Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 4, 2019

511 – Μετεμψύχωσις, 1821-2019 : Ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτυχημένο κράτος στὸ νεκρὸ κράτος καὶ τὴν μετενσάρκωσι


511 – Μετεμψύχωσις, 1821-2019 : Ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἀποτυχημένο κράτος στὸ νεκρὸ κράτος καὶ τὴν μετενσάρκωσι


ἑλληνισμὸς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κράτος, δηλαδὴ ποτὲ κορμὶ παρὰ μόνον πνεῦμα ποὺ πάντα ὡς ἴδιο καὶ ἀθάνατο εἰσήρχετο σὲ σῶμα καὶ διαδοχικά, ὅταν τὸ σῶμα ἀπεβίωνε, σὲ ἄλλα σώματα ὑπὸ μορφὴν μετενσαρκώσεως.

Στὴν Ἀρχαιότητα τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα μετενσαρκώνετο ταυτοχρόνως σὲ διάφορα σώματα, ποὺ ὠνομάζοντο πόλεις κράτη: Ἀθήνα, Σπάρτη, Ῥώμη καὶ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλες πόλεις κράτη γύρω ἀπὸ τὴν Μεσόγειο, στὴν Μικρὰ Άσία καὶ τὴν Ἰνδία, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους, πολλὲς χιλιάδες χρόνια πρὸ Χριστοῦ. Αὐτὸ ὠνομάσθη ἑλληνικὸς παγκοσμισμός. Ὁ Ἡρακλῆς, ὡς ὑπαρκτὸς ἥρως ὑπῆρξε ὁ μέγας συναθροιστὴς τῶν ἑλληνικῶν πόλεων κρατῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ ὥς τὴν Ἰνδία, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ σὲ μεγαλύτερη ἔκτασι.

Ὁ Ἀλέξανδρος ἐχρησιμοποίησε τὸ κέλυφος τοῦ Περσικοῦ Κράτους γιὰ νὰ ἐνσωματώσῃ  μέσα του τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα διεσπαρμένο μέσα στὰ κορμιὰ τῶν πόλεων κρατῶν. Ἔκτοτε τὸ κράτος ὡς οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία μὲ διαφορετικὰ ὀνόματα περιέλαβε τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ὑπὸ τὶς διαδοχικὲς ὀνομασίες Περσικό, Ἀλεξανδρινό,Ῥωμαϊκό, Βυζαντινό, Ὀθωμανικό, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 500 π.Χ. ἕως τὸ 1923 μετὰ Χριστόν. Τὸ ὑπὸ διαφορετικὲς ὀνομασίες κορμὶ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας ὑπῆρξε ἡ κατοικία τοῦ  συμπαντικοῦ πνεύματος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δύο φορὲς οἱ Βάρβαροι Φράγκοι τῆς Εὐρώπης ἐπέτυχαν νὰ θανατώσουν τὸ κορμὶ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας καὶ νὰ τὴν διαμελίσουν, χωρὶς ὅμως νὰ θανατώσουν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὸ 1204 καὶ τὸ 1923, πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἀντιθέτως εἰσέβαλε καὶ στὸ ἰδικό τους κορμί τὸ 1453, χάρις στὸν Πλήθωνα.

Τὸ 1821, οἱ Φράγκοι ἄρχισαν καὶ πάλι νὰ ξηλώνουν τὸ πουλόβερ τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας ὅπως τὸ εἶχαν ἐπιτύχει τὸ 1204. Ἔτσι, ἕνα ἀπομεινάρι, ἕνα κουρέλι κορμιοῦ, ἀποσχισθέντος ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Αὐτοκρατορίας ἔγινε φῦλο συκῆς στοὺς ὄρχεις τῶν Φράγκων ποὺ τὸ ὠνόμασαν ἑλληνικὸ κράτος ἀλὰ ὅπου ποτὲ δὲν ἐκατοίκησε τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα γι’ αὐτὸ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἐχαρακτηρίσθη ἀπὸ τοὺς ἰδίους τοὺς Φράγκους,  failed state (ἀποτυχημένο κράτος).

Ὡς ἀποικία τῶν Φράγκων, αὐτὸ τὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν ἔπαιρνε αὐτάρεσκες πόζες τύπου Γιάνη Βαρουφάκη τοῦ ξερόλα, ποὺ ἐπορεύθη σταδιακὰ ἀπὸ τὴν φαιδρὰ πορτοκαλέα τοῦ Ἀγγέλου Βλάχου στὴν Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τὴν καταστροφὴ τοῦ 1922 ποὺ μετὰ τὴν διαδοχικὴ κατάδοσι ἐλαχίστων μεγάλων ἀνδρῶν τοῦ κρατιδίου ἀπὸ τοὺς Γραικύλους, τοὺς Καποδίστρια, Ἴωνα Δραγούμη, Ἄρη Βελουχιώτη καὶ Γεώργιο Παπαδόπουλο, τοὺς ὁποίους καὶ ἐδολοφόνησαν, ἔφθασαν νὰ περάσουν ἀπὸ ἀποτυχημένο κράτος σὲ νεκρὸ κράτος.

Καὶ σήμερα τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα ἐξέρχεται βαθμηδὸν ἀπὸ τὸ νεκρὸ κορμὶ τοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν, ἔτοιμο νὰ ἀποδημήσῃ σὲ ἄλλο κρατικὸ κορμί. Ψάχνει τὸ κατάλληλο κορμί. Στὸν ὁρίζοντα προβάλλει πάλι κάποια αὐτοκρατορία. Ἴδωμεν!

