Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 31, 2016

335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἡ Κίνα κατακτᾷ τὸν κόσμο335 – Ποῖοι στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ ὑποστηρίζουν τὸν Τράμπ

Ἀπάντηση: οἱ Λευκοί. Γιατί; Ἀπάντηση: ἐπειδὴ κάθε εἶδος ὅταν εὑρίσκεται ὑπὸ ἐξαφάνιση ἀντιδρᾷ αὐτομάτως μὲ στόχο τὴν ἐπιβίωσή του. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἡρακλέους ὑπῆρχε στὴν Πελοπόννησο ὁ λέων τῆς Νεμέας. Σήμερα οἱ λέοντες ἔχουν ἐξαφανισθῆ στὴν Εὐρώπη καὶ ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἀγριογούρουνα, ἀπὸ τὴν Γαλλία μέχρι τὴν Ἑλλάδα.

Ἐγὼ ὑποστηρίζω τὸν Τρὰμπ ἐπειδὴ ὡς λέων, δηλαδὴ ὡς λευκὸς ὑπὸ ἐξαφάνισιν, διαμηνύει ὅτι θὰ ἀγωνισθῇ γιὰ μὴν ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο, στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, οἱ λέοντες (οἱ λευκοί). Ἀγωνίζομαι νὰ μὴν κάνουν τὰ παιδιά μου γάμο μὲ ἀλλα εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἁπλῶς ὡς θέμα ἐπιβιώσεως τοῦ εἴδους.

Βεβαίως ἡ Ὀρθοδοξία στὴν ὁποία ὡς Ἕλλην βασίζω ὅλην τὴν πνευματική μου ὕπαρξη, διδάσκει ὅτι  ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, ἀπὸ τοὺς λέοντες μέχρι καὶ τὶς ὕαινες, καὶ ὅτι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς  ἀπευθύνεται σὲ ὅλες τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις συμπεριφορᾶς τῶν εἰδῶν τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου, μὲ μόνη προτροπὴ τὴν κάποια γνώση τῆς ἑλληνικῆς .

Βεβαίως γνωρίζω ὅτι οἱ λέοντες τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς κατεσπάραξαν ἀνηλεῶς τὶς κουλτοῦρες τοῦ Τρίτου Κόσμου καὶ τὶς ἐκράτησαν γυμνὲς καὶ ἀπροστάτευτες ἐνώπιον τῶν φοβερῶν ὀδόντων τῶν λεόντων. Τὰ ἐγκλήματα τῶν Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν, ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὅλων τῶν ἰδεολολγιῶν, ξεπερνοῦν σὲ φρίκη τὰ ἐγκλήματα ὅλων  τῶν ἄλλων εἰδῶν το ζωϊκοῦ βασιλείου μὲ ἀποτέλεσμα σύσσωμος ὁ παθὼν Τρίτος Κόσμος τῶν σκούρων, μαύρων καὶ κιτρίνων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ πλανήτου (μόνον οἱ Κινέζοι ἀντιπροσωπεύουν ἑνα δισεκατομμύριο τετρακόσια ἑκατομμύρια κατοίκους!) νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο τοὺς λευκούς, κάτι ἀπαράδεκτο γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τοῦ οἰκοσυστήματος.

Ὑποχρέωσίς μου συνεπῶς, ὡς λευκὸς εἶναι νὰ ὑποστηρίξω τὴν πολιτικὴ τοῦ προέδρου Τράμπ, ἰδίως κατὰ τοῦ Ἰσλάμ ποὺ ἄν καὶ ἀποτελουμένου ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ λευκῶν, λόγῳ θύματος τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ τῶν Εὐρωπαίων, χρησιμοποιεῖ μία ἀκραία έκδοχὴ τῆς θρησκείας του γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἀπὸ προσώπου γῆς ἑβραίους καὶ χριστιανοὺς λευκούς. Οἱ λέοντες Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς δὲν εἶναι ἁπλῶς λευκοί. Εἶναι χριστιανοὶ καὶ ἑλληνογενεῖς.

Ἡ πλημμύρα τῶν ἐκ νότου καὶ ἐξ ἀνατολῆς μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῇ μὲ κριτήρια φυλετικά, πολιτιστικὰ καὶ θρησκευτικά, μὲ ἀλλαγὴ συντάγματος τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς κοινωνίας ποὺ νὰ ἀποτρέπουν μικτοὺς φυλετικοὺς γάμους, ὅπως ἀποτρέπονται τὰ ζευγαρώματα μεταξὺ διαφορετικῶν εἰδῶν ζώων τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου.

Τὸ σύστημα τῶν μιλλετίων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπέτρεψε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὴν ἐπιβίωση τῆς ὀρθοδοξίας,  τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἐπὶ 644 χρόνια (1280-1924), ἐνῷ τὸ ἀμερικανικὸ μέλτινγκ πότ μέσα σὲ ἑκατὸ χρόνια σχεδὸν ἐξηφάνισε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (I am Greek, περιορίζεται νὰ λέγῃ ὁ Ἑλληνοαμερικανὸς κύριος Smith ποὺ ἔχει ἀποβάλλει μέχρι καὶ τὸ ὄνομά του). Ἐπίσης, τὸ εὐρωπαϊκὸ σύστημα ἐνσωματώσεως καὶ τῶν ἑβραίων στὸ ἐθνοκράτος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κοινοῦ διαβατηρίου, ἐκινδύνευσε νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν ἑβραϊσμό, κάτι ποὺ προωθοῦσε μὲ ἔντονα αἰσθήματα ἀνθεβραϊσμοῦ ὁ ἑβραῖος Κὰρλ Μάρξ.  Εὐτυχῶς ὁ εὐρωπαϊκὸς ἀντισημισμὸς ποὺ ἐπανῆλθε στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος ὑπεχρέωσε τὸν Θεόδωρο Χέρτζλ νὰ προωθήσῃ τὴν ἵδρυση κράτους τοὺ Ἰσραήλ.

