Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 20, 2019

518 - Ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτος ὥρισε τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή

518 - Ὁ Ἀριστοτέλης πρῶτος ὥρισε τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή

Ἡ ἀντικειμενικὴ ὕπαρξις τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ὥρισε ὁ ἴδιος ὁ Ἀριστοτέλης πρὶν ἀπὸ 2.300 χρόνια.

Τὸ ἄρθρο τῆς Βικιπαιδείας ποὺ παρουσιάζει τὴν ἔννοια αὐτή, ἀναφέρει ὅτι «Ἡ Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ἀποτελεῖ γεωπολιτικὸ μοντέλο, σύλληψη τοῦ καθηγητὴ Δημήτρη Κιτσίκη. Σύμφωνα μὲ αὐτό, ἡ Εὐρασία δὲν αποτελεῖται μόνον ἀπὸ δύο πολιτισμικὲς περιοχές, δηλαδὴ τήν Δύση (ἤ Δυτικὴ Εὐρώπη) καὶ τὴν Ἀνατολή (ἤ Ἄπω Ἀνατολή), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μία τρίτη ποὺ ὀνομάζεται Ἐνδιάμεση Περιοχή».

Πράγματι, ὅταν τὸ 1962 ἔδωσα γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ὄνομα «Région intermédiaire» στὴν πολιτισμικὴ αὐτὴ περιοχή (βλέπε, Dimitri Kitsikis, La Grèce et la Turquie au XXe siècle, Éditions Universitaires Européennes, 2019, σελίδα 11), μοῦ εἶχε ξεφύγει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε ἤδη ὁρίσει στὸ ἔργο του Πολιτικά, Η, 7) ἐπακριβῶς, χωρὶς ὅμως νὰ τὴν ὀνομάσῃ, τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς. Ὅμως τὸ πλέον ἀξιοσημείωτο ἦταν πὼς οὐδεὶς ἕλλην ἱστορικὸς δὲν  τὸ εἶχε προσέξει καὶ γι’ αὐτὸ δὲν ἠθέλησαν γιὰ ἀρκετὰ χρόνια νὰ υἱοθετήσουν τὸν ὁρισμό μου ὡς προερχόμενο ἀποκλειστικὰ ἀπὸ ἐμένα.

Τρία χρόνια ἀργότερα, τὸ 1965, ὁ συνάδελφός μου στὴν Σορβόννη, τὸ μέλος τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας (Institut de France), Jean-Baptiste Duroselle , στὸ πολύκροτο βιβλίο του Lidée dEurope dans lHistoire, ποὺ ἐκατηγορήθη –καὶ μὲ ὕβρεις μάλιστα- ἀπὸ σχεδὸν ὅλους τοὺς Ἑλλαδῖτες  καθηγητὲς τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων ὅτι δὲν ὑπεγράμμιζε ἐπαρκῶς τὴν συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων στὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό, ἐνεπνεύσθη ἀπὸ τὸ ἔργο μου καὶ παρετήρησε πὼς ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε ἤδη ἀναφέρει χωρὶς νὰ τὴν ὀνομάσει τὴν ἔννοια τὴς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, γι’αὐτὸ καὶ στὸ παραπάνω βιβλίο μου ἔγραψα, στὴν ἴδια σελίδα 11: « Déjà, Aristote, au IVe siècle avant J.-C, disait que les Grecs, du point de vue du caractère, sont un mélange dAsiatiques et dEuropéens». 

Τὶ καὶ ἄν ὁ Ἀριστοτέλης δὲν μᾶς τοποθετοῦσε στὴν Δύσι, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ὅπως ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς τὸν διέψευδε ἐπιμένοντας πὼς «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν». Τότε μόνον ὁ Κοσμᾶς Μεγαλομμάτης καὶ ἐγὼ ὑπερασπισθήκαμε τὸν Duroselle ἔναντι τῆς ἀπιθάνου μετριότητος τῶν Ἑλλήνων πανεπιστημιακῶν διδασκάλων.

Καὶ ὅμως, ἤδη τὸ 1950, ὁ ἐθνικοσοσιαλιστὴς πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς Δημήτριος Βεζανῆς (1904-1968), στὸ ἔργο του, Ἡ αἰωνία νεότης τῶν Ἑλλήνων, εἶχε ἐπισημάνει ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἐτοποθέτει τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ μεταξὺ τῶν βορείων (δυτικῶν) λαῶν καὶ τῶν ἀνατολικῶν λαῶν. 

