Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης δημοσιεύει ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".
Βλέπε μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Mar 27, 2017

348 – Νῖκος Μπελογιάννης, ἥρως τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ

Ἄγαλμα τοῦ ἥρωος Νίκου Μπελογιάννη στὴν Ἀμαλιάδα

Συνέντευξη Κιτσίκη στὸ Leaders Web TV τοῦ Star
27 Μαρτίου 2017
https://youtu.be/IKpAA9oXI0c


348 – Νῖκος Μπελογιάννης, ἥρως τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ

Ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ἀντανακλᾷ μία πλανητικὴ ἀλήθεια ποὺ ἀσπάζεται σύσσωμη ἡ ἀνθρωπότης: ὅτι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμὸς εἶναι συμπαντικός. Ἀντιθέτως ὁ ἕλλην ἐθνικόφρων εἶναι τὸ προἱὸν τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου τοῦ ἀθλίου αὐτοῦ δυτικοϊμπεριαλιστικοῦ κατασκευάσματος τοῦ 1821 στὸ ὁποῖο ἀντεστάθη μὲ πεῖσμα ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια ἡ φαναριωτικὴ ἑλληνικὴ ἀριστοκρατία, πεπεισμένη ὅτι τὸ πλατωνικὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῶν ἀρίστων ἦταν τὸ μόνο ἄξιο γιὰ τὸν συμπαντικὸ ἑλληνισμὸ ἐνῷ ὁ ἀθηναϊσμὸς ἦταν ἕνα κράτος Καραγκιόζη. Διότι ποτὲ ὁ Ἕλλην δὲν ἐχώρεσε σὲ ἐθνοκράτος. Στὶς ἀνεξάρτητες πόλεις τῆς Ἀρχαιότητος ὁ Ἀλέξανδρος προσέθεσε τὴν Αὐτοκρατορία γινόμενος Πέρσης αὐτοκράτωρ, διάδοχος τοῦ Δαρείου καὶ ἐκτότε ὁ Ἕλλην παρέμεινε αὐτοκρατορικὸς ἐπὶ δυόμισυ χιλιετίες μέχρι τὸ 1923  καὶ τὴν πτώση τῆς ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν Φαναριωτῶν, ποὺ σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα ἐξελληνίζετο ῥαγδαίως.

Ἀλλὰ ποῦ νὰ καταλάβῃ ὁ ἐθνικόφρων ἕλλην τοῦ κρατιδίου ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ 1821 εἶχε συνηθίσει ῥαγιᾶς τῶν Εὐρωπαίων καὶ μετεβίβαζε τὶς δουλικὲς ὑπηρεσίες του ὡς γερμανοτσολιᾶς, σὲ βρεταννοτσολιᾶ καὶ σὲ ἀμερικανοτσολιᾶ. Ὁ Μιχαλολιᾶκος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὡς ἐπαναστάτης ἐθνικιστὴς κατεδίκασε τὴν ἐθνικοφροσύνη τοῦ 1944. Στόχος μας εἶναι νὰ τὸν πείσουμε νὰ ἀναβιβάσῃ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ πατρίδα στὸν αὐτοκρατορικὸ ἑλληνοκεντρισμό.

Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός μας δὲν ἑστιάζεται στὴν ἀνδρεϊκὴ ἀνεντιμότητα ποὺ ἰδιωποιήθηκε τοὺς ἀγῶνες τῶν κομμουνιστῶν παρουσιάζοντας τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς συνεχιστῆ τοῦ ΕΑΜ – ΕΛΑΣ! Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς γιὰ τὴν πατριωτικὴ ἀδελφοσύνη τῶν Ἑλλήνων δὲν στοχεύει νὰ ἀφαιρέσῃ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΚΚΕ πρὸς χάριν τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Στοχεύει σὲ μία συμφωνία τῶν δύο ἐπαναστατικῶν κομμάτων ΚΚΕ καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅσο καὶ αὐτὸ νὰ φαντάζεται οὐτοπικό.

Ὁ ἴδιος ὁ Νικόλαος Πλαστήρας ποὺ ἀπὸ τὴν Νίκαια τῆς Γαλλίας ἔστελνε τὸ 1941 μήνυμα στὴν Ἀθήνα νὰ συνεργασθῇ ἡ κατοχικὴ κυβέρνηση μὲ τοὺς Γερμανοὺς, ἦταν πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος ὅταν ἐξετελέσθη ὁ Μπελογιάννης, παρὰ τὴν παρέμβαση τοῦ στρατηγοῦ ντὲ  Γκώλ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ κομμουνιστοῦ ἥρωος. Ὁ τότε ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σπυρίδων εἶχε δηλώσει: «Ἔχω συγκλονισθῆ ἀπὸ τὸ ἠθικὸ μεγαλεῖο τοῦ Μπελογιάννη. Τὸν θεωρῶ ἀνώτερο καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων χριστιανῶν, γιατὶ ὁ Μπελογιάννης δὲν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει μέλλουσα ζωή».

Τὸ ἔγκλημα εἶναι τὸ ψωμοτύρι τῆς Ἱστορίας. Συνεπῶς κομμουνιστὲς ἀντάρτες καὶ έθνικόφρονες γερμανοτσολιάδες δὲν κρίνονται ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἑκατέρωθεν ἐγκλημάτων τους. Ἐπίσης, ὅπως πάντα, ὅπως σὲ ὅλες τὶς χῶρες, καὶ οἱ δύο μαχώμενες πλευρὲς ἑνὸς ἐμφυλίου πολέμου, ὑποστηρίζονται ὑλικὰ καὶ ἠθικὰ ἀπὸ ἐξωτερικὰ κράτη. Στὸν ἑλληνικὸ ἐμφύλιο οἱ ἐθνικόφρονες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ὑπεστηρίζοντο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, οἱ κομμουνιστὲς ἀπὸ τὴν Γιουγκοσλαυΐα καὶ τὴν Ἀλβανία. Τὸ ἑλληνικὸ ἀντιδραστικὸ ξενόδουλο κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν εἶχε καμμία νομιμότητα γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες. Συνεπῶς ὅσο συμμορῖτες ἦσαν οἱ κομμουνιστές, ἀλλο τόσο ἦσαν οἱ ἐθνικόφρονες.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, ὁ Νῖκος Μπελογιάννης ὁ Νεώτερος, ἠμπορεῖ νὰ μὴν συμφωνῆ μὲ τὸ ΚΚΕ ὅπως δὲν συνεφώνη καὶ ἡ μητέρα του καὶ σύντροφος τοῦ ἥρωος, ἡ Ἔλλη Παππᾶ, δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ἐπιχείρημα κατὰ τοῦ ΚΚΕ. Ὅσο γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ Τσίπρα ποὺ συνεχίζει νὰ τιμᾷ τὴν μνήμην τοῦ Ἥρωος, ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὅτι ἡ χώρα μας εὑρίσκεται σήμερα ὑπὸ κατοχὴ καὶ δηλώνει, ὡς κατοχικὸς πρωθυπουργός, ἀντάρτης!

Ὁ ἐπαναστατικὸς ὁλοκληρωτισμός, ποὺ μέχρι τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, τὸ 1991, εἶχε ἕδρα τὴν κομμουνιστικὴ Ῥωσία, σήμερα ἔχει ἕδρα τὴν φασιστικὴ τραμβικὴ Ἀμερική. Ἡ καθολικὴ ἐπανάσταση συνεχίζεται ἀκάθεκτη καὶ ἡ σκυτάλη ἐπέρασε ἀπὸ τὸν διεθνῆ κομμουνισμὸ στὸ διεθνῆ φασισμό. Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὰ κόμματα τῆς ἀστικῆς ἀντιπροσωπευτικῆς δημοκρατίας-δικτατορίας μέσῳ ἐκλογῶν, ἀπὸ τὴν ἄκρα ἄριστερὰ στὴν ἄκρα δεξιά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν λαοκρατία (λαϊκισμό) τῆς ἀμέσου δημοκρατίας μέσῳ δημοψηφισμάτων τῶν ὁλοκληρωτικῶν (μὴ δικτατορικῶν) καθεστώτων.

Στὴν Ἑλλάδα τὰ παραπάνω εἶναι ψιλὰ γράμματα. Ὁ ἀποχαυνωμένος λαὸς ἀπὸς τοὺς περισπούδαστους οἰκονομολόγους ἀναμασᾷ λέξεις ποὺ δὲν καταλαβαίνει, ὅπως ἀξιολόγηση, πεινῶντας ἀλλὰ οἰκονομολογῶντας, παραλυμένος ἀπὸ τὸν προπαγανδιστικὸ βόθρο τῶν ΜΜΕ.

Ὅπως καὶ στὴν Κούβα τοῦ Κάστρο, ἐχρειάσθη χρόνος γιὰ νὰ δεχθῇ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τῆς Κούβας νὰ συνεργασθῇ μὲ τὸν ἐθνικιστὴ Κάστρο σὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα κατὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα θὰ χρειασθῇ χρόνος γιὰ νὰ δεχθοῦν νὰ συνεργασθοῦν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ τὸ ΚΚΕ γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση μίας ὁλοκληρωτικῆς Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεφάσισα νὰ διακόψω τὴν συνεργασία μου μὲ τὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα «Ἐλεύθερη Ὥρα» ποὺ ἐπὶ 5 χρόνια, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι σήμερα, ἄρθρα μου  ἀνεδημοσιεύοντο σὲ αὐτήν. Αὐτὸ τὸ ἔκαμα -καὶ δὲν τὸ μετανοῶ- ἐπειδὴ ἤμουν πεσπεισμένος ὅτι μὲ τὴν τακτικὴ παρουσία τῶν ἄρθρων μου ἐπηρέαζα κάπως τὸ ἀκροδεξιό του κοινὸ ποὺ συνέχιζε καὶ συνεχίζει νὰ προβάλῃ ἀκροδεξιὲς κορῶνες ὅπως ἀντισιωνισμός, ἀντιμασονισμός, ἀντισημιτισμός, ἀντιτουρκισμός, ἀντιαλβανισμός, ἀντιαναρχισμός, ἀντικομμουνισμός, Μελιγαλᾶδες καὶ συμμοριτοπολέμους καὶ ἄλλα φαιδρά «ἀντί». Ὅσο καὶ νὰ θελήσῃ ἡ «Ἐλεύθερη Ὥρα» νὰ ἀναβαπτισθῇ σήμερα στὸν πουτινισμό, τὸν μαρινισμὸ καὶ τὸν τραμβισμό, ὁ ἐπαναστατικὸς ἐθνικομπολσεβικισμὸς ποὺ θριαμβεύει στὴν Ῥωσία καὶ τὴν Ἀμερική, θὰ ἀγνοήσῃ αὐτὴν τὴν  ἐφημερίδα τοῦ παρελθόντος μέχρι ποὺ νὰ παύσῃ νὰ κυκλοφορῇ. Ἄλλωστε, δὲν θὰ εἶναι ἡ μόνη.

