθέτησαν τὴν χώρα σὲ θέσι ἀντίστοιχη μὲ αὐτὴν τοῦ Ἰσραήλ.

Παραμένει βεβαίως ἡ χαοτικὴ κατάστασις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, βουτηγμένη στὴν ἀνομία τοῦ καθημερινοῦ ἐγκλήματος καὶ τοῦ ἀντάρτικου πόλεων. Καὶ ἐδῶ βασιζόμεθα στὸ δεύτερο σκέλος τοῦ πολιτικοῦ διδύμου: στὸν Πᾶνο Καμμένο. Περιμένουμε τώρα ἀπὸ αὐτὸν νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν σιαμαῖο ἀδελφό του καὶ βασιζόμενος στὴν ἡγεσία του τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νὰ ἀναλάβῃ ὡς πολιτικὸς ἥρως τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία ἐγκαθιστῶντας τὴν λαοκρατία μέσῳ δημοψηφισμάτων.

Ἐξύπνησα ἀπὸ τὸ ὄνειρό μου περιστοιχισμένος ἀπὸ πυγμαίους γραικύλους ποὺ καγχάζουν: Ἐπίστευσες, λένε, στὸν χοντρὸ τὸν Πᾶνο; Τί ἀφέλεια! Ἀλλὰ ἐγὼ συνεχίζω νὰ ὀνειρεύομαι προσμένοντας στὴν ἔλευσι τοῦ νέου Ἰσραήλ.

Ὀνειρεύομαι τὸ ὅραμα τοῦ Ἰεζεκιήλ, τὴν θαυματουργὴ ζωογόνησι τῶν γυμνῶν ὀστῶν τῶν γραικύλων. Ὁ Ἰεζεκιὴλ δέχεται τὴν πλήρη ἀνομία τοῦ λαοῦ του. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς θὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν παλαιὰ μὲ μία καινὴ διαθήκη καὶ θὰ συντρίψῃ τοὺς τρολανθρώπους ἀθλίους πυγμαίους τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ ὁ ἑλληνισμὸς ἐπὶ τῆς στάχτης τῶν ἑλλαδιτῶν.

Δημήτρης  Κιτσίκης                      18 Δεκεμβρίου 2018Dec 17, 2018

466 - Νίκη τῶν Κιτρίνων Γιλέκων
466 - Νίκη τῶν Κιτρίνων Γιλέκων

Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1789 ὑπῆρξε καταδίκη τῆς δημοκρατίας (ἀντιπροσωπευτικὴ τῶν κομμάτων
: Οἱ δημοκράτες κατεδικάζοντο ὡς factieux) καὶ νίκη τῆς λαοκρατίας (ποὺ ἀποκαλεῖται λανθασμένα ἄμεση δημοκρατία ἐφ'ὅσον ἡ λαοκρατία εἶναι τὸ ἀντίθετο τῆς δημοκρατίας.
 Τὸ βασικὸ ὅπλο τῆς λαοκρατίας εἶναι τὸ δημοψήφισμα κατὰ τοῦ ὁποίου τὸ Δημοκρατικὸ Τόξο τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου ξιφουλκεῖ. Μία ἐξαίρεσι: ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, πρὸς τιμήν του, ὑπῆρξε πρωτεργάτης τοῦ δημοψηφίσματος. 
Τὰ γαλλικὰ κίτρινα γιλέκα -σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν παρηκμασμένο ἑλληνικὸ λαό, δὲν πιστεύουν στὴν δημοκρατία μὲ βουλευτές. Θέλουν λαοκρατία μὲ δημοψηφίσματα. Ἀποκαλοῦν τὸ δημοψήφισμα RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) ποὺ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα: τοὺς κομμουνιστὲς τοῦ Mélenchon καὶ τοὺς φασιστὲς τῆς Marine Le Pen, δηλαδὴ σὲ μία ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσι. 

Στέλνουν στὸν "βασιλέα" Μακρόν, ὅπως στὸν Λουδοβῖκο τὸ 1789, "Τετράδια Παραπόνων" (Cahiers de Doléances). Κάθε πολίτης "κίτρινο γιλέκο", ἀντιπροσωπεύει τὸν ἑαυτό καὶ μόνο καὶ ἀποπέμπεται ὡς factieux (ὡς μέλος κομματικοῦ ὀργανισμοῦ), ὡς ἐγκληματίας ποὺ δύναται νὰ ἀπαγχονισθῇ.