Διότι ἔγραφε ὁ Ἀριστοτέλης: «Τὰ ἔθνη ποὺ κατοικοῦν σὲ τόπους μὲ ψυχρὸ κλῖμα καὶ ὅσα κατοικοῦν γύρω ἀπὸ τὴν Εὐρὠπη ἔχουν ἔντονες ψυχικὲς παρορμήσεις, ἔχουν ὅμως χαμηλότερη νοημοσύνη καὶ ἐπιδεξιότητα στὶς τέχνες. Ζοῦν πιὸ ἐλεύθερα, δὲν ἔχουν ὅμως πολίτευμα καὶ ἠμποροῦν νὰ ἐπιβληθοῦν σὲ γειτονικοὺς λαούς. Τὰ ἔθνη τῆς Ἀσίας ἔχουν καὶ δυνατὸ μυαλὸ καὶ κλίσι πρὸς τὶς τέχνες, τοὺς λείπει ὅμω ς ἡ ψυχικὴ ὁρμὴ καὶ γι’ αὐτὸ ὑποτάσσονται σὲ ἀπολυταρχικοὺς μονάρχες καὶ ζοῦν σὰν δοῦλοι. Τὸ ἑλληνικὸ γένος ὅμως, ἐπειδὴ ζεῖ σὲ τόπους ποὺ ἀπὸ γεωγραφικὴ ἄποψι εὑρίσκονται στὴν μέση [Ἐνδιάμεση Περιοχή], διαθέτει τὶς ἀρετὲς καὶ τῶν δύο. Δηλαδή, ἔχει δυνατὴ ψυχὴ καὶ ὀξὺ νοῦ καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐλεύθερο εἶναι καὶ ἀρίστη πολιτικὴ ζωὴ διάγει κι ἔχει τὴν δύναμι νὰ κυριαρχήσῃ ἐπάνω σὲ ὅλους, ἄν ἑνωθῇ πολιτειακά».(Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Βιβλίο Η΄, 1327β, 21-33).

Γιὰ κοῖτα, ἀγαπητὲ Γραικύλε, πῶς ἄλλαξαν οἱ καιροὶ σὲ 2.300 χρόνια!

Δημήτρης Κιτσίκης                            20 Ὀκτωβρίου 2019

Oct 13, 2019

517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός
                                 Ἡ παιδικὴ ψυχὴ εἶναι ἀριστοκρατική


517 - Ἀριστοκρατισμὸς καὶ λαϊκισμός

Ἀριστοκρατισμὸς εἶναι πνεῦμα, λαϊκισμὸς εἶναι χρῆμα, ἀριστοκράτης εἶναι ὁ λόγιος, ὁ λαὸς εἶναι ἄλογος. Ὅμως ἄλλο ἀριστοκρατισμὸς καὶ ἄλλο πανεπιστημιακὴ γνώσι. Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ ἄλογο χρῆμα μέσῳ τῆς πανεπιστημιακῆς γνώσεως,  βασισμένος στὸν ἄλογο λαό.

Ὅλοι οἱ θρησκευτικοὶ καὶ κοινωνικοὶ ἐπαναστάτες ἦσαν  ἀριστοκράτες, ἀπὸ τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἆγι Δ΄καὶ Κλεομένη Γ΄, τὸν Χριστὸ  μέχρι τὸν Μάρξ. Ὡς  εὐκατάστατοι ἀριστοκράτες δὲν ἐχρειάσθησαν νὰ ἐργασθοῦν καὶ δὲν ἠργάσθησαν διότι ἡ ἐργασία κατευθυνομένη στὴν ἀπόκτησι χρήματος σκοτώνει τὸ πνεῦμα.

Ὁ Βοῦδδας ἦταν υἱὸς βασιλέως, ὁ Χριστὸς ἦταν ἀπόγονος τῶν βασιλέων τοῦ Ἰσραήλ. Εἶπε στοὺς ψαρᾶδες: ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ψαρεύετε ψυχὲς καὶ ὄχι ψάρια γιὰ χρήματα, συνεπῶς θὰ δίνετε καὶ μόνον, θὰ προσφέρετε δὲ στοὺς συνανθρώπους σας. Δὲν θὰ παίρνετε. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Κὰρλ Μάρξ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Λένιν. Νὰ γράφετε, νὰ ὁμιλεῖτε καὶ νὰ μὴν ἐργάζεσθε. Ἀκολουθήσατε τὰ πουλιὰ ποὺ ἡ φύσις τοὺς δίδει τροφὴ χωρὶς νὰ ἐργάζονται γιὰ νὰ δύνανται νὰ τιτιβίζουν πρὸς τὸν οὐρανό.