 Ὁ Χὲρτζλ θὰ ἔδιδε τὴν πρέπουσα ἀπάντηση στὸν Ὀμπάμα σήμερα: Μεταξὺ δημοκρατικοῦ Ἰσραήλ (δηλαδὴ ἰσραηλινοῦ μέλτινγκ πότ) καὶ ἑβραϊκοῦ Ἰσραήλ (χωρὶς Παλαιστινίους) ὁ σιωνισμὸς προτιμᾷ τὸ δεύτερο. Καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ ὡς ἕλλην Χέρτζλ,  διαλαλῶ: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Ἑλλάδος καὶ ὀρθοδόξου (χωρὶς μουσουλμάνους) Ἑλλάδος, ἐπιλέγω τὴν δεύτερη.

Ὅλοι οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοί, καὶ συγκεκριμένα ἡ αὐριανὴ Γαλλία τῆς θηλυκῆς ντὲ Γκὼλ, τῆς Μαρὶν Λὲ Πέν, διαλαλοῦν: Μεταξὺ δημοκρατικῆς Εὐρώπης καὶ λευκῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐπιλέγουμε τὴν δεύτερη. Γι'αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ὑποστηρίζουμε τὸν Τράμπ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 1 Ἰανουαρίου 2017

Dec 25, 2016

334 – Τὸ ἀγκάλιασμα Τράμπ-Πούτιν σηματοδοτεῖ τὸν νέο Ἄξονα κατὰ τῆς Κίνας

Στόχος: Ἡ περικύκλωση τῆς Κίνας


334 – Τὸ ἀγκάλιασμα Τράμπ-Πούτιν σηματοδοτεῖ τὸν νέο Ἄξονα κατὰ τῆς Κίνας

Στὶς 25 Σεπτεμβρίου 1936 συνήφθη διμερὴς μυστικὴ συμφωνία μεταξὺ Γερμανίας καὶ Ἰταλίας ποὺ ὠνομάσθη ὁ Ἄξων τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων κατὰ τῶν ἀστικῶν κοινοβουλευτικῶν δυνάμεων τοῦ φιλελευθερισμοῦ ἐν ὄψει τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ποὺ ἤδη ἐσχεδιάζετο ἀπὸ τὸ 1933. Τὸ 1939 καὶ τὸ 1940 δύο ἐπιπρόσθετες ἐπαναστατικὲς δυνάμεις, μὲ πρόσθετα σύμφωνα, συνεδέθησαν στὸν Ἄξονα, ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ ἡ ἀντιδυτικὴ Ἰαπωνία.

Ὁ στόχος ἦταν πεντακάθαρος. Διὰ τοῦ πολέμου νὰ κατακρημνισθῇ ἡ δικτατορία τῶν πολυεθνικῶν τραπεζῶν. Ἐὰν ἡ Γερμανία, τὸ 1941, δὲν εἶχε κάνει τὸ τεράστιο λάθος νὰ σπάσῃ τὴν συμφωνία ὡς πρὸς τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ νὰ τῆς ἐπιτεθῇ, οἱ δυνάμεις τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ θὰ εἶχαν κερδίσει τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἡ σοσιαλδημοκρατία τῶν τραπεζῶν τῶν Ῥοῦσβελτ-Τσῶρτσιλ θὰ εἶχε ἡττηθῆ καὶ τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία θὰ εἶχαν συνομοσποδιοποιηθῆ. Τὸ ἀντιδυτικὸ μένος ἀπὸ τὴν Γερμανία μέχρι τὴν Ἰαπωνία διὰ μέσου τῆς ΕΣΣΔ θὰ εἶχε ἐξέλθη νικητὴς καὶ ὁ δυτικὸς πολιτισμὸς ὡς παρεξήγηση τοῦ ἑλληνισμοῦ, θὰ εἶχε λάβει τέλος ὑπὲρ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Ἐφ’ὅσον ἡ παγκόσμια Ἰστορία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἰσχὺ τοῦ χρήματος τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, ἔγκλημα καὶ ἰμπεριαλισμὸς εἶναι ἀναπόφευκτες συνέπειες καὶ ὅλες οἱ δυτικὲς αὐτοκρατορίες ἦσαν ἐπεκτατικές, σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς δύο μοναδικὲς οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες τοῦ παρελθόνοτς., τὴν κινεζικὴ καὶ αὐτὴν τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Ἐδῶ δὲν ἀξιολογῶ, ἀναλύω. Στὴν οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία, ἡ ἰδέα ποὺ προϋπάρχει στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, εἶναι ὁ συμπαντικὸς ἑλληνισμὸς ποὺ εἶναι συνάμα σύμπαν καὶ κέντρο συνεπῶς μὴ ἐπεκτατικός.

Ἡ μυστικὴ συμφωνία Τρὰμπ-Πούτιν τοῦ 2016 στοχεύει τὴν συγκρότηση Ἄξονος κατὰ τῆς Κίνας ποὺ ὄχι μόνον βάζει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ παγκοσμία ἰσχὺ τῶν ΗΠΑ (make America great again) ἀλλὰ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ παγκοσμίως τὸν κινεζικὸ πολιτισμό. Ἐνδεχομένη πολεμικὴ νίκη τοῦ Ἄξονος θὰ καταστρέψῃ τὸν σινισμὸ ὑπὲρ τοῦ ἑλληνισμοῦ, μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Ἰρὰν, εἰς βάρος τοῦ ἀραβικοῦ ἰσλαμισμοῦ ποὺ ἀναποφεύκτως θὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν Κίνα.