Δημήτρης Κιτσίκης                                               27 Μαρτίου 2017
                                                                                                            

Mar 25, 2017

347 - Ἡ πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας

Οἱ δύο αὐτοκρατορίες347 - Ἡ  πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας


Ἡ Ἱστορία εἶναι ἀνεπαίσθητα ἀνωδικὰ κωνική. Ἀέναη πρόοδος εἶναι μόνον στὸν τομέα τῆς τεχνολογίας. Ὄχι στὴν κοινωνία. Οἱ αὐτοκρατορίες ἔρχονται καὶ παρέρχονται ὅπως καὶ οἱ ἥρωες.

Τὸ νέο ἔτος τοῦ 2000 ἀνέτειλε καὶ πάλι ἐπάνω στὸν πλανήτη ἕνας ἥρως: ὁ Πούτιν. Στὴν Ῥωσία εἶχε περάσει ἕνας αἰῶνας ἀπὸ τὴν ἀνάδειξη ἄλλου ἥρωος, τοῦ Λένιν. Φυσικά, ὁ κόσμος δὲν τὸ ἀντελήφθη ἀμέσως. Σήμερα πλέον τὸ γνωρίζουμε: Ἡ Ἱστορία δὲν οἰκοδομεῖται ἀπὸ τοὺς λαούς. Οἰκοδομεῖται ἀπὸ τοὺς ἥρωες. Ὁ ἥρως ὅμως χρειάζεται τὸν λαὸ ὅπως ὁ στρατηγὸς τὸν στρατό του διότι δὲν δύναται νὰ πολεμήσῃ μόνος του. Ἐπιπλέον χρειάζεται αὐτοκρατορία καὶ ἰσχυρὴ κρατικὴ οἰκοδομή.

Οἱ Ἕλληνες εἶχαν στὴν διάθεση τους, ἐπὶ δύο χιλιετίες τὴν ἰσχυρὴ αὐτὴ κρατικὴ οἰκοδομή. Ὠνομάζετο ἐπισήμως Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ στὴν Ἱστορία εἶχε τὴν λαϊκὴ ὀνομασία βυζαντινωθωμανική. Ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Δύση, ἤδη ἀπὸ τὸν ΙΑ’ αἰῶνα, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη παπικὴ σταυροφορία, προσεπάθησε νὰ σπάσῃ τὸ αὐτοκρατορικὸ φράγμα τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο γιὰ νὰ εἰσχωρήσῃ βαθιὰ στὴν Ἀσία, προσπαθῶντας νὰ φθάσῃ μέχρι τὴν Κίνα. Τελικά, δημιουργῶντας στὸν ΙΗ΄αίῶνα τὸ ἀποκαλουμένο ἀπὸ αὐτήν, Ἀνατολικὸ Ζήτημα, ξεκίνησε μὲ ὅπλο τὸν ἐθνικισμό, τὸν σταδιακὸ διαμελισμὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἀρχίζοντας τὸ 1821 ἀπὸ τὰ ἐδάφη τοῦ Μωρέως.

Ἂπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1922, ἕνας ἑκατονταετῆς ἐμφύλιος πόλεμος ἐμαίνετο στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου, μεταξὺ τῆς παρατάξεως τῶν Φαναριωτῶν ποὺ ὑπεστήριζαν τὴν Αὐτοκρατορία καὶ τῆς λατινικῆς παρατάξεως ποὺ προωθοῦσε τὸ δυτικὸ σχέδιο διαμελισμοῦ της. Καὶ τελικῶς ἐπέτυχε τὸν διαμελισμὸ ὁ ἡγέτης τῆς λατινικῆς παρατάξεως Ἐλευθέριος Βενιζέλος, τὸ 1919.

Ἀπὸ τὰ διαμελισμένα τμήματα τῆς Αὐτοκρατορίας, αὐτὸ ποὺ παρέμενε στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν Ἀνατολία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε χάσει τὸ σύνολο τῆς ἀστικῆς του τάξεως, κυρίως τὴν ἑλληνική, ἠδυνήθη νὰ ἐπωφεληθῇ ἀπὸ τὸ βαθὺ κράτος τῆς διαμελισμένης Αὐτοκρατορίας, γιὰ νὰ ἀνακάμψῃ.

Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶχε ποτὲ ὑπάρξει κράτος πρὸ τοῦ 1821. Στὴν Ἀρχαιότητα ὑπῆρξαν ἀνεξάρτητες πόλεις, καὶ ἀλεξανδρινὴ αὐτοκρατορία, ὄχι ἐθνοκράτη. Τὸ 1821 ὁ τεράστιος ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἐνεκλωβίσθη σὲ κρατίδιο τοῦ τύπου τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

Τὸ 1923, ὁ συσχετισμὸς πληθυσμοῦ μεταξὺ τῶν ἐθνοκρατῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας ποὺ εἶχαν ἀναδυθῆ ἀπὸ τὴν διάλυση τῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἕνα πρὸς ἑνάμισυ. Σήμερα εἶναι ἕνα πρὸς ὀκτὼ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Τὸ 1923, Ἡ Ἑλλὰς ἦταν μία προηγμένη βιομηχανικὴ χώρα καὶ ἡ Τουρκία μία ἐξ ὁλοκλήρου τριτοκοσμικὴ ἀγροτικὴ χώρα. Σήμερα εἶναι τὸ ἀντίθετο. Τὸ 1923 ἡ Ἑλλὰς ἦταν στὸ διεθνὲς προσκήνιο, μία μεσαία δύναμις ἐνῷ ἡ Τουρκία μικρὴ δύναμις. Σήμερα ἡ Ἑλλὰς εἶναι μία μικρὴ ἀποικισμένη δύναμις ἐνῷ ἡ Τουρκία εἶναι μία ἀνεξάρτητη μεσαία δύναμις. Γιατί;

Διότι παραμένοντας στὴν καρδιὰ τῆς ἀποθανούσης αὐτοκρατορίας, ἡ Τουρκία ἀπερρόφησε τὴν δομὴ καὶ ὅλο τὸ δημιουργικό της αἶμα ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς ἀπομακρυσμένη ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ καρδιά, ἐκύλησε σταδιακὰ στὰ ὑπόγεια τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὡς πτῶμα μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα.

Ἐπὶ δεκάδες χρόνια ἐλπὶς τοῦ παρηκμασμένου κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὶς προσπάθειες τῶν ἡγετῶν της νὰ ὁμοσπονδοποιηθοῦν μὲ τὴν Ἀγκυρα γιὰ νὰ ἐπανακτήσουν δύναμη ἦταν νὰ διαμελισθῆ ἡ ἄλλη πλευρά, ὅπως εἶχε διαμελισθῆ ἡ Γερμανία τοῦ 1945 καὶ ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1991. Ἀλλὰ ἡ δομὴ τοῦ Βερολίνου καὶ τῆς Μόσχας εἶχε παραμείνει καὶ ἡ προσμονὴ τοῦ ἥρωος ἦταν ῥεαλιστική. Ἔτσι, μετὰ τὴν ἀθλία γελτσινικὴ παρακμὴ, τὸ 2000 ἀνέτειλε ἡ πουτινικὴ Ῥωσία. Ἡ Μόσχα εἶχε εὕρη τὸν ἥρωά της στὸν Πούτιν. Καὶ ἡ Τουρκία, τὸ 2002, ηὕρε τὸν Ἔρντογαν. Ἡ Τουρκία ἐπῆρε τὸν δρόμο  καὶ πάλι τοῦ ἥρωος.

Ἡ πουτινοποίηση τῆς Τουρκίας δὲν εἶναι μοναδική. Καὶ ἡ Γαλλία μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ ντὲ Γκώλ ἔχει περιπέσει σὲ φοβερὴ παρακμή, ὑπηρετῶντας δουλικὰ τὴν Γερμανία τῶν τραπεζῶν. Καὶ ὡς ἐκ θαύματος ἐνεφανίσθη, ἕνας ἥρως, μία νέα Ἰωάννα τῆς Λωραίνης, ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν.

Συνεπῶς ἡ Ἱστορία δὲν ἔχει ποτὲ τέλος. Ἀνανεώνεται στὴν βάση χιλίαδων ἐτῶν οἰκοδομῆς. Οἱ αὐτοκρατορίες δὲν ἀποθνήσκουν. Παρακμάζουν ἀλλὰ ἀναγεννῶνται. Τὸ βλέπουμε μὲ τὴν Ἀμερική, τὴν Γαλλία, τὴν Γερμανία. Τὸ βλέπουμε καὶ μὲ τὴν Ὀθωμανία. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἰσχύει μὲ τὰ διαμελισμένα μέλη. Ἡ Ἑλλάς, τὸ Κοσσυφοπέδιο, τὰ Σκόπια, ἡ Γεωργία, ἡ Ἀρμενία, ἀπεσχίσθησαν καὶ ἐμαράζωσαν διότι ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορικὴ γῆ ποὺ διατηρεῖ στὰ βάθη τοῦ ἐδάφους της τὴν αὐτοκρατορικὴ γονιμότητα. Ἡ Τουρκία ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὸ γόνιμο αὐτοκρατορικὸ ἔδαφος διότι παρέμεινε στὸ αὐτοκρατορικὸ χωράφι. Ἡ Ἑλλάς, ὡς κομμένο λουλούδι, μαραζώνει καὶ πεθαίνει.

Σὲ καμμία περίπτωση τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν δὲν δύναται νὰ μεγαλουργήσῃ, ἔστω καὶ ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς ἥρωος. Ὁ ἑλληνισμὸς ποτὲ δὲν ἀπέδωσε καρποὺς στὰ πλαίσια ἐθνοκράτους, παρὰ μόνον στὶς δομὲς ἀνεξαρτήτου πόλεως ἤ αὐτοκρατορίας. Ἀντὶ λοιπὸν νὰ θρέφῃ τὸν πληθυσμό της μὲ μῖσος κατὰ τῶν γειτόνων του, Ἀλβανῶν, Σκοπιανῶν, Βουλγάρων, Τούρκων, ἀποκαλῶντας τους βαρβάρους, γύφτους καὶ μογγόλους, ἀντὶ νὰ ὀνειρεύεται μεγάλη ἐθνοκρατικὴ Ἑλλάδα, ὅπως τὸ ὡνειρεύετο ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὸ 1919, μὲ οίκοδόμηση ἑνὸς ἐθνοκράτους δύο ἠπείρων καὶ πέντε θαλασσῶν -λὲς καὶ θὰ ἠδύνατο ποτὲ ἕνα Κόσοβο νὰ γίνη μεγάλο- ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ ἐπανέλθη στὸ ὄραμα τῶν Φαναριωτῶν, ὄχι μίας μονοεθνικῆς καὶ μονοθρησκευτικῆς κωνσταντινουπολιτικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλὰ μίας πολυεθνικῆς καὶ πολυθρησκευτικῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ τὴν σημερινὴ μορφὴ μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἐπανεύρῃ ὁ ἑλληνισμὸς κρατικὴ ὀντότητα.


