Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 9, 2019

530 - Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ἤ Μεγάλη Ἑλλάς; Τὸ δίλημμα.


Πορθητὴς καὶ Γεννάδιος

530 - Ἑλληνοτουρκικὴ Συνομοσπονδία ἤ Μεγάλη Ἑλλάς; Τὸ δίλημμα.

Τὸ 1988, τὸ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας ἐδημοσίευσε τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς κατοπινὲς πέντε ἐκδόσεις τοῦ βιβλίου μου, «Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας» Στὶς δύο πρῶτες ἐκδόσεις συμπεριλαμβάνετο ἕνας ἐπίλογος μὲ τίτλο «Τὸ κενό», τὸ ὁποῖο ἀφηρέθη ἀπὸ ἐμένα ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἐκδόσεις φοβούμενος ὅτι τὸ περιεχόμενο ἦταν τόσο ἐκρηκτικὸ ποὺ θὰ ξεσήκωνε τὴν ὀργὴ τῶν ἀναγνωστῶν.

Τὸ τελευταῖο τοῦτο κεφάλαιο ἤρχιζε ὡς ἑξῆς: «Ἕνα διαζύγιο ἠμπορεῖ νομικὰ νὰ  εἶναι τελεσίδικο. Ψυχολογικὰ δὲν εἶναι. Μετὰ ἀπὸ τὸ γκρέμισμα μιᾶς Αὐτοκρατορίας δύο χιλιετηρίδων ἕνα τεράστιο ψυχολογικὸ, ἀλλὰ καὶ πολιτιστικό, οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ στρατηγικὸ κενὸ ζητᾷ νὰ καλυφθῇ, ἡ πληγὴ ποὺ ἐχαράχθη στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ τῆς Ῥούμελης καὶ τῆς Ἀνατολίας, νὰ ἐπουλωθῇ».

Τὸ Αἰγαῖο ὡς κέντρο τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας ἀλλὰ καὶ ὡς κέντρο τοῦ κόσμου, στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς,  διεμελίσθη δύο φορὲς ἀπὸ τὴν Δύσι, τὸ 1204 καὶ τὸ 1923. Τὴν πρώτη φορὰ διεσώθη καὶ ἐπανενώθη τὸ 1453 μὲ τὴν ἕλευσι τῶν Τούρκων καὶ τὴν συνεργασία τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς Τούρκους ὑπὸ τὸν Μωάμεθ τὸν Πορθητή. Τὴν δεύτερη φορά, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς δυτικῆς ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικισμοῦ ὁ Βενιζέλος ἠθέλησε νὰ ἐπανενώσῃ τὸν χῶρο ὡς αὐτοκρατορικὸ ἑλληνικὸ ἐθνοκράτος καὶ ἀπέτυχε.

Σήμερα ὁ Ἔρντογαν ὡς νέος Πορθητής προσπαθεῖ νὰ ἐπανενώσῃ τὸν χῶρο ἀπευθυνόμενος στοὺς Ἕλληνες γιὰ κοινὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ Αἰγαίου καὶ ἐπαναφορὰ τῆς Αὐτοκρατορίας ὑπὸ τουρκοελληνικὴ συνομοσπονδία. Πνευματικός του δάσκαλος παραμένει ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ποὺ ὑπῆρξε καὶ πνευματικὸς τοῦ προέδρου Ὀζάλ.

Ὁ καθηγητὴς Κωνσταντῖνος Γρίβας τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων σὲ σημερινή του συνέντευξι στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Κρήτης τοῦ Γιώργου Σαχίνη, ἐνστερνίζοντας τὶς άπόψεις τοῦ Κιτσίκη ὑπεστήριξε πὼς τὸ Αἰγαῖο καθιστᾷ τὸ κέντρο τοῦ κόσμου καὶ ὅτι εὑρισκόμεθα στὰ πρόθυρα πολέμου μὲ τὴν Τουρκία και πὼς ὑπάρχει περίπτωσις «ἐξαλείψεως τῆς Ἑλλάδος» καὶ ἐνσωματώσεως τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν σὲ πλήρη παρακμὴ στὴν  Τουρκία, ὄχι ἁπλῶς τῆς μισῆς ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος.

Στὰ σχόλια ἀναγνωστῶν ὁ καθηγητὴς Riemann, γράφει πὼς ἔπεται νέο Manzikert καὶ νέα ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους,  ἐνῷ ἕνας ἄλλος σχολιαστὴς ποὺ ὑπογράφει Antonis Tony, προσθέτει: «Κύριε Σαχίνη, μία συνέντευξη μὲ τὸν κύριο Κιτσίκη θὰ ἦταν ἐνδιαφέρουσα. Θυμᾶμαι τὶ εἶπε μαζί σας στὴν τελευταία συνέντευξη καὶ ἐξεπλάγην ἐπειδὴ ὅσο ἐξωφρενικἀ καὶ νὰ ἀκούγονταν, συμβαίνουν ἤ τείνουν νὰ συμβοῦν, δυστυχῶς» . Ἕνας δὲ τρίτος σημειώνει πὼς ὁ Κιτσίκης «εἶναι φωνὴ τῆς ἀλήθειας».

