Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jan 21, 2017

338 – Ὁ Τρὰμπ κατετρόπωσε τὸν Σόρος καὶ τὸν διανοουμενισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας


Ὀμπάμα-Τσίπρας καὶ τὸ κουκλοθέατρο τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ Σόρος


338 – Ὁ Τρὰμπ κατετρόπωσε τὸν Σόρος καὶ τὸν διανοουμενισμὸ τῆς σοσιαλδημοκρατίας

(Ὁ Σωκράτης γιὰ τὸν Τράμπ: Στὴν "Πολιτεία" τοῦ Πλάτωνος ὁ Σωκράτης ἐξηγεῖ ὅτι ὁ τύραννος εἶναι ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ λαοῦ καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν λαό. Τὸν ἀντιπρόσωπο αὐτὸ ποὺ ἀκυρώνει τὰ δάνεια καὶ διανέμει τὴν γῆ στὸν λαό, ὁ λαὸς τὸν μετατρέπει σὲ μεγάλο ἄνδρα. Ἀλλὰ αὐτὸς ἐκτρέπεται ἀπὸ τὴν ἀποστολή του καὶ καταπιέζει τὸν λαό. Μὲ τὸ ὅπλο στὸ χέρι ἐπιδίδεται σὲ συνεχεῖς πολέμους)

Οἱ μεγαλύτεροι διανοούμενοι ὑπῆρξαν πάντα κατὰ τῶν διανοουμενιστῶν: οἱ ὁλοκληρωτικοὶ κατὰ τῶν σοσιαλδημοκρατῶν. Ὁ Ῥουσσὼ ἔγραφε σχετικά: «Ὅταν οἱ Γότθοι ἐρήμαξαν τὴν Ἑλλάδα, ὅλες οἱ βιβλιοθῆκες ἐσώθησαν ἀπὸ τὴν φωτιὰ μόνον λόγῳ μίας γνώμης ποὺ διέδωσε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, πὼς δηλαδὴ ἔπρεπε νὰ ἀφεθοῦν στοὺς ἐχθροὺς τόσο κατάλληλα ἀντικείμενα ποὺ θὰ τοὺς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ ἄσκηση καὶ θὰ τοὺς διεσκέδαζαν μὲ ἄσκοπες καθιστικὲς ἀσχολίες».

Καὶ ὁ πρόεδρος Μάο ἔγραψε: «Πρέπει νὰ ἐτοιμασθοῦμε γιὰ τὸν ἀτομικὸ πόλεμο...Στὴν καλύτερη περίπτωση θὰ παραμείνῃ ὁ μισὸς πληθυσμὸς καὶ στὴν χειρότερη τοὐλάχιστον τὸ ἕν τρίτον...Μετὰ ἀπὸ μερικὰ πενταετῆ σχέδια, ὁ πληθυσμὸς θὰ αὐξηθῇ καὶ πάλι καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν θὰ εἶναι καὶ τόσο ἄσχημο». Καὶ προσέθετε: «Δὲν πρέπει νὰ παραδιαβάζουμε βιβλία, διότι τότε... γινόμεθα ποντίκια βιβλιοθηκῶν». Φυσικά, Ῥουσσὼ καὶ Μάο ἐξεφράζοντο  κατὰ τῶν κουλτουριαραίων, αὐτῶν ποὺ στὴν Ἑλλάδα συχνάζουν στὸ Κολωνάκι.

Ὅλος ὁ πνευματικὸς παρακμιακὸς διανοουμενισμὸς τοῦ Χόλλυγουντ ὑπεστήριξε μὲ φανατισμὸ τὸν σοσιαλδημοκράτη Ὀμπάμα, δημιούργημα τῆς CIA ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια του, ἐφ’ὅσον ὁ μεταρρυθμισμὸς τῆς σοσιαλδημοκρατίας ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄αἰῶνος ὑπῆρξε ὁ δούρειος ἵππος τοῦ ἀστικοῦ κατεστημένου κατὰ τοῦ ἐπαναστατικοῦ κομμουνιστικοῦ καὶ φασιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, σταθερὰ χρηματοδοτούμενος ἀπὸ τὸν τραπεζικὸ παρασιτισμό, σημερινὸ σύμβολο τοῦ ὁποίου εἶναι ὀ Σόρος.

Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Γεώργιος Σόρος, ὑποστηρικτὴς τῶν σοσιαλδημοκρατῶν, τοῦ Ὀμπάμα καὶ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, εἶχε ξοδεύσει ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ ἀντικρούση τὴν ὑποψηφιότητα καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ. Σήμερα ὁ Τρὰμπ τὸν ἀντιμετωπίζει ὡς «κίνδυνο γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια» καὶ ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Ῥωσία νὰ τοῦ παραδώσῃ τοὺς ἐνοχοποιητικοὺς φακέλους ποὺ κατέχει κατὰ τοῦ βρώμικου αὐτοῦ χρηματιστοῦ, εἰδικὰ γιὰ τὸν ῥόλο του στὴν ἐγκατάσταση τοῦ ἐγκληματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Κιέβου. Τὸ ἀμερικανικὸ δημοκρατικὸ κόμμα τῶν Κλίντον καὶ Ὀμπάμα ἔχει ἐπονομασθῆ τὸ κόμμα τοῦ Σόρος ποὺ τοῦ ἔχει δωρήσει τοὐλάχιστον ἑκατὸ ἑκατομμύρια δολλάρια.

Ἡ Οὑγγαρία, πατρίδα τοῦ Σόρος, προσπαθεῖ νὰ ἐξουδετερώσῃ τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις (ΜΚΟ) ποὺ λυμαίνονται καὶ τὰ «χὸτ σπότς» τῶν μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, ὄργανα τοῦ Σόρος στὴν ὑπηρεσία τῶν τραπεζῶν, ποὺ ὑποστηρίζονται σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ σοσιαλδημοκράτες.

Ὁ Βίκτωρ Ὄρμπαν, πρωθυπουργὸς τῆς Οὑγγαρίας, ἐδήλωσε τὸν περασμένο Δεκέμβριο ὅτι ὁ Σόρος «καὶ οἱ δυνάμεις ποὺ συμβολίζει θὰ ἐκπαραθυρωθοῦν ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη». Τὰ Open Society Foundations (OSF) ποὺ ἱδρύθησαν τὸ 1979 ἀπὸ τὸν Σόρος, προωθοῦν τὶς ἀρχὲς τῶν παρασιτικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς ἰδεολογίας των τῆς σοσιαλδημοκρατίας, τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, τῆς ἀπεριορίστου μεταναστεύσεως καὶ τῆς καθαιρέσεως τῆς οἰκογενείας, μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ναρκωτικῶν, ἰδίως τῆς μαριχουάνας, τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθετήσεως παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ ζευγάρια, ὡς καὶ τῆς ἀπεριορίστου χρήσεως τῶν ἐκτρώσεων, βασικὲς ἀρχὲς τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

 Ὁ κατὰ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ ὁρισμὸ τύραννο Τράμπ, δὲν ἠκολούθησε τὰ δύο θανάσιμα λάθη τοῦ ἄλλου τυράννου τοῦ Μεσοπολέμου, Χίτλερ, ποὺ ἡττήθη ἐπειδὴ ἐπέμενε σὲ δύο ἀνεδαφικὲς ἔμμονες ἰδέες, τὸν ἀντισλαυϊσμὸ καὶ τὸν ἀντισημιτισμό. Στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Τρὰμπ δὲν θὰ δυνηθοῦν ποτὲ νὰ ἐπωφεληθοῦν τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας του, ἐὰν συνεχίσουν νὰ πάσχουν ἀπὸ τὴν φοβερὴ πνευματικὴ ἀσθένεια τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, δηλαδὴ τοῦ παραλόγου ἀντισημιτισμοῦ.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω ὅτι ὁ Σόρος ποὺ οἱ Ἕλληνες παρουσιάζουν ὡς σιωνιστή, ἁπλῶς ἐπειδὴ εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, προέρχεται ἀπὸ ἑβραϊκὴ οἰκογένεια ἔντονα ἀντισημιτική. Ὁ ἴδιος ὁ Σόρος περιέγραψε τοὺς ἑβραίους γονεῖς τους ὡς ἀντισημῖτες, τοὺς ὁποίους καὶ ἠκολούθησε στὸν ἀντισημιτισμό. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ ἀντισημίτης Χίτλερ ἦταν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ὅπως καὶ ὁ ἀντισημίτης μουσικοσυνθέτης  Βάγνερ.

Ἀντιθέτως, ἡ ἔλευση στὴν ἐξουσία τῶν ΗΠΑ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ξεπερνᾷ σὲ σιωνισμὸ κάθε προηγούμενο ἀμερικανὸ πρόεδρο. Χάρι στὸν γαμβρό του, ὀρθόδοξο ἑβραῖο, ἡ προεδρία Τρὰμπ δὲν εἶναι ἁπλῶς φιλοεβραϊκή, εἶναι ἀκραιφνῶς ἑβραϊκὴ καὶ μασονική. Σὲ αὐτὸ ἀκολουθεῖ τὴν σημερινὴ  τοποθέτηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ στὴν ὁποία δυσκόλως δύναται νὰ εὐθυγραμμισθῇ ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη, μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀντισημιτικὲς τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καὶ μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΚΚΕ.

Ὁ Τρὰμπ ἀντιπροσωπεύει σήμερα τὸν θρίαμβο τῆς Ἀμερικῆς ποὺ παράγει, τῆς Ἀμερικῆς τῶν build τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομers, τῶν κατασκευαστῶν, τῶν ἐργολάβων, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παρασιτικὴ Ἀμερικὴ τῶν τραπεζῶν ποὺ ἐκπροσωπεῖτο ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα. Εἶναι ἡ μετενσάρκωση  τοῦ Ἑρρίκου Φὸρντ (1863-1947), τῆς βιομηχανίας Φὸρντ τοῦ Μεσοπολέμου, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι, ὅπως καὶ ἡ Μαρὶν Λὲ Πέν, ὁ Τρὰμπ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὰ παθήματα τοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαύρησαν τὴν σταδιοδρομία τοῦ Φόρντ.

Ἦλθε λοιπὸ ὁ καιρός, ἐνώπιον τῆς ἀπαραιτήτου γιὰ τὰ συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῦ, στενῆς στρατηγικῆς συμμαχίας ἑλληνικῶν καὶ ἑβραϊκῶν συμφερόντων, ὡς καὶ τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἰσραήλ, νὰ τεθῇ τέρμα στὴν ὑστερία τοῦ ἑλληνικοῦ ἀντισημιτισμοῦ ποὺ ἀμαυρώνει τὴν χώρα μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 21 Ἰανουαρίου 2017

Ὑποσημείωση:

Ἄρχισαν ἤδη οἱ περισπούδαστες ἀναλύσεις τῶν πανεπιστημιακῶν καὶ τῶν δημοσιογράφων γιὰ τὸ τὶ θέλει ὁ Τρὰμπ ὡς πρόεδρος καὶ γιατὶ ἡ Κίνα ἐπῆρε τὴν θέση τῆς Ἀμερικῆς στὸ Νταβός. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῆ: ἡ τεραστία ἄνοδος τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας τῆς πολιτικὰ σοσιαλιστικῆς Κίνας (!), θέτει σὲ κίνδυνο τὴν μέχρι πρόσφατα παγκοσμία κυριαρχία τῆς καπιταλιστικῆς Ἀμερικῆς. Πρόκειται γιὰ πλανητικὴ σύγκρουση καπιταλισμῶν, ὅπως στὰ πρόθυρα τοῦ 1914. Ἡ καπιταλιστικὴ Ἀμερικὴ τοῦ Τρὰμπ ἀπεφάσισε πολὺ ἁπλὰ νὰ κάνῃ θερμὸ πυρηνικὸ πόλεμο κατὰ τῆς Κίνας. Ὅπως πολὺ σωστὰ εἶχε δηλώσει ὁ Λένιν: Ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος ἦταν πόλεμος μεταξὺ καπιταλιστῶν ποὺ δὲν ἀφοροῦσε τὴν ἐργατικὴ τάξη. Ὁ πόλεμος ἐπιφέρει τεράστια κέρδη στοὺς καπιταλιστές. Τελεία καὶ παῦλα. Δημήτρης Κιτσίκης  242 comments:

 1. Ὁ Γιῶργος Δελαστὶκ εἶχε ἐκτιμήσῃ σχετικὰ πρόσφατα ὅτι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ θὰ βάλει τὴν Ἑλλάδα νὰ συνεργαστῇ στενὰ ὄχι μόνο μὲ τὸ Ἰσραὴλ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς (χούντα) τῆς Αἰγύπτου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.youtube.com/watch?v=v155NZ2AxEA&t=2315s στὸ 46ο λεπτό.

   Delete
 2. Εκπληκτικό άρθρο Κ.Καθηγητά.Αναφέρω τους λόγους που η Αμερική θα πάει μπροστά λόγω του Τραμπ.
  1)Είναι Καπιταλιστής. Άρα θα υπάρχει χρήμα, μέσω της π α ρ α γ ω γ ή ς και της αυξήσεως της ατομικής ιδιωκτησίας-"Θ'αγοράζεται αμερικανικά προϊόντα, θα δουλεύουν Αμερικανοί στα εργοστάσια", είπε.
  2)Ο Καπιταλισμός, ως το ανώτερο οικονομικό σύστημα, θα ανορθώσει το ΑΕΠ της Αμερικής και δεν θα πέσει κάτω από το 20%, συνεπώς η αυξάνουσα πορεία της Κίνας για 1ή παγκόσμια δύναμη, ή θα σταματήσει, ή τουλάχιστον θα μειωθεί σημαντικά.Μην ξεχνάτε ότι το 1945 οι ΗΠΑ είχαν σχεδόν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σήμερα το μισό.
  3)Επειδή είναι καπιταλιστής, άρα ξέρει να επενδύει, σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστεί με το γερμανικό πτώμα, μία χώρα που την κρατήσαν ζωντανή με όρο από το 45 και μετά.Πάει η ΕΣΣΔ, οπότε ήρθε η ώρα να αναβιώσει η αιώνια κόντρα αγγλοσαξώνων-Γερμανίας, με τον βέβαιο θάνατο της τελευταίας.
  4)Ο νέος σύμμαχος, όπως έχει προβλέψει με τεράστια ακρίβεια ο Κ.Καθηγητής-και θα μείνει στην ιστορία γιαυτό, αντιθέτως τα βρωμοκάναλα δεν αναφέρουν καν τον Κιτσίκη αλλά τον...Μάζη!-Θα είναι η Ρωσία.
  Όμως, δεν μπορεί να μην έχει και έναν μέσα στην Ευρώπη. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η Μεγάλη Βρετανία θα κολλήσει με την Αμερική και θα ξεπεράσει όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. Σύντομα, και οι Άγγλοι θα βγάλουν τον αντίστοιχο Τραμπ.
  Και γιαυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή η Ελλάδα είναι "θαλλάσσια δύναμη", επιβάλεται να πάμε με τον Τραμπ και την Μεγάλη Βρετανία-Μακριά από το γερμανικό πτώμα.
  5)Οι Αμερικανοί έχουν ταυτότητα διότι υπάρχει ε χ θ ρ ό ς. "Θα αφανίσουμε το ακραίο ισλάμ" είπε.
  6) Συνεπώς, δεν πρόκειται να πέσει στην Ευρωπαϊκή παγίδα, και η Αμερική δεν θα έχει μουσουλμάνους.
  7) Τα Γερμανικά προτεκτοράτα θα μουσουλμανοποιηθούν και αυτό σημαίνει ολοκληρωτική ταφόπλακα.
  Τέλος-η εποχή της αποικιοκρατίας τελείωσε.Εννοώ ότι, τα κράτη που πήγαιναν και εκμεταλεύονταν παλαιότερα οι Ευρωπαίοι εφαρμόζωντας τους νόμους του Θουκυδίδη, ήταν εντελώς ανοργάνωτα, άναρχα, με απόλυτα αδύναμο κράτος, όπως επίσης με τεχνολογική καθυστέρηση τεραστίων διαστάσεων.
  Σήμερα αυτό δεν ισχύει-αντεγράψαν τα Δυτικά καπιταλιστικά μοντέλα και ανταγωνίζονται τα πρώην αφεντικά τους.
  Βραζιλία, Ιαπωνία, Κίνα, Νότια Κορέα κτλ έχουν Δυτικό στρατό, Δυτικά πανεπιστήμια, Δυτικό οικονομικό σύστημα, Δυτική τεχνολογία, Δυτικό πολίτευμα κτλ.
  Δηλαδή, θα έχουμε μεγάλες αυτοκρατορίες αλλά με σύνορα θεσπισμένα με τους νόμους του Έθνους-Κράτους και η παραγωγή θα πρέπει, πλέον να γίνεται σε αυτό το εύρος, όχι έξω.

  ReplyDelete
 3. ΛογοθετόπουλοςJanuary 21, 2017 at 5:44 AM

  Εγω παντως Δημητρη μιας και δεν μενω Αθηνα οταν πρωτοπηγα στο Κολωνακι το μονο που ειδα ηταν μια ελιτ της κακιας ωρας μερικους αποτυχημενους ηθοποιους ,και πολυ ....βρώμα μεταφορικα και κυριολεκτικα.

  ReplyDelete
 4. Yγ. διόρθ. βάλῃ. Ὁ ἀντιδιανοουμενισμὸς εἶναι κι ἕνας τρόπος νὰ πῆς μὴ μὲ παρασκοτίζετε μὲ νομοθεσίες καὶ τέτοια.

  ReplyDelete
 5. Δεν είναι αντιφατικό να λέμε ότι ο Τραμπ ενώ είναι σιωνιστής ,ταυτοχρόνως είναι και εχθρός της παγκοσμιοποίησης;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθολου.

   Το Ισραήλ βάλλεται πανταχόθεν από τους παγκοσμιοποιητές και δη από το διεθνές κεφάλαιο με έδρα τον ΟΗΕ και την ΕΕ μαζί με τους Άραβες.

   Delete
 6. Γιὰ δρ.Πᾶπ, ἀνάρτηση. Ὁ καπιταλισμὸς ἔχει καὶ ἐπενδυτικὸ καὶ τραπεζιτικό κεφάλαιο. Ἁνωτερο σύστημα εἶναι ὠς πρὸς ποιό ;; Τὸ ἐπενδυτικὸ κεφάλαιο, σὰν μὴ τοκογλυφικό, εἶναι ποὺ κάνει τὸν καπιταλισμὸ ἱσχυρό. Ποιές θὰ εἶναι οἱ ἐπενδύσεις τοὺ Τράμπ ;;

  ReplyDelete
 7. Σημ. Στὴν τοκογλυφία, προεξοφλεῖται ἕνα ποσὸ ἤ ποσοστὸ ἀνταλλακτικῆς ἀξίας (π.χ. τόσα δολλάρια ἐπὶ συνόλου τόσων) καὶ στὴν ἐπένδυση ἕνα ποσό ἤ ποσοστό ἀξίας χρήσης (π.χ. τόσο βαμβάκι ἐπί συνόλου παραγωγῆς τόσων τόνων).

  ReplyDelete
 8. Σημ. 2 Ἑνδεχόμενο τρίγωνο Ἰσραήλ-Αἴγυπτος-Ἑλλὰς ἀκούγεται συμπαθητικὸ στὸ μεταλλαγμένο βαμβάκι. Οἱ Κινέζοι εἶναι εἰδικευμένοι στὰ φτηνὰ ῥοῦχα. Ἡ Ἑλλὰς ἔχει κάποιο παρελθὸν μεταποίησης βαμβακεροῦ νήματος π.χ. Ἑρμούπολη τὸ δεύτερο μισὸ του 19ου αἰ.

  ReplyDelete
 9. Σημ. 3 Συγχωρῆστε μου μιὰ τελευταία παρέμβαση. Ἅς ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἔχει ἐκλεγῇ γιὰ νὰ συντρίψῃ τοὺς Κινέζους καὶ νὰ ὀργανώσῃ μιὰ νέα κερδοφορία γιὰ τὸ ἀμερικανικὸ κεφάλαιο μὲ κύριο ἄξονά του τὶς πολεμικὲς ἐπενδύσεις. Ἁκόμα καὶ γιὰ τὴν Ἀμερική, δὲν εἶναι ἀστεῖο πράγμα ἕνας πόλεμος. Ὁ Ὀμπάμιας ἀπέφευγε ὅχι μόνο τὴν κήρυξη πολέμου σὲ ἄλλες χῶρες ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπλοκὴ ἀμερικανικῶν στρατευμάτων, προτιμοῦσε δὲ τὴν χρήση μισθοφόρων καὶ τὸ διαίρει καὶ βασίλευε μεταξὺ ἐλασσόνων καὶ μέσων δυνάμεων.

  Στὸν οἰκονομικὸ τομέα, φαινόταν σωστὴ ἡ ἀνάλυση τοῦ κου Τάκη τοῦ Φωτόπουλου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ κινεζικὴ παραγωγὴ ἦταν μέρος τοῦ διεθνοῦς καταμερισμοῦ ἐργασίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση αὐτή, τὸ διεθνές κεφάλαιο (ὁ Τάκης Φωτόπουλος θεωρεῖ λανθασμένη κἀθε ἀνάλυση ποὺ δὲν λαμβάνει υπόψιν της τὴν ἔννοια τῆς Ὑπερεθνικῆς Ελίτ, δηλ. τοῦ ἀπάτριδος κεφαλαίου) ἡ Κίνα χοντρικὰ ἔβαζε τὴν ἐργατικὴ δύναμη καὶ ἡ Ὑπερεθνικὴ ἐλίτ ἔβαζε τὸ ἐπενδυτικὸ κεφάλαιο. Προτοῦ προχωρήσουμε πρέπει νὰ σιγουρευτοῦμε γιὰ κάτι.

  Πρέπει νὰ συμφωνήσουμε ὅτι ὄντως ὑπάρχει διἀσταση μεταξὺ τραπεζικοῦ καὶ ἐπενδυτικοῦ κεφαλαίου στὸ ὑλικὸ κέντρο τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, τὶς Ἐνωμένες Πολιτείες τῆς Ἀμερικῆς. Στὸν καπιταλισμό, τὸ τραπεζικὸ καὶ τὸ ἐπενδυτικὸ κεφάλαιο εἶναι συμπληρωματικά. Ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν κεφαλαιούχων εἶναι ἐνισχυτικὸς τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος, ὅπως ὁ πόλεμος μεταξὺ τῶν πόλεων κρατῶν τῆς ἀρχαιότητας ἦταν ἐνισχυτικὸς τῆς δουλείας. Δὲν ἀπειλήθηκε ποτὲ ἡ δουλεία στὸν ἀρχαῖο κόσμο ὅσο ὑπῆρχαν πόλεις κράτη. Μόνο μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ δικτύου τῶν πόλεων κρατῶν μετετράπη ἡ δουλεία σὲ δουλοπαροικία.

  Ἡ καινοτομία τῆς ἀναλυσης τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου ἔγκειτο στὸ ὅτι βλέπει τὴν ἱστορία ὰπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 70 (τὴν ἐποχὴ Κίσσινγκερ νομίζω) μέχρι σήμερα σὰν διαμάχη δύο ὑποσυστημάτων. Τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου, σύμβολο καὶ ἔκφραση τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ πολυεθνικὴ ἐπιχείρηση, καὶ τοῦ ἐθνικοῦ κεφαλαίου, ποὺ εἶναι ἕνα σύστημα ἱσορροπίας μεταξὺ προστατευτικῶν δασμῶν καὶ ἐξαγώγιμων κεφαλαίων. Ἑὰν θεωροῦμε τὸν Ντόναλντ Τράμπ ἀντίπαλο τοῦ ἀπάτριδος κεφαλαίου πρέπει νὰ σιγουρευτοῦμε γιὰ αὐτὸ σὲ σχέση μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σημεῖο καὶ τελείως ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ πολεμικά του σχέδια. Τὸ νὰ εἶναι Σταυροφόρος ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ εἴτε τῶν λευκῶν, εἴτε τῶν Ἑλλήνων, εἴτε τῶν ἐργολάβων, εἴτε τῶν βιομηχάνων ὅπλων, εἶτε (πράγμα ποὺ μοῦ φαίνεται πιθανό) τῶν Ἀμερικανῶν Λυσσένκο τῶν μεταλλαγμένων, ὅλα αὐτὰ δὲν τὸν κάνουν ἀντίπαλο τοῦ διεθνοῦς ἀπάτριδος κεφαλαίου, ἄν ὑπάρχει τέτοιο καὶ ἰσχύει ἡ αναλυση τοὺ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου.

  Εἶναι ἡ νομοθεσία ἡ ἐθνικὴ αὐτὸ ποὺ διαχωρίζει τὸ ἐθνικὸ κεφάλαιο ἀπὸ τὸ ὑπερεθνικό. Τὸ ὑπερεθνικὸ κεφάλαιο ζητᾷ σύμφωνα μὲ τὸν Τ. Φωτόπουλο κάποιες ἐλευθερίες (ἀφορολόγητο, πλήρη ἐλευθερία κινήσεως κεφαλαίων, προσλαμβάνειν, ἀπολύειν καὶ μισθοδοτεῖν κατὰ βούλησιν κ.λπ.). Μὲ ἄλλα λόγια τὸ ὑπερεθνικὸ κεφάλαιο θέλει πλήρη ἀσυδοσία ποὺ τείνει πρὸς τὸ ἄπειρο, τὸ ἄπειρο ὄντας ἡ ἀπόλυτη Μοναρχία ἐλέῳ Θεοῦ τύπου Ἀλλάχ.

  Δὲν μποροῦμε νὰ σιγουρευτοῦμε ὅτι ὀ Τρὰμπ εἶναι κατὰ τοῦ ὑπερεθνικοῦ κεφαλαίου (τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ τραπεζικὸ καὶ ἐπενδυτικὸ ὅπως τὸ ἐθνικό) ἐὰν δὲν ἐκφραστῇ συγκεκριμένα ὑπὲρ τοῦ προστατευτισμοῦ, τούλάχιστον στὴ χώρα του. Ἅν δὲν τὸ κάνει, καὶ ἄς κηρύξει πόλεμο μὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, δὲν θὰ εἶναι αυτὸ ἔνδειξη ἐπαρκὴς ὅτι ἀντιπροσωπεύει τὸ ἐθνικὸ κεφάλαιο ἔναντι τοῦ ὑπερεθνικοῦ, πάντα στὸ πλαίσιο τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος. Γιὰ νὰ τὸ πῷ πολὺ χοντροκομμένα, ἄν ὁ Τρὰμπ δὲν εἶναι Χίλλαρης, τότε αὐτο θὰ φανῇ στὴν ἐσωτερικὴ νομοθεσία του (ποὺ τὴν ἐπεξεργάζονται οἱ κουλτουριάρηδες) καὶ ὄχι στὰ ἐξωτερικά κανόνια του. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο μέτωπο ἄν δὲν ἀπατῶμαι γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς τοὐλάχιστον καὶ ὄχι μόνον προέδρους.

  ReplyDelete
 10. Σημείωση ἑλληνική. Οἱ Ἕλληνες ἀναλυτές κάνουν συνέχεια, ἐπίτηδες, θὰ ἔλεγε κανείς, τὰ ἑξῆς λάθη. Πρῶτον, μὲ ἐξαίρεση τοὺς λιγοστοὺς καθαροὺς φιλελευθέρους, ὅπως π.χ. τὸν Μανο, τὸν Ανδριανόπουλο, καὶ ἴσως τὴν οἰκογένεια Μητσοτάκη, δὲν ταὐτίζουν τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν ἀκραῖο φιλελευθερισμό. Καὶ ὅμως, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀπὸ συστάσεῶς της απὸ τὰ κατεξοχὴν ἄν ὄχι τὸ κατεξοχὴν φιλελεύθερο κράτος, δηλ. μὲ τὴν μικρότερη δυνατὴ προστατευτικὴ νομοθεσία, προστατευτικὴ γιὰ την κεντρικὴν ἀρχή, ποὺ νὰ ἀντιβαίνει στὶς κινήσεις κεφαλαίων. Εἶναι ἡ Τουρκία αὐτὴ ποὺ γιὰ τοὺς Ἕλληνες συμβολίζει τὸν προστατευτισμό. Οὔτε ἡ ΕΣΣΔ, οὔτε ἡ Γερμανία (παρὰ μόνον σὰν ἀνάμνηση τῆς Ὀθωνικῆς περιόδου) οὔτε ἡ Ῥωσσία οὔτε ἡ Γαλλία. Δεύτερον, πότε τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τὴν ταυτίζουν μὲ τὸ Τέταρτο Ῥάιχ τῆς Γερμανίας, ποὺ τὸ Τρίτο ναί, εἶχε προστατευτικὴ πολιτική, πότε πάλι μὲ τὴν κατὰ Τάκη Φωτόπουλο Ὑπερεθνικὴ Ἐλίτ, δηλ. μὲ τὸ ἄπατρι κεφάλαιο. Τί ἀπὸ τὰ δύο ἰσχύει ; Δηλαδὴ δὲν βγαίνει ἄκρη.

  Τρίτον, οἰ θέλοντες προστασία γιατὶ δὲν τὴ ζητοῦν στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως (ποὺ θὰ ἦταν φυσικὸ ἀπὸ μιὰν ἄποψη) καὶ ζητοῦν, μὲ τὸν ἴδιο τὸν κο Τ.Φωτόπουλο μαζί, ἔξοδο ἀπὸ ΕΕ καὶ εὐρώ, ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία μαζὶ μὲ προστατευτισμό ; Αὐτὸ θὰ τό προσέφερε ἐνδεχομένως ἡ Ἀμερικὴ τοῦ Τρὰμπ ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ἐπέβαλε εὐέλικτο οἰκονομικὸ προστατευτισμὸ μέσῳ τοῦ δολλαρίου -τὸ δολλάριο σὰν συμβόλαιο καὶ διαβατήριο καὶ ἐργατικὸ καρνέ, μαζί- καὶ ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἦταν 51η πολιτεία τῶν ΗΠΑ.

  Ἁλλὰ οἱ ζητοῦντες προστατευτισμὸ πολὺ συχνά εἶναι, μὲ πρῶτο καὶ καλύτερο τὸ ΚΚΕ, ἀντιἀμερικανοί, ὑποτίθεται ! Ἁπὸ αὐτὸ συνάγεται πολλες φορές ὅτι θέλουν μιλιταριστικὴ ἑλληνικὴ κυριαρχία, διότι πῶς ἀλλιῶς θὰ γίνει ἐθνικὴ οἰκονομική πολιτική, χωρὶς ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ; Αὐτὸ ὅμως δὲν τοῦς ἀπασχολεῖ διότι εἶναι φιλειρηνισταὶ μαζὶ μὲ ἐθνικόφρονες ἤ κομμουνισταὶ μαζὶ μὲ ἐθνικόφρονες. Συμπέρασμα. Μόνον οἱ ἀκραῖοι φιλελεύθεροι ποὺ δὲν ντρέπονται νὰ τὸ ποῦν καὶ οἱ Κινεζόφιλοι ποὺ δὲν ντρέπονται νὰ τὸ ποῦν οὔτε αυτοί δείχνουν, ἐκ πρώτης ὅψεως, νὰ μποροῦν στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα νὰ παρουσιάσουν δημοσίως συνεκτικὴ οικονομικοπολιτικὴ σκέψη στὸ πλαίσιο τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος καὶ ὄχι στὸ πλαίσιο προ- ἤ μετα- καπιταλιστικῶν συστημάτων ἀναφορᾶς. Οἱ ὑπόλοιποι νομίζω ἔχουμε μείνει πρὸ τοῦ 1821, καὶ συζητᾶμε ἀκόμα ἄν θὰ κάνουμε φιλελεύθερη ἐπανάσταση ἤ ὄχι.

  ReplyDelete
 11. Η ανάρτησις θέτει μεταξύ άλλων και το μείζον πρόβλημα του αντισημιτισμού. Θα μπορούσα να κατανοήσω το ότι ένας Εβραίος είναι ή ήταν ανθέλλην. Το γεγονός των ελληνιζόντων Εβραίων (των Γαλιλαίων) και η μεγάλη επίδραση του ελληνικού τρόπου ζωής και της ελληνικής γλώσσης (βλ. μετάφραση των Ο΄) και σκέψης στους Εβραίους, ασφαλώς και δικαιολογεί (για λόγους επιβίωσης) να είναι κάποιος Εβραίος φανατικά ανθέλλην όπως οι Φαρισαίοι και οι Ζηλωτές στο παρελθόν. Όμως συμβαίνει σήμερα να είναι οι Εβραίοι ελληνίζοντες και οι ελλαδοπώλαι και ελληνoπώλαι (που διαμορφώνουν το κλίμα, μεταξύ αυτών μέρος του γραικοφραγκικού κλήρου) αντισημίτες. Το να είναι ένας Έλλην αντισημίτης είναι γεγονός εντελώς παρανοϊκό και ακατάλυπτο. Κατά την δική μου κρίση ένας αντισημίτης δεν είναι Έλλην. Ούτε καν Γραικόφραγκος. Ούτε χριστιανός, πολλώ δε μάλλον Ορθόδοξος. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μιλώ μόνον για τον οικουμενικό ελληνισμό, στα πλαίσια του οποίου οι Εβραίοι έχουν περίοπτη θέση. Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται ότι η χριστιανοσύνη είναι δημιουργία καταρχήν των ελληνιζόντων Ιουδαίων, όπως αποδεικνύουν περίτρανα οι πράξεις των Αποστόλων και οι περιοδείες του Παύλου. Ούτε να παραθεωρείται το γεγονός ότι οι πρώτοι χριστιανικοί πυρήνες αποτελέστηκαν από τους ελληνίζοντες Ιουδαίους της Ιουδαϊκής διασποράς. Ο Πλεύρης μάλιστα ισχυρίζεται ότι και ο Χριστός ήταν ελληνίζων Εβραίος (Γαλιλαίος) και μάλλον έχει δίκιο. Σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της ενδιάμεσης περιοχής δεν υπήρξε ποτέ αντισημιτισμός (παρεκτός της τσαρικής αντιϊουδαϊκής καμπάνιας της Οχράνα τα τέλη του 19ου αιώνος). Ασφαλώς προστριβές μεταξύ χριστιανών και Εβραίων όπως και χριστιανών και μουσουλμάνων ή Εβραίων και μουσουλμάνων υπήρχαν πάντα. Άλλο αυτό και άλλο ο αντισημιτισμός. Παλαιότερον οι ορθόδοξοι επίσκοποι επεσκέπτοντο την ημέρα του εβραϊκού Πάσχα την συναγωγή και μετείχαν της προσευχής. Ούτε το Ισλάμ (παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα) εμφορείται από αντισημιτισμό. Η Οθωμανική δυναστεία υπήρξε αποδεδειγμένα μέγας προστάτης του Ιουδαϊκού γένους. Ούτε και ο Γραικοφραγκισμός υπήρξε αντισημιτικός. Όλες οι μεγάλες και σημαντικές πόλεις στην κυρίως Ελλάδα είχαν και οι περισσότερες ακόμα έχουν συναγωγές και Εβραϊκές κοινότητες (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κέρκυρα κτλ). Δεν υπάρχει αστικό κέντρο σημαντικό στην Ανατολή, που να μην έχει εκκλησιά, συναγωγή και τέμενος. Ο ιδρυτής του εβραϊκού κράτους Μπέν Γκουριόν ήταν φανατικός ελληνιστής, διατηρούσε μάλιστα(σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων που τον επεσκεύθησαν) μεγάλη βιβλιοθήκη ελληνικών έργων στο πρωτότυπο και εγνώριζε αρίστως την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (την οποίαν αγνοούν οι ελληνοπώλες). Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με την πολιτική του κράτους του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων (πολλοί εκ των οποίων είναι ορθόδοξοι), αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι αντισημίτης. Και πολλοί Ισραηλίτες διαφωνούν με την πολιτική του επίσημου κράτους του Ισραήλ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι εναντίον του γένους τους. Οι δε ελληνοπώλες πρέπει να ενθυμούνται ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του γραικοαμερικανικού (greek-american)λόμπυ (το Εμπάργκο) δεν θα επιτυγχάνετο ποτέ άνευ της συμπράξεως (για δικούς του λόγους) του εβραϊκού λόμπυ. Ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η τουρκοφαγία και η μουσουλμανομανία είναι συμπτώματα της γενικότερης έκπτωσης του γραικοφραγκισμού, λόγω της παταγώδους και ολοκληρωτικής αποτυχίας της πολιτικής του, συμπτώματα παραπληροφορημένων και ασταθών (στις πεποιθήσεις) ανθρώπων, οι οποίοι κατέστησαν, λόγω του εξευτελισμού της γραικοφραγκικής ελίτ, αντικείμενο (ματαίων) πολιτικών ελπίδων ή επιδιώξεων. Η συσκότιση, τα παραμύθια (που αποδομεί κατά αριστοτεχνικό τρόπο ο Τάσσος Μπουλμέτης στην Πολίτικη κουζίνα και στο Νοτιά), η παραπλάνηση και η καταπίεση, που επί αιώνες εφαρμόζει ο Γραικοφραγκισμός, επί των Ελλήνων, βγάζουν σήμερα τα κατακάθια του καταπιεστικού γραικοφραγκικού κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού (βλ. Καρφίτσα) στην επιφάνεια. Είναι (ελπίζω) η τελική φάσις της αποσυνθέσεως του Γραικοφραγκισμού.
  «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς˙ οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λούκ. 23,34).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο οι Ισραηλίτες να πολεμούν με τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι ανάγουν την καταγωγή τους στους αρχαίους Φιλισταίους, εκ της σημιτικής ρίζας πελεσέτ, εξ ου και Πα-λαι-στίνιοι, ήταν ανέκαθεν ο χειρότερος εχθρός των Ισραηλιτών. Φοβερές μάχες περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη ανάμεσά τους. Τίποτα δεν έρχεται στην επιφάνεια από το πουθενά, ούτε έγιναν σήμερα ξαφνικά εχθροί οι Παλαιστίνιοι (Φιλισταίοι) με τους Εβραίους.

   Ο αντισημιτισμός ξεκινάει επίσημα από τους Έλληνες, με την Μακκαβαϊκή εξέγερση το 166 π.Χ. και την πολιτική του βίαιου εξελληνισμού που επιχείρησε ο Αντίοχος ο Επιφανής. Συνεχίζεται πλαγίως με τον Χριστιανισμό και την θεώρηση των Εβραίων ως κύριων υπαίτιων για τον θάνατο του Χριστού.

   Τον Γιαχβέ πάντως δεν τον νικάς. Μιλούν τα γεγονότα. Όσοι τα έβαλαν μαζί του απέτυχαν (Αντίοχος, Ρωμαίοι, Ιουλιανός, Βλαδίμηρος ο Αποστάτης από Βούλγαρους ηγεμόνες, κομμουνιστές).

   Delete
  2. Πολὺ ἐνδιαφέρουσα παρατήρηση, ἡ παραπάνω τοῦ Ἰωάννη. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  3. Ενίκησε ποτέ κάποιος,ΙΩΑΝΝΗ μου τη δεισιδαιμονία,τη μισαλλοδοξία,την βλακεία ;
   Πως να ηττηθεί ο γιαχβέ λοιπόν;
   Καημένε Νίτσε ,ουτε άνθρωποι δεν είναι ικανά να γίνουν τα εκτρώματα της φύσης που κατεκυρίευσαν τον γαλάζιο πλανήτη και βάλθηκαν να τον μετατρέψουν σε γκρίζο.

   Delete
  4. Ο Γιαχβέ και οι λοιπές εκφράσεις της Μονάδος, δεν παίζουν μπάλα στο γήπεδο της "νίκης" ή της “ήττας".

   Υπήρχαν, υπαρχουν και θα υπάρχουν.

   Ο άνθρωπος εν αντιθέσει σήμερα υπάρχει και αύριο όχι, δύναται δε, βιολογικά τουλάχιστον να εξαφανισθεί πλήρως.

   Συνεπώς δεν δύναται η ύλη κατωτέρας φυσικής διαστάσεως να ανταγωνισθεί μία ανωτέρα ύπαρξη.

   Σαν να τα βαζεις εσύ με μία...κατσαρίδα.

   Delete
  5. Ο Νίτσε; Αυτός κι αν απέτυχε όταν τα έβαλε με τον Γιαχβέ. Ψυχάκιας κατάντησε. Ψυχάκιας από τους λίγους. Σαν να του είπε ο Θεός, άντε αγόρι μου, αφού επιμένεις να κάνεις πως δεν με καταλαβαίνεις, πάρ΄τα κουβαδάκια σου και οδηγήσου μόνος σου στην κόλαση. Και έτσι έγινε.

   Πως το είπε να δεις ο Νίτσε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν πεθάνει: «βλέπω την άβυσσο μπροστά μου απέραντη» (κάπως έτσι το είπε, δεν το θυμάμαι ακριβώς). Ε ναι, όσοι πάνε κόλαση τέτοιες βλακείες λένε πριν πεθάνουν.

   Άλλος ένας που έπαιξε (με την κακή έννοια) με τον Γιαχβέ και ηττήθηκε, κατά κράτος, είναι ο ψυχασθενής Νίτσε.

   Delete
  6. Και δεν το ισχυρίζομαι αυτό επειδή ο Νίτσε ήταν φιλόσοφος και «οι χριστιανοί είστε κατά της φιλοσοφίας» και όλα αυτά τα ανόητα που πιθανώς θα σπεύσεις αμέσως να ισχυριστείς.

   Ο Σωκράτης, για παράδειγμα, δεν απέτυχε σχετικά με την προσέγγιση που έκανε ως προς το Θεό. Απέτυχε ως προς να τον αναγνωρίσει ακριβώς ως πρόσωπο και αυτό είναι λογικό αφού δεν είχε θεία αποκάλυψη. Στη διδασκαλία και τα δόγματα όμως ήταν αρκετά κοντά στον Θεό. Και βλέπεις πόσο ειρηνικό και υγιέστατο θάνατο είχε. Ούτε ο Καντ δεν απέτυχε τόσο ως προς την προσέγγισή του, αν θέλεις κι έναν πιο σύγχρονο φιλόσοφο. Αλλά ο Νίτσε ήταν way off, που λέτε και εσείς στο Αμέρικα.

   Delete
  7. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CE%9D%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B5

   Στις 3 Ιανουαρίου 1889 υπέστη νευρική κατάρρευση, ενώ βρισκόταν στην πλατεία Κάρλο Αλμπέρτο του Τορίνο. Αν και τα γεγονότα εκείνης της ημέρας δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένα, σύμφωνα με μία διαδεδομένη εκδοχή, ο Νίτσε είδε έναν αμαξά να μαστιγώνει το άλογό του και τότε με δάκρυα στα μάτια τύλιξε τα χέρια του γύρω από το λαιμό του αλόγου για να καταρρεύσει αμέσως μετά[6][7]. Τις επόμενες ημέρες απέστειλε πολυάριθμες επιστολές σε οικεία πρόσωπα, που φανέρωναν την ψυχική διαταραχή του, υπογράφοντας άλλοτε ως «ο Εσταυρωμένος» και άλλοτε ως «Διόνυσος». Στις 10 Ιανουαρίου μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική της Βασιλείας και λίγες ημέρες αργότερα, κατόπιν επιθυμίας της μητέρας του, σε κλινική της Ιένας, όπου οι γιατροί διέγνωσαν «παραλυτική ψυχική διαταραχή». Ο λόγος του ήταν παραληρηματικός και τον διακατείχαν παραισθήσεις μεγαλείου, κατά τις οποίες αυτοαποκαλείτο δούκας του Κάμπερλαντ, Κάιζερ ή Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ΄, συνοδευόμενες συχνά από περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς. Στις 24 Μαρτίου 1890 πήρε εξιτήριο από την κλινική και λίγο αργότερα ανεχώρησε μαζί με τη μητέρα του για το Νάουμπουργκ.

   Delete
  8. ὑπογράφοντας άλλοτε ως «ο Εσταυρωμένος» και άλλοτε ως «Διόνυσος»
   ἄμα σᾶς λέω ἐγώ....
   ὑπογραγή : Ἑξυπνάκιας.

   Delete
  9. Η χριστιανική διδασκαλία ητο μία απλο'ι'κή παρουσίαση(για΄να γίνει κατανοητή απ'τούς αδαείς),της Ελληνικής φιλοσοφίας.
   Τίποτε το νέο δεν επρότεινε ο Ιησούς.Μήπως άφησαν και τίποτε οι παπούδες μας για κάποιον μεταγενέστερο στοχαστή;
   Ο Σωκράτης λέγεις δεν είχε τη θεία χάρη για να αναγνωρίσει το πρόσωπο του θεού.Ερώτηση...ΓΝΩΡΊΖΕΙΣ κάποιον που το αναγνώρισε;Μήπως αυτοί που τον εσταύρωσαν;Ο Αβραάμ ;
   Ολοι αυτοι της ΠΑΛΑΙΆΣ ΔΙΑΘΉΚΗς ΤΟΝ ΕΓΝΏΡΙΣΑΝ.ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΘΕΊΑ ΧΑΡΗ.΄Τότε γιατί τον εσταύρωσαν;
   ΚΑΙ γιατί οι της ΚΑΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τους της ΠΑΛΑΙΑΣ;Μήπως θέλουν να τον σταυρώσουν κι αυτοί;
   Μπέρδεμα μεγάλο.Πρόβλημα ΕΒΡΑΙΚΟ.
   Εγώ ο Ελλην τι σχέση εχω μ'αυτά;Και γιατί με βρίζουν και οι της παλαιας και οι της καινής;
   Ιωάννη φιλε μου πες τους κάτι.Εσυ τάχεις καλά μαζί τους.


   μας γτα κάποιον μεταγενέστερο στοχαστή;

   Delete
  10. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεὸς καὶ υιός τοῦ Θεοῦ ἐνῶ οἰ φιλόσοφοι ἦταν θνητοί. Αὐτὴ εἶναι ἴσως ἡ διαφορά. Μπορεῖ οἱ Ἕλληνες νὰ ἦταν ῥατσιστές, ἀλλὰ κάτι ἔγινε, καί, ξαφνικά ὅλοι λέμε θεούλη μου, καὶ κανουμε τὸν σταυρό μας ὅταν μᾶς πάει νά. Δὲν εἶναι νομίζω ἀπλὴ συνήθεια. Οὔτε εἰσβολὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ πνεύματος. Πῶς γίνεται καὶ οἱ ἀγράμματοι δὲν βλέπουν κανέναν ἑβραϊσμό, ἐνῷ οἱ κουλτουριάρηδες τοῦς ἐνοχλεῖ τὸ ἑβραϊκὸ στοιχεῖο ;; Ἵσως διότι Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΖΟΝΤΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥ.

   Delete
 12. Καθ΄στε ρέ καί μή βιάζεσται άστε νά τό "σφάξουμε" καί μετά τό "γδέρνουμε" όπου ακούς πολλά καλάθια κράτα καί μικρά καλάθια λέγανε στό χωριό μου....Θά μάς πιάσουνε Κωτσους πάλι καί πάλι τόχει ή μοιρα μας ή ρημάδα ...

  ReplyDelete
 13. Καί δέ μέ λές κυρ Δημητράκη γιά νάχωμε καί καλό ρώτημα μέ ποιους μωρέ θά πάμε νά γιά νά κάμωμε νεγκότσιο μέ τους πανέξυπνους Ισραηλίτες ; μέ τά μουμερα τυπου Τσίπρα ή μέ τόν μέεεεεεεγα Δραγασάκη ; αυτοί ΄ναι σοβαροί όργανωμένοι έχουνε ισχυρά λόμπυ πάθανε καί μάθανε ...εμείς μείναμε χαλέδες ...Θά μάς φάνε λάχανο ....

  ReplyDelete
 14. Σημείωση τελικὴ καὶ συγγνώμη ποὺ σᾶς τἄπρηξα ἀλλὰ ἄν δὲν τὰ ξεκαθαρίσουμε αὐτὰ τὰ πράγματα, πῶς θὰ γίνῃ συζήτηση οὐσίας, ποὺ νὰ διαφέρει ἀπὸ τὶς παπαγαλίες τῶν δημοσιογράφων καὶ τὰ διάφορα σόου ;

  Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ὁ Ὀμπάμα δὲν ἀντιπροσωπεύει τὶς τράπεζες γενικὰ οὔτε τὸν Σόρος εἰδικά, ἀλλὰ συγκεκριμένα τὴν συμμαχία ἤ μᾶλλον ἐκεχειρία μεταξὺ φιλελευθερισμοῦ καὶ Κίνας ποὺ ξεκινάει ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῡ 70. Δηλαδή, ἡ κατὰ Τάκη Φωτόπουλο Ὑπερεθνικὴ ἐλίτ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔβαζε στὴν Κίνα καὶ τὸν τρίτο κόσμο τὸ ἐπενδυτικὸ κεφάλαιο καὶ τὸ ΚΚΚ ἔβαζε τὴν ὅποια φιλεργατικὴ ἤ ἐν πάσει περιπτώσει προστατευτικὴ νομοθεσία. Πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ὁ κος Τρὰμπ δὲν εἶναι φασίστας, δὲν εἶναι ναζιστής, εἶναι πολὺ ἀπλὰ ἀκραῖος φιλελεύθερος, ὅπως οἱ προπάτορές του καὶ οἱ δικοί μας τοῦ 1821 - δηλαδὴ φανατικὸς μαφιόζος. Αὐτὸ εἶναι ὁ φιλελεύθερος. Πάνω ἁπόλα ἡ ἑταιρεία, ὁ Φοῖνιξ. Ὁ κάθε ἑταῖρος ἔχει δικαιώματα ἴσα μὲ τὴν θέση του καὶ τὴν συνεισφορά του στὸ κοινὸ ταμεῖο. Ὁ ὑπόλοιπος κόσμος εἶναι κρέας γιὰ σκότωμα. Οἱ ἑταῖροι γνωρίζουν τὰ σημεῖα καὶ τὰ σχήματα τῆς ἑταιρείας. Αὐτὸ εἶναι ὁ φιλελευθερισμός.

  Ἡ ἐλληνικὴ ἐργατικὴ τάξη ποὺ αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα, κακὰ τὰ ψέμματα, προορίζεται γιὰ τὸ κρεματόριο. Μάταια ἐλπίζει φοβᾶμαι σὲ Τρὰμπ φασίστα. Ὁ ἀκραῖος φιλελεύθερος τὰ σύνορα τὰ ἔχει γραμμένα στὰ μαῦρα κατάστιχα τῆς Ἑταιρείας. Ἑκεὶ ποὺ καταχωροῦνται οἱ προγραφές.

  ReplyDelete
 15. Πολύ σωστά όλα όσα λέγονται στο άρθρο.

  Επαναλαμβάνω ότι ο ατόφιος Εβραϊσμός είναι αντιχρηματικός και πλούσιος σε πνευματισμό και μυστικισμό.

  ReplyDelete
 16. Ανώτερο ως προς το κομμουνιστικό που διέλυσε το 91.Εκτός αυτού, μία ματιά στα καπιταλιστικά αγαθά που απολαμβάνουν οι δήθεν Ἁντικαπιταλιστές῾. αρκεί.
  Επιπλέον, διαφωνώ με το “ Ὁ Ὀμπάμιας ἀπέφευγε ὅχι μόνο τὴν κήρυξη πολέμου σὲ ἄλλες χῶρες ἀλλὰ καὶ τὴν ἐμπλοκὴ ἀμερικανικῶν στρατευμάτων, προτιμοῦσε δὲ τὴν χρήση μισθοφόρων καὶ τὸ διαίρει καὶ βασίλευε μεταξὺ ἐλασσόνων καὶ μέσων δυνάμεων.” Πιστεύω έμπλεξε την Αμερική σε πολύ παραπάνω.
  Όσο οφελείται από τον πόλεμο ο καπιταλισμός, άλλο τόσο και πολύ παραπάνω, το κομμουνιικό πτώμα του προηγούμενου αιώνα. Η οικονομία δεν οδηγεί σε πόλεμο απαραίτητα.

  Το ΚΚΕ εκφράζει απλώς την υποκρισία της ψευδοθεωρίας (όπως την αποκάλεσε ο Καστοριάδης) του.
  Τα χρόνια πέρασαν και τα αρχεία άνοιξαν. Ο αντικαπιταλιστής μπολτσεβίκος Λένιν, από που βρήκε τα λεφτά για να κάνει τέτοια επανάσταση;να χρηματοδοτήσει στρατό, προσωπικό, να βρίσκει τρόφιμα, να κάνει ανεφοδιασμούς και όλα τα έξοδα που είναι αναγκαία.Που τα βρήκε ενώ ήταν σε εξορία;μία μελέτη της καταστάσεως, οδηγεί αναμφισβήτητα από τα Αμερικανικά κεφάλαια και τα Γερμανικά συμφέροντα (που ήθελαν όπωσδήποτε να φύγει από τον Α' Π.Π. η Ρωσία).
  Συνεπώς, ο κομμουνισμός, ήταν ένας δούλος του καπιταλισμού.
  Ο Τραμπ, εκπροσωπεί τον καπιταλισμό στο 100%, γιαυτόν το λόγο θα πάει μπροστά η Αμερική, και οι ψευτοαριστερούληδες θα μουσουλμανοποιηθούν.
  Η δαρβινική φυσική επιλογή, βρίσκεται παντού.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Λένιν υιοθέτησε μοντέλο κρατικού καπιταλισμού και στην τελική απέτυχε η επανάστασή του λόγω της Νέας Οικονομικής του Πολιτικής.

   Ο Στάλιν ως γνήσιος Φασίστας, έφτιαξε εν αντιθέσει με Λένιν και Τρότσκυ(φιλελευθερομαρξιστής), μία Αυτοκρατορία Ρωσική, Σοβιετικού μεν τύπου.

   Η φυσική επιλογή έχει λόγω που λέγεται φυσική όπως ορθά λες.

   Βέβαια στον καπιταλισμό ισχυεί δυσγονική υπέρ της μάζας διότι όπως σου έχω ξαναπεί, η μαζα πρέπει να είναι καταναλωτής έστω και με ένα 500σάρικο το μήνα για να δουλεύει η άκρως αποτυχημένη φιλελεύθερη μηχανή.

   Η μηχανή αυτή θέλει 3 ανύπαρκτα πράγματα:

   1. Αέναη κατανάλωση, επέκταση και συνεπώς απεριόριστες πηγές ενεργείας και πρώτες ύλες.

   2. Συνεχώς μειούμενα κόστη, συνεπώς μισθούς.

   3. Συνεχώς αυξανόμενο εισόδημα με σκοπό να πουλήσει περισσότερο, αρχή που συγκρούεται ολομέτωπα με την 2η προϋπόθεση.

   Αποτελεί σύστημα άκρως αντιδιαλεκτικό και σίγουρα καταδικασμένο να αποτύχει, όπως συνέβη πλείστες φορές στο παρελθόν. Όπως συμβαίνει και τώρα.

   Για αυτό και χρειαζόμεθα ολοκληρωμένη Σοσιαλιστική Επανάσταση και όχι μισή. Κάτω ο πολιτικός αλλά και ο οικονομικός Φιλελευθερισμός.

   Delete
 17. Κωνσταντή,εάν η Ελλάδα δεν παει σε ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ,είναι καταδικασμένη σε ξεπούλημα τύπου μπίρ παρά,όχι μόνο των φυσικων πόρων,αλλά και της ιδιας της γής της.
  Πού την είδες την συνεκτική οικονομικοπολιτική σκέψη των ακραίων φιλελευθέρων;
  Ευτυχώς που το ευρώ τελειώνει λόγω Τράμπ πιο γρήγορα απ' ότι υπελόγιζα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και να πάει σε Εθνικό νόμισμα, δεν θα της ανήκει. Τουλάχιστον αν γίνει κάτι τέτοιο, ας συνδεθεί με το Δολλάριο.

   Delete
  2. Ἅντε μπράβο. Τὰ περὶ ἐθνικοῦ νομίσματος εἶναι παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς καὶ δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω πῶς ἀξιοσέβαστοι ἄνθρωποι σὰν τοὺς κ.κ. Καζάκη, Ἀλαβάνο, Λαπαβίτσα κ.ἄ. λένε ἤ λέγανε τέτοιες ἀρλοῦμπες. Νομίζω πὼς τὸ κομματικὸ σύστημα κάνει τέτοια διαμόρφωση στὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων στὴν Ἑλλάδα ποὺ κι οἱ ἴδιοι δὲν καταλαβαίνουν τί λένε.

   Γιὰ νἄχεις νόμισμα πρέπει νὰ ἔχεις ἐθνικὸ κέντρο δηλ. ἐκτελεστικὴ ἐξουσία δηλ. πολὺ ἀπλὰ νὰ δίνεις διαταγές καὶ ξῦλο. Γι αὐτὸ πρέπει νὰ μείνουμε στὸ γιοῦρο, διότι ὑπάρχει ἡ πιθανότης νὰ γινῃ νόμισμα χωρίς ἐθνικὸ κέντρο.

   Delete
  3. Την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγομεν πέτρες.

   Αλλά ο γραικύλος ούτε συνεργασία θέλει με το Ελληνικό κεφάλαιο της Διασποράς ώστε να δράσει σαν το Ισραήλ, ούτε πέτρες θέλει να τρώει.

   Μονάχα σούσι με τα λεφτά του Σόιμπλε.

   Ε δεν γίνεται ρε φιλε! Τόσο απλά!

   Delete
  4. Και φυσικά δεν θέλει ούτε το ένα ούτε το άλλο διότι θα μείνει γυμνός.

   Και όντας γυμνός θα φαίνεται ολοφάνερα η απολυτη μετριότητά του ενώ τώρα κρύβεται πίσω από την Ε.Ε. σαν παμπόνηρος Ανατολίτης.

   Delete
  5. Δηλαδή Κωνσταντή,σέ λίγο καιρό που μόνο η ΓΕΡΜΑΝΙΆ κι εμείς θα μείνουμε στο ευρώ τι θα κα΄νουμε;
   θα σηκώσουμε τη Γερμανική σημαία στην Ακρόπολη;

   Delete
  6. "Το θετικό είναι ότι, παρά την απογοήτευση, υπάρχει πλέον έντονο ενδιαφέρον για άλλες λύσεις, ακόμη κι αυτές που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν απαγορευτικές, όπως η έξοδος από την ΟΝΕ. Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι δεν υφίσταται αναπτυξιακή προοπτική, χωρίς την ανάκτηση βασικών εργαλείων οικονομικής πολιτικής που θα συμβαδίζει με ανάκτηση της κυριαρχίας. Μια πραγματική αλλαγή πορείας είναι απολύτως εφικτή και υπάρχει επιστημονική δουλειά που το τεκμηριώνει. Τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί δημόσια στην Αθήνα".

   * Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
   tvxs.gr/news/blogarontas/orati-i-apognosi

   Delete
  7. Η Νέα Δραχμή είναι αναπόφευκτη αλλά και άκρως αναγκαία για να νιώσει το κατάλληλο και πολυπόθητο σοκ το γραικυλιστάν.

   Όταν πάμε σε Εθνικό Νόμισμα θα ανοίξω σαμπάνιες.

   Delete
  8. Μὲ τί νόμισμα θὰ τὶς ἀγοράσεις ;

   Delete
  9. Με Ελβετικό Φράγκο.

   Delete
  10. Σοῦ λέω, κάνεις πολὺ ὀρθολογιστικές κινήσεις. Εὔγε !

   Delete
  11. Danke schön!

   Delete
 18. Ὅταν λέμε ἀκραῖος φιλελευθερισμὸς ἐννοοῦμε νομίζω πάνω-κάτω τὴν Διακήρυξη τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Πολίτη τοῦ 1789 θέσει Συντάγματος ἄνευ ἐθνικῆς ἤ/καὶ ἐργατικῆς νομοθεσίας. Ὅταν λέμε κινεζόφιλος ἐννοῦμε ἐκεῑνον ποὺ ἐπειθυμεῖ διατήρηση τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Κίνας καὶ συνεργασία μαζί του.

  ReplyDelete
 19. Γιὰ τὸ σχόλιο τοῦ κυρίου Ῥωμηοῦ παραπάνω. Ὑπάρχει νομίζω ἑδραιωμένος λαϊκὸς ἀντισημιτισμὸς σὲ αὐτὸ ποὺ λέτε Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ ἐγὼ λέω Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ὅπως φαίνεται σὲ πολλὰ τεκμήρια, ἄς ποῦμε, τὶς καταγεγραμμένες βρισιές τοῦ Καραϊσκάκη, καὶ ἄλλα πολλά. Οἱ Ἑβραῖοι ἦταν τὸ τρίτο καὶ λιγότερο πολυάριθμο θρησκευτικὸ μιλλιέτ. Ὁ ἀντισημιτισμὸς ὅμως δὲν ἔπαιρνε πολιτικὴ ἔκφραση γιὰ τὸν ἀπλούατατο λόγο ὄτι στὴν ἐλἐῳ Θεοῦ μοναρχία δὲν ὑπάρχει πολιτική. Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι κατὰ τὴν ταπεινὴ μου γνώμη πολιτικὴ ἔκφραση τῆς ἀστικῆς τάξης καὶ γι αὐτὸ διαλυτικὸς ὄχι μόνο τῆς Ἑνδιαμέσου Περιοχῆς ὡς γραικοφραγκισμὸς ἀλλὰ καὶ κάθε Θεοκρατίας ἄνευ ἐξαιρέσεως οὐδεμίας - ἐξ οῦ καὶ η περιφρόνηση τοῦ φιλελευθερισμοῦ γιὰ τὶς δοξασίες τόσων καὶ τόσων λαῶν, ποὺ τὴν κληρονομεῖ κατὰ σειρὰν ἀπὸ τὸν ἱουδαϊσμό, τὸν χριστιανισμό καὶ τὸν μωαμεθανισμό.

  Ἡ διαφορὰ φιλελευθερισμοῦ καὶ πνευματικότητος στὴν ἀπὸ σὰς λεγομένη Ἐνδιάμεση Περιοχή, ἐγὼ τὴ λέω Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, αὐτὸ προτιμῶ, εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου καὶ γιὰ τοῦς Χριστιανοὺς ἡ ἑξῇς. Ὁ φιλελευθερισμὸς συνθημἀ του ἔχει τὴν ἐλευθερία, ὁ εἰρηνικὸς μουσουλμάνος τὸ κισμέτ, ὁ χριστιανός τὴν Θεία Πόνοια. Ἡ διαφορά τους πάλι εἶναι ἡ ἑξῆς. Ο φιλελεύθερος περιφρονεῖ τοὺς νόμους διοτι θεωρεῖ τὴν ζωή πάλη. Ὁ μουσουλμάνος τοῦς σέβεται ἀλλὰ πάνω ἀπόλα σέβεται τὸν Θεό, ποὺ ἔχει ἀποφασίσῃ ἀπὸ πρίν τὶ θὰ τοῦ συμβεῖ εκεινοῦ, καὶ εἶναι κάπου γραμμένο τὸ τί θὰ τοῦ συμβῆ. Στὴν Θεία Πρόνοια ὅμως τὸ βιβλίο τῆς ζωῆς τοῦ Χριστιανοῦ δὲν εἶναι ἀπὸ τὰ πρὶν γραμμένο ἀλλὰ γράφεται ΚΑΘΩΣ τὸ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ὁ Χριστιανός.

  Ὁ φιλελευθερισμὸς εἶναι μὲ βάση τὴν πνευματικότητα τῆς Ἑνδιαμέσου Περιοχῆς καὶ ἄν δὲν κάνω λάθος ποὺ μπορεῖ ἀσφαλεστατα νὰ κάνω, περισπασμός. Ὁ φιλελεύθερος λέει οὐσιαστικὰ στὶς τρείς θρησκείες, ἀφῆστε τὰ ἱερὰ βιβλία καὶ πιάστε τὰ κιτάπια. Γιὰ τέτοιον ὑποψιάζομαι τὸν κο Τράμπ.

  ReplyDelete
 20. Υγ, μιὰ μικρὴ παρέκβαση ὄχι τόσο ἄσχετη μὲ τὸ θέμα. Πιστεύω πὼς οἱ διανοούμενοι τῆς Ἑνδιαμέσου Περιοχῆς, δηλ. αὐτοὶ ποὺ θέτουν σὲ κριτικὴ τὸ 1821, πρέπει νὰ σταθοῦν πολύ προσεκτικὰ στὶς θέσεις τοῦ Δημήτρη Καταρτζῆ γιὰ δημιουργικὴ ἀφομοίωση τοῦ προεπαναστατικοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ απὸ τὸ ῥωμέηκο μιλλιέτ καὶ ἐπίσης πάρα πολὺ στὶς γεωπονικές κατακτήσεις τοῦ Διαφωτισμοῦ, ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ προοδευτικὸ σκέλος τῆς βραχύβιας κυβέρνησης τοῦ Καποδίστρια. Αὐτὸ θὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ ἄν ὅπως ὑποψιάζομαι τὸ οἰκολογικό θὰ βγῇ στὴν ἐπιφάνεια ὑπὸ τὸν κο Τράμπ, ποὺ ἔχει δηλώσῃ ἄν δὲν ἀπατῶμαι ὅτι τὴν οἱκολογία τὴν ἔχει μὴν πῶ τί, καὶ ἔχει δίκιο ἀπὸ τὴ σκοπιὰ ἐκείνου ποὺ προτιμάει νὰ φάῃ μεταλλαγμένη πατάτα ἀπὸ τὸ νὰ φάῃ χρυσοπληρωμένο βιολογικὸ ἀέρα κοπανιστό.

  ReplyDelete
 21. YΓ2. Τὰ περί ἑλληνικότητος ἤ ἑλληνομαθείας τοῦ Ἰησοῦ εἶναι μᾶλλον μεταφορὰ στὰ καθημάς τῶν προσπαθειῶν οἰκειοποιήσεως τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἐθνικισμὸ τοὺ 2ου ἡμίσεως τοῦ 19ου αἰῶνος, βλ. τὴν κριτικὴ τοῦ Νῖτσε στὸν Ῥενάν, Γενεαλογία τῆς Ἠθικῆς καὶ Ἀντίχριστος. Στὸ προφίλ τοῦ Ἰησοῦ ταιριάζει περισσότερο νομίζω τὸ νὰ εἶναι παντελῶς ἀγράμματος ἀπὸ τὸ νὰ ἑλληνίζει.

  ReplyDelete
 22. Ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία εἶναι ἐκείνη ποὺ πρέπει νὰ μετατρέψῃ τὶς εἰσφορὲς τῶν πιστῶν σὲ ἑπενδυτικὸ κεφάλαιο, χωρίς παρέκκλιση ἀπὸ τὸ δόγμα, μὲ προεξόφληση τὴν οἰκολογικὴ καὶ εἰρηνικὴ παραγωγή. Ἕτσι θὰ ἀπαντήσῃ στὶς μόνιμες κατηγορίες γιὰ τοκογλυφία ἐντὸς τῶν κόλπων της καὶ θὰ ἀπαλλάξῃ τὸν πιστὸ ἀπὸ τὸν ζουρλομανδύα τοῦ νὰ δίνει στὸν Καίσαρα γιὰ νὰ μὴν δώσει στὸν Θεό καὶ νὰ μὴν δίνει στὸν Θεό γιὰ νὰ μήν δώσῃ στὸν Καίσαρα.

  ReplyDelete
 23. Νὰ πατῆστε στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ ἱστολογίου, ἀριστερἀ, τὴν ἔνδειξη "Στόχος", θὰ δεῖτε στὸ κάτω μέρος αὐτῆς τῆς σελίδος πὼς ἔχω προσθέσει πρόσφατο βιβλίο ποὺ προλόγισα γιὰ τὴν ὁμηρικὴ γῆ.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 24. Πολλοὶ τοὺς Φιλισταίους ποὺ περιγράφει πάνω ὁ Γιάννης τοὺς θεωροῦν συγγενεὶς εἴτε τῶν Μινωιτῶν, εἴτε τῶν Ἑλλήνων. Ὡστόσο ἡ ῥίζα τῆς σημερινῆς σύγκρουσης Ἱσραηλιτῶν καὶ Παλαιστινίων δὲν ἀνἀγεται, ὅπως τόσα φαινόμενα ποὺ ἐξετάζουμε ἐδῷ, στὴν ἀρχαιότητα νομίζω ἀλλὰ στὸν Μεσαίωνα - ἄλλο ἄν καὶ στὸν Μεσαίωνα ἀπεδίδετο συχνὰ κάτι στὴν ἀρχαιότητα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει γιὰ τὸ ζήτημα τῆς συγκατοίκησης Ἑλλήνων (Ῥωμαίων Χριστιανῶν ποὺ μιλᾶν ἑλληνικά, δηλαδή) καὶ Τούρκων. Αὐτὰ τὰ ζητήματα ἀνἀγονται στὸν μεσαίωνα, τὸν λεγόμενο μεσαίωνα, ποὺ εἶναι μιὰ περίοδος προκαπιταλιστικὴ καὶ χαρακτηρίζεται πάνω ἀπόλα ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ πολίτευμα ποὺ λέγεται μοναρχία ἐλέῳ Θεοῦ. Ὑπὸ τὸ πολίτευμα αὐτὸ συγκατοικοῦσαν στὴν Κωνσταντινούπολη ἤδη ἐπὶ Βυζαντίου Ἑβραῖοι, Ὁρθόδοξοι καὶ Φράγκοι. Ἕνα χαρακτηριστικὸ τὴς μεσαιωνικῆς περιόδου ποὺ χτυπάει στὸ μάτι εἶναι πρωτἀπόλα ὅτι σχεδὸν δὲν νοεῖται στὸν μεσαίωνα πόλη δίχως Ἑβραίους. Ἡ μεσαιωνικὴ πόλη εἶναι δηλαδὴ ὸ καταφύγιο τοῦ Ἑβραῖου, ὅπως τὸ τσαντῆρι εἶναι τὸ καταφύγιο τοῦ τσιγγάνου ἤ γύφτου. Αὐτὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ὑποψιαστεῖ κανείς εἶναι ὅτι ὁ Παλαιστινιακὸς ἀντιἑβραϊσμός ἔχει κάτι κοινὸ μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ ἀντισημιτισμό - ὁ κάτοικος τῆς πόλης ποὺ διατηρεῖ σχέσεις μὲ τὸ χωριὸ βλέπει μὲ καχυποψία τους μὴ ἔχοντες ἀγροτικὴ ῤίζα.

  ReplyDelete
 25. Πολύ ωραίο και πολύ χάρηκα το τελευταίο σας άρθρο στο Τρίτο Μάτι Καθηγητά ύπέρ της ανωτερότητος του Αντιδιαφωτισμού έναντι της καταδίκης Διαφωτισμού και φυσικά ύπέρ του Έβολα! Χαίρομαι που αντιλαμβάνεσθε την ανωτερότητα του Αντιδιαφωτιστικού Κινήματος διότι το περασμένο καλοκαίρι γράφατε εάν θυμάμαι καλά ότι η απάντηση στον Διαφωτισμό δεν είναι ο Αντιδιαφωτισμός(πείτε μου εάν σφάλλω).

  Χαίρομαι και δεν το κρύβω καθόλου που η σκέψις σας είναι γνησία ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ και Αντιδιαφωτιστική, ενώ σχέση δεν έχει με τίποτε Φιλελεύθερο ή Κομμουνιστικό δηλαδή Διαφωτιστικό!

  Συγχαρητήρια που είσθε μέρος του μέλλοντος και της Φασιστικής σκέψεως. Είσθε δικός μας θέλετε δεν θέλετε!

  Μ'αρέσει επίσης που υιοθετήσατε την άποψη ότι ο αντισλαυισμός, πέραν του αντισημιτισμού, έφαγε τον Χίτλερ, καθώς όπως είχα γράψει σε παλαιότερο άρθρο σας μία Κοσμοθεωρία εάν αυτοαναιρείται αποτυγχάνει. Όταν είσαι Λευκός Φυλετιστής δεν δύνασαι να είσαι αντισλαυιστής διότι έτσι αφήνεις το ήμισυ της Λευκής φυλής εκτός της Ιδεολογίας σου, αναιρώντας την ίδια την Βιοθεωρία σου.

  Σας συγχαίρω για πολλοστή φορά λοιπόν που δεν φοβάσθε να ταχθείτε υπέρ του Φασισμού, του Ρομαντισμού και του Αντιδιαφωτισμού!

  Υ.Γ. Εάν δεν δηλώνατε Μαρξιστής-Λενινιστής όλοι οι Φασιστες και Εθνικοσοσιαλιστές εν Ελλάδι θα σας είχαν ως Πνευματικό Οδηγό τους. Τώρα σας έχουν αποκηρύξει λόγω υποτιθέμενου Λενινισμού και είναι τεράστιο κρίμα διότι η σκέψη σας διαλύει κάθε τι μη-Φασιστικό και μη-ολοκληρωτικό, ιδίως δε Φιλελεύθερο, ενώ είναι ανωτέρα της σκέψεως λοιπών Αντιδιαφωτιστών Ελλήνων. Είναι κρίμα να "φεύγει" έτσι η σκέψις σας που δύναται να Φωτίσει την νιχιλιστική μας νεολαία! Κρίμα και πάλι κρίμα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὑπῆρξα πάντα ἀντιδιαφωτιστής, ἀλλὰ μὲ διαλεκτικὸ τρόπο.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Δεν έχει νόημα όμως για όποιους συναισθηματικούς λόγους να εμμένετε σε νεκρές, απαρχαιωμένες και Διαφωτιστικές ιδεολογίες.

   Επαναλαμβάνω Καθηγητά είναι κρίμα για την σκέψη σας. Εγώ έχω όλα σας τα βιβλία και πουθενά δεν είδα κάτι Μαρξιστικό-Λενινιστικό Διαφωτιστικού τύπου.

   Έτσι και ανοίξετε την Πύλη στον Φασισμό μέρος του οποίου ήδη είσθε, δεν φαντάζεσθε τί πλημμυρίδα θα εξαπολυθεί.

   Η φαρέτρα που δύνασθε κάλλιστα να προμηθεύσετε σε έναν Επαναστάτη αντιδιαφωτιστή Νεανία είναι μεγίστης αξίας.

   Σαν τις μύγες θα πέφτουν οι φιλελεύθεροι και κάθε είδους διανοουμενιστές Διαφωτιστές χάριν στα Πνευματικά όπλα που κρύβουν μέσα τα συγγράματά σας.

   Delete
  3. Και τα όπλα αυτά μένουν...ορφανά τώρα επειδή ο Φασιστής νεανίας ακούει "ΚΚΕ" να λέτε, και λόγω αντικομμουνισμού(στοιχείο βασικό του Φασισμού) φεύγει από κοντά σας.

   Delete
 26. Ὁ ἀγρότης εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συναλλάσσεται μὲ τὴν πολη γιά δύο λόγους. Πρῶτον, γιὰ νὰ πληρώσῃ τους φόρους του. Δεύτερον, γιὰ νὰ ποσποριστῇ συμπληρωματικὰ ἀγαθὰ γιὰ τὴν ἐργασία του στὸ χωριό. Ἑπειδὴ ὁ Ἑβραῖος συχνὰ ἀσκεῖ ἐπαγγέλματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν μετατροπὴ ἀξίας χρήσης σὲ ἀνταλλακτικη ἀξία, εἶναι δηλ. ἀργυραμοιβός, σαράφης, τοκογλῦφος, κ.λπ. κ.λπ. ὁ ἀγρότης συνδέει τὰ κακά τῆς πόλης (τὸν φόρο) μὲ τοὺς Ἑβραίους καὶ τὰ καλά (τὰ ἀγαθά) μὲ τὸν βασιλιά, ποὺ διοικεῖ ἀπὸ μακριά τῆν πόλη. Γι αὐτὸ ὁ ἀγρότης εἶναι συνήθως φιλοβασιλικός καὶ ἀντισημίτης. Κάτι παρόμοιο ἰσχύει μὲ τοὺς τσιγγάνους. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ὁ τσιγγάνος φέρνει ἀγαθὰ καὶ ὑπηρεσίες στὸ χωριό ἐνῷ ὁ Εβραῖος κατοικεῖ στὴν πόλη, πράγμα ποὺ ὁ ἀγράτης τὸ βρίσκει ἐξευτελιστικό γιὰ τὸν ἴδιο.επειδὴ παει ὁ ἴδιος καὶ τὸν βρίσκει.

  Γιὰ τὴν Παλαιστίνη ὅμως κάκιστα συνδέεται ἄκριτα ὁ μεσαιωνικὸς ἀντισημιτισμὀς καὶ ἀνθεβραϊσμὸς μὲ τὸ θέμα. Κακά τἀ ψέματα. Τὸ κράτος τοῦ Ἱσραήλ εἶναι ἕνας στρατὸς κατοχῆς στὴν Παλαιστίνη, δὲν ἀλλάζει καθόλου τὸ Σύνταγμά του προκειμένου νὰ πάψῃ νὰ εἶναι, καὶ τὸ θέμα Παλαιστινη εἶναι ἄν ἀποδέχεται κανεὶς τὴν ἔννοια στρατιωτικὴ κατοχὴ ἤ ὄχι. Τὸ Ἰσραὴλ δηλαδὴ σήμερα σὰν κράτος εἶναι ὅ,τι ἦταν ὁ Ἡρώδης καὶ ὁ Πιλάτος, καὶ οἱ Παλαιστίνιοι ὄ,τι ἦταν οἱ Ἑβραίοι ἐπὶ Ῥωμαίων. Ὅποιος δὲν γουστάρει τὴν PAX AMERICANA δὲν γουστάρει τὸ ἰσραηλινὸ κράτος καὶ ἀντιστρόφως. Ἁπορῶ δὲ πῶς δὲν γίνεται σύνδεση τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν ποὺ καταφεύγουν σήμερα στὴν Εὐρώπη μὲ τοὺς Ἑβραίους ποὺ τὴν κατέκλυσαν μετὰ τὸν διωγμὸ τῶν Ῥωμαίων. Δὲν εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα ; Φυσικὰ καὶ εἶναι τὸ ἴδιο πράγμα καὶ γι αὐτὸ οὶ μέχρι πρότινος φανατικοὶ ἀνθεβραῖοι ἔχουν γίνει κῶλος καὶ βρακί, συγγνώμη, κάποιο τρυφερὸ σημείο τοῦ σώματός τους καὶ ἐσώβρακον, μὲ τοὺς Ἱσραηλίτες παραμένοντας φανατικοὶ ἀντισημίτες κατὰ τῶν μουσουλμάνων. Οἱ δὲ τζιχαδιστὲς εἶναι βέβαια οἱ σιωνιστὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

  ReplyDelete
 27. Τέλος, αυτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ χωνέψει ὁ Ῥωμηὸς εἶναι ὅτι τὸν μεσαίωνα αὐτὸς εἶχε κατορθώσῃ μέσῳ τῆς ἐκκλησίας, δὲν πᾆ νὰ λέει ὁ Γιάννης ὅ,τι θέλει, νὰ μετατρέψῃ τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία σὲ ἑλληνικὸ βασίλειο στὴν περιοχὴ ποὺ λέγεται Ἑνδιάμεση ἀπὸ τὸν κάτοχο τοῦ μπλὸγκ καὶ τὸν κο Ῥωμηό. Γιὰ νὰ το κάνει αὐτὸ πέταξε τὸ ὅνομα Ἕλλην καὶ φόρεσε ῥωμαϊκὸ κράνος, καὶ ἔκανε πλέον τὸν σταυρό του ἀντί νὰ ἐπικαλεῖται τὸν Δία. Ὅμως τὰ ἔχασε τὰ σκῆπτρα, καὶ δὲν τἄχασε οὔτε ἐπειδὴ τοῦ τἄφαγαν οἱ Τοῦρκοι, οὔτε ἐπειδὴ ἦρθαν οἱ Φράγκοι καὶ τοῦ ἀλλάξανε τὰ μυαλὰ καὶ τοῦ φορέσανε περικεφαλαῖα μὲ ταβανόβουρτσα. Τἄχασε ἐπειδὴ τοῦρθε μιὰ θρησκεία ποὺ ἀδιαφορεῖ παντελῶς γιὰ τὸν Καίσαρα. Ὁ Ἕλληνας δηλαδὴ εἶναι αἱρετικός. Ἡ θρησκεία τῆς αὐτοκρατορίας εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορα, καὶ τὴν θρησκεία αὐτὴ οἱ Ἑβραῖοι τὴν σέβονται. Γιατί ; Διότι πάνω στὸ νόμισμα ποὺ χρησιμοποιοῦν στὶς συναλλαγές ὑπάρχει ἡ κεφαλὴ τοῦ Καίσαρος. Ἡ θέση τοῦ Ἕλληνος εἶναι εύαίσθητη, διοτι εἶναι ούσιαστικὰ αὐτὴ τῶν πρώτων χριστιανῶν, ΠΡΙΝ τὴν ἔξωση τῶν Ἑβραίων ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη. Τὸ μῖσος τοῦ Ἕλληνος κατὰ τοῦ Ἑβραίου εἶναι αὐτὸ τοῦ Ἕβραῖου ποὺ ἔγινε χριστιανός καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους πρώην συμπατριῶτες του. Δὲν εἶναι δηλαδὴ τὸ ἴδιο με τὸν άντισημιτισμὸ τῶν Φράγκων ποὺ θεωροῦν τὸν Ἑβραῖο σύμβολο τοῦ χαρατσιοῦ. Ὁ Ἑβραῖος γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι πάνω ἀπόλα ἐκεῖνος ποὺ δεν ἀναγνωρίζει τὴν θεότητα τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τὸ πράγμα τὸν τρελλαίνει. Τοῦ φαίνεται ἀσύλληπτο νὰ ὑπάρχει κάποιος ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸν θεό του.

  ReplyDelete
 28. Πρώτη συνάντηση πολιτικού αρχηγού με Τερέσσα Μέι, επίσημη βελτίωση των σχέσεων Αμερικής-Ισραήλ τα πρώτα βήματα του Τραμπ.Άριστα. Ο Ερντογάν ζήτησε συνάντηση, φυσικά ο δικός μας ο λέτσος κοιμάται όρθιος.
  Η υποκουλτούρα της ψευτοαριστεράς του Χόλυγουντ και της Ευρώπης έχει ξεσαλώσει κατά του νέου πανίσχυρου ηγέτη. Οι ανύπαρκτοι γερμανοί εξέφρασαν τις ανυσυχίες τους-λες και νοιάζεται ο λευκός οίκος για το τι λέει το γερμανικό πτώμα.
  Έτσι λοιπόν γίνεται η σοβαρή πολιτική που θα βάλει τα μάτια σε όλους τους νεοαριστερούς της ευρώπης-ισχυρότατος καπιταλισμός, αύξηση παραγωγής, αναβάθμιση στρατού, κλείσιμο συνόρων και πατριωτισμό με υγιέστατη έκφραση, όχι χρυσαυγίτικο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Χρυσαυγιτισμός αποτελεί μία παρωδία του ευγενεστάτου γεμάτου κύρος, Τρίτου Ράιχ.

   Και είναι λογικό διότι ενώ ο Φύρερ υπήρξε Ήρως, η Χ.Α. είναι μία ομάς μετριοτήτων. Είναι πατριώτες ναι, αλλά πέραν του πεζοδρομίου δυσκόλως φτάνουν.

   Παρόλα αυτά, όπως έχω ξαναπεί δεν είμαστε πιστοί στην Χ.Α. αλλά στις Ιδέες που αυτή ως φορεύς πρεσβεύει, δηλαδή τον Φασισμό και Εθνικοσοσιαλισμό.

   Η νέος Φασισμός δεν είναι βέβαια ατόφιος αλλά ντεμί.

   Εάν δεν γινόταν Αρμαγγεδδών οι υιοί μου θα ζούσαν υπό καθαρό Φασισμό και Εθνικοσοσιαλισμό όπως επίσης και υπό Θεοκρατία.

   Κρίμα να αργήσαμε εμείς οι Φασίστες τόσο. Δεν θα προλάβούμε να χαρούμε την Neuordnung μας.

   So ein Mist!

   Delete
 29. Πάει ἡ Ἑλλάδα.
  Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός της ἦταν πάντα, βέβαια, οἱ Ῥωμαῖοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι.

   Βιολογικώς ήσαν οι Ευρωπαίοι βάρβαροι κυρίως Γερμανικής και Κελτικής προελεύσεως.

   Πολιτικώς και πολιτισμικώς η μεγάλη οριενταλική επιρροή με κέντρο την Περσία.

   Οι Ρωμαίοι ήσαν και αυτοί Έλληνες.

   Delete
  2. Οἱ Ἕλληνες ἦσαν καὶ αὐτοὶ Ῥωμαῖοι.

   Delete
  3. Ορθόν.

   Όλοι οι αρχαίοι Πολιτισμοί αποτελούν δημιούργημα των Μεσογειακών με κοιτίδα την Αιγηίδα, το Αιγαιο Πέλαγος δηλαδή μετά την πλημμυρίδα, και των Ιρανικων με κέντρο την Περσία.

   Τα Γερμανικά Νορδικά φύλα ήσαν σε επίπεδο άκρως πρωτόγονο ενώ δεν γνώριζαν καν την...γεωργία!

   Delete
  4. Ρώμη και Ελλάδα αποτελούν Δημιουργήματα των Μεσογειακών.

   Αλλά η Ρώμη ως πολις υπήρξε...Ελληνική, κοίτα εδώ:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus

   ~A quote of Heraclides, of particular significance to historians, is his statement that fourth century B.C. Rome was a Greek city~

   Delete
 30. Η υποκουλτούρα της ψευτοαριστεράς του Χόλυγουντ ,Dr Pap,είναι καθόλα υποκινούμενη και ελεγχόμενη από το σιωνισμό .
  Στο ιερο ξύλο δεν εχεις καμμία τύχη αν δεν είσαι αριστερός,.ούστης,λεσβία ή Εβραίος.
  Αυτός είναι κι ο λόγος άλλωστε,που πιστεύω ότι ο Τραμπ δεν είναι σιωνιστής,ούτε τσιράκι της παγκοσμιοποίησης.
  Όπως λέγει ο σοφός λαός όμως,''άσπρος -ώλος μαύρος -ώλος,στο ποτάμι φαίνεται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προσωπικά δεν δέχομαι τον όρο "παγκοσμιοποίηση". Στην Αμερική, ως πραγματική καπιταλιστική Δημοκρατία υπάρχει πολυφωνία.Άλλα λέει η κυβέρνηση άλλα το FBI άλλα η CIA και άλλα το State Department. Έτσι κάπως θα λειτουργεί και η εκπληκτική οργάνωση του Σιωνισμού, που επιβάλεται να επηρεαστεί ο Ελληνισμός και να διαμορφώσει μία νέα φιλική εταιρεία, καθαρά σιωνιστικού τύπου.

   Delete
  2. Δηλαδή αμφιβάλλεις ότι υπάρχουν δυνάμεις που προωθούν την ομογενοποίηση των εθνών,σε έναν άχρωμο,αοσμο,ά-σχημο χυλό ;
   Ότι προσπαθούν κάποιοι να σβήσουν τα γράμματα απ'τις σελίδες της μνήμης μας και να γράψουν επάνω στο καθαρό πλέον χαρτί,τη νέα ''σωτήρια''κοινωνικοθρησκευτική πρόταση,ως μοναδική λύση διά την ευημερία των μαζών; Dr.PAP ,όταν βλέπεις ίχνη λύκου στο χιόνι,απο λύκο είναι όχι από γατάκι.
   Οσο για τον Ελληνισμό ως ιδεολογία ,πιστεύω πως από φιλέλληνες θα εξαπλωθεί (όχι από Ελληνες),ως άμυνα των σκεπτόμενων ανθρώπων έναντι του υπανθρωπισμού της νέας τάξης.
   Ο Ελληνισμός δεν είναι συνομωτική οργάνωση,Δρ.ΠΑΠ,για να αντιγράψει ούτε σιωνισμούς ουτε φιλικές εταιρείες.
   Ο Ελληνισμός είναι η μεγάλη πρόκληση για τον άνθρωπο.Η κλίμακα που θα τον ανεβάσει στο θείο.
   Ο Ελληνισμός δημιουργεί πεινασμένους αετούς,οχι χορτασμένα ποντίκια.

   Delete
  3. Ανώνυμε.
   I)Η Γαλλική έννοια του Έθνους-κράτους είναι καθαρά Γαλλική και δεν έχει σχέση με το Γένος των Ελλήνων.
   ΙΙ)Οι προηγούμενοι 2 παγκόσμιοι πόλεμοι (για εμένα είναι ένας τριακονταετής πόλεμος) έγιναν κυρίως από αυτοκρατορίες και όχι από Έθνη-Κράτη.
   Μεγάλη Βρετανία, Ρωσία/ΕΣΣΔ/Αυστροουγγαρία/Η.Π.Α. ήταν καθαρά πολυεθνικές αυτοκρατορίες.Ακόμα και Γαλλία/Γερμανία μπορούν να θεωρηθούν Αυτοκρατορίες (βέβαια του Χίτλερ στην πραγματικότητα, ούτε για 6 έτη). Συνεπώς δεν έκαναν τα Έθνη τους πολέμους αλλά οι αυτοκρατορίες.
   Τώρα, πάντα μία αυτοκρατορία είναι πολυεθνική, διότι μία μειοψηφάι που υπερέχει στρατιωτικά και ίσως πολιτισμικά αναλαμβάνει την εξουσία.
   Ανέκαθεν οι αυτοκρατορίες επιδίωκαν την ομοιογένεια, στο σημείο φυσικά που οφελεί την διακυβέρνηση του κράτους.
   Ο Σιωνισμός έδωσε πολιτική ενότητα στου Εβραίους όλου του κόσμου, με αποκορύφωμα τον μεγάλο Χέρτσλ. Θρησκευτική ενότητα είχαν ήδη.
   Η Ελλάδα αντιθέτως, δεν έχει θρησκευτική ενότητα διότι την μοιράζεται με άλλους λαούς-Ρώσους, Σέρβους, Βουλγάρους, Ρουμάνους, Γεωργιανούς, Αρμένιους. Δηλαδή καθυστερημένους πολιτισμικά.
   Γιαυτόν το λόγο χρειάζεται μία πολιτική ενότητα καθαρά σιωνιστικού τύπου, εάν θέλουμε να επιβιώσει ο Ελληνισμός.

   Delete
 31. Ἡ ὁμιλία τῆς ὀρκομωσίας τοῦ Τρὰμπ δὲν περιέχει κατα τὴν γνώμη μου κάτι τὸ ἔκδηλα φασιστικό. Γιατί - διότι ὁ Τρὰμπ λέει ὅτι στὸ κέντρο τῆς πολιτικῆς του θὰ βρίσκονται δύο κείμενα. Τὸ Σύνταγμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἡ Βίβλος (πράγμα ποὺ δὲν ἀποκλείει τὸν Ἑβραϊσμό). Φασισμὸ ἔχουμε νομίζω ὅταν τὸ ἔθνος θεωρεῖται σημαντικότερο ἀπὸ τὸν νόμο.

  Τὴν Ἀμερικὴ ὁ Τρὰμπ τὴν ταὐτίζει μὲ τὴν μεσαία τάξη. Θεωρεῖ καθῆκον του νὰ ὑπηρετήσει τὰ συμφέροντά της ἔναντι τῶν ἄλλων τάξεων καὶ ἔναντι τῶν μεσαίων τάξεων ποὺ δὲν διαθέτουν ἀμερικανικό διαβατήριο. Πρὸς τὸ παρόν οἱ ἐξαγγελίες του ἐξειδικεύουν τὴν ὑπηρεσία αὐτὴ 1) στὸν κατασκευαατικὸ τομέα (θὰ χτίσουμε δρόμους, γέφυρες, κ.λ,π) 2) θὰ φτιάχνουμε καὶ θὰ καταναλώνουμε ἀμερικανικὰ προϊόντα 3) δὲν θὰ μισθοδοτοῦμε ξένα μισθοφορικὰ στρατεύματα ἀλλὰ θὰ ἐνισχύουμε τὶς δικές μας ἔνοπλες δυνάμεις.

  Ἑχθρό του θεώρησε πρῶτον καὶ καλύτερο τὸν ISIS καὶ ἄλλον δὲν κατονόμασε. Δὲν μίλησε ἐπίσης γιὰ ἐργατικὰ ζητήματα καὶ γιὰ τὴν πρόνοια τὸ μόνο ποὺ εἶπε εἶναι ὅτι θὰ τὴν ἀντικατστήσῃ μὲ θέσεις ἐργασίας. Μίλησε ἐπίσης γιὰ συμμορίες καὶ συνάγει κανείς ὅτι πολλές θέσεις ἐργασίας θὰ ἀνοίξουν στὴν ἀστυνομία.

  Τί καταλαβαίνει κανείς ἀπὸ ὅλα αὐτά ; 1) Ὅτι ἡ Ἀμερικὴ θὰ ἀνακατευτεῖ προσεχῶς στὴν Μέση Ἀνατολὴ μὲ σαφὴ στόχο ἤ μᾶλλον σημαία τὸ ISIS. Σὲ αὐτὸ δὲ δείχνει νὰ διαφέρει ἐπισήμως ἀπὸ Τουρκία, Ῥωσσία, ἀκὸόμα καὶ PKK. 2) Ὄτι δὲν θὰ ἀκολουθήσῃ πολιτικὴ οὔτε πληθωρισμοῦ, ὅπως ὁ Ὀμπάμα, οὔτε χαμηλότοκου δανεισμοῦ τῶν μεσαίων στρωμάτων, οὔτε φορολόγησης τῶν πλουσίων (δὲν τὸν συμφέρει κιόλας) οὔτε πρὸς τὸ παρόν λέει ξεκάθαρα νομίζω ὅτι θὰ κάνει τὴν Ἀμερικὴ ποολεμικὴ βιομηχανία. Αὐτὸ ποὺ μένει εἶναι τὸ κλασσικὸ φιλελεύθερο σχῆμα, ὁ ἐργαζόμενος νὰ μετέχει στὰ κέρδη καὶ τὶς ζημίες τῆς ἐπιχείρησης.

  Στὰ δικά μας, τώρα. Τὸ σχῆμα αὐτὸ ἄν ἔχω δίκιο στὴν ἀναλυσή μου εἶναι τὸ σχῆμα τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Ἅν ταὐτιζόμεθα μὲ τὴν φιλικὴ Ἑταιρεία εἴμεθα μὲ τὸν Τράμπ, πάντα ἄν ἰσχύει ἡ παραπάνω ἀνάλυσή μου, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι δεχόμεθα τὴν ὑποκατάσταση τῆς λέξεως Ελλάς (χωρὶς δασεία, οἱ Φιλικοί δὲν καταλάβαιναν ἀπὸ τέτοια) ἀπὸ τὸ γράμμα Α.

  Ἅν δὲν ταὐτιζόμεθα μὲ τὴν Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ μὲ τὸ γράμμα Α, ἀλλὰ πιό πολὺ μᾶς νοιάζει τὸ Α καὶ τὸ Ω μαζί, διότι τὸ τέλος καθορίζει καὶ τὴν ἀρχή, δὲν βλέπω γιατὶ νὰ πανηγυρίζουμε ἤ γιατί νὰ διαδηλώνουμε κατὰ τοῦ κου Τράμπ. Ἑμεὶς δὲν ἔχουμε τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν Βίβλο ἀλλὰ δύο ἄλλα πράγματα. Τὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Ἡ μία εἶναι γραμμένη στὰ Ἑλληνικὰ τῆς ἐποχῆς της, ἡ ἄλλη εἶναι γραμμένη μὲ αἶμα. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐργατικὴ νομοθεσία.

  ReplyDelete
 32. Υγ. Μοὺ φαινεται ἀνεξήγητο τὸ μῖσος τῶν συμπολιτῶν μου καὶ συντοπιτῶν μου γιὰ τὶς εργατικές κατακτήσεις. Κατὰλαβαίνω ὅτι τρόπον τινὰ ἠ ἐργατικὴ νομοθεσία διαιωνίζει τὴν ἐργασία, καὶ ἄρα τὴν δουλεία ὡς ἐργασία, νόμιζα ὅμως ὅτι δὲν εἶναι τὸσο ἠθικὰ ἐξαχρειωμένοι ὥστε νὰ θέλουν δουλεία χωρίς ἐργασία ἀντί νὰ θέλουν μὴ δουλεία. Δυστυχῶς μοῦ φαίνεται ὅτι ἔχουν κολλήσει τὸ μικρόβιο τῆς ἀπελπισίας.

  ReplyDelete
 33. Ὑποθέτω ὅτι στὴν πρώτη ὁμιλία τοῦ Τράμπ τὴν τῆς ὀρκομωσίας, ἐξαφάνιση τοῦ Ἅισις σημαίνει, κουμάντο στὰ πετρέλαια θὰ κάνουμε ἐμείς. Ὅσο γιὰ τὴν Κίνα ἀνεφέρθη ἔμμεσα μόνο ἄν ἀνεφέρθη. Εἶναι αὐτὸ περί μεσαίας τάξεως. Ἡ Κίνα εἶναι τρόπον τινὰ τὸ τελευταῖο ἐργατικὸ κράτος στὸν κόσμο. Αὐτὸ στὶς περισσότερες ἀναλύσεις δὲν συνυπολογίζεται καθόλου - θεωρεῖται δηλ. ἡ σύγχρονη Κίνα κάτι σὰν Αὐτοκρατορία ποὺ ἐπεκτείνεται, πλέον, ἀντὶ νὰ μείνει συγκεντρωτικὴ σὰν τὴν Κινεζική, ἤ σὰν νὰ ἔχει νικήσει τὸν Μάο Τσὲ Τοὺνγκ ὁ Τσάνγκ Κἀι Σέκ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ Κωνσταντή,τον αφανισμό του άισις τον εκλαμβάνω ως συνεργασία με τη Ρωσία΄.

   Ομιλών για επαναπατρισμό επιχειρήσεων,βιομηχανιών κ.λ.π δεν εννοούσε μόνο απ την Κίνα.`
   Πάντως σε καμμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψουν οι Αμερικανοί ισχυρότερη (απ'οσο είναι ήδη) Κίνα,διότι τότε κινδυνεύει η κυριαρχία τους στον Ειρηνικό.

   Delete
  2. Λέει κατι ἐνδιαφέρον παραπάνω ὁ Κωνσταντινουπολίτης -ὅτι τὸ Ἱσραἠλ βαλλεται πανταχόθεν.

   Ἑρώτηση. Δὲν ὑπάρχει μιὰ σύνδεση Κίνας - Ἐμιράτων, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν μεσαιωνική ἐπικοινωνια διὰ Ἰνδικοῦ Ὡκεανοῦ Κίνας-Μεσογείου, ἔστω πρὶν τὴν Διώρυγα τοῦ Σουέζ ; Γιατὶ λέει ὁ Δελαστὶκ ὅτι ὁ Τράμπ θέλει νὰ μᾶς συνδέσει μὲ τὴν Αἵγυπτο καὶ τὸ Ἰσαήλ ;

   Delete
  3. Φυσικά και το πρόσεξα και παρότι ρώτησα τον Καθηγητή γιατί τώρα τόσο σφοδρή επίθεση δεν έλαβα απάντηση.

   Οφείλεται στον Κεφαλαιακό άξονα, Ε.Ε., παγκοσμιοποιητών-τραπεζων(Κλίντον, Ομπάμα, Σόρος) και Αραβικού κεφαλαίου λογικά.

   Εχθροί του Άξωνος αυτού είναι ο Τράμπ, ο Πούτιν, ο σύγχρονος Φασισμός, το Ιράν και το Ισραήλ ως Εθνοκράτος.

   Ειδάλλως αλλιώς δεν εξηγείται γιατί βάλθηκαν όλοι να φάνε το Ισραήλ τώρα. Λόγω προεδρίας Τράμπ προφανώς, καθώς γράφει και ο Καθηγητής στο άρθρο του επάνω. Συν του ότι ο Σόρος είναι ως γνήσιος Φιλελεύθερος κατά των κρατών, υπέρ του σουνιτικού Ισλάμ(Παλαιστίνη συμπεριλαμβάνεται εδώ λόγω Χαμάς) που είναι σύμμαχος των τραπεζων ενώ δρα ως όργανο πληθυσμιακής μεταβολής, και συνεπώς λόγω αντισημιτισμού και Φιλελευθερισμού κατά του Ισραήλ που ακολουθεί πολιτική Φασιστική και μπράβο του.

   Delete
  4. Διαβάζοντας την Ιστορία του μοναδικού σημερινού επιτυχημένου Ελληνικού κράτους, εκείνου της Κύπρου, αντιλαμβάνεται κανείς την παναρχαία σύνδεση μεταξύ Ελλάδος-Αιγύπτου-Συροπαλαιστίνης(σημερινό Ισραηλ).

   Να την βράσω την Ευρώπη εάν δεν ήτο Λευκή και κυρίως Ελληνικών και Χριστιανικών βάσεων.

   Κάτω η Ευρώπη λοιπόν όσο παραμένει Φιλελεύθερη.

   Ζήτω η Εθνικοσοσιαλιστική Ευρώπη!

   Το σπίτι μας όμως είναι, αρέσει δεν αρέσει, η Ανατολική Μεσόγειος και όχι η Ευρώπη, σπίτι Λατίνων και Γερμανών. Είμεθα στην ίδια όχθη με τους Ρώσους. Η Ρωσική Κιτσίκια Ενδιάμεση Περιοχή είναι η Ντουγκινική Ευρασία. Ο Καθηγητής μας έχει δείξει τον δρόμο, γεωπολιτικά.

   Delete
 34. Υγ. Αὺτὰ τὰ περὶ δαρβινισμοῦ, φυσικῆς ἐπιλογῆς, τὸ μεγάλο ψάρι τρώει τὸ μικρὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸ μεγάλο τὴν Σαρακοστὴ εἶναι σαδομαζοχισμὸς ἤ καλύτερα σφάξε με ἀγά μου νἁγιάσω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό λέγεται επιστήμη που έχει αποδειχθεί από την βιολογία και φυσικά από την ιστορία την ίδια.

   Delete
  2. Ὅχι. Λέγεται χρησιμοποιῶ τὴν παροιμία σὰν σύνθημα.

   Delete
  3. Θε-ω-ρί-α του Δαρβίνου. Δεν έχει αποδειχεθί, για αυτό και η επιστημονική έρευνα την αποδέχεται στο στάδιο της θεωρίας και όχι του τελικού πορίσματος. Αυτά, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και διότι κάποιοι γνωρίζουμε ότι δεν προερχόμαστε από πιθήκους και χιμπατζήδες.

   Delete
  4. Μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με την επιστήμη της Βιολογίας.

   Delete
  5. Όπως και ο σαδομαζοχισμός δηλαδή πολύ απλά η λατρεία της ερωτικής βίας, έτσι και η φυσική επιλογή έχει λόγο που λέγεται φυσική.

   Όπως δεν δύναται να υπάρξει σεξ δίχως βία, ζωή δίχως τα άκρως επιθετικά αρσενικά σπερματοζωάρια, έτσι ακριβώς και καθημερινά λαμβάνει χώρα η φυσική επιλογή, άλλος διακρίνεται συνεχώς όπου και να πάει ενώ άλλος από τα 6 του χρόνια αποτελεί ηλίθιο, βλάκα, και ρεμάλι.

   Deal with it.

   Delete
  6. Κωνσταντή είναι λίγες οι φορές που ο Κωνσταντινουπολίτης έχει τόσο δίκιο. Το να διαφωνείς με τν φυσική επιλογή είναι σαν να υποστηρίζεις ότι η γη δεν είναι σφαιρική, ενώ ήδη ο Αριστοτέλης το αναφέρει εδώ και 2300 χρόνια, και φυσικά ο Ερατοσθένης το απέδειξε.

   Delete
  7. Είναι πολλές οι φορές που ο ΚΠολίτης έχει τόσο δίκαιο.

   Είναι λίγες οι φορές που συγκλίνουν οι απόψεις του με τους αναρχο-φιλελεύθερους, σαν εσέ, οπότε και αναγνωρίζεις το "σωστό".

   Όταν δεν συμφωνούμε προφανώς και έχω "άδικο" για εσένα.

   Delete
  8. Ο ναρκισσισμός σου είναι φανερός αφού αυτοεπικυρώνεις ότι έχεις δίκιο και θαυμάζεις το τρίτο ράιχ που σκότωσε, σχεδόν αποκλειστικά, λευκούς.
   Αλλά η γενιά του youtube και του blog που να ασχοληθεί με πραγματική βιβλιογραφία;

   Delete
  9. Δεν έχεις διαβάσει ορθά τα λόγια μου Δόκτωρα.

   Ο πρώτος που μίλησε στο εδώ ιστολόγιο για το θανάσιμο λάθος του Χίτλερ δηλαδή τον αντισλαυισμό του, και όχι τον αντισημιτισμό διότι οι Εβραίοι τότε ήσαν διασκορπισμένοι πνιγμένοι στον αστισμό και αδύναμοι κανείς δεν τους υπελόγιζε, υπήρξα εγώ. Την θεση μου αυτή την υιοθέτησε πλήρως ο Καθηγητής στο τελευταίο του άρθρο όπως ολοφάνερο γίνεται παραπάνω, διότι μέχρι εχθές επέμενε μονάχα στον αντισημιτισμό.

   Το Ράιχ δεν σκότωσε Λευκούς επειδή ήσαν Λευκοί. Πόσο βλακώδη η λογική σου για εναν ~μορφωμένο~ ψυχολόγο με πολιτικές ανησυχίες. Σκότωσε μάζες που βάλθηκαν να πεθάνουν σαν ΗΛΙΘΙΟΙ για το Κεφάλαιο και τους Μπολσεβίκους. Για τον Διαφωτισμό εν ολίγοις, αν και Στάλιν και Δυτικοί παίξαν σε μεγιστη ισχύ το Εθνικό χαρτί(Οι Γερμανοί θα σας φάνε την γη) ενάντια στο Εθνικοσοσιαλιστικό Ιδεώδες ανώτερο αυτού του στενού Εθνοκρατικού. Έχω γράψει πάμπολλες φορές για την διαμάχη Εθνικισμού και Εθνικοσοσιαλισμού κατά τον Β'Παγκόσμιο Πολεμο αλλά ούτε σε αυτό έχεις δώσει βάση ως φαίνεται.

   Delete
  10. Συνεπώς δεν αυτοεπικυρώνομαι εγώ. Η πραγματικότης με επικυρώνει και δύναμαι κάλλιστα νανείμαι ναρκισσιτής διότι ουδείς στην ηλικία μου τόσων και τοσων Σοφων υπήρξε ότι εγώ σήμερα.

   Πλείστες φορές έχω θέσει επιχειρήματα εγω ένας 20χρονος νεανίας που άτομα της ηλικίας σου δεν δύναται να καταρρίψουν. Ήδη οι 3 απραγματοποίητες προϋποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο Φιλελευθερισμός σου μένουν αναπάντητες επάνω. Και θα μείνουν εσαεί όσο δεν δύνασαι να αντιληφθείς την καταδικασμένη νέκρωση της Ιδεολογίας σου η οποία αναποφεύκτως οδηγεί στην δικιά μου οπτική, ανωτέρα και της διδύμου Κομμουνιστικής, της καπιταλιστικής Λενινιστικής αιρέσεως που κάπως μπόρεσε ως έναν βαθμό να διορθώσει ο Φασίστας Στάλιν.

   Delete
  11. Προσπαθώ να στα εξηγησω όλα ακόμη και τον ρόλο σήμερα του κράτους σου εχω πει αλλά φοράς παρωπίδες. Είσαι φουλ φανατισμένος υπέρ κάθε τι Αγγλοσαξωνικού.

   Φοράς άσχημες παρωπίδες.

   Delete
 35. Περί νέας Φιλικῆς ἑταιρείας κ.λπ.
  Ὁ ἱστορικὸς Βασίλης Κρεμμυδᾶς ἐξηγεῖ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 21 σὰν ἀποτέλεσμα ἄμεσο μὲν τῆς ἀπότομης κρίσης κερδοφορίας τοῦ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου μετὰ τοὺς Ναπολεόντειους πολέμους, ποὺ ἦταν ἡ χρυσὴ ἐποχὴ γιὰ τὸ κεφάλαιο αὐτό, ἀπώτερο δὲ τῆς μερικῆς καπιταλοποίησης τῆς ἑλληνικῆς οικονομίας τοῦ 18ου αιῶνα.

  Οἱ αὐτουργοὶ τῆς πρώτης ἀνἀπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ καπιταλισμοῦ ἦταν οἱ εὐρωπαῖοι ἐμπορικοὶ πράκτορες ποὺ δροῦσαν μέσα στὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἔχοντας ἡ κάθε χῶρα χωριστὸ συμφωνητικὸ μὲ τὸν σουλτάνο (διομολογήσεις ;;). Ἡ ἐπί τόπου δράση τους ἔφερνε ὅμως μιὰ ἀλυσίδα οἰκονομική, παραγωγῶν, π.χ. σταφίδας, προμηθευτῶν (καὶ ξυλουργῶν, φουρναραίων) καὶ μαζῖ ὅλο καὶ περισσότερο ντόπιους μιμητές. Αὐτὴ ἡ ἐμπορικὴ καὶ ἐν μέρει παραγωγικὴ δραστηριότητα συνήθισε σιγὰ σιγὰ τοὺς ἕλληνες στὴν ἑταιρικὴ ὀργάνωση. Ὅπως βλέπετε, δὲν εἶναι μόνο ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀλλὰ καὶ ἡ συνεργασία συστατικὸ τοῦ καπιταλισμοῦ.

  ReplyDelete
 36. Σημ. Αὐτὸ ποὺ ὁ καπιταλισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ κάνει εἶναι νομὴ κτημάτων. Κι ὁ πιὸ ἀχαμνὸς βασιλιάς μπορεἶ νὰ σοῦ πῇ, αὐτὸ τὸ κτῆμα σοῦ τὸ παραχωρῶ ἐσένα καὶ τῶν ἀπογόνων σου. Ὁ καπιταλισμὸς μπορεῖ νὰ κάνει μόνο νομὴ κερδῶν. Γι αὐτὸ τὰ μοναστήρια ἐπιδεικνύουν κάτι χρυσόβουλα τῶν αὐτοκρατόρων τῆς Τραπεζοῦντος καὶ πιάνουν τόπο παρακαλῶ !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Οι τούρκοι μεγαλοτσιφλικάδες αποχωρόντας απ'τη Μακεδονία ,μετα την απελευθέρωσή της απ'τον Ελληνικό στρατό,επώλησαν για ένα κομμάτι ψωμί τους τίτλους ιδοκτησίας των τσιφλικιών τους σε Ελληνες και Εβραίους αετονύχηδες.
   Το γραικυλικό κράτος ανεγνώριζε πάντοτε ως έγκυρα τα τουρκικά έγγραφα ιδιοκτησίας,όταν αυτό εξυπηρετούσε τους κοτζαμπάσηδες,απόγονοι των οποίων εβρίσκοντο και εβρίσκονται στην κεντρική πολιτική σκηνη.

   Delete
  2. Δεν είναι ψεύτικα αυτά τα χρυσόβουλα, αληθινά είναι. Ναι όντως όσο και αν σας πονάει κάποτε οι άνθρωποι σέβονταν δεόντως την μοναχική ζωή και ήταν ύψιστη τιμή το να είσαι μοναχός. Και σιγά μην νικήσει μια δυτική αίρεση (καπιταλισμός) τα μοναστήρια. Στη Δύση πάντως στην Αγγλία τους τα ξήλωσε ο Ερρίκος ο Η΄. Για αυτό βλέπετε σήμερα αυτά τα μεσαιωνικά κάστρα και λέτε όλοι οι προοδευτικοί, α τι φοβερά πανεπιστήμια έχει η προοδευτική Δύση, τι τέλεια κτίρια, τι αισθητική. Υποκριτές. Ναι, ωραία είναι τα κτίρια, μόνο που αυτά τα πανεπιστήμια και τα κτίρια που βλέπετε και θαυμάζετε, είναι και αυτά χριστιανικά, κάποτε ήταν μοναστήρια των «σκοταδιστών» χριστιανών και τα μετατρέψατε σε οίκους ανοχής, σε μπορντέλα για να διδάσκετε ψευδοθεωρία του Δαρβίνου και lgbt studies και φυσικά για να βγάζετε άφθονα χρήματα (το βασικότερο, μην ξεχνιόμαστε καπιτάλες...). Αλλά μην περιμένετε να γίνει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Μην έχετε φρούδες ελπίδες. Ούτε φορολόγηση πρόκειται να υπάρχει, ούτε μετατροπή σε μπουρδέλα, πείτε στον Παπ, όπως έγινε στη Δύση,

   Ο Όθων το προσπάθησε και απέτυχε, διότι πολύ απλά είμαστε ορθόδοξοι και η παράδοσή μας είναι ο ησυχασμός και όχι ο σχολαστικισμός και οι αιρέσεις τύπου Δαρβίνου ή Μαρξ ή Χίτλερ. Για εμάς μεγαλύτερη αξία έχει το μοναστήρι παρά το πανεπιστήμιο. Το μοναστήρι είναι το πανεπιστήμιο της ζωής.

   Delete
  3. Κατάλαβες τώρα Κωνσταντή γιατί προτεσταντισμός και καπιταλισμός είναι ένα και το αυτό; Δεν κατάβαλες, αλλά λέμε και κάτι για να περνάει η ώρα. Ψάξε για τον Ερρίκο τον Η΄.

   Delete
  4. Παρότι κατά καιρούς τρολλάς και γενικά τρελλάρας,

   ο Ένοχος επάνω έχει απόλυτο δίκαιο για τα σύγχρονα Σόδομα που ονομάζονται "Ηνωμένο Βασίλειο".

   Δεν είναι τυχαίο ότι οι Φιλελέδες ως αρχι-μπαμπέσιδες είχαν και έχουν τεραστία επιτυχία ως προς την απο-Χριστιανοποίηση των κρατών τους εν σχέσει με τον Σοβιετικό κρατικό αθεϊσμό.

   Το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η μοναδική Χριστιανικώς μειοψηφούσα χώρα εν Ευρώπη.

   Ακολουθεί η Γαλλία και η Σκανδιναυία.

   Delete
  5. Τά μοναστήρια είναι και έτσι θα έπρεπε να λέγονται,λιποτακτήρια.
   Οι ''καλόγεροι'',μοναχοί,αντι να μείνουν και να βοηθήσουν κανένα μοναχικό γεροντάκι,κάποιον ανάπηρο,κάποιον που θέλει παρηγοριά,έναν άνθρωπο να μιλήσει,αντ'αυτού την κοπανάνε στην εξοχή,τον καθαρό αέρα,στην ραστώνη και την ανεμελιά του μοναστηριού.
   Θα μπορούσαν κάλλιστα να μονάσουν εντός της κοινωνίας,βοηθώντας τον συνάνθρωπο.
   Επειδή όμως δεν έχουν το σθένος να αγωνισθούν ούτε πνευματικά ούτε σωματικά,λιποτακτούν..
   Ο μοναχισμός ευθύνεται δια την λειψανδρία εις τα Βυζαντινά στρατεύματα με ότι αυτό συνεπάγετο...
   Λιποτάκτες του έθνους ,της κοινωνίας ,της οικογένειας.
   Τα λιποτακτήρια βέβαια,αποτελούν απότοκο της εν γένει ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ,ΑΝΤΙΗΡΩΙΚΗΣ,ΘΗΛΥΠΡΕΠΟΎΣ εκκλησιαστικής διδασκαλίας.

   Delete
  6. Ο Μοναχός και ο Πολεμιστής είναι δύο εκφάνσεις μίας μοναδικής πραγματικότητος.

   Την στιγμή που δεν συγχέονται οι ρόλοι των όπως στα Αλεβιδικά Γενιτσαρικά τάγματα και τα Ες-Ες καλό είναι να μένουν ατόφιοι, ο καθείς με τον άκρως συμπληρωματικό του ρόλο.

   Ο μέσος μέτριος δεν δύναται να κατανοήσει το μεγαλείο του Μοναχισμού και την διαλεκτική του Σπαρτιατική φύση οτι μεσω της απολύτου πειθαρχίας, υπακοής και υποταγής...ελευθερώνεσαι.

   Ο βίος του Μοναχού και του Οπλίτου είναι...πανομοιότυπος.

   Με μόνη διαφορά ότι ο πρώτος δρα ως δέκτης, παθητικά ενώ ο δεύτερος ως δράστης, ενεργητικά.

   Delete
  7. Βεροιέα με θλίβουν τα λόγια σου διότι έχεις παρανοήσει τον Μοναχισμό.

   Οι διάδοχοι των αρχαίων Διογενηδων και Στωικών είναι οι σημερινοί Μοναχοί μαζί με εκείνους της Ρωμανίας.

   Ο Χριστιανισμος της Ρωμανίας δεν υπήρξε θάνατος αλλά Ανάσταση του αρχαίοι Ελληνικού πνεύματος της Κλασσικής εποχής πριν την κατάρρευσή του κατά τους πρώτους μετά-Χριστών αιώνες.

   Από τον Οπλίτη και τον Διογενη φτάσαμε, μάλλον καταρρεύσαμε στους νεους της Σινδώνος, απόγονοι των οποίων αποτελούν πάσης φύσεως αστικές και μεγαλοαστικές νεολέρες του σήμερα.

   Να γιατί το Μέτωπο Νεολαίας Αντεπίθεση έχει Ιερό Σκοπό. Διότι κουτσά-στραβά τίθεται υπέρ του Οπλίτου και όχι του νέου της Σινδώνος.

   Delete
  8. Καταρχήν το Ράιχ σκότωσε μόνο λευκούς.Εκτός και αν η Αυστρία και η Πολωνία είναι αφρικανοί.Επιπλέον, οι μπολτσεβίκοι ήταν οι καλύτεροι συμμαχοί του.
   Είναι πολύ ενδιαφέρον που επιμένεις να βάζεις ταμπέλες φιλελεύθερου κτλ όταν επωφελήσε από την καπιταλιστική δημοκρατική ελβετία.Μάλλον έτσι έμαθες διότι όσο νεαρότερος τόσο δυνατότερο το αντίκτυπο του κοντινού περιβάλλοντος.
   Εντάξει φίλε μου, αφού θεωρείς τον Εφραίμ και το άγιο όρος απόγονο του Μάρκου Αυρηλίου και του Ποσειδωνίου, όπως και τον χριστιανισμό συνέχεια του Ελληνικού πνεύματος, τότε είναι δεδομένο ότι δεν έχεις διαβάσει τίποτα και κινητήρια δύναμή σου είναι η έκφραση των συναισθημάτων σου, όχι των συμπερασμάτων.
   Σου προτίνω να διαβάσεις πολύ παραπάνω και να θυμάσαι αυτό που είπε ο Γκαίτε:Ο Σοφός αλλάζει άποψη, ο βλάκας ποτέ.

   Delete
  9. Μα αναγκαστικά είναι συνέχεια ο Χριστιανισμός του Ελληνισμού. Αλλιώς στην ουσία παραδέχεστε ότι μετά τον 4ο αιώνα οι Έλληνες δεν υπάρχετε οριστικά.

   Για πες μας δρ. Παπ έναν στωικό φιλόσοφο του 4ου αιώνα μ.Χ. Πες μας κι έναν κυνικό ή έναν αριστοτελιστή φιλόσοφο του 4ου αιώνα. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ απλά. Όλα αυτά τα φιλοσοφικά ρεύματα αφομοιώθηκαν πλήρως από το Χριστιανισμό και την ανανεωτική - λυτρωτική διδασκαλία του. Ειδικά οι στωικοί και οι κυνικοί που οι διδασκαλίες τους και η κοσμοθεωρία τους ήταν εγγύτερες με του Χριστιανισμού. Ειδικά αν δεις την πορεία των τους στωικών θα το αντιληφθείς αυτό. 1ο αιώνα μ.Χ. Σενέκας, Επίκτητος, Μάκρος Αυρήλιος (160-180 μ.Χ.), ναι ωραία και μετά; Πάμε 3ο αιώνα. Πάμε 4ο. Πάμε 5ο. Σε ακούω. Τι έχεις από εκεί να μου δείξεις; Δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μόνο οι θεουργίες και οι μαγείες του Ιάμβλιχου και του Πρόκλου έμειναν και γενικά οι νεοπλατωνικές ασυναρτησίες (Ιουλιανός, Δαμάσκιος κλπ). Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια, καταλαβαίνω ότι τους Έλληνες σας πληγώνει πολύ, λογικό είναι, αλλά αποδεχτείτε την. Ο κόσμος αγκάλιασε την υγιή διδασκαλία της ορθόδοξης πίστης και πρακτικής.

   Delete
  10. Είναι αδύνατον ρε φίλε να έχεις διαβάσει έστω και λίγη στωική φιλοσοφία, ειδικά Επίκτητο, και να μην καταλαβαίνεις ότι ο στωικισμός εξαλείφθηκε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπήρχε πλέον λόγος να υπάρχει. Ήταν πολύ κοντά στον Χριστιανισμό, συν το γεγονός ότι ο Χριστιανισμός εξηγούσε κάποιες λεπτομέρειες (που κάνουν βεβαίως τη διαφορά και αλλάζουν τον ρου της ιστορίας) σαφώς καλύτερα. Όλοι οι άνθρωποι έγιναν χριστιανοί. Ο Χριστιανισμός για παράδειγμα δεν δεχόταν ειμαρμένη, ότι όλα είναι κανονισμένα από τις Μοίρες, αλλά θεία πρόνοια και ελευθερία βουλήσεως. Δε δεχόταν τον άνθρωπο έρμαιο των ιστορικών συνθηκών. Αυτό είναι πραγματική επανάσταση για την ιστορία της σκέψης. Αλλά που να τα συλλάβεις εσύ αυτά... Κινέζικα σου φαίνονται έχω την εντύπωση.

   Delete
  11. Ένα βιβλίο να διάβαζες:

   Ελληνισμός και Χριστιανισμός,

   θα έβλεπες τα πάμπολλα κοινά μεταξύ των αρχαίων Στωικών και λοιπων Φιλοσόφων της Κλασσικής εποχής και της πρώιμης Ελληνιστικής με τους Χριστιανούς Αγίους και Μοναχούς. Ουδεμία διαφορά έχει ένας αρχαίος Φιλόσοφος από έναν Μοναχό. Ο Διογένης υπήρξε ο πρώτος Μοναχος για την ακρίβεια βάσει του βίου του.

   Ακόμη και κατά τους καιρούς που το Ελληνικό πνεύμα είχε διαβρωθεί από σωρεία μαγειών και αποκρυφισμων όπως στους πρώτους μετά-Χριστώ αιώνες, τα κοινά σημεία Ερμητιστών, Νεοπλατωνιστών και πρωίμων Χριστιανών είναι πάμπολλα.

   Μεταξύ των δύο μας, ένας μονάχα επιμένει σαν τρελός φανατικά στον (Αναρχο)-Φιλελευθερισμό και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των πάντων μη-δυνάμενος κάν να καταλάβει τα λεγόμενα εκείνου στο ιστολόγιο του οποίου γράφει.

   Delete
  12. Όσο για τους Λευκούς κοίταξε την απάντησή μου επάνω.

   Οι 3 ανύπαρκτες προϋποθέσεις εν τώ μεταξύ πάνω στις οποίες βασίζεται ο Φιλελευθερισμός μένουν ακόμη αναπάντητες...

   Delete
 37. Κύριε Καθηγητά, γιατί έχετε παύσει τελευταία να ομιλείτε ξεκαθαρά περί της σατανικής προέλευσης της τεχνολογίας και της δυτικής επιστήμης; Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου από εσάς, διότι γνωρίζω καλά ότι το υποστηρίζετε. Ότι δηλαδή η τεχνολογία (αυτό που ζούμε σήμερα) και η επιστήμη στη Δύση έχουν σατανική προέλευση. Πείτε τα πράγματα με το όνομά τους επιτέλους. Εγώ πρέπει να σας τα λέω;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνῶ ἀπολύτως Ἰωάννη, γι'αὐτὸ ἄλλωστε καὶ ὑποστηρίζω τὸν Παμβομβιστή, στὸν ὁποῖο ἔχω ἀφιερώσει ὁλόκληρο κεφάλαιο στὸ βιβλίο μου "Περὴ Ἡρώων" (καὶ πολλὰ ἄλλα συγγράμματά μου). Ἴσως νὰ μὴ διαβάζῃς τὰ συγγράμματά μου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ιωάννη μιλάς με τον καθηγητη μέσα από την Σατανική τεχνολογία του σατανικού Cern και του σατανικου ιντερνετ

   Οπότε μας βολεύει ο σατανάς τον χρησιμοποιούμε ? Πάρε το μολυβάκι και το χαρτί του Θεού και γράψε εκεί και στείλε τα στον Καθηγητή με ταχυδρομείο!
   Επεισης και η σατανική δυτική επιστήμη σε κρατάει ζωντανό και δεν πεθαίνεις από αρρώστιες που πχ τα εμβόλια έχουν εξουδετερωσει !


   Αλλά εκεί,δεν δημιουργείς κάτι τα έχεις όλα έτοιμα και τα χρησιμοποιείς και τα κατηγορείς και απο πάνω λεγοντας τα σατανικα,δίχως να έχεις να δείξεις κατι καλυτερο σε αυτα τα πεδία !

   Delete
  3. Ποιος σού ΄πε ότι τα εμβόλια είναι δυτικά; Ό,τι θέλετε λέτε έδω μέσα, λόγω της αμορφωσιάς σας. Όταν στο «Βυζάντιο» είχαν εμβόλια στη Δύση τρώγανε ακόμα με τα χέρια.

   Το διαδίκτυο όντως είναι σατανικό, δεν διαφωνώ. Δεν θέλει πολύ μυαλό για να το καταλάβει κανείς αυτό.

   Delete
  4. Ο Σατανάς, το Κακό και οι Εωσφορικές εκφάνσεις της ανθρωπίνης Φύσεως είναι αναπόφευκτες και άκρως υπαρκτές.

   Το ζήτημα είναι να ωθήσουν την Δημιουργική Φύση του Ανθρώπου, δίχως να σκοτώσουν το ψυχικό του ήμισυ, συμβάλλοντας έτσι στην ανέλιξη προς το πάνω του Ανθρώπου.

   Η Τρίτη Ιδεολογία και δη η Εθνικοσοσιαλιστική, προσφέρει διαλεκτικής φύσεως σχέση μεταξύ του Εωσφόρου(τεχνολογία) και του Ιησού(Φύση). Ανθρωπότης δίχως τεχνολογία δεν υφίσταται και το ξέρουμε όλοι αυτό ασχέτως τί θα θέλαμε να ίσχυε. Ο Καθηγητής έχει πει ότι είναι Σατανικής φύσεως επειδή διέφυγε από τα χέρια και τον έλεγχο των Φιλοσόφων, μέσω της Αναγεννησεως και του θανάτου του Χριστιανισμού εν τή Δύσει, με αποκορύφωμα τον Διαφωτισμό.

   Όπως είχε πει και παλιότερα, Κινέζοι, Αρχαίοι Έλληνες αλλά και Ρωμηοί(έως το 1204μ.Χ.), ήσαν άσοι στην τεχνολογία αλλά υπό τον έλεγχο του Πνεύματος.

   Αναρτώ εδώ σχετικό μου σχόλιο:

   "Το παραπάνω κείμενο εκφράζει την Φασιστική διαλεκτική που όλοι οι Φασίστες ή Εθνικοσοσιαλιστές έχουμε.

   Από την μία αγαπάμε την Παράδοση, το Παρελθόν και το Τότε. Η απεικόνιση-προσωποποίηση-έκφραση των παραπάνω είναι για εμάς η Ύπαιθρος. Τάση καλλιτεχνική ο Ρομαντισμός.

   Από την άλλη αγαπούμε και τα σύγχρονα έργα του Ανθρώπου και ας είναι...λοξά. Βλέπουμε υλική πρόοδο την οποία θέλουμε να συνοδέψουμε με πνευματική πρόοδο, ενώ το άνοιγμα της πύλεως της Γνώσεως, με αρχή την...Πτώση από τον Παράδεισο χάριν του Όφεως ή Προμηθέος, αποτελεί επίσης στοιχείο θαυμασμού για την μοντέρνα πραγματικότητα από τον Φασισμό-Εθνικοσοσιαλισμό. Η οπτική αυτή ενσαρκώνεται στο άστυ, την μοντέρνα πόλη. Τάση δε καλλιτεχνική, ο Φουτουρισμός.

   Μία διαλεκτική σύνθεση δηλαδή μεταξύ νοοτροπίας μη-υλικής προόδου αλλά πνευματικής(Δεξιά Ατραπός, Χριστιανική όψη, Ύπαιθρος) και καθαρής Εωσφορικής της Αριστεράς Ατραπού για τους αποκρυφιστές.

   Είναι πράγματι ενδιαφέρον πώς, πριν κιόλας από την μοντέρνα έννοια της γραμμικής προόδου που δεν υπήρχε πριν τον Διαφωτισμό, το Ιαπωνικό κείμενο Χαγκακούρε εξέφραζε την άποψη αυτή, σε μία εποχή που κυριαρχούσε η Ύπαιθρος ενώ το άστυ ήτο ανύπαρκτο με την μοντέρνα έννοια του αστισμού."

   Delete
  5. Ο Στράσσερ ιδίως υπηρξε επικριτής του θριάμβου της μηχανής έναντι του Ανθρώπου, όπως νοούσε ακριβώς την κυριαρχία-ήδη από εποχής του!-της τεχνολογίας στις ζωές των ανθρώπων.

   Επίστευε ότι το Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα θα γύρναγε την πλάστιγγα αυτή υπέρ του Ανθρώπου, αναιρώντας έτσι την κυριαρχία της Λογικης και του ρασιοναλισμού που ήδη μετρούσε 200 χρόνια χονδρικά στην εποχή του(1792-1930).

   Και όντως πραγματοποιήθη το Όραμά του έως έναν βαθμό υπό τον Χίτλερ.

   Delete
  6. "Αλλά εκεί,δεν δημιουργείς κάτι τα έχεις όλα έτοιμα και τα χρησιμοποιείς και τα κατηγορείς και απο πάνω λεγοντας τα σατανικα,δίχως να έχεις να δείξεις κατι καλυτερο σε αυτα τα πεδία !
   "

   Η ανθρώπινη ύπαρξις δεν έχει ανάγκη τα πεδία αυτά.

   Ούτε playstation, ούτε ίντερνετ, ούτε την σωρεία της σημερινής αποχαυνωτικής καταναλώσεως τεχνολογικών προϊόντων.

   Όλα αυτά είναι, όπως και το χασίς που πάει σύννεφο στην νεολαία κάνοντας το μυαλό των νέων πουρέ, μέτρα καταστολής και ναρκώσεως μία κοινωνίας.

   Οι Σοβιετικοί πηγαίνανε με το όπλο και απετυχαν.

   Οι Φιλελεύθεροι πάνε με την...πιστωτική κάρτα και το barcode. Η επιτυχία τους, τεραστία.

   Delete
  7. Επίσης η συλλογιστική σου είναι τελείως λανθασμένη. Αν ακολουθήσουμε την συλλογιστική σου, οι αρχαίοι Έλληνες δεν δημιούργησαν κάτι δικό τους. Την γεωμετρία την πήραν από τους Αιγυπτίους, το σύστημα μέτρησης του χρόνου από τους Βαβυλωνίους, το αλφάβητο από τους Φοίνικες, την μαντική από τους Πέρσες, τους θεούς από τους Αιγυπτίους και πάει λέγοντας. Ε και τι σημαίνει αυτό; Ποια ήταν όμως η διαφορά των Ελλήνων με όλους αυτούς τους λαούς; Ότι οι Έλληνες τα χρησιμοποίησαν όλα αυτά με τον σωστό και υγιή τρόπο, για χάρη του ανθρώπου, όχι για χάρη αριθμών. Πήραν ένα αλφάβητο και με αυτό δημιούργησαν νοηματικά την καλύτερη γλώσσα του κόσμου για να μπορούν οι άνθρωποι να συνεννοούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μεταξύ τους. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την γεωμετρία, διότι όταν πλημμύριζε ο Νείλος, ήθελαν να γνωρίζουν μετά την παύση της πλημμύρας, ποιο οικόπεδο ανήκει στον καθένα, και έτσι έπρεπε να γνωρίζουν τα μέτρα του εδάφους.

   Οι Έλληνες όμως χρησιμοποίησαν την γεωμετρία για την πρόοδο του ανθρώπου. Ο Πυθαγόρας π.χ. εφηύρε το πυθαγόρειο θεώρημα, ή ο Πλάτων προχώρησε την φιλοσοφία, ή ο Αριστοτέλης την λογική, ο Ιπποκράτης την ιατρική. Αυτό είναι επιστήμη. Επιστήμη δεν είναι να λες ότι ο άνθρωπος είναι εξελιγμένος πίθηκος και χιμπατζής (έλα Χριστές και Παναγία…). Όλα αυτά τα έκαναν οι Έλληνες για χάρη των ανθρώπων, όχι για χάρη κάποιων αριθμών ή συμφεροντολογικά για να εξυπηρετήσουν πονηρούς σκοπούς ή για εκμετάλλευση των φτωχών υπέρ μιας ελίτ, όπως γίνεται σήμερα στη Δύση. Στη Δύση σήμερα όλες οι γνώσεις χρησιμοποιούνται για χάρη επίτευξης ορισμένων αριθμών, όχι για το καλό του ανθρώπου. Υπό αυτή την έννοια ο δυτικός πολιτισμός μόνο ελληνικός δεν είναι.

   Delete
  8. Ιωάννης: Και την γραφή επίσης, δεν την ανακάλυψαν οι Έλληνες, αλλά οι Σουμέριοι πολλές χιλιετίες πριν, όταν οι Έλληνες ακόμα δεν υπήρχαν στο χάρτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.

   Thebes: Μη μιλάς εσύ σκοταδιστή. Πίστευε στο Γιαχβέ και στους Εβραίους σου. Διάβασε πρώτα να δεις τον πλούτο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και μετά μίλα. (άσχετη απάντηση...)

   Ιωάννης: Μα ναι, η αρχαία ελληνική γραμματεία έχει πλούτο, διότι χρησιμοποίησε ένα αλφάβητο, το φοινικικό, που δημιούργησε μία τέλεια γλώσσα, την ελληνική, η οποία γλώσσα με τη σειρά της δημιούργησε αυτήν την γραμματεία που γνωρίζουμε σήμερα. Επίσης, αυτή η γραμματεία έχει πλούτο διότι οι Έλληνες χρησιμοποίησαν την γραφή καλύτερα από όλους τους άλλους λαούς, η οποία γραφή είχε με τη σειρά της είχε ανακαλυφθεί χιλιετίες πριν από τους Σουμέριους.

   Thebes: Δεν ξέρεις τι λες, όλα πάνω στον πλανήτη γη είναι ελληνικά και τα ανακάλυψαν οι Έλληνες. Ο θεός Απόλλων ανακάλυψε την γλώσσα και την τεχνολογία, την οποία παρέδωσε με τη σειρά του μέσω της καμπύλωσης του χρόνου στον Αρτέμη Σώρρα, για αυτό και ο Σώρρας θα μας σώσει με τα δισεκατομμύρια του θεού Απόλλωνος. Ο Χριστός ήταν Έλληνας και οι Εβραίοι είναι πεταμένοι και τιποτένιοι. Είσαι Εβραίος ως χριστιανός και όχι Έλλην όπως είμαστε όλοι εμείς οι άθεοι και οι επιστήμονες που πιστεύομε στην θεωρία της εξέλιξης. Πάψε να μας ταράζεις καθημερινά με τις εβραϊλες σου. (άσχετη απάντηση…)

   Ιωάννης: Εντάξει, Thebes, ό,τι πεις εσύ.

   Delete
  9. Αχ...Θεέ μου πόσες χαζομαρούλες είπε το στόμα αυτού του Ιωάννη ,σε ελάχιστες γραμμές !

   Πήγαινε να προσκυνήσεις τις κλαίουσες εικόνες σου σαν τους παγανιστές που προσκύναγαν τα αγάλματα ,τα ίδια χάλια είσθε !


   Σε όλο το παραλήρημα σου θα πω ένα,
   χαίρομαι που σε έκανα να νευριάσεις και να ασχοληθείς ,αλλελουλια τώρα πριν σε πιάσουν τα υπαρξιακά σου και αρχίσεις και κλαίς !

   Delete
  10. Τὰ χάλια τῶν παγανιστῶν ὦ Θηβαῖε ἄνδρα γένναῖε, ποὺ πίστευαν πὼς ἕνας παλαιστὴς ἀφοῦ σκότωσε, τὴν ὤρα τοῦ ἀγῶνος, ἕναν συμπαλαιστή του, κυνηγούμενος ἀπὸ τὸ πλῆθος, ἔριξε κάτω ἕνα σχολεῖο καὶ καταπλάκωσε τὰ παιδάκια, μπῆκε στὸ ναό, μπῆκε σὲ μιὰ κασέλα, ἀνοιξανε τὴν κασέλα, τῆ βρήκανε ἄδεια, ῥωτήσανε τὸ μαντεῖο, καὶ τοῦς εἶ[πε τὸ μαντεῖο νὰ κάνουν ἐκκλησία, ποὺ νὰ λατρεύουνε τὸν παλαιστή, εἶναι τοῦ Κωνσταντινουπολίτη ποὺ λατρεύει τὸ Χίτλερ. Εἶναι χάλια τοῦ Κωνσταντινουπολίτη γιὰ χάλια τοῦ ψεύτη στὴν ψυχή, ποὺ δὲν παραδέχεται τὶς λειτουργίες τῆς ψυχῆς ἀλλὰ τὸ παίζει χριστιανός, τὸ παίζει ὀρθολογιστής, ὑποδύεται τὸν μή ἠθοποιό ποὺ δὲν εἶναι ;

   Delete
  11. Εγώ όχι απλά παραδέχομαι τις λειτουργίες της Ψυχής αλλά τα Πιστεύω μου τις ενσαρκώνουν κιόλας!

   Και δεν είμαι ρασιοναλιστής-ορθολογιστής.

   Delete
 38. Γιαυτό ακριβώς πρέπει να υπερφορολογηθούν τα μοναστήρια και να μην λαμβάνουν κανένα μισθό ή σύνταξη.Να είναι κατά του πλούτου εάν είναι πραγματικοί χριστιανοί, όπως οι "απόστολοι" και οι "πατέρες" της Εκκλησίας.
  Ή μήπως είναι στην πλειοψηφία τους νευρωτικά "τεκνά" που μπαίνουν στα μοναστήρια..;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ,τα μοναστήρια μόνο τον Ησυχασμό δεν εξυπηρετούν (πέραν του ότι ειναι λάθος η θεωρία του ησυχασμού).

   Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μοναχοί ειναι άνθρωποι αποτυχημένοι,με οικογενειακά προβλήματα,κτλ κτλ που βρήκαν την εύκολη λύση του να αποσυρθούν και να επιβιώνουν στο τσάμπα και να κατηγορούν την κοινωνία που τους θρέφει !

   Με μοναστήρια και λοιπά ακόμα ζουλού θα μείνουμε !

   Delete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=aH9j5Or-S_0

   Αυτό θα πει πρόοδος ,και όχι η κακή τεχνολογία,

   Φορολογία μέχρι να πάψουν να υπάρχουν !

   Delete
  3. Πολύ σωστά τα λέγει ο Δόκτωρ Παπ.

   Μπράβο!

   Αντί να έχει την χρηματική εξουσία υπό τον ελεγχό της η θρησκευτική, ας γίνει το ανάποδο!

   Να μου ζήσεις Δόκτωρα. Τί Ιδέες τρομερές είναι αυτές! Τύφλα να'χει ο Μπισμαρικός Kulturkampf του 19ου αιώνος!

   Delete
 39. Παρακαλώ τον γενάρχη Τράμπ να τους βομβαρδίσει ανηλεώς!

  https://www.youtube.com/watch?v=VWX1SKncyOA

  ReplyDelete
 40. Ἡ ἐκκλησία - ὅπως καὶ τὰ μοσουλμανικὰ τάγματα - λειτουργοῦσε πρὸ τοῦ καπιταλισμοῦ σὰν ἕνα ταμεῖο προνοίας. Ὁ καπιταλισμὸς στὴν ἄγρια μορφή του - καὶ ὁ Τρὰμπ αὐτὸ περίπου εἶναι - ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν πρόνοια διότι λέει ὁ Θεὸς μᾶς ἔκανε παρτάκηδες.

  Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔκανε παρτάκηδες. Ἡ φύση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάνω ἀπόλα ἠ θέαση, ἡ θεωρία (homo spectator). Γι αὐτὸ δὲν στέκει οὔτε ἡ πάλη τῶν τάξεων ἐσαεί οὔτε τῶν εἰδῶν ἐσαεί. Ποιός διαπιστώνει τὴν ὕπαρξη τῶν τάξεων, τὼν ειδῶν, τοῦ συκωτιοῦ του, τοῦ θανάτου τοῦ συκωτιοῦ του ἀκόμα ; Αὐτὸς ποὺ τὴν διαπιστώνει, εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἡ τεχνολογία εἶναι τοῦ σατανᾶ ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι διασπᾷ τὸν ἄνθρωπο σὲ homo faber καὶ homo spectator. Ὁ διεσπασμένος αὐτὸς ἄνθρωπος εἶναι ἕνας ἠθοποιός.

  ReplyDelete
 41. Υγ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸ Βυζάντιο δὲν εἶχε ἀπότι φαίνεται θέατρο, ὁ Διαφωτισμὸς λάτρευε τὸ θέατρο (ἀκόμα καὶ ὁ νεοέλλην ἠθοποιός προηγήθηκε τοῦ νεοέλληνος επαναστάτου) καὶ ἡ Κίνα εἶχε μέχρι σχετικὰ πρόσφατα θέατρο ποὺ μᾶλλον μοιάζει τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας καὶ τραγῳδίας.

  Τὸ θέατρο τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶναι διδακτικὀ (μαθαίνει κανείς καλοὺς τρόπους καὶ καλὰ αἰσθήματα) τὸ ἀρχαῖο καὶ τὸ Κινεζικὸ ἡρωικο-θρησκευτικό, καὶ ἡ ἐκκλησία ἰσχυρίζεται πὼς δὲν εἶναι κἄν τελετή, δέν εἶναι δηλ. μιὰ ἐπαναλαμβανόμενη ἐθιμοτυπία, ἀλλὰ κάθε φορά τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρὸν στην ἐκκλησια καὶ δὲν εἶναι τὸ κοινό, τὸ πλήρωμα, ποὺ προκαλεῖ κάθοδο τοῦ πνεύματος, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα ποὺ φέρνει τὸ κοινό στὴν ἐκκλησία. Ἱσχυρίζεται δηλαδὴ ὁ χριστιανισμὸς ὅτι εἶναι τὸ αντίθετο τοῦ θεάτρου, ὅτι δὲν ὑπάρχει διάσπαση μεταξὺ πράξεως καὶ θεωρίας, ὅτι μόνο θεωρία ὑπάρχει καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ θέαση τοῦ θείου. Μέ ἄλλα λόγια - δὲν τίθεται θέμα τοῦ νὰ τρώει ὁ μεγάλος τὸν μικρό, διοτι ὑπάρχει μόνον ὀ Μεγάλος. Ὁ μικρός τρώει τὸν μικρότερο μόνον γιὰ νὰ προσπαθήσει νὰ δώσει ὀντότητα στὸν ἑαυτό του - ἡ βία εἶναι τρόπον τινά θέατρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντή,δεν είναι θεατρική παράσταση το εκκλησιαστικό τελετουργικό;
   Της κακιάς ώρας βέβαια,αλλά είναι.

   Delete
  2. Εἰλικρινά, δὲν ξέρω διότι σπανιώτατα έκκλησιαζόμουν !!!!
   Ἕνας ἱστορικὸς ποὺ ῥώτησα λέει -ἐ θέατρο εἶναι. Καὶ ὑπάρχουν ἀπὸ τὴν ἄλλη θεωρίες ὅτι τὸ τέμπλο λ.χ. εἶναι προερχόμενο ἀπὸ τὴν ῥωμαϊκὴ σκηνή. Στὶς τηλεοράσεις ὄταν βλέπω καὶ ἀκούω τοὺς παπάδες νὰ ψέλνουνε καὶ τοὺς ψάλτες μὲ τρομάζει ἀναλόγως τὴν περίπτωση μιὰ αὐτοκαταπίεση καμιά φορά ποὺ τὴν ἕχω ζήσει στὴν οικογένειά μου καὶ μὲ τρομάζει καὶ πάλι. Καὶ τὴ βλέπω καὶ στὸ κακό θέατρο - ἤ μᾶλλον ὄχι, κάνω λάθος.

   Ἁλλὰ θεωρητικά, βασικὰ αὐτὴ εἶναι ἡ πρόταση τοῦ διδακτορικοῦ μου που δὲν ΞΕΡΩ ἄν ἔχι ἐγκριθῆ ἤ ὄχι, ὁ χριστιανσμὸς αἰσθάνομαι ἀτεκμηρίωτα καὶ ὑποψιάζομαι δογματικὰ ἀρνεὶται τὴν ΜΙΜΗΣΗ διότι τὴν θεωρεῖ περισπασμὸ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἁποδέχεται λ.χ. τὴν ἀεργία, τὴν ἀνεργία, ἀκόμα καὶ τὴν ζητιανιά !!! ἀλλὰ ὄχι τὴν μίμηση. Διότι ὄταν μιμεῖσαι ἀπομακρύνεις τὴν ψυχή σου, ἤ μᾶλλον ΕΜΠΔΟΔΙΖΕΙΣ τὴν ψυχή σου νὰ φτασει στὸν Οεό, πρὸς τὸν οποῖο τείνει ἀπὸ μόνη της.

   Ὁ καλύτερος ὁρισμός τοῦ θεάτρου ποὺ ξέρω μέχρι στιγμῆς εἶναι ὁ ἑξῆς. Θέατρο εἶναι ὁ τόπος τῆς διάκρισης θεατοῦ απὸ θεατή. Ἅν ἡ ἐκκλησία ἐμπίπτει στὸν ὁρισμὸ αὐτὸ καὶ ἄν ὁ ὁρισμός αὐτὸς εἶναι σωστός, τότε ναὶ ἡ ἐκκλησια εἶναι θεάτρο.

   Delete
  3. Προφανώς εμπίπτει Κωνσταντή.Με μια μικρή παρέκκλιση απ' τον ορισμό,διότι στην εκκλησία ο θεατής υποδύεται τον ενάρετο πιστό(σταυροκοπήματα,γονυκλισίες,σοβαροφάνεια κ.λ.π).
   Οι αρχαίοι Αθηναίοι,το γνωρίζεις,επλήρωναν το λαο για να πάει στο Θέατρο.Η εκκλησία μισεί τη ΜΙΜΗΣΗ ΕΠΕΙΔΗ μισεί την αρχαία Ελλάδα.
   Αποδέχεται την ζητιανιά είπες,σωστά.Προσθέτω και την ελεημοσύνη.
   Δεν προτρέπει τους ανθρώπους να είναι γενναιόδωροι,αλλά ελεήμονες,διοτι το συνθετικό γενναίος παραπέμπει σε η΄ρωες,λέξη απειλητική της εξουσίας της.
   Πρόσεξες το όρο που χρησιμοποιεί για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις της;ΦΙΛΟΠΤΩΧΟς ,ετσι για να τιμωρείται ο αποδέκτης της βοήθειας και να μην ξεχνά πως πρωτίστως είναι φτωχός ,δευτερευόντως ανθρωπος.
   Αποδέχεται τον όρο αρχι-μανδρίτης(μαντρί),ποίμνιον ,αρχονταρίκι κ.λ.π.
   Από μωρό παιδί καταλάβαινα χωρίς την παραμικρή επιρροή από κάποιον ότι εκεί μέσα επαίζετο θέατρο και μάλιστα του παραλόγου.
   Το θέατρο σκιων αντίθετα ,το λάτρευα.

   Delete
  4. Τὸ θέατρο σκιῶν ὅπως κάθε καλό θέατρο δὲν ἔχει ὑπόκριση μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὁ Καραγκιοζοπαίκτης δὲν ὑποδύετι τὴν μεταμόρφωση ἀλλὰ εἷναι ὑποκριτής - δηλα. ἀποκρισάρης, ἀπαντᾶ!

   Delete
  5. Στο κακὸ θέατρο, ἠθοποιὸς καὶ κοινὸ ὑποδύονται - αὐτὸ εἶναι ἡ συστή λέξη μαλλον - τὸν εὐχαριστημένο καταναλωτή. Εἶναι σὰν νὰ εἶσαι Ταρτοῦφος.

   Delete
  6. Ὑπάρχουν κάποιοι διαφορετικοὶ ὅροι. Θέατρο, τελετή, ὑπόκριση, μίμηση, ὑπόδυση, μεταμόρφωση. Δουλειά της θεατρολογίας εἶναι ἡ ἀποσαφήνισή τους -- καὶ τὴν δουλειά τῆς θεατρολογίας δυστυχῶς τὴν φτλυνυνε στὸν τόπο μας καὶ ἀλλοῦ. Τὸ θέατρο ἀναφέρεται στὸν τόπο, καὶ μόνο συνεκδοχικά περιγράφει αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Μακρυγιάννης περιγράφοντας μιὰ μάχη - ἕβλεπες ἕνα θέατρο.

   Τὸ θέατρο βρίσκεται δηλδὴ ἀπὸ ἄποψη ὁρισμοῦ στὸ ἴδιο σημεῖο ποὺ βρισκόταν ἡ λέξη ποίηση ὅταν τὴν ἀνέπτυξε ὁ Ἀριστοτέλης. Εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ δύσκολα περιγράφεται ὀρθολογιστικά, κι ὁ μεγαλύτερος ὁρθολογιστὴς ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι βέβαια ὁ Ἀριστοτέλης, ἀν δὲν ἀπατῶμαι.

   Ὁ ΤΡΑΜΠ ἄν εἶναι ἠθοποιός, δὲν σημαίνει αὐτὸ ὅτι λέει ψέμματα. Προσοχή. ἌΝ ὁ ISIS χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν CIA καὶ ἡ CIA καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν Κίσινγκερ, τότε ὀ ἐναρκτήριος λόγος τοῦ Τρὰμο στρέφεται κατὰ τῆς CIA καὶ τοῦ Κίσσινγκερ, λέει μέλιστα ὅτι θὰ τοῦς ἐξαφανίση ἀπὸ προσώπου γῆς !!!!!!!

   Ὁ ΓΑΠ εἶναι μπρεχτικός ἠθοποιός. ΔΕΙΧΝΕΙ στὸν ἑλληνικό λαό τὸν ῥόλο ποὺ τὸν βάλαν νὰ παίξει. Ἁπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ εἶναι ἄλλου τύπου ἠθοποιός, ἀλλὰ ἴσως βρίσκετι στὸ ἴδιο μπουλοῦκι μὲ τὸν Τράμπ. Ἑκείνος ποὺ εἶναι κακός ἐνδεχομένως Στανισλαφσκικός ἠθοποιός εἶναι ὁ ἀπελθών Ὀμπάμιας. Αὐτὸς κάνει πὼς ΠΙΣΤΕΥΕΙ στὸν ῥόλο του. Ἑγὼ δὲν ἀπορρίπτω τὴν μέθοδο Στανισλάβσκι, ποὺ εἶχε υιοθετηθῇ ἀπὸ τὸ Χάλυγουντ, ἀλλὰ σιχαινομαι τὶς κακές ἐφαρμογές της καὶ δὴ στὴν Ἑλλάδα.

   Delete
  7. Σημ. Μιὰ καὶ συγκρίνουμε θέατρο καὶ ἐκκλησία, σοῦ μεταφέρω μέρος τοῦ σκεπτικοῦ μου τοῦ κατατεθειμένου στὴν πρότασή μου γιὰ διδακτορική διατριβή. Ἑρώτημα πρῶτο. Πήγαιναν οἱ Ἀθηναῖοι στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου στὴν νοτιοανατολικὴ πλαγιὰ τῆς Ἀκροπόλεως στὰ Μεγάλα Διονύσια από ὑποχρέωση ;;

   2) Εἶναι βασικὸ συστατικὸ τῆς χριστιανικῆς ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ (ὄχι λατρείας) ἡ ἀθέλητη παρουσία στὴν λειτουργία ;; Τὸ δεύτερο εἶναι ἐπαναδιατυπωμένο ὅπως τό γράφω. ΑΘΕΛΗΤΗ.

   3) Ἁπὸ τὴν ἀνάρτηση. Τὰ ΘΕΛΕΙ καὶ τὰ λέει αὐτὰ ποὺ εἶπε ὀ Τράμο στὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία του ἤ ΔΕΝ τὰ θέλει ; Απὸ αὐτὸ δὲν θὰ συνάγουμε ἄν εἶναι μεγάλος ἄνδρας σὰν τὸν ἀρχαῖο ἤρωα, τὸν παλαιστή ἤ τὸν Ἡρακλή ; Ἥ ὄχι ; Κι ἄμα τὰ θέλει καὶ τά λέει, ΔΕΝ εἶναι μεγάλος ἄνδρας ἀλλὰ Καραγκιόζης - ποὺ κι αὐτὸ εἶναι ἀπὸ τοὺς δυσκολότερους ῥόλους. Ὅλοι μποροῦν νὰ παίξουν τὸν ΜπαρμπαΓιῶργο. Τὸν Καραγκιόζη ὅμως ἀπὸ τὸυς συγχρόνους μόνο τὸν Βέγγο γνωρίζω νὰ τὸ κατάφερε.

   Delete
  8. Υγ. Ἡ μικρὴ παρέκκλιση ἀπὸ τὸν ὁρισμὸ ποὺ ἔδωσα εἶναι φαντάζομαι στὴν περιγραφή σας ὅτι ἡ διάκριση θεατοῦ ἀπὸ θεατὴ ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ πιστός γονατίζει γιὰ νὰ βεβαιωθῆ ὅτι τὸν βλέπουν νὰ κάνει πὼς πιστεύει. Τὰ λέω σωστά ; Ἅρα εἶναι ἕνας ἠθοποιός ποὺ τὴν ὤρα ποὺ παίζει ῥίχνει καὶ ἕνα μάτι νὰ δεῖ τί γίνται κάτω στὴν πλατεία. Ἅν δὲν ἀπατῶμαι, αὐτὸ τὸ δεύτερο μάτι εἶναι τὸ Παράδοξο μὲ τὸν Ἠθοποιό τοῦ Ντιντερό.

   Στὴν περίπτωση ποὺ αὐτὸ θἐλετε νὰ πεῖτε, περιορίζετε, ἀπὸ χωροταξικῆς ἀπόψεως, τὸ θέατρο στὴν ὀρχῆστρα, ἐκεὶ δηλαδὴ ποὺ γονατίζει τὸ παραχορήγημα ποὺ ὑποδύεται τὸν ἰκέτη στὸν πρόλογο τοῦ Οιδίποδο Τυράννου τοῦ Σοφοκλέους.

   Ἑρώτηση. Ὁ Ντόναλντ Τράμπ ὄταν ἐκφωνεῖ τὸν λόγο του, σὲ ποιό σημεῖο τοῦ θεάτρου βρίσκεται ; Ἑγὼ λέω στὸν Ἄμβωνα, καὶ τὸ ἀντίστοιχο τοῦ ἄμβωνος στὸ ἀρχαῖο θέατρο ποιό εἶναι ;

   Εἶναι, νομίζω, ὁ ἀπὸ μηχανῆς θεός. Μπορεῖ καὶ νὰ ἐμφανιζόταν στὸν ἐξώστη τῆς σκηνῆς. Χωρίς γερανό. Ἅλλος θὰ ἔλεγε, τὸ ἀντίστοιχο τοῦ Τρὰμπ εἶναι ἡ λεγόμενη παράβαση, αὐτὰ ποὺ βάζει ὁ Ἀριστιφανης νὰ λέει ὁ χορός του χωρίς μάσκες, ἐνδεχομένως, διὰ στόματος του καὶ τῶν ἠθοποιῶν του. Ὅχι. Δὲν νομίζω. ὁ Τράμπ εἶπε νομίζω αὐτὰ ποὺ εἶπε σὰν ἀπὸ μηχανῆς θεός.

   Delete
  9. Ο Ολοκληρώτικός Ηγετης αποτελεί εναν από μηχανής Θεό, στο απόλυτο χάος του κοινοβουλευτικού φιλελευθερισμού για το οποίο ευθύνονται οι μάζες ολοκληρωτικά και για το οποίο λύση αυτες δεν δύνανται να δώσουν μονάχα κλαίνε!

   Delete
  10. Εχεις δίκιο.Του πάει το ''από μηχανής θεός''.Μάλλον έτσι τον εξέλαβαν υποσυνείδητα οι Αμερικανοί.
   Πόσο δίκιο έχεις για τον Βέγγο.Χωρίς να είμαι ειδικός πιστεύω πως ήτο ανώτερος του Τσάπλιν.
   θεωρω΄ότι ήτο κατεξοχήν τραγικός ,παρά κωμικός .Όταν πέθανε είχα την αίσθηση ότι χάθηκε η γλύκα,η αθωώτητα,η ανιδιοτέλεια,το φιλότιμο απ΄'τον Ελληνικό μικρόκοσμο.
   Ο Αγιος του λα'ι'κου κινηματογράφου.
   Φέγγος θα έλεγα στα σκοτάδια της μεταπολεμικής Ελλάδος.

   Delete
  11. Χωρίς να κατέχω καλά το θέμα,θα έλεγα πως οι Αθηναίοι συμμετείχαν στις γιορτές αυτές,λόγω της αγάπης τους προς το θέατρο ,την τέχνη,την διασκέδαση,την κοινωνική επαφή.
   Ο θρησκευτικός χαρακτήρας των εορτων καθ΄αυτός ,δεν νομίζω ότι προσέλκυε τα πλήθη εκεί.
   Η αθέλητη παρουσία των πιστών στην εκκλησία ,νομίζω,είναι συστατικό όλων των ιουδαιογεννών θρησκειών,εφόσον η πομπώδης παρουσία των ''αρχόντων''εκεί,εκβιαστικά απαιτεί και την παρουσία του υπήκοου-υπακουου,εάν ο τελευταίος δεν θέλει να χάσει την ευνοια των πρώτων με ότι αυτό συνεπάγεται δια την προσωπικη και οικογενειακή του ευημερία.
   Ο Τραμπ νομίζω,ότι διεκδικεί μια θέση στην Ιστορία,υπο τον τίτλον του μεγάλου.ΜΕΓΑΣ ΤΡΑΜΠ.
   Την ΑΘΑΝΑΣΙΑ δηλαδή.

   Delete
  12. Νομίζω πὼς ἔχει δίκαιο ὁ Ἀνώνυμος γιὰ τὸν Τράμπ.Φυσικά, πρέπει νὰ περιμένουμε τὴν Ἱστορία, ἀλλὰ ὡς ἱστορικὸς, συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου "Περὶ Ἡρώων", τείνω ἤδη νὰ τὸν κατατάξω μεταξὺ τῶν ἡρώων. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  13. Ὅχι. Αὐτὸ ποὺ λὲς ἦταν παλιά κοινὸς τόπος, δηλ. ὅτι ἦταν ἡ φάση ποὺ μέτραγε, καὶ ὅτι ἡ θρησκεία παρεῖχε τὸ πλαίσιο μοναχά, ὅπως π.χ. σὲ ἕνα πανηγύρι σήμερα τοῦ ἁγιου τάδε.

   Πέρα ἀπο τὸ ὅτι δὲν κάνανε τὸν διαχωρισμό, ὅπως τὸν ἐπέβαλε ἀγότερα ἡ χριστιανική ἐκκλησία κυρίως σὲ τὰ μᾶς, μεταξὺ κοσμικοῦ καὶ ἱεροῦ, τὸν 5ο αἰῶνα τοὐλαχιστον πάντοτε προστάτης τῶν ἑορτῶν ἦταν ὁ Διόνυσος καῖ ἡ ἀνάπτυξη τῆς δραματικῆς τέχνης ποτὲ μὰ ποτὲ δὲν ἔκανε νὰ σβήσῃ αὐτὸ τὸ πράγμα. Ὑπάρχει μιὰ πολὺ ἁπλὴ ἀπόδειξη. Οἰ Βάκχες τοῦ Εὐριπίδη, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὶς τελευταῖες σωζόμενες τραγῳδίες, καὶ λίγο διαφέρει ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ μυστήριο ἤ moralité.

   Σἐ αὐτὸ ποὺ εἶπες παραπάνω ὅτι ἡ εκκλησία καταδίκασε τὴν μίμηση - ἐγὼ θὰ ἔλεγα τὴ μεταμφίεση - ὡς παγανιστική ὑπάρχει κάποια ἀλήθεια. Ἁλλὰ στὴν ἀρχαιότητα ἡ κοινωνικὴ ἔνταξη εἶναι κάπως βίαια, ἐνῷ νομίζω στὸν Χριστιανισμό πρέπει νὰ ἀφήνεται ἐλεύθερος ὁ πιστὸς νὰ ἀκολουθεῖ τὸν δρόμο του. Ἡ μεταμφίεση λοιπὸν ποὺ περιέχει βία -δὲς τοὺς τραβεστί - θεωρεῖται ὑπερβολικὰ κοινωνική διότι ἀπευθύνεται στὴν κοινότητα ἀναντίρρητα.

   Delete
  14. Ευχαριστώ δια την επιβράβευση κ.Καθηγητά.
   Κωνσταντή,για να γίνω πιο σαφης ,θεωρω ότι η αθέλητη παρουσία του υπηκοου στην λειτουργία,εντάσεται στα πλαίσια του καθωσπρεπισμού .
   Άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι το ''σύμπλεγμα της αγέλης'',ή ο''χαμαιλεοντισμος''ως τρόπος αυτοπροστασίας.
   Θέλω τη γνώμη σου...Βεροιεύς.

   Delete
 42. YΓ. Μπροστά στὴν διεστραμμένη "σοσιαλδημοκρατία¨ (στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μπουρζουαζία μὲ ἀριστοκρατικές ἀξιώσεις ἄν ὄχι ἀξιώσειας ἀθανασίας) ὁ Τρὰμπ εἶναι ἀρνάκι. Ἡ βία τῆς ψευτοοικολογίας καὶ τοῦ ψευτοανθρωπισμοῦ τῆς "σοσιαλδημοκρατίας" αὐτῆς εἶναι τὸ πνευματικὸ ἀντίστοιχο τοῦ Ναγκασάκι καὶ τῆς Χιροσίμα.

  ReplyDelete
 43. Αὐτὴ ἡ "σοσιαλδημοκρατία" ἑἶναι -νομίζω πὼς μπορῶ νὰ τοῦ δώσω πλέον ἕνα σχῆμα, ἔχω παιδευτῇ πάρα πολὺ γιὰ νὰ τὸ βρῶ - ἕνα εἶδος διεφθαρμένου κομμουνιστικοῦ κόμματος. Χρηματοδοτεῖται ΜΥΣΤΙΚΑ ἀπὸ τύπους σὰν τὸν Σόρος, ἀλλὰ ὅλοι οἱ διεφθαρμενοι ἐπενδυτές ἔχουν μπει στὸ παιχνίδι, καὶ νομίζω ὅτι χρησιμοποιοῦν τὸν ἴδιο μηχανισμὸ ποὺ διέβρωσε τὸ ΚΚΣΕ. Τιμὴ πρέπει νὰ δοθεῖ στὸν κο Κιτσίκη καὶ τοὺς κ.κ. Γιῶργο Δελατὶκ καὶ Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, ἴσως καὶ στὸν κο Σταῦρο Λυγερό, ποὺ ἀντιστάθηκαν δημοσίως σὲ αὐτην τὴν λέρα.

  Ἁποστολὴ αὐτοῦ τοῦ τεραστίου διεφθαρμένου κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἄν εἶναι τέτοιο, ἦταν εὐθύς ἐξαρχῆς ἡ διάλυση κάθε ἐργατικῆς διεκδίκησης μὲ τὴν οἰκειοποίηση τῶν ἐργατικῶν συνθημάτων καὶ τὴν ἐκτροπή τους πρὸς ψευδοκαλλιτεχνικὸ ἤ ψευτοδιανοουμενίστικο ἀντικείμενο. Στὴν πραγματικότητα, ἐπρόκειτο γιὰ τὸ κλασσσικό μαρξιστικὸ σχῆμα τῆς καταστροφῆς ἑνός μέρους τῆς ὑπεραξίας (κοινῶς ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) μὲ δραστηριότητες ποὺ στόχο ἔχουν τὴν σπατάλη, ὥστε ἡ παραχθείσα ἀξία νὰ μὴν διανεμηΘῇ καὶ νὰ μὴν προκαλέσει ἀνατροπὴ τοῦ συσχετισμοῦ κοινωνικῶν δυνάμεων.

  Κατανοητό ἔτσι ; Δηλ. Ὁ πλούσιος προτιμᾶ νὰ χάσει ἕνα μέρος τὼν χρημάτων του παρὰ νὰ τὰ μοιράσῃ, διότι ἄν τὰ μοιράσῃ θὰ εἶναι λιγότερο πλούσιος, ἐφόσον οἱ φτωχοί θὰ εἶναι λιγότερο φτωχοί.

  Ὅπως ἡ τραγῳδία ἦταν τὸ θεατρικὸ εἶδος τῆς ἀθ.δημοκατίας καὶ τὸ ἀστικὸ δράμα τῆς μπουρζουαζίας, τὸ θεατρικὸ εἶδος τῆς διεφθαρμένης σοσιαλδημοκρατίας εἶναι ἡ περφόρμανς. Τί εἶναι ἡ περφόρμανς ; Ἕνας συνδυασμὸς σοσιαλιστικοῦ ῥεαλισμοῦ (ὅπως καὶ ἡ διαφήμιση), ἀπλῆς σπατάλης (κανένα νόημα δὲν ἔχουν ὅλα αὐτά) καὶ προεπαναστατικοῦ θάτρου, ὅπου οἱ κοινωνικες τάξεις εἶναι διαχωρισμένες, καὶ τὸ θέαμα εἶναι πρόσχημα προκειμένου νὰ φαίνεται ὅτι ὁ ἀριστοκράτης βρίσκεται ἐπὶ σκηνῆς, δίπλα στοὺς ἠθοποιούς, ἐνῷ ὁ λαουτζίκος ἐπάνω στὸ "κοτέτσι". Ἑὰν τὰ χαρακτηριστικὰ κοινωνικῆς διαμαρτυρίας τοῦ Τρὰμπ ὑπερισχύσουν (πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἀμφιβάλλω) τοῦ καθαρόαιμου μασωνισμοῦ του, τότε αὐτὴ ἡ ἀδίστακτη παγκόσμια συμμορία (διότι πρόκειται γιὰ ἀσύλληπτους λεχρίτες) δὲν τὄχει σὲ τίποτα νὰ τὸν δολοφονήσῃ, ἤ, ἀκόμα χειρότερα, νὰ τὸν σπρώξῃ σὲ πόλεμο γιὰ νὰ τὸν δολοφονήσῃ. Ἑγὼ δὲν εἶμαι φίλος τοῦ πνεύματος ποὺ κινεῖ αὐτοὺς τοὺς ἀλῆτες. Καὶ ἐπιμένω, τοῦ πνεύματος, ὄχι τῶν ἰδίων.

  ReplyDelete
 44. Ἅν συνδυάσουμε τὴν ἀναρτηση, τὰ σχόλια καὶ τἰς ἐπιμέρους σκέψεις μας, ἰδίως δὲ τὴν γενικὴ θεώρηση τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου, προκύπτει ἡ ὑποψία ὅτι ὁ Τρὰμπ κινεῖται σὲ μεγάλο βαθμὸ μὲ ἑβραϊκὰ κεφάλαια, ἑνῷ αὐτὰ τοῦ Σόρος καὶ Σία δὲν προέρχονται μόνο ἀπὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ὑπεραξία τῆς ἐργασίας τῶν πρώην καὶ νῦν σοσιαλιστικῶν χωρῶν. Ὑπεραξία εἶναι μὲ βάση τὴν μαρξιστικὴ θεωρία ἡ ἐργασία, ὁ κόπος τοῦ ἐργαζόμενου, ποὺ ἔχει μεταβληθῇ σὲ ἀνταλλακτική ἤ μᾶλλον ἀνταλλάξιμη ἀξία διὰ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος. Δηλαδή, τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ἀναγνωρίζει τὸ τάδε πράγμα ὡς προϊόν, ἄρα ῳς ἀνταλλάξιμη ἀξία, καὶ ΕΚΔΙΔΕΙ χρῆμα μὲ βάση τὴν αὔξηση τοῦ συνολικοῦ προϊόντος. Αὐτὸς ἀκριβῶς εἶναι ὁ μηχανισμὸς ὑποκατάστασης τῆς μοναρχίας ἀπὸ τὴν ἀστικὴ τάξη. Δηλαδή, ἐνῷ ὁ βασιλιάς κόβει χρῆμα μὲ βάση τὰ κτήματά του, κινητά, ἀκίνητα ΚΑΙ ἀνθρώπινα, ὁ καπιταλιστὴς ἐπιχειρεῖ νὰ ἐκδώσει χρῆμα μὲ βάση τὴν ἐπάρκεια ἀγαθῶν σὲ κυκλοφορία. Ἡ στρατηγικὴ τῆς Κίνας εἶναι νὰ ἀφήνει ἀγαθὰ σὲ κυκλοφορία κρατῶντας διὰ τοῦ ΚΚΚ τὴν πάλαι ποτὲ μοναρχική νομὴ καὶ τὸ βασιλικό θησαυροφυλάκιο ἀλώβητο, μὲ ἄλλα λόγια παίζει σὲ δύο ταμπλῶ. Ἅν ἰσχύει αὐτὸ τὸ τελευταῖο, εἶναι προφανές ὅτι τὰ κοράκια αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ θησαυροφυλάκιο ἔχουνε βάλῃ στὸ μάτι. Παρόμοια τακτικὴ μὲ τὴν Κίνα ἀκολουθεῖ ἡ Γερμανία.

  ReplyDelete
 45. ...Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κινδυνεύουμε νὰ δοῦμε μαζικὲς ἐκκαθαρίσεις στὸ ΚΚΚ. Γι αὐτὸ μὴν χαίρεστε γιὰ τὴν ἦττα τῆς σοσιαλδημοκρατίας τοῦ λαδώματος ἄν ἀγαπᾶτε τὴν ἀνθρώπινη ζωή.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπονοώντας ότι ο θάνατος είναι το αντίθετο της ανθρωπίνης ζωής.

   Ο Θάνατος είναι που δίδει νόημα στην ανθρώπινη ζωή.

   Delete
  2. Δὲς παρακάτω. Τί λέει ο Γιάννης. Δηλαδὴ μόνο μὲ τὸν θάνατο λές ἐσὺ ἐμφανίζεται τὸ Ἀγαθό, αὐτὸ ποὺ θές.
   Αὐτὴ εἶναι η οὐσία τῆς ἡσυχαστικῆς διαμάχης. Μπράβο σου ῥε Γιάννη. Δηλαδὴ λέγανε τῶν ἡσυχαστων, ῥε δὲν μπορεῖτε νὰ φτάσετε τὸν Θεό. Εἶστε κομπογιαννῖτες καὶ μοναχοὶ ποὺ θένε νὰ τὰ παίρνουνε.

   Εἶναι σὰν τὴν ἀσύλληπτη αθλιότητα τοῦ Φρόυντ, ποὺ λέει ὅτι πρέπει σὰν ἐνήλικας νὰ ἔχεις πάντα μέτρια δυστυχία. Αὐτὴ ἡ μέτρια δυστυχία εἶναι ὁ Σατανᾶς.

   Delete
  3. "Δηλαδὴ λέγανε τῶν ἡσυχαστων, ῥε δὲν μπορεῖτε νὰ φτάσετε τὸν Θεό. Εἶστε κομπογιαννῖτες καὶ μοναχοὶ ποὺ θένε νὰ τὰ παίρνουνε".

   Αυτό λέγανε ναι. Ότι με τον Θεό δεν μπορείς να ενωθείς. Δεν μπορείς να φτάσεις λέγανε στη θέωση μέσω της ησυχίας και της προσευχής, αλλά μέσω της λογικής και των συλλογισμών. Δηλαδή φτάνουμε στην θέωση σαν αυτό που κάνουμε τώρα εμείς και διαλεγόμαστε. Είναι δυνατόν;

   Αυτά είναι λεπτά θέματα. Δεν μπορώ να έχω απαίτηση από κάποιον που δεν καταλαβαίνει, να τα καταλάβει. Και η Εκκλησία ακόμα στην αρχή καταδίκασε τον Παλαμά. Μετά όμως όταν τα βάλανε κάτω κατάλαβαν το λάθος τους. Η αγιότητα δεν κρύβεται.

   Delete
  4. Αὐτὸ διαπραγατεύομαι μὲ τὴν πρότασήμου γιὰ διδακτορικό !!!!

   Delete
 46. Τὸ σχέδιο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ ἑξῆς. Ὁ Τρὰμπ δίνει τὸ πράσινο φῶς στοὺς σκληροπυρηνικοῦς τοῦ ΚΚΚ νὰ ἐκκαθαρίσουν τὸ κόμμα ἀπὸ τὰ μικροασικὰ ἀγκάθια ποὺ δυσκολεύουν τὴν δύσκολη ἀνἀβαση πρὸς τὸν σοσιαλισμό. Κάτι τέτοιο ἴσως -σενάριο -εἶχε γίνει μεταξὺ Χίτλερ καὶ Στάλιν πρὶν τὶς δίκες τῆς Μόσχας. Ὅσο ἐσείς θὰ κανονίζετε τοὺς ἐσωερικοὺς λογαριασμούς σας, ἐγὼ δὲν θὰ σᾶς ἐπιτεθῶ. Αὐτὸ θα σἠμαινε ἀλλαγὴ πλεύσης στὸ ΚΚΚ, καὶ ἀνατροπὴ τῆς συμφωνίας ὕστερου Μάο καὶ Νίξον, μὲ ὑπ.ἐξωτερικῶν ἄν δὲν ἀπατῶμαι τὸν Κίσσινγκερ. Τί ἔγινε τότε. Μὲ τὴν πετρελαϊκὴ κρίση, ἡ Ἀμερική συνῆψε σχέσεις μὲ τὴν Κίνα. Ἡ Κίνα συμφώνησε ἕνα μέρος τῆς παραγωγῆς της νὰ τὴν διοχετεύει στὸ διεθνές ἐμπόριο, ἔχοντας σὰν διέξοδο τὸ ἐλέυθερο Χονγκ-Κονγκ, καὶ πάλι ἄν δὲν ἀπατῶμαι. Πῆρε μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀνταλλάγματα. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συμφωνία Κίνας-ΗΠΑ εἶναι τὸ ἔδαφος πάνω στὸ ὁποῖο ἀναπτύχθηκε ἡ Ὑπερεθνικὴ Ἐλίτ τοῦ Τάκη τοῦ Φωτόπουλου.

  Ἁκούγεται βλ. τὴν τελευταία συνέντευξη τοὺ Π.Παπακωνσταντίνου στὸ Κρήτη FM ὅτι ὁ κος Κίσσινγκερ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὸν κο Τρὰμπ στὰ ἐξωτερικά. Ὅμως, ἄν ἔχουμε μεταξὺ Κίσσινγκερ καὶ Τρὰμπ τὸ φαινόμενο Γκιουλέν-Ἑρντογάν, ὁ Τράμπ αὐτονομούμενος απὸ τὸν Κίσσινγκερ διαλύει τὴν συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας ὄχι μὲ πυρηνικό πόλεμο, τοὐλάχιστον σὲ πρώτη φάση, ἀλλὰ προκαλώντας ἐσωτερικό μακελειό στὴν ἴδια τὴν Κίνα - μιὰ δεύτερη πολιτιστικὴ ἐπανάσταση, τρόπον τινά, ἀλλὰ σταλινικοῦ τύπου.

  Ἑ αὐτὸ ἴσως περιμένει ὁ συμπαθέστατος κος Λαπαβίτσας καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἴσως καὶ ἄλλοι μὲ παρόμοιο τρόπο σκέψης. Δηλαδὴ νὰ πεταχτεῖ τὸ σύνθημα ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῶν διεθνῶν συναλλαγῶν εἶναι παράνομο καὶ νὰ τεθοῦν ξαφνικὰ ἐκτός νόμου οἱ οφ-σόρ ἑταιρείες, τὸ εὐρὼ σὰν ἀλωμένο ἀπὸ τὴν Γκόλντμαν Ζάκς, καὶ γενικὰ ἕνα παγκόσμιο κυνῆγι κατὰ τῶν διεφθαρμένων τραπεζιτῶν, τῶν ἐμιγκρέ κ.λπ. κ.λπ. Ἁποτέλεσμα - βίαιη ἀλλαγὴ ἤ μᾶλλον βίαιη ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὰ νόμισματα καὶ τότε ὀ κος Λαπαβίτσας ἔχει ἐπειτέλους τὰ ἐργαλεία ἄσκησης οἰκονομικῆς πολιτικῆς ποὺ τοῦ λείπουν σήμερα.

  ReplyDelete
 47. Προς Βεροιέα,

  Πρώτον, δεν σταύρωσε ο Αβραάμ τον Χριστό. Τι άλλη ανοησία θα σκαρφιστείς; Δεύτερον, ο Αβραάμ ήταν Χαλδαίος στην καταγωγή και όχι Εβραίους.

  Τι εννοείς ότι οι της Καινής αποδέχονται τους της Παλαιάς; Δεν καταλαβαίνω. Ο ίδιος Θεός αποκαλύφθηκε στις δύο Διαθήκες μέσα σε μια πορεία ιστορικής συνέχειας με μεταβολές και σκαμπανεβάσματα. Δεν πρόκειται για φυλετικό ζήτημα αγαπητέ. Δεν είμαστε ναζί εδώ να μετράμε ποια φυλή είναι καλύτερη και ποιο χρώμα είναι καλύτερο. Οι Εβραίοι έπαψαν να διατηρούν την πιστότητά τους στους όρους της Διαθήκης και απέτυχαν. Είναι τόσο απλό το θέμα. Για αυτό λέει ο Ιησούς ότι η βασιλεία του θα μεταφερθεί σε νέο έθνος. Όσο μένεις πιστός στους όρους της Διαθήκης, τόσο ο Θεός δεν σε εγκαταλείπει και σε προστατεύει.

  Ο Σωκράτης τώρα, προσπάθησε με τον νου να προσεγγίσει το Θεό και εν μέρει τα κατάφερε. Αυτό είναι το σπουδαίο της υπόθεσης. Ενώ δηλαδή δεν είχε εμπειρία της θείας αποκάλυψης, έθεσε τον νου του στη σωστή κατεύθυνση για να γνωρίσει τον Θεό.

  Εσύ ως Έλλην τι σχέση έχεις; Πολύ καλή ερώτηση. Έχεις σχέση, υπό τον έννοια ότι αυτή τη στιγμή η χώρα σου κάνει μια τιτάνια προσπάθεια, που εκ πρώτης όψεως στην επιφάνεια των γεγονότων δεν φαίνεται, να παραμείνει το υγιές προπύργιο του Θεού κατά των σατατικών δυνάμεων του κόσμου. Μπορεί εσύ να μην καταλαβαίνεις τι σου γίνεται από αυτά που θα σου εξηγήσω τώρα, αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να καταλάβεις όσο μπορείς.

  Όταν ο καθηγητής λέει ότι η Δύση εξαπλώνει την κυριαρχία της σε όλο τον πλανήτη αυτό εννοεί. Στην Ελλάδα επειδή έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν μπορούν να το πετύχουν πνευματικά, διότι την ορθοδοξία δεν την ρίχνει κανείς, και δεν την έριξε ποτέ κανείς, προσπαθούν να το πετύχουν οικονομικά και τεχνολογικά. Πρέπει να είσαι χαζός για να μην το βλέπεις αυτό. Ειδικά τα τελευταία έτη παιδιά βγάζει μάτι αυτό το πράγμα. Και βλέπεις ότι και πάλι δεν τους βγαίνει το κόλπο. Δεν μπορούν να δυτικοποιήσουν ούτε την οικονομία, ούτε το κράτος, ούτε τις αντιλήψεις των ανθρώπων. Σε ένα βαθμό το έχουν πετύχει, αλλά σε καμία περίπτωση στο σημείο που αυτοί επιθυμούν ώστε να σβήσουν ολοκληρωτικά την παράδοση από το μυαλό των ανθρώπων. Και φυσικά ούτε την Εκκλησία δυτικοποίησαν. Η παράδοση του Ησυχασμού τους κάνει να αγρίζουν, να βγάζουν σπυράκια και να μένουν καραφλοί. Όλα αυτά έχουν μια μακρά προϊστορία και δεν δημιουργήθηκαν ξαφνικά, ούτε τώρα, και δεν μπορώ να στα εξηγήσω όλα τώρα. Ένας διαβασμένος όμως μπορεί νομίζω να καταλάβει αυτά που λέω. Οι Δυτικοί εκεί που τρελάθηκαν τελείως και άρχισαν να φέρονται απροκάλυπτα εχθρικά προς εμάς, ήταν ειδικά μετά τον 14ο αιώνα, μετά τα απανωτά χαστούκια που δέχτηκαν στην κοσμοθεωρία τους από τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Από τότε θέλουν να πείσουν όλον τον κόσμο (και τον ίδιο τους τον εαυτό μαζί) ότι το μοντέλο τους, του ψυχρού ορθολογισμού μαζί με ό,τι αυτό συνεπάγεται (δυτικοποίηση της οικονομίας, τεχνολογία, καπιταλισμός, ψυχρότητα στις σχέσεις, κατάθλιψη, ψέματα, άγχος), είναι το σωστό και το αληθινό και το ΜΟΝΟ υπαρκτό. Γνωρίζουν καλά ποιους και τι πρέπει να χτυπήσουν. Για αυτούς τους λόγους που σου αναφέρω τώρα εγώ υποστηρίζω Σύριζα. Ο Σύριζα χωρίς να το αντιλαμβάνεται εκπροσωπεί πολύ περισσότερο από τα άλλα κόμματα την παράδοση του τόπου κι ας λέει ότι είναι άθεος. Η Ν.Δ. για παράδειγμα εκπροσωπεί την πλήρη δυτικοποίηση του τόπου.

  Εσύ λοιπόν ως Έλλην οφείλεις να κατανοήσεις από που προέρχεσαι ι-στό-ρι-κά και ποιο είναι το δικό σου πρότυπο ζωής. Αυτή είναι η σχέση σου με αυτά τα πράγματα.

  ReplyDelete
  Replies

  1. Ειλικρινά πιστεύεις ότι απέμειναν Χριστιανοί επάνω στη γή;
   Χριστιανοφανείς πολλοί.
   Το 99% των Χριστιανοφανών αγνοεί τη διδασκαλία του Χριστού.
   Η επίσκεψίς των εις την εκκλησία αποτελεί κοινωνική τυπική συνήθεια ,ανευ πνευματικού περιεχομένου.
   Ιστορικά κατεννόησα ότι ο καημένος ο Χριστούλης μου ,δεν εσταυρώθη μόνον άπαξ.
   Η απήχηση της διδασκαλίας του στους λαούς,εχρησιμοποιήθη απ'τους αυτοκράτορες και το θρησκευτικό ιερατείο,ως εργαλείο άσκησης εξουσίας.
   Εκτοτε ο Χριστός εσταυρώνετο ,όποτε τα συμφέροντα της εξουσίας το απαιτούσαν.
   Καμμία απ τις γνωστές ''χριστιανικές''εκκλησίες,εχει οτιδήποτε χριστιανικό μέσα της.
   ΥΠΟΚΡΙΤΕς ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΦΑΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΚΑΠΗΛΟΙ.

   Delete
 48. η χώρα σου κάνει μια τιτάνια προσπάθεια, που εκ πρώτης όψεως στην επιφάνεια των γεγονότων δεν φαίνεται, να παραμείνει το υγιές προπύργιο του Θεού κατά των σατατικών δυνάμεων του κόσμου

  Ἅντε μπράβο !

  ReplyDelete
 49. Γιάννη, τὰ ταπεινά μου συγχαρητηρια. Γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν ξέρω, εἰλικρινά, ἀλλὰ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα σοῦ βγάζω τὸ καπέλο. Ἕτσι εἶναι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν γνωρίζω αν ειρωνεύεσαι, αλλά εγώ τα είπα. Και ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω.

   Delete
 50. Γειά σου ῥε Γιάννη.
  Προσπαθοῦν νὰ ἐξοντώσουν τὸν Ἑλληνικό λαό.
  Αὐτὸ συμβαίνει καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ὀ ΓΑΠ ἦταν στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ θὰ δικαιωθῇ. Θὰ τὸν σηκώσει ὁ λαὸς στὰ χέρια του.
  Καὶ θὰ φάνε τὰ μοῦτρα τους.

  ReplyDelete
 51. Μέχρι και στα Σκόπια τον πήραν χαμπάρι τον Σόρος...μόνο εδώ προσκυνάμε τις ΜΚΟ.
  "Μαζικό κίνημα ανατροπής του Σόρος στα Σκόπια"
  http://pagosmianea.blogspot.gr/2017/01/blog-post_24.html

  ReplyDelete
 52. Ἐπειδὴ δὲν τολμῶ νὰ πῶ ὅ,τι μοῦ κατέβῃ μὲ ὀνοματεπώνυμα ποὺ δὲν ἔχω συναντήσῃ τὸν κάτοχό τους, νὰ πῶ τοὐλάχιστον τὸ ἑξῆς. Ἡ Ἑλλάδα γιὰ νὰ δῇ φῶς πρέπει νὰ ἀπεμπλακῇ τελείως μὰ τελείως ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία πληροφοριῶν. Ὁ Χριστιανισμός σοῦ ζητᾷ νὰ δώσῃς λόγο γιὰ τὴν πίστη σου. Γιὰ βγεῖτε Δρ.Πᾶπ καὶ Κωνσταντινουπολίτη μὲ τὸ ὁνοματεπώνυμό σας καὶ πεῖτε αὐτὰ ποὺ λέτε γιὰ τὴν φυσικὴ ἐπιλογή καὶ τὸν δαρβινισμό. Σπίτι μὲ πῆρε τηλέφωνο ἕνας κύριος καὶ μοῦπε ντρέπομαι νὰ μιλήσω στὸ μπλόγκ μὲ τὄνομά μου ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ κάνω. Τοὔπα τὸ μπλόγκ εἶναι τοῦ κυρίου Κιτσίκη καὶ ἄν θέλετε νὰ γράψετε γράψτε μὲ ψευδώνυμο, δὲν εἶμαι ἐγὼ ὅμως ὑπεύθυνος τοῦ μπλόγκ. Ἅν ὁ κύριος εἶναι πράκτωρ τῆς Ἀμερικῆς θὰ γράψἡ σὲ λίγο μὲ τὸ ὁνοματεπώνυμό του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πράγματι είναι αλλά να το κάνουμε τι;

   Ο Κωσταντής ως περσόνα πολύ πιο γνώριμος μου είναι από ενα προφίλ στο academia.

   Delete
  2. Ὅποιος χτυπήσῃ ἐκεί τὸ ὄνομα χρήστη βρίσκει τὶς δημοσιευμένες ἐργασίες μου. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διαφήμιση ποὺ μοῦ παραχωρεῖ τὸ μλόγκ καὶ συνεχίζω νὰ προτείνω τὸν ἀνώνυμο πράκτορα τῆς CIA σὰν ἄξιο συνομιλητή στὸ ἴδιο μπλόγκ. Ἕτσι δὲν λειτουργοῦν οἱ μυτικές ἑταιρείες ; Τὸ καθε νέο μέλος πρέπει νὰ βρίσκει ἄλλο ἕνα. Μποροῦμε νὰ ὀνομάσουμε τὴν ἐπιχείρηση Νέα Φιλικὴ Ἑταιρεία κατὰ τὸ Νέος Ἑλληνισμός, Νεοσυντηρητισμός, Νέος Ἑρμῆς ὁ Λόγιος, Νεοορθόδοξο, Ἕθνος Νεόπτωχο, -τό πέτυχε ὁ Θεοτοκᾶς νομίζω, ἐ - ἥ ἀκόμα καλύτερα ὁ Νέος εἶναι Ὠραῖος.

   Delete
  3. Καλά δύο όλες κι όλες εργασίες Γαλλιστί έχει. Και δεν γνωρίζω Φρανσαί!

   Delete
  4. τς τς ἀπρόσεκτος βιβλιόφιλος ἱντερνετοτραφὴς ποὺ δὲν ἀνοίγει τὸ βιβλίο ἀλλὰ μένει στὸ ἐξώφυλλο. Δὲν τὸ παίρνει στὰ χέρια του.

   Delete
 53. (σημ. τὸ ἐπίθετό μου ἐγὼ δὲν τό βάζω ἄν κι ὁ καθένας εὔκολα μπορεῖ νὰ τὸ ἐντοπίσῃ διότι δὲν εἶμαι παντρεμένος. Τούλάχιστον έπισήμως. Δὲν θέλω λοιπὸν νὰ ἀφορᾶ ἡ ἔκφρασή μου τοὺς γονείς μου στούς ὁποίους καὶ ἀναφέρεται τὸ ἐπίθετο, ἀλλὰ ἄν ἤμουν παντρεμένος θὰ τὄβαζα, διότι δὲν σκοπεύω νὰ παντρευτῶ χωρίς τῆν ἔκφρασή μου).

  ReplyDelete
 54. Θα φτάσουν τον Θεό οι Ησυχαστές ..έγινε
  έχει ο Θεός τέτοια αδυναμία ώστε να επιτρέπει σε θνητούς να τον "φτάσουν"

  τίποτα δάφνες θα μασάνε εκεί στα μοναστήρια και τα λένε αυτά!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Που είσαι Κωνσταντή; Τα βλέπεις αυτά που σου έλεγα για το δυτικό υποκείμενο και τον ναρκισσισμό; Επειδή το δυτικό υποκείμενο είναι κλεισμένο στον εαυτό του λόγω του άκρατου πλέον ατομικισμού που επικρατεί και χτυπάει πλέον κόκκινο και σε λίγο θα εκραγεί και επειδή είναι ένα καθαρά ναρκισσιστικό υποκείμενο, δεν μπορεί καν να περάσει από το μυαλό του ότι ο Θεός ανοίγεται σε μια ελεύθερη σχέση.

   Τα καταλαβαίνεις αυτά που σου λέω; Είναι αδιανόητο ο Θεός να ανοιχτεί σε μένα. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και σιγά μην ασχολείται μαζί μου, όπως κι εγώ δεν ασχολούμαι με τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω μου. Χαζός είναι ο Θεός; Εγώ χαζός είμαι που δεν δίνω δεκάρα για τους συνανθρώπους μου; Σιγά μην είμαι χαζός. Είμαι σωστότατος, είμαι ορθότατος κι έχω και δίκαιο και να πάει να πνιγεί και ο Παλαμάς και οι ησυχαστές.

   Έτσι φτάνουν οι άνθρωποι να είναι άθεοι. Ο ψυχρός ορθολογισμός κατ΄ανάγκην μόνο στην αθεϊα μπορεί να οδηγήσει.

   Delete
  2. Ἑ τὸν ναρκισισμὸ ποὺ λὲς ἐσὺ ἐγὼ τὸν λέω κακό θέατρο, δηλ. νὰ μὴν εἶσαι θεατής ἀλλὰ νὰ τὸ παίζεις θεατής.

   Delete
  3. Που σε Ιωάννη , ναρκισσισμός ειναι το να θέλεις εσύ ο άνθρωπος που μόλις στάθηκες στα δύο και αντιλήφθηκες το Χαος ,να είσαι το εκλεκτό ον του Θεού ανάμεσα σε όλα τα άλλα είδη που υπήρξαν και αφανίστηκαν , εσύ.όλα εσύ ο ανθρωπος όλα για εσένα έγιναν ,όλο το σύμπαν εγινε για τον Ανθρωπο !

   Από την άλλη εγώ δίχως ψευτο φιλοσοφίσματα ειμαι το αντίθετο ενός ναρκισσιστή καθώς γνωρίζω την θέση μου στον Κόσμο ,και δεν τα ερμηνεύω όλα για την πάρτη μου και όπως με συμφέρει


   όσο για το"άθεος" δεν θα το σχολιάσω..καθώς μίλησα ξεκάθαρα για θεό....να ναι καλά ο ορθολογισμός με την αναγκαία μεταφυσικη!

   Delete
 55. Γράφει η μεγαλειότης του δόκτωρος Παπ. Αλλά η γενιά του youtube και του blog που να ασχοληθεί με πραγματική βιβλιογραφία;

  Δεν έχει άδικο. Αλλά έχω να προσθέσω κάτι.

  Ε είναι φαίνεται ένα ακόμη από τα πολλ'α θετικά του διαδικτύου ρε παιδιά. Να σας κάνουν όλους full αγράμματους.

  χαχα

  Α ρε δυτικοί μου εσείς. Τέτοιους κομπιναδόρους που να τους βρεις αλλού στη γη; Δύση ρε, Δύση. Δύση και τα μυαλά στα κάγκελα. Πρόοδος και Δύση = ένα και το αυτό. Μπολιτισμός (μπό..) ρε.

  1. Η πτώση στο μεγαλείο της...
  2. Παπ, σε λίγο ξέχνα τα και τα βιβλία. Πιθανότατα δεν θα υπάρχουν πια λόγω του υπερανεπτυγμένου πολιτισμού του διαδικτύου της φοβερής Δύσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το οποίο βιβλίο είναι και αυτό χριστιανική εφεύρεση των «σκοταδιστών» χριστιανών. Αυτό το πράγμα που ανοίγουμε ένα βιβλίο και γυρίζουμε σιγά σιγά τις σελίδες και πηγαίνουμε πίσω για να ξαναδιαβάσουμε ό,τι μας διέφυγε ή για να επιμείνουμε σε κάτι. Αυτό το πράγμα στην αρχαιότητα δεν υπήρχε. Οι «σκοταδιστές» χριστιανοί το επινόησαν κι αυτό, επειδή οι Γραφές ήταν πολύ μεγάλες για να τυλίγονται σε ειλητάριο και να διαβάζονται με αυτόν τον τρόπο. Κι έτσι άρχισαν να κολλούν τα φύλλα περγαμηνής ή παπύρου από τις άκρες τους, το ένα μετά το άλλο και έτσι πλέον δημιουργούνταν ένα corpus (σώμα) κειμένου, που ανά πάσα στιγμή έβρισκες πιο γρήγορα αυτό που ήθελες. Όπως είναι ένα βιβλίο σήμερα.

   Για να δούμε, τι θα επικρατήσει τελικά. Τα τάμπλετ, τα pokemon, τα iphone και τα lgbt studies ή η χριστιανική εφεύρεση του βιβλίου; Είναι μια πνευματική μάχη και αυτή. Ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ.

   Delete
  2. Ὄχι Γιάννη νομίζω πὼς σφάλλεις καὶ πὼς οἱ κώδικες ὑπῆρχαν πρὶν τὴ Βίβλο. Ὑπῆρχαν ἐπίσης μακροσκελῆ συγγράμματα καὶ πολλά ἔργα τυλιγμένα ἄν ὄχι καὶ δεμένα μαζί. Ἑπίσης σταδιακὰ ἀντικαταστήθηκε καὶ ὄχι πλήρως ἡ ἀντιγραφὴ ἐθνικῶν χειρογράφων ἀπὸ χριστιανικὰ χιρόγραφα. Πάντως, τὸ πρόβλημα παραμένει μὲ τὸ διάβασμα - εἶναι καὶπὸ τὰ θέματα τῆς ἀνάρτησης -ὅτι ὑποσιτίζει τὶς ἄλλες λειτουργίες, πράγμα ποὺ ἄχω πάθῃ ἀπὸ μικρός, δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις καὶ τέλος καὶ κυριώτατα ἐξειδικεύει ὄπως ὁποιαδήποτε ἐργασία. Γιὰ μένα ἡ κεντρική σύγκρουση ἀκόμα καὶ στὴν ὁμιλία τοῦ Τρὰμπ εἶναι ἀντίληψη vs. ἐργασία, ὅπου ἡ ἀντίληψη γίνεται ἐργασία (δηλ. νεύρωση) ὄταν ἀποδέχεται τὸ vs., δηλαδὴ τὴν ἐσωτερική σύγκρουση. Ἡ μαγκιά τοῦ κου Κιτσίκη εἶναι ὅτι κατάλαβε ὅτι τὸ ἐμπόδιο στὴν ἀπρόσκοπτη ἐκδήλωση τῆς ἐπιθετικότητος (ἔτσι νομίζω, ἄν κάνω λάθος συγγνώμη) εἶναι ὁ ἐχθρός. Ὁ πόλεμος εἶναι ἡ εἰρήνη, δηλαδή, γι αὐτὸ καὶ ὁ Ἰησοῦς δὲν παρέλειψε νὰ τὰ κάνει γῆς μαδιάμ ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό διότι οἱ ἔμποροι τὸν παρακαλοῦσαν νὰ τοὺς διαλύσει τὰ στάντς χωρίς νὰ τὸ ὁμολογοῦν ῥητά. Ἕβγαλε λοιπὸν ὁ Κύριος τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα ὅπως καὶ ὅφείλουμε ὅλοι νά κάνουμε, μπᾶς καὶ ἐπιτέλους μπεῖ κάτι ἄλλο στὴν τρύπα ἀπὸ δηλητήριο....

   Delete
  3. Ναι ακριβώς αυτό λέω τυλιγμένα σε ειλητάρια, όχι σε κώδικες με δεμένες σελίδες όπως έχουμε σήμερα. Αυτό το εφάρμοσαν πρώτοι οι σκοταδιστές χριστιανοί.

   Delete
  4. Αυτό που σου λέω πως αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι αρχαιότεροι κώδικες προέρχονται από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και φυσικά είναι η Αγία Γραφή (Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη σε ένα σώμα κειμένου). Αλεξανδρινός Κώδικας, Βατικανός Κώδικας και Σιναϊτικός Κώδικας.

   Αυτά που σου γράφω, ψάξ΄τα. Μην δέχεσαι αμάσητο ό,τι σου λέει ένας σκοταδιστής χριστιανός. Challenge me.

   Delete
 56. Τί σχέση έχει το ονοματεπώνυμο;

  Η σκέψις είναι το θέμα. Η περσόνα Έλλην Κωνσταντινουπολίτης παρουσιάζει αρίστως το είναι μου που αναγκαστικά ξεγλιστρά στην καθημερινή κοινωνία των εμετικών αστών μα περιμένει ανυπομονώντας την Ώρα για Ανατροπή.

  Δεν έχει νόημα να θες να βάλεις μυαλό στον αστό. Ο αστός όπως και το νήπιο καταλαβαίνει μόνον άμα καεί, κοπεί ή χτυπήσει(σ.σ. φτάσει την χώρα του στο αμήν, στην πλήρη διάλυση) ή εάν φάει σφαλιάρα(Φασιστικός ολοκληρωτισμός δια της απολύτου βίας).

  Έτσι ακριβώς.

  ReplyDelete
 57. Και ωσάν νήπιο, κλαίει και δεν δρα.

  Οι άλλοι πάντα θα βρουν την λύση.

  Το κάθαρμα ο Φον Πάπεν και λοιποί της συνωμοσίας της πίσω πόρτας, έτσι θέλαν να χρησιμοποιήσουν τον Φύρερ και μάλιστα λέγανε ότι "σε λίγους μήνες θα τον έχουμε να κλαίει στην γωνία".

  Εκείνος τους την έφερε ανηλεώς!

  Τρομερή προσωπικότης, σεισμος της εποχής του! Πόσο δίκαιο είχε η Ντέβι!

  Ο Φύρερ μόνο τρόμο στον ηλίθιο μέτριο αστό και μονάχα δέος και θαυμασμό προκαλεί στον Άξιο!

  Πώς δύναται ένα τέτοιο πανίσχυρο πνεύμα να πέθανε; Αδύνατον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τὰ πνεύματα δὲν πεθαίνουν. Βασανίζονται αἰωνίως. Μέχρι κάποιος νὰ τὰ λυτρώσῃ καὶ νὰ λυτρωθῇ.

   Delete
  2. Πολύ σωστό!

   Delete
  3. Κάτι τέτοιο έχει πει και ο Καθηγητής στο βιβλίο του "Περί Ηρώων".

   Λέγει ότι όλοι οι Ολοκληρωτικοί ζουν στην κόλαση μέχρι την τελική των δικαίωση και αποθέωση.

   Σήμερον όλοι οι ολοκληρωτικοί ηγέτες έχουν δικαιωθεί τα μέγιστα.

   Στην Ανατολική Ευρώπη οι Κομμουνιστές, σε μερικές χώρες και οι Φασίστες, ενώ στην Δυτική κυρίως οι Φασίστες.

   Delete
  4. Ποιὸς δικαίωσε τὸν φονιὰ ποὺ δὲν εἶναι φονιὰς ὁ ἴδιος ; ἑρώτημα.

   Delete
 58. Ἀγάπησε τὸν πράκτορα ποὺ ἔχεις μέσα σου.
  Ἁγάπησε τὸν Φάουστ ποὺ ἔχεις μέσα σου.
  Ἁγάπησε τὸν Δρα Κίσσινγκερ καὶ δῶσε του τὰ σέβη σου.
  Ὁ διάβολος, ἐπεσήμαινε κάποτε ὁ Φῶτος Πολίτης, ἔχει μορφὴ γκροτέσκα. Εἶναι ὑπέρβαση τοῦ μεσαίωνα καὶ τοῦ Μολιέρου, ἔλεγε, ὑπέρβαση τοῦ κακοῦ νὰ τοῦ δίδεται κωμικὴ μορφή, ἀλλὰ ἡ πραγματική κωμῳδία εἶναι ἀποτέλεσμα σοβαρότητος ποὺ σχεδον ἀκουμουμπᾶ τὸν θάνατο -σχεδόν. Deadly serious. Επιμένω στὸ σχεδόν.

  ReplyDelete
 59. YΓ. Αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Γιάννης γιὰ τοὺς ἡσυχαστές τὸν Δέκατο Τέταρτο αἰῶνα ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας εἶναι καταπληκτικό, μᾶς δίνει μιὰν ἔνδειξη τὸ σήμερα ὅτι καὶ τότε θέλανε νὰ βουτήξουνε τὴν ἐκκλησιαστική περιουσία ἤ μόνον τὴν μοναστικὴ μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι δὲν κατοικεῖ ὀ Θεός μέσα στὰ μοναστήρια ἀφοῦ οἱ μοναχοί ὀμφαλοσκοποῦν γιὰ νὰ μὴν ποῦμε κάτι χειρότερο καὶ σοκαριστοῦν οἰ κυρίες, ὄπως θἄλεγε ὀ Βολταῖρος.


  Βλέπετε ἡ θεατρολογία εἶναι μεγάλη ἐπιστήμη καὶ τὸ συμπλήρωμα τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ μὲ τοὺς δικούς της νόμους. Ἡ ἱστορία ἀνακαλύπτει τὸ παρόν μέσῳ τῶντεκμηρίων τοῦ παρελθόντος, ἐνῷ ἡ θεατρολογία ἀνακαλύπτει τὸ παρελθόν μέσῳ τῶν ἐντυπώσεων τοῦ παρόντος. Εἶναι αἰσθητική, καὶ εἶναι ντροπὴ γιὰ τὸν κλάδο μου ἡ πονηρή παράταση τῆς ἀμφιθυμίας μεταξὺ αἰσθητικῆς καὶ ἐπιστήμης ἐκ μέρους τῶν καθηγητῶν. Κανονικά θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολυθοῦν σχεδὸν ὅλοι , ὅσοι τουλάχιστον ἐπαγγέλονται τὸν θεατρολόγο χωρίς νὰ γνωρίζουν τοὺς νόμους τῆς ἐπιστήμης τους. Βέβαια, τὸ κανονικά εἶναι θρησκευτικό. Ὅ χριστιανισμός λέει καὶ ἄς μὲ διορθώσει ὁ Γιάννης. Κανονικό εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει, ἀντικανονικό αὐτὸ ποὺ βιάζεσαι.

  ReplyDelete
 60. Υγ2. Ὁ Ῥόλος τῶν ΜΚΟ στὴν Ἑλλάδα σχετίζεται ἄν δὲν ἀπατῶμαι μὲ τὸ ὅλο θέμα τῆς καθεστωτικῆς ἀριστερᾶς. Ἑπειδὴ εἶμαι βουτηγμένος σὲ αὐτὸ τὸ πράγμα ἀπὸ τὰ γεννοφάσκια μου, θὰ ἤθελα κάποιος νὰ μοῦ ἐξηγήσῃ π.χ. ὁ Ἀνώνυμος τῶν 8 καὶ δέκα ἐννέα πρώτων λεπτῶν τῆς ὥρας παραπάνω ποιά εἶναι ἄν ὑπάρχει ἡ κεντρικὴ ἰδεολογία τῆς καθεστωτικῆς ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα.

  Ἡ δική μου ἐντύπωση εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ μεγαλοαστισμό ποὺ ἄν δὲν εἶναι ὑπαρκτός ὅπως ὀ σοσιαλισμος πρέπει τοὐλαχιστον νὰ ὑποκρινόμεθα πὼς εἶναι τὸ ὅραμά μας. Ἁλλὰ δὲν ξέρω. Περιμένω.

  ReplyDelete
 61. Ο Χιτλερ και ο Σταλιν έχουν κάποια κοινά ψυχολογικά χαρακτηριστικά.

  Αν μπορείς να τα εντοπίσεις Κωνσταντινουπολίτη,θά παρακαλούσα να τα παρουσιάσεις.

  Υ.Γ...ο Στάλιν δεν σαλιάριζε με την ανεψιά του.

  ReplyDelete
 62. http://www.pronews.gr/portal/20170125/genika/istoria/70/cia-h-sovietiki-enosi-etoimaze-antartiko-gia-tin-aposhisi-tis-makedonias

  "Εγγραφo της CIA, που αποχαρακτηρίστηκε και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, αποκαλύπτει τις σοβιετικές προσπάθειες με την υποστήριξη του ένοπλου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ) για την δημιουργία της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας», στην οποία θα περιλαμβάνονταν η Θεσσαλονίκη, η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, ακόμα και μετά την ήττα του ΔΣΕ τ0 1949!

  Το σημείωμα της CIA, που είχε συνταχθεί το 1950, μιλά για «σοβιετικά χρηματοδοτούμενη επιτροπή», με σκοπό εξεγέρσεις που θα δημιουργούσαν μία «ενοποιημένη Δημοκρατία της Μακεδονίας», μετά την ρήξη του Τίτο με την Μόσχα.

  Συγκεκριμένα αναφέρει:

  «Μία σοβιετικά χορηγούμενη επιτροπή, η Επιτροπή "Ελευθερώστε τη Μακεδονία", δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση ταυτόχρονων εξεγέρσεων στην ελληνική και τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, προς το συμφέρον μία ενωμένης Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Μία τέτοια Δημοκρατία θα έπαιρνε τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης».

  Σύμφωνα με το έγγραφο, αυτή η επιτροπή «με παρόμοια μακεδονικά κινήματα στη Γιουγκοσλαβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα θα αποσπούσε την ελληνική Μακεδονία».

  Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή Ελευθερώστε τη Μακεδονία είχε «δυνάμεις με αυτόματα όπλα» στη χώρα μας, συγκεντρωμένες κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

  Ακόμη, σύμφωνα με το έγγραφο η Επιτροπή ήταν «υπό την απευθείας πολιτική κατεύθυνση του Σοβιετικού πρέσβη στη Σόφια» και ότι οι δυνάμεις της συγκεντρώνονται «από τη Σοβιετική Ενωση, που στέλνει όπλα και ηγέτες», εννοώντας φυσικά τους ηγέτες του κομμουιστικού κόμματος που είχαν διαφύγει στις χώρες του Παραπετάσματος μετά την ήττα του ΔΣΕ στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. "

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτο - προσωρινο ατονικο - ειναι το μονο λογικο σεναριο για την αποφαση του ΚΚΕ για ενοπλη αναμετρηση και συναδει με το σχεδιο Λιμνες που εχει δημοσιευτηι σαν επομενο σταδιο του. Αλλα τοσο για τα Δεκεμβριανα οσο για τον εμφυλιο οι Ελληνες ιστορικοι ισχυριζονται οτι και στις δυο περιπτωσεις το ΚΚΕ επεδιωκε εντιμο συμβιβασμο και οχι δημιουργια επικρατειας. Ειναι το αλυτο προβλημα της ελλhνικης ιστοριογραφιας, πιο πολυ και απο το 1821, διοτι επηρεαζει και το σημερα και το 1821.

   Delete
  2. Ο Εμφύλιος είναι ένα μπάχαλο.

   Το μόνο που δύνασαι να συμπεράνεις είναι ότι Έλληνες πατριώτες πολέμησαν για μία ελεύθερη Ελλάδα και με τους Εθνικιστές-Φασιστές και με τους Κομμουνιστές(δίχως να γνωρίζουν τον άκρως προδοτικό ρόλο του ΚΚΕ) με αποτέλεσμα στην τελική να νικήσουν οι βδελυροί αστοί του κΥνοβουλίου.

   Ευτυχώς ήρθε ένας Παπαδόπουλος αλλά δυστυχώς λόγω των ΟΧΙ του στους Αμερικανούς δεν έμεινε...και χασαμε και την Κερύνεια μαζί με την Αμμόχωστο!

   Delete
 63. Η κοίμησις των Ελλήνων και η μετατροπή τους σε Ευρώδουλους γραικύλους χάριν της συγχρόνου κΥνοβυλευτικής κιναιδο-δημοκρατίας οφείλεται για το γεγονός ως φαίνεται ότι τα Άγια Ελληνικά χώματα της Βορείου Ηπείρου έχασαν την ευκαιρία το 1994 για αντάρτικο και Ένωση με τον υπόλοιπο Εθνικό κορμό!

  Αντ'αυτού πήραμε σωρεία αλβαναριών, την ακαθαρσία ολων των Βαλκανίων και σήμερα ζητούν τα κτήνη την Τσαμουριά!

  Ζω για την ημέρα που θα γίνει Εθνοκάθαρση των Αλβανών!

  http://www.pronews.gr/portal/20170125/defencenet/ethnika-themata/41/h-cia-evlepe-enosi-tis-vipeiroy-me-tin-ellada-sto-telos-toy

  ReplyDelete
 64. Συμπέρασμα - ἀναρωτιέμαι ἄν ὁ Ντόναλντ Τράμπ ἀντιπροσωπεύει τὸν πουριτανισμό, παρὰ τὰ ῥηάλιτυ σόουζ, ποὺ δείχνει νὰ ταιρίαζει μὲ τὴ δική μας τὴν ὀρθοδοξία. Ἀλλὰ μὲ μιὰ διαφορά. Ὅτι ὁ πουριτανισμός καταδικάζει τὸ μὴ τεκνοποιητικὸ σέξ - ἐξ οῦ καὶ τὸ νόημα τοῦ σογιοῦ τοῦ Τράμπ - ενἦ ἡ ὀρθοδοξία καταδικάζει τὴν μίμηση τοῦ σέξ.

  ReplyDelete
 65. Όλο το έγγραφο εδώ:

  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005657435.pdf

  ReplyDelete
 66. προς Ιωάννη.
  Φιλοσοφία,κατα τη γνώμη μου,είναι η προσπάθεια του ανθρώπου,να αντιληφθεί τον Κόσμο-Σύμπαν,καθώς και τη θέση του μέσα σ'αυτό.
  Οι πέντε αισθήσεις είναι τα όπλα-εργαλεία που διαθέτει ,στον αγώνα αυτό.
  Επειδή όμως λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων,αδυνατεί να συλλάβει τον Κόσμο,η φιλοσοφία θα υπάρχει στο διηνεκές.
  Οι θρησκείες είναι οι αναιδείς εκείνοι θεσμοί που ισχυρίζονται ότι ''γνωρίζουν''τα του Κόσμου.
  Εχουν απαντήσεις για όλες τις υπαρξιακές απορίες του ανθρώπου.
  Πως εφτασαν στη γνώση αυτή ,που οι πέντε αισθήσεις αδυνατούν να αντιληφθουν;
  Θεία Χάρη,σου λέει.Θαύμα σου λέει.Υπέρβαση.
  Λοιπόν παιδιά το γνωρίζεται ολοι πολύ καλά ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ανίκανος να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα δημιουργίας,ή μη.
  Η αστροφυσική της εποχής μας μοιάζει με σκύλο που βλέπει τηλεόραση.
  Όταν αυτός ο σκύλος κατασκευάσει τηλεόραση ,η ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ θα χαθεί και εγώ θα γίνω θρήσκος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Άλλο πράγμα είναι η θεία χάρη και άλλο η αποκάλυψη. Οι χριστιανοί έφτασαν στην γνώση αυτή μέσω της θείας αποκάλυψης. Δεν ξύπνησαν μια μέρα οι απόστολοι και είπαν, α ωραία ας γράψουμε τώρα και για τον Ιησού, 5-10 επιστολές, 4 ευαγγέλια και ό,τι βγει. Ας γράψουμε ότι έκανε θαύματα, ας πούμε ότι αναστήθηκε και εντάξει όλα ωραία. Ας βάλουμε και λίγη σάλτσα και είμαστε εντάξει. Σε κατανοώ απόλυτα ότι το σκέφτεσαι ακριβώς έτσι το πράγμα, διότι ζεις και εκφράζεσαι και σκέφτεσαι με την ψυχρότητα του στείρου ορθολογισμού που επικρατεί στον σημερινό πολιτισμό. Δεν φταις εσύ, έτσι έχεις μάθει να λειτουργείς και το θεωρείς φυσιολογικό και θεωρείς επίσης ότι ο κόσμος πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι λειτουργούσε.

   Όταν ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο, αυτό το ονομάζουμε αποκάλυψη. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο Σινά αυτό το λέμε αποκάλυψη. Καταλαβαίνεις;

   Η θεία χάρη είναι η κατάσταση της συνεχούς νήψης που αποκτάται μέσω του ησυχασμού και της προσευχής. Μη τα μπερδεύεις αυτά τα δύο.

   Η Θρησκεία προσπαθεί όπως και η επιστήμη να δώσει απαντήσεις σε υπαρξιακά ερωτήματα. Δεν πρέπει να τα συγχέουμε, ούτε να πετάμε τίποτα από αυτά. Αυτή νομίζω είναι και η ορθόδοξη προοπτική που κυριαρχούσε και στο Βυζάντιο. Η επιστήμη να κοιτά τα δικά της και η πίστη να κοιτάει τα δικά της. Μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά, όχι όμως ο ένας να προσπαθεί να εξηγήσει τον άλλον. Όταν οι μεν θέλουν να εξηγήσουν τους δε δημιουργείται πρόβλημα. Η δική μας παράδοση όμως ποτέ δεν είχε τέτοιου είδους κωλύματα.

   Τα σύγχρονα κόμπλεξ κατά της θρησκείας προέρχονται, όπως και όλα τα κακά, από τη Δύση. Ήταν η σύγκρουση της εξουσίας του Πάπα με τους επιστήμονες της εποχής που δημιούργησε αυτά τα στερεότυπα, ότι η θρησκεία είναι ενάντια στην επιστήμη. Και φυσικά όλα τα άλλα γνωστά και μη εξαιρετέα, Ιερά Εξέταση κλπ. Όλα αυτά τα ατοπήματα των αιρετικών δυτικών δημιούργησαν το κατάλληλο κλίμα κατά της θρησκείας. Και έχει εδώ και 3-4 αιώνες κρατάει αυτή η ιστορία.

   Delete
  2. Ὁ Χριστιανισμός δὲν εἶναι ἠθικὴ θρησκεία. Ἅν δὲν απατῶμαι, χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θεότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Υιοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἁποκάλυψη καὶ θεία χάρις ταὐτίζονται στὴν παρουσία τῆς θεότητος τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ πιστοῦ ἤ ἡ ταύτισις τοῦ πνεύματος τοῦ πιστοῦ μὲ τὴ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δὲν ξέρω ἄν τὰ δύο τελευταῖα διαφέρουν καὶ ἄν κάνω λάθος στὰ παραπάνω.

   Delete
  3. Ο Εθνικοσοσιαλισμός είναι και αυτός μία θρησκεία.

   Και ακριβώς η μοναδική άξια θαυμασμού των Μοντέρνων καιρών.

   Σιισμός και Εθνικοσοσιαλισμός δε, αποτελούν αδερφικότατους συμμάχους.

   Delete
  4. Η παλαιά θέση της Χρυσής Αυγής για τους Αλβανούς άριστα δηλώνει την διαμάχη, την αναπόφευκτη διαμάχη Εθνικισμού και Φυλετισμού:

   http://mavroskrinos.blogspot.ch/2017/01/8-19-20.html

   Delete
  5. Στην διαμάχη αυτή στεκομαστε με το Έθνος και όχι με την Φυλή.

   Ναι δηλαδή στην Ελληνική Μεση Ανατολή(Κύπρος), όχι στα ομόφυλα Λευκά Βαλκάνια(Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία).

   Ο Έβολα είχε δίκαιο να θελει ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, αν και πάλι η Ενωσις της Ευρώπης ουδέποτε δύναται να επιτευχθεί υπό μία κοινή πολιτική οντότης λόγω πολιτισμικού χάσματος μεταξύ Δύσεως και Ανατολής όπως επίσης μεταξύ Δυτικού Βορέος και Δυτικού Νότου.

   Πράγματι δίχως τον Νορδική εποικισμό κατά Ανατολάς, δηλαδή τί, την βιαία πολιτισμική μεταβολή μεσω Γερμανοποιήσεως της Ανατολικής Σλαυικής Ευρώπης, η φυλετική Ενωση της Ευρώπης σε παγανιστικές αρχαιοελληνικές βάσεις υπό τον Χίτλερ, δύσκολα θα κρατούσε. Εάν υπήρχε βιολογική επιτυχία ύπέρ των Νορδικών Γερμανών θα κρατούσε αλλά με θυσία βιολογική, πολιτική και πολιτισμική όλου του Ορθοδόξου Σλαυικού κόσμου.

   Δηλαδή αναγκαστικά επήρε την απόφαση για Lebensraum. Λόγω της φυλετικής αυτής ενώσεως και του οράματός της, ο Χίτλερ δεν διέλυσε την Βρετανία(την οποία θεωρούσε αδερφό φυλετικό Λαό και δεν είχε απόλτο άδικο καθώς πλήθος Βρετανών είναι Σκανδιναυικής και Γερμανικής καταγωγής), και εστράφη κατά της ΕΣΣΔ.

   Delete
  6. Πολύ σωστά τα λεει ο Ιωάννης εδώ.

   Βασικά ο Καθολικισμός μόνος του ρασιοναλιστοποιήθη επειδή το μόνο που κοιτούσε και εξέφραζε ο Ρωμαιοκαθολικισμός ήταν η Παπική Εξουσία και ουδεμία πνευματική αναζήτηση.

   Οπότε ο ίδιος άνοιξε τις πύλες στον Διαφωτισμό και την Αναγεννηση.

   Delete
  7. «Ὁ Χριστιανισμός δὲν εἶναι ἠθικὴ θρησκεία. Ἅν δὲν απατῶμαι, χριστιανισμὸς εἶναι ἡ θεότης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ Υιοῦ τοῦ Θεοῦ».

   Πολύ απλά Κωνσταντή. Μην κουράζεσαι. Χριστιανισμός είναι να αποδέχεσαι ότι ο Θεός φανερώθηκε ιστορικά εν σαρκί, με ανθρώπινο υλικό σώμα όπως ακριβώς έχεις εσύ κι εγώ. Αυτό είναι Χριστιανισμός. Σε μια πρόταση, με λίγες λέξεις. Αν δεν πιστεύεις αυτό δεν είσαι χριστιανός. Αν θεωρείς ότι τα ευαγγέλια είναι χαρούμενες διηγήσεις για να περνάμε την ώρα μας δεν είσαι χριστιανός.

   «καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ».

   Ή θα είσαι λοιπόν χριστιανός και θα πιστεύεις ότι ο Θεός φανερώθηκε μέσα στην ιστορία εν σαρκί και άρα θα είσαι ησυχαστής, ώστε να οδηγηθείς στην κατά χάρη θέωση, ή θα είσαι πλατωνιστής κατά το ρητό του Πλάτωνος στο Συμπόσιο «Θεός δε ανθρώπω ου μίγνυται», και άρα θα ακολουθείς την σχολαστική οδό όπως έκαναν και κάνουν οι δυτικοί. Η Δύση στην ουσία ακολούθησε και ακολουθεί την πλατωνική παράδοση. Το θεϊκό στοιχείο δεν μπορεί να αναμιχθεί με το ανθρώπινο. Είστε κομπογιαννίτες οι ησυχαστές, οι ορθόδοξοι κλπ. Εμείς ξέρουμε την οδό πως θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο μέσω της τεχνολογίας κλπ.

   Delete
 67. γράφει ἡ ἀνάρτηση.
  Τὰ Open Society Foundations (OSF) ποὺ ἱδρύθησαν τὸ 1979 ἀπὸ τὸν Σόρος, προωθοῦν τὶς ἀρχὲς τῶν παρασιτικῶν τραπεζῶν καὶ τῆς ἰδεολογίας των τῆς σοσιαλδημοκρατίας, τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, τῆς ἀπεριορίστου μεταναστεύσεως καὶ τῆς καθαιρέσεως τῆς οἰκογενείας, μέσῳ τῆς ἐπιβολῆς τῶν ναρκωτικῶν, ἰδίως τῆς μαριχουάνας, τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθετήσεως παιδιῶν ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ ζευγάρια, ὡς καὶ τῆς ἀπεριορίστου χρήσεως τῶν ἐκτρώσεων, βασικὲς ἀρχὲς τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

  Ὅλα αὐτὰ εἶναι σὰν διέξοδοι ἀπὸ τὴν ἐργασία ποὺ ὅμως δὲν εἶναι ἀκριβῶς μὴ ἐργασία. Αὐτὰ εἶναι αὐτὸ ποὺ λέω μίμηση. Εἶναι σὰν νὰ κάνει κανείς πὼς δὲν ἐργάζεται ἐνῷ ἐργάζεται. Κάτι τέτοιο εἶναι ἄν δὲν κάνω λάθος καὶ ἕνας μυστικός πράκτωρ. Ἑργάζεται καὶ στὸν ὕπνο του.

  Τὸ νὰ πηγαίνει κανείς κόντρα σὲ ὅλα αὐτὰ εἶναι ὅμως καὶ αὐτό μίμηση, κατὰ τὴ γνώμη μου, καὶ μιὰ ἄλλη βασικὴ ὑπόθεση ἐργασίας ποὺ κατέθεσα στὴν πρότασή μου γιὰ διδακτορικό εἶναι ὅτι ἡ ἐργασία εἶναι μίμηση καὶ ἡ μίμηση ἐργασία. Τί εἶναι ὅμως ἡ μίμηση ἤ ἐργασία ;; Εἶναι ὁ Διάβολος, πιστεύω. Καὶ ὁ Διάβολος ἔχει τὴν μορφή πότε γυναίκας, πότε καλογέρου (βλ. τὸν Δρα Φάουστους τοῦ Κρίστοφερ Μάρλοου - Φόρα τὸ ῥάσο ἑνός βενεδικτίνου μοναχοῦ ! διατάζει ὁ Φάουστους τὸν Μεφιστοφελή. Καὶ ὁ Διάβολος σοῦ λέει πάντοτε ὄτι ὁ Θεός σὲ ἔχει ἐγκαταλέιψῃ. Καὶ ὅτι βρίσκεσαι στὸ ἔλεός του. ΟἹ δύο Φάουστ, ὁ ἀγγλικός καὶ ὀ γερμανικός, ποὺ μαζὶ μᾶς κάνουν τὴν Γερμανία καὶ τὴν Ἀμερική, εἶναι mystery plays, moralités, δηλ. διδακτικά θεολογικά ἔργα. Οἱ πουριτανοὶ κλείσανε τὰ δημόσια θέατρα, σὰν ἄντρα τῆς ἀκολασίας. Ὅμως ὁ Τρὰμπ ἐπανειλημμένα ἐμφανίστηκε σὲ Ῥηάλιτυ σόουζ. Ἅν ὀ Τράμπ ἦταν καθαρόαιμος πουριτανός, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι σὰν νὰ ἔβγαινε ὀ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τὴν εὐχὴ του νἄχω καὶ ὅλοι μας καὶ τὰ παιδιά μου στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο μὲ μικρόφωνο καὶ βυζαντινὴ μουσική. Καὶ γιγαντοοθόνη.

  Συμπέρασμα. Κάτι σάπιο ὑπάρχει στὸ βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας. Εἶναι ὁ πυρηνικὸς πόλεμος κατὰ τῆς Κίνας ποὺ προετοιμάζεται ; Ἥ κάτι ἄλλο χειρότερο ; Ὁ Γιάννης τὄπε - ἐπιτίθενται στὸν Ἑλληνικό λαό, στὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ὁ ἑλληνικός λαός σὰν θεματοφύλαξ τῆς ἀνθρωπότητας, σὰν κάτοχος τοῦ μυστικοῦ τῆς ἀνθρωπότητος.

  Τοῦ μυστικοῦ τῆς ἀναπαραγωγῆς τῆς ἀνθρωπότητας χωρίς θυσία τοῦ γεννήτορος, θὰ ἔλεγα ἐγώ. Διότι καὶ τὰ παιδιά θὰ γίνουν γονείς καὶ δὲν ἔχει νόημα νὰ γεννήσεις μελλοθανάτους ἄν δὲν εἶσαι δοῦλος ποὺ προορίζεις τὰ τέκνα σου γιὰ τὰ σκλαβοπάζαρα τῶν Ἀθηναίων. Ποιό εἶναι τὸ μυστικό; Σίγουρα δὲν εἶναι νὰ εἶσαι ἀφεντικὸ καὶ ὄχι δοῦλος. Ἅν πάλι εἶσαι μοναχός, σημαίνει αὐτὸ ὅτι θὰ καταδικάσῃς τὴν τεκνοποίηση, σὰν κάποιους μανιχαϊστές, ἄν δὲν κάνω λάθος ; Προφανῶς το μυστικὸ εἶναι ἕνα θαῦμα. Καὶ τὸ θαῦμα δὲν εἶναι ποτὲ ταχυδακτυλουργία. Οὔτε μαγεία.

  ReplyDelete
 68. Πάντως η κατά του Τράμπ διαδήλωση των γυναικών στην Ουσιγκτώνα, δείχνει για πολλοστή φορά το πόσο άχρηστες και βλαβερές είναι οι γυναίκες ως οντα σε μία κοινωνία.

  Για πολλοστή φορά επιβεβαιώνονται μεγίστως όλοι οι αρχαίοι Φιλόσοφοι και οι Ορθόδοξοι Άγιοι, για τους οποίους η θεση της γυναίκας ήταν ΜΟΝΑΧΑ εκείνη της μητρότητος και της κουζίνας. Κοινώς, είναι χρήσιμες ως οντα μονάχα για την αναπαραγωγή, ενώ κάθε απόπειρα περί πολιτικών ή κοινωνικών των δικαιωμάτων σε μία κοινωνία αναποφεύκτως οδηγεί την κοινωνία αυτή στον πλήρη αφανισμό χάριν μίας άλλης ανδροκρατικής. Σήμερα αυτό γίνεται ολοφάνερο μεταξύ Φιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατικών Δυτικοευρωπαϊκών εθνών και Μεσανατολικών πλήρως ανδροκρατικών παραδοσιακών Ισλαμικών.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Κωνσταντινουπολίτη,κρίμα στα γράμματα που έμαθες.Εχεις γνώσεις πολλές ,όμως μηδενική κριτική ικανότητα.
   Η επαγγελματική σου εξέλιξη και η θέση σου σαν πατέρας,θά επηρεασθούν δραματικά απ'την αδυναμία αυτή.
   Μη φορτώνεις το μυαλό σου με επιπλέον πληροφορίες.
   Επεξεργάσου τις είδη υπάρχουσες.Φιλοσόφησε.Στοχάσου σφαιρικά,διαλεκτικά.
   Το ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ κι'αυτό βασικό.
   Φιλικά.....βεροιεύς

   Delete
  2. Πωπωπωπωπω!!! Κλαίω μετα γραφόμενά σου, Βεροιέα ή τρολλέα(σε περίτωση που είσαι ανώνυμος).

   Εγώ απλώς μεταφέρω την αρχαία Ελληνική και Ρωμαίηκη Φιλοσοφία. Το ότι σε σοκάρει ως φιλελέ τέκνο του Μοντερνισμού και του Διαφωτισμού είναι δικό σου θεμα.

   Delete
  3. Από τα κρίνεις άτομα σαν εμέ, τα οποία ούτε καν γνωρίζεις,

   αντιπαρέβαλε επιχειρήματα σε ότι λέω παραπάνω.

   Μην φέρεσαι σαν Δοκτωρ Παπ που αδυνατώντας να καταρρίψει τα επιχειρήματά μου, βάλλει προσωπικώς κατά εμού, υποθετωντας ότι κατοικώ ακόμη στην Ελβετία πράγμα που δεν δύναται να γνωρίζει καν εάν ισχύει ή όχι.

   Delete
  4. Δεν σε κρίνω.Η συμβουλή ακόμη κι αν προέρχεται από έναν τρελλό,πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσφορά εάν έχει αγαθά κίνητρα.
   Μην καθυβρίζεις τα εκατομύρια γυναικών που υποστήριξαν τον Τραμπ,εάν διαθέτεις κάποια ελάχιστη ικανότητα ορθής κρίσης.
   Εάν διαθέτεις περισσότερη απ' ότι νομίζω,ζήτησε συγνώμη απ'τη γυναίκα που σου χάρισε τη ζωή.

   Delete
  5. Υ.Γ Κάτι κάνω λάθος στην πληκτρολόγηση και ενώ αποστέλλω ως βεροιεύς,τελικά εμφανίζεται το σχόλιο ως ανώνυμος.

   Delete
 69. Κωνσταντή. Το βιβλίο είναι μέσο όπως ήταν και ο πάπυρος.Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι σαφώς ανώτερο των youtube/blog. Επιπλέον, όταν διαβάζεις βιβλία βασίζεσαι πάνω σε αφηρημένες έννοιες και περιγραφές που αυξάνουν τις συνάψεις του εγκεφάλου. Όταν παρακολουθείς ομιλία όμως ή μέχρι και ταινία (γιατί εκεί καταντάει το πράγμα) αυτοευνουχίζεσαι.
  Η Δύση δεν φταίει που ο κόσμος είναι τεμπέλης και αντί να διαβάζει τον τεράστιο όγκο πληροφοριών δ ω ρ ε ά ν, προτιμάει να βλέπει σειρές, χαζοταινίες κτλ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σε αυτό έχει δίκιο ο Δόκτωρ Παπ.

   Η εφαρμογή Kindle και τα ηλεκτρονικά βιβλία μηδενίζουν τον όγκο και χρόνο παραλαβής ενός μεγάλου βιβλίου.

   Παρόλα αυτά, από προσωπικη μου εμπειρία καταλαβαίνω ότι τα χειρόπιαστα βιβλία είναι πολύ ευκολώτερα στην μελέτη από ότι τα ηλεκτρονικά.

   Delete
 70. Ἀσφαλῶς, δρ. Πᾶπ. Ἑμένα μὲ ἀπασχολεῖ τὸ πρόβλημα ὅτι δὲν ἐπιλέγεις αὐτὸ ποὺ βλέπεις καὶ κατἐπέκτασιν διαβάζεις, νιώθεις, κ.λπ. Παλιά ἔλεγα ὅλα αὐτὰ Δύση Ἀνατολή εἶναι ἀφαιρέσεις ἄνευ νοήματος. Ἀλλὰ οἱ μυθοποιητικές κατηγορίες εἶναι ἐξίσου ὑπαρκτές ἄν ὄχι περισσότερο ἀπὸ τὶς ἐνστάσεις τῆς ἀντίρρησης. Ὁπότε δὲν θεωρῶ στὴν τελικὴ τὸν ἐγκέφαλο τοῦ ἀγραμμάτου διαφορετικὸ ἀπὸ ἐκείνον τοῦ ἐγγραμμάτου καὶ τοῦ ἐγγραμμάτου διαφορετικὸ ἀπὸ τοῦ ἰντερνετάκια. Τείνω μάλιστα πρὸς τὴν ἰδέα τοῦ άδιαιρέτου τῆς συνειδήσεως, ποὺ ὅμως περνάει ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ ἐμπεριέχει, δὲν μπορεῖς νὰ τὰ παραβλέψεις ὅσο αὐτὰ σοῦ ἐμφανίζονται.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η προδιάθεση για Εξέλιξη υπάρχει πάντοτε σε έναν Άριστο.

   Η διαδικασία πραγματοποιήσεως της εξέλιξης αυτής προϋποθέτει...ερεθίσματα όμως.

   Delete
 71. Ποίος παρατήρησε εν τή Συρία τον πλαστό εμφύλιο μεταξύ της Αλ-Νούσρα και της Αράρ αλ-Σάμ, με σκοπό την εξουδετέρωση των μικρότερων τζιχαδισικών συμμοριών που έλαβαν μέρος στις συνομιλίες στην Αστανα με τον Συριακό Στρατό;

  Κατευθείαν τις εξουδετερώσανε οι δύο μεγάλες κάνοντας δήθεν εμφύλιο με σκοπό να μην συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και βρεθεί λύση, διότι ι δύο παραπάνω συμμορίες δεν λάβανε μέρος και θεωρούνται τρομοκρατικές.

  ReplyDelete
 72. Πολύ ορθές απόψεις για τους Αρμίτες είναι αυτές εδώ στο άρθρο τους:

  http://www.armahellas.com/?p=20572

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΛογοθετόπουλοςJanuary 26, 2017 at 9:51 AM

   Αρμιτες και λοιπές συστημικές μικροοργανώσεις για τον έλεγχο της κοινής άποψης και καταγραφή αντιδράσεων! ..
   Μην είσαι τόσο θύμα στα παιχνιδια τους

   Delete