Δημήτρης Κιτσίκης                                              25 Μαρτίου 2017  

Mar 18, 2017

346 - Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

Ἀπὸ τὴν ἑλληνίδα Σάβιτρι Ντέβι στὴν Θεσσαλονικιᾶ Ἀφὲτ Ἰνάν,
οἱ ἱέρειες τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς346 -  Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς

Ὁ λευκὸς φυλετισμὸς ὑπῆρξε σὲ ὅλον τὸν ΙΘ΄αἰῶνα καὶ μέχρι τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Χίτλερ, τὸ 1933, στὸν κέντρο τῶν ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν τῶν Ἀγγλογάλλων, ὁ ὁποῖος ἐπῆρε μία ἄκρως ἀρνητικὴ χροιὰ στὴν διάρκεια τοῦ Τρίτου Ῥάϊχ λόγῳ τῆς ἀντισημιτικῆς ἐμμονῆς τοῦ γερμανικοῦ καθεστῶτος ποὺ ἠγνόησε στὸ θέμα αὐτὸ ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ὄχι μόνον ἦσαν λευκοὶ ἀλλὰ ἦσαν ἀνέκαθεν στὴν πρωτοπορία  τῶν πολιτιστικῶν, ἐπιστημονικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἐπιτεύξεων τῶν λευκῶν λαῶν.

Οἱ Ἑβραῖοι  εἶχαν ἡγετικὸ ῥόλο στὴν οἰκοδόμηση τοῦ δυτικοῦ ἑβραιοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ μέσῳ τῆς οἰκοδομήσεως τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς μασονίας ποὺ ἔφεραν τὴν ἀστικὴ τάξη στὴν ἐξουσία μὲ τὶς ἐπαναστάσεις ποὺ ὠργάνωσαν στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη (ἀμερικανικὴ τοῦ 1776, γαλλικὴ τοῦ 1789, Καρμπονάρι στὴν Ἰταλία, ἑλληνικὴ τοῦ 1821, ῥωσικὴ Δεκεμβριστῶν τοῦ 1825, νεοτουρκικὴ τοῦ 1908 κλπ). Ἡ τραμβικὴ ἐπανάσταση τοῦ 2017 στὶς ΗΠΑ εἶναι τὸ πλέον πρόσφατο φαινόμενο τῆς καθοριστικῆς ἐπιρροῆς ποὺ ὁ λευκὸς φυλετισμός, μέσῳ τῆς ἑβραϊκῆς παρουσίας, συνεχίζει νὰ ἔχῃ στὸν ἀγῶνα τῶν Δυτικῶν γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους ἔναντι στὸν ὑποτιθέμενο κίνδυνο -ὅπως αὐτοὶ τοὐλάχιστον τὸ ἀντιλαμβάνονται-  ἐξαφανίσεώς τους, ἐνώπιον τῆς συνεχῶς αὐξανομένης εἰσβολῆς τῶν μὴ λευκῶν λαῶν (κιτρίνων καὶ μαύρων) τοῦ Τρίτου Κόσμου. Γι’αὐτὸ καὶ ὁ ἀντισημιτισμὸς ποὺ εἶχε φθάσει στὰ ἄκρα μὲ τὸν Χίτλερ, ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη ἐπίθεση κατὰ τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ 

Στὸν Μεσοπόλεμο, ὁ ἱδρυτὴς τῆς Τουρκίας τοῦ 1923, Μουσταφᾶ Κεμάλ, θέλοντας νὰ δυτικοποιήσῃ πλήρως τὸν λαό του, προσεπάθησε ὄχι μόνον νὰ  ἐκριζώσῃ ἀπὸ τὰ σπλάχνα του τὸ Ἰσλάμ, μία θρησκεία ποὺ ἐθεώρει καταστροφικὴ γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά, πέραν τοῦ ἐθνικιστικοῦ του συνθήματος «εὐτυχὴς αὐτὸς ποὺ λέγεται Τοῦρκος», ἠθέλησε νὰ εἰσάγῃ καὶ τὶς φυλετικὲς μελέτες περὶ ἀνωτερότητος τῆς λευκῆς φυλῆς.

Στὴν ὁμιλία του τῆς 16ης Μαρτίου 1923, στὰ Ἄδανα, ξεκίνησε τὴν προσπάθειά του νὰ πείσῃ τὸν λαό του γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τῆς λευκῆς τουρκικῆς φυλῆς, ὄχι μόνον ἀποξενώνοντάς την ἀπὸ οἱασδήποτε μογγολικὲς καταβολές, ἀλλὰ ἐπιμένοντας στὴν τοπικὴ μικρασιατικὴ της προέλευση ἀπὸ ἀμνημονεύτων χρόνων, ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἀνατολικῆς χερσονήσου. Εἶπε: «Οἱ Ἀρμένιοι δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα ἐπάνω σὲ αὐτὰ τὰ πλούσια ἐδάφη. Αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι ἰδική σας, ἡ χώρα τῶν Τούρκων.  Ἡ χώρα αὐτὴ ὑπῆρξε τουρκικὴ στὸ παρελθόν καὶ εἶναι καὶ σήμερα τουρκικὴ καὶ θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα τουρκική».

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1925, στὴν ἐφημερίδα «Βακίτ», ὁ Ἰσμὲτ πασᾶς (Ἰνονοῦ) ἔλεγε: «Οἱ ἄλλοι πληθυσμοὶ δὲν ἔχουν κανένα δικαίωμα νὰ ἐπηρεάσουν τὴν τουρκικὴ πλειοψηφία. Ὑποχρέωσίς μας εἶναι νὰ μετατρέψουμε ἀμέσως σὲ Τούρκους ὅσοι εὑρίσκονται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους. Κανένα ἔλεος γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἐναντιώνονται στοὺς Τούρκους καὶ στὴν τουρκικότητα. Αὐτὸ ποὺ ἐπιζητοῦμε πρωτίστως ἀπὸ τοὺς ὑπηρετοῦντες τὸ ἔθνος εἶναι νὰ εἶναι Τοῦρκοι καὶ νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν τουρκικότητα».

Ὁ Μουσταφᾶ Κεμὰλ ἐμελέτει ἐπισταμένως τοὺς φυλετιστὲς δυτικοὺς διανοουμένους ὅπως τὸν Γάλλο Γκομπινὼ καὶ τὸν Ἑλβετὸ Πιττάρ (Arthur de Gobineau ,1816-1882 καὶ  Eugene Pittard, 1867-1962, συγγραφεὺς, τὸ 1924 τοῦ βιβλίου ποὺ ἐπηρέασε τὸν Κεμάλ, «Les races et lhistoire»). Γι ‘αὐτὸ καὶ τὸ 1925 ἵδρυσε τὸ Κέντρο Ἀνθρωπολογικῶν Μελετῶν ὑπὸ τὸν ἄμεσο ἔλεγχό του ποὺ ἔκανε μετρήσεις κρανίων στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Καρατζὰ Ἀχμέτ καὶ ἐπὶ τῶν παιδιῶν διαφορετικῆς ὑποθετικῆς φυλετικῆς προελεύσεως, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Ῥωμηοί καὶ οἱ Ἀρμένιοι.

Στὶς 30 Σεπτεμβρίου 1926, ὁ Κεμὰλ στὴν Ἄγκυρα, σὲ λόγο του, ἐπέμενε στὴν ἀνάγκη «ἐξαγνίσεως τῆς φυλῆς, πλούτου τῆς φυλῆς, βελτιώσεως τῆς φυλῆς». Σὲ ὁμιλία του στὰ τουρκικὰ νειάτα, στὶς 20 Ὀκτωβρίου 1927, ἐξῆρε τὸ «τουρκικὸ αἷμα» τῆς τουρκικῆς φυλῆς.

Στὸ πρῶτο  Συνέδριο Ἱστορίας τῆς 2-11 Ἰουλίου 1932, ὁ Κεμὰλ ὑπεστήριξε τὶς φυλετιστικὲς θεωρίες τούρκων ἐπιστημόνων ὅπως τοῦ Resit Galip, ὑπουργὸ Παιδείας, ποὺ καθώριζε ὅτι ἡ τουρκικὴ ἱστορία ἦταν στὴν ἀρχὴ ὅλων τῶν πολιτισμῶν τοῦ πλανήτου ἐπειδὴ ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν «ἀνώτερη τουρκικὴ φυλή», ἡ ὁποία ἦταν «ἀλπικὴ φυλὴ μεγάλου διαμετρήματος, λευκὴ μὲ κάθετη μύτη ἤ ἀετήσια, μὲ χείλη καλῶς σχεδιασμένα, μὲ μεγάλα μάτια συχνὰ γαλανά [ὅπως τοῦ Κεμάλ] καὶ καθόλου μογγολικά».

Ἡ θεωρία τῆς ἡλιακῆς τουρκικῆς γλώσσας διετυπώθη τὸ 1936 ποὺ ἔλεγε ὅτι: «Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη ἕως τὴν Ἀφρική, καὶ ἀκόμη μέχρι τὴν Ἀμερική, ἡ ῥίζα τῶν γλωσσῶν ὅλων τῶν πολιτισμῶν προέρχεται ἀπὸ τὰ τουρκικά». Ἐκείνη τὴν χρονιά, ἡ Ἀφὲτ Ἰνάν, υἱοθετημένη κόρη τοῦ Κεμὰλ καὶ δεξί του χέρι, καθηγήτρια ἀνθρωπολογίας, ποὺ εἶχε ἐτοιμάσει τὴν διδακτορική της διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Γενεύης ὑπὸ τὸν Εὐγένιο Πιττάρ, ὑπέβαλε, κατόπιν διαταγῆς τοῦ Κεμάλ, 64.000 ἄτομα σὲ ἀνθρωπομετρικὲς μετρήσεις, «μὲ σκοπὸ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι οἱ τέλειοι ἀντιπρόσωποι τῆς ἀλπικῆς φυλῆς βραχυκεφάλων».  Ἀπὸ τὸ 1925 ἕως τὸ 1939, τὸ περιοδικὸ τουρκικῆς ἀνθρωπολογίας ποὺ ἐξέδιδε τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἦταν γεμάτο ἄρθρα ποὺ εἶχαν στόχο νὰ ἀποδείξουν τὴν ἀνωτερότητα τῆς τουρκικῆς φυλῆς, στὴν βάση ἀνθρωπολογικῶν μελετῶν.