 Ἐθνικομπολσεβικικὴ Λαοκρατία λοιπὸν καὶ καταδίκη τῆς πλέον βρώμικης λέξεως τοῦ πολιτικοῦ λεξιλογίου, τῆς Δημοκρατίας (κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δικτατορίας ἰδιωτικῶν συμφερόντων). Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὸν παρηκμασμένο Ἕλληνα.
Ὁρισμὸς τῆς λέξεως factieux στὴν Γαλλικὴ Ἐπανάστασι γιὰ τοὺς γαλλομαθεῖς:

"Les hommes qui occupent le pouvoir dans un État quel qu'il soit, représentent la bourgeoisie et le capital qui sont un perpétuel facteur de trouble. Ce ne sont donc pas en réalité les révolutionnaires qui sont des factieux, mais bel et bien ceux qui veulent conserver une forme d'organisation économique et sociale contraire aux nécessités collectives et qui nuit à la libre expansion et à l'harmonie de l'humanité".

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     17 Δεκεμβρίου 2018

Dec 12, 2018

465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.
Οἰκοκαπιταλισμός: Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος, πηγὴ τεραστίων κερδῶν γιὰ τὸν καπιταλισμό


465 -Τὰ κίτρινα γιλέκα τοῦ 2018 κατὰ τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων τοῦ 2015 γιὰ τὸ κλῖμα ὑποστηριζόμενα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Τράμβιο.

Τελικά, ὅλα τα βραβεῖα Νομπὲλ ἐκφράζουν τὸν ἱδρυτή τους, τὸν μεγαλοβιομήχανο, ἐφευρέτη τῆς δυναμίτιδος. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Σὰρτρ ἠρνήθη νὰ τὸ παραλάβῃ. Γι'αὐτὸ καὶ ὁ Ὀμπάμα ὁ Ἀφγανὸς καὶ ὁ Ἄλ Γκὸρ ὁ Γιουγκοσλαῦος, ἔκαμαν πόλεμο καὶ ἐδέχθησαν ὡς μεγάλη τιμή, τὸ βραβεῖο Νομπὲλ εἰρήνης, προερχομένου ἀπὸ τὸν καπιταλιστικὸ χῶρο τους.

Στὸ βιβλίο μου, Dimitri Kitsikis, La montée du national-bolchevisme dans les Balkans, Paris, Avatar, 2008, ἔγραφα: "Ὁ ἀγγλοσαξονικὸς  σατανισμὸς διέδωσε στὴν Δύση δύο καταστροφικὰ στοιχεῖα: τὸ ψεῦδος καὶ τὸν ἠθικισμό"(σ. 75).

Τὴν ἔκφραση αὐτὴ τὴν εἶχα δανεισθῆ ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ συναδέλφου μου Pierre Brunel, Claudel et le satanisme anglo-saxon, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1975, ὁ ὁποῖος ἐξηγοῦσε πὼς ὁ μέγας ποιητὴς Πὼλ Κλωντέλ (1868-1955) ἐθεώρει τοὺς Ἀγγλοσάξονες ὡς βασικὴ πηγὴ τοῦ δυτικοῦ σατανισμοῦ. Ὁ δὲ ἐθνικὸς ἱστορικὸς τῆς Γαλλίας Jules Michelet (1798-1874) εἶχε γράψει γιὰ τοὺς Ἀγγλοσάξονες: "Ἡ ὡραία καὶ σκοτεινὴ τους λογοτεχνία εἶναι σκεπτικιστική, ἑβραϊκή, σατανική, ἐν ὀλίγοις ἀντιχριστιανική".

Ὅταν τὸ 1999 ἐβομβαρδίσθη ἡ Γιουγκοσλαυΐα ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἐπετεύχθη ἐξ αὐτοῦ μείζονα οἰκολογικὴ καταστροφή, δηλητηριάζοντας τὸν Δούναβη μὲ πυρηνικὰ πολεμικὰ ἀπόβλητα, ὁ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (1993-2001) ἦταν ὁ Ἄλ Γκόρ, συνυπεύθυνος ἐγκληματίας πολέμου, ὅσο συνεπεύθυνος τοῦ Χίτλερ, στὶς δίκες τῆς Νυρεμβέργης, τὸ 1946, ὑπῆρξε ὁ Hermann Goering.

