Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Nov 21, 2016

329 – Εἶναι οἱ Τρὰμπ καὶ Μαρὶν φασιστές;
Τὸ φιλελεύθερο ταξικὸ σύστημα329 – Εἶναι οἱ Τρὰμπ καὶ Μαρὶν φασιστές;

Στὴν πολιτικὴ ἐπιστήμη καὶ εἰδικὰ στὴν μελέτη τῶν ἰδεολογιῶν, ἐπειδὴ αὐτὲς εἶναι μέρος τὴς καθημερινῆς μας συμμετοχῆς στὴν κοινωνία, βασιλεύει ἡ πλήρης ἀσάφεια, ὄχι μόνον στὸν πολίτη ἀλλὰ καὶ στὸν πολιτικὸ ἐπιστήμονα. Καὶ στὶς δύο αὐτὲς κατηγορίες λείπει, τὶς περισσότερες φορές, ἡ συνθετικὴ δυνατότης γιὰ  τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ἡ ἀποστασιοποίηση ὡς πρὸς τὸ ἀντικείμενο τῆς μελέτης, στὸν πολίτη.

Ἔτσι, στὸν μὲν πολίτη πρεσβεύει ἡ ἰδεολογικὴ προτίμηση ποὺ ἐκφράζεται μὲ ὕβρεις κατὰ τῆς ἀντιπάλου ἰδεολογίας, ὅπως φασίστας (ἀντὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ ὅρου φασιστής), κομμούνι (ἀντὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ ὅρου κομμουνιστής), καὶ καπιταλίστας (ἀντὶ τοῦ ἀντικειμενικοῦ ὅρου φιλελεύθερος), στὸν δὲ πολιτικὸ ἐπιστήμονα ἡ ἔλλειψη συνθετικῆς ἱκανότητος ποὺ τὸν ὠθεῖ κάθε φορὰ ποὺ ἐμφανίζεται κάποια ἐξέλιξη στὴν συγκεκριμένη ἰδεολογία, νὰ τῆς προσθέτῃ μία παράγραφος, χρησιμοποιῶντας προθέσεις ὅπως μεταμοντέρνο ἤ νεοφιλελευθερισμός, νέος ἐθνικισμός, ἤ νὰ ἀποκαλῇ τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία ποπουλισμό, ἀκροδεξιά, νέα δεξιά κλπ. ἀντὶ νὰ ἐντάξῃ συνθετικὰ τὴν νέα αὐτὴ παράγραφο στὴν ὅλη συνθετικὴ θεώρηση τῆς συγκεκριμένης ἰδεολογίας.

Τὸ 1990, στὸ βιβλίο μου «Ἡ Τρίτη ἰδεολογία», στὶς  σελίδες 239-253, ἐδημοσίευσα ἕνα μοντέλο 13 σημείων, γιὰ τὸν ὁρισμὸ τῆς ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ, ποὺ δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ γιὰ τὸν ὁρισμὸ τῶν δύο ἄλλων βασικῶν ἰδεολογιῶν, τοῦ κομμουνισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀποφεύγοντας τὶς ἐκφράσεις γαλλικῆς κοινοβουλευτικῆς προελεύσεως, ἀριστερά, κέντρο, δεξιά, καὶ τὰ παραπλανητικὰ παράγωγά της: ἀκροαριστερά, κεντροδεξιά, ἀκροδεξιά κλπ. Ἐπειδὴ ὅμως, γιὰ μερικούς, στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλῃς βρόντα, ἐπαναλαμβάνω παρακάτω τὰ 13 σημεῖα τοῦ μοντέλου ποὺ ἐπιτρέπει ἀντικειμενικά, στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς νὰ αὐτοπροσδιορισθῇ ἰδεολογικὰ σὲ μία ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικὲς ἰδεολογίες τοῦ φιλελευθερισμοῦ, τοῦ κομμουνισμοῦ ἤ τοῦ φασισμοῦ, μοντέλο ποὺ ἐδίδαξα ἐπὶ δεκάδες χρόνια στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας καὶ σὲ ἄλλα πανεπιστήμια ἀνὰ τὸν κόσμο, σὲ χιλιάδες φοιτητές τοῦ ἐξωτερικοῦ:

Ποία εἶναι ἡ θέση τοῦ μοντέλου ὅσον ἀφορᾷ: 1 –Τὴν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς τάξεως καὶ τὴν σημασία τῆς ἀγροτιᾶς. 2 – Τὴν ἀτομικὴ ἰδιοκτησία, τὴν κυκλοφορία τοῦ χρήματος, τὸν οἰκονομικὸ ἔλεγχο τοῦ κράτους καὶ τὴν ἔννοια τῆς ἐθνικῆς ἀστικῆς τάξεως καὶ τῆς οἰκονομικῆς αὐταρκείας. 3 – Τὸ ἔθνος καὶ τὴν ἐννοιολογικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἔθνους καὶ κράτους.   4 – Τὴν δημοκρατία καὶ τὰ κόμματα. 5 – Τὴν σημασία τοῦ πολιτικοῦ ἥρωος, δηλαδὴ τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτου.  6 – Τὴν παράδοση.   7 – Τὸ ἄτομο καὶ τὴν κοινωνία. 8 – Τὴν ἰσότητα καὶ τὴν ἱεραρχία.  9 – Τὶς γυναῖκες.  10 – Τὴν θρησκεία.  11 – Τὸν ῥατσιοναλισμὸ καὶ τὸν μὴ ῥατσιοναλισμό (Ἔννοιες φιλοσοφικές).  12 – Τὸν διανοουμενισμὸ καὶ τὸν ἐλιτισμό.  13 – Τὸν Τρίτο Κόσμο.

Γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ ἰδεολογικοῦ καθεστῶτος μίας χώρας χρησιμοποιεῖται ἕνα ποσοστὸ συμμορφώσεως πρὸς αὐτὸ τὸ μοντέλο, βάσει ἑνὸς πίνακος ποὺ δίδει γιὰ κάθε σημεῖο μία συμμόρφωση πρὸς τὸ μοντέλο (ἐδῶ τὸ φασιστικό): πλήρως (100%), μερικῶς (50%), μὴ συμμόρφωση (0%).

Ὡς παράδειγμα εἶχα προσδιορήσει, κατὰ πόσον ἔχουν δίκαιο αὐτοὶ ποὺ ἰσχυρίζοντο πὼς τὸ «Κομμουνιστικὸ Κόμμα τοῦ Περοὺ, Φωτεινὸ Μονοπάτι (Sendero Luminoso)» ἦταν φασιστικὸ καὶ ὄχι κομμουνιστικό. Ἀπάντηση, βάση τοῦ πίνακος: Τὸ Φωτεινὸ Μονοπάτι ἀνῆκε στὴν τριτοκοσμικὴ φασιστικὴ ἰδεολογία, κατὰ ποσοστὸ 81%.

Ἄς ἀφήσουμε λοιπὸν κατὰ μέρος τοὺς γελοίους προσδιορισμοὺς περὶ ποπουλισμοῦ, ἀκροδεξιοῦ προσανατολισμοῦ, ἄκρως νεοφιλελευθερισμοῦ ἤ μεταμοντερνισμοῦ τῶν κινημάτων Τρὰμπ ἤ Μαρὶν Λὲ Πέν. Πολὺ ἁπλὰ, βάσει τοῦ παράπανω  «πίνακος ἰδεολογικοῦ προσδιορισμοῦ» Τρὰμπ καὶ Μαρὶν ἀνήκουν στὰ φασιστικὰ κινήματα, στὸ ποσοστὸ ποὺ δύναται νὰ καθορισθῇ μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν 13 σημείων. Στὸν ἀναγνώστη νὰ προσδιορίση τὸ ποσοστὸ φασιστικοποιἠσεως τῶν δύο αὐτῶν κινημάτων.

Καὶ φυσικά, ἐπαναλαμβάνουμε: οὐδὲν μεμπτὸν γιὰ τὸν ἐπιστημονικὸ ἀναλυτή, ὁ προσδιορισμὸς κινημάτων στὸν φασιστικό, φιλελεύθερο ἤ κομμουνιστικὸ χῶρο. Ὁ Μὰρξ, ὡς δεύτερος Πλάτων τῆς παγκοσμίου κοινωνίας, παρὰ τὴν γνώμη τῶν Γραικύλων, καὶ συνεπὴς ἑλληνιστὴς, ἐπανέλαβε αὐτὰ ποὺ μᾶς εἶχε διδάξει ὁ Σωκράτης περὶ κοινωνικῶν τάξεων ἀπὸ τὴν  ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας. Ὁ Σωκράτης, ἔλεγε στὴν Πολιτεία τοῦ Πλάτωνος, ὅτι ἡ τρίτη κατηγορία μετὰ τοὺς κηφῆνες-πολιτικοὺς καὶ τοὺς ἐπιχειρηματίες ποὺ τοὺς ἐχρημάτιζαν ἦσαν «αὐτοὶ ποὺ ἐργάζονται μὲ τὰ χέρια τους, ποὺ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ εἶναι κυρίως φτωχοί. Καὶ αὐτὴ ἡ τάξη, σὲ μία δημοκρατία, εἶναι ἡ πολυπληθέστερη καὶ ἡ σημαντικώτερη ὅταν εἶναι ἡνωμένη». Γι’αὐτὸν τὸν λαὸ, ἡ δημοκρατία εἶναι ξένο παιχνίδι ποὺ δὲν τὸν ἀφορᾷ διότι δὲν ἀντιπροσωπεύει τὰ συμφέροντά του.

Μὲ ἄλλα λόγια ἀπὸ τὸν Σωκράτη στὸν Μὰρξ, ἀναγνωρίζεται ἡ ὕπαρξη τῶν κοινωνικῶν τάξεων, μὲ ἐπιλογὴ τὴν πάλη τῶν τάξεων γιὰ τὸν κομμουνισμὸ ἤ τὴν συνεργασία τῶν τάξεων γιὰ τὸν φασισμό. Γραικύλοι τῶν πανεπιστημιακῶν ἑδρῶν τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων ἤ τῆς πιάτσας τῶν ἐπαρχιακῶν καφενείων, πότε θὰ σβησθῆτε ἀπὸ τὸν χάρτη γιὰ νὰ ἀναπνεύσῃ ἐπὶ τέλους τὸ πνεῦμα τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων;


Δημήτρης Κιτσίκης                                      21 Νοεμβρίου 2016

208 comments:

 1. Salute to awesomeness Professor!

  ReplyDelete
 2. Και επειδή πιάσαμε το θέμα των ιδεολογιών, μία απάντηση στα περί φιλελεύθερας προόδου της κοινωνίας, στον τεχνικό αυτή την φορά τομέα. Δείτε όλοι το βίντεο αξίζει πράγματι. Σ ένα Φασιστικό ή Κομμουνιστικό καθεστώς οι παρακάτω εφευρέσεις θα υπήρχαν σήμερα και οι εφευρέτες των θα ήσαν Νομπελίστες.


  https://www.youtube.com/watch?v=zRfY2PWtA1A

  ReplyDelete
 3. Το άρθρο σας πολύ κομψή απάντηση στον Ιωάννη Μάζη που ντε και καλά ήθελε σε πρόσφατη συνέντευξή του να βγάλει "Δεξιά" την Λεπέν και μάλιστα την παρομοίασε με το ΛΑ.Ο.Σ. του Καρατζαφέρη!!!! Είπε δε ότι βρίσκετε αριστερώς του ΛΑ.Ο.Σ.!!!

  ReplyDelete
 4. *βρίσκεται

  ReplyDelete
 5. Τρεῖς λεπτομέρειες ἀφορῶσες γεγονότα. 1) Πρόσφατα ἀπὸ κρατικὸ ἑλληνικὸ κανάλι προβαλλόταν ἡ σύμπνοια στρατοῦ, ἐκκλησίας καὶ λαοῦ. 2) Στὸ Παρίσι ἐγκατεστημένη Ἀργεντινὴ κυρία πανεπιστημιακὸς νομίζω μελετοῦσε τὸν Περονισμό, ποὺ τὸν διέκρινε ἀπὸ τὸν φασισμὸ ὑπὸ τὸν ὅρο ποπουλισμός, καὶ μή-Ἀμερικανικὸ ἀντίστοιχό του ἔβρισκε στὸν Νασερισμό. 3) Ὁ Καποδίστριας διάβασα ἔδωσε κάπου ἕναν ἀξιπρόσεκτο ὁρισμὸ τοῦ Ἕλληνος. Ἕλληνες εἶναι "οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἀνατολῆς οἱ μὴ θέλοντες πλέον νὰ ὑπομένουν τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστός ο Καποδίστριας. Και πολύ λάθος ο Βενιζέλος. Τα λάθη αυτού πληρώνουμε σήμερα.

   Delete
 6. YΓ. Ἑδῷ ἡ εἰκόνα ποὺ συνοδεύει τὴν ἀνἀρτηση σὲ εὐκρινέστερη ψηφιακὴ ἀνἀλυση.
  http://placard.ficedl.info/IMG/arton7508.jpg?1438070700

  ReplyDelete
 7. ΥΓ. Πρέπει νὰ ἐξαρθῇ ἡ ἀπαίτηση γιὰ ἐννοιολογικὴ ἀκρίβεια ποὺ ἐκφράζεται στὴν ἀνάρτηση. Μιὰ παρατήρηση μονάχα. Κάποιοι θὰ θεωρήσουν ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἐξετάζονται οι πολιτικὲς ἰδεολογίες ἀρχετυπικῶς ἀλλὰ ἱστορικῶς. Γιὰ παράδειγμα, μποροῦμε π.χ. νὰ κρίνουμε τὸ πολιτικὸ πρόγραμμα τοῦ Καποδίστρια μὲ βάση τὰ δεκατρία σημεῖα. Ὅμως φασισμὸς δὲν ὑπῆρχε στὴν ἐποχή του καὶ πρὶν τὸν 20ό αἰῶνα. Δὲν συμμερίζομαι αὐτὴν τὴν ἀντίρρηση, τὴν παραθέτω μόνον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τεράστιο λάθος Κωνσταντῆ. Ἀφοῦ μὲ διαβάζῃς γνωρίζεις ὅτι ἀπὸ δεκάδες χρόνια στὰ βιβλία μου ἀποκαλῶ τὸν Ῥουσσώ, καὶ τὸ ἀποδεικνύω, πατέρα τοῦ γαλλικοῦ φασισμοῦ καὶ τὸν Ῥοβεσπιέρρο, τὸν ἐφαρμοστὴ τοῦ ῥουσσωϊκοῦ φασισμοῦ. Ὁ φασισμὸς προϋπῆρχε πολὺ πρὸ τῆς λέξεως ποὺ ἐνεφάνισε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Μουσολίνι τὸ 1919. Ἐπίσης ἔχουμε εἰπῆ κατὰ κόρον ὅτι ὅσοι δὲν τολμοῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν λέξη φασισμό, ἰδίως οἱ πανεπιστημιακοί (πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν μεσάνυχτα ὡς πρὸς τὴν φασιστικὴ ἰδεολογία), χρησιμοποιοῦν τὴν λέξη ποπουλισμό, λαϊκισμό. Ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Χίτλερ ἔλεγε ὅτι ἡ ἰδεολογία του ἦταν ὁ ποπουλισμός(völkish).Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Πολύ ορθή η μετάφρασή σας του όρου völkisch, δηλαδή ΛΑΪΚΌ και όχι ΦΥΛΕΤΙΚΟ όπως πολλοί καθηγηταράδες επίτηδες το παρουσιάζουν.

   Delete
 8. Πίσω από το πέπλο των ιδεολογιών και την σοφιστική των διαφόρων ψευδορητόρων, είτε είναι ο Μαρξ, είτε ένας ναζιστής, είτε ένας φανατικός δημοκράτης, βρίσκεται το ψυχολογικό υπόβαθρο.Αυτό θα καθορίσει την πορεία του κράτους και των εφαρμογών της κοινωνίας, όχι οι ψευδοθεωρίες.
  Επιπλέον γνωρίζεται πόσο σεβασμο σας έχω, αλλά ότι ο Σωκράτης αναφέρεται σε "τάξεις" δεν σημαίνει ότι συσχετίζεται με τον Μαρξ.Και για βαρβάρους αναφέρεται, διαφορετικά γένη, κράτη, έθνη κτλ (πράγματα που φυσικά αρνείται ο μαρξισμός) και δίνει τεράστια έμφαση στην ευγονική και την βιολογία όπως οι ναζί.Οι παραπομπές είναι πολλές τώρα μου έρχονται απλώς.
  'Εκ δὴ τοιούτων γεγονότα εἰκός σε εἰς πάντα πρῶτον εἶναι." (Χαρμίδης. 158a)
  Στην πολιτεία αναφέρεται για καλές και κακές ράτσες.
  "Όποιον άγνωστο του δει ερεθίζεται,χωρίς να έχει πάθει τίποτε από αυτόν.Ενώ δέχεται φιλικά όποιον γνωστό του δει,αν και πρωτύτερα δεν έχει δει κανένα καλό από αυτόν" (1-XVI-380/83)
  Μάλιστα έχει αναπτύξει (στην πολιτεία εάν θυμάμαι καλά) και την θεωρία του ζωτικού χώρου, που εκμεταλεύτηκε προπαγανδιστικά ο Χίτλερ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς υπάρχουν διαφορές και συγκλίσεις. Ο Μαρξ και ο Μαρξισμός δεν αρνούνται την πραγματικότητα της φυλής του Έθνους και της θρησκείας αλλά τα θεωρούν εμπόδια στην πραγμάτωση ενός παγκοσμίου εργατικού κράτους και όντως για να καταφέρουν κάτι τέτοιο πρέπει να βασιστούν μονάχα στα κοινά στοιχεία ενός Γερμανού και ενός Κινέζου εργάτη δηλαδή μονάχα την τάξη των διότι αυτό έχον μόνον ως κοινό γνώρισμα μεταξύ των.

   Ο Φιλελευθερισμός είναι χειρότερος και αυτό δυστυχώς δεν το έχουν αντιληφθεί πολλοί της Ιδεολογίας μας πλην των φαιοκόκκινων. Διότι ο Φιλελευθερισμός ΑΡΝΕΙΤΑΙ την ύπαρξη της φυλής(αντιρατσισμός), του Έθνους(αντιεθνικισμός) και της θρησκείας(αθεΐα, κοσμικό κράτος) ενώ ασπάζεται μονάχα μία πραγματικότητα το άτομο. Το άτομο είναι μεν μία πραγματικότητα, και χάριν σε αυτή άντεξε και τόσο πολύ το φιλελεύθερο έκτρωμα, πλην όμως είναι ένα τίποτα δίχως τα παραπάνω, δίχως το Έθνος, την γλώσσα του, την φυλή του και την θρησκεία του. Όταν ήμουν Αγγλία έπρεπε όλα αυτά να τα ξεχάσω και να γίνω "πολίτης του κόσμου". Έτσι ένιωθα λοιπόν να κατακρεουργείται η ίδια η προσωπικότητά μου. Μονάχα ο Εθνικοσοσιαλισμός σέβεται τα παραπάνω, ιδίως ο σημερινός Εθνικοσοσιαλισμός ο οποίος εν αντιθέσει με εκείνον του 1933, δέχεται τους Σλαύους ως μία μεγάλη και σημαντική Λευκή πολιτισμική και φυλετική ομάδα ενώ ακόμη και Κινέζους και Ιάπωνες θεωρεί αδερφούς της Λευκής Φυλής μαζί με τους Πέρσες Σιίτες ενώ ορισμένοι προσέθεσαν ακόμη και τους Άραβες(βλέπε http://mavroskrinos.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html , http://mavroskrinos.blogspot.com/2009/05/leon-degrelle-1989_16.html , http://mavroskrinos.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html , http://mavroskrinos.blogspot.com/2008/10/blog-post_22.html υπήρχε και ένα άλλο που έλεγε "Άραβες οι Λευκοί της Αφρικής" αλλά δεν το βρήκα).

   Το θέμα με το Ισλάμ όπως έχω ξαναπεί είναι δεν αξίζει καθόλου μία αρχέγονη ήπειρος η Ευρώπη με τεραστία Χριστιανική, Ελληνική και βιολογική Λευκή κληρονομιά, να μεταλαχθεί τελείως και ανεπιστρεπτί λόγω του Φιλελευθέρου εκτρώματος το οποίο και ευθύνεαι για τις αποικίες αλλά και για τα αποικιακά κράτη τα σημερινά όως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Βραζιλία, και λοιπά. Ο Χίτλερ ορθώς κατεδίκασε την αποικιοκρατία και μάλιστα ανεφέρθη στα παραπάνω κράτη ως "νεκρά σώματα" δίχως Ιστορία, Κληρονομιά και Παράδοση ενώ ορθώς επεσήμανε ότι είναι φυλετικώς πολύ ανόμοια, βλέπε π.χ. Βραζιλία. Τέτοια κράτη για να λέμε την αλήθεια μόνον με Φιλελευθερισμό την βγάζουν. Η Αργεντινή επίσης δεν είναι τυχαίο ότι απετέλεσε εξαίρεση με τον Περόν, λόγω του ότι είναι 80% Λευκή και Ευρωπαϊκή(https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina#Ethnography).

   Delete
  2. Ο Φιλελευθερισμός δε, δεν δέχεται καν την ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων!

   Delete
  3. Όπως έγραψα και σε άλλο ιστολόγιο, μετά την επικράτηση του Φασισμού και της Λευκής φυλετικής ταυτοτητος στην Ευρώπη, το (Σιιτικό) Ισλάμ θα είναι σύμμαχος μας μέγιστος, ιδίως δε στον Φιλοσοφικό τομέα. Εάν δε, πραγματοποιηθεί η συμμαχία Κίνας-Σουννισμού, τότε θα επισπευθεί η συμμαχία Φασισμού-Σιισμού. Τί καλλίτερο!

   Επιτέλους θα αντικρίσουμε μία Αυγή φωτεινή που αντάξιά της δεν υπήρξε ποτέ εδώ και 70 χρόνια.

   Να δω τοτε τις φάτσες των σημερινών φιλελευθέρων και των μαρξιστο-τροτσκυστών γεμάτες κλάματα που έσβησε η μοντέρνα πορνική ουτοπία τους! Χαχαχαχα.

   Βέβαια μέχρι τότε θα παραμένουμε σιωπηλοί. Λύκοι μέσα στα πρόβατα των δημοκρατών αστων. Θα γελάμε, θα πίνουμε, ίσως και να ζευγαρώσουμε για επί μία νυκτί, όμως όταν ερθει εκείνη η Αγία Ώρα, θα εμφανιστούμε. Και πράγματι, θα τρέμει η Γη!

   Delete
  4. Τι έχεις διαβάσει από Μαρξ;

   Delete
  5. Κοίτα εδώ και άσε τις πλάγειες οδούς:

   http://atexnos.gr/%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1/

   https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism_and_the_National_Question

   Διαβάζοντας την ανάλυση του άτεχνου, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ ως προς τους αστούς. Και μάλιστα με "φοβίζει" κάπως αυτό διότι τείνει να επαληθεύσει το ρητό του Καθηγητού ότι κάποιος Εθνικοσοσιαλιστής ή Φασιστής ευκόλως δύναται να μεταπηδήσει στο Κομμουνιστικό στρατόπεδο αλλά ποτέ στο Φιλελεύθερο. Πράγματι, η αστική τάξη είναι βδελυρή από την φύση της, διότι σε αυτή επικρατεί η ηδονή, η τρομερή κατανάλωση, ο υλισμός, η άνεση, το βόλεμα και η απόλυτη μετριότητα που τρώει λάθε διάνοια και φωτεινή εξαίρεση. Με πνίγει το πώς οι αστοί με την βία ντε και καλά σε εντάσσουν στον τρόπο ζωής των. Μέσω της ανάγκης να δουλέψεις για να παράγεις χρήμα. Χρήμα και οχι έργο. Χρήμα και όχι σκέψη. Χρημα και όχι Δημιουργία. Χρήμα και πάλι χρήμα για να καεί στην αέναη καταναλωτική μηχανή που τείνει να εξαντλήσει κάθε πολύτιμη πηγή ενεργείας του πλανήτου αυτού.

   Σταματώ εδώ. Δεν θέλω να προλεταριοποιηθώ. Τουλάχιστον όχι Κομμουνιστικώς.

   Σου έδωσα απάντηση Δόκτωρα. Έχω διαβάσει αρκετά σημεία του Κεφαλαίου του Μάρξ και από την Βικιπαίδεια για Μαρξισμό-Λενινισμό και για τους Μάρξ και Έγκελς.

   Ο Εθνικομπολσεβικισμός σας Καθηγητά έχει πράγματι τεραστία δύναμη. Αφαιρεί από τον Φασισμό αυτά που τον κρατούν πίσω και προσθέτει στον Κομμουνισμό αυτά που του λείπουν(Έθνος, Θεός, Ψυχή, Γένος). Η Ιδεολογία σας θα σαρώσει την Οικουμένη εφόσον όμως βρεθεί αντάξιός της Ηγέτης. Εάν δεν βρεθεί Ηγέτης αντάξιος θα καταλήξει ένα σύγχρονο ιδεολογικό Εξκάλιμπερ, περιμένοντας τον κύριό του να το ελευθερώσει και να το κραδαίσει.

   Delete
  6. Για τον Μπολσεβικισμό, ασπάζομαι ό,τι είχε πει και ο Δόκτωρ Γκέμπελς. Για να λέμε την αλήθεια, εάν είχα να επιλέξω ΜΟΝΟΝ και εν απουσία του Φασισμού/Εθνικοσοσιαλισμού ή του Φονταμεταλισμού, μεταξύ κουστουμιού και εργατικής φόρμας θα επέλεγα την τελευταία. Η ποιότης ενός ανδρός φαίνεται μονάχα όταν φορά εργατική ή στρατιωτική στολή. Τα αστικά κοστούμια είναι ικανά να μετατρέψουν και τον τελευταίο λεχρίτη σε φωτεινό ψευδομεσσία!


   Συνεπώς χίλιες φορές σε σοσιαλιστικό καθεστώς όπου οι έννοιες Οικογένεια, Αγάπη, Αδερφότητα, Εργασία(και όχι δουλεία) και Πατρίδα θα είχαν νόημα παρά σε φιλελεύθερο έκτρωμα που δεν βρίσκεις πλέον καμία ηθική και ψυχική αξία! Εκεί τουλάχιστον θα είχα μία τρυφερή σύζυγο, μία δεμένη οικογένεια, ένα ζεστό πιάτο φαΐ και ένα Ιδανικό. Τίποτε άλλο δεν θα χρειαζόμουνα!

   Delete
  7. Στην καπιταλιστική κοινωνία εν αντιθέσει, έχεις τα πάντα από Κινεζικό μέχρι Σουηδικό φαγητό, από Ιαπωνέζικα μέχρι Αμερικάνικα αυτοκίνητα και από Λευκές μέχρι μικτές και μαύρες γκόμενες αλλά επί της ουσίας τίποτα. Δεν δύνασαι να εκτιμήσεις ένα ζεστό πιάτο φαγητό, δεν δύνασαι να έχεις μία δεμένη οικογένεια διότι ούτε σύζυγο ικανή και αφοσιωμένη βρίσκεις ούτε τα παιδιά σου σε σέβονται στον φιλελευθερισμό. Ούτε για την Πατρίδα σου μπορείς να μιλήσεις ούτε για την Ηθική ούτε για την Θρησκεία σου. Το μοναδικό σου ιδανικό είναι πώς θα μιχθούν ανεπιστρεπτί οι ανθρώπινες φυλές και πότε θα φτιαχθούν τουαλέτες και θα τελούνται γάμοι(!!!!) για τους LGBTQ.