Ὁ φυλετισμὸς ὅμως αὐτὸς δὲν κατηυθύνετο κατὰ τῶν Ἑβραίων. Ἔτσι, τὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια, μετὰ τὸ 1933, ἐπωφελήθησαν ἀπὸ τὴν πληθώρα τῶν γερμανοεβραίων καθηγητῶν ποὺ ἐξεδιώχθησαν ἀπὸ τὸν Χίτλερ καὶ εὑρῆκαν καταφύγιο στὴν Τουρκία. Αὐτὴ ἡ σθεναρὴ στάση τῆς κεμαλικῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀπέφυγε ἐπιδεξίως νὰ εἰσέλθη στὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν ἔκρυβε τὴν συμπαθειά της πρὸς τὸ ἐμπόλεμο Τρίτο Ῥάϊχ, ὡς καὶ τὴν ἐξ ἴσου ἔξυπνη διπλωματία, μετὰ τὸ 2003, τοῦ ἀντικεμαλικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἔρντογαν,  ἐνώπιον τῆς γραικυλικῆς πολιτικῆς τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ἔσπρωξαν στὴν ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν διαπίστωση ὅτι «οἱ καλύτεροι Ἕλληνες εἶναι οἱ Τοῦρκοι»!

Δημήτρης Κιτσίκης                                    18 Μαρτίου 2017


Mar 11, 2017

345 – Τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ πλανητικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, μετὰ τὸ 2026

Ἡ σιδηροδρομικὴ ὁδὸς τῆς μετάξης, Κίνας-'Ισπανίας, ποῦ ἐνεκενιάσθη τὸ 2017

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα:Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποδεικνύει τὴν ἐσχάτη προδοσία τοῦ ἕλληνος δωσιλόγου τῆς σημερινῆς γερμανικῆς κατοχῆς στὴν Ἀθήνα, Ἀλέξη Τσίπρα ποὺ ὅπως καὶ γιὰ τὸν  κατοχικὸ πρωθυπουργὸ τοῦ 1944, Ἰωάννη Ῥάλλη, ἐπιβάλλεται νὰ πεθάνῃ στὴν φυλακή, ἐφ'ὅσον ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη δὲν ἐπαναφέρῃ, εἰδικὰ γι'αὐτόν, τὴν ποινὴ τοῦ θανάτου.

Σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀπὸ τὸν ΙΘ΄ αἰῶνα μέχρι σήμερα, οὐδεὶς πρωθυπουργὸς ὑπῆρξε μεγαλύτερος προδότης τῶν ὁραμάτων τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ τοῦ λαοῦ του, ἀπὸ τὸν Τσίπρα. Ἡ παραδειγματική του τιμωρία ἐπιβάλλεται.

(Ὑπενθύμιση τῆς Βικιπαιδείας): "Με την απελευθέρωση, ο Ιωάννης Ράλλης συνελήφθη και δικάστηκε για εθνική αναξιότητα (προδοσία) . Στην δίκη του, (Φεβρουάριος 1945) συνήγοροί του ήταν ο γιος του και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Ράλλης, και ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πατέρας του μετέπειτα πολιτικού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι συνήγοροι ισχυρίσθηκαν ότι «ο Ιωάννης Ράλλης προσέφερε τεράστιες εθνικές υπηρεσίες κατά την κατοχή ενόσω ήταν πρωθυπουργός με το να αποσοβήσει τον λιμό των Ελλήνων, δίδοντας καθημερινά ένα μισθό, ενώ έσωσε επίσης πολλούς πατριώτες από το εκτελεστικό απόσπασμα των Γερμανών και ακόμη διευκολύνοντας τη διαφυγή πολλών πολιτικών και σημαινόντων πολιτών στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, το προεδρείο δεν πείστηκε και τελικά, ο Ιωάννης Ράλλης καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά.Πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, στη φυλακή, στις 26 Οκτωβρίου του 1946. Έναν χρόνο μετά, ο γιος του εξέδωσε ένα βιβλίο απολογητικό για τις επιλογές του πατέρα του".)

345 – Τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ πλανητικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας, μετὰ τὸ 2026

Ἡ ἄνοδος στὴν ἐξουσία τοῦ τυράννου (κατὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ ὁρισμό) Δονάλδου Τραμβίου τοῦ Μεγαλοπρεποῦς, καθορίζει  ἐξ ἀρχῆς τὴν πολεμικὴ πορεία τῶν ΗΠΑ πρὸς ἕναν ἐξοντωτικὸ πόλεμο, πρῶτα κατὰ τοῦ ISIS Daesh καὶ μετὰ κατὰ τῆς Κίνας. Ἡ ἄμεση πρωτοβουλία τοῦ νέου προέδρου ἦταν νὰ αὐξήσῃ τὸν πολεμικό του προϋπολογισμό, κατὰ 10% καὶ εἰς ἀπάντησιν ἡ θιγομένη ἀπὸ τὸ μέτρο αὐτὸ Κίνα, νὰ αὐξήσῃ τὸν πολεμικό της προϋπολογισμὸ κατὰ  7%.

Συνάμα, ὁ Τράμβιος δὲν διέλυσε τὰ προεκλογικά του γραφεῖα στὸν πύργο Trump, δίδοντάς τους μία νέα ἀποστολή: τὴν ἐξασφάλιση τῆς ἐπανεκλογῆς του. Πεπεισμένος ὅτι κατέχει θεϊκὴ ἐντολὴ (“I am just the Messengerof God, ἐδήλωσε), ὁ Τράμβιος, μόλις ὀρκίσθη πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, στὶς 20 Ἰανουαρίου 2017, ἔθεσε ἐπισήμως ὑποψηφιότητα γιὰ τὶς ἑπόμενες προεδρικὲς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἐπανεκλογή του τὸ 2020! Ἐκράτησε τὰ ἐκλογικά του γραφεῖα ἀνοικτὰ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς προεκλογικῆς του ἐκστρατείας τοῦ 2020, στὸ Trump Tower, τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἤδη, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2017, τὰ  γραφεῖα αὐτὰ περιελάμβαναν περὶ τὰ δέκα ἄτομα ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ ἐκλογολόγου Michael Glassner καὶ ἤδη τὴν 1η Φεβρουαρίου οἱ προεκλογικὲς δωρεὲς ἀνήρχοντο σὲ ἐπάνω ἀπὸ ἑπτὰ ἑκατομμύρια δολλάρια. Ἡ πρώτη προεκλογικὴ συγκέντρωση γιὰ τὸ 2020, ἔγινε στὶς 18 Φεβρουαρίου 2017, στὴν Μελβούρνη τῆς Φλώριδας μὲ συμμετοχὴ 9.000 ὑποστηρικτῶν του καὶ μὲ τὴν σύζυγό του Μελανία νὰ ἀπαγγέλλῃ τὴν κυριακὴ προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ.

Χαρακτηριστικὸ τῶν προθέσεων τοῦ Τραμβίου νὰ παραμείνῃ στὴν ἐξουσία ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, πέραν τῶν ὀκτὼ ἐτῶν ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει τὸ ἀμερικανικὸ σύνταγμα, εἶναι ἡ ἐπανειλημμένη ἀναφορὰ ποὺ ἔκαμε στὶς ὁμιλίες του στὰ 250 χρόνια τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους, 1776-2026, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι θὰ ἐορτασθοῦν ὑπὸ τὴν προεδρία του. Ἐπειδὴ δέ, προβλέπεται ἡ τελικὴ πολεμικὴ ἀναμέτρηση τῶν ΗΠΑ μὲ τὴν Κίνα νὰ γίνῃ γύρω στὸ 2030, λογικὸ εἶναι νὰ θέλῃ νὰ παραμείνῃ στὴν  ἐξουσία καὶ πέραν τοῦ συνταγματικῶς ἐπιτρεπτοῦ ὁρίου τοῦ Ἰανουαρίου 2025 (κατὰ τὴ 22η τροποποίηση τοῦ  ἀμερικανικοῦ Συντάγματος τοῦ 1947), κάτι ποὺ θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιήσῃ εὐκόλως μόνον λόγῳ πολέμου, ὅπως αὐτὸ εἶχε γίνει μὲ τὸν Ῥοῦσβελτ.

Στὴν διεθνῆ πολιτικὴ μετρᾷ ἀποκλειστικὰ ἡ ἰσχὺς τοῦ κάθε κράτους καὶ τὸ κράτος τοῦ Κοσσυφοπεδίου δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ ἰσχὺ γιὰ νὰ κινηθῇ στὴν διεθνῆ πολιτική. Ἐπειδὴ ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἀπὸ τὸ 1821 ἕνα περίπου Κοσσυφοπέδιο δὲν δύναται νὰ ἔχῃ τὴν παραμικρὴ ἐπιρροὴ ἐπὶ τῶν διεθνῶν σχέσεων. Τότε οἱ μεγάλες ἀγγλογαλλικὲς δυνάμεις, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν εἶχαν ἀποσχίσει ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ κορμό, πουλῶντας  στοὺς ἀγρότες Ῥωμαίους-Ῥωμηοὺς τοῦ Μωριά τὸ ψευδὲς ὅραμα ὅτι ἦσαν ἀρχαῖοι Ἕλληνες, ἀλλὰ προσθέτοντας τὸ μεγαλεῖο τοῦ πούτσου τοῦ Καραϊσκάκη, ἐναντίον τῶν Καραθεοδωρήδων τοῦ Φαναρίου.

Ἔτσι  τὸ Greek State μετετράπει σὲ Hellenic State. Μᾶς ἐφούσκωσαν δὲ ὡς βάτραχο κατὰ τῆς Ὀθωμανίας ἕως ποὺ κατέστρεψαν τὴν Αὐτοκρατορία. Μετὰ ὅμως τὸ 1923, ὅταν ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1928 εἶχε φθάσει νὰ ἔχῃ πληθυσμὸ 6.204.864 (ἀντί τῶν 752.077 κατοίκων τὸ 1838), ἡ Τουρκία δὲν εἶχε πλέον παρὰ μόνον 13.711.000, ἔχοντας χάσει τὸ σύνολο τῆς ἀστικῆς ῥωμαϊκῆς τάξεώς της. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅμως ὅτι ἐνῷ μέχρι τότε ἡ λέξη Τοῦρκος γιὰ τοὺς Τούρκους ἦταν ὄνειδος καὶ τὸ ὄνομα γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ σουλτᾶνος ὑπερηφανεύετο ἦταν Ῥωμαῖος, ὁ Κεμὰλ τοὺς εἶχε πείσει ὅτι «πόσο εὐτυχὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ λέγεται Τοῦρκος».