Ὁ καθηγητὴς Γρίβας ὑπαινίσσεται ὡς μόνη λύσις σωτηρίας κατὰ τῆς «ἐξαλείψεως τῆς Ἑλλάδος», ἐθνικὴν ἐπανάστασιν. Τὸ δίλημμα συνεπῶς εἶναι τὸ ἑξῆς:

1– Κατόπιν ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως, ἀναλαμβάνει νέος Βενιζέλος καὶ μέσῳ πολέμων ἐπεκτείνει τὴν Ἑλλάδα εἰς βάρος τῆς Τουρκίας μὲ τὴν λογικὴ τοῦ βενιζελικοῦ ἐθνοκράτους, ὁπότε ἐπαναλαμβάνεται τὸ ἐγχείρημα τοῦ 1910-1920 καὶ καταλήγει σὲ μία νέα καταστροφὴ τοῦ 1922.

2 - Ὁ Ἔρντογὰν ὑποστηρίζεται ὡς νέος Πορθητὴς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες γιὰ ἐπάνοδο στὸ 1453 καὶ ἐπανένωσιν τοῦ Αἰγαίου σὲ μία νέα ἑλληνοτουρκικὴ  αὐτοκρατορία ποὺ θὰ τὴν ἑδραιώσῃ στὸ κέντρο τοῦ κόσμου ὡς νέα μεγάλη δύναμις μεταξὺ τῶν μεγάλων δυνάμεωνς ΗΠΑ, Ῥωσσίας, Κίνας.

Ἦλθε λοιπὸν ἡ μεγάλη στιγμὴ στὸ σταυροδρόμι, ὅπως στὸ 1453: φραγκικὸ ἐθνοκράτος Πλήθωνος ἤ Ρωμανία Γενναδίου. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης                   9 Δεκεμβρίου 2019

Dec 4, 2019

529 – Πρὸς τὸν πόλεμο
529 – Πρὸς τὸν πόλεμο

Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας.  Εἶναι συνδεδεμένος μὲ τὸν θάνατο καὶ μὲ τὸν ἀγῶνα τῶν ἐμβίων νὰ κρατηθοῦν στὴν ζωή. Ἡ εἰρήνη εἶναι ἡ νοσταλγία τοῦ Παραδείσου ποὺ ὑπάρχει μόνον μετὰ θάνατον, ἡ εἰρήνη τῶν νεκροταφείων. 

Τὸ Νομπὲλ εἰρήνης εἶναι περιπαικτικὸς ἐξ ὁρισμοῦ. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον ὅτι δὲν ἀπενεμήθη στὸν Χίτλερ καὶ τὸν Στάλιν, ἄν καὶ τὸ ἔλαβαν ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Οὔντροου Οὐίλσον τὸ 1919, ὁ Κίσσινγκερ, ὁ Ὀμπάμα καὶ πολλοὶ ἄλλοι πολιτικοὶ ἡγέτες ὑπεύθυνοι πολιτικῶν συρράξεων, διεθνῶς καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κρατῶν.

Τὰ κινήματα εἰρήνης εἶναι προπαγανδιστικὰ καὶ σκοπεύουν νὰ καλύψουν πολεμικὲς ἐπιδιώξεις στὸ ἐσωτερικὸ ἤ διεθνῶς ὅπως ἦτο τὸ Κίνημα Εἰρήνης στὴν διάρκεια τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου ποὺ εἶχε προωθήσει ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσι μὲ στόχο τὴν ὁλοκλήρωσι τῆς προλεταριακῆς ἐπαναστάσεως.

Ἡ πλέον ἰσορροπημένη κοινωνία τῆς Ἱστορίας μὲ εἰλικρινῆ ἀποδοχὴ τοῦ πολέμου ὡς τρόπου ζωῆς ἦταν  ἡ σπαρτιατικὴ κοινωνία. Στὶς ἐποχὲς παρακμῆς ὅπως τὴν σημερινή, ἡ ἐπιμήκυνσις τῆς ζωῆς γίνεται αὐτοσκοπός, γιὰ δὲ τὴν πλειονότητα τοῦ λαοῦ, ποὺ ἀποκλειστικός του σκοπὸς εἶναι τὸ χρῆμα καὶ ἡ καλοπέρασις καὶ ὄχι ἡ δημιουργία πολιτισμοῦ, ὁ πόλεμος εἶναι παρὰ φύσιν.

Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Δονᾶλδος Τράμβιος, δὲν προσβλέπει στὴν εἰρήνη ὡς αὐτοσκοπό. Ἡ ἀπεμπλοκή του ἀπὸ τὶς συρράξεις τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ἀπομάκρυνσίς του ἀπὸ τὸν φιλοπόλεμο ὀργανισμὸ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ ἡ συνεργασία του μὲ τὴν Ῥωσία στοχεύει ἀποκλειστικὰ στὴν συγκρότησι  ἀμυντικοῦ τείχους στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο στρατιωτικῆς συμμαχίας γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τὴν προέλασι τῆς ἀντιπάλου Κίνας μέσῳ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης. Ὁ πλανητικὸς πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας δὲν εἶναι μόνον ἀναπόφευκτος, εἶναι ἐπιθυμητὸς καὶ ἀπὸ τὶς δύο παρατάξεις.

Σωστὰ ὁ Δονᾶλδος Τράμβιος διαπιστώνει πὼς ἡ Τουρκία τοῦ Ἔρντογαν  ἔχει ἐξελιχθῆ σὲ δεσπόζουσα  δύναμι στὸ Αἰγαῖο ἔναντι μίας παρακμιακῆς Ἑλλάδος καὶ χρειάζεται τὴν παρουσία της κατὰ τῆς Κίνας. Οἱαδήποτε ἐξασθένισι τῆς τουρκικῆς ἰσχύος συμφέρει τὴν Κίνα.

Συνεπῶς γιὰ τὸν Τράμβιο ἡ καλύτερη λύσις εἶναι ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς Ἑλλάδος σὲ μία ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωσι ποὺ θὰ θωρακίζῃ τὸ Αἰγαῖο κατὰ τῆς κινεζικῆς προελάσεως, εἴτε αὐτὸ ἀρέσει στὴν Ἀθήνα εἴτε ὄχι. Ἡ πλήρης ἀδράνεια τοῦ ἑλληνικοῦ κατεστημένου τῆς Μεταπολιτεύσεως μετὰ τὴν πτώσι τοῦ Παπαδοπούλου τὸ 1973 ἔφερε αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα.

Σήμερα μία ἑλληνοτουρκικὴ σύρραξις εἶναι ἄραγε ἐπιθυμητὴ γιὰ τὸν Τράμβιο, δεδομένου ὅτι στὴν περίπτωσι αὐτὴ θὰ εὑρεθῇ ἡ Ἀθήνα μόνη της χωρὶς στὸ πλευρό της οὔτε τῶν ΗΠΑ, οὔτε τῆς Εὐρώπης, οὔτε τῆς συμμαχίας Ἰσραήλ-Αἰγύπτου-Κύπρου; Διότι στὴν περίπτωσι  αὐτὴ εἶναι πολὺ πιθανὴ ἡ ἦττα τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτὸ ἔγινε τὸ 1897.

Ἐπιπλέον ἡ στρατιωτικὴ ἑλληνικὴ ἧττα θὰ ἐπιτρέψῃ ἕνα ἐπιτυχὲς πραξικόπημα στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ἡγέτες ποὺ θὰ ἀποσκοποῦν στὴν ἀναγέννησι τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων μέσῳ τῆς ἐπανενώσεως τοῦ Αἰγαίου, πάντα μὲ προοπτικὴ ἀνεγέρσεως τείχους κατὰ τῆς Κίνας μὲ προοπτικὴ τὴν τελικὴ ἀναμέτρησι στὸν ἐπερχόμενο πλανητικὸ πόλεμο.

Ἤ μήπως τὰ παραπάνω μείνουν στὸν χῶρο τῶν ῥομαντικῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ὁπότε τὸ τέλος τοῦ ἑλληνικοῦ κρατιδίου θὰ σημάνῃ ἀναπόφευκτο; Ἴδωμεν!

Δημήτρης  Κιτσίκης                           4 Δεκεμβρίου 2019


Dec 2, 2019

528 - Ἡ βόμβα Σαμαρᾶ: 1910-2020


528 - Ἡ βόμβα Σαμαρᾶ: 1910-2020

Τὸ 1908 ἐπῆλθε ἡ ἐπανάστασις τῶν Νεοτούρκων ἐν μέσῳ πλήρους ἀποσυνθέσεως τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν. Τότε, τὸ 1909, τὸ ὑγιὲς τμῆμα ποὺ εἶχε ἀπομείνει τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας ἔκαμε τὸ πραξικόπημα τοῦ 1909, «γιὰ νὰ κάμη ὅπως καὶ στὴν Τουρκία» στὴν Θεσσαλονίκη, τοῦ περασμένου ἔτους.

