Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 23, 2016

302 – Τὸ Brexit ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ πλανητικὸς πόλεμος εἶναι πόλεμος πολιτισμῶν

302 – Τὸ Brexit ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ πλανητικὸς πόλεμος εἶναι πόλεμος πολιτισμῶν

Ὁ φανατισμὸς καὶ ἡ στενομυαλιὰ φέρνει πόλεμο καὶ καταστροφή. Τὸ μῖσος συρρικνώνει καὶ ἀποβλακώνει. Εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τῶν ἀμορφώτων, εἰδικὰ τῶν Γραικύλων.  Ἡ παράδοση, ὁ συντηρητισμὸς καὶ ἡ θρησκευτικότητα δύνανται νὰ βιωθοῦν μὲ μέτρο ἐνάντια στὸν φανατισμὸ τῶν νεωτεριστῶν καὶ τῆς ἐπιστημοσύνης.

Παρὰ ταῦτα ὁ André Malraux καὶ ἐγὼ, προεβλέψαμε ὅτι ὁ ΚΑ΄ αἰὼν θὰ ἦτο θρησκευτικός, δηλαδὴ πολιτισμικός. Ὅταν στὴν δεκαετία τοῦ 1960 ἐπαρουσίαζα τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ἐλάχιστοι ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ἐδέχοντο ὅτι πέραν τῆς πάλης τῶν τάξεων ὑπῆρχε μίαν ἄλλη πραγματικότης, ὁ πολιτισμός

Δύο, ἔλεγα, ἦσαν ἀνέκαθεν οὶ πλανητικοὶ πολιτισμοί. Ὁ κινεζικὸς καὶ ὁ ἑλληνικός ποὺ ὠνόμασα Ἐνδιάμεση Περιοχὴ. Ἐνδιάμεση διότι στὴν ἰταλικὴ Ἀναγέννηση τοῦ ΙΕ΄αἰῶνος, ὡσὰν δορυφόρος σελήνη, ἡ ἑλληνογενὴς Δύση ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν Γῆ-Ἑλλὰς, ἵδρυσε τὸν ἐπιθετικὸ δυτικὸ πολιτισμὸ καὶ ἐβάλθη νὰ κατακτήσῃ, ὄχι μόνον τὴν μητέρα της Ἑλλάδα, ἂλλὰ καὶ τὸν ἕτερο πολιτισμό, τὸν κινεζικό. Ἔτσι στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα ἡ μὴ Δύση ἐστέναξε ὑπὸ τὸ πέλμα τῆς δυτικῆς ἀποικιοκρατίας. Καὶ τότε στὸν δυτικοκρατούμενο πλανήτη ἐκυριάρχησε ἡ πάλη τῶν τάξεων.

Ἀλλὰ στὸν Κ΄ αἰῶνα ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Τρίτου Κόσμου ἀπὸ τὴν ἀποικιοκρατία συνεδυάσθη μὲ τὸ μῖσος τῆς Δύσεως ἐν μέσῳ τῆς Δύσεως, ἐκφραζομένου μέσῳ τῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ, ἕνα κρᾶμα δυτικῶν ἀξιῶν καὶ ἀνατολικοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μυστικισμοῦ. Ἡ πάλη τῶν τάξεων ἤρχισε νὰ μετατρέπεται, ἐντὸς τῆς Δύσεως, μέσῳ τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ φυλετισμοῦ, σὲ πάλη ἐνδοδυτικοῦ πολιτισμοῦ.

Ὁ ΚΑ’ αἰὼν ἐχάραξε μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Τρίτου Κόσμου μέσῳ τῆς Κίνας. Ἤδη ὁ Μάο εἶχε ἐξαγγείλλει ὅτι πέραν τῆς πάλης τῶν τάξεων ποὺ ἐξεφράζετο μὲ τὸ σύνθημα, «Προλετάριοι ὅλων τῶν χωρῶν ἑνωθεῖτε!», ὑπῆρχε τὸ σύνθημα, «Προλεταριακὰ ἔθνη ἐνωθεῖτε» κατὰ τῆς Δύσεως.

Ἐγώ, μὲ τὴν θεωρία μου τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ποὺ πολιτισμικὰ εὑρίσκετο μεταξὺ Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς καὶ ποὺ περιεῖχε τὸν τριτοκοσμικὸ ἰσλαμικὸ κόσμο, ἤθέλησα νὰ παρουσιάσω τὸν ἑλληνισμὸ ὡς σύνθεση Δύσεως καὶ Ἀνατολῆς, τὴν ἀντίστοιχη πολιτισμικὴ σύνθεση τῆς κοινωνικῆς κομμουνιστικοφασιστικῆς συνθέσεώς μου ἐθνικομπολσεβικισμοῦ.

Ἀντιθέτως ὁ Ἀμερικανὸς συνάδελφός μου Samuel Huntington, ἐχρησιμοποίησε τὴν θεωρία μου γιὰ νὰ ἐξαγγείλῃ πόλεμο πολιτισμῶν καὶ νὰ ἀντικαταστήση τὸν ἡττημένο ταξικὸ ἐχθρὸ τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ μὲ τὸν ἀπηλευθερωμένο Τρίτο Κόσμο, κάτι ποὺ μὲ τὸν διανοούμενο πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Χαταμί, σὲ συνέδριο στὴν Τεχέράνη στὴν ὁποία εἶχα λάβει μέρος, προσπαθήσαμε νὰ ἀντικαταστήσουμε μὲ τὸ σύνθημα, «διάλογο τῶν πολιτισμῶν».

Ἡ ἔξοδος τῆς Ἀγγλίας ἀπὸ τὴν ΕΕ μὲ τὸ δημοψήφισμα τῆς 23 Ἰουνίου 2016, σηματοδοτεῖ τὴν ἧττα τῶν προσπαθειῶν διαλόγου τῶν πολιτισμῶν. Ὁ ἀραβικὸς σουννισμὀς, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἰρανικὸ μετριοπαθῆ σιϊσμό, ὁρμώμενος ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή, χρησιμοποιεῖ τρία πολιτισμικὰ ὅπλα, ὄχι γιὰ διάλογο ἀλλὰ γιὰ πλήρη κατεδάφηση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ: 1 – Τὸν ἀκραῖο τζιχαδισμό, τύπου Μπὶν Λάντεν-Ἄλ Μπαγνταντί. 2 –Τὴν ἐξάπλωση τοῦ Κορανίου σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Δύσεως. 3 – Τὴν ἰσλαμικὴ θρησκευτικὴ μόδα ἐπανόδου στὴν σεμνὴ γυναικεία ἐνδυμασία ὅλων τῶν θρησκειῶν, μὲ κάλυψη τῆς κεφαλῆς καὶ ὁλοσώμων φορεμάτων ποὺ στὴν Ἀγγλία καθιέρωσε τὸ συγκρότημα Μὰρκς & Σπένσερ ὑπὸ τὴν  ἔμπνευση τῆς πρώην φοιτήτριάς μου, Μικρασιάτιδος Ἑλληνίδος Λαίδυ Μαρῖνα Σακαλλῆ, χήρα τοῦ ἑβραίου Σὲρ Μαϊκλ Μάρκς ποὺ εἶχε βαπτισθῆ, πρὸς χάριν της, Ὀρθόδοξος χριστιανός.

Ἐνώπιον τῆς προβλέψεως ποὺ εἶχε ἐκφράσει πρὸ ἐτῶν ὁ Ἀγγλικανὸς ἀρχιεπίσκοπος τῆς Καντερβουρίας ὅτι στὴν ἑπομένη γενεά (τριάντα χρόνια) ἡ Ἀγγλία θὰ καθίστατο ἰσλαμική, ὁ ἡνωμένος χριστιανισμός-ἑβραϊσμός ἀντέδρασε ψηφίζοντας Μπρέξιτ καὶ σηματοδοτῶντας τὴν σκλήρυνση τοῦ πλανητικοῦ πολέμου ποὺ ἤρχισε στὶς 24 Μαρτίου 1999 μὲ τὸν νατοϊκὸ βομβαρδισμὸ τῆς Γιουγκοσλαυΐας καὶ θὰ ὁλοκληρωθῇ περὶ τὸ 2030 μὲ πυρηνικὸ πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας.

Ἐφ’ὅσον ἐκλεγῆ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ τὸν  προσεχῆ Νοέμβριο καὶ ἐφ’ὅσον ἐπικρατήσῃ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη ὁ φασισμός, μὲ πρώτη τὴν ἐκλογὴ τοῦ χρόνου στὴν γαλλικὴ προεδρία τῆς Μαρὶν Λεπέν, καὶ ἐφ’ὅσον ὁλοκληρωθῇ ἡ Νέα Γιάλτα συμμαχίας ΗΠΑ-Ρωσίας (Τράμπ-Πούτιν) καὶ διαλυθῇ ἡ ΕΕ ὑπὸ τὴν σοφὴ ἡγεσία τῆς Μαρὶν Λεπέν, ἐθνικομπολσεβικισμοῦ (φασιστοκομμουνισμοῦ) καὶ χριστιανοεβραϊσμοῦ κατὰ τοῦ ἐπιθετικοῦ Ἰσλάμ, ἡ Κίνα θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ συμμαχήσῃ μὲ τοὺς Ἄραβες σουννῖτες καὶ τελικὰ νὰ χάσῃ τὸν πλανητικὸ πόλεμο ἔναντι μίας Ἀμερικῆς ποὺ θὰ ἐπιστρέψῃ στὶς ἑλληνικὲς ῥῖζες της. Τελικὰ ὁ ΚΑ’ αἰών, ὅπως τὸ ἔχω προβλέψει, θὰ εἶναι ἑλληνικὸς καὶ θὰ ἐπιβιώσῃ!


Δημήτρης Κιτσίκης                                 24 Ἰουνίου 2016

122 comments:

 1. Ο ηγέτης του UKIP Νάιγκελ Φάρατζ, επικεφαλής της εκστρατείας του Leave στις 6 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, πανηγύρισε για τη νίκη του Brexi λέγοντας «αυτή την αυγή τολμούμε να ονειρευτούμε ένα ανεξάρτητο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν οι προβλέψεις είναι σωστές, αυτό θα είναι μια νίκη για τους πραγματικούς ανθρώπους, για τους απλούς ανθρώπους, για τους αξιοπρεπείς ανθρώπους. Αγωνιστήκαμε ενάντια στις πολυεθνικές. Παλέψαμε ενάντιο στο ψέμα και στην εξαπάτηση».

  Αυτό ακριβώς!

  ReplyDelete
 2. Καθηγητά τί εννοείτε ότι θα επιστρέψει η Αμερική στις...Ελληνικές ρίζες της; Εσείς λέτε ότι μέσω της Αμερικής ενσαρκώθη το Φιλελεύθερο θηρίο και τώρα λέτε να επιστρέψει στις Ελληνικές ρίζες της; Δεν μπορεί να εννοείτε τον Φιλελευθερισμό ως...Ελληνική ρίζα! Εκτός και εάν εννοείτε μία Σωκρατική Τραμπική τυραννία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἄχ, Κων/πολίτη! Εἴπαμε, ἑλληνικὴ διαλεκτική. Ἡ ἀντίφαση εἶναι φαινομενική. Σκέψου μόνος σου, ἑλληνικά, καὶ θὰ λὐσῃς τὸν γρῖφο. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι είπαμε και το αναλύω κάτω. Αυτό εννοείτε;

   Delete
  3. Εάν εννοείτε την προ-Αναγεννησιακή Χριστιανική Δύση, πώς θα γίνει αυτό; Εγώ μόνον με Πουριτανικό Προτεσταντισμό το βλέπω να επανέρχονται οι Χριστιανικές Αξίες στις ΗΠΑ.

   Delete
  4. (MTΦ.σχολίου ἀπὸ τὴν προηγούμενη ἀνάρτηση).Β.Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν ἱστορικότητα τοῦ Ἱησοῦ.Προτείνω νὰ θεωρηθοῦν ὅλοι χριστιανοί,διότι ὁ Κύριος Σταυρὠνεται κάθε μέρα.Δηλαδὴ νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ ἀρχαιότητα μη-δυτικὰ μὲ τὸ νὰ φανεῖ χριστιανικὴ ἀσυναίσθητα, καὶ ὄχι μη-χριστιανική.Ὁ τρόπος ποὺ ἡ Δύση παρουσιάζει τὴν ἀρχαιότητα εἶναι λάθος.Τὸν μεσαίωνα τὴν καταλαβαίνανε πολύ-πολύ καλύτερα.

   Delete
 3. Ελληνικές ρίζες εννοείτε την...προ-Αναγεννησιακή ελληνογεννή Δύση; Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο; Μακάρι να γίνε αλλά...πώς;

  ReplyDelete
 4. Πάντως Καθηγητά εάν έβγαινε το #BREMAIN κάτι μου λέει ότι θα λέγατε "Οι ΗΠΑ κρατήσαν επίτηδες μέσα στην Ε.Ε. την Βρετανία για να λειτουργήσει ως δεύτερος καμικάζι πρώτον και δεύτερον ως πάτημα των ΗΠΑ στην Ευρώπη μαζί με την Πολωνία". Όντως ξέρατε ότι θα έβγαινε το ΒΡΕΧΙΤ;

  ReplyDelete
 5. Ἡ δολοφονία τῆς ἀγγλίδας βουλευτοῦ ποὺ ὑποστήριζε τὴν παραμονὴ τῆς Βρεταννίας στὴν Ε.Ε.λίγο πρὶν τὸ δημοψήφισμα ἔγινε,ὅπως σὲ παρόμοιες περιπτώσεις σὲ Ἑλλάδα καὶ Γαλλία,γιὰ νὰ βάψει μὲ αἵμα σχεδὸν συνειδητὰ τὰ χέρια ποὺ ἔριξαν λίγο ἀργότερα στὶς κάλπες ΕΞΩ ἀπὸ τὴν ΕΕ.Τὸ σχέδιο φασιστοποίησης τῆς Εὐρώπης, ἤ μᾶλλον θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ της διὰ τῆς συλλογικῆς ἐνοχοποιήσεως τῶν λαῶν, συνεχίζεται.

  ReplyDelete
 6. Βασίλειος Μαρκεζίνης: Ιστορικός «Σεισμός» για την Ευρώπη

  https://www.youtube.com/watch?v=wUXqUZgkcOE


  Πολύ αξιόλογη συνέντευξη. Αξίζει να την ακούσετε.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ Ένοχε! Έψαχνα μία τέτοια συνέντευξη-ανάλυση για το ΒΡΕΧΙΤ.

   Delete
  2. Πολύ ωραία συνέντευξη,ευχαριστώ.

   Delete
 7. αφου η Κινα ειναι ο μονος πολιτισμος περαν του Ελληνικου και αφου θα συμμαχησουν με τους χειριστους της Περιοχης μας Αραβες Σουννιτες εναντι του Ελληνικου πολιτισμου
  ..αυτο σημαινει οτι μπορει στον πυρινικο πολεμο να ριξουν πυρινικα στον Παρθενωνα ή στο Αγιον Ορος ?
  Κ.Δ.

  ReplyDelete
 8. Το άρθρο είναι εκπληκτικό.
  Η Ελλάδα Κ.Καθηγητά θα συνεχίσει να είναι στο σάπιο καράβι της γερμανικής Ε.Ε. ή θα πάμε επίσημα με την Αμερική, την Βρεταννία και την Ρωσία;
  Χαίρομαι ειλικρινά που είδατε από τόσο παλιά πως δεν είναι μόνο η πάλη των τάξεων.Αυτή η εμμονή είναι έιναι κατάλοιπο του προηγούμενου αιώνα και των μαρξιστικών αυταπατών.
  Πίσω από οποιοαδήποτε κοινωνική αλλαγή, αναστάτωση, επανάσταση, σύγκρουση και πρόοδο, κρύβονται τα ψυχολογικά αίτια του ατόμου και του πλήθους.Άπειρα τα παραδείγματα συγκρούσεως στην ιστορία που δεν ήταν ταξικού περιεχομένου.
  Ένα πρόχειρο είναι η επίθεση του Αλεξάνδρου κατά των Μαλλών.Ακόμα και ταξική να είναι η πάλη, καθορίζεται από ψυχικά κίνητρα, όχι οικονομικά.
  Η ώθηση είναι πάντα ψυχολογική.Στην τελική, ακόμα και η οικονομία στην ουσία της, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ψυχολογία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστός περί των περί ψυχολογίας λεγομένων σου Δόκτωρα.