Τὸ κοινὸ ἀδυνατεῖ νὰ παρακολουθήσῃ τὴν πορεία τῆς παγκοσμίας πολιτικῆς ἐπειδὴ ἄγεται καὶ φέρεται, θέλοντας καὶ μή, ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα τὸ ἀποπροσανατολίζουν ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῶν τραπεζῶν ποὺ πολιτικὰ ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ τὴν σοσιαλδημοκρατία, ἀριστερὴ πτέρυγα τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. Ἔτσι ἑρμηνεύουν τὴν δήλωση τοῦ Πούτιν γιὰ ἐνίσχυση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τῆς Ῥωσίας καὶ τὴν ἀμέσως ἀκολουθουμένη δήλωση τοῦ Τρὰμπ γιὰ παράλληλη ἐνίσχυση τοῦ ἀμερικανικοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου, ὡς ἐπανάληψη τοῦ ῥωσοαμερικανικοῦ ψυχροῦ πολέμου τῆς σοβιετικῆς περιόδου.

Ἀπόδειξη τῆς διαστρεβλωμένης εἰκόνας ποὺ παρουσιάζουν ἐσκεμμένως τὰ δυτικὰ ΜΜΕ εἶναι ἡ ἐκτεταμένη κάλυψη τῶν ἀπιθάνων δηλώσεων τοῦ σοσιαλδημοκράτη Ὀμπάμα, παρέα μὲ τὸ ζεῦχος Κλίντον, ὅτι ἡ Ῥωσία εἶναι μία μικρὴ ἀνίσχυρη χώρα, ἐνῷ συνάμα εἶναι δῆθεν ἡ κυρία ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερική, καὶ ὄχι ἡ Κίνα.

Στὴν πραγματικότητα μία ἐπίσημη ἀποτίμηση τῆς πυρηνικῆς ἰσχύος τῶν ὑπερδυνάμεων, στὸ τέλος τοῦ 2016, δείχνει ὅτι ἀπὸ τὶς 15.500 πυρηνικὲς κεφαλὲς ποὺ εἶναι παροῦσες στὶς χῶρες τοῦ πλανήτου, 7.100 ἀνήκουν στὶς ΗΠΑ καὶ 7.300 στὴν Ῥωσία, ἤτοι 14.400 γιὰ ΗΠΑ- Ῥωσία. Ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες 1.100 πυρηνικὲς κεφαλὲς μόνον 260 κατέχει ἡ Κίνα! (καὶ 300 ἡ Γαλλία, 215 ἡ Ἀγγλία, 140 τὸ Πακιστάν, 110 ἡ Ἰνδία, 80 τὸ Ἰσραὴλ καὶ 8 ἡ Βόρειος Κορέα καὶ ... 0 ἡ Ψοφοελλάς!)

Ἡ μυστικὴ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὺ Τρὰμπ καὶ Ῥωσίας, ἀκόμη καὶ πρὸ τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν τοῦ Νοεμβρίου 2016, γιὰ τὴν συγκρότηση ἀμερινανορωσικοῦ Ἄξονος ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σαλέψῃ τὸ μυαλὸ τῶν Ὀμπάμα-Χίλλαρυ ποὺ ἐξεδήλωσαν τὸν πανικό τους μὲ ὕβρεις, προβλέπει τὴν συντονισμένη αὔξηση τοῦ πυρηνικοῦ ὁπλοστασίου τῶν δύο ὑπερδυνάμεων ἐν ὄψει μελλοντικοῦ πολέμου κατὰ τὴς Κίνας. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ θὰ συμμετέχῃ καὶ τὸ Ἰράν ἀλλὰ καὶ τὸ Ἰσραὴλ ποὺ θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ εὐθυγραμμισθῇ μὲ τὸ δίδυμο ΗΠΑ-Ρωσίας.

Συμβουλεύω στοὺς Ἑλλαδῖτες νὰ παύσουν νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὶς ἀπὸ δεκαετίες ἠλίθιες προβλέψεις τους περὶ ἐπικειμένου ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, προβλέψεις ποὺ ἐπανέρχονται μονότονα κάθε καλοκαῖρι γιὰ προθέρμανση τῶν μυῶν τῆς ἀνυπάρκτου ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς στρατιωτικῆς μηχανῆς καὶ ἀντ’ αὐτοῦ νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τοὺς Τούρκους τῆς ἀπέναντι ὄχθης στὰ πλαίσα τοῦ ἀμερικανορωσικοῦ Ἄξονος.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         25 Δεκεμβρίου 2016Dec 18, 2016

333 – Γιατί ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση εἶναι ἡ μόνη λύση

Πούτιν καὶ Τράμπ


333 – Γιατί ἡ ἑλληνοτουρκικὴ ἕνωση εἶναι ἡ μόνη λύση

Τώρα, παρὰ ποτέ, ἡ πιθανότης πραγματοποιήσεως ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἑλληνισμὸς καὶ ὁ τουρκισμὸς προέβαλαν ὡς μοναδικὴ λύση, μετὰ τὴν ἀποσύνθεση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, εὑρίσκεται πρὸ τῶν πυλῶν. Γιατί;

α) Διότι εἴμεθα, οἱ Ἀθηναῖοι, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἕνας μεγαλοφυὴς ἀλλὰ ἀνίκανος στὴν πράξη λαός. Τὴν ὀνομασία «Γραικύλο» μᾶς τὴν ἔδωσαν ἄλλοι Ἕλληνες, οἱ Ῥωμαῖοι, ὅταν διέσχισαν τὴν Ἀδριατικὴ καὶ μᾶς κατέλαβαν, ἤδη στὸν δεύτερο αἰῶνα πρὸ Χριστοῦ. Ἔκτοτε, κράτος δὲν οἰκοδομήσαμε ποτέ. Ἀπὸ τὸ Ῥωμαϊκὸ ἐπέρασαμε στὸν Ὀθωμανικὸ καὶ αὐτὸ ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια. Τὸ ἀθηναϊκὸ κρατίδιο τοῦ 1821 ἱδρύθη γιὰ νὰ μᾶς γελοιοποιήσῃ  τελείως.