Δύο ὑπῆρχαν οἱ λύσεις τότε: εἴτε νὰ ἐπανενωθῇ ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν Τουρκία στὰ πλαίσια ἀνανεωμένης Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, κάτι ποὺ οἱ Εὐρωπαῖοι οὔτε νὰ τὸ ἀκούσουν ἤθελαν, ἐφ’ὅσον ἀπὸ τὸ 1821, ἐξήλωναν τὸ ὀθωμανικὸ πουλόβερ γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, εἴτε νὰ φέρουν στὴν ἐξουσία στὴν Ἀθήνα ἕναν φραγκοέλληνα γιὰ νὰ ἀποτελειώσῃ τὴν Αὐτοκρατορία καὶ νὰ τὴν ἀντικαταστήσῃ μὲ ἕνα ἰσχυρὸ δυτικότροπο ἐθνοκράτος, ἕνα πρῶτο Ἰσραήλ. Καὶ ἐπελέχθη ὁ Βενιζέλος ποὺ τὸ ἀθηναϊκὸ πραξικόπημα τοῦ Γουδιοῦ ἔφερε στὴν ἐξουσία.

Ὁ Βενιζέλος μόλις ἔφθασε στὴν Ἀθήνα τὸ 1910 ἐτοίμασε τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας συστήνοντας τὶς ἐπιθετικὲς συμμαχίες τῶν Βαλκανικῶν πολέμων καὶ μέχρι τὸ 1919 εἶχε μόνον ἐπιτυχίες φθάνοντας μέχρι τὴν πλήρη ἧττα τῶν Τούρκων  καὶ ἀντικαθιστῶντας τους στὸ Αἰγαῖο ἕως ποὺ ἔκαμε τὸ τραγικὸ λάθος τῆς ἀποβάσεως στὴν Σμύρνη παρὰ τὴν ἀπόλυτη ἀντίθεσι τοῦ Μεταξᾶ.

Ἡ Ἱστορία δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἀλλὰ ἱστορικὲς συγκρίσεις βοηθοῦν. Σήμερα ἡ Ἑλλὰς εὐρίσκεται στὰ πρόθυρα τοῦ Γουδιοῦ τοῦ 1909. Δύο λύσεις καὶ πάλι ὑπάρχουν: εἴτε ἡ κιτσικικὴ τοῦ Κιτσίκη, δηλαδὴ νὰ κάμωμεν ὅπως καὶ στὴν Τουρκία καὶ νὰ ἐπανενώσουμε τὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου μὲ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία (Ἴων Δραγούμης), εἴτε ἡ βενιζελική, τῶν ἀντιτουρκικῶν συμμαχιῶν Αἰγύπτου-Ἰσραήλ-Κύπρου μὲ πόλεμο ὅπως ἦσαν οἱ Βαλκανικοὶ τοῦ 1912-1913 καὶ στόχο τὴν ἀντικατάστασι τῶν Νεοτούρκων ποὺ σήμερα ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ τὸν Ἔρντογαν.

Ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Ποῖος θὰ παίξῃ τὸν ῥόλο τοῦ Βενιζέλου. Ὑπάρχει ἄξιος; Ἐλάχιστοι οἱ μνηστῆρες. Καὶ αἰφνιδίως ἐμφανίζεται ὁ Σαμαρᾶς, ἡ βόμβα Σαμαρᾶ κατὰ τῆς εἰσβολῆς τῶν λαθροεποικιστῶν, ἔτοιμος νὰ παίξῃ τὸν ῥόλο τοῦ Βενιζέλου τοῦ 1910.

Ὅμως τελικά, ἡ λύσις παραμένει στὰ χέρια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων. Αὐτοὶ θὰ ἀποφασίσουν ποῖον θὰ προωθήσουν: τὸν κιτσικισμὸ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ἤ τὸν σαμαρισμὸ τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνοκράτους. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης                                     2  Δεκεμβρίου  2019                                                                                                

Nov 23, 2019

527-Ο ΝΤΥΡΟΖΕΛ ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΝ(Ἀπὸ τὸν σημερινὸ λογαριασμό μου στὸ Facebook: Προσωποβιβλίο, 23 Νοεμβ ρίου 2019)

527 - Ο ΝΤΥΡΟΖΕΛ ΚΑΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ: ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΝ

Ὑπῆρξα ὁ μόνος (μὲ ἐξαίρεσι τοῦ Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη) ποὺ ἐδημοσίευσα στὶς ἐφημερίδες τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ ὑποστηρίξω τὸν περίφημο Γάλλο ἱστορικὸ καὶ ἀκαδημαϊκό, λάτρη τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ συνάμα ἐχθρὸ τοῦ ἑλλαδικοῦ πανεπιστημιακοῦ κατεστημένου Jean-Baptiste Duroselle. 
Στὸ βιβλίο του Histoire de l'Europe ποὺ τοῦ εἶχε παραγγείλει καὶ ὑποστηρίξει μάλιστα ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις καὶ ποὺ οἱ Ἑλλαδίτες ἠρνήθησαν νὰ μεταφράσουν στὰ ἑλληνικὰ ἐπειδὴ ὑπεστήριζε τὴν Κιτσικικὴ θέσι περὶ Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, δηλαδὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν ἀνῆκε στὴν Δύσι καὶ ἑπομένως δὲν συμπεριελάμβανε στὴν Ἱστορία του τὸ Βυζάντιο.
Στὴν παρακάτω φωτοτυπία τῆς πρώτης σελίδος σχετικοῦ ἄρθρου μου τοῦ 2002 ἐξιστορῶ τὴν ὑπόθεσι αὐτὴ ποὺ ἐγελοιοποίησε διεθνῶς γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὸ "πνευματικό" κατεστημένο τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου.
Εὐχαριστῶ τὸν Μάκη Βουτσινᾶ ποὺ ἐπανέφερε ἐδῶ τὸ θέμα:
"Γρηγόρης Τσελεπής -Υπόθεση Ντιροζελ--έγραψε ιστορια της Ευρώπης χωρις να ναφέρεται στην Ελλάδα και οι Ελληνες διαμαρτυρήθηκαν.
Makis Voutsinas αχ μωρε Γρηγόρη καί νάξερες ....
Γρηγόρης Τσελεπής Αν δε κάνω λάθος
Makis Voutsinas Γρηγόρης Τσελεπής ποιοι έλληνες μωρε Γρηγορηηηη και που διαμαρυρήθηκαν....εδω γινεται ό χαμός ...οί έλληνες δέν διαμαρτυρήθηκαν που καποιοι πηραν τήν Πόλη τους ...άλλα διαμαρτηρήθηκαν γιά ένα έργο πογραψε ό καθηγητής Ντυροσέλ...( δέ ξερω άν προκειται γιά το ίδιο προσωπο κ΄ουτε μέ κόφτει ) τό όποιο δέν έδιάβασαν....έδω δέν ξέρει ό άλλος τόν Παπαρηγόπουλο ....άσε σου λέω !!!"

Nov 22, 2019

526 – Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

526 – Οἱ  ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ

Πρόκειται περὶ ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων ποὺ  συνεκροτήθησαν ἀπὸ τὸν George Soros ἀπὸ τὸ 1979 ὡς Open Society Foundations (OSF) γιὰ νὰ καταπολεμηθῇ ὁ κομμουνισμὸς στὴν Εὐρώπη, ἤδη δέκα χρόνια πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ τοῦ σοβιετικοῦ στρατοπέδου, στὸ ὄνομα τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ποὺ κατέληξαν στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἰσλαμοφασισμοῦ, δηλαδὴ εἰς τὴν κατάκτησιν τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὸν ἀκραῖο ἰσλαμισμό.

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Δημήτρης Κιτσίκης, «Ἐθνικομπολσεβικισμός. Πέραν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ», Ἀθήνα, Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010, 248 σελίδες)

Τὸ ἀγγλικὸ περιοδικὸ «The Economist», σὲ ἄρθρο του τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2000, μὲ τίτλο «Οἱ ἁμαρτίες τῶν λαϊκῶν ἀποστόλων» ἐκαυτηρίαζε τὴν «ἀνθρωπιστικὴ» βιομηχανία μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: 

1 - «Οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, οἱ ΜΚΟ, εἶναι σήμερα μία βαριὰ βιομηχανία... Τὴν ἄνοιξι ποὺ μᾶς ἐπέρασε, τὰ Τίρανα, πρωτεύουσα τῆς Ἀλβανίας, κατεκλύσθησαν ἀπὸ 200 περίπου ὁμάδες ποὺ ἐδήλωναν πὼς στόχος τους ἦτο νὰ βοηθήσουν τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσόβου. Στὸ ἴδιο τὸ Κοσσυφοπέδιο συνωστίζονται ξένες ὁμάδες ποὺ ἀνταγωνίζονται γιὰ τὴν ἐμπέδωσιν τῆς δημοκρατίας, τὴν οἰκοδόμησιν οἰκιῶν ἤ τὴν προσφορὰν ἀγαθῶν καὶ ὑπηρεσιῶν.

2 - «Ἡ κυρία αἰτία τῆς προσφάτου δραστηριότητος τῶν ΜΚΟ εἶναι ἡ χρηματοδότησίς τους ἀπὸ τὶς δυτικὲς κυβερνήσεις... Ἔχουν μεταβληθῆ σὲ ἐπὶ συμβάσει παραρτήματα τῶν κυβερνήσεων.

3 – «Προσφέρουν  ἀποτελεσματικὸ κάλυμμα στὴν κατασκοπεία.

4 – «Οἱ ΜΚΟ προσεγγίζουν ὑπερμέτρως τὸν κόσμο τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν... Τὸ 1997, σύμφωνα μὲ τὴν ΟΟΣΑ (Ὀργανισμὸς Οἰκονομικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀναπτύξεως) οἱ ΜΚΟ συνεκέντρωσαν  συνολικὰ 5,5 δισεκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ ἀπὸ ἰδιωτικὲς δωρεές. Ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς δύναται κάλλιστα νὰ εἶναι μεγαλύτερος.