Ὁ καπιταλισμὸς εἶναι λαϊκισμός, εἶναι τὸ χρῆμα, εἶναι ἡ πτῶσις τῆς Ἀνθρωπότητος. Κοινωνικὲς τάξεις ὑπάρχουν καὶ ὅλες ἀνήκουν στὸ χρῆμα ὡς παράσητα ἤ ἐργαζόμενοι. Ἀλλὰ οἱ ἀριστοκράτες εἶναι οἱ ὀλίγοι ὐπεράνω τοῦ χρήματος, ὑπεράνω τῶν τάξεων. Ὁ Βοῦδδας παραμένει στὴν πνευματικὴ ἀκινησία του.  Αὐτὸς εἶναι σὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μὲ τὸ πνεῦμα, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Ἰδοὺ μία ἱστορία ποὺ ζῶ προσωπικά: Ἕνα φιλικὸ ζευγάρι γάλλων Ἀλγερινῶν  πιστῶν σουννιτῶν  μουσουλμάνων  ἐγκατεστημένων στὸ Παρίσι πάσχει ἀπὸ ἀτεκνία. Ἡ ἀτεκνία εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ θανάτου τῆς Ἀνθρωπότητος. Ἡ σύζυγός μου ἡ Ἄντα (Ἀδαμαντία) εἶναι ἀγρότισσα τοῦ Δημοτικοῦ, ἀπὸ τὰ Πικουλιάνικα τοῦ Μυστρᾶ τῆς Σπάρτης, ἀλλὰ ἀριστοκράτισσα στὸ πνεῦμα, βαθιὰ θρησκευομένη ὀρθοδοξη χριστιανή.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018 πηγαίνει στὸ μοναστήρι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου καὶ παίρνει μία φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου ποὺ φέρνει τεκνοποίησι στὶς πιστὲς γυναῖκες. Τὴν στέλνει μέσα σὲ φάκελλο  στὴν φίλη μας μουσουλμάνα στὸ Παρίσι μὲ τὶς ὁδηγίες: νὰ νηστεύσῃ τρεῖς ἡμέρες προσευχομένη στὴν θρησκεία της, δηλαδὴ στὸν Ἀλλάχ, καὶ μετὰ νὰ φάῃ τὴν φέτα τοῦ εὐλογημένου μήλου.

Πράγματι, τὰ μῆλα λιτανεύονται μέσα στὸν ναὸ τῆς Χρυσοβαλάντου, κατόπιν τοποθετοῦνται ἐνώπιον τῆς θαυματουργῆς εἰκόνος στὸν ἱερὸ θρόνο τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, διαβάζεται ἡ εἰδικὴ εὐχὴ καὶ ἁγιάζονται. Χιλιάδες εἶναι οἱ μαρτυρίες πιστῶν γυναικῶν ποὺ εἰσακούσθησαν οἱ προσευχὲς καὶ τεκνοποίησαν.

Ἡ μουσουλμάνα φίλη μας τὸ ἔκαμε ὅπως τῆς εἶπε ἡ γυναῖκα μου. Οἱ ἰατροὶ εἶχαν χάσει κάθε ἐλπίδα πὼς ἡ φίλη μας θὰ ἠδύνατο νὰ τεκνοποιήσῃ καὶ ὅταν διεπίστωσαν ὅτι κατόπιν αὐτοῦ ἔμεινε ἔγκυος τὰ ἔχασαν.

Τὴν νύκτα τῆς ὀρθοδόξου Ἀναστάσεως, δηλαδὴ τὰ μεσάνυκτα τοῦ Σαββάτου 27 Ἀπριλίου 2019 –ναί, ἀπίστευτο: τὴν νύκτα τῆς Ἀναστάσεως- ἐγέννησε ἕνα ἀγόρι, ὄχι μόνον ὑγειέστατο, ὀμορφώτατο καὶ πανέξυπνο ἀλλὰ σήμερα ποὺ τὸν εἶδα, μερικῶν μόνον μηνῶν, μπουσουλῶντας καὶ θεϊκῶν διαστάσεων,  δίπλα στὴν πανέμορφη μητέρας του, πιστὴ μουσουλμάνα, εἶχα τὴν ὀπτασία ὅτι ἡ Παναγία, κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ, εἶχε γεννήσει τὸν Χριστό, ὁμοίως κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰσλάμ. Ὁ ἀριστοκρατισμὸς εἶχε ὑπερισχύσει τοῦ λαϊκισμοῦ.