   Delete
 9. Εν τώ μεταξύ θα καταποντιστούν τα παλαιά δύο κόμματα τώρα και θα έχει άνοδο το Εθνικολαϊκό UKIP! Δεν μπορούσαν να πάνε καλλίτερα τα πράγματα!

  ReplyDelete
 10. 1)Ὁ καπετάνιος ἔκανε ἀπειλητικὲς δηλώσεις.
  2)Στοὺς Ἕλληνες καπετάνιους ἀρέσουν οἱ ἐκλογὲς βίας καὶ νοθείας διότι νιώθουν χωρὶς τὸ βάρος τοῦ κράτους.Τὸ τιμόνι τὸ κρατάει ἡ Παναγιά.
  3)Ἡ ψυχολογία δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ οἱκονομία.

  ReplyDelete
 11. Πάντως το λέω για τελευταία φορά, απορώ όπως η Αμερική θα επιστρέψει στις...Ελληνικές της ρίζες. Δηλαδή πώς από σανατόριο φιλελεύθερο θα γίνει η καινούρια Πλατωνική Ακαδημία με Πουριτανικές Χριστιανικές αρχές. Εγώ προσωπικά δεν βρίσκω λόγο να σωθεί. Έχω αηδιάσει με αυτή όπως και όλη η Οικουμένη.

  ReplyDelete
 12. Κωνσταντή.
  Η ψυχολογία υπήρχε πολύ πριν την δημιουργία της οικονομίας, όπως υπάρχει και στα υπόλοιπα ζώα που δημιουργήθηκαν από την εξέλιξη.Πολύ πριν την θρησκεία επίσης.Ακόμα και η τελευταία είναι αποτέλεσμα ψυχολογίας.

  ReplyDelete
 13. Δρ,Πᾶπ,σκέτο πάλη τῶν τάξεων εἶναι,ὄχι ἀπὸ μαρξιστικὴ σκοπιά,ἀλλὰ ἀπὸ ψυχολογικὴ σκοπιά.
  Ἡ διαφορά ψυχολογίας καὶ θρησκείας εἶναι ὅτι ἡ ψυχολογία ἀσχολεῖται μὲ τὰ διλήμματα τῆς σκέψης (γι αύτὸ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι μέγας ψυχολόγος,τρόπον τινά)ἐνῶ ἡ θρησκεία θεωρεῖ ὅτι ἡ σκέψη εἶναι ἀντανἀκλαση ζωσῶν πνευματικῶν δυνάμεων.

  Ἀνάλογα λοιπὸν μὲ τὸ ἄν εἶναι ψυχολογικὴ ἤ θρησκευτικὴ ἡ προσέγγισή μας,ἔτσι θὰ κρίνουμε ὄχι μόνο τὴν συγκυρία ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία.Γιὰ παράδειγμα, γιὰ ἕναν ψυχολόγο, θρησκευτικός πόλεμος εἶναι πάλη μεταξύ ὀμάδων ποὺ τῆς καθεμιᾶς τῆς ἔχει σφηνωθεῖ στὸ κεφάλι ἕνα σύνθημα.Γιὰ ἕναν θρησκευόμενο, εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ πνευματικές δυνάμεις καὶ στάδια συνειδητοποίησης,

  Ἡ ἱστορία τὸ λέει ξεκάθαρα, χωρίς καμία ἀπολύτως ἀμφιβολία.Ὁ ἐθνικισμός εἶναι ὄψιμο ἱστορικό προϊόν ποὺ ἀποτελεῖ μεταμφίεση τῶν ἐπιδιώξεων τῆς ἀστικῆς τάξης,μεγάλης καὶ μικρῆς. Τὸ ἔθνος εἶναι ὑποπροϊόν τῶν ἐπιδιώξεων αὐτῶν.Ὁ ἐθνικισμὸς δὲν πρέπει νὰ συγχέεται μὲ τὸν πατριωτισμό.Πατριωτισμό ἔχει ὁ ἀρχαῖος Ἀθηναῖος, ἔχει καὶ ὁ χωρικός. Ὁ ἐθνικισμός ὅμως δὲν εἶναι τοπικός. Εὶναι ἕνας τρόπος ἐπιβεβαίωσης τῆς παντοδυναμίας τοῦ ἐγώ, δηλαδὴ τῆς ξερῆς ψυχολογίας.Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν καταναλωτικό ψυχολογισμό στὸν ἐθνικισμό μπορεῖ νὰ γίνει πολύ εὔκολα ἄν οἱ κάτοχοι τῶν διαύλων διακλάδωσης τῆς ἐλπίδας τὴν παροχετεύσουν σὲ στρατιωτικές ὀνειρώξεις.

  Αὐτὴ ἡ παροχέτευση γίνεται μὲ αἶμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 25, 2016 at 10:24 AM

   Ἀνάλογα λοιπὸν μὲ τὸ ἄν εἶναι ψυχολογικὴ ἤ θρησκευτικὴ ἡ προσέγγισή μας,ἔτσι θὰ κρίνουμε ὄχι μόνο τὴν συγκυρία ἀλλὰ καὶ τὴν ἱστορία.Γιὰ παράδειγμα, γιὰ ἕναν ψυχολόγο, θρησκευτικός πόλεμος εἶναι πάλη μεταξύ ὀμάδων ποὺ τῆς καθεμιᾶς τῆς ἔχει σφηνωθεῖ στὸ κεφάλι ἕνα σύνθημα.Γιὰ ἕναν θρησκευόμενο, εἶναι κάτι ποὺ ἀφορᾶ πνευματικές δυνάμεις καὶ στάδια συνειδητοποίησης,

   Πνευματικές μεθηλικιώσεις. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστός.

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 25, 2016 at 10:37 AM

   Μετάνοια δεν είναι μια ψυχολογική μεταμέλεια, ένα λάθος που συνεχώς το αφήνεις στο μέλλον και στο υπερπέραν για να το αλλάξεις. Δεν θα προλάβεις να εξομολογηθείς τελευταία στιγμή. Την τελευταία στιγμή θα εξομολογηθούν μόσο όσοι ήδη εξομολογούνται. Δεν είναι ψυχολογικό το ζήτημα της αιωνιότητας.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 25, 2016 at 10:40 AM

   Και δεν υπάρχει μετάνοια μετά το θάνατο. Μετά το θάνατο υπάρχει μόνο ιδιοτέλεια, όταν θα έχεις ήδη διαπιστώσει το λάθος που προκάλεσες. Ο Θεός δεν συναλλάσεται όμως με την ιδιοτέλεια, αλλά μόνο με την πίστη.

   Delete
 14. Δὲν ὑπάρχει, τελειώνω, οὐσιώδης ψυχολογικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ σκέψη-οἱ Σμίθ ἔχουν ψυγεῖο μάρκα Παγοκωλώνοβιτς.Πρέπει νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μείς.Καὶ τὴ σκέψη - οἰ Ἄγγλοι βγῆκαν ἀπ'τὴν ΕΕ. Νὰ βγοῦμε καὶ μείς.Τόσο τὸ ψυγεῖο ὅσο καὶ ὁ ἐπανεξοπλισμός τῆς Ἑλλάδας εἶναι πολυεθνικὲς στρατηγικὲς ποὺ βρίσκουν ἀνταπόκριση κατὰ τόπους. Τὸ ὅλο σύστημα βασίζεται στὴν ἰδέα τῆς ἀντικειμενικοποίησης τοῦ ἐγώ,εἶτε στὸ ψυγεῖο, εἶτε στὸ πολεμικὸ ἀεροσκάφος.Ἡ ἀντικειμενικοποίηση θέλει αἷμα.Καὶ ἠ ἀλλαγὴ τοῦ ἀντικειμένου,ἀκόμα περισσότερο αἷμα.Αὐτὸ ποὺ λέω δὲν εἶναι μαρξιστικὴ ἀνάλυση διότι δὲν ξέρω μαρξισμό.Εἶναι αὐτὸ ποὺ γίνεται, τελείως προφανῶς.

  ReplyDelete
 15. ΥΓ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΙΝ
  Posted: June 18, 2016 / in: Δελαστίκ
  Φόνος βουλευτή υπέρ της ΕΕ!

  του Γιώργου Δελαστίκ

  Ωμά θα θέσουμε το ζήτημα: Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες είναι αυτές που οργάνωσαν τη δολοφονία της βουλευτίνας των Εργατικών Τζο Κοξ, με στόχο να επηρεάσουν καταλυτικά την έκβαση του δημοψηφίσματος την Πέμπτη για την παραμονή ή όχι της Αγγλίας στην ΕΕ; Αν όντως έχει συμβεί αυτό, είναι προφανές ότι οι μυστικές δημοσκοπήσεις της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας ΜΙ5 έδιναν ως πιθανότατη τη νίκη της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ. Η δολοφονία της Τζο Κοξ θα πετύχει να αλλάξει την έκβαση του δημοψηφίσματος υπέρ της παραμονής στην ΕΕ της Αγγλίας;Αυτό θα το δούμε τη νύχτα της Πέμπτης, 23 Ιουνίου, οπότε θα έχουμε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

  ReplyDelete
 16. Ὁ Δελαστὶκ εἶναι ἀπὸ τοὺς σοβαρωτέρους Ἕλληνες δημοσιογράφους. Ἡ δολοφονία τῆς Κὸξ ὡς προβοκάτσια, καταγράφεται σὲ μία μακρὰ σειρὰ δολοφονιῶν ἀπὸ αἰῶνες, μὲ στόχο νὰ ἀνατραπῇ μία πολιτικὴ κατάσταση. Ἰδοὺ μερικές: δολοφονία τοῦ Ἰουλίου Καίσαρος, τοῦ Ἑρρίκου Δ΄ τῆς Γαλλίας, τοῦ Ἕλληνος Βασιλέως Γεωργίου Α΄, τοῦ ἀμερικανοῦ προέδρου Τζὼν Κέννεντυ, τοῦ Ἕλληνος βουλευτοῦ Γρηγόρη Λαμπράκη, τῆς Βρεταννίδος βουλευτοῦ Τζὸ Κόξ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἕλληνος τραγουδιστοῦ Φύσσα. Ἴσως στὴν διάρκεια τῆς δίκης τοῦ δολοφόνου τοῦ Φύσσα,τοῦ Ῥουπακιᾶ, ἀποδειχθῆ ἡ σχέση του μὲ τὶς ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες ἐνδεχομένως ἐνήργησαν κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ Σαμαρᾶ γιὰ νὰ πλήξουν τὴν δημοτικότητα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, κάτι ὅμως ποὺ ἀπέτυχε ὅπως καὶ στὴν δολοφονία τῆς Κόξ. Ἡ ὑπόθεση Ῥουπακιᾶ πάντως ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ χρειάζεται νὰ ἐνηλικιωθῇ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. "Αν όντως έχει συμβεί αυτό, είναι προφανές ότι οι μυστικές δημοσκοπήσεις της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας ΜΙ5 έδιναν ως πιθανότατη τη νίκη της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ".Τὸ ἀντίθετο πιστεύω.Ἔγινε νοθεία.

  ReplyDelete
 18. Ὁ Γιῶργος ὁ Δελαστίκ,πρὸς τιμήν του, εἶναι ἐπίσης ἐκεῖνος ποὺ σὲ ῥαδιοφωνικὴ του συνέντευξη ἐξεφρασε ἐπιφυλάξεις γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα μποροῦσε νὰ ἔχει διαταχτεῖ ἀπὸ τὸν Μιχαλολιάκο (πρέπει νὰ εἶσαι πονηρός γιὰ νὰ ΜΗΝ σκεφτεῖς ὅτι ὁ Μιχαλολιάκος δὲν ἦταν ἠλίθιος νὰ ἐκτεθεῖ μὲ δολοφονίες τὴ στιγμὴ ποὺ εἶχε καλπάζουσα ἐκλογικὴ ἄνοδο, ἐκτός κι ἄν πεῖς-τὸν ἔπιασε τὸ ματαιότης ματαιοτήτων κιἔβαλε δολοφονικό αὐτογκόλ).

  Ἡ περίπτωση Ῥουπακιᾶ. (Εἶναι παρεμπιπτόντως καπιταλιστικὸ ἀντίστοιχο ἴσως τῶν Σταλινικῶν ἤ ἄλλων ἐκκαθαρίσεων ὁ μὴ σεβασμός τῶν κατηγορουμένων ὡς δυνάμει ἀθώων ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους).Ἡ περίπτωση Ῥουπακιὰ ἀφήνει νὰ ὑποτεθεῖ πῶς λειτουργοῦν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ στὴν περίπτωση τῶν τζιχαδιστῶν, καὶ παράγουν ἠθοποιούς-αὐτόχειρες-δολοφόνους.

  Πιάνεις ἕναν φτωχό ἄνθρωπο, ἀπελπισμένο, μὲ σωματικές ἀντοχές, ποὺ ἔχει ἠθικό κώδικα τιμῆς.Συνήθως, τὴν οἰκογένεια.Ὁ Ῥουπακιᾶς δούλευε στὸ κυλικείο τῆς Χ.Α.Τοῦ λές ὅτι ἄν κάνει αὐτὸ κι ἐκεῖνο θὰ σώσεις τὴν οἰκογένειά του. Τοῦ δίνεις σχεδόν-σχεδόν τὴν βεβαιότητα ὅτι ὄταν πεθάνει ἤ φυλακιστεῖ ὠστόσο ἠ οἰκογένειά του θὰ προστατευτεῖ, εἰδάλλως θὰ ἀπειληθεῖ. Ὁ Δελαστίκ εἶχε ἐπισημάνει ὄτι τοῦ εἶχε κάμει ἐντύπωση ὁ τρόπος τῆς δολοφονίας.Ὁ Ῥουπακιᾶς διασχίζει ἤρεμα τὸν δρόμο (τὸ θυμα εἶχε πρῶτα περικυκλωθεῖ τελετουργικά ἄν δὲν κάνω λάθος ἀπὸ δύο ἡμιχόρια, Χρυσαυγίτες καὶ ἀστυνομικούς)."Σφάζει ἐπαγγελματικὰ τὸν Παῦλο Φύσσα" ἦταν ἡ ἔκφραση τοῦ Γιώργου τοῦ Δελαστίκ, πετᾱ τὸ μαχαῖρι σὲ ἐμφανές σημεῖο καὶ περιμένει ἤρεμα νὰ συλληφθεῖ.

  Προσέξτε πόσο ἡ λογικὴ τῆς ΘΥΣΙΑΣ ἀναδίδει τὴν τσίκνα της, καὶ ψυχολογικά, ποὺ λέει ὁ δρ. Πᾶπ, καὶ κυριολεκτικά.Καὶ μιὰ λεπτομέρεια γιὰ τὴν Κόξ.Ὁ Ἀγαμέμνων στὴν Αὐλίδα τὴν ΚΟΡΗ του ἔσφαξε (ἤ κόντεψε νὰ σφάξει).Ὅχι μιὰ αἰχμάλωτη.Τὸ ὅτι σφάζεις τὴν κόρη σου δὲν σημαίνει ὅτι δὲν πᾶς γιὰ πόλεμο.

  ReplyDelete
 19. "Η Τζο Κοξ ανήκε στην ακραία δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Πρώτα απ’ όλα ήταν υπέρ μιας συνολικής, γενικής επίθεσης εναντίον της Συρίας για να επιτευχθεί η ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Δεύτερον, όχι μόνο ήταν υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, αλλά τάχθηκε και κατά του ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, θεωρώντας ότι δεν τάχθηκε με επαρκή για την ίδια αποφασιστικότητα υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ! Μιλάμε για τον Κόρμπιν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι το «Ναι» στην παραμονή της Αγγλίας στην ΕΕ θα είναι αποτέλεσμα πρωτίστως της ψήφου των οπαδών του Εργατικού Κόμματος υπέρ της ΕΕ!"Γ.Δελαστίκ,ἐφ.Πριν,ὅ.π.

