Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 13, 2017

373 - Τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἡ ἐπάνοδος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰρὰν Χαταμί στὴν Ἀκρόπολη


373 - Τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ ἡ ἐπάνοδος στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχή

(Ἡ ἔλλειψη ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως τοῦ Ἕλληνος ὅσο καὶ ἡ ἐπιφανειακή του γρήγορη σύλληψη τῆς πορείας τῶν γεγονότων τῆς κοινωνίας ποὺ τὸν περιβάλλει, τὸν μετατρέπει σὲ μόνιμο τζογαδόρο ἐπαναλαμβάνοντας στὸν συνομιλητή του "βάζουμε στοίχημα ὅτι αὐτὸ θὰ γίνῃ", καὶ ἐὰν "πέσει μέσα" αὐτοανακηρύσσεται προφήτης καὶ Μάρξ. Ὅμως ἡ σωστὴ ἀνάλυση τῶν παγκοσμίων γεγονότων βασίζεται στὴν πολυετῆ ἐπιστημονικὴ μελέτη τῶν διεθνῶν σχέσεων δεκαετιῶν καὶ ὄχι στὴν ῥωμέϊκη εὐφυολογία. Παράδειγμα, τὸ παρακάτω κείμενό μου ποὺ ἐδημοσίευσα στὸν τριμηνιαῖο μου περιοδικό, Ἐνδιάμεση Πεδριοχή, τεῦχος 24, Θέρους 2002, δηλαδὴ πρὸ 15 ἐτῶν, ὡς γεωπολιτικὸς καὶ ὄχι ὥς ἕλλην ἐξυπνάκιας)

Τὸ 1962, ὁ πρύτανις τοῦ Πολυτεχνείου καὶ πατέρας μου, Νῖκος Κιτσίκης  ἀπεδείκνυε ὅτι ἡ Ἑλλὰς, μὲ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θὰ ὑπέκυπτε σὲ ἕνα γερμανικὸ Δ' Ράϊχ (βλ. τὸ σχετικὸ κείμενο  στὸ τεῦχος 11 τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς). Στὶς 15 Νοεμβρίου 2000, ἡ βρεταννικὴ Daily Telegraph ἐξηγοῦσε ὅτι ὁ στόχος τῆς ΕΕ ἦταν νὰ οἰκοδομήση ἕνα ὑπερκράτος ποὺ θὰ ἐξηφάνιζε τὰ κράτη μέλη, ὅπως τὴν Ἑλλάδα, καὶ προσέθετε: "Ἤ ἕνα τέτοιο [ὑπερ]κράτος θὰ ἱδρυθῇ ἤ τὸ εὐρὼ θὰ ἀποτύχῃ καὶ μαζί του ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τὰ ζάρια ἔχουν ἤδη ριχθῆ". 

Τὸν Μάϊο 2001, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Γερμανοῦ σοσιαλδημοκράτη καγκελλαρίου Gerhard Schröder, ἐδήλωνε : "Ἰσχυροποίηση τῆς Κομισσιὸν σημαίνει μετατροπή της σὲ ἄτυπη εὐρωπαϊκὴ κυβέρνηση καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ Συμβουλίου Γενικῶν Ὑποθέσεων σὲ Ἄνω Βουλὴ σημαίνει περιορισμὸ τῆς    ἐπιρροῆς  τῶν   ἐθνικῶν κυβερνήσεων". 

Ὁ ἄπατρις ἐπαναστάτης τῆς παρισινῆς ἐξεγέρσεως τοῦ 1968, ὁ Γαλλογερμανοεβραῖος οἰκολόγος Daniel Cohn-Bendit, ποὺ ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ καὶ τοῦ Δ' Γερμανικοῦ Ράϊχ,  ἐδήλωνε στὶς 30 Δεκεμβρίου 2000:  "Ὅποιος δὲν θέλει τὴν Εὐρώπη νὰ φύγῃ". 

Τὸν Μάϊο 2001, ὁ Sir Peter Tapsel, κορυφαῖο στέλεχος τοῦ Βρεταννικοῦ Συντηρητικοῦ Κόμματος, συνέκρινε τὸ εὐρωπαϊκὸ ὅραμα τοῦ Σρέντερ μὲ αὐτὸ τοῦ Χίτλερ γιὰ μιὰ μεγάλη Γερμανία καὶ ὑπενθύμισε ὅτι ὁ Μπίσμαρκ καὶ ὁ Χίτλερ εἶχαν στὸ παρελθὸν προτείνει ἑνιαῖο νόμισμα γιὰ τὴν Εὐρώπη : "Ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες μέχρι τὴν Βόννη καὶ τὸ Βερολῖνο, ἡ σημερινὴ γενεὰ τῶν Βρεταννῶν ἀντιμετωπίζει τὴν ἀπειλὴ μίας ξένης κυριαρχίας, ἀπειλεῖται ὁ τρόπος ζωῆς μας, τὸ ἐμπόριο καὶ ἡ κουλτούρα μας". 

Τὴν ἴδια στιγμή, τὸν Ἰούνιο 2001, ὁ γερμανοτραφὴς γκαουλάϊτερ, Σημίτης ὁ Λογιστὴς, σὲ συνάντησή του στὸ Βερολῖνο μὲ τὸν Σρέντερ, ἐπεκρότησε ἐνθουσιωδῶς τὴν μετάλλαξη τῆς ΕΕ σὲ Δ' Ράϊχ. Τὸν Μάρτιο 2002, ἡ πρώην Βρεταννὶς πρωθυπουργός, Margaret Thatcher, ἐδήλωνε σχετικὰ μὲ τὸ τελευταῖο της βιβλίο Statecraft, ὅτι ἡ Ἀγγλία ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν ΕΕ, πρῶτον διότι ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἀποτύχῃ καὶ δεύτερον διότι ἡ ἕνωση αὐτὴ μᾶς θυμίζει τὸ Γ' Ράϊχ "ποὺ ἦτο μία προσπάθεια εὐρωπαϊκῆς ἐπιβολῆς". 

Τέλος, τὴν ἴδια στιγμή,  ὁ πρόεδρος τῆς τουρκικῆς Βουλῆς Ömer Izgi, προέβλεπε ὅτι στὰ ἑπόμενα 50 χρόνια ἡ ΕΕ θὰ μετεμορφώνετο σὲ μία Γερμανικὴ Ἕνωση ποὺ θὰ ὑποτάξη τοὺς εὐρωπαϊκοὺς λαοὺς στὰ συμφέροντά της.

Ἐν τῷ μεταξύ, στὶς 15 Μαρτίου 2002, μήνυμα αἰσιοδοξίας γιὰ τὸν ταλαιπωρημένο ἀπὸ τὸν σημιτοκαραμανλισμὸ ἑλληνικὸ λαό, μετέφερε στὴν Ἀθήνα ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰράν, Μοχάμεντ Χαταμί: Ἐπεσκέφθη τὴν Ἀκρόπολη καὶ στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, ὕμνησε τὴν διαχρονικὴ καὶ παγκόσμια σημασία τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἀλήθεια ἐξ Ἀνατολῶν.

Δημήτρης Κιτσίκης                                                          13 Σεπτεμβρίου 2017

82 comments:

 1. Μέχρι χτὲς ἀποροῦσα π[ψανθρωποι σὰν τὸν Βλαντᾶ τὸν Γοῦσια τὸν Ζαχαριάδη μποροῦσαννἆναι τοσο καθήκια καὶ νὰ διατάζουν ἐκτελέσεις κ.λπ. Σήμερα πείστηκα πὼς παρὰ χριστιανικὴ τρίχα καλὰ διέταζαν καὶ καλὰ κάνανε. Τόσα χρόνια στὴν ΕΕ καὶ οἱ Ἕλληνες εἶναι τουρκόφρονες ψεύτες ὕπουλοι. Κατὰστρέφουν τοῦ ἀλλουνοῦ τὴν ψυχή, χειότερα ἀπὸ τὸ κορμί. Θάνατος στοὺς Ἕλληνες !

  ReplyDelete
 2. Υγ.Οἱ Ἕλληνες φταῖνε γιὰ τὸ Τρίτο Ῥάιχ καὶ γιὰ τὸ Τέταρτο. Τὸ τέταρτο φέρει τὶς ὑπογραφές τους καὶ τὸ Τρίτο τὸ ὄνομά τους. Οἱ Ἕλληνες σταυρώσανε τὸν Χριστό.

  ReplyDelete
 3. ΥΓ Παραγρφράζω ἀγγλικὴ μετάφραση Γεφτουσένκο
  There is no Jewish blood that’s blood of mine,
  But, hated with a passion that’s corrosive
  Am I by antisemites like a Jew.
  And that is why I call myself a Russian!

  Οὖτε σταγόνα αἶμα ἑβραίκὸ στὶς φλέβες μου κυλάει
  Μὰ τὰ καθάρματα τοὺς Γερμανοὺς καὶ τοὺς Ἑγγλέζους ποὺ τοὐς μοιάζουν
  Καὶ τοὺς Ἀμερικανοὺς ποὺ ψέλνουν καὶ τοὺς ἀγοράζουν
  Εἶμαι Ἕλληνας καὶ Ἑβραῖος καῖ μουσουλμάνος γκέη
  δὲν προσκυνάω προδότες, πουλημένοι Συριζαίοι.

  ReplyDelete
 4. Πράγματι από παλαιότερα διαφαινόταν ότι η ΕΕ είχε ως μακρυπρόθεσμο στόχο την εξάλειψη και πλήρη υποδούλωση των οικονομικά ανίσχυρων κρατών και τη δημιουργία μιας "Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας", στην οποία φυσικά θα είναι επικεφαλής οι οικονομικά ισχυροί. Όμως, αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι πλέον δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δηλώνουν αδιάντροπα ότι αποσκοπούν στη δημιουργία μιας Ευρώπης "πολλών ταχυτήτων".

  http://www.kathimerini.gr/899245/article/epikairothta/kosmos/yper-mias-eyrwphs-pollwn-taxythtwn-tassontai-oi-hgetes-twn-4-isxyroterwn-xwrwn

  ReplyDelete
 5. YΓ3. Σὲ περιόδους κρίσης, τὰ πράγματα μετατρέπονται στὸ νόημά τους. Καμία ἀμφιβολία δὲν ὑπάρχει ὅτι οἱ δομὲς τῆς ΕΕ εἶναι χιτλερικές. Ἑξάλλου αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπισκέψεις τοῦ Γκαῖμπελς καὶτοῦ Χίμλερ στὴν Ἁκρόπολη, ἐνῶι οἱ γυναῖκες τους πῆγαν γιἀ σόπινγκ στὴν Ἁγορά. Προσοχή ὄμως. Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐκχριστιανίστηκε, οἱ χριστιανοὶ χωρίστηκαν σὲ δύο κόμματα. Τὸ πρῶτο ἔλεγε - αὐτοὶ ποὺ κρίνουν εἶναι ἀλῆτες. Θάνατος στοὺς δικαστές!"Αὐτοὶ παρέμειναν Ἕλληνες. Καὶ ὁ Ζαχαριάδης εἶχε δίκιο τουλ΄χιστον σὲ αὐτό, ὄτι οἱ κομμουνιστἐς εἶναι οἱ πιὸ Ἕλληνες ἀπόλους. Τὸ ἄλλο κόμμα ὅμως ἔλεγε. -Ἀὐτοὶ ποὺ κρίνουν εἶναι ἄνθρωποι σὰν καὶ μᾶς. Δὲν ὑπάρχει ἔγκλημα, δὲν ὑπάρχει κακό. Αὐτοὶ λοιπὸν δὲν εἶναι Ἕλληνες, εἶναι ἄνθρωποι. Μὲ αὐτοὐς θὰ προχωρήσηι η Εὑρωπαϊκὴ Ἔνωση γιὰ νὰ ἐνταχθῇ μαζὶ μὲ τὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἀμερικὴ στὴν ἀνθρωπότητα.

  ReplyDelete
 6. ...τέλος, γιὰνὰ ἀποκτήσηι γερὰ θεμέλια ἡ ἀνθρωπότητα προτείνω παγχριστιανικὴ οἰκουμενικὴ Σύνοδο μὲ σκοπὸ τὴν διὀρθωση τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως ὡς ἑξῆς. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης ΣΩΣΑΙ ζώντας καὶ νεκροὺς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

  ReplyDelete
 7. Το τέλος της Ε.Ε. ξεκινά από την Μακρονική Γαλλία, η οποία εντόνως θυμίζει την Γαλλία προ της Επαναστάσεως του 1789, με τον αντίστοιχο Λουδοβίκο τον 16ο να είναι σήμερα ο Μακρόν.

  https://www.youtube.com/watch?v=FVxHS9MnH_o

  Κανένα βρωμοκάναλο του ελλαδιστάν αλλά και του παγκοσμίου τηλεοπτικού και δη Βρυξελλικού κατεστημένου δεν ενημέρωσε και δεν ενημερώνει για τα γεγονότα που έλαβαν χθες χώρα στην Γαλλία κατά του Μακρόν, ώστε να μην αποδειχθεί ότι ο βασιλεύς-βάτραχος Μακρόν είναι γυμνός και τεχνητά φουσκωμένος.

  Καθηγητά γιατί το Εθνικό Μέτωπο έχει σωπάσει τελευταία; Τί συμβαίνει; Ετοιμάζει στάση και κρατά σιωπή πριν την καταιγίδα;

  ReplyDelete
 8. Για όσους υποστηρίζουν ότι Φασισμός και Εβραϊσμός δεν δύναται να βαδίσουν μαζί...:

  https://www.youtube.com/watch?v=JgM4auRw2Tc

  Ο Νετανιάχου αποτελεί άξιο συνεχιστή της κληρονομιάς της Εθνικιστικής οργανώσεως "Lehi", η οποία μάλιστα ως Εθνικιστική και κατά της Διασποράς απεπειράθη να συνεργαστεί με το Τρίτο Ράιχ κατά του Ιμπεριαλισμού της Βρεταννίας στην τότε Παλαιστίνη.

  Απόδειξη ότι η δεύτερη αχίλλειος πτέρνα του Εθνικοσοσιαλισμού μετά των αντισλαυισμό, υπήρξε ο αντισημτισμός του.

  Κρίμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Που το ξετρύπωσες Κωνσταντινουπολίτη...

   Delete
  2. Ειδικότης μου...

   Έχω ειδίκευση στην ιδεολογία του Φασισμού και τα παρακλάδια του.

