Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jun 7, 2016

299 – Στὰ πρόθυρα κατακερματισμοῦ τῆς Τουρκίας


299 – Στὰ πρόθυρα κατακερματισμοῦ τῆς Τουρκίας

Ἡ ἀλόγιστη ἀπόφαση τοῦ μελλοθανάτου Ἐρντογὰν νὰ ἀκουσθῇ καὶ πάλι τὸ Κοράνι ὑπὸ τὸν θόλο τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ὥς καὶ ἡ ταυτόχρονη ἐπάνοδος τῶν ἀλβανικῶν ἀπαιτήσεων τῶν Τσάμηδων σηματοδοτοῦν τὴν θέληση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων νὰ οἰκοδομήσουν ἕνα μεγάλο Κουρδιστὰν καὶ μία Μεγάλη Ἀλβανία εἰς βάρος τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν δὲ οἱ δύο αὐτὲς ἐνέργειες συνδυασθοῦν μὲ τὴν κάθοδο καὶ πάλι τῶν Ῥώσων στὸ Αἰγαῖο μὲ λάβαρο τὴν Ὀρθοδοξία, βλέπουμε τὸν αἰγαιακὸ χῶρο περικυκλωμένο  ἀπὸ Ἀλβανοὺς, Ῥώσους καὶ Κούρδους ποὺ ἀποτέλεσμα θὰ ἔχῃ ὄχι μόνον  τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας ἀλλὰ καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ζωτικὴ λοιπὸν ὑποχρέωση ὁ χῶρος τοῦ Αἰγαίου νὰ ἑνωθῇ γιὰ νὰ ἀποφύγῃ τὴν περικύκλωση καὶ τὸν  διαμελισμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας.

Μόλις ἐκυκλοφόρησε στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν Πόλη, τὴν  ἴδια στιγμὴ στὰ ἑλληνικὰ (μὲ τίτλο, «Σὰν ἀδέλφια», Ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος) καὶ στὰ τουρκικά (μὲ τίτλο «Kardeşim gibi», Heyamola Yayınları),  δύο βιβλία ποὺ περιέχουν καὶ στὶς δύο γλῶσσες τὸν παρακάτω πρόλογό μου:

«Ὅταν τὸ 1988 οἱ Ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, ἀψηφῶντας τὸν κίνδυνο λιθοβολισμοῦ τῆς προθήκης των ἐτόλμησαν νὰ ἐκδόσουν τὸ βιβλίο μου, Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, μὲ προμετωπίδα, τὴν φράση τοῦ Συντάγματος τοῦ Ῥήγα, τοῦ 1797 ποὺ ἔλεγε ἐπὶ λέξει ὅτι ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε «τὸ πλέον ὡραιότερον βασίλειον τοῦ κόσμου, ὁποὺ ἐκθειάζεται πανταχόθεν ἀπὸ τοὺς σοφούς» καὶ ὅταν τὸ 1996, οἱ Ἐκδόσεις İletişim τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀψηφῶντας τοὺς Τούρκους ἐθνικιστὲς ποὺ ἤθελαν τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἀποκλειστική τους ἰδιοκτησία, ἐτόλμησαν νὰ ἐκδόσουν  βιβλίο μου στὰ τουρκικὰ μὲ τὸν προκλητικὸ τίτλο, Τürk-Yunan İmparatorluğu, δηλαδὴ «Τουρκοελληνικὴ Αὐτοκρατορία», ἤξερα πλέον ὅτι ὁ κεντρικὸς στόχος τοῦ ἔργου μου ὡς ἱστορικοῦ εἶχε τοποθετηθῆ στὶς σωστὲς ῥάγιες.
Ἔκτοτε τὰ δεκάδες βιβλία μου πρὸ καὶ μετὰ τὰ δύο τοῦτα ἔργα ποὺ ὅλα ἔτειναν πρὸς τὸν ἴδιο σκοπό, ὄχι ἁπλῶς ἑδραιώσεως τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας, φιλίας δύο γειτονικῶν λαῶν, ἀλλὰ ἀδελφοποιτῶν πλαγιασμένοι στὶς  δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου ποὺ ἡ Ἱστορία τοὺς ὑπεχρέωνε νὰ ἀνασυστήσουν τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ὑπὸ μορφὴν Ἑλληνοτουρκικῆς Συνομοσπονδίας μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ κοινοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, ἁπλῶς ἰσχυροποιοῦσαν τὸ σχέδιο τῆς κοινῆς μοίρας τῶν δύο λαῶν. Ἄλλωστε ὁ τουρκικὸς ὑπότιτλος τοῦ παραπάνω τουρκικοῦ μου βιβλίου ἔλεγε: «Arabölge gerçeği  ışığında Osmanlı  Tarihine bakiş», δηλαδὴ παρουσίαση τῆς Αὐτοκρατορίας αὐτῆς στὸ φῶς τῶν δεδομένων τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς  τῆς ὀθωμανικῆς ἱστορίας.
Μέχρι τὴν δεκαετία τοῦ 1960, ὅταν πρωτοεμφανίσθηκαν τὰ βιβλία μου ποὺ ἔκαμαν σκάνδαλο λόγῳ συνδυασμοῦ ἑλληνολατρίας καὶ τουρκολατρίας, οἱ μὲν Τοῦρκοι ἔβλεπαν τὴν Ἑλλάδα, πρῶτα ὡς ἰμπεριαλιστικὴ χώρα ποὺ μὲ τὴν ἐνθάρρυνση τῆς Ἀγγλίας παρ΄ὀλίγον νὰ ἐξαφανίσουν τὸν τουρκικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἐσώθη τὴν τελευταία στιγμὴ μὲ τὴν ἐπέμβαση ἑνὸς ἥρωος τοῦ Κεμάλ, καὶ δεύτερον ὡς ἕνα μὴ ὑπολογίσημο κρατίδιο μὲ ὑπερφίαλες ἀπαιτήσεις, οἱ δὲ Ἕλληνες ἐχαρακτήριζαν τοὺς Τούρκους βαρβάρους, ἔχοντας ἐγκαταστήσει στὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν τοὺς Μικρασιᾶτες πρόσφυγες οἱ ὁποῖοι δὲν ἐφαίνοντο νὰ εἶχαν μάθει τίποτα γιὰ τὰ αἴτια τῆς ἀσύλληπτης τραγωδίας ποὺ τοὺς εἶχε πλήξει καὶ παρέμεναν νοσταλγοὶ τῶν χαμένων πατρίδων ποὺ πάλι μὲ χρόνια καὶ καιροὺς πάλι  δικά τους θἆταν.
Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, ἡ Τουρκία, ὡς ἡ κυριώτερη κληρονόμος τῆς Ὀθωμανικῆς Αύτοκρατορίας, δηλαδὴ μίας ἀπὸ τὶς τρεῖς μεγάλες οἰκουμενικὲς αὐτοκρατορίες τῆς Εὐρασίας, δὲν εἶχε θελήσει ἀρχικὰ νὰ συγκεντρώσῃ τὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ ἀποκλειστικὰ γύρω ἀπὸ τὸν ἄξονα τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἐφ’ὅσον τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἦταν ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ πολλὰ κράτη τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ποὺ εἶχαν ἀποσχισθῆ ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία. Συνεπῶς γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας, οἱ σχέσεις της μὲ τὰ ἀραβικὰ κράτη καὶ μὲ τὰ λοιπὰ κράτη τῆς Βαλκανικῆς, ἐθεωροῦντο ἐξ ἴσου σημαντικὲς ὅπως καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ δυναμικὴ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία εἶχε πάντα βασισθῆ στὴν ἑλληνοτουρκικὴ ἀλληλεξάρτηση, ἐπεβλήθη ἐξ ἀντικειμένου καὶ στὴν Τουρκικὴ Δημοκρατία καὶ τὴν ὑπεχρέωσε νὰ διαμορφώσῃ τὴν ἐξωτερική της πολιτικὴ σὲ σχέση μὲ τὴν ἑλληνική.
Ἀρχικὰ οἱ Τοῦρκοι, στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀπεκάλουν τοὺς Ἕλληνες ἁπλῶς γείτονες, ὅπως γείτονες ἦσαν ὑποχρεωτικὰ καὶ ὅλοι οἱ γύρω τῆς Τουρκίας λαοί. Σιγὰ σιγὰ ὅμως ἡ τουρκικὴ ὑπεροψία καὶ τὸ ἑλληνικὸ μῖσος ἔκαμαν τόπο στὴν παλαιὰ ἀποκλειστικὴ συμβίωση τῶν δύο λαῶν, σὲ μία ἐρωτικὴ σχέση ποὺ ἐξεφράζετο ποικιλοτρόπως ἀπὸ τοὺς δύο λαούς. Ἐνδεικτικά, σημειώνω, ὅτι μερικοὶ Ἕλληνες ἀνέτρεξαν σὲ φροϋδικὰ συμπλέγματα γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν αὐτὴν τὴν σχέση. Ἀναφερόμενοι στὴν γεωγραφία τοῦ Αἰγαίου παρωμοίασαν τὴν τουρκικὴ χερσόνησο (τὴν Ἀνατολία) μὲ ἀνδρικὸ πέος εἰσερχόμενο ἐρωτικὰ στὴν ἑλληνικὴ χερσόνησο (τὴν Ῥούμελη) ὡς γυναικεῖο αἰδοῖον.
Ἐπίσης ἐπὶ μεγάλο χρονικὸ διάστημα οἱ πρόσφυγες Μικρασιᾶτες στὴν Ἑλλάδα παρώτρυναν τὰ παιδιὰ τους νὰ μὴν ἐπισκέπτονται τὴν Τουρκία καὶ τὰ χωριὰ τῶν προγόνων τους προφασιζόμενοι τὸν κίνδυνο ἀντιποίνων στὴν πραγματικότητα διότι ἐντρέποντο γιὰ τὴν ἐκδίωξή τους ὡς ἡττημένοι ἀπὸ τὰ προσφιλῆ ἐδάφη. Ἐπειδὴ ἐγὼ κάθε χρόνο μετέβαινα στὴν Τουρκία, πλῆθος Μικρασιατῶν προσφύγων μὲ παρεκάλουν νὰ ἐπισκεφθῶ τὰ χωριά τους στὴν Ἀνατολία καὶ ἐπιστρέφοντας  νὰ τοὺς φέρνω φωτογραφίες καὶ λεπτομέριες τῆς σημερινῆς ζωῆς ἐκεῖ. Ὅταν τοὺς ἔλεγα γιατί δὲν μεταβαίνετε οἱ ἴδιοι ἐκεῖ, ἡ ἀπάντησή τους ἦταν πονεμένη καὶ συνάμα φοβισμένη. Ἐγὼ δὲν τοὺς χαλοῦσα τὸ χατίρι καὶ ὅταν ἐπέστρεφα τοὺς ἔλεγα ὅτι οἱ Τοῦρκοι πρόσφυγες τῆς Ῥούμελης ποὺ εἶχαν πάρει τὴν θέση τους καὶ ἐκατοίκουν στὰ παλαιὰ ῥωμέϊκα σπίτια, μοῦ ἔλεγαν πόσο θὰ ἤθελαν νὰ δοῦν νὰ ἔρχονται οἱ πρώην Ἕλληνες ἰδιοκτῆτες ποὺ θὰ τοὺς ἐδέχοντο σὰν τὰ σπίτια νὰ ἦταν πάντα δικά τους.
Μὲ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ κρίση, ἀπὸ τὸ 2009, ἄρχισαν πολλοὶ Ἕλληνες νὰ μεταναστεύουν στὴν Τουρκία γιὰ νὰ ἐργασθοῦν ἐκεῖ, ἀκόμη καὶ καθηγητὲς στὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια, ἐνῷ ἐγὼ ὅταν ἄρχισα νὰ διδάσκω στὰ τουρκικὰ πανεπιστήμια στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἤμουν ὁ μοναδικὸς Ἕλλην ἐξ Ἑλλάδος.
Καὶ ἔτσι ἕνας Ἕλλην Κωνσταντινουπολίτης ἐγκατεστημένος στὴν Ἑλλάδα, ὁ Ἀλέκος Παπαδόπουλος καὶ ἕνας Τοῦρκος στὴν Τουρκία, ὁ Ἰμπραὴμ Ντιζμάν, ποὺ δὲν ἐγνωρίζοντο, ξεπέρασαν τὶς ἐπιφυλάξεις  τους καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀλληλογραφήσουν.
Σπανίως ἕνας γάμος, ἀκόμη καὶ θρησκευτικός, ὅταν διαλύεται, ἐπανασυνδέεται. Ὅμως χίλια χρόνια συμβιώσεως Ἑλλήνων καὶ Τούρκων (βλ. Κωνσταντῖνος Ἄμαντος, Σχέσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρκων ἀπὸ τοῦ ἐνδεκάτου αἰῶνος μέχρι τὸ 1821, Ἀθήνα, 1955) ποὺ παρέμειναν σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς στὸν ἴδιο χῶρο, γεννοῦν μία ἀκατανίκητη ἀνάγκη ἐπανενώσεως, πόσο μᾶλλον ποὺ ἀνεγνωρίσθη ἀπὸ τοὺς δύο λαοὺς ὅτι τοὺς ἐχώρισαν οἱ Φράγκοι κατόπιν ἀπείρων ῥαδιουργιῶν καὶ ἀκόμη σήμερα συνεχίζουν τὸ ἔργο ἀποδομήσεως στὴν Τουρκία καὶ τὴν Ἑλλάδα. Τίποτα λοιπὸν τὸ περιέργο ποὺ δύο ἄγνωστοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλον, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἴδια ἑλληνοτουρκικὴ φύτρα νὰ αἰσθανθοῦν τὴν ἀνάγκη νὰ ξανασμίξουν.
Ἡ Βυζαντινωθωμανικὴ Αὐτοκρατορία ἦταν ἕνας ζῶν ὀργανισμὸς μὲ δύο πνεύμονες ποὺ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ζῇ: τὴν Ῥούμελη καὶ τὴν Ἀνατολία. Ὅταν τὸ 1821 οἱ Φράγκοι ἄρχισαν τὸν κατακερματισμὸ τοῦ ἑνιαίου χώρου μὲ κέντρο τὸ Αἰγαῖο, τότε ξέσπασε ὁ ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος ποὺ διήρκησε ἑκατὸ χρόνια, ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1922, ἀφήνοντας αἱματοβαμένα τὰ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου. «Ὅλοι  οἱ Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα, ὅλοι οἱ Τοῦρκοι στὴν Τουρκία! Θρῆνος σηκώθηκε μέσα στὸ χωριό.Δύσκολα, δύσκολα πολύ, μαθές, ξεκολνάει ἡ ψυχὴ ἀπὸ τὰ γνώριμά της νερὰ κι ἀπὸ τὰ χώματα...Μᾶς ξεριζώνουν! Άνάθεμα στοὺς αἴτιους! Ἀνάθεμα στοὺς αἴτιους! Ἀνάθεμα στοὺς αἴτιους! Σήκωσε ὁ λαὸς τὰ χέρια στὸν οὐρανό, σήκωσε βουὴ μεγάλη: Ἀνάθεμα στοὺς αἴτιους! Κυλίστηκαν ὅλοι χάμω, φιλοῦσαν μαλακωμένο ἀπὸ τὴ βροχὴ χῶμα, τό’τριβαν στὴν κορφὴ τοῦ κεφαλιοῦ τους, στὰ μάγουλα, στὸ λαιμό, ἔσκυβαν, τὸ ξαναφιλοῦσαν», ἔγραψε ὁ Νὶκος Καζαντζάκης, στὸ μυθιστόρημά του, Οἱ ἀδερφοφάδες.
Ἕνα διαζύγιο δύναται νομικὰ νὰ εἶναι τελεσίδικο. Ἕνα ἑλληνοτουρκικὸ διαζύγιο ψυχολογικὰ δὲν εἶναι. Μετὰ ἀπὸ τὸ γκρέμισμα μίας Αὐτοκρατορίας δύο χιλιετιῶν, ἕνα τεράστιο ψυχολογικό, ἀλλὰ καὶ πολιτιστικό, οἰκονομικό, πολιτικὸ καὶ στρατηγικὸ κενὸ ἐζήτει νὰ καλυφθῇ, ἡ πληγὴ ποὺ ἐχαράχθη στὸ Αἰγαῖο μεταξὺ Ῥούμελης καὶ Ἀνατολίας νὰ ἐπουλωθῇ.
Διαβάζουμε τὴν ἀλληλογραφία τῶν δύο πνευματικῶν ἀδελφῶν, τοῦ Ἀλέκου καὶ τοῦ Ἰμπραήμ, ποὺ στὴν γέννησή τους, οἱ μαιευτῆρες τοῦ Λονδίνου καὶ τῶν Παρισίων ἐχώρισαν ἀπὸ τὴν μάνα τους, τοὺς ἐχώρισαν καὶ μεταξύ τους, χωρὶς ποτὲ νὰ ξανανταμώσουν μέχρι τὰ γεράματά τους. Ἀπόλυτη τραγωδία ὅπως στὰ ἀρχαῖα θέατρα τῆς Ἐφέσου καὶ τῆς Ἐπιδαύρου.
Ἀξίζει λοιπὸν νὰ διαβασθῇ ἡ ἀλληλογραφία αὐτὴ μεταξὺ δύο ἀδελφῶν, μετὰ τὴν ἐπανεύρεσή τους. Ὁ Ἀλέκος ὁρίζει μὲ ἀκρίβεια στὰ προσωπά τους τὸ κοινὸ σῶμα τῶν διδύμων μὲ διαφορετικοὺς χαρακτῆρες: Ἕνας ἑλληνοτουρκικὸς λαὸς μὲ δύο γλῶσσες καὶ δύο θρησκεῖες. Γράφει λοιπόν: «Ἐμφανὴς ἡ ὕπαρξη δύο διαφορετικῶν ὀντοτήτων, μέσα στὸ ἴδιο σῶμα. Ἐγὼ καὶ ἐκεῖνος, ἐκεῖνος καὶ ἐγώ».

Δημήτρης Κιτσίκης                                 7 Ἰουνίου 2016
  

154 comments:

 1. Tὸν ὄχι καὶ τόσο παλιὸ καιρό,ἡ φιλία θὰ σφραγιζόταν ἁπὸ τὸν γάμο τοῦ καλύτερου τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν καλύτερη Τουρκάλα,ἤ/καὶ ἀντιστρόφως.Ὑπάρχει ὅμως ἕνα προβληματάκι-οἱ Ἕλληνες ἄρχισαν νὰ ὁνομάζουν ἑαὐτὸν Ἕλληνας θέλοντας νὰ χωρίσουν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, καὶ νὰ φᾶνε ὅσα περισσότερα ἐδάφη μποροῦσαν.

  Ἵσως λοιπόν πρέπει νὰ παντρευτοῦν ὁ χειρότερος Ἕλληνας, καὶ ἡ χειρότερη Τουρκάλα.Καὶ ὀ γάμος νὰ γίνει, φυσικά, στὴν Ἅγιά-Σοφιά, λειτουργούντων Πατριάρχου καὶ ἱμάμη,ἤ,ὁμολογῶ,δὲν ξέρω τί ἔχουνε.

  Ἡ εἴσοδος στοὐς γκέυ πρέπει νὰ ἀπαγορευτεῖ εὐγενικὰ καὶ μὲ κατανόηση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχα. Κοίτα όντως, αυτή η καταραμένη ενδοφλέβια διαμάχη Ελληνολατρών(wannabe Europeans) και Ρωμηών είναι αχαρακτήριστη. Μετά πώς να "Ελληνιστούν" με το ζόρι οι Ρωμηοί μικρασιάτες ντε και καλά για να γίνουν "Ευρωπαίοι";

   Delete
  2. Επίσης το καλλίτερο το είπε ο Θεοδωράκης, απόδειξη ότι παραμένει έφηβος 20άρης παρά την μεγάλη ηλικία του:

   Καλάσνικοφ και το βουνό!

   Delete
  3. Νὰ τὸ βάλει στὸν πισινό του τὸ Καλάσνικωφ ὁ Θεοδωράκης, ποὺ ἔχει ξεφτιλίσει τὴν Ἑλλάδα στὰ πέρατα τῆς οἱκουμένης καὶ διαφθείρει τὶς ψυχές καὶ τὴν ἀκοή τῶν Ἑλλήνων γιὰ τέσσερεις γενιές καὶ βάλε.

   Delete
  4. Ἅμα θέλετε νὰ ἀκούσετε πῶς γινόταν ἡ παρῳδία τῶν χριστιανικῶν τελετῶν ἀπὸ τὸ θέατρο τῆς ὔστερης ἀρχαιότητας, ἰδοῦ τὸ ἔργο τοῦ Θεοδωράκη
   ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

   https://www.youtube.com/watch?v=rfOPk_AVEx4

   Delete
 2. Πρώτον. Η ένδοξη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (το ανατολικό τμήμα της) έπεσε ηρωικά και ΟΡΙΣΤΙΚΑ το 1453 μ.Χ. κατόπιν δίμηνης μάχης 7.000 Ρωμαίων ηρώων, μαζί με τους 700 δυτικούς Γενουάτες, έναντι 157.000 βαρβάρων απολίτιστων ασιατών.

  Δεύτερον. Η Αγία του Θεού Σοφία δεν χτίστηκε σαν «μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», αλλά σαν ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία, και αυτό το γεγονός δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν αλλάζει η ιστορία.

  Είμαστε οι Ρωμαίοι, απόγονοι του Οκταβιανού, του Κωνσταντίνου, του Θεοδοσίου και του Ιουστινιανού, και δεν έχουμε καμία σχέση με τους πληβείους, με τους παγάνους, με τους έλληνες, με το ελληνικό καρακιτσαριό νεοελληνίσκων ειδωλολατρών, που επιθυμούν διακαώς να παραχαράξουν την ιστορική αλήθεια. Όσο και να το επιθυμείτε, όταν θα τα βάζετε με την ιστορία, θα χάνετε συνεχώς. Αυτοί είμαστε και σταματήστε οι ειδωλολάτρες να καπηλεύεστε την ιστορία μας.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. Οἱ Συριζαῖοι καὶ γενικῶς τέτοιοι τῦποι ἔχουν ἐντεταλμένη ὑπηρεσία νὰ ἐξοργίζουν καθημερινὰ τὸν μέσο Ἕλληνα στὸ φιλότιμό του καὶ νὰ τὸν κάνουν νεοναζιστή.

  ReplyDelete
 6. "Καὶ ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επί του θέματος πολύ αργότερα αναφέροντας σε ανακοίνωσή του: "Καταδικάζουμε ως οπισθοδρομική (δηλαδὴ,ἐμεὶς οἱ τεχνοκράτες)την ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών για τον προγραμματισμό της ανάγνωσης του Κορανίου στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, επ’ ευκαιρία του Ραμαζανιού. Εμμονές, που αγγίζουν τα όρια της θρησκοληψίας, για μουσουλμανικές τελετές σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ακατανόητες και φανερώνουν έλλειψη σεβασμού και επαφής με την πραγματικότητα."Δὲν ἀποφέρουν σὲ εἰσιτήρια.

  Τὰ ἴδια καὶχειρότερα....Βασικά, Γιάννη, ὁ χριστιανὸς πολὺ περισσότερο προτιμᾶ ἡ Ἁγιὰ-Σοφιὰ νᾶναι τζαμὶ παρὰ μουσεῖο.

  Ἡ παγκόσμια σύγκρουση κινδυνεύει νὰ γίνει μασωνοειδής ἀντίληψη vs θρησκευτικὸ συναίσθημα,μὲ τὴν μασωνοειδή ἀντίληψη νὰ γίνεται μαφιόζικη καὶ νὰ μετατρέπει τὰ τοῦ Θεοῦ σὲ μαφιοζηλίκι,διότι ἔδρα τῆς θρησκείας εἶναι, κατὰ τὸν Βιλαμόβιτς καὶ πάλι,ἡ ἀνθρώπινη καρδιά,καὶ ὄχι ἡ Ἑταιρεία προασπίσεως τῶν Συμφερόντων τοῦ Θεοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ό,τι νά΄ναι Κωνσταντή. Σύγχυση και ασυναρτησία. Τουλάχιστον μη μας το παίζετε και παραδοσιακοί, όταν αποκαλείς την Εκκλησία εταιρεία προασπίσεως των συμφερόντων του Θεού.