Κακόμοιρε Γραικύλε ποὺ στάζει ἀπὸ τὸ στόμα σου τὸ ἄλογο μῖσος κατὰ τῶν Ἑβραίων καὶ Τούρκων, ποὺ εἶσαι ἕνα ἀπόλυτο πνευματικὸ μηδενικό, ποὺ γελοιοποιεῖς τὸν συμπαντικὸ θεόπνευστο ἑλληνισμό, μάθε πὼς  ἡ Παναγία ἐγέννησε τὸν Χριστὸ γιὰ ὅλους μας, ὄχι μόνον γιὰ τοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἑβραίους, τοὺς μουσουλμάνους, τοὺς βουδδιστὲς καὶ τοὺς ἰνδουϊστὲς βαϊσνάβους. Μόνον ἕνας ἀπόλυτος ἡγέτης ποὺ θὰ κατακρημνίσῃ τὴν κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία τοῦ λαϊκισμοῦ καὶ θὰ ἐγκαθιδρύσῃ τὸν ἀριστοκρατισμὸ τῆς Παναγίας δύναται νὰ σώσῃ τὸν ἑλληνισμὸ προσωπικὰ  ἀπὸ σένα.

Καὶ μία παρένθεσις: Ὁ πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Δονᾶλδος Τράμβιος,  ὡς εὐκατάστατος ἀριστοκράτης ἐπιχειρηματίας, εἰσῆλθε στὴν πολιτικὴ μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα καὶ μὲ τοὺς προσωπικοὺς του θυρεούς, ἐγεγραμμένους ὡς “Donald Trump” στὰ προσωπικά του ἀεροπλάνα καὶ στοὺς ξενοδοχιακούς του πύργους ἀνὰ τὸν κόσμο, εἰσάγοντας στὴν οἰκογένειά του, Σλαύους καὶ Ἑβραίους, ἀγνοῶντας τὸν κόσμο τοῦ καπιταλιστικοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου, συνεργαζόμενος μὲ τὸν Κὶμ τῆς Κορέας καὶ τὸν Πούτιν τῆς Ῥωσσίας. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι διεφθαρμένος ὅπως ὁ πολιτικός του ἀντίπαλος Μπάϊντεν (Joe Biden) διότι κερδίζει τὶς ἐκλογὲς μὲ τὸ προσωπικό του χρῆμα ὡς ῥεπουμπλικανὸς Λουδοβῖκος ΙΔ΄.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 13 Ὀκτωβρίου 2019

Oct 11, 2019

516 – Τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν μακροπροθέσμως εἶναι ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ ἸσραήλἸσραὴλ καὶ Ἰρὰν καταδικασμένοι νὰ συμφιλιωθοῦν


516 – Τὸ σιϊτικὸ Ἰρὰν μακροπροθέσμως εἶναι ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραήλ

Ἤδη, πρὸ τῆς σιϊτικῆς Ἰσλαμικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Χομεϊνὶ τὸ 1979, ἐπὶ Σάχη, ποὺ ἦταν τότε ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραὴλ σὲ ἀντίθεσι μὲ τοὺς Ἄραβες σουννῖτες, ἐγὼ ὡς θαυμαστὴς τοῦ εὑρισκομένου σὲ ἐξορία ἔξω ἀπὸ τὸ Παρίσι Χομεϊνί, ἐδίδασκα στοὺς φοιτητές μου ὅτι οἱ σιϊτες ἦσαν ἀπὸ τοῦ φυσικοῦ τους οἱ καλύτεροι σύμμαχοι τῶν Ἑβραίων. 