Ὁ Τοῦρκος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ὁ Πρεσβύτερος, ἀμόρφωτος μέν, ἀλλὰ μεγαλοφυὴς, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα στενὸς σύμβουλος, μοῦ ἐπανελάμβανε: «Δημήτριε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἴμεθα ἀνίκανοι νὰ οἰκοδομήσουμε κράτος, ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι στὸν διάβα τῆς Ἱστορίας τους, ὠργάνωσαν πάμπολλα ἐπιτυχημένα κράτη ἀπὸ τὸν Εἰρηνικὸ μέχρι καὶ τὴν Ἀδριατική.

Ὁ Μακεδὼν Ἴων Δραγούμης, στὸ βιβλίο του, «Ὅσοι Ζωντανοί», ἔγραψε τὸ 1911, τὴν ἑξῆς φράση ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ ἀχώριστος φίλος του Ἀθανάσιος Σουλιώτης: «Ὁ βασιλιὰς Ἀλέξανδρος ποῦ εἶναι; Αὐτὸς ἤτανε σωστὸς βασιλιὰς τῆς Ἀνατολῆς πού, ἀφοῦ ἐξευτέλισε τοὺ Ἕλληνες, πῆρε τὴν κόρη τοῦ Δαρείου γυναῖκα καὶ κατάχτησε τὴν Ἀνατολή».

Ἐγώ, ὁ Ἀθηναῖος, ἠθέλησα νὰ νυμφευθῶ Σπαρτιάτισσα καὶ ὠνόμασα υἱό μου, Ἆγι Δ΄, σοσιαλιστὴ σπαρτιάτη βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἔλαβε τὸ διδακτορικό του ἀπὸ τὸν Ἰνστιτοῦτο Μὰξ Πλὰνκ ἀστροφυσικῆς τοῦ Μονάχου, ἐνυμφεύθη  Περσίδα καὶ ἔμαθε φαρσί, δηλαδὴ περσικά, ἐνῷ ἄλλος μου υἱὸς ἐγκατεστάθη στὴν Ἰνδία καὶ ἔμαθε σανσκριτικά.

β) Διότι συρρικνώσαμε τοὺς Ἕλληνες σὲ Ἀθηναίους ποὺ εἶναι φθονεροί, ἐπιζητοῦν τὸν θάνατο τοῦ Θάνου Πλεύρη, εἶναι ὑβριστὲς καὶ βωμολόχοι (ὅταν ξένοι ἐπιστρέφουν ἀπὸ ταξίδι στὴν Ἑλλάδα, τὶς μόνες ἑλληνικὲς λέξεις ποὺ οἱ Ἕλληνες τοὺς ἔμαθαν εἶναι βωμολοχίες), εἶναι ἀντιγραφεῖς σὲ ὅλα, εἰδικὰ ὅμως στὰ φράγκικα, θεωροῦν ὑψίστη πράξη πατριωτισμοῦ νὰ ὑβρίζουν τὸν γείτονα, ἐνῷ οἱ ἴδιοι ἔχουν χνῶτα ποὺ βρωμᾶνε («ἡ πατρίδα σου ἡ γελοία», ἡ Ιταλία, τραγουδᾷ ἡ Σοφία Βέμπο στὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ. Οἱ Ἐαμοβούλγαροι καὶ οἱ Μογγόλοι Τοῦρκοι!). Ἐπὶ πλέον, καλύπτουν τὰ πρόσωπά τους μὲ στάχτη σὰν μπαμποῦλες γιὰ νὰ φοβίσουν τοὺς ἀντιπάλους τους καὶ κρύβονται συστηματικὰ στὰ κοινωνικὰ δίκτυα καὶ τὰ ἱστολόγια ὀπίσω ἀπὸ ψευδώνυμα γιὰ νὰ βωμολοχοῦν ἀνενόχλητα.

γ) Διότι τὸ ἡνωμένο Αἰγαῖο καθιστᾷ τὸ κέντρο τοῦ κόσμου. Ὅσο τὸ κρατοῦσε ἡνωμένο ἐπὶ 1500 χρόνια ἡ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία καὶ ἐπὶ ἄλλα 400 χρόνια ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, τὸ Αἰγαῖο παρέμενε τὸ κέντρο τοῦ κόσμου, ἕως ποὺ οἱ Μεγάλες Δυνάμεις κατεσπάραξαν τὰ μέλη του, ὁ καθένας ἀρπάζοντας ἕνα κομμάτι, χρησιμοποιῶντας τὸ διαλυτικὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ.

δ) Διότι ἡ ἑνότητα τοῦ Αἰγαίου προϋποθέτει οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία. Γιὰ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ ἡ ἑνωτικὴ αὐτὴ αὐτοκρατορία, γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια ἦταν ἡ ῥωμαϊκή. Σήμερα, δύναται νὰ ἀνασυσταθῇ ὑπὸ μορφὴν ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας, μὲ μονάρχη στὴν Κωνσταντινούπολη,  ἀσχέτως θρησκείας ἤ γλώσσας.

ε) Διότι ἡ πλήρης κατάρρευση τῆς Εὐρώπης, λόγῳ τῶν παραλόγων χειρισμῶν τῶν εὐρωκρατῶν τῶν Βρυξελλῶν, ἀφήνει ὡς μόνον βασικὸ παίκτη στὸ Αἰγαῖο τὴν Ἀμερική, ποὺ λόγῳ τῆς ἀνόδου στὴν ἐξουσία τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀποφασισμένος νὰ κλείσῃ τὸν δρόμο τοῦ Αἰγαίου πρὸς τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη τῆς Κίνας, εἶναι ἔτοιμος νὰ συνεννοηθῇ μὲ τὴν Ῥωσία γιὰ νὰ οἰκοδομηθῇ αὐτὸ τὸ ἀντικινεζικὸ αἰγαιακὸ τοῖχος.

Νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸ τέλος τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος, ὁ Χριστόφορος Κολόμβος ποὺ προσεπάθη νὰ περάσῃ ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο γιὰ νὰ φθάσῃ μέχρι τὴν Ἰνδία καὶ νὰ προμηθευθῇ μπαχαρικὰ γιὰ τὴν ἰσπανικὴ Αὐλή, ἀπεκλείσθη ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ τότε, στὴν ἀπελπισία του, ἀπεφάσισε νὰ πλεύσῃ πρὸς Δυσμάς, γιὰ φθάσῃ στὴν Ἰνδία μέσῳ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, καὶ ἔτσι ἀνεκάλυψε τὴν Ἀμερικὴ ποὺ ὠνόμασε Δυτικὲς Ἰνδίες.

Ἀλλὰ γιὰ νὰ κοπῇ ὁ δρόμος τῆς Κίνας, μέσῳ τῆς ὁδοῦ τῆς Μετάξης στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τῆς θαλασσίας ὁδοῦ στὸν Πειραιᾶ, χρειάζεται τεῖχος ποὺ θὰ ἀναγείρῃ μία αὐτοκρατορία, ἕνα κράτος τοῦ Αἰγαίου, τὸ ὁποῖο θὰ ἐλέγχῃ καὶ τὶς δύο ὄχθες τοῦ πελάγους αὐτοῦ. Καὶ ἐπειδὴ οὔτε ἡ Ῥωσία, οὔτε ἡ Ἀμερικὴ δύνανται νὰ ἀναγείρουν αὐτὸ τὸ τεῖχος χωρὶς τὴν συγκατάθεση τῆς ἄλλης, ὑποχρεωτικὰ πρέπει νὰ συνεργασθοῦν σὲ μορφὴ «Νέας Γιάλτας».

Ὁ ἐθνικισμὸς τῆς ἑλληνικῆς ἤ τῆς τουρκικῆς Μεγάλης Ἰδέας, ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ εἶναι σὲ θέση ἀπὸ μόνο του, νὰ ἑνώσῃ ὅλον τὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο διὰ τὴς βίας. Συνεπῶς, μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία καθίσταται ἡ μόνη λύση, ἐκτὸς καὶ μία ἀπύθμενη μωρία ἐπιτρέψει στοὺς ἄραβες τζιχαδιστὲς νὰ ἁπλώσουν τὰ δίχτυά τους ἐπὶ τῶν κεφαλῶν Τούρκων καὶ Ἑλλήνων.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 18 Δεκεμβρίου 2016

Dec 13, 2016

332 – Μετὰ τὴν δήλωση Παρασκευοπούλου: Σύγκλιση ἤ ῥήξη;

Χριστὸς καὶ Ἐπανάσταση: Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2008
332 – Μετὰ τὴν δήλωση Παρασκευοπούλου: Σύγκλιση ἤ ῥήξη;

Τὸ πρόβλημα εἶναι διαρκές: διαιώνιση τοῦ κατεστημένου ἤ ἐπανάσταση; Τὸ ἀστικὸ κατεστημένο, κραδαίνοντας τὸ λουκάνικο τῆς δημοκρατίας, μέσῳ τοῦ ἀστικοῦ κοινοβουλίου χωνεύει στὸν στόμαχό του μὲ τὰ ὑγρὰ τῆς διαπλοκῆς, τώρα καὶ διακόσια καὶ πλέον χρόνια, κάθε βιαία ἐπαναστατικὴ προσπάθεια. Ἡ ἱστορία τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου μετὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἐπ’ αὐτοῦ τὸ καλύτερο βιβλίο: Κάθε φορὰ ποὺ τὰ ἄκρα δέχονται, μέσῳ ἐκλογῶν νὰ εἰσέλθουν στὴν Βουλὴ, ξεκινᾷ ἡ πέψη τοῦ βουλευτικοῦ στομάχου μέσῳ τῆς ἐκροῆς τῶν  χωνευτικῶν ὑγρῶν. 

Ἔτσι, ἀκροαριστεροί, ὅπως ὁ Ἀριστείδης Μπριὰν ἤ ὁ Κλεμανσώ, ἀφοῦ εἰσῆλθαν στὴν Βουλὴ, ἐγλίστρησαν πρὸς τὸ κέντρο τῶν ἑδράνων τοῦ γαλλικοῦ κοινοβουλίου καὶ ἔγιναν ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ τοῦ ἀστικοῦ κράτους. Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει μόνον στὴν Γαλλία. Στὴν Ἑλλάδα πρώην κομμουνιστὲς εὑρίσκονται σήμερα στὴν κυβέρνηση, πρώην ἐπαναστατικὰ πρωτοπαλίκαρα τῆς ἄκρας δεξιᾶς ἀφομοιώθησαν στὴν κοιλιὰ τῆς ἀστικῆς Νέας Δημοκρατίας.

Βεβαίως, πάντα ὑπάρχει, ἄν καὶ σπανιότατα, ἡ ἐξαίρεση, ὅπως αὐτὴν τοῦ ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ κόμματος τῆς Γερμανίας τοῦ 1933. Ἀλλὰ ὁ Φιντὲλ Κάστρο καὶ τόσοι ἄλλοι ἐπαναστάτες δὲν κατέλαβαν τὴν ἐξουσία  εἰσερχόμενοι σὲ ἀστικὴ Βουλή. Εἴτε ἐπῆραν τὰ βουνά, εἴτε ἔκαμαν πραξικόπημα. Αὐτὸ ποὺ λείπει στὸν Εὐρωπαῖο εἶναι ἡ κινεζικὴ ὑπομονή, τὸ οὐοὺ οὐέει. Ὁ Μάο ἐπῆρε τὴν ἐξουσία μετὰ ἀπὸ 22 χρόνια στὴν ὕπαιθρο. Στὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ οἱ ἐπαναστάτες συνεχίζουν τὸ ἀντάρτικο στὰ βουνά, ἐπάνω ἀπὸ πενῆντα χρόνια!