   Delete
  2. Εσύ ο ίδιος, και στο λέω ειλικρινά και πάρ΄το όπως θέλεις, έχεις μπερδέψει εντελώς τις κοινωνικές διαστάσεις της παραδοσιακής κοινωνίας με τις κοινωνικές δομές της μοντέρνας. Μία είσαι υπέρ της μίας, μία υπέρ της άλλης και πραγματικά για αυτό πολλά λεγόμενά σου δεν βγάζουν κανένα νόημα.

   Delete
  3. Σιγὰ μὴν έξοβελίσω,Γιάννη,τὴν πραγματικότητα χάριν τοῦ παρελθόντος ἤ τὸ ἀντίθετο.Ἅν ἡ ἑκκλησία εἶναι οἴκος τοῦ Θεοῦ δὲν μἔχει ἀνάγκη. Ἁλλά τὸ νὰ βάζουμε ταμπέλες, αὐτὸ εἶναι Θεϊκό καὶ τὸ ἄλλο ὄχι, ἑμένα μὲ έξοργίζει. Κανένας θνητός δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ νομοθετεῖ τὰ τοῦ Οὐρανοῦ.Ἅν τἄχει δεῖ καὶ τὰ ξέρει, τότε ναί. Ἁλλιῶς εὶναι εἴτε θεός,εἴτε ἄγιος,εἴτε προφήτης, εἴτε Καραγκιόζοπαίκτης.

   Μὲ τσαντίζει ἐξίσου αὐτὸς ποὺ θέλει τὴν ἐκκλησία μουσεῖο καὶ αὐτός ποὺ θἐλει πάλι τὴν ἐκκλησιά μουσεῖο,χώνοντας τὸν θεό μἐσα σὲ τέσσερα ντουβάρια,ποὺ δὲν εἶναι παρά ἡ Κοῦτρα του.Δὲν ἀμφισβητῶ τὴν ἱερότητα τῶν Γραφῶν. Ἁντιπαθῶ τὴν ΑΡΝΗΣΗ τῆς ἱερότητας σὲ ἄλλους῎κατάλαβες;

   Delete
  4. ΥΓ.Ἑταιρεία προασπίσεως τῶν Συμφερόντων τοῦ Θεοῦ δὲν ἐννοουσα τὴν ἑκκλησία ἀλλὰ ὁποιονδήποτε ὁργανισμὸ ἑμφανίζεται σὰν θεόπνευστος μὲ τρόπο κραυγαλέο.Μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μέχρι τὴν Μιτσουμπίσι.Ἡ ὀρθοδοξία δὲν σοῦ λέει ὅτι γιὰ νὰ σωθεῖς πρέπει νὰ κάνεις αὐτὸ καὶ κεῖνο. Σοῦ λέει στὸ Πιστεύω τὶ συμβαίνει.Λέει προσδοκῶ Ἀνάσταση Νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.Δὲν λέει Προσδοκῶ ἐπανάκτησιν τοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἐπαναπόδοσίν του εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων κραταιὰν βασιλείαν.Ὁμολογῶ ἐν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν σημαίνει ὅτι βἀπτιση γιὰ μένα εἶναι ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἐνοχὴ τῆς ἀμαρτίας καὶ ὄχι βάπτισμα γιὰ μένα εἶναι νὰ πάει καλὰ ἡ ἑπιχείρηση ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

   Delete
  5. Τέλος πάντων. Εγώ από τα λεγόμενά σου άκρη δεν μπορώ να βγάλω, διότι ενώ αυτά που λες είναι καθαρά μεταμοντέρνα όπως π.χ. άρνηση της Εκκλησίας, σεβασμός στις αιρέσεις του διαβόλου και στην «ιερότητά» τους κλπ., από την άλλη υπερασπίζεις κοινωνίες προμοντέρνες όπως τις ισλαμικές. Έτσι άκρη δεν βγαίνει.

   ΥΓ. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό πρεσβεύει η Ορθοδοξία που εδώ μέσα την έχετε ρημάξει στην κυριολεξία με τις ιδεολογίες σας.

   Αυτά που λες εσύ είναι των προτεσταντών «δε χρειάζεται να πάω εκκλησία για να σωθώ» κλπ., «η Εκκλησία είναι εταιρεία των συμφερόντων του Θεού», και λογικό είναι να είσαι επηρεασμένος από αυτούς και τα δόγματά τους, αφού ζεις σε μία χώρα αθέων Φράνκων. Αλλά δε φτάνει μόνο αυτό, τώρα τελευταία ότι ασυναρτησία πεις την χαρακτηρίζεις και ορθόδοξη.

   Delete
 7. Πολύ καλή η ανάλυσή σας Καθηγητά. Μπράβο. Πράγματι και εδώ στην Ελβετία οι σχέσεις Ελλήνων(Γιουνάν ή Ρούμ τουρκιστί) και Τούρκων είναι άριστες. Πολύ καλλίτερες από ότι οι σχέσεις Ιταλών-Ελλήνων(Γραικοί ιταλιστί).

  ReplyDelete
 8. "Οπωσδήποτε η ΠΟΛΙΤΙΚΗ αποδίδει μια εικόνα του κόσμου, και παρουσιάζει τους ανθρώπους με τις πράξεις και τα πάθη τους. Πρέπει λοιπόν συνειδητά ή όχι να πραγματευθεί τα αιώ­νια προβλήματα της ανθρώπινης ευθύνης και της θεϊκής δικαιο­σύνης. Επειδή, όμως, η ζωή φαίνεται να προσφέρει συνεχώς μαρτυρίες τόσο υπέρ, όσο και κατά της αιτιοκρατίας, υπέρ όσο και κατά της θεοδικίας, το αντίγραφο της,Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ,θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αντιθέσεις.

  Και επειδή κάθε ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ πρέπει, συνειδη­τά ή όχι, να λάβει θέση απέναντι σε αυτά τα προβλήματα, τα έργα των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ θα δίνουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάποια απάντηση. Διαφορετικά θα εκφρασθεί από τον ΕΡΝΤΟΓΑΝ η πίστη σε έναν πανάγαθο κυρίαρχο του κόσμου, και διαφορετι­κά θα εκφρασθεί από την πρωταγόρεια σοφιστική του ΞΥΔΑΚΗ. Αυτό, όμως, είναι προσωπική υπόθεση κάθε ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. Οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ διδάσκουν στον λαό τους ό,τι τους υπαγορεύει η καρδιά τους. [ΠΡΟΣΟΧΗ]--Το περιεχόμενο της διδασκαλίας τους δεν έχει την παρα­μικρή σχέση με το επάγγελμα τους ως ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ή έστω με το ΠΟΛΙΤΙΚΟ είδος που καλλιεργούν. "

  Σημ.δηλαδὴ,ἡ ψυχή ποὺ πάλλεται εἶναι τὸ πᾶν.

  Ἁντικατέστησα στὸ κείμενο τοῦ Βιλαμόβιτς τὶς λέξεις ποιητής,τραγῳδία μὲ τὶς λέξεις πολιτικός,πολιτική,καὶ τὸν Αἰσχῦλο καὶ τὸν Εὐριπίδη μὲ τὸν Ἑρντογὰν καὶ τὸν ΛαδοΞυδάκη.Καταλαβαίνετε πόσο πολύ μᾶς λείπουν οἱ διανοούμενοι,ποὺ ὅλοι τοῦς βρίζουν.Οἱ δημοσιογράφοι ἐκχυδαϊζουν τὶς συγκρούσεις καὶ τὶς παρουσιάζουν σὰν μάχη μονομάχων ἐνώπιον τῶν τηλεκανιβάλων.Αὐτοὶ πρέπει νὰ πάρουν πόδι πρῶτοι καὶ καλύτεροι ἀπὸ τἤν Ἁγιὰ Σοφιά.Ἡ μετατροπὴ τοῦ κόσμου σὲ ἀρένα γιὰ τὰ μάτια τοῦ διεφθαρμένου τηλεθεατῆ πρέπει νὰ σταματήσει.Αὐτὸ εἶναι τὀ ὅλο θέμα στὴν Ἁγιὰ Σοφιά.Νὰ πάρει πόδι ὁ δολοφονικὸς τοὐρισμός.

  ReplyDelete
 9. Το πιο κοινό Πολιτισμικό μας γνώρισμα δε είναι το κομπολόι-τεσπίχ. Όταν μας βλέπουν εδώ στο εξωτερικό Έλληνες με κομπολόι στην αρχή κάπως σαστίζουν όσοι μας βλέπουν. Οι Τούρκοι όμως παρατήρησα, είναι οι μοναδικοί που γνωρίζουν τί είναι το κομπολόι και ότι εμείς είμαστε Έλληνες βλέποντας μας να το κρατούμε.

  ReplyDelete
 10. Καθηγητά και μία ερώτηση:

  Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποτραπεί ο διαμελισμός; Ξέρω ναι, μόνον με την Συνομοσπονδία σας γίνεται, όμως δεν πρέπει αυτή η Συνομοσπονδία να υποστηριχθεί από κάποια Μεγάλη Δύναμη; Επειδή εσείς είπατε στο παρελθόν ότι αμφότερες Μεγάλες Δυνάμεις και η Ρωσσία και οι ΗΠΑ θέλουν αυτή την Συνομοσπονδία.
  Η Ρωσία τί θα πάρει ως αντάλλαγμα άμα γίνει πραγματικότητα η Μεγάλη Αλβανία που θέλουν οι ΗΠΑ;

  Άμα μπορείτε απαντήστε στην ερώτησή μου σχετικά με την Ρωσία.

  ReplyDelete
 11. Κωσταντῆς:"Νὰ τὸ βάλει στὸν πισινό του τὸ Καλάσνικωφ ὁ Θεοδωράκης, ποὺ ἔχει ξεφτιλίσει τὴν Ἑλλάδα στὰ πέρατα τῆς οἱκουμένης καὶ διαφθείρει τὶς ψυχές καὶ τὴν ἀκοή τῶν Ἑλλήνων γιὰ τέσσερεις γενιές καὶ βάλε".

  Ἀπίστευτο νὰ λέγονται τέτοια γιὰ τὸν μεγάλο μας μουσουργὸ καὶ ἀγωνιστὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ Μίκη Θεοδωράκη.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Μάλιστα,κύριε Κιτσίκη, δεκτό,ἀλλὰ μὲ ποιὸ δικαίωμα βγαίνει ἕνας ἄνθρωπος ἀγωνιστὴς καὶ σεβαστός καὶ καλεῖ τὸν κόσμο σὲ αὐτοδικία;-Λέγοντας, ταὐτόχρονα, ὅτι δὲν καλεῖ σὲ ἐμφύλιο πόλεμο;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ῬαδάμανθυςJune 8, 2016 at 4:41 AM

   Ρε συ εχει γραψει επικα κομματια ο Μικης..μην λες ανοησιες !

   Delete
 13. Παραδέχομαι πὼς ἡ γλώσσα μου ἦταν ἀπρεπέστατη καὶ ζητῶ συγγνώμη γιὰ αὐτὸ. Καὶ ἀπὸ σᾶς καὶ ἀπὸ τὸ μπλὸγκ σας καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Μίκη Θεοδωράκη.Ὡστόσο,ὁ κος Θεοδωράκης καταγγέλλει τὴν κυβἐρνηση,ποὺ ἐφαρμόζει τὰ μέτρα ποὺ ἐφαρμόζει, καὶ πολύ φοβάμαι ὅτι ξεχνάμε πὼς αὐτὴ ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐκλεγμένη κυβέρνηση,ὅπως ὅλες οἱ προηγούμενες. Ὁ ψηφοφόρος ποὺ τὴν ψήφισε ὑφίσταται τὶς συνέπειες τῶν πράξεῶν του,καὶ ἦταν ἐν γνώσει του καὶ τὸ ἐκλογικὸ σύστημα καὶ τὰ πάντα.Ἑγὼ θέλω νὰ ἀναδείξω μιὰ ἀσυνέπεια λόγων καὶ πράξεων,ποὺ βασίζεται στὴν λογική-θὰ βάλω τῶρα μιὰν ὑπογραφή, καὶ μετά θὰ τὴν ἀθετήσω.Εἶναι σὰν νὰ παντρεύεσαι μιὰ γυναῖκα ἐλπίζοντας νὰ τὴν κερατώσεις.Καὶ πάλι συγγνώμη ἀπὸ τὸν κο Θεοδωράκη,Κ.Λ.

  ReplyDelete
 14. Κωσταντῆ μὲ τὶς τελευταὶες ἀπαντήσεις σου ἐχειροτέρευσες τὴν θέση σου. Ἀφοῦ ἔγραψες τὸ ἀπίστευτο ὅτι ὁ Μίκης ἔχει "ξεφτιλίσει τὴν Ἑλλάδα στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης καὶ ἔχει διαφθείρει τὶς ψυχές καὶ τὴν ἀκοή τῶν Ἑλλήνων γιὰ τέσσερεις γενιές καὶ βάλε", τώρα μᾶς λὲς πὼς ἕνας ἥρωας τοῦ λαοῦ σὰν τὸν Μίκη, πρέπει νὰ σέβεται τὴν ἀστικὴ δημοκρατία τῶν ἐκλογῶν, ἐνῷ ὅπως ὅλοι οἱ ἥρωες, δὲν πιστεύει στὴν δημοκρατία ἀλλὰ στὴν λαοκρατία καὶ ἔχει δώσει στὴν πράξη, μὲ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑπέστη στὴν Μακρόνησο ὡς ὑπερήφανος κομμουνιστής, καὶ αὐτὸ μέχρι σήμερα, ὅτι δὲν δύναται νὰ ἔχῃ καμμία σχέση μὲ ἕναν κοινὸ ὀππορτουνιστὴ σὰν τὸν Τσίπρα ποὺη βασίζεται στὰ τερτίπια τῶν ἐκλογῶν.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφού δεν έχετε ξεκαθαρίσει ακόμη όλοι σας, τις διαφορές παραδοσιακής και μοντέρνας κοινωνίας. Για αυτό συμβαίνουν αυτά. Ο Κωνσταντή είναι ένας καθαρά μεταμοντέρνος τύπος, αν κρίνω από τα γραφόμενά του.

   Delete
  2. Μοιάζει πράγματι με σοσιαλδημοκράτη.

   Delete
  3. Παραδοσιακή Κοινωνία: Θεοκεντρική

   Μοντέρνα Κοινωνία: Ατομοκεντρική(Φιλελεύθερη) ή Κολλεκτιβιστική(Φασιστική/Κομμουνιστική)

   Delete
  4. Μεταμοντέρνα Κοινωνία:

   Μετά-ανθρώπινη(transhumanism). Το τρανσ- είναι ο άξων. Δεν είναι τυχαίο που βουίζει η Δύση απο τρανσέξουαλς, τρανσέξουαλ παιδιά(!!), στην Αγγλία που ήμουν έπρεπε να ψηφίσεις πρόεδρο τρανσέξουαλ ενώ συνεχώς γίνονται παρελάσεις "υπερηφάνειας"!

   Delete
 15. Ὅχι,κύριε Κιτσίκη,καὶ ξαναζητῶ συγγνώμη ἀπόλους γιὰ τὴν γλῶσσα ποὺ χρησιμοποίησα.Θὰ μποροῦσα νὰ ἔχω ἐκθέσει τὶς ἵδιες σκέψεις χωρὶς μειωτικοὺς χαρακτηρισμούς.Ὅμως σᾶς θυμίζω ὅτι τὰ Δεκεμβριανά,στὰ ὁποῖα ὁ κος Θεοδωράκης συμμετεῖχε,γίναν μετὰ ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῶν συμφωνιῶν Λιβάνου καὶ Καζέρτας,ποὺ ἔθεταν τὸν ΕΛΑΣ ὑπὸ τὶς διαταγές τοῦ Σκόμπυ.Τὰ Δεκεμβριανὰ γίνονται μετὰ ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ ΕΛΑΣ νὰ συμμορφωθεῖ στὴν διαταγὴ ἀφοπλισμοῦ ἐκ μέρους τοῦ Σκόμπυ.Ἡ συμφωνία τῆς Βάρκιζας ποὺ ὑπεγράφη ἀπὸ τὸ ΕΑΜ, προέβλεπε ἀμνἠστευση μόνον τῶν πολιτικῶν ἐγκλημάτων καὶ ὅχι τῶν ποινικῶν,μὲ βάση τὰ ὁποῖα κατεδιώχθη καὶ ἑφυλακίστη μέγα πλῆθος ἀγωνιστῶν.Ὁ κος Μίκης Θεοδωράκης ἔχει συμμετάσχει ὡς βουλευτὴς καὶ ὑπουργὸς σὲ πάρα πολλοὺς θεσμοὺς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.Βέβαια,στὴν προσωπικὴ του ἱστοσελίδα γράφει ὅτι ὁ Σύριζα ἐκπροσωπεῖ κάπου τὸ εἴκοσι τοῖς ἑκατὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅτι ἡ δυνατότητά του νὰ κυβερνᾶ σήμερα ὀφείλεται σὲ ἕνα εἶδος κοινοβουλευτικοῦ πραξικοπήματος ἑπὶ Ἁνδρέα Παπανδρέου,ποὺ ἀφαίρεσε ἁπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὴν δυνατότητα νὰ προκηρύσσει ἑκλογές ἄν διεπἰστωνε ἀναντιστοιχία μεταξύ Κυβερνήσεως καὶ θελήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.Ὅ ἴδιος ἀρνήθηκε,γράφει,νὰ ὑπερψηφίσει τὴν ἁλλαγή,ὁ μόνος στὴν Βουλή,μαζί μὲ τὸν κο Παναγούλη.Ὅμως,ὁ κος Θεοδωράκης συμμετεῖχε σὲ κυβερνήσεις ποὺ εἶχαν προκύψει ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ σύστημα ποὺ εἶχε καταψηφίσει. Τἐλος, γιὰ νὰ συνοψίσω,ἐγὼ διαβλέπω πίσω ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ κυρίου Θεοδωράκη,μιὰ νοοτροπία,ποὺ κακῶς χτυπῶ στὸ πρόσωπό του.Τὴν δυνατότητα κάποιων ἀνθρώπων νὰ εἶναι ὑπεράνω ὑπογεγραμμένων συμφωνιῶν,ὑπεράνω νόμων,ὑπεράνω, ἐν τέλει τῶν συμφωνιῶν ποὺ δεσμεύουν τοὺς ἄλλους.Διότι μὲ αὐτὴν τὴν νοοτροπία ὑπεγράφησαν οἱ δανειακὲς συμβάσεις καὶ ψηφίστηκαν τὰ μνημόνια.

  Ἡ πολιτικὴ τοῦ Σύριζα εἶναι, ὅπως καὶ τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, ἀπόρροια τῶν δανειακῶν συμβάσεων ποὺ ἐπικυρώθηκαν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κοινοβούλιο.Παρόμοια,ἡ μουσικὴ τοῦ κου Θεοδωράκη, εἴτε καλή εἴτε κακή, εἴτε μεγαλοφυής, δὲν εἶναι ἀπόρροια μονάχα τῆς προσωπικότητός του.Εἶναι ἐπίσης ἀπόρροια τὴς ἀφάνταστα δύσκολης κατάστασης ποὺ παρουσιάζει ἡ ἑτερογένεια τοῦ πολιτισμικοῦ ὑλικοῦ ποὺ συνθέτει τὰ τραγοῦδια του.Ὁ κος Θεοδωράκης εἶναι ἐθνικό σύμβολο.Τὴν μουσική του ἡ δικὴ μου γενιά τὴν ξέρει σχεδὸν σὰν ἐθνικό ὕμνο, ὄχι σὰν ἐπαναστατικό τραγοῦδι.Καὶ ὅμως,ἡ γενιά αὐτὴ, ποὺ οἱ ἡγέτες της ὑπῆρξαν, πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς, φίλοι καὶ συνεργάτες τοῦ κου Θεοδωράκη,τὴν ὑπέγραψαν τὴν δανειακὴ σύβαση καὶ τὴν ὑπερψήφισαν κιόλας,ἐπιπλέον,νομιμώτατα ἑκλεγμένοι.Ἑγὼ λοιπόν δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ἑάν τὸ ὑπεράνω νόμων καὶ θεσμῶν ποὺ στὸν κο Θεοδωράκη ἀξίζει, ὡς βασανισμένου καὶ ἤρωος,δὲν εἶναι καθόλου ἐπαναστατικό ἀλλὰ ἀστικώτατο,στὸ ἑλληνικό πλαίσιο,γιὰ αὐτοὺς ποὺ τὸν χειροκροτοῦν.Μὲ ἄλλα λόγια,ὅτι τὸ καλάσνικωφ τοῦ κου Θεοδωράκη θὰ ἔρθει νὰ ἐπικυρώσει καὶ ὄχι νὰ ἀνατρέψει τὶς δανειακές συμβάσεις.

  ReplyDelete
 16. Μένει τὸ μουσικό ἔργο τοῦ κου Θεοδωράκη,ποὺ δὲν τὸ γνωρίζω βέβαια ὅλο,ἀλλὰ ὄπως ὄλοι μας κάτι ξέρουμε, ἄλλο τραγοῦδι ὅ ἕνας, ἅλλο ἔργο ὅ ἅλλος.Τὸ μουσικό ἔργο τοῦ κου Θεοδωράκη ποὺ ἔχω ὑπόψιν μου ἔχει τρία χαρακτηριστικά.Πρῶτον,δὲν χορεύεται,λόγῶ τοῦ ἐντεχνου,μὴ λαϊκοῦ του χαρακτῆρα .Δεύτερον, ἔχει πάντοτε μιὰ ἱστορικἠ συνδήλωση.Δὲν εἶναι ποτὲ καθαρὴ μουσικὴ ἤ καθαρὴ ποίηση.Τρίτον καὶ κυριώτερον. Εἴτε στὴν μελωδία, εἴτε στὴν ἐνορχήστρωση, εἴτε στὸν στίχο,εἴτε στὸν ῥυθμό,δὲν ὕπάρχει τραγοῦδι τοῦ κου Θεοδωράκη ποὺ νὰ θυμᾶμαι καὶ ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀπὸ πίσω ἕνα καλάσνικωφ.

  Ὁ κος Θεοδωράκης δικαιοῦται σὰν καλλιτέχνης νὰ έκφράζει τὴν ψυχὴ του καὶ τὴν ἐποχή του ὅσο πιὸ πιστά μπορεῖ.Ἑγὼ δὲν θέλω ἡ Ἑλλάδα νὰ ταὐτίζεται μὲ τὸ καλάσνικωφ.Ὁ κος Θεοδωράκης ἔχει πάρει νομίζω βραβεῖο Λένιν εἰρήνης.Πρίν λίγα χρόνια δήλωσε,ἐπιθυμία μου εἶναι, πρὶν κλείσω τὰ μάτια μου,νὰ ξαναδῶ τὴν γέννηση τοῦ ΕΑΜ.Ἑγὼ σᾶς λέω,ὅτι αὐτὴ τὴ φορά, τὸ ΕΑΜ θὰ εἶναι τὰ Ἑς Ἑς.

  ReplyDelete
 17. Ἐπιφυλλάσομαι, Κωνσταντῆ, νὰ γράψω ἕνα προσεχὲς ἄρθρο γιὰ τὴν ἀναρχία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Παιδιά, να οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Θαυμάστε.

  Αντεπίθεση Τούρκων για το κοράνι στην Αγιά Σοφιά με προκλήσεις

  http://www.iefimerida.gr/news/271215/antepithesi-toyrkon-gia-korani-stin-agia-sofia-me-prokliseis#ixzz4Az1obPIo


  Κλιμακώνει φραστικά το τουρικό υπουργείο Εξωτερικών την αντιπαράθεση με την Αθήνα για την ανάγνωση του κορανιού στην Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη κάνοντας λόγο για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη.

  Σε ανακοίνωση-απάντηση προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζει ως «απαράδεκτη» την ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική διπλωματία ενώ αναφέρεται προκλητικά σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη.

  Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκίτς απάντησε λέγοντας ότι: «Είναι απαράδεκτου χαρακτήρα η ανακοίνωση που έκανε το E/ΥΠΕΞ, σχετικά με το πρόγραμμα που θα μεταδώσει από την Αγια Σοφιά, κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, το κανάλι TRTDiyanet TV».

  Μάλιστα, το τουρικό ΥΠΕΞ εγκαλεί στην Αθήνα που δεν έχει αναγείρει μουσουλμανικό τέμενος ακόμη: «Καλούμε σε σωφροσύνη, στο ύφος και τις δηλώσεις της, την Ελλάδα, η οποία εδώ και χρόνια δεν επιτρέπει την κατασκευή τεμένους στην πρωτεύουσά της, παρεμβαίνει συνεχώς στις θρησκευτικές ελευθερίες της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη και μπερδεύει την εναντίωση προς το Ισλάμ με τον εκσυγχρονισμό» υπογραμμίζει.


  Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται επίσης ότι «μεταξύ των αξιών των σύγχρονων, δημοκρατικών και κοσμικών κοινωνιών, υπάρχει και ο σεβασμός απέναντι σε άλλες θρησκείες και λατρείες».


  Δείτε τι λένε οι βάρβαροι, που έχουν εδώ και δεκαετίες κλείσει την Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Θα κάνουν αυτοί μαθήματα εκσυγχρονισμού...

  Και έχεις και τους έλληνες εδώ μέσα να μιλάνε για ελληνοτουρκική συμμαχία. Μήπως είναι ελληνοτουρκική μ...ία, που σας δέρνει μαζικώς; Άιντε ξυπνάτε πρόβατα...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ῬαδάμανθυςJune 8, 2016 at 5:13 AM

   Εσυ εισαι κολλημενος σαν και τους σημερινους νεο 12θειστες κτλ ! τοσο απολυτος..

   Επισης Μια χαρα συνεργαστηκαμε στον σεισμο με τους Τουρκους!

   Delete
  2. ῬαδάμανθυςJune 8, 2016 at 5:19 AM

   Επισης το Αιντε που λες ειναι τουρκικο..
   Εσυ "ξυπνα" κολλημενε !

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 8, 2016 at 8:47 AM

   Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο κολλημένος. Είναι ψέματα ότι οι βαρβαρότουρκοι έχουν εδώ και δεκαετίες ρίξει λουκέτο στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης; Είναι ψέματα ότι από του χρόνου θα λειτουργεί τμήμα μουσουλμανικών σπουδών στην Ελλάδα; Ποιος είναι ο κολλημένος; Ποιος συνεχώς κάνει παραχωρήσεις; Είναι ψέμα ότι καταστρέφουν χριστιανικές εκκλησίες παραχωρώντας τον χώρο για σκουπίδια, δηλαδή δημιουργώντας σκουπιδότοπους;

   Κολλημένοι είστε εσείς που όταν ξυπνήσετε από τον ύπνο δεν θα υπάρχετε οριστικά. Καλύτερα κιόλας. Όμως ή με το Θεό θα είστε ή με τον διάβολο. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί.

   Delete
  4. Ιωάννης ΈνοχοςJune 8, 2016 at 8:49 AM

   Αλλά έπρεπε ο Βενιζέλος να σας αφήσει να είστε ως τη Λαμία τουρκοβούλγαρους, τουρκόσποροι...

   Delete
  5. ῬαδάμανθυςJune 10, 2016 at 4:52 AM

   τα περι βαρβαρων...
   Παρε παραδειγμα τον Παρθενωνα !
   Οι πρωτο χριστιανοι τον γκρεμισαν οι ενετοι τον βομβαρδισαν και οι αγγλοι τον αποτελιωσαν..οι τουρκοι τον ουτε που τον πειραξαν περαν του οτι τον εκαναν τεμενος...αλλα δεν τον εσπασαν !

   Το να μιλας ρε συ για καταστροφες ναων εσυ ως χριστιανος δεν σε περνει !

   Delete
 19. Αν οι Έλληνες "θυμηθούν" τη ρωμαίικη σκέψη τους, θα παρασύρουν την παγκόσμια ρωμιοσύνη, η οποία πλέον είναι αχανής και τεράστια. Ο χριστιανικός κόσμος τώρα είναι πιο εξελληνισμένος από ποτέ και αυτό τον καθιστά επικίνδυνο για τους βάρβαρους που τον κηδεμονεύουν.

  ReplyDelete
 20. ῬαδάμανθυςJune 8, 2016 at 4:40 AM

  ο κυριος λογος που θα ηθελα να γινει αυτη η συνομοσπονδια ειναι ωστε το Αιγαιο να ειναι ηρεμο καθως καθε καλοκαιρι ειμαι στις κυκλαδες ...και δεν θα ηθελα να βλεπω μαχες και διαφορα..θα μου χαλαγε την διαθεση !

  Επισης οι Ρωσοι ας μην κατεβουν..ας κατεβουν μονο μερικες Ρωσιδες και αλλες σλαυες !και μερικες τουρκαλες απο διπλα !
  τι το εχομεν κοτζαμ σπιτι διπλα στην θαλασσα !..δεν θα αφησουμε τους "καυ....μενους" και απο τις δυο μεριες να μας πρηζουν με τις ονειρωξεις τους !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστα. Πολυ σωστα τα λες.

   Καθε καλοκαιρι που πηγαινομεν στο εξοχικο μας στη παραλια του Γαλησσα με τους γονιους μου, ενας ενοχλητικος 20χρονος γειτονας (γεματη σπυρακια η μουρη του) κανει προπονηση καρατε, εχει ποστερ του Μιχαλολιακου και μιλαει ολη την ωρα για την αρια φυλη.

   Περσι του ειπα: αφησε τα μιση και πιασε το γ…σι ρε χαζε! Τι το θες τον πολεμο? Δε καταλαβαινεις ότι θα μας χαλασεις τις διακοπες? Πανε να πιεις ένα σφινακι sex on the beach και να εκτονωθεις σεξουαλικα!

   Απο τοτε σταματησε το καρατε, δε ξαναμιλησε για αρια φυλη, κρεμασε ποστερ του Κυριακου Βαμβαγκιτα στη βεραντα, αρχισε να βριζει το Μιχαλολια, να μιλαει για εληνο-τουρκικη συνομοσπονδια, να αναβει κερια στην εκλησια τη Κυριακη και το βραδι να κυνηγαει γκομενακια στη παραλια. Σλαβιδακια, τουρκακια, ελληνακια. Ωραια μωρα (τρε γαμισαμπλ)…

   Η αγαπη ενωνει το μισος διαιρει!

   Delete
  2. Αχαχαχαχαχαχαχα. Μοιράζεις απλόχερα το γέλιο!

   Delete
  3. Τόσο πολύ με αγαπάς ρε Ιανέ που έβαλες στο ίδιο σου το όνομα σύνδεσμο το...ανενεργό ιστολόγιό μου;! Αχααχα. Δεν θα ενηλικιωθείτε ΠΟΤΕ ρε ελλαδίτες, μα ποτέ. Μία ζωή κλέφτες, αντιγραφείς και πιθηκίζοντες τον οιονδήποτε θα είσθε. Τραγικό να φέρετε το όνομα "Έλληνες".

   Delete
 21. ῬαδάμανθυςJune 8, 2016 at 5:30 AM

  Ωραιος ειστε καθηγητα..απο μια συνεντευξη σας εμαθα στο γιου τιουμπ και διαβασα τα αρθρα του μπλογκ σας
  Να διαβασω ολα τα βιβλια σας δεν παιζει παρα μονον αυτο με τους Οθωμανους και την Τριτη Ιδεολογια καθως ειμαι περιεργος !
  Οταν γινει η συνομοσπονδια αν και λετε αργει ακομα δυστηχως ..δωστε και σε μας καμια περιφερια να εχουμε!

  Αλλα ποιος θα τα κανει ολα αυτα απο την Πλευρα μας..δεν ξερω..δεν νομιζω να υπαρχουν πολλοι..συνηθως εδω ειναι "τουρκος καλος μονο νεκρος" κτλ ! Και απο την αλλη γκριζοι λυκοι κτλ !
  οι αριστεροι..δεν ξερω..παραμυθαδες ειναι
  αν και απο πολιτικη δεν εχω ιδεα ...

  Παντως χαιρομαι που σας βρηκα ετσι στο ακυρο

  ReplyDelete
 22. " ..Τὸ μουσικό ἔργο τοῦ κου Θεοδωράκη ποὺ ἔχω ὑπόψιν μου ἔχει τρία χαρακτηριστικά.Πρῶτον,δὲν χορεύεται,λόγῶ τοῦ ἐντεχνου,μὴ λαϊκοῦ του χαρακτῆρα .Δεύτερον, ἔχει πάντοτε μιὰ ἱστορικἠ συνδήλωση.Δὲν εἶναι ποτὲ καθαρὴ μουσικὴ ἤ καθαρὴ ποίηση.Τρίτον καὶ κυριώτερον. Εἴτε στὴν μελωδία, εἴτε στὴν ἐνορχήστρωση, εἴτε στὸν στίχο,εἴτε στὸν ῥυθμό,δὲν ὕπάρχει τραγοῦδι τοῦ κου Θεοδωράκη ποὺ νὰ θυμᾶμαι καὶ ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀπὸ πίσω ἕνα καλάσνικωφ..."

  Στέκομαι ἀποκλειστικά στό παραπάνω βαρύγδουπο κομμάτι, καί ὄχι σέ χαρακτηρισμούς πού διατυπώθηκαν γιά τόν Θεοδωράκη, θετικούς ἤ ἀρνητικούς.

  Δέν ἀντιλαμβάνομαι τί σημαίνει καθαρή μουσική καί καθαρή ποίηση ὅταν μιλᾶμε γιά τραγούδια. Ἀκόμα δέν κατάλαβα τί σημαίνει ὅτι τά τραγούδια τοῦ Μίκη δέν χορεύονται. Ποιός κρίνει τί χορεύεται καί τί δέν χορεύεται. Ὑπάρχουν τραγούδια καί τοῦ Θεοδωράκη ἀλλά καί τοῦ Χατζιδάκη, καί ἄλλων, πού δέν χορεύονται, καί ὑπάρχουν ἄλλα πού χορεύονται. Ἐτσι κι' ἀλλιῶς τά τραγούδια εἶναι κυρίως γιά νά τραγουδιῶνται...

  Τό ἀποκορύφωμα ὅμως εἶναι τό τελευταῖο. Γιά νά φτάσει κάποιος νά βλέπει παντοῦ - καί μόνο - καλάσνικοφ, ἀκόμη καί στήν ένορχήστρωση στήν Μαργαρίτα τήν Μαργαρώ γιά παράδειγμα !!! , δυό πράγματα μπορεῖ νά συμβαίνουν α) ἡ συγκεκριμένη ἀπολυτότητα ἀγγίζει τό ἄκρον ἄωτον τῆς φαντασιοπληξίας ἤ β) νά ἔχει ἐπαγγελματικές σχέσεις μέ ἐμπορικούς ἀντιπροσώπους τῶν καλάσνικοφ...

  ΥΓ Νά ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ Θεοδωράκης εἶναι ἀπό τούς λίγους πού ἐγώ γνωρίζω πού ἀσχολήθηκαν ἐνεργά μέ τήν προώθηση τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αὐτός ὁ ξεφτιλισμένος σύνδεσμος - πού προφανῶς ξέφυγε τοῦ Κιτσίκη - ἀπεικονίζει τό σόϊ σου ρέ παλληκάρι;

   Delete
  2. Όπως τα λες Ζαραθούστρα όπως τα λες. Μετά οι παραπάνω "κύριοι" θίγονται με τους μουσουλμάνους και τους Τούρκους ενώ οι ίδιοι είναι κατά πολύ χειρότεροί των, ως γραικύλοι.

   Delete
 23. Ραδάμανθη, είσαι κλασσική περίπτωση ελλαδίτου. Μόνον τον ρόλο ενός τρολλ δύναται να παίξει. Παντελώς ανίκανος μέχρι και τις δικές του προτάσεις να διατυπώσει, διαρκώς αντιγράφοντας τους άλλους. Η μεγάλη εντύπωση που έκανε δε στους ελλαδίτες και μάλιστα νεανίες το προφίλ μου εδώ αλλά και σε άλλα ιστολόγια, καθώς υπερέβαινε την λογική άσπρο-μαύρο είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μάλιστα μερικοί αποπειράθηκαν να μου κλέψουν και την ιστολογική μου ταυτότητα. Αυτό δείχνει βέβαια για μία ακόμη φορά κάτι σαν την αλληγορία του Σπηλαίου. Ένας βλέπει το Φως, τον Δρόμο, το λέει στους άλλους του Χώρου του, στην περίπτωσή μας Φασιστικός/Εθνικοσοσιαλιστικός, και οι άλλοι αρχικώς προσπαθούν να τον σκοτώσουν. Δεν το κατορθώνουν και φυσικά ακολουθούν οι ύβρεις, οι οποίες ούτε αυτές έχουν αποτέλεσμα καθώς υστερούν ουσιαστικών επιχειρημάτων και βιαίως δείχνουν το επίπεδο των ελλαδιτών. Τέλος ορισμένοι νομίζουν ότι ακολουθώ την λογική άσπρο-μαύρο αυτό τον καταραμένο δυισμό και έτσι παριστάνοντας ότι είμαι εγώ βάλλουν κατά της Αρχαίας Ελλάδος και ψευτο-υμνώντας την Ρωμανία, ενώ εγώ ουδέποτε έβρισα ή κατηγόρησα την Αρχαία Ελλάδα, μάλιστα τα λόγια μου "Είμαι Ρωμηός και εάν με ξύσεις θα βρεις έναν Έλληνα ή ό,τι απέμεινε από αυτόν στο βάθος των αιώνων" είναι χαρακτηριστικά. Και μη μπορώντας μη δυνάμενη η ελλαδίτικη κοινωνία να με καταλάβει, επανέρχεται πάλι με τρολλαρίσματα, μία ακόμη τρανή απόδειξη ότι, δυστυχώς οιοσδήποτε σκέπτεται "out of the box" και προσπαθεί να μεταδώσει και στους άλλους τις γνώσεις του, τρώγεται και εξορίζεται ως "μάγισσα" και ως αιρετικός. Για αυτό τον λόγο άλλωστε έφυγε και ο πατέρας μου από την Ελλάδα ακριβώς στα πρόθυρα της κρίσεως, μία σοφότατη απόφαση. Λόγω νοοτροπίας.

  ReplyDelete
 24. Αυτό εξηγεί και την τελείως παρασιτική επικόλληση σωρείας ελλαδιτών στον κρατικό μηχανισμό. Θυμίζουν βιολογικές σχέσεις παρασίτων και ξενιστών. Όντας παντελώς ανίκανοι δια προσωπική δημιουργία, επικολλούνται από κάποιον τρίτο για επιβίωση ξεζουμίζοντάς τον. Τραγικό! Σωρείες γενεών Ελλήνων ή μάλλον απλών ελλαδιτών,,να είναι "χαμένες" δηλαδή να μην έχουν κανένα προσόν ή καμμία ικανότητα. Εάν δε, προσθέσουμε και το καθήκον των στην Ράτσα που ούτε αυτό δεν κάνανε γεννώντας 1-2 παιδιά ανά οικογένεια τότε έχουμε μία τελείως γηρασμένη, αδύναμη και ταχέως φθίνουσα κοινωνία.

  ReplyDelete
 25. Τὴ Μαργαρίτα τὴ Μαργαρῶ τὴν ἔπαιξε ὁ Θεοδωράκης μπροστὰ στὸν Μπιθηκώτση καὶ τὸν Χιώτη,μαζὶ μἔ ἄλλα τραγούδια. Τοῦς φάνηκαν παράξενα,ἀλλὰ τὴν ἄλλη μέρα, εἶπε ὅ ἕνας στὸν ἅλλο-ῥε σὺ,αὐτὴ ἡ Μαργαρῶ μοῦχει κολλἠσει.-Καὶ μένα,Γρηγόρη.Καὶ πρωτοσυνεργαστήκανε-ἔτσι θυμᾶμαι ἀπὸ τὴν αὐτοβιογραφία τοῦ Μπιθηκώτση.

  Τἰ συμβαίνει στὴ Μαργαρίτα,τὴ Μαργαρῶ῎Ἡ Μαργαρίτα,ἡ Μαργαρῶ,ταρατατατατα-ταρατατατατα.κλπ.κλ.π.

  ..βλέπω τὴν Πούλια καὶτὸν....ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ἀντὶ τὸν ΑΥΓΕΡΙΝΟ,ποὺ ὅλοι θέλουμε.

  Παρόμοιο-ἡ γνωστή ἅνω τελεία ποὺ λείπει ἀπὸ τὸ Περιγιάλι τὸ κρυφό-πήραμε τὴ ζωή μας-'λάθος.

  Αὐτὴ ἡ παράξενη ἐνόχληση ποὺ ἐμποδίζει τὸ τραγοῦδι νἄ εἶναι τέλειο,ἐνῶ εἶναι ΣΧΕΔΟΝ τέλειο εἶναι σὰν ΕΠΙΤΗΔΕΣ.

  ReplyDelete
 26. Ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἴμαστε αὐτὸ τὸ πράγμα.Ἁντί γιὰ τ'ὁλότελα,ἡ Παναγιώταινα.Καὶ τὸ μόνιμο δίλημμα εἶναι -προσαρμόζομαι στὴν Παναγιώταινα ἤ δὲν τὸ βάζω κάτω καὶ πάω για τ'ὁλότελα...

  ReplyDelete
 27. ΥΓ.Σᾶς τἄκανα σαλάτα.Τὸ σκεπτικό μου εἶναι τὸ ἑξῆς.
  "Κε Θεοδωράκη,εἶσαι ὁ Αἱσχῦλος μας.Θέλουμε τὸ Ἁπόλυτο".
  Ὁ κος Θεοδωράκης δὲν ἐξαντλεῖται στὸ τραγοῦδι.Δείχνει ἕνα κουμποῦρι.Λέει,δὲν εἶναι γιὰ ἐμφύλιο πόλεμο.Ποῦ δείχνει τὸ κουμποῦρι;

  ReplyDelete
 28. AnonymousJune 8, 2016 at 9:23 AM
  Pio wraio akoma

  Ανώνυμε ὑπενθυμίζω ὅτι στὸ παρὸν μπλὸγκ δὲν ἐπιτρέπονται τὰ greeklish. Ἔχεις νὰ ἐπιλέξῃς κατὰ πρωτεραιότητα τὴν πολυτονικὴ γραφή, καὶ μετὰ τὴν ἀτονική (προτιμοτέρα ἀπὸ τὴν μονοτονικὴ διότι σοῦ ἐπιτρέπει, ἐὰν γνωρίζῃς νὰ τοποθετῇς προφορικὰ σωστὰ τὸν τόνο, νὰ τὸν κατεβάζῃς, φερ'εἰπεῖν: τὸ σωστὸ "προτιμοτέρα" καὶ ὄχι "προτιμότερα".Τέλος, τὸ γλωσσοκτόνο μονοτονικό. Τὴν προσεχῇ φορὰ ποὺ θὰ χρησιμοποιήσῃς greeklish θὰ ὑποχρεωθῶ νὰ σὲ κόψω. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ότι ο σύνδεσμος που παρέθεσε είναι σύνδεσμος πορνό στο youporn, τί να πει μετά κανείς για την Ψωροκώσταινα;

   Delete
 29. Ιωάννης ΈνοχοςJune 8, 2016 at 12:40 PM

  Προς τον ευσεβέστατον χρήστη Νωμιάδη/Ιανό ή όποιος άλλος είναι και κρύβεται,

  Φίλε μου όχι τέτοια. Άλλο πράγμα η πλάκα και ένα αστείο και άλλο πράγμα ο εκχυδαϊσμός που επιχειρείς. Είναι προτιμότερο να γράφεις τις θέσεις σου και μέσω του διαλόγου και των επιχειρημάτων να λυθούν οι απορίες σου ή τα προβλήματά σου ή ό,τι άλλο σε απασχολεί. Δεν είναι καλύτερο να γράφεις την άποψή σου κόσμια και με επιχειρήματα; Οι πρόγονοί σου στηρίζονταν πολύ στη διαδικασία του λόγου και στις θεραπευτικές του ιδιότητες. Σε αυτό τους παραδέχομαι. Αλλά η στάση σου δεν θυμίζει σε τίποτα τους προγόνους σου.

  Γράφε αυτά που θέλεις, ανέπτυξέ τα, μη το κάνουμε όμως τσόντα το θέμα. Καταντάει γελοίο. Εσύ, ένας πνευματικός άνθρωπος, γιατί να τα κάνεις αυτά;

  Και αυτά που σου γράφω είναι πέραν του πεδίου της ηθικής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πνευματικός άνθρωπος, ένα τρολλ; ΕΛΕΟΣ! Ένας κατακαημένος ελλαδίτης είναι.

   Delete
 30. Κωνσταντῆ αὐτά πού γράφεις εἶναι " στρίβειν διά τοῦ ἀρραβῶνος...".

  Μιά γράφεις γιά καλάσνικοφ σέ κάθε τραγούδι τοῦ Μίκη, μετά τό γυρίζεις καί λές κάτι ἄλλο ὅτι κάτι λείπει ἀπό τήν Μαργαρίτα τήν Μαργαρώ, μετά ξαναλές ὅτι δείχνει κουμπούρι ...

  Ρωτῶ εὐθέως ἡ Μαργαρίτα ἡ Μαργαρώ ἤ τό Περιγιάλι τό κρυφό πού ἀνέφερες ( καί τόσα ἄλλα τραγούδια τοῦ Μίκη ) πῶς παραπέμπουν στό κουμπούρι...

  ReplyDelete
 31. Ἕνας Φιλοποίμην ἐτόλμησε νὰ ἀναρτήσῃ ἕναν σύνδεσμο πορνό. Ὁ ἄνθρωπος φαίνεται δὲν ὁμιλεῖ ἑλληνικὰ καὶ ἐκφράζεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο. Θὰ τὸν παραπέμψουμε στὸν Μίκη γιὰ νὰ τὸν ἐξουδετερώσῃ, ἐὰν θέλῃ, μὲ τὸ καλάσνικοφ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Ὁ Anonymous ἔγραψε Greeklish ἐπειδὴ δὲν εἶναι Ἕλλην. Εἶναι κάποια θλιβερὴ σκιὰ ποὺ ἀνήρτησε σύνδεσμο πορνὸ γιὰ νὰ ψελλίσῃ ἄναρθρη κραυγὴ προτοῦ αὐτοκτονήσῃ πνευματικά. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαχαχα!Υπογείωση!Καλά κάνεις δάσκαλε και είσαι αμείλικτος με την γραφή της ελληνικής διότι έγραφα και γω με λατινικούς χαρακτήρες και όταν αντιλήφθηκα ότι έχω χάσει την ορθογραφία των ελληνικών λέξεων έβαλα μαχαίρι στα greeklish!

   Delete
 33. Ἁπαντῶ στὸν Ζαρατοῦστρα - μὲ τὸ νὰ γράφονται γιὰ συγκεκριμένο κοινὸ ποὺ ὁνομάζεται ἑλληνικὸς λαός.

  ReplyDelete
 34. Κρῖμα Θεόδωρε Χατζηγῶγε, ἔκει ἔφθασες; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 35. Εἶναι σὰν μιὰ καπνοβιομηχανία ποὺ διαλέγει target group.Tὸ δὲ τσιγάρο, γιὰ νὰ εἶναι ἐθιστικό, δὲν πρέπει μόνο νὰ ἀρέσει.Πρέπει α)νὰ ἀρέσει β)νὰ μὴν ἀρέσει γ) νὰ μὴν μπορεῖς νὰ τὸ ξεφορτωθεῖς, παρόλο ποὺ δὲν τὸ θές,διότι τὸ ἔχεις συνδυάσει μὲ πράγματα τελείως ἄσχετα μὲ τἠν νικοτίνη. Ἁλλὰ καὶ νὰ τὸ βρίσκεις συνέχεια μπροστά σου.

  Aὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τοῦ Ἀστερισμοῦ ἀντὶ τοῦ Αὐγερινοῦ,τοῦ Θεοδωρακικοποιημένου μπουζουκιοῦ,κ.λπ.κ.λπ.Γενικὰ, τὰ τραγοῦδια τοῦ κου Θεοδωράκη εἶναι γραμμένα μὲ τέτοιον τρόπο ὥστε νὰ μὴν μπορεῖς νὰ τὰ κρίνεις.Αὐτὴ εἶναι ἡ τεχνικὴ τοῦ Tin Pan Alley.Ἥ μᾶλλον τῶν καπνοβιομηχανιῶν.Ὁ Σἐμπεργκ ἤξερε πάρα πολύ καλά τί ἔλεγε, ὄταν ἔλεγε ἤ στὴν πράξη ἀναγνωρίζε σὰν συνθέτη μόνον ὅποιον ξέρει νὰ κάνει θεματική ἀνάπτυξη.Ἡ θεματική ἁνάπτυξη εἶναι προσβάσιμη σὲ ὅλους.Ὁ συνθέτης ἐκτίθεται,δὲν διευθύνει τὸ κοινό του, ὅπως ὁ κος Θεοδωράκης.

