Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 6, 2017

372 – Κάϊν, Κάϊν ! Τὸ ἔγκλημα τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ

Ὁ Κάϊν

372 – Κάϊν, Κάϊν ! Τὸ ἔγκλημα τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ

Kαὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Κάϊν· ποῦ ἔστιν Ἄβελ ὁ ἀδελφός σου; Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς φραγκολάτρες ὑπῆρξε διπλό: τὸ 1438 καὶ τὸ 1923: στὴν Φερράρα καὶ τὴν Ἀθήνα. Τὸ 1438 ἐχάσαμε τὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Τὸ 1923 ἐχάσαμε τὸ Φανάρι. Τὸ πνεῦμα τοῦ μπιμπικανθρώπου Κώστα Σημίτη, προτοῦ κτυπήσῃ καὶ πάλι τὸ ἔτος 2000, εἶχε, ὡς λέπρα στὸ ἄθλιο πρόσωπό του, σφραγίσει τὸν ἑλληνισμό.

Καὶ τότε, τὸ 1438, ἕνας ἀρχαιολάτρης, Πλήθων στὴν Φερράρα, ὑπεραμύνθη τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ τότε, τὸ 1923, ἄθεος Στάλιν, ἐξερχόμενος ἀπὸ τὴν γεωργιανὴ Ὀρθοδοξία ἐπορεύθη, μέχρι  τ 1943, στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀντιφραγκικῆς Ὀρθοδοξίας. Θέλημα Θεοῦ, Κάϊν-Σημίτης, νὰ ἐκδιωχθῇ ὡς νομὰς ἀπὸ τὸ χωράφι του, ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολόγους, στὰ πέρατα τῆς γῆς, στὶς πόλεις μέσα, χωρὶς νὰ δύναται πλέον νὰ σπείρῃ. Θέλημα Θεοῦ, ἀπὸ τὸν Μελέτιο Μεταξάκη τὸ 1922 μέχρι τὸν σημερινὸ Βαρθολομαῖο νὰ πληρώνῃ τὸ Φανάρι τὸ πέρασμά του στὴν ῥωσικὴ Ὀρθοδοξία.

Μέγιστο τὸ ψεῦδος τῶν φραγκολατρῶν. Ἀλλάζουμε τὸ πάτριο ἡμερολόγιο, ὄχι γιὰ νὰ εὐθηγραμμισθοῦμε μὲ τοὺς Φράγκους ἀλλὰ γιὰ ἀστρονομικοὺς λόγους! Δηλαδή, οἱ Ἑβραῖοι, οἱ Βυζαντινοί, οἱ Μουσουλμᾶνοι, οἱ Ἰνδοὶ οἱ Κινέζοι μὲ τὰ διαφορετικά τους ἡμερολόγια ἠθέλησαν νὰ ἀσελγήσουν ἐπὶ τῆς ἀστρονομίας; Τί γραικυλικὸς παραλογισμὸς αὐτὸς ποὺ καταργεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, τὴν γλωσσικὴ παράδοση τοῦ πολυτονικοῦ, τὴν γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὰ φραγκοχιώτικα τοῦ Ψυχάρη, τὴν Αὐτοκρατορία γιὰ τὸν δυτικὸ κοινοβουλευτισμό, τὴν δραχμὴ γιὰ τὸ εὐρώ, τὴν ὀρθόδοξη νηστεία γιὰ τὴν δυτικὴ χορτοφαγία, τὸν Δραγούμη γιὰ τὸν Βενιζέλο;

Τὸ 1438, ἡ σύνοδος τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας ἀπεφάσισε τὸ πληγωμένο Βυζάντιο τοῦ 1204 νὰ μετατραπῇ σὲ γκαρσόνι τῆς Εὐρώπης, ὑπὸ ἕναν Σημίτη βασιλέα ὀνόματι Ἰωάννη Παλαιολόγο.Ὁ ἀρχαιολάτρης Πλήθων ἀντέδρασε στοὺς ἐκβιασμοὺς τῆς Δύσεως γιὰ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς ὁποίας τὰ κίνητρα ἦσαν καθαρῶς πολιτικὰ καὶ ἐπιχειρησιακά.