5 - «Οἱ ΜΚΟ εἰσάγουν τὶς ἀξίες τῆς δυτικῆς ζωῆς, τὸ προσωπικὸ καὶ τὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν ποὺ δύνανται νὰ μεταμορφώσουν τὶς τοπικὲς ἀγορές καὶ νὰ ἐπιφέρουν ἐπὶ τόπου μίαν ἔντονη ἐχθρότητα.

6 – «Οἱ ΜΚΟ, ὄχι μόνον ἰδιοποιήθηκαν χρήματα τῶν τοπικῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀπροκάλυπτη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν χωρῶν».

Αὐτὰ ἐγράφησαν ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ καθεστωτικὸ περιοδικὸ The Economist ἤδη πρὸ 20 ἐτῶν καὶ διεδώθησαν στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπὸ τὸ παραπάνω βιβλίο μου, τὸ ὁποῖο ἐπιπροσθέτως περιεῖχε ἕνα ἀποδεικτικὸ 5ο κεφάλαιο ποὺ ἔφερε τὸν τίτλο, «Τὰ Βαλκάνια στὴν ἀρχὴ τῆς νέας χιλιετίας» διηρημένο σὲ τρεῖς ἑνότητες:  

α) Ὁ ἀνορθολογισμὸς στὶς διεθνεῖς σχέσεις. Ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς σατανισμὸς: ἀπάτη καὶ ἠθική.

β) Οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. 

γ) Ἡ σοσιαλδημοκρατία, αἰώνιος Δούρειος Ἵππος τοῦ ἀγγλοσαξωνικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ.

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ὅλες οἱ ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, ἐνήμερες ὅτι ἡ χώρα μας ηὑρίσκετο ὑπὸ δυτικὴν κατοχὴν μέσῳ τῶν γενιτσαρικῶν στιφῶν τῶν ΜΚΟ ἐδῶ καὶ μία γενεά καὶ ἐφ’ ὅσον ὄχι μόνον δὲν ἀντέδρασαν ἀλλὰ καὶ ἀπέκρυψαν τὸ γεγονός, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι πρόκειται περὶ κατοχικῶν κυβερνήσεων καὶ πὼς οἱ νόμοι ποὺ καθιέρωσαν εἶναι κατοχικοὶ καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν -ὅπως ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς τοῦ 1941-1944-  νὰ μὴν ὑπακούῃ στὴν κατοχικὴν Δικαιοσύνην καὶ νὰ ἐξεγείρεται βιαίως, κάτι ποὺ ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων δὲν ἔκαμε, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἔχει περιπέσει εἰς νάρκωσιν.

Στὰ πρόθυρα σημερινῆς ἐγχρώμου ἐπαναστάσεως στὸν ἑλληνικὸ χῶρο εἶναι εὐκαιρία, ἔστω καὶ ἄκρως καθυστερημένα, νὰ πάρῃ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν τύχην στὰ χέρια του πρὸς ἀναγέννησιν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Δημήτρης  Κιτσίκης                22 Νοεμβρίου 2019                           

Nov 15, 2019

525- Ὁ Μακάριος ὡς καταστροφεὺς τῆς ΚύπρουὉ Μοῦσκος (1913-1977)
"Η νεκροψία του Αρχιεπισκόπου διενεργήθηκε επί τόπου στο κρεβάτι του στην Αρχιεπισκοπή γιατί οι προσωπικοί του γιατροί δεν δέχονταν να μεταφερθεί η σορός του στο νεκροτομείο. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Κυπρίων ιατρών έργα», ο γιατρός Λάκης Αναστασιάδης, η νεκροτομή έγινε «με πρωτόγονες και απαράδεκτες νεκροτομικές διεργασίες» για αυτό και δεν κατέστη δυνατή η καταγραφή επίσημης νεκροτομικής έκθεσης".                                   
"Ο παθολογοανατόμος που διενήργησε τη νεκροτομή Πάνος Σταυρινός, ανέφερε: «Τα στεφανιαία αγγεία είχαν εκτεταμένες στενώσεις με διάχυτη ασβεστοποίηση και σκλήρυνση τους. Υπήρχε ουλή παλαιού εμφράγματος, αυτού που είχε υποστεί τον Απρίλιο του 1977. Η καρδιά παρουσίαζε υπερτροφία και το βάρος της υπολογίσθηκε – δεν είχαμε την απαραίτητη ζυγαριά για ακριβές μέτρημα- σε περίπου 450 – 480 γραμμάρια. Την καρδιά την αφαίρεσα από τη σορό και τη μετέφερα προσωπικά στο Λονδίνο για περαιτέρω εξετάσεις, κατόπιν οδηγιών του τότε Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Μιλτιάδη Χριστοδούλου»....Ωστόσο στο Λονδίνο οι εξετάσεις δεν παρουσίασαν κάτι διαφορετικό και η καρδιά επέστρεψε στην Κύπρο. Ταριχεύθηκε και για τα επόμενα 33 χρόνια παρέμεινε στην Αρχιεπισκοπή, όταν το 2010 μεταφέρθηκε στο Θρονί όπου βρίσκεται ο τάφος του»