  Τὸ ξέρει κι ἡ κουτσὴ Μαριῶ ὅτι δὲν κολλάει ἡ ἔντεχνη ποίηση μὲ τὸ τούρκικο μπουζοῦκι, ἑλληνοτούρκικο,πεῖτε το ὅπως θέλετε.Τὸ ὅτι ἡ μουσικὴ εἶναι πολύ καλή κι οἱ ἑρμηνεῖες ἐπίσης, συνδυἀζεται μὲ τὸ ἀφόρητο γεγονὸς ὅτι τὰ τραγούδια τοῦ κου Θεοδωράκη γράφονται μὲ τὴν σύναψη δύο τελείως ἑτερόκλητων πραγμάτων, τῆς λαϊκῆς μουσικῆς, ποὺ δὲν δέχεται διαχωρισμό ποίησης,χοροῦ καὶ μουσικῆς,καὶ τῆς λόγιας ποίησης, ποὺ δὲν χορεύεται ΟΥΤΕ τραγουδιέται, Ζαρατοῦστρα. Ἁπαγγέλλεται. Σἐ πόσους ἀπὸ μᾶς δὲν ἀρέσει τὸ Βρέχει στὴν Φτωχογειτονιά...ἐκεί ὅμως ποὺ ἐνθουσιαζόμαστε, ἀπὸ τὴ μουσική, ξαφνικά συνειδητοποιοῦμε ὅτι ποτέ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε στὸν ντουνιά-εἶσαι μικρός, ντουνιά, καὶ δὲν χωρᾶς τὸν ἀναστεναγμό μου.Αὐτὸ, μόνον ὁ Προμηθέας θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ.Βέβαια,Προμηθέας εἶναι ὁ ἵδιος ὁ κος Θεοδωράκης,εἶναι διανοούμενος,ἔχει βασανιστεῖ,συμμετάσχει σὲ μάχες, ἔχει ἀπίστευτο ταλέντο, ἔχει ἀγωνιστεῖ, ἔχει ἀνιδιοτέλεια καὶ ἐπίσης τὴν ἀπλότητα καὶ τὴν εἰλικρίνεια τῆς μεγαλοφυίας.

  Ἐδὼ. ὅμως, δὲν ἔχεις μουζικάντη,ἔχεις τὸν μόνο συνθέτη ποὺ ἔχει ἀξιώσεις νὰ γίνει ἐθνικὸς συνθέτης.Καὶ συνειδητοποιεῖς ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλος.Δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις τὴν Φραγκοσυριανὴ ἐθνικό ὕμνο,διότι δὲν περιέχει τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνικοῦ.Ὅταν πᾶς ὅμως στὸ Ἅξιον Ἑστί,
  https://www.youtube.com/watch?v=rfOPk_AVEx4Delete
  πέφτεις ἐπάνω καὶ στὸ θεοδωρακικοποιημένο μπουζοῦκι, καὶ στὸν λαϊκό Μπιθικώτση,καὶ στὸν γαλλικὸ ὑπερρεαλισμὸ τοῦ Ἑλύτη καὶ στὸ Ἡρώδειο, καὶ ἔχεις γιὰ ἐθνικό σου ὕμνο αὐτὸ τὸ κουλουβάχατο,τὸ ὁποῖο, ἐπιπλέον, ἔχει γίνει καὶ μὲ πάρα πολὺ ταλέντο!!!Ἑπίσης εἶναι ἐπαναστατικό,καὶ ταὐτόχρονα πατριωτικό,καὶ Βυζαντινό,καὶ καλλιτεχνικό,καὶ τοῦ κάνουν ἀναλύσεις ἐπὶ ἀναλύσεων οἱ μουσικολόγοι,καὶ τραβᾶς τὰ μαλλιὰ σου νὰ βγάλεις ἄκρη.Δὲν ὑπάρχει καμία ἄκρη. Διότι ἠ βάση τοῦ καλλιτεχνικοῦ σκεπτικοῦ τοῦ κου Θεοδωράκη δὲν εὶναι μουσική.Εἶναι συγκολλητική.

  ReplyDelete


 36. Ὁ κος Θεοδωράκης μὲ διεστραμμένο,κατὰ τὴ γνώμη μου, σκεπτικό,αὐθόρμητο καὶ ὑπολογισμένο μαζί, ἔφτιαξε μὲ πολλὴ τέχνη καὶ δυναμισμὸ ἕνα ταψὶ γαλακτομπούρεκο μὲ γαλλικές πατισερί καὶ δυόσμο,καὶ τἀ σέρβιρε στὸ ἑθνικό τραπέζι.Σοῦ λέει-γιατί,δὲν πάει, παρακαλῶ,σταφύλι μὲ τὴ φέτα;;Ἑλλάδα καὶ Τουρκία δὲν εἶναι τὸ σταφύλι μὲ τὴ φέτα;;

  Ἑδῶ ὅμως ἔχεις ὑψηλῆς ποιότητος Μακεδονική σαλάτα.Ἕχοντάς την γιὰ ἐθνικό σου ὕμνο,ἡ Μακεδονική Σαλάτα,σὲ στιγμές έθνικῆς κρίσης,θὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν ἡμερήσια διαταγὴ τοῦ Κεμάλ στὴ μάχη τοῦ Σαγγαρίου--Πίσω ἀπὸ τὶς γραμμές μας,δὲν ὑπάρχει πατρίδα!!! Αὐτὸ εἶναι τὸ κουμποῦρι τοῦ κου Θεοδωράκη.Στὸ δίνει, καὶ σοῦ λέει,ἤ τινάζεις τὰ μυαλά σου στὸν ἁἐρα, ἤ καθαρίζεις ὅποιον βρεῖς μπροστά σου.Ἑ,μπροστά σου ὁ πρῶτος ποὺ βλέπεις εἶναι ὁ Τοῦρκος.Παλιότερα, ἦταν ὁ Γερμανός,ὀ Χίτης,ὁ Χωροφύλακας,ὀ Ἄγγλος ὅμως...ἐ,ὄχι δά! Αὐτὸς,εἶναι κύριος!Τί θὰ κάνεις ὅμως ἄν ὁ Ἅγγλος κύριος σοῦ πεῖ, ἀνέλπιστα, περάστε ἀπέναντι,σέρ,καὶ καθαρίστε;; Ὁ κος Θεοδωράκης διευκρίνισε ὅτι ἐννοῦσε τοὺς Εὐρωπαίους, ἀορίστως.Δὲν τὸν πιστεύω καθόλου.Νομίζω πῶς ἐννοοῦσε ὅποιον πάρει ὁ Χάρος.Καὶ τὸ κοινὸ καταχειροκρότησε τὸν τιμημένο πρεσβύτη,ἀναγνωρίζοντας στὸ πρόσωπό του τὸν ἐπαναστάτη ποὺ ἐπαναστάτησε ἐναντίον τῆς κοινωνίας καὶ καταχειροκροτεῖται ἀπὸ τὴν ἴδια, τὴν Σπαρτιάτικη, Δωρική, Κρητική,ἑλληνικὴ κοινωνία,ποὺ ἀναγνωρίζει τοὺς λεβέντες ποὺ τῆς πήγανε κάποτε κόντρα γιατί ἦταν παλληκάρια.Ὅσους ἀπέμειναν,δηλαδή.Τιμή,λοιπόν,στὰ ἔνδοξα γηρατειά,ποὺ δικαιοῦνται νὰ ποῦν καὶ καμιά κοτσάνα.Ἑγὼ πιστεύω πὼς δὲν εἶναι καθόλου κοτσάνα.Πιστεύω πὼς ὁ κος Θεοδωράκης εἶναι πανέξυπνος, καὶ ξέρει πάρα πολύ καλά τί λέει. Αὐτὸ τὸ καλάσνικωφ δὲν μοῦ ἀρέσει καθόλου.Μοῦ θυμίζει τὰ βοηθητικὰ σώματα στὰ μετόπισθεν,ποὺ ἐκτελοῦν τοὺς δειλοὺς καὶ τοὺς λιποτάκτες.

  ReplyDelete
 37. Εμ πέστα ἔτσι ἁπλά καί ἀναλυτικά γιά νά καταλάβω καί ἐγώ πού δέν καταλαβαίνω ὅσα ἡ κουτσή Μαρηώ...

  Κυνηγᾶς μήπως τήν οὐρά σου; Τί περικοκλάδες γράφεις; Κάνεις μιά ἀνάλυση μέ ὅρους αἰσθητικῆς ( ὅπου ὁ καθένας μπορεῖ νά ἐκφράσει ὅτι θέλει γιά τόν κάθε Μίκη) γιά νά βγάλεις πολιτικό -μικροπολιτικό συμπέρασμα; Μήπως μόνος σου ἀναγορεύεις τόν Θεοδωράκη σέ ἐθνικό συνθέτη γιά νά τοῦ βάλεις καί ἕνα καλάσνικοφ στό χέρι μετά γιά νάχεις νά γράφεις;

  Ἤ ἔχεις τίς ὅποιες ἐπιφυλάξεις γιά τό ἔργο του καί τίς ἐκφράζεις και μαγκιά σου, ἤ ἀπό τήν ἄλλη σέ ἐνοχλεῖ ἡ ἀναφορά του στό καλάσνικοφ καί κριτικάρεις αὐτό τό πρᾶγμα. Ἐσύ δέν λές οὔτε τό πρῶτο οὔτε τό δεύτερο, ἄρα δέν λές τίποτε. Μέ λογική προκρούστεια καί πολύ θόρυβο μαζύ βγάζεις τήν Μαργαρίτα τή Μαργαρώ ὅτι κρατάει κουμπούρι...Δηλαδή ἄν ἔκανε κάποια στιγμή ἄλλη δήλωση ( πχ θέλω νά πάω νά προσφέρω ἕνα λουλούδι στόν Τσίπρα ἐπειδή ἔσωσε τήν χώρα ἀπό τόν γκρεμό... καί τόν ἔχω ἱκανό νά τό κάνει...) θά ἔλεγες τά ἴδια ἤ ὅτι ἡ Μαργαρίτα ἡ Μαργαρώ κρατάει κλαδί ἐληᾶς... Ἄλλα ντάλλα τῆς Παρασκευῆς τό γάλα...

  Ἀκόμα δέν κατάλαβα πῶς συνδυάζει ἡ Μαργαρίτα ἡ Μαργαρώ τό μπουζούκι μέ τήν λόγια ποίηση...Ἄλλο φασούλι ἐτοῦτο ἡ λόγια ποίηση...Δηλαδή τά λόγια τῆς Μαργαρῶς ( τιῦ ἴδιου τοῦ Μίκη), ἤ τοῦ " Βρέχει στή φτωχογειτονιά" ( Τ. Λειβαδίτης) εἶναι λόγια ποίηση; Ε δέ πᾶ νάναι...ἐγώ μιά χαρά μπορῶ καί τό τραγουδάω

  ReplyDelete
 38. "Ἁπαντῶ στὸν Ζαρατοῦστρα - μὲ τὸ νὰ γράφονται γιὰ συγκεκριμένο κοινὸ ποὺ ὁνομάζεται ἑλληνικὸς λαός."

  Ἐννοεῖς ὅτι δέν γράφονται γιά ὅλο τόν κόσμο καί ἐξ αὐτοῦ τεκμαίρεται ὅτι εἶναι πρόσκληση γιά κουμπούρια;

  Ξέρεις πόσοι καλλιτέχνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχουν τραγουδήσει Μίκη; Θά χάσουμε τό μέτρημα .. Προσωπικά ξεχωρίζω τήν λιγότερη γνωστή τήν Φινλανδή Arja Sajonmaa ( https://www.youtube.com/watch?v=SA3c-SAABrk&list=PLB6CA0CC8EE345294 ).

  ReplyDelete
 39. Ὡς γνωστόν,στὸν στρατὸ καὶ ἄλλους παρόμοιους ὀργανισμούς ἀναπαράγεται ἀλλὰ καὶ ἀναδιατάσσεται ἡ κοινωνικὴ ἱεραρχία τῆς κάθε χώρας.Πολὺ σωστὰ ὁ ἱστορικὸς Γιῶργος Μαργαρίτης στὴ δίτομη Ἱστορία τοῦ ἐμφυλίου πολέμου τοῦ ἑλληνικοῦ τόνισε τὴν σημασία τοῦ πολέμου στὸ μέτωπο τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ ποὺ θὰ στελέχωνε πολύ γρήγορα τὸν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

  Ὁ Μαργαρίτης τόνισε τὴν σημασία τοῦ κατώτερου ἀξιωματικοῦ γιὰ τὸν δύσκολο ἐκεῖνο πόλεμο. Μαζὶ μὲ τὴν σημασία τοῦ κατωτέρου ἀξιωματικοῦ, βασικά, τοῦ ἔφεδρου, δὲν ξέρω ἄν ἐτόνισε ἀρκετὰ καὶ κάτι ἄλλο-τὸ ὅτι δίπλα στοὺς κινδύνους, τὰ αἴματα, τοὺς ἀκρωτηριασμούς καὶ τὰ παγώματα τῶν ποδιῶν,ὁ κάθε ἕνας ποὺ εῖχε μάθει λίγα γραμματάκια, καὶ ἦταν ἔφεδρος,βρέθηκε νὰ ἔχει, ἐφόσον διέθετε καὶ τὰ σχετικά ψυχολογικὰ προσόντα,πάρα πολὺ μεγάλη ἐξουσία στὰ χέρια του.

  Αὐτοὶ οἱ ἔφεδροι ἀπετέλεσαν τὴν ῥαχοκοκκαλιά τοῦ ΕΑΜ, ἔχω τὴν ἐντύπωση.Ἁλλὰ μιὰ παρόμοια διαδικασία άνάδειξης νέων σχετικά μορφωμένων διὰ τοῦ ἐθνικοῦ στὴν ἰδεολογία καὶ τὴν πράξη εἶχε ἀσφαλῶς ἤδη ἐδραιωθεῖ ἐπἴ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Μεταξᾶ.Κατὰ κάποιον τρόπο,ἡ ΕΟΝ ὁδήγησε στὴν ΕΠΟΝ, καὶ τὸ μέτωπο τῆς Ἁλβανίας στὸ ΕΑΜ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ΕΑΜ υπήρξε μεγάλη κοροϊδία. Να φανταστείς ο Ναπολέων Ζέρβας κατάλαβε τί κρυβόταν από πίσω, όσα κερδίθηκαν στους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α' Παγκόσμιο θα περνούσαν στα χέρια του Τίτο και των Βουλγάρων και θα τους είχαμε σήμερα στο Αιγαίο. Και κορόιδεψαν κόσμο και κοσμάκη επειδή ήσαν αγράμματοι και δεν ξέραν τις διακηρύξεις να διαβάσουν. Έτσι ήταν και ο προπάππους μου που ταν ΕΑΜίτης μέχρι τέλους. Ο ένας στον Ζέρβα(παππούς μου) και ο άλλος στο ΕΑΜ(προπάππους μου) κι όμως για το ίδιο ιδανικό ματώσανε αμφότεροι. Για μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Πατρίδα. Για να έχουν οι υιοί των ένα καλλίτερο μέλλον και να μην εξαρτιόνται από τα Ψυχικά, τις Φιλοθέες και τα Κολωνάκια. Και δυστυχώς, αμφότεροι ουδέποτε είδαν το όνειρό των πραγματικότητα, ούτε ο Κομμουνιστής προπάππους μου, ούτε ο Βασιλικός(ουδέποτε Δεξιός, ουδέποτε Καραμανλικος, τον θεωρούσε προδότη!) παππούς μου. Και όμως "όλως περιέργως" αυτοί οι οποίοι εθεωρούντο και θεωρούνται προδότες από αμφοτέρους νίκησαν στον Εμφύλιο. Τραγωδία, ναι.

   Delete
 40. Οἱ ἱεραρχίες λοιπὸν ποὺ διαμορφώνονται στὸν στρατὸ καὶ σὲ παρόμοιους ὀργανισμούς μποροῦν νὰ κρατήσουν μιὰ ζωή.Ἕνας λογαγὸς μπορεῖ νὰ πσραμείνει λοχαγὸς γιὰ τοὺς πιστούς του ἄντρες πολὺ μετά τὸ πέρας τῆς θητείας.Θέλω νὰ συνεχίσω τὸ σκεπτικὸ μου, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζω φτάνω στὸ ζουμί.

  Ὁ κος Θεοδωράκης συνελήφθη ἐπί Χοῦντας μεταμφιεσμένος νομίζω σὲ συνταγματάρχη.-Γιατί φόρεσες τὴν τιμημένη στολή τοῦ Συνταγματάρχου τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ;τὸν ῥώτησαν αὐτοὶ ποὺ τὸν συνέλαβαν.
  -Ἁπὸ μετριοφροσύνη, ἀπάντησε μὲ χιοῦμορ.

  Θέλω λοιπὸν νὰ σιγουρευτῶ ὅτι ἡ ἄτυπη ἵεραρχία ποὺ προανέφερα δὲν κάνει τὸν κο Θεοδωάκη ἄτυπο Στρατηγό σήμερα.Θυμᾶστε τὸν κο Κωνστναντινουπολίτη μὲ τὶ εὑκολία ἔλεγε πὼς θὰ τουφέκιζε ἀναρχικούς-δηλαδὴ,θὰ ἦταν σὲ ἕναν πόλεμο ἀξιωματικὸς,κομισάριος ἤ στρατοδίκης ποὺ θὰ ἔβαζε ἄλλους νὰ τὸ κάνουν.Ἑ,θέλω νὰ σιγουρευτῶ ὅτι ὁ κος Θεοδωράκης δὲν ἔχει τὴν ἴδια ἐπιθυμία καὶ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τὸ πράξει.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καταλαβαίνεις ποίον ρόλο επιτελούν οι αναρχικοί; Όπως και ποίον ρόλο επιτελούσε η Χρυσή Αυγή μέχρι το 2012; Μήπως διαίρε και βασίλευε; Μήπως Κωνσταντινουπολίτη σπάσε την κεφάλα του Κωσταντή επειδή κάποιος κάπου σε ένα γραφείο τον βάφτισε εχθρό σου και Κωσταντή ομοίως τσάκισε τα πλευρά του Κωνσταντινουπολίτη γιατί για κάποιον ανεξήγητο λόγο είναι...φασισταριό. Και ποίος νικά στο τέλος την στιγμή που εμείς, δύο νεαροί, ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, σπάμε τις κεφαλές αλλήλων αντί να ενωθούμε υπό την Πατρίδα και μόνον; Μήπως ο κΥνοβουλευτικός δικομματισμός; Μήπως ο ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ Δημοκρατικός δυισμός Δεξιάς-Αριστεράς για να χτυπιούνται πάντοτε αναμεταξύ των τα δύο Σοσιαλιστικά αδέρφια(Φασίστες-Κομμουνιστές) για να νικάνε οι Φιλελεύθεροι Δημοκράταροι; Μετά με αναρχικούς και Εθνικιστές λακέδες τί προκοπή γυρεύεις; Ο ίδιος ο Κουσουμβρής τα λέγει στο βιβλίο του, υπάρχει στο scribd δες το.

   Delete
  2. Την ίδια στιγμή που οι Μουσουλμάνοι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, τραγουδούν "λα ιλά ιλα αλλάχ", εμείς σκοτωνόμεθα αναμεταξύ μας γιατί ο ένας είναι το "παλιοκομμούνι" και ο άλλος το "φασισταριό". Ποίος νικά, κανείς από τους δυό μας πάντως. Υπαρχει υπαρκτός Κομμουνισμός; ΟΧΙ. Υπάρχει υπαρκτός Φασισμός. ΟΧΙ. Υπαρχει υπαρκτός Φιλελευθερισμός; ΝΑΙ. Ως αντίδραση ενάντια σε ποίον εμφανιστήκανε οι ιδέες μας; Ενάντια στον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ. Όμως εμείς πάλι τρωγόμαστε αναμεταξύ μας...όσο οι άλλοι ψάλλουν "λα ιλα ιλα αλλάχ" και είναι σαν μία γροθιά ενωμένοι μακρυά από μετα-Αναγεννησακές πολιτικές προκαταλήψεις. Ε, πώς να μην τους ανήκει το μέλλον μετά, ειδικά όταν γεννοβολούν 5-6 παιδιά, όπως κάναμε εμείς παλιά που μόνον την Ορθοδοξία είχαμε ως Πολιτικό Οδοδείκτη;

   Delete
 41. Θὰ πῶ καὶ κάτι τῶρα τελείως ἀτεκμηρίωτο. Ἡ ἐντύπωσή μου εἶναι πὼς ὅ Νῖκος Ζαχαριάδης παρὰ τὰ διάφορα παράξενα, ὄταν γύρισε ἀπὸ τὸ Νταχάου καί εῖδε τί εἴχε γίνει κατὰ τὴν ἀπουσία του, βιάστηκε βέβαια νὰ ἀποκηρύξει τὸν Βελουχιώτη.Ἁλλά ὕπόθεσή μου εἶναι ὅτι εἶδε ἕναν πολύ μεγάλο ἀριθμό ἀπὸ δασκάλους, δημοσίους ὑπαλλήλους κ.λπ.κ.λπ.ποὺ εἶχαν ἀποκτήσει θέση μέσα στὸν κομματικό μηχανισμό τοῦ ΚΚΕ καὶ ποὺ δὲν ἦταν καθόλου, μὰ καθόλου κομμουνιστές. ῌταν ἀγνοί ἐθνικιστές καὶ μέ κάποια στρατιωτικὰ προσόντα κάποιοι.Σὲ αὐτοὺς λοιπόν δὲν εἶχε ἐμπιστοσύνη.Ὑποθέτω ὄχι μετὰ βεβαιότητος ὅτι τὸ σχέδιο τοῦ Ζαχαριάδη ῆταν ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ περιγράφεται στὸ σχέδιο Λίμνες-νὰ κόψει τὴν Β.Ἑλλάδα ἀπὄ τἤν Παλιὰ Ἑλλάδα καὶ νὰ τὴν κολλήσει στοὺς Βόρειους Γείτονες.Πράγμα τοὐλάχιστον λογικοφανές.

  Πῶς νὰ ἐμπιστευτεῖ σὲ ἀνθρώπους ὑπερεθνικόφρονες τὴν διεκπεραίωση τῆς ἀπόσπασης μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας;;

  ReplyDelete
 42. Μήπως τελικά αυτό που γίνεται από το κατεστημένο είναι οι Κομμουνιστές να...σοσιαλδημοκρατικοποιούνται και οι Φασίστες-Εθνικιστές να...δεξιοποιούνται; Γιατί οι Κομμουνιστές τελευταία βάλλουν κατά του φύλου, Έθνους και της Οικογενείας υπό την σκεπή των αντίφα. Οι δε Φασίστες βάλλουν κατά του Μαρξ και του...Σοσιαλισμού(!) ενώ δείχνουν μία συμπάθεια για τους λεγόμενους Δεξιούς. Δηλαδή οι Κομμουνιστές επηρεάζονται από τους Αντίφα και οι Φασίστες από τους Ακροδεξιούς-Δεξιούς. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο παρατηρώ, πλην της Χρυσής Αυγής βέβαια που από το 2012 και μετά παραδέχονται ανοικτά την Ιδεολογία τους(κράμα Εθνικοσοσιαλισμού και Φασισμού) όπως βέβαια και το ΚΚΕ, άλλωστε Κομμουνιστές και Αντίφα μισιούνται θανάσιμα. Ίσως και να μην ισχύει αλλά κάτι τέτοιο παρατηρώ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἵσως κἀνουνε προθέρμανση μεταξύ τους γιὰ νὰ πᾶνε μετὰ νὰ τὴν πέσουνε σὲ ἄλλους.

   Delete
 43. Καθηγητά για το Βρετανικό UKIP, τί γνώμη έχετε;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι κάτι ανάλογο των Εθνικιστικών κινημάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης εντός Αγγλοσαξωνικών κοινοβουλευτικών πλαισίων;

   Delete
  2. Εγώ έτσι το βλέπω πάντως. Εθνικιστικό-Πατριωτικό.