Τὸ 1923, ἡ χούντα τῶν Πλαστήρα-Γονατᾶ ποὺ εἶχε ἐκδιώξει τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνο, ἐπέβαλε πραξικοπηματικὰ τὴν υἱοθέτηση τοῦ δυτικοῦ ἡμερολογίου μὲ ἐξαίρεση τοῦ Πάσχα, ποὺ θυμίζει τὴν πραξικοπηματικὴ ἐπιβολὴ τοῦ μονοτονικοῦ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Βερυβάκη τὸ 1982. Ὁ συνταγματάρχης Πλαστήρας, στὶς 24 Δεκεμβρίου 1923, ἐδήλωσε ἐνώπιον τῆς Ἱερὰς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: Ἡ Ἐπανάσταση ζητᾷ ἀπὸ ἐσᾶς, σεβάσμιοι ἱεράρχες, νὰ ἀφήσετε κατὰ μέρος κάθε προσωπικὴ προτίμηση καὶ νὰ προβεῖται στὴν ἐκκαθάριση τῆς Ἐκκλησίας προχωρῶντας σὲ ῥιζοσπαστικὲς ἀλλαγὲς πέραν τῶν προγονικῶν κανώνων τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ βιαία ἐπέμβαση τῆς πολιτικῆς στὰ πράγματα τῆς Ἐκκλησίας στὴν Ἑλλάδα, τὸ 1923, ἐπορεύθη παράλληλα μὲ τὴν ἐπέμβαση, τὴν ἴδια ἐποχή, τοῦ Κεμὰλ στὴν ἰσλαμικὴ παράδοση τῆς Τουρκίας, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν βιασμὸ τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματοε ὑπὲρ τῆς φραγκοποιήσεως. Ὁ Γρηγόριος Ζ’ ἀναλαμβάνοντας τὸν οἰκουμενικὸ πατριαρχικὸ θρόνο τοῦ Φαναρίου ἀπὸ τὸν παραιτηθέντα ἐλευθεροτέκτονα Μελέτιο Μεταξάκη, δὲν ἠδυνήθη νὰ ἀντιδράσῃ στὸ πλαστηρικὸ πραξικόπημα καὶ ἔκτοτε Ἑλλὰς καὶ Τουρκία ἐπορεύθησαν στὴν πλήρη ὑποδούλωση τῆς λαϊκῆς πνευματικῆς προσωπικότητός τους στὶς δύο ὄχθες τοῦ Αἰγαίου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπάνοδο, τὸ 2002, στὴν Τουρκία, χάρη στὸν Ἔρντογαν, τὴς ἰσλαμικῆς παραδόσεως καὶ τὴν διάλυση στὴν Ἑλλάδα κάθε ἐννοίας Ὀρθοδοξίας πρὸς χάριν ἑνὸς ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἑνὸς ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀπηλλαγμένων ἀπὸ κάθε χριστιανικὸ αἴσθημα, διοικουμένων ἀπὸ δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ ξεδιάντροπα εἰρωνεύονται  τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὸν λαὸ τὶς ἐκκλησίες του καὶ τὴν γῆ του, ἐπιβάλλοντας τὸν φραγκικὸ μῦθο τῶν ἀρχαιοτήτων εἰς βάρος τῶν παραδόσεων καὶ τοῦ βιοπορισμοῦ τοῦ ῥωμηοῦ ἀγρότου.

Μία μελλούμενη ῥωμαιοκεντρικὴ ἐπανάσταση θὰ χρειασθῇ ὄχι μόνον νὰ ἐπαναφέρη τὸ πάτριο ἡμερολόγιο ἀπολύτως συνδεδεμένο μὲ τὶς νηστεῖες καὶ τὸν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ καταργήσῃ τὶς ἐφορίες βυζαντινῶν καὶ κλασσικῶν ἀρχαιοτήτων, ἀντικαθιστῶντας τὶς φράγκικες αὐτὲς γραφειοκρατικὲς θηλειὲς στὸν λαιμὸ τῶν ἀγροτῶν, μὲ μία συνεταιριστικὴ λαϊκὴ ὀργάνωση ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ στὸν Ἕλληνα νὰ ὀργώσῃ τὸ χωράφι του, νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὰ δάση του, νὰ κτίση τὰ σπίτια του ὅπου τὸ θελήσῃ, ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὴν ξενικὴ λατρεία τῶν ἀρχαιοτήτων ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῆς τρισχιλιετοῦς ζωντανῆς παραδόσεώς του. Φιλόλογοι καὶ ἀρχαιολόγοι φραγκικῶν ἐμμονῶν νὰ ἐκδιωχθοῦν βιαίως πρὸς τὰ σχολεῖα τῆς Δύσεως. Ῥωμηοσύνη, πάρε ἐπιτέλους τὸ μέλλον στὰ χέρια σου!