525- Ὁ Μακάριος ὡς καταστροφεὺς τῆς Κύπρου
Ὅπως γνωρίζουν αὐτοὶ ποὺ παρακολουθοῦν τὴν ζωή μου δὲν εἶμαι μόνον καθηγητὴς καὶ συγγραφεὺς  ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος τῆς δράσεως κατὰ τὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία μου, ἀπορρίπτοντας ὅμως πάντα, τοὐλάχιστον μέχρι στιγμῆς, τὴν ἄμεση ἐμπλοκή μου στὴν πολιτικὴ τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου, δηλαδὴ του τόπου μας (ἀλλὰ καὶ στὶς δύο ἄλλες χῶρες τῶν ὁποίων εἶμαι ὑπήκοος, ἤτοι τὴν Γαλλία καὶ τὸν Καναδᾶ) ὡς βουλευτὴς ἤ ὑπουργός. Ἐνδιαφέρομαι πρωτίστως γιὰ τὴν ὑστεροφημία μου, ὡς προφήτης τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ γνωρίζοντας κάλλιστα, ὡς ἱστορικός, ὅτι αὐτοὶ ποὺ προβάλλονται ἐν ζωῇ ἐξαφανίζονται μετὰ θάνατον.
Κατόπιν αἰτήσεως ἀναγνωστῶν μου ἐπαναλαμβάνω ἐδῶ  τμηματικά, διότι μέχρι στιγμῆς ἀποφεύγω νὰ γράψω τὴν αὐτοβιογραφία μου, μερικὲς μαρτυρίες μου περὶ Κύπρου:
Κ Κιτσίκη...θα ήθελα την άποψη σας σαν ιστορικού για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο . Ευχαριστώ.

Τν Μακάριο τν γνώρισα προσωπικ στν Κύπρο. πρξε καταστροφες τς Κύπρου. 1) ταν οσιαστικ θεος. 2) θελε ν ντιγράψ τ γχείρημα το Βενιζέλου το 1910 ν λθη π τν νσο του στν θήνα κα ν γίν πρωθυπουργς τς λλάδος. φο πέτυχε νεφανίσθη ντίθετος μ τν νωσι γι ν παραμείνη πρόεδρος τς Κύπρου 3) Μο εχε δηλώσει πς περιφρονοσε τος Τουρκοκυπρίους κα τι δύνατο ν τος χ το χεριο του μ ποτέλεσμα ν καταργήσ μονομερς τ κυπριακ σύνταγμα τ 1963 ες βάρος τν Τουρκοκυπρίων κάτι πο φερε τν τουρκικ εσβολ το 1974. 4)πρξε πεύθυνος τς δολοφονίας το Πολυκάρπου Γιωρκάτζη (κα χι ἡ χούντα τν θηνν πως γράφη). Γιωρκάτζης δολοφονήθη τ 1970 λίγον μετ τν συνάντησι πο εχα μαζί του. (Τ 1968 μ εχε καλέσει στ λημέρι του το Τροόδους, στ βαπτίσια το υο του Κώστα κα τς Φωτεινς, τ γένος Λεβέντη). Δυστυχς Μακάριος πέζησε τ 1974 τς ποπείρας δολοφονίας του κα τσι Γλακος Κληρίδης ρνήθη ν ναλάβ μ ποτέλεσμα ν ναλάβη πρόεδρος γκληματίας δημοσιογράφος Νκος Σαμψών. Δημήτρης Κιτσίκης

Αυτά τα άγνωστα γεγονότα αλλά σημαντικά επιβάλλεται να τα δημοσιοποιήσετε συνολικά όχι με το σταγονόμετρο. Και σίγουρα είναι πάμπολλα.