Δημήτρης Κιτσίκης                                 4 Σεπτεμβρίου 2019
Aug 20, 2019

510 - Ὁ ῥόλος τῶν ἑλλήνων εὐεργετῶν στὴν ἐξακτίνωσι τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Οἰκουμένη


510 - Ὁ ῥόλος τῶν ἑλλήνων εὐεργετῶν στὴν ἐξακτίνωσι τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Οἰκουμένη

Ὁλόκληρη  ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία τῶν τελευταίων διακοσίων ἐτῶν διανθίζεται μὲ ὀνόματα ἐθνικῶν εὐεργετῶν μὲ τὸν πλέον γνωστὸ ὅλων τὸν Γεώργιο Ἀβέρωφ (1815-1899).Μὲ ἐξαίρεσι τὸν εὐεργέτη Ἰωάννη Καποδίστρια, οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς εὐεργέτες ὑπῆρξε πολιτικὸς ἐφ’ὅσον ὅλοι οἱ πολιτικοὶ εἶναι κατ’ἀρχὴν καταστροφεῖς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, δηλαδὴ τὸ  ἀντίθετο τῆς ἐννοίας τοῦ εὐεργέτου.

Τὶς προάλλες συνηντήθησαν στὴν Σπάρτη δύο εὐεργέτες: ὁ Δημήτρης Κιτσίκης, ὁ ὁποῖος τὸ 2008 εἶχε δωρίσει τὸ πνευματικό του ἔργο στὸ Ἑλληνικὸ κράτος, ὑπὸ μορφὴν Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη, ΝΠΔΔ (Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου-στοῦ Ζωγράφου Ἀττικῆς καὶ στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους, στὸ Ἡράκλειο Κρήτης) καὶ ποὺ γιὰ  τὸν λόγο αὐτό, τὸ 2010, ἐβραβεύθη ὡς Homo Hellenicus ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Εὐεργετῶν, γιὰ «τὸ ἔργο του ἐξακτινώσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Οἰκουμένη», καὶ ὁ Δημήτρης Σπαντῖδος, ὁ ὁποῖος ὡς ἐμψυχωτὴς τοῦ World Academy of Sciences μὲ ἕδρα τὴν Ἀθήνα καὶ ἐκδότης τῶν Spandidos Publications ποὺ ἵδρυσε τὸ 1992, οἰκοδόμησε ἔξω ἀπὸ τὴν Σπάρτη ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἀρχαιοελληνικὸ συγκρότημα, τὸ «Λακεδαιμονίων Πολιτιστικὸ Κέντρο Μνημοσύνη» στὴν μέση τοῦ ὁποίου δεσπόζει ἕνα πανέμορφο ἀρχαιοελληνικὸ θέατρο μὲ προοπτικὴ τὴν ἀναγέννησι τοῦ σπαρτιατικοῦ πολιτισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 20 Αὐγούστου 2019

Βέπε τὸν παρακάτω σύνδεσμο.
Στὴν φωτογραφία, ἀριστερὰ ὁ  Κιτσίκης καὶ δεξιὰ ὁ Σπαντῖδος  ὡς συνεχιστὲς  τοῦ  Πληθωνικοῦ Μυστρᾶ (ἄγαλμα τοῦ Πλήθωνος)


https://spartorama.gr/articles/19074/

Aug 18, 2019

509 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

509 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ἐντοιχισμένη πλάκα Δημήτρη Κιτσίκη στὸ ἀμφιθέατρο Σπαντίδου τῆς Σπάρτης-Γεωργίτσι


Ἑρμηνεία: Ὁ Γιάννης Ἀντετοκοῦμπο δὲν εἶναι Ἕλλην ἀλλὰ Ἀφρικανός. Πασχίζει ὅμως νὰ γίνῃ Ἕλλην καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὸ γένος ἀπὸ πατέρα ἤ μητέρα Ἕλληνες ἔχουμε ὑποχρέωσι νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὸ συμπαντικὸ κάλεσμα γιὰ ἐξελληνισμὸ τῆς οἰκουμένης. Ὁ Ἕλλην τὸ γένος στὶς νέες χῶρες ποὺ δὲν ὁμιλεῖ τὰ ἑλληνικά, λέγοντας ἁπλῶς I am Greek ἔχει χάσει ὡς γραικύλος τὴν ἑλληνική του ταυτότητα καὶ πρέπει νὰ πασχίσῃ νὰ ξαναγίνῃ Ἕλληνας μαθαίνοντας ἀπταίστως τὴν ἑλληνική, γλῶσσα τῶν γλωσσῶν καὶ ὄχι οἱαδήποτε βαρβαρικὴ γλῶσσα ὅπως τὰ ἀγγλικά, διαφφορετικὰ εἶναι χαμένος γιὰ τὸν ἑλληνισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

Aug 13, 2019

507 – Ὁ μῦθος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος: Μόνον οἱ Νεοέλληνες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶ ἐστί Σπάρτη


Τὸ πλανητικὸ σπαρτιατικὸ πρότυπο 


https://www.history-point.gr/254-m-ch-oi-ellines-nikoyn-kai-stamatoyn-toys-germanoys-stis-thermopyles


507 –Ὁ μῦθος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος:  Μόνον οἱ Νεοέλληνες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὶ ἐστί Σπάρτη