Δημήτρης Κιτσίκης                                             6 Σεπτεμβρίου 2017

83 comments:

 1. Ὁ τρίτος Ἑλληνικός πολιτισμός θά ξεκινήσει με την ἀλλαγή του ἡμερολογίου !

  ReplyDelete
 2. ΦΙΛ. Ἔχεις προσηλωμένα τὰ μάτια σου ἐκεῖ, καὶ τόσο ἀναμμένος εἶσαι στὸ πρόσωπο, καὶ τόσο σοῦ τρέμουν τὰ μέλῃ, ὁποῦ φαίνεται πὼς ἑτοιμάζεσαι νὰ πᾶς ἐκεῖ πέρα νὰ πολεμήσῃς.

  ΠΟΙΗΤ. Μοῦ πονεῖ ἡ ψυχή μου· οἱ δικοί μας χύνουν τὸ αἷμα τους ἀποκάτου ἀπὸ τὸ Σταυρό, γιὰ νὰ μᾶς κάμουν ἐλεύθερους, καὶ τοῦτος, καὶ ὅσοι τοῦ ὁμοιάζουν, πολεμοῦν, γι᾿ ἀνταμοιβή, νὰ τοὺς σηκώσουν τὴ γλῶσσα.

  Τἀ ἁρχεῖα τεκμηριώνουν μὲ ἀκρίβεια βαρείας τὴν ὁρθότητα τῶν λεγομένων τοῦ ποιητοῦ, ποὺ τὸν βρίζουν ὅλοι, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί, γιὰ ὁμοφυλόφιλο, μεθύστακα, καὶ Ἑβραῖο.

  ReplyDelete
 3. Υγ. Ὁ κύκλος τοῦ Βηλαρᾶ (Χριστόπουλος κ.ἄ. νομίζω) ἔλεγε πὼς ὁ Ἁλῆς (ὁ Πασᾶς τῶν Ἱωαννίνων) ἦταν εὐκαιρία γιὰ νὰ βάλουν μπρὸς τὶς γλωσσικές τους ἰδέες. Στὴν οὐσία τὸ πνευματικὸ κατεστημένο τῆς Ἑλλάδας ἁπὸ τότε μέχρι σήμερα ἔχει τὴν ἴδια ἁκριβῶς νοοτροπία, καὶ αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν σειρὰ τῶν μεταρρυθμιστῶν ὑπουργῶν παιδείας καὶ πολιτισμοῦ τῆς κυβέρνησῆς μας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ κάνουν μιὰ πολὺ στενὴ ἀναγνωση τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ποὺ τὸν ἐξισώνουν οὐσιαστικὰ μὲ τὴν Δεσποτεία, μὲ τὴν διαφορὰ πὼς ὁ Δεσπότης ἀντί νὰ φορεῖ τουρμπάνι φοράει παντελόνια. Καὶ ὅμως ὁ ὁρισμὸς τοῦ Ῥῆγα εἶναι σαφέστατος,

  Τὸ ἠθικὸ σύνορο τῆς ἐλευθερίας εἶναι τοῦτο τὸ ῥητό: Μὴν κάμνεις στὸν ἄλλο ἐκεῖνο ποὺ δὲν θέλεις νὰ σοῦ κάμνουν. Ἑν τῶι προκειμένωι τὸ ῥητὸ ἔχει τὴν ἑξῆς ἑφαρμογή. Παραιτήσου.

  ReplyDelete
 4. Υγ2 Η πνευματικὴ δουλεία ποὺ ὑφιστάμεθα -διότι τυπικῶς εἴμεθα ἑλεύθεροι - εἶναι ἀπότοκος τῆς ἀστικῆς ἱδεολογίας ποὺ κάλλιστα ἡ ἀνάρτηση συνδέει μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο. Ὅταν ὁ Πάπας προσαρμόζει τὸ ἡμερολόγιο στὶς ἐπιστημονικὲς ἁνακαλύψεις κάνει τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ποὺ κάνει ὁ Ὅμηρος, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ Ξενοφάνης κι ὁ Ἡράκλειτος νὰ ζητοῦν τὴν δίωξή τοῦ ποιητοῦ. Παρουσιάζουν μιὰν ὑλικὴ πραγματικότητα - ὁ μὲν Πάπας Γρηγόριος τὸ Σύμπαν, ὁ δὲ ὅμηρος τὸν Ὅλυμπο- σαν μακροβιώτερη τοῦ ζῶντος υποκειμένου. Μὲ ἄλλα λόγια ζητοῦν ἀπὸ τὸ ἄτομο νὰ παραδεχτῆι μια πηγὴ τῆς ἐξουσίας ποὺ εἶναι ἐξωσωματικὴ καὶ ἐξωψυχικὴ ὥς πρὸς τὸ ἴδιο. Μὲ κριτήρια μεσαιωνικὰ ὁ Γρηγόριος θὰ ἔπρεπε λοιπὸν νὰ συρθῆι στὸν ἱππόδορομο τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς αἱρετικὸς διότι καταστρέφει τὸ Α καὶ τὸ Ω τῆς χριστιανικῆς τελεολογίας - ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ νόημα τῆς παγκοσμίου ἱστορίας, αὐτὸ εἶναι ὁ χριστιανισμός. Συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὑπέρτερος τοῦ Σύμπαντος.