   Delete
  3. Βασικά βέβαια τα συγχαρητήρια πάνε στον uploader, τον "Fascsistball IV" ο οποίος φαίνεται να διέπεται από σωστή γνώση της ιδεολογίας του Φασισμού, συμπεριλαμβάνοντας και τους Εβραίους Φασιστές στην ιδεολογία αυτή, οι οποίοι κυριολεκτικά μόνοι των ιδρύσανε το κράτος του Ισραήλ.

   Όταν λοιπόν ομιλούμε περί των ιδρυτών του Ισραήλ, καλό είναι να θυμόμαστε ότι αυτοί ήσαν Φασιστές, ύστερα μετά το 1945 Εθνικομπολσεβίκοι και τέλος κατά του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού.

   Delete
  4. Ωραίος,ούτε που ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα. Όντως,εάν ο Χίτλερ είχε το μυαλό του Μουσολίνι ίσως η ιστορία να είχε διαφορετική έκβαση.

   Delete
 9. Τὸ σημερινὸ κύριο ἄρθρο τῆς "Ἑστίας" (14 Σεπτεμβρίου 2017) εἶναι καταπέλτης κατὰ τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας ποὺ δολοφονεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ συνεπῶς τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.Τὸ φυσικὸ ἐπακόλουθο εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ ΚΑΣ καὶ τῶν ἀρχαιολόγων ὡς προδοτικὴ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Ὁ Καστοριάδης εἶχε θέσηι τὸ ζήτημα ὡς ἑξῆς (ἐγὼ διαφωνῶ κάθετα μὲ τὸν Καστοριάδη). Ἥ μὲ τὀν Περικλέα, ἤ μὲ τὸν Βασίλειο τὸν Βουλγαροκτόνο. Ἥ μὲ τὀν Σοφοκλέα, ἤ μὲ τὸν Ῥωμανὀ τὸν Μελῳδό. Σὲ ἄλλο πλαίσιο σἐ μιὰ κριτική του γράφει ὁ Φῶτος Πολίτης γιὰ τὸν Ἁρχαιολόγο μὲ τὸν Καρκαβίτσα τὰ ἑξῆς περίπου. " Ἡ ἰδέα του ὅτι ἀμελοῦμε τὰ χαρίσματα τοῦ λαοῦ μας εἰς ὄφελος τῶν ἀρχαίων φαντασμάτων, εἶναι κατὰ βάθος σφαλερά. Οἱ ἀρχαιότητες εἶναι η δύναμη καὶ ὄχι ἡ ἀδυναμία τῆς Ἑλλάδος Καὶ οἱ ἀρχαῖοι καὶ οἱ τωρινοί, καὶ ἡ ἐσωτερικὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ἐξωτερικὴ ἐπέκτασή της εἶναι τὀ ἴδιο πρᾶγμα - παραφράζω τώρα τελείως - ὁ ἐθνισμός.


  Διαφωνῶ κάθετα μὲ τὴν ἔννοια τῶν ἐπενδύσεων. Ἑν τῶι προκειμένωι φοβᾶμαι μήπως τὸ δίκιο τὸ ἔχει τὸ ἀρχαιολογικὸ συμβούλιο. Διότι χωρἰς ἀνασύνταξη τῆς δημόσιας διοίκησης ὁποιαδήποτε ἐπένδυση στὴν Ἑλλάδα εἶναι κερδοσκοπική.

  ReplyDelete
 11. Ολόσωστες πατριωτικές θεσεις και αγωνιστικό πνεύμα η συνέντευξη τύπου του Μιχαλολιάκου στη ΔΕΘ:

  https://www.youtube.com/watch?v=l4mgHgFrA48

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτός δεν μπορεί ούτε το σπίτι του να κυβερνήσει,θα κυβερνήσει κράτος;

   Delete
  2. Μιλάς λες και μπαινοβγαίνεις καθημερινά στο σπίτι του...

   Προ της διακυβερνήσεως προηγείται η κατεδάφισις.

   Delete
 12. Συγχαίρω τὸν παλιὸ διότι εἶναι ἀπὸ τοὺς ὀλίγους Ἕλληνες ποὺ εἰσχωροῦν στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Πράγματι ὁ ἀντιφασισμὸς τῶν σιωνιστῶν ἑβραίων τύπου Νετανιάχου ἐπικεντρώνετο στὴν προσωπικὴ ἀντιδικία μὲ τὸν Χίτλερ καὶ τοὺς ὀπαδούς του ποὺ εἶχαν ἐξολοθρεύσει τὸν ἑβραϊκὸ λαό.Ὅπως κάθε λαός, ὁ ἑβραϊκός, ἰδεολογικά, διενέμετο μεταξὺ ὅλων τῶν ἰδεολογικῶν παρατάξεων καὶ φυσικὰ πολλοὶ ἑβραῖοι ἦσαν φασιστές. Ἡ συμμαχία τοῦ Χίτλερ μὲ τοὺς Ἄραβες μουσουλμάνους κατὰ τῶν ἑβραίων ἦταν μέγα λάθος, λἀθος ποὺ τοῦ ἐκόστισε τὴν εὐόδωση τοῦ πολιτικοῦ του στόχου. Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο θὰ πάθῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐὰν δὲν ἀποβάλῃ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ἀντισιωνισμό της. Ἡ Μαρὶν τὸ ἐκατάλαβε πλήρως γι αὐτό, σὲ μία πρώτη φάση ἀπέβαλε τὰ ἀντιεβραϊκὰ ἀποθημένα τοῦ πατέρα του καὶ τώρα, μετὰ τὴν ἧττα της κατὰ τοῦ Μακρόν,ἐπανιδρύει τὸ κόμμα της στὴν κατεύθυνση ὄχι μόνον τοῦ φιλοεβραϊσμοῦ καὶ φιλοσιωνισμοῦ ἀλλα καὶ τοῦ φιλοκομμουνισμοῦ σὲ μία ἐθνικομπολσεβικικὴ σὐνθεση, ἐφ'ὅσον ἡ κομμουνιστικοφασιστικὴ σύνθεση παραμένει ἡ μόνη ἐπαναστατικὴ δύναμη ποὺ δύναται νὰ άνατρέψῃ τὸν καπιταλιστικὸ φιλελευθερισμό.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 15, 2017 at 6:34 AM

   Αγαπητέ Κ. Κιτσικη σχετικά με το δικο σας κείμενο και σε συνάρτηση με το σχόλιο πιο πάνω του «παλιού», στον οποίο ουδέποτε εχουμε καταφερθει εναντίον του, για τις θέσεις και τις απόψεις του, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Ο λογος του κ. Μιχαλολιακου στη ΔΕΘ δεν είναι εθνομπολσεβικικος στο ελάχιστο. Καταφέρετε πασιφανώς εναντίων των αριστερών, αποκαλεί τον κ. Τσίπρα μπολσεβίκο( γέλια εδώ) και κάνει μια τεράστια προσπάθεια να αποποιηθεί του παρελθόντος του, λέγοντας πως η ΧΑ δεν ήταν ποτέ φιλοναζιστικο κομα, αλλά ελληνικο εθνικιστικο. Η πολιτική σκέψη της ΧΑ βρίσκεται ακόμα στην εποχή του 1946 στον εμφύλιο. Η εχθροί της, οι Τούρκοι, οι Εβραίοι, οι σλάβοι, οι Μακεδόνες κοκ. Δεν έχει καμία, μα καμία σύμπλευση με τον ελληνοκεντρισμό της ενδιάμεσης περιοχής. Είναι καθαρά ένα παλαιού τύπου ναζιστικο κόμμα, το οποίο προσπαθεί να λανσαριστεί σαν εθνικιστικο, εφόσον ως ναζιστικο δεν θα είχε καμία ελπίδα να πάρει ψήφους, αλλά δυστυχώς, χιλιόμετρα ακόμα μακριά από την ενδιάμεση περιοχή. Παραθέτουμε την παρακάτω ιστοσελίδα σχετικά με το ιστορικο παρελθόν της ΧΑ η οποία η ίδια τώρα προσπαθεί να αποκρύψει :
   http://www.mixanitouxronou.gr/chrisi-avgi-den-ine-nazistiki-organosi-dite-tis-fotografikes-apodixis/.
   Προσωπικά το λάθος σε αυτή τη λογική, κατά την γνώμη μας πάντα, εστιάζεται σε μια κουβέντα που είχε πει κάποτε ο Φιδελ Κάστρο όταν ερωτήθηκε σχετικά με τον κομουνισμό και την αποτελεσματικότητα του σαν ιδεολογία, και απάντησε ως εξής « όποιος αποποιείται του παρελθόντος του, καταστρέφετε» . Θεωρούμε ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει εκείνο που θέλει και θεωρεί σωστο. Το να αποποιείται όμως το παρελθόν του και τα παλαιά του πιστεύω, κατά το δοκούν, κατά τις χρονικές στιγμές, κατά τις συνθήκες που επιβάλουν οι καιροί και οι πολιτικές ισορροπίες, αυτό δεν δείχνει εύρος, ωριμότητα, και πολιτικά πιστεύω, αν μη τη άλλο, καταδεικνύει έναν ρηχο κομματικο υπερφίαλο υπολογισμό χωρίς πολιτικά πιστεύω, ιδανικά, αξίες, και πολιτική ιδεολογία. Είναι αδύνατον τέτοιες τακτικές να ελκύσουν και να πύσουν τις μεγάλες μάζες του κόσμου. Από την άλλη μεριά παλι, αποποιώντας το παρελθόν και προσπαθώντας να λανσαριστεί ως κάτι εντελώς νέο/άλλο από αυτό που πρέσβευε, την αναγκάζει να μπει σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρει και δεν μπορεί να «περπατήσει». Αυτο είναι το «Catch22» της ΧΑ που δεν ξέρουμε εάν οι ίδιοι, πνευματικοί καθοδηγητές του κόμματος, μπορούνε να το διαγνώσουν σωστά. ΥΓ. Δεν παρατηρήσαμε πως άλλαξαν οι κανόνες του μπλογκ, μέχρι πρότινος. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Απορώ πραγματικά με την πολιτική σκέψη των εν Ελλάδι κατοίκων.

   Καταρχήν Γιάννη χρησιμοποιώντας πληθυντικό είναι σαν να γράφετε ήδη πολλοί από το προφίλ σου ή σαν να εκπροσωπείς μία ομάδα ενώ (υποτίθεται) είσαι ένα άτομο.

   Όσο για την Χρυσή Αυγή, βλέπεις, το μίσος, η ζήλεια και το κόμπλεξ τους κατά του Μιχαλολιάκου, μίσος που εκσφενδωνίζεται καθημερινά από πλείστες μεριές ΚΑΙ του Φασιστικού ή Εθνικού χώρου, δεν αφήνει περιθώριο στον μέσο ελληναρά με τα 200 διαφορετικά ονόματα να μπορέσει να κατανοήσει και να μελετήσει τακτικούς ελιγμούς στην Πολιτική.

   Το να αντλείς έμπνευση από το ισχυρώτερο και πιο επιτυχημένο καθεστώς του 20ου αιώνος, την Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, εν αντιθέσει με το σύγχρονο ελλαδιστάν των 200 ετών, αποτελεί τουλάχιστον Τιμή και όχι ντροπή. Και πράγματι πώς δύναται κάποιος ακόμη και Εθνικιστής, να αντλήσει έμπνευση ιδεολογική από την...ψωροκώσταινα; Με εξαίρεση τον Μεταξά και ύστερα τον Παπαδόπουλο, η ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος είναι βουτηγμένη στην αποτυχία, εν αντιθέσει με την ιστορία της Γερμανίας και δη της Εθνικοσοσιαλιστικής.

   Το ότι δεν δηλώνουν ανοιχτά "ναζιστές" προφανώς και έγκειται στις τεχνικές προσηλυτισμού των μικροαστικών και εργατικών μαζών, οι οποίες όντας τελείως ηλίθιες και λίθινες ως προς την γνώση των ιδεολογιών, νομίζουν ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός ή Φασισμός, που μάλιστα αποτελεί και σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη ιδεολογία της κοινωνικής των τάξεως, αποτελεί μπαμπούλα που θα τους κατασπαράξει.

   Πέραν αυτού, οι θέσεις όσο και η κριτική του Μιχαλολιάκου στην ΔΕΘ είναι ολόσωστη και μέχρις στιγμής έχει κερδίσει την ψήφο μου στις επερχόμενες εκλογές και Ευρωεκλογές του 2019.

   Delete
  3. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 15, 2017 at 11:23 AM