Ἀπὸ χιλιάδες χρόνια ὁ πλανήτης μὲ ἐξαίρεσι τὴν Κίνα γοητεύεται ἀπὸ τὸ ὄνομα Σπάρτη. Ἡ ἄνοδος τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ ἡ ἵδρυσις μετὰ τὸ 1821 τοῦ κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν μὲ βαυαρὸ βασιλέα ἐγκατεστημένο στὴν Ἀθήνα ὡς παραμορφωμένο κληρονόμο τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἀναδείξεως ἀργότερα τῆς Θεσσαλονίκης ὡς συμπρωτευούσης τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, ἔβαλε στὸ περιθώριο τὴν θρυλικὴ Σπάρτη σὲ σημεῖο ποὺ ἐνῷ τὸ 1830 οἱ Βαυαροὶ ἐσχεδίασαν ὁμοίως τὶς μελλοντικὲς πόλεις  Ἀθηνῶν καὶ Σπάρτης, σήμερα ἡ Ἀθήνα νὰ ἔχῃ πληθυσμὸ 4 ἑκατομμυρίων ἐνῷ ἡ Σπάρτη μόνον 18.000 κατοίκους.

Ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἡ λέξις Σπάρτη εἶναι μαγική. Ὅταν ὁ πλανήτης ἐπισκέπτεται τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο, κατηφορίζει πρὸς τὴν θρυλικὴ Σπάρτη καὶ μένει ἔκπληκτος ὅταν συναντᾷ μία ἤσυχη μικροαστικὴ μικρὴ πόλι χωρὶς τὸ ἀρχαῖο της μεγαλεῖο.

Στὴν πολιτικὴ τοῦ κρατιδίου μόνον τελευταῖα τὸ κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐπικεντρώθηκε στὸν μῦθο τῆς Σπάρτης καὶ σήμερα πλέον μετὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ ἰδεολογικοῦ αὐτοῦ κινήματος, ἐπανερχόμεθα στὴν κλασσικὴ διαμάχη Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης μὲ ὑπόβαθρο τὴν Κωνσταντινούπολι, ποὺ ἀνατρέχει μὲν στὸν Μυστρᾶ, ὄχι ὅμως στὴν Σπάρτη.

Ἐνώπιον τῆς τρομακτικῆς παρακμῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια, ἤδη ἀπὸ τὸ 146 π.Χ. ὅταν ἡ τρίτη μεγάλη ἑλληνικὴ πόλι, ἡ Ῥώμη, κατακτῶντας τὶς δύο ἄλλες τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Σπάρτης ποὺ εἶχαν ἐξασθενίσει ἀπὸ τὴν ἔκβασι τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στὸν Ε΄ αἰῶνα π.Χ., τοῦ Πελοποννησιακοῦ, μᾶς ἀπεκάλεσε σωστὰ Γραικύλους  καὶ ἔκτοτε ἐγίναμε Ῥωμαῖοι-Ῥωμηοί, μέχρι καὶ σήμερα, ἡ ὀνομασία Σπάρτη ἐπέρασε στὸν χῶρο τοῦ μύθου. Χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Χίτλερ στοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες τοῦ Βερολίνου, ἀντὶ νὰ τιμήσῃ τὴν Σπάρτη ποὺ τόσο ἐθαύμαζε προσεκάλεσε ἀντὶ τοῦ Σπαρτιάτου ὁπλίτου, τὸν ἀθηναῖο βοσκὸ μὲ τὴν ἀρβανίτικη φουστανέλλα καὶ τὸν ἐτίμησε στὸ Βερολῖνο ἀγνοῶντας ὅτι  ὁ πονηρὸς αὐτὸς Γραικύλος εἶχε ἀρπάξει τὸ 1896 τὸν τίτλο τοῦ ὀλυμπιονίκη μὲ ἐξαπάτησι,

Ὅμως ὁ σπαρτιατικὸς μῦθος δύναται νὰ γίνῃ ὁ μῦθος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος ποὺ θὰ ἀναγεννήσῃ ὄχι μόνον τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν ἑλληνισμὸ ἀλλὰ καὶ τὴν Εὐρώπη ὁλόκληρη καὶ τὸν κόσμο.
Μετὰ τὴν πλήρη ἀποτυχία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ποὺ λόγῳ ἀνικανότητος ἀπεμονώθη ἀπὸ τὰ ἄλλα συγγενικὰ κινήματα τῆς Εὐρώπης, εἰδικὰ δὲ ἀπὸ τὸ γαλλικὸ γκωλλικὸ κίνημα τῆς Μαρὶν Λεπέν, ἐμμένοντας, ὡς μαυρόασπρη γερμανικὴ φθαρμένη ταινία τοῦ 1933, σὲ παρωχυμένα σύμβολα  καὶ σὲ ἐξ ἴσου παρωχημένα ἀντικομμουνιστικὰ καὶ ἀντισημιτικὰ μοναρχοφασιστικὰ συνθήματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῦ 1943-1949 ποὺ ἐπέμενε νὰ ἀποκαλῇ γελοιοδῶς συμμοριτοπόλεμο, μόν η λύσις γιὰ τὴν ἐπάνοδο τοῦ σπαρτιατικοῦ μύθου ἀναγεννήσεως, εἶναι:

α) Ἐγκαθίδυσις ὁλοκληρωτικοῦ κράτους κατεδαφίσεως τοῦ χειροτέρου ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ καθεστωτικὰ πρότυπα ποὺ κατέστρεψε ἐξ ἀρχῆς τὸ νεοελληνικὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, τὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία.

