Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 17, 2020

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Ἑλλὰς σκλαβωμένη ἀπὸ τὴν ΕΕ καὶ τὸν στρατό της τῶν ΜΚΟ

537 – Τὰ ΜΚΟ ὡς στρατὸς κατοχῆς καὶ τὸ ΚΚΕ

Τὸ 1941 ὑπὸ τὴν ἔμπνευσι τοῦ ΚΚΕ ἱδρύθη τὴν ἴδια χρονιὰ ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις κατὰ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς μὲ ἀπελευθερωτικὸ στρατὸ τὸν ΕΛΑΣ. Σήμερα μετὰ ἀπὸ μία δεκαετία βρυξελλικῆς κατοχῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὁ στρατὸς κατοχῆς της, τὰ περίφημα ΜΚΟ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ μεταναστευτικοῦ ὅπλου, κατέχουν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς νὰ ὀργανωθῇ ἡ παραμικρὴ ἔνοπλη ἀντίστασις οὔτε ἀπὸ τὸν λαὸ οὔτε ἀπὸ τὸν στρατό.

Ὅσοι ἔχουν παραμείνει στὴν κατεχομένη χώρα –ἐλάχιστοι πλέον- ἔχουν χάσει κάθε ἐλπίδα ἀπελευθερώσεως καὶ ἡ ἀποδεκατισμένη νεολαία γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ συνεργάζεται μὲ τὸν ἐχθρὸ γιὰ μία θέσι ντελιβερᾶ καὶ γκαρσόνι  στὰ ξενοδοχεῖα.
Δὲν ὀργανώνεται  δίκη δωσιλόγων τῶν ἑκάστοτε κατοχικῶν κυβερνήσεων μετὰ μία ἐνδεχομένη ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῆς ΕΕ καὶ τοῦ στρατοῦ της τῶν ΜΚΟ.  Καὶ ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ σημερινὸ ΚΚΕ, συνεχιστὴς τοῦ ΚΚΕ τοῦ 1941, καταναλώνεται μὲν σὲ δίκαιες ἀπεργεῖες καὶ διαδηλώσεις  γιὰ τὴν ὑπεράσπισι τῶν ἐργατικῶν δικαιωμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλά,  ἄν καὶ καταδικάζει ἔντονα τὴν κατοχὴ τῆς χώρας ἀπὸ ΕΕ καὶ ΝΑΤΟ, δὲν ἔχει κἄν προσπαθήσει νὰ ὀργανώσῃ ἕναν ἀπελευθερωτικὸ στρατό, ἕναν νέο ΕΛΑΣ.

Οἱ δὲ ἑλληνικὲς ἔνοπλες δυνάμεις δὲν ἐξεγείρονται κατὰ τῆς ἐσωτερικῆς κατοχῆς μὲ  τὸ ὀξύμορο νὰ βλέπουμε σήμερα τὸν παγκόσμιο ἡγέτη τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ, τὸν ἀμερικανὸ πρόεδρο Δονᾶλδο Τράμβιο, νὰ πρωτοστατῇ κατὰ τοῦ ΝΑΤΟ μόνος του! Ὅσο γιὰ  τὴν δρᾶσι τοῦ Ῥουβίκωνα καὶ τῶν Ἐξαρχείων πρόκειται γιὰ περιθωριακὲς ἀντιστασιακὲς κινήσεις χωρὶς ἀποτελεσματικότητα.

Ἡ ἑλληνικὴ παρακμὴ εἶναι δεδομένη καὶ τὸ ΚΚΕ δικαίως ἐπικαλεῖται τὴν σημερινὴ θλιβερὴ κατάστασι τῆς χώρας γιὰ νὰ διακυρήξῃ ὅτι παρὰ τὶς προσπάθειές του οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες δὲν εἶναι ὥριμες γιὰ μία ἐπανάστασι. Ἀλλὰ περιμένοντας νὰ γίνουν ὥριμες ἡ χώρα θὰ ἀποβιώσῃ. Ὁ Κάστρο στὴν Κούβα τὸ 1952 δὲν ἐπερίμενε νὰ ὡριμάσῃ ἡ κατάστασις γιὰ νὰ ἐπαναστατήσῃ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                   17 Ἰανουαρίου 2020