  Φυσικά,οἱ ὠς ἄνω ἐργατικοὶ (Κόρμπιν κ.λπ.)εἶναι κατὰ πᾶσαν πιθανότητα προβοκάτορες.Δηλαδὴ στοχοποιοῦν μὲ τὴν συμπεριφορά τους τὴν ἀγγλική ἐργατικὴ τάξη....Συμφωνῶ ὄτι δὲν εἶναι ὅλα ταξικά, ἀλλὰ τὶς τάξεις δὲν τὶς ἐφηῦρε ὁ Μάρξ!!!(βλ.ἕνα σχετικὸ ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη,δὲν θυμᾶμαι ποιό).Τὶς ἐφηῦρε ἡ μοναρχούμενη ἀριστοκρατία.Οἱ ἐργατικοὶ τοῦ εἶδους τοῦ Κόρμπιν ἄν ἔχει δίκιο ὁ Δελαστίκ ἀπειλοῦν τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὴ βάζουν στὸ μαντρί--βρωμιάρηδες...θέλετε ΕΕ;;;Ἁντιβρεταννικά σκουλήκια...προδότες.

  Τὸ ἴδιο ἐπιχειρήθηκε καὶ στὴν Ἑλλάδα μέσῳ τῆς ΧΑ.Ἁλλὰ καὶ τῶν δημοψηφισμάτων.
  Βρωμιάρηδες.Θέλετε κοινωνικό κράτος.Φασισταριά!!!
  Βρωμιάρηδες.Ἔχετε λίγα εὐρουλάκια καὶ θέλετε νὰ τὰ κρατήσετε.Προδότες!!!

  ReplyDelete
 20. ΥΓ.Τὸ ἀγγλικό ΟΧΙ στὴν Εὐρώπη μετὰ τὴν δολοφονία τῆς Κὸξ ἦταν τὸ δικὸ μας ΝΑΙ στὴν Εὐρώπη μετὰ τὶς δολοφονίες Φύσσα, Καπελώνη καὶ Φουντούλη.

  ReplyDelete
 21. Κωνσταντή, η ψυχολογία είναι επιστήμη όπως και η ψυχιατρική, δεν έχει καμία σχέση με την θρησκεία.Αυτό που είπα είναι ότι η δύναμη της θρησκείας οφείλεται σε ψυχολογική ανάγκη αυταπάτης.Αυτά έχει αναλύσει ο ΛεΜπον, ο Φρόϋντ και αρκετοί σύγχρονοι με πειράματα.
  Δεν υπάρχει καμία πάλι των τάξεων ούτε επανάσταση που να μην έχει ψυχολογικά κίνητρα.Έχει να κάνει με τον τύπο της προσωπικότητας και με τα διάφορα συμπλέγματα που πάσχει ένας αναρχικός, ή ένας κομμουνιστής που σκοτώνει έναν καπιταλιστή, ή ένας ναζί που σκοτώνει έναν εβραίο, ή ένας εβραίος που σκοτώνει έναν παλαιστίνιο κτλ.
  Η ώθηση είναι ψυχολογική και το χρήμα είναι απλά ένα μέσο, όχι ένας σκοπός.

  Κύριε καθηγητά έχετε απόλυτο δίκιο.Η δολοφονία αυτή σίγουρα εμπλέκει ξένες μυστικές υπηρεσίες, επειδή ούτως ή άλλως και η Χ.Α. είναι μπλεγμένη με αυτές.Το ότι δεν έχει βγει στην επιφάνεια ποιός την χρηματοδοτεί, δείχνει πάρα πολλά.Και ενώ τα κανάλια παρακαλάνε να εντοπίσουν μία αρνητική είδηση κατά της Χ.Α., αυτήν την λεπτομέρεια την κρύβουν.
  Άρα ο χρηματοδότης έχει δύναμη στα Ελληνικά ΜΜΕ.

  ReplyDelete
 22. Άγαπητέ Κυριε Δημήτρη δέν έχω ΄γω ό ταπεινός τά φώτα που χρειάζεται για να ΄ντιπαρατεθώ στίς άκρως ρηξικέλευθες μά και άκρως εδιαφέρουσες αναλύσεις σας. Δυό μόνο πράματα οπως τά βλέπω μέσα πό τήν ζωή.
  1) Τό εθνικό μέτωπο τής οικογενείας Λεπεν ιδρυθηκε στην Γαλλία ακριβώς για να εγκλωβίσει τά υπολειματα τής παλαι ποτέ Αξιοπρεπεστατης άκρας δεξιάς και να μην γενεί ποτές αυτο που περιγραψατε, ενωση δηλαδη των ζωντανών δυνάμεων δεξιάς και αριστεράς (τό ότι η μικρή Μαριν με τις πλεξουδες είναι ένα άτομο κάπως σοβαρό μέσα στ΄όλο μπάχαλο δέν θε να΄λλάξει καί πολλά πράματα), άν όντως έχει τά προσόντα ( εγώ δέν τό πιστεύω παρόλο που την εχτιμώ) νά μεταβληθεί σέ Εβίτα Περόν και να σώσσει την Γαλλία γιατι δέν το κανει; Τώρα !!!! αβριο θαναι αργά ....αρα αρα αρα όπερεέ δει δειξε ρε που λεγανε κ΄οί παλαιοί.

  2) Ή παραδοσιακή, αντιδραστική, μά κατά τάλλα υπολήψημη άκρα δεξιά τέλειωσε ή τήνε τελειώσανε μέσα στο αίσχος και την ξεφτίλα τής συνεργασίας με τόν καταχτητή, κάπου στό ΄36 άρχισε η κατρακύλα με κορύφωση το Βισυ. γνωστά πράματα κ΄ Όποιος σκαμπάζει λίγο τά περί Γαλλίας όπως εσείς σίγουρα θά ξέρει ότι εδώ αφτο τό αμαρτημα ειναι κολάσιμο διά παντός και η καταδίκη αιώνια και μη ανατάξιμη....

  Η Γαλλία κατά τη γνώμη μου είναι ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ ΄ΠΟΘΕΣΗ..
  με νια διαφορά εδω μπορει να γεννηθει και μια ΖΑΝ ΝΤ΄ΑΡΚ, στήν ελλάδα όμως τής ξεφτίλα τής αρπαχτής τής κομπίνα τής αγένειας τής ημιμάθειας καί της τεμπελιάς μονο εφιάλτηδες και Πήλιοι Γουσηδες πλέον..
  Μαβρα κί άραχνα τά βλέπω κ΄άς μάς λυπηθεί ό Θεός τσου δυστυχους...
  Νάστενε ουλοι καλά
  Γεράσιμος

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἡ Γαλλία τῶν ἐπαναστάσεων δὲν εἶναι ποτὲ τελειωμένη ὑπόθεση. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Βγαίνουν και Γεράσιμοι(Φωκάδες), Γεράσιμε

   Delete
  3. Το Καθεστώς Βισύ υπήρξε ένα από τα καλλίτερα για την Γαλλία Μάκη. Όσο εμείς παθαίναμε γενοκτονία στην Κατοχή εκείνοι ηύξησαν κατά 500,000 τις γεννήσεις των με το καθεστώς Βισύ το οποίο επανέφερε και πάλι τους Παραδοσιακούς ρόλους στα δύο φύλα.

   Delete
  4. Πάντως Καθηγητά όπως έχω ξαναπεί έχουμε πολλά να δούμε. Η Γαλλία και η Αγγλία και η Γερμανία σε κάπως βέβαια μικρώτερο βαθμό, δίχως αιματοκύλισμα δεν γλιτώνουν. Δηλαδή αύριο βγαίνει η Λεπέν πάνω, δεν θα γίνει σίγουρα Ισλαμική εξέγερση ένοπλη υποκινούμενη από την Σαουδική Αραβία και ίσως με στήριξη των Φιλελευθέρων Ευρωκρατών ενάντια στην Εθνικιστική κυβέρνηση της Λεπέν;

   Delete
  5. .Άχχχ αγαπητέ Κωσταντινοπουλίτη πολλά βιάζεσαι και γιαφτό πολλά μπορεί νά λαθέψεις....δέν ειναι ούτε τόσο απλά ούτε τόσο απλοΐκά βρέ τζάνεμ τά πράματα...Αχ ή Ιστορία τής Γαλλίας είναι πολύ πιο σύνθετη...σκέτος λαβύριθος μένα τίποτα χάνεσαι μέσα της πανάθεματηνε....Ναι συ=την κυβερμηση του Βισυ υπηρξαν άτομα με μεγάλες ικανότητες οπως ο ΖΑΝ ΚΟΥΤΡΟ Η Ο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΛΕΡΟΥΑ ΛΑ ΝΤΥΡΥ οι οποιοι πιστεψαν (κακώς) οτι το αυταρχικο καθεστως θα τους επετρεπε να καμουν μεταρρυθμίσεις,,,,αμ δέ !! πηγαν ολοι κακην κακως....

   http://mjp.univ-perp.fr/france/co1940.htm

   αχχχ δυστυχια μας ολονων ...ας μας λυπηθει ο Θεός

   Delete
  6. Όχι φίλε κωσταντινοπουλίτη το καθεστώς του Vichy δέν ήταν τό καλύτερο (αναμφισβήτητα το σημερινό καθεστώς είναι απείρως χειρότερο καί καταστροφικότερο) Όμως...όμως..όμως παρά τό γεγονός, ότι είχε στους κόλπους του πρόσωπα εξαιρετικώς ικανά, στέρησε εντούτοις τήν Γαλλία (βλακωδώς ) απο την πιο ζωντανή καί δυναμική της διάσταση τήν μοναρχική κλασική εθνική καί χριστιανική παράδοση.
   Τό καθεστώς του Βισυ ξεφτίλισε παράδοσε στο πυρ το εξωτερο λογω δειλίας οτι πιο σημαντικο ειχε συγκεντρωσει Η δυτική παράδοση “έργασία – οίκογένεια – Πατρίδα ” “ Travail famille Patrie”. Ο Charles Maurras μεγα πνεύμα Πατέρας του Γαλλικού εθνισμού, όμως στο περιοδικο του ''je suis partout'' έδινε τά ονόματα των πατριωτών που οι Γερμανοι θαπρεπε να συλλάβουν ....καταδότης ... τετοια κατάντια .
   Ο δάσκαλος του Δ Κιτσικη ....μέγας Ιστορικός Pierre Renouvin ....λέξη γιαφτή τήν περίοδο γιά όλα λέει γιά το Βισύ κουβέντα ,,,άλλα λόγια ναγαπιώμαστε....
   Ο ίδιος Ο Δ ΚΙΤΣΙΚΗς ...30 σελίδες γιά τον εθνικισμό ...ουτε κουβέντα για Maurras
   http://www.erudit.org/revue/ei/1971/v2/n3/700119ar.pdf και μέ τό δίκιο του ότα έχεις κάμει δοχτορά στήν προπαγάνδα ....μερικά θέματα ειναι καλό να τ΄αποφευγεις ....

   Κανάνας μα κανένας δε μας λεει την απολυτη Αλήθεια ίσως και νά μήν υπάρχει παναθεμα τηνε .....εγω θα ψαχνω πάντως .....
   Νάστε όλοι καλά
   Γερασιμος

   Delete
  7. Είναι ντροπή ένας Γάλλος, Βαλλόνος, Γερμανός, Ούγγρος, Ρουμάνος και Αυστριακός να φτύνουν την Εθνικοσοσιαλιστική ή έστω Φασιστική των κληρονομιά από εκείνη την περίοδο. Εάν η Δύση έχει κάτι να καυχηθεί που δημιούργησε και έδωσε αυτή είναι αναμφισβήτητα, ο Εθνικοσοσιαλισμός και δη ο Φασισμός. Τίποτε άλλο. Ο Εθνικοσοσιαλισμός-πιο πολύ από τον Φασισμό- δύναται αξίως να διεκδικεί την ιδική του θέση δίπλα στην Ρωμηοσύνη, το Ισλάμ, την Αλεξανδρινή Αυτοκρατορία, την Αρχαία Ελλάδα, την Ρώμη, την Κίνα και την Περσία ως ένα Κοινωνικό-Θρησκευτικό σύστημα που όμοιό του δεν γέννησε και δεν δύναται να γεννήσει η Δύση του ρασιοναλισμού, της Λογικής όπως λένε οι Ε/Σ. Δεν είναι τυχαίο που είναι αντιδυτική θεώρηση.

   Delete
  8. Ποιαααααα κληρονομιά καημένε; τρία χρόνια κράτησε ή όλη φιέστα οσο τά ταμεια των Γερμανων Βιομηχάνων και της wall street έδιναν τόν παρά, μόλλις κόπηκε το μπαγιόκο σταμα΄τησαν όλλλλλα!!! Ουτε οι ιδιοι πλεον δέν θέλουν νά τά θυμαούνται ....Ξυπνήστε !!!

   https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_Hitler.pdf

   Delete
 23. ΠανιώτηςJune 25, 2016 at 9:43 AM

  http://www.pronews.gr/portal/20160624/world/diethnis-politiki/39/agkyra-i-presveia-ton-ipa-ypsose-tin-simaia-ton-lgbt-foto

  Ένα σχόλιο κύριε καθηγητά;

  ReplyDelete
 24. Πα;νιώτη: 1 -Μὲ Τρὰμπ πρόεδρο ἠ σημαία τῶν ὁμοφυλοφίλων δὲν θὰ εἶχε ἀναρτηθῆ σὲ ἀμερικανικὴ πρεσβεία. 2 - Σημερινὸς στόχος τῶν ΗΠΑ εἶναι ἡ ἐξόντωση τοῦ Ἔρντογαν. Ἡ ἀνἀρτηση τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς σημαίας σὲ μία χώρα ποὺ σήμερα κραδαίνει τὴν ἰσλαμικὴ παράδοση εἶναι σκέτη προβοκάτσια. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η θέση σας Καθηγητά είς ό,τι αφορά την Ορθοδοξία και το Ισλάμ ποία είναι; Στα παλαιά σας τεύχη το Θέρος του 2000 λέγατε ότι το Ισλάμ και ο Προτεσταντισμός μολονότι εκ διαμέτρου αντίθετα, αποτελούν τις πιο επικίνδυνες αιρέσεις της Ορθοδοξίας.Έχετε δε βγάλει και βιβλίο αγγλιστί "Orthodoxy and Islam".

   Delete
  2. Θέλω να πω δηλαδή, το Ισλάμ ανήκει στην Ενδιάμεση Περιοχή σύμφωνα με αυτά που λέτε. Δεν λειτουργεί σήμερον ως η αιχμή του δόρατος της Ενδιάμεσης Περιοχής ενάντια στην Δύση, με κίνδυνο βέβαια να κατακτήσει και την ίδια την Ενδιάμεση Περιοχή; Ομιλώ για το σουνιτικό Ισλάμ.

   Delete
 25. Ἄν εἴμαστε σὲ θέση νὰ ξέρουμε ἀπὸ πότε τὸ Ἀμερικανικὸ κατεστημένο ἀπεργάζεται τὴν πτώση τοῦ ἐκλεγμένου πρωθυπουργοῦ τῆς Τουρκίας Ἐρντογὰν μποροῦμε ἴσως νὰ ἐλέγξουμε κατὰ πόσον ὁ σχεδιασμός αὐτὸς γιὰ τὴν Τουρκία συνδἐεται μὲ τὰ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ζωῆς τῶν Φύσσα,Φουντούλη,Καπελώνη,καὶ τῶν ἐργαζομένων στὴν τράπεζα Μαρφίν.Τὰ προαναφερθέντα ἐγκλήματα στοχεύουν 1-τὴν Γερμανία 2-τὸ ΚΚΕ 3-τὴν ἑλληνικὴ ἐργατουπαλληλικὴ τάξη.(Ἕτσι ἐπιτέλους παίρνει τὸ νόημά του ὁ Δεκέμβρης 2008).