   Απάντηση στο σχόλιο του παλιού, September 15, 2017 at 7:53 AM.
   Ευχαριστώ για την απάντηση. Ας αναλύσουμε το σχόλιο σου λέξη-λέξη για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Λες, «Απορώ πραγματικά με την πολιτική σκέψη των εν Ελλάδι κατοίκων», αλλά αποκλείεις το γεγονός να απορείς πραγματικά με την πολιτική σκέψη των ΜΗ εν Ελλάδι κατοίκων. Δηλαδή κάνεις την a priori υπόθεση πως οι σχολιαστές σε ετούτο το μπλογκ είναι αποκλειστικά εν Ελλάδι κάτοικοι, που μπορεί να είναι σωστο, αλλά που μπορεί και να μην είναι σωστο, και ότι δεν μπορεί να είναι και σχολιαστές ΜΗ εν Ελλάδι κάτοικοι, αυτοί που σχολιάζουν. Οπότε στο σημείο ετούτο κάνεις μια αυθαίρετη υπόθεση, η οποία προδίδει κάποια χαρακτηριστικά του εαυτού σου για το πώς προσεγγίζεις την έναρξη της απάντησης του σχολίου σου. Και συνεχίζουμε παρακάτω « Καταρχήν Γιάννη χρησιμοποιώντας πληθυντικό είναι σαν να γράφετε ήδη πολλοί από το προφίλ σου ή σαν να εκπροσωπείς μία ομάδα ενώ (υποτίθεται) είσαι ένα άτομο.» Εδώ δεν θα ήτανε επι της ουσίας ένα σχόλιο δικο μας, είτε γράφουμε στον ενικο είτε στον πληθυντικο, δεν βλέπουμε γιατί κάτι τέτοιο αλυώνει την ουσία αυτού που θέλουμε να πούμε , και γιατί πρέπει να ενοχλεί κάποιον. Και συνεχίζεις «
   Όσο για την Χρυσή Αυγή, βλέπεις, το μίσος, η ζήλεια και το κόμπλεξ τους κατά του Μιχαλολιάκου, μίσος που εκσφενδονίζεται καθημερινά από πλείστες μεριές ΚΑΙ του Φασιστικού ή Εθνικού χώρου, δεν αφήνει περιθώριο στον μέσο ελληναρά με τα 200 διαφορετικά ονόματα να μπορέσει να κατανοήσει και να μελετήσει τακτικούς ελιγμούς στην Πολιτική». Το μισος στην πολιτική, η ζήλεια και το κόμπλεξ δεν είναι χαρακτηριστικά που εκφράζονται εναντίων μόνο του Μιχαλολιακου,το αστείον και παράξενο θα ήτανε να υπήρχαν, αγάπη, καλοσύνη και ροδοπέταλα ανάμεσα στα κόμματα, στους πολιτικούς και και στον κοσμάκη. Τα 200 διαφορετικά ονόματα, αυτό δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, πραγματικά ονόματα εννοείς, η διαφορετικές προσωπικότητες, η τι αλλο….???? ……. Και συνεχίζεις «να μελετήσει τακτικούς ελιγμούς στην πολιτική». Δηλαδή σύμφωνα με τα λεγόμενα σου, ο Μιχαλολιακος κάνει έναν ελιγμό, να πείσει ότι ουδεμιά σχέση είχε με τον ναζισμό του Χίτλερ, ώστε να πείσει τους «ηλίθιους» -----όπως εσύ τους αποκάλεσες- να τον ψηφίσουν, και μετα μπορεί να επανέλθει στην πραγματική του ιδεολογία, την αυτήν προ του ελιγμού, που είναι η αυτή του ναζισμού. Μα εδώ ακριβώς βρίσκεται και η όλη αποτυχία του κόμματος αυτού. Ο ναζισμός ήτανε η προέκταση γερμανικών συμφερόντων επι ξένων εδαφών φερτα έτσι φερτα αλλιώς, στον πυρήνα του αυτό ήτανε. Πως μπορεί κάτι τέτοιο να συμπλεύσει με την ενδιάμεση περιοχή του Κιτσικη? Ο φασισμός του στυλ, πατρίδα, θρησκεία , οικογένεια, θα είχε στηρίγματα μέσα στον Ελληνικο λαό, αναμφισβήτητα, ο ναζισμός με τους αγκυλωτούς σταυρούς και τα γερμανικά εμβατήρια, πουθενά. Και είναι αυτό που ανέφερα στο προηγούμενο σχόλιο μου, είναι αδύνατον κανείς να αποποιηθεί του παρελθόντος του, είτε το θέλει είτε όχι. Και συνεχίζεις « Το να αντλείς έμπνευση από το ισχυρότερο και πιο επιτυχημένο καθεστώς του 20ου αιώνος, την Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία, εν αντιθέσει με το σύγχρονο ελλαδιστάν των 200 ετών, αποτελεί τουλάχιστον Τιμή και όχι ντροπή». Εδώ κάνεις κάποιες αυθαίρετες παλι δηλώσεις οι οποίες είναι περισσότερο βασισμένες στο συναίσθημα, παρα στην αντικειμενική αλήθεια.( πρέπει να είσαι νεαρος στην ηλικία, και αυτό δεν το λέμε με τρόπο εριστικο, ούτε εχουμε πρόθεση να σε προσβάλουμε). Το ότι ο Χίτλερ υπήρξε ο πιο δημοφιλής πολιτικος της δεκαετίας του 1930 στη Γερμανία αυτό είναι σωστο, και μπορούμε να συζητήσουμε το γιατί. Αλλά ότι το καθεστώς, υπήρξε το πιο επιτυχημένο του 20 αιώνα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Και συνεχίζεις « Και πράγματι πώς δύναται κάποιος ακόμη και Εθνικιστής, να αντλήσει έμπνευση ιδεολογική από την...ψωροκώσταινα; Με εξαίρεση τον Μεταξά και ύστερα τον Παπαδόπουλο, η ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος είναι βουτηγμένη στην αποτυχία, εν αντιθέσει με την ιστορία της Γερμανίας και δη της Εθνικοσοσιαλιστικής».

   Delete
  4. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 15, 2017 at 11:24 AM

   Απαντηση μερος δευτερο

   Εδώ ξανά μπαίνει το συναίσθημα στην κουβέντα και όχι η αντικειμενική πραγματικότητα. Η ιδεολογία του Χίτλερ, όπως εφαρμόστηκε, δεν είχε καμιά ελπίδα επιτυχίας γιατί ήταν βασισμένη από το DNA της σε λάθος βάσεις. Φυλετισμός και αρία φυλή, σε μια περιοχή όπως τα βαλκάνια, η κεντρική Ευρώπη και ο Καύκασος, που για 2000 χρονια η ιστορία δούλεψε ενάντια στα εθνικά κράτη, και γεμάτα με πληθυσμούς από μειονότητες, δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να έπιαναν. Παταγώδης η αποτυχία, και η ιστορία το απέδειξε, τα λογια τα δικά μας και τα δικά σου πραγματικά περιττά. Λες, «Το ότι δεν δηλώνουν ανοιχτά "ναζιστές" προφανώς και έγκειται στις τεχνικές προσηλυτισμού των μικροαστικών και εργατικών μαζών, οι οποίες όντας τελείως ηλίθιες και λίθινες ως προς την γνώση των ιδεολογιών, νομίζουν ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός ή Φασισμός, που μάλιστα αποτελεί και σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη ιδεολογία της κοινωνικής των τάξεως, αποτελεί μπαμπούλα που θα τους κατασπαράξει». Δεν πιστεύουμε ότι οι μικροαστοί τον έχουν για μπαμπούλα. Ο φασισμός είναι κίνημα που έρχεται πάντα από κάτω, να γεμίσει το κενό, το χάσμα μεταξύ πολιτείας και κοινωνίας όταν βρίσκετε κάποιος χαρισματικος/ ιδεολόγος τσαρλατάνος να οδηγήσει, να μεθοδεύσει την οργή της μάζας σε κάποιο σκοπό σε κάποιο τέλος. Το γεγονός ότι δεν τους «ελκύει» έχει άλλες αφορμές/αιτίες, που ένας πανούργος ιθύνων νους θα μπορούσε να τις διαγνώσει, όπως το πρόσφατο παράδειγμα του Bannon στην Αμερική, όπως ο ίδιος περιέγραψε πρόσφατα την στρατηγική του στο « 60 minutes με τον Charlie Rose». Λες « Πέραν αυτού, οι θέσεις όσο και η κριτική του Μιχαλολιάκου στην ΔΕΘ είναι ολόσωστη και μέχρις στιγμής έχει κερδίσει την ψήφο μου στις επερχόμενες εκλογές και Ευρωεκλογές του 2019». Εδώ δεν θα κάνουμε εμείς κανένα σχόλιο. Αλλά θα σε παραπέμψουμε στο σχόλιο του αγαπητού κ. Κιτσικη της September 14, 2017 at 10:55 AM που λέει χαρακτηριστικά «Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο θὰ πάθῃ ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἐὰν δὲν ἀποβάλῃ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ τὸν ἀντισημιτισμὸ καὶ ἀντισιωνισμό της.» Και να προσθέσουμε και εμείς, και τον αντιτουρκισμο της, και αντιαλβανισμο της, και τον αντισλαβισμο της, και τον αντικομουνισμό της και αλλα πολλά αντί, εφόσον μιλάμε για την ενδιάμεση περιοχή. Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  5. "Φίλε" Αποστολόπουλε.

   Μάλλον έχεις ξεχάσει το αρχαίο Σπαρτιατικό ρητό "το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν".

   Δεν έχω καμία διάθεση, διότι ειλικρινώς δεν με ενδιαφέρει η άποψή σου, να κάτσω να διαβάσω τα δύο κατεβατά που αράδιασες λες και πουλάς ντομάτες με το σακί.

   Πέραν αυτού επαναλαμβάνω το σχόλιό μου επάνω, καθώς διαβάζοντας τα σχόλιά σου, παρότι δεν το ήθελα, δεν εντόπισα κανένα ουσιώδες αντεπιχείρημα. Μόνον ότι αποκαλείς τον Χίτλερ "πολιτικό"(!!), βρίζεις έναν νεκρό άνθρωπο. Μόνον το ότι δεν αναγνωρίζεις ότι η Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία υπήρξε η Übermacht της εποχής και μόνον που δεν αντιλαμβάνεσαι την φουλ αντι-Δυτική φύση τόσο του Φσσισμού όσο και του Εθνικοσοσιαλισμού, αποδεικνύεις ότι αξίως ανήκεις στους ελλαδίτες, των οποίων η διαφορά των εν σχέσει με τους Έλληνες κρίνεται στο Πνεύμα και όχι στο χώμα.

   Delete
  6. Το κίνημα της Χρυσής Αυγής αποτελείται από τα χειρότερα λουμπεναριά της Ελληνικής κοινωνίας. Κολομπαράδες και κολομπαρούδες,μπράβους σε κλαμπάκια,πρώην πασόκους και νεοδημοκράτες που είχαν μυριστεί το ζεστό πιλάφι και την έκαναν με ελαφρά στην πρώτη μπόρα,βλέπε τον ξεφτιλισμένο κλαψιάρη Μπούκουρα και τους υπόλοιπους βΟλευτές,αυτούς έβαλε ΕΝ ΓΝΩΣΗ του ο Μιχαλολιάκος να εκπροσωπήσουν τον εθνικισμό στην Ελλάδα. Και μετά από όλα αυτά που έγιναν δεν έβαλε μυαλό, ακόμα τα ίδια κάνει. Όσοι παλαιοί εθνικιστές και άνθρωποι με επίπεδο τον πλαισίωσαν την έκαναν με ελαφρά και τον κατήγγειλαν. Τελικά με τα πασοκολαμόγια που έφερε του έφυγαν από τις τοπικές όσοι παλαιοί σοβαροί εθνικοσοσιαλιστές είχαν μείνει,του έφυγαν ύστερα και τα λαμόγια για να μην φάνε το κεφάλι τους (κύριο παράδειγμα Τ.Ο Καλαμάτας),και έμεινε μόνος του ο αρχηγός. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να έχει τέτοια ανοσία στο να μάθει από τα λάθη του! Τίποτα όμως! Τα ίδια και τα ίδια λέει συνέχεια,είναι το τρίτο κόμμα και πάνε καλά! Ε,αφού είναι τρίτο κόμμα και πάνε καλά,εντάξει,συνέχισε έτσι. Έμενα δεν με ενδιαφέρει να μεταπείσω κανέναν στο εν λόγο θέμα,δεν γράφω πουθενά την άποψη μου για την Χρυσή Αυγή και ούτε ασχολούμαι με την Χρυσή Αυγή,γιατί ούτε την ψηφίζω,ούτε εθνικοσοσιαλιστής είμαι,ούτε με ενδιαφέρει να σωθεί το Ελληνικό κράτος,απλά αυτήν την φορά "έσπασα" και δεν άντεξα μπροστά σε τέτοια διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Συμβουλή που όποιος θέλει την ακούει,όποιος θέλει την γράφει στα παπούτσια του,αν ψηφίζεται αντιμνημονιακά και θέλετε να υπάρξει μία σοβαρή κίνηση,στις επόμενες εκλογές στηρίξτε Ζωή Κωνσταντοπούλου.

   Delete
  7. Καταρχήν η Χρυσή Αυγή χρειάζεται για άλλα πράγματα.

   Πρώτον, διότι στον επικείμενο αιώνα του Φασισμού-Εθνικομπολσεβικισμού, η χώρα μας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να μείνει πίσω με τα σάπια και τελείως παρωχημένα κοινοβούλια και πολιτικά κόμματα. Ήδη, η Τουρκία μας έχει δυστυχώς ξεπεράσει στο σημείο αυτό, οικοδομώντας συνεχώς κάθε μέρα ένα ισχυρό συμπαγές Ολοκληρωτικό καθεστώς, Ιρανικού τύπου.

   Η Ελλάδα εάν στον Νεο-Οθωμανισμό παραθέσει...τον Πάκη(!), την Ζωίτσα και τον κάθε λίμπεραλ πικραμένο προοδευτιστή, θα γίνει βιλλαέτι. Το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ, το οποίο όμως έχει έναν σύγχρονο Μεταξά, τον Νετανιάχου.

   Εάν πάντως δεν θες να ψηφίσεις Χρυσή Αυγή, πράγμα δυστυχές αλλά κάπως κατανοητό, ψήφισε τουλάχιστον τον Παναγιώτη Καμμένο, τον μοναδικό άξιο της κυβερνήσεως αυτής που κρατά όσο μπορεί τον Στρατό σε επιχειρησιακό επίπεδο, έληξε τον διπλωματικό αποκλεισμό της Ελλάδος που υπήρχε λόγω ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, συνάπτοντας συμμαχίες με Αίγυπτο και Ισραήλ. Ιδίως για τα πιστεύω και την στάση του έναντι του Ισραήλ, οφείλει τα μέγιστα να στηριχθεί. Είναι ντροπή να υπάρχον στην Ελληνική Βουλή, κόμματα όπως η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Λεβέντης και το Ποτάμι και να μην είναι στην Βουλή ο Καμμένος ή να είναι σε ένα 3% και η Χρυσή Αυγή μονάχα σε ένα 8-10%.

   Υ.Γ. Θυμήσου ότι μονάχα το Ισραήλ στηρίζει την ανεξαρτησία των Κούρδων επισήμως. Και ακόμη το 90% ν Ελλήνων Φασιστών-Εθνικιστών και Εθνικοσοσιαλιστών, ολημερίς το υβρίζουν!!

   Delete
 13. ...Oἱ ἐπενδύσεις σὲ παρακτίους χώρους εἶναι συχνὰ βιτρίνα γιὰ τὸ παγκόσμιο ἐμπόριο ναρκωτικῶν. Ἡ πρόσφατη ἐξαγγελία γιὰ τὴν Ἑλλάδα σἀν διαμετακομιστικὸ κέντρο δὲν προμηνύει τίποτε καλό. Ἠ χώρα βρισκεται ὑπὸ διεθνῆ ἔλεγχο καὶ ἠ φορολόγηση τῆς ἀκίνητης περιουσίας εἶναι ὑπερμεγέθης γιὰ τὰ μέτρα της. Χωρὶς δημόσιο μιὰ χώρα διαλύεται. Ἡ θέση τῆς Ἑστίας εἶναι λανθασμένη, καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι "ἀριστερές" δηλ. κομμουνιστικὲς οἱ καθυστερήσεις ποὺ θέτει ἡ κυβέρνηση στὶς ἐπενδύσεις, εἶναι ἁπλὴ ῥουτίνα, ἄν δὲν συνοδεύονται ἀπὸ ντόπια ἐκβιομηχανιση. Ἵσα ἴσα ἄν ἔχουν μιὰ μανία φασιστἐς καὶ κομμουνιστὲς εἶναι ἡ ντόπια δευτερογενὴς παραγωγή. Τὀ κλειδὶ τοῦ προβλήματος βρίσκεται ὅπως σωστὰ ἔχει ἐπισημάνηι ὀ Κ.Βεργόπουλος στὴν καρδιὰ τῆς Ευρώπης, πρέπει νὰ γίνηι ἑνοποίηση σὲ ἐπίπεδο ὑπουργῶν οἱκονομικῶν. Αὐτὸ ποὺ μᾶς σώζει εἶναι ὅτι τὸ νόμισμα παραμένει ἑνιαῖο. Ὁποιαδήποτε πολιτικὴ πράξη στὴν Ἑλλάδα πρέπει νἀ ὑπολογίζει τὴν πολὺ μακρόχρονη διάρκεια τοῦ Εὐρώ. Ἅν φύγουμε ἀπὸ το εὐρὼ χαθήκαμε.