Ὅταν τὸ ἰρανικὸ καθεστὼς μὲ ἐκάλεσε ἐπισήμως τὸ 1989 νὰ παρευρεθῶ στὴν κηδεία τοῦ Χομεϊνὶ στὴν Τεχεράνη εἶχα ἔλθη σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑβραϊκὴ κοινότητα τοῦ σιϊτικοῦ Ἰρὰν, στὶς διάφορες πόλεις τῆς χώρας καὶ εἶχα διαπιστώσει ὅτι σὲ ἀντίθεσι μὲ τὶς ἑβραϊκὲς κοινότητες στὶς ἀραβικὲς χῶρες, οἱ ἑβραῖοι τοῦ Ἰρὰν ἦσαν ἰκανοποιημένοι θεωρῶντας πὼς τὰ θρησεκυτικὰ δικαιώματά τους ἦσαν ἐξησφαλισμένα καὶ δὲν εἶχαν τὴν πρόθεσι νὰ μεταναστεύσουν.

Ὁ σφοδρὸς ἀντιαμερικανισμὸς τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χομεϊνὶ ἐστράφη τότε καὶ ἐνάντια στὸ Ἰσραὴλ ὡς ὁ κύριος σύμμαχος τοῦ ἀμερικανικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στὴν περιοχὴ καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθεβραϊσμό. Στὰ μαθήματά μου προέβλεπα πὼς κάποια στιγμὴ τὸ Ἰρὰν, μὲ ἤ χωρὶς σιϊτικὸ ἰσλαμικὸ καθεστώς, θὰ ἐπανήρχετο ὅπως ἐπὶ Σάχη στὴν ἰσραηλινὴ συμμαχία κατὰ τοῦ προπατορικοῦ σουννιτικοῦ ἀραβικοῦ ἐχθροῦ.

Ὁ φόβος τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἐξαλειφθῇ ἀπὸ τὸν χάρτη ἀπὸ ἐνδεχομένη πυρηνικὴ ἰσχὺ τῆς Τεχεράνης παραμένει. Ἐδῶ ὅμως παρεμβαίνει ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Δονᾶλδος Τράμβιος ποὺ ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἱκογένειά του ἔχουν ἀποδείξει πὼς εἶναι ἐνθουσιώδεις ὑποστηρικτὲς τοῦ κράτους τῆς ἑβραϊκῆς Ἱερουσαλήμ.

Ἐγὼ ὡς ὑποστηρικτὴς τοῦ τραμβισμοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς ἕλλην χριστιανωρθόδοξος σιωνιστής, δηλαδὴ ὑποστηρικτὴς τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ (ἑλληνικὸς σιωνισμός), θεωρῶ ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ ἑλληνικοῦ σιωνισμοῦ εἶναι ὁ ἑβραϊκὸς σιωνισμὸς αὐτὸν ποὺ μᾶς ἐδίδαξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸν δρόμο τῆς Δαμασκοῦ.

Στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Μέση Ἀνατολὴ διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἀμερικανικὴ εἰσβολὴ τὸ 2003 στὸ Ἰρὰκ κατὰ τοῦ Σαντὰμ Χουσεϊν ἀπὸ τὸν Μποὺς τὸν Νεώτερο εἶχε ὡς ἀντικειμενικὸ ἀποτέλεσμα τὴν ἐνίσχυσι τοῦ χομεινικοῦ Ἰρὰν κατὰ τοῦ ἀραβικοῦ σουννισμοῦ.

Στὸν πόλεμο Ἰρὰν- Ἰρὰκ, 1980-1988,  οἱ ΗΠΑ ὑπεστήριξαν τὸν σουννίτη Σαντὰμ κατὰ τοῦ σιΐτου Χομεϊνὶ γιὰ νὰ καθαιρέσουν τὸ ἐπαναστατικὸ ἰρανικὸ καθεστὼς ἀλλὰ χωρὶς ἐπιτυχία παρὰ τὶς τεράστιες ἀπώλειες καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές. Κατόπιν αὐτοῦ οἱ ΗΠΑ τὸ 2003 ἐμαχαίρωσαν στὴν πλάτη τὸν σύμμαχό τους Σαντὰμ καὶ ἔβαλαν στὴν ἐξουσία στὴν Βαγδάτη σιϊτικὸ καθεστὼς σύμμαχο τῆς Τεχεράνης! 

Σήμερα, τὸ 2019, ἐγκαταλείπουν στὰ κρύα τοῦ λουτροῦ τοὺς συμμάχους τους Κούρδους, ἀφήνουν τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἐναντίον  τους, προωθῶντας τὰ ἰρανικὰ συμφέροντα!