Jan 10, 2020

536 - Ἡ λαϊκὴ ἀνάγκη βασιλέως
Ἡ Ἐρντογανικὴ διῶρυξ τοῦ Βοσπόρου


36 - Ἡ λαϊκὴ ἀνάγκη  βασιλέως

Ὁ λαὸς δὲν ζῇ μόνον μἐ ἄρτον. Ἀπαιτεῖ ὄνειρο. Ἀπαιτεῖ μεγαλεῖο. Ἡ δημοκρατία βασισμένη στὸν μῦθο τῆς ἰσότητος καταστρέφει τὸ ὄνειρο. Στὴν ὑπηρεσία καὶ μόνον τοῦ χρήματος ἡ δημοκρατία εἶναι τὸ πολίτευμα τῶν ἐπιχειρηματιῶν μέσῳ ἀσυστόλων διαφημίσεων ποὺ ὑποτάσσει τὸν λαὸ στὴν ξέφρενη ἐκμετάλλευσι μὲ τὴν αὐταπάτη τῆς ἐλευθερίας.

Ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς νὰ πλαγιάζῃ τὴν νύκτα γιὰ νὰ ὀρεινευθῇ. Κρατῶντας τον βιαίως ξύπνιο τοῦ ἀπαγορεύεις τὸ ὄνειρο καὶ τὸν ῥίχνεις στὸν καθημερινὸ ἀγῶνα πεζοδρομίου γιὰ συσώρευσι χρήματος μὲ κάθε μέσον, δηλαδὴ μὲ τὴν μετάλλαξί του σὲ μηχανὴ ποταπῶν ἀναγκῶν. Ἔτσι τὸ ζῶο γίνεται ἀνώτερο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο διότι τὸ ζῶο δὲν γνωρίζει ἀπὸ δημοκρατία καὶ ἐπιδιώκει νὰ ἀγαπηθῇ καὶ νὰ ἀγαπήσῃ ἐν μέσῳ τῶν νόμων τῆς φύσεως. Ἀποβλέπει στὴν ὑπακοὴ σὲ ἀφεντικό, σὲ θεό, ὅπως ὁ μαθητευόμενος στὸ μοναστῆρι ὑπακούει στὸν πνευματικό του δάσκαλο.

Ἐπεράσαμε στὴν Δύσι μετὰ τὸ 1945 ἀπὸ μία ἐξουθενωτικὴ μακρᾷ περίοδο δημοκρατίας καὶ σήμερα Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ εἶναι πλήρως ἐξηντλημένοι ἀπὸ ἔλλειψι ὕπνου καὶ ὀνείρων. Ἀποβλέπουν σπαρακτικὰ νὰ ἐπανεύρουν τὸν ἀπόλυτο ἡγέτη στὸν ὁποῖο θὰ παραδωθοῦν ὅπως ὁ σκύλος στὸ ἀφεντικό του ἐπιζητῶντας τὰ χάδια του καὶ τὴν ἀγάπη του.

Καὶ ἔτσι ἐπανέρχονται στὸ προσκύνιο οἱ ἡγέτες βασιλεῖς στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, διότι στὸν ὑπόλοιπο κόσμο δὲν εἶχαν ποτὲ λείψει. Ὀνομάζονται  Πούτιν, Τράμβιος καὶ Ἔρντογαν.

Γράφει ὁ φίλος μου, ὁ Ἀλέκος Παπαδόπουλος, σὲ ἄρθρο ἐπικρίνοντας τὴν ἀνάγκη ὀνείρου στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου, μὲ τίτλο: «Ὁ Ἔρντογαν ὀραματίζεται τὴν διώρυγα τοῦ Βοσπόρου καὶ αὔριο ἴσως τὸν ἥλιο μὲ τὸ φεγγάρι» ποὺ λέγει: 

«Τὸ ἐπίκαιρο θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ ἐδῶ καὶ μέρες τοὺς Τούρκους πολῖτες, δὲν εἶναι οὔτε αὐτὸ τοῦ Αἰγαίου, οὔτε οἱ ὑδρογονάνθρακες, οὔτε τὸ πολεμικό ὑλικὸ ποὺ ἀρνεῖται νὰ πωλήσει στὴ χώρα τους ἡ Αμερική. Οὔτε καὶ ἡ ἀποστολὴ στρατοῦ στὴ Βεγγάζη, ἀλλὰ τῆς διώρυγας ποὺ θέλει νὰ δημιουργήσει ὁ Ἔρντογαν στὸ Βόσπορο, γιὰ νὰ συνδέσει τὴν Μαύρη Θάλασσα στὸ βορρά μὲ τὴ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ πρὸς νότο, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι θὰ διευκολύνει ἔτσι τὴν κυκλοφορία τῶν πλοίων καὶ θὰ ἀποτρέψει τὰ ἀτυχήματα στὸ φυσικὸ στενὸ τοῦ Βοσπόρου... Ὁ Ερντογάν ὁραματίζεται,  ἀλλά καὶ ὑπόσχεται ἐθνικὰ πάρκα σὰν τὸ Χάϊντ Πὰρκ τοῦ Λονδίνου καὶ σὰν τὸ Σέντραλ Πὰρκ τῆς Νέας Ὑόρκης.