   Εμετός σε μπουκάλι Γαλλικού κρασιού του 1979, είναι ο Φιλελευθερισμός. Ακριβώς σαν τα Βρετανικά πανεπιστήμια. Τέλειο περιτύλιγμα, σάπιο περιεχόμενο.

   Delete
  8. Πλάγια οδός και υπεκφυγή είναι να μην απαντάς στην απλή ερώτηση που σου έθεσα.

   Delete
  9. Σου απήντησα αλλά δεν το είδες.

   Delete
 9. Ἅν προσέξατε πιάνουμε ἔνα θέμα ποὺ ἔχω φάει τὰ νιάτα μου -τὸ ζήτημα τῆς ἐγκυρότητας τῆς γνώσης σὲ σχέση 1) μὲ τὶς ὑπόλοιπες γνώσεις 2) μὲ τὸ ἀντικείμενο.

  Ἡ ἀπάντηση εἶναι εὐτυχῶς ἤ δυστυχῶς ῥιζική. Ἡ ἐγκυρότητα τῆς γνώσης εἶναι ἰδεολογία. Ἡ ἱδεολογία εἶναι ἕνας μηχανισμὸς τυποποίησης τοῦ σωστοῦ καὶ τοῦ λάθους.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι!

   Σωστό=Δημιουργία Ζωής και Επιβίωση. Ερμηνεία του ρολου της Ψυχής έναντι της σαρκός.

   Λάθος=Βιολογικος θανατος. Θάνατος της Ψυχής.

   Συνεπώς καλο=Ορθοδοξία, Ισλάμ, Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Εθνικομπολσεβικισμός, Μοναρχία, Θεοκρατία.

   Λάθος=Φιλελευθερισμός, Κοινοβουλευτισμός, Ισοτισμός, φεμινισμός, Κοσμικισμός.

   Ουδέτερο=Κομμουνισμός. Διότι παρότι γεννά, μακροπρόθεσμα αποτυγχάνει διότι μάχεται την Φύση του ανθρώπου(Έθνος, θρησκεία, Φυλή, Παράδοση).

   Delete
 10. ΥΓ. Ἡ ἱστορικὴ ὀρθοδοξία χωρίζεται ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω σὲ δύο τάσεις. Ἡ μία , ἀκραῖα λέει. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχεις γραπτὸ τεκμήριο καὶ κινεῖσαι στὴν ἱστορία, ὄχι τὴν προϊστορία, δὲν μπορεῖς σὲ μιὰ ἀφήγηση τοῦ παρελθόντος νὰ χρησιμοποιῇς ὅρους ποὺ περιγράφουν πράγματα πρὸ τῆς ἱστορικὰ καταγεγραμμένης πρώτης χρήσης τοῦ ὅρου ποὺ μεταχειρίζεσαι.

  Ἡ πιὸ διαδεδομένη τάση, ποὺ εἶναι αὐτὴ φαντάζομαι ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ κος Κιτσίκης, λέει ὅτι μπορεῖς νὰ μιλήσεις γιὰ τάξεις στὴν ἀρχαιότητα ἤ γιὰ φασισμὸ πρὶν τὸν Μουσολίνι ἐφόσον ὁρίσεις τί ἐννοεῖς ἐσὺ μὲ τὴν λέξη καὶ κατόπιν ἀποδείξῃς ὅτι τὸ φαινόμενο ποὺ ἐξετάζεις ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ ἐκεῖνα ποὺ εἶναι ἰκανὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἀναδρομικη χρήση τοῦ ὅρου. Ἑκεῖνο ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κάνῃς σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ὀρθοδοξία, εἶναι νὰ θεωρήσῃς ἕνα φαινόμενο...πλατωνικό. Δηλ. ὅτι κεῖται ὑπεράνω χρόνου, ὅτι δὲν ἔχει ἱστορικότητα. Μὴν ξεχνάμε ὅτι τὸ ὑπόδειγμα γιὰ τὴν ὀρθόδοξη ἱστοριογραφία εἶναι νομίζω ὁ Ἀριστοτέλης.

  Γενικὰ οἱ καλοὶ Γάλλοι καθηγητές λένε κἀτι πολὺ πιὸ ἀπλό. 1) Μίλα καὶ γράφε μόνο γιὰ κάτι ποὺ ξέρεις. 2) Ἁκόμα καλύτερα, γιὰ κάτι ποὺ θές ἤ νιώθεις σωστὸ νὰ πῇς. Ἁλλιῶς κλεῖστο.

  Αὐτὸ ποὺ λέει ὁ κος Κιτσίκης ἄν τὸν καταλαβαίνω καλά εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι 1) δὲν ξερουν ἀπὸ φασισμὸ τί τοῦς γίνεται. 2) Δὲν θέλουν καὶ νὰ μάθουν ὄχι λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἱστορικῶς ὀρθόδοξοι ἀλλὰ λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἰδεολογικῶς ποδηγετούμενοι.

  ReplyDelete
 11. YΓ2.Τὸ κριτήριο ἐγκυρότητας τοῦ λόγου εἶναι ἀπλὸ διότι ὑπόκειται στὴν ἴδια γενικὴ ἀρχή. Δὲν ὑπάρχει λόγος ψεύτικος. Ὑπάρχει λόγος θεατρικὸς καὶ μὴ θεατρικός. Ὁ μή-θεατρικός λόγος ἀρθρώνεται κατὰ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ τὸν ἀνακαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ ὀμιλητής,αὐτὸν καὶ τὰ ἀποτελέσματά του, σὰν νὰ μὴν μιλάει ὁ ἴδιος. Ὁ Θεατρικός λόγος ἐκπρεύεται ὠς ἑξῆς --


  θὰ μιλησω τώρα ΣΑΝ΄πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας (ἄρα ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας).
  Θὰ μιλησω ΣΑΝ καθηγητής (ἄρα ὑπὲρ τῆς Δημοκρατίας).

  Τώρα πεῖτε μου σὲ ποιό ἔργο παίζουν αὐτοί οἱ δύο καὶ νὰ δοῦμε ἄν ὐτὸ σχείζεται μὲ τὸ θέμα μας.
  Νὰ σημειωθῇ δε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
  Ὁ φασισμὸς τὸν μυρίζομαι νὰ σχετίζεται ἄμεσα μὲ την ἀστυφιλία. Ὁ φασιστὴς εἶναι συνηθως κάποιος ποὺ ἔχει ἀνάμνηση τῆς ὑπαίθρου καὶ ἐνδεχομένως τῶν κοινωνικῶν τάξεων τῆς ὑπαίθρου, διότι ἔχει καὶ ἡ ὕπαιθρος κοινωνικές ταξεις.

  Ὅσο γιὰ τὶς κοινωνικές τάξεις, ἄν πιάσετε τὰ φοβερὰ καὶ τρομερά Ἀπομνημονεύματα τοῦ Κανέλλου Δεληγιάννη, θὰ δεῖτε ὅτι μιλᾶ γιὰ ἀνθρώπους (χριστιανούς ὑπόδουλους) πρώτης, δευτέρας,τρίτης τάξεως. Τί εἶναι αὐτοί ;

  Εἶναι,ὅπως επὶ Σόλωνος, φορολογικές κατηγορίες. Ἱδοῦ ὁ αντικειμενικὸς καὶ θεμελιώδης ορισμὸς τῆς κοινωνικῆς τάξεως μεραγκλαντάν. Ἡ κοινωνικὴ τάξη εἶναι μιὰ φορολογικὴ κατηγορία. Οἱ τρείς τάξεις τοῦ γαλλικοῦ βασιλείου ποὺ κάνανε τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση (καὶ οἱ τρείς ψηφίσανε τὴν Διακήρυξη ποὺ εἶχε ἐτοιμάσει ἡ τρίτη) ἦτανε φορολογικές κατηγορίες.

  Ὁ φασιστής ἔχω τὴν ὑπόνοια ὅτι εἶναι νέος ἀγροτικῆς καταγωγῆς ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ γίνει ἀριστοκράτης σὲ πλαίσιο κοινωνικὰ καθορισμένο ἀπὸ τὸν Διαφωτισμό. Προοχή ὅμως - αὐτὸ εἶναι ὑπόνοια, δὲν εἶναι τεκμηριωμένο.

  Ὁ Διαφωτισμὸς συνοδεύτηκε ἀπὸ ἔντονη θεατρικότητα στοὺς τρόπους.

  ReplyDelete
 12. ΥΓ2. Κωνστανινουπολίτη, καλό=ἀλήθεια, κακό=ψέμα.
  Ἁλήθεια σημαίνει μή-λήθη, δηλ. μή παράβλεψη.
  Οἱ Ἑλεάτες εἶχαν φτάσῇ στὸ ἑξῆς σημεῖο. Λέγανε ἡ κίνηση τοῦ ὑποκειμενου παράγει ψέμα, διότι δὲν ἔχει ὀλοκληρωθεῖ ἡ μη-παράβλεψη.

  Μποροῦμε αὐτὸ νὰ τὸ συσχετίσουμε με τὴν ἔννοια τῆς κοινωνικῆς ἀνόδου καθῶς καὶ μὲ τὸ πάρα πολὺ σωστὸ ποὺ εἶχε πῇ ὁ κος Κιστίκης στὴν πρώτη του συνέντευξη στὸν κο Σαχίνη. "Μὰ χωρίς ἔγκλημα δὲν μπορεῖτε νὰ κινηθῆτε !"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ψέμα δεν είναι κακό εάν βοηθά στην επιβίωση. Βλέπε Ινδο-Γερμανισμός και Νορδικισμός.

   Delete
  2. Εἶναι πάντοτε κακό.

   Delete
  3. Άψογη αναφορά Κωνσταντή συμφωνούμε απόλυτα και μαρέσει η έμφαση στην ορολογία.

   Delete
  4. Ή δες το αλλιώς. Η Γκεμπελική ή Σταλινική προπαγανδα ήταν κακια που εμπεριείχε και ψεύδη; Όχι. Διότι προωθούσε ένα Ιδανικό.

   Η Φιλελεύθερη προπαγάνδα ήταν κακιά που εμπεριείχε και αυτή ψεύδη; Ναί. Διότι προωθούσε τον θάνατο, το χρήμα, τον τοκο και το ψεύδος με σκοπό όχι ένα Ιδανικό αλλα το κέρδος τραπεζών και πολυεθνικών.

   Delete
 13. ΥΓτόσο Κε Κιτσίκη, εὔγε ! Μπράβο σας ! Θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νομίζω νὰ γίνει μιὰ διασαφήνιση τῆς σχέσης 1) πρωτο-φασισμοῦ καὶ βοναπαρτισμοῦ 2) πρωτο-φασισμοῦ καὶ Φιλικῆς Ἑταιρείας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Βοναπαρτισμός=Χιτλερισμός=Σταλινισμός=Κιμγιονγκουνισμός=Πουτινισμός=Τραμπισμός.

   Χαίρε ω μεγάλε Αυτοκράτωρ! Δηλαδή.

   Delete
 14. -Δηλ. καὶ συγγνώμη γιὰ τὸν καταιγισμὸ σχολίων. Χάρη στὸν κο Κιτσίκη ὑποψιαζόμεθα ὅτι ἀντίθετα ἀπότι παρουσιάζεται σὲ ὅλα τὰ σχολικά ἐγχειρίδια, ὁ φασισμός (ἔβαλα τὸ πρόθεμα πρωτο-σὰν μπακάλικο διανοητικὸ συμβιβασμό) εἶναι παλαιοτερος ὄχι μόνο τοῦ κομμουνισμοῦ, ποὺ προϋποθέτει ὀργανωμένο ἐργατικὸ προλεταριάτο, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀκόμα. Αὐτὰ ποὺ γράφω εἶναι βιαστικές ὑποθέσεις, πόρρω ἀπέχουσες ἀπὸ ἀκριβὴ και ἀσφαλὴ τοποθέτηση.

  ReplyDelete
 15. Πῶ-πῶ-συγγνώμη παιδιά, ἀλλὰ ἔχω ἐνθουσιαστῇ. Τὸν φασισμό δηλαδὴ πρέπει νὰ τὸν αναζητήσουμε σὲ στοὲς καὶ ὀργανώσεις μασωνικοῦ τύπου, ποὺ ὅμως δὲν ἀνήκουν στὴν μεγαλοαστικὴ τάξη, δέχονται μὲ ἄλλα λόγια καὶ ἀνθρώπους δευτέρας καὶ τρίτης τάξεως. Αὐτὸ ἀκριβέστατα, κατὰ λέξιν, λέει ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης γιὰ τὴν Φιλικὴ ἑταιρία. Αὐτὸ μᾶς ἐξηγεῖ καὶ ὅλον αὐτὸν τὸν παρανοϊκὸ συμβολισμὸ τῶν ναζιστῶν - εἶναι μασωνικοῦ τύπου !

  Ἁντίθετα τὸ πρότυπο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος (ὑπάρχει μιὰ θαυμασια περιγραφὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ γραφείου στὸ Μηδὲν καὶ τὸ Ἄπειρον τοῦ Ἄρθουρ Καῖσλερ) ἔχει σὰν πρότυπο 2 πράγματα. 1) Τὸν ἐπιμορφωτικὸ σύλλογο 2) τὸ διοικητικὸ συμβούλιο μιᾶς ἐπιχείρησης. Ὁ ἐπιμορφωτικὸς σύλλογος στὰ πρὸ τοῦ 1821 ἦταν ὄργανο τῆς Πεφωτισμένης Δεσποτείας, δηλ. τῆς πρώτης ἀπόπειρας, ἄνωθεν κινούμενης, νὰ ἐνσωματωθοῦν οἱ κοινωνικὲς τάξεις διαφωτισμοῦ περιλαμβανομένου ὑπὸ τὴν ὀμπρέλα ἑνός φιλελεύθερου μονάρχη.

  ReplyDelete
 16. Τοῦ Κώστα Ζουράρι, ποὺ δηλώνει ὅπως ἐγώ, κομμουνιστὴς καὶ χριστιανὸς ὀρθόδοξος, πρέπει νὰ συγχωρεθῇ ἡ συνεργασία του μὲ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση τοῦ Τσίπρα ἐπειδὴ γιὰ πρώτη φορὰ ἕνας ὑπουργὸς δηλώνει (καὶ μακάρι νὰ προσπαθήσῃ νὰ τὸ ἐφαρμόσῃ) ὅτι πρέπει νὰ ἐπανέλθη ὡς ζωντανὴ γλῶσσα (ὄχι μόνον νὰ γράφεται ἀλλὰ καὶ νὰ ὁμιλεῖται) ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ ὅτι ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ κάτι τέτοιο εἶναι νὰ διδάσκεται ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο καὶ τὸ δημοτικό.Πρόκειται γιὰ τὴν μεγαλύτερη πολιτιστικὴ ἐπανάσταση τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ποὺ ἔβαλε στὰ σκαριά, ἄν καὶ μόνον μὲ ὁλοκληρωτικὸ λαοκρατικὸ καθεστώς, φασιστικὸ ἤ κομμουνιστικό, κάτι τέτοιο δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Ἑλληνικὰ σὰν γλῶσσα γραπτὴ ἔχουμε στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς γραμμικῆς Β.
  Ὡστόσο γλωσσικὸ ζήτημα ἔχουμε ἀπόσο ξέρω μόνο τὸν 18ο αἰῶνα ποὺ ἀρχίζει νὰ συζητιέται τὸ ἐθνικὸ κράτος ποὺ θἄχει αὐτὴν τὴ γλῶσσα γιὰ ἐπίσημη.

  Αὐτοὶ ποὺ ζητοῦσαν ἐπαναφορὰ τῶν ἀρχαίων καὶ ὡς προφορικῆς γλώσσας θέλαν νὰ κάνουν τὸν Ἕλληνα ἀγρότη τρόφιμο τοῦ Καῖμπριτζ καὶ τῆς Ὀξφόρδης, ὅπου κάποτε ἀπαγορεύονταν οἱ συνομιλίες σὲ ἄλλη γλῶσσα πλὴν λατινικῶν, ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ ἑβραϊκῶν.

  Ἑπίσης θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσουν ἄν ὁ ἀγρότης θὰ ὄργωνε τὸ χωράφι του τραγουδῶντας Ἡσίοδο σὲ ἐρασμιακὴ ἤ ῥοϋχλιανὴ προφορά.

  Φυσικὰ ὁ πλέον νουνεχὴς ἦταν ὁ Καταρτζής. Πρότεινε ἔμπρακτα νὰ κρατήσουμε τὴν ὀρθογραφία τὴν ἀρχαιοελληνικὴ μετὰ πολυτονικοῦ καὶ νὰ γράφῃ ὁ καθένας τὴν καθομιλουμένη τὴ δική του σὲ αὐτὴν τὴν ὀρθογραφία. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ τέρμα.

  ReplyDelete
 18. ΥΓ "- Όπου ο κονιορτός χρησιμεύει δια να αποτινάζουν αι όρνιθες τας φθείρας των και συνεπώς είναι διπλασίως βλαβερός, διέκοψε ο σιορ-Αμπρουζής. Ως και η υπομονητική κυρία Βασιωτάκη ανυπομόνησε.
  - Λέγε τουλάχιστον σκόνη και ψείρες, καημένε Αμπρουζή, να σε καταλαβαίνομε! είπε ξεσπάζοντας στα γέλια.- Διατί; Διατί να μη εξασκώνται αι μικραί και εις νέας λέξεις, ορθοτέρας... άρχισε ο κ. Σαρδελίδης". Πηνελόπη Δέλτα, Μάγκας (ἀπόσπασμα).https://www.scribd.com/document/66257353/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7-%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%82

  Τὸ "νέας λέξεις" τοῦ κυρίου Ἀμπρουζῆ (Ἁμβοσίου) Σαρδελίδη εἶναι ἐπαναστατικὸ πρόγραμμα.

  ReplyDelete
 19. Ο κλασσικός αστός είναι ο Κωστόπουλος. Χρεωκοπημένος, πουλημένος, ανήθικος, ηλίθιος και εθνοπροδότης.

  Ο Στηβ τον διέλυσε:

  https://www.youtube.com/watch?v=MXYRAp6jq24

  ReplyDelete
 20. Χώρια του ότι πλούτισε με μαυραγορίτικες σχέσεις με τον κάθε προδότη πολιτικό και πουλώντας λευκή σάρκα ο Κωστοπουλος.

  Αυτοί που φταίνε είναι οι νέοι εκεί που αντί να τον πετάξουν από το παράθυρο τον έχον...ίνδαλμα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ ἀναμάρτητος πρῶτος τὸν λίθον βαλέτω.

   Delete
  2. Ἁλλὰ τὸ θέμα του Κωστόπουλου καὶ τοῦ λάιφσταϋλ εἶναι τόσο τεράστιο ποὺ θὰ ἄξιζε τὸν κόπο νομίζω νὰ τὸ συζητήσουμε ἐκτενῶς. Χοντρικά. Τὸ ὅλο θέμα σχετίζεται μὲ τὸν χειρισμὸ τῶν εἰκόνων ἐκ μέρους τοῦ ὑποκειμένου. Τὸ λάιφσταϋλ σοφτ-πορνό εἶναι πολιτικοποίηση, σὲ καμία ἀπολύτως περίπτωση μη-πολιτικοποίηση τῆς εἰκόνας διὰ μέσου τῆς λίμπιντο. Εἶναι κατὰ βάσιν μιὰ πουριτανικὴ προπαγάνδα.

   Delete
 21. Τὴν ἔχω ζήσει τὴν γενιὰ τοῦ Κωστόπουλου στὸ πετσί μου.
  Δὲν εἶναι ἀστός. Ῥε ξέρετε τί πάει νὰ πῇ ἀστός ; Ὁ ἀστικὸς πολιτισμὸς εἶναι μεγάλος πολιτισμός.
  Φασιστὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
  Ἁντιδιανοουμενισμός. Φαλλοκρατισμός. Ἁγροτικὴ καταγωγή. Πουριτανισμός (ὠ ναί). Θρησκοληψία (ὠ ναί). Συγκεκριμένη αἰσθητική. Ἑθνικισμὀς (κάργα). Volkisch πρότυπα (μπουζούκια γκλαμουράτα). Ἁκραῖος ἀντικομμουνισμός. Πιστεύω ὅτι ἄν ἐξετάσουμε τὰ 13 σημεῖα τοῦ κυρίου Κιτσίκη θὰ περάσει μιὰ χαρὰ τὸ κορδόνι. Ἄ πολὺ βασικό - λόγος κατὰ τῶν πολιτικῶν.


  Ἕχουμε καὶ ἄλλα συμπληρωματικά. Λόγος περὶ ἐκφυλισμοῦ. Ναρκισσισμός. Ἁποθέωση τῆς ἐργασίας γιὰ τὴν ἐργασία. Ὅλα αὐτὰ καλύπτονται ἀπὸ τὸ σέξ...ποὺ δὲν εἶναι σέξ, ἀλλὰ εἰκόνα τοῦ σεξ !! Οὔ, κι ἔχει κι ἄλλα ὁ κατάλογος !!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όσα είπες για Κωστόπουλο και για την γενιά του Πολυτεχνείου/Κωστόπουλου, είναι ακριβώς τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ από αυτά που γράφεις παραπάνω.

   Και απορώ πώς δεν το κατανοείς. Ο μοναδικός αντιτουρκισμός που προβάλλεται από τα αστικά κοινοβουλευτικά ΜΜΕ είναι για να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, ότι να! Και εμείς οι αστοί εθνοπροδότες αγαπάμε την πατρίδα(παρότι την βιάζούμε καθημερινώς) και μισούμε την Τουρκία(παρότι τρέμουν σαν κότες τον Ερντογάν). Λένε δηλαδή εάν Εθνικισμός και αντιτουρκισμός είναι αυτός που ψάχνετε, εμείς δυνάμεθα να σας τον παρέχουμε άφθονο, ιδίως τώρα που ο Φασισμός έχει τεραστία άνοδο.

   Χαμένος κόπος. Ουδέν κρυπτόν υπό τον Ήλιον!

   Ο Φασισμός μολονότι η πεμπτουσία του Εθνικισμού, έχει 100+ πτυχές που αναγεννούν ένα Έθνος και φυσικά αντιμάχονται τις αντίστοιχες εθνοκτόνες φιλελεύθερες.

   Delete
  2. "LifeStyle θα έλεγα είναι οτιδήποτε δεν έχει σχέση με την πολιτική. Είναι οι showbiz ειδήσεις, το φαγητό, το ταξίδι, είναι η ίδια η ζωή και είμαι κολλημένος στην αμερικανική εκδοχή του, στα αμερικανικά περιοδικά και site και στον τρόπο που το παρουσιάζουν".http://www.toratora.gr/epistrefo-ston-topo-tou-egklimatos/.Εγώ δεν έκανα πολιτική, έκανα άλλο πράγμα. Δεν είχα καμμία ανάμειξη στην πολιτική. Δεν πήρα ποτέ πολιτική διαφήμιση. Ούτε έκανα μπίζνα με το κράτος. Σε μένα δεν ήρθε ποτέ, ούτε 1%, ούτε 0,5%, ούτε 0,1% των διαφημίσεων. Τίποτα. Μηδέν. Ούτε σε μένα, ούτε και στα άλλα περιοδικά. Καλώ τον οποιονδήποτε να πει αν πήρα μία δραχμή. Όλα τα ‘χωναν σε εφημερίδες και στην τηλεόραση. https://mattheopoulos.wordpress.com/2013/11/28/%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%83-%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%AF%CE%BD-3/

   Delete
 22. ΥΓ Πὼ πὼ μάγκα μου τι μοῦ θύμισες...
  Προσοχή. Ὁ φασισμὸς δὲν εἶναι κατὰ τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας. Ἕτι δὲν εἶναι ;; Σὲ αὐτὸ μὲ τὸν φιλελευθερισμὸ συμφωνοῦνε. Ὅμως ἐκεὶ ποὺ ὁ ἀστὸς ἐπιμένει στὸν λόγο, ὁ φασιστὴς ἐπιμένει στὸ συναίσθημα.
  Πάρτε ἕνα ὁποιοδήποτε κείμενο τοῦ κου Κωστόπουλου καὶ ἀντικαταστῆστε τὸ πρῶτο ἐνικό μὲ τὸ πρῶτο πληθυντικό. Θὰ τρίβετε τὰ ματάκια σας.

  ReplyDelete
 23. YΓ2. Βλέπετε τί γράφω παραπάνω γιὰ τοὺς Ἐλεάτες ; Ἧταν κατὰ τῆς κίνησης διότι ἡ κίνηση πρὸς ἕνα σημεῖο ἄν δὲν ἔχει προέλθῃ ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ παρόντος παράγει ψέμμα. Αὐτοὶ ποὺ εἶναι πιὸ κοντὰ ἀπόλους στοὺς Ἐλεάτες στὸν 20ὸ αἱῶνα εἶναι οἱ ψυχολόγοι Γκέσταλτ (μορφισταί).

  Προκειμένου νὰ παράξῃς ψέμμα μπορεῖς νὰ κάνῃς δύο πράγματα. 1) Νὰ προκαλέσῃς κίνηση ποὺ θὰ σπρώξῃ τὸ ὑποκείμενο ἔξω ἀπὸ τὴν διαδικασία κατανόησης. 2) Νὰ ἐγκλωβίσῃς τὸ ὑποκείμενο σὲ ἕνα σημεῖο κάνοντας τὴν διαδικασία τῆς κατανόησης φαῦλο κύκλο.

  Ὁ ἐγκλωβισμένος κομμουνισμὸς τῆς μεταπολίτευσης ἐν Ἑλλάδι καὶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς σκοταδισμὸς καὶ τὸ σχολικὸ σύστημα καὶ ἡ ἀρτηριοσκληρωμένη ἀγροτικὴ παράδοση μὲ τὴν παχυσαρκία κάνουν τὸ 2ο. Τὰ ἐκλεπτυσμένα μαρτύρια τοῦ ἑδραιωμενου ἀστικοῦ πολιτισμοῦ κάνουν τὸ ἴδιο ἐπίσης μέσῳ τῆς νευρωτικῆς ἀγωγῆς, βλέπε τὸ καλύτερο ἔργο τῆς Πηνελόπης Δέλτα- νὰ μιὰ ἀστή - τὶς Ἀναμνήσεις -ἐκδ. Ἑρμῆς.

  Ὁ πρῶτος τρόπος παραγωγῆς ψέμματος, ἡ Σειρῆνα, δηλαδή, εἶναι τοῦ Κωστόπουλου. Σοῦ λέει βγές ἔξω, ἀπόκτησε ἐμπειρίες κ.λπ. κ.λπ καὶ τὸ κοινωνικὸ φιλτράρισμα θὰ γίνει ἐκεί ἔξω, ὅποιος ἀντέξει. Τὸ κλάμπ τῆς κουλτούρας Κωστόπουλου εἶναι πεδίο μάχης.