β) Μεταφορὰ τῆς ἑλληνικῆς πρωτευούσης ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Σπάρτη, κατόπιν φαραωνικοῦ σχεδίου οἰκοδομήσεως τῆς σπαρτιατικῆς πόλεως σὲ μεγαλούπολι μὲ χρήματα θαυμαστῶν τοῦ σπαρτιατικοῦ προτύπου ἀπὸ ὅλον τὸν  πλανήτη ,μέχρι καὶ τὴν Ἰαπωνία.

γ) Οἰκοδόμησις στρατιωτικοῦ κράτους μὲ σημερινὸ πρότυπο τὸ κράτος τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἀπόκτησις ἀνεξαρτήτου ἑλληνικῆς πυρηνικῆς δυνάμεως.

δ) Ἰδεολογικὴ ἀπόλυτη συνεργασία Σπάρτης καὶ Ἰσραήλ μὲ πρόωθησι σπαρτιατικοῦ σιωνισμοῦ νέας Ἱερουσαλήμ, δηλαδὴ μὲ στόχο τὴν ἐπικράτησι τοῦ σπαρτιατικοῦ ἤθους παγκοσμίως, ὄχι μὲ σύνορα, διότι ὁ ἑλληνισμὸς δὲν περικλείεται ἀπὸ σύνορα ὅσο ἐκτεταμένα καὶ νὰ εἶναι αὐτά (ἑλληνικὸς σιωνισμός)

ε) Ἐπιβολὴ διὰ νόμου ἀμέσου ὑποχρεωτικῆς ἐπανόδου τῆς πολυτονικῆς γραφῆς καὶ σταδιακῆς καθιερώσεως ὡς ζωντανῆς γλώσσας τοῦ σπαρτιατικοῦ κράτους τῆς γλώσσας τοῦ Εὐαγγελίου, γλώσσας ὁλοκλήρου τῆς ἀπανταχοῦ χριστιανοσύνης, μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία της ἀπὸ τὴν βρεφικὴ ἡλίκια καὶ τὴν πρώτη δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὸ τέλος τῶν πανεπιστημιακῶν σπουδῶν, μὲ στόχο τὴν σταδιακὴ πλήρη ἀντικατάστασί τῶν ὑπαρχόντων πολλῶν μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (νεοελληνική, δημοτική, καθαρεύουσα , ἀρχαία).

στ) Ἡ σπαρτιατικὴ πολιτεία θὰ συμπεριλάβῃ  ὁλόκληρο τὸ σημερινὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ δὲν θὰ εἶναι ἀποσχιστικό, ἁπλῶς θὰ μετατεθῇ ἡ πρωτεύουσα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Σπάρτη καὶ τὸ ἑλληνικὸ κράτος θὰ μετονομασθῇ σὲ Σπαρτιατικὴ Πολιτεία.

Δημήτρης Κιτσίκης                                    13 Αὐγούστου 2019

Jul 27, 2019

506 - Τὰ ΜΚΟ, γενίτσαροι τοῦ ΣόροςBernard Kοuchner στὸ κέντρο τοῦ σκανδάλου τοῦ ἐμπορίου ὀργάνων στὸ Κόσσοβο


506 - Τὰ ΜΚΟ, γενίτσαροι τοῦ Σόρος

Στὴν δεκαετία τοῦ 1990, προσκεκλημένος τῶν τεχνοκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν γιὰ διαλέξεις εἶχα ἐπισημάνει ὅτι ἡ λαθρομετανάστευσις στὴν Εὐρώπη θὰ ἐσήμανε καὶ τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Ἀργότερα στὸ γαλλικό μου βιβλίο περὶ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ στὰ Βαλκάνια καὶ τὴν διάλυσι τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τὸ ἀντίστοιχο στὰ ἑλληνικά, ἐπεξετάθην στὴν ἐγκληματικὴ δρᾶσι τῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (ΜΚΟ) ὑποκινουμένων ἀπὸ τὸν Σόρος καὶ εἰδικὰ στὸν πράκτορά του, πρόεδρο τῶν Ἰατρῶν τοῦ Κόσμου, τὸν σοσιαλδημοκράτη Γάλλο Bernard Kοuchner, ὁ ὁποῖος καὶ ἀργότερα ἔγινε γκαουλάϊτερ τοῦ ἀποσχισθέντος μαφιόζικου κρατιδίου τοῦ Κοσσυφοπεδίου μὲ ἐθνικὸ νόμισμα τὸ γερμανικὸ μᾶρκο (1999-2001) καὶ ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας.

Ἔκτοτε τὸ φαινόμενο τῆς λαθρομεταναστεύσεως ἐπῆρε δραματικὲς διαστάσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τρίξουν τὰ θεμέλια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ έπερχομένη ἐπανάστασι.

Ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο εἶναι στὴν βάσι τῆς παγκοσμίας Ἱστορίας καὶ στὸν ΙΗ΄ αἰῶνα καραβιὲς μαύρων δούλων ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ διέσχιζαν τὸν Ἀτλαντικὸ μὲ προορισμὸ τὶς φυτεῖες τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε ἡ Ἀμερικανικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1776 καὶ ἡ Γαλλικὴ τοῦ 1789. Ἡ μεταφορὰ τῶν λαθρομεταναστῶν-δούλων γιὰ ἐκμετάλλευσι ἀπὸ τὸν δυτικὸ καπιταλισμὸ  ὑπὸ τὴν μετέπειτα καθοδήγησι τῶν ΜΚΟ-δουλεμπόρων στὴν Εὐρώπη θὰ ἐπιφέρῃ ἐπίσης μία γενικευμένη πανευρωπαϊκὴ ἐπανάστασι, αὐτὴν τῆς ἐπιβολῆς τοῦ φασισμοῦ ποὺ σήμερα ὀνομάζεται λαϊκισμός. Οἱ ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας εἶναι ἀντίστοιχες μὲ αὐτὲς ποὺ ἔφεραν τὸ 1789.

Φυσικὰ οἱ λαθρομετανάστες δὲν  εὐθύνονται παρὰ μόνον οἱ δουλέμποροι τῶν ΜΚΟ ποὺ κατόπιν τῶν  ἐπιθέσεων στὶς τριτοκοσμικὲς χῶρες τῶν ἰμπεριαλιστικῶν δυνάμεων (ὅπως ἔκαμαν καὶ στὸν ΙΗ΄αἰῶνα φέρνοντας καταστροφὴ στὴν Ἀφρικὴ καὶ μετὰ μεταφέροντας τὰ ὑπολείμματα τῶν σφαγιασθέντων πληθυσμῶν ὡς δοῦλοι στὴν Ἀμερική) μεταφέρουν μὲ σαπιοκάραβα στὴν Εὐρώπη τοὺς σημερινοὺς δούλους μὲ τεράστιες ἀπώλειες πρὸς τροφὴν στοὺς ἰχθύες τῆς Μεσογείου.

Μὲ προοπτικὴ τὴν ἐπικράτησι φασιστικῶν καθεστώτων σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, οἱ δοῦλοι λαθρομετανάστες ποὺ θὰ παραμείνουν θὰ ἐπιβάλουν τὴν θρησκεία τους καὶ τὴν κουλτούρα τους (στὴν Ἀμερικὴ ἐπέβαλαν τὸν χριστιανισμὸ τῶν Μαύρων καὶ τὴν τέχνη τους (μουσική, γλυπτική, ζωγραφική). Ἡ καπιταλιστικὴ ἐκμετάλλευσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ὐποχρεωρτικὰ φέρνει ἐπαναστατικὲς ἀλλαγὲς στοὺς θῦτες καὶ τὰ θύματα. Περιμένοντας τὸν νέο Ῥοβεσπιέρρο, λοιπόν.

Δημήτρης Κιτσίκης                      27 Ἰουλίου 2019


Jul 24, 2019

505 -Τὸ ἑλληνικὸ χαμαιτυπίοὉ Σταύρακας τοῦ Καραγκιόζη

505 -Τὸ ἑλληνικὸ χαμαιτυπίο

Στόχος μου παραμένει ἡ ἀφύπνησις τοῦ συμπολίτου μου μὲ γερὲς δόσεις σκανδαλωδῶν δηλώσεών μου. Λοιπὸν ἰδού. 

Γνωρίζετε πὼς εἶμαι τῆς ἀνατολικῆς παρατάξεως σφόδρα ἀντίθετος στὸν φραγκισμὸ καὶ ὅτι τὴν χώρα  μας τὴν τοποθετῶ στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ μεταξὺ τὼν ἐπιρροῶν τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς.

 Προσωπικῶς, δὲν γνωρίζω τίποτα περισσότερο ἀπὸ τὸν μέσο Ἕλληνα γιὰ τὰ τραγούδια μας ἀλλὰ ἔχω ἀκουστὰ ὅτι ὁ Μεταξᾶς ὀρθῶς εἶχε ἀπαγορεύσει μερικὰ βαριὰ τραγούδια ποὺ σχετίζοντο μὲ τὰ ναρκωτικά. 

Βλέπω τοὺς Κολονακιῶτες νὰ λυώνουν στὸ ἄκουσμα τοῦ ἀλήτη ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν πρόστυχη φωνή του, τραγουδῶντας μάγκικα. Καὶ τοὺς βλέπω νὰ διαμαρτύρονται μετὰ ὅταν μὲ τὸ ἴδιο πνευματικό του ἐπίπεδο ὁ ἀλήτης εἰσβάλλει στὰ σπίτια τους γιὰ νὰ τοὺς κλέψουν καὶ νὰ τοὺς σκοτώσουν. 

Λέγω λοιπόν, ναὶ στὴν ἀνατολίτικη μουσική, ὄχι ὅμως στὸ αἰσχρὸ λεξιλόγιο τῶν τραγουδιῶν καὶ τῶν ἑρμηνευτῶν τους ποὺ μὲ βαριὰ φωνὴ ἀπαξιώνουν τὴν ἔννοια τοῦ Ἕλληνος. 

Προτοῦ ὁ ἑλληνισμὸς ἐξανθρωπίσῃ τὴν Οἰκουμένη καλὸ εἶναι νὰ ἐξανθρωπίσῃ τὸν Ἕλληνα. 

Δημήτρης Κιτσίκης                              24 Ἰουλίου 2019

Jul 17, 2019

504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία


504 – Πῶς ὁ Μάο ἀπεκεφάλισε τὴν κομμουνιστικὴ δημοσιοϋπαλληλικὴ γραφειοκρατία

Ἡ χολέρα τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ συνεδέθη μὲ τὸν σοσιαλισμὸ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ὁλοκληρωτισμό, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος ἐπειδὴ ὁ μὲν σοσιαλισμὸς προσπαθεῖ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν ἀτομικὴ πρωτοβουλία τοῦ καπιταλισμοῦ μὲ στρατιὲς δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ὁμοίως ὁ ὁλοκληρωτισμός, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ναπολέοντος, στοχεύει στὸν πλήρη ἔλεγχο τῶν δραστηριοτήτων τῆς κοινωνίας μὲ στρατιωτικοῦ τύπου ἱεραρχικὴ ὀργάνωσι ὑπηρετῶν τοῦ κράτους.

Ἐὰν ἀρχικῶς ἡ ὀργάνωσις αὐτὴ ἀπέδωσε καρπούς, μὲ τὸν καιρὸ ἐξέπεσε στὴν σκλήρωσι ποὺ ὀνομάζεται γραφειοκρατία ἡ ὁποία καὶ ἐμπλόκαρε τὸν κοινωνικὸ μηχανισμὸ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν παρακμὴ ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος.
Μόνον ἕνας μεγαλοφυὴς πολιτικὸς δημιουργὸς δύναται τότε νὰ κόψῃ τὸν γόρδιο δεσμὸ καὶ μὲ αἷμα πολυπληθῶν ἀνθρώπων νὰ ἐπανακινήσῃ τὴν μπλοκαρισμένη μηχανή. Τὸ σπανιώτατο αὐτὸ ἔργο ἀναγεννήσεως ἑνὸς θνήσκοντος κοινωνικοῦ ὀργανισμοῦ ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τῆς γραφειοκρατίας, ἐπραγμοτοποίησε στὰ πλαίσια τοῦ σοσιαλισμοῦ ὁ σύγχρονος Μεγαλέξανδρος τῆς Κίνας ὁ Μάο μὲ τὴν πολιτιστικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1966-1976 («Σκέψις Μαοτσετούνγκ») καὶ ὁ συνεχιστής του Σὶ Tzινπὶνγκ σήμερα («Σκέψις Σιτζινπίνγκ»), μὲ τὸ κολοσιαῖο σχέδιο κινεζοποιήσεως τοῦ πλανήτου μέσῳ τῆς Νέας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης.

Τὸ 1966, ὁ δημιουργὸς χάριν ἀναρχισμοῦ ἔσπασε μόνος του ὡς θεὸς τὴν τεραστία γραφειοκρατικὴ μηχανὴ καὶ ἔστειλε ὅλους τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς πανεπιστημίου μέχρι καὶ τοὺς πλέον ἀφανεῖς νὰ σκάψουν στὰ χωράφια μὲ ἀποτέλεσμα ἑκατομμυρίων  θυμάτων, γεγονὸς ποὺ ἔγινε πιὸ γνωστὸ στὴν Καμπότζη ὅταν ἐφηρμόσθη ὁ μαοϊσμὸς ἀπὸ τὸν Πὸλ Πότ, ἡγέτου τῶν Ἐρυθρῶν Χμέρ.

Κατόπιν τοῦ ἀναγκαίου αὐτοῦ γενικοῦ καθαρισμοῦ μὲ σκληρὸ κατσαριδοκτόνο (ποὺ ἐγνώρισα προσωπικὰ ὅταν ἤμουν τότε στὴν Κίνα) καὶ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ἐπελέγει μία ἄλλη μέθοδος ἀνασυγκροτήσεως τῆς ἰσχύος τῆς κινεζικῆς κοινωνίας: νὰ μελετηθῇ εἰς βάθος ὑπὸ τὴν ἡγεσία του Ντὲνγκ Σιάοπινγκ καὶ ἀργότερα τοῦ Σὶ Τζινπίνγκ, τὸ σύγχρονο καπιταλιστικὸ σύστημα τῆς Δύσεως ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὴν σκλήρωσι τοῦ δημοσιοϋπαλληλισμοῦ, καὶ μέσῳ τῆς ἀναβαθμίσεως καὶ ἐκσυγχρονήσεως τῆς ἀρχαίας Ὁδοῦ τῆς Μετάξης κατακτήσεως τῆς Δύσεως, νὰ ἐπιτευχθοῦν μὲ ἄλλον τρόπο οἱ στόχοι τοῦ σοσιαλιστικοῦ Μαοϊσμοῦ.

Στὴν Ἑλλάδα ὁ μόνος τρόπος νὰ ἐξέλθῃ τοῦ τάφου ἡ θνήσκουσα ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ὁμοίως ἡ ὑποχρεωτικὴ μαζικὴ μετακίνησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων  ὡς ἐργάτες σκαπανεῖς στὰ χωράφια καὶ ἡ ἀντικατάστασίς τους μὲ τεχνοκράτες καὶ αὐτόματο ἠλεκτρονικὸ ἐξοπλισμό. Ἡ νέα κυβέρνησις ἔκαμε ἤδη μία καλὴ ἀρχή. Πρέπει ἡ προσπάθεια νὰ συνεχισθῇ ἀπὸ τοὺς συνεχιστές της μέχρι ἐξοντώσεως τῶν παρασίτων.