Πράγματι, τὰ τελευταῖα 150 χρόνια οἱ Κοῦρδοι ἀντιμετωπίζουν τὴν ἀντίθεση τοῦ Ἰρὰν ποὺ ἔχει σημαντικὸ κουρδικὸ πληθυσμὸ ἐντὸς τῶν συνόρων του ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν πρῶτο παγκόσμιο πόλεμο καὶ τὴν ἵδρυσι τῆς Τουρκίας, τοῦ Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας, τὴν ἀντίθεσι καὶ τῶν τριῶν τελευταίων κρατῶν ποὺ ἐμπεριέχουν σημαντικοὺς ἀριθμοὺς Κούρδων. Κανένα ἀπὸ τὰ τέσσερα προαναφερθέντα κράτη δὲν ἔχουν συμφέρον νὰ ὑποστηρίξουν ἕνα μέρος ἤ τὸ σύνολο τοῦ κουρδικοῦ πληθυσμοῦ γιὰ αὐτονόμησι ἤ ἀνεξαρτησία εἰς βάρος τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητός τους καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὅπως καὶ οἱ ΗΠΑ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ λάβουν αὐτὸ ὑπ’ὄψιν τους.

Προδοσία στὴν διεθνῆ πολιτικὴ εἶναι ἔννοια χωρὶς νόημα διότι τὸ ἐδαφικὸ συμφέρον τοῦ κάθε κράτους πρωτεύει. Ἐπίσης ἡ μεγάλη δύναμις εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ προσαρμόζεται  στὴν γεωπολιτικὴ τῆς κάθε περιοχῆς ὅπου δρᾷ. Συνεπῶς, νὰ κατηγοροῦνται οἱ ΗΠΑ γιὰ προδοσία τῶν Κούρδων δὲν ἔχει νόημα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                           11 Ὀκτωβρίου 2019

Oct 6, 2019

515 - Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΤΡΑΜΒΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ


Ἡ ἔλευσις τοῦ Ἰσλάμ


515 - Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΤΡΑΜΒΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ


Ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ συγκρίνουμε τὸν ΚΑ' αἰώνα μὲ τὸν Ε΄ αἰῶνα ὅταν παραπαίουσα ῥωμαϊκὴ αὐτοκρατορία μέσα στὴν ἀσύλληπτη διαφθορά της καὶ τοὺς ἀποβλακωμένους αὐτοκράτορές της ὑπέκυπτε στοὺς βαρβάρους λαθρομετανάστες.
Σήμερα Οὐάσιγκτον εἶναι στὰ χέρια τῶν αὐτοκρατορίστων Κλίντον, Ὀμπάμα καὶ Μπάϊντεν ποὺ κυλιοῦνται στὴν ἀκολασία τῶν σεξουαλικῶν ὀργίων, συγκεντρώνουν τεράστιες περιουσίες μὲ ἀθἐμιτους τρόπους καὶ ὅλοι μαζὶ καταφέρονται -προσπαθῶντας νὰ τὸν λασπώσουν- κατὰ τοῦ μοναδικοῦ ἥρωος ποὺ προσπαθεῖ μὲ δόντια καὶ μὲ νύχια νὰ σώσῃ τὴν αύτοκρατορία, τοῦ Δονάλδου Τραμβίου.
Στὴν περιφέρεια τῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ κτῆσις Ἑλλὰς δύσκολα παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα τῆς καταρρεύσεως.
 Τὸ βασικὸ ἐρώτημα εἶναι: προφητεία τοῦ Νοστράδαμου πτώσεως τῆς ἰταλικῆς Ῥώμης καὶ τοῦ Βατικανοῦ στὰ χέρια τῶν μουσουλμάνων θὰ πραγματοποιηθῇ καὶ ἐὰν ναί, θὰ ἀντικατασταθῇ χριστιανισμὸς μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὅπως ἐπὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἀντεκατεστάθη ἑλληνικὴ θρησκεία μὲ τὴν χριστιανική;
Ἐμεῖς ἐδῶ, ὡς πυγμαῖοι τῆς παραπαίουσας Αὐτοκρατορίας ἔχουμε μεσάνυχτα μὲ τὸν πλουμιστὸ ἀρχηγῖσκο μας τὸν Μητσοτάκη, περὶ ἀλλων νὰ τυρβάζῃ. Κολλᾶμε στὸν ἀντιτουρκισμὸ καὶ μόνον.
Δημήτρης Κιτσίκης                        6 Ὀκτωβρίου 2019