Γιὰ ποῖον λόγο ἐνδιεφέρθη γιὰ τὸ περιβάλλον ὁ ἐγκληματίας πολέμου Ἄλ Γκὸρ, ποὺ ὡς πολιτικὸς τοῦ παγκοσμίου καπιταλιστικοῦ συστήματος ἐξυπηρέτει ἐξ ὁρισμοῦ κάθε μορφὴ βιομηχανίας εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνθρωπότητος; Αὐτὸς       πολιτικὸς   πού, μαζὶ μὲ τὸν πρώην πρόεδρο Μπὶλ Κλίντον ἐβομβάρδισε τοὺς ὀρθοδόξους Σέρβους, μὲ φανατικὸ μένος γιὰ 79 ἡμέρες, σκοτώνοντας χιλιάδες ἀμάχους καὶ καταστρέφοντας τὴν πολιτκὴ ὑποδομὴ καὶ τὸ περιβάλλον τους μὲ βόμβες καὶ μὲ ἀπεμπλουτισμένο οὐράνιο; Τὸ πρόσχημά τους ἦταν ἡ προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὰ ΜΜΕ, ἀπηχῶντας τὴν δειλία καὶ τὴν δολοφονικὴ ὑποκρισία τῶν ἡγετῶν αὐτῶν, ἀπεκάλεσαν τὴν σταυροφορικὴ τους ἐπίθεση "ἀνθρωπιστικὴ ἐπέμβαση".

Καὶ δὲν διερωτήθη κανεὶς γιατί τὸ ΝΑΤΟ ὑπεστήριξε μία ὀμάδα τρομοκρατῶν (ὁ ἀλβανικὸς Ἀπελευθερωτικὸς Στρατὸς Κοσσυφοπεδίου – UCK) ποὺ διετήρει στενὲς  ἐπαφὲς μὲ τὸν Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν.

Γιὰ χρόνια ὁ Γκὸρ περιηγεῖτο παγκοσμίως, κηρύσσοντας τὸ εὐαγγέλιο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς σὲ πανεπιστήμια, συνέδρια, τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς καὶ ἐφημερίδες. Στὸ βραβευμένο κινηματογραφικό του ἔργο, Μία ἄβολη ἀλήθεια (An Inconvenient Truth)  ἔδειχνε μὲ γραφικὲς παραστάσεις καὶ ἐπιστημονικὲς ἀναφορὲς ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς  γῆς εὑρίσκεται τελευταίως σὲ ἀπότομη ἄνοδο καὶ ὅτι ἡ αἰτία τῆς ἀνόδου εἶναι ἡ βιομηχανία. Περιέγραφε μὲ συγκλονιστικὸ τρόπο τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ θὰ προέλθουν ἐξ αὐτοῦ, ὅπως ἡ τήξις τῶν παγετώνων, ἡ ἄνοδος τοῦ ἐπιπέδου τῆς θαλάσσης καὶ οἱ ἠπειρωτικῆς ἐκτάσεως πλημμῦρες.

Τὰ ἀποκαλυφθέντα ἀρχεῖα φανερώνουν μία προμελετημένη, συστηματικὴ παραποίησι ἐπιστημονικῶν δεδομένων μὲ στόχο νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ θερμοκρασία τῆς γῆς ἀναβαίνει μὲ ἐπιταχυνομένη ταχύτητα μετὰ τὸ 1960.

Ἡ ῥύπανσις τοῦ περιβάλλοντος ποὺ καλεῖται νὰ ἀποτραπῇ μετατρέπεται σὲ ἐμπορεύσιμο προϊὸν καὶ ἔτσι δημιουργεῖται μία νέα ἀγορά, τὰ ἔσοδα τῆς ὁποίας ὑπολογίζονται νὰ εἶναι ἀπὸ δύο μέχρι δέκα τρισεκαμμύρια δολλάρια τὸ χρόνο – «ἡ μεγαλύτερη ἀγορὰ ἐμπορεύματος ἀπ’ ὅλες τὶς ἄλλες»– ἔτοιμη γιὰ πλήρη ἐκμετάλλευση ἀπὸ πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες καὶ τράπεζες.