Ὁ Βενιζέλος εἶχε καταλάβει τὸ λάθος του, αὐτὸς ποὺ ἤθελε νὰ τὸ παίξῃ δυτικὴ ἀστικὴ δύναμη, χάνοντας τὴν Μικρασία καὶ ἔγινε φίλος τοῦ Κεμάλ προτείνοντάς τον γιὰ τὸ Νομπὲλ Εἰρήνης καὶ τὸ 1936, μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929, ἀνεφώνησε τὸ «ζήτω ὁ Βασιλεὺς», ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιλέξει τὸν Μεταξᾶ, μὲ τὸ μεγαλεπίβολο ἐφικτὸ ὄνειρό του δημιουργίας τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἀλλὰ δὲν ἐπρόφθασε διότι ἐδολοφονήθη ἀπὸ τὴν μεγάλη δύναμη, ἐνῷ ἡ Τουρκία, χάρη στὸ μονοκομματικὸ κράτος τοῦ Κεμὰλ οἰκοδομοῦσε ἐκ τοῦ μηδενὸς τουρκικὴ ἀστικὴ τάξη ποὺ εἶχε τὴν ἐπιτηδειότητα νὰ παραμείνῃ οὐδέτερη κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Μετὰ τὸ 1945, ἡ Τουρκία σταδιακά, ἀκολουθῶντας τὴν βυζαντινωθωμανικὴ ῥωμέϊκη πεῖρα τῆς πρώην Αὐτοκρατορίας, ἔφθασε νὰ γίνη σημαντικὴ δύναμις, μὲ σημερινὸ πληθυσμὸ 80 ἑκατομμυρίων κατοίκων, ἔναντι τῶν μόλις 11 ἑκατομμυρίων κατοίκων τῆς Ἑλλάδος (1 πρὸς 8, σήμερα μὲ τὴν Τουρκία, ἀντί τοῦ 1 πρὸς 2, τὸ 1928), μὲ σφριγηλὴ τουρκικὴ  ἀστικὴ τάξη ἔναντι τῆς κατεστραμένης ἀστικῆς τάξεως τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ ἐρωτῶ: Ἐφ’ὅσον ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο τὸν πόλεμο μέχρι ἐσχάτων μὲ τὴν Κίνα ποὺ ὑποχρεωτικὰ θὰ διεξαχθῇ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ποῖο ἀρραγὲς μέτωπο ὑποχρεοῦται νὰ οἰκοδομήσῃ κατὰ τῆς Κίνας; Ἀπάντηση: Μέτωπο μὲ τὴν Ῥωσία, τὴν Τουρκία καὶ τὸ Ἰσραήλ. Χρειάζεται καὶ τὸ Ἰράν, ποὺ κατόπιν μελλοντικῆς ἀλλαγῆς ἐσωτερικοῦ καθεστῶτος, γιὰ νὰ τὸ προσαρτήσῃ χρειάζεται, πέραν τῆς ἀρωγῆς τῆς Ῥωσίας καὶ τὴν ἀρωγὴ τῆς Τουρκίας.

Ποῖα ἀνταλλάγματα πρέπει νὰ δώσῃ στοὺς τρεῖς αὐτοὺς συμάχους; Ἀπάντηση: 1) Στὴν Ῥωσία τὴν ἐποπτεία τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ὅπως τοῦ χριστιανισμοῦ τοῦ Φαναρίου, τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 2) Στὸ Ἰσραήλ, τὴν συγκυριαρχία στὴν ἐκμετάλλευση τῶν ὑδρογονανθράκων. 3) Στὴν Τουρκία, τὸν ἔλεγχο τοῦ Αἰγαίου μέσῳ συνεργασίας  μὲ μία βασιλικὴ καὶ μεταξικὴ Ἑλλάδα καὶ μία ἑλληνοτουρκικὴ  συνομοσπονδία στὴν Κύπρο.
Ἐὰν ὁ Ἔρντογαν κερδίσῃ τὸ δημοψήφισμα, ὁ Τράμβιος δὲν ἔχει κανέναν λόγο νὰ ἐπαναλάβη τὴν προσπάθεια τοῦ προκατόχου του Ὀμπάμα νὰ τὸν ἀνατρέψῃ καὶ νὰ τὸν δολοφονήσῃ, ἐφ’ὅσον χρειάζεται ἕναν ἀρχαιοελληνικοῦ τύπου τύραννο στὴν κεφαλὴ τῆς Τουρκίας κατὰ τῆς Κίνας.

Ὅσο γιὰ τὴν Ἑλλαδίτσα μας, μετὰ τὸν θρίαμβο τοῦ φασισμοῦ στὴν δυτικὴ Εὐρώπη, θὰ τεθῇ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς θαυμαστρίας τοῦ ἑλληνισμοῦ, τῆς γκωλλικῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, καὶ τοῦ ἐπίσης θαυμαστοῦ τῆς βυζαντινωθωμανικῆς αὐτοκρατορίας Ἔρντογαν σὲ ἕναν αὐτοκρατορικὸ ἐξελληνισμὸ τῆς Τουρκίας μέσῳ ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας. Τότε μόνον ἴσω ἐμφανισθῇ, δίπλα στὸν βασιλέα, ἕνας Μεταξᾶς γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ τρίτου πολιτισμοῦ ποὺ διεκόπη αἰφνιδίως τὸ 1941.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                 11 Μαρτίου 2017

Mar 4, 2017

344 - Ὁ Μαρινισμός, ἐθνικομπολσεβικικὴ ἀναβίωση τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος

"Δύο ἐποχὲς ἀλλὰ πολὺ κοντινὲς ἰδέες, καὶ ἄς δυσταρεστηθοῦν μερικοί", λέγει ἡ γαλλικὴ φράση ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τῆς Μαρὶν καὶ τοῦ Marchais, πρώην γ.γ. τοῦ ΚΚΓ344 - Ὁ Μαρινισμός, ἐθνικομπολσεβικικὴ ἀναβίωση τοῦ Γαλλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος

Περισσότερο ἀπὸ τὸν ἀντικομμουνισμὸ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τὰ ἐναπομείναντα δωσιλογικὰ ἰδεολογικὰ ὑπολείμματα τῆς ἐθνικοφροσύνης τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ ἔχει ἤδη καυτηριάσει ἡ Χρυσῆ Αὐγή, εὐθύνεται γιὰ τὴν προσωρινὴ ἀποτυχία τῆς ἐθνικομπολσεβικικῆς συνθέσεως φασισμοῦ-κομμουνισμοῦ, τὸ ΚΚΕ ποὺ ἐπιμένει σὲ παρωχημένα ἀντιφασιστικὰ συνθήματα.

Μάθημα πρὸς μίμησιν μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὸν Μαρινισμό, τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γαλλικὸ  φασιστικὸ κίνημα ποὺ οἰκοδόμησε ἡ θηλυκὴ ντὲ Γκὼλ, Μαρὶν Λὲ Πέν (ὁ στρατηγὸς ντὲ Γκὼλ ἦταν φασιστὴς ὁ ἴδιος), ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου τοῦ ἀντισημιτιστοῦ ἐθνικόφρονος πατέρα της, Jean-Marie Le Pen, ἡ ὁποία ἑτοιμάζεται νὰ ἀναμετρηθῇ, μὲ μεγάλες πιθανότητες ἐπιτυχίας, ( 90% πιθανότητες ἐπιτυχίας, κατὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐρευνῶν μου) στὶς διπλὲς γαλλικὲς προεδρικὲς ἐκλογὲς τῆς 23 Ἀπριλίου-7 Μαΐου 2017.

Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ πατέρας Λὲ Πὲν ὑπῆρξε προϊὸν τοῦ γαλλικοῦ ἐμφυλίου πολέμου τῆς Ἀλγερίας (1954-1962), ἐφ’ὅσον ἡ Ἀλγέρια ἦταν ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς Γαλλίας καὶ ἀπεσχίσθη μόνον τὸ 1962. Ὁ Λὲ Πὲν ἦταν γερμανοαμερικανὸς τσολιὰς δωσίλογος ποὺ ἰσχυρίζετο ὅτι ἡ γενοκτονία τῶν ἑβραίων ἀπὸ τὸ Γ΄Ῥάϊχ ἦταν μία λεπτομέρεια καὶ ἦταν τὸ ἀντίστοιχο τῶν ἰδικῶν μας ἐθνικοφρόνων ποὺ καταδικάζονται –καὶ σωστά- σήμερα ἀπὸ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Στὶς 19 Ἀπριλίου 2015, ὁ σοσιαλδημοκράτης, ἄνθρωπος τοῦ Σόρος καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν, πρόεδρος τῆς Γαλλίας François Hollande (διότι δὲν τοῦ ἀξίζει ὁ ἐξελληνισμὸς τοῦ ὀνόματός του, ἐφ’ὅσον, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, ἐξελληνίζοντο οἱ ἄξιοι τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Donald Trump ποὺ ἐξελλήνισα σὲ Δονάλδο Τράμβιο), ἐδήλωσε τὰ παρακάτω, ποὺ ἔκαμαν τότε σάλο: «Ἡ Μαρὶν Λὲ Πὲν ὁμιλεῖ ὅπως ἕνα φυλλάδιο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970».

Πράγματι, ὁ Georges Marchais, γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΓ, ἐδήλωνε στὶς 6 Ἰανουαρίου 1981: «Πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴν μετανάστευση γιὰ νὰ μὴν πετάξουμε περισσοτέρους ἐργαζομένους στὴν ἀνεργία». Σὲ δέ, μακροσκελῆ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπηύθυνε, τὴν ἴδια στιγμὴ στὸν πρύτανι τοῦ σουννιτικοῦ  τζαμίου τῶν Παρισίων, προσέθετε: «Πρέπει νὰ λύσουμε σημαντικὰ προβλήματα ποὺ ἀναδύονται στὴν τοπικὴ  ζωὴ τῆς Γαλλίας ἀπὸ τὴν μετανάστευση...Ἐργαζόμενοι καὶ οἰκογένειες μὲ διαφορετικὲς παραδόσεις, γλῶσσες καὶ τρόπους ζωῆς στοιβάζονται σὲ αὐτὰ ποὺ δὲν διστάζομε νὰ ἀποκαλοῦμε γκέτα. Αὐτὴ ἡ κατάσταση προκαλεῖ ἐντάσεις καὶ ἐνίοτε συγκρούσεις μεταξὺ τῶν μεταναστῶν διαφορετικῶν χωρῶν καὶ κάνει δύσκολες τὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς Γάλλους. Ὅταν ἡ μεταναστευτικὴ ἔλευση  γίνεται πολὺ μεγάλη... ἡ κρίση τῆς κατοικίας ἐπιδεινώνεται... Οἱ κοινωνικὲς ἐπιβαρύνσεις, ἀπαραίτητες γιὰ τὶς οἰκογένειες μεταναστῶν, γίνονται ἀβάσταχτες γιὰ τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν δήμων ποὺ κατοικοῦνται κατὰ πλειοψηφία ἀπὸ ἐργάτες καὶ ὑπαλλήλους.Ἡ παιδεία ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν κατάσταση».

Τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι ὁ Μαρινισμὸς στὴν Γαλλία, ἀντεκατέστησε τὸν κομμουνισμό, ὠς ἐθνικομπολσεβικισμό, εἶναι τὰ ποσοστά τῶν δύο κομμάτων. Ἤδη, τὸ 1984, τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο (ποὺ σήμερα ἔχει φθάσει στὸ 26%) εἶχε ἀνέβει στὸ 10%, ἐνῷ τὸ ΚΚΓ, ἀπὸ 15% τὸ 1981 ἔπεφτε τὸ 2007 στὸ 2%. Ἐὰν ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ δὲν εἶναι σὲ θέση, μέχρι στιγμῆς,  νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ ΚΚΕ, αὐτὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν προέβη ἀκόμη στὴν ἐκκαθάριση τοῦ κόμματος ἀπὸ τὰ παλαιὰ ἐθνικόφρονα στοιχεῖα ὅπως ἔκαμε ἡ Μαρὶν μὲ τοὺς φίλους τοῦ πατέρα της, καὶ δὲν ἐξεχώρισε ξεκάθαρα τὴν θέση της ἀπὸ ἀκροδεξιὰ στοιχεῖα καὶ πολιτικούς, γιὰ νὰ στρατολογήσῃ, ὅπως θὰ ἔπρεπε, διανοουμένους ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ποὺ ἀπὸ καιρὸ ἐνετάσσοντο στὸν κομμουνιστικοφασιστικὸ χῶρο.

Στὴν Γαλλία, Μαρινισμὸς καὶ ΚΚΓ ἔχουν τὴν ἴδια κοινωνικὴ βάση, τὴν ἐργατικὴ καὶ μικροαστική, μὲ σημαντικὴ παρουσία στὶς βιομηχανικὲς περιοχὲς τοῦ Βορρᾶ, στὴν περιοχὴ τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης καὶ στὴν νοτιοανατολικὴ Γαλλία. Ὁ φόβος τῆς Μαρὶν μὴν ταυτισθῇ μὲ τὴν ἀντικομμουνιστικὴ καὶ ἀντισημιτικὴ εἰκόνα ποὺ συνεχίζει νὰ παρουσιάζῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγή τὴν ὠθεῖ νὰ μὴν ἐμφανίζεται δημοσίως ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ ἑλληνικὸ ἐθνικιστικὸ κόμμα.

Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει καταλάβει τὴν γαλλικὴ δεξιὰ καὶ ἀκροδεξιά, ἡ ὁποία εἶχε συσπειρωθῆ γύρω ἀπὸ τὸν βαθειὰ τραυματισμένο ἀπὸ τὰ σημερινὰ σκάνδαλα François Fillon, μήπως καὶ ἐκλεγῇ ἡ Μαρίν, πανικὸ ποὺ θυμίζει αὐτὸν ποὺ εἶχε καταλάβει τὴν γαλλικὴ ἀστικὴ τάξη, στὴν γκωλλικὴ ἐποχὴ τῆς δευτέρας δεκαετίας τοῦ 1940, ὅταν συγκυβερνοῦσε ὁ γκωλλικὸς φασισμὸς μὲ τὸ ΚΚΓ, εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι γιὰ τὴν γαλλικὴ ἐργατικὴ τάξη τὸ σοσιαλδημοκρατικὸ σύνθημα ἀποπροσανατολισμοῦ περὶ δημοκρατίας καὶ «δὲν περνᾷ ὁ φασισμός», ἔχει πλέον πλήρως ξεπερασθῆ, καὶ ἡ Εὐρώπη τῶν ἐθνῶν, ὄνειρο τοῦ στρατηγοῦ ντὲ Γκώλ, οἰκοδομεῖται πλέον ταχέως, ὑπὸ τὴν ὤθηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ὑπὸ τὰ προταστευτικὰ βλέμματα τῆς ἀμερικανορωσικῆς συμμαχίας Τραμβίου-Πούτιν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ κομμουνιστικὸ κόμμα τοῦ Maurice Thorez, ποὺ ὐπῆρξε συνεργάτης τοῦ ντὲ Γκώλ, καὶ ποὺ ἐφημίζετο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν γαλλικῶν ἐθνικῶν δικαίων, τὸ ΚΚΕ τοῦ Ζαχαριάδη, λόγῳ τῆς εἰδικῆς θέσεως τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους, ἐξερχόμενο ἀπὸ τὴν πολυεθνικὴ δομὴ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, περιστοιχιζόμενο ἀπὸ ἀλλογενῆ ἀλβανικά, σλαυϊκὰ καὶ τουρκικἀ στοιχεῖα, ἔδειχνε πάντα μία ἄκρως διεθνιστικὴ εἰκόνα ποὺ δὲν ἠδυνήθη νὰ περιορίσῃ ὁ Ἄρης Βελουχιώτης, λόγῳ τοῦ προώρου θανάτου του καὶ λόγῳ τῆς εἰκόνος σφαγέως τῶν δωσιλογικῶν γερμανοβρεταννικῶν τσολιαδικῶν στοιχείων τῶν ἐθνικοφρόνων τοῦ ἐμφυλίου. Μερικὰ σημερινὰ στοιχεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου ἀδυνατοῦν ἀκόμη νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἕνα ΚΚΕ ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη θὰ εἶχε ἤδη συμμαχήσει μὲ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

Ὑποχρέωση τῶν πατριωτικῶν στοιχείων τοῦ καταρρέοντος σημερινοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου εἶναι ἡ συσπείρωση τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων τοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ χώρου, ἀρνούμενες νὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἀποπροσανατολιστικὴ χυδαία προπαγάνδα τῶν ἐθνικοφρόνων ἀστικῶν στοιχείων ποὺ μὲ ἀπηρχαιομένα συνθήματα κατὰ «φασιστῶν» καὶ «κομμουνιστῶν», προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν στὴν χώρα μας τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία ἐθνικομπολσεβικικῆς κυβερνήσεως ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ τὴν γενικὴ πολιτικὴ κατεύθυνση μίας Εὐρώπης τῶν ἐθνῶν.


Δημήτρης Κιτσίκης                                            4 Μαρτίου 2017

Feb 25, 2017

343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Ὁ Donald Trump μεταξὺ τῶν Steve Bannon (ἀριστερά) καὶ Reince Priebus (δεξιά)
προσωπάρχης τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ἑλληνωρθόδοξος ἀπὸ τὴν μητέρα του τὴν Δήμητρα343 – Γιατί τὸ Κολωνάκι ἐχθρεύεται τόσο τὸν Τράμπ

Τὸ Κολωνάκι εἶναι ἡ ψείρα στὸ κεφάλι τοῦ κατοχικοῦ παιδιοῦ ποὺ τὸ ἐκούρευαν σύριζα γιὰ νὰ τὸ ἀπαλλάξουν ἀπὸ τὴν σκωλήκων βρῶμα καὶ δυσωδία. Τὸ 1944, ἡ θεία μου ἡ Κάκια Γεωργικοπούλου τοῦ Ντίνου, τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, μὲ τὴν ὁποία ἔμενα στὸ τέλος τῆς Κατοχῆς στὴν ἔπαυλή της στὸ Ψυχικό, Ἁγίας Σοφίας 12, μὲ ἔπερνε στὸ μπάνιο γιὰ νὰ μοῦ ξεψειρίση τὰ μαλλιά, σκοτώνοντας τὶς ψεῖρες, μία πρὸς μία, μὲ τὰ μακρὰ ὡραῖα βαμμένα της νύχια, λέγοντας κάθε τόσο: «Μὰ ποῦ τὶς ἔπιασες τὶς ψεῖρες; Στὸ Κολωνάκι;»

Ὁ μετακατοχικὸς ἀμερικανὸς χρηματιστὴς ἐξ Οὕγγαρίας, ἀρνητὴς τῆς ἑβραϊκῆς του θρησκείας, ἄπατρις καὶ ἄθρησκος  Γεώργιος Σόρος, κωλοκαθισμένος στὸν τραπεζικὸ θρόνο τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων  τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Κολωνακίου, ἔχοντας στὰ πόδια του τὸν κοιλαρᾶ πρώην ὑπουργὸ Παιδείας Νῖκο Φίλη, συνεχίζει νὰ ὁνειρεύεται, πίνοντας τὸν ναργιλέ του, τὴν καταστροφὴ ὑπὲρ τῶν τραπεζῶν, ὅλων τῶν ἐθνοκρατῶν, μὲ πρῶτο τὶς ΗΠΑ, ἀνεγείροντας παντοῦ βαθὺ κολωνακιώτικο κράτος, ἐξαγοράζοντας στὶς ΗΠΑ Δημοκράτες καὶ Ῥεπουμπλικανούς, τοὺς δύο  Κλίντον, τὸν Ὀμπάμα καὶ τὸν Τζὸν Μακέϊν καὶ κουλτουριαραίους ἀνὰ τὸν κόσμο, σκορπῶντας δισεκατομμύρια δολλάρια μέσῳ τοῦ κοινωφελοῦς ὀργανισμοῦ του, τὸ Open Society Institute, ποὺ ἵδρυσε τὸ 1993.

Στὶς 8 Νοεμβρίου 2016, ἀπὸ τὸ Χόλλυγουντ μέχρι τὸ Κολωνάκι τῶν Μαντὰμ Σουσού, ἡ πληρωμένη παρέα τοῦ Σόρος, σύσσωμη ἐξηγέρθη κατὰ τοῦ έκλεγμένου προέδρου τῶν ΗΠΑ, Τράμπ. Κάθεν ἡμέρα, κάθε ὥρα, κάθε στιγμὴ, ἀκαταπαύστως τὰ βοθροκάναλα ὁλοκλήρου τῆς Δύσεως, ἀφοῦ εἶχαν προηγουμένως ἀποτύχει νὰ καταδικάσουν τὸν Τρὰμπ γιὰ τοὺς πολλοὺς δῆθεν βιασμοὺς τῶν διαφόρων θηλυκῶν πληρωμένων  χολλυγουντιανῶν καλλιτεχνῶν, ἔθεσαν σὲ κίνηση τὸ βαρὺ πυροβολικὸ τοῦ βαθέως ἀμερικανικοῦ κράτους μὲ καπετάνιο τὸν κομματικὸ ἀντίπαλο τοῦ Τράμπ, τὸν ῥεπουμπλικανὸ ὑποψήφιο πρόεδρο τοῦ 2008 καὶ γερουσιαστὴ John  McCain, πληρωμένο πράκτορα τοῦ Σόρος ἀπὸ τὸ 2001. Ὑστερικὲς κραυγὲς τῶν βιασμένων Μαντὰμ Σουσοὺ ἀντηχοῦν καθημερινά: Ἀπαραίτητο, λένε,  τὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα γιὰ τὴν καθαίρεση τοῦ Τράμπ, μέχρι καὶ τὴν δολοφονία του.