Ἐκτὸς τοῦ καρότου τῆς εἰσόδου στὴν Βουλή, τὸ ἀστικὸ κατεστημένο χρησιμοποιεῖ τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν ἐπαναστατικῶν ἄκρων: κομμούνια ἐναντίον φασιστοειδῶν. Εἶναι πάντα ἔτοιμοι νὰ προσφέρουν πιστοποιητικὰ καλῆς διαγωγῆς ἐφ’ ὅσον οἱ ἐπαναστάτες προωθήσουν τὶς ἰδέες τους χωρὶς βία. Ἀλλὰ χωρὶς βία ῥήξη καὶ ἀνατροπὴ δὲν γίνεται καὶ δὲν ἔγινε ποτέ.

Στὴν Γαλλία, οἱ ἀναρχικοὶ συστηματικὰ ἐγελοιοποίησαν τὸν γαλλικὸ ἐθνικὸ ὕμνο χωρὶς νὰ ἐγκλεισθοῦν στὶς φυλακές. «Τὰ παιδία παίζει», ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν. Τὸ νὰ κάψῃς τὴν ἐθνικὴ σημαία στὴν ὁποία δὲν πιστεύεις δὲν ἔχει τὸ παραμικρὸ ἀποτέλεσμα στὸν ὑποτιθεμένο ἀγῶνα κατὰ τοῦ κατεστημένου. Ἆσε τὸν γελωτοποιὸ Πανούση νὰ διακωμωδῇ τὴν γαλανόλευκο. Ἀποτέλεσμα μηδέν.

Ἤδη, ἀπὸ καιρό, τὸ ΚΚΕ ὁμιλεῖ γιὰ ῥήξη καὶ ἀνατροπή, ἀλλὰ οὔτε ῥήξη οὐτε ἀνατροπὴ δὲν βλέπουμε. Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΚΚΕ ἐμφανίζονται φρόνιμοι στὰ κανάλια καὶ ἀνταλλάσσουν ἀπόψεις μὲ τοὺς ἀστοὺς βουλευτές. Ὁ κ. Παρασκευόπουλος, βουλευτὴς τοῦ Σύριζα καὶ πρώην ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ἐλπίζει ὅτι καὶ ὁ Κασιδιάρης θὰ βάλῃ μυαλὸ καὶ δὲν θὰ χαστουκίζῃ πλέον τὶς κυρίες στὴν τηλεόραση ὥστε νὰ τὸν καλέσῃ καὶ πάλι ὁ δημοσιογράφος Παπαδάκης καί, ποῖος γνωρίζει, νὰ γίνῃ καὶ ὑπουργός, φυσικὰ ἀφοῦ προηγηθῆ ὁ Λεβέντης ποὺ περιμένει ἀνυπομόνως στὸν προθάλαμο τοὐλάχιστον 30 χρόνια.

Ἄλλο τὸ παιχνίδι τῆς ἐξουσίας καὶ ἄλλο τὸ παιχνίδι τῆς θυσίας. Ἄλλο ὁ Καῖσαρ καὶ ἄλλο ὁ Χριστός. Ὁ Καῖσαρ, τὸ κατεστημένο, κατηγορεῖ τὸν Βροῦτο, τὸν ἀνταγωνιστή, γιὰ ἐγκληματία. Φυσικὰ καὶ ἡ πολιτικὴ εἶναι ἔγκλημα ἀπὸ οἱαδήποτε θέση, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἦτο πολιτική.

Ἐγκληματίες οἱ φιλελεύθεροι, μὲ ΝΑΤΟ καὶ Γκουαντανάμο, ἐγκληματίες οἱ κομμουνιστὲς μὲ Στάλιν, ἐγκληματίες οἱ φασιστὲ μὲ Χίτλερ. Καὶ σωστά. Δὲν γίνεται ὀμελέτα χωρὶς νὰ σπάσῃς αὐγά. Ἀλλὰ κομμουνιστὲς καὶ φασιστὲς δύνανται νὰ συνεννοηθοῦν γιὰ νὰ σπάσουν τὰ αὐγὰ στὸ κεφάλι τῶν φιλελευθέρων προτοῦ τὰ σπάσουν, κατόπιν, ὁ εἷς κατὰ τοῦ ἄλλου στὰ κεφάλια τους. Ἐνῶ κοκορομαχοῦν, φασιστὲς κατὰ κομμουνιστῶν, οἱ φιλελεύθεροι εὐφραίνονται καὶ χαίρονται τὴν ὀμελέτα. Καὶ αὐτὸ συνεχίζεται διακόσια χρόνια τώρα, αὐτὸ ἔγινε τὸ 1945 μὲ τὴν πτώση τοῦ φασισμοῦ καὶ τὸ 1989 μὲ τὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ ὁ θεῖος Σὰμ συνεχίζει νὰ ταξιδεύῃ ἀνενόχλητος, ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία μέχρι τὴν Λατινικὴ Ἀμερική.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁ Χριστός. Ὑπάρχει καὶ ἡ θυσία. Ἄλλο Καῖσαρ καὶ ἄλλο Χριστός. Ὑπάρχει τὸ χρῆμα, ἀλλὰ  ὑπάρχει καὶ ὁ θάνατος μὲ μελλοντικὴ ζωή. Ὑπάρχει Ἀλέξανδρος καὶ ὑπάρχει Διογένης. «Ἄν δὲν ἤμουν Ἀλέξανδρος θὰ ἤθελα νὰ ἤμουν Διογένης», εἶπε ὁ στρατηλάτης καὶ ἀπεβίωσε στὰ τριάντα τρία του στὶς ἀγκαλιὲς τοῦ χαρεμιοῦ μὲ τὸ ποτὸ στὸ χέρι, ἀφοῦ δὲν ἔγινε Διογένης. Εἶμαι Διογένης καὶ ποτὲ Ἀλέξανδρος, ἀνεφώνησε ὁ Χριστὸς ἐπάνω στὸν σταυρὸ καὶ παραμένει ζωντανὸς μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια. Ἐπαναστάτες, διαλέξατε καὶ πάρετε!