 Τὸ χρηματιστήριο τοῦ ἄνθρακος ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνας τρόπος ἐλέγχου ἐπὶ τῶν ἐργατῶν. Ὁ περιορισμὸς ἐκπομπῆς ἀερίων θὰ περιορίσῃ τὴν παραγωγή, συνεπῶς καὶ τὶς θέσεις ὑπαλλήλων στὰ ἀντίστοιχα ἐργοστάσια, αὐξάνοντας περισσότερο τὴν ἀνεργία. Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις δὲν ἀντέχουν τὸν σφιχτὸ ζυγὸ τῶν πολιτικο-οἰκονομικῶν ρυθμίσεων.

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς οἰκοσοσιαλιστής, ὑπεστήριξε τὸν Ἄλ Γκόρ (ἄλλως “Al Carbon”- climate market mafioso), δηλώνοντας: "Ἡ πράσινη ἀνάπτυξη εἶναι τὸ μέλλον.Διότι εἶναι ἡ μόνη ἀναπτυξιακὴ ἐπιλογὴ ποὺ ἔχει ἡ χώρα μας, ἐὰν θέλῃ νὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, καὶ βιώσιμη ἀπὸ τὴν ἄλλη, σ'ἕνα ἐξαιρετικὰ δύσκολο ἀλλὰ γεμάτο μὲ προκλήσεις διεθνὲς περιβάλλον".

(Ἀπόσπασμα ἄρθρου, «Καπιταλισμὸς καὶ περιβάλλον», ἀπὸ τὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ Ἐνδιάμεση Περιοχή, τεῦχος 5, χειμῶνας 2009-2010)

Δημήτρης Κιτσίκης                             12 Δεκεμβρίου 2018    


Dec 10, 2018

464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμόἈπὸ τὴν μακρονία στὴν λαοκρατία


464 -Ὁ Μακρόν-Λουδοβῖκος  ΙΣΤ΄ βαίνει πρὸς ἀποκεφαλισμό

Ἐνῷ ἐντείνεται ὁ  ἐνδοκαπιταλιστικὸς ἐμφύλιος μεταξὺ Τραμβιστῶν καὶ Εὐρωπαϊστῶν οἱ τελευταῖοι βαίνουν σταθερὰ πρὸς τὸν ἀποκεφαλισμὸ τοῦ τραπεζίτου ἡγέτου των τοῦ Λουδοβίκου-Μακρόν.

Στὴν περιοχή μας, ὁ Ἔρντογαν κάνει σαφῶς στροφὴ τασσόμενος στὸ πλευρὸ τῶν Τραμβικῶν ἐνῷ τὸ ἄθλιο ἑλληνικὸ κατεστημένο τοῦ τραπεζίτου Στουρνάρα καὶ τοῦ πολιτικάντη Κυριάκου Μητσοτάκη βασιζόμενο στὰ σάπια ἰδιωτικὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ συνεχίζει νὰ κραυγάζῃ ὑπὲρ τοῦ καταρρέοντος παλαιοῦ καθεστῶτος τῶν Βρυξελλῶν κατηγορῶντας τὴν Ῥωσσία τοῦ Πούτιν ὅτι ὑποκινεῖ τὴν ἄνοδο στὴν καρμανιόλα-λαιμητόμο τοῦ Μακρόν.

Ἐπειδὴ οἱ Συριζανὲλ ἔκαμαν ἤδη γενναία στροφὴ ὑπὲρ τῶν Τραμβιστῶν καὶ οἱ τραπεζῖτες ἀντίπαλοί τους τοῦ φεουδαρχικοῦ-δημοκρατικοῦ τόξου προβάλλουν ὡς φόβητρο τὸν ἀνερχόμενο Βοναπάρτη, τὸν Πᾶνο Καμμένο ποὺ προσπαθοῦν νὰ γελοιοποιήσουν ὡς καλοπερασάκια καὶ φαιδρό, προειδοποιῶ τὴν παλαιὰ ancien régime μητσοτακοστουρναρικὴ καμαρίγια ὅτι ἔχει ἤδη χάσει κάθε εὐκαιρία νὰ ἐπανέλθῃ στὴν ἐξουσία καὶ ὅτι τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος ἀνήκει πλέον ἄν ὄχι στὸν Τσίπρα, τοὐλάχιστον στὸν Καμμένο μὲ παγκόσμιο ὁρίζοντα τὴν συμμαχία Τραμβίου-Πούτιν καὶ αἰγαιακὸ ὁρίζοντα τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                          10 Δεκεμβρίου 2018