  Μὲ τὸ 21 γίνεται τὸ ἴδιο ποὺ γίνεται μὲ τὸν μπολσεβικισμό. Ἑπειδὴ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ πανανθρωπίνου αἰτήματος εἶχε τὰ προβλήματά της, ἀντὶ νὰ κατηγορεῖται ἡ ἐφαρμογὴ κατηγορεῖται ἡ ἀντίσταση. Φυσικὰ ἡ ἀντίσταση στὸν ὄλεθρο ἔχει κάτι τὸ προβληματικό, ἀλλὰ ἑν τῶι προκειμένωι κατασπιλώνεται ἡ προσήλωση τοῦ χριστιανοῦ στὴν σωτηρία του διὰμέσου τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας καὶ ἡ Ὁρθόδοξη Ἑκκλησία ἐξομοιώνεται μὲ τὸν σκοταδισμὸ καὶ τἠν τουρκολατρεία στὸ σύνολό της. Ὅλως τυχαίως, τὸ μέρος τῆς ἐκκλησίας ποὐ προσχώρησε στὶς φιλελεύθερες ἰδέες κρατιέται ἔξω ἀπὸ αὐτὴν τὴν κριτική. Αντίστοιχα παρουσιάζεται τὸ ΚΚΕ σὰν στρατιωτικὴ σέχτα, ποὺ σύμφωνοι ἦταν καὶ ἴσως εἶναι, ἀλλὰ τὸ ἐμφυλιακὸ κράτος τὸ στήριζε ἡ Ἀρχιεπισκοπή. Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι τόσο ὁ σκοταδισμὸς τοῦ Πατριαρχείου καὶ ἡ ἀμάθεια τοῦ λαοῦ ποὺ βρίσκεται στο στόχαστρο τοῦ καθεστωτικοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀλλὰ κάτι ἄλλο. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Πρόκειται γιὰ ἕναν πνευματικὸ πόλεμο ποὺ ἀρνεῖται στὸν ἄνθρωπο τὴν πιθανότητα νὰ εὑτυχήσηι. Αὐτὸ εἶναι ἡ Δύση στὸ ἀπόλυτο πολιτικό της σύνολο καὶ στὶς περισσότερες ἐκφάνσεις της. Καὶ στὸν τομέα αὑτὸ εἶναι σύμμαχος ἡ Δύση τοῦ Σουλτάνου καὶ τοῦ Πατριαρχείου ποὺ ἔλεγε στὸν ῥαγιᾶ νὰ κάτσηι νὰ τὶς τρώει γιὰ νὰ ἁνταμειφθῆι μετὰ θάνατον. Ἡ Δύση τοῦ λέει νὰ κάτσει νὰ τὶς τρώει γιὰ νὰ μὴν πάθηι τίποτα χειρότερο. Στὴν μέση δὲν βρίσκεται ἕνα ὁργανωμένο πολιτικὸ ὑποκείμενο, ἀλλὰ τὸ ἄτομο ποὺ δὲν παραιτεῖται ἀπὸ τὸν Παράδεισο. Γι αὐτὸ κατεμέ ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἡ Καθημερινὴ μαζί εἶναι ἴσως ὁ ὕψιστος κίνδυνος - ἡ Καθημερινὴ σὲ ῥόλο Ῥιζοσπάστη. Διότι παρουσιάζουν τὴν δυστυχία σὰν κάτι τὸ ἀναπόφευκτο. Τὀ μὴ χεῖρον χείριστον.