Apostel Gatsias, Facebook,15-IX-2019 - "Ἔχετε ἕνα μικρὸ λαθᾷκι κ. Καθηγητᾶ. Ὁ Μακάριος, ΔΕΝ ΄ἐπέζησε τὸ 1974 τῆς ἀποπείρας δολοφονίας του`. Διότι ὑπᾴρχουν πολλοὶ τρόποι νὰ σκυλευθῇ εἷς ἄνθρῳπος. Δὲν ξέρω τὶ ἔγινε μετὰ τὸ 2010 μὲ τὴν καρδιὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Προέδρου. Γνῳρίζω ὅμως καλῶς ὅτι μέχρι τὸ 1995 ἦτο εἰς χεῖρας φίλου ἱατροῦ διεθνοῦς φῄμης, τοῦ κ. Ἀ. Τ. (δὲν ἔχω ἐξουσιοδότῃση νὰ εἰπῶ τὸ ὄνομὰ του), ἀλλὰ λέω ἐκεῖνο ποὺ ὁ ἴδιος μοῦ ἐνεπιστεύθη. Ὅτι ἡ ᾕρεμη πορεία τοῦ Καραμαναλῃτισμοῦ, δὲν θὰ ἦτο ἡ ἴδγια ἐὰν ἐλέγετο ἡ Ἀλῄθχεια. ᾩστόσο, μοῦ ἐπεσῄμανε δὲν ἔπρεπε νὰ γίνῃ μεγαλλίτερο κακὸ στὸν Ἑλλῃνισμὸ. Ἐκ τῆς δικῆς μου μελέτης συνελόντι εἰπεῖν εἰκάζω ὅτι ἡ ἀνθελλῃνικὴ Τέταρτη Χοῦντα Ἀνδρουτσόπουλου - Γκιζίκη, δὲν ἀπέτυχε. Ὄντως σκότῳσε τὸν Μακάριο. Μαζὶ του, ἄγνῳστο πόσες χιλιᾷδες ἑλλῃνόπουλων καὶ τουρκόπουλων, ἔχοντας ἐπιστέγασμα τὴν ἑδραίωση ἄχρι τοῦ νῦν τῆς πχιὸ ἀθλίας Φαυλοκρατίας, τὸν Νεοδῳσιλογισμὸ καὶ ὅ,τι τελεῖ ἐν ἐξελίξει. Μαζῇ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Πρόεδρο μεγάλου Τμῄματος τοῦ Ἑλλῃνισμοῦ, ἐδολοφονῄθη καὶ ἡ ἀτυχὴς Ἑλλὰς καὶ ἡ ἀφελὴς Κῦπρος. Περὶ πολυπράκτορος Γεῳρκάτζη, οὐδεὶς δύναται νὰ γνωρίζῃ περισσότερα καὶ καλλίτερα ἀπὸ ὴν γυναῖκα του καὶ τὸν ἄνθρῳπο ὅστις τὴν ἐνυμφεύθη, τοῦ καλοῦ μου φίλου Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου (ποὺ εἶχαν κλέψει τὴν σῳρὸν του, παγκόσμια πρῴτη στὰ διεθνῆ χρονικὰ). Λοιπὸν, ὅταν ὁλοκλῄρωσα τὴν ἕρευνὰ μου, ἰδίοις ἐξόδοις ἐτύπῳσα τὴν Μελέτην καὶ τὴν ἔθεσα ὑπ᾿ ὄψιν του. Μὲ ἐξῴρκισεν νὰ μῂν δημοσιεύσω τίποτε. Τὸ βιβλίον ἐμελετήθη μόνον ὑπ᾿ ἐκείνου. Πέντε φορὲς πῇγα ἐκείνη τὴν χρονιὰ (2004) εἰς Κῦπρον. Ἐπείσθην ὅτι ὁ γενναῖος Πρόεδρος Τάσσος εἶχεν δίκαιον. Ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ. Ἄλλη μιὰ βρῳμιὰ νὰ πάῃ στὰ Ἀρχεῖα καὶ τὰ Ἀζῄτητα τοῦ Φακ. Κῦπρος. Τῴρα ποὺ τὸ Τέλος εἶναι ὁρατὸν, κάτι μὲ γαργαλάει, ὅσον κι ἄν ἡ Ὑπόθεσις αὐτὴ πλέον δὲν ...πουλᾴει. Εἶς Κερκυραῖος θἄλεγεν: `Τὰ παλῃὰ μας βᾴσανα περᾴσανε καὶ πᾷνε καὶ τὰ τῳρινὰ, γίναν φίδγια, νὰ μᾶς φᾷνε`. Μετ᾿ ἐξαιρέτου ὑπολῄψεως, +Ἀπο" (Αἰδεσιμότατος Ἀπόστολος Κ. Γάτσιος, Γυμνάσιο Νέων Ἐπιβατῶν, Δῆμος Θερμαϊκοῦ).

Ἀπάντησίς μου:  Τὴν νύκτα ποὺ ἠκολούθησε τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974, στὶς 3 τὸ πρωί περίπου, Κύπριοι τῆς ΕΟΚΑ Β΄ ἐρχόμενοι ἀπὸ τὴν Κύπρο μἐ ἐξύπνησαν στὴν κατοικία μου τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ μοῦ ἀναγγείλουν ὅτι ἦσαν παρόντες στὴν ἐκτέλεσι τοῦ Μακαρίου καὶ ὅτι τὸν εἶχαν εἰδῆ, μὲ τὰ μάτια τους, σκοτωμένο. Ὅταν ὅμως τὸν ἄκουσαν νὰ ὁμιλῇ ζωντανὸ ἀπὸ τὴν Πάφο ὑπέθεσαν ὅτι εἶχε μαζί του στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο ἕναν σωσία καὶ ὅτι στὴν πραγματικότητα ὁ σωσίας εἶχε δολοφονηθῆ ἐνῷ ὁ Μακάριος εἶχε διαφύγει ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα τοῦ Μεγάρου. Δημήτρης Κιτσίκης