Dec 5, 2018

463 - Οἱ ἌριοιΟἱ Ἄριοι τῶν Ἱμαλαΐων

463 - Οἱ Ἄριοι
Πάτερ μοῦ γράφεις:

«Ἕνα πλ εχαριστ δι τν ξομολόγησιν πο μς δείχνει κα μι λλη πλευρ τς προσωπικότητς σας κ. Καθηγητ κα μάλιστα σ κείνη τν ποχ πο χι λάχιστοι, λλ οδες τν καδημαϊκν, προοδευτικν συντηρητικν θ τολμοσε ν κάν κάτι τέτοιο. Προσπαθ ν νιχνεύσω τς ψυχοϊστορικς ατίες κείνης τς σχυρς κα κατάτακτης προσωπικότητος πο ξακολουθε ν νε πολ πι σχυρ σήμερα. Κα παραγωγικ. Τ θνος κα ο γύρω λαο γι αἰῶνες θ μελετον τς ποθκες σας κι κε πο θ ασθάνονται τι σς κατάλαβαν, νομίζω, θ πετον τν σκυτάλη τς προσπαθείας των σ λλους πι πέρα, σν να κλειδωμένο μυστικ πο ο πόμενες γενις θ πρέπει ν ξεκλειδώσουν μ τν δικ τους τρόπο. Κάτι παρόμοιο συνντησα μόνο σ μι πιστολ το Σαολ Λεβν πρς τν ωσφ Γιαχοντα πο κατέληγε λληνιστ σ κεφαλογράμματη λληνικ: ΄ΚΡΥΠΤΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙΣ ΜΟΥ, (Hebrew is Greek, ξφόρδη 1982). Μο θυμίζετε κόμα κάτι πο βίωσα κείνη τν ποχ ταν δυ πράκτορες τς τότε δόξου ΚΥΠ μ εχαν πάρει ΄κατ πόδα. Κάποια στιγμ λοιπν, δν ντεξαν στ δρομολόγιο πο κανα ποδαριστ Βαρδάρη - Καλαμαργι κα μο λέει νας π ατος γανακτισμένος: ΄Σταμάτα ῥὲ φλε. Μς ξεποδάργιασες. Σκέφτομαι δηλαδ κενον πο κολουθε κα μς ες μίαν προσπάθειαν Μέτρου Κατανοσεως, κάπως τσι θ ασθάνεται, λλ γ κα τότε περπατοσα κα τώρα εμαι παδς τς περιπατητικς Σχολς διότι κενος παλαβς πο παιδιόθεν θαυμάζω τσι ρίζει: μόνο ο σκέψεις πο κάνουμε ταν περπατμε, ξίζουν, Φρ. Ντσε. Καταστρέφων τν Λόγον, δέομαι τ ψίστ πως χορηγ μν γιείαν, ώμην, σχύν, +πόστολος ν δοιπόροις λάχιστος τ Κυρίω».

Ὁ λόγος σου εἶναι ἀριστοκρατικός, δηλαδὴ ἑλληνικὸς διότι χαρακτηρίζεται ἀπὸ γνώσι καὶ ἦθος καὶ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸν λόγο τῶν γραικύλων καὶ σὲ εὺχαριστῶ γι’αὐτό. Ὅταν οἱ θεοὶ κατηφόρισαν ἀπὸ τὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου στοὺς κάμπους τῆς Θεσσαλίας γιὰ πρόσκαιρες ἐρωτικὲς περιπτύξεις μὲ τοὺς ἐκεῖ πυγμαίους, ἐγέννησαν μπαστάρδους ποὺ ὠνομάσθησαν  γραικύλοι, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν κατοίκων τὴς ἑλληνικῆς ῥεπούμπλικας.