  Ὅσο γιὰ τὸν Πλαστήρα, ὁ ἐθνικισμὸς καὶ ἡ πατριδοκαπηλεία εἶναι σιχάματα, καὶ πίσω ἀπὸ τὴν πατριδολάγνα μετανοούσα Μαγδαληνή βρίσκεται ὁ ἄπληστος τῆς παραβολῆς ποὺ τὸ εἶναι του εἶναι ἡ αὔξηση τῶν ἀποθηκῶν του.

  ReplyDelete
 5. Για κάποιον σαν και μένα που έχει ονοματίσει το μπλογκ του "Οι Ρωμιοί της Ανατολής – Greeks of the Orient", δεν θα μπορούσε να ειπωθεί καλύτερα το όλο θέμα. Δεν υπάρχουν παλαιοημερολογίτες στην πραγματικότητα. Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέτε, νεοημερολογίτες που αποστάτησαν από την ορθόδοξη ρωμέϊκη παράδοση σχεδόν δύο χιλιετιών.

  Επίσης συμφωνώ με την ανάγκη που αναφέρετε για μια ρωμαιοκεντρική επανάσταση και τα παραλειπόμενα αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει - έστω σε μικρό τμήμα του καταπτοημένου και καταπεσόντος λαού - δυνατότητα να οργανώσει κάτι τέτοιο 'από τα κάτω'.

  Μου είχε μιλήσει για σας προ ετών στο Μογκαντίσου της Σομαλίας (όπου βρισκόμουν με συνεταίρους για δουλειές και φιλοξενήθηκα σπίτι του) ο κ. Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτης ο οποίος τότε εργαζόταν σε εκεί πανεπιστήμιο. Πρέπει να ήταν 2013. Έκτοτε σας παρακολουθώ και διαπιστώνω ότι όσα σωστά και να ειπωθούν (από σας και άλλους), η κατάσταση δεν διορθώνεται αλλά χειροτερεύει κι ο κόσμος παραμένει συνέχεια αδρανής. Σωστά λέτε επίσης ότι ο κόσμος βουλιάζει σ' ένα μάελστρομ του οποίου το τέλος θα είναι ένας πυρηνικός όλεθρος.

  Αυτοί που θα αποφύγουν τις εξαφανιστικές συνέπειές του και θα επιζήσουν χρειάζονται "τας εκτάκτους αρρωγάς" όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε ομιλία του ο κ. Μεγαλομμάτης με τον οποίο πέρασα ένα 20ήμερο σε Μόσχα, Πεκίνο και Αστάνα με συνεταίρους, φίλους και συγγενείς (εφόσον τυχαίνει να είναι φίλος συνεταίρων) στα τέλη του Δεκέμβρη και τις αρχές Γενάρη 2017. Αυτές δεν προέρχονται από τον υλικό κόσμο, τον λόγο, και τον νου. Όλα αυτά έφτασαν στο τέλος τους και δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα παραπάνω ενάντια στη σατανική υστερία που διακατέχει τους (κρυφούς στους πλείστους αλλά καλά γνωστούς σ' εκείνους που ακόμη σιωπούν) 'άρχοντες' της οικουμενης επειδή αυτοί εμφορούνται από την σατανική συνείδηση ότι "λίγος μόνον χρόνος τους υπολείπεται".

  Η μόνη ασύλληπτη δύναμη που σώζει είναι η ολική επαναφορά του Αρχετυπικού Μύθου ο οποίος είναι ο μόνος τρόπος συνέργειας ψυχής από τη μια και σώματος (νου και καρδιάς) από την άλλη. Εννοείται ότι μεταφέρω σ' αυτές τις γραμμές κάποια από τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Μεγαλομμάτης σε ομιλία του σε μικρό κλειστό κύκλο Γερμανών (του Καζακστάν), Καζάκων, Κινέζων, Ρώσσων και Ρωμηών στις αρχές του Γενάρη. Αυτό μάλιστα παρουσίασε ως προφητεία Ιησού αναφέροντας τα γνωστά αλλά γενικώς ελάχιστα σχολιασμένα λόγια:

  - ἄνδρες Νινευΐ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. (Κατά Λουκάν, ΙΑ,32)

  Αυτό το "πλείον Ιωνά ώδε" θα είναι η απόλυτη σύνδεση σωμάτων και ψυχών σε συνέργεια τέτοιων αποτελεσμάτων προ των οποίων καμμιά πυρηνική ή άλλη πιο πρόσφατη τεχνολογία δεν μπορεί να αντιπαραβληθεί.