  Ἁναδυόμενοι ἐπιχειρηματίες τῶν τελευταίων χρόνων δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίες σὲ ξένες δυνάμεις.Θυμίζω ὅτι οἱ Καραβοκύρηδες,ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν πυρῆμα τῆς ἔνοπλης δύναμης ποὺ ἐλευθέρωσε τὴν Ἑλλάδα(ἡ ἐπανάσταση σὠθηκε χάρη στὸ ναυτικό)ἦταν σὲ μεγάλο βαθμό κοντραμπαντιέρηδες,πρὶν γίνουν ναύαρχοι.

  .Ἁρθράκι τοῦ Γιώργου Δελαστίκ-ἒφ.ΠΡΙΝ
  Οι ελληνικές εξαγωγές
  Posted: June 12, 2016 /Οι ελληνικές εξαγωγές

  Σοκ παθαίνει όποιος νομίζει ακόμη ότι η Ελλάδα εξάγει ελαιόλαδο, πορτοκάλια, φέτα και καπνά στον υπόλοιπο κόσμο. Κοιτάζοντας τις ελληνικές εξαγωγές του πρώτου τριμήνου του 2016, διαπιστώνει εμβρόντητος ότι το παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί μόλις το… 2,9% των ελληνικών εξαγωγών! Λάδι, ελιές και άλλα διατηρημένα λαχανικά, τυριά, πορτοκάλια, βαμβάκι, τσιγάρα, βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα συν τα καπνά που εξάγονται ως τέτοια, όλα αυτά τα προϊόντα μαζί με τα ψάρια δεν αποτελούν ούτε το …14% των εξαγωγών της χώρας μας!!!

  Αφήστε δε το γεγονός ότι τα λεφτά που παίρνουμε εξάγοντας όλα αυτά τα προϊόντα είναι ίδια με τα λεφτά που εισπράττει η Ελλάδα από τις εξαγωγές φαρμάκων, αλουμινίου, τάμπλετς και λάπτοπς, σωλήνων και πολυπροπυλενίου! Αν εξαιρέσει κανείς την απερίγραπτη κατάσταση που επικρατεί με τις εξαγωγές (και το λαθρεμπόριο) ορυκτελαίων πετρελαίου που έρχονται πρώτα (!) στις εξαγωγές με ποσοστό 21,1% (!), είναι φανερό ότι οι ελληνικές εξαγωγές σήμερα δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο για το θέμα αυτό.

  Μήπως πάμε γιὰ νέο 21??;;

  ReplyDelete
 26. YΓ.Νομίζω τὸν Δελαστὶκ τὸν τυφλώνει ὁ οἱκογενειακὸς πατριωτισμός του. Στὸ συνέδριο τῆς Βιέννης, ἄν θυμᾶμαι καλά, ὁ Μέττερνιχ ἐπέβαλλε σὰν δόγμα τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἀπανταχοῦ Ἡγεμονιῶν.Ὁ Καποδίστριας, ποὺ ἐκπροσωποῦσε τὴ Ῥωσσία, προσπάθησε νὰ γλιστρήσει μιὰν ἐξαίρεση γιὰ τοὺς Ἕλληνες.Ὁ Μέττερνιχ γύρισε καὶ τοῦπε-ὍΧΙ,Πρίγκηπα,δὲν μὲ ξεγελᾶτε.Ὄταν λέω τῶν ἡγεμονιῶν ἐννοῶ ΚΑΙ τὸ ὀθωμανικό κράτος, κι ἄς εἶναι μωαμεθανοί!Ἕτσι καὶ σήμερα οἱ κεντρικές δυνάμεις εἶναι οἱ φιλικώτερες πρὸς τὴν Τουρκία, ἀπότι φαίνεται, καὶ ὁ κίνδυνος στὴν χώρα μας εἶναι ἡ δημιουργία τετελεσμένων (κοινῶς, συνδυασμός προβοκάτσιας καὶ διάλυσης τοῦ οἰκονομικοῦ ἱστοῦ) ποὺ θὰ μετατρέψει τὴν οἱκονομία ἀπὸ παραγωγικὴ σὲ λαθρεμπορικὴ (αὐτὸ ἔχει ΗΔΗ γίνει) καὶ ἀπὸ λαθρεμπορικὴ σὲ πειρατική.

  ReplyDelete
 27. Υγ.Σὲ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κος Γεράσιμος παραπάνω γιὰ τὸ Βισύ.
  Εἶναι λάθος κατὰ τὴ γνώμη μου νὰ θεωροῦν οἱ ἱστορικοί ὅτι οἱ ἄνθρωποι ποὺ στελέχωσαν τὶς κατοχικές κυβερνήσεις στὴν Εὐρώπη, Ἑλλάδος περιλαμβανομένης, πρέπει νὰ στιγματίζονται περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε πρωθυπουργό ὀποιασδήποτε χώρας. Δηλαδὴ ὁ Βασιλέας ποὺ ἔφυγε στὸ Κάιρο ἐγκαταλείποντας τὸ σκάφος εἶναι ἀγνὴ προσωπικότης, ἐνῶ οἱ κατοχικοί πρωθυπουργοί Λογοθετόπουλος, Ῥάλλης, Τσολάκογλου, προδότες; Ἅν δὲν κάνω λάθος, ὁ Φρανσουὰ Μιττεράν εἶχε μιὰ μικρὴ σχέση στὰ νιάτα του μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Πεταίν.

  Ἑπίσης, ὁ γαλλικός χριστιανοφασισμός, καὶ πάλι ἄν δὲν κάνω λάθος, ἦταν ἰσχυρότατη δύναμη στὴν Γαλλία τοῦ Μεσοπολέμου. Οἱ Γάλλοι δὲν ἦταν ἀκριβῶς κατακτημένος λαός.Ἡ ἰδιοτυπία τῆς Λεπέν, καὶ πάλι ἄν δὲν κάνω λάθος, εἶναι ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν πατέρα της, ποὺ ἄρδευε ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν χριστιανοφασιστικὴ κληρονομιὰ τῆς Γαλλίας, περισσότερο τοῦ Ντὲ Γκὼλλ τὰ βήματα ἀκολουθεῖ, καὶ ἐννοῶ τὴν συμμαχία μὲ τὶς ἀτλαντικὲς δυνάμεις.Ἅν ὅ Ἅξονας εἶχε νικήσει, θὰ λέγαμε τὸν βασιλιά προδότη καὶ θὰ εἴχαμε λεωφόρους Τσολάκογλου,Ῥάλλη, Λογοθετόπουλου.Τὸ θέμα εἶναι-εἴμαστε σίγουροι ὅτι καὶ πάλι θὰ νικήσουν οἱ ἀτλαντικές δυνάμεις, συμμαχώντας μὲ τὴν Ῥωσσία; Στοῦς δύο Παγκοσμίους ἔτσι ἔγινε. Στὴν σημερινή συγκυρία (ἐγὼ δὲν θέλω νὰ τὴν πῶ Πόλεμο γιατὶ δὲν θέλω νὰ συμβάλω στὴν Ἑδραίωσή του)μὲ ποιόν πρέπει νὰ πᾶμε;Νομίζω πὼς ἡ ἐκκλησία στὸν Β.Παγκόσμιο πόλεμο ἀκολούθησε μιὰ πολιτική οὐδετερότητας παρόμοια μὲ αὐτὴν τῆς Τουρκίας.Σὲ πολιτικό ἐπίπεδο,τὴν ἴδια γραμμὴ ἀκολουθεῖ σήμερα νομίζω τὸ ΚΚΕ.Ἑναντίον τοῦ ΚΚΕ φοβᾶμαι προβοκάτσια.Γράφει ὁ Ῥιζοσπάστης σήμερα
  "πρέπει η δίκαιη αγανάκτηση και διαμαρτυρία ενάντια στην ΕΕ να μην εγκλωβιστεί σε διάφορα αστικά σχέδια τα οποία είτε επιδιώκουν την έξοδο είτε μια καλύτερη διαπραγμάτευση εντός, για λογαριασμό πάντα τμημάτων του κεφαλαίου. Διέξοδος για το λαό είναι η πάλη για αποδέσμευση από την ΕΕ συνδεδεμένη με την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου."Μόνο μὲ τὴν πάλη διαφωνῶ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστὴ ἡ ἀνάλυση τοῦ Κωσταντῆ γιὰ τὸ καθεστὼς τοῦ Βισύ.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Κωσταντή ορισμένες φορές κάνεις ορθές αναλύσεις οι οποίες όμως δυστυχώς χάνονται στην πολυλογία σου περί πλείστων θεμάτων. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι όπως και το 1940 πρέπει να συμμαχήσουμε με αυτόν που θα βοηθήσει τουλάχιστον κάπως να επιβιώσει έστω και μία σκιά του Πολιτισμού μας. Έξω από της Μόσχας τα τείχη εκρίθη το μέλλον της Ρωμηοσύνης, της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού-Χριστιανικού Πολιτισμού της Ρωμανίας. Ο Εθνικοσοσιαλισμός θα είχε εγκαθιδρύσει μία τελείως μα τελείως μα τελείως διαφορετική Νέα Τάξη Πραγμάτων, γνωστή ως Neuordnung Europas ή γενικά ως Neuordnung. Βάσει της ανθρωπολογικής ράτσας σου και μόνον, βάσει του φαινοτύπου σου δηλαδη θα ανήκες και στην αντίστοιχη ομάδα σου. Έθνος, θρησκεία και γλώσσα ΚΑΝΕΝΑΝ ρόλο δεν θα παίζανε. Στην καλλίτερη δε των περιπτώσεων ο Χριστιανιμσός θα ήτο απλώς ένας Γερμανικός Θετικός Προτεσταντισμός ενώ στην τελική θα κατέρρεε ως κάτι το έξω-Ευρωπαϊκό. Πίστη στην ράτσα(όχι φυλή) και μόνον. Με λίγα λόγια, τον Καθηγητή θα τον είχαν στην ρατσική οικογένεια των Βαλκανίων ως Αλπικό-Διναρικό ενώ εμένα στην ρατσική οικογένεια της Δυτικής Ευρώπης ως Κρομανοειδή. Παρότι η Ιδεολογία αυτή υπήρξε Ευγενής, δίνοντας τρομερή αξία στην Αριστεία, το Χάρισμα, την Ικανότητα και την Ευφυία, εν αντιθέσει με τον χρηματο-κεντρικό Φιλελευθερισμό και τον μαζο-κεντρικό Κομμουνισμό, κατηύθυνε αυτές τις δυνάμεις προς την λάθος μεριά, την καταστρεπτική μεριά βασισμένη σε μία άκρως ρασιοναλιστική Φυλετική θεώρηση η οποία τετραγώνιζε πλήρως τον ανθρώπινο Ψυχισμό βασισμένο στον φαινότυπο. Ο Χριστιανοφασισμός τώρα ναι μεν ήταν άκρως επικερδής για όλη την Δύση, επαναφέροντας τους παραδοσιακούς υγιείς ρόλους στα δύο φύλα, αυξάνοντας της γεννήσεις κατά μισό εκατομμύριο, ελέγχοντας της τράπεζες και κάθε είδους παράσιτο, όμως στην τελική θα ό,τι Εθνικό θα ανετρέπετο λόγω του Εθνικοσοσιαλισμού και της επικείμενης ρατσικής ιεραρχίσεως της Ηνωμένης Γερμανικής-Νορδικής Ευρώπης.

   Delete
  3. Όμως ο Αδόλφος Χίτλερ ανεγνώρισε με διάταγμα το καθεστώς του Αγίου Όρους και για πολλά χρόνια το πορτρέτο του αναρτήθηκε και παρέμενε στη Μονή Παντοκράτορος, σε αναγνώριση του διατάγματος του αυτού, που εγγυόταν το διεθνές καθεστώς του Αγίου Όρους για τον φόβο της βουλγαρικής βουλιμίας. Δες εδώ:
   http://aera2012.blogspot.gr/2012/05/blog-post_20.html

   Delete
  4. Ὁ λαός μας λέει εἶπε ὁ γάιδαρος τὸν πετεινό κεφάλα.Βλ.παρακάτω.Ὁ φυλετισμὸς ἦταν ἕνα παρακλάδι τῶν κοινωνικῶν προγραμμάτων ποὺ ξεκινήσαν τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα σὰν διεκδίκηση τῆς ἐργατικῆς τάξης ἐκ μέρους τῆς ἐργοδοσίας (κοινῶς, πατερναλισμός).Τὰ ἐπιχειρήματα ποὺ παραθέτεις ἄκριτα καὶ μὲ Κεφαλαῖα Οὐσιαστικὰ Γερμανιστί εἶναι ἀπλῶς μιλιταριστικὴ προπαγάνδα τῆς σειρᾶς.

   Delete
  5. Στὸ θέμα τοῦ τί πρέπει νὰ κάνουμε-ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΠΑΣΗΙ ΘΥΣΙΑ.Γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσουν αὐτὰ τὰ Αἴσχη ποὺ περιγράφεις.

   Delete
  6. Ίσως βέβαια να ήταν και καλλίτερα εάν νικούσαν το 1940. Σήμερα η ανθρωπότης θα είχε προχωρήσει πολύ. Σίγουρα ήδη θα ήμασταν και σε άλλους πλανήτες. Ούτε ρύπανση, ούτε τράπεζες, ούτε φιλελεύθερες ανηθικότητες, ούτε καταναλωτισμοί ούτε τίποτα...Ίσως και να ήταν καλλίτερα...

   Delete
  7. Πραγματικά ΔΕΝ ξέρω εάν όντως άξιζε να χάσει η υπερ-ευγενής αυτή Ιδεολογία το 1940. Πώς γίνεται κάποιος που μυεί εαυτόν στον Εθνικοσοσιαλισμό ορμώμενος-μεθυσμένος από την σαγηνευτική του Φύση να πάψει να είναι; Η Πραγματικότητα και η Κληρονομιά η Ρωμαίηκη σε επιβάλει να τον κοιμήσεις μέσα σου ναι, όμως άπαξ και ξυπνήσει μέσα σου μία φορά ποτέ δεν πεθαίνει. Μόνον το ότι είσαι Λευκός είναι αρκετό. Έναν καθρέφτη θέλεις για απόδειξη. Αναμφίβολα μία άκρως τρομερή δύναμη όταν ξυπνήσει αλλά για την ώρα θα παραμείνει σαν φυλετικό κειμήλιο. Οι Εβραίοι και οι τράπεζές των παίζουνε κάποιον ρόλο και αυτοί σε αυτό...δεν αναπαράγω θεωρίες συνωμοσίας όμως και αυτοί παρακολουθούν τις Ε/Σ-όχι τις Φασιστικές-Εθνικιστικές- οργανώσεις και φακελώνουν άτομα...


   Και όλα αυτά για να επικρατήσει η σάπια χασισο-ψευδοκουλτούρα των αντίφα. Φιλελεύθεροι και Αντίφα δεν υπάρχουν χειρότεροι. Οι τελευταίοι ίσως οι χείριστοι εκ των δύο...

   Delete
  8. Κωσταντή ο φυλετισμός, δηλαδή η Φυλετική Ανθρωπολογία είναι μία μεγάλη είς εύρος και βάθος επιστήμη που δεν δύνασαι με καμία Παναγία να την κατηγορείς και να την κρίνεις την στιγμή που ουδέποτε την μελέτησες.

   Delete
  9. Ἅλλο ἠ ἐπιστήμη καὶ ἄλλο ἠ πολιτικὴ.Ἑδῶ δὲν μιλᾶμε γιὰ τὴν κατάταξη τῶν ἔμβιων ὄντων τοῦ Κυβιέ, ἀλλὰ γιὰ τὸν φυλετισμό σὰν ἄνωθεν κατευθυνόμενη κοινωνικὴ πολιτικὴ.Καὶ γὼ σοῦ λέω ὅτι ὁ φυλετισμὸς προπαγανδίστηκε ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κράτη γιὰ τὸν προσεταιρισμὸ τῆς ἐργατικῆς των τάξης,ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 19ου αἰῶνα περίπου.Ἕχεις ἀντίρρηση ἐπ αὐτοῦ;;;

   Delete
  10. Μεγάλη! Η Φυλολογία είναι Επιστήμη πρώτα και Πολιτική έπειτα. Μίγμα των δύο είναι ο Εθνικοσοσιαλισμός.