   Delete
 44. Πάρα πολύ καλό και επιμορφωτικό άρθρο. Αξίζει να το δείτε:


  http://vizantinaistorika.blogspot.ch/2016/06/blog-post_9.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 10, 2016 at 4:31 AM

   Διάβασε και εσύ κάτι χρήσιμο για σένα, για να κατανοήσεις καλύτερα το «Βυζάντιο» και ξεκολλήσεις από τη δυτική λαίλαπα. (από το ίδιο σάιτ)

   Βυζαντινή Αυτοκρατορία -ή Βυζαντινή Πολιτεία;


   http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/06/blog-post.html


   «Σχετικά με το βιβλίο «The Byzantine Republic: People and Power in New Rome», Αντώνης Καλδέλλης, Harvard University Press
   Τα διδακτικά βιβλία λένε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια θεοκρατική απολυταρχία ενώνοντας εκκλησία και κράτος κάτω από έναν παντοδύναμο αυτοκράτορα, ο οποίος θεωρούταν από τους Βυζαντινούς ο αντιβασιλέας και ο εφημέριος του Θεού. Δεν βγάζει νόημα αυτό, λέει ο Αντώνης Καλδέλλης, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο του Οχάιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακόμη και της Ρωμαϊκής Πολιτείας (Republic). Η πολιτική της ιδεολογία ήταν θεμελιωδώς κοσμική και στηριζόταν στην αρχαία Ρωμαϊκή ρεπουμπλικανική πεποίθηση ότι η κυβέρνηση υπάρχει για να εξυπηρετεί το κοινό καλό. Οι άνθρωποί της δεν είχαν πλέον έννομο ρόλο στην εκλογή των ηγετών ή των νομοθετών, αλλά συχνά έπαιζαν έξω-νομικό ρόλο στην εκλογή ή καθαίρεση Αυτοκρατόρων, των οποίων η νομιμότητα εξαρτιότανε από την δημοτικότητά του, κι όχι στην απαίτηση μιας Θείας ή συνταγματικής ορθότητας. Ως εκ τούτου, οι Αυτοκράτορες κυβερνούσαν με ρεαλισμό κι όχι με φανατισμό, συχνά απογοητεύοντας την εκκλησία και ευχαριστώντας τους ανθρώπους.

   Αυτό είναι κάτι καινούριο για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι κουβαλούσαν την κατηγορία της Βυζαντινής θεοκρατίας περισσότερο από τους Δυτικούς Χριστιανούς, οι οποίοι κουβαλούσαν τις κατηγορίες των Σταυροφοριών και της Ιεράς εξετάσεως. Αλλά η «Βυζαντινή Πολιτεία» του Κύριου Καλδέλλη παρέχει χρήσιμες κριτικές στην μοντέρνα Δυτική πολιτική σκέψη, καθώς και δυσοίωνες, μέσω της ιδέας του για τον προοδευτικό δημοκρατικό τρόπο σκέψεως και που αυτός θα μας οδηγήσει.

   Το βιβλίο του είναι μια ειλικρινώς ρεβιζιονιστική επίθεση στον τομέα των Βυζαντινών σπουδών, οι οποίες έχουν διαιωνίσει τις πανάρχαιες Δυτικές προκαταλήψεις σε αντίθεση με την ιστορική καταγραφή. Ο Καθηγητής Καλδέλλης στοχεύει κυρίως σε ακαδημαϊκούς της δεκαετίας του 1930 και των μιμητών τους, αλλά οι ρίζες της προκαταλήψεως πάνε πιο πίσω με την αντί-Ορθόδοξη προπαγάνδα στον Μεσαίωνα. Οι Ορθόδοξοι Βυζαντινοί αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν την υπεροχή του Πάπα της Ρώμης επί όλων των πραγμάτων (ιερών και κοσμικών), και επέτρεψαν στον Αυτοκράτορά τους να έχει πολλή περισσότερη εξουσία πάνω στην εκκλησία απ’ ότι οι Παπικοί υποστηρικτές μπορούσαν να ανεχτούν. Αργότερα, κατά την διάρκεια του Διαφωτισμού, όταν η Δύση κινήθηκε με στόχο να αποκλείσει την Εκκλησία από την πολιτική, πιστευόταν ότι οι Βυζαντινοί είχαν καθυστερήσει, και θεωρούνταν το χαρακτηριστικό παράδειγμα του «Καισαροπαπισμού», λόγω της εσφαλμένης πεποιθήσεως ότι ο Βυζαντινός Αυτοκράτωρ κυβερνούσε ως Βασιλέας και Πάπας μαζί, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ Εκκλησίας και κράτους».

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 10, 2016 at 4:34 AM


   «Όσο η Δυτική πολιτική σκέψη εξελισσόταν, περισσότερα σφάλματα βρισκόντουσαν στο Βυζαντινό μοντέλο. Από την Αυτοκρατορία έλειπε ένα γραπτό Σύνταγμα με την απαρίθμηση των δικαιωμάτων, ο διαχωρισμός των εξουσιών, οι δημοκρατικές διαδικασίες, ή όποια άλλα ρητά όρια στην εξουσία του Αυτοκράτορος, ο οποίος φαίνεται να κυβερνάει ελέω Θεού ως απόλυτος μονάρχης. Μέχρι τότε, η αυτοκρατορία είχε παύσει να υπάρχει, οπότε οι Δυτικοί χωρίς την γνώση της Ελληνικής ή την πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα δεν είχαν τρόπο να ελέγξουν την ιστορική πραγματικότητα ενάντια στις υποτιμητικές απόψεις του Edward Gibbon και άλλων, από τους οποίους οι Βυζαντινοί χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο εκκινήσεως για την Φιλελεύθερη (Whig) ιστορική σχολή -ο αρχέγονος εφιάλτης του προληπτικού δεσποτισμού, εκ του οποίου ο Δυτικός κόσμος ξύπνησε και προέκυψε. Κάποιοι λόγιοι του 20ου αιώνα έχουν κάνει ορισμένες διορθώσεις στην συμβατική αφήγηση, αρνούμενοι την κατηγορία του «Καισαροπαπισμού» και γιορτάζοντας την Βυζαντινή τέχνη και πολιτισμό, αλλά κανείς δεν έχει πάει τόσο μακριά όσο ο Καθηγητής Καλδέλλης στην επιβεβαίωση της κοσμικής βάσεως της Βυζαντινής πολιτικής ή και στην επίδειξη της τυφλώσεως των Δυτικών ιστορικών, που κατανοούν την πολιτική μόνο σύμφωνα με τον τρόπο σκέψεως του Διαφωτισμού».

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 10, 2016 at 4:37 AM

   «Όλοι μαζί, οι άνθρωποι της Αυτοκρατορίας αυτοαποκαλούνταν Ρωμαίοι. (Ο όρος Βυζαντινοί είναι νεότερη Δυτική εφεύρεση.) Και σε όλο το μήκος αυτοί οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν την Αυτοκρατορία τους ως Πολιτεία, καθώς σε αντίθεση με τις άλλες Αυτοκρατορίες η δική τους δεσμευόταν για το κοινό καλό. Από την αρχή μέχρι το τέλος, οι «Βυζαντινοί»-Ρωμαίοι Αυτοκράτορες όφειλαν να δικαιολογούν τις πράξεις τους, κάνοντας επίκληση, όχι ελέω Θεού ή μέσω επίκλησης του Θείου νόμου, αλλά στο κοινό καλό. Και ο αδιαφιλονίκητος κριτής του κοινού καλού ήταν η Πολιτεία, η οποία περιλάμβανε τους πάντες –την αριστοκρατία, την διοίκηση, τον στρατό, τον κλήρο, και τις διάφορες κοινωνικές τάξεις των ανθρώπων: εμπόρους, βιοτέχνες, αγρότες κλπ».

   Delete
  4. ΥΓ.Ζητῶ ἀπὸ τὸν Γιάννη τὸν Ἕνοχο νὰ πεῖ 1)Ἅν θεωρεῖ ὅτι ἡ φιλοσοφία τοῦ κοινοῦ καλοῦ ἦταν κατὰ τὴ γνώμη του ὑπαρκτή,ζῶσα πραγματικότης στὴν Ἀν.Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία,ἤ ἄν ἦταν ἀπλῶς ἡ κρατική της ἰδεολογία 2)σὲ τὶ διαφέρει τὸ ῥωμαϊκὸ καλὸ ἀπὸ τὸ χριστιανικό καλό, ἄν διαφέρει 3) σὲ τί διαφέρουν αὐτὰ τὰ δύο ἀπὸ τὸ συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ ἤ τοῦ ὅποιου λαοῦ.

   Οἱ δικές μου ἀπαντήσεις.1)ἡ κρατική της ἱδεολογία 2)τὸ χριστιανικὸ καλὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια,ὄχι ἡ ἠθική,καὶ δὲν κάνει διαχωρισμό σὲ ἀτομικό καὶ συλλογικό.3)Στὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει λαός. Ἡ ἔννοια τοῦ λαοῦ εἶναι τὸ κοινό καλό σὰν ἰδεολογία ὄχι τῆς ῥωμαῖκῆς αὐτοκρατορίας, πλεόν, ἀλλὰ τῆς κοινωνικῆς ἀνόδου. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἱδεολογία τοῦ ἐθνικισμοῦ.Γι αὐτὸ ἀκούω ἑλληνικὸ λαὸ καὶ μοῦ γυρνᾶνε τἄντερα.

   Delete
 45. Κωνσταντινουπολίτη γράφεις.Και ποίος νικά στο τέλος την στιγμή που εμείς, δύο νεαροί(ἐγώ...χμ.) ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, σπάμε τις κεφαλές αλλήλων αντί να ενωθούμε υπό την Πατρίδα και μόνον;

  Mὰ δὲν καταλαβαίνεις πὼς αὐτὸ καταγγἐλλω;;Σπᾶμε τὰ κεφάλια ὁ ἕνας τοῦ ἀλλουνοῦ ΕΠΕΙΔΗ λέμε, κάποια στιγμὴ θὰ ἐνωθοῦμε γιὰ νὰ τὰ σπάσουμε τῶν ἄλλων.Στὸ σχολεῖο εἴχαμε μιὰ καθηγήτρια ποὺ βέβαια τραγούδαγε Θεοδωράκη μετὰ μανίας καἴ ἔλεγε πάντοτε Ἕλληνες ἐνωμένοι, ποτέ νικημένοι.

  Μὰ μόνο νικημένοι μποροῦν νὰ εἶναι οἱ Ἑνωμένοι Ἡλίθιοι.Ἅν ἔνωθοῦν οἱ πλανῆτες ποὺ γυρίζουν γύρω ἀπὸ τὸν Ἥλιο,αὐτὸ σημαίνει ὅτι θἄχουν πέσει ὅ ἕνας πάνω στὸν ἄλλο καὶ θάχουν γίνει λιωμένο ούράνιο.Ἡ ἔνωση ἔπεται τῆς ἦττας.Ἑγὼ τὸ πάω παραπέρα - ἡ ἤττα ἔπεται τῆς ἐνώσεως.

  Δύο παραστάσεις εἴδα τελευταῖα παιγμένες ἀπὸ Ἕλληνες μαθητές δραματικῆς σχολῆς. Στὴν πρώτη,ἔμπαινες μέσα στὸ θέατρο καὶ ἀκουγόταν μουσική Θεοδωράκη.Οἱ φοιτητές ἦταν μετὰ βίας 21-22 χρονῶν.Ἥταν παρατεταγμένοι ἐπὶ σκηνῆς σὰν νᾶχε παγώσει ὁ χρόνος.Πρῶτα βγῆκαν κανά-δυο καὶ εἶπαν σὲ κουτσαβάκικο στὺλ πῶς τους ἔλαχε νὰ μπλέξουν μὲ τοὺς ἀντάρτες. Πολύ σύντομα τὸ πράγμα ἐκτραχηλίστηκε.Ἡ κάθε κοπέλα ἄρχισε νὰ χαἱδεύει ἑαὐτὸν καὶ νὰ λέει ὅτι ἐρεθίζεται καὶ τὸ κάθε παλληκάρι ὄτι τοῦ ἀρέσει νὰ εἶναι γκέυ, καὶ ἀκόμα περισσότερο νταβατζῆς. Τὸ κοινό τοῦς καταχειροκρότησε.Στὴν δεύτερη παράσταση,ἴδια μέρα, κάποιοι ἀπὄ τοὺς ὡς ἄνω μαθητές ἐπέδειξαν τὶς ὅμοφυλοφιλικές τους ἰκανόητες ἐπὶ σκηνῆς,τρία ἀγόρια καὶ δύο κορίτσια.Τὸ κοινὸ τοῦς ἀποθέωσε.Ἱδοῦ οἱ Ἕλληνες ἐνωμένοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πού κολλά αυτό ρε Κωσταντή; Μα σε παρακαλώ τώρα. Έλληνες Ενωμένοι = Έλληνες Κίναιδοι; Μα κάνεις κάτι διασυνδέσεις στο μυαλό σου πολύ περίεργες ώρες-ώρες. Επανάσταση δίχως σπάσιμο, καλά το σπάσιμο είναι το λιγώτερο, κεφαλιών δεν γίνεται. Και αναγκαστικά πρέπει να φύγουν οι κεφαλές ή να σπάσουν σαν κούφια ωά, οι κεφαλές εκείνες του λεγόμενου "συνταγματικού-δημοκρατικού τόξου". Όπως είπε και ο μέγας Πλεύρης, ο οποίος παρά τις διάφορες φαντασιώσεις του π.χ. περί Έλληνος Ιησού σπουδαστού Ιατρικής(!!), λέει επικές ατάκες. Μία από αυτές είναι η εξής σοφή:

   Το Σύνταγμα είναι καλό αρκεί...να είναι καλός ο Συνταγματάρχης!

   Delete
 46. Εγω διαβαζω τον Κιτσικη με ταραζουνε αφτα πο λεει και προσπαθω να κανω πραξη στη ζωη μου καποια πραματα !!! Τα μπλα μπλα χαρισμα σας !!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είσαι πολύ γενναιόδωρος φίλε Μάκη!

   Delete
 47. Ὁ μῦθπς τοῦ ἐθνικισμοῦ συνοψίζεται στὸ θέατρο.Ὅλες οἱ τάξεις τοῦ βασιλείου,ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὶς μεταξὺ των διαφορές,καθονται ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς Ἀκρόπολεως καὶ παρακολουθοῦν τὸν Μεγαλέξαντρο νὰ πολεμᾶ τὸν κατηραμένον ὅφι,ἤ τὸν Ἅη-Γιώργη,ἤ τὸν Ἁπόλλωνα νὰ σφάζει τὸν Δελφικό Πύθωνα.Ὁ Ἅη-Γιώργης εἶναι ὅ ἐχθρός.Πιθανόν τὸ λαϊκό θέατρο τῶν Βασίλη Ῥῶτα καὶ Γιώργου Κοτζιοῦλα,ποὺ περιόδευε στὴν Ἑλεύθερη Ἑλλάδα,κατ'ἀπομίμησιν ἴσως τοῦ σοβιετικοῦ Ἁγκίτ-Πρόπ,νὰ ἦταν σεμνώτερα καὶ κατά τι ἀληθέστερα τοῦ σημερινοῦ Ἁγκὶτ Πορνό.Ἣ ἰδέα ὅμως παραμένει ἡ ἴδια ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς Ἐορτῆς τοῦ Ἁνωτάτου Ὅντος τοῦ Ῥοβεσπιέρρου,ὁργανωμένης ἀπὸ τὸν Νταβίντ.Παρεμπιπτόντως,Κων-πολίτη,ἀπὸ τοὺς πίνακες τοῦ Νταβὶντ κατάγεται ἐν πολλοῖς ἄν δὲν κάνω λάθος ὁ ναζιστικός-καλούμενος,πλέον-χαιρετισμός.Καλούμενος,διότι βλέπω ὅτι ἐδίδετο κάποτε καὶ στὰ Ἀμερικανικὰ σχολεῖα.

  Μόνο ποὺ ὁ Βιλαμόβιτς,ἐθνικιστής γαρ,ποὺ ἔτσι πίστευε για τὸ ἀττικό θέατρο,ἔγραφε στὸν Ντέρπφελντ,ἀρχαιολόγο ποὺ ἔσκαβε πρώτη φορά τὸ Διονυσιακό θέατρο στὴν πλαγιά τῆς Ἁκρόπολης-καὶτοῦλεγε-ΠΡΕΠΕΙ νὰ βρεῖς κυκλική ὁρχῆστρα,κυκλικές κερκίδες.Ὅλα πρέπει νἄναι κυκλικά - ὁ κῦκλος σὰν σύμβολο ἱσότητος,ὅλα ἱσαπέχουν ἀπὸ τὸ κέντρο.

  Μὰ ὁ Ντέρπφελντ δὲν ἔβρισκε τέτοι οπράγμα.Οὔτε βωμός ἐβρέθη στὸ κέντρο,οὔτε ὁρχῆστρα τελείως κυκλική.Γιατί;;Διότι στὴν πραγματικότητα,τὸ κυκλικό,νεοκλασσικό θέατρο(σώζεται μιὰ ἀπόπειρα κατασκευῆς τέτοιου θεάτρου κοντά στὴν Ἀκρόπολη)φτιάχνεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν στὸ μυαλό τους τὸ ἱταλικὸ θέατρο,ποὺ χωρίζει τὴν κοινωνία σὲ βασιλιά, βασίλισσα, ἄντρες, γυναῖκες, παπάδες, ἀριστοκράτες, ἀστοὺς καὶ λαουτζίκο.Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ βγάλει ἀπὸ τὸ κεφάλι του κανείς διὰ θεατρικῆς λοβοτομῆς.

  Σημ.Τὰ περί Ντέρπφελντ καὶ Βιλαμόβιτς τὰ ἄκουσα ἀπὸ τὴν καθηγήτρια κα Μπριζίτ Λὲ Γκέν καὶ δὲν κόβω τὸ κεφάλι μου ὅτι κάτι δὲν μεταφέρω τελείως σωστά.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι ενδιαφέροντα τα όσα λες. Μου θυμίζει ο κύκλος ένα αρχαίο σύμβολο. Το είδα προσφάτως σε ένα ιστολόγιο ενός Εθνικοσοσιαλιστού εωσφοριστή(γίνεται Εθνικοσοσιαλιστής χριστιανός; ας γελάσω). Ουροβόρος όφις ήταν το σύμβολο και στο κέντρο αυτού το σύμβολο της ανισότητος. Η αιωνία ανισότης με λίγα λόγια. Τώρα πώς από την μονοθεϊστική θρησκευτική έννοια "Έν τό Πάν" δηλαδή με λίγα λόγια το αντίστοιχο του Ισλαμικού "la ilaha illallah", κατήντησε το καημένο το φιδάκι εωσφορικό σύμβολο στα αρρωστημένα από δίψα για αδηφάγο εξουσία μυαλά των της αριστεράς ατραπού τέκνων, είναι τουλάχιστον άξιον απορίας. Όφις και Αετός. Δύο αιώνιοι εχθροί. Άραγε τυχαίο εστί το γεγονός ότι αποτελούν σύμβολα δύο διαφορετικών εκ βάθρων κοσμοθεωριών. Του Εωσφορισμού ο πρώτος και του Χριστιανισμού(ειδικά δε της Ελληνωρθοδοξίας) ο δεύτερος. Σίγουρα όχι. Όμως ο Αετός είναι εκείνος που στην τελική αρπάζει τον όφη, όπως έδειξε και ο Οιωνός. Δεν είναι τυχαίο το βρίσιμο που έχω φάει και τρώω από πλείστους Εθνικοσοσιαλιστές σχετικά με το "κιτρινόμαυρο ανατολίτικο πουλί μου", τον δικέφαλο της Ρωμανίας και της Ορθοδοξίας δηλαδή. Εάν δεν υπήρχε η Αναγέννηση δεν θα υπήρχαν ούτε "Μαύρα Τάγματα" ούτε "Τάφοι" ούτε "Κεφαλή τε Οστά". Ως "απάντηση" στον Χριστιανισμό που διδάσκει σεμνότητα και ευάρετο βίο, βγήκαν τα κτήνη των καταραμένων σκυλοσόφων της Αναγεννήσεως και τα ρίξανε στα εγκεφαλικά ναρκωτικά της εποχής. Της Καμπάλλες και τους αποκρυφισμούς. Τελικά μήπως όντας τέτοια νοητική δυσωδία δύναται μόνον με μία άκρως φανατική μονοθεϊστική αβρααμική θρησκεία να ξεπλυθεί;

   Just my morning thoughts, just saying...

   Delete
  2. *ενάρετο βίο
   **όντως(όχι όντας)

   Delete
 48. Νομίζω πὼς ὁ Κωσταντῆς εἶναι στὸ παρὸν ἱστολόγιο ὅσο ἀπαραίτητη ἦταν ἡ Πυθία στοὺς Δελφούς. Εὖγε! Ὅσο γιὰ τὸν Πλεύρη, πράγματι εἶναι καταπληκτικὸ τὸ χιοῦμορ του ὅταν λέγει: "Τὸ Σύνταγμα εἶναι καλὸ αρκεῖ νὰ εἶναι καλὸς ὁ Συνταγματάρχης!" Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητά η γραμμή μεταξύ μπουρδολογίας και Σοφίας είναι πάντοτε και θα παραμείνει ισχνή...

   Delete
  2. Και αυτό το τελευταίο μου σχόλιο είναι απόρροια εν μέρει, των δικών σας λεγομένων Καθηγητά. Μασκότ ή Πυθία; Μήπως η Πυθία ήτο μία Ιερή Μασκότ; Σάματι δεν είναι οι σημερινές μασκότ, οι Πυθίες των άμυαλων οπαδικών μαζών; Για αυτό σας λέω Καθηγητά, ισχνοτάτη εστί η μεταξύ μασκότ τε Πυθίας γραμμή...

   Delete
 49. Νομίζω πὼς τὸ καλύτερο γιὰ τὸν κο Θεοδωράκη θὰ ἦταν νὰ ἀφήσει στὴν ἄκρη τὸ καλάσνικωφ καὶ νὰ ξαναπιάσει τὸ στυλό.Τὸ πρόβλημα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ χώρου ἀπὸ μουσικῆς πλευρᾶς(μουσικὴ ἦταν γιὰ τοὺς ἀρχαίου κάτι εὐρύτερο τῆς ὀργάνωσης τῶν ἤχων)εἶναι ἠ συνάντησή του μὲ τὴν Δύση.Ἡ ἀρχὴ στὸν ἑλληνοτουρκικὸ χῶρο εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ Ἁριστοτέλους-τὀ ἔργο τέχνης νὰ εἶναι αὔταρκες,σὰν ζωντανὸς ὁργανισμός(π.χ.ὁ Παρθενώνας τοῦ Ἰκτίνου,ποὺ τόσο καλά ἐντοπίζει ὁ κος Θεοδωράκης στὶς συνεντεύξειςτου.Ἡ ἴδια ἀρχὴ ὑπάρχει σὲ ἕνα δημοτικὸ τραγοῦδι, ἑλληνικὸ ἤ τούρκικο,καὶ σὲ ἕνα λουλοῦδι-μὲ τὴ διαφορά,βέβαια,ὅτι τὸ λουλοῦδι εἶναι τέλειο,ὅπως λέει καὶ ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο.

  Στὴν Δύση,πάλι,ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα τοῦλάχιστον, ἡ μουσικὴ ἀρχὴ εἶναι ἡ θεματικὴ ἀνάπτυξη,ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν ὁργανικὸ αὐτοσχεδιασμό,καὶ ὑπάρχει καὶ στὰ τεριρὲμ τοῦ Κουκουζέλη καὶ στὶς συμφωνίες τοῦ Μπετόβεν.Ἑπίσης,καὶ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Χάυντν, ἡ τἐχνη τῆς ἐνορχηστρώσεως-ποὺ ὁρίζεουν καὶ τὴν συμφωνικὴ γραφή, καὶ Οἰ δύο.Στὸ τελευταῖο νομιζω ἔργοτου,τὴν Ὁδύσσεια, ὁ κος Θεοδωράκης ἀνέθεσε τὴν ἑνορχήστρωση σὲ μιὰ ξένη κυρία ποὺ ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὴν Ἑλλάδα.

  Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη,τὸ πάντρεμα Ἑλληνοτουρκικῆς ὁλότητος καὶ δυτικῆς ἀρχῆς 1)θέματικὴ ἀνάπτυξη-2)ἐνορχήστρωση δὲν τὄλυσε ἀκόμη ὁ κος Θεοδωράκης,μὲ ἀποτέλεσμα μέχρι στιγμῆς νὰ ἔχει ἀφήσει σὰν μουσικὴ παρακαταθήκη ἔνα εἶδος νόθο, ἀλλὰ μὴ νόμιμο-τόσο στὰ τραγοῦδια του, ποὺ δὲν καλύπτουν τὴν ἀρχὴ τῆς ὁλότητος, ὅσο καὶ στὰ συμφωνικά του ἔργα.Στὰ συμφωνικά του ἔργα βἐβαια ἐμπνέεται ἀπὸ μοντέρνους συνθέτες ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν ἀρχὴ τοῦ κολλάζ καὶ τῆς παράταξης ὐλικοῦ μᾶλλον, ἀντί τῆς αὐστηρὰ θεματικῆς παραλλαγῆς.Ὅμως σὲ μᾶς λείπει ἡ βάση.Ἡ τάσημας ὡς κουλτοῦρα νὰ τρέχουμε κατεὐθείαν στὸν μοντερνισμὸ χωρὶς βάσεις δημιουργεῖ ἕνα ἄγχος νὰ προλάβουμε,ποὺ,γιὰ τοὺς φιλόδοξους ποὺ δὲν ἔχουν τὶς βάσεις,δημιουργεῖ ἕνα κακό παράδειγμα,νὰ φτιάχνουν ἔνα ἀλαλούμ, ἕνα πράγμα Μπαχ μὲ τυροκαφτερἠ,καὶ μετὰ νὰ προσπαθοῦν νὰ τοῦ δώσουνεγκυρότητα,οἱ μὲν διὰ τοῦ ἐθνικισμοῦ,οἱ δὲ διὰ τοῦ...πορνό.