Ὅμως φθάνουν τὰ ἀστεῖα.  Οἱ ἥρωες καθαρίζουν τὴν κόπρο τοῦ Αὐγεία ἀπὸ τὴν αὐλή τους. Τὸ στρατιωτικὸ κατεστημένο καὶ οἱ ὑπηρεσίες ἀσφαλείας ποὺ κρύβουν ἀπὸ τὸν πρόεδρο στοιχεῖα, λόγῳ ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης καὶ προκαλοῦν τὴν σταθερὴ φιλοϊσραηλινή του θέση, μὲ ἀπειλὲς γιὰ βόμβες σὲ ἕβραϊκὰ κέντρα, πρέπει νὰ ἐκκαθαρισθοῦν μέχρι τὸ μεδούλι μαζὶ μὲ τὰ πευματικά τους Κολωνάκια καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ θρησκευτικοὺς πραιτωριανοὺς ποὺ θὰ ἀπαγγέλλουν τὴν κυριακὴ προσευχὴ (ὅπως τὴν ἀπήγγειλε ἡ Μελανία Τρὰμπ στὴν Φλώριδα) πρὶν ἀπὸ κάθε ἐκκαθαριστικὴ ἐπιχείρηση στὴν ἀριστοκρατικὴ Τρούμπα τοῦ Κολωνακίου.

Ὁ Ἀριστοτέλης-Steve Bannon, πνευματικὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου-Donald Trump, φανατικὸς ἐχθρὸς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, κατασκεύασμα τῶν τραπεζῶν, εἶχε δηλώσει στὶς 12 Νοεμβρίου 2013, ὅτι ἦταν Λενινιστής, λέγοντας ὅτι «ὁ Λένιν ἤθελε νὰ καταστρέψῃ τὸ κράτος καὶ αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἰδικός μου στόχος. Θέλω νὰ ἀναποδογυρίσω τὰ πάντα καὶ νὰ καταστρέψω ὅλο τὸ σημερινὸ κατεστημένο». Ἀναρχικοὶ τοῦ κόσμου ἑνωθεῖτε! Καὶ προσέθεσε ὁ Τρὰμπ στὶς 24 Φεβρουαρίου 2017, ἐνώπιον τοῦ CPAC, τὸ  Conservative Political Action Conference, ὅτι τὸ κόμμα του θὰ γίνῃ τὸ κόμμα καὶ τῶν ἐργατῶν.

Ἤδη, στὶς 2 Ἀπριλίου 2011, οἱ ἀμερικανοὶ Ῥεπουμπλικανοὶ ἀντικαθεστωτικοὶ εἶχαν παρουσιάσει τοὺ δέκα λόγους ποὺ ἔκαναν τὸν Σόρος ἐπικίνδυνο γιὰ ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς, καὶ ἰδοὺ αὐτά: 1 – Δίδει δισεκατομμύρια στὰ σοσιαλδημοκρατικὰ Κολωνάκια τῆς γῆς. Μέχρι τὸ 2011, εἶχε δώσει ἑπτὰ δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις ὅπως: Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN), Apollo Alliance, National Council of La Raza, Tides Foundation, Huffington Post, Southern Poverty Law Center, Sojourners, People for the American Way, Planned Parenthood, National Organization for Women. 2 -  Τὸ 2004, ἐδήλωσε ὅτι  « κεντρικὸς στόχος τῆς ζωῆς μου εἶναι νὰ ἀποκαθηλώσῳ τὸν πρόεδρο Μπούς», δίδοντας ἑκατομμύρια δολλάρια σὲ 527 ὁμάδες ποὺ ἠγωνίζοντο κατὰ τοῦ Μπούς καὶ προωθῶντας τὴν μελλοντικὴ ἄνοδο στὴν  ἐξουσία τοῦ Ὀμπάμα μὲ τὰ χρήματά του, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντίπαλό του Μακέϊν. 3 - Ἔχει ἐπανειλημμένως δηλώσει ὅτι στόχος του εἶναι νὰ ὑποδουλώσῃ τὰ ἔθνη, μέ πρῶτο τὴν Ἀμερική, στὸ παγκόσμιο σύστημα τῶν τραπεζῶν, τὴν Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο. 4 – Χρηματοδοτεῖ διεθνῶς τὰ ΜΜΕ γιὰ νὰ προωθοῦν τὴν ἐξουσία τῶν τραπεζῶν, διαδίδοντας συστηματικὰ ψευδεῖς εἰδήσεις, ἐξ οὗ καὶ τὸ ξέσπασμα τοῦ Τρὰμπ κατὰ τῶν βοθροκανάλων. 5 – Εἶναι ὁ κύριος χρηματοδότης τῆς MoveOn.org, μία πολιτικὴ ὀργάνωση ποὺ ἱδρύθη τὸ 1998, μὲ πέντε ἑκατομμύρια ὀπαδοὺς τὸ 2011, καὶ ποὺ προώθησε τοὺς πολιτικοὺς τῶν διεθνῶν τραπεζῶν, Μπὶλ Κλίντον, Χίλλαρυ Κλίντον, Τζὼν Μακέϊν καὶ Μπάρακ Ὀμπάμα. 6 – Εἶναι ὁ ἐμψυχωτὴς τοῦ Center for American Progress (CAP), ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ John Podesta, τοῦ προσωπάρχου τοῦ κλιντονικοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ποὺ ἔκτοτε καὶ ἐπὶ προεδρίας Ὀμπάμα, ὑπῆρξε σὲ στενὴ συνεργασία μαζί του.  7 – Εἶναι ὁ χρηματοδότης τῆς ἀκραίας περιβαλλοντολογικῆς πολιτικῆς τοῦ Ὀμπάμα κατὰ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, στὴν ὁποία ἀντιτίθεται μὲ σθένος ὁ Τράμπ. 8 - Ἐχρηματοδότησε τὴν ὁμάδα America Coming Together (ACT)  μὲ στόχο τῆν ἀποπομπὴ τοῦ προέδρου Μποὺς τοῦ Νεωτέρου. 9 – Συνεχίζει ἀκατάπαυστα τὸ πολιτικὸ μαγείρεμα τοῦ συναλλάγματος ὡς πολιτικὸ ὅπλο κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν σὲ σημεῖο ποὺ ἀπεκαλέσθη «οἰκονομικὸς ἐγκληματίας πολέμου». 10 – Δρᾷ ὑπὲρ τῆς παγκοσμίαςἐπικρατήσεως τῶν τραπεζῶν δηλώνοντας ἐπανειλημμένως ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Ὁ Σόρος ὡς ὁ χρηματοδότης τῶν ἀπανταχοῦ Κολωνακίων τῶν κουλτουριαραίων τῆς παγκοσμιοποίησεως τῶν τραπεζῶν καθίσταται ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ προέδρου Τρὰμπ ποὺ κινδυνεύει νὰ δολοφονηθῇ  ἀπὸ αὐτούς, γιὰ νὰ μὴν ὁλοκληρώσῃ τὸ ἀμερικανορωσικὸ κοινωνικὸ πρόγραμμα τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                     25 Φεβρουαρίου 2017                                                       "Στὸ ἔργο μου "Δημήτρης Κιτσίκης. Γεωπολιτική Βιογραφία", ποὺ ἐλπίζω νὰ ἐπανακυκλοφορήσῃ (ἐκυκλοφόρησε τὸ 2013), περιγράφω ὅλο τὸ σημερινὸ σχέδιο τοῦ Donald Trump γιὰ τὸ γεωστρατηγικὸ τρίγωνο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου (Ἑλλάς-Ἀλεβῆδες-Ἰσραήλ, μὲ ἐπίκεντρο τὴν Κύπρο) ποὺ διαλύει τὴν Τουρκία καὶ δημιουργεῖ μεγάλη πλανητική Ἑλλάδα με κέντρο τὴν Κωνσταντινούπολη! Κοντὰ εἶναι... Long live Donald Trump!  Ἠσαΐας Κωνσταντινίδης. Facebook,26 Φεβρουαρίου 2017"Feb 19, 2017

342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Τὸ ἀντιτραμπικὸ κατεστημένο στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν τριτοκοσμικὴ Ἑλλάδα
(Are Barack Obama and John McCain political opponents as they claim, or are they working together on the imperialist strategy of their country?)


342 – Καταρρέει ἡ ἀστικὴ δικτατορία

Ὀνομάζομε ἀστικὴ δικτατορία τὸ σύστημα διαιωνήσεως  διακυβερνήσεως τῆς παγκοσμίας ἀστικῆς τάξεως, ποὺ ἀντιπροσωπεύεται σήμερα ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ καπιταλισμὸ καὶ ποὺ αὐτὴ ὀνομάζει δημοκρατία. Τὸ σύστημα αὐτὸ κοινωνικῆς ἐκμεταλλεύσεως εἶναι βασισμένο στὸν ὑποτιθεμένο διαχωρισμὸ τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (κυβέρνηση), τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας (Βουλὴ ἀντιπροσώπων κομμάτων μέσῳ ἐκλογῶν), καὶ τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας Σὲ αὐτὲς προστίθεται καὶ μία τετάρτη ἐξουσία, τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ΜΜΕ.

Ὅπως καὶ στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ ἐξουσία τῆς τάξεως τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, μίας ὁλιγαρχίας μελῶν τοῦ δήμου τῆς πόλεως ἀπαρτισμένης ἀπὸ τοὺς ἐλευθέρους πολῖτες ποὺ ἀποκλείει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τὴν δουλεία μέσῳ πλύσεως ἐγκεφάλου.

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὴν ἐξουσία τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τὸ 2017, τὸ σύστημα αὐτὸ τῆς δημοκρατίας καταρρέει, ὄχι μόνον στὶς ΗΠΑ ἀλλά, σταδιακά, καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ ἀντικαθίσταται μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς λαοκρατίας, βασιζομένης στὸ δημοψήφισμα ἤ ἄμεση δημοκρατία τῆς ἀρχαίας τυραννίας, «αὐτὸ τὸ εὐγενές» σύστημα διακυβερνήσεως, κατὰ Σωκράτη.

Στὴν κεφαλὴ τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ἐγκαθίσταται ὁ πολιτικὸς ἥρως, ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος κεραυνοβολεῖ, ἐλέγχει καὶ ἐξοντώνει τὴν τάξη τῶν εὐγενῶν, ὅπως ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄ἐξώντωσε τὴν ἐξέγερση (Fronde) τῆς τάξεως τῶν γάλλων εὐγενῶν τὸ 1648-1653, ὅταν ἡ τότε γαλλικὴ Βουλὴ τῆς τάξεως αὐτῆς ἠναντιώνετο στὴν ἀπόλυτη μοναρχία, στὶς 15 Ἰανουαρίου 1648. Τελικά, ὁ Βασιλεὺς, μὲ τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια ποὺ ὁ Thomas Carlyle (1840) ἀναγνωρίζει ὡς τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ ἥρωος,  ἀναφωνεῖ τὸ 1661, «Τὸ Κράτος εἶμαι Ἐγώ!» Ὅσο γιὰ τὴν στρατιωτικὴ ὑποστήριξη τῆς τάξεως τῶν προνομιούχων, τὸ 1826, ὁ ὀθωμανὸς αὐτοκράτωρ Μαχμοὺτ Β’, στὶς 15 Ἰουνίου 1826, ἐπωφελήθη ἀπὸ μία νέα ἐξέγερση τῶν γενιτσάρων στὴν Πόλη γιὰ νὰ τοὺ σφάξῃ  καὶ στὶς 10 Ἰουλίου, οἱ ἡγέτες τοῦ τάγματος τῶν Μπεκτασήδων, πνευματικὸ στήριγμα τῶν γενιτσάρων, ἐξετελέσθησαν. Ἔτσι κάνει ὁ Τρὰμπ μὲ τὴν CIA καὶ τὸ ΝΑΤΟ, τὰ δύο στηρίγματα, μέχρι στιγμῆς,  τῆς διεθνοῦς τάξεως τῶν τραπεζιτῶν.