Δημήτρης Κιτσίκης                                             13 Δεκεμβρἰου 2016 

Dec 6, 2016

331 – 1919-2016 - Γιατί ὁ κόσμος θέλει φασισμό
Viva la muerte!


331 – 1919-2016 - Γιατί ὁ κόσμος θέλει φασισμό

31 Ἰουλίου 1914 - Ὁ Ζὰν Ζωρὲς δολοφονεῖται ἀπὸ νεαρὸ γάλλο ἐθνικιστή. Γιατί; Γιὰ τὰ λόγια του ποὺ εἶχε ἐκφωνήσει στὴν γαλλικὴ Βουλή, στὶς 7  Μαρτίου 1895, καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Τρότσκι, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ μπολσεβικικοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, τοῦ λαϊκοῦ αὐτοῦ στρατοῦ ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Ζωρὲς στὸν λόγο του αὐτόν, εἶχε προτείνει τὸ 1895, ὡς  ἀντιστάθμισμα στὸν πόλεμο, λέγοντας, τὸ 1917: «Ὁ Ζωρές, ἀθλητὴς τῆς ἰδέας, ἐπέσε στὴν ἀρένα πολεμῶντας τὴν πλέον φοβερὴ μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητος, τὸν πόλεμο. Καὶ θὰ παραμείνῃ στὴν μνήμη τοῦ μέλλοντος ὡς ὁ πρόδρομος, ὡς τὸ πρότυπο τοῦ ἀνωτέρου ἀνθρώπου  [τοὺ ἥρωος] ποὺ πρέπει [ὑποχρεωτικά] νὰ γεννηθῇ μέσα ἀπὸ τὶς ὀδύνες καὶ τὶς πτώσεις, τὶς ἐλπίδες καὶ τὸν ἀγῶνα». Ὁ ἥρως λοιπόν, ποὺ γνωρίζει, ἀνώτερος τῆς πλέμπας, ποὺ διαμορφώνει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, θὰ νικήσῃ τὸν πόλεμο τοῦ χρήματος, καταργῶντας τὸ χρῆμα.

Ἰδοὺ τί ἔλεγε ὁ Ζωρὲς στὸν λόγο του αὐτόν: «Ἐνῷ ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ ὅλες οἱ κυβερνήσεις θέλουν τὴν εἰρήνη, παρὰ ὅλα τὰ συνέδρια, παρὰ τὴν διεθνῆ φιλανθρωπία,...ἡ βίαιη καὶ χαοτικὴ κοινωνία σας, άκόμη καὶ ὅταν θέλῃ τὴν εἰρήνη, ἀκόμα καὶ ὅταν εὐρίσκεται σὲ κατάσταση φαινομενικῆς ἡσυχίας, φέρει τὸν πόλεμο, ὅπως ἕνα κοιμώμενο σύννεφο φέρνει τὴν μπόρα. Κύριοι, ὑπάρχει ἕνα μόνον μέσον νὰ καταργηθῇ ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν λαῶν, εἶναι  νὰ καταργηθῇ ὁ οἰκονομικὸς πόλεμος».

Μετὰ τὴν νίκη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὶς ἀμερικανικὲς ἐκλογὲς τῆς 8ης Νοεμβρίου 2016, καὶ πρὶν ἀκόμη ἀναλάβῃ τὴν προεδρικὴ ἐξουσία, τὸν Ἰανουάριο 2017, ἡ τελικὴ ἀναμέτρηση ΗΠΑ-Κίνας ποὺ ξεκίνησε τὸν πλανητικὸ πόλεμο μὲ τὸν νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας στὸ Βελιγράδι, στὶς 24 Μαρτίου 1999, συγκεκριμενοποιεῖται. Γιατί; Διότι στὴν κομμουνιστικὴ Κίνα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, τὸ 1976, καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Ντὲνγκ Σιάοπινγκ, ὁ λαϊκὸς ἐπαναστατικὸς ἀγὼν κατὰ τοῦ οἰκονομικοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀντεκατεστάθη μὲ τὴν ἀντιγραφὴ τοῦ οἰκονομισμοῦ γιὰ νὰ ὑπερισχύσῃ ἡ κομμουνιστικὴ Κίνα ἐπὶ τῆς καπιταλιστικῆς Ἀμερικῆς. Καὶ τὸ ἐπέτυχε. Καὶ τὸ 2016, ἡ οἰκονομικὴ ἰσχὺς τῆς Κίνας ἀπειλεῖ τὴν οἰκονομικὴ ἐπικυριαρχία τῆς Ἀμερικῆς, ὅπως τὸ 1914,  ἡ οἰκονομία τῆς Γερμανίας ἀπειλοῦσε τὴν οἰκονομικὴ κυριαρχία τῆς Ἀγγλίας.