  Τὸ καλύτερο κουμποῦρι γιὰ τὸν κο Θεοδωράκη εἶναι τὸ χαρτί καὶ τὸ στυλό.Ὁ Σοστακόβιτς,ποὺ τὸν θαυμάζει ὁ κος Θεοδωράκης, εἶχε πεῖ-κι ἄν μοὔκόβαν τὰ χέρια,θἄγ ραφακρατῶντας στὰ δόντια μου τὴν πένα.Γρἀφω πένα κι ὄχιμολύβι, διότι ὁ Σοστακόβιτς ἀπαγόρευε στοὺς μαθητές του νὰ γράφου μὲ μολῦβι.Διὀτι ἔπρεπε νὰ συνθέτουν τὸ ἔργο στὸ κεφάλι τους καὶ ἐπίσης νὰ μὴν παίρνουν πίσω αὐτὸ ποὺ εἴπανε,θὰ προσέθετα.

  Ὅ κος Θεοδωράκης καλεῖται νὰ φτιάξει στὴν πράξη μιὰ μουσικὴ γραμματικὴ ποὺ θὰ κάνει τοὺς δύο λαοὺς νὰ σταθοῦν αὐτόνομα,σὲ σχέση μὲ τὴν Δύση.Ἕτσι θὰ γίνει ὁ Σολωμὸς τῆς ἑλληνοτούρκικης μουσικῆς.Αὐτὸ εἶναι τὸ καλύτερο καλάσνικωφ.Ἁλλιῶς,θὰ ἔχουμε σὰν ὑπόδειγμα εἴτε τὸν..Ῥασκόλνικωφ,τὸν αὐτοκαταστροφικό,εἴτε τὸν Ῥασποῦτιν,τὸν ῥαδιοῦργο θαυματοποιό.Τὀ θαῦμα,δηλαδὴ,τὸ ταλέντο,δὲν ἀρκεῖ.Ἡ ἀπλὴ λογικὴ εἶναι τὸ θαῦμα.Πολλά'ναιτὰθαύματα
  μὰ πιό θαῦμα ἀπ'τὸν ἄνθρωπο,τίποτα.(Σοφοκλής).Σὲ μιὰ τοῦ ἐπιφυλλίδα,ὁ Φῶτος Πολίτης ἐξηγοῦσε ὅτι ὁ Σολωμός κι ἄν δὲν ἔριξε μιὰ τουφεκιά ὁ ὑπέρλαμπρος ἀγωνιστής.Ὁ κος Θεοδωράκης δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ διάφορους αὐλοκόλακες ποὺ ζοῦν ἀπὸ τὴν έθνοκαπηλεία καὶ τὸν σπρώχνουν νὰ γίνει ἀρχηγός τους-δηλαδή,σκιάχτρο τους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθ. κι ἄν δὲν ἔριξε μιὰ τουφεκιὰ ἦταν ὁ "ὑπέρλαμπρος ἀγωνιστής".

   Delete
 50. ...Σὲ ἀντίθετη περίπτωση θὰ γίνουν τὰ ἑξῆς. Τὰ πατριωτάκια μας, ποὺ λέω παραπάνω, θὰ παραλάβουν τὴν κα Βὰν Κλὶντ ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ τοῦ κου Χλαπάτση. Θὰ τὴν πᾶνε στὴν Ἀκρόπολη, θὰ τὴν πάρουν ἀγκαζέ, καὶ θὰ τῆς δείξουν τί ἐδημιούργησε Αὐτὸ τὸ Κτῆνος ὁ Καλλικράτης. Θὰ τῆς δείξουν στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου ἀγόρια καὶ κορίτσια νὰ κάνουν ἀσκήσεις Ἁνωμάλου Ἐδάφους, σὰν καὶ αὐτὲς ποὺ ἔγραψα παραπάνω.Θὰ τῆς ποῦν, Στρατηγῖνα μου, ἱδοὺ ὁ πορνο-στρατός σας.Καὶ ὁ κος Θεοδωράκης θὰ διευθύνει στὸ Ἡρώδειο τὸν Ὕμνο Ἑλληνοτουρκικῆς Λυκοφιλίας, μὲ μουσικὴ δικὴ του, ἐνορχήστρωση τοῦ κου Τσελεμεντέ, καὶ στίχους τοῦ Τούρκου κοσμοπολίτου, νομίζω, ποιητοῦ καὶ ἀγωνιστοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Πρόοδου Ναζὶμ Χιτλέρ. Ποιητικὴ μετάφραση τοῦ κου Ψωναρίδη. Στὸ ἡλεκτρικὸ μπουζοῦκι ὁ λαϊκὸς ὀργανοπαίκτης Ἀλέξης Τσίπρας καὶ στὸ καλάσνικωφ τὸ παιδὶ τῆς ἀγροτιᾶς κος Γιῶργος Καραμπελιᾶς.

  ReplyDelete
 51. Όποιος βάλει κατά των Χριστιανών οφείλει να γνωρίζει ότι η Ανατολική Μεσόγειος τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες υπήρξε ένας μεγάλος κρατήρ όπου υπήρχαν διάφορες θρησκείες και διάφορα δόγματα, τα οποία καθόλου αθώα ή ενάρετα δεν ήσαν, τουναντίον εμπεριείχαν πλήθος μαγειών, εωσφοριστικών δογμάτων και μαύρων τεχνών. Ο Χριστιανισμός αναμφισβήτητα υπήρξε Λύτρωση και Ευλογία ή ακόμη και Ευ-αγγελία ιδίως δε που επικράτησε και κατάφερε να γίνει ένα με την Πολιτική εξουσία. Εγένετο η Ρωμανία. Τώρα για τον Παρθενώνα, φάνηκε η Ορθοδοξία πόσο τον σεβάστηκε όταν μετετράπη σε Ναό της Παναγίας, ούτε κατεστράφη ούτε λεηλατήθη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης ΈνοχοςJune 12, 2016 at 3:21 AM

   Κουράστηκα να απανάτω σε ανιστόρητους. Καμία ιστορική μαρτυρία περί καταστροφής του Παρθενώνα δεν υπάρχει. Επίσης έχει μεγάλη διαφορά ο βανδαλισμός από την ομαλή μετάβαση και τη μετατροπή ενός ναού σε εκκλησία. Άντε αυτά εξήγησέ τα στους έλληνές σου...

   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 12, 2016 at 3:27 AM

   Τους πονάει ρε παιδάκι μου η αλήθεια. Τους πονάει ότι ήδη απο τον 2ο αιώνα μ.Χ. οι ειδωλολατρικοί ναοί στον ελλαδικό χώρο ήταν ερειπωμένοι, όπως μας πρληροφορεί ο περιηγητής Παυσανίας και ότι τους τρώγανε τα σκουλήκια και οι αράχνες. Τι να κάνουμε τώρα; Αυτή είναι η αλήθεια.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 12, 2016 at 3:29 AM

   Τους πονάει που όταν ο παράφρων Ιουλιανός το 362μ.Χ. πήγε στη μέκκα της ειδωλολατρίας, την Αντιόχεια, για θυσίες, ήταν μόνος του αυτός και ο ιερεάς στο ναό του Απόλλωνα και ακριβώς απέναντι οι χριστιανοί είχαν σχηματίσει ουρές για να προσκυνήσουν τα λείψανα του αγίου Βαβύλα. Τι να κάνουμε όμως τώρα; Αυτή είναι η αλήθεια.

   Delete
 52. Tέλος,γιὰ τοῦ Γιάννη τὴν ἄποψη.Ἁπόσα μᾶς εἶχε πεῖ ὁ μακαρίτης ὁ Ἅγγελος ὁ Ἐλεφάντης στὴ Φιλοσοφικὴ σὲ μιὰν ὁμιλία,καὶ ἔχω δεῖ καὶ ἀλλοῦ, δύο εἶναι, πολὺ σχηματικά, οἱ ἀπόψεις γιὰ τὸ ἔθνος-ἡ γαλλικὴ καὶ ἡ γερμανική.

  Τὸ ἔθνος εἶναι ἕνας ντολμάς. Ἡ γέμισή του εἶναι σπασμένα κομματάκια βασιλικοῦ στέμματος καὶ παπικῆς ἤ ἄλλης μίτρας.Τώρα, τὸ γαλλικὸ φύλλο εἶναι λάχανο βραστό (σουκρούτ),λέγεται βολοντὲ ντὺ πὲπλ (λαϊκὴ θέληση),καὶ τὸ λένε ἀ λὰ ῥομαίν-δηλαδὴ φαντάζονται ὅτι μοιάζει μὲ τὴν Ῥὠμη τῆς Δημοκρατίας.Ὁ γερμανικὸς ντολμάς γίνεται μὲ ἀμπελόφυλλο τοῦ Ῥήνου, λέγεται ἀρχαιολατρεία, δὲν περιέχει καμία θέληση τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ μόνο τὴν ἔννοια τοῦ ἱστορικοῦ πεπρωμένου. Ἁπὸ αὐτὸν τὸν ντολμὰ προέρχεται σὲ μᾶς ἡ Ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειος ἱστορικὴ σχολὴ ποὺ κάνει ἑλληνικό ὁ,τιδήποτε ἔχει γραφεῖ στὰ ἑλληνικά,καὶ ἀπὸ τὸν γαλλικὸ λαχανοντολμὰ ἔρχεται ἡ θεωρία τοῦ Γιάννη περὶ κοινοῦ καλοῦ στὴν βασιλεία τῶν Ῥωμαίων.

  ReplyDelete
 53. ..Τώρα ἐδὼ http://ardin-rixi.gr/archives/199107 εἶναι ὁ Γιῶργος ὁ Καραμπελιᾶς στὸ Χλεμοῦτσι καὶ βγάζει λόγο γιὰ τοὺς Παλαιολόγους.Ἑγὼ δὲν ἀντέχω νὰ τὸν δῶ στὸ βίντεο διότι μοῦ θυμίζει τὸν συνταγματάρχη Ποῦλο (ἄλλος συνταγματάρχης, ἔχουμε γεμίσει,πρέπει νὰ πάρουν προαγωγὴ ἐπειγόντως) http://1.bp.blogspot.com/-wP4jBPnas2g/VBQRYR__8tI/AAAAAAAAjLw/bFieQ9OI-co/s1600/%CE%A0%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82.jpgνὰ βγἀζει λόγο ὑπὲρ τοῦ Χίτλερ ἀνάμεσα στὶς στάχτες.

  Ἑμεὶς λοιπόν τὶ γίνεται.Κατὰ κάποιον τρόπο ὁ ἑθνικός ντολμᾶς ὁ δικός μας τρώγεται καὶ δὲν τρώγεται. Διότι πράγματι ὐπάρχει σωματικὴ συνέχεια ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, ὄχι τόσο καὶ ὄχι μόνο διὰ τῆς γλώσσας, ἀλλὰ μέσῳ τῶν Θεσμῶν.Καὶ ὁ νούμερο 1 θεσμός εἶναι ἡ ἐκκλησία, ποὺ ἦταν ὀργανικώτατο μέλος τοῦ ῥωμαϊκοῦ κράτους,πυλώνας τοῦ ὀρθοδόξου μιλλιετιοῦ τῆς ὁθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἀναφαίρετο, ἄν καὶ ἀπείθαρχο, συστατικὸ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους.Ἥδη ἀπὄ τἤν ἐλληνιστικὴ λεγομένη ἀρχαιότητα, καὶ κατὰ κόρον στὴ ῥωμαϊκὴ περίοδο, ὁ βασιλεύς, ἕλλην ἥ ῥωμαῖος, ἐπιχειροῦσε νὰ ἐνοποιήσει τὶς διάφορες πόλεις καὶ περιοχές τοῦ κράτους του ΔΙΑ τῆς λατρείας.

  Τότε, νὰ πηγαίνουν οἱ ἄλλοι στὸν ναὸ καὶ σὺ νὰ παίζεις πλέη στέησιον ἦταν ἀδιανόητο ἄν ἤθελες νὰ παίρνεις μέρος στὰ κοινά. Δὲν ὑπῆρχαν ἐφημερίδες.Ἡ σωτηρία διὰ τῆς ἐκκλησίας ποὺ γράφει ὁ Γιάννης παραπάνω δὲν εἶναι μόνο κόλλημα τῆς ὁρθοδοξίας, εἶναι κόλλημα ΚΑΙ τῆς ἀρχαιότητας ΚΑΙ τοῦ Βυζαντίου ΚΑΙ τῆς Τουρκοκρατίας διότι δὲν γίνεται, φίλε πολῖτα, νὰ μὴν δίνεις τὸ παρὼν.Μὴν λέμε λοιπὸν ἀνοησίες ὅτι ἄλλο ἡ ὀρθοδοξία, ἄλλο τὸ κράτος, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε τὴν ἀλληλοκάλυψή τους.

  ReplyDelete
 54. Ἡ συνέχεια λοιπὸν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ὑπάρχει, μόνο ποὺ αὐτὴ εἶναι ψυχοσωματικὴ,δὲν εἶναι ἔτσι γενικῶς καὶ ὑπερβατικῶς,καὶ ἐκφράζεται θεσμικῶς διὰ τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Τελεία.Καὶ δὲν εἶναι ἔθνος.Εὶναι ΓΕΝΟΣ, δηλαδὴ ἠ βιολογικὴ συνέχεια τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ποὺ λειτουργοῦνται σὲ ἑλληνική γλώσσα.Αὐτοὶ εἴχαν γιὰ βασιλιά τοῦς, αρχηγὸ τοῦ κρατους τους, δηλαδή, πρώτα τὸν ῥωμαῖο, ἔπειτα τὸν Τοῦρκο, καὶ σήμερα ΚΑΝΕΝΑΝ βασιλιά.

  Στὸ ΚΑΝΕΝΑΝ ἔρχεται ὁ ντολμᾶς...διότι ὁ ἑθνικισμός φτιάχνει ὅπως εἴπαμε ντολμᾶ μὲ γέμιση ἀπὸ κομματάκια στέμματος καὶ μἰτρας. Ὅταν φέραμε λοιπὸν τὸν γαλλικό λαχανοντολμὰ, θέλαμε μέσα νὰ ἔχει κομματάκια ἀπὸ σουλτανικό πασουμάκι καὶ λίγο γενάκι ἀπὸ ντερβίση.Ὄμως-τὸν ντολμᾶ δὲν θὰ τὸν τρὠγαμε ἐμείς!!!Θὰ τὸν σερβίραμε στοὒς Γάλλους κ.λπ. γιὰ νὰ μᾶς δώσουνε φράγκα,καὶ νὰ ἔλθουν μὲ τὰ πλοία τους νὰ νικήσουν τὸν Τοῦρκο.Γι αὐτὸ ὁ Μακρυγιάννης στὸ στρατόπεδο τοῦ Γκοῦρα κάτω ἀπὸ τὴν Ἁκρόπολη τραγουδάει

  Ὅ ἥλιος ἑβασίλεψε-
  Ἕλληνά μου.Αὐτὸ τὸ τσακισματάκι ποὺ τὸ θαυμάζανε οἱ βλάκες τῆς γενιᾶς τοῦ Τριάντα εἶναι προτροπὴ στὸ μπουλοῦκι του νὰ ἀναπτύξει θεατρικὸ ταλέντο καὶ νὰ πιστέψει ΣΧΕΔΟΝ ὅτι εἶναι <<<<>>> γιὰ νὰ χαροῦν οἱ Φιλέλληνες.Ἡ μέθοδος Στανισλάβκι ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Μακρυγιάννη.Τέτοια εἶναι ἡ ξεφτίλα μας.

  ReplyDelete
 55. Τέλος, ὅταν καταλάβαμε ὅτι δὲν εἶναι οἱ Γάλλοι, πιὰ, ποὺ θὰ μᾶς δώσουν φράγκα, ἀλλάξαμε φύλλο στὸν ντολμά, βάλαμε ἀμπελόφυλλο τοῦ Ῥήνου, καὶ γίναμε Ῥωμηοί.Τώρα ἡ γέμιση δὲν ἔχει μόνο σουλτανικὸ πασουμάκι, ἀλλὰ καὶ ὁλίγον στέμμα ἀγγλικό. Λιγάκι, ἔτσι, μιὰ σταλιτσα μόνο, γιὰ νὰ πάρουμε λίγα μάρκα ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Ὅταν εἴδαμε πὼς τὰ πάει καλά ὁ Στάλιν, ξαναβάλαμε λαχανοντολμὰ καὶ χωσαμε στὴ γέμιση ὄχι κομματάκια στέμμα, ἀλλὰ ὁλίγον-λιγάκι,μόνο,λιγάκι -καλλυμαῦχι παπαδίστικο,καὶ πάλι ὄχι πολύ,καὶ τὴν τιγκάραμε στὸ γερμανικὸ κράνος.Τώρα ὁ φὸν Καρἀμπελιαν βγάζει τὸ ἐλάχιστο καλλυμαῦχι ποῦχε μείνει, ξαναβάζει ἀμπελόφυλλο τοῦ Ῥήνου καὶ διπλοτυλίγει τὴ γερμανικὴ γεμιση μὲ ῥάσο.Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπὸ. Νὰ βγάλουμε κανὰ φράγκο διὰ τῆς ὑποκριτικῆς μας δεινότητος ἀπὸ τοὺς τοὐρίστες.Καὶ ἀκολουθοῦμε τὴν μέθοδο Στανισλάφσκι-νὰ πιστέψουμε στὸν Ῥόλο εἰλικρινῶς.

  Κωνσταντινουπολίτη, δὲν ξέρω ἄν ὁ Χριστὸς ἦταν Ἕλληνας,ὁ Στανισλάβσκι ὅμως δὲν μπορεῖ, Κωνσταντίν τὸν λέγανε, κάποια σχέση ἔχει, δὲν γίνεται.Ὁ ἀθεόφοβος ὁ κος Θεοδωράκης εἶχε πεῖ,τόσα μαγαζιά δουλέψανε χάρη στὸν Ζορμπὰ μου.Πέστε μου, μετὰ τὸν Ζορμπά, καὶ τὸν ἀνύπαρκτο σχεδόν χορό συρτάκι, ποιός, σὲ ὁλόκληρη τὴν ὑφήλιο, θὰ μᾶς πιστέψει ὅτι δὲν εἴμαστε τεμπελχανάδες!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όπου ύπάρχουν πολλά...αμπελόφυλλα γίνεται η συζήτηση σαρμάς! Αλλάξαμε φύλλο γίναμε Ρωμηοί επειδή δεν μας πετύχανε τα Γαλλικά γιαπράκια. Μάλιστα. Μόνον που η αρχική συνταγή ήταν η Ρωμηοσύνη, με Ρωμαίηκα αμπελόφυλλα πολύ πριν την έλευση των Φράγκων...Δηλαδή με λίγα λόγια, η Ρωμαίηκη συνείδηση προϋπάρχει της Γαλλικότυπης(γραικυλικής) κατά...1500 χρόνια!

   Delete
  2. *Περί Έλληνος Ιησού και μάλιστα σπουδαστού Ιατρικής στην Κώ(!!!), τα λέγει ο Πλεύρης, όχι εγώ.

   Delete
 56. Σημ. Ἁντισυνταγματάρχης ἦταν φαίνεται ὁ Ποῦλος.

  ReplyDelete
 57. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ! Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΑΔΕΡΦΙΑ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οχι αδυναμε Κων/πολιτη..τα παντα διελυσαν οι Αιρετικοι Ορθοδοξοι
   Και οι Ρωσοι δεν ειναι αδελφια μας..αλλα αθλιοι βορειοι χριστιανοποιημενοι ,κριμα που η Αμερικη δεν τους δυελισε ολοκληρωτητα οταν μπορουσε !

   Delete
  2. Ἡ ῥητορεία τῶν ὀργανώσεων μασωνικοῦ τύπου ἀρδεύει ἀπὸ τὸ οἰκογενιακὸ λεξιλόγιο γιὰ νὰ μᾶς κάνει συνένοχους στὸν φόνο τοῦ κοινοῦ μας Πατέρα.

   Delete
 58. Κωνσταντῆ ὁ χειρότερος τρόπος να ὑπηρετήσεις μιάν ἰδέα εἶναι νά τήν ντύσεις με λάθος ἐπιχειρήματα. Και ἐσύ ἔχεις μιάν ἰδιαίτερα ἐνοχλητική ἐμμονή σ’ αὐτό. Ἴσως ἡ θεατρική ἐνασχόλησή σου σε ὠθεῖ να βάλεις σε πράξη ὁποιοδήποτε σκηνοθετικό εὕρημα ( Ναζίμ Χιτλέρ κ.λπ….) Αὐτά ἴσως ἔχουν νόημα στό θέατρο ἀλλά ὄχι στήν περιπέτεια τῆς σκέψης καί τῶν ἰδεῶν. Ἐνῷ κάνεις μιά σωστή περιγραφή τοῦ γιαλαντζί χαρακτῆρα τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους, ἀπό βιασύνη, προχειρότητα ἤ δεν ξέρω και ἐγώ τι ἄλλο… τήν στηρίζεις μέ ἀνήκουστα πράγματα. Τελευταῖα ἀνακάλυψες τόν Μίκη τόν πολεμᾶς σάν ἑθνικό σύμβολο ( ἕνας μουσικός διεθνοῦς φήμης με ἐχθρούς και φίλους εἶναι ὁ ἄνθρωπος και τίποτε ἄλλο …), καλἀ κάνεις, ἀλλά ἔγραψες – σκηνοθετικῇ ἀδείᾳ -τό προβοκατόρικο ὅτι ἔχει διασύρει την Ἑλλάδα στό ἐξωτερικό ( χωρίς να παραθέσης οὔτε ἕνα στοιχεῖο ἐνῷ ὑπάρχουν τόσα πού σε ἀντικρούουν διεθνῶς ) γιά να ὑπερασπισθεῖς μιά σωστή κατ’ ἐμένα θέση, αὐτή τοῦ γιαλαντζί νεοελληνικοῦ ἔθνους. Ε μ’ αὐτό τόν τρόπο καταφέρνεις το ἀντίθετο, χτυπᾶς μόνο τόν μουσικό Θεοδωράκη καί ἀφήνεις την οὐσία τοῦ « ἔθνους» ἀνέγγιχτη …

  ReplyDelete
 59. Τήν ἴδια σαλάτα κάνεις καί μέ τό νά ἀνακατεύεις Ζαμπέλιο καί Παπαρρηγόπουλο. Ἀκοῦς ἐκεῖ « ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειος ἱστορική σχολή» !!! Μά ἡ διαφορά Ζαμπελίου και Παπαρρηγόπουλου εἶναι ἐρεβώδης ὡς πρός τοῦτο: Ὁ πρῶτος, σέ ἀντίθεση με τον δεύτερο δεν ἀναζητᾶ κάποια ἀναλλοίωτα ἐθνικά -ἱστορικά χαρακτηριστικά γιά νά καθορίση το ἑλληνικό ἔθνος. Αὐτή ἡ διαφορά ἀποσιωπᾶται τεχνηέντως. Ἡ ταύτιση τους, ὅπως ἔχει ἐπιχειρηθῆ ἀπό πλείστους ἐπιφανειακούς μελετητές στήν περίπτωση Φαλμεράϋρερ ( κατά πρᾶξη πρόκειται για ἕναν ἀπό τους μεγαλύτερους φίλους τῶν Ἑλλήνων ) εἶναι καί αὐτή λανθασμένη. Παραθέτω ἀπόσπασμα τοῦ Γ. Κακλαμάνη ( ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ )

  «…. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀνεζητήθη ἀκριβῶς αὐτό. Ἕνας ἀναλλοίωτος «χαρακτήρας» ἀπό της ἀρχαιότητος μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, ὁ ὁποῖος ἦταν δυνατὸν νὰ λάβη ὅλα τὰ δυνατὰ περιεχόμενα, τόσο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐξωτερικῆς (διεθνοῦς) πολιτικῆς, ὅσο — καὶ κυρίως — γιὰ τὴν διευθέτηση τοῦ ἐσωτερικοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος. Τὸν χαρακτῆρα αὐτόν, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Ζαμπέλιον, ὁ ὁποῖος θέτει καθ' ἑαυτὸ τὸ ἐρώτημα περὶ τῆς νεοελληνικῆς ἱστοριογραφίας καὶ βλέπει τὸ πρόβλημα τῆς ἱστορίας στὸ παρὸν (« Ἄσματα Δημοτικὰ» κλπ., σελ. 20), ὁ Παπαρρηγόπουλος ἐναποθέτει στὸ παρελθὸν καὶ «ἀνασυνθέτει» τὴν νεοελληνικὴ ἱστορία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Περικλῆ. Ὁ Ζαμπέλιος ἀπορρίπτει τὸ πρόβλημα τοῦ Φαλλμεράϋερ, διότι θεωρεῖ τὴν πνευματικὴ καὶ ὄχι τὴν ἱστορικὴ ἑνότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ πού τέτοιαν δὲν ἔχει. Ὁ Παπαρρηγόπουλος ἀπαντᾶ στὸν Φαλλμεράϋερ. Ὁ Φαλλμεράϋερ καὶ ὁ Ζαμπέλιος δὲν ἔχουν διαφορὰ ὡς πρὸς τὸ σκοπούμενον. Καὶ οἱ δύο θέλουν τὴν διατήρηση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ μὲν Φαλλμεράϋερ ἁπλῶς: ἐπιδιώκοντας νὰ ἐπιστήση τὴν προσοχὴ τῆς Εὐρώπης στὴν διατήρησὴ της — καὶ ὄχι στὴν διάλυση, ὅπως αὐτὴ ἐσκέπτετο —, προσπαθεῖ νὰ ὑποδείξη μὲ τὸν τρόπο του ἕναν κίνδυνο. Στὴν ἴδια αὐτὴ ἐποχὴ περίπου, οἱ ἄγνωστοι νεοέλληνες εἶναι «ἑλληνικῶς ὁμιλοῦντες σλάβοι». Καὶ ὁ Φαλλμεράϋερ, μὴ ὤν Ζαμπέλιος, προσπαθεῖ νὰ ἐπιβεβαιώση τὸ πρᾶγμα, ὑποδεικνύοντας ἔτσι τὸν πολιτικὸν κίνδυνο γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ὁ Ζαμπέλιος ὑποδεικνύει πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους τὴν μέσῳ τοῦ ἑλληνισμοῦ ὀργανικότητα τῆς Ἀνατολῆς — πρᾶγμα βέβαια πού ἡ Εὐρώπη τότε δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ καταλάβη — καὶ πού γνωρίζομε τί ἀκριβῶς αὐτὸ ἐἔσημαινε. Ἄκρως χαρακτηριστικὸ ἐν προκειμένω εἶναι, πώς ἔβλεπε μέσα σ' αὐτὴν τὴν προσδοκία τὴν λύση τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος. Γιὰ τὸν Ζαμπέλιον τὸ γλωσσικὸ δὲν εἶναι ὑπόθεση «καθαριστῶν» καὶ γλωσσολόγων, «ἀλλά μέλλει κυρίως νὰ λάβη τὴν διάλυσιν ἐκεῖ ὅπου θέλει ἀποφασισθῆ τῆς ἱστορικωτάτης Ἀνατολῆς ἡ εἱμαρμένη» («Ἄσματα κλπ., σελ. 371). Ἂς προσέξωμε τὴν ὑπερθετικὴ τούτην ἔμφαση ἑνὸς ἑλληνικῶ βιοῦντος τὴν ἱστορικὴν συνοχὴ εὐρωπαίου, τοῦ ὁποῖου τὸ βιβλίο ἀρχίζει μὲ τὴν ἄνευ τέλους μεταφυσικὴν τραγικότητα, «πλεῖστα πάσχουσα καὶ μέγιστα ἀνεχόμενη», ἑνὸς «ἵνα τί»: «τῆς ἵστορικωτατης Ἀνατολῆς». Διὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ σίγουρα, ἀλλά γιὰ ποιὸν τάχα «ἱστορικωτάτη»; Ὁ Παπαρρηγόπουλος, ἀντίθετα, ἐπιζητεῖ τὸ «ἔθνος» σὲ μιὰ περίοδο τῆς νεώτερης ἱστορίας πού ἡ ἔννοια τοῦ «ἔθνους-κράτους» στὴν Εὐρώπη διανύει τὸ στάδιο τῆς τελικῆς διαμόρφωσής της. Τὸ πρῶτον βέβαια παντὸς ἱστορικοῦ εἶναι νὰ ἐξακριβώση καλά, ὅσο γίνεται, τοὺς ἱστορικοὺς ὅρους τοῦ καιροῦ του. Εἶναι συνεπῶς φανερὴ ἡ διαφορὰ πρὸς τοὺς δύο ἄλλους.

  ReplyDelete
 60. ( συνέχεια τοῦ προηγουμένου ἀποσπάσματος)


  ...Γιὰ τὸν καθορισμὸ αὐτού του «ἔθνους», δὲν ἀπαιτεῖται φυσικὰ παρὰ ἡ ἁπλῆ ἀπόδειξη τῆς «ἱστορικῆς ἑνότητος». Ἡ «Ἐκκλησία, μέσα στὴν διαχρονικὴν αὐτὴν «ἑνότητα», θὰ μπόρεση νὰ περιορίση τὴν ἱστορία στὸ τεράστιο πολιτικὸ λάθος τοῦ Κων/νου τοῦ Παλαιολόγου, ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ παραχώρηση τὸν ἑλληνισμὸ ὡς «ἐπὶ ἴσοις ὄροις» διάσταση τῆς νέας Αὐτοκρατορίας, καθὼς ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Μωάμεθ μὲ τὸν Γεννάδιο, ἐπέλεξε πράξεις ἀμφιβόλου «αὐτοκρατορικοῦ μεγαλείου», καὶ νὰ μεταβάλη ἕναν νοθευμένο βυζαντινισμὸ σὲ ἰδεολογία. Γιατί βέβαια τὸ Βυζάντιο οὔτε ποτὲ μόνο ἑλληνικὸ ὑπῆρξε (ὑπῆρξε ἁπλῶς ὁ συντηρητὴς καὶ ἡ κατ' ἀνάγκην ἔκφραση μίας ἑλληνικῆς παιδείας), οὔτε ἀμιγῶς ὀρθόδοξο. Χωρὶς τὴν στήριξη τοῦ ἐπὶ ἄλλων μὴ ἑλληνικῶν λαῶν θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ συντήρηση ἔναντι τοῦ Ἰσλὰμ οἱανδήποτε ἔννοια Χριστιανισμοῦ, ἐνῷ χωρὶς τοὺς Νορμανδοὺς εἶναι πλέον ἡ βέβαιον ὅτι ὁλόκληρη ἡ ἀνατολικομεσογειακὴ περιοχὴ θὰ ἐξισλαμίζετο ὁριστικῶς μέσῳ τῆς κάτω Ἰταλίας καὶ Σικελίας. Ἀπὸ μίαν ἄποψη οἱ Σταυροφορίες ἔσωσαν τὸν μεσογειακὸν Χριστιανισμό. Οἱ Ἄραβες ἀπέτυχαν στὶς πρῶτες ἀπόπειρες κατάκτησης τῆς Κων/πόλεως, ἀλλά ἡ ὑπόθεση τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἐπαίζετο μόνον ἐκεῖ. Κατὰ τοὺς χρόνους ἀνόδου τοῦ Ἰσλάμ, ἡ Κων/πόλη ἦταν ὁ ἕνας στύλος τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ὁ ἄλλος, τῆς ἴδιας ἀκριβῶς σημασίας γιὰ τὴν μεσογειακὴ περιοχή, ἦταν ἡ κάτω Ἰταλία καὶ Σικελία, πού ἐκατακτήθηκαν ἀπό τους Ἄραβες λίγο μετὰ τὴν Ἱσπανία. Θὰ ἐσώζετο ἡ Κων/πόλη, ἂν ὅλη ἡ Μεσόγειος ἔπεφτε στὰ χέρια τῶν Ἀράβων; ἡ ἀραβικὴ ἀπώθηση ἀπ’ τὴν Μεσόγειο συνέβη μέσῳ τῶν Νορμανδῶν καὶ τῶν Σταυροφοριῶν καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ Βυζάντιο. Οἱ Σταυροφορίες, παρὰ τὰ ἐπικρατοῦντα, δὲν κατέστρεψαν ἀλλά ἔδωσαν ζωὴ στὸ Βυζάντιο, τὸ ὁποῖον, λόγῳ τοῦ κοινοῦ «ἐξωτερικοῦ ἐχθροῦ», εὑρῆκε τρόπον ἱστορικῆς συνεργασίας μὲ τὸ Ἰσλάμ, ὥσπου μέσῳ τοῦ κράτους τῆς Νικαίας νὰ καταστήση τοὺς Τούρκους ἐσωτερικὴ πλέον δύναμη τοῦ ὀργανισμοῦ του καὶ μέσῳ τοῦ μυστικισμοῦ νὰ βρῆ μίαν ἰδεολογικὴ ταυτότητα ἀπέναντί τους. Δὲν ἀπαιτοῦνται ἰδιαίτερες ἱστορικὲς ἐντρυφήσεις: οἱ γαλάζιες γυάλινες χάντρες μὲ τὸ μαῦρο σημάδι στὴν μέση εἶναι «στολίδι» τῶν γυναικὼν ὅλης της ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἀραβικῆς καὶ μή. Αὐτὲς ἀρχῆθεν δὲν ἦσαν παρὰ «φυλακτά», πού σκοπὸ εἶχαν νὰ «προστατέψουν» ἀπ’ τὸ γαλάζιο μάτι τῶν βορείων... Τοῦτος ὁ γενικὸς «ἀντιδυτισμὸς» ὠφέλησε πρακτικὰ καὶ θεωρητικὰ τὸ Βυζάντιο καὶ ἐπιμήκυνε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξή του κατὰ τέσσαρες περίπου αἰῶνες….»

  ReplyDelete
 61. "Του ρασοφόρου σύντριψεν ο πέλεκυς κι η αξίνα
  Τα μεγαλόχαρα είδωλα στα βάθη των Ναών,
  Των συντριμμένων η Ψυχή δεν χάθηκε μ’ εκείνα,
  Φωτοπλανήτης έγινε στα χρέη των Ουρανών,
  Όσο που νέα ζωντάνεψε αγαλματένια κρίνα
  Στου διαλεχτού το λογισμό, στους κήπους των Σοφών."
  Παλαμας

  Εαν οι Αιρετικοι Ιουδαιο-Ορθοδοξοι ειχαν μεγαλυτερη επιροη και δυναμη τα ιδια θα εκαναν και αυτην την εποχη !
  Απλως τωρα ο κοσμος τα κανει περα ολα αυτα !

  ReplyDelete
 62. Επισης εαν οι Τουρκοι δεν ηταν Μουσουλμανοι .αλεβηδες η σουνιτες η οτι αλλη Ιουδαικη Αιρεση...και ειχαν πχ την Αρχαια θρησκεια τους πιστευω θα ηταν οι καλυτεροι κατακτητες που θα ειχαν διελυσει την Ορθοδοξια..
  Αλλα δυστηχως αυτοι ηταν και Μουσουλμανοι αλλα και σεβαστηκαν ή απο αναγκη αφησαν τους χριστιανους και τους μοναχους !

  ReplyDelete
 63. "Ὅπως βλέπεις, μάλιστα,Κωνσταντινουπολίτη,θεωρῶ τὸ μασκωτιλίκι προστάδιο γιὰ τὸν θρόνο.Θεωρῶ δηλαδὴ πιὸ πιθανὸ νὰ γίνει βασιλιάς ὁ τζουτζές, παρὰ ὁ βεζύρης,γιὰ νὰ μὴν πῶ τίποτα χειρότερο. Ἑγὠ ὅμως δὲν σὲ κορόιδεψα,ἄρα προφανῶς ἔκανα λάθος,διότι μπέρδεψα τὸν ἀξιωματικὸ μὲ τὸν Δελφίνο.Εἶπα τοῦ Δελφίνου νὰ μάθει λίγο νὰ κάνει παρέα μὲ ὅλους,ἄν θέλει νὰ μάθει τὴ δουλειά.Αὐτὸς ὅμως δὲν θέλει νὰ δουλέψει,θεωρεῖ μάλιστα ὅτι εἶναι τὸ ἵδιο πράγμα ἡ δουλειὰ καὶ τὸ δούλεμα. Ἑπαφίεται δὲ στὸ χρῶμα τῶν φλεβῶν του,καὶ στὰ χρωμοσώματά του, δηλαδή,τὰ οἱκόσημά του, σὲ περιβάλλον βιο-μανίας. Καὶ μόνο σὲ αὐτά. Ἅν ὅμως δὲν ἔχει τὴν ἔγκριση τοῦ λαοῦ, οἱ μέρες του στὸν θρόνο θἄναι μετρημένες."
  Τώρα κατάλαβα το παραπάνω σχόλιό σου που μου ήρθε σήμερα το πρωί τελείως τυχαία στο μυαλό μου. Το ξαναδιάβασα λοιπόν. Εγώ έχρισα εαυτώ διάδοχο κανενός. Εγώ από μικρός έψαχνα Ιδανικά να ακολουθήσω, αληθή όμως και όχι πλαστά. Ιδανικά μου δίνανε ο Πλεύρης, ο Δημόπουλος, η Ρωμανία,μέχρι και το Ισλάμ σε έναν βαθμό κερδίζοντας έτσι εδώ στην Δύση τουλάχιστον την συμπάθειά μου, Αλήθεια όμως μόνον ο Κιτσίκης. Και για αυτό τον ακολουθώ, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εάν βρω κάπου την Αλήθεια γίνομαι πιστός ακόλουθος αυτής και την τηρώ φανατικά. Ένας δε επιπλέον λόγος που τον πιστεύω είναι επειδή δίδει την Αξία στην Ρωμηοσύνη και το Βυζάντιο που τους αναλογεί, δεν έρχεται σε δεύτερη μοίρα οπως έρχεται σχεδον σε όλους τους Εθνικιστές/Εθνικοσοσιαλιστές. Συνεπώς είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε περί διαδόχων, βεζύρηδων και...Δελφίνων.

  ReplyDelete
 64. Είναι μεν σπάνιο Κωσταντή νεαροί 19-20άρηδες να κατανοούν τους ελαχίστους Σοφούς 80άρηδες, όμως σπανίως συμβαίνει. Τουλάχιστον είμεθα τυχεροί που ομιλούμε περί συγγραμάτων απλών άντε και ιστολογικών άρθρων, και όχι περί όπλων, ιερού πολέμου και σαχάντας. Να η τύχη του να είσαι Έλλην και Ρωμηός. Ειδάλλως τί; Ο Σοφός Δάσκαλος αντικαθίσταται από τον...Ιμάμη ή κάποιον Μιχαλολιακικό Φυρερίσκο. Τουλάχιστον ο Σοφός δεν σε μαχαιρώνει πισώπλατα για λόγους εξουσίας...

  ReplyDelete
 65. Ιωάννης ΈνοχοςJune 12, 2016 at 3:13 AM

  Εγώ αυτά που ανέφερα δεν τα σχετίζω με το ελληνικό έθνος. Έχουν σχέση με μία διαφορετική ανάγνωση από τον 5ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Άλλο η Ορθοδοξία, άλλο το κράτος Κωνσταντή. Η Ορθοδοξία αν σε κάποια περίπτωση πρόκειται να αλλοιωθεί η χριστιανική πίστη δεν θα ενδιαφερθεί για το κοινό καλό, αλλά να διασωθεί η ορθή πίστη. Αυτό που έγινε δηλαδή το 1453. Το κοινό καλό της Ορθοδοξίας είναι η ορθόδοξη πίστη, το κοινό καλό του κράτους είναι οι ανέσεις και η ευημερία των πολιτών.

  Το θέμα είναι ότι η Ορθοδοξία θα επικρατεί πάντα και το ξέρουμε αυτό, απέναντι σε όλα τα κράτη. Σου έχω πει ότι στο τέλος όλοι θα υποταχθούν στον Χριστό όπως αυτός θα το έχει καθορίσει. Τόσες καταστροφές, τόσοι διωγμοί, κι όμως δεν χάνεται. Γιατί; Γιατί η οργάνωση της Εκκλησίας έχει θεϊκή προέλευση για αυτό και δεν διαλύεται αυτό το πράγμα. Ένα κράτος διαλύεται πολύ ευκολότερα σε δύσκολες καταστάσεις. Ο Μέγας Κωνσταντίνος τα αντιλήφθηκε όλα αυτά πολύ εύκολα.

  Που είναι ο χωρισμός κράτους Εκκλησίας που έταζε ο Τσίπρας; Αντιλήφθηκε κι ο άθεος τη θεία δύναμη... Καμιά ανάγκη δεν έχει η Εκκλησία το κράτος. Το κράτος έχει ανάγκη την Εκκλησία και πολύ μάλιστα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντε απο δω ρε που θα υποταχθουμε στον Ιουδαιο σου !
   Δωσε μου δυναμη και εξουσια να σου πω εγω πως θα ξεφορτωθω την Ορθοδοξια σου !

   Η Ορθοδοξια και η καθε Χριστιανικη Αιρεση επιβιωσε διοτι αρεσει στον κοσμο να ακουει παραμυθια περι αναστασης νεκρων και μετα θανατον ζωη κτλ!
   Μονον περιπου 2 χιλιαδες χρονια υπαρχει ο χριστιανισμος.που ειναι μια τιποτενια χρονικη περιοδος στην ανθρωπινη ιστορια ή πιο γενικα στην ιστορια της Γης !

   Delete
  2. Ο άθεος Τσίπρας δεν έχει εξουσία; Το άθεο Πασόκ του 1981 δεν είχε εξουσία; Πόσο σανό τρως την ημέρα; Πρέπει να σου αρέσει.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 4:26 AM

   «ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε, ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν»

   Delete
  4. Άμα θες Δύναμη και Εξουσία, είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις τα διάφορα Εωσφορικά μονοπάτια τα οποία αυτά ακριβώς που εσύ ποθείς προσφέρουν. Άρχισε με την μελέτη της Καμπάλλας, της Wotan, μαύρης μαγείας και διαφόρων άλλων αποκρυφιστικών δογμάτων.

   Πρόσεχε όμως "δυνατέ" φίλε Καπετάν-Τζήμη. Καθώς διασχίζεις την Άβυσσο, όχι τόσο αθώα όσο της θαλάσσης, μπορεί να χαθείς πνευματικά μία για πάντα στον κόσμο των δαιμόνων και τότε, ίσως καταλάβεις πόσο βλάξ ήσουν να αναζητήσεις "δύναμη" και "εξουσία", καθώς θα προσεύχεσαι την βοήθεια Εκείνου που εσύ ο ίδιος έβριζες και βωμολοχούσες. Τότε θα καταλάβεις τη Ευλογία ήταν η επικράτηση της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού επί όλων των Μεσανατολίτικων δογμάτων των πρώτων μετά Χριστόν αιώνων...

   Delete
  5. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 4:37 AM

   Η Εκκλησία με την ζωντανή αλήθεια της αναστάσεως δίνει την αίσθηση της αιωνιότητας και της πραγματικής ελευθερίας. Όλα τα άλλα είναι αποπροσανατολιστικά παραμύθια.

   Η αλήθεια του σώματός σου, η αλήθεια των συναισθημάτων σου, η αλήθεια του λόγου σου. Η αλήθεια σου, το νόημά σου, ο Χριστός για κάθε άνθρωπο.

   Delete
  6. Καπετάνιε Τζίμη,ἡ Ἱστορία στὴν θέση τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι τὸ γερμανικὸ ἀμπελόφυλλο ποὺ γράφω παραπάνω.

   Delete
  7. Απο αυτην και μονο την απαντηση σου ειδα ποσο αδυναμος εισαι Κων/πολιτη..
   Επισης ο τσιπρας δεν εχει δυναμη..ενα τσογλανι ειναι !

   Delete
 66. Για να γίνει οποιαδήποτε Ελληνοτουρκική συνεργασία προϋποθέτει να παρουσιαστεί ταυτόχρονα όχι απλά μεγάλος ηγέτης στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία.Είναι πραγματικά πανδύσκολο.Ίσως η επάνοδος του Γκιουλέν να μας συμφέρει και να μπορέσουν να πέσουν οι τόνοι, διότι η εξωτερική πολιτική του Ερντογάν είναι καθαρά ανθελληνική.
  Όσον αφορά την Αλβανία, οι δράσεις της θεωρώ πως είναι καθαρά υποκινούμενες από την Τουρκία.Η Ελλάδα επιβάλεται να συνεργαστεί με την Αλβανία διότι υπάρχει κοινός εχθρός-τα Σκόπια.
  Οποιαδήποτε αντιαμερικανική και αντισιωνιστική κυβέρνηση (όπως η Χ.Α.) θα φέρει τον βομβαρδισμό της Ελλάδας και την επέκταση της απόλυτα φιλοαμερικανικής Αλβανίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. η χα ειναι γελιοι.
   Μου εχουν και την κορη του ζουμπα μιχαλολιακου να κανει κουμαντα εκει μεσα....οτι να ναι !

   Delete
 67. Διότι έχει γραφεί «προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ ᾿Αβραάμ».

  Για αυτό το κοινό καλό για την Ορθοδοξία είναι η ορθή πίστη που θα ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αυτή πρέπει να διαφυλαχθεί.

  ReplyDelete
 68. Και για αυτό μόλις οι Παλαιολόγοι πήγαν να αλλάξουν την πίστη, τιμώρησε ο Θεός για αυτό τους το ατόπημα και κατέστρεψε την Αυτοκρατορία (τουρκική κατάκτηση), η οποία όμως θα επέτρεπε να διατηρηθεί η ορθόδοξη πίστη και όχι η σατανική δυτική του αδελφού μας Πάπα Ρώμης. Και μέχρι τώρα διατηρείται αυτή η πίστη και δεν παθαίνει τίποτα η Ελλάδα, αποκλειστικά για αυτό το πράγμα. Και νικάει όλες τις μάχες με θεία παρέμβαση π.χ. Βαλκανικοί πόλεμοι, ναζί γερμανοί, ιταλοί φασίστες κλπ.

  ReplyDelete
 69. Ιωάννης ΈνοχοςJune 12, 2016 at 7:28 AM

  Εν ολίγοις, η Εκκλησία και η Πολιτεία είναι δύο διαφορετικοί θεσμοί. Η Πολιτεία εγγυάται την προστασία του ατόμου, την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Η Εκκλησία θεραπεύει τα πάθη (κάθαρση) και έχει να κάνει με το νου, το συναίσθημα, τη βούληση και την προαίρεση του ανθρώπου.

  Δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα που αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά τον άνθρωπο.

  Για παράδειγμα, η Εκκλησία ποτέ δε θα μπορούσε να είναι υπέρ των ομοφυλοφίλων, διότι την θεωρεί ασθένεια. Το κράτος όμως είναι, διότι το θεωρεί δικαίωμα του ανθρώπου να είναι ομοφυλόφιλος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι μωρε..ομως ειναι πιο "φυσικο" η παρθενωγεννηση και ο κρινος ..

   Delete
  2. Εἶναι μυστήριο, ὅπως καὶ ὁ γάμος, ἱερό μυστήριο, εἶναι μαζὶ θεϊκό καὶ ἀνθρώπινο καὶ ἀφορᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Δὲν εἶναι λιγότερο παράξενη ἡ τεκνοποίηση τῆς Δανάης ἀπὄ τὴ Χρυσή Βροχή,ἀπὸ τἠν Ἅμωμο Σύλληψη ποὺ λένε οἱ Καθολικοί.Γενικά αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι νὰ μὴν τὰ λερώνεις μὲ τὴν ἐτικέτα, τὴν τελετουργία, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ τὴν ἰσοπεδωτικὴ χυδαιότητα τοῦ κομματισμοῦ.

   Delete
  3. δεν ειναι μυστηριο..αλλα παρανια

   Delete
 70. Δὲν εἴμαστε Ῥωμαῑοι,ποὺ λέει ὁ Γιάννης,ἀλλὰ Ῥωμηοί.Ἡ περιοχή μας εἶναι μιὰ σφραγίδα μὲ τρία κομμάτια-μωαμεθανισμός, ἰουδαϊσμός, ὁρθοδοξία. Ἄν χαθεῖ τὸ ἕνα κομμάτι, θὰ χαθοῦν καὶ τὰ ἄλλα δύο.Aὐτοὶ ποὺ προσδοκοῦν τὸν διαμελισμὸ τῆς Τουρκίας θέλοντας νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν λεηλασία τοῦ ἰσλαμικοῦ της κομματιοῦ θὰ ὁδηγήσουν τὰ πράγματα σὲ ἀδιέξοδο.Θυμίζω-1821...1922...2021Εἴμαστε ἀρκετὰ κοντά.

  Ἡ ἀδελφοποιία μὲ ἀνταλλαγὴ αἵματος κ.λπ. εἶναι ἀνιμιστικὴ πρακτικὴ ποὺ βρίσκεται στὸ ὅριο τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἁδέλφια γίνονταν καὶ χριστιανοὶ μὲ Τούρκους, συνήθως ἀρβανίτες. Ἁδέλφια, σύντροφοι, συναγωνισταί, κ.λπ.,... ὅλα αὐτὰ μυρίζουν μασωνία, στὸ λεξιλόγιο, μαφία,στὸ συναίσθημα, καὶ στομφώδεις,θεατρικούς μονολόγους."Ἑπέσατε θύματα ἀδέρφια ἐσείς..."https://www.youtube.com/watch?v=NQ2df3F35F0.Μωρ' τί μᾶς λές.Ὁ κάθε ῥήτωρ,κάνοντας πὼς πιστεύει σὲ κάτι, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸ μέρος τοῦ κομματικοῦ συστήματος στὸ ὁποῖο ἀνήκει.

  Φυσικά, μπροστάρηδες εἶναι ἠθοποιοί καὶ μουσικοὶ βαγκνερικοῦ τύπου. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ὁποῖοι ἠγοῦνται δημοσίως τοῦ κάθε κόμματος, διότι αὐτοὶ εἶναι ἐξειδικευμένοι στὸ νὰ διατυμπανίζουν δημοσίως μιὰν ἀνύπαρκτη πίστη.Στὴν Ἑλλάδα δὲν μπορεῖς νὰ ἔχεις κρατικὴ θέση ἄν δὲν εἶσαι κομματικοποιημένος.Τὰ πραγματικά κόμματα ὅμως δὲν εἶναι δημόσια, ἀλλὰ ὑπόγεια. Ἕτσι, ὁ ἑκπρόσωπος τύπου τοῦ κάθε κόμματος εἶναι ἕνας μουσικός, ἕνας ἡθοποιός, ἕνας ποιητής,ποὺ θὰ γίνει ἔμμεσα τὸ σημείο αἰχμῆς,τὸ ἀκρόπρωρο τῶν πολιτικῶν διεκδικήσεων ἑνὸς μέρους τοῦ κομματικοῦ συστήματος.Γι αὐτὸ ἴσως καὶ ἡ ὑπερπληθώρα τέχνης στὰ βιβλιοπωλεία,εἰς βάρος τῆς ἐπιστήμης,ποὺ παρατηροῦσε ὁ Κακλαμάνης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός είς ό,τι αφορά την πρώτη σου παράγραφο.


   Delete
  2. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 2:05 AM

   Είστε Ρωμηοί και φαίνεστε, από την έλλειψη συμπαγούς ταυτότητας. Δεν έχετε ούτε συνοχή, ούτε κοινή πίστη, ούτε ιερά, ούτε τίποτα. Ένα σκορποχώρι είστε.

   Delete
  3. Ιωάννης ΈνοχοςJune 13, 2016 at 2:07 AM

   Λογικό είναι βέβαια, σας δικαιολογώ, αφού είστε ένα τεχνητό κατασκεύασμα του 20ου αιώνα.

   Delete
  4. Ένοχε έλεος! Θυμίζεις εωσφοριστή μαύρου τάγματος.

   Delete
  5. Δικος μας εισαι ενοχε

   Delete
 71. Κείνοι που κατά του δικεφάλου βάλλουν,
  ποσώς καταλαβαίνουν,
  πώς τελευταία των ελπίδα τον Ορφέα να σώσουν,
  τα μυστήρια μονάχα παραμένουν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. παραμένουν ή απομένουν.

   Delete
 72. Γιὰ τὰ ὅσα λέει ὁ Ζαρατοῦστρα-βάζω μιὰ σειρά.

  1.Τὸ ἑπεῖγον προηγεῖται πάντα.Τώρα,ποιὸ εἶναι τὸ ἐπεῖγον.Τὸ ἐπεῖγον ἀπό ὅσα σημαντικά λέμε εἶναι νὰ ἐξουδετερωθεῖ μιὰ πολεμοκάπηλη ἐστία ποὺ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ τὴν μπλέξει σὲ στρατιωτικὴ σύγκρουση μὲ τὴν Τουρκία.

  2.Ἕνα κλασσικό κόλπο τῆς προπαγάνδας εἶναι νὰ περνάει μιὰ ἰδέα λάθος μέσωι μιᾶς ἱδέας ποὺ τὴν προϋποθέτει.Π.χ.νὰ μὴν λέει ἡ προπαγάνδα-Τοῦρκος καλός μόνο νεκρός-ἀλλὰ νὰ λέει-ζήτω τὸ ἕθνος.Τὸ ἔθνος εἶναι ὁ ζωντανὸς κος Θεοδωράκης.Τί σοῦ φταίει ῥε κομπλεξικέ βλαμμένε ὁ Θεοδωράκης;; Φθονερὸ σκουλῆκι.Δὲν βλέπεις τὰ χάλια σου;;Ὁπότε, ἄν, θέλεις, νὰ, πεῖς, ἀπλῶς-δὲν πρέπει νὰ γίνει ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος,δὲν μπορεῖς παρὰ νὰ περάσεις ἀπὸ τὴν ζωντανὴ ὕπαρξη τοῦ κου Θεοδωράκη.Καὶ θὰ σοῦ ποῦν-ἐσὺ εἶσαι εἰρηνιστὴς,βρὲ Ταρτοῦφε,ποὺ ἐπιτίθεσαι σὲ ἕναν ἄνθρωπο;;;Σὰ δὲ ντρέπεσαι...Αὐτὸ τὸ λογοκριτικὸ κολπάκι χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον στὶς κοινωνικές συσσωματώσεις σταλινικοῦ τύπου,ποὺ εἶναι ἡ μισὴ Ἕλλάδα,καὶ ἐπίσης σὲ ἕνα καλὸ κομμάτι τῆς Γαλλίας,ποὺ εἶναι ἐξπὲρ στὸ ζήτημα,

  μιὰ καὶ γιὰ αἰῶνες,σοῦ λέγαν-τολμήσατε κύριε νὰ προσβάλλετε τὸ πρόσωπον τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος!!!!Γι αὐτὸ φτάσαν στὴν λαιμητόμο.

  ReplyDelete
 73. ...Ἁπὸ κεὶ καὶ πέρα, ἀνοίγουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ ζητήματα, ὦν οὔκ ἐστιν ἀριθμός, καὶ γι αὐτὸ προτείνω σὰν βάση τῆς συζήτησης τὸ ἑλληνοτουρκικό ζήτημα, χάρη στὸ ὅποῖο ὁ κος Θεοδωράκης ἔγινε ὄχι μουσικός, ἀλλὰ διάσημος μουσικός.Ὁ κος Θεοδωράκης ἔγινε διάσημος μουσικὸς μὲ τὸ μπουζοῦκι.Καὶ ὄχι, δὲν εἶναι ἀπλῶς ἕνας διεθνοῦς φήμης συνθέτης,λυπᾶμαι. Εἶναι ὁ Αἰσχύλος τῆς μεταπολεμικῆς Ἑλλάδας.

  ReplyDelete
 74. ΥΓ. Τὸν ὅρο Ζαμπελιοπαπαρρηγοπούλειος ἰστορικὴ σχολὴ τὸν τσίμπησα ἄκριτα ἴσως ἀπὸ μιὰν ἔκφραση τοῦ Στέφανου Κουμανούδη.Ἑννοοῦσα τὴν ἱδέα τῆς ὕπαρξης ἕλληνισμοῦ στοὺς Μέσους χρόνους.Αὐτὸ.

  Δεκτὲς οἱ παρατηρήσεις.Μιὰ δικὴ μου παρατήρηση μονάχα,ἄνευ σημασίας ἴσως-τὀσο ὁ Ζαμπέλιος ὅσο καὶ ὁ Κακλαμάνης εἶναι Ἕπτανήσιοι.Ὁ Κων/νος Παπαρρηγόπουλος,Πολίτης,ὁ Κουμανούδης ἀπὸ τὴν Ἁνδριανούπολη.

  Τὸ πρόβλημα τῆς συνύπαρξης τῶν ἐθνοτήτων μᾶς ἀπασχόλησε πολὺ πρὶν τὸν Στάλιν,ποὺ εἶχε χρηματίσει νομίζω ἐπίτροπος ἐπὶ τῶν ἐθνοτήτων.

  ReplyDelete
 75. ΥΓ2.Δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τὸ γαλανομάτικο φυλακτό.Συμφωνῶ ὅτι ὁ Ζαμπέλιος εἶναι κεντρικό πρόσωπο.Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅταν κατέβηκε στὴν Ἑλλάδα ὁ Βρεταννὸς ἀσκούμενος ἐπὶ διατριβῆι νομίζω
  Lawson,γιἀ νὰ βρεῖ -λίγο βεβιασμένα-ἴχνη τῆς ἀρχαίας θρησκείας στὸ ἑλληνικὸ φολκλόρ,ποὺ ἦταν καὶ γαλανομάτης-τότε-καὶ χαιρετοῦσε κάποιον στὸν δρόμο,λέγοντας Geia Sou ὁ ἰθαγενὴς ἔκανε τὸ σταυρό του.!βλ.https://archive.org/details/moderngreekfolkl00laws.σ.10

  Ὅμως σωστὰ παρατηρεῖ ὁ Lawson - this is the more curious, because in Attica, with its large proportion of Albanian inhabitants, blue eyes are by no means rare.Ἡ συγκεκριμένη-μόνον-ἑρμηνεία τοῦ Κακλαμάνη μοῦ φαίνεται κάπως εὐημεριστική-δηλ.,ἱστορικίζουσα ἐξήγηση τοῦ ὑπερφυσικοῦ.

  ReplyDelete
 76. Ο όρος Αλμπένιαν, Αλβανός δηλαδή ΔΕΝ είναι της ιδίας σημασίας με το σημερινό, διότι ΤΟΤΕ ο διαχωρισμός γινόταν βάσει της ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. Έτσι οι παλαιοί αλβανόφωνοι Ρωμηοί της Ηπείρου έπαιξαν καίριο ρόλο στην Επανάσταση του 1821 γιατί ήσαν Ρωμηοί, δηλαδή Ελληνωρθόδοξοι. Οι λοιποί Τουρκ-αλβανοί ήσαν απλώς εξισλαμισμένοι Ρωμηοί και για αυτό τον λόγο δεν ελάβανε μέρος. Οι ταινία Σουλιώτες της Χούντας δείχνει ότι μουσουλμάνοι και Ελληνωρθόδοξοι Σουλιώτες ήσαν συγγενείς εξ αίματος αλλά όχι εκ (ιδίου) Θεού. Η σημερινή όμως Αλβανική Εθνική ταυτότητα ΔΕΝ βασίζεται στην θρησκεία αλλά την γλώσσα και την Εθνική συνείδηση. Υπάρχουν Μπεκτασήδες, Μουσουλμάνοι σουννίτες και Καθολικοί Αλβανοί οι οποίοι είναι Εθνικιστές σκληροπυρηνικοί. Καστριώτης και Αλβανική γλώσσα γέννησαν την εύθραυστη Αλβανική Εθνική ταυτότητα στην Νέα Ήπειρο. Υπάρχουν βέβαια και εσωτερικές τάσεις διάφορες. Οι Μπεκτασήδες θεωρούν εαυτούς απογόνους της Οθωμανίας εξ'ου και οι άριστες σχέσεις των με τους Τούρκους. Οι σουνίτες στο Βορά κοιτούν κατά το Αραβικό σουνιτικό Ισλάμ και τέλος οι ολίγοι Καθολικοί κατά την Ευρώπη-Δύση και ιδίως δε, την Ιταλία.

  ReplyDelete
 77. Γιὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ δρ. Πᾶπ σταχυολογῶ χωρὶς νὰ παραθέτω λίνκς,ἀλλὰ βρίσκονται εὔκολα μὲ τὴν ἀναζήτηση τῆς κάθε φράσης (γουγλισμός).

  ΜΙΚΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 22/05/2016 Το γεγονός ότι σήμερα έχει καθήσει στην πλάτη μας ένα αριστεροδεξιό πολιτικό μόρφωμα [σχόλιο-αὐτὴ εἶναι ἡ...ἐκλεγμένη κυβέρνηση] συντριπτικής εκλογικής και λαϊκής μειοψηφίας, το οποίο υπακούοντας στις εντολές των ξένων [ΣΧόΛΙΟ-ποιῶν ξένων] καταστρέφει το παρόν και το μέλλον της χώρας μας αδίστακτα, άβουλα, υπεροπτικά και χωρίς ντροπή [...], το γεγονός αυτό βασίζεται πάνω σε μια πρωτοφανή στρέβλωση της κοινοβουλευτικής τάξης.[...]Στο Σύνταγμα του 1974 υπήρχε άρθρο με το οποίο οριζόταν σαφώς ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όφειλε σε περίπτωση που υπήρχε δυσαρμονία ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στη λαϊκή θέληση -[σχόλιο-κὰτὰ τὴ γνώμη του] να διαλύσει την [λαικὴ θέληση] βουλὴ και να προκηρύξει εκλογές. Το άρθρο αυτό το έβγαλε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1986.[...].Ποιος δεν θυμάται [...]την μεταβολὴ της αίθουσας της Βουλής σε πλατό γυρίσματος κινηματογραφικού έργου[ἕνας προβολέας σχεδὸν γιὰ κάθε βουλευτἠ.] Τι κάνεις; με ρωτά ανήσυχος ο σύντροφος Γραμματέας.- Πες τους να κλείσουν τις «φωταψίες»[τοὺς προβολείς] ειδεμή εγώ γδύνομαι…Και άρχισα να βγάζω το σακάκι…- Σε παρακαλώ, Μίκη, δεν βλέπεις ότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα επάνω μας;- Ακριβώς γι’ αυτό..[...] Μου λέει ψιθυριστά ο Χαρίλαος [Φλωράκης]:- Σε παρακαλώ, κάτσε.Εγὼ όμως άρχισα να ξεκουμπώνω το παντελόνι μου.- [...]

  [...] Αναγκαιότητα «σήμερα περισσότερο παρά ποτέ» χαρακτηρίζει τη συνταγματική αναθεώρηση ο Δημήτρης ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ. Στηρίζει δε, την απευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό [...]

  ΒΟΥΤΣΗΣ-βάσει του Συντάγματος δεν προβλέπεται δημοψήφισμα γι’ αυτό το μείζον θέμα» [...]

  ᾺΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ Η αναθεώρηση στη λάθος στιγμή και στα λάθος χέρια μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Η αλλαγή του Συντάγματος από μια Βουλή όπου επικρατούν τα άκρα εντός και ο ανεξέλεγκτος λαϊκισμός εκτός, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις, που θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό.[...]

  ΝΔ Βασικός άξονας και στόχος του νέου Συντάγματος θα πρέπει να εἶναι ἡ επέκταση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς να αλλάζει ο τρόπος εκλογής του [σχόλιο-αὐτό...ἴσως μυρίζει Μέρκελ.]

  «Στην ελληνική συνταγματική ιστορία συνταγματικές αλλαγές με “διαβούλευση” και “δημοψήφισμα” επιχείρησε μόνο η δικτατορία το 1968 και το 1973», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

  Χ.ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Aν χρειαστεί να αποτρέψουμε την εδαφική συρρίκνωση της κρατικής μας οντότητας, δηλαδή αν χρειαστεί να πολεμήσουμε ιταμούς εισβολείς, θα το κάνουμε γιατί; Για να διασώσουμε ένα κράτος που το ζούμε καθημερινά σαν εχθρό και μισητό αντίπαλο;

  ReplyDelete
  Replies
  1. τι ασχολησε με αυτους τους κακομοιριδες της βουλης βρε !

   Delete
 78. Αργει παντως η ενωσι/ομοσπονδια καθηγητα...
  ελπιζω να ζουμε ακομα οταν θα ερθουν οι φιλοι μας απο διπλα ..αντε να γινει κανα πραξικοπιμα

  ReplyDelete
 79. Καθηγητά παλιά σας είχα πει ότι οι ΗΠΑ βλέποντας το Ιράν προνομιακά ως σύμμαχό των στο κέντρο της αρτηρίας της Οδού της Μετάξης, το Ισραήλ θα αναζητήσει καταφύγιο στην Ρωσία αφού μέχρι στιγμής δεν μπορεί να το κάνει στην Γαλλία. Οι Εβραίοι είναι αρκετοί στην Ρωσία και τα Ρωσικά έχουν στάτους γλώσσης μειονότητος στο Ισραήλ.

  Το είδα εδώ για την καινούρια της συμφωνία:

  http://www.pronews.gr/portal/20160612/defencenet/geostratigiki/60/poytin-netaniahoy

  Υ.Γ. η επιστροφή των υψιπέδων Γκολάν στην Συρία φαίνεται να ήταν το χαρτί που χρειαζόταν ο Πούτιν για να κλείσει η παραπάνω συμφωνία με το Ισραήλ και να φέρει αναγκαστικά τον Νετανιάχου κοντά του.

  ReplyDelete
 80. Καθηγητά στο τεύχος 72 του περιοδικού σας "Ενδιάμεση Περιοχή" ομιλείτε περί μίας Σινο-Ρωσικής συμμαχίας και της ανησυχίας της Λέσχεως Μπίλντερμπεργκ. Αυτή η συμμαχία τείνει να σπάσει σήμερον χάριν μίας Αμερικανο-Ρωσικής λόγω του φοβήτρου που προκαλεί η Κίνα ως τεραστία στρατιωτική, οικονομική, βιομηχανική και πληθυσμιακή δύναμη καθώς και λόγω της αλαζονείας της; Φοβάται η Ρωσία την Κίνα και εάν ναι λόγω Σιβηρίας και των εκεί κοιτασμάτων φυσικού αερίου;

  ReplyDelete


 81. Σχόλιο--Πουλάκια μου.Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι,ὁ κόσμος,ποὺ θὰ νιώσει ἀκόμα περισσότερο τὸ μαχαῖρι στὰ πλευρά του,ὄχι μόνο νὰ ζητήσει δικτατορία,ἀλλὰ καὶ νὰ στηρίξει μὲ τὸν τρόπο του τὸν...βαλλόμενο Ἑρντογάν.Ἡ πρεμοῦρα γιὰ τὴν μετατροπὴ τῆς προεδρευομένης σὲ προεδρικὴ ἔχει σὰν στόχο νὰ ἀποτρέψει τὴν οἰκειοθελὴ παράδοση τῆς Ἑλλάδος στὸν Ἐρντογὰν ἤ τὸν γιό του,κατὰ πῶς ἔγινε τὸ 171τόσο, ὅταν οἱ Πελοποννήσιοι φωνάξαν τοὺς Τούρκους νὰ τοῦς...κυριέψουν γιὰ νὰ γλιτώσουν ἀπὸ τοὺς Βενετσιάνους.Τὰ μαγειρέματα μὲ τὸν Ποῦτιν ἔχουν σὰν στόχο νὰ συγκρατήσει ἡ Ῥωσσία τὸν Ἀνώτερο Κλῆρο ἀπὸ τὸ νὰ προσφέρει τὰ κλειδιὰ τῆς ὀρθοδοξίας στὸν...Ἑρντογάν.Γι αὐτὸ ὁ Καραμπελιᾶς ἔχει λυσσάξει μὲ τὸν νεο-ὀθωμανισμὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀναθερμάνει τοὺς Καραϊσκάκηδες,τοὺς Κολοκοτρωναίους καὶ τοὺς Παλαιολόγους.Πιθανολογῶ ὅτι ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου προθερμαίνεται στὰ γκέυ παρέηντ γιὰ ὑποψηφια πρόεδρος,διότι στὴν Ἑλλάδα ὅ,τι δὲν προλαβαίνει νὰ κάνει ὁ μπαμπὰς ἀνατίθεται στὸν διάδοχο.Παρομοίως θὰ γίνεται ὁ καρα-χαμὸς γιὰ τὸν διάδοχο τοῦ Παναγιωτάτου Πατριάρχου Βαρθολομαίου.Αὐτὴ ἡ συνήθεια ποὺ ἔχουμε οἱ Νεοέλληνες νὰ θάβουμε τοὺς γονιούς μας πρὶν τὴν ὥρα τους μᾶς κάνει πολύ κακό γιατὶ μπαίνουμε στὸν λάκκο οἱ ἵδιοι.

  Στὸν Ἱβάν τὸν Τρομερό τοῦ Αϊζενστάιν,πρῶτο μέρος,οἱ βογιάροι μοιράζουν τὸ κράτος προτοῦ πεθάνει... τελείως ὁ Ἱβάν.Γουστάρουμε, ἑμείς οἱ ὄρτοντοξ σάμπζεκτς, νὰ κάνουμε τὸν Ἑρντογάν Γκρόζνυι, Τρομερό...θέλουμε τὸν Πατερούλη.

  ReplyDelete
 82. Είναι δεδομένο ότι όταν ο Κοτζιάς αναλαμβάνει την "διπλωματία" του Ελληνικού κράτους, θα πάνε όλα στραβά.Σαν τον μεγαλύτερο λαοπλάνο τον Βαρουφάκη στην οικονομία.Γιαυτό με την Αλβανία πρέπει να συμμαχήσουμε άμεσα και να ασχοληθούμε με τον πραγματικό ανθελληνικό εχθρό της περιοχής-τα σκόπια.Επιπλέον, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τον γραικυλικό όχλο που ψηφίζει Βαρουφάκη επειδή....δεν φοράει γραβάτα είναι εντελώς ανούσια.
  Χρειαζόμαστε ένα εργαλείο εξελληνισμού-δηλαδή εκπολιτιστικό-για να Ελληνοποιήσουμε την περιοχή, αρχικά τον λαό και μετά τα σύνορα.Ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων, πιστεύω όλοι συμφωνούμε πως η ορθοδοξία (εννοώ την εκκλησία) στην σημερινή εποχή απέτυχε στον σκοπό αυτόν.
  Μοναδική λύση είναι η έμφαση στην αρχαιοελληνική δόξα, την φιλοσοφία και την ιστορία.Γιαυτό ακριβώς η αριστερά τα πολεμάει με κάθε τρόπο, όπως η πρόσφατη κατάργηση των αρχαίων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ενα καλο εργαλειο Ελληνοποιησης ειναι τα οπλα !...εγγυηση !

   Delete
 83. Τα όπλα φίλε μου επιβάλουν, δεν εκπολιτίζουν.Και οι Μόγγολοι του τζέκις χάν έκαναν τεράστια αυτοκρατορία, αλλά λόγω ανύπαρκτου πολιτισμού αφανίστηκαν πλήρως.Απλό παράδειγμα η Κίνα-τους Κινεζοποίησε.
  Εμείς όμως και την παιδεία αφανίζουμε (γνωστός εχθρός της αριστεράς μετά το 74) και τα όπλα (όποιος πήγε στρατό γνωρίζει την γραικυλική παρακμή).Αλλά το χειρότερο-το παίζουμε δήθεν ορθόδοξοι ενώ φροντίζουμε φανατικούς μουσουλμάνους.Που'σε Νικηφόρε Φωκά να δεις τους ψευτοβυζαντινούς...
  Γιαυτό λοιπόν, μας πούλησε το πολίτευμα, μας πούλησε η Εκκλησιαστική ορθοδοξία, μας πούλησε και το ΝΑΤΟ και η ΕΕ (οπου δεν έχουν καμία υποχρέωση να μας βοηθήσουν), ας φροντίσουμε τον εαυτό μας και αυτό θα το κάνουμε με την παιδεία.
  Ο Πλήθων είχε δίκιο, τελικά.
  Όσον αφορά τα όπλα, τα πυρηνικά είναι η μοναδική λύση και ο μοναδικός τρόπος να ηρεμήσει η Τουρκία(δηλαδή ο Ερντογάν το 1/3 του πλυθησμού) και να μας υπολογίσει για συνεργασία.

  Υ.Γ.
  Πρόσφατη και συναρπαστική συνέντευξη το Κ.Καθηγητά
  https://www.youtube.com/watch?v=-kHeU1b7Aoc

  ReplyDelete