»Μὲ προβληματίζει ἡ σκέψη μήπως ὁ Ἔρντογαν ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν Νέρωνα. Μήπως καὶ θέλει νὰ περάσει στὴν ἱστορία ὡς σύγχρονος Νέρων ἤ ὡς κάποιος ἄλλος δικῆς του σύλληψης.Τὶ καὶ ἄν ὁ μὲν ἦταν αὐτοκράτωρ τῆς Ῥώμης καὶ ὁ ἄλλος κατόρθωσε νὰ αὐτοανακηρυχθεῖ αὐτοκράτωρ τῆς Τουρκίας καὶ μάλιστα ὕστερα ἀπὸ 1956 χρόνια, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἐκλείπουν οἱ αὐτοκρατορίες».

Ἡ Ἑλλὰς περιμένει τὸν αὐτοκράτωρά της γιὰ νὰ μὴν πεθάνῃ.

Δημήτρης Κιτσίκης                               10 Ἰανουαρίου 2020

Jan 1, 2020

535 - Οἱ ἥρωες ἐν ζωῇ, ἐν θανάτῳ καὶ ἐν μεταθανατίῳ ζωῇ


Ἔργο τοῦ Ῥέμπραντ


535 -  Οἱ ἥρωες ἐν ζωῇ, ἐν θανάτῳ καὶ ἐν μεταθανατίῳ ζωῇ

Σχολιαστὴς στὸ Προσωποβιβλίο: Ποία η διαφορά μεταξύ Θάνου Μικρούτσικου και Γιάννη Σπανού και ο πρώτος κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη και ο δεύτερος όχι; – Επειδή η Ελλάδα είναι το τελευταίο Σοβιέτ της ΕΕ, όπου εκτός από τα ευχολόγια των ελληνόφωνων πολιτικών  της περί «μετανάστριας Προέδρου της Δημοκρατίας» και λοιπών αναστεναγμών περί «Ισλάμ» και «προσφυγιάς» και «ανοικτών συνόρων», κοινώς σουρωτήρια, για να αντλούνται οι ψήφοι μέχρι να εξαφανιστούν και οι κομμουνιστές και τα κόμματά τους από τα αντίστοιχα των «μεταναστών»: Είναι αμαρτία να γεννιέσαι «Έλλην» κι όχι κομμουνιστής σύμφωνα με τους όρους της «ισότητας» δια μέσου της εφαρμοζόμενης φτώχειας και του κοινωνικού «ρατσισμού» υπέρ της παγκοσμιοποιημένης μάζας.Είθε η Λευτεριά να λάμψει γρήγορα στην σκλαβωμένη Ελλάδα πριν καούν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά και δεν προλάβουν οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν σκηνές απείρου κάλλους.Να πηγαίνουν οι εισφορές των Ελλήνων σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος στους μετανάστες από την μια, κι από την άλλη, σε ημέρες λιτότητας και φτώχειας, τα χρήματά τους να δίνονται στην δωρεάν κηδεία του εκλιπόντος! Για τα άλλα που πάνε σε υψηλομισθίες ΜΚΟ και επιδόματα μεταναστών λόγος ουδείς να γίνεται. Να μία Ανισότητα με το συμπάθιο δια μέσου της ισότητας!

Ἀπάντησις: Παναγιώτη ἔχεις δίκαιο γιὰ τὴν διαφορὰ τιμῆς ποὺ ἐδόθη στὸν Θᾶνο Μικρούτσικο καὶ τὸν Γιάννη Σπανὸ ποὺ ἀπεβίωσαν τὴν ἴδια περίπου χρονικὴ περίοδο. Τὸ κατεστημένο μιᾶς οἱασδήποτε κοινωνίας εὐλογεῖ τὰ γένια της. 