Δημήτρης Κιτσίκης                         17 Ἰουλίου 2019

Jun 25, 2019

503 - Αὐτοκρατορία καὶ ὄχι ἐθνοκράτος: Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ ἐθνικισμόςὉ ἐθνικισμὸς διχοτομεῖ. Ἡ αὐτοκρατορία ἑνώνει


503 - Αὐτοκρατορία καὶ ὄχι ἐθνοκράτος: Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ὁ ἐθνικισμός

Ἡ ἐκλογὴ τοῦ μετακεμαλικοῦ Ποντίου ἕλληνος μουσουλμάνου Ἰμάμογλου στὸ ἀξίωμα τοῦ δημάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἐχαιρετίσθη ἀπὸ τὸν ἀμαθῆ Ἕλληνα τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου, προϊὸν τοῦ εὐρωκινήτου 1821, ὡς συμφέρουσα γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ἐπειδὴ ἡ νίκη του σημαδεύει τὴν ἧττα τοῦ ἄλλου Ποντίου Ἕλληνος μουσουλμάνου, τοῦ Ἔρντογαν.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μακεδόνος Ἀτατοὺρκ τὸ 1938 ποὺ ἀρχή του ἦτο εἰρήνη στὴν χώρα, εἰρήνη στὸν κόσμο, ὁ μετακεμαλισμὸς ἐξηλίχθη ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Χιτλερισμοῦ, στὴν διάρκεια τοῦ πολέμου 1939-1945 σὲ σωβινιστικὸ ἐθνικισμὸ ποὺ ὁλοκλήρωσε τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοὺ 1922 ἐξοντώνοντας τὰ ὑπολείμματα τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ μὲ διαδοχικὲς χιτλερικοῦ τύπου ἐκκαθαρίσεις: τὸ 1941 (βαρλὶκ βεργκισί), 1955 (πογκρὸμ Κωνσταντινουπόλεως), 1964 (ἐκδιώξεις κατόπιν κυπριακοῦ), 1971(κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης), 1974 (είσβολὴ στὴν Κύπρο), 1996 (Ἴμια).

Οἱ δύο ἐθνικισμοὶ, ὁ ἑλληνικὸς καὶ ὁ τουρκικός, συναγωνίζοντο ποῖος νὰ ἐξοντώσῃ τὸν ἄλλο, κραδαίνοντας τὴν ξενοκίνητη συνθήκη τῆς Λωζάννης ποὺ εἶχε βάλει τέλος σὲ 1600 χρόνια αὐτοκρατορίας καὶ μαχαιρώνοντας στὴ μέση τοῦ στήθους του, μὲ νέα σύνορα καὶ ἀνταλλαγὴ πληθυσμοῡ, τὸ ἑνιαῖο Αἰγαῖο εἰς βάρος Ἑλλήνων καὶ Τούρκων.

Ὅμως τὸ 2002, ἡ ἄνοδος τοῦ Ἕλληνος Ποντίου Μουσουλμάνου  Ἔρντογαν, μὲ τὴν συμπαράστασι τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου, βασισμένοι καὶ οἱ δύο στὶς προηγούμενες προσπάθειες τοῦ δολοφονηθέντος τὸ 1993, Ἀρμενίου Μουσουλμάνου προέδρου Ὀζὰλ καὶ τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα, ἑλληνωρθοδόξου Δημήτρη Κιτσίκη, ἠμφισβήτησε τὴν εὐρωπαϊκῆς ἐμπνεύσεως συνθήκη τῆς Λωζάννης  καὶ ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ τὴν ἐπάνοδο στὴν δισχιλιετῆ αὐτοκρατορία, βασισμένην στὰ θρησκευτικὰ μιλλέτια καὶ τὴν ἀντίθεσί της στὸ μετακεμαλιστικὸ ἐθνικισμό.

Σὲ ἀντίθεσι μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης ἤνοιξαν καὶ πάλι ἡ ὀρθόδοξη μητρόπολις Σμύρνης καὶ πληθὼρα ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν  στὴν Καππαδοκία, τὴν Νίκαια καὶ τὸν Πόντο. Χέρι μὲ χέρι Βαρθολομαῖος καὶ Ἔρντογαν ἐπορεύθησαν ἀκόμη καὶ κατὰ τῆς καταστρατηγήσεως τῆς ἰδίας τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης στὸ θέμα τῶν ἑλληνικῶν νήσων Ἴμβρου καὶ Τενέδου, ἀνοίγοντας καὶ πάλι τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς Ἴμβρου, γενέτειρας τοῦ Βαρθολομαίου. 

Οἱ μετακεμαλικοὶ στρατηγοί, φανατικοὶ ἐχθροὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐκλείσθησαν στὶς φυλακὲς καὶ ἐσυνεχίσθη ἡ δίωξίς τους μετὰ τὴν ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Ἔρντογαν, τὸ 2016, ὑπὸ τὴν ἐνθάρρυνσί τους ἀπὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο σορικὸ Ὀμπάμα.

Ὁ σημερινὸς πρόεδρος Τράμβιος, μὲ τὴν ἴδια τακτικὴ ποὺ ἠκολούθησε στὶς σχέσεις του μὲ τὴν Βόρειο Κορέα καὶ τὸ Ἰράν, διστάζει νὰ θυσιάσῃ τὸν Ἔρντογαν ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες θαυμάζουν γιὰ τὴν τόλμη του νὰ ἀμφισβητῇ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις, διότι διερωτᾶται μὲ ποῖον ἄλλον ἀντικεμαλικὸ Τοῦρκον ἡγέτη δύναται νὰ τὸν ἀντικαταστήσῃ. Προσπαθεῖ νὰ τὸν χρησιμοποιήσῃ γιὰ τὴν συνομοσπονδοποίησι τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος-Τουρκίας, μὲ στόχο τὴν ἑνοποιήσι τοῦ Αἰγαίου κατὰ τῆς ῥωσσικῆς καθόδου.

Δημήτρης Κιτσίκης                              25 Ἰουνίου 2019
May 27, 2019

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.Marine dArc - Ἡ Μαρὶν τῆς Λωρραίνης

502 - Ἐντυπωσιακὴ ἄνοδος ἐπαναστατικοῦ φασισμοῦ στὴν Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος.