  Καὶ οἱ δύο προσεγγίσεις, ἡ μαζοχιστικὴ τῆς αὐτοἀπομόνωσης, καὶ ἡ σαδιστικὴ τῆς ἐξόδου, ἐν τέλει τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα παράγουν. Τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἔλλειψη κατανόησης. Καὶ ο δύο πειρασμοί, τῶν Σειρήνων, ὅ ἕνας, τοῦ διαβολόπαπα, ὁ ἄλλος, ἐνοχοποιοῦν τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ κάνουν νὰ θεριεύει θυμωμένο μὲ τὸν ἑαυτό του ποὺ στερεῖται εἴτε τὶς ἀπολαύσεις, εἴτε τὴν πνευματικότητα. Καὶ οἱ δύο πειρασμοὶ τὸν ὠθοῦν νὰ θυσιάσει τὸ παρόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κορυφαῖο σχόλιο !!!

   Delete
  2. Zucchini Philosophy, dear Kostandis.

   Delete
 24. Καθηγητά μπορεί το ΝΑΤΟ επίτηδες να προκαλέσει θερμό επεισόδιο με την Ρωσία, πριν προλάβει να αναλάβει ο Ντάναλντ Τράμπ την Προεδρία των ΗΠΑ, με σκοπό να μην γίνει δυνατή μία συμμαχία ΗΠΑ-Ρωσίας κατά της παγκοσμιοποιήσεως;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δηλαδὴ τὸ ΝΑΤΟ εἶναι τὸ ΚΚΣΕ ἐπὶ Γκορμπατσώβ. Ἥ οἱ Κεμαλικοί.

   Delete
 25. ΥΓ. Νομίζω τὸ γλωσσικὸ τὸ ἔχω λήξῃ. Θέλουμε νὰ κρατήσουμε ἀκέραιη τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία, ἡ ὁποῖα γιὰ μᾶς εἶναι στὴ μικρογράμματη γραφὴ τὸ πολυτονικό. Ἡ ἱστορικὴ ὀρθογραφία ἀντιστοιχεῖ στὴν προφορὰ τῆς κλασσικῆς περιόδου. Ἅρα ἐπιλέγουμε νὰ εἶναι ἀναντίστοιχη ἡ γραφή μας μὲ τὴν νεοελληνικὴ προφορά. Ἅπαξ καὶ τὸ ἐπιλέγουμε, ὄχι μεσοβέζικες λύσεις. Κρατάμε ἀκὸμα καὶ τὶς ὑποτακτικὲς μὲ ἐσωτερικὴ αὔξηση, καὶ τὶς συναιρέσεις ποὺ ἀποδίδονται μὲ ὑπογεγραμμένη, διότι γράφουμε τὴ σημερινὴ προφορὰ μὲ ὀρθογραφία ποὺ ἀποδίδει τὴν κλασσικὴ προφορά. Μπορεῖ δηλαδὴ στὰ νέα ἑλληνικὰ ἡ ὑποτακτικὴ νὰ μὴν ἔχει ἐσωτερικὴ χρονικὴ αὔξηση, ἐφόσον ὅμως ἡ μία μας ἀπόφαση εἶναι νὰ κρατήσουμε τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία, θὰ τὴν γράψουμε τὴν ὑποτακτικὴ σὰν νὰ εἶχε αὔξηση. Ἡ δεύτερη ἀπόφασή μας, νὰ κρατήσουμε στὸ ἀκέραιο τὴν σημερινὴ προφορὰ μὲ τὴν παλαιὰ γραφή, μᾶς κάνει νὰ μὴν γράφουμε τίποτα ποὺ νὰ μὴν ἀκουγεται. Ἕτσι, δὲν γράφουμε τὴν μπάλα, ὅπως κάνανε τὸ 21, παρασυρμένοι ἀπὸ τὴν γραφή, ἀλλὰ τὴ μπάλα. Ἑκτὸς ἄν ἀκοῦμε ἕνα ὑπόγειο -ν- ἀνάμεσα στὸ τὴ καὶ στὸ μπ. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτό, ἕνα ζήτημα ποὺ ταλάνισε γενεές ἐπὶ γενεῶν λύνεται μὲ ἕναν δομικὸ τρόπο γερὰ θεμελιωμένο σὲ ἀρχές. Ο καθένας γράφει αὐτὸ ποὺ ἀκούει, ἀλλὰ μὲ τὴν ἴδια ὀρθογραφία. Ἕτσι φτιάχνεται μιὰ ἐθνικὴ γλῶσσα καὶ μιὰ ἐθνικὴ λογοτεχνία. Συνεπῶς τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι βασικὸ συμπληρωματικὸ μάθημα ἀρκεῖ νὰ γραφῇ πρῶτα μιὰ τελεσίδικη ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ποὺ νὰ χρονογραφῇ τὶς ἀλλαγὲς τῆς προφορᾶς μὲ εὐσύνοπτο καὶ τελεσίδικο τρόπο.

  ReplyDelete
 26. Ο Ντούγκιν συμφωνεί μαζί μου, περί αστών:

  https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/11/22/the-middle-class-and-russia-alexander-dugin/

  ReplyDelete
 27. Καλές οι αναφορές για τα ψέμματα αλλά ή θα λέμε αλήθειες ή δεν θα λέμε.Μεγαλύτερο ψέμμα από το θρησκευτικό δεν υπάρχει.Ποιά είναι η διαφορά όμως που εντοπίζει και ο Καστοριάδης στην ιστορία των λαών;
  Όλοι οι λαοί πίστευαν ότι οι νόμοι τους είναι υπερβατικοί, είναι εκ θεού.Όπως οι Μινωίτες, οι Ρωμαίοι της Κωνσταντινουπόλεως, οι Εβραίοι, οι Αιγύπτιοι κτλ κτλ
  Ε οι αρχαίοι Αθηναίοι έκαναν το ακριβώς αντίθετο.Τους νόμους και τους θεσμούς τους φτιάχνουμε ε μ ε ί ς, δ ε ν είναι υπερβατικοί και όποτε θέλουμε τους αλλάζουμε.Γιαυτόν ακριβώς το λόγο τ ο υ ς σ ε β ό μ α σ τ ε.
  Αυτό ήταν το μεγαλείο του Σόλων.
  Αναλυτικά στα βιβλία του για πρόχειρη αναφορά εδώ https://www.youtube.com/watch?v=juAYQjCweXo

  Το να συζητήσουμε εάν η ορθοδοξία μπορεί να βοηθήσει στην επιβίωση του κράτους, είναι δεκτό (αν και συντελεί μέγιστα στην καταστροφή του).Το να συζητήσουμε όμως εάν το δόγμα ισχύει τότε το επίπεδο της συζητήσεως είναι μηδαμινό.

  Μία διόρθωση προς τον Κωνσταντή-πιο κοντά στην σταθερότητα των Ελεατών είναι οι ψυχαναλυτές τις Φροϋδικής προσεγγίσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άντε πάλι! Τους νόμους ους φτιάχνεις σύμφωνα με την ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΟΥ.

   Η δική σου θρησκεία ονομάζεται θρησκεία της Λογικής και του χρήματος, ήτη Φιλελευθερισμός.

   Delete
  2. Φίλε μου κωνσταντινουπολίτη στο έχω πει τουλάχιστον 3/4 φορές ότι δεν ανήκω σε κανέναν “ισμό”.

   Delete
  3. Το έχεις πει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκεις...

   Delete
  4. Στο αφιερώνω Δοκτωρ Παπ.

   Σαν και εσένα έτσι και ο ΛεΠα, δεν ανήκει σε καμία, σε κανένα -ισμό!

   https://www.youtube.com/watch?v=g8G7oisqqO0

   Delete
  5. Ὁ Λὲ Πὰ (les pas, τὰ βήματα) εἶναι παιδὶ τῆς ὁρθοδοξίας ! Καὶ ὁπως δείχνει καὶ τὸ βίντεο, δὲν εἶναι ἀντιμωαμεθανικός.

   Delete
  6. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, μουσικολόγος Γάλλος τρομερὰ ῥαφιναρισμένος καὶ ἀσχολούμενος μὲ τὸν μακαρίτη πρωτοποριακὸ Πιέρ Μπουλέζ, τοῦ εἶχε κάνει μεγάλη ἐντύπωση ὁ Πανταζῆς. Ἕλεγε- εἶναι κακὸς ἀλλὰ τὸ ΞΕΡΕΙ. Τὸ ἴδιο ἐγὼ ἔχω διακρίνει στὸν Μάρκο Σεφερλῆ. Σᾶς πληροφορῶ ὡς θεατρολόγος πὼς εἶναι ἐξαιρετικός ἠθοποιός, ὅσο χάλια κι ἄν παίζει. Καὶ οἱ δύο τους ἔχουν αὐτὸ ποὺ ἐντοπίζω ὠς χαρακτηριστικὸ τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς - τὴν ἀντιπάθεια πρὸς τὴν μίμηση.

   Ἁναρωτιέμαι μάλιστα ἄν αυτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τοῦ Ταγὶπ Ἐφέντ.

   Delete
  7. Ο Πανταζής είναι κλασσικός Αρμενοειδής και συνεπώς όπως ακριβώς και το 15-20% των Ελλήνων σημερα, φέρυν αίμα Ανατολής μέσα των. Ο Πανταζής είναι ανατολίτης σε κίνηση, τραγούδι και εμφάνιση. Ακόμη μια τρανή απόδειξη ότι οι Βαλκανικοί(πλην Κροατών), Ανστολικοευρωπαϊκοί και Ανατολικομεσογειακοί λαοί, ουδεμία σχέση με την Λατινική και Γερμανική φύση έχουν. Μαζί με την Ανατολή κατά της Δύσης μέρα-νύχτα οφειλαν να ειναι.

   Η Ελλάδα πεθαίνει επειδή ακριβώς το παίζει Παρίσι και Βρυξέλλες. Θα έχει και το τέλος των άμα συνεχιση έτσι, μόνον που δεν υπάρχει μια Λεπέν στην Ελλάδα και που γείτων της Ελλάδος δεν ειναι οι φιλήσυχοι Αλπικοί της Βαυαρίας αλλά η Ισλαμική Τουρκία του Ερντογάν, η οποία προοδεύει επειδή ακριβώς, οπως και το Ιράν, μάχεται την Δύση(βλέπε Φιλελευθερισμός και Δυτικός τροπος ζωής).

   Delete
  8. Ο Σεφερλής ως Διναροαλπικός φέρει τελείως μπαλκάν κουλτούρα, αν και ορισμένα νούμερά του ήσαν αρκετά έξυπνα και ξεκαρδιστικά.

   Delete
  9. Σεφερλής και ΛεΠα, είναι ακριβώς τρανά παραδειγματα της σημερινής ""Ελλάδος"" από φυλετικής απόψεως.

   Delete
  10. Φυσικά δεν είναι αντιμωαμεθανικός. Μονάχα ένας βλαξ είναι αντιμωαμεθανικός.

   Ξαναλέω, όλη η μουσική, η γαστρονομία και η φυλολογία της σημερινής Ελλάδος, μόνον ως Δυτική χώρα δεν την κατατάσσει. Έχει δεσμούς, αρέσει δεν αρέσει, με την Ανατολή και οχι με την Ευρώπη(Γερμανία-Γαλλία-Ολλανδια-Ιταλία). Στο ίδιο ακριβώς μοτίβο βρισκεται και η Σικελία η οποία κανονικά ανήκει στην Ενδιάμεση Περιοχή.

   Delete
  11. Εγώ πάντως βαζω στοίχημα ότι βλέποντας και ακούγοντας τον ΛεΠα, ο Ταγίπ Εφέντ θα νιώθει πάρα πολύ οικεία.

   Delete
  12. Τὸ θέμα εἶναι ἄν θὰ νοιώθει οἱκεῖα ὁ Λὲ Πὰ μὲ τὸν Ταγίπ, ἀλλὰ θὰ λάβω σοβαρὰ ὑπόψιν τὶς παρατηρήσεις τοὺ Γιάννη τοῦ Ἑνόχου.

   Delete
  13. ΛεΠα και Ταγίπ είναι αμφοτεροι Αρμενοειδείς(ο Ταγίπ με Αλπική επίδραση) συνεπώς είναι φυλετικά αδέρφια.

   Delete
  14. Κωνσταντινουπολίτη, πρέπει νὰ γίνῃς ἐπιστήμων φυλετιστής (ὄχι ῥατσιστής). Σοῦ πάει.

   Delete
  15. Εχω ήδη πει ότι η φυλολογία είναι ένας κλάδος που σε άλλη εποχή με μη Φιλελεύθερο και μη Κομμουνιστικό καθεστώς επάνω, θα τον σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο.

   Η φυλολογία είναι η αγάπη για το έργο του Θεού. Ομορφιά και πάλι ομορφιά.

   Delete
 28. Δυστυχῶς δρ.Πᾶπ ἔχω κάνει ψυχοθεραπεία (κακῶς) φροϋδικοῦ τύπου καὶ αὐτὸ ποὺ ἔχω κάνῇ ἐγὼ τοὐλάχιστον, καμία σχέση. Εἶναι μιὰ ἔμμισθη τελετουργία ὑποταγῆς ποὺ δὲν βοηθᾷ σὲ τίποτα καὶ ἐπιπλέον συνδυάζει καὶ τὰ δύο κακά, τὴν ἔξοδο, καὶ τὸν αὐτοἐγκλωβισμό.

  Ἡ ἄποψή σας ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶναι αὐτοὶ ποὺ ξεχωρίζουν διότι τοὺς νόμους τοῦς ἔφτιαχναν αὐτοὶ ἐνῷ οἱ δεσπότες τοὺς παραλάμβαναν ἀπὸ τὸν Θεό (π.χ. Χαμουραμπί, Μωυσής, Μωάμεθ μέσῳ Γαβριήλ κ.λπ. κ.λπ.) εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπαναλάμβανε κατὰ κόρον ὁ Καστοριάδης ἄν δὲν ἀπατῶμαι.

  Ἑμένα ἡ ἄποψη αὐτὴ μοῦ φαίνεται ὄχι στὰ δικά σας σχόλια ἀλλὰ στὰ βίντεο καὶ τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Καστοριάδη τεράστια μαλακία, τηρουμένων τὼν ἐπιφυλάξεων ὅτι ὁ νεκρὸς δεδικαίωται καὶ ὅτι πρέπει νὰ διαβἀσῃς ὁλόκληρο τὸ βιβλίο, κ.λπ. κ.λπ. Διότι δὲν ἀντιστοιχεῖ στὴν καθημερινή μας ἐμπειρία αὐτὸ ποὺ λέει. Ποτέ
  δὲν ἔχω δῇ πουθενὰ ἀπὸ τὰ μικράτα μου ἐπίκληση νόμου ποὺ νὰ μὴν ἔχει κάτι τὸ αὐθαίρετο καὶ σίγουρα τὸ υπερβατικό. Πάντοτε αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἐπικαλεῖται ἀνθρώπινο νόμο, πολὺ περισσότερο ἀπὸ θεῖο νόμο, μοῦ φαινόται ὅτι πάει νὰ μοῦ περάσει κάτι, καὶ συγκεκριμένα νὰ μὲ πείσῃ ὅτι γίνεται νὰ ἐφαρμόσω κάτι τὸ οποῖο δὲν μπορῶ νὰ δῷ ἤ νὰ κάνω ὅπως μοῦ τὸ ζητάει.

  Κάτι παρόμοιο γινόταν μὲ τὴν ψυχοθεραπεία ποὺ σᾶς λέω (στὴν ὁποῖα τρόπον τινὰ ἔμπλεξα ὅπως στὶς χῶρες ὅπου σὲ στέλνουν σὲ κλινικές γιὰ νὰ σὲ ἐξουδετερώσουν).Σὲ ὅλα αὐτὰ ἔρχεται κάποιος ποὺ σὲ βάζει νὰ ἀπολογεῖσαι γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶσαι ἐκεὶ ποὺ εἶσαι καὶ σκέφτεσαι αὐτὸ ποὺ σκέφτεσαι.

  Ὑπάρχει ἄμεση συνάφεια, μυρίζομαι, τῆς ἄποψης τοῦ Καστοριάδη, ποὺ ἐπαναλαμβάνω πιστεύω πὼς εἶναι τεράστια μαλακία, ὅτι ἔχουν κοινὸ οἱ πόλεις τῆς Ἀναγέννησης καὶ ἠ ἀρχαία Ἀθῆνα τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἀνθρωπίνου τῶν νόμων κ.λπ. κ.λπ. μὲ τὸν φασισμό. Πίσω ἀπὸ τὴν ἄποψη τοῦ Καστοριάδη ὑπάρχει ἡ διὰ βοῆς ἐπικύρωση τῆς νομοθεσίας μιᾶς ὀλιγαρχίας ποὺ περνιέται γιὰ ἡμίθεη. Αὐτὸ ἴσως τὸ μοιράζεται ὁ φασισμὸς μὲ τὸν φιλελευθερισμό, ἀλλὰ δὲν εἶμαι εἰδικός.

  Ὅταν κάνεις διάκριση ἀνθρωπίνου καὶ θεϊκοῦ τρόπον τινὰ δουλεύεις τὸν κόσμο διότι τοῦ θυμίζεις ὅτι θά... ψοφήσει. Συγκεκριμένα τὸν ἀπειλεῖς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό που έπαθες εσύ θα το είχα πάθει και εγώ λόγω του ότι ήμουν Επαναστάτης.

   Δεν ξέρεις πώς εξουδετερώνει ευκόλως τους αντιφρονούντες ένα καθεστώς; Βγαζοντάς τους τρελούς...

   Delete
  2. Φίλε Κωνσταντή, θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά.Εάν η ψυχανάλυση Φροϋδικού τύπου δεν σου έφερε αποτέλεσμα σημαίνει ότι πολύ απλά δεν εφαρμόζεται στις δικές σου ψυχολογικές ανάγκες ή/και δεν ήταν καλός ο ψυχαναλυτής.Υπάρχουν πάμπολλα νεοψυχαναλυτικά κινήματα όπως η ατομική και αναλυτική ψυχοθεραπεία και εκτός αυτού ίσως σου ταιριάζει κάτι εντελώς διαφορετικό-ίσως και αντίθετο μάλιστα- όπως ο συμπεριφορισμός και η γνωστική.Μην μειώνεις έναν κλάδο από την προσωπική σου εμπειρία.
   Απλώς, τυγχάνει ο Φρόϋντ να είναι ο πιο γνωστός στο κοινό.
   Ναι αυτή η άποψή μου συμφωνεί με τον Κορνήλιο και έχει απόλυτο δίκιο.Ακόμα και σήμερα έχουμε την έννοια του υπερβατικού στον νόμο και στο σύνταγμα, γιαυτόν το λόγω ορκίζεται η κυβέρνηση από την Εκκλησία.

   Delete
  3. Η σύγχρονη ψυχολογία δυστυχώς δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα του ανθρώπινου ναρκισσισμού, από τον οποί πάσχει κυρίως το δυτικό υποκείμενο (όπως είσαι κι εσύ, διότι εκεί ζεις), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και στην καθ΄ ημάς ανατολή. Εδώ ακριβώς συνεισφέρει το θέμα της πίστης, η οποία προσδίδει διαφορετική κοσμοθεώρηση που οδηγεί και στην πνευματική ανάταση του ατόμου όταν βιωθεί υπό το πρίσμα της ορθοδοξίας.
   Εσύ φίλε Κωνσταντή πήγες για ψυχοθεραπεία και δεν θεραπεύτηκες. Και κατηγορείς του ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους, μην όντας ταπεινός και λέγοντας ότι η ψυχοθεραπεία είναι υποταγή του υποκειμένου και ότι δεν βοηθά σε τίποτα. Δυστυχώς δεν έχεις μάθει να (υπ)ακούς. Να μάθεις να ματώνεις τα γόνατά σου, για το καλό σου. Έχεις αθεράπευτο γνωμικό θέλημα όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν σου φταίνε οι ψυχολόγοι ούτε οι ψυχίατροι. Αλλά φταίει το ότι δεν ζεις ευχαριστιακά. Δεν έχεις ευχαριστιακή συνείδηση ούτε κατ΄ ελάχιστο. Ο Θεός σου έχει δώσει τόσα αγαθά. Να σπουδάζεις στη Γαλλία σε υψηλό επίπεδο. Να γνωρίζεις γλώσσες. Να είσαι ένας επιστήμων. Αυτά είναι δώρα του Θεού και έτσι πρέπει να τα θεωρείς. Δεν τα θεωρείς αυτά όμως. Και δεν μένεις ευχαριστημένος. Θέλεις κι άλλα περισσότερα. Ο Χριστός που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε άδικα είναι πιο ταπεινός από σένα. Αυτός που ανέχτηκε τα πάνδεινα. Αυτός είναι ο δημιουργός και παντοκράτωρ του κόσμου κι όμως είναι πιο ταπεινός από σένα και από μένα, το τίποτα.

   Εννοείται ότι κάποτε δεν θα υπάρχεις, τουλάχιστον σίγουρα ως προς την τωρινή σου μορφή. Η χριστιανική θεώρηση δεν μπορεί να ψεύδεται για να σε ικανοποιήσει προσωπικά και προσωρινά.

   Βάλε αυτό να παίζει δυνατά στα ηχεία σου και άσε τον ΛεΠα και τα σκουπίδια. Διάβαζε παράλληλα τους στίχους και όταν κατανοήσεις τι λέει ο ψαλμός, και θα ζεις σύμφωνα με αυτήν την θεώρηση την καθημερινότητά σου, τότε θα θεραπευτείς πραγματικά (οντολογικά). Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν.

   https://www.youtube.com/watch?v=oN5GESbJYHI

   …τὸν εὐιλατεύοντα πάσας τὰς ἀνομίας σου, τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου· τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς· τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου, ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου…

   …ἄνθρωπος, ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ· ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ, οὕτως ἐξανθήσει· ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοῖς υἱῶν τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήκην αὐτοῦ

   http://www.apostoliki-diakonia.gr/bible/bible.asp?contents=old_testament/contents_Psalmoi.asp&main=psalmoi&file=24.102.htm

   Delete
  4. Και για μένα τα γράφω, αυτά που γράφω.

   Delete
  5. Ο Ένοχος θυμίζει τους Κριστιανούς(και όχι Χριστιανούς), εν Αμερική όπου οι Εκκλησίες των ειναι τρελοκομεία σκέτα. Έτσι φέρεται και αυτός. Το Ισλάμ θα του έλεγε:"Ένοχε παλλικάρι μου, είσαι που είσαι πυροβολημένος από την σύγχρονη φιλελεύθερη αστική κοινωνία, ορίστε λοιπόν! Πάρε το καλάσνικόφ σου και πήγαινε να πολεμήσεις". Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τα ρίχνει στις ψαλμωδιες σαν τους Καθολικούς στο όνομα του Ροδου!

   Α ρε τρέλα! Να γιατί ο Εθνικοσοσιαλισμος υπήρξε Λυτρωτικός. Έτσι αποπειράθηκε να το παίξει και ο Φασισμός αλλά..σκάλωσε.

   Ο ΛεΠα είναι η μέση λαϊκή "Ελληνική" έκφραση θέλουμε δεν θέλουμε. Η ράτσα μας είναι αυτή. Και εγώ δεν αναγνωρίζω τους συμπατριώτες μου, μου μοιάζουν με μπαλκάν ή μαρτζανί καρκινόμαζες αλλά δεν δύναμαι να κάνω κάτι για αυτό. Πώς να μην με περνούν για...ξένο μετά το καλοκαίρι στα νησιά οταν είμαι ξυρισμένος; Εκτος αυτού, η φυλετική αλλοίωσις δύσκολα διορθώνεται, ιδίως σήμερον. Οπότε ας βρούμε άλλες ατραπούς(Ορθοδοξία, Έθνος, Κληρονομιά) για να σώσουμε την Πατρίδα μας.

   Delete
  6. Δὲν ἔχει ἀνάγκη σωτηρίας ἡ Πατρίς. Ἡ Πατρὶς κε Κωνστντινουπολῖτα εἶναι μετάφραση γαλλικοῦ ὅρου καὶ ἀντιστοιχεῖ στὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση. Ἑμεὶς πῶς θὰ σωθοῦμε.

   Delete
  7. Εμείς είμαστε η Πατρίς. Το μιλλέτι μας εάν θες.

   Delete
 29. ΥΓ. Ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα, δηλ. πόλεις τῆς Ἀναγέννησης, φιλελευθερισμός, ψυχανάλυση, Κωστόπουλος, γιὰ τὸν φασισμὸ δὲν ξέρω, ὑποψιάζομαι ὅμως ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο -συνδυάζονται μὲ τὸ φαινόμενο τῆς τοκογλυφίας.

  Ὁ ἱστορικὸς κος Βασίλης Κρεμμυδᾶς ἔχει ἀναδείξῃ τὴν σημασία τὴς τοκογλυφίας γιὰ τὴν επάνδρωση του νεοἑλληνικοῦ ἐπαναστατικοὺ σκάφους (ὄχι πὼς δὲν ὑπῆρχε τοκογλυφία ἐπὶ Τουρκοκρατίας).

  Τὸ βασικὸ σχῆμα εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἑγὼ εἶμαι ὁ κάτοχος χρημάτων Κ. Δανείζω στὸν Μακρυγιάννη ἔνα ποσό Χ μὲ τόκο τὰ δέκα δώδεκα. Σὲ ἕναν χρόνο θέλω νἄρθει νὰ μοῦ δώσει τὰ δύο. Ὁ Μακρυγιάννης τὰ δανείζει μὲ τόκο τὰ δέκα δεκατέσσερα. Καὶ πάει λέγοντας.

  Τώρα, ὅ ἀνθρώπινος νόμος τοῦ Καστοριάδη εἶναι ὁ Θεός ποὺ θὰ κάνει τὸ θαῦμα ὥστε νὰ ἀποδοθοῦν οἱ τόκοι.

  Τὸ ἴδιο γίνεται στὴν ψυχαναλυτικὴ θεραπεία. Ὁ θεός εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ κάνει τὸ θαῦμα νὰ συνειδητοποιησεις τὸ οἰδιπόδειό σου καὶ νὰ γίνεις "καλύτερα". Στὴν πραγματικότητα εἶναι τὸ θέμα νὰ μπῇς σὲ αυτὴν τὴν λογικὴ - νὰ κάνῃς πὼς θεωρεῖς τὴν ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ.

  Εἶναι σὰν τὸ πίστευε καὶ μὴ ἐρεῦνα. Μὴν λέμε λοιπὸν ὅτι τὰ πολιτικὰ συστήματα ποὺ δὲν ἔχουν ευθεία ἀναφορὰ στὸ θεῖο δὲν εἶναι θρησκευτικά.

  Θυμᾶμαι πὼς πιὸ μικρὸς ἀπὸ τὸν Κωνσταντινουπολίτη βλέπω στοὺς δρόμους ἀφίσες ποὺ διαφημίζουν τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ 01 νομίζω, τοὺ σχετιζόμενου πάλι ἄν δὲν κἀνω λάθος μὲ τὸν κο Κωστόπουλο κο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο.

  Στις ἀφίσες εἶναι δύο κοπέλες μὲ ἕνα ἀγόρι στὸ στυλ τῶν "πετυχημένων" συμμαθητῶν μου ποὺ ξεκινοῦν ἕνα σεξουαλικὸ τρίο μὲ ἄνεση.

  Σκέφτομαι σήμερα -ἐγὼ εἶχα σοκαριστῆ - ὅτι αυτὰ τὰ πράγματα δὲν γίνονται ἐπειδὴ τοῦρθε ἔτσι ἀπλά ἡ ἰδέα ἑνός μικροεπιχειρηματία νὰ πουλήσει τὸ περιοδικό του στα παιδιὰ των πλούσιων ἀριστερῶν τῶν Βορείων Προαστείων. Πίσω ἀπὸ τὸ νέφος τῆς λίμπιντο ὑπάρχει κάτι πολὺ πιὸ συγκεκριμένο. Ὅτι μιὰ ὁλόκληρη γενιὰ ἐθίστηκε στὴν ἀδιαφάνεια τῶν πολιτικῶν ἀποφάσεων. Ἅν αὐτὸ εἶναι φασιστικό, δὲν ξέρω, δὲν εἶναι ἀπὸ μόνο του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μόνο Φασιστικό δεν είναι αυτό. Κάργα εωσφορικό, φιλελεύθερο είναι.

   Η Δυτική κοινωνία καταρρέει σε έναν οχετό, σπέρματος(τρίο), μαριχουάνας, αίματος(ισλαμιστικές επιθέσεις) και ηδονής. Όλη η Δυτική κοινωνία είναι ένα πράγμα ακριβώς:

   Μία μυσταγωγία στον Διάβολο. Καθημερινώς τελείται ένα ακάθαρτο μυστήριο στον Σατανά, σε κάθε Δυτική κοινωνία. Ο Εθνικοσοσιαλισμός το κατάλαβε αυτό. Και εν αντιθέσει με τον Ιησού είπε:

   Εγώ Διάβολε σε αναγνωρίζω κατάματα. Εμένα δεν με ξεγελάς(το ίδιο έγινε με τον Ιησού). Αλλά εγώ επειδή είμαι θνητός Διάβολε θα σε πολεμήσω με τα ίδια σου τα όπλα. Δια πυρός και σιδήρου θα καταστρέψω το βδελυρό-σιωνιστικό-βασίλειό σου και στα ερείπια αυτού θα αναγεννήσω την Αρχαία Αριστοκρατική Οικουμένη. Μία για πάντα θα λήξω την εδώ χρηματική σου βασιλεία, βασιζόμενος στο Αίμα, την Φυλή, δηλαδή βασιζόμενος όχι σε κάτι άυλο και άψυχο, όπως τα Σατανικά προϊόντα(διότι άνθρωπο δεν δύναται να δημιουργήσει ο Διάβολος, μόνον άψυχο είδωλο), αλλά σε κάτι αρχέγονο, έμβια, έμψυχο και Θεϊκό. Την Φυλή. Απέτυχε βέβαια διότι καταλάθως θα έπερνε σβάρνα και την Ορθοδοξία, εάν νικούσε στο Στάλινγκραντ. Από την άλλη ίσως και να έδιδε και πάλι στους Βασιλικούς Τσαρικούς Λευκούς Ρώσους, ένα μέρος της παλιάς των Αυτοκρατορίας οπότε και θα ζούσε η Ορθοδοξία. Εκτός βέβαια και εάν ο Ιησούς δρα υπέρ της Ε.Π. Διότι εάν νικούσε το Ράιχ, δεν θα υφίστατο Ε.Π.

   Εκτός αυτού, η σημερινή Εθνικοσοσιαλιστική άνοδος έχει τον χαρακτήρα Μυστηρίου Ιερού. Μέσα στο απόλυτο σκότος, μέσα στην καρδιά του βασιλείου του Εωσφόρου, γεννάται ένα φως που διαλύει κάθε τι κακό και δείχνει και πάλι τον δρόμο στον Θεό. Η νίκη η σημερινή συνεπώς του Εθνικοσοσιαλισμού είναι σημαντικότερη εκείνης ου 1945 εάν υπήρχε. Καθώς φαίνεται, εν έτει 2016μ.Χ. είναι ο καιρός μεταβάσεως στον 21ο αιώνα και όχι το 1945. Όπως είχε γράψει και ο Καθηγητής, ο Φιλελευθερισμός ωσάν κτήνος, νικάται μονάχα όταν επικρατήσει πλήρως και ύστερα αρχίσει να τρώει τις σάρκες του. Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Το ακριβώς ανάλογο ενός ιού. Η σύγχρονη "Μαύρη Πανώλη" δύναται κάλλιστα να χαρακτηρισθεί ο Φιλελευθερισμός.

   Delete
  2. Ο σύγχρονος Εθνικοσοσιαλισμός, έχει μάθει από τα λάθη του. Δεν είναι τοσο ανιεβραϊκος, καμιά φορά είναι και φιλοεβραϊκός(βλεπε American Renaissaince) όχι συχνά βέβαια, και το κυριώτερον δεν αντιμάχεται τους Λευκούς. Μία Ιδεολογία καταρρεει όταν αντιμάχεται μία πραγματικοτητα που υποτίθεται ασπάζεται. Έτσι ευνουχίστηκε ο Κομμουνισμος και έγινε σοσιαλδημοκρατία, διότι αντί των εργατών, στο επικεντρο του βάζει τους (μικρο)αστούς. Έτσι εχασε και ο Ε/Σ, λόγω του αντισλαυικού του μισους. Σήμερον, όλη αναγνωρίζουν ότι εάν ενωθούν Δυτικοευρωπαίοι και Σλαύοι, η Λευκή φυλή θα ειναι αήττητη.

   Κάτι ανάλογο με την διαμάχη Γερμανών-Σλαύων και το παραπάνω αποτέλεσμα συμμαχίας τους, είναι πιστεύω η Συνομοσπονδία του Καθηγητού μεταξύ Ελλήνων(Σλαύων) και Τούρκων(Γερμανών). Ενωμένοι κάνουν θαύματα, όπως ακριβώς Γερμανοί με Σλαύους.

   Delete
  3. Συγγνώμη βρὲ Κωνσταντινουπολίτη μου, ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ Κομμουνισμὸς ποὺ βἀζει τοὺς μὲν ἐδῷ, τοὺς ἄλλους ἀπὸ κεῖ ;; Ταξιθέτης εἶναι ὁ ἄνθρωπος ;

   Delete
  4. Αν και οι περισσότεροι έχουν εκφράσει κάθε είδους μπαρουφολογίας προς δικαιολόγηση της τωρινής μου αμιγώς Φασιστικής πολιτικής θέσεως, η αρχική μου τοποθέτηση έναν χρονο ακριβώς πριν την άνοδο της Χρυσής Αυγής δεν ήταν Φασιστική, διότι ούτε καν εγνώριζα για την Ιδεολογία αυτή τότε καθώς ήτο νεκρά οπως σε όλη την Δύση ενώ εν Ελλάδι είχε πάρει την μορφή ακροδεξιού φιλελευιερισμού όπως ήταν το ΛΑΟΣ, αλλά Κομμουνιστικώς και ιδίως Σταλινικώς προσανατολισμένη. Ήξερα ήδη περί της διαμάχης Κομμουνισμού και Φιλελευθερισμού, και συνεπώς ήμουν γενικά φιλικά προσκείμενος και σεβάσμιος προς τον πρώτο, ιδίως δε, την εποχή εκείνη που είχα μόλις αρχίζει να παίζω ένα παιχνίδι στρατηγικής με τα εξής 3 αντίπαλα στρατοπεδα: Την Φιλελεύθερη Δύση όπου οργίαζαν οι πολυεθνικές, μία Σταλινικού τύπου Σοβιετική Ένωση και μία Αυτοκρατορική Ιαπωνία. Ομολογώ να πω ότι λόγω αγάπης μου τότε, για τον Μοντερνισμό, επέλεγα σχεδον πάντα την Σοβιετική Ένωση και όταν επιθυμούσα αλλαγή προς την Παράδοση, την Ιαπωνία. Ποτέ όμως την Δύση διότι λόγω καπιταλισμού μου δημιουργούσε στομαχόπονο, αν και μου έκανε θετική εντύπωση η τεχνολογία της, επειδή ακριβώς όπως προείπα, τότε όταν ήμουν 15 ετών, αγαπούσα το τεχνικό και το Μοντέρνο(αυστηρώς με τεχνολογικά κριτήρια και οχι με ηθικά κριτήρια).

   Αν και είχαν φίλο αναρχικό, μεταξύ αναρχίας και Σταλινισμού, τότε αμέσως θα επέλεγα τον δεύτερο. Παρολα αυτά η Εθνική συνείδησή μου υπήρξε ισχυρή, αποδειξη ότι ο Κομμουνισμός δεν συνεπάγεται πάντοτε Εθνομηδενισμό. Είχα σοκαρισθεί οταν διάβασα στην αγγλική Βικιπαίδεια ότι τα αισθήματα φιλοπατριας θεωρούνται...δεξιές αξίες και όχι αριστερές(λες και το αριστερός-δεξιός έχει κάποιο νόημα!).
   Σε τέτοιο βαθμό είχα άγνοια της Φασιστικής ιδεολογίας ώστε ήμουν σφοδρά αντίθετος στις Φασιστικές Μεταξικές παρελάσεις ως δικτατορικό..κατάλοιπο!


   Μονάχα με την άνοδο την ραγδαία της Χρυσής Αυγής και παρολο που και η οικογένειά μου ήταν αντίθετη προς αυτή, κάτι μέσα μου ξύπνησε. Κυρίως η ισχυρή Εθνική ταυτοτητα και επίσης πολύ σημαντικό, η έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης που έφερνε ενάντια σε κάθε τι σάπιο και κοινοβουλευτικό. Η άμεση εχθρότητα αναρχίας και Κομμουνισμού προς το αγνό κίνημα της Χ.Α. που ήθελε να φέρε μία Νέα Τάξη υπέρ των αδικημένων Ελλήνων, έθεσε τις ιδεολογίες αυτές στην μαύρη λίστα για εμένα, ώσπου ανακάλυψα τον Καθηγητή με τον Εθνικομπολσεβικισμό του.

   Αυτά περί "ταξιθέτου" Κομμουνισμού.

   Delete
 30. Υγ. Θέλω νὰ προσθέσω κάτι τελευταῖο. Ὑποψιάζομαι ὅτι κάποιοι ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ ἀναφέρθηκαν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πολιτικούς, ἦταν καὶ εἶναι φτιαγμένοι. Τί πάῃ νὰ πῇ φτιαγμένοι. Ὅτι εἶναι ὁ Μακρυγιάννης ποὺ δανείζεται γιὰ νὰ δανείσει. Θέλω νὰ μὴν παρεξηγηθῷ. Τί τὸ κοινὸ ἔχουν Κωστόπουλος, Τσίπρας, Ὀμπάμα, καὶ δὲν κατηγορῶ κανέναν, ὅλοι φτιαγμένοι εἴμαστε. Συμμετέχουν σὲ μιὰν ἀλυσίδα ὁ δανείσας τοῦ δανείσαντος. Στὸ τέρμα τῆς ἀλυσίδας ὑπάρχει ὁ θάνατος. Ἱδοῦ λοιπὸν ἡ ἰδεολογία τοῦ ἐκπεπτωκότος ἀγγέλου, τοὺ ἀπελπισμένου ῥομαντισμοῦ, τοῦ κυνισμοῦ τῆς νεολαίας μας καὶ διάφορα τέτοια. Ἡ ἐξύψωσις μέσῳ τῆς συντριβῆς εἶναι ἡ κατάληξη μιᾶς θρησκείας τοῦ θανάτου, ποὺ συνοδεύει ἀναπόφευκτα ἕνα κοινωνικὸ σύστημα βασισμένο στὸν τοκισμό.

  ReplyDelete
 31. Yγ2. Κωνσταντινουπολίτη, ὑποψιάζομαι ὅτι αὐτὴ ἡ γενιὰ τών βορείων προαστείων, ἡ δική μας, ἄν θέλεις, ποὺ μεγάλωσε μέσα στὴν καταιγίδα σοφτ πορνὸ τοῦ λάιφσταιλ καὶ τοῦ ἀνελέητου ταξικοῦ μίσους, αὐτοὶ τέλος πάντων ποὺ ψηφίζουν σημερα, ΣΥΡΙΖΑ, ἤ περιστρέφονται γύρω ἀπὸ αὐτόν, ἡ κάτω πλατεία τέλος πάντων τῆς πλατείας Συντάγματος τῶν Ἀγανακτισμένων, εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῶν ψηφοφόρων τοῦ Ντόναλντ Τράμπ.

  Σὲ ἀντιθεση μὲ τὴν πάνω πλατεία, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸν Ἕλληνα τῆς Τουρκοκρατίας, ἤ μᾶλλον τὸν ὀρθόδοξο, εἶναι ὑπογείως ἀσύλληπτα ἀντιτοῦρκοι. Ὄχι ἀντιὀθωμανοί - ἀντιτοῦρκοι.

  Ὑποψιάζομαι δὲ ὅτι ὁ Τρὰμπ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ πλέγμα τοῦ δανεισμοῦ, καὶ ὅτι ὁ καλύτερος σύμμαχός του εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ Ισραήλ Νεντανιάχου. Ὁ δὲ Ἑρντογάν θὰ ἤθελε, ὅπως ὁ Σουλτανος πρὶν δύο αἰῶνες, νὰ κρατηθῇ μακριά ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τῶν ἀπίστων, ὅμως δυστυχῶς τὰ συμφέροντά τῶν ἀπίστων βγαζουν στὴν Μέση Ἀνατολή. Οἱ δικοί μας πρώην ἀριστεροί εἶχαν γεμίσει τὰ σπίτια τους Φιλιπιννέζους καὶ γιὰ μένα εἶναι οἱ καθεαύτὸ ῥατσιστές.

  Θὰ συμμαχήσουν μὲ τὸ Ἰσραήλ σὲ ἐνδεχόμενο σχέδιο τοῦ τελευταίου νὰ δώσει τὴν "τελικὴ λύση στὸ ἀραβικὸ ζήτημα". Οἱ παραδοσιακοί, αὐτοὶ ποὺ ψηφίζουν Χρυσὴ Αὐγή, γιὰ παράδειγμα, δὲν θέλουν ἐξαφάνιση τῶν ἀράβων. Θέλουν νὰ εἶναι χώρια τὰ μιλλιέτια. Οἱ ἄραβες μὲ τοὺς ἄραβες, οἱ ῥωμηοὶ μὲ τοὺς ῥωμηούς κ.λπ. διότι σκέφτονται μὲ βάση τὸν γεωργικὸ κλῆρο. Ὅταν ὑπάρχουν πολλοί κληρονόμοι, σκέφτονται, σπάει τὸ χωράφι σὲ πολλὰ κομμάτια καὶ τὸ παίρνουν οἱ τοκογλῦφοι.

  Ἡ Χείλαρη, ὁ Σαρκοζὶ καὶ διάφορα τέτοια φυντάνια εἶναι κάτι σὰν μουρλοὶ ἐκπρόσωποι τῆς ὑποψήφιας ἤ νῦν noblesse de robe, δηλ. ἀστῶν ποὺ θέλουν νὰ ἀποκτήσουν τίτλους εὐγενείας. Αὐτοὶ λειτουργοῦν σὰν καμικάζι μέσα στὴν δίψα τοῦ μπουρζουᾶ νὰ γίνει κόμης καὶ βαρῶνος. Ἡ Χείλαρη χρησίμεψε στὸ νὰ βγῇ ὁ Τράμπ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Erratim. Ὅπου πρόεδρος διάβαζε πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ.

   Delete
  2. Erratum. Ὅπου erratim διάβαζε erratum. Φτοῦ ! Ἰησοῦς Χριστὸς νικᾷ κι ὅλα τὰ κακὰ σκορπᾷ.

   Delete
 32. ΥΓΥΓ Δεῖτε τὴν διαφωνία κου Καραμπελιᾶ-κου Δελαστίκ https://www.youtube.com/watch?v=v155NZ2AxEA περὶ Τρὰμπ καὶ Ἑρντογάν. Χίλια μπράβο ἀπὸ συναισθηματικῆς ἀπόψεως τοὐλάχιστον στὸν Δελαστίκ τὸν συγκρατημένο ἐνώπιον τῶν ἐθνικιστικῶν χειροβομβίδων, ἀπὸ τὸ 44ο λεπτό. Ἑπαναλαμβάνω. Χίλια μπράβο στὸν Γιῶργο τὸν Δελαστίκ.

  ReplyDelete
 33. YΓ.ΥΓ.ΥΓ.
  Θὰ σὲ δυσαρεστήσω ἴσως, Κωνσταντινουπολίτη. Ἔχεις ἀκούσει ὅμως νὰ μιλᾶν γιὰ τὸν Incroyable καὶ τὴν Merveilleuse, τὸν Ἁπίστευτο καὶ τὴν Θαυμασία, τῆς ἑδραιωμένης πλεόν Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ;

  Ἐρωτῶ. Èφόσον ὁ φασισμὸς ἀνάγεται τοὐλάχιστον στὰ χρόνια ἐκείνα, ὁ Incroyable, τί εἶναι ;;
  1. Φιλελεύθερος. 2. Φασιστής. 3. Κομμουνιστής. 4. Ἄλλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Incroyables_and_Merveilleuses
   ἐδῷ καὶ ἕνα σχετικὸ ἄρθρο γιὰ τὸν Ἐνκρουαγιάμπλ καὶ τὴν Μερβεγιέζ).

   Delete
  2. Τί σχέση έχει αυτό; Μοναχα ένας μαρξιστής αγνοεί την Φύση.

   Φύση=Φασισμός.

   Φύση της Φύσεως = Εθνικοσοσιαλισμός.

   Εκτροπή της Φύσεως πρώτη = Φιλελευθερισμός

   Εκτροπή της Φύσεως δεύτερη = Κομμουνισμός.


   Ο Εθνικομπολσεβικισμός είναι ευγενής προσπάθεια επαναφοράς του Κομμουνισμού στις Φυσικές ράγες.

   Βέβαια προ του Εθνικομπολσεβικισμού, υπήρξε ο τρισμέγιστος Στρασσερισμός. Δηλαδή ανωτερότης του Τρίτου Πόλου πλήρη. Αναγκαίον κακό ο Κομμουνισμός.

   Delete
  3. Συγγνώμη, ἀλλὰ ἡ φυση δὲν καταλαβαίνω τί δουλειά ἔχει σὰν κοινωνικὴ ἔννοια. Δηλαδὴ ἀκριβῶς - σημαίνει πολύ ἀπλὰ ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐπικαλεῖται τὴν φύση θέλει νὰ ΜΗΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ. Ἅειντε.

   Γιαὐτὸ ὅπως γράφω παρακάτω τὸ φρη-στάυλ τοῦ Ἑνκρουαγιάμπλ μοῦ θυμίζει ἐκείνο τοῦ κου Βαρουφάκη, καὶ δὲν ἐννοῶ ὅτι ὁ κος Βαρουφάκης εἶναι τεμπέλης. Οὔτε, καὶ αὐτὸ νὰ γίνει σαφές, καλῶ σὲ πογκρόμ ἐναντια στοὺς πλούσιους καὶ τοὺς ἀντιδραστικούς, τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Προσπαθῶ νὰ καταλάβω πῶς ἡ ἐξωλεκτικὴ προβοκασιόν εἶναι μέρος τῆς κοινωνικῆς σύγκρουσης χωρίς νὰ θέλω σύγκρουση ἐγώ. Γι αὐτὸ καὶ διατηρῶ κάποιες ἐπιφυλάξεις, μὲ πρώτη τὴν ἄγνοιά μου, γιὰ τὸ γαλλικὸ ἄρθρο τοῦ κου Κιτσίκη ποὺ ἀναφέρεται ἀμέσως παρακάτω. Θεωρῶ ὅτι ἡ Ἑλλάδα χρησιμεύει ἐδῷ καὶ καιρὸ σὰν μιὰ προβοκασιόν ἔναντι τῆς Ἄγκυρας.

   Μὴν ξεχνᾶμε ποιὰ εἶναι ἡ βασική κοινωνική σύγκρουση, εἶναι αὐτὴ μεταξὺ ἐργασίας καὶ μή-ἐργασίας.

   Delete
  4. Τὸ γενικὸ πλαίσιο εἶναι τὸ ἑξῆς. Ἡ ἐπαναστατικὴ διαδικασία εἶναι μιὰ ἀντικατάσταση τῆς ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ἐθελουσίας ἤ ὑποχρεωτικῆς) ἀπὸ τὴν ΠΙΣΤΩΣΗ. Ἡ διαδικασία αὐτὴ γεννᾷ συγκρούσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ ποιὸς θὰ τὴν λαμβάνει την πίστωση καὶ πῶς. Μὴν ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Ἀμερικὴ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ καθαρόαιμα ἐπαναστατικὰ κράτη. Μὲ ἄλλα λόγια, λέω, πιστωτικὰ κράτη.

   Ἑγὼ κρατῶ μιὰ πιθανότητα σημαντικὴ ὁ Ἑρντογὰν νὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν ἔννοια τῆς εἰσφορᾶς.

   Delete
  5. Ιδού τί εστί Φασισμός:

   http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/nikh-ths-chrushs-aughs-oristika-telos-ta-schedia-twn-mko-gia-hot-spot-ston

   Πολλά συγχαρητήρια!

   Delete
  6. Ἑσὺ Κωνσταντινουπολίτη μου ταὐτίζεις τὸν Φυλετισμὸ μὲ τὸν Φασισμό καὶ ενισχύεις τὴν ὑποψια μου ὅτι ὁ φασισμὸς εἶναι ἀντεπαναστατικὴ δύναμις ποὺ ἔχει τὸ παράδοξο νὰ εὐαγγελίζεται τὴν ἀνισότητα μὲ μαζικὸ κίνημα καὶ τὸν χριστιανισμὸ διὰ τοῦ Διαβόλου.

   Τώρα πίσω ἀπὸ τὸ βίντεο ποὺ παρέθεσες ὑπάρχουν δουλοκτητικὲς καὶ δουλεμπορικὲς δυνάμεις. Στὸ βίντεό σου ὑπάρχει ἀγαστὴ συνεργασία κεφαλαίου καὶ προἐπαναστατικῆς ἀνισότητας, ἐπὶ τοῦ δικαίου τῆς καταγωγῆς. Τί χαρὰ βρίσκεις σὲ ὅλα αὐτά, θὰ ἤθελα νὰ ξέρω. Θὲς νὰ βγάλεις ὅτι ὁ λεὐκὀς εἶναι ἀνώτερη φυλὴ ἀπὸ τὸν Πακιστανό ; Μὰ γιατὶ νὰ σε ἀπασχολῇ κάτι τόσο ἀνοητο.

   Παρακαλώ, προσέξτε, ἄν κάποιος θέλει νὰ βάλει τὴν Ἑλλἀδα σὲ πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία τὸ πρῶτο ποὺ θὰ κάνει εἶναι νὰ προκαλέσῃ μιὰ προβοκάτσια διὰ τοῦ λυντσαρίσματος μεταναστῶν, λαθρομεταναστῶν ἤ προσφύγων.

   Ὁ προβοκατόρικος χαρακτηρολογικὸς τῦπος τοῦ Συριζαίου μοῦ εἶναι οἰκεῖος ἀπὸ πολὺ παλιά.

   Delete
  7. Δίνεις μπακάλικες εξηγήσεις στον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι ενα πολύ περίπλοκο Κίνημα που ελάχιστοι το έχουν αντιληφθεί ακόμη και εάν δηλώνουν Εθνικοσοσιαλιστές σαν τους Αρμίτες ή καθηγητές της πολιτικής ορθότητος.

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός κατέληξε σε σωστές βάσεις στην τελική. Κατέληξε να αγαπά την ανομοιότητα και την διαφορά στο ανθρώπινο είδος. Απλώς ήθελε να δώσει στους Λευκούς τα πρωτεία προς όφελος όλων των φυλών της Οικουμένης. Είχε ως στόχο Προφητικό την ένωση υπό την υγιή μη Διαφωτιστική, Ελληνιστικώς παγανιστική Ευρώπη, όλης της Υφηλίου.

   Ο Φασισμός δεν έχει σχέση με τον Εθνικοσοσιαλισμό, στο φυλετικό κομμάτι. Και στην τελική αν και ανώτερος του Κομμουνισμού λόγω ελλείψεως αθεΐας και μη μυστικισμού, δεν δύναται να ενώσει την Ανθρωπότητα όως ο Κομμουνισμός υπό μία παγκοσμία εργατική Τάξη!

   Η σκέψις μου εκτείνεται σε επίπεδο ανώτερο της μικράς διαμάχης Ελλάδος-Τουρκίας ή Πακιστανών-Γερμανών. Ο πλανήτης δεν αντέχει άλλη σύγκρουση. Βρίσκεται στο τέλμα του γκρεμού. Φοβαμαι ότι ο Θεός δεν θα μας λυπηθεί διότι σήμερον εν έτει 2016 η ανθρωποτης μοιάζει με ένα άκρως αποτυχημένο πείραμα που προϋπαντεί μία πλημμυρίδα σαν αυτή του Νώε Κωσταντή.

   Εξ'ου και η στήριξίς μου στον Εθνικοσοσιαλισμό αλλά πλέον και στον Κομμουνισμό. Διότι αυτά τα δύο καθεστώτα είχαν την δυνατότητα να ενώσουν την Ανθρωπότητα όπως ακριβώς μία θρησκεία. Την ίδια λειτουργία αποπειράται σήμερον το Ισλάμ. Ο Φιλελευθερισμός αντί να ανυψώσει την Ανθρωποτητα με την πσγκοσμία επικράτησή του, την έριξε στα Τάρταρα με την αθεΐα, την ασυδοσία και την καταστροφή του.

   Delete
  8. Τόση καταστροφή που η σάρκα και τα ναρκωτικά μαζί με το αλκοόλ αποτελούν διαφυγή για την νεολαία παγκοσμίως.

   Delete
  9. Σὲ πιστεύω. Ἁλλὰ αὐτὸ ποὺ ζητᾷς νομίζω μόνο σὲ μιὰ σύνδεση τοῦ ὑποκειμένου μὲ τὸ γύρω του μπορεῖ νὰ κατορθωθῇ.

   Καὶ ὄχι στὴν μάταιη ἀναμονὴ μιᾶς ἑτερογενοῦς ἀποκαλύψεως.

   Delete
 34. Γιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά, ἀπεφάσισα νὰ προσθέσω ἐπάνω δεξιά, ὑπὸ τὴν ἔνδειξη articles français, ἄρθρα μου, στὰ γαλλικά, ἐφ'ὅσον εὑρευθῇ χρόνος γιὰ μία τέτοια προσπάθεια. Ἤδη ἔχω ἀνεβάσει ἕνα πρῶτο ἄρθρο μου, ἄν καὶ ἡ ἐν λόγῳ στήλη εἶναι ἀκόμη ἡμιτελής. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Κάτεχον είναι πολύ καλό think tank. Εάν ισχύουν όσα γράφετε, τότε ο Ερντογάν είναι αναμφίβολα ο σθγχρονος Κεμάλ της Τουρκίας βασισμένος στις αξίες του Έθνους του εν αντιθέσει με τον Κεμάλ το 1923. Είναι ήρωας εάν όντως ισχύουν όσα γράφετε. Χρίζει σεβασμού από εχθρούς και φίλους.

   Delete
  2. Το άρθρο σας κλείνει λεγοντας οταν μία Νέα Γιάλτα είναι η μοναδική ελπίδα μίας διαμελισμένης Ελλάδος. Λέτε ότι η ήττα της Χίλλαρυ ήταν αρνητική για την Αθήνα.

   Δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντοτε ακολουθώ ό,τι λέτε. Είχατε πει στον Σαχίνη παραμονή των Αμερικανικών εκλογών ότι ο Τράμπ θα είναι καλός για την Ελλάδα ενώ η Κλίντον θα είναι κάτι ασχημο. Τώρα γράφετε τα ανάποδα στο τέλος του Γαλλικού σας άρθρου.

   Μπορείτε να δώσετε μία εξήγηση;;

   Delete
 35. Ὑπάρχει μιὰ κάποια ὁμοιότητα ἀναμεσα στὸ φρη-στάυλ ἀ λὰ γρέκ τοῦ Ἐνκρουαγιάμπλ μὲ τὸ σακκιδίο τοῦ Βαρουφάκη, τοῦ Τσακαλώτου νομίζω επίσης, τὸ μαλλί τοῦ Τράμπ.

  Δηλαδὴ ἕνα στοιχεῖο φανταιζὶ ποὺ ὅμως εἶναι καὶ συλλογικό. Ἑνῷ δηλαδὴ τὸ φανταιζί συνήθως θέλει νὰ ξεχωρίσῃ τὸν ἕναν ἀπὸ ὅλους, ἐδῷ ξεχωρίζει τοὺς μὲν ἀπὸ τοὺς δέ.

  ReplyDelete
 36. ΥΓ. Ὁ μακαρίτης ὁ Χόμπσμπαουμ ὁ ἱστορικὸς θεωροῦσε τοὺς πάνκηδες κίνημα φασιστικό.Ἐγὼ σκεφτόμουνα, τὸ λέει ἀπὸ τὴν ἠλικία του, τὴν τζαζομανία του καὶ τὸν κομμουνισμό του. Εἶναι γνωτὸ ὅτι οἱ πάνκηδες εἶναι ἀναρχικοί καὶ μάλιστα πλακώνονται στὸ ξῦλο μὲ τοὺς φασίστες.

  Πλέον ἀμφιβάλλω. Ἑπίσης ὁ Χόμπσπαουμ εἶχε πεὶ τὸ ἑξῆς. "Μεταξὺ ἡμῶν ποὺ ἐθεωρούσαμε τοὺς Ῥολλινγκ Στόουνς μιὰν ἀξιέπαινη ἀπομίμησι τὼν τραγουδιστῶν τοῦ μπλοῦζ καὶ ἐκείνων ποὺ θεωροῦσαν ὅτι εἶναι θεοί τὸ χάσμα ἦτο ἀγεφύρωτο".

  Λοιπόν. Τό χάσμα αὐτὸ εἶναι τὸ χάσμα μεταξὺ τοὺ Ἐνκρουαγιάμπλ (βλ. παραπάνω) καὶ τοὺ σαν-κυλότ, τοὺ ἀβράκωτου.

  ReplyDelete
 37. ΥΓ2. Χοντρικά, ὁ Χόμπσμάουμ (διπλοτονισμὸς (;) στα γερμανικὰ σύνθετα ὀνοματα, διότι εἶναι συγκολλητικά, ὅπως ΜεγάλοΧωριό, εἴχαμε κἀνει μιὰ σχετικὴ συζήτηση παλαιότερα μὲ τὸν κο FrGr) ἔκανε φαίνεται στὸ μυαλὸ του ἕναν καθαρὸ διαχωρισμό. Ὁ τζαζίστας εἶναι κομμουνιστής, ὁ ῥοκὰς εἶναι φιλελεύθερος καὶ ὁ πάνκης φασίστας.

  ReplyDelete
 38. (φασιστής ! συγγνώμη). Ὁ Νεοκλασσικὸς ζωγράφος Νταβἰντ (ὁ Ταλλεϋράνδος τῆς ζωγραφικῆς) εἶναι ἀπότι φαίνεται ὁ ἐφευρέτης τοῦ φασιστικοῦ χαιρετισμοῦ. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Serment_des_Horaces.
  Τὴν περίοδο τοῦ Διευθυντηρίου, αυτὴν τοῦ Ἐνκρουαγιάμπλ, ἔχει πρὸ πολλοῦ ζωγραφίσει τὸν ὄρκο τῶν Ὁρατίων, καὶ μεσουρανεῖ ἔχοντας ἀφήσει πίσω του τὸν καρατομημένο Ῥοβεσπιέρρο, τοῦ ὁποίου ὀργάνωνε τὶς γιορτές. Στὴν γιορτὴ τοῦ Ἀνωτάτου Ὄντος, εἶχε κανονίσει νὰ βάζει φωτιά ὁ Ῥοβεσπιέρρος σὲ ἕνα σωρό ἔυφλεκτο ὑλικὸ καὶ νὰ ἀποκαλύπτεται τὸ ἄγαλμα τῆς Σοφίας. Ἡ γιορτή ῆταν φιάσκο, διότι τὸ ἄγαλμα ἦταν μαυρισμένο.
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_la_Raison_et_de_l'%C3%8Atre_supr%C3%AAme#/media/File:F%C3%AAte_de_l%27Etre_supr%C3%AAme_2.jpg
  Ὁ Νταβὶντ ἦταν φαίνεται κάτι σὰν τὸν Ἄλμπερτ Σπέερ ἤ τὴν Λένι Ῥίφενσταλ τοῦ Ῥοβεσπιέρρου.

  ReplyDelete
 39. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης γράφει σχετικὰ μὲ τὸ γαλλικό μου ἄρθρου: "Το άρθρο σας κλείνει λεγοντας οτι μία Νέα Γιάλτα είναι η μοναδική ελπίδα μίας διαμελισμένης Ελλάδος. Λέτε ότι η ήττα της Χίλλαρυ ήταν αρνητική για την Αθήνα".

  Ἀπαντῶ: 1 - Τὸ γαλλικό μου ἄρθρο ἁπλῶς ἀναλύει τὴν πραγματικότητα, δὲν λέγει τί προτιμῶ.
  2 - Οἱ ἔννοιες τοῦ καλοῦ (συμφέρει) καὶ τοῦ κακοῦ (δὲν συμφέρει) εἶναι πάντα σχετικές.
  3 - Ὁ Ἔρντογαν κατὰ τὴν γνώμη μου εἶναι μεγαλοφυής (δηλαδὴ καὶ τρελλός).
  4- Ὁ Ἔρντογαν, ὅπως καὶ ὁ Νταβούτογλου, ὅπως καὶ ὁ μακαρίτης Οζάλ, εἶναι πνευματικὰ παιδιά μου. Ἐπιδιώκουν τὴν ἀναβίωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ τῆς συγκροτήσεως μίας ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.
  5 - Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Τοῦρκοι ἑλληνοτουρκιστὲς ἐπιδιώκουν τὸ ἴδιο πράγμα. Μὲ βάση τὴν θεωρία τῶν συγκοινωνούντων ἀγγείων τὸ ἴδιο νερὸ ῥέει ἀπὸ τὴν γεμάτη φιάλη στὴν ἄδεια φιάλη. Τὸ 1919 ἡ γεμάτη φιάλη ἦταν ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ ἄδεια ἡ Τουρκία. Τὸ 2016 εἶναι τὸ ἀνάποδο.
  6 - Οἱ Μεγάλες Δυνάμεις κινοῦνται σχετικὰ μὲ τὰ συμφέροντά τους, τὸ 1919 καὶ τὸ 2016. Ὁ Ἔρντογαν δύναται τελικὰ νὰ τὴν πάθῃ ὅπως ὁ Βενιζέλος. Δηλαδή, νὰ γνωρίσῃ τὸ ἰδικό του 1922, ἀλλὰ ὄχι ὑποχρεωτικά.
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έγινε! Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση Καθηγητά. Με μετάφραση διάβασα το άρθρο σας συνεπώς ενδέχεται να κατάλαβα κάπως στραβά μερικά γραφόμενα.

   Delete
 40. Αυτοί κύριοι, ναι αυτοί, ο ανθός της γραικυλικής νεολέρας, θα κάνει...επανάσταση!!

  http://www.protothema.gr/greece/article/631649/panzourlismos-stin-elliniki-premiera-tis-black-friday/

  Θεέ μου ποσο πιο κάτω θα πέσει η χώρα αυτή!

  Τελικά η μοναδική ελπίς ίσως και να ειναι ο Ταγίπ Εφέντ και η αναβίωση των μιλλετίων, τη στιγμή δε, που ένα Φασιστικό-Εθνικοσοσιαλιστικό ή Ορθόδοξο Χριστιανικό πρότυπο τους φαίνεται "οπισθοδρομικό" εν σχέσει με την Μαύρη Παρασκευή.

  ReplyDelete
 41. Ἑὰν ἡ ἀνάλυσή μου περὶ εἰσφορᾶς καὶ πιστώσεως εἶναι σωστή, ἡ θρησκευτικὴ δύναμη τοῦ Ἐρντογὰν εἶναι εὐθέως ἀνἀλογη τῆς χρέωσης τῶν Ἑλλήνων. Οἱ Ἕλληνες προτιμοῦν νὰ ἔχουν ἕναν αὐταρχικὸ πατέρα παρὰ νὰ εἶναι χρεωμένοι στοὺς τοκογλύφους. Γι αὐτὸ καὶ δὲν τὸν βλέπουν σὰν αὐταρχικὸ πατέρα ἀλλα σὰν τὸ πνεῦμα τῆς φάρας τους.

  Προκειμένου νὰ χάσει τὴν θρησκευτική του δύναμη ὁ Ἐρντογάν, πρέπει α) νὰ μὴν εἶναι χρεωμένοι οἱ Ἕλληνες 2) νὰ μὴν σκοτωθῇ. Διότι κανεὶς δὲν θέλει ὁ μπαμπάς του νὰ πάθει κακό.

  ReplyDelete
 42. Σήμερα ἀπεβίωσε ἕνας ἥρως, ὁ Φιντὲλ Κάστρο. Ἐπρόλαβα τὸν θάνατό του δημοσιεύοντας στὸ τεῦχος 245, Ὀκτωβρίου 2016, ἐκτενὲς ἄρθρο γιὰ τὸν κοινωνικὸ αὐτὸ ἅγιο.Ντροπὴ στοὺς πυγμαίους τοῦ πλανήτου ποὺ ἐτόλμησαν νὰ τὸν καταδικάσουν! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Διόρθωση! Τὸ ἄρθρο μου γιὰ τὸν Φιντὲλ Κάστρο ἐδημοσιεύθη στὸ μηνιαῖο περιοδικὸ Τρίτο Μάτι, τεῦχος 245, τοῦ περασμένου μηνός, Ὀκτωβρίου 2016. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 44. "Συνήθως νομίζουμε ὅτι ἕνας κλέφτης, ἕνας φονιᾶς, ἕνας σπιοῦνος, μιὰ πόρνη, δεχόμενοι ὅτι τὸ ἐπάγγελμά τους εἶναι κακό, ντρέπονται γιὰ αὐτό. Ὡστόσο ἰσχύει τὸ ἀντίθετο. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἡ μοῖρα καὶ τὰ λάθη τὰ δικά τους τοῦς ἔβαλαν σὲ μιὰ θέση, ὅσο λαθος κι ἄν εἶναι ἡ θέση αὐτή, ἀναπτύσσουν συνήθως μιὰ κοσμοθεωρία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποῖα ἡ θέση αὐτὴ εἶναι ἡ σωστή, καὶ μάλιστα ὅτι εἶναι ἀξιοσέβαστη".

  Λέων Τολστόη, ἠ Ἀνάσταση.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι. Μόνο που ο Ρώσσος Τολστόι τα αντέγραψε αυτά από τους Πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μ.Χ. και συγκεκριμένα από ψευδο-Διονύσιο Αρεοπαγότη. Αυτός που ζει με την κακία πλάι του, κατά κάποιο τρόπο μετέχει κι αυτός του αγαθού, διότι πίσω του κρύβεται μια ολόκληρη ιδεολογία και εμπειρία που διαμορφώνει μία στρεβλή αντίληψη περί του αγαθού. Αυτό που βλέπεις εσύ ως άλλον στον διπλανό σου, δεν είναι αυτό που βλέπει ο Θεός.

   Να δίνουμε το credit στους πρώτους εκφραστές, όχι σε αυτούς που επαναδιατύπωσαν.

   Delete
  2. Ὦπα Ἔνοχε ὄχι, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Τολστόη κάθε μυθιστόρημά του τὄκανε σὰν ἐπιστημονικὴ πραγματεία, ἔκανε ἔρευνες, κ.λπ., ἀλλὰ ἀποκλείω τὸ νὰ ἀντέγραψε ἔτσι ἀπλά.
   Ἑπίσης στὸ παράθεμα αὐτὸ ὑπάρχει τὀ θέμα τοῦ ἀναπόφευκτου. Τὶ διαφορὰ ἔχουν ὅμως ἡ πόρνη καὶ ὁ δολοφόνος καὶ ὁ σπιοῦνος τῶν κατωτέρων τάξεων ἀπὸ τὸ τῆμ ποὺ δὲν ξέρω πόση δουλειά ἔκανε γιὰ νὰ βγῇ τὸ μύνημα τοῦ Τρὰμπ (ἤ ἀλλιῶς Τραμπάκουλα) στὸ Τουίτερ, ποὺ εἶναι πιθανότατα προσβολὴ πρὸς τὸ ΚΚΚ ;;

   Φυσικὰ ὁ Τολστόη τὄριξε στὸν χριστιανισμό. Εἶναι κατὰ τὴ γνώμη μου φοβερὸς συγγραφέας (χαίρω πολύ) ,ἀλλὰ τὸ ἀναπόφευκτο ἐκδηλώνεται σὲ μᾶς. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ῥεαλιστικῆς λογοτεχνίας, ἡ ἔννοια τοῦ ἀντικειμένου, ποὺ διαχωρίζεται ἀπο τὸ ὑποκείμενο.

   Ὁ Τολστόη κάπου τὄπιασε, ὅτι ἡ βία εἶναι ΠΕΡΙΤΤΗ καὶ τὸ κακὸ εἶναι τὸ ΠΕΡΙΤΤΟ. Πῶς γίνεται καὶ μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἀκόμα ἔχεις στρατιές ἔξυπνων ἀνθρώπων ποὺ εἶναι ὑπηρέτες τοῦ Σατανᾶ;

   Ἑδῶ ὑπάρχει ἕνα θέμα, μὲ τὴν ἀναγόρευση ἐκ μέρους τοῦ Τολστόη τοῦ μουζίκου σὲ λύση. Δὲν ὑπάρχει λιγότερο φασιστὴς συγγραφέας ἀπὸ τὸν Τολστόη. Ἁντίθετα ὁ Ντοστογιέβσκη, λ.χ., ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ ξέρω, πρέπει νὰ ἔχει ἐπηρεάσῃ πολὺ τὸν Ντοῦγκιν - μοιάζουνε ἐξάλλου.

   Ἐξορίζοντας τὸν μὴ μουζίκο ἀπὸ τὴν σωτηρία, ὁ Τολστόη διασώζει τὸν δήμιο, τρόπον τινά. Ὁ Τολστόη δυσκολεύεται νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς κοινωνίας. Θέλει νὰ βρῇ μιὰ λύση γιὰ τὰ πάντα. Τὸ θέμα εἶναι ἡ θεία Πρόνοια. Αὐτὴ στὴν Ἁνάσταση ὑπάρχει κάπου, μετὰ ἀπὸ μεγάλα μαρτύρια ψυχικὰ καὶ σωματικά.

   Ξαναρωτῶ. Πῶς ἑρμηνεύουμε τὸ κακό ; Ὑπάρχει μιὰ παράξενη ἀπάντηση. Δὲν ΥΠΑΡΧΕΙ κακό. Τὸ κακὸ εἶναι σὰν ἕνα φάντασμα, δὲν ἔχει ὕλη. Ἑγὼ στὶς ἀσκήσεις μου τὸ ἔχω δῇ καὶ ἀκόμα δὲν ἔχω καταλάβει τί εἶναι. Το κακό ἔχει μιὰ φασματική ὑποσταση. Εἶναι σὰν ζόμπι.

   Συμπέρασμα, ἡ ἀρχαιότητα, ποὺ ὁ Τολστόη τὴν ἀπέρριπτε σὰν κάκιστο παράδειγμα βίας καὶ ταξικῆς τεχνης, δὲν εἶναι γιὰ πέταμα, διότι ἀσχολεῖται πάρα πολὺ μὲ ζητήματα πνευμάτων.

   Delete
  3. Θα ξεκινήσω από το τέλος.

   Ίσα ίσα για αυτόν ακριβώς το λόγο σύνολη η αρχαιότητα (δεν εννοώ με αυτό μόνο την κλασική εποχή) είναι αξιοπρόσεκτη και δεν είναι για πέταμα. Διότι τότε οι εκλεπτυσμένοι άνθρωποι, αλλά και οι απλοί, ασχολούνταν κατά βάση και κατά κόρον με τον πνευματικό τους κόσμο. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα, σχεδόν ούτε καν ως δεδομένο προς συζήτηση πολλές φορές.

   Διότι όπως στον εξωτερικό αισθητό κόσμο υπάρχουν τα μικρόβια που προκαλούν ασθένειες και βλάβες στον οργανισμό και τα βακτήρια που πλήττουν το σώμα και την εξωτερική μας υπόσταση, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο συμβαίνει με τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου όταν εισαχθούν τα δόγματα του διαβόλου μέσω της διδασκαλίας στη σφαίρα του νου ενός ανθρώπου, προκαλώντας ζημιές που οδηγούν σε ψυχικά, ψυχολογικά και άλλα προβλήματα (που μπορούν να καταλήξουν στο τέλος και σωματικά).

   Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τον συγγραφέα Τολστόι ως αντιγραφέα. Απλώς λέω ότι για όποιον γνωρίζει την παράδοσή του, εφόσον θέλει πάντοτε να εντάσσεται σε αυτήν, διότι για μένα η σωστή αναγνώριση της παράδοσης είναι προσωπικό θέμα και δεν (πρέπει να) επιβάλλεται από το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό που λέει ο Τολστόι δεν είναι κάτι νέο, ούτε κάτι φοβερό. Με τέτοια θέματα ασχολούνταν οι λόγιοι του Βυζαντίου κάθε μέρα και σε όλα τους τα συγγράμματα. Θετικό είναι όμως που οι Ρώσσοι όπως ο Τολστόι και ο Ντοστογιέφσκι διάβασαν και επηρεάστηκαν από αυτούς.

   "Ὁ Τολστόη κάπου τὄπιασε, ὅτι ἡ βία εἶναι ΠΕΡΙΤΤΗ καὶ τὸ κακὸ εἶναι τὸ ΠΕΡΙΤΤΟ. Πῶς γίνεται καὶ μετὰ ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια ἀκόμα ἔχεις στρατιές ἔξυπνων ἀνθρώπων ποὺ εἶναι ὑπηρέτες τοῦ Σατανᾶ";

   Θα σου απαντήσω ελληνικώς διότι τα χριστιανικά δεν τα πιάνεις εύκολα, δεν τα καταλαβαίνεις. Ο μύθος ή αλλιώς η μυθική γλώσσα δεν είναι κάτι αόριστο. Η μυθική γλώσσα μαζί με την λειτουργία του λόγου (λογική) και την καθημερινή βίωση του περιεχομένου της ζωής δημιουργούν εκείνη την αδιάρρηκτη υπαρξιακή ενότητα προς ερμηνεία της κάθε έκφανσης της ζωής. (για αυτό οι Έλληνες χρησιμοποιούν κατά βάση μυθικό λόγο). Ο μύθος λοιπόν οφείλει να εντάσσεται στα πλαίσια της ζωής ώστε να γίνει κατανοητός. Ο Ηρακλής λοιπόν δεν προτίμησε τον δρόμο της αρετής από τον δρόμο της κακίας; Το έκανε όμως αυτό γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι είναι ένας δρόμος ανηφορικός και δύσβατος και ότι ο δρόμος της κακίας είναι ο εύκολος και πρόχειρος. Συνεπώς για αυτόν ακριβώς τον λόγο οι σύγχρονοι άνθρωποι προτιμούν την κακία, διότι είναι ο εύκολος δρόμος. Δεν θέλει ούτε κόπο, ούτε άσκηση προς αρετή. Όπως γράφει και αυτός ο σοφότατος Κωνσταντινουπολίτης, παίρνεις ένα καλάσνικοφ, γίνεσαι στρατιώτης ή αντάρτης, σκοτώνεις και πληρώνεσαι, συμπληρώνω εγώ. Αυτό έχουν ως πρότυπο ζωής οι περισσότεροι άνθρωποι. Κι έτσι δημιουργείται το κακό στον κόσμο μέσω πάντα της ανθρώπινης επιλογής. Αλλά από μόνο του δεν υπάρχει. Έρχεται να αλλοιώσει το ήδη καλό υπάρχον. Αν εσύ δεν πάρεις το καλάσνικοφ ο άλλος δεν θα σκοτωθεί.

   Delete
  4. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά:

   Η Συριζαϊκή σου παθητικότητα είναι η πεμπτουσία του Κακού που διαλύει το Έθνος μας και οχι η δική μου αυτοδικία χάριν ενός Υγιούς Δημιουργικού Φασιστικού ή Ορθοδόξου Εθνικού Πολιτεύματος.

   Η αμορφωσιά χτυπά κόκκινο! Χριστιανος κατά τα άλλα και αγνοεί τον ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ! Η προϋπόθεση της Δημιουργιας ουκ ολίγες φορές είναι η Καταστροφή!

   Και φυσικά δεν δύνασαι να δημιουργήσεις εσύ Ένοχε, διότι δεν έχεις το αθρρος να καταστρέψεις και να λερώσεις τα χέρια σου που μοναδικό σκοπό έχουν τα κυρ Ελέησον σε ρεπορτόριο μπουζουκτσίδικου και το να ψηφίζεις Σύριζα μπας και τσεπώσεις κανα 50άρι παραπάνω!

   Θλιβερή ύπαρξη αναμφισβήτητα...

   Delete
  5. Η προϋπόθεση της Δημιουργιας ουκ ολίγες φορές είναι η Καταστροφή!
   Οἱ Ἑλεάτες ἔλεγαν. Καλά πῶς μπορεῖ ἀπὸ τὸ μὴ εἶναι νὰ προκύψῃ εἶναι ;; Εἶναι τελείως βλακεία.

   Delete
  6. Πες κι άλλα ρε συ. Είχα πει ότι ήθελα να καταδείξω πόοο σάποιοι είστε οι ναζί. Μόνο τόσα λίγα λες; Παραπάνω περίμενα να σου πω την αλήθεια. Βγάλ'τα όλα, μη φοβάσαι. Ίσως όμως και να μην έχει εισχωρήσει τόσο μέσα σου το δηλητήριο. Θετικό αυτό όπως κι αν έχει.

   Delete
  7. Και όπως πάντα, έτσι για ακόμα μία φορά, γενικές αοριστολογίες χωρίς κανένα απολύτως νόημα.

   Delete
  8. Δεν είμαι Εθνικοσοσιαλιστής τουλάχιστον όχι Χιτλερικού τύπου διότι απλούστατα είμαι Χριστιανος Ορθόδοξος(Ρωμηός).

   Delete
  9. Ό,τι ελεγε και ο Ίων Φιλίππου δηλαδή για την πλειονότητα των νεαρών Χρυσαυγιτών Εθνικιστών σήμερα, στο βιβλίο του "Χρυσή Αυγή Πολιτικός Οδοδείκτης" εκδόσεις Ήλεκτρον.

   Delete
  10. Και μία πραγματική απορρία: ήταν ισχυρά δομημένα τα τάγματα εφόδου των στωικών; Διότι στις πηγές δεν διαβάζω κάτι σχετικά με αυτό.

   Delete
  11. Είναι αλήθεια ότι εάν έβλεπαν τους σημερινούς αστικοδεξιούς ή αριστερούληδες Χριστιανόπληκτους θα πέφταν απο τον γκρεμό, ναί!

   Κάποιοι άλλοι είχαν ταγματα εφόδου και μάλιστα τα πρώτα στην Ιστορία, με Oberkommandant έναν μαυροντυμένο(κοίτα σύμπτωση!!!!) ονόματι Κύριλλο...

   Delete
  12. Συμπέρασμα:

   Τα μαυροντυμένα τάγματα εφόδου είναι Χριστιανικής προελεύσεως και μακάρι να υπήρχαν και σήμερα!

   Δυστυχώς μονάχα οι μουσουλμάνοι τα τήρησαν.

   Delete
  13. Μου αρέσει που έχεις την εντύπωση ότι θα με αντιμετωπίσεις με «επιχειρήματα» βλέποντας μία ταινία και κρίνοντας την ιστορία
   Οι παραβολάνοι της Αλεξάνδρειας υπήρχαν εξ ανάγκης. Η δουλειά τους ήταν να περιθάλπτουν φτωχούς και χήρες. Στην Αλεξάνρεια του 4ου και 5ου αιώνα μ.Χ. είχαμε καθημερινές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ομοουσιανούς (ορθοδόξους), Αρειανούς, Ναβατιανούς, Ιουδαίους, Έλληνες, Μανιχαίους. Όλα αυτά τα πλήθη μάχονταν σχεδόν καθημερινά μεταξύ τους στους δρόμους και στις πλατείες για το ποιο θα είναι το κυρίαρχο στην πόλη.
   Έπειτα ο άγιος Κύριλλος τι δουλειά είχε με αυτούς; Είναι σαν να μου λες ότι σήμερα οι οπαδοί μιας ομάδας σκοτώνουν τους οπαδούς κάποιας άλλης και ότι για αυτό το συμβάν ευθύνεται ο πρόεδρος της ομάδας. Λες και ο πρόεδρος θα ασχολείται με το τι κάνουν οι οπαδοί της ομάδας στα στενά και στις πλατείες. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που συμβαίνει. Κι εγώ τώρα μπορώ να σου ανεβάσω βίντεο που να δείχνει οπαδούς να πλακώνονται. Τι θα πω; Ότι φταίνε οι πρόεδροι; Έλεος…
   Και στην τελική οι χριστιανοί ήταν πιο δυνατοί και κέρδισαν. Τι σημαίνει αυτό; Τα προηγούμενα χρόνια και εθνικοί είχαν σκοτώσει χριστιανούς και αρειανοί είχαν σκοτώσει ορθοδόξους. Αυτό ήταν το κλίμα της εποχής. Αυτά που λέω τα λέω βάσει των ιστορικών πηγών και όχι βλέποντας μια ταινία.
   Την οποία την έχω δει. Καλούτσικη είναι αλλά κάπως υπερβολική. Σιγά μην έγινε ο Κύριλλος και ο Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Είπαμε είχαν εξουσία οι επίσκοποι, αλλά όχι κι έτσι. Επίσης ο ρωμαϊκός στρατός εννοείται ότι ήταν πολυπληθέστερος στην Αίγυπτο και όχι περιστασιακές ομάδες 15-20 στρατιωτών.

   Αλλά όταν κρίνεις την ιστορία από μια ταινία του Hollywood, που σου δείχνει ένα μικρός μέρος της αλήθειας, μην περιμένεις να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα.

   Delete
 45. ..μέ ἄλλα λόγια, τὸ ἕγκλημα εἶναι ἕνας τρόπος νὰ ἐμπεδωθῇ ἡ πίστη σὲ σχέσεις αἱτίας καὶ ἀποτελέσματος. Ἑπειδὴ στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ στεριώσῇ ὡς αὐθαίρετο τὸ "θὰ γίνει αὐτό, ἐπειδὴ τὸ τάδε", μπαίνει στὴ θέση του τὸ "ἄμα δὲν εἶχε γίνει τὸ τάδε, θἄτανε αλλιῶς".

  Ὁ ἥρωας εἶναι ὁ ἄγιος τῆς αἰτιοκρατίας.

  ReplyDelete
 46. ΥΓ. Γιάννη, νομίζω πὼς ἔχεις ἄδικο. Νομίζω πὼς ὁ Χριστιανισμός σημαίνει - δὲν ὑπάρχει καμία συνταγή. Οἱ ἀρχαῖοι λέγανε. Ὁ Ἡρακλῆς μᾶς καθάρισε τὸν τόπο ἀπὸ τὰ τέρατα. Ὁ θησέας μᾶς καθάρισε τὸν τόπο ἀπὸ τοὺς ληστές. Αὐτὰ περίπου βάζει ὁ Ἀριστοφάνης τὸν Ἁίσχύλο νὰ λέει στοὺς Βατράχους.

  Δηλαδὴ πίσω ἀπὸ τὴν ἔννοια του ἥρωα ὑπάρχει μιὰ συνταγή. Προσέξτε, τώρα. Αὐτοὶ ποὺ φαντάζεται ὁ ἄσχετος σὰν συνοδεύοντες τὶς λέξεις φασισμός, ναζισμός, εἶναι ὅλοι τους ἀντι-ἥρωες. Ἐ ; Εἶναι σὰν αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Μπέρναρντ Σῶ. Κατὰ παράφρασιν, "ἀποφασίσανε νὰ ἀγαπήσουνε τὸν διάβολο, ἴσως γιατὶ ὅλος ὁ κόσμος τὸν ἔβριζε".

  Γι αὐτὸ σᾶς λέω, προσέξτε τὸ σακκίδιο τοῦ Βαρουφάκη, τὸ μαλλὶ τοῦ Τράμπ, τὸ ντύσιμο τοῦ Ἐνκρουαγιάμπλ. Ἕχουν κάτι τὸ αὐτοσαρκαστικό. Σχεδὸν μαρτυρικό.

  ReplyDelete
 47. Σημ. Ἁκούσατε τὶς δηλώσεις Τρὰμ γιὰ τὸν Κάστρο, ποὺ τὸ παίζει τρουθ σέηερ ;; Ὅχι ὅτι αὐτὸ ἔχει ντὲ καὶ καλὰ τεράστια σημασία.

  ReplyDelete
 48. ...Ὅπως καὶ νἆχει, αὔριο τὸ πρωὶ τὸ ΚΚΚ θὰ βγάλῃ μιὰ ἀνακοίνωση στὰ νέα ἑλληνικὰ καὶ σὲ πολυτονικό, ποὺ θὰ εἶναι ἡ ἑξῆς.
  Ὁ κύριος Τρὰμπ εἶναι ὁμοφυλόφιλος.

  ReplyDelete
 49. Οἱ δικοὶ μας πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι βγάζοντας αὐτοὐς τοὺς δεκάρικους λόγους γιὰ τὸν Φιντέλ Κάστρο βρίσκουν ἕναν ἔμμεσο τρόπο νὰ ζητωκραυγάσουν ὑπὲρ τοῦ κρατικοῦ ἐγκλήματος χωρὶς συνταγματικὲς ἀναστολές.Τώρα, ὑπάρχει κάτι σοβαρὸ συνάμα καὶ ἀστεῖο. Ὅπως βλέπετε ὅλοι, τὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἐτοιμάσῃ ὁ ποιητής πάει ὡς ἑξῆς.

  Στὸν πρόλογο βγάινει ἀπὸ τὸ παλάτι ὁ homo phorologumenus. Ἐξ ἀριστερῶν ἐμφανίζεται ἡ Χείλαρη, ἡ ὁποῖα τοῦ...μιλάει, γιὰ πάρα πολλὴ ὥρα, πολὺ πιὸ ἀργὰ ἀπόσο ἡ ἀποσυρμένη ἠθοποιός Μόνικα Λεβίνσκι.

  Ἑμφανίζεται Ἄγγελος ἐξάγγελος καὶ ἀναγγέλλει τὰ κακὰ μαντάτα ἀπὸ τὸ νησὶ τῆς Καραϊβικῆς. Μπάινει μέσα ἕνας χορὸς Ἀθηναίων γερόντων, ποὺ ἀρχίζει νὰ κλαίῃ καὶ νὰ ὁδύρεται καὶ νὰ θρηνῇ σπαραχτικά.

  Ξαφνικά διασχίζει δυναμικὰ τὸν χορό ἔνας μόνος, ὁ τριταγωνιστής,καὶ μόνος αὐτός, μέσα στὴν ὁμοιομορφία τῶν ἄλλων, λέει φωναχτὰ στὴν Χείλαρη. "Κάνε πέρα. Δὲν μπορεῖς νά... ὁλοκληρώσεις. Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται... μασέρ".

  Τώρα, ἄν ἔχω δίκιο καὶ καλῶς ὑποψιάζομαι ὅτι τὸ τουιτεράκι τοῦ κου Τραμπάκουλα εἶναι τερατώδης πρόκληση πρὸς τὸ ΚΚΚ, τὸ ζήτημα ἀφορᾶ πρωτίστως τὸν θεατὴ τοῦ ἔργου. Καὶ κατὰ πόσον αὐτὸς ταὐτίζεται ἤ ὄχι μὲ τὸν homo phorologumenus.

  ReplyDelete
 50. Ως Λευκός Ευρωπαίος με αμιγώς Λευκό Ευρωπαϊκό φαινότυπο, έχω ήδη γράψει εδώ ότι με την υγιή και ορθή επαναφορά του Εθνικισμού-Φασισμού στην Ευρώπη πρέπει να υπάρξει προσοχή από μεριάς των καινούριων Εθνικιστικών Φασιστικών Εθνών-Κρατών προς αποφυγή πρώτον εμφυλίων Ευρωπαϊκών συρράξεων οι οποίες εάν γίνουν θα έχουν καταστροφικές συνέπειες για την φυλή μας και δεύτερον την δημιουργία ενός κλίματος αλληλεγγύης φυλετικής μέχρις ότου καταστεί βεβαία η επιβίωση της Λευκής φυλής και η ισχυροποίησή της επί της παγκοσμίου γεωπολιτικής σκακιέρας.

  Για να γίνει αυτό, το καλλίτερο θα ήταν μία Ιδεολογική μετάβαση από τον Φασισμό στον Εθνικοσοσιαλισμό, καθώς ο τελευταίος ενώνει σαν κόλλα με βάσει την Φυλή και όχι τα Εθνικά σύνορα. Κάθε Έθνος-κράτος Φασιστικό δύναται κάλλιστα να έχει δικαίωμα αυτοδιαθέσεως και ανεξαρτησίας όμως θα πρέπει μακροπρόθεσμα να δημιουργηθεί κοινή ομοσπονδία ή άξονας Ευρωπαϊκών κρατών με κοινές Εθνικοσοσιαλιστικές ιδεολογικές βάσεις, ειδάλλως θα υπάρξουν συγκρούσεις και πάλι μεταξύ Σλαύων, Γερμανών, Λατίνων και Αγγλοσαξώνων στην Ευρώπη. Μία Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικοσοσιαλιστική η οποία όμως δεν θα υποδαυλίζει τα Εθνικά συμφέροντα και δίκαια των μελών ρης θα ήταν ρο καλλίτερο. Δεν θα είχε πολλές εξουσίες πλην της υπενθυμίσεως και προωθήσεως της κοινής φυλετικής Κληρονομιάς των Λευκών Ευρωπαίων.

  Μία Ελληνοαλεβηδική συνομοσπονδία δε, δύναται κάλλιστα να λάβει μέρος και αυτή σε ένα τούτο εγχείρημα αφού η συμμετοχή θα είναι αμιγώς πολιτισμική και όχι οικονομική μήτε πολιτική σαν την σημερινή Ε.Ε.

  Ο Ντούγκιν επί του θέματος:

  https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/11/27/traps-and-dead-ends-of-the-new-nationalism-alexander-dugin/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένα καλό άρθρο θα είχε τον τίτλο:

   "Αξίζει να σωθεί η Δύση ή όχι;"

   Διότι βλέποντας Βέλγους, Ολλανδούς και Μουσουλμάνους, μολονότι οι πρώτοι είναι και αυτοί Ευρωπαίοι, υτό στην τελική δεν λέει κάτι.

   Είναι μηδενιστές, υλιστες, άθεοι και άκρως εκφυλισμένοι. Εάν τους βγάλεις τον Φιλελευθερισμό δε θα έχουν τίποτε να τον αντικαταστήσουν μονάχα ένα Εθνικοσοσιαλιστικο καθεστώς.

   Εμείς τελικά πού κολλάμε πάλι; Ποία ατραπό να ακολουθήσούμε; Διότι ως Ρωμηοί είμεθα όμοιοι των μουσουλμάνων.

   Το αιώνιο δίλημμα των Ελλήνων. Με τους μεν ή με τους δε;

   Τα λέω όλα αυτά ως ιδεαλιστικές ενοράσεις μονάχα. Όταν βλέπω τους λαούς αυτούς θέλω να περνιέμαι για κάτοικος της Ανατολικής Μεσογείου, δεν θέλω να έχω σχέση μαζί τους.

   Από την άλλη δεν υπάρχει καμία ελπίδα να σωθούν τουλάχιστον οι φαινοτυποι αυτοί και να αποφευχθεί η μίξη των με αλλοφύλους; Την στιγμή που γίνεται καμπάνια για την καρέτα-καρέτα είναι τρελό να αφανισθεί μία τεραστία ομάς του ανθρωπίνου είδους. Θα επέλθει βιολογικός θάνατος λόγω...πνευματικής ψώρας. Γίνεται άραγε να ξεπλυθεί η πνευματική ψώρα αυτή δίχως βιολογικό κόστος;

   Πείτε και καμιά ιδέα οι λοιποί σχολιαστές και αφήστε την zucchini philosophy!

   Delete
  2. Εγώ γιατί να είμαι στην ίδια φυλή με τον Κασιδιάρη; Ή γιατί να ανήκω στην ίδια φυλή με όσους κάνουν σολάριουμ για να είναι μαύροι και κάνουν ηλιοθεραπεία για να μαυρίσουν το καλοκαίρι; Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν τους αρέσει το χρώμα τους; Τι λέει πάνω σε αυτό ο εθνικοσοσιαλισμός. Ο Κασιδιάρης ας πούμε είναι ξεκάθαρα μαυριδερός και καφετί, εγώ όμως είμαι λευκός με την κυριολεκτική σημασία της λέξης. Πως είμαστε ίδια φυλή εγώ με αυτόν; Εξήγησέ μου παρακαλώ. Ποιος είναι πραγματικά λευκός σύμφωνα με τον εθνικοσοσιαλισμό;

   Delete
  3. Αὐτὸς ποὺ εἶναι ἀπόγονος τὼν λευκῶν ποὺ κατέβηκαν στὴ γῆ ἀπὸ μιὰν ἄλλη διάσταση.
   Αὐτὸ πιστεύουν. Ἥ κάνουν πὼς πιστεύουν. Ὅπως στὴν ἀρχαιότητα κάθε ἀρχοντικὸ γένος ἰσχυριζόταν ὅτι καταγόταν ἀπὸ τὸν Δία, επειδὴ αὐτὸς εἶχε ἀποπλανήσει μιὰ τοῦ σογιοῦ τους καὶ τὴν εἶχε καταστήσει ἔγγυο.

   Delete
  4. Δεν το εννοώ έτσι! Ακόμη να κατανοήσετε τί θέλω να πω!

   Μέσω του Εθνικοσοσιαλισμού δύναται να γίνει μία προσπάθεια εξαγνισμού της φυσικής φιλελευθέρας ψώρας εν τη Δύσει, μέσω του Ελληνικού πνεύματος του Εθνικοσοσιαλισμού. Συνεπώς λέω μήπως δύναται η Δύση να επανέλθει στον σωστό δρόμο και να καταστεί εκ νέου φορεύς ενός Ελληνικού πολιτισμού σωστότερου από εκείνον του Πλήθωνος.

   Τρόπον τινά, προσπαθώ να την σώσω φιλοσοφικά από την καταστροφή και ιδίως την βιολογική καταστροφή.

   Ο Καθηγητής λέγει ότι μονάχα με την Ορθοδοξοποίηση των λαών αυτών θα επανελληνισθούν. Διαφωνώ. Η Ορθοδοξία δηλαδή ο σωστός Χριστιανισμος έχει τελείως διαφορετική κοιτίδα από εκείνη των Γερμανικών φυλών εξ'ου και η αδυναμία κατανήσεως του ονεύματός το από τις Γερμανιές ράτσες ο ψυχισμός των οποίων είναι αντίθετος στον ψυχισμό των Ανατολικομεσογειακών λαών.

   Δηλαδή μόνον με Εθνικοσοσιαλισμό σώζονται για αυτό επιμένω εκεί.

   Ο Φασισμός δένει καλλίτερα ένα Έθνος από ό,τι ο Χιτλερικός Εθνικοσοσιαλισμός, διότι μολονότι ο Κασιδιάρης και εσύ είσθε ναι, διαφορετικές ράτσες ρόλο αυτό δεν παίζει διότι οι πρόγονοι κι των δύο ματώσανε για την Ελλάδα.


   Delete
  5. Υπάρχει η οικογένεια των Ευρωπιδών σύμφωνα με την φυλετική ανθρωπολογία στην οποία ανήκουν οι Ευρωπαίοι, οι Βορειοαφρικανοί(που δεν είναι νέγροι), οι Σημίτες και οι Ιρανοί.

   Άριοι δηλαδή Λευκοί θεωρούνται οι Λευκοί Ευρωπαίοι(οι Ευρωπαίοι Ευρωπίδες) και οι Ιρανοί.

   Ο Κασιδιάρης είναι και αυτός Ευρωπαίευς αλλά με βορειοαφρικανικό φαινότυπο κατά το ήμισυ τουλάχιστον(Σαχάριος).

   Παρόλα αυτά ο Μεσογειακός φαινότυπος των Ελλήνων περισσότερα κοινά έχει με τον Ιρανικό, τον Αραβικό και τον Νοτιομεσογειακό(Σαχάριο) παρά με λοιπούς Βαλκάνιους ή Ευρωπαϊκούς φαινοτύπους. Μεσογειακός, Ιρανικός, Αραβικός και Σαχάριος είχαν κοινό εξελικτικό πρόγονο και μάλιστα ο Αραβικος φαίνεται να είναι ποικιλία του Μεσογειακού που "σημιτοποιήθηκε" λόγω εξελίξεως στο περιβάλλον της Αραβικής ερήμου.

   Παραδόξως η συγγένεια Ελλήνων και Μηδών που υπάρχει στα αρχαια κείμενα φανερή όσο και να λένε οι Εθνικιστες τα αντίθετα, έχει φυλετική βάση.

   Delete
  6. Ωραία. Άρα εγώ που είμαι λευκός, επαναλαμβάνω κατά την κυριολεκτική και όχι τη μεταφορική έννοια της λέξης όπως τη χρησιμοποιείτε εσείς, και δεν είμαι σκουρόχρωμος όπως οι Άραβες, οι Ιρανοί και οι Μεσογειακοί, δεν είμαι Έλληνας. Άρα έιμαι από άλλη φυλή.

   Ευχαριστώ για την απάντησή σου Κωνσταντινουπολίτη.

   Delete
  7. Τι ελληνικό έχει ο εθνικοσοσιαλισμός βρε; Θα τους τρελάνεις τιος Έλληνες εσύ. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι Έλλην τα θεωρώ αυτά βλασφημίες κατά του Ελληνισμού. Τις προάλλες τι έγραφες; Ότι οι στωικοί ήταν οι ναζί της εποχής; χαχα έλα Χριστέ και Παναγία...

   Delete
  8. χαχαχα ε όχι ρε φίλε. Έγραψες ρε θηρίο. Πέθανα στα γέλια. Οι στωικοί οι ναζί της εποχής τους. χαχα
   Ναι όντως, τώρα που το ξανασκέφτομαι βρίσκω απόλυτη σύνδεση ανάμεσα στην στωική φιλοσοφία και τον εθνικισοσιαλισμό. Ίσως και να έχεις δίκαιο. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά.


   Αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα σοβαρά. Δεν μου απάτνησες τι θα γίνει με το μείζον θέμα σολάριουμ και της ηλιοθεραπείας; Τι απαντούν οι σοφοί του εθνικοσοσιαλισμού πάνω σε αυτά τα φλέγοντα θέματα; Διότι όπως εσύ μας ενημέρωσες, και ειλικρινώς σε πιστεύω, ότι χιλιάδες πτυχιούχοι σε όλο τον κόσμο και νέοι στη Δύση παίζουν ασταμάτητα pokemon εκτοξεύοντας pokeballs (απανωτά) τη μία πίσω από την άλλη, έτσι κι εγώ σε ενημερώνω ότι χιλιάδες λευκοί ανά τον κόσμο μπαίνουν κάθε καλοκαίρι για τρεις μήνες στη διαδικασία να μετατραπούν σε μαύροι από λευκοί, ή έστω σε σκουρόχρωμοι, ατενίζοντας τον ήλιο και αμαυρώνοντας την ράτσα τους ή την λευκή φυλή. Πες σου σε παρακαλώ, τι κάνουμε με αυτό το θέμα;

   Delete
  9. Δεν πέθανες στα γελια.

   Απλώς είσαι ηλίθιος.

   Και απόδειξη ότι ο Χριστιανισμός έχει αρχίζει να σαπίζει και στην Ελλάδα.

   Delete
  10. Δεν θέλεις να απαντήσεις στο μείζον θέμα σολάριμου και στις ηλιοθεραπείες, όπου από λευκός γίνεσαι μαύρος ή καφέ. Καλώς.

   Delete
 51. Δηλαδή δεν θέλουμε απλώς Ευρώπη των Εθνών, διότι ο Εθνικισμός δύναται και να παγιδευθεί στα δίχτυα του Φιλελευθερισμού και να στραφεί ένα Έθνος κατά των αδερφών του.

  Θέλουμε συνεπώς Ευρώπη των Φυλών, διότι εκεί που ηττάτται καταγράμμα η δύναμις του Χρήματος είναι από την ισχύ του Αίματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κολοκύθια μὲ τὴ ῥίγανη.

   Delete
  2. Καθόλου!

   Delete
  3. Γιατὶ λοιπὸν οἰ φεουδάρχες ὅλων τῶν ἐποχῶν γίνανε ἀρχόντοι μέσῳ τῆς συσσώρευσης ἀγαθῶν, καὶ ἀναδρομικὰ βγάλανε γενεαλογίες ὅτι κατάγονται ἀπὸ τὸν Ἄσπρο Πίθηκο, καὶ γιατὶ οἱ ἴδιοι φεουδάρχες συνεργάστηκαν μιὰ χαροῦλα μὲ τὸ χρῆμα, προκειμένου νὰ διατηρηθοῦν ; Διότι ἡ ἐξουσία δημιουργεῖ πρόσθετα ἔξοδα.

   Ἑσὺ πᾷς νὰ ἀποσυνδέσῃς χρῆμα καὶ ἐξουσία τὸ ὁποῖο εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ προσπάθησε νὰ καταδείξῇ ὁ Μὰρξ ὠς μῦθο - ὄχι μόνο αὐτός, βέβαια, τὸ πράγμα πηγαίνει πίσω στὴν ἀρχαιότητα. Ἑξουσία καὶ χρῆμα πᾶνε παρέα. Ἑξουσία καὶ ἐργασία ἐπίσης.

   Τὸ ὅτι οἱ ἀστοὶ ἀπέκτησαν μεγαλύτερη ἐξουσία ἀπὸ τοὺς φεουδάρχες μἐσῳ τοῦ χρήματος δὲν σημαίνει ὅτι στὴν ἐποχή τους οἱ φεουδάρχες δὲν εἶχαν χρῆμα. Πολὺ ἀπλά ἄλλαξε τὸ νόμισμα. Τὸν καιρὸ τῆς φεουδαρχίας ἦταν σὲ πέραση ἡ ἀξία χρήσης (δηλ. τὰ ἀγαθὰ ποὺ καταναλώνονταν ἐπὶ τόπου) καὶ ἡ μετάβαση στὴν σύγχρονη ἐποχὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη σχετικὴ σημασία τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας, ἤ, ἄν θές, ἡ μετατροπὴ τῆς ἀνταλλακτικῆς ἀξίας σὲ ἀξία χρήσης. Ἁπλὰ δὲν τὰ λέω ;; Μὲ παρακολουθεῖς ;

   Ὁ κος Κιτσίκης λέει ὅτι τὰ φασιστικὰ κινήματα πρέπει νὰ ἀναχθοῦν στὸν Ῥουσσῶ καὶ στὸν Ῥοβεσπιέρρο. Ἑγὼ αὐτὸ τὸ πράγμα τὸ κρατάω, μοῦ φαίνεται πολὺ πιθανό καὶ θέλω νὰ τὸ ἐμβαθύνω.

   Παράλληλα ὅμως, σὲ ὅρους ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καὶ ὄχι μόνο, ὅλοι ξέρουμε ὅτι τὰ φιλοβασιλικά (δηλ. φιλοαριστοκρατικἀ) κινήματα καὶ τὰ φασιστικὰ κινήματα ἀποτελοῦν συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Ὁ ἀριστοκράτης δυσκολεύεται νὰ προσαρμοστῇ στὴν ἐποχὴ τῶν μηχανῶν καὶ τοῦ χρήματος διότι οἱ κώδικές του τοῦ ἐπιβάλλουν νὰ βλέπει τὴν ζωὴ σὰν μιὰ ἀπρόσκοπτη ἐκδήλωση τοῦ ἐγώ του.

   Ὁ Πετρόμπεης Μαὐρομιχάλης, γιὰ παράδειγμα, ἄρχοντας τῆς Μάνης, ἦταν ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, ποὺ ἦταν γιακωβίνικου τύπου. Ὅμως ὄταν τὸν σφίξανε νὰ ὑποταχθῇ σὲ ἕνα κράτος ποὺ τοῦ ζητοῦσε νὰ μην συμπεριφέρεται πλέον σὰν ἄρχοντας παλιοῦ καιροῦ, ἀλλὰ σὰν ἔνας ὑπήκοος, στεναχωρήθηκε. Δὲν ἤθελε ὅρια στὴν ἐκδήλωση τοῦ ἐγώ του. Γι αὐτὸ ἦταν μονίμως χρεωμένος καὶ ζητοῦσε λεφτά. Αὐτὸ ἦταν μεταξὺ τῶν παραγόντων ποὺ ὀδήγησαν στὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια.

   Ὁ νέος θέλει νὰ γνωρίσῃ τὸν ἔρωτα καὶ γι αὐτὸ ἔλκεται ἀπὸ ἰδεολογίες ποὺ τοῦ προσφέρουν διέξοδο ἀπὸ τοὺς ἐγκλωβισμοὺς τοῦ περιβάλλοντός του. Ὅμως ὁ πατριωτισμός, βλ. τὸν Πρίγκηπα τοῦ Χόμπουργκ τοῦ Κλάιστ, ἠ πολεμική ζωή, ὁ ῥομαντισμὸς ἐν τέλει, εἶναι εἰκόνες τοῦ ἔρωτα καὶ ὄχι ὁ ἔρωτας. Δὲν γίνεται νὰ γνωρίσῃς τὸν ἔρωτα (καὶ εδὼ μιλῶ γιὰ τὸν κο Κωνσταντινουπολίτη) μὲ συμβιβασμούς. Ὁ πρῶτος καὶ κύριος συμβιβασμὸς εἶναι νὰ ὑποκύψῃς στὴν πίεση νὰ ἀναδειχτῇς διότι ἀλλιῶς δὲν θὰ σὲ θέλει ἡ πριγκηπέσσα. Ἕτσι εἶναι ποὺ δὲν θὰ σὲ θέλῃ.

   Delete
  4. Ακριβώς επειδή ο έρως στην εποχή μας έχει διαλυθεί, το ρίχνουμε στον Ρομαντισμό και τον Εθνικοσοσιαλισμό Χιτλερικού τύπου.

   Αφού η μία όχθη έχει εξαφανισθεί καταφύγιο βρισκουμε στην αντίπερα.

   Όταν ο έρως παρουσιάζει έλλειψη όπως σήμερον, άλλα αισθήματα έρχονται να συμπληρώσουν το κενό. Απόγνωση που σε οδηγεί στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και το σπέρμα(για τις γυναίκες) και την κατανάλωση. Ή εκδίκηση και δίψα για Ανατροπή. Που σε οδηγεί στον Εθνικοσοσιαλισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Εθνικοσοσιαλισμός εδημιουργήθη την εποχή της Βαϊμάρης που μοιάζει ΑΠΟΛΥΤΩΣ με την σημερινή. Εκεί ο έρωτας δεν υπήρχε πουθενά. Συνεπώς το ότι θα επικρατούσε ως συμπλήρωμα ο Ε/Σ με Χιτλερικό-Χιμλερικό χαρακτήρα ήταν επόμενο.

   Απόπειρα αναβιώσεως του έρωτος μεσω της φυλετικής συγγενείας.

   Πέτυχε;

   Ναι πέτυχε. Αλλά για λίγο. Δυστυχώς.

   Delete
  5. Ο έρωτας είναι συναίσθημα και άφαντο και εμπόδιο σήμερον.

   Εάν ερωτευτείς μία γυναίκα αυτή θα σε εκμεταλλευτεί σίγουρα. Εάν ζεις σε Δυτική χώρα σαν την Αγγλία και είσαι ηλίθιος να ερωτευτείς Αγγλίδα, ίσως και να αυτοκτονήσεις στην τελική.

   Εάν ερωτευτείς μουσουλμάνα θα είσαι ευλογημενος από τον Θεό, με προϋπόθεση να είσαι και εσύ μουσουλμάνος.

   Εάν ερωτευτείς Ασιάτισσα και δη Κινεζα ως Λευκος θα περάσεις ευτυχισμένη ζωή.

   Εάν ερωτευτείς Ευρωπαία θα περάσεις ζωή ευνουχισμένη.

   Εάν ερωτευτείς νέγρα θα περάσεις γενικά καλή ζωή σαν άντρας, μιας και αυτες φροντιζουν από ένστικτο τους Λευκούς συντροφους των όπως και οι Κινεζες, αλλά με τρομερό φυλετικο κόστος. Τα παιδιά σου θα βγουν φυλετικώς ανώμαλα.

   Delete
  6. *ευνουχισμένη και πιθανότατα κερατωμένη!

   Delete
 52. ...ἐν τέλει λοιπόν, εἶναι ὁ Τρὰμπ φασιστὴς ἤ ὄχι ;;
  Στὴν γαλλικὴ ἐπανἀσταση ποὺ καθιέρωσε ἄπαξ καὶ ἴσως σχεδὸν διὰ παντὸς την ἔννοια τῆς πατρίδας (στὴν Ἑλλάδα τοῦ 18ου αιῶνα ἡ πατρίδα ἦταν ὁ τόπος καταγωγῆς καὶ τίποτα παραπάνω) ὅλοι ἐπικαλοῦντο τὴν ἔννοια τῆς πατρίδος πλὴν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν βασιλικῶν. Ἡ ἐπικράτηση τῆς πατρίδας ἔναντι τοῦ βασιλέως σήμανε τελικὰ τὴν καρατόμηση τοῦ βασιλέως. Ἡ καρατόμηση αὐτὴ μετέτρεψε τὸν ἀνθρωπιστὴ καὶ ἰδεολόγο Ῥοβεσπιέρρο, ποὺ ἦταν λαῦρος ὑποστηρικτὴς τῆς κατάργησης τῆς θανατικῆς ποινῆς, σὲ μάρτυρα καὶ θῦμα τῆς γκιλοτίνας.

  Γιὰ νὰ διακρίνεις ἕναν φιλελεύθερο στὴν ἐπαναστατημένη Γαλλία μποροῦσες νὰ τὸν ῥωτήσεις ποιὸ ἦταν τὸ πολιτικό του πιστεύω. Ἦθελε συνταγματικὴ μοναρχία καὶ ἄπαξ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκαρατομήθη θὰ ἤθελε ἕνα μπάλωμα τῆς κατάστασης μὲ κάποιον στὴν θέση τοῦ βασιλέως. Ἧταν φιλικὸς ὡς πρὸς τὴν Ἀγγλία ἤ/καὶ τὴν Ἀμερική. Τέλος, ἦταν ὀπαδὸς τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξης.

  Μὲ ἄλλα λόγια ὁ φιλελευθερισμὸς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία ἐγκαθίδρυσης σταθεροῦ πολιτεύματος. Ἑὰν δεχτοῦμε ὅτι πλὴν φιλελευθερισμοῦ οἱ ἀστικὲς ἰδεολογίες (ἀστικές=μὴ μοναρχικές, μὴ θεολογίες) εἶναι ὁ κομμουνισμὸς καὶ ὁ φασισμός, πολλοι λένε, θὰ βροῦμε τὸν πρόδρομο τοῦ κομμουνισμοῦ στὸν Γράκχο Μπαμπέφ. "Τὸ τραγοῦδι τοῦ Μπαμπέφ, "Πεθαίνοντας στὴν πεῖνα, πεθαίνοντας στὸ κρύο", πάνω σὲ μιὰ λαϊκὴ μελωδία, ἄρχισε νὰ τραγουδιέται στα καφενεία μὲ τεράστιο χειροκρότημα.[...] "Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του συνελήφθησαν ἀπὸ τὴν ἀστυνομία μὲ διαταγὴ τοῦ Λαζάρου Καρνό [ὁ γνωστὸς μαθηματικός, τότε ἕνα ἀπὸ τὰ πέντε μέλη τοῦ Διευθυντηρίου].Καρατομήθηκε στὶς ἑπτὰ Μαϊου 1787 (ὀκτὼ Πραιριάλ). (https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-No%C3%ABl_Babeuf).

  ReplyDelete
 53. Ἅς δοῦμε τώρα τί γράφει ὁ Μπενίτο Μουσολίνι στὸ Μανιφέστο του τοῦ Φασισμοῦ. "Ὁ φασισμός [...] ἀντιτίθεται σὲ ὅλες τὶς ἀτομικιστικὲς ἀφαιρέσεις ποὺ βασίζονται στὸν ματεριαλισμὸ τοῦ 18ου αἰῶνος. Ἁντιτίθεται σὲ ὅλες τὶς ούτοπίες καὶ τὶς καινοτομίες τοῦ Γιακωβινισμοῦ (σημ. ὁ Μουσολίνι λοιπὸν διαχωρίζει καθαρὰ ἑαὐτὸν ἀπὸ τὸν Ῥοβεσπιέρρο, καὶ ὁ Μπαμπέφ ἦταν φίλος τῶν γιακωβίνων).

  [Προσοχὴ τώρα. Ὁ ] φασισμὸς δὲν δέχεται τὴν ὕπαρξη ὁποιασδήποτε πιθανότητας γιὰ ἐπὶ τῆς γῆς εὐδαιμονία, ὅπως τὴν ὑποστήριζε ἡ οίκονομικὴ φιλολογία τοῦ 18ου αἰῶνος, καὶ (ΠΡΟΣΟΧΗ) ἄρα ἀπορρίπτει τὴν θεολογία σύμφωνα μὲ τὴν ὀποῖα κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον ἡ ἀνθρωπότητα θὰ λύσῃ ὅλα της τὰ προβλήματα. [σχόλιο ξύπνιος λοιπὸν ὁ Μουσολίνι και κάπως ὀρθόδοξος ματεριαλιστής]. Ἡ θεολογικὴ αὐτὴ ἀντίληψη ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν καθημερινή ἐμπειρία τῆς ζωῆς σὰν διαρκοῦς ἐξέλιξης καὶ ἀλλαγῆς. [Προσοχὴ τώρα] στὴν πολιτική, ὁ φασισμὸς θέλει τὸν ῥεαλισμό. [Σημ. μὲ ἄλλα λόγια, ὁ φασισμὸς δὲν ἔχει ξεκάθαρο πολιτικό στόχο]. [...]Τὸ φασιστικὸ κράτος [...] εἶναι μιὰ δύναμη ἀλλὰ τί δύναμη ;; Μιὰ πνευματική δύναμη.

  Δὲν χρειάζεται νὰ πᾶμε πολύ πολύ παρακάτω. Διαβάζοντας τὸ ὑπόλοιπο μανιφέστο τοῦ Μουσολίνι ὑποψιαζόμαστε ὅτι ὁ φασισμὸς ὅπως τὸν καταλαβαίνει εἶναι μιὰ ἐξέλιξη τοῦ ἀντιδραστικοῦ (δηλαδὴ μετεπανατατικοῦ) φιλομοναρχισμοῦ. ἵσως θὰπρέπει νὰ ψἀξουμε καὶ τὴν φιλοβασιλικὴ jeunesse dorée τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως σὰν ὑποψήφιο πρόδρομο τοῦ φασισμοῦ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "(ΠΡΟΣΟΧΗ) ἄρα ἀπορρίπτει τὴν θεολογία σύμφωνα μὲ τὴν ὀποῖα κάποια στιγμὴ στὸ μέλλον ἡ ἀνθρωπότητα θὰ λύσῃ ὅλα της τὰ προβλήματα".

   Τι έγινε; Ξυπνήσαμε; Που να δεις ο εθνικοσοσιαλισμός; Καθαρά σατανική ιδεολογόα. Όχι απλά η ανθρωπότητα δε θα λύσει ποτέ τα προβλήματα επειδή είναι ανίκανη αλλά να βυθιστεί ακόμα χειρότερα σε αυτά, επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Ή όπως λέει ο και σοφοός Κωνσταντινουπολίτης, επειδή το κακό το βλέπω κάθε μέρα και δεν γίνεται να το αποφύγω.

   Άντε καιρός είναι να βλέπετε πίσω από τα φαινόμενα...

   Delete
  2. Ο Βασιλιάς Σολομών, ο μοναδικός άξιος και λαμπρός που έβγαλε ποτέ το Ισραήλ, ήξερε να τιθασεύσει το Κακό προς όφελος του Λαού του αλλά και του Θεού του, του Γιαχβέ.

   Παραδόξως ο Χιτλερικός και ιδίως ο Χιμλερικός Εθνικοσοσιαλισμός πάνω σε αυτήν την υπόθεση πάτησε, ασπαζόμενος τον αποκρυφισμό.

   Delete
  3. Ο Στρασσερικός βέβαια Εθνικοσοσιαλισμός, αυτός που κανονικά ασπάζομαι, ουδέποτε υπήρξε αντι-Χριστιανικός και είχε αμιγώς εργατικό χαρακτήρα.

   Έχοντας διαβάσει τις συναντήσεις Χίτλερ και Στράσσερ, η διαφορά έγκειται στα εξής:

   1. Τον αμιγώς σοσιαλιστικό, με τα σημερινά δεδομένα Εθνικομπολσεβικικό, χαρακατήρα του Στρασσερισμού εν αντιθέσει με τον υβριδικό καπιταλιστικό και εργατικό χαρακτήρα του Χιτλερισμού. Ο Χίτλερ συμφιλιώθηκε στην τελική με αστούς και μεγαλοαστούς εφόσον βέβαια λειτουργούν για τα συμφέροντα του Λαού, ενώ ο Στράσσερ θα τους είχε διαλύσει χάριν της εργατιάς και της αγροτιάς.

   2. Ο Στράσσερ είχε πει ότι ο Χίτλερ ήθελε μία μη Χριστιανική Ευρώπη. Εκείνος υπήρξε φανατικός Χριστιανός και δεν ήθελε να διαλύσει τον εβραιο βιολογικά λόγω φαινοτυπου όπως ο Χίτλερ, αλλά πολιτικά μονάχα και οικονομικά.

   3. Ο Στράσσερ ήθελε προσέγγιση με την ΕΣΣΔ κατά των Δυτικών καπιταλιστικών χωρών. Ο Στράσσερ είχε δε μεγάλη απήχηση στα SA όταν και την Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών διαλύθηκαν λόγω πιθανού σοσιαλιστικού πραξικοπήματος από τον Χίτλερ.

   Συνεπώς όταν εγώ μιλώ για Εθνικοσοσιαλισμό, αναφέρομαι στην Στρασσερική εκδοχή του και όχι στην Χιτλερική.

   Delete
  4. Τα προβλήματά σας είναι μία οφθαλμαπάτη του εδώ υλικού κοσμου και δεν έχουν καν φυσική έννοια και υποσταση.

   Το χρέος, ο τόκος, η κατανάλωση είναι ολα δίχως αμφιβολία, νοητικές αρρώστιες οι οποίες δεν υφίσταται πουθενά στην Φύση.

   Delete
  5. Και επίσης ο Στράσσερ ουδέποτε μα ουδέποτε υπήρξε αντισλαυικός.

   Είχε μεγάλο σέβας για τους Σλαύους και τους θεωρούσε και αυτούς Λευκούς.

   Ο πραγματικός προφήτης του Εθνικοσοσιαλισμού τολμώ να πω, υπήρξε ο Στράσσερ και όχι ο Χίτλερ. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι ο Χίτλερ διαστρέβλωσε τον υγιή Στρασσερικό Εθνικοσοσιαλισμό, συνεργαζόμενος με τον αποκρυφιστή και πιθανώς εωσφοριστή, Αλπικό Χίμλερ.

   Delete
  6. Για αυτό σας λέω, ο Εθνικοσοσιαλισμός ως φαινόμενο χρειάζεται ώρες μελέτης και αναλύσεως. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Έχομε να κάνουμε με Εθνικοσοσιαλιστική...θεολογία τροπον τινά. Η σωστή ερμηνεία πρέπει να δοθεί στις "Γραφές".

   Delete
  7. Ἑσὺ ὅπως γράφεις παραπάνω βλέπεις τὴν σωτηρία σὰν μιὰ διαφύλαξη δύο πραγμάτων. Τῆς ἀκεραιότητας τοῦ υποκειμένου (φυλή) καὶ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ὑποκειμένου (πολιτικὴ ἐξουσία). Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι

   1_ ἡ διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητας τοῦ ὑποκειμένου εἶναι ἀδύνατη μὲ ὁποιαδήποτε ἐργασία.
   2- Ὅτι ὀποιαδήποτε πολιτικὴ ἐξουσία εἶναι θεολογικὴ ἀπόπειρα δικαίωσης τῆς ἀνάγκης τῆς ἐργασίας.

   Ὁ Μουσολίνι προσπάθησε νὰ σκαπουλάρει τὸν λογικὸ σκόπελο βάζοντας τὴν ἐξουσία σὰν ἕνα συνεχές, μιὰ ζωτικὴ ὕλη, τὸ κράτος. Τὸ τέλος του δείχνει ὅτι κάπου εἶχε κάνει λάθος.

   Delete
  8. Αναλύεις τα πάντα σαν γνήσιος μαρξιστής.

   Πού κολλά η εργασία. Η εργασία είναι κατώτερη ρης Δημιουργίας Πολιτισμού δηλαδή του νοήματος της Ζωής μεσω της Πνευματικότητος.

   Λυπούμαι πολύ διότι ακόμη αδυνατειτε να κατανοήσετε την θέση μου και επικεντρώνεσθε σε μικροαστικά πράγματα όπως σωτηρία της φυλής, πολιτική επιβολή και λοιπά.

   Delete
  9. Όποιος διαβάσει το συνταρακτικό σύγγραμα του Στράσσερ για τον Χίτλερ, θα καταλάβει τί λέω.

   Delete
  10. Αναλύεις τα πάντα ως γνήσιος υλιστής μαρξιστής.

   Η εργασία είναι κατωτέρα μίας Πολιτιστικής Δημιουργίας. Δηλαδή η εκάστοτε Ιδεολογία οφείλει να δίδει ένα σωστό νόημα στην ζωή το οποίο εάν ακριβώς είναι σωστό, εκρέει σε Δημιουργία Πολιτισμού δηλαδή σε μία επαρκή απάντηση του νοήματος της ζωής.

   Κομμουνισμός και Φασισμός αποτελούν νοήματα ανώτερα του Φιλελευθερισμού που σου λέγει κατανάλωσε και παρήγαγε περισσότερη κατανάλωση με σκοπό πάλι την κατανάλωση!

   Αυτά είχε πει στον Τζήμερο βασιζόμενος στον πολυαγαπημένο του Άνταμ Σμίθ και με έκανε μπλοκ στο φέισμπουκ.

   Παρακαλώ Κωσταντή μην αναλύεις τα γεγονότα με μικροαστική ματιά. Ακόμη δεν έχεις καταλάβει τί θέλω να πω περί Εθνικοσοσιαλισμού και αναλύεις τις θέσεις μου μπακάλικα με επίκεντρο την σωτηρία της φυλής, την επιβολή της πολιτική εξουσίας και λοιπά.

   Όποιος διαβάσει το σύγγραμα του Στράσσερ για τον Χίτλερ θα καταλάβει τί λέω. Όπως και όποιος διαβάσει την Τρίτη Ιδεολογία το βιβλίο με το οποίο μυήθηκα στην Κιτσίκια σκέψη.

   Ο Μουσολίνι δεν είχε άδικο, σφάλεις. Ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος τότε γι την Τρίτη Ιδεολογία, απόδειξη η Τρίτη Ιδεολογία είναι γενικά αντιδυτική και ενάντια στον μοντερνισμό του Διαφωτισμού εξ'ου και η συντριπτική απήχηση του Αγών Μου, στους ινδουιστές, μουσουλμάνους και βουδδιστές οι οποίοι μάλιστα έλαβαν και μέρος στα τότε Βάφφεν Ες-Ες. Τότε χώρες οι οποίες θα ήσαν φυλετικά αδέρφια μίας νικήτριας Γερμανίας σαν τους Άγγλους και τους Αμερικανούς αλλά και τους Γάλλους(οι Φράγκοι ήσαν Γερμανικό φύλο) με μένος πολέμησαν την Τρίτη Πολιτική Θέση. Σήμερον όλοι έχουν αντιληφθεί το σφάλμα των, απόδειξις ότι η Τρίτη Πολιτική Θεώρηση υπήρξε πολύ μπροστά της εποχής της.

   Αντιθέτως ο Κομμουνισμός εξεδηλώθη στην σωστή χρονική περίοδο για αυτό και εξάλλου ολοκλήρωσε τον κύκλο του όπως σήμερον τον ολοκληρώνει και ο Φιλελευθερισμός.

   Κομμουνισμός και Φασισμός είναι μακράν καλλίτερες οδοί του Φιλελευθερισμού ο οποίος είναι ένα αδηφάγο κτήνος που καταστρέφει κάθε κουλτούρα και πολιτισμό με κληρονομιά χιλιετιών!

   Ο Εθνικοσοσιαλισμός σε αμφότερες μορφές του(Στρασσερικός και Χιτλερικός) είναι ανώτερος όλων των μοντέρνων ιδεολογιών, αν και αρκετά πιο διαλεκτικός και συνεπώς Ελληνικός είναι ο Στρασσερικός Εθνικοσοσιαλισμός, ο οποίος δε, ουδέποτε βασίσθηκε στην υπερ-ρασιοναλιστική ανάλυση του φαινοτύπου όπως ο Χιτλερικός Εθνικοσοσιαλισμός.

   Ο σημερινός Εθνικοσοσιαλισμός στην νεολαία, αποτελεί επί της ουσίας Στρασσερισμό, μολονότι οι περισσότεροι Ε/Σ δεν το γνωρίζουνε αυτό.

   Για εμάς βέβαια σωτήρια υπήρξε η δημιουργία του δικού μας ζωτικού χώρου ως Πολιτισμός της Ενδιαμέσου Περιοχής. Διότι εάν νικούσε ο Άξων η Ελλάς θα ήτο μία κουτσουρεμένη "Ελληνική Πολιτεία" υπό τον εξουσία της Γερμανικής Νορδικής ράτσας. Ό,τι δηλαδή κατάφερε να αποτρέψει μία χιλιόχρονη Ρωμανία, θα γινόταν πραγματικότητα σε μία Neuordnung Εθνικοσοσιαλιστική, όπου ναι μεν θα καθίστατο κυρίαρχο το Ελληνικό παγανιστικό αρχαίο πνεύμα πλην όμως με Γερμανική και όχι Ελληνική μορφή.

   Η κληρονομιά της Ρωμανίας θα είχε σβήσει. Και ό,τι και να λέω Εθνικοσοσιαλιστικό συχνά, αυτό δεν θα το επέτρεπα με τίποτα. Εάν είχα να επιλέξω μεταξύ Χιτλερικού Εθνικοσοσιαλισμού ή Ρωμανίας θα επέλεγα την Ρωμανία.

   Delete
  11. Ακριβώς αυτή η ερμηνεία περί εργασίας αποτελεί απόδειξη οτι η δική μου σκέψη είναι αντιδυτική και Παραδοσιοκρατική.

   Σε όλους τους Πολιτισμούς το Πνεύμα και το Ξίφος υπήρξε κυρίαρχο και ποτέ το Σφυρί ή το Δρεπάνι κι το Ξίφος όπως συμβαίνει και στον Στρασσερισμό(βλέπε Μαύρο Μέτωπο).

   Ράσο και Ξίφος ή με τα σημερινά δεδομένα Κοράνι και Καλάσνικοφ.

   Delete
  12. Για αυτό σέβομαι τους Μουσουλμάνους. Διότι εκείνοι έχουν διατηρήσει τις Παραδοσιακές ιεραρχίες στην κοινωνία.

   Κυριαρχεί το ιερατείο και αμέσως μετά το Ξίφος, όπως ακριβώς στο Ιράν.

   Έμποροι και εργάτες βρίσκονται στον πάτο της κοινωνικής βαθμίδος.

   Όλες οι σύγχρονες Δυτικές ιδεολογίες του Μοντερνισμού έχον διαστρεβλώσει τις αξίες ακόμη και ο Φασισμός, αλλά και ο Στρασσερισμός διότι κυρίαρχη δύναμη σε αυτά είναι ο εργάτης και ο στρατιώτης αλλά πουθενά ο ιερεύς. Θα μου πείτε οώς να είναι ρε Κωσνατντινυπολίτη αφού ο Χριστιανισμός εν τή Δύσει σάπισε καιρό τώρα;

   Σωστό.

   Εξ'ου και η δημιουργία των ιερών πολεμιστών του Γερμανικού τάγματος Βάφφεν Ες-Ες.

   Delete
 54. ...τὰ δὲ παραπάνω ἐξηγοῦνται πολὺ καλύτερα ἀπὸ τὸν μαρξισμὸ παρὰ ἀπὸ τὴν θεωρία των ἰδεολογιῶν. Ὁ μαρξισμὸς βαζει τὴν ἔννοια τῆς ἐργασίας στὴν βάση τῆς κοινωνικῆς ἀνάλυσης. Δὲν εἶναι τέλεια θεωρία ἀλλὰ ἔχει ἕνα ποσὸ ἀλήθειας.

  Δὲν ἔχει τόσο σημασία ἄν ὁ Τρὰμπ εἶναι φασιστὴς ἤ ὄχι. Πρὸς τὸ παρόν φαίνεται ἕνας φιλελεύθερος, ποὺ ἔχει ἐπιλεγῇ ἀπὸ τὸ κατεστημένο τῶν ΗΠΑ γιὰ να σπάσει τὰ μοῦτρα τῶν Κινέζων.

  Αὐτὸ ποὺ δὲν λέγεται μεν συχνὰ ἀλλὰ εἶναι πιθανόν εἶναι ὅτι οἱ ΗΠΑ βρίσκονται ακόμα ὑπὸ τὴν έπιρροὴ τοῦ μεγαλύτερου κρὰχ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ Ὀμπάμα μὲ τὴν λογικὴ τοῦ πληθωρισμοῦ, ποὺ οἱ δικοί μας Συριζαῖοι οἰκονομολόγοι τὴν ἐξεθείαζαν, ἔκανε ὅ,τι κάνει ἕνας πειρατής ποὺ θὲλει νὰ πολεμήσουν οἱ ἄνδρες του. Μόλις τὸ πειρατικὸ πλησιάσῃ στὸ καράβι-λεία, ἀνοίγει μιὰ τρῦπα στὸ δικό του σκάφος. Ἥ νίκη ἤ τίποτα !! Ὅταν κινδυνεύει τὸ δολλάριο να χασῃ τὴν ἀξία του, ὁ Ὀμπάμα τὸ πληθωρίζει ἔτι περαιτέρω. Εἶναι σὰν νὰ τοῦς λέει, τώρα τὸ μόνο ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε εἶναι νὰ τὸ μετατρέψετε σὲ στρατιωτικὸ κουπόνι.

  Ὁ Τρὰμπ δὲν τὰ πάει καλὰ μὲ τὸν Πάπα, τὰ πάει φαίνεται καλά μὲ τὴν ὀρθοδοξία, εἶναι Γιάνκης. Τὸ μύνημα κατὰ τοῦ Φιντὲλ ἔχει καὶ μιὰν ἀντικαθολικὴ χροιά, διότι εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Κοῦβα εἶναι καθολικὸ νησί.

  ReplyDelete
 55. ...εἶναι ἀλήθεια πὼς ὁ Ῥουσσῶ καὶ ὁ Ῥοβεσπιέρρος ἔχουν κάτι τὸ καλβινιστικό. Ὁ Τράμπ εἶναι πρεσβυτεριανός ποὺ εἶναι μιὰ μορφὴ σκωτσέζικου Καλβινισμοῦ.

  Ὅμως ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Μουσολίνι δὲν τὰ πήγαιναν καὶ τόσο ἄσχημα, ἔχω τὴν ἐντυπωση, μὲ τὴν καθολικὴ ἐκκλησία. Οἱ δὲ ἀβράκωτοι ποὺ ὑποστηριζαν τὸν Ῥοβεσπιέρρο στοὺς δρόμους τοὺ Παρισιοῦ ἦταν ἀντικληρικαλιστὲς καὶ ἀντιἀριστοκράτες. Ἡ ἐπιτυχία τους φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὅλοι φοράμε παντελόνια.

  Ὁ συνταγματισμὸς ἦταν νομίζω ὅπλο καὶ τοῦ Ναπολέοντα, ἔστῳ κι ἄν ἐφαρμοζόταν μὲ τὸν Ναπολεόντειο κώδικα περισσότερο παρὰ μὲ ἕνα σταθερὸ πολίτευμα. Ὁ φασισμὸς ἐργάζεται συνήθως γιὰ τὴν ἀκύρωση καὶ ὄχι γιὰ τὴν ἐδραίωση ἑνὸς καταστατικοῦ χάρτη. Γι αὐτὸ πρέπει νὰ δοθῇ προσοχὴ στὶς νεκρολογίες γιὰ τὸν Κάστρο, ποὺ εἶναι ἐνδεχομένως μιὰ εμμεση προπαγάνδα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ πραξικοπήματος ἀντισυνταγματικοῦ.

  ReplyDelete
 56. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ἐξουσία τοῦ Ῥοβεσπιέρρου κράτησε ὅσο κράτησε καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς νεοπαγοῦς συνταγματικῆς τἀξης ἀπὸ τοὺς ἀντεπαναστάτες τοὺ ἐξωτερικοῦ καὶ τοὺς ρουαγιαλίστες τοὺ ἐσωτερικοῦ. Ὅταν ὁ ἄμεσος κίνδυνος ἀπομακρύνθηκε, οἱ ἔκτακτες ἐξουσίες μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε περιβληθῇ ὁ Ῥοβεσπιέρρος διὰ μέσου τὴς Ἑπιτροπῆς Κοινῆς Σωτηρίας ἀνεκλήθησαν διὰ τῆς καρατομήσεῶς του. Ἡ 9η Θερμιδὼρ ἦταν ἔργο τῆς ἴδιας τῆς Συμβατικῆς δηλ. τοῦ Ἐθνοκοινοβουλίου ποὺ τοῦ εἶχε δώσει στὸ παρελθόν ἔκτακτες ἐξουσίες. Ὁ Ῥοβασπιέρρος εἶναι προϊόν ἐκτάκτων συνθηκῶν καὶ δὲν μποροῦσε μὲ τὶς θεωρίες του νὰ διασφαλίσῃ ἕνα βιώσιμο κοινωνικοοικονομικὸ σύστημα.

  Δὲν ὑπάρχει τίποτα παρόμοιο στὴν Ἀμερική. Δηλ. φαινομενικὰ τοὐλάχιστον δὲν ἀπειλεῖται τὸ συνταγματικὸ καθεστὼς τῆς Ἀμερικῆς. Οὔτε ὑπάρχει, ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Φασισμοῦ καὶ τοῦ Ναζισμοῦ, ἕνα πρόσφατο παρελθὸν πολεμικῆς ἦττας, ποὺ νὰ ζητᾷ ἀποκατάσταση. Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὴν δίκη τῆς Νυρεμβέργης σημαίνοντες ναζιστές, νομίζω ὁ Γκαῖρινγκ λ.χ. δήλωσαν ὅτι ἡ πρωταρχική τους ἐπιθυμία ἦταν ἡ ἀκύρωση τῆς Συνθήκης τῶν Βερσαλλιῶν.

  Αὐτὸ ποὺ ὑπάρχει ὅμως στὴν Ἀμερική εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς ἄτυπης noblesse de robe, μιᾶς ἀριστοκρατίας σὲ κράτος συνταγματικό. Οἱ δημοκρατικοὶ εἶναι φαινομενικῶς τοὐλάιστον ἡ μερικὴ ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἀριστοκρατίας. Καί, προσοχή, τὸ κόμμα στὴν Ἑλλάδα ποὺ βρίσκεται πλησιέστερα στἀ ἰδανικά τους εἶναι τὸ κυβερνῶν.

  Τὸ ἄλλο ποὺ συμβαίνει στὴν Ἁμερικὴ εἶναι ἡ παραγωγικὴ διάλυση. Οἱ Κινέζοι (ἀλλὰ καὶ οἱ Γερμανοί, καὶ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Μέρκελ εἶναι Ἁνατολικογερμανίδα) μένουν πιστοὶ στὴν βασική ἐξίσωση τοῦ Μάρξ-

  ἀξία = (ἀξία χρήσης + ἀνταλλακτικὴ ἀξία) Χ καταναλωθέν ἔργο.

  Ὅμως, ὁ Τρὰμπ δὲν ζητᾶ προτεκσιονισμὸ παρὰ γιὰ τὸ ἐργατικὸ δυναμικό, ἐνδεχομένως(νὰ παίρνετε λευκούς, ὄχι ἀράπηδες καὶ λατίνους). Κατὰ τἄλλα εἶναι ὑπερφιλελεύθερος. Ἁντίθετα, ἡ Μαρὶν Λεπὲν ζητᾶ Ναπολεόντειο προτεκσιονισμό ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς γαλλικές ἐπιχειρήσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και οι δύο αυτοί θα αποτύχουν, διότι την ιστορία δεν την κινούν οι άνθρωποι. Η παγκοσμιοποίηση, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι γεγονός εξελισσόμενο αυτήν τη στιγμή στην ιστορία.

   Αν από τη μεριά σου, γνωρίζεις πολιτική ηγεσία που να μπόρεσε να σταματήσει παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο, όπως θέλουν να κάνουν οι Λεπέν και Τραμπ, ενημέρωσέ με.

   Delete
  2. Ἐξαρτᾶται τί ἐννοεῖς παγκόσμιο καὶ τὶ ἐννοεῖς φαινόμενο.
   Στὴν πρόταση ποὺ καταθέτω γιὰ διδακτορικὸ γράφω ὅτι ὑπάρχει μιὰ προσέγγιση, ἡ φαινομενική, ποὺ δὲν ὑπάγει τὸ φαινόμενο στὸ εἶναι ἀλλὰ θεωρεῖ φαινόμενο καὶ εἶναι τὸ ἕνα καὶ τὸ αὐτό.

   Κατὰ συνέπειαν κάθε φαινόμενο εἶναι παγκόσμιο.

   Θὰ μποροῦσε νὰ πῇ κανείς, ὑπάρχουν μόνο δύο τομές στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ γέννηση τοὺ Χριστοῦ καὶ ὁ θάνατος. Ἁλλὰ οἱ Ἐλεάτες δὲν ἀναγνώριζαν τὴν δυνατότητα τομῆς.

   Αὐτοὶ οἱ δύο τῦποι λοιπόν, μὴ ὄντας στὰ καλά τους, εἰδικὰ ὁ ἕνας, ἐκπροσωοῦν τὴν ἀπελπισία τοῦ ἀνθρώπου μπροστὰ στὸν θάνατο.

   Delete
  3. Καμία ἡγεσία δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει τίποτα. Θὰ ἦταν σὰν νὰ μποροῦσε ὁ Διάβολος νὰ σταματήσει τὸν Θεό.

   Ὅμως μπορεῖ νὰ σκοτώσει.

   Delete
  4. Ας μάθει κάποιος στον Ένοχο την έννοια του ΘΕΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ!!!!

   Delete
  5. Παγόσμιος σύμφωνα με τα ελληνικά είναι σύνθετη λέξη: παν + κόσμος. Συνεπώς εννοώ αυτό που εννοεί η λέξη. Ότι συμβαίνει σε όλον τον κόσμο ταυτόχρονα και ιδίως στην Ευρώπη.

   Φαινόμενο είναι αυτο που φαίνεται. Κατάλαβα όμως τι εννοείς. Όχι δεν εννοώ το είναι αυτού του γεγονότος, εκεί υπάρχουν άλλα αίτια βαθύτερα, αλλά εννοώ αυτό που φαίνεται, δηλαδή το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

   Πως είναι κάθε φαινόμενο παγκόσμιο; Ο κομμουνισμός ας πούμε εμφανίστηκε στη Ρωσία. Δεν ήταν παγκόσμιο φαινόμενο.

   Αλλά σε ξαναρωτάω. Γνωρίζεις από την παγκόσμια ιστορία πολιτική ηγεσία που να σταμάτησε παγκόσμιο φαινόμενο. Όταν το κάνουν κάτι όλοι οι άνθρωποι μαζί και ταυτόχρονα τότε αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς.

   Αν υποθέσουμε ότι αύριο αποφασίζουμε να μην πληρώσουμε όλοι μαζί φόρο, π.χ. ΕΝΦΙΑ, το κράτος είναι αδύνατον να μας βάλει όλους φυλακή και θα πέσει αυτόματα. Κατάλαβες τι λέω; Αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο γεγονός αν συμβεί και θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Το ίδιο γίνεται και με την παγκοσμιοποίηση. Οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν τους πολιτισμούς των άλλων, διότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι η παράδοσή τους δεν τους ταιριάζει ή αλλιώς ότι η παράδοσή τους βρωμάει.

   Delete
  6. Σφάλεις και πολύ μάλιστα.

   Κομμουνισμός Φασισμός και Εθνικοσοσιαλισμός υπήρξαν παγκόσμια φαινόμενα και ιδίως ο Εθνικοσοσιαλισμος-Φασισμός πολεμάται διότι όπως και ο Ναπολέων έφτασε πάρα πολύ κοντά σε μία καινούρια Τάξη Οραγμάτων που θα εξαφάνιζε την παλιά φιλελεύθερη.

   Ας γραφεί ένα άρθρο με τιτλο:

   "Εν έτει 2016μ.Χ. γεγονότα από το Τρίτο Ράιχ και την Σοβιετική Ένωση υπό την ματια ενός 18άρη νεαναία."

   Η φιλελεύθερα εποχή εάν τελείωνε τότε θα ανήκε στην σκοτεινή περίοδο της ανθρωπότητος, μία εποχή π θα παραλληλιζοταν με την κολαση και την απολυτη ηθική κατάπτωση.

   Αντί αυτού ζούμε το φαινόμενο σήμερα εντονότερο από ποτέ μα συνάμα θνήσκον.

   Delete
  7. *Τάξη Πραγμάτων

   Delete
 57. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ εἶναι ὑπὲρ τῆς θανατικῆς ποινῆς. Ἅς ἐλπίσουμε ὅτι θὰ γίνῃ τὸ ἀντίθετο μὲ τὸν Ῥοβεσπιέρρο, ποὺ ἦταν κατά.

  Τὸ ἀπόσπασμα τοῦ Μπενίτο Μουσολίνι παραπάνω λέει τὸ ἑξῆς ἀπλό. Ἁφοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ εἰρηνιστικὰ δὲν μᾶς ἐξασφαλίζουν τὴν ἀθανασία, δὲν πᾶ νὰ πᾶνε στὸν διάολο. Κάνει λοιπὸν μιὰν ἰδεολογικὴ κωλοτοῦμπα καὶ φτιάχνει ἕνα πράγμα στὸ ὁποῖο δίνει μεταφυσικὸ βάθος, δηλ. ὅτι ἐκτείνεται πέραν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, τὸ ονομάζει κράτος, καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι μιὰ πνευματικὴ δύναμις. "Τὸ φασιστικὸ κράτος [...] εἶναι μιὰ δύναμη ἀλλὰ τί δύναμη ;; Μιὰ πνευματική δύναμη". Τὶ μᾶς λὲ ῥε Μπενίτο...Δηλαδή, ἐσύ τὶ διαφορὰ ἔχεις απὸ τὴν ὁποιαδήποτε χαρτορίχτρα. Ἑπειδὴ ἐσὺ βλέπεις πνευματικὴ ὀντότητα ποὺ ἐσὺ μόνο τὴν βλέπεις εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ σὲ πιστέψουμε ;

  Ὁ κορυφαῖος μουσικοσυνθέτης τοῦ ἑλληνισμοῦ Μίκης Θεοδωράκης δήλωσε « Αγαπημένε Φιντέλ, Μας άφησες και είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου. Αθήνα 26.11.2016 Μίκης Θεοδωράκης».

  Ἔξις δευτέρα φῦσις. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι τὴν ἀνθρώπινη ζωὴ τἠν ἔχουνε γιὰ τὰ σκουπίδια. Ἁποτελοῦν δὲ τὴν παγκόσμια μαφία τῆς ἐξουσίας, ποὺ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ταὐτίζῃ τὴν ἐξουσία μὲ τὸν φόνο. Βρίσκει δε διάφορες δικαιολογίες γιὰ νὰ κρύψῃ τὸ γεγονός ὅτι στὸν φόνο βρίσκει τὴν παρηγοριὰ γιὰ τὴν δική της θνητότητα. Προβάλλοντας μὲ διάφορους τρόπους τὴν ἰδεολογία της, ὅπως καὶ ἡ κανονική μαφία, ζητᾶ ἀπὸ αυτοὺς ποὺ θέλουν νὰ γίνουν ἐξουσία νὰ σκοτώσουν καὶ ἄν τὸ κανουν τοῦς δέχεται στοὺς κόλπους της. Αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται νὰ τὸ κάνουν τοῦς βάζει νὰ αὐτοκτονήσουν μὲ διάφορους τρόπους, κυρίως δὲ τὴν ἐργασία καὶ τὴν φορολογία.

  Ὁ μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης σὰν πρόσχημα παίρνει τὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ σημασία τοῦ Κάστρο. Σὲ ὁποιαδήποτε ἐξέγερση γίνονται ἐκτελέσεις. Ἡ ἐξέγερση ὅταν γίνεται πολιτικῶς ἀποδεκτὴ εἶναι ἀπλὸ πρόσχημα γιὰ τὶς ἐκτελέσεις.

  Ὅταν ὁ Μανώλης Γλέζος μὲ τὸν Γρηγόρη Σιάντο κατέβασαν τὴν γερμανικὴ σημαία ἀπὸ τὴν ακρόπολη, ἄν ὄντως ἔτσι γίναν τὰ πράγματα καὶ ἡ φρουρὰ πιάστηκε στὸν ὕπνο, αὐτὴ ἠ γερμανικὴ φρουρὰ ἐτυφεκίσθη. Ποιὸς μιλᾶ γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ;;

  Φυσικὰ ὁ κόσμος τὸ ῥιχνει στὸν φασισμὸ διότι δὲν ἀντέχει πλέον τὴν κοροϊδία καὶ τὶς ἀπειλὲς τῶν πρώην κομμουνιστῶν. Ὅμως δυστυχῶς ἡ βία στὴν βία εἶναι τεράστια παγίδα. Ποιός τὸ κατάλαβε αὐτὸ καὶ τὸ ἐξέθεσε μὲ τὸν πιὸ ξεκάθαρο τρόπο ;; Μάντεψε, μάντεψε...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Καστρο, Ο Γεκβάρα και λοιποί Επαναστάτες υπήρξαν επί της ουσίας Εθνικιστές Κουβανοί με αμιγώς σοσιαλιστική βάση.

   Α! Και να μην ξεχάσω την απέχθεια του Τσε για τους...νέγρους!

   Delete
  2. Ὁ Γκεβάρα ἦταν Ἀργεντινός.

   Delete
 58. ΥΓ. Μὴν μοῦ πῇ κανεὶς ὅτι ὄταν ὁ Μίκης Θεοδωράκης λέει «Αγαπημένε Φιντέλ, μας άφησες και είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου»

  δὲν ἐννοεῖ τελείως μὰ τελείως συγκεκριμένα "συμφωνῶ Φιντέλ γιὰ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τοὺς νεκρούς ποὺ ἦταν ἀναγκαίοι γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ καθεστῶτος σου".

  Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ μεγάλος μας μυσικοσυνθέτης. Καὶ τὸ διατυπώνει ἔτσι ὥστε ἡ ἐνδεχόμενη διαφωνία μὲ αυτὰ ποὺ γράφει νὰ εἶναι προσβολὴ νεκροῦ ἤ/καὶ πρεσβυτέρου.

  ReplyDelete
 59. YΓ. Ὁ ἑλληνισμὸς ἔχει Σύνταγμα.
  Ἄρθρο πρῶτο. Κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἀφαιρῇ ἀνθρώπινη ζωή. Κανένας νόμος δὲν δύναται νὰ ὁρίσῃ ἐξαίρεση σὲ αὐτὸν τὸν ἀπαράβατο κανόνα.

  Ἅν κάνουμε τέτοιο Σύνταγμα, ἴσως ὁ ἑλληνισμὸς μπορέσῃ νὰ γίνει δεκτὸς σὰν τὸ κοσμικὸ σκέλος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

  ReplyDelete
 60. ΥΓ2. Διόρθωση- Ὅπου Γρηγόρης Σιάντος διάβαζε παραπάνω Λάκης Σιάντας.

  ReplyDelete
 61. Πρέπει νὰ ντρέπεται ἡ δυτικὴ κοινὴ γνώμη ποὺ τολμᾷ νὰ ἐπικρίνῃ τὸν Φιντὲλ γιὰ ἐγκλήματα, ὅταν τὸ κολαστήριο τοῦ Γκουαντανάμο, ὡς Ἄουσβιτς τῶν Ἀμερικανῶν, λειτουργεῖ ἀκόμη καὶ σήμερα ἐπὶ κουβανικοῦ ἐδάφους.Ἡ λέξη "δημοκρατία" κυριολεκτικὰ βρωμᾷ στὰ στόματα τῶν δυτικῶν ἰμπεριαλιστῶν, ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ φοβερὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν ἐπὶ αίῶνες σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ σήμερα άκόμη στὸ Βιετνάμ, στὸ Ἀφγανιστάν, στὸ Ἰράκ, στὴν Λιβύη, στὴν Συρία καὶ πάει λέγοντας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πάντα χάριν των "ανθρωπίνων δικαιωμάτων" να εκφυλιζόμαστε με την ευλογία του Θείου Σάμ.

   Delete
  2. Πάντως ο Τράμο δάκρυ δεν έσταξε για τον θάνατο του.

   Λογικό βεβαια την στιγμή που τον στηρίζει η Συντηρητική Αμερική και που είναι καπιταλιστής.

   Delete
 62. Ποιὰ εἶναι ἡ διαδικασία ἐκείνη, ἡ πνευματικὴ καὶ ψυχολογική, ποὺ κάνει τὴν δυτικὴ κοινὴ γνώμη ὄχι μόνο νὰ κἀνῃ πὼς δὲν ντρέπεται γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν, αλλὰ καὶ ἐπίσης νὰ βγάζῃ ὑποκριτικές νεκρολογίες ὑπὲρ τοῦ Φιντέλ Κάστρο, σὰν προανάκρουσμα ἄλλων, μελλοντικῶν ἐγκλημάτων ;

  Δὲν εἶναι ὁ ὑποκριτικὸς σεβασμὸς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ποὺ ἀποκλείει τοὺς ἀδυνάμους ἀπὸ τὸ νὰ μποῦν στὸ παλάτι τοῦ πλουσίου. Αὐτὸ ἀκόμα καὶ ἐπι Ῥοβεσπιέρρου εἶχε τεθῇ σὰν ζήτημα. "Ῥοβεσπιέρρε, ἄν δὲν κόψεις κεφάλια, αὐτοὶ θὰ μᾶς ἀφήσουν νὰ ψοφήσουμε τῆς πείνας".

  Καὶ ὅμως, ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ φτωχός διστάζει νὰ κλέψει τὸ ψωμὶ ποὺ χρειάζεται. Διότι ὑπάρχουν πράγματα πιὸ σημαντικά
  ... νόμοι πρόκεινται [865]
  ὑψίποδες, οὐρανίαν
  δι᾽ αἰθέρα τεκνωθέντες, ὧν Ὄλυμπος
  πατὴρ μόνος (Σοφοκλῆς, Οἰδίπους Τύραννος).
  Δηλαδή - ὑπάρχουν νόμοι οὐράνιοι, ποὺ μόνος τους νομοθέτης εἶναι ὁ Θεός. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἀπάντηση σὲ μιὰ προηγούμενη συζήτηση ποὺ εἴχαμε γιὰ τὴν περὶ δικαίου ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων.

  Συνοπτικά. Ἡ ἐπαναστατικὴ διαδικασία, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν 18ο αἰῶνα, δημιούργησε μιὰ κοινὴ δεξαμενὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ξεπήδησε ἠ σύγχρονη ἀντίληψη περὶ κράτους, ὅπου τὸ κρατικὸ ἔγκλημα ἀντὶ νὰ ἀφεθῇ στὰ χέρια μιᾶς συγκεκριμένης κάστας ἀνθρώπων ποὺ τὸ παίρνει ἐπάνω του, διαχέεται σὲ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τῆς κοινωνίας.

  Τὸ ἐργατικὸ κίνημα ἔχοντας νὰ ἀντιμετωπισῃ αὐτὸ τὸ νεωτερικὸ φαινομενο, διαιρέθηκε. Ἑὰν ἔφτιαχνε τὴν δικὴ του ἐξουσία, μὲ μιὰ δική του ἐπανάσταση, θὰ ἔπεφτε στὴν παγίδα ποὺ τοὔχε στήσει τὸ ἀστικὸ καθεστώς. Ὁ ἀστὸς θὰ τοὔλεγε τοῦ προλεταρίου, Γουέλκομ τοῦ δὲ κλάμπ.

  Μιὰ ἄλλη λύση γιὰ τοὺς ἐργατοπατερες διανοουμένους ποὺ τὸ ἀντελήφθησαν αὐτὸ ἦταν νὰ ἀποθαρρύνουν τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ νὰ τὸ ῥίξουν στὸν ἀνθρωπισμό. Αὐτὸ ἔγινε βέβαια κατὰ κόρον. Στὴν πραγματικότητα ὅμως τὸ καθεστὼς τὸ ἀστικὸ χρειάζεται διαρκὴ τροφοδότηση μὲ ἔμπρακτη συνέργεια ὅλων τῶν τάξεων τῆς κοινωνίας προκειμένου νὰ διατηρηθῇ. Κακῶς νομίζεται, πιστεύω, ὅτι τὸ κόλπο του νὰ ἀποσπάσῃ τὴν συναίνεση εἶναι μιὰ ὑποκριτικὴ χρήση τοῦ οὐ φονεύσεις.

  Ἁκριβῶς τὸ ἀντίθετο γίνεται. Βάζει τὸν κόσμο νὰ λέει "άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν" μὲ πλάγιο τρόπο. Τὸ βασικὸ κόλπο τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος εἶναι αὐτὸ ποὺ λεω κόλπο πατάτα. Διαχέεται στὸν κόσμο ἕνας κοινός τόπος. Ὁ κόσμος τὸν ἐπαναλαμβάνει ἐν χορῷ ὅπως στὴν εκκλησία. Ἕτσι γίνονταν οἱ θυσίες στὴν ἀρχαιότητα. Καὶ ὁ ἱερέας ἀνοίγει τὸ λαρύγγι τοῦ θύματος, ἔχοντας ἀποκτήσῃ τὴν συναίνεση τοῦ ποιμνίου. (Βλ. Βάλτερ Μποῦρκερτ, Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Τραγῳδία καὶ τελετουργικὴ θυσία http://grbs.library.duke.edu/article/viewFile/11461/4137).

  Ὁ κοινὸς τόπος μπορεῖ νᾶ μὴν ἀνήκῃ στὸ λεξιλόγιο τῆς θυσίας, ἀλλὰ συγκοινωνεῖ μὲ τὴν θυσία, τὸ κρατικὸ ἔγκλημα δηλαδή, σχεδὸν τηλεπαθητικά. Διότι ἐμπεριέχει τὴν θυσία. Κάθε φορὰ ποὺ λέμε μιὰ παραδεδεγμένη ἄποψη κάποιον σκοτώνουμε.

  ReplyDelete
 63. Τώρα, ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ παραδεδεγμένης ἄποψης ἤ ἀλλιῶς κοινοῦ τόπου ἀπὸ τὴν πρόταση. Τὸ 1+1=2 δὲν εἶναι παραδεδομένη ἤ παραδεδεγμένη ἄποψη διότι ἔχει καθαρὴ μορφή. Εἶναι πρόταση. Τὸ πρέπει νὰ τιμωροῦνται οἱ προδότες εἶναι κοινός τόπος καὶ παραδεδομένη ἄποψη διότι ἀναφέρεται σὲ ἕνα μελλοντικὸ γεγονός ποὺ δὲν ἔχει γίνῃ ἀκόμα. Ὁ κοινὸς τόπος εἶναι δηλαδὴ μιὰ σπέκουλα, καὶ ἠ διάκριση σπέκουλας ἀπὸ πρόταση γίνεται ὠς ἐξῆς. Ἡ πρόταση δὲν ἐμπεριέχει τὴν ἔννοια τῆς ἐφαρμογῆς.

  Ἡ δὲ σπέκουλα εἶναι κοινὸς τόπος μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ εἶναι σπέκουλα. Ἡ σπέκουλα εἶναι η βάση τῆς ἀστικῆς κοινωνίας καὶ ἴσως ὄχι μόνο. Εἶναι, δέ, ἡ σπέκουλα, παρουσίαση τῆς πιθανότητας ὡς βεβαιότητας.

  ReplyDelete
 64. Υγ. Γράφει ὁ Γιῶργος Δελαστίκ

  "Φαίνεται ότι τον Τσίπρα και τον Ομπάμα τους ενώνει η παταγώδης αποτυχία και των δύο να εκπληρώσουν τις θεμελιώδεις προεκλογικές υποσχέσεις τους. «Θα κλείσει το Γκουαντανάμο σε 100 μέρες», είχε υποσχεθεί ο Ομπάμα — δηλαδή σε τρεις μήνες και δέκα μέρες. Ο Ομπάμα έμεινε στην εξουσία όχι 3, αλλά συνολικά… 96 (!) μήνες και φυσικά ούτε κατά διάνοια δεν έκλεισε το Γκουαντανάμο. Ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί 13η σύνταξη σε όσους παίρνουν κάτω από 700 ευρώ, αλλά αντί γι’ αυτό …μειώνει τις συντάξεις". http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=25750:delastik-tsipras-hpa&catid=81:kivernisi&Itemid=198

  Εἶναι πολὺ ἀπλὸ. Ὁ ῥόλος τοῦ Ὁμπάμα, ἄσχετα ἄν παίχτηκε ἤ ὄχι μέχρι τὸ τέλος ἀπὸ τὸν ἴδιο, ἦταν νὰ ἀποσπάσῃ ἔμμεσα συναίνεση για τὸ Γκουαντανάμο καὶ προσοχὴ μήπως τὰ κέντρα κράτησης λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα εἶναι δὐο, τρία, πολυάριθμα Γκουαντανάμο, σὲ ἁρμονία μὲ τὸ βίντεο ποὺ παραθέτει παραπάνω ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την στιγμή που δέχεσθε τα Άουσβιτσ των εβραίων είναι πολύ υποκριτικό να επικρίνετε εκείνα των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών.

   Κρίνοντας την κοινωνία σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί SWJ's και Αντίφα και Φιλελεύθεροι εθνοκτόνοι που θα υπερ-στελέχωναν τα σύγχρονα κέντρα κρατήσεως με πρώτον τον Χατζηλουγκράνου και τον Πέτρο Κωνσταντίνου που συνεργάζεται ανοιχτά με πλείστες ισλαμιστικές τζιχαντιστικές οργανώσεις εν Ελλάδι και φυσικά δεν έπαθε τίποτα από την Αστυνομία.

   Να είναι καλά η αγία Χρυσή Αυγή που του έριξε φάπες προ 3 μήνου!

   https://www.youtube.com/watch?v=Nk6lQAb0ztk

   https://www.youtube.com/watch?v=82-zHZYgECk

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=2ToJFB4WJ48

   Δες το βίντεο και θα καταλάβεις τί εστί Untermensch αλλά και τί Übermensch.

   Delete
 65. Έλλην ΦοιτητήςNovember 29, 2016 at 4:13 AM

  Αυτά συμβαίνουν στη μούλτι κούλτι Ελλάδα:
  https://www.youtube.com/watch?v=S4wNA83mft4

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλά να πάθουνε που ψηφίσαμε Σύριζα για την τσέπη τους.

   Και άφραγκοι μείνανε και δίχως Πατρίδα!

   Delete
  2. *ψηφίσανε

   Delete
 66. Τα 5 σημαντικοτερα προβλήματα που υπάρχουν λόγω Φιλελευθερισμού και κανείς δεν μιλά για αυτά λόγω πολιτική; ορθότητος:

  https://www.youtube.com/watch?v=YWWHhix3l2o

  Οι άνθρωποι γίνονται ολοενα και πιο...ηλίθιοι(πρόβλημα 2ο).

  ReplyDelete
 67. ΥΓ. Ἕκανα ἀπότι βλέπω λάθος παραπάνω.
  Ἁπόσο βλέπω μέχρι τώρα, ὄχι, ὁ φασισμός δὲν εἶναι οὔτε ἐθνικισμός, οὔτε ῥατσισμός, οὔτε ἀριστοκρατισμός. Μᾶλλον θὰ ἀποδειχτῇ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι εἶχε δίκιο ὁ κος Κιτσίκης.
  Θὰ μποροῦσες ἴσως νὰ τὸν πῇς "κοινωνικό ντεϊσμό".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Φασισμός είναι Αριστοκρατικός και φυσικά η πεμπτουσία του Εθνικισμού.

   Delete
  2. Ο Σάσα Ντούγκιν τα είπε καλά.

   Πλεον λεει η μάχη θα δοθεί μεταξύ 4ης και 3ης Πολιτικής Ιδεολογίας, δηλαδή μεταξύ Παραδοσιοκρατών και Φασιστών!

   Θελει πολύ σκέψη ποία πλευρά να διαλέξω.

   Προτιμοτερος του Φασισμού ο Εθνικοσοσιαλισμός ή η Χριστιανική Αυτοκρατορία, παραπάνω τα γράφω.

   Delete
  3. Διότι ο Φασισμος λόγω Εθνικισμού δηλαδή Σωβινισμού πάλι θα στρέψει αδερφο κατά αδερφού και ακριβώς όπως λέει και ο Ντούγκιν, λες και έχουμε τηλεπάθεια(!), θα ξανάρθουν οι Φιλελεύθεροι να κυριαρχήσουν πλήρως λόγω ειρηνισμού.

   Για αυτό φωνάζω παιδιά! Στρασσερικός Εθνικοσοσιαλισμός και οχι απλά Φασισμός!

   Delete
  4. Κοίτα εδώ:

   https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2016/11/27/traps-and-dead-ends-of-the-new-nationalism-alexander-dugin/

   Τα ίδια σκέπτεται και ο γίγας Ντούγκιν. Χαιρομαι που είμαι φτιαγμένος από την ιδια ουσία όπως ένας γίγας.

   Delete
  5. ὄχι. Ἁπόσο βλέπω τοὐλάχιστον ὄχι. Πῶς ἐξηγεῖται ἡ τόσο μεγάλη λαϊκὴ συμμετοχή ;;\
   Εἶναι νομίζω ἡ θρησκεία τοῦ Ὑπερτάτου Ὄντος τοῦ Ῥοβεσπιέρρου.

   Delete
  6. Και ξαφνικά μου γεννήθηκε το εξης ερώτημα:

   Μήπως η μετάβαση από την τρίτη πολιτική θεώρηση τον Φασισμό στην τέταρτη ονομαζεται...Εθνικοσοσιαλισμός(Στρασσερικού τύπου*);

   Καθηγητά τί πιστεύετε επί αυτού; Έχετε καμία ιδέα;

   *Θα έλεγα και Χιτλερικού αλλά λόγω της αντιχριστιανικής του χροιάς και του φαινοτυπικού ρασιοναλισμού του δεν μπορεί να παρθεί ως τέτοια οδός.

   Delete
 68. Καμαρώστε νεολαία!

  https://www.youtube.com/watch?v=0mEhpUsNv1s

  Ώρες-ώρες νου έρχεται να μεταναστεύσω Τουρκία και να γίνω μουσουλμάνος!

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
  2. Οχι μόνον είσαι προδότης Συριζόδουλος και σκλάβος των αστών του κοινοβουλίου κατά του Έθνους σου αλλά το παιζεις και καλος Χριστιανος και πατριώτης!

   Εσύ πυ ψήφισες τους πιο αντιχριστιανούς του κοινοβουλίου!

   Και εις κατώτερα!!!

   Delete