Μὲ τὴν ποδηγέτηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσίας τοῦ Κογκρέσου, ὁ Τρὰμπ προχωρεῖ στὸν ἔλεγχο τῆς τρίτης ἐξουσίας, τῆς δικαστικῆς, ἡ ὁποία ἐπὶ ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δικτατορίας, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἀνεξάρτητη (τὸ μεγαλύτερο ἀστεῖο εἶναι ἡ ἀναφώνηση: «Ἔχω ἐμπιστοσύνη στὴν ἀδέκαστη δικαιοσύνη»!) καὶ ποὺ τὸ ἀπέδειξε αὐτὸ προσφάτως στὴν Ἑλλάδα ὅταν κατερρακώθη τὸ κῦρος της μὲ τὴν ἀπόφασή της νὰ καταδικάσῃ σὲ εἰρκτὴ 20 ἐτῶν τὸν ἅγιο ἡγούμενο Μεθόδιο τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία ἐκτοξεύσεως μίας μολότοφ!

Τέλος, ὁ Τρὰμπ προχώρησε στὸν ἀποκεφαλισμὸ τῆς λερναίας ὕδρας τῆς τετάρτης ἐξουσίας τῶν προνομιούχων, τοῦ Τύπου-ΜΜΕ, μὲ τὴν ἀπ΄εὐθείας μετωπικὴ ἐπίθεση ἐναντίον της, στὴν πρώτη συνέντευξη τύπου ποὺ ἔδωσε στὶς 16 Φεβρουαρίου 2017, τετάρτη ἐξουσία ποὺ λυμαίνεται καὶ τὴν Ἑλλάδα στὴν ὑπηρεσία τῆς Διεθνοῦς τῶν Τραπεζῶν καὶ ποὺ εὐστόχως οἱ Ἕλληνες ἀποκαλοῦν βοθροκάναλα. Ὁ Τρὰμπ μὲ μία ὑπέροχη εἰλικρίνεια κατεφέρθη κατὰ τῶν New York Times, CNN, BBC, κατηγορῶντας τις εὐθέως γιὰ ἕνα ἀπέραντο μῖσος ἐναντίον τοῦ ἔργου ποὺ ἀντιπροσωπεύει, ὡς ἐκλεγμένος ἡγέτης τοῦ λαοῦ, καὶ ἀναφωνῶντας: «Ὁ Τύπος δὲν εἶναι ἐχθρός μου, εἶναι ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ!».

Ὁ ἑλληνικὸς σοβαρoφανὴς τύπος  ἠκολούθησε τὸν ἀγγλοσαξωνικὸ στὴν προσπάθεια κατεδαφίσεως τῆ εἰκόνος τοῦ Τράμπ. Ἔτσι «ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀπροκάλυπτη ἐπιθετικὴ στάση τοῦ νέου προέδρου» κατὰ τοῦ Τύπου (Καθημερινή, 18-ΙΙ-2017) καὶ «πρωτοφανὴς εἰκόνα χάους παρουσιάζει ἡ κυβέρνηση Τράμπ» (Καθημερινή, 19-ΙΙ-2017), ἐνῷ κράζουν τὰ γεράκια τῶν τραπεζῶν, ἀκολουθῶντας τοὺς Κλίντον καὶ Ὀμπάμα, ὅπως καὶ ὁ Τόνυ Μπλαὶρ στὴν Ἀγγλία, «Μόνικα» τοῦ Μπούς τοῦ Νεωτέρου, ποὺ καλεῖ τοὺς Εὐρωπαίους νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ Brexit καὶ τὸ ῥεπουμπλικανικὸ γεράκι τῆς CIA, ὁ γερουσιαστὴς Τζὸν Μακέϊν, ὑπερασπιζόμενος τὰ ΜΜΕ, ποὺ καλεῖ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τοῦ δικτάτορος Τράμπ.

Τρὰμπ ἐπανειλημμένως στὶς  ὁμιλίες του δηλώνει, «I am just the messenger» [of God], ἄγγελος-ἀγγελιοφόρος τῆς νέας ἐποχῆς, χρησιμοποιῶντας τὴν ἴδια ὀνομασία ποὺ ἐπισήμως χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸν προφήτη τοῦ Ἰσλὰμ Μωάμεθ. ὀνομασία αὐτή, μὲ τὴν ὁποία θὰ παραμείνῃ στὴν Ἱστορία, δύναται νὰ παραλληλισθῇ μὲ τὶς ὀνομασίες ἄλλων πολιτικῶν ἡρώων ὅπως Dieudonné (δῶρον τοῦ Θεοῦ) τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄,  μεγάλος τιμονιέρης τοῦ Μάο, λίντερ μάξιμο τοῦ Κάστρο, δάσκαλος, φϋρερ, ντοῦτσε. Ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς ἡγέτης δύναται νὰ ἀποκαλεσθῇ Ἀλέξανδρος, δηλαδὴ πολιτικὸς ἥρως, χωρὶς νὰ ἔχῃ στὸ πλευρό του τὸν φιλόσοφο, καὶ Τρὰμπ ἔχει τὸν Steve Bannon, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσῃ τὸ δίδυμο βασιλεύς-φιλόσοφος. δὲ Ἔρντογαν ἀπεδείχθη πολιτικὸς ἥρως ὡς δημιούργημα τοῦ Φετουλλὰχ Γκϋλὲν καὶ ὁ δολοφονημένος ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κατεστημένο ἀρμενοκουρδικῆς καταγωγῆς πρόεδρος Τουργκοὺτ  Öζὰλ εἶχε στὸ πλευρό του ὡς φιλόσοφο τὸν Δημήτρη Κιτσίκη. 

Ἐντύπωση προκαλεῖ στοὺς ἐγκαθέτους φιλελευθέρους-σοσιαλδημοκράτες τῶν τραπεζῶν τὸ γεγονὸς ὅτι Τρὰμπ συνεχίζει νὰ ὁμιλῇ στὰ πλήθη καὶ ὡς πρόεδρος, ὅπως ὡμίλει κατὰ τὴν προεκλογική του ἐκστρατεία. Ἀλλὰ ἐπαναστάτης, ὅπως ἕνας Κάστρο, δὲν εἶναι ψεύτης πολιτικὸς ποὺ ἀλλάζει ἄρδην γλῶσσα μετὰ τὴν ἐκλογή του. Συνεχίζει, καὶ μετὰ τὴν ἄνοδό του στὴν ἐξουσία, τὴν ἐπανάσταση «γιὰ χίλια χρόνια», ἀπευθυνόμενος καθημερινὰ ἀπεὐθείας στὸν λαὸ, ἐπάνω ἀπὸ τὶς κεφαλὲς τῶν κατεστημένων.

Σὲ τελικὴ ἀνάλυση, λίντερ μάξιμο, χρειάζεται νὰ ἑδραιωθῇ στὰ νειάτα καὶ μόνον, μὲ προώθηση τῶν γεννήσεων καὶ συγκρότηση μίας ὀργανώσεως ἰδεολογικῆς νεολαίας ποὺ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία μέχρι τὴν ἐνηλικίωση θὰ γαλουχεῖται στὶς ἰδέες τῆς ἐπαναστάσεως, μακριὰ ἀπὸ ναρκωτικά καὶ ἔκλυτη ζωή. «Γέροι  συνταξιοῦχοι, σᾶς μισῶ», ἀνεφώνει τὸ 1944, γάλλος ποιητής Jacques Prévert: Γραικύλοι-γέροι στὴν ψυχή, φυσικά.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 19 Φεβρουαρίου 2017"O χρήστης που το ανέβασε-κοίταξα το προφίλ του μπας και βρω και άλλες τέτοιες ομιλίες-ονομάζεται "Black Gnosis". Στο προφίλ του γιουτιούμπ είχε και λινκ με το ιστολόγιό του. Πίστεψα ότι πρέπει να είναι Φασιστικής φύσεως και όντως ήταν αλλά δυστυχώς όχι μόνο. Το ιστολόγιο όπως λέγει και το όνομα περιείχε και πολλά εωσφοριστικά-σατανικά άρθρα. Η τολμώ να πω στενή σχέση αρκετών Εθνικοσοσοσιαλιστών ή Φασιστών με τον θρησκευτικό Εωσφορισμό, ομολογώ να πω ότι με τρομάζει. Επειδή ανήκω και εγώ στον Φασιστικό χώρο και τρέφω μεγάλο θαυμασμό για το Τρίτο Ράιχ λόγω των άκρως υγιών πιστεύω του ενάντια στην παρακμή και την εντροπεία, δεν δύναμαι να καταλάβω γιατί ο Χώρος μας διέπεται από έντονο αντι-Χριστιανικό αίσθημα και Εωσφορική αγάπη. Σατανικό είναι ό,τι συμβάλει στην καταστροφή ή καταστρέφει συνεπώς γιατί οι Φασίστες ή Εθνικοσοσιαλιστές να στρέφονται εκεί; Γιατί υπάρχει δηλαδή τόσο στενή σχέση μεταξύ αυτών των δύο ενώ σχεδόν ποτέ δεν υφίσταται ανάλογη συμπάθεια για την Χριστιανική Ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον Χριστιανισμό γενικότερα;
Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό; Ένας αναγνώστης"
ΑΠΑΝΤΗΣΗ τοῦ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ:  Συμβαίνει ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Ἔκτοτε οἱ δύο τους εὑρίσκονται πλάτη μὲ πλάτη, μὲ τὰ χέρια τους κομμένα, χωρὶς νὰ ἐπικοινωνοῦν μεταξύ τους, χωρὶς ἀγάπη. Μόνον ὁ Χριστὸς δύναται νὰ λύσῃ τὴν εἱμαρμένη τῶν Ἀρχαίων. "Γιατί, γιατί αὐτὸ τὸ λουτρὸ αἵματος; ἀναφωνοῦν οἱ κερκῖδες τοῦ ἀρχαίου θεάτρου".
Παρακάτω, ἐπεξηγηματικὸ ποίημα τοῦ Κιτσίκη ἀπὸ τὸ βιβλίο του "Πτώση".