Προτοῦ προχωρήσω σἐ μελλοντικὴ ἀνάλυσι τῶν εὐρωεκλογῶν τῆς 26 Μαΐου 2019, ὑπενθυμίζω ὅτι τὸν ὅρο «φασισμός» τὸν ἐχρησιμοποίησα ἀνέκαθεν μὲ οὐδέτερο τρόπο καὶ πάντως ὄχι καταδικαστικό, γιὰ νὰ περιγράψω, ὡς πανεπιστιμιακὸς δάσκαλος τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν, τὴν μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς πολιτικὲς ἰδεολογίες, ὅπως ἀκριβῶς τὴν ἔχω ἀναλύσει στὸ βιβλίο μου, Ἡ Τρίτη Ἰδεολογία (Ἐκδόσεις Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας).

Κοινὴ προέλευσις τοῦ φασισμοῦ καὶ τῶν ἀποχρώσεών  του, εἶναι ἡ μεγάλη γαλλικὴ ἐπανάστασις τοῦ 1789 παραλλήλως μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐμφάνισι τῶν δύο ἄλλων πολιτικῶν ἰδεολογιῶν τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, καὶ πρῶτος ἐμφανιζόμενος ἡγέτης τοῦ ὑπαρκτοῦ φασισμοῦ ὑπῆρξε ὁ Ῥοβεσπιέρρος.

Οἱ παρεμφερεῖς ἐκφράσεις  δὲν ταυτίζονται ἀπολύτως μὲ τὸν φασισμό. Λαϊκισμὸς, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄρνητική του ἔννοια, τῆς προπαγανδιστικῆς προσπαθείας παραπλανήσεως τοῦ λαοῦ δύναται νὰ ἀναφερθῇ καὶ στὶς τρεῖς ἰδεολογίες καὶ ὁ ἐθνικισμὸς δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ τὸν φασισμὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς δύο ἄλλες ἰδεολογίες. Ὅσο γιὰ τὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ, αὐτὸς ἀφορᾷ τὴν προσπάθεια συνεργασίας τῶν δύο ὁλοκληρωτικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ ποὺ ἔχουν κοινοὺς ἐμπνευστές, ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο μέχρι τὸν Λένιν.

Τὸ ἑλληνικὸ κίνημα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι καθαρὰ φασιστικό, ἐθνικοσοσιαλιστικῆς ἀποχρώσεως, ἀλλὰ καλύπτεται ὑπὸ ἕνα δευτερεῦον χρακτηριστικό της, τὸν ἐθνικισμό, μὲ στόχο τὴν πιὸ εὐρεῖα ἀποδοχἠ της άπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἐκτὸς αὐτοῦ δὲν προχωρᾷ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμό, ἐπιμένει στὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ δὲν ἀναγνώριζει τὸν Λένιν -ὅπως τὸ ἔκαμε στὸν Μεσοπόλεμο ὁ Μουσσολίνι- ὡς κοινὸ πατέρα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ φασιστῶν καὶ κομμουνιστῶν.

Αὐτὴ ἡ ἰδεολογικὴ δυσκαμψία ἀπεμόνωσε τὴνΧρυσῆ Αὐγὴ ἀπὸ τὰ ἄλλα φασιστικὰ κινήματα τῆς Εὐρώπης ποὺ ἔχουν πάρει τὸν δρόμο τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ μἐ πρῶτο τὸ κίνημα τῆς Μαρὶν Λὲ Πὲν

Ἀπὸ τὸν χιτλερικὸ πατέρα Λὲ Πὲν στὴν γκωλλικὴ κόρη Μαρὶν Λὲ Πέν εὑρίσκεται, ἀπὸ τὸ 1958 στὸ 2019, συγκεντρωμένη ὅλη ἡ ἐπιτυχὴς ἐξελικτικὴ πορεία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φασιστικοῦ ὀχήματος στὸ ὁποῖο ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἀμέλησε νὰ ἐπιβιβασθῇ μὲ ἀποτέλεσμα τὴν  καθήλωσι τῆς ἐκλογικῆς δημοφιλίας της στὶς ἐκλογὲς τῆς 26ης Μαίου.

Ὁ κομμουνιστικὸς καὶ φασιστικὸς ὁλοκληρωτισμὸς βασίζεται στὸν ἥρωα ποὺ ἀναγνωρίζεται μέσῳ δημοψηφισμάτων μὲ μυστικιστικὸ τρόπο. Οἱ ἐκλογὲς εἶναι ἕνα προσωρινὸ κακὸ καὶ ποτὲ ἡ ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ὅλη ἡ Εὐρώπη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος πορεύεται σήμερα στὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεσι ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὰ βαρίδια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ ἀλλὰ μὲ ἕναν κοινὸ ἀγῶνα  κατὰ τοῦ  ἰσλαμισμοῦ. 

Μόνον ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ παραμένει ἐγκλωβισμένη στοὺς πάγους τῆς Ἱστορίας ἐπαναλαμβάνοντας ἀκίνητη στὸ μυαλό της ὡς μαυρόασπρη ταινία τὰ γεγονότα τοῦ 1933. Καιρὸς λοιπὸν ὁ γαλλικὸς μαρινισμὸς νὰ ἀντικαταστήσῃ στὸ σύνολο τῆς εὐρωπαϊκῆς σκηνῆς τὸν χιτλερισμὸ τοῦ Μεσοπολέμου.

Δημήτρης Κιτσίκης         27 Μαΐου 2019