   Delete
  11. Μὲ συνθηματολογίες τοῦ καναπὲ καλύπτεις τὴν ἀβυσσαλέα ἀδιαβασιά σου.
   Ἁπάντησε μὲ ἐπιχειρήματα σὲ αὐτὸ ποὺ ἔγραψα ἀντί νὰ λές τὸ τάδε εἶναι δείνα.
   Ἡ ἐπιστήμη εἶναι περιγραφή.

   Delete
  12. (Φυσικὰ ὁ πιὸ ἀδιαβαστος εἶναι...ἐγώ).

   Delete
  13. Νὰ δεχτῶ ὄμως ὄτι ὐπάρχει Φυλολογία ἀνεξαρτήτως πολιτικῆς, ἐκεί, ο.κ. πάω πάσο.

   Delete
 28. http://www.ideapolis.info/2016/01/blog-post_24.html

  Πολύ ενδιαφέρον.

  ReplyDelete
 29. Θέτω πρὸς κρίσιν τὶς παρακάτω προτάσεις.
  1)Ἡ κοινωνικὴ βάση ποὺ στήριξε τὸν Στρατάρχη Πεταὶν δὲν διαφέρει πολὺ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ στήριξε τὸν Στρατηγὸ Ντὲ Γκώλλ.
  2)Ἡ βάση αὐτὴ εἶναι ἡ Καθολικὴ Γαλλία,ποὺ ἀνάγεται στὴν Ναπολεόντειο ἐποχὴ(καὶ τὴ στέψη τοῦ Χίλια Ὁκτακόσια Τέσσερα)καὶ εἶναι ἀσύλληπτα ἐθνικιστική.
  3)Ἡ βασικὴ τομὴ στὴν Γαλλία εἶναι αὐτὴ ποὐ χώρισε Κομμουνάρους καὶ Βερσαγιέζους τὸ 1871 καὶ ἀφορᾶ τὰ πρόσωπα τῶν καθολικῶν ἱερέων.
  4)Τὸ ἀντίστοιχο τῆς Καθολικῆς Γαλλίας στὴν σύγχρονη Ἑλλάδα εἶναι τὸ κόμμα τοῦ Ἑρντογάν.Διότι
  5)Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία δὲν δέχτηκε ποτὲ τὶς λεγόμενες κατακτήσεις τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης.

  ReplyDelete
 30. Συμπληρώνω μιὰ τελευταία πρόταση πρὸς κρίσιν῎ὅτι ἡ συνωμοσιολογία,σὰν κατηγορία γιὰ μή-ἐπιστημονικὴ καὶ ταὑτόχρονα φθονερὴ σκέψη,εἶναι βασικὸ ἱεροεξεταστικὸ ἐργαλεῖο,πουριτανικοῦ καὶ παπικοῦ ταὐτόχρονα χαρακτῆρος,γιὰ τὴν αὐτοκαθυπόταξη τῶν λαῶν,διότι δὲν ἐπιτρέπει στὸν νοῦ νὰ σκέφτεται τὰ πάντα.

  ReplyDelete
 31. Διαβάζω στην σημερινή Καθημερινή: Συμφωνία αποκλιμάκωσης Τουρκίας - Ισραήλ, και θυμάμαι το Καθηγητή που έλεγε στον Σαχίνη την 25η Οκτωβρίου 2013, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών ότι " το Ισραήλ προσπαθεί να φτιάξει το τρίγωνο Ελλάδα - Τουρκία - Ισραήλ" . ΤΟΥΡΚΙΑ; ερωτά έκπληκτος ο Σαχίνης. Εννοείται απαντά ο Καθηγητής και ......εξηγεί το λόγο. Στη συνέχεια μιλάει για το συμφέρον του ελληνικού λαού να κάνει αυτό το τρίγωνο. ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ πάλι έκπληκτος ο Σαχίνης. ΝΑΙ του απαντάει ο Καθηγητής. Με την ΤΟΥΡΚΙΑ που εκείνο. ΝΑΙ. Για σταθήτε γιατί τώρα προκαλείτε ένα νεο σοκ. Με την ΤΟΥΡΚΙΑ που το άλλο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ. Απολαύστε το βίντεο( στο σημείο 1:05:15)
  https://www.youtube.com/watch?v=HrYM6C7DWLU
  Τέτοια τύχη (και πληροφόρηση) έχουμε εμεις οι "τυχεροί", που παρακολουθούμε αυτό το ιστολόγιο. Προσοχή λοιπόν στα γραφτά του ιδίως σε αυτά που μας εκπλήσσουν ή μας φαίνονται παράξενα ή αντιφατικά.

  ReplyDelete
 32. συνέχεια:
  "Αυτη ηταν η απαντηση που ειχα δωσει πριν ενα+ χρονο αλλα σημερα ομολογω οτι η οπτικη μου γωνια ηταν περιορισμενη... αν και χτιζω γνωσεις, φιλτρα και μηχανισμους σκεψης, παραυτα συνεχιζουν οι σκιες και δεν μπορω παρα να διαβαζω και να εξασκουμαι πνευματικα μηπως καποια μερα μπορεσω να τις φωτισω, αφου πρωτα μαθω να τις ανακαλυπτω. Αφηνω επιτηδες το παραπανω κομματι, προκειμενου να μπορεσει καποιος επομενος που πιθανον να αντιδρουσε με τον ιδιο τροπο, οπως εγω, να δει στη συνεχεια οτι υπαρχει και αλλο βαθος στις παραπανω αναλυσεις και οτι εχουμε ολοι μας δουλεια να κανουμε αν θελουμε να βοηθησουμε τον Ελληνισμο να προοδευσει, ο καθενας με το λιθαρακι του, ο καθενας με την προσωπικη του αυτογνωσια, ταπεινοτητα και περαιτερω αναζητηση του φωτος. Θα μπορουσα να σβησω την αναρτηση αλλα θα την αφησω για "αναμνηση" της περιορισμενης αντιληψης που ειχα και σιγουρα ακομα εχω και για υπενθυμιση οτι πρεπει να ρωταω τον ευατο μου συχνα ποσα ακομη πρεπει να μαθω για να μπορω να "βλεπω" καθαρα. Ζητω συγνωμη για το διαστημα που αυτο το αναρτημενο σχολιο μπορει να λειτουργησε αναχαιτιστικα στην αναζητηση αλλων ακροατων... Και κυριως ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ απο τον κο ΚΙΤΣΙΚΗ, για τον αρνητισμο που επεδειξα στο προσωπο του ! Α.Β.
  Μάθημα ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ για όλους μας

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ρωμηέ ο Καθηγητής σε άλλες εποχές θα ήταν προφήτης. Εγώ δεν τον θεωρώ τόσο Καθγητή με την Δΰική ρασιοναλιστική υπολογιστική έννοια, όσο Μύστη. Είναι Μύστη στην πραγματική Γνώση. Και εμείς που τον ακολουθούμε Ακόλουθοί του και μερικοί εξ ημών μυημένοι.

   Delete
  2. * τόσο Καθηγητή όσο Μύστη

   Delete
 33. Ὑπάρχει ὁλόκληρη σειρὰ ἀπὸ ὑποψήφιους Ἕλληνες Πεταίν.

  ReplyDelete
 34. Το Ισραήλ είναι κράτος πρότυπο και ο Νιετανιάχου είναι ο ανώτατος πολιτικός ηγέτης εν ζωή, πολύ ανώτερος από τον Πούτιν.Ο τελευταίος, ναι μεν κληρονόμησε μία νεκρή Ρωσία, αλλά όταν είσαι το μεγαλύτερο κράτος του πλανήτη (νομίζω το 1/8 της Γης ανήκει στην Ρωσία), όταν έχεις 140.000.000 πληθυσμό, όταν έχεις παραδοσιακά δυνατό στρατό και επιπροσθέτως, όταν έχει τόσους πολλούς πόρους, είναι δεδομένο ότι θα είσαι υπερδύναμη.
  Το Ισραήλ όμως, σε μία φτωχή γη, στο στόμα του λύκου, με ελάχιστο πλυθησμό, είναι υπερδύναμη χωρίς καμία υπερβολή.Έχει αντικειμενικό σκοπό, οικονομία, στρατό και πάνω από όλα ισχυρότατο Λόμπυ στην Αμερική.
  Αυτά να τα βλέπουν οι εγχώριοι γραικύλοι και πάνω απ'όλα η Χ.Α. Μας συμφέρει άμεσα περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με το Ισραήλ ειδικά εάν πάει να τα βρει με την Τουρκία (που προσωπικά δεν το νομίζω ότι θα υλοποιηθεί επί Ερντογάν).
  Η επιτυχία του Εβραϊκού λαού οφείλεται κυρίως στο θρήσκευμά του που είναι καθαρά Εθνικό.Αντιθέτως, η Ορθοδοξία που ήταν ανοιχτή σε όσους αποδέχονταν το δόγμα και την γλώσσα, απέτυχε στην σύγχρονη εποχή να εκπολιτίσει τους "ορθόδοξους" που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα-Αρμένιους, Γεωργιανούς, Αλβανούς, Ρουμάνους κ.τ.λ.Το ισραήλ, είναι σαν ο Ελληνικός λαός να είχε την αρχική του θρησκεία, την εθνική, ή έστω να χρηιμοποιεί την Ορθοδοξία ως Εθνική.

  Ρωμιέ. δεν χρειάζεται να συμφωνείς σε όλα με τον Κ.Καθηγητή για να αντιληφθείς ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως δεν έχει ταμπού.Προσωπικά θεωρώ ότι ο Κ.Καθηγητής, από όλους τους σύγχρονους Έλληνες είναι ο πιο αντικειμενικός.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dr.Pap ἒχεις ἀπολύτως δίκαιο. Τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ ἡγέτες του ἀντιπροσωπεύουν τὴν πλέον καταπληκτικὴ κοινωνία τοῦ πλανήτου. Καὶ ἑβραῖος δὲν εἶμαι ποὺ τὸ λέω (οὔτε κανεὶς τῆς οἰκογενείας μου. Ἀλλὰ ἡ γυναῖκα μου εἶναι Σπαριάτισσα!). Ὁ ἑβραῖος εἶναι νέος στὸ μυαλὸ καὶ γι αὐτὸ καὶ δημιουργικός. Ἡ φράση τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου ποὺ ἀνεγνωρίσθη ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας, τοῦ πάει σὰν γάντι, ἀντικαθιστῶντας τὸ "ἑλληνική" μὲ τὸ "ἰσραηλινή": "Μνήσθητί μου Νέε, ὅταν ἔλθης εἰς τὴν ἑλληνικήν σου βασιλείαν" καὶ ἀνεγνωρίσθη ἅγιος τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ μεγάλη η τιμή να είσαι Ισραηλινός! Οι κόρες σου σκοτώνουν τον γηγενή πληθυσμό για να φωτογραφίζονται γυμνές και να κουνούν τον κώλο τους στα παρτι του Τελ Αβίβ, οι υιοί σου όσοι είναι φυσιολογικοί κάνουν το ίδιο και όσοι δεν είναι γλεντάνε στα γκέυ παρέιντ, φιλιούνται με τον φίλο τους στον στρατό αφού σκοτώσανε καμιά 10αριά 13χρονα Παλαιστινιόπουλα. Μεγάλη τιμή να είσαι Εβραίος! Να μου λείπει. Χίλιες φορές να πολεμούσα με την Χαμάς και την Χεζμπολλάχ ειδικά παρά να είμαι μέλος του IDF.

   Delete
  3. Το ότι κατόρθωσαν να έχουν ένα κρατίδιο υπερ-σύγχρονο στο στόμα του λύκου ναί, ότι γατζώθηκαν σε μία Ατλαντική δύναμη και στο μέλλον ίσως στην Ρωσία και την Λεπενική Γαλλία ναί, αλλά αξίζουν όλα αυτά; Το Ισραήλ μακροχρόνια δεν δύναται να στηριχθεί ως κρατίδιο. Είναι κατά 85% ένα Δυτικό παράσιτο στην Μέση Ανατολή. Μόνον το 15% των Ισραηλινών είναι οι γνήσιοι Εβραίοι, οι Ορθόδοξοι.

   Delete
  4. Δόκτωρα ομιλείς φυλετικώς όμως δεν κατέχεις τις προαπαιτούμενες φυλετικές γνώσεις για να πεις κατά πόσο ποσοστό είναι διαφορετικός φυλετικά ο λαός μας σήμερα και προ 2000 ετών. Κατά 90% είναι Ευρωπαϊκός πληθυσμός όμοιος με εκείνον της Αρχαίας Ελλάδος. Κατά 95-98% είναι Βυζαντινός πληθυσμός όμοιος με εκείνον τον καιρό της Ρωμανίας. Κατά 2-5% έχει δεχθεί Σλαυικές, Σαχάριες, Βαραγγικές, Γερμανικές και Φραγκικές εισροές. Το ποσοστό είναι ελάχιστο. Λες για την Ορθοδοξία. Λοιπόν για να δημιουργήσεις υπερχιλιόχρονες Αυτοκρατορίες λαμπερές χρειάζεσαι το μεγαλείο και την ενωτική κόλα μίας Ορθοδοξίας ή ενός Ελληνισμού, όπως έγινε με τον μέγα Αλέξανδρο. Εάν έχεις την θρησκεία των εβραίων την άκρως κλεισθή, το πολύ-πολύ να την μεταδώσεις σε κανά Χαζαάρο βάρβαρο ηγεμόνα και μετά να ξεχασθεί όταν ύστερα από 200 έτη όπως πλήθος βαρβαρικών ορδών θα έχει αφανισθεί αυτή η ομάδα. Εάν έχεις την θρησκεία των εβραίων γίνεσαι για 500 χρόνια το παράσιτο της Ευρώπης και ο παρείσακτος νομάς, ΔΕΝ δημιουργείς ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ. Οι Εβραίοι δεν έχουν δημιουργήσει, πλην του Ισραήλ της Αρχαιότητος, όσα λένε αυτοί τουλάχιστον, πολιτισμό.

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 27, 2016 at 11:23 AM

   Για να δημιουργήσεις αυτοκρατορίες χρειάζεσαι να είσαι Ρωμαίος και όχι αποβλακωμένος σωβινιστής Έλληνας.

   Delete
  6. Γραικός θές νά πείς....διότι..έλληνες ψάχνε ψύλους στ΄άχερα

   Delete
  7. Σωστό, Ρωμηός θα έλεγα εγώ. Έλλην και οχι γραικύλος.

   Delete
 35. Τρισμέγιστος:

  http://www.pronews.gr/portal/20160626/world/eyropaiki-enosi/56/ser-vasileios-markezinis-i-ee-dialyetai-tha-akoloythisoy-soyidia

  Αλλά μόνον πυρηνική βόμβα ή μαζική απόβαση του ISIS σηκώνει τον ΓΡΑΙΚΥΛΟ από τον καναπέ.

  ReplyDelete
 36. Καθηγητά η άποψίς σας για τον Louis-Ferdinand Céline, ποία είναι;

  ReplyDelete
 37. Γιὰ τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδας ποὺ γράφει παραπάνω ὁ Ῥωμηός...ἡ Γερμανία καὶ οἱ Σύμμαχοί της ἔχασαν δύο παγκόσμιους πολέμους διότι ἐπιτέθησαν πρῶτοι.Τὸ δίκιο εἶναι μὲ τὸ μέρος τοῦ ἀμυνομένου.
  Τὸ Βυζάντιο ἀμυνόταν καὶ κράτησε μέχρι σήμερα(μπεῖτε σὲ μιὰ ἐκκλησία ὁρθόδοξη καὶ θὰ τὸ δεῖτε).
  Ἡ Ἑλλάδα καταστράφηκε τελείως ἀπὸ τὴν ἐκστρατεία τοῦ Μ.Ἁλεξάνδρου.Αὐτὸ ποὺ ἀπέμεινε-ἦταν ὁ Ἑλληνισμός,δηλαδὴ ἡ μίμηση τῶν Ἑλλήνων τῆς κλασσικῆς περιόδου.Συμπέρασμα-ἐάν ἡ σημερινὴ Ἑλλὰς πάρει θέση δίπλα στὸν ἐπιτιθέμενο θὰ καταστραφεῖ.Τὸ καλύτερο θὰ ῆταν οὔτε ἐπιτιθέμενος, οὔτε ἀμυνόμενος.

  ReplyDelete
 38. * Σπαρτιάτισσα.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 39. Ὅσο γιὰ τὸ Ἰσραήλ,δρ.Πᾶπ,κάποιος θὰ σᾶς ἔλεγε ὅτι βαστιέται ἐκεὶ ποὺ βαστιέται (δηλ. στὸν τόπο τῆς γέννησης τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας)ἐπειδὴ ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντα τῆς Δύσεως στὴν περιοχὴ τῆς Μ.Ἁνατολῆς.Καὶ ὅτι ἡ ἐθνικῆ του θρησκεία, τοῦ Ἰσραήλ, εἶναι...τὰ συμφέροντα αὐτὰ.Δὲν νομίζω ὅτι θὰ ἦταν διαφορετικὰ τὰ συμφέροντα ποὺ θὰ ἀναγορεύονταν σὲ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ θρησκεία.Ἑθνικὴ θρησκεία εἶναι σὰν νὰ λὲς -γήινος οὑρανός.

  ReplyDelete
 40. Κύριε καθηγητά έχετε απόλυτο δίκιο.Πως γινόμαστε ισραήλ όμως;Πιστεύω μόνο με ολοκληρωτική κατεδάφιση του πολιτικού συστήματος (δημοκρατία βέβαια πρέπει να λέγεται για διεθνείς λόγους) και μεταμόρφωση της παιδείας.

  Κωνσταντή, ή δεν έχεις διαβάσει τίποτα για την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, ή αγνοείς παντελώς την Ελληνιστική εποχή.
  Το βυζάντιο που αναφέρεις, χρωστάει την ύπαρξή του στην Ελληνιστική εποχή.Που θα ήταν το Βυζάντιο χωρίς την κοινή Ελληνική που διατήρησε ο Ελληνισμός, που έμεινε 100% ανεπηρέαστος από την Ρώμη;
  Με τον Μ.Αλέξανδρο η Ελλάδα έφθασε στην κορυφή της και εξαπλώθηκε.Άνοιξε.Πριν από αυτόν, υπήρχαν κάτι μικρές φυλές, και κάτι χωριουδάκια που τα λέγαν πόλεις.Μετά τον Αλέξανδρο ήρθε το μεγαλείο του Ελληνικού Πολιτισμού.
  Επιπλέον, όσον αφορά την υποτίμησή σου που λες πως αντέγραψαν τους "κλασσικούς" (δεν υπήρχαν κλασσικοί τότε, διότι αυτός είναι Ευρωπαϊκός όρος) να σου θυμήσω πως ο Ερατοσθένης απέδειξε την σφαιρικότητα της γης από την Αλεξάνδρεια, μαζί με την περίμετρό της.Αυτό και μόνο αρκεί γαι το μεγαλείο.Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες έζησαν επί Ελληνιστικής εποχής.
  Έπειτα, "Τὸ καλύτερο θὰ ῆταν οὔτε ἐπιτιθέμενος, οὔτε ἀμυνόμενος".Δεν υπάρχει ουδετερότητα φίλε μου στην διεθνή σκακιέρα.

  ReplyDelete
 41. Ιωάννης ΈνοχοςJune 27, 2016 at 11:16 AM

  Το βυζάντιο που αναφέρεις, χρωστάει την ύπαρξή του στην Ελληνιστική εποχή.Που θα ήταν το Βυζάντιο χωρίς την κοινή Ελληνική που διατήρησε ο Ελληνισμός, που έμεινε 100% ανεπηρέαστος από την Ρώμη;

  Καλό. Η κενόδοξη ελληνομανία σας δεν έχει όρια. Μέχρι το 146π.Χ. υπήρχαν Έλληνες. Μετά είστε ανύπαρκτοι. Πάρτε το γραμμή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιάννη πέρα από την πλάκα, σταμάτα επιτελους την απεραντη βλακεία σου! Οι Ρωμαιοι ήσαν ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΥΛΕΤΙΚΩΣ και Πολιτισμικώς! Ήσαν Λαοί της Θαλάσσης και Τρώες όπως οι ίδιοι οι Αχαιοί. Ο φαινότυπός τους ήταν ο Μεσογειακός και ο Πολιτισμός και η Θρησκεία των ΠΑΝΟΜΟΙΌΤΟΥΠΕΣ με εκείνες των Ελλήνων, καθώς οι Ρωμαίοι ήσαν Ετρούσκοι δηλαδή Λαοί της Θαλάσσης δηλαδή Μεσογειακοί με κοιτίδα των την Αιγηίδα όπως και οι Έλληνες. Σταμάτα λοιπόν την βλακεία σου και να ξεστομίζεις μπαρούφες εδώ και 2 μήνες περί "ανυπάρκτων" Ελλήνων και "υπαρκτών" Ρωμαίων...


   Καθηγητά πείτε επιτέλους του Ενόχου ότι οι Ρωμαιοι ήσαν Έλληνες, όπως ξέρετε και εσείς.

   Ο Ηρακλείδης του Πόντου είπε "Η Ρώμη είναι Ελληνική πόλη":

   https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus

   Delete
  2. Ο Ρωμανίδης ο φίλος του Καθηγητού το έγραψε:

   http://www.romanity.org/romans.htm

   Delete
  3. http://www.romanity.org/htm/rom.e.00.to_psema_tou_karlomagnou_to_794.htm

   Delete
  4. Diocles of Peparethus (Greek: Διοκλῆς; fl. late 4th – early 3rd century BC) was a historian from the Greek island of Peparethus. His works are lost, but they included histories of Persia and Rome: Quintus Fabius Pictor and Plutarch acknowledge their debts to the latter as a source for their histories of early Rome, its native traditions and ancestral Greek connections.[1] Fabius' work survives only as a brief but historically significant catalogue summary. Plutarch seems to have relied on Fabius' history but acknowledges Diocles as its basis and authority. Diocles' own sources are unknown. He may have had access to Roman sources and traditions on which he foisted Greek interpretations and interpolations.[2] Little else is known of Diocles. He appears to have been a figure of note, well travelled, and abstemious; Athenaeus cites Demetrius of Scepsis to attest that Diocles "drank cold water to the day of his death".[3]

   -Wikipedia

   https://en.wikipedia.org/wiki/Diocles_of_Peparethus


   Ποία λέξη από το "ancestral Greek connections" δεν καταλαβαίνεις Ρωμαίε μου;;;;

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:18 AM

   Τότε, αφού οι Ρωμαίοι ήταν Έλληνες, να σταματήσετε να αποκαλείστε Έλληνες και να αποκαλείστε Ρωμαίοι. Αλλιώς το ιστορικό σας τέλος είναι το θάαντος του Αλεξάνδρου.

   Delete
  6. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:19 AM

   Κια φυσικά οι Σκοπιανοί έχουν κάθε δικαίωμα να θέλουν να αποκαλούνται Μακεδονία, καθώς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το θέμα της Μακεδονίας περιείχε και την σημερινή περιοχή των Σκοπίων. Αυθεντικοί Μακεδόνες λοιπόν και όχι Σκοπιανοί.

   Delete
 42. Ιωάννης ΈνοχοςJune 27, 2016 at 11:19 AM

  Και μέχρι σήμερα ανύπαρκτοι είστε και θα είστε δηλαδή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όλο αγάπη είσαι Ένοχε! ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ!


   https://www.youtube.com/watch?v=j1VkoSU9QdU

   Delete
 43. Δὲν ἀμφιβάλλω γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς.Διαπιστώνω πὼς οἱ πόλεις-κράτη καταστράφηκαν ὡς πολιτικές μονάδες στὴν ἀπόπειρά τους νὰ ἐπεκταθοῦν. Καὶ τὸ ἴδιο θὰ πάθει καὶ τὸ ἑλληνικό κράτος ἄν τὸ ἐπιχειρήσει..τὸ Βυζαντιο ἀντιθέτως ἐπιβίωσε ὠς πολιτικὴ μονάδα χάρη στὸν συντηρητισμό του.Τὰ ἐλληνιστικὰ κράτη εἶχαν τὴν εὐστάθεια τῆς σαπουνάδας,μὲ κάποια ἐξαίρεση τὴν Αἴγυπτο.

  Ἅν πάλι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ κράτη ἀλλὰ πνευματικές δυνάμεις, δὲν βλέπω γιατὶ νὰ συμμετάσχουμε στὸν γενικευμένο φιλελευθεροσοσιαλιστικοἐθνικιστικὸ μιλιταριστικὸ παροξυσμό.Εἴτε ὡς κράτος, εἴτε ὡς ἄτομα, εἴτε ὠς κουλτοῦρα, εἴτε ὡς θρησκεία, τέλος πάντων, μόνο νὰ χάσουμε ἔχουμε απὸ αὐτὸ ποὺ ἀποδίδει ἡ χυδαία λέξη -στρατοκαυλίαση. Αὐτὸ εἶναι τόσο προφανές, μετὰ ἀπὸ δύο παγκοσμίους πολέμους καὶ ἕναν ψυχρό, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς ἀμφισβητεῖται.Πῶς νὰ μιλᾶμε γιὰ ἐπιστήμη καὶ ψυχολογία ὄταν δὲν καταλαβαίνουμε πὼς ὁ πόλεμος κακό-τζιζ.

  Ὅσο γιὰ τὴ διεθνὴ σκακιέρα ἤ τὸ διεθνές κουμ-καν, μωρ τί μὲ νοιάζει ἐμένα. Ἑμένα μὲ νοιάζει νὰ μὴν μπλεχτεῖ ἡ Ἑλλάδα σὲ πολεμικές περιπέτειες, τελεία, διότι θέλω τὰ παιδιὰ μου νὰ μεγαλώσουν σὲ ἀσφαλές περιβάλλον, καὶ δὲν ἔχω καμία ὄρεξη νὰ τὰ στείλω νὰ σφαχτοῦν γιὰ τὸ Ἰσραἠλ καὶ τὶς ΗΠΑ.Μόνο φτύσιμο ἀξίζει,κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη, ὅποιος ἀπεργάζεται τέτοια ἐξέλιξη. Ἅν θέλουν οἱ ΗΠΑ νὰ ῥίξουν τὸν Ἑρντογάν δὲν μπορῶ παρὰ νὰ θεωρήσω ἄξιο φτυσίματος ὅποιον τσανακογλείφτη τὶς σιγοντάρει.

  Τὸ ὅτι ἠ κλασσικὴ ἐποχὴ ἀπετέλεσε τὸ πρότυπο γιὰ τὴν ἑλληνιστικὴ εἶναι προφανές ἀπὸ τὴν λογοτεχνικὴ παραγωγὴ μέχρι...σήμερα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα παρουσίασε πολλὰ ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχή.Ἁλλὰ στὸ μεταξὺ ἐμφανίστηκε ὀ Χριστιανισμός, ποὺ τὴν ἔννοια τοῦ ἐπιτεύγματος τὴν σχετικοποίησε ὡς πρὸς τὴν συνολική ἀνάπτυξη τοῦ ἀτόμου - ἀ-τόμου,χωρίς προσδιορισμένη τομή.Τὸ ἀγωνιστικό πνεῦμα τὴς ἀρχαιότητας εἶναι ξεπερασμένο ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια.

  Τέλος, βεβαίως τὸ Βυζάντιο ἐνσωμάτωσε πολλὰ στοιχεῖα τῆς ἐλληνιστικῆς ἐποχῆς- μὲ πρώτη ἴσως τὴ μοναρχία- ἀλλὰ Βυζάντιο σημαίνει χριστιανισμός, δὲν νοεῖται νὰ θεωρεῖται στὸ Βυζάντιο σημαντικότερη ἡ ἑλληνοῥωμαϊκἠ κληρονομιὰ ἀπὸ τὸν χριστιανισμό, δηλ. εἶναι τελείως ἄκυρο αὐτὸ τὸ πράγμα.

  ReplyDelete
 44. "Κωνσταντή, ή δεν έχεις διαβάσει τίποτα για την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, ή αγνοείς παντελώς την Ελληνιστική εποχή.
  Το βυζάντιο που αναφέρεις, χρωστάει την ύπαρξή του στην Ελληνιστική εποχή.Που θα ήταν το Βυζάντιο χωρίς την κοινή Ελληνική που διατήρησε ο Ελληνισμός, που έμεινε 100% ανεπηρέαστος από την Ρώμη;
  Με τον Μ.Αλέξανδρο η Ελλάδα έφθασε στην κορυφή της και εξαπλώθηκε.Άνοιξε.Πριν από αυτόν, υπήρχαν κάτι μικρές φυλές, και κάτι χωριουδάκια που τα λέγαν πόλεις.Μετά τον Αλέξανδρο ήρθε το μεγαλείο του Ελληνικού Πολιτισμού.

  Πολύ σωστός! Η Ρωμανία υπήρξε μία Ορθόδοξη Ελληνιστική Αυτοκρατορία με την Πολιτική-εδαφική κληρονομιά της Οικουμενικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και όχι του Αυγούστου-Οκταβιανού.

  Και μετά θες να γίνουμε...Ισραήλ; Σοβαρός; Ο λαός μας και η κληρονομιά μας είναι Αυτοκρατορική συνεπώς δεν δυνάμεθα να γίνουμε Ισραήλ και πάλι καλά δηλαδή, καθώς το Ισραήλ δεν δύναται ΠΟΤΕ να δημιουργήσει ισχυρή Πολιτιστική παρουσία στην Μέση Ανατολή διότι ουδέποτε υπήρξε φορεύς ενός Οικουμενικού θρησκευτικού δόγματος συνδυασμένο με ένα ανάλογου ισχύος διοικητικό και οργανωτικό σύστημα, όπως έκανε το Χαλιφάτο, το Περσικό Ιμαμάτο, η Περσική Αχαιμενική Αυτοκρατορία, η Ρωμανία, η Μακεδονία και η Οθωμανία. Αντιθέτως ημείς ως ΡΩΜΗΟΙ με Ελληνική Πολιτιστική και Φυλετική κληρονομιά, δυνάμεθα να επανακτήσουμε το πάλαι-ποτέ Ανατολικομεσογειακό μεγαλείο μας.

  "Δεν υπάρχει ουδετερότητα φίλε μου στην διεθνή σκακιέρα." Πολύ σωστά. Μόνον οι αποικίες δεν θέλουν βία...

  ReplyDelete
 45. Ιωάννη.Ίσως δεν είναι μάταιο να αναφέρω πως δεν ξες τις απόψεις μου για να με κατατάσεις κάπου με μεγάλη βεβαιότητα.
  Όπως κάθε πολιτισμός, καλώς ή κακώς, γνωρίζει την εξέλιξη, το ταξίδι, την μεταμόρφωση.Αυτό δεν είναι δικιά μου μόνο άποψη, αλλά επίσης της Αρβελέρ, γυναίκα με τεράστια γνώση στον Βυζαντινισμό.

  Κωνσταντή ποιές πόλεις κράτη φίλε μου;Το 44% του τότε πλυθησμού υπάγονταν στην Περσική αυτοκρατορία.Ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από την Βρετανική Αυτοκρατορία και πολλοί ιστορικοί την θεωρούν την μεγαλύτερη στον κόσμο, γιαυτόν ακριβώς το λόγο.
  Αυτό το ποσοστό κατακτήθηκε από τον Μ.Αλέξανδρο και επηρεάστηκε από τον Ελληνισμό που ήταν ανώτερος σε όλα

  .Επιπλέον κάνεις μεγάλο λάθος να θεωρείς τα κράτη αυτά ασταθή, απλά δεν γνωρίζουμε πολλά λόγω της αποσπασματικότητας που μας διασώθηκε η εποχή.Φνατάσου ότι το Ελληνο-ινδικό Βασίλειο στα Βάκτρα κράτησε περίπου 2/3 αιώνες στο στόμα του λύκου κυριολεκτικά.Τα εδάφη του Βυζαντίου διατηρήθηκαν από τους Σελευκίδες που είναι άγνωστοι στο Ελληνικό κρατίδιο.

  “Ὅσο γιὰ τὴ διεθνὴ σκακιέρα ἤ τὸ διεθνές κουμ-καν, μωρ τί μὲ νοιάζει ἐμένα. Ἑμένα μὲ νοιάζει νὰ μὴν μπλεχτεῖ ἡ Ἑλλάδα σὲ πολεμικές περιπέτειες, τελεία, διότι θέλω τὰ παιδιὰ μου νὰ μεγαλώσουν σὲ ἀσφαλές περιβάλλον, καὶ δὲν ἔχω καμία ὄρεξη νὰ τὰ στείλω νὰ σφαχτοῦν γιὰ τὸ Ἰσραἠλ καὶ τὶς ΗΠΑ”

  Σημασία δεν έχει φίλε μου αν σε νοιάζει, αλλά αν σε επηρεάζει.Εσύ λες να με νοιάζει-με την κεθαυτή έννοια του όρου- τι γίνεται στην βαρβαρική γη των σκοπίων;Με επηρεάζει όμως η εξέλιξη.
  Η Κλασσική εποχή δεν ήταν πρότυπο για την Ελληνιστική διότι πολύ απλά δ ε ν υπήρχε τέτοιος διαχωρισμός.Ο Ελληνισμός ήταν ένας, ούτε κλασσικοί φιλόσοφοι ούτε Ελληνιστικοί ούτε οτιδήποτε άλλο.
  Το Βυζάντιο, εκτός του θρησκεύματος, είναι καθαρά Ελληνιστικό και όλα τα άλλα είναι αντιγραφή-ή συνέχεια- του Ελληνισμού.
  Και μόνο του ότι ο Αυτοκράτωρ ήταν εκ θεού, και μόνου που η γλώσσα ήταν η Ελληνική αλλιώς ήταν βαρβαρική ήταν καθαρά Ελληνιστικό στοιχείο.Μην ξεχνάς πως και η Ρώμη, όταν σοβάρεψε και έγινε Αυτοκρατορία-επί Αυγούστου- το μόνο που έκανε ήταν να αντιγράφει τα Ελληνιστικά Βασίλεια (έφτασε στο σημείο μάλιστα-κατά τον Σουητώνιο- η Αυτοκρατορική σφραγίδα να είναι το πρόσωπο του Αλεξάνδρου).

  Κωνσταντινουπολίτη.Γενικά συμφωνώ.Ο Όχλος όμως, σε κάθε εποχή και σε κάθε λαό δεν έχει ποιότητα.Καθορίζεται από ότι Αλλά η επιτυχία του Ισραήλ είναι ότι η Ιουδαϊκή έκφραση του βίου είναι απολύτως Ιουδαϊκή, δεν είναι κοινή.

  Στην Ελλάδα μας λείπει αξιοκρατία.Δεν ε΄νιαι δυνατόν να βλέπουμε τον Κοτζιά, τον πιο αποτυχημένο υπουργό εξωτερικών με τεράστια διαφορά, να αποφασίζει για την διεθνή στάση της Ελλάδας.Τους χάλασε ο Κ.Καθηγητής;Ο Μαρκεζίνης;και πόσοι άλλοι.Αλλά βέβαια εάν το επάγγελμα σου είναι "ανθέλληνας", έτσι πάει.Άμα είσαι και ολίγον ψευδοαριστερός κκε κτλ, ακόμα καλύτερα θα σου έρθει η καπιταλιστική ευημερία..

  ReplyDelete
 46. Ενω εσυ εισαι Ρωμαιος τρομαρα σου Ενοχε..
  Η Ρωμη τελιωσε ως Ρωμη Οταν επεσε η Δυτικη Ρωμη δηλαδη η κανομικη Ρωμη..ουτε Ρωμανιες ουτε Βυζαντια ουτε ανατολικες Ρωμες....μονο το ονομα Εμεινε
  Ασε που ολα οι Παγανες τα εκαναν..οι Χριστιανοι τοτε πολεμικα περαν ορισμενων εξαιρεσεων εισασταν αχρηστοι !

  Αλλωστε για αυτο επεσε και η Πολη πριν Γινει ξανα ενδοξη παγανιστικη απο τον πληθων .λογο δηλαδη του οτι τα αφησατε ολα στον Θεο.οπως λες και εσυ σημερα..και χαθηκε το στρατιωτικο αισθημα !

  Η Ανατολικη Ρωμη μονο στο ονομα ηταν Ρωμη..οι κατοικοι της κατα πλειοψυφια ηταν οι Ελληνικες φαρες που εγιναν απλως Ρωμαιοι πολιτες !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:26 AM

   Δες αυτό το ντοκιμαντέρ να ξεστραβωθείς.

   https://www.youtube.com/watch?v=Vfm-6WgTOHo

   Delete
 47. Οσο αναφορα το Πνευμα τι να πει κανεις...ολα εγιναν την Ελληνιστικη και πριν Περιοδο απο τους Ελληνες...στην Χριστιανικη "Ρωμη" """Βυζαντιο""" κανε δυο ηταν αυτοι που αξιζαν και ο σημαντικοτερος ηταν Παγανης ..χαχαχα αυτο λεει πολλα !

  Επισης ασε την Αρυα και Παγανιστικη αριστη στρατιωτικα Ρωμη ησυχη πια και εσυ και ολοι οι Χριστιανοι..τα ειπαμε αυτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:24 AM

   Ναι αλλά η παγανιστική Ρώμη έκανε επίσημη θρησκεία τον Χριστιανισμό μπουμπούκο. Τι έχεις να πεις για αυτό;

   ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ, ΟΥΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ. ΕΔΙΚΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ.
   Είναι επιθυμία μας ότι όλα τα διάφορα έθνη, τα οποία υπόκεινται στην επιείκεια και μετριοπάθεια μας, θα πρέπει να συνεχίσουν να πρεσβεύουν ότι η θρησκεία που παραδόθηκε στους Ρωμαίους από τον θείο Απόστολο Πέτρο, όπως έχει διατηρηθεί από την θεία παράδοση, και η οποία τώρα ομολογείται από τον Ποντίφικα Δάμασο και τον Πέτρο, Επίσκοπο της Αλεξάνδρειας, ενός ανθρώπου αποστολικής αγιότητας. Σύμφωνα με την αποστολική διδασκαλία και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ας πιστεύουμε στην μία θεότητα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ίσου μεγαλείου και σε ιερή τριάδα. Θα επιτρέψουμε στους τηρητές αυτού του νόμου να φέρουν τον τίτλο του Καθολικού Χριστιανού. Αλλά και για τους άλλους, δεδομένου ότι, κατά τη γνώμη μας είναι ανόητοι τρελοί, διατάσσουμε ότι πρέπει να στιγματίζονται με το ατιμωτικό όνομα των αιρετικών, και δεν θα τολμούν να δίνουν στις παρασυναγωγές τους το όνομα των εκκλησιών. Θα υποφέρουν καταρχήν την τιμωρία της θείας καταδίκης και κατόπιν την τιμωρία της εξουσίας μας, την οποία θα επιβάλουμε σύμφωνα με τη θέληση του Ουρανού.
   ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΤΙΑΝΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

   Είστε ανόητοι τρελοί. Έτσι χαρακτηρίζουν τους ανόητους Έλληνες σαν εσένα οι Ρωμαϊκή Τάξη.

   Delete
 48. Οσο για τους "ανθενοτικους" που λες και ξανα λες Ενοχε..εισαι τοσο λαθος..
  Και οι Φραγκευμενοι και οι Τουρκολαγνοι ηθελαν απλως να σωσουν την Πολη..αλλα με αλλο τροπο ο καθενας ,αρα και οι δυο μεριες ηταν ενωτικες ..εαν οι Αλεβι ειχαν παραμεινει στην θεση τους ως απλοι κατοικοι της Αυτοκρατοριας θα ηταν το καλυτερο και Εμεις οι ΕΛΛΗΝΕΣ θα συνεχιζαμε να ημαστε οι Αρχοντες σιγα σιγα απαλαγμενοι απο τα αλλελουλια

  ReplyDelete
 49. Ελληνοαλβανική φιλία #2

  http://www.pronews.gr/portal/20160626/kypros/42/kypros-anthropokynigito-gia-ton-alvano-ektelesti-toy-fonikoy-stin-agia-napa

  ReplyDelete
 50. Ὅποιος θέλει βία,νὰ βάλει τὸ καλάσνικωφ στὸν...ὤμο,καὶ νὰ περάσει ἀπέναντι μὲ τὸ φουσκωτὸ γιὰ νὰ ἐκτονώσει τὰ χριστιανικὰ του ἀπωθημέ να στὸν ἄμαχο πληθυσμὸ. Ὅταν ὅμως ἀρχίσουν νὰ τὸν σφάζουν οἱ Τσέτες,ἄς μὴν ἐκπλαγεῖ ποὺ ἡ Μαμὰ Πατρίδα,στὶς Λόντρες,τὰ Παρίσια καὶ τὴ Νέα Ὑόρκη θὰ τὸν ἔχει γραμμένο,καθότι βεβαίως ἡ Μαμὰ Πατρίδα δὲν εἶναι ἀποικία, ἐνῶ ὁ βλάκας ὁ λαός εἶναι ὄταν παρασύρεται ἀπὸ τὸν ἐθνικισμὸ τοῦ νεροπίστολου.

  ReplyDelete
 51. Ασχετο.....

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/10/blog-post_92.html

  τα σχολια στο παραπανω αρθρο εχουν πολυ πλακα..
  καημενοι μικρουλιδες
  οπως ειπε ο Δημητρης...την τελευταια στιγμη ολοι θα τρεχουν να πουν οτι "τα ελεγαν αυτοι" και θα θελουν την ομοσπονδια !

  ReplyDelete
 52. ΥΓ,Γιὰ ὅποιον δὲν κατάλαβε, 1821-1922-201..ἕξη.
  Ἡ σημερινὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ θὰ εἶναι νὰ κουβαληθοῦν ὅλοι οἱ Κοῦρδοι τῆς Τουρκίας στὸ Ἑλλάντα.

  ReplyDelete
 53. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:12 AM

  Έβαλα πάλι φωτιές βλέπω στα ελληνάκια. Ε λοιπόν ναι ιστορικά έτσι είναι. Μετά το «Μέγα» Αλέξανδρο είστε ανύπαρκτοι και φυλετικά και στρατιωτικά και θρησκευτικά και γεωπολιτικά και ό,τι άλλο θέλετε. Όλο το παιχνίδι παίζεται από εμάς (Ρωμαίους) και τις λεγεώνες. Εσείς αποτελείται ένα χωριό στη μέση της Μεσογείου. Σταματήστε να λέτε ασταμάτητα ψέματα και αν δημιουργείτε προσδοκίες στον κόσμο.

  ReplyDelete
 54. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 3:13 AM

  Ανθελλαδίτη η Ρώμη δεν τελείωσε. Το δείχνουν όλα τα ευρήματα μετά τον 5ο αιώνα μ.Χ. Όλα τα νομίσματα και όλες οι επιγραφές. Για τον Χριστιανισμό δε με ενδιαφέρει τι λες. Είσαι γνωστός αντίχριστος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγινε χριστιανουλη...οτι και να λες εχεις αδικο ..ειστε μανουλες εσεις τα χριστιανα στο να σπερνεται ψευδη και να καπιλευεστε επιτευγματα αλλων...οπως την Ρωμη! οτι και να πουμε εσεις εκει .

   Δες την τεχνη στην Ρωμη...στην παγανιστικη Ρωμη η τεχνη ηταν αξια σχεδον της Ελληνιστικης και κατα τα χριστιανικα χρονια αντε να βρεις κανα νομισμα και καμια εκκλησια...ουτε Αγαλματα ουτε Κολοσσαια.....βρε ουστ χριστιανε πια..ειπαμε ασε την Ρωμη Ησυχη

   Delete
 55. Μιὰ γενικὴ παρατήρηση.Στὶς ἐπιστῆμες τοῦ ἀνθρώπου ὑπάρχει κατὰ τὴ γνώμη μου ἕνα ἀπλὸ κριτήριο γιὰ τὴν διάκριση ἀνάμεσα σὲ ἐπιστήμη καὶ αὐθαιρεσία.Τὸ κριτήριο εἶναι ὁ μη-ἀναχρονισμός, καὶ συγκεκριμένα νὰ μὴν γραφεῖ ἤ εἰπωθεῖ δημοσίως ὅτι

  ΚΑΤΙ ἔγινε ΠΡΙΝ

  ἀπὸ ΚΑΤΙ ποὺ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ.

  Ἕτσι, ὄταν βγαίνει ὅ Ἄλαν Γκρίσπαν καὶ λέει-προβλέπω ἔξοδο ὀσονούπω τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ εὐρὠ

  αὐτὸ εἶναι ὅσο ἐπιστημονικό εἶναι τὸ

  πρίν τὴν Τελικὴ Κρίση θὰ βασιλεύσει Χίλια Χρόνια ὁ Υιός τοῦ Ἀνθρώπου στὴν Ούράνια Ἱερουσαλήμ.

  Επιστημονικό εἶναι νὰ πεῖς ὅτι τὸ κρανίο ποὺ βρέθηκε στὸ Σπήλαιο τῶν Ἠλιθίων ἔχει περίμετρο 2χιλιοστά.

  Αὑτοἐκπληρούμενη προφητεία καὶ ὄχι ἐπιστήμη εἶναι νὰ πεῖς ὅτι τὸ κρανίο αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα τοῦ Διαρκῶς Ἑξελισσομένου Ἕλληνος Ὑπερπιθήκου (ἀπὸ μιὰ ἔκφραση τοῦ Γ.Βελουδῆ).

  ReplyDelete
 56. Γιὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ δρ.Πᾶπ.Ὅχι, 1.βεβαίως ἡ ἐποχὴ τοῦ Περικλέους ἦταν τὸ πρότυπο τῆς Ἑλληνιστικῆς 2. Βεβαίως καὶ τὸ Βυζάντιο δὲν εἶναι ἑλληνιστικό.3. Βεβαίως καὶ οἱ Ἕλληνες μέχρι τὴν ῥωμαϊκὴ κατάκτηση δὲν εἶχαν ἐνιαῖα πολιτική συνείδηση.Ἀπόδειξη.

  1)Ἡ κάθε ἑλληνιστικὴ πόλη χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ὔπαρξη ἑνός θεάτρου-ἀντιγράφου τοῦ Διονυσιακοῦ θεάτρου στὴν πλαγιά τῆς Ἀκρόπολης.
  2)Ἡ κάθε πόλη καὶ τὸ κάθε χωριὸ στὸ Βυζάντιο (καὶ σήμερα,βέβαια) δὲν ἔχει θέατρο ἀλλὰ ἐκκλησίες.
  3) Δὲν ὑπάρχει ἔνα νόμισμα τῆς ἑλληνιστικῆςἐποχῆς ποὺ νὰ γράφει ἐπάνω κάτι τέτοιο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

  Ἅν κάνω λάθος, ἄς μοῦ ἐπισημανθεῖ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 28, 2016 at 9:13 AM

   Έχεις απόλυτο δίκαιο. Άσε να λένε. Δε ξέρουν τι λένε βασικά. Νομίζουν ότι όλα είναι ελληνικά και ότι ο κόσμος έχει ανάγκη τους μωρούς Έλληνες.

   Delete
  2. Διαφωνώ πλήρως όμως με αυτό που έγραψες πριν, ότι Βυζάντιο σημαίνει Χριστιανισμός. Σε καμία περίπτωση δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Απλώς ο Χριστιανισμός υπήρξε ένα ακόμη μέρος της Ρωμαϊκής ταυτότητας μετά τον 4ο αιώνα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ελληνορωμαϊκού κόσμου δεν υποχώρησαν. Παρέμειναν ισχυρά εντός αυτής της ταυτότητας. Το ότι κάποιος μπορεί να δήλωνε χριστιανός δεν σήμαινε ότι ήταν Ρωμαίος ή γενικά αποδεκτός.

   Delete
  3. Ἄν δὲν ἦταν ἀποδεκτός πλήρως ἦταν Ἑβραῖος,Φράγκος,Τοῦρκος,εἰδωλολάτρης ἤ αἱρετικός.Ὅχι,κάνεις λάθος,νομίζω.Δὲν ὑπάρχει πουθενά ἡ ἀπόσα λίγα ξέρω ἡ ἄποψη, ἄλλο Ῥωμαῖος,ἄλλο χριστιανός.

   Τὸ θέμα τὄλυσε τὸ διάταγμα τοῦ Καρακάλλα- σχηματικά, ὅλοι εἶναι ῥωμαῖοι ἀρκεῖ νὰ προσκυνοῦν τὸν Αὐτοκράτορα.Ὁ Αὐτοκράτωρ μετετράπη σὲ πρῶτο...δοῦλο τοῦ Χριστοῦ.Συνεπῶς ῥωμαῖος καὶ χριστιανός ταὐτόν ἐστί.

   Delete
  4. Ὁ Σταυρὸς εἶναι πιὸ ἰσχυρὸς ἀπὸ τὸν Πόντιο Πιλάτο.

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 29, 2016 at 8:11 AM

   Όχι. Νομίζω ότι εσύ κάνεις λάθος. Οι βάρβαροι ακόμη και μετά τον εκχριστιανισμό τους παραμένουν βάρβαροι στα μάτια των Ρωμαίων. Οι Βούλγαροι μετά τον εκχριστιανισμό τους παραμένουν οι απολίτιστοι βάρβαροι, το ίδιο φυσικά και οι Ρως και οι Γότθοι και όλοι αυτοί. Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο της ρωμαϊκής ταυτότητας αλλά όχι το μοναδικό, ούτε το πιο ισχυρό στοιχείο.

   Delete
 57. ..Ἑφὀσον λοιπὸν μποροῦμε λοιπὸν νὰ εἴμαστε σίγουροι ὅτι πολιτικὴ συνέχεια ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει, καθότι δὲν τεκμηριώνεται τέτοια συνέχεια, μᾶς μένει αὐτὴ τῆς γλώσσας, ἐκτός κι ἄν θέλετε νὰ ψάξουμε τὰ κρανία καὶ τὰ χρωμοσώματα. Ὅμως ἠ γλώσσα δὲν εἶναι πολιτειακή πρόταση ἀπὸ μόνη της. Στὰ ἕλληνικἀ μπορεῖ κάποιος νὰ εἶναι ναζιστής, δημοκράτης, βασιλόφρων ἤ ἀναρχικός.

  Τώρα λοιπόν, βασικὰ, ἀπὸ τὸν καιρό τῆς Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, εὐρισκόμεθα ἑμείς οἱ ἀκόμα ζωντανοὶ ἐν μέσῳ πολιτειακῆς μεταβολῆς ποὺ συμβαίνει πλέον ἔκδηλα.Ἄς ποῦμε ὄτι συνέρχονταν ὡς ἐκ θαύματος ὅλοι ὅσοι ἔχουν τὰ ἑλληνικὰ σὰν πρώτη γλώσσα, κάπου, σὲ μιὰ κοιλάδα, καὶ ἀποφασίζαν ὅλοι μαζί, ὅπως στὸ...Γούνστοκ,τί πολίτευμα θέλουνε.Μά...ΔΕΝ γίνεται αὐτό.Ἁκριβῶς....μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὴ ἡ μανία τῶν δημοψηφισμάτων εἶναι ἀπὸ μόνη της ὕποπτη.

  Ποιό εἶναι τὸ δεδομένο μας;Ἡ πλειοψηφία τῶν Ἕλλήνων πολιτῶν ἔχουν σὰν νόμισμα τὸ εὐρώ. Τὸ νόμισμα αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἤ νὰ ἀλλάξει ἡ ἀξία του. Ἑφόσον ὅμως δὲν ἐλέγχουν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴν πορεία ποὺ θὰ πάρει αὐτὴ ἡ ἀλλαγή, τὸ φρονιμώτερο καὶ συνάμα δημοκρατικώτερο εἶναι νὰ μὴν ἐπικροτήσουν ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ στὴν νομισματικὴ κυριαρχία.

  Ἕχουν πλακώσει, ἀπὸ καιρό, ὅπως πλακώσαν στὴν Ἀγγλία, διάφοροι ποὺ ζητοῦν ἐθνικὴ συσπείρωση, ΑΟΖ, καὶ μαζί τους ἔρχονται φαινόμενα διάλυσης τῆς ἐπικρατειας (Σκωτία,Κρήτη,κ.λπ.κ.λπ.).Τὸ περιεχόμενο τῆς λέξης ἐθνικὸ στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι θολό, ἀκαθόριστο, καὶ τὶς περισσότερες φορές τὸ ἐπίθετο ἐθνικὸς προπορεύεται ἑνός ούσιαστικοῦ ποὺ βρίσκεται τελείως ἔξω άπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ..ἔθνους.Συγκεκριμένα, ἔχει κανείς τὴν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται γιὰ ξένα οἱκονομικὰ συμφέροντα, ποὺ βαφτίζουν τὶς δουλειές τους στὴν Ἑλλάδα...ἐθνικές.

  Ὄμως τὸ νὰ φτιαχτεῖ ἕνα κίνημα ποὺ θὰ εἶναι πραγματικά ἐθνικό, ἐνῶι τὰ ἄλλα δὲν εἶναι, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι λύση.Γιατί;;Διότι στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ἐθνικός σημαίνει-ἀνταποκρινόμενος στὰ συμφέροντα τῆς ἀστικῆς τἀξης. Δηλαδὴ-στὴν διατήρηση καὶ ἐμπέδωση τῶν οἰκονομικῶν διαφορῶν ὡς πολιτικῶν ταυτόχρονα διαφορῶν.Καὶ ὄχι τὸ ἀνάποδο, ὅπως ψευδῶς διατείνεται ὁ ἐθνικισμός. Ὁ ἐθνικισμός προτείνει τὴν ΕΞΑΓΩΓΗ τῶν οἱκονομικῶν ἀνισοτήτων, καὶ ὄχι τὴν ἄρση τους ἐντὸς τοῦ ἔθνους-κράτους.

  ReplyDelete
 58. Κωνσταντή Αυτά που γράφεις είναι η προσωπική σου άποψη, δεν δίνεις κάποια απόδειξη.
  Ο Περικλής που οδήγησε την Αθήνα στην καταστροφή και την ταπείνωση από την Βασιλικό/ολιγαχρική Σπάρτη ήταν πρότυπο στην Ελληνιστική εποχή;Όλα ήταν Βασίλεια(Πτολεμαίων, Σελευκίδων, Αντιγονιδών, Ελληνο-ινδικό, Περγάμου) καθαρή αντιγραφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  Η Ελληνική γλώσσα έφθασε στα εδάφη αυτά και διατηρήθηκε μόνο από τα Ελληνιστικά Βασίλεια.Όλη η πολιτική της Αυτοκρατορικής Ρώμης είναι αντιγραφή της. Βλέπε Toynbee, Eck, Canfora κτλ που τα έχουν αναλύσει.

  ReplyDelete
 59. Ὁ ἀττικισμὸς δὲν εἶναι ἄποψή μου.

  Ἑκεὶ ποὺ ἔχει δίκιο ὁ δρ.Πᾶπ. εἶναι στὸ ὅτι ἡ ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ ἔθεσε τὶς βάσεις, καὶ νομίζω μέχρι σήμερα ἰσχύει αὐτό, τῆς κοινωνικῆς ὀργανωσης στὴν περιοχὴ τῆς Ἀν.Μεσογείου καὶ ἰδίως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Καὶ λέω κοινωνικῆς καὶ ὄχι πολιτικῆς ὀργάνωσης.Ἀπόδειξη- γρήγορα ἐγκαταλείφθηκε ἡ λατινικὴ γλώσσα στὴν Ἀνατολικὴ Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία ὄταν ἔπεσε ἡ Ῥώμη.Διατηρήθηκε κυρίως γιὰ διοικητικοὺς τίτλους καὶ παρόμοια ζητήματα.

  Δύο νέα στοιχεῖα εἰσήχθησαν, καὶ τὰ δύο πολύ σημαντικά.Ἁπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο, ἡ μοναρχία.Ἁπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα, ὁ χριστιανισμός.Ἡ δομὴ ποὺ ἔχουμε-σὲ κάθε χωριό, μιὰ ἐκκλησιά, ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὰ κεντρικά, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο καὶ ἐπεκτάθηκε κατὰ τὴ ῥωμαϊκή.

  Ὄταν, πολύ ἀργότερα, στὴν Μ.Ἀσία μπῆκαν οἱ Τοῦρκοι, καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ περιληφθοῦν στὴν δομή αὐτή, πράγματι μπορεῖ κανείς νὰ διακρίνει μιὰ σύγκρουση ἑλληνικοῦ καὶ τούρκικου στοιχείου, ἐκπεφρασμένη στὴν ἀντίθεση ὀρθοδοξία-μωαμεθανισμός.

  Χρειαζόμαστε μιὰ μεγαλοφυία ποὺ θὰ θέσει τὶς βάσεις εἰρηνικῆς συνύπαρξης ἤ εἰρηνικῆς, ἄν θέλετε, ἀφομοίωσης τοῦ τουρκικοῦ στοιχείου, τοῦ ἐκπεφρασμένου στὸν μωαμεθανισμό, ἐκ μέρους τῆς ὀρθοδοξίας, χωρίς τὴν κηδεμόνευση τῆς Δύσης.

  Ἡ Δὐση τοὺς τελευταίους αἰῶνες ἐκφράζεται διὰ τῆς...μασωνίας. Δηλαδή τῆς ἀντίληψης ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνα εἶδος Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος, ἕνας Θεός τῆς τεχνικῆς.Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ εἶναι ξένη, νομίζω, καὶ πρὸς τὴν ὀρθοδοξία, καὶ πρὸς τὸ παραδοσιακό Ἰσλάμ, καὶ πρὸς τὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα.Γενικὰ στὴν περιοχή μας ἡ τεχνικὴ ἔχει τὴν τάση νὰ ἀναλύεται σὲ μή-τεχνική, δηλαδὴ τὸ ὑλικό, ὁ γήινος κόσμος, νὰ θεωρεῖται άντανάκλαση ἤ ἔνωση μὲ τὸν οὐράνιο κόσμο, καὶ ὄχι τὸ ἀνάποδο.

  Εἶναι λάθος κατὰ τὴ γνώμη μου ἡ εἰσβολὴ τῆς τεχνικῆς σὲ θέματα πίστης. Ἑπειδὴ ἡ πίστη εἶναι, στὴν τελικὴ, τό μόνο δέσιμο τῶν λαῶν τῆς Ἀν.Μεσογείου (βλέπετε ὅλοι πῶς κουρελιάστηκαν ἐν ῥιπῆι ὀφθαλμοῦ στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ διοικητικοί μηχανισμοὶ καὶ τὰ δημόσια ἀποθέματικά, χωρίς νὰ ἀνοἰξει ῥουθοῦνι!!μιὰ μεγαλοφυία θὰ παρακάμψει τὴν ἱμπεριαλιστικὴ τεχνολαγνεία τῆς Δύσεως τελείως, καὶ θὰ συνδιαλλαγεῖ αὐτόνομα μὲ τὸν κίνδυνο τοῦ Ἰσλάμ.

  ReplyDelete
 60. Σημ.Αὐτά περί Ἀρύας φυλῆς ποὺ λέγονται παραπάνω εἶναι φαντασιοκοπήματα ποὺ ἐκκινοῦν ἀπὸ τὴν γλωσσολογία καὶ ἐπεκτείνονται σὰν τὴν σαρδέλα ποὺ πάει νὰ κολυμπήσει στὴν κρέμα καραμελέ.Δὲν ὑπῆρξε ποτέ Ἁρύα φυλή.Τελεία καὶ παῦλα. Καὶ πάλι ἔχουμε τὴν ἀρχή - αὐτὸ ποὺ παρουσιαζεται ὄτι ἔγινε πρὶν ἀπὸ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει ἀκόμα δὲν εἶναι ἐπιστήμη, εἶναι αὐτοεκπληρούμενη προφητεία.Τέτοιες κυκλοφοροῦν πολλές σἠμερα.

  ReplyDelete
 61. Περί τέχνης ο λόγος.

  Στην Κωνσταντινούπολη της Ύστερης Αρχαιότητας κυριαρχούσαν ανδριάντες αυτοκρατόρων του 4ου και 5ου αι. Σήμερα απ’ αυτά τα έργα σώζονται ελάχιστα. Εκτός από τα αυτοκρατορικά γλυπτά, περιδιαβαίνοντας κανείς στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης, μπορούσε να θαυμάσει διάφορα αριστουργήματα της γλυπτικής της Κλασικής και της Ύστερης Αρχαιότητας, τα οποία ο Κωνσταντίνος Α΄ και οι διάδοχοί του φρόντισαν να περισυλλέξουν από τα μεγάλα κέντρα της αρχαιότητας όπως την Αθήνα, την Έφεσο, την Ολυμπία κ.ά. Είχαν συγκεντρωθεί τόσα πολλά έργα τέχνης ώστε η πόλη θύμιζε ένα υπαίθριο μουσείο. Εκεί έβλεπε κανείς τον τριπλό χάλκινο όφι, που είχαν αναθέσει οι Πλαταιείς το 479 στο Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ένα άγαλμα του Δία από τη Δωδώνη, άγαλμα της Αθηνάς από τη Λίνδο, τα χάλκινα άλογα από τη Χίο που σήμερα κοσμούν τον ναό του αγίου Μάρκου στη Βενετία, το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία από την Ολυμπία, έργο του Φειδία, την Αφροδίτη της Κνίδου του Πραξιτέλη κ.ά. Επίσης γίνεται λόγος σε κείμενα για αγάλματα του Αδάμ και της Εύας πάνω σε κίονες. Τα περίοπτα αυτά γλυπτά που κοσμούσαν τους υπαίθριους δημόσιους χώρους της νέας πρωτεύουσας φθάνουν μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού Β΄ (685-695/705-711 μ.Χ.).

  Μην ακούω λοιπόν ανοησίες περί έκλειψης της τέχνης. Το γεγονός ότι όλα αυτά σήμερα δεν τα γνωρίζουμε, δεν σημαίνει ότι ιστορικά δεν υπήρξαν. Η Κωνσταντινούπολη ακόμη και το 1453, κυριολεκτικά αποδεκατισμένη, αποτελούσε την πιο πλούσια πόλη του κόσμου.

  ReplyDelete
 62. Ήταν το κέντρο του κόσμου από όλες τις πλευρές. Πείτε μου άλλη περίπτωση που σε μία μόνο πόλη να έχει μαζευτεί όλος ο πλούτος του κόσμου.

  ReplyDelete
 63. Πόσο δίκιο έχει ο καθηγητής περί της ενδιάμεσης περιοχής.Όντως δύο πολιτισμοί με τις παραλλαγές τους σε όλο το πληνήτη,ο Ελληνικός και ο Κινεζικός.Τώρα εμείς οι σημερινοί κάτοικοι της περιοχής τί καριβώς είμαστε;Έλληνες με την αρχαιοελληνική ματιά σε καμιά περίπτωση,Ρωμαίοι με τίποτα,ρωμιοί νησίδες μόβο υπάρχουν,εκδυτικιστήκαμε,ανατολίτες είναι ακρότητα,φραγκολεβαντίνοι είμαστε με πολύ βλαχιά.

  ReplyDelete