Ὅταν παίζῃς τὸ οἰκονομικὸ παιχνίδι τῆς ἐπικυριαρχίας, ὁ πόλεμος γιὰ τὸ χρῆμα, γιὰ τὴν διαιώνιση τοῦ χρήματος, ποὺ ἁπλῶς περνᾷ ἀπὸ χέρια σὲ ἄλλα χέρια, διαιωνίζεται. Καὶ ὁ κομμουνιστικὸς διεθνισμός, μέσῳ χρηματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ, χάνει τὴν ἔννοια του τῆς κατεδαφίσεως τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας τοῦ χρήματος. Προτιμότερο τότε ἀπὸ τὴν πάλη τῶν τάξεων ποὺ στέλνει τὸν θυρωρὸ ἀπὸ τὸ ἰσόγειο στὸ ῥετιρέ, καὶ τὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ τὸν πέμπτο στὸ ἰσόγειο, εἶναι ἡ συνεργασία τῶν τάξεων πρὸς χάριν μίας κοινῆς πατρίδος ποὺ τὸν ἐσωτερικὸ ἐμφύλιο πόλεμο τὸν ἐξάγει πέραν τῶν συνόρων τῆς χώρας. Διότι ἀπὸ τοὺς δύο πολέμους, ὁ χειρὀτερος εἶναι ὁ ἐσωτερικός,  ὁ ἐμφύλιος πόλεμος.

Αὐτὸ ἐκατάλαβε ὁ Μουσολίνι ποὺ ἀπὸ διεθνιστὴς κομμουνιστὴς πρὶν ἀπὸ τὸ 1914, ἔγινε ἐθνικιστὴς φασιστής, ὑπερασπίζοντας τὴν συνεργασία τῶν τάξεων πρὸς χάριν τῆς κοινῆς πατρίδος τῶν Ἰταλῶν κατὰ τῶν ἄλλων πατρίδων, μὲ πολιτικὸ ὅμως  ἔλεγχο τοῦ χρήματος. Διότι ὁ λαὸς προτιμᾷ νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ ὁλοκληρωτικὸ κράτος ποὺ τοῦ δίδει τὸ ὄνειρο τῆς κοινῆς πατρίδος, τῆς οἰκογενείας καὶ τῆς κοινῆς θρησκείας, παρὰ νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν πολυθρύλητη δημοκρατία, ποὺ τοῦ δίδει τὸ ποταπὲς ὄνειρο τῆς εὐμάριας τοῦ καταναλωτισμοῦ.

Στὸν μεσοπόλεμο, τὰ δύο ὁλοκληρωτικὰ  καθεστῶτα, τὸ φασιστικὸ καὶ τὸ κομμουνιστικό, ἐξαπέλυσαν ὁ εἰς κατὰ τοῦ ἄλλου, ἕναν ἀδυσώπητο ἐμφύλιο πόλεμο, ποὺ κατέληξε, τὸ 1945 γιὰ τὸ φασιστικό, τὸ 1989, γιὰ τὸ κομμουνιστικό, στὴν ὁλοκληρωτική τους ἧττα πρὸς χάριν τῆς δημοκρατικῆς δικτατορίας τῶν τραπεζῶν.

Ὁ λαὸς ἐπείσθη, γιὰ 70 χρόνια, ὅτι τὸ χρῆμα τῶν τραπεζῶν τοῦ ἐπέτρεπε νὰ ἀνεβαίνῃ σὲ μία καρέκλα στὸ Hyde Park τοῦ Λονδίνου καὶ νὰ αἰσθάνεται ἐλεύθερος ἐξαπολύοντας μύδρους κατὰ τῶν τραπεζῶν μὲ ἀντάλλαγμα τὸν  σεξουαλικό, τουριστικό, ὑλικὸ καταναλωτισμό, ἀφήνωντάς τις νὰ διοικοῦν τὰ πάντα, μέσῳ τῶν βουλευτῶν τῆς Δημοκρατίας, καταστρέφοντας πατρίδα, οἰκογένεια καὶ θρησκεία, ὅπως τὸ εἶχε κάλλιστα ἐξηγήσει ὁ Μάρξ, στὸ κομμουνιστικό του μανιφέστο τοῦ 1848.

Τὸ πλέον ἐξόφθαλμο δικτατορικὸ κατασκεύασμα τῶν τεχνοκρατῶν στὴν ὑπηρεσία τῶν τραπεζῶν, ὑπῆρξε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ποὺ ξεδόντιασε κυριολεκτικὰ τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, εἰδικὰ δὲ τοῦ ἑλληνικοῦ, ἀποδεκατίζοντας τὸν πληθυσμό τους μέσῳ τῆς ὑπογεννητικότητος, βάζοντας ἐνώπιόν τους τὸ ἄπιαστο λουκάνικο μισθῶν καὶ συντάξεων.

Ὅπως τὸ εἶχε ἀναλύσει ὁ Ζωρὲς, τὸ 1895, ἡ εἰρήνη εἶναι ἕνα ἄπιαστο ὄνειρο. Συνεπῶς, ναί, πόλεμος, ἀλλὰ κατὰ τῶν τραπεζῶν, μὲ συγκρότηση λαϊκοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ, μὲ τὴν ἰαχή τῶν ἱσπανῶν Φρανκιστῶν τοῦ Ἐμφυλίου, «Ζήτω ὁ Θάνατος!» γιὰ νὰ ἐξέλθουν οἱ λαοὶ ἀπὸ τὸ παχνὶ ὅπου οἱ ἄνθρωποι καταναλώνουν σὰν τὰ ζῶα.
Σήμερα, παντοῦ στὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν Τρίτο Κόσμο, μέσῳ τῶν ἀπανταχοῦ καμικάζι, ἀκούγετια ἡ ἰαχή: «Ζήτω ὁ φασισμός!» Ζήτω ὁ θάνατος μέσῳ  πυρηνικοῦ Ἀρμαγεδδῶνος ΗΠΑ-Κίνας γιὰ τὶς ἀγορές, κατὰ τῶν ἀγορῶν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             6 Δεκεμβρίου 2016