Π.χ. ἡ ἀθλία καμαρίλα τῶν δημοσιογράφων ποὺ σχεδὸν ὅλοι ἀρχίζουν νὰ μασᾶνε ὡς δημοσιογράφοι κομμουνιστὲς στὸν Ῥιζοσπάστη γιὰ νὰ καταλήξουν στὶς δεξιὲς ἀστικὲς ἐφημερίδες, μόλις ἀποβιώνει ἕνας ἐξ αὐτῶν πιὸ μέτριος καὶ ἀπὸ τοὺς μετρίους τὸν παρουσιάζουν ἀπὸ τὰ κανάλια ὡς ἀναπλήρωτη ἀπώλεια γιὰ τὸν πολιτισμό.Γι αὐτὸ καὶ μόνον πολὺ μετὰ θάνατον ὁ μεγάλος ἀναδεικνύεται μεγάλος. 

Ἕνα ἀπὸ τὰ χιλιάδες παραδείγματα εἶναι ὁ θάνατος τοῦ Ὁλλανδοῦ ζωγράφου Ῥέμπραντ ποὺ ἀφοῦ ἔγινε πασίγνωστος καὶ πάμπλουτος ὡς ζωγράφος τοῦ ὁλλανδικοῦ κατεστημένου τῶν ἐμπόρων τοῦ Ἄμστερνταμ ἀπεβίωσε πάμπτωχος καὶ ξεχασμένος μέχρι ποὺ ἑκατὸ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἐπανῆλθε στὸ Πάνθεον τῶν ἡρώων τῆς Ἱστορίας. 

Κι ἐγὼ κάνω τὸ "λάθος" νὰ ὑποστηρίζω τελείως ἀσυμβίβαστες ἰδεολογικὲς ὁμάδες, π.χ. τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή,τὸν ἑλληνισμὸ καὶ τὸν ὀθωμανισμό, τὴν χριστιανικὴ Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Ἰουδαϊσμό, τὴν μοναρχία καὶ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη. Συνεπῶς εἶναι σίγουρο ὅτι ὅταν πεθάνω οὐδεὶς ἀπὸ τὶς ἀντιφατικὲς αὐτὲς παρατάξεις  θὰ ἀναλάβῃ νὰ μὲ δοξάσῃ παρὰ μόνον πολλὰ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό μου. 

Αὐτὴ ἡ διαπίστωσις εἶναι ἡ ἁπλῆ ἀλήθεια καὶ δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ κάποιο εἰδικὸ καθεστώς, τὸ σοβιετικό, τὸ δημοκρατικό, τὸ φασιστικὸ κλπ. Πρέπει νὰ διαλέξῃς μεταξὺ τοῦ παρόντος καὶ τὴν ὑστεροφημία μετὰ θάνατον. Σπανίως ἐπιτυγχάνεις μὲ ἀκροβατισμοὺς νὰ τιμηθῇς καὶ ἐν ζωῇ καὶ μετὰ θάνατον. Δημήτρης Κιτσίκης

Ἀπὸ τὸ βιβλίο μου, «Ἡ Τρίτη ἰδεολογία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία» (Ἐκδόσεις Ἀκρίτας, 1990, σελίς 29): «Ὁ Ῥέμπραντ ἐκατάλαβε ὅτι εἶχε πάρει λάθος δρόμο. Σιγὰ σιγὰ ἀπομονώνεται καὶ ζωγραφίζει βιβλικὰ θέματα λουσμένα σὲ πνευματικὸ φῶς. Ὁ πίναξ του «Οἱ μαθητὲς ἐν Ἐμμαούς» εἶναι ἡ ἄρνησις τοῦ «μαθήματος τῆς ἀνατομίας». Καὶ ὁ πρώην πλούσιος ζωγράφος ποὺ τόσο ἐκτιμοῦσε τὸ ἀστικὸ κατεστημένο τῆς Ὁλλανδίας, ἀπεβίωσε ἀπομονωμένος πάμπτωχος, ἀφήνοντας μόνον τὰ ῥοῦχα του καὶ τὰ πινέλα του. Μὲ τὸν τρόπο του ὁ Ῥέμπραντ ὑπῆρξε ἕνας ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη τελικὰ τὸ πνεῦμα τῆς Ἀναγεννήσεως».

Δημήτρης  Κιτσίκης                                  1η Ἰανουαρίου 2020
Οἱ ἅγιοι ἐκτελεσθέντες ἀγωνιστὲς τῆς Κομμούνας τῶν Παρισίων τοῦ 1871
(ἱστορικὸ ντοκουμέντο ποὺ ἀφηρέθη ἀπὸ τὸ facebook ὡς ἄσεμνο!)