  Μάλιστα ο κ. Μεγαλομμάτης ανέφερε ότι στο σημείο αυτό το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο είναι πιο κοντά στην αυθεντική προφητεία του Ιησού περί το τέλος, επειδή όλα θα ξεκινήσουν από την 'Βασίλισσα Νότου' (βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.) Σημειώνω ότι στο Κατά Ματθαίον αναφέρονται και οι Άνδρες Νινευΐ και η Βασίλισσα Νότου αλλά σε αντίθετη σειρά (οι Άνδρες Νινευΐ πρώτοι),

  Βασίλισσα Νότου είναι ένα κράτος το οποίο σήμερα δεν υπάρχει αλλά θα σχηματιστεί από την απόσχιση ενός σήμερα υποδουλωμένου αφρικανικού εθνους. Το έθνος αυτό θα αποσχισθεί και ανεξαρτητοποιηθεί με την βοήθεια ενός ανθρώπου που θα τους διδάξει την απόλυτη συνέργεια ψυχής και σώματος που είναι η ουσία της πραγματικής πίστης - εκείνης που ανέφερε ο Ιησούς (ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν).

  Καλή συνέχεια στον αγώνα σας! Ο Θεός μαζί σας!
  Νίκος Μπαϋρακτάρης
  Ναϊρόμπι
  https://greeksoftheorient.wordpress.com

  ReplyDelete
 6. Ἄν δἐν ἀπατῶμαι μέρος τῆς φασιστικῆς ἱδεολογίας προέρχεται ἀπὸ τὸν Σορέλ, ποὺ ζήτησε γιὰ τοὺς ἐργάτες ἕναν ἀρχετυπικὸ μύθο στὴν θέση τοῦ ἐπιστημονικοῦ ὀπτιμισμοῦ τῆς προόδου.

  ReplyDelete
 7. YΓ2. Γενικὰ ὁ μῦθος εἶναι καταστατικός, σὲ ἀντίθεση μὲτὸ παραμῦθι ποὺ εἶναι ἐκφραστικό. Ὁ λαὸς κατὰ τὴν γνώμη μου δὲν χρειάζεται μύθους. Μύθους χρειάζεται ἤ μᾶλλον κάνει πὼς χρειάζεται ἡ ἐλίτ. Ὁ λαός χρειάζεται ἁγίους, ὄχι ἥρωες. Οἰ ἥρωες κοστίζουν.

  ReplyDelete
 8. YΓ2 Ἅγιος εἶναι αὑτὸς ποὺ ἔχει λύσηι τὸπρόβλημα τοῦ θανάτου. Ἥρωας εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸ προκαλεῖ στοὺς ἄλλους.

  ReplyDelete
 9. Υγ3. Εἶναι μύῦθος νὰ ποῦμε πὼς ὀ Πάπας εἶναι ὁ Ἀντίχριστος;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστούμε τον Βεροιέα (σ.σ. τρολλέα) που αποκαλεί τον...Πατριάρχη Αντίχριστο, ενώ ο ίδιος μας προϊδεάζει για τις ανώμαλες σεξουαλικές του προτιμήσεις με το λινκ στο οποίο παραπέμπει το όνομά του...

   Και είς κατώτερα εύχομαι. Οσονούπω θα περάσει και στην ουρολαγνεία...

   Πολλά και συγχαρητήρια και στον Καθηγητή που αφήνει τέτοια άτομα να "κοσμούν" το ιστολόγιό του.

   Delete
  2. Πρώτος αντίχριστος ο Ναπολέων, δεύτερος ο Χίτλερ ...ο τρίτος αναμένεται ( μάλλον ασιάτης θα είναι από την κίτρινη φυλή ).

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete
  4. Ο Χίτλερ απετέλεσε ένα πρόσωπο που ετοίμαζε την Ανθρωπότητα για μία Νέα Εποχή, μία Neuordnung der Welt.

   Η αποτυχία του, κατά την άποψη μου, σφράγισε την τραγικοτάτη σημερινή μοίρα της Ανθρωπότητος στον αφανισμό και τον Αρμαγεδδώνα.

   Εάν είχε πετύχει το έργο Του, σήμερον η Ανθρωπότης καθοδηγούμενη από τις ευγενέστερες ράτσες στο εσωτερικό της, θα είχε σίγουρα αποικήσει άλλους πλανήτες, ενώ το καθαρό αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα θα αιωρείτο στο Σύμπαν σαν Άγγελος-Φρουρός της.

   Τελικά η Πτώση ολοκληρώθηκε, ο Ελληνισμός (σ.σ. το Ελληνικό Πνεύμα, