Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 6, 2019

521 – Σωστὸ τὸ κρασοχοιρινὸ φαγοπότι: ὁ φανατισμὸς τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ ἐξαπλώνεται ἑκατέρωθεν

521 – Σωστὸ τὸ κρασοχοιρινὸ φαγοπότι: ὁ φανατισμὸς τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ ἐξαπλώνεται ἑκατέρωθεν

Στὴν Γαλλία ἀπαγορεύεται ὁ πολίτης νὰ φορᾷ ἐπιδεικτικὰ σταυρὸ γιὰ νὰ μὴν προσβάλλονται οἱ μουσουλμᾶνοι. Στὶς μουσουλμανικὲς ἀραβικὲς χῶρες ὅμως, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μηνὸς τοῦ ῥαμαζανιοῦ, ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, νὰ κάτσῃ σὲ ἕνα ἑστιατόριο καὶ νὰ φάῃ. Τζιχαδισμὸς λοιπὸν καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. 

Ἀντιθέτως στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία χριστιανοί καὶ μουσουλμᾶνοι στὰ χωριά, ἔπαιρναν μέρος στὶς ἑορτὲς τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Οἱ μουσουλμᾶνοι ἐφραίνοντο παίρνοντας μέρος στὶς ἑορτὲς τῆς Paskalya, τοῦ Πάσχα τῶν χριστιανῶν. Διότι παρὰ τὰ μυθεύματα τοῦ ἐθνικισμοῦ ἑκατέρωθεν, ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ διαιρετικοῦ ἐθνικισμοῦ ἦταν πρότυπο μετριοπαθείας, ἀνεκτικότητος καὶ συσπειρώσεως θρησκειῶν.

Σήμερα σὲ ἐνδειξι διαμαρτυρίας γιὰ τὴν προσπάθεια τοῦ Σόρος καὶ τῶν ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτεῖ ὡς καταστροφεὺς τῆς Δύσεως, καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξι τῆς παρηκμασμένης ἀποχαυνωμένης Εὐρώπης τῶν τελευταίων χρόνων ὑπάρξεώς της, Ἕλληνες ἀκτιβιστές, πολὺ σωστὰ ὀργάνωσαν, μὲ κρασὶ καὶ χοιρινὰ σουβλάκια, γεῦμα ἐνώπιον τῶν καταλυμάτων προσφύγων. Νὰ περισωθῇ ὅ,τι γίνεται ἀκόμη νὰ περισωθῇ ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ κοινωνία μὲ τζιχαδισμό, σὲ ἀπάντησι στὸν μουσουλμανικὸ τζιχαδισμό. Τὸ ἐπικροτῶ.

Ποῖος λοιπὸν εὐθύνεται γιὰ τὸν σημερινὸ τζιχαδισμό; Ἀναμφιβόλως ἡ Εὐρώπη καὶ μόνον, ἐξ ἀρχῆς φανατικὴ στὸν πολιτισμό της καὶ ἀφόρητα καταπιεστικὴ στὶς ἀποικίες της ἀνὰ τὸν κόσμο μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σημερινὸ μπούμερανγκ τῶν μουσουλμάνων.

Οἱ πάντες γνωρίζουν τὸν θαυμασμό μου γιὰ τὸν Πλήθωνα τοῦ Μυστρᾶ ποὺ στὸν ΙΕ΄ αίῶνα ἵδρυσε ἀπὸ μόνος του τὸν δυτικὸ πολιτισμό, ἀποδεικνύοντας τὸ μεγαλεῖο τῶν Ἑλλήνων δημιουργῶν. Ἀλλὰ ἀκριβῶς διότι ὁ Πλήθων ἦταν φανατικὸς ἀντιχριστιανός, τὸ ἔργο ποὺ ἐδημιούργησε ὑπῆρξε μὲν περίλαμπρο ἀλλὰ καὶ σατανικό, ἱδρύοντας τὸν δυτικὸ πολιτισμὸ ποὺ σήμερα σὲ πλήρη παρακμή, διαλύεται στὸν τζιχαδισμό.

