Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 30, 2019

479 - Ὁ δωδεκάλογος τοῦ Κιτσικισμοῦ

Ἴσκεντερ


479 - Ὁ δωδεκάλογος τοῦ Κιτσικισμοῦ

(Κατόπιν ἐπιθυμίας ἀναγνωστῶν μου ἀναδημοσιεύω σήμερα 30 Ἰανουαρίου 2019, τὸν  δωδεκάλογὸ αὐτό, ποὺ πρωτοεδημοσιεύθη τὸ 2013, χωρὶς νὰ ἀλλάξω οὔτε ἕνα ἰῶτα ἐφ'ὅσον ἰσχύει καὶ σήμερα καθ'ὁλοκληρίαν. Τὸ ἀφιερώνω στὴν ἐπικειμένη συνάντησι Τσίπρα-Ἔρντογαν καὶ Ἀποστολάκη-'Ακάρ. Δημήτρης Κιτσίκης)

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ 50στου ἄρθρου τούτου του μπλὸγκ, φίλοι μου μὲ παρεκάλεσαν νὰ συνοψίσω σὲ 12 σημεῖα μερικὲς βασικὲς ἀρχὲς τῆς σκέψεώς μου. Ἄς τὸ ἐπιχειρήσουμε λοιπόν:

1 – «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ [ἑλληνικὸς] Λόγος...καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» ἔγραψε στὸ Εὐαγγέλιό του ὁ Ἰωάννης, τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα εἶναι θεόπνευστο καὶ συνεπῶς συμπαντικό. Ἐξ αὐτοῦ ἀπορρέει ὅτι ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς ἐπεκτείνει, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἐθνικισμὸ ποὺ συρρικνώνει. «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει». Ξενοφοβία καὶ ἀντισημιτισμὸς εἶναι ἀδιανόητες ἔννοιες γιὰ τὸν ἑλληνισμό.
2 - Ὁ ἰσοτισμὸς εἶναι μία ἔννοια παρὰ κοινωνίᾳ καὶ παρὰ φύσῃ. Ἀκόμη καὶ ἡ μαρξιστική-λενινιστικὴ κοινωνία θεωρεῖ τὸν ἰσοτισμὸ μαοϊκὴ ῥομαντικὴ οὐτοπία. Ὁ ἰσοτισμὸς πραγματοποιεῖται μόνον ἐν Παραδείσῳ καὶ στὴν ἀταξικὴ κομμουνιστικὴ κοινωνία τοῦ τέλους τῶν καιρῶν. Οἱ ἐκλεκτοί, οἱ ἀριστοκράτες τοῦ πνεύματος πρέπει νὰ κατευθύνουν τὴν κοινωνία καὶ ὄχι ἡ μετριοκρατία τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καὶ ἡ ὀχλοκρατικὴ δημοκρατία. Καὶ στὴν φύση ὑπερισχύουν τὰ ἀνώτερα εἴδη. Συμπέρασμα: Κάθε ἔθνος, ὅσο βάρβαρο ἤ πρωτόγονο καὶ ἄν εἶναι, ἔχει τὴν ἰδική του κουλτούρα, ἀλλὰ τρεῖς εἶναι οἱ πολιτισμοὶ στὸν πλανήτη: ὁ κινεζικὸς, ὁ ὁποῖος σταδιακὰ τείνει νὰ ὁλοκληρωθῆ μέσα στὸν ἑλληνισμό, ὁ ἑλληνικὸς, ὁ ὁποῖος εἶναι τέλειος καὶ συμπαντικός, καὶ ὁ δυτικὸς ὁ ὁποῖος ὡς σελήνη ἀποσπασμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γῆ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑλληνισμὸ ὡς ἀποτυχημένος δορυφόρος.
            Τὸ ἀνώτερο γένος τῆς γῆς εἶναι οἱ Ἄριοι, οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν τὴν κοιλάδα τοῦ Γάγγη χίλια χρόνια πρὸ Χριστοῦ μὲ γλῶσσα τὴν ἰνδοευρωπαϊκή, δηλαδὴ τὴν ἑλληνική, ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται τὰ σανσκριτικά. Συνεπῶς ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἡ μόνη παγκόσμια γλῶσσα στὴν ὁποία ὑποτάσσονται καὶ ἡ κινεζική, καὶ ἡ οὐραλοαλταϊκή, καὶ ἡ σημιτική. Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι φυλετικὸς ἐπειδὴ ἀποδεικνύει ὅτι τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι  τὸ ἀνώτατο γένος τοῦ Σύμπαντος ποὺ φυσικὰ δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τοὺς σημερινοὺς πολῖτες τοῦ παρηκμασμένου καὶ ἐξευτελισμένου κρατιδίου τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ ποὺ βασίζεται στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.
3 - Ἡ Ἱστορία κινεῖται ἡρωϊκά, μέσῳ τῆς ἐπεμβάσεως τῶν ἡρώων. Ὁ Θεὸς ἀποφασίζει πότε θὰ φέρῃ ἐπὶ τῆς γῆς, στὴν συγκεκριμένη περίοδο, τὸν ἥρωα ποὺ θὰ ἐπανακινήσῃ τὴν Ἱστορία. Ὁ Ἥρως ἐμφανίζεται  ὡς ἐπαναστάτης καὶ ἐξολοθρευτής, ποτὲ ὡς ῥεφορμιστής-μεταρρυθμιστής. Γι’αὐτὸ καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατία εἶναι ἡ χειρότερη πολιτικὴ ἔκφραση μίας κοινωνίας.
4 - Ὁ ἑλληνισμὸς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκφρασθῆ μέσῳ τοῦ ἐθνοκράτους. Ἐκφράζεται μόνον μέσῳ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ αὐτοκρατορία αὐτὴ δὲν δύναται νὰ εἶναι ἐπεκτατική, ἰμπεριαλιστική, κατακτητική, ἀποικιακή, ὅπως ὑπῆρξαν οἱ ψευδοαυτοκρατορίες τῆς Δύσεως (πορτογαλική, ἱσπανική, γαλλική, ἀγγλική, γερμανική, ἀμερικανική) διότι ὑποχρεωτικὰ εἶναι οἰκουμενική, ὅπως αὐτὴ τοῦ Βυζαντίου. Οἰκουμενικὴ σημαίνει συμπαντική, πλανητική, παγκοσμία, ἡ χωρὶς σύνορα αὐτοκρατορία ἡ ὁποία συνεχῶς ἀμύνεται κατὰ τῶν Βαρβάρων τῆς περιφερείας, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ εἰσχωρήσουν στὴν καρδιὰ τῆς Οἰκουμένης, δηλαδὴ τῆς Οἰκουμενικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ αὐτοκρατορία αὐτὴ ὑποχρεωτικὰ διοικεῖται ἀπὸ μοναρχικὸ πολίτευμα, μὲ ἀπόλυτο μονάρχη-ἥρωα καὶ ποτὲ μὲ συνταγματικὴ βασιλεία ἤ ἀβασίλευτη δημοκρατία.
5 - Ἡ σύνθεση τῶν ἀκραίων πολιτικῶν στοιχείων τῆς κοινωνίας εἶναι ἀπαραίτητη. Γιὰ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία χρειάζεται ἡ σύνθεση τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ τὸ ΚΚΕ σὲ ἕνα σύνολο ποὺ ἀποκαλῶ ἐθνικομπολσεβικισμό.
6 – Τὸ κράτος καὶ οἱ νόμοι εἶναι οἱ μεγαλύτεροι ἐχθροὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ. Στὴν τρομοκρατία τοῦ κράτους καὶ τὴν αὐθαιρεσία τῶν νόμων ποὺ ψηφίζονται ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐξ ὁρισμοῦ, εἶναι  ποντικοί, πρέπει νὰ ἀντιταχθῆ τὸ σύνθημα, «τρομοκρατεῖτε τοὺς τρομοκράτες». Εὐτυχῶς, τὸ ἑλλαδικὸ κράτος ἔχει κατακλυσθῆ ἀπὸ τὶς αὐθαίρετες οἰκοδομὲς οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ πολλαπλασιασθοῦν στὸ ἔπακρον καὶ νὰ κατεδαφισθῆ ἡ μοναδικὴ γνησία αὐθαίρετη οἰκοδομὴ ποὺ εἶναι τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο.
7 – Οἱ λαθρομετανάστες προερχομένοι ἀπὸ χῶρες ἀκραίου ἰσλαμισμοῦ καὶ οἱ ὀπαδοὶ αὐτοῦ τοῦ φανατικοῦ μορφώματος πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ χῶρο, διότι τὸ ἀκραῖο Ἰσλὰμ εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ.
8 - Ἡ μεγαλύτερη ἐπαναστατικὴ προσπάθεια στὸν χῶρο τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, ἄν καὶ ἀποτυχημένη, ὑπῆρξε ἡ ἐπανάσταση τῆς 21ης Ἀπριλίου καὶ ἡ μεγαλύτερη προπαγανδιστικὴ ἐπίτευξη, βασισμένη στὸ ἀπόλυτο ψεῦδος ὑπῆρξε ἡ ἐξέγερση τοῦ Πολυτεχνείου τῆς 17ης  Νοεμβρίου 1973. Ἀντιθέτως, ἡ μεγαλύτερη πατριωτικὴ ἐξέγερση τῶν νεοελληνικῶν χρόνων ὑπῆρξε ὁ ἀνταρτοπόλεμος τοῦ ΕΛΑΣ ὑπὸ τὸν ἥρωα Ἄρη Βελουχιώτη καὶ ὁ κατοπινὸς ἀγὼν τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, τὸ 1946-1949, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ ἡρωϊκοῦ ΚΚΕ.
9 -Ἡ ἐπέμβαση τοῦ στρατοῦ στὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ πολιτικὴ συγκυρία εἶναι ἐπιβεβλημένη.
10 -  Ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ βασισθῆ στὴν διαμόρφωση τοῦ τριγώνου συνεργασίας Ἑλλάδος-Τουρκίας-Ἰσραὴλ μὲ κέντρο τὴν Κύπρο.
11 -  Ὁ ἀπώτερος στόχος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ συγκρότηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.
12 – Τὸ σύμβολο τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς καὶ ἀνυποληψίας ὑπῆρξε ὁ Κώστας Σημίτης καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι σήμερα ὁ Εὐάγγελος Τούρκογλου, ὁ ἐπωνομαζόμενος Βενιζέλος. Ἀντιθέτως ὁ πλέον δημιουργικὸς ἕλλην πολιτικὸς τῶν νέων χρόνων εἶναι  ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ὁ νεώτερος ποὺ προωθεῖ διακυβέρνηση μέσῳ δημοψηφισμάτων καὶ συμμετοχικῆς δημοκρατίας.

Δημήτρης Κιτσίκης   2 Ἰουλίου 2013

Jan 29, 2019

478 - Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παραπαίει στὸ μῖσοςΟὔτοι  συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν

478 - Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παραπαίει στὸ μῖσος

Ὁ Μητροποίτης Ἀμβρόσιος  ἐξεφράσθη μὲ μῖσος κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων  λέγοντας τὰ ἀκόλουθα:

«Η ομοφυλοφιλία είναι εκτροπή από τους Νόμους της φύσεως! Είναι κοινωνικό κακούργημα! Είναι αμαρτία! Όσοι, λοιπόν, είτε την βιώνουν, είτε την υποστηρίζουν δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι! Είναι αποβράσματα της Κοινωνίας. Δυστυχώς, αδελφοί μου, σήμερα την Ελλάδα διοικούν και μερικά τέτοια ανθρωπάρια! Ασφαλώς αποτελούν μια μικρή μειοφηφία στο σύνολο των Μελών της Βουλής των Ελλήνων! Υπάρχουν όμως! Είναι μερικά αποβράσματα της Κοινωνίας, περιθωριακοί άνθρωποι, ελαττωματίες, εξευτελισμένοι, άνθρωποι του σκότους οι οποίοι τώρα πιά με την ευκαιρία της υπεροχής της αριστερής πτέρυγας σήκωσαν πια κεφάλι. Ε, λοιπόν, αυτούς τους ξεφτυλισμένους, φτύστε τους! Αποδοκιμάστε τους! Μαυρίστε τους! Δεν είναι άνθρωποι! Είναι εκτρώματα της φύσεως! Ψυχικά και πνευματικά πάσχουν! Είναι άτομα με νοητική διαταραχή! Δυστυχώς, αυτοί είναι τρις-χει-ρότεροι και πολύ πιό επικίνδυνοι από κάποιους, που ζούν στα τρελλοκομεία!».

Γνωρίζουμε βεβαίως ὅτι τμῆμα τῶν ἀρχιερέων μας εἶναι οἱ ἴδιοι ὁμοφυλόφιλοι, δυστυχῶς ὅμως ἡ παράνοια τοῦ Ἀμβροσίου εἶναι διαδεδομένη ἀπὸ παλιὰ καὶ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅπως καὶ τὸ μῖσος κατὰ τῶν ἑβραίων. Σωστά, ἡ πρέσβειρα τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἀθήνα ἐσημείωσε ὅτι ὁ ἀντισημιτισμὸς στὴν Ἑλλάδα προήρχετο ἀπὸ τὸν ὀρθόδοξο κλῆρο.

Ὁ ὀρθοδοξισμὸς εἶναι τζιχαδισμὸς καὶ ῥέπει πρὸς τὸ μῖσος καὶ τὸ ἔγκλημα. Τρέφεται ἀπὸ τὸν ἀντισημιτισμό, τὸν ἀντιτουρκισμὸ καὶ τὸν γραικυλισμό.

Ἐμεῖς οἱ παραδοσιακοὶ ΓΟΧ παλαιοημερολογῖτες γνωρίζουμε πὼ ς ἡ ὁμοφυλοφιλία διαταράσσει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας ποὺ εἶναι ἡ βάσις τῆς κοινωνίας ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.Ἀλλὰ γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι πρέπει νὰ ἀγκαλιάσουμε τοὺς συνανθρώπους μας  -ὅπως καὶ τοὺς κουτσούς-  πρέπει νὰ ἀγκαλιάζουμε καὶ τοὺς συνανθρώπους μας ὅλων τῶν ἄλλων θρησκειῶν, μουσουλμάνων, ἑβραίων, ῥωμαιοκαθολικῶν, προτεσταντῶν, ἰνδουϊστῶν καὶ ἄς μὴ συμφωνοῦμε μαζί τους.

Ἐὰν ζητήσουμε νὰ ζωγραφίσῃ ἕνα παιδί,τὸν Χριστὸ στὸν τοῖχο, θὰ ζωγραφίση τὴν Ἀγάπη καὶ τίποτα παραπάνω. Αὐτὸ εἶναι τὸ θαῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι ὅπως ἔλεγε ἡ πρόγονή μας, ἡ Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους καὶ τὰ παιδιά της ποὺ ἐκδίδουν τὸ πλέον ἐμπνευσμένο περιοδικὸ τῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, «Τὸ Ἔνζυμο», «δὲν γεννήθηκα γιὰ νὰ μισῶ, ἀλλὰ γιὰ ν’ἀγαπῶ». Καὶ τὸ ἰδικό μου σύνθημα σὲ τούτην τὴν ζωή, ὑπῆρξε πάντα: «Ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνει, τὸ μῖσος συρρικνώνει».

Δημήτρης Κιτσίκης                                      29 Ἰανουαρίου 2019


Jan 26, 2019

477 - Φασισμός: Ἡ ἰδεολογία τῶν ἡρώων


Ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία τῆς Συναλληλίας στὸν προμηθεϊκὸ φασισμό (τρίτη ἰδεολογία), στὸ ἔργο τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη (1990 καὶ 1998)

477 - Φασισμός: Ἡ ἰδεολογία τῶν ἡρώων

Ἡ ἀστικὴ δικτατορία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ποὺ ὀνομάζεται δημοκρατία  ἐξευτελίζει τὸν ἄνθρωπο στὸ ἐπίπεδο τοῦ ζώου ποὺ μόνη της μέριμνα εἶναι ἡ κατανάλωσις καὶ ἀφόδευσις. Φασισμὸς ὡς τρίτη ἰδεολογία καὶ κομμουνισμὸς ποὺ ὀνομάζονται λαοκρατία εἶναι ἡ ἰδεολογία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ βασίζεται στὴν «γενικὴ θέλησι» τοῦ ἡγέτου, καθρέπτη ὁλοκλήρου τοῦ  προμηθεϊκου λαοῦ ἔτσι ὅπως τὴν ἐδίδαξε ὁ γάλλος φιλοσόφος τοῦ ΙΗ΄αἰῶνος Ζάν-Ζὰκ Ῥουσσὼ καὶ ποὺ μέσῳ τοῦ πλατωνικοῦ βιβλίου του «Αἰμίλιος ἤ περὶ Ἀγωγῆς» εἶχε ῥίξει τὶς βάσεις συγκροτήσεως τῆς φασιστικῆς καὶ κομμουνιστικῆς νεολαίας.

Τὸ προμηθεϊκὸ πρότυπο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀνθρώπου ἀντικατροπτίζεται στὴν ἡρωϊκὴ τέχνη τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ (γλυπτική, ζωγραφική, ἀρχιτεκτονική). Εἶναι συνέχεια τῆς ὀρθοδόξου βυζαντινῆς αὐτοκρατορικῆς συναλληλίας μὲ πολιτικὸ πρότυπο τὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ ἄνοδος τοῦ φραγκικοῦ ἀστισμοῦ ἐπέβαλε τὴν τυρρανία τοῦ φιλελευθερισμοῦ μὲ κοινοβουλευτισμό, κομματισμὸ καὶ ἀτομισμὸ καὶ  κύριο χαρακτηριστικὸ τὴν ἀμέριστη ὑποκρισία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν ὑποδούλωσι τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας (καταναλωτισμός, ἐμπορικὴ διαφήμησις, καζίνα, ναρκωτικά).

Ὁ φιλελευθερισμὸς ἐπέτυχε νὰ ἐξέλθη νικητὴς δύο πολέμων –τοῦ δευτέρου παγκοσμίου καὶ τοῦ ψυχροῦ-  κατὰ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, πρῶτον μεταφέροντάς τους τὴν ἰδική τους φοβερὴ ἀσθένεια τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, προϊὸν τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας. Ἔτσι Χίτλερ καὶ Στάλιν ἐβαρύνθησαν μὲ τὸ μικρόβιο τοῦ καπιταλιστικοῦ ἀντισημιτισμοῦ καὶ προέβησαν σὲ ἀπεχθῆ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ λαοῦ τῆς Σιών.

Δεύτερον, ὁ φιλελευθερισμὸς ἐπέτυχε νὰ διαιρέσῃ μὲ ἀδυσώπητο μῖσος τὰ δύο ῥεύματα τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ἀπὸ τὸ 1920, μέσῳ τῆς συνθετικῆς ἰδεολογίας τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ εἶχαν καταλήξει τὸ 1939 στὴν συμμαχία Χίτλερ-Στάλιν, καὶ ἀφοῦ ἐπέτυχε νὰ κατατροπώσῃ τὸν φασισμὸ τὸ 1945 μὲ τὴν βοήθεια τοῦ κομμουνισμοῦ, κατετρόπωσε τὸν κομμουνισμὸ τὸ 1989 μὲ τὴν βοήθεια τοῦ φασιμοῦ.

Σήμερα ὁ ἀπελευθερωτικὸς πανανθρώπινος ὁλοκληρωτισμός, μὲ μπροστάρη τὸν φασισμό, ἐπανέρχεται, προσπαθῶντας νὰ δώσῃ τὸ χέρι στὸν ἕτερο ὁλοκληρωτικὸ ἀδελφό του τὸν κομμουνισμό, στὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεση, ἀπὸ τὴν Κίνα μέχρι τὴν καστρικὴ νότιο Ἀμερική.

Ἑλληνικὲ λαέ,  ἀγωνίσου νὰ ἐξέλθῃς ἀπὸ τὸ βαθὺ πηγάδι τῆς παρακμῆς σου, ξεπερνῶντας τὴν ἀστικὴ φιλελεύθερη προπαγάνδα ποὺ χρησιμοποιεῖ τὴν ἀπελευθερωτικὴ ἔννοια τοῦ φασισμοῦ ὡς ὕβρι. Ἀπάντησε στοὺς τυμβωρύχους σου, μὲ ἕνα βροντερό, «ζήτω ὁ φασισμός»!

Δημήτρης Κιτσίκης                 27 Ἰανουαρίου 2019Jan 24, 2019

476 - Τὸ μέγεθος τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ ἑνώνει τὸ Αἰγαῖο μὲ μίτο 368 ἑκατοστῶν
476 -  Τὸ μέγεθος τοῦ  ταξιάρχου Μιχαὴλ ἑνώνει τὸ Αἰγαῖο μὲ μίτο 368 ἑκατοστῶν

Σὰν τὸν μίτο τῆς Ἀριάδνης μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Κρήτης ἔτσι καὶ ὁ μίτος μήκους καὶ φάρδους τῆς ἀσημένιας ὁλόσωμης εἰκόνος τοῦ ἀρχαγγέλου ταξιάρχου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, μίτο 368 ἑκατοστῶν (3 μέτρα 68) μὲ τὸν ὁποῖο ἐμέτρησα τὸ μέγεθός του ἐκείνη τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου, 20 Ἰουλίου τοῦ 1996 καὶ τὸν ὁποῖο κρατῶ στὸν προσκέφαλό μου, μίτο ποὺ μὲ ἑνώνει μὲ αὐτόν, προσευχόμενος ἐνώπιόν του. Μὲ τὸν ἴδιο αὐτὸν μίτο, Ἕλληνες χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι καὶ Τοῦρκοι Ἀλεβῆδες ἑνώνουν πνευματικὰ τὸ Αἰγαῖο.
Πράγματι, στὸ νησὶ τῆς Σύμης ἑδρεύει ἡ Μονὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Πανορμίτου ποὺ στὸν ΙΗ΄ αίῶνα ὑπῆρξε εὐνοούμενο μοναστήρι τῶν Ὀθωμανῶν σουλτάνων οἱ ὁποῖο καὶ τοῦ ἐδώρησαν σὲ πλήρη ἰδιοκτησία τὸ παραπλεύρως νησάκι τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ (ἑορτάζει στὶς 18 Ἰουλίου). Πλῆθος Ἀλεβηδῶν διέσχιζε τὸ στενὸ μεταξὺ τῆς Μικρασιατικῆς ἀκτῆς καὶ τῆς νήσου γιὰ νὰ προσκυνήσῃ τὴν θαυματουργὴ εἰκόνα τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ὁ ὁποῖος μὲ ὑπεδέχθη μὲ θαυματουργὸ τρόπο ἐπὶ πολλῶν ἑβδομάδων τὸ 1996 μὲ τὴν γυναῖκα μου Ἄντα καὶ τὰ παιδιά μου Κρανάη καὶ Ἆγι, προσκεκλημένοι ἀπὸ τὸν τότε ἡγούμενο τῆς Μονῆς Γαβριὴλ καὶ τὸν γραμματέα του, νῦν ἀρχιμανδρίτου τῆς Μητροπόλεως Ῥόδου, Ἀθανασίου Μισσοῦ.
Τὴν πρόσκλησι  αὐτὴ τὴν εἶχε ὀργανώσει  ὁ στενὸς φίλος τοῦ ἡγουμένου Γαβριὴλ καὶ κοινὸς μας φίλος, ὁ μακαρίτης Γιάννης Χατζηφώτης (1944-2006), ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ, κατόπιν δὲ καὶ τοῦ Χριστοδούλου.
Τὸ ἄθλιο καὶ ἄθρησκο πολιτικὸ κατεστημένο τοῦ ΠΑΣΟΚ κάθε χρόνο παρεβίαζε τὴν ἁγιότητα τῆς νήσου ὀργανώνοντας τὸ κομματικὸ πασοκικὸ ἐτήσιο συνέδριο τῆς Σύμης. Ὁ Πανορμίτης προστατεύει ἀπὸ ἀνέκαθεν τὸ Αἰγαῖο μας ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν Σλαύων.
Ὁ ὁλόσωμος ἀρχάγγελος Μιχαὴλ Πανορμίτης κοινὸς ἅγιος Ὀρθοδόξων καὶ Ἀλεβηδῶν καὶ τῶν ψαράδων Ἑλλήνων καὶ Τούρκων εἶναι γνωστὸς γιὰ γιὰ πάμπολλα θαύματά του καὶ τὴν καθιέρωσι ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τῆς ἀγγελολατρείας.
Ὁ ἡγούμενος Γαβριὴλ μοῦ ἐδιηγήθη τὸν θαυματουργὸ τρόπο ὅταν παιδὶ στὸ Αἰγαῖο εὑρέθη ναυαγὸς στὸν πόλεμο κατόπιν βομβαρδισμοῦ στὸ πλοῖο τὸ ὁποῖο ἐπέβαινε καὶ ἡ μητέρα του τὸν ἔρριξε στὴν θάλασσα γιὰ νὰ σωθῇ καὶ ἐπάνω σὲ μία σανίδα ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ τὸν ὁδήγησε ἡμιθανῆ στὴν ἀκτὴ τῆς μονῆς του γιὰ νὰ τὸν τάξῃ.
Ἰδοὺ τὶ ἔγραψα στὸ βιβλίο μου, Ἡ σημασία τοῦ μπεκτασισμοῦ-ἀλεβισμοῦ γιὰ τὸν ἑλληνισμό (Ἐκδόσεις Ἑκάτη, 2006), γιὰ τὴν ἀγγελοθρησκεία καὶ τὸν ἀλεβισμό: «Παρ’ὅλες τὶς προσπάθειες τῶν θεολόγων ὁ λαὸς τῶν χριστιανῶν ἐσυνέχισε ὄχι μόνον τὴν εἰκονολατρεία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγγελολατρεία. Εἰδικὰ ἐσυνέχισε νὰ λατρεύῃ τὸν ἀρχάγγελο Μιχαὴλ ὄχι μόνον στὴν δυτικὴ Μικρασία ἀλλὰ παντοῦ μέσα στὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία.
»Στὴν Κωνσταντινούπολι εἶχαν κτισθῆ 24 ἐκκλησίες ἀφιερωμένες στὸν θεσπέσιο αὐτὸ ἀρχάγγελο. Ἀκόμη σήμερα ἡ 6η Σεπτεμβρίου εἶναι ἀφιερωμένη σὲ θαῦμα τοῦ ταξιάρχου Μιχαὴλ στὶς Κολλοσὲς καὶ ἡ νῆσος Σύμη στὰ Δωδεκάνησα παραμένει στὸν ΚΑ΄αἰῶνα τὸ σημαντικώτερο κέντρο λατρείας τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ...ξεχωριστὸ προσκύνημα Ἑλλήνων ὀρθοδόξων καὶ Τούρκων Ἀλεβηδῶν.
»Στὴν Σύμη σήμερα, ἐκτὸς τοῦ Πανορμίτου, ὑπάρχουν ἄλλα ὀκτὼ μοναστήρια ἀφιερωμένα στὸν ταξίαρχο Μιχαὴλ, δηλαδὴ ἐννέα συνολικά, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὰ ἐννέα ἀρχαγγελικὰ τάγματα» (σ. 56)
Δημήτρης Κιτσίκης                             25 Ἰανουαρίου 2019


Jan 21, 2019

475 – Ποῖος εἶναι ὁ ἑλληνοαμερικανὸς Κρὶς Σπύρου τοῦ συλλαλητηρίου στὸ Σύνταγμα, τῆς 20 Ἰανουαρίου 2019


475 – Ποῖος εἶναι ὁ ἑλληνοαμερικανὸς Κρὶς Σπύρου τοῦ συλλαλητηρίου στὸ Σύνταγμα, τῆς 20 Ἰανουαρίου 2019


Ὁ ῥόλος τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχει ἀπὸ παλιὰ καὶ κυμαίνεται μεταξὺ τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν χώρα τῶν προγόνων τους καὶ ὑπογείας δράσεως ὑπὲρ τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων, εἴτε στὸν διπλωματικὸ εἴτε στὸν πληροφοριακὸ χῶρο.

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἠμποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν ἀνάμιξι τοῦ Κρὶς Σπύρου στὸ χθεσινὸ συλλαλητήριο ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας στὴν πλατεῖα Συντάγματος τῶν Ἀθηνῶν.

Ποῖος εἶναι ὁ Κρὶς Σπύρου ; (https://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Spirou). Ποῖο πολιτικὸ ῥόλο ἔπαιξε τὸ 1995 στὴν πρώην Γιουγκοσλαυΐα;  (https://hellenicnews.com/letter-chris-spirou-secretary-general-united-nations-antonio-guterres/). 

Ἔτυχε νὰ τὸν γνωρίσω ἀπὸ κοντὰ τὸν Σεπτέβριο τοῦ 2000 ὅταν ἐπήραμε μέρος μαζὶ σὲ μία ἀποστολὴ στὴν πρώην Γιουγκοσλαυϊα ὡς  διεθνεῖς παρατηρητὲς στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τῆς Γιουγκοσλαυΐας.

Μοῦ εἶχε κάνει ἐντύπωσι ποὺ ὡς πρώην ἀμερικανὸς πολιτειακὸς βουλευτὴς τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος τοῦ σφαγέως τῆς Γιουγκοσλαυΐας προέδρου Μπὶλ Κλίντον καὶ ὑποψηφίου κυβερνήτου τῆς Πολιτείας τοῦ Νέου Χάμσάϊρ, μοῦ ἔλεγε πὼς ἦταν φίλος τοῦ Μιλόσεβιτς.

Ἰδοὺ τὶ ἀπαντοῦσε: «Q. Were you employed by former Serbian strongman Slobodan Milosovic in Serbia at one point? A. No, I was not employed by Milosovic at all. I was a friend-of-the-court sort of individual who worked with the Clinton administration and with the Milosovic regime to stop the war in Bosnia. As a result, by agreement of all parties, including that of the United States and five allies who were working on it, I was allowed to be a member of the Serbian delegation in Dayton. I was a member of the Dayton Peace Agreement [τοῦ 1995]» .

Στὴν ἑλληνική μας ἀποστολή, τὸ 2000, στὴν Γιουγκοσλαυΐα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Σπύρου καὶ ἐμένα εἴχαμε τοὺς Κάρολο Παπούλια, Λιάνα Κανέλλη, Δημήτρη Τζοβόλα καὶ Ἀλέξανδρο Λυκουρέζο. Μιλόσεβιτς ὅμως ἐξεδιώχθη τότε ἀπὸ τὴν ἐξουσία ἀπὸ τὸν Κοστούνιτσα ὁποῖος εἶχε ὑποστηριχθῆ καὶ χρηματοδοθῆ ἀπὸ τὸν φίλο τοῦ Σπύρου, τὸν πρόεδρο Κλίντον καὶ κατόπιν αὐτοῦ, στὴν δίκη ποὺ ἠκολούθησε, Μιλόσεβιτς ἐδολοφονήθη. Τὰ ἔγραψα αὐτὰ στὸ βιβλίο μου, «Ἐθνικομπολσεβικισμὸς πέραν τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἡ ἐπιρροή του στὰ Βαλκάνια», ἐκδόσεις Ἑλληνικὴ Ἄνοδος, 2010.

Φυσικὸ ἦταν ὁ Σπύρου,  ὡς δημοκρατικὸς τῶν Κλίντων ποὺ ὑποστηριζονται ἀπὸ τὸν Σόρος, νὰ ἦταν κύριος ὁμιλητὴς στὸ χθεσινὸ συλλαλητήριο κατὰ τοῦ Τσίπρα ποὺ μέχρι στιγμῆς τοὐλάχιστον ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν πρόεδρο Τράμβιο, ἀντίπαλο τῶν Κλίντων. 

Τελικὰ ὅμως, «Γιάννης κερνᾷ Γιάννης πίνει». Οἱ Ἀμερικανοὶ εὑρίσκονται καὶ στὶς δύο πλεύρες τοῦ ἑλληνικοῦ προτεκτοράτου. Ποῦ εἶσαι ἕλληνα Λένιν, ἐθνικομπολσεβῖκε, νὰ ἁλώσῃς τὴν Βουλή;

Δημήτρης Κιτσίκης                           21 Ἰανουαρίου 2019  

Jan 20, 2019

474 - Ὁ γηρασμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν φέρνει σὲ ἀδιέξοδο καὶ τὸν μετατρέπει σὲ τουριστικὴ Μπανανία


Ἡ ἀπελευθέρωσις τῶν Ἀθηνῶν. Ἔργο τοῦ Τάσσου

474 - Ὁ γηρασμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν φέρνει σὲ ἀδιέξοδο καὶ τὸν μετατρέπει σὲ τουριστικὴ Μπανανία

Ἡ ἀποτυχία τοῦ σημερινοῦ συλλαλητηρίου κατὰ τῶν Πρεσπῶν στὸ Σύνταγμα ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἔλλειψις ὄχι μόνον νειάτων στὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ κοινωνία  ἀλλὰ καὶ ἔλλειψις πνευματικῆς δημιουργικότητος.

Μελετῶντας τὶς τρεῖς παγκόσμιες ἐπαναστάσεις τῶν νέων καιρῶν διαπιστώνουμε τὰ ἀκόλουθα:

1 - Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1789-1799 καὶ μέχρι τὸ 1815 ἐβασίσθη στὸν πλέον πολυπληθῆ πληθυσμὸ νέων τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης τοῦ τέλους τοῦ ΙΗ΄αίῶνος καὶ στὴν θεωρητικὴ διαπαιδαγώγησι τοῦ μεγαλυτέρου φιλοσόφου τῆς ἐποχῆς τοῦ Ζάν-Ζὰκ  Ῥουσσώ.
2 -Ἡ Ῥωσσικὴ Ἐπανάστασις τοῦ 1917-1953 ἐβασίσθη στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἐπιστημονικοῦ (καὶ ὄχι οὐτοπικοῦ) μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ καὶ στοὺς μεγαλοφυεῖς ἐπαναστάτες Λένιν καὶ Στάλιν.
3 -Ἡ μαοϊκὴ ἐπανάστασις τοῦ 1931-1976 ἐβασίσθη στὸν πολυπληθέστερο λαὸ νέων τῆς γῆς ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ μεγαλοφυοῦς μαρξιστοῦ-λενινιστοῦ καὶ συνάμα πολεμιστοῦ τῆς δράσεως Μάο Τσετούνγκ.

Γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν τριῶν αὐτῶν ἐπαναστάσεων συνέβαλε:  α) ἡ μεγάλη ἔκτασις τῶν τριῶν κρατῶν β) τὸ μεγάλο ποσοστὸ νεολαίας γ) ἡ ἀπαραίτητη βοήθεια ξένων μεγάλων δυνάμεων.

Ὁ Ῥοβεσπιέρρος καὶ ὁ μαθητής του Βοναπάρτης ἐπωφελήθησαν ἀπὸ τὴν στήριξι τῶν πεφωτισμένων δυνάμεων τῆς Εὐρώπης καὶ εἰδικὰ τῆς ἀπολύτου τσαρικῆς μοναρχίας τῆς Ῥωσσίας τῆς Μεγάλης Αἰκατερίνης καὶ τοῦ ἐγγονοῦ της τσάρου Ἀλεξάνδρου Α΄.

Ὁ Λένιν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἑλβετία στὴν Ῥωσσία μὲ τὴν βοήθεια τοῦ γερμανικοῦ ἐπιτελείου στρατοῦ ποὺ ἐμάχετο κατὰ τοῦ ῥωσσικοῦ κρατικοῦ στρατοῦ.

Ὁ Μάο ἐστηρίχθη ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν Μπολσεβικικὴ Ῥωσσία τοῦ Στάλιν ἀλλὰ καὶ ὡς ἕνα σημεῖο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ποὺ ἐγκατέλειψε τὸ διεφθαρμένο πιόνι του, τὸν Τσανγκ  Καϊσεκ.

Ὅσο γιὰ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα  ποὺ μέχρι τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο εἶχε σημαντικὸ νέο πληθυσμὸ καὶ ἕνα ἐπαναστατικὸ μαρξιστικό-λενινιστικὸ κομμουνιστικὸ κόμμα προσηλωμένο στὴν μεγάλη Σοβιετικὴ Δύναμι, στὴν περίοδο  1946-1949 ἔχασε τὸν ἐμφύλιο πόλεμο ἐπειδὴ τὸ 1948 ἔσπασε τὸ ἑνιαῖο σοβιετικὸ μέτωπο  μὲ τὸν διχασμὸ Τίτο-Στάλιν, διαφορετικὰ ἡ κομμουνιστικὴ ἐπανάστασις στὴν Ἑλλάδα θὰ εἶχε θριαμβεύσει.

Σήμερα, ἡ προσπάθεια τοῦ κομμουνιστογενοῦς Τσίπρα βασίζεται ἀναφανδὸν στὴν στήριξι μεγάλης δυνάμεως, αὐτὴν τῶν ΗΠΑ τοῦ Τραμβίου. Ἐὰν συνεχίσῃ νὰ ἀπολαμβάνῃ ἔξωθεν στήριξι στὸ δηλωθὲν ἀπὸ αὐτὸν ἐπαναστατικὸ ἔργο εἰς βάρος τοῦ διεφθαρμένου συντηρητικοῦ «δημοκρατικοῦ τόξου» τῆς ΝΔ ποὺ θυμίζει τὴν κινεζικὴ ἐθνικιστικὴ ἀποσύνθεσι τοῦ Τσὰνγκ Κάϊσεκ στὴν Κίνα, ἴσως δυνηθῇ νὰ ἐπιτύχῃ ἐφ’ὅσον ὅμως  στηρίξῃ τὴν προσπάθειά του  ὁ στρατός,  ἴσως μέσῳ τοῦ Καμμένου.

Ἀλλὰ γι’αὐτὸ πρέπει νὰ ἐνταφιάσῃ τὸν ἁμαρτωλὸ κοινοβουλευτισμὸ τῆς ἀστικῆς δικτατορίας καὶ μέσῳ τοῦ συστήματος τῶν δημοψηφισμάτων νὰ ἐπιβάλῃ λαοκρατία.

Παραμένει βεβαίως ὁ τρομακτικὸς γηρασμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὴν ἀπόσχισι τοῦ 1821. Ἕνα τέτοιο πρόβλημα δύναται νὰ λυθῇ μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας

Δημήτρης Κιτσίκης                                                20 Ἰανουαρίου 2019


Βιβλίο περὶ ἑλληνοτουρκισμοῦ τοῦ Χρήστου Κυπραίου


Jan 11, 2019

473 - Ὁ ἱστορικὸς ἐπιστήμων ὡς μελλοντολόγος
473 - Ὁ ἱστορικὸς ἐπιστήμων ὡς μελλοντολόγος

Ἡ ἱστορικὴ ἐπιστήμη χωλαίνει ὅταν περιορίζεται στὸ παρελθὸν καὶ ἐπιβάλλει στὸν ἑαυτό της θεματικούς, χρονικοὺς καὶ χωρικοὺς  φραγμοὺς. Τὸ πρότυπο τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ ὑπῆρξε ὁ βρεταννὸς Ἀρνόλδος Τόϋνμπη (1889-1975) μὲ τὴν δωδεκάτομη πλανητικὴ ἱστορία του, ποὺ φέρει τὸν τίτλο A Study of History, τὸ δὲ πρότυπο τῶν ἀποτυχημένων ἱστοριῶν εἶναι ἡ πληθώρα τοπικῶν ἀφηγημάτων ποὺ περιορίζονται σὲ περιορισμένο θέμα χρόνο καὶ χῶρο.

 Ὁ ἄξιος ἱστορικὸς πρέπει νὰ χειρίζεται ταυτοχρόνως δύο ἐργαλεῖα: τὸ τηλεσκόπιο καὶ τὸ μικροσκόπιο, δηλαδὴ νὰ τοποθετῇ τὸν ἱστορικὸ ἄνθρωπο ταυτοχρόνως ἐντὸς τοῦ πλανήτου καὶ ἐντὸς  τοὺ χωριοῦ του.

Στὶς 24 Μαρτίου 1999 ξεκίνησε ὁ πλανητικὸς πόλεμος μὲ τὸν βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας ποὺ θὰ λήξῃ μὲ πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα τριάντα χρόνια ἀργότερα, μὲ ὁλικὴ σύγκρουσι ΗΠΑ-Κίνας. Τὸ 2006 ἀπεφάσισα λοιπὸν νὰ διδάσκω κάθε χρόνο στοὺς φοιτητές μου ὄχι τὸ παρελθὸν ἀλλὰ τὸ μέλλον τοῦ πλανήτου, ὄχι  ὡς προφήτης ἤ ἀστρολόγος ἀλλὰ ὡς μελλοντολόγος ἱστορικός. Ἤδη διανύω τὸ 13ο ἔτος τοῦ μαθήματος αὐτοῦ ποὺ δὲν ἐπαναλαμβάνει σὲ τίποτα τὰ προηγούμενα μαθήματα ἀλλὰ διδάσκει τὸ νόημα τῶν ἐξελίξεων τῶν γεγονότων εἰς τὸ γίγνεσθαι πρὸς τὴν τελικὴ καταστροφή.

Στὸ πλανητικὸ αὐτὸ πλαίσιο ἐντάσσεται βεβαίως καὶ τὸ ἑλληνικὸ κρατίδιο ποὺ πορεύεται πρὸς τὴν ἀναπόφευκτη ἀναγέννησί του μὲ προορισμὸ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν συμπαντική του διάστασι. Ἡ αἰσιοδοξία μου ὡς πρὸς τὸ μέλλον τοῦ Γένους μας εἶναι ἀκατανίκητη βασισμένη καὶ μόνον σὲ ἀντικειμενικὰ στοιχεῖα ποὺ συνεχίζω νὰ παρουσιάζω κάθε χρόνο στοὺς φοιτητές μου.

Δημήτρης Κιτσίκης                             11 Ἰανουαρίου 2019

Jan 6, 2019

472 – Ὁ βιασμὸς τῆς παραδόσεως

Ἡ Μαντόννα
472 – Ὁ βιασμὸς τῆς παραδόσεως

Μία ὑγιὴς κοινωνία βασίζεται στὴν γνώσι καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν νόμων τῆς φύσεως προσαρμοσμένων σὲ μία ἁρμονικὴ κοινωνία. Μόνον ἡ παραδοσιακὴ ἑλληνική (Σωκράτης) καὶ κινεζική (Κονφούκιος) κοινωνία ἐβασίσθησαν πλήρως στὴν ἀρχὴ αὐτὴ ἐπεκφραζομένη μἐ τὶς ἔννοιες τῆς διαλεκτικῆς καὶ τῆς ἁρμονίας. Ἀντιθέτως ἡ Δύσις πλήρως ἀπέτυχε.

Μία τέτοια κοινωνικὴ προσαρμογὴ ἔφερε τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας. Χωρὶς τὸν οἰκογενειακὸ θεσμὸ ἡ κοινωνία καταρρέει.

Ἡ φύσις δίδει στὸ ἀρσενικὸ τὴν ἐπιθετικὴ σεξουαλικὴ ὁρμὴ γιὰ νὰ ἐμβολίσῃ τὸ θηλυκὸ ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ παθητικὴ σεξουαλικότητα, μὲ σκοπὸ τὴν τεκνοποίησι. Ἡ κοινωνία προσαρμόζει τὴν φυσικὴ αὐτὴ σχέσι ἀνδρός-γυναικὸς στὴν ὀργάνωσι τῆς  οἰκογενείας ὥστε ἡ σεξουαλικὴ ἀνδρικὴ ἀνάγκη προσαρμοσμένη μὲ τὴν τεκνοποίησι νὰ ἐλέγχεται στὰ ὅρια τῆς ἑστίας (οἰκογένεια ἐντὸς οἴκου).

Τὸ Ἰσλὰμ δὲν ἠδυνήθη τὸ 732 μ.Χ. νὰ καταλάβῃ τὴν δυτικὴ κοινωνία στὸ Poitiers διότι εὑρέθη ἐνώπιον ὀργανωμένης παραδοσιακὰ γαλλικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία τότε ἠκολούθει τὴν Κωνσταντινούπολι. Σήμερα τὸ Ἰσλὰμ ἐπιβάλλεται στὴν Δύσι ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς γαλλικῆς οἰκογενείας.

Ἡ θρησκεία εἶναι βάσις οἱασδήποτε παραδοσιακῆς κοινωνίας συνεπῶς βασιζομένης στὴν οἰκογένεια. Δύο εἶναι οἱ κίνδυνοι συνδεδεμένοι μὲ τὴν παρακμὴ τῆς Δύσεως ποὺ ἀπειλοῦν τὴν παραδοσιακὴ κοινωνία: ὁ ῥασιοναλισμὸς ποὺ φέρνει ἀκαμψία καὶ θρησκευτικὸ φανατισμὸ καὶ στὸν ἀντίποδα ἡ χαλάρωσις τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν.

Ὁ ῥασιοναλισμὸς στὸν δυτικὸ χριστιανισμὸ ἀποπέμπει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας στὴν συγκρότησι τοῦ κλήρου μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ σεξουαλικότητα εἶναι ἁμαρτία καὶ συνεπῶς ὁ κληρικὸς ἐντὸς τῆς δυτικῆς κοινωνίας δὲν πρέπει νὰ νυμφεύεται καὶ πρέπει νὰ ἀπόσχῃ ἀπὸ τὴν σεξουαλικὴ πράξι (πρόκειται γιὰ παρὰ φύσῃ ἔννοια). Ἀποτέλεσμα ἡ ἐνθάρρυνσις τῆς παιδεραστίας στοὺς κληρικούς. Ἡ δὲ χαλάρωσις τῶν θρησκευτικῶν ἀξιῶν ἐνθαρρύνει τὴν θηλυκὴ ἐνδυματικὴ προκλητικότητα καὶ τὴν ὁμοφυλοφιλία στὸν ὄνομα τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας.

Ἡ ἄμυνα τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Ἰσλὰμ παραμένει στὰ χέρια τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ὁποία ὅμως κάθεν ἡμέρα ποὺ περνᾷ ἐξασθενεῖ  λόγῳ ταχείας δυτικοποιήσεως. Ἡ αὔξησις τῆς σεξουαλικῆς ἐγκληματικότητος -καὶ τῆς γενικευμένης ἐγκληματικότητος ποὺ τὴν ἀκολουθεῖ- θὰ φθάσῃ, ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ βίαη καὶ κάθετη ἀντίδρασις, στὸν θάνατο τῆς δυτικῆς χριστιανογενοῦς κοινωνίας καὶ τὴν ἀντικατάστασί της μὲ τὴν κοινωνία τοῦ Ἰσλάμ. Ἐκτὸς καὶ ὑπάρξῃ κατάργησις τοῦ δυτικοῦ πολιτεύματος τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν δυτικῶν ἀξιῶν καὶ ἀντικατάστασίς της μὲ τὴν λαοκρατία βασισμένη στὶς θρησκευτικὲς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Δονᾶλδος Τράμβιος νυμφευμένος μὲ Σλαῦα, θῦμα ὁ ἴδιος τῆς σεξουαλικῆς δυτικῆς διαστροφῆς ἴσως συμβάλλει στὴν σωτηρία τῆς δυτικῆς κοινωνίας.

Δημήτρης Κιτσίκης                     6 Ἰανουαρίου 2019


Jan 2, 2019

471 - Ἡ χρονιὰ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ: τὸ 2019Ζήτω ὁ κομμουνισμός, ζήτω ὁ φασισμός, ζήτω ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός

471 - Ἡ χρονιὰ τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ: τὸ 2019

Στὸν Μεσοπόλεμο ἡ μεγάλη ἀντιδικία ὑπῆρξε μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων ἐκφάνσεων τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, κατὰ τῶν ὁποίων οἱ ἀντίπαλοί τους φιλελεύθεροι σοσιαλδημοκράτες εἶχαν ἐπιτύχει νὰ ξεσηκώσουν τοὺς ὀπαδούς των σὲ ἀλληλομισουμένους, ἀποκαλῶντας τοὺς μὲν ἀκροδεξιοὺς τοὺς δὲ ἀκροαριστερούς, προωθῶντας τὸν ἑαυτό τους σὲ δημοκράτες, προσπαθῶντας δὲ νὰ πείσουν ὅτι ἡ δημοκρατία ποὺ τόσο πολὺ ἀπεχθάνοντο οἱ ἀρχαῖοι φιλόσοφοί μας, ἦταν τὸ καλύτερο πολίτευμα.

Τὸ 1945 κατέρρευσε ὁ φασισμὸς καὶ τὸ 1989 κατέρρευσε ὁ κομμουνισμός. Ἡ διπλὴ αὐτὴ κατάρρευσι ἦταν ἡ μεγίστη προσφορὰ τοῦ φιλελευθερισμοῦ στὸν ἐθνικομπολσεβικισμὸ διότι ἐπέτρεψε στὶς δύο ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες ποὺ εἶχαν δραπετεύσει στὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου νὰ ἑνωθοῦν ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ καὶ μὲ ἐθνικομπολσεβικικὴ ἡγέτιδα τὴν Κίνα νὰ ἐπιστρέψουν ἡνωμένες στὴν Δύσι μὲ στόχο νὰ τὴν μεταλλάξουν καὶ αὐτὴ σὲ ἐθνικομπολσεβικική κοινωνία. Τὸ 2019 προβλέπεται λοιπὸν ὁ θρίαμβος τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ πέραν τῶν ἐκφράσεων πολιτικῆς ὀρθότητος δεξιᾶς-ἀριστερᾶς καὶ δημοκρατίας καὶ τὸν καταποντισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σόρος τῶν τραπεζῶν. Παντοῦ στὸν κόσμο ὑπερισχύει τὸ ἐθνικομπολσεβικικὸ πνεῦμα τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου Τραμβίου.

Μὲ ἀρχὴ τὸν καστρισμὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς  ἐξηλίχθη σταδιακὰ σὲ τσαβισμό-μαδουρισμὸ καὶ μέχρι τὸν σημερινὸ τραμβιστὴ τοῦ Νότου, τοῦ Μπολσονάρου τῆς Βραζιλίας. Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς τῆς τριτοκοσμικῆς Ἀργεντινῆς τῆς Ἐβίτα Περὸν δὲν ἀπεβίωσε ποτὲ στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Οἱ δημοσιογράφοι γαλουχημένοι μὲ τὸν σοσιαλδημοκρατικὸ μῦθο ἀριστερᾶς-δεξιᾶς συνεχίζουν νὰ μὴν καταλαβαίνουν τὶ ἐστὶ ἐθνικομπολσεβικισμὸς καὶ κολλημένοι στὸν ἀντιτραμβισμό τους ἀναλύουν μὲ φαντασιόπληκτο τρόπο τὰ συμβαίνοντα στὸν πλανήτη. (βλέπε: https://slpress.gr/diethni/apo-ton-fintel-ston-mpolsonaroy-i-metallaxi-tis-latinikis-amerikis/). Χαρακτηριστικὴ ὑπῆρξε ἡ ἀντιμετώπισις ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους τῶν σχέσεων Τραμβίου μὲ τὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ Βόρειο Κορέα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 2 Ἰανουαρίου 2018