  ReplyDelete
 14. Γράφει ἡ κάπως... χαζοχαρούμενη ἑφ. Ἑλεύθερη Ὥρα. Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ… Και αρχίζουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο τέλος του μήνα… Και όπως εκτιμούν ειδικοί, θα πλειστηριαστούν πάνω από 5.000 ακίνητα. Θα δούμε εδώ εικόνες Ισπανίας; Ας ελπίσουμε πως όχι. Όπως και να έχει, κάποιοι συμπολίτες μας κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, με θύτες αυτούς που του έλεγαν «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Τα όσα λένε κάποιοι, ότι δηλαδή το μέτρο αφορά σε μπαταχτσήδες ή στρατηγικούς κακοπληρωτές, αποτελεί ανοησία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κάποιος θα έχανε την ησυχία του και θα έβαζε σε ρίσκο την ιδιοκτησία του, αν μπορούσε να πληρώσει και να έχει ήσυχο το κεφάλι του. Η συγκυβέρνηση προετοιμαζόταν για τους πλειστηριασμούς όλο το καλοκαίρι. Μιλάμε για ελεεινές πολιτικές πρακτικές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Οι δε διαδικασίες, ήταν ταχύτατες. Κάποιοι δεν ήθελαν να «στενοχωρήσουν» τους δανειστές… «Κανένας άλλος πριν από αυτόν δεν αθέτησε τόσο γρήγορα την υπόσχεσή του. Κανονικά μια τόσο κραυγαλέα αθέτηση υπόσχεσης συνεπάγεται το τέλος της πολιτικής καριέρας», έγραψε η γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung» για τον Αλέξη Τσίπρα, απηχώντας τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας όλων όσοι παρακολουθούν τα δρώμενα στη χώρα μας. Και έγραψε και άλλα: «Ο Τσίπρας ανταποκρίνεται εντέλει πάντα, κάτι που δεν θα μπορούσαν να πουν οι δανειστές για τους προκατόχους του». Άλλωστε, το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιάνη Βαρουφάκη: «Έχω δώσει στην τρόικα περισσότερα από όσα θα έδινε ποτέ ο Σαμαράς».

  Συμπέρασμα. Ἡ ἔγκαιρη καταβολὴ τοῦ χαρατσιοῦ ποὺ ἔχει ἐπιβληθῆι στὸ Ῥοὺμ μιλλιέτ ἀπὸ ---προσοχὴ - τἠν συμμαχία Δ.Ν.Τ., Ε.Ε. καὶ ἑλληνικῶν κυβερνήσεων εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἑγὼ λοιπὀν θελω απὸ τὴν ἀνίερη συμμαχία νὰ σβήσουν ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ τὸ ΔΝΤ. Αὑτὸ σημαίνει μιὰ ῥύθμιση ποὺ θὰ ἀναγορεύσηι τὴν ΕΕ σὲκεντρικὴ κυβέρνηση καὶ θὰ μετατρεψηι σὲ παληόχαρτα τἠν πρωταρχικὴ συσσώρευση ποὺ ἐπιχειροῦν τὰ κοράκια μέσωι τίτλωνἰδιοκτησίας ἀγορασμένων γιὰ μιὰ μπουκιὰ ψωμί.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. Και το θέμα είναι Καθηγητά ότι οι Εθνικιστές της Λεχί και ο Χίτλερ επί της ουσίας θέλαν το ίδιο πράγμα:

  Την φυγή των Εβραίων από την Ευρώπη και την εγκαθίδρυση Εβραϊκής κρατικής οντότητος αποκλειστικά για αυτούς.

  Θυμίζω τα Εθνικοσοσιαλιστικά σχέδια για μετατροπή της Μαδαγασκάρης σε τύποις εβραϊκό κράτος.

  Η διαφορά είναι ότι ο Χίτλερ επέλεξε την Γενοκτονία και όχι την ειρηνική μετεγκετάσταση των Εβραίων στην Παλαιστίνη, κάτι από το οποίο θα ωφελούνταν αμφότεροι και ο Χίτλερ και οι Εβραίοι καθώς θα αποκτούσε ισχυρό σύμμαχο στην νευραλγική Μέση Ανατολή και θα στερούσε την περιοχή αυτή από τους ιμπεριαλιστές αποικιοκράτες Βρεταννούς. Επίσης, στηρίζοντας το νεογνό τότε Ισραήλ ο Χίτλερ θα είχε σύμμαχο τον πανίσχυρο οικονομικά Εβραϊκό παράγοντα στην καρδιά των καπιταλιστικών φιλελευθέρων Δημοκρατιών της Δύσεως (Βρεταννία και ΗΠΑ).

  Αλλά δυστυχώς έπραξε εσφαλμένα όπως και κατά της Σοβιετικής Ενώσεως. Και το κρίμα είναι ότι σε αμφότερες περιπτώσεις, Ρώσοι και Εβραίοι ανήκουν στην Λευκή ομοφυλία, ενώ οι Άραβες ως καθαροί σημίτες, είναι ξένοι προς αυτήν.

  ReplyDelete
 17. ..δεδομένου λοιπὸν ὅτι ἔτσι ὅπως εἴμαστε δεμένοι χειροπόδαρα, σκοπεύουν νὰ μᾶς μετατρέψουνε σὲ οἶκο ἀνοχῆς γιὰ τὸν Ἕκτο Στόλο, μιὰ οἰκονομικὴ συνεργασία μὲ τὸ Ἱρὰν θὰ ἦταν μιὰ ἐξαιρετικὴ κίνηση. Τὀ Ἰρὰν εἶναι πλούσια χώρα στὰ πάντα. Μᾶς συνδέόυν μαζί του ἱστορικοὶ δεσμοί. Σἐ συνεργασίες ποὺ ὡφελοῦν τὴν ἀνταλλαγὴ ἀγροτικῶν προϊόντων πρέπει νὰ στραφῆι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ὄχι σὲ μαφιοζηλήκια μὲ τὰ κοράκια τοῦ μαφιόζικου καπιταλισμοῦ.

  ReplyDelete
 18. Θυμίζω επίσης ότι ο Εθνικομοολσεβικισμός κατά την πρώτη φάση αναπτύξεως του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος (NSDAP) ήτο γεγονός με κυρίους εκπροσώπους τους "Μπολσεβίκους της Δεξιάς" αδερφούς Στράσσερ, τον Γκέμπελς αλλά και άτομα πριν αυτόν κατά την πνευματική "Συντηρητική Επανάσταση" στην μετα-πολεμική Γερμανία της Βαϊμάρης, με μορφές σαν τον Αρθούρο Moeller van den Bruck. Δυστυχώς καθώς απεδείχθη ύστερα, η σκληρώς φυλετική και αμιγώς αντικομμουνιστική και αντιεβραϊκή παράταξη του Χίτλερ, νίκησε εντός του κόμματος την άλλη Εθνικομπολσεβικική.

  Παρά το αξιοθαύμαστο έργο του στην οικοδόμηση του Τρίτου Ράιχ, της φοβερής αυτή νέας Übermacht, η κατάληξις υπήρξε άκρως τραγική και δραματική, λόγω της απορρίψεως του Εθνικομπολσεβικισμού. Αντιθέτως, ο Μουσολίνι πριν επηρεασθεί από την φυλετική ιδεολογία του Χίτλερ το 1939 με το "Σύμφωνο του Ατσαλιού", ο Μουσολίνι δεν διέπετο από αντισοβιετισμό, μονάχα από ανταγωνισμό πολιτικό με το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, μήτε από αντιεβραϊσμό, ενώ είχε παντελή άγνοια της φυλετικής ανθρωπολογίας και της επιστήμης των φαινοτύπων, κάτι που διδάχθει από τον Χίτλερ στου οποίου την ιδεολογία αποτελούσε καίριο άξωνα η φυλετική θεώρηση.

  ReplyDelete
 19. Στην τελική δηλαδή παρατηρούμε μία επισκίαση της ατόφιας Φασιστικής ιδεολογίας του Μουσολίνι και του Ντ'Ανούνζιο από την φυλετικοκεντρική Εθνικοσοσιαλιστική του Χίτλερ, σε βαθμό που να καταντήσει ο Μουσολίνι από το 1941 και μετά, πιόνι του Χίτλερ και υπηρέτης του.

  ReplyDelete
 20. Συμπερασματικά. Οἱ Ἕλληνες φέρουν μιὰ ταυτότητα ποὺ τοῦς ἐπεβλήθη προκειμένου τὰ τούρκικα χαράτσια καἰ ἄλλοι ἔκτακτοι φόροι νἀ μεταβληθοῦν σὲ σταθερὸ φόρο ἐπἰ τῆς παραγωγῆς καἰ τῆς περιουσίας. Ἡ κατάσταση ἔχει δτάσηι στὀ ἀπροχώρητο. Πρέπει νἀ καταργηθῆι ἠ φορολόγηση καἰ νἀ ἀντικατασταθῆι μἐ εἰσφορἀ πρὀς τἠν κεντρικἠ κυβέρνηση. Ποιὰ ΕΙΝΑΙ ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση; Ὅχι ποιὰ πρέπει νἀ εἶναι. Ἑδῶ σᾶς θέλω. Ὁ καθορισμὀς τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης εἶναι ποὐ θὰ δώσηι σχῆμα στἰς ἀπαιτήσεις τοῦ καθενός.

  Σἐ ἕνα μοναρχικὸ κράτος ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση εἶναι ὁ μετατροπέας τῆς ἐργασίας σἐ ἁνταλλακτικὴ ἀξία. Σἐ ἕνα ἀστικὸ κράτος εἶναι ἡ κατέχουσα ἀνταλλακτικὴ ἀξία (κεφάλαιο). Σἐ ἕνα ὁλοκληρωτικὸ κράτος εἶναι ἡ ἴδια ἡ δημόσια διοίκηση, ῥιζοσπαστικοποιημένη ἔτσι ὥστε νἀ μοιάζει τῆς μοναρχίας. ΠΠοιὰ εἶναι ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση γιἀ τοὐς ἐπονομαζόμενους Ἕλληνες;;

  Ἑγὼ λέω ἡ ΕΕ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι.

   Ασχέτως βέβαια εάν ο ελληναράς ολημερίς κατηγορεί την Ε.Ε. για όλα τα δεινά του, λες και ο ίδιος δεν φταίει ποτέ!, ενώ χώρες σαν την Πελοπόννησο ήτοι Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Κροατία έχουν εκμεταλλευτεί (ειδικά οι 3 πρώτες) στο έπακρο τις δυνατότητες της Ε.Ε. όντας συνεχώς αναπτυσσόμενες και βρισκόμενες σε άνοδο σε όλους τους τομείς πλην του δημογραφικού.

   Αλλά φυσικά φταίει ο κακός Ντάισελμπλουμ που είπε την αλήθεια ως προς πού ξόδεψε τα λεφτά ο μέσος μικροαστός ελληναράς μαζί με τον ηγέτη του της ρεμούλας, Ανδρέα Παπανδρέου.

   Delete
  2. Για να λέμε την αλήθεια 2 επιλογές για την Ελλάδα υπάρχουν:

   Είτε θα γίνει επαρχία μίας ομόσπονδιακής Ε.Ε., η οποία θεωρητικά το καλλίτερο θα ήταν να είναι Εθνικιστική και όχι κεφαλαιοκρατική όπως τώρα.

   Είτε θα συμμαχήσει με Ισραήλ και Κουρδιστάν υπό την πτερούγα των ΗΠΑ.

   Όμως οι ΗΠΑ τελευταία έχουν αφήσει το Ισραήλ κυριολεκτικά στην μοίρα του, μοιάζουν ευνουχισμένες και είναι πολύ διηρεμένες στο εσωτερικό τους. Είς ό,τι δε αφορά το Κουρδιστάν μονάχα το Ισραήλ το στηρίζει εμφανώς, μάλιστα οι ΗΠΑ τάσσονται κατά του δημοψηφίσματος και υπέρ αναβολής του για 2 έτη.

   Μετά την ήττα στην Συρία και την ολοένα και αυξανόμενη ενίσχυση και σύσφιξη της συνεργασίας-συμμαχίας Τουρκίας-Ρωσίας-Ιράν κατά των σχεδίων των ΗΠΑ, αφού ιδίως Τουρκία και Ιράν κινδυνεύουν άμεσα από διαμελισμό λόγω Κούρδων, οι Αμερική φαίνεται τελείως παθητική εκεί. Έχει δε άλλα 2 ανοιχτά μέτωπα:

   Την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαφνικά έχει ανοίξει μέτωπα με όλους, και μάλιστα εν μέρει και με την Ρωσία.

   Πραγματικά την Αμερική την υπολογίζουν στην περιοχή πλέον όλο και λιγότερο.

   Delete
  3. 25 χρόνια έκανε η Ρουμανία,Πολωνία να καταλάβουν τι εστί καπιταλισμός και εδώ και 2 χρόνια κάπως πήραν μπρός..Βουλγαρία,Σερβία,Σλοβακία,Σλοβενία,ουκρανία,Αρμενία,Αζερμπαιτζάν ακόμη...κάπως έτσι κ εμείς, γύρω στα είκοσι χρόνια ακόμη θέλουμε να συνέλθουμε, όταν η γενιά μας θα έχει συνταξιοδοτηθεί ή θα έχει πεθάνει (΄η αν γίνει κάποιο συνταρακτικό θαύμα αλλά θαύματα δε γίνονται )...στην Ελλάδα θα μείνουν τα γερόντια, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μετανάστες.

   Delete
  4. Καταρχήν αυτές οι χώρες ζήσαν Κομμουνισμό και συνεπώς τα Εθνικά των σύμβολα τα τιμούν, δεν τα φτύνουν. Η Σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ισχυρή εκεί ή κάθε τι αντεθνικό, με εξαίρεση την Ρουμανία που αποτελεί την πρωτη χώρα σε εξαγωγή "ελαφρών κυριών".

   Η Βουλγαρία και η Σλοβακία αποτελούν νεο-αποικίες της Ε.Ε., σαν εμάς, αν και η Σλοβακία συμμετέχοντας στο Visegrad Group αποσκοπά σε κάποια έμμεση πυγμή έναντι των Βρυξελλών.

   Η Σερβία με νύχια και με δόντια προσπαθεί να επιβιώσει περαιτέρω διαμελισμό και ποθεί την επανάκτηση του Κοσόβου και την επανένταξη του Μαυροβουνίου στην Σερβία ενώ βλέπει την Ρωσία ως προστάτη, ασχέτως εάν η Ρωσία ουδέποτε βοήθησε την Σερβία από το 1991 μέχρι σήμερον. Δυστυχώς έχει άσχημο Πρόεδρο ο οποίος μονάχα λόγω του χάσματος Ε.Ε.-Τράμπ ηρνήθη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Με την Χίλλαρυ εοάνω θα έλεγε σίγουρα "ΝΑΙ".

   Η Σλοβενία όπως και η Κροατία βλέπουν εαυτώ ως προεκτάσεις της επίσης Καθολικής Ιταλίας και δεν θέλουν να θεωρούνται "Σλαυικές" αλλά μονάχα "Καθολικές".

   Το Αζερμπαϊτζάν είναι μια χαρά με προστάτη την Τουρκία και πλέον και την Ρωσία, η οποία όλο και συσφίγγει τις σχέσεις της με το Μπακού αλλά και με όλα τα Τουρκικά Έθνη του Καυκάσου και της Κεντρικής Ασίας.

   Η Αρμενία, δεν γνωρίζω τί μέλλει γενέσθαι. Πάντως ηρνήθη να συμμετάσχει στην τελευταία στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ στην Γεωργία, ίσως λόγω φόβου περιθωριοποιήσεώς της από την Ρωσία. Προσπαθεί να κρατήσει ισορροπία μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσία, όχι μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

   Για αυτό και σε προηγούμενο σχόλιό μου λέω ότι στην περιοχή την Αμερική όλο και λιγότερο την λαμβάνουν υπ'όψιν, ενώ όλο και περισσότερο φοβούνται την Ρωσία, το Ιράν και δευτερευόντως την Τουρκία. Οι τρεις αυτές δυνάμεις έχουν επί της ουσίας μοιράσει μεταξύ των όλο το Ανατολικό άκρο της Ενδιαμέσου Περιοχής είς βάρος της Αραβικής κυριαρχίας και των ΗΠΑ στην περιοχή. Τέλος, η Ε.Ε. τείνει να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ ως ο κύριος εκπρόσωπος του Δυτικού φιλελευθέρου κόσμου, κάτι λογικό αφού οι ΗΠΑ βιώνουν Φασιστική Επανάσταση.

   Delete
  5. Εμείς είτε θα γίνουμε επαρχιακό κρατίδιο μίας Ομοσπονδιακής Ε.Ε., είτε θα μετέχουμε σε τοπική συμμαχία με Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραηλ και Κουρδιστάν.

   Μέχρις τότε βλέπω κάτι ενδιάμεσο να γίνεται, μέχρι να διαλυθεί ή να ομοσπονδιοποιηθεί η Ε.Ε., αν και παρατηρώ μία ολοένα και αυξανόμενη οικονομική κυριαρχία της Κίνας στην περιοχή και σύσφιξη των σχέσεών της πολύ με Ρωσία και δευτερευόντως με Ε.Ε.

   Θα ήθελα και την άποψη του Καθηγητή πώς δύναται ο Τραμπ να αποσπάσει την Ρωσία από το Κινεζικό άρμα καθώς εμφανίζεται πολύ προσδεδεμένη σε αυτό. Μάλιστα μόλις πριν λίγες μέρες η Κίνα δέχεται εμπόριο πετρελαίου σε γιουάν και συντόμως θα αιτηθεί το γιουάν να αποτελεί συναλλαγματικό νόμισμα με σκοπό πλήγμα έναντι του δολλαρίου. Και όλα αυτά τα πράττει με την πλήρη σύμπλευση της Ρωσίας.

   Εγώ πάντως βλέπω οικονομικό απομονωτισμό των ΗΠΑ. Δεν βλέπω πουθενά να έχουν συμμάχους.

   Θα με ενδιέφερε ένα σχόλιο από τον Καθηγητή για τα παραπάνω.

   Delete
  6. Ποτἐ δἐν πρόκειται νἀ συνέλθουμε, διότι ὁ καπιταλισμὸς εἶναι ἀρρώστια. Αὐτὸ συνέβη στὰ Δεκεμβριανὰ καἲ ακόμα νὰ συνέλθουν οἰ ἱστορικοί.

   Delete
  7. Κωσταντή στο σώμα μας μέσα συμβιώνουν δισεκατομμύρια μικρόβια.

   Το ίδιο ισχύει και για τον Καπιταλισμό.

   Το θέμα είναι το Κεφάλαιο να μην σκοτώσει τον Ξενιστή, όπως συμβαίνει όταν είμαστε άρρωστοι, όπως συμβαίνει σε ενα Φιλελεύθερο πολίτευμα, αλλά να δαμάσει ο Ξενιστής, δηλαδή το κράτος ή η κοινωνία, το Κεφάλαιο. Και αυτό είναι Φασισμός-Εθνικομπολσεβικισμός.

   Delete
 21. Ὑπενθυμίζω στοὺς σχολιαστὲς ὅτι ἐφεξῆς ἡ διαχείρηση τοῦ ἱστολογίου δὲν θὰ δέχεται κανένα σχόλιο ἀπὸ "Ἀνώνυμο" καὶ χωρὶς προφίλ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 22. Πρὸς Γιάννη Ἀποστολόπουλο καὶ τὴν συνέντευξη Μιχαλολιάκου στὴν ΔΕΘ ποὺ μόλις ἀνέβασα στὸ facebook: Ὡς θεωρητικὸς τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ἰδεολογίας ποὺ ξεπήδησε στὴν Γερμανία τὸ 1921 μὲ στόχο νὰ συνθέσῃ φασισμὸ μὲ κομμουνισμὸ κατὰ τῆς καπιταλιστικῆς ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ποὺ εἶχε κατασφάξει ἑκατομμύρια νέων τῆς Εὐρώπης τὸ 1914-1918, προσπαθῶ σήμερα νὰ τετραγωνίσω τὸν κύκλο ἑνώνοντας στὴν Ἑλλάδα Χρυσῆ Αὐγὴ μὲ ΚΚΕ κατὰ τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου.Οἱ θέσεις τοῦ Κουτσοὐμπα εἶναι εὐρέως γνωστές. Ἐδῶ παραθέτω τὶς θέσεις τοῦ Μιχαλιολάκου,https://www.youtube.com/watch?v=l4mgHgFrA48 πιστεύοντας ὅτι ἡ σύνθεση τῶν δύο ἄκρων εἶναι κατορθωτή. Ὁ Μιχαλολιᾶκος σὲ μία φράση ὥρισε τὸν ἐπαναστατικὸ ἐθνικοσοσιαλισμό (ναζισμό), λέγοντας, "ἐθνικὰ εἴμαστε δεξιά, κοινωνικὰ εἴμαστε ἀριστερά". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Πριν 2 μέρες ο υιός Νετανιάχου ως Εθνικιστής-Φασιστής, στα κοινωνικά δίκτυα ανήρτησε ένα meme που στόχευε τον εχθρό κάθε Εθνικιστή, τον Σόρος και την παγκοσμία τραπεζική ελίτ. Μάλιστα Εθνικοσοσιαλιστικοί κύκλοι το υιοθέτησαν και τίμησαν τον υιό Νετανιάχου:

  http://www.haaretz.com/israel-news/1.812206

  Απόδειξη ότι ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ως Εθνοκράτος ευρίσκεται στην δίνη της παγκοσμίας ολιγαρχίας των τραπεζών και ατόμων τύπου Σόρος. Αμφότεροι φανατικοί εχθροί ΌΛΩΝ των Εθνοκρατών. Άλλωστε αυτοί ελέγχουν και τα Η.Ε., τα οποία συνεχώς βάλλουν κατά του Ισραήλ.

  ReplyDelete
 24. Το εν λόγω meme:

  http://www.haaretz.com/israel-news/1.811374

  ReplyDelete
 25. Ἅν διαβάσετε κείμενα-συνεντεύξεις τοῦ Μίκη Θεοδωράκη (γιἀ τἠν νεότητά του;) θὰ δεῖτε ἕναν μισοομολογημένο ἁντισημιτισμὀ-ἀνθεβραϊσμό. Οἱ φασιστικὲς ἱδέες ἦταν πιὀ διαδεδομένες στἠν Ἑλλάδα τοῦ μεσοπολέμου ἀπόσο νομίζουμε. Γιατί; Διότι καἰ οἱ ἀπλούστερες οἰκονομικὲς λειτουργίες χρειάζονται μιἀ μεταφυσικὴ δικαιολογία. Ἡ μοναρχία εἶναι ἡ προσωποποίηση τοῦ κράτους στὀν βασιλέα καἰ κατά συνέπεια καἰ ἕνας φιλοσημιτισμὀς ἐγόσον ὁ Χριστὸς ποὺ τὸν ἀνέχεται εἶναι Ἑβραῖος.Συνεπῶς ὁ ἀντιμοναρχισμὀς μετατρέπεται εὔκολα σἐ ἁντισημιτισμό.

  Ἑμεἰς χρειαζόμαστε μιὰ ἐξωοικονομικἠ θεμελίωση τῆς συμπεριφορᾶς μας διότι ἁπλούστατα ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀντέχει τἠν οἱκονομικὴ σκέψη. Ἡ οἰκονομικὴ σκέψη λοιπὸν πάντα πάει παρέα μὲ μιὰν ἀντίδραση. Καθὴκον τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νἀ τἠν λύσηι.

  Οἱ χρυσαυγῖτες χρησιμεύουν σἀν κομπάρσοι ἄθελά τους ἴσως γιἀ τἠν διαφήμιση τοῦ κράτους καἰ τἠν δυσφήμιση τῆς Γερμανίας. Ἡ προπαγάνδα κατἀ τῶν Γερμανῶν εἶναι - κάψατε τοὐς Ἑβραίους. Ἑμᾶς ὅμως μᾶς συμφέρει ἡ ΕΕ διότι ἀκριβῶς εἶναι οἰκονιμικὴ καὶ ὄχι πολιτικὴ Ἔνωση. Ποιὸς τὴ χάρη μας μέχρι σήμερα. Τὀ πρόβλημά μας εἶναι ὁ Καῑσαρ καὶ ἡ σχέση του μὲ τὸν Θεό. Τρόπον τινὰ ἡ προπαγάνδα εἶναι νἀ μἠν δοθοῦν τὰ τοῦ Καίσαρος τῶ Καίσαρι (ἐν τῶι προκειμένωι, τῆι Ε.Ε.) ὤστε νἀ μἠν δοθοῦν οὔτε στὸν Θεό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Θεοδωράκης έχει καταντήσει ταπεινά...γελοίος.

   Συνέβαλε στο να πέσει το σταθερότερο καθεστώς της μοντέρνας Ελλάδος μετά την 4ετία Μεταξά, το Εθνικό καθεστώς της 21ης Απριλίου χάριν της κοινοβουλευτικής σοσιαλδημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και της ρεμούλας των λοιπών κομμάτων, τα οποία μετέτρεψαν τον Ελληνικό λαό σε αδηφάγο τζαμπατζίδικο κτήνος και άεργο "ξύστη" είς βάρος των Ιδανικών που κάποτε πρεσβευε όπως ΠΑΤΡΙΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Θυμάται το κόκκινο λάβαρο, το οποίο κείτεται παγκοσμίως νεκρό και το οποίο ουδέποτε βοήθησε την Ελλάδα, αλλά ξεχνά τα ποιήματα που έγραφε στην ΕΟΝ όταν ήτο "Σκαπανάκι". Κατά τα άλλα όλοι μας βγήκανε μεγάλοι αγωνισταράδες και επαναστάτες όταν σαν σύγχρονοι Εφιάλτες άνοιξαν τις πύλες στην καταραμένη Δημοκρατία του Καραμανλή το 1974 είς βάρος της μισής Κύπρου και είς βάρος του μέλλοντος της Ελλάδος. Κατά τα άλλα ένα τελείως αδύναμο βρωμοκαθεστώς σαν το τωρινό κοινοβουλευτικό της Ελλάδος, δεν δύνανται καν οι δήθεν αγωνισταράδες να το ανατρέψουν.

   Κυριολεκτικά μας τα έχει πρήξει ο Θεοδωράκης ο οποίος έχει πλήρως περάσει πλέον στην θολοκουλτουριάρικη σοσιαλδημοκρατία. Ακριβώς σαν τους Ψυχάρη, Ράμφο και λοιπούς κουλτουρέ...

   Delete
 26. Υγ. Χοντρικὰ ἔχουμε ἐπανίδρυση τῶς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ ἐμεὶς εἴμαστε πράγματι οἰ Ἕλληνες ἀπὸ πλευρᾶς γλώσσας, ἄλλο ἄν τὸ ὄνομα Ἕλλην εἶναι χοντρικὰ νεοκλασσικὴ ἀναβίωση. Τσακώνονται λοιπὸνξ οἱ λαοὶ καὶ οἰ Τοῦρκοι ἀνάμεσά τους γιὰ τὸ πῶς θὰ διοικεῖται ἑφεξῆς ἡ Ῥ. Αὑτοκρατορία. Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀσυνέπειά μας εἶναι ὅτι σὰν Ἕλληνες δὲν μποροῦμε νὰ δικαιολογήσουμε τὴν ἐξουσία οὔτε διὰ τοῦ φιλομοναρχισμοῦ οὔτε διὰ τοῦ ἀντιμοναρχισμοῦ, ὅπως ἠλιθιωδῶς κάνανε τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοραῆ. Τί νὰ κάνουμε. Βγῆκς στὴν γὴ ὁ Χριστὸς "γιὰ νὰ μᾶς καλοκαρδίσηι" ποὺ λένε τὰ κάλαντα. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχτοῦμε φυλακές, βασανιστήρια, σὰν τοὺς καλούς μας Συριζαίους. Τί θἂ προτείνουμε λοιπ][ον στοὺς ἄλλους, γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε στὸ αἵτημα Γιανναρᾶ διαφορετικὰ ἀπὸ τὶς ἀρλοῦμπες τοῦ Γιανναρᾶ; Τί ἔχουμε νὰ προσφέρουμε στοὺς ἄλλους; Ὁ Σύριζα λέει, φοβᾶμαι τὀν κῶλο μας. Τὀ ἴδιο καὶ ὁ Μητσοτάκης Γ (τύγλα νἄχουν οἱ κομμουνιστομοναρχικοὶ Κορεάτες).

  Νἀ προτείνουμε λέω ἀποφορολόγηση περιουσιῶν καἰ φορολόγηση συναλλαγῶν ἐντὸς τοῦ Εὐρῶ γιὰ νἀ μὴν κοτάει ὁ κάθε βλαχοαμερικάνος νὰ ἔρχεται νἀ ἀγοράζει τἰς κόρες μας.

  ReplyDelete
 27. Ο Λιμπεραλισμός δεν είναι δυτική ιδεολογία;

  Ο Κομμουνισμός δεν είναι δυτική ιδεολογία;

  Ο Φασισμός δεν είναι δυτική ιδεολογία;

  Ο Κομμουνιστοφασισμός δεν είναι δυτική ιδεολογία;

  Είτε λιμπεραλιστής είναι κάποιος, είτε κομμουνιστής, είτε φασιστής, είτε κομμουνιστοφασιστής, είναι στην ουσία δυτικιστής.

  Στα πλαίσια λοιπόν του δυτικισμού ο καθένας προκρίνει μια εκ των ιδεολογιών γιατί έτσι του καπνίζει.

  Η διαμάχη μεταξύ των παραπάνω ιδεολογιών διεξάγεται μέσα στα πλαίσια του δυτικισμού. Δηλαδή της εξάρτησης από την Δύση.

  Σε τι διαφέρει λοιπόν ο κομμουνιστοφασισμός από το γραικοφραγκισμό του Κοραή;

  Δηλαδή υπάρχει ουσιώδης διαφορά στο αν κάποιος εξαρτάται ως υπηρέτης από την Μαριγούλα των γενών ή από τον Αδόλφο Χίτλερ ή από τον Ναπολέοντα ή από τον Τράμπ-α, τραμπ-αλίζομαι ή από τον υιόν του Νετανιάχου ή από τον Μακρόν ή από τον Σόϊμπλε;

  Εξάρτηση και η μία, εξάρτηση και η άλλη, εξάρτηση και η τρίτη και η τέταρτη και ούτω καθεξής.

  Όλες οι εξαρτήσεις τα ξένα συμφέροντα υπηρετούν .

  Και όλες οι ιδεολογίες είναι για τους δουλοπάροικους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς αλλά η μαγκιά είναι να παίξεις το παιχνίδι ώστε τα δικά σου συμφέροντα να συνάδουν με τα συμφέροντα της Μεγάλης Δυνάμεως, βλεπε Ισραηλ.

   Εφόσον υπάρχουν Μεγάλες Δυνάμεις που ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ τί ιδεολογία θα ακολουθήσεις και εφόσον δεν είσαι και εσύ Μεγάλη Δύναμη με ιδική σου σφαίρα πολιτιστικής επιρροής και Ιδεολογία, δεν δύνασαι να είσαι ανεξάρτητος εκτός και εάν είσαι Ιράν με Χομεϊνί ή Βόρειος Κορέα.

   Delete
  2. “Ανθρώπους ψάχνουμε όχι ιδεολογίες,
   Ανθρώπους που να 'χουν θάρρος, αγάπη, καλοσύνη.
   Ανθρώπους που δεν είναι ψεύτες, ρηχοί και βολεμένοι και ξέρουν να δίνουνε,
   όχι να ρουφάν και να εκμεταλλεύονται τους γύρω.
   Ανθρώπους έστω με καρδιά. Κι ας είναι δικηγόροι, παπάδες και αστυνόμοι. Κι ας είναι και χαφιέδες, κομμουνιστές, αναρχικοί,
   αρκεί να έχουν τόλμη να κρατήσουν ένα λόγο και να πούνε την αλήθεια.”

   ―Νικόλας Άσιμος

   Delete
  3. Ψυχοπαθείς ουρολάγνοι σατανιστές με σχιζοφρένεια που ψάχνουν για "ανθρώπους με καθαρή καρδιά"!
   (ίσως για να την κάνουν θυσία ή να την φάνε...)

   Όχι ρε φίλε!

   Τό είδαμε και αυτό στο "ελλάντα"!

   Ρε δεν πας να σε δει κανας ψυχίατρος "Αχαιέ"!!

   Delete
  4. Πάντως ρε "Αχαιέ" μου κάνει ρε γαμώτο εντύπωση πώς ενώ είσαι ΠΑΟΚ, μένεις Καβάλα και δουλεύεις σε Hotel, την ίδια στιγμή πάσχεις από...Κολωνακιώτικες ονειρώξεις, ονειρεύεσαι γιαπωνέζες ως "choose your masks" και θεωρείς ότι η Ρουμανία ευρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες Δυτικές χώρες του εξωτερικού...

   Ναι είναι αλήθεια οι καράβλαχοι όταν αφήνουν την Ελλάδα, πάνε...Ρουμανία για τουρισμό, αλλά δεν είμαστε όλοι καράβλαχοι σαν εσένα...

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
  6. Τέλος, καταλαβαίνω το κόμπλεξ σου.

   Είσαι μόνος δίχως κοπέλα, έχεις δουλειά μικροαστού, μένεις στην επαρχία εγκλωβισμένος, κανείς δεν σου δίνει σημασία πέραν των τρολλοπροφίλ σου, ενώ όσο και να "μορφώνεσαι" προσπαθώντας να φέρεις την "μεγάλη" αμιγώς Ελληνική (και όχι ιουδαιο-χριστιανική) "επανάσταση" η απόλυτη ασημαντότητα και μικρότητά σου δεν σε αφήνει ούτε μέχρι την Θεσσαλονίκη να φτάσεις...

   Πραγματικά ρε φίλε, κλαίω.

   Delete
  7. Κάτι τελευταίο βρε Χρηστάκο οι τουρανικοί είναι καλύτεροι απο τα μούτρα σου γυφτο μικροαστούλη
   Τουλάχιστον αυτοί δεν ζουν σε μια τρύπα στην Καβάλα αλλά ελέυθεροι στα κοπάδια τους.
   Συγνώμη κυριε Καθηγητή αλλά έπρεπε να του τα πω ένα χεράκι,δεν θα ξανασυμβεί .

   Delete
  8. Παλαιὲ ξεπέφτεις στὴν αναμέτρηση τῆς ταξικῆς θέσης καὶ τῶν χρημάτων τοῦ μπαμπᾶ. Σὲ τί διαφέρει απὸ σένα o Αχαιός; Καὶ σὺ δὲν εῖσαι καμαριέρης στὰ ξενοδοχεῖα τῆς Ζυρίχης; Καὶ σὺ δὲν εισαι μια ξεμαλλιασμένη καθαρίστρια στὸ χάνι τῆς Εὺρώπης; Αυτὸ ποὺ καταλογίζω στοὺς Ελληνόφρονες εῖναι (συγχωρηστε μου το πληκτρολογιο που οπως βλεπετε προσωρινα θα παει σε πληρες ατονικο)

   1. οτι δεν την ψαχνουν για την γεφυρωση του χασματος Ελλαδα-Βυζαντιο και αφηνουν την δουλεια στους παρλαπιπες, τους εθνοκαπηλους και τους οπαδους του εθνικου αχταρμα.

   2. Οτι συνεχεια εξωκειλουν σε αντικομμουνιστικη ρητορεια χωρις να το θελουν παρασυρμενοι απο τους τραμπουκους αφενος και αφετερου τους ηθικους αυτουργους που ειναι μια συμμαχια βολεψακηδων απολο το πολιτικο φασμα και που μετατρεπονται στην νεα εθνικοφροσυνη.

   3. Οτι ενω στην πραγματικοτητα ειναι προοδευτικοι φιλελευθεροι ακριβως οπως οι προπατορες μας του 21 δεν καταγγελλουν τους γκιμπελισκους των ναζι ανοιχτα, και δεν εννοω τους χρυσαυγιτες, αλλα πρωτα την σημερινη αξιωματικη αντιπολιτευση την χαμερπη και επειτα την συμπολιτευση της... προσκολλησεως. Εγω ειμαι ειρηνιστης. Αλλα αυτοι που ειναι πραγματικοι φιλελευθεροι ειναι σαφως καλυτεροι στα ματια μου απο τους κολακες διοτι τουλαχιστον αμυνονται. Τελευταια στον καταλογο ειναι η κυβερνηση, η οποια προηλθε απο εκλογες και εχει αυτο το ατου. Η ψθφος του λαου ειναι σεβαστη οσον αφορα το Δημοσιο. Μην λεμε ξετσιπωτες μπουρδες για αντικοινοβουλευτισμο οταν δεν ξερουμε τι εστι χουντα.

   Delete
  9. Απαντώντας σε σοσιαλδημοκρατικές αμπελοερωτήσεις:

   1. "Σὲ τί διαφέρει απὸ σένα o Αχαιός;

   Στα πάντα.Εγώ είμαι πετυχημένος, αυτός μία αποτυχία και μισή (ή μάλλον ολόκληρη).

   2. "Καὶ σὺ δὲν εῖσαι καμαριέρης στὰ ξενοδοχεῖα τῆς Ζυρίχης;"

   Όχι, μονάχα πελάτης.


   3. "Καὶ σὺ δὲν εισαι μια ξεμαλλιασμένη καθαρίστρια στὸ χάνι τῆς Εὺρώπης;"

   Και πάλι όχι. Καταρχήν δεν είμαι γυναίκα για να είμαι καθαρίστρια και δεύτερον δουλειά καμαρώτου κάποιος "άλλος" τρολλάκης έχει σε Hotel της περιοχης του. Ασε που δεν υπάρχουν χάνια στην Ευρώπη (εκτός και εάν είσαι Ρουμανία...)

   4. "Μην λεμε ξετσιπωτες μπουρδες για αντικοινοβουλευτισμο οταν δεν ξερουμε τι εστι χουντα."

   Ξέρουμε και παραξέρουμε! Το καλλίτερο καθεστώς που κυβέρνησε την Ελλάδα προσδίδοντάς της σταθερότητα, ευημερία και ανάπτυξη μετά τον Μεταξά.

   Σόρρυ αλλά με τέτοιες φθηνές επιθέσεις δεν πετυχαίνεις κάτι...Κωσταντη!

   Delete
  10. Υ.Γ.

   Δεν είναι θέμα ταξικής θέσεως τόσο, όσο ικανοτήτων.

   Αλλά εγώ είμαι φιλεύσπλαχνος. Άμα πάω Καβάλα θα του δώσω μπουρμπουάρ του παιδιού στο ξενοδοχείο που δουλεύει...

   Delete
  11. Μόνο τὸ πορτοφόλι σου προβάλλεις σἀν προσόν.

   Delete
  12. Εδώ ταιριάζει γάντι η φράσις:

   "Ζήλεια, ψώρα...ζήλεια, ψώρα..."

   Αλλά έχεις εν μέρει δίκαιο. Αφήνω το μπουρμπουάρ. Ένα πιτόγυρο θα του δώσω του παιδιού να φάει...

   Delete
 28. Πριν μήνες είχα ρωτήσει τον Καθηγητή εάν υπάρχει περίπτωση μία μελλοντική Ομόσπονδη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμαχήσει με την Κίνα είς βάρος των ΗΠΑ και δευτερευοντως ίσως και της Ρωσίας.

  Μου είχε απαντήσει ο Καθηγητής ότι περίπτωση τέτοια δεν υφίσταται αφού ο αναγεννημένος Μαρινικός Φασισμός θα διαμελίσει εν συμμαχία με τον Τραμβισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική θα συμμαχήσει με την Ρωσία κατά της Κίνας.

  Όμως επειδή οι μάζες της Ε.Ε. κοιμούνται του καλού καιρού, οι φωνές για Ομόσπονδη Ε.Ε. όλο και πληθαίνουν ενώ Κίνα και Ε.Ε. έρχονται όλο και πιο κοντά όπως δείχνει εξάλλου το σημερινό άρθρο της Γερμανικής Welt:

  https://www.welt.de/politik/ausland/article168717736/Das-neue-China-hat-wieder-einen-Oberkommandeur.html

  Μάλιστα γλύφει με τρόπο τον ίδιο τον Xi Jinping, λέγοντας πιο συγκεκριμμένα:

  "Geht es nach Präsident Xi Jinping, wird China bald noch viel mehr Einfluss auf dem Globus haben. Xi will sein Land endgültig zur Weltmacht machen. Nicht nur ökonomisch, auch militärisch, politisch und kulturell. Er will sein Reich zum östlichen Rivalen des von den USA dominierten Westens aufbauen. Eine Weltmacht mit einem Mann im Zentrum – ihm selbst."

  δηλαδή:

  "Είς ό,τι αφορά τον Πρόεδρο Xi Jinping, η Κίνα συντόμως θα έχει πολύ περισσότερη επιρροή παγκοσμίως. Θέλει επιτέλους να αναδείξει την χώρα του σε υπερδύναμη. Όχι μόνο οικονομικά αλλά και στρατιωτικά, πολιτικά και πολιτισμικά. Θέλει να επεκτείνει το βασίλειό του στους ανατολικούς του αντιπάλους οι οποίοι τελούν υπό Αμερικανική Δυτική κυριαρχία. Μία παγκοσμία δύναμις με έναν άνθρωπο στο κέντρο της, αυτόν τον ίδιο."

  Στην συνέχεια αναφέρεται το άρθρο στην "Krönungmesse" του δηλαδή την "στέψη" του από το Κ.Κ.Κ. ως απολύτου ηγέτη στις 18-19 Σεπτεμβρίου. Υποστηρίζει ότι μετά τον Μάο Ζεντούνγκ και τον Ντένγκ Ξιάοπινγκ, ο Xi Jinping θα αποτελέσει τον τρίτο κατά σειρά απόλυτο ηγέτη της Κίνας.

  Την ίδια στιγμή ο Τράμβιος φτύνει αίμα να επιβληθεί στο ίδιο του το κόμμα, αναγκαζόμενος να συνάψει συμφωνίες με...τους Δημοκρατικούς είς βάρος των προεκλογικών του υποσχέσεων.

  Wir erleben den Untergang der US-Übermacht.

  ReplyDelete
 29. Συνεχίζοντας, το άρθρο λέγει ότι ο Xi Jinping, επιχειρεί να εμπλουτίσει το τωρινό μοντέλο του Κινεζικού Σοσιαλισμού με αρχαία Κινεζικά Ιδανικά, όπως την διδασκαλία του Κονφούκιου η οποία παίζει καίριο ρόλο και ο οποίος αποτελεί "Lehrmeister" δηλαδή αρχι-διδάσκαλο του (Κινεζικού) Έθνους. Στέκεται με το μέρος της παραδόσεως του Φιλοσόφου. Το 2013 δε, επεσκέφθη τον χώρο γεννήσεώς του (του Κομφούκιου) στην Κούφου ως πρόεδρος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Εν συνεχεία πρότεινε στους συμπολίτες του να διαβάσουν ξανά τις "ομιλίες" του Κομφουκίου, το κεντρικό έργο του φιλοσόφου αυτού, 2000 ετών.

  Η φράσις-κλειδί βέβαια είναι αυτή:

  "Das sozialistische System solle mit den uralten Lehren kombiniert und verstärkt werden."

  "Το Σοσιαλιστικό Σύστημα θα πρέπει να συνδυαστεί και να ενισχυθεί με τα πανάρχαια (Κινεζικά-Κομφουκιακά) διδάγματα".

  Έτσι λοιπόν, ορθότατα χαρακτηρίζει την Κίνα ο Καθηγητής ως "Εθνικομπολσεβικική" καθώς τα παραπάνω λεγόμενα αλλά ιδίως η τελευταία φράσις, αποτελεί ατόφιο Εθνικομπολσεβικισμό, μακρυά από τον Δημοκρατικό κοσμοπολίτικο εθνομηδενισμό του Δυτικού φιλελευθερισμού.

  ReplyDelete
 30. διόρθωσις:

  "...να οικοδομήσει (όχι να επεκτείνει) το βασίλειό του προς τους ανατολικούς του αντιπάλους..."

  ReplyDelete
 31. Κλείνω, παραθέτοντας ένα μικρό απόσπασμα από το άρθρο του Καθηγητού η "Οδός της Μετάξης" από το περιοδικό "Τρίτο Μάτι" τεύχος Ιουλίου 2011:

  "Στὴν βάση τοῦ φασισμοῦ εἶναι τρία χαρακτηριστικά: 1-Συνεργασία τῶν τάξεων. 2- Πλήρης κρατικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομίας μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι πάντα καὶ παντοῦ ἡ πολιτικὴ κατευθύνει τὴν οἰκονομία καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο, ποὺ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ καπιταλιστικοῦ φιλελευθερισμοῦ. 3 –Μονοκομματισμὸς καὶ προσωπολατρεία. Ὁ δὲ ἐθνικομπολσεβικισμὸς προσπαθεῖ νὰ συνθέσῃ κομμουνισμὸ μὲ φασισμό. Αὐτὰ τὰ χαρακτηριστικά, ἐκτὸς τῆς προσωπολατρείας, εἶναι παρόντα στὸ σημερινὸ «κινεζικὸ μοντέλο»."

  Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω άρθρο της Welt, και η προσωπολατρεία (Xi Jinping) ανήκει πλέον στον Κινεζικό Εθνικομπολσεβικισμό, οπότε και δυνάμεθα να ομιλούμε πλέον περί ολοκληρωμένου Φασιστικού/Εθνικομπολσεβικικού Κινεζικού καθεστώτος και μοντέλου.

  ReplyDelete
 32. Μὲ ἒνδιαφέρει κατὰ τὶ ἡ δουλεία δὲν εἶναι ἀπλῶς ἐξαρτημένη ἐργασία καὶ κατὰ τἰ ἡ ὀρθοδοξία δὲν εἶναι δουλεία. Διότι ὁ Κοραῆς ἔλεγε τὰ ἴδια μὲ τὸν κο Ῥωμηό μὀνο ποὺ δὲν κατηγοροῦσε τὴν Δύση ἀλλὰ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς παπάδες. Μάλιστα τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας ἑλογόκρινε τὸν Κοραῆ ἁναίσχυντα στὸ δεύτερο.

  ReplyDelete
 33. Υγ. Δἐν βλέπω πῶς θὰ ἃποφύγουμε μιὰ σειρὰ ζητημάτων ποὺ προὑποθέτει ἡ ἀνάρτηση. Τἂ θέτω σὰν ἒρωτηματολόγιο ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ν. Ναί, Ο. Ὄχι. 1. Δεχόμεθα τὴν κοσμικὴ ἐξουσία ; 2. Δεχὀμεθα τὸ δόγμα ὅπως ἀκριβῶς ἐκφράζεται στὸ Ὃρθοδοξο Σὐμβολο τῆς Πίστεως; 3. Δεχὀμεθα τἠν ἀνεξιθρησκία; 4. Δεχὀμεθα τὂν πολιτικὸ γάμο;

  Προτοῦ γίνηι δημοψήφισμα γιὰ τὴν παραμονή μας ἤ ὄχι στὴν ΕΕ νὰ κάνουμε ἐκλογές τύπου ΠΕΕΑ παράνομες ἤ μὰλλον αὐτόκλητες = ἒκκλησία εἴμαστε. Συγγνώμη δημοψήφισμα ἒννοοῦσα. Ξεκινάω /
  1Ο 2Ο 3Ὄ 4Ο

  Ο Κρὶς Γούντχαουζ παρατήρησε στὸ Μῆλον τῆς Ἕριδος ὄτι οἰ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἀναλώνονται σὲ τσακωμοὺς γύρω ἀπὸ τὸ πολιτειακό. Δὲν σκέφτηκε πὼς αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ σὰν προέκταση τὼν δογματικῶν συζητήσεων ἐπὶ Βυζαντίου. Ἣ ὓλικὴ ζωὴ ἕπεται τῆς πνευματικῆς, καὶ αὐτὸ φάνηκε στὴ ἱστορἰα τῆς Δ.Εὐρώπης. Δἐν περιέλαβα στὸ ἐρωτηματολόγιο τὸ ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆε ἐξουσίας διότι ἕπεται τῶν ἀπαντήσεων στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα.

  Στμπληρώνω. Δἐν δεχόμεθα τὸ κράτος, πρέπει νἀ ἀρθῆι ἣ ἔννοια τῆς τελικῆς Κρίσεως, δὲν ἐπῖτρέπεται τίποτα, ὁ πολιτικὸς γάμος νὰ καταργηθῆι,

  ReplyDelete
 34. ΥΓ Ὅπως διεπἰστωσα σὲ βιβλιοπαρουσἰαση ποὺ ἔκανε ἡ συμμορἰα ΣΥΡΙΖΑ μὲ ὄργανο ἕναν ἒκδοτικὸ οἶκο ὓπἀρχει μιὰ πονηρὴ ἀλλοιωση τῆς θεολογικῆς σκἐψης ποὺ τῆς βἀζουν τὸν μανδὐα τῆς ἑγκὀσμιας φιλοσοφἰας γιὰ νὰ κρύψουν ὅτι ἀπαγορευουν στὸν κοινὸ ἄνθρωπο νὰ θεολογεὶ καὶ ὅτι μὀνοι ἁρμοδιοι εἶναι οἱ παπἀδες καὶ ὁ Πἀπας.

  ReplyDelete
 35. ...ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὁ Ποῦλος ξαναχτύπησε στὴν Θεσσαλονίκη. -Αὐτοὶ εἶναι ἁπλῶς δωσίλογοι, δήλωσε στοὺς ἀξιωματούχους. Ἑγὼ εἶμαι ἁγνὸς ἐθνικοσοσιαλιστής. Πιστεύω στὴν ἀνισότητα. Προτιμῆστε με.

  ReplyDelete
 36. Η Κίνα από ότι φαίνεται θέλει να αγοράσει όλο τον χρυσό του κόσμου,ή μάλλον όλον τον κόσμο

  http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/632085_dolario-telos-i-kina-tha-agorazei-petrelaio-se-goyan-antallaximo

  όσο και αν σιχαίνομαι την φιλελευθερη Δύση όντας φύσιν φασιστής,δεν πιστέυω πως πρέπει η Δύση να πέσει γιατί μετά θα γίνουμε δούλοι των Κινέζων

  ReplyDelete
 37. http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/632222_anarhikoi-petaxan-petres-se-astynomikoys-stin-poreia-gia

  Και μετά ο κάθε ζητωπατριωτάκος ομιλεί κατά των αναρχικών,ενώ αυτοί μας έβαλαν τα γυαλιά.
  Εμεις κοιμόμαστε και έχουμε μείνει στην θεωρία και το αίμα βράζει αλλά η σκέψη δειλή πως απο την μικρότητα μας κύριε Καθηγητή θα φτάσουμε στα ουράνια των ηρώων

  ReplyDelete
 38. http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/632221_enoploi-toy-ypg-horeyoyn-me-fonto-sfyrodrepano-vinteo

  χαχαχαχα Πάλι η Κρήτη δείχνει τον δρόμο κύριε Καθηγητή,πεντιζάλι χορέυουν οι Ένοπλοι του Διεθνούς Τάγματος Ελευθερίας

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδὴ ἐσὺ δὲν εἶσαι ὁ Παλιός (...3261), ἀλλὰ ὁ μαλάκας Χρῆστος ἀπὸ τὴν Καβάλα (...18487). Ἐγὼ πάντως ἀπορῶ πῶς τόσοι ἄνεργοι ἀνώμαλοι, σὰν τὸν Καβαλιώτη, ὑπάρχουν στὴν χώρα μας καὶ δὲν αὐτοκτονοῦν, ἁπλῶς περιμένουν ἕνα ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς νὰ τοὺς καθαρίσῃ. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 39. ...και μια σημειωση μεθοδολογικη. Ο φιλελευθερισμος του ελληνικου λαου που σαφεστατα προυποθετει μια καποια αστικη ταξη δεν οριζεται οπως πολλοι εσφαλμενα υποστηριζουν σε σχεση με τους Τουρκους αλλα σε σχεση με τους Φραγκους. Οι Τουρκοι βεβαιως επιβαρυναν τις αγροτικες κοινοτητες αλλα το εμποριο το αφηναν και μαλιστα καρδαμωσαν οι Ελληνες σαν συνολο οικονομικα υπο τους Τουρκους. Η καθυστερηση στην αναπτυξη αστικης ταξης ελληνοφωνης δεν οφειλεται στους Τουρκους αλλα στον φοβερο ανταγωνισμο των δυτικων εμπορων, που προστατευονταν απο τα κρατη τους και προστατευονται μεχρι σημερα. Αυτοι που το παιζουν στην Ελλαδα φιλελευθεροι και εννοουν να μπουν οι ξενοι να κανουν ο,τι γουσταρουν ειναι απλως πρακτορες, δεν ειναι φιλελευθεροι. Εγω ισχυριζομαι οτι η ΕΕ δεν ειναι εχθρικο περιβαλλον προς μια ντοπια αστικη αναπτυξη. Εχθρικο περιβαλλον ειναι η φραγκικη αποικιοκρατια. Ωστοσο, το θρησκευτικο και πνευματικο στοιχειο ειναι πρωτο, διοτι τι να τα κανεις τα πλουτη αμα πεθανηις; Γι αυτο στο Βυζαντιο που μας γεννησε πρωτο ερχεται το δογμα δευτερο το κεφαλαιο και τριτο το στρατιωτικοπολιτικο στοιχειο. Η ιεραρχηση των παραγοντων ειναι το μεγαλο μαθημα του μαρξισμου μου ειπε ενας ιστορικος. Σε τα μας λοιπον ολα ξεκινουν απο το δογμα. Αυτη ειναι η αποψη μου. Ακομα και η πληρης απουσια δογματος ειναι ενα ειδος δογματος. Εκει εκφραζεται η φιλοσοφικη κλιση του Ελληνος-Ρωμιου που παντοτε ηταν ο θησαυρος του συμφωνα με ολους ανεξαιρετως τους μελετητες. Ειναι η φιλοσοφικη κλιση το διαχρονικο στοιχειο του λεγομενου ελληνισμου. Απο κει ξεκιναει κανεις για να χαραξηι οποιδηποτε πολιτικη στην Ελλαδα, διοτι πολυ απλα ολες οι αλλες προσπαθειες απετυχαν. Ειναι η φιλοσοφικη ανεπαρκεια του ΚΚΕ για παραδειγμα που το κανει μειοψηφικο, ακριβως διοτι ο κοσμος εχει αυξημενες απαιτησεις απο το ΚΚΕ ενωι τους αλλους τους θεωρει λεχριτες.

  ReplyDelete
 40. .... η αντιευρωπαικη σταση του ΚΚΕ με την οποια εγω διαφωνω οφειλεται κατα την γνωμη μου οχι μονο σε ιστορικους παραγοντες αλλα και στην φυση της κομμουνιστικης ιδεολογιας, που ειναι υποψιαζομαι μια μανιχαιστικη θρησκεια. Ο μανιχαιστης θεωρει πως ο κοσμος ειναι κακος αρα ο ιδιος πρεπει να φτιαξηι εναν αντι-κοσμο, εναλλασσοντας την αποφυγη του κοσμου με την καταστροφη του κοσμου. Το ΚΚΕ δεν ηθελε την εξουσια στα Δεκεμβριανα ουτε στον εμφυλιο. Αυτη ειναι η αποψη μου, με την διαφορα οτι δεν γινοταν αυτο για λογους συσχετισμου και τακτικισμου αλλα για λογους σχεδον θρησκευτικους. Ο μανιχαιστης θελει να καταστρεψηι τον κοσμο του κακου Θεου για να λαμψη ο κοσμος του καλου Θεου, ο Μαρξ ειπε μεχρι τωρα οι φιλοσοφοι ερμηνευαν τον κοσμο τωρα πρεπει να τον αλλαξουνν. Ε λοιπον ο ελληνισμος χρειαζεαι το ακριβως αντιθετο για να γινηι χριστιανισμος, δηλαδη πληρης ελληνισμος και πληρης χριστιανισμος. Και οι δυο αυτες εννοιες ειναι δυναμικες, δεν ειναι στατικες, καλουν σε υπερβαση και οχι σε εφαρμογη οπως κακως νομιζουν οι ψευτοορθοδοξοι μουτζα-χεντιν. Δεν ειναι αντιθετικες για τον απλουστατο λογο οτι ειναι διανυσματα και μαλιστα οχι ευθεια. Ο καθε αποτυχημενος στην Ελλαδα και στο εξωτερικο βρισκει αντιθετικα σχηματα για να βγαληι το ψωμι του σαν τριτοκλασσατος σπουδαστης ρητορικης. Χαιρω πολυ οτι υπαρχει αντιθεση Ευρωπης και Ασιας και ελληνισμου και χριστιανισμου. Αντε σοβαρα; Δεν το ξεραμε... Πως μπορεις ομως μαγκα να βρεις την ΚΟΙΝΗ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ σε αυτες τις δυαδικοτητες; Πως μπορεις να υπερβηις την αντιθεση καλο-κακο ενα-πολλα δουλεια-σκλαβια; Με το κουμπουρι το κονσερβοκουτι το ρετσινολαδο η τη δηλωση μετανοιας; Αν εισαι απολιτιστος θα τραβηξηις στην τυχη κι οποιον πρηι ο Χαρος. Αν εισαι μαγκας ομως θα κοιταξηις να ΚΑΤΑΝΟΗΣΗις το τι συμβαινει. Αυτο λειπει απο την Ελλαδα και ο Κοραης ειχε δικο στο να πηι οτι πρωτα πρεπει να ΦΩΤΙΣΘΗι το γένος κι ΕΠΕΙΤΑ να λαβηι την ανεξαρτησια του. Ε αυτο που ελεγε τοτε ο Κοραης για την Τουρκια ισχυει ακριβως το ιδιο με την ΕΕ, ιδια και απαραλλαχτα. Ειναι οι οππορτουνιστες και οι απατεωνες που ζητουν να φυγουμε απο την ΕΕ και το ΚΚΕ παρα το παρελθον του δειχνει συγκρατημενη σταση στο ζητημα αυτο.

  ReplyDelete
 41. Επαναλαμβάνω στην διεύθυνση του ιστολογίου, να διαβάζει το URL του προφίλ μου πριν δημοσιεύσει σχόλιό μου.

  Ο αριθμός επάνω στην δεξιά μεριά του URL διαφέρει μεταξύ του πραγματικού προφίλ μου και αυτύ πυ έκανε τα τελευταία σχόλια.

  Δηλαδή το ιδικό μου URL:

  https://plus.google.com/110188655298143383261

  Το url του ψυχοπαθούς τρολλ Χρήστου από την Καβάλα που εκανε προφίλ όμοιο με το δικό μου:

  https://plus.google.com/106532934505516618487

  Επαναλαμβάνω, η διαχείριση του ιστολογίου κλικάροντας επάνω στα ονόματά μας και κοιτώντας το url μπορεί να καταλάβει ποίος ο αληθινός και ποίος ο ψεύτικος.

  Πέραν αυτού, τέτοια σαχλά σχόλια μοναχα ένας επαρχιώτης με ψυχικο τραλαλά μπορούσε να κάνει...

  ReplyDelete
 42. "Κάτι τελευταίο βρε Χρηστάκο οι τουρανικοί είναι καλύτεροι απο τα μούτρα σου γυφτο μικροαστούλη
  Τουλάχιστον αυτοί δεν ζουν σε μια τρύπα στην Καβάλα αλλά ελέυθεροι στα κοπάδια τους.
  Συγνώμη κυριε Καθηγητή αλλά έπρεπε να του τα πω ένα χεράκι,δεν θα ξανασυμβεί ."

  Και αυτό του τρολλ είναι, να διαγραφεί.

  Αν και για να λεμε την αλήθεια, θαυμαζω την αυτογνωσία του Καβαλιώτη Χρηστάκη.

  ReplyDelete
 43. Τόσο η συνεργασία τῶν τάξεων οσο καὶ η πάλη μεταξύ τους (φασισμός-κομμουνισμός) προποθέτει τὴν υπαρξή τους. Υπάρχουν κοινωνικὲς τάξεις στὴν Ὲλλάδα; Θὰ ανακαλύψετε πὼς στην Ελλαδα η κοινωνικὴ τάξη δὲν ορίζεται άπὸ τὴν κατοχὴ πλούτου, ὰλλᾳ απὸ τὴν φορολόγηση, ὰκριβῶς οπως στην Τουρκοκρατία. Φορολογικῶς η Έλλάδα βρισκεται στην περιοδο την προεπαναστατικη αρα την προαστικη. Συγγνωμη για τα κενα στους τονους και τα πνευματα που οφειλεται σε τεχνικο πρόβλημα.

  Αυτη ειναι και η μεγαλη αδυναμια της αναλυσης του ΚΚΕ και το ματαιον επισης των ταξικων συγκρουσεων μεταξυ Ελληνων, ασε πια αυτα τα απαραδεκτα ποιος εχει πιο πολλα λεφτα και ποιος ειναι ο παππους του ναυαρχος. Η ταξικη αναλυση εχει νοημα οταν εχει πετυχηι μια αστικη επανασταση και εχει κατοχυρωσηι την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σε σχεση με την ΧΡΗΣΗ. Αυτο σημαινει προτεραιοτητα της οικονομιας εν σχεσει με την πολιτικη. Στην Ελλαδα ομως αυτο εγινε μοναχα στα χαρτια. Αποδειξη; Τα μνημονια. Τα μνημονια μετατρεπουν την Ελλαδα σε μη καπιταλιστικο κρατος διοτι πολυ απλα δεν αναγνωριζουν την ιδιωτικη περιουσια. Στην Κυπρο φαγανε ποσοστο επι των καταθεσεων, στην Ελλαδα ανα πασα στιγμη μποροτυν να βαλουνε χερι στις ιδιωτικες καταθεσεις οπως βαλανε χερι στα ταμεια, κ.λπ. κ.λπ. Επι ελληνικου εδαφους λοιπον η ταξικη ααναλυση με βαση την εννοια της κατοχης πλουτου η μεσων παραγωγης του ειναι λαθος. Καθε κοινωνικη αναλυση στην Ελλαδα πρεπει να ξεκιναει απο την φορολογια. Ειναι η φορολογια το κλειδι για τις σχεσεις μας με την ΕΕ.Για να το πω πιο απλα. Γνωριζετα την Ευαγγελικη ρηση τα του Καισαρος τωι Καισαρι τα του Θεου τωι Θεωι. Ε ποιος ειναι τελος παντων ο Καισαρ στην Ελλαδα; Η αστικη ταξη ; Η εκκλησια; Οι πολιτικοι; Ειναι αστειο να εχεις πολιτικη αποψη χωρις να εχεις απαντησηι σε αυτο το θεμα!!! Μονο μπουρδες θα λες εσαει διοτι δεν οριζεις το ΣΥΝΟΛΟ επι του οποιου αναφερεσαι.

  ReplyDelete
 44. Υγ Σας θυμιζω πως αρχισε η Γαλλικη Επανασταση που στο σχημα του Μαρξ ειναι προυποθεση, σαν αστικη επανασταση, για την μελλουσα κομμουνιστικη. Τους μαζεψε ο Λουδοβικος και τους ειπε. Κοιταξτε, εχουμε προβλημα. Θα σας παρω ενα μερος απο τα λεφτα σας. Οι αστοι ξεσηκωθηκανε. Αυτο ειναι σχεδον ολο!!!! Στην Ελλαδα δεν εγινε ποτε κατι τετοιο. Για τι κοινωνικες ταξεις μιλαμε λοιπον;

  ReplyDelete
 45. ...Στην Ελλαδα οι Ελληνες επαναστατησαν οχι επειδη ανεβηκε ο φορος αλλα για να φτιαξουν μια Δημοσια Διοικηση που να ειναι ελληνικη. Αυτο το προσπαθησε και ο Καποδιστριας και ο Μεταξας και ολοι λιγο πολυ αλλα μεχρι σημερα δεν εχει επιτυχθηι και δεν εχει ακομα απαντηθηι το ερωτημα αν την θελουμε η οχι. Ο μονος ελληνικος οργανισμος που εχει καλη διοικηση ειναι η εκκλησια και επισης θελει να την εχει. δεν εχει καμια αμφβολια επι αυτου. Γι αυτο και ειναι ο μονος αξιοπιστος δημοσιος οργανισμος. Οι υπολοιποι ειναι ετοιμοι να καταρρευσουν απο τη μια στιγμη στην αλλη και να πεσηι πεινα και ληιστεια. Η περαιτερω πορεια του Δημοσιου και του κρατους εξαρταται απο την απαντηση των Ελληνων χτο τι δημοσια διοικηση θελουνε. Αμεσως σου λενε οτι δεν θελουν καμια διοικηση. Αυτη ειναι η κοινη τους συνισταμενη, θελει να κανει ο καθενας ο,τι του καπνισηι. Συμπέρασμα. Δεν θελουνε το ελληνικο κρατος, θελουνε το οθωμανικο μιλλιετ και σαν διοικηση παραδεχονται μονο την εκκλησια. Ωραια; Εκει που τα χαλαμε ειναι στο πραπανω, δηλαδη, δεν με ενδιαφερει βρε παιδι μου αν ΕΣΥ θελεις κρατος η οχι. Με ενδιαφερει ποιο ΕΙΝΑΙ το κρατος εν Ελλαδι. Στην ερωτηση αυτη κανεις δεν απανταει.

  ReplyDelete
 46. μια λύση στο προβλημα ειναι ενδεχομενως η εξης. Αμα τη Παλιγεννεσιαι υπαχθηκαμε στην Δυση κατα Γενος κι οχι κατα Κρατος. Για να υπαχθουμε κατ κρατος θα επρεπε η Εκκλησια να υπαχθηι στον Παπα. Αντιθετα βρισκεται σε μια κατασταση παρομοια εναντι του Παπα που εβρισκοταν εναντι του Σουλτανου-Χαλιφη, ειναι δηλαδη κπως σαν φορου υποτελης. Ισχυριζομαι λοιπον οτι η ΕΕ κι ας αναδυεται απο τις σταχτες του Χιτλερ ειναι η χρυση ευκαιρια για να διασφαλισουμε οτι ΠΟΤΕ δεν θα υπαχθουμε κατα κρατος στους Φραγκους. Χοντρικα ο Κυριλλος Λουκαρις ηθελε να ενωσηι δυο ρημαγμενες αυτοκρατοριες, την Ρωμαικη και την Γερμανικη, εναντια στους Καθολικους και σε αποσταση απο τους μουσουλμανους εφ ωι και κρεμαστηκε. Κατι παρομοιο πρεπει να πετυχουμε με καλυτερους ορους στο πλαισιο της ΕΕ. Νομιζω πως η προπαγανδα κατα της ΕΕ στοχευει στην κινητοποιηση του ορθοδοξισμου, στο καλλιο με τους Τουρκους παρα με τους Γερμανους. Ενωι αυτο ειναι λαθος.

  ReplyDelete
 47. ... Ο Παγκαλος ειπε οτι δεν τον ενδιαφερει η εθνικη κυριαρχια. Αν μας ενδιαφερει η εθνικη κυριαρχια (εμενα πιθανονν μην με ενδιαφερει καθολου), το μονο πραγμα που εχουμε να κανουμε ειναι η καθιερωση υποχρεωτικου μαθηματος εκκλησιαστικης ιστοριας σε ολες τις χρονιες της εκπαιδευσης μεχρι και το Λυκειο. Τα βιβλια να γραφουν απο μεικτη επιτροπη εκκλησιαστικων και αλλων, επιστημονων λ.χ. Το οτι η συνεχεια του ελληνισμου δεν ειναι τιποτε αλλο παρα η πορεια της εκκλησιας μεχρι σημερα ειναι αναντιρρητο επιστημονικο γεγονος. Ο μονος διοικητικος θεσμος που μενει παρων απο την αρχαιοτητα ειναι η Εκκλησια. Απλα τα πραγματα. Κατα ταλλα να πουμε στην ΕΕ οτι παντοτε θα εχουμε την απολυτη δικαιοδοσια επι της διδακτεας υλης και ποτε δεν θα γραψει ελληνικο σχολικο βιβλιο οποιοσδηποτε μη ελληνικος οργανισμος. Αυτο ειναι μια καλη αρχη για να ανεβηι το πνευματικο επιπεδο των Ελληνων που ενημερωνομαστε απο τα πορνοπεριοδικα και να εξεσφαλιστηι απαξ και δια παντος το γλωσσικο το ερμο. Οι εθνικιστες που διαχωριζουν Ελλαδα απο εκκλησια και εννοω νεωτερη Ελλαδα ειναι ηλιθιοι. Διοτι οι επαναστατες ευλογουσαν τα οπλα μεσα στις εκκλησιες. Ο ελληνορθοδοξισμος ειναι ιστορικο γεγονος παρα τις παραποιησεις του. Η διλευκανση του ειναι το ζητουμενο. Αλλα πρπει να το δεχτουμε. Δεν υπαρχει Ελλαδα σαν ημι-κρατος εστωι χωρις την εκκλησια. Η υποκατασταση της εκκλησιας απο ενωσεις μαωνικες, κομμουνιστικες και φασιστικες απετυχε, τελεια. Η ραχοκοκαλλια της ελληνικης ιστοριας ειναι η εκκλησια. Αν θελουμε την τομη, θα δουμε οτι μονο ενας-δυο μπορουν να την κανουν και οτι ο ελληνικος λαος σαν συνολο θα μεινηι πιστος στην ενορια του.

  ReplyDelete
 48. ..βεβαίως θα ερθουν ο αιδεσιμωτατος κθολικος επισκοπος Συρου, ο μουφτης της Θρακης και ο ραββινος των Ελληνων Εβραιων και θα πουν γιατι να διδασκεται η ορθοδοξη εκκλησιαστικη ιστορια στα παιδια μας. Μα γι αυτον ακριβως τον λογο χρειαζεται να συμμετασχουν στην επιτροπη συνταξης των βιβλιων. Ετσι ακριβως επρεπε το ΕΑΜ να μην αποσυρηι τους υπουργους του απο την κυβερνηση Παπανδρεου και ο Ζαχαριαδης να μην κανει αποχη απο τις εκλογες το 1946. Δηλαδη δημοκρατια ειναι η αρχη της πλειοψηφιας με κατοχυρωση της μειοψηφιας. Ειναι ασυλληπτο σε μια χωρα που οι περισσοτεροι δηλωνουν ορθοδοξοι να θεωρειται η δημοκρατια κατα της ορθοδοξιας. Υπαρχει μια σεξουαλικου τυπου πουριτανικη ηθικη οτι θα επρεπε να μην ανακατευονται τα θρησκευτικα με τα πολιτικα, συγγνωμη, οχι πουριτανικη, μονοφυσιτικη, λες και ο Ιησους δεν ειχε σωματικες λειτουργιες και δεν γεννηθηκε εξαιτιας μιας πολιτικης απογραφης. Αν κατοχυρωσουμε την εκκλησιαστικη ιστορια σαν την καταγεγραμμενη συνεχη ιστορια του ελληνικου δημοσιου εχουμε μια βαση για τον ορισμο της συνεχειας του ελληνισμου. Δεν μπορει η εκκλησια να εχει ουτε το μονοπωλιο ουτε να εινι αποκλεισμενη απο τα πολιτειακα. Αλλα αυτο δεν το καταλβινουν οι Ελληνες διοτι ειναι φασισταραδες με την κακη εννοια, δηλαδη ολοκληρωτικοι, και δεν πιστευουν στον διαλογο αλλα στον βουρδουλα.

  ReplyDelete