Παραθέτω παρακάτω, ἀποσπάσματα, τῶν δημοσιεύσεών καὶ τῶν ὁμιλιῶν μου γιὰ τὸν Πλήθωνα, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔδωσα, ἀπὸ θαυμασμό, στὸ σπίτι μου, στὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ. Ἰδού:

«Ὁ Παπαδιαμάντης τὸν λέει  «ὄψιμο ἀναμορφωτή» τῆς ΙΕ΄ ἑκατονταετηρίδας». Ἕνας ἁπλὸς ἄνθρωπος, ὁ Βράγγης, ποὺ τὸν εἶδε ξαφνικὰ μία φοβερὴ ὥρα, σχημάτισε τὴν ἐντύπωση «ὅτι τὸν εἶχε γεννήσει ἡ νύξ». Οἱ ἐπικλήσεις του πρὸς τὰ εἴδωλα, πρὶν ἀπ’τὸ ἔγκλημα, εἶναι ἕνας μονόλογος παρανοϊκοῦ, σκεπασμένος μὲ ἰδεοκρατικὴ πλατωνικὴ χλαμύδα... «ὁ Γεώργιος Γεμιστός –γράφει ὁ Παπαδιαμάντης- ἠθέλησε νὰ παίξῃ κατὰ τὸν  χρόνον τοῦτον, τὴν παιδιὰν τοῦ Ἑωσφόρου»

«Ὁ πνευματικὸς ἐγωκεντρισμὸς τοῦ Πλήθωνος τοῦ Γεμιστοῦ -γράφει  ὁ Μπαστιᾶς – δὲν ἔχει τὸ ταίρι του στὴν πνευματικὴ ἱστορία τοῦ κόσμου. Ὁ διανοητικὸς ναρκισσισμός του δὲν ἔχει τὸ ὅμοιό του άνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Καὶ τὰ μέτρα ποὺ ἐπιστράτευε ἦτανε τὰ πιὸ σατανικά: Ἀπ’τὴν ἐξαγορὰ τῆς συνείδησης, ἀπ’τὸ ψέμμα, τὸν φόνο, ὡς τὴν ὑποκρισία. Ὁ Κωστῆς Μπαστιᾶς στὸ βιβλίο του, Παπαδιαμάντης, 1974, γράφει: «Ὁ Πλήθων ὁ Γεμιστὸς εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ξεκαθαρισμένες ἑωσφορικὲς μορφές. Ἀμείλιχτος στέκει ἄντικρυ στὸν Πλήθωνα ὁ Παπαδιαμάντης. Εἶν’ἕνας ἀναντίρρητα παρανοϊκὸς, ὁ μεγάλος αὐτὸς σοφὸς καὶ νομοθέτης τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων. Εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς πρωπατορικῆς περηφάνειας. Ψήλωσε σὲ τέτοιο ὕψος ὁ νοῦς του, ποὺ ἀποκοτᾶ νὰ πιστέψει πὼς εἶναι προορισμένος ν΄ ἀναμορφώσει τ’ἀνθρώπινο γένος, νὰ γκρεμίσει σὲ σκόρπια ῥημάδια τὴν θρησκεία τοῦ Ναζωραίου καὶ ν’ ἀποκαταστήσει τὸ παγανιστικὸ δωδεκάθεο. Εἶναι ὁ δεύτερος συνειδητὸς παραβάτης μετὰ τὸν πρῶτο, τὸν Ἰουλιανό. Εἶναι ὁ «εἰδὼς καὶ μὴ πιστεύων». Εἶναι ὁ πρόδρομος τοῦ Νιτσεϊσμοῦ καὶ τῆς χαρούμενης  γνώσης.

«Ἡ διολίσθησις τῆς δυτικῆς κοινωνίας πρὸς τὴν ῥασιοναλιστικὴ καὶ τεχνολογικὴ τερατουργία ἔχει τὶς ρίζες της στὴν κακοχωνευμένη σκέψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Καὶ ὑπεύθυνος γι' αὐτό,  εἶναι ὁ Πλήθων. Ὁ κατ’ἒξοχὴν εἰδικὸς τοῦ Μυστριώτου φιλοσόφου, ὁ Βέλγος François Masai, παρατηρεῖ: "Ἡ θρησκεία δὲν εἶναι γιὰ τὸν Πλήθωνα παρὰ τὸ ἀποτέλεσμα τετράγωνης λογικῆς (raison raisonnante) καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν πλέον κυνική της μορφή : τὸν πολιτικὸ ρεαλισμό (raison d’État). Ἡ μόνη ἀποστολὴ ποὺ τῆς ἔχει ἀνατεθῆ μέσα στὸ σύστημα εἶναι νὰ διαμορφώσῃ τοὺς πρακτικοὺς μύθους τῆς ἐπισήμου προπαγάνδας".

«Ἡ Δύσις βουλιάζει μέσα στὸν ἴδιο της τὸν ἑμετό, μετὰ ἀπὸ 500 χρόνια τρελῆς πορείας πρὸς τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία, τὸ ἀδιέξοδο καὶ τὴν ὁλικὴ καταστροφή· καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὸ φοβερὸ τοῦτο δρᾶμα εἷναι ὁ ἴδιος ὁ Πλήθων».

Δημήτρης Κιτσίκης                             6 Νοεμβρίου 2019

7 comments:

 1. τὸ κρασοχοιρινὸ φαγοπότι ἀπέναντι στοὺς καταυλισμοὺς τῶν μουσουλμάνων εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὴν κατανάλωση πιτόγυρων παράλληλα μὲ τὴν περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου, εἶναι ἰσοδύναμο μὲ τὴν παρέλαση τῶν ἑλληνίδων Femen τὴν 28η Ὀκτωβρίου...Καφρίλα καὶ ἀμορφωσιὰ σὲ πακέτο...Τζιχαδισμοὶ τῶν βολεμένων ἔνθεν καὶ ἔνθεν....

  ReplyDelete
 2. Τεράστιες καί άβυσαλέες καί άγεφύρωτες οί άντιθέσεις πού διέπουν τό πνέβμα τού Κιτσίκη...άδύνατο νά τόνε παρακολουθήσεις άν δέν είσαι σέ μόνιμη πνεματική έγρήγορση....κι΄έκεί φαίνεται δηλαδή ό στοχαστής ..άστ΄τό τί καί τόπώς τά λέει...άμα μπορεί νά αφυπνίσει καί νά συνεπάρει τό πνέμα. έκεί μόνο ...όλα τ΄άλλα..άνόητες πολυτέλειες !!!

  ReplyDelete
 3. Προτείνω μέρα παρά μέρα σούβλες και ξεφαντώματα εξω από τους καταυλισμούς...μπας και φύγουν από την Ελλάδα !

  ReplyDelete
 4. Ξεφάντωνε Ἀνδρέα ἀλλὰ νὰ βιασθῆς. Τὸ τέλος κτυπᾶ τὴν θύρα τοῦ θανάτου.
  ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΕ! ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ!
  Καὶ οὐδεὶς δύναται πλέον νὰ τὸ κλείσῃ. Ὡς καταστρεπτικὸς ἄνεμος, μετὰ τὴν πτώσι τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, πρὸ τριάντα ἐτῶν, οἱ νέοι Βάρβαροι, οἱ λαθρομετανάστες, ξεχύνονται στὰ βουνὰ καὶ τοὺς κάμπους τῆς Εὐρώπης, καταστρέφοντας σὰν ἀκρῖδες τὰ στάρια τῶν χωραφιῶν. Γιὰ τοὺς ἱστορικοὺς εἶναι ἡ εὐλογημένη στιγμή. Εἶναι αὐτόπτες μάρτυρες μίας παγκοσμίας νέας ἐποχῆς ποὺ εἶχαν νὰ εἰδοῦν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς πτώσεως τῆς Ῥώμης στὰ χέρια τῶν Βαρβάρων. Ἀφήσατε τὶς περισπούδαστες ἐκτιμήσεις καὶ ἠθικολογίες τῶν μετρίων. Ἀρπάξατε τὰ καλέμια σας καὶ καταγράψατε ὅ,τι προφθάσετε νὰ καταγράψετε προτοῦ τὸ τεράστιο κῦμα σᾶς καταπιῇ καὶ ἐσᾶς καὶ παραμείνετε μούμιες στὴν νέα Πομπηία ἕως ποὺ σᾶς ξεθάψῃ σὲ δύο χιλιάδες χρόνια ὁ νέος πολιτισμός. Φεῦ!, ἀκόμη καὶ δίπλα στοὺς Μητσοτάκηδες, τοὺς Μακρόνηδες καὶ τὶς Μέρκελες.Τὶ καταπληκτικὸ θέαμα! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Ποίος μωρέ κυρ-Δημήτρη μου νά καταγράψει καί τί; Άφού οί περισότεροι είναι άγράμματοι οί Δυστυχείς !
  Κοίτα λίγο τά σχόλια καί θά καταλάβεις. Άλλαντάλα! Άντε μετά νά έξηγείς στόν κάθε άπαίδευτο, ότι αυτά πού λές είναι Σ υ μ β ο λ ι κ ά. Ότι δέ μιλάς έσύ άλλά μιλά..ό Νικηφόρος Σγουρός άπό τόν Μυστρά, ότι μιλά ό ξεχασμένος Δραγούμης , ό ξεχασμένος Γιαννόπουλος , o Renouvin ό δάσκαλος σου !!!Αυτά τά όλίγα καί κοίτα σά παρακαλώ νά σταματήσεις νά φιλοξενάς στό χώρο σου άτομα μέ ψευδώνυμα καί μέ αδειανά ίστολόγια, μέ μουτσούνες δηλαδής καί μέ μπαρμπούτες...καί μέ άδειανά τετράδια ....Ωραίο σκολιό θά φκιάξουμε !!!!!
  Ωραίος αυτός ό Σπυρόπουλος!!! Γειά καί χαρά . Μάκης Βουτσινάς . Τουρ

  ReplyDelete