Μὲ τὸν καιρό, ὁ ἀριστοκρατικὸς Ἀριστοτέλης ἐξεπαίδευσε τὸν βασιλέα Ἀλέξανδρο καὶ τοῦ εἶπε: οἱ θεοὶ μετεκόμισαν ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Θεσσαλίας, πέραν καὶ ἀπὸ τὸν Ὄλυμπο τῆς Βιθυνίας, σὲ ἄλλον τεράστιο διαστημοδρόμιο, στὸν Ὄλυμπο τῶν Ἱμαλαΐων, τὸ Ἵνδουκούς, τὴν Παραπάνησο (τὸν Παρνασσὸ τῶν Ἰνδιῶν). Ἐσὺ ὡς ἡμίθεος τοῦ Ὀλύμπου τρᾶβα ἀνατολικὰ νὰ τοὺς εὕρῃς. Καὶ ἔτσι ὁ Ἀλέξανδρος ἥνωσε τὸν χῶρο μεταξὺ τῶν δύο Παρνασσῶν, δηλαδὴ τὸν χῶρο τῶν λύκων (σύμβολο τῶν θεῶν), τοῦ τουρκικοῦ λύκου τοῦ Ἐργενεκῶνος στὶς Παραπανησᾶδες καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λύκου στὴν Λυκώρεια τοῦ Παρνασσοῦ καὶ πέραν αὐτοῦ στὴν χώρα τοῦ ἔργου τοῦ λύκου, τοῦ Λυκούργου, τὴν Λυκωνία-Λακωνία καὶ τὴν Λυκία. Οἱ ἕλληνες λύκοι-θεοί, ἐνθυμούμενοι τὴν ἐξωγήϊνη προέλευσί τους τὴν νύκτα, ὑπὸ τὸν κατάστερο οὐρανὸ, τεντώνουν τὸν λαιμό τους (τὸ ἐνθυμίσαι σίγουρα, υἱέ μου Ἆγι, ὑπὸ τὸ ἀστρικὸ στερέωμα τοῦ Ταϋγέτου) καὶ οὐρλίαζουν στὸν Σείριο, τὸ πλέον φωτεινὸ ἄστρο, στὸν ἀστερισμὸ τοῦ Μεγάλου Κυνός, ἀπὸ ὅπου ἀρχικῶς κατῆλθαν στὸν διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου.

Ἔκτοτε, οἱ ἕλληνες θεοὶ, οἱ ὁποῖοι ἤδη, άπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου -πολὺ ἐνωρίτερον τοῦ Ἀλεξάνδρου- εἶχαν κατακτήσει ὅλη τὴν τεραστία κοιλάδα τοῦ Γάγγη ὐπὸ τὴν ὀνομασία Ἄριοι, δηλαδὴ οἱ ἀριστοκρατικοί, συνευρισκόμενοι εἰς γάμον μὲ τοὺς θνητοὺς τοῦ Γάγγη, ἐπεξέτειναν τὸν ἑλληνισμὸ σὲ σημεῖο ποὺ ὁ Πλούταρχος νὰ μᾶς πληροφορεῖ πὼς ὁ Γάγγης ἦταν υἱὸς τοῦ Ἰνδοῦ καὶ τῆς νύμφης Καλαυρίας. Ὡς Ἄριοι δέ, στὴν ὁμηρικὴ ἐποχή, ἐπέβαλαν τὴν ἡρωλατρεία ὡς θρησκεία, καὶ ὅπως τὴν νότιο Ἰταλία καὶ Σικελία τὴν ἔλεγαν «Μεγάλη Ἑλλάδα», στὰ δυτικὰ τῆς Ἑλλάδος,  ἔτσι  ὠνόμαζαν  τὴν  Ἰνδία  «Νέα Ἑλλάδα».  Ἕνα  ἰνδικὸ   χρονικὸ   κατέγραφε αὐτὴν τὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ἑξῆς φράσι: «Πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ τύχουν σεβασμοῦ, ὅπως οἱ θεοί». Κατεβαίνοντας μέχρι τὰ νότια τῆς ἰνδικῆς χερσονήσου ἵδρυσαν τὴν Βομβάη ἐπὶ ἑπτὰ νήσων καὶ τὴν ὠνόμασαν Ἐπτανησία.

Ἐνῷ λοιπὸν στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο εἶχαν παραμείνει μόνον οἱ πυγμαῖοι γραικύλοι, φορῶντας τὴν φουστανέλλα καὶ τὸ φέσι, ἐξαπαντῶντας ἀργότερα τὸν λόρδο Βύρωνα ποὺ τοὺς εἶχε πάρει γιὰ Ἕλληνες, βάσει μαρτυριῶν τοῦ Ἀλὶ πασᾶ, οἱ ἐξωγήϊνοι θεοὶ ὡς Ἄριοι ἐπεξετείνοντο ἐπὶ ὅλου τοῦ πλανήτου, μὲ Βοῦδδα καὶ Κονφούκιο, στήνοντας ναούς, παρθενῶνες καὶ καπιτόλια ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ἕως τὴν Κίνα, μὲ γλῶσσα ἐρασμιακή, μὲ γνώσι ἑλληνική, ἀξεπέραστοι καὶ τέλειοι, πείθοντας τὸν εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη πὼς «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος καὶ ὁ [ἑλληνικός] Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ [ἑλληνικός] Λόγος». Μὲ ἀποδείξεις καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐνδείξεις ὁ πλανήτης βοᾷ, «εἴμεθα ὅλοι Ἕλληνες» καὶ ὁ Θεὸς ἐνανθρωπίσθη ὡς Ἕλλην, ἀφήνοντας τοὺς Γραικύλους στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου, στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ, μὲ τὴν προσμονὴ τῶν Ἑλλήνων ἐπανόδου στὸν Σείριο.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             5 Δεκεμβρίου 2018

Dec 4, 2018

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Ὁ μέγας ἕλλην ἐπιστήμων Παῦλος Σαντορίνης, 1893-1986, ἐφευρέτης τοῦ ῥαντὰρ, ποὺ ἐμελέτησε τὴν πιθανὴ ἐξωγήϊνη προέλευσι τοῦ ἑλληνισμοῦ. Το βιβλίο αὐτὸ τοῦ 2005, φέρει τὸν ὑπότιτλο, «Μία ἀναδρομὴ στὴν ἱστορία τῆς συγχρόνου φυσικῆς»

462 - Ἡ ἐξωγήϊνὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνισμοῦ

Πολλοὶ ποὺ γνωρίζουν τὴν μακροβιώτατη ἐπιστημονική μου σταδιοδρομία  ὡς γάλλος ἐπιστήμων, μὲ γλῶσσα μητρικὴ τὴν γαλλική, τελείως ξένος πρὸς τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, μὴ ἀντέχοντας τὴν ἀσύλληπτη μετριότητα τῆς γραικυλικῆς νοοτροπίας ποὺ ἐκφράζεται περισσότερο μὲ ἕναν πρωτόγονο ἀντισημιτισμὸ καὶ μία ὑβριστικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἀδελφούς μας Βαλκανίους καὶ Μικρασιᾶτες, διερωτήθησαν γιατὶ ἠθέλησα καὶ μὲ ἄφθαστη ἐπιμονὴ ἐπέτυχα νὰ ἐπιστρέψω στὶς ἑλληνικὲς γενετικές μου ῥῖζες, νὰ καλλιεργήσω μὲ πάθος τὴν ἑλληνωρθόδοξη  χριστιανικὴ πίστι μου, νὰ μάθω στὴν τελειότητα τὰ Ἑλληνικὰ καὶ μόνος , μὲ τὶς ἰδικές μου καὶ μόνον δυνάμεις νὰ ἐντρυφήσω στὴν πολυτονικὴ γραφὴ ἀπαιτῶντας ἀπὸ τοὺς ἐκδότες μου νὰ μὲ ἐκδίδουν στὰ πολυτονικὰ καὶ ἐπιλέγοντας -ἀντὶ νὰ ἐκδίδω τὰ σχεδὸν ἑκατὸ βιβλία μου καὶ τὰ χιλιάδες ἄρθρα μου στὴν γλῶσσα μου, τὴν γαλλική, ποὺ θὰ μοῦ ἔδιδαν καὶ περισσότερη  ἀναγνώρισι διεθνῶς-  νὰ ἐπιμένω νὰ γράφω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὀλιγώτερο σημερινὰ χρησιμοποιημένα γλωσσικὰ ἰδιώματα στὸν κόσμο -περίπου σὰν τὴν γερμανοελβετική- τὴν ἑλληνική.

Σήμερα παρατηρῶ, κοιτάζοντας ὀπίσω στὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, ὅτι ἀπὸ μικρῆς ἡλικίας ἤμουν προσηλωμένος στὸ ἀστρικὸ στερέωμα, σὲ σημεῖο ποὺ ἠθέλησα καὶ ἐπέτυχα ὁ υἱός μου Ἆγις, γεννημένος στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, ὄχι μόνον νὰ μάθῃ ἐξ ἴσου καλὰ ἑλληνικὰ μὲ ἐμένα ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλάνκ τοῦ Μονάχου νὰ πάρῃ διδακτορικὸ ἀστροφυσικοῦ, ἐπιμένοντας νὰ ἔχουμε καὶ οἱ δύο μας συνεχῶς τὰ μάτια μας στραμμένα πρὸς τὸν οὐρανὸ ἀπὸ ὅπου, τοῦ ἔλεγα, εἶχαν καταφθάσει οἱ πρόγονοί μας.

Ἐγώ, συνεπαρμένος ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια, ἀπὸ τὰ σοβιετικὰ βιβλία ἐπιστημονικῆς φαντασίας καὶ μόνον, ἐπιστημονικῶς πολὺ ἀνώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα δυτικά, εἶχα γράψει, τὸ 1966, μία μελέτη στὰ γαλλικά, «Éloge de la science-fiction» ποὺ τὸ συγκρότημα Λαμπράκη  τὴν εἶχε δώσει  πρὸς μεταφράσιν στὰ ἑλληνικά, ὑπὸ τὸν τίτλο, «Ἐγκώμιο τῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας» στὸν μεγάλο αἰγυπτιώτη συγγραφέα, Στρατῆ Τσίρκα, καὶ ὁ Λαμπράκης τὸ εἶχε δημοσιεύσει στὸ περίφημο προ-χουντικὸ περιοδικό του, Ἐποχές (ἀριθ. 39, Ἰούλιος 1966).

Ἔκτοτε ἐπανῆλθα γραπτῶς πολλὲς φορὲς στὴν ἔμμονη ἰδέα μου ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς, ἀνεγνωρισμένος  ἀπὸ ὅλην τὴν σοφία τῆς γῆς, ὡς τέλειος καὶ ἀξεπέραστος, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ εἶχε γήϊνη προέλευσι.

Τὴν ἄνοιξι τοῦ 2014, ἀφιέρωσα τὸ τεῦχος 71 τοῦ τριμηνιαίου μου περιοδικοῦ γεωπολιτικῆς, Ἐνδιάμεση Περιοχή, στὴν ἐξωγήϊνη ὑπόθεσι τοῦ ἑλληνισμοῦ, στὸ ὁποῖο, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἔγραφα, τὰ ἀκόλουθα:

«Τὸ ἔτος 2000, ὅταν τὸ ἐξευτελισμένο γραικυλικὸ κρατίδιο, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἔφεγγαν οἱ πυγολαμπῖδες τῶν μπιμπικίων τοῦ προσώπου τοῦ νάνου Σημίτη, εἰσήρχετο στὸ κοινὸ νόμισμα τῆς ἀποικιακῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τῶν τραπεζιτῶν, ἐκυκλοφόρει τὸ βιβλίο τοῦ Γερμανοελβετοῦ  Ἑρρίκου τοῦ Δάνικεν (Erich von Daeniken) ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο «Ὀδύσσεια τῶν Θεῶν: Ἡ ἐξωγήϊνη ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος» Odyssey of the Gods: The Alien History of Ancient Greece

»Ἡ ἐξωγήϊνη αὐτὴ ὑπόθεσις τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ χάνει ὅμως κάθε ἀξία ὅταν παρουσιάζεται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τοῦ σημερινοῦ κρατιδίου οἱ ὁποῖοι συναισθανόμενοι τὴν ἀσύλληπτη παρακμή τους ἁρπάζονται ἀπὸ τέτοιους ἰσχυρισμοὺς ξένων ὡς ἀπὸ τὰ μαλλιά τους, μὲ τὴν ψευδαίσθησι τῆς ἐξωγήϊνης προελεύσεώς τους. 

»Ἡ θέσις μας εἶναι ὅτι ὁ σημερινὸς Ἕλλην δύναται μὲν νὰ ἀποκατασταθῇ στὸν κολοφῶνα τῆς Οἰκουμένης, φθάνει ὅμως νὰ γίνῃ χαλί ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, νὰ ἀναγνωρἰσῃ εἰλικρινὰ τὴν πτώσι του καὶ νὰ ὁδεύσῃ καὶ πάλι πλήρως ἀναγεννημένος κατόπιν σκληρῶν ἀπαιτήσεων ζωῆς ποὺ θὰ θέσῃ στὸν ἑαυτό του».

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         4 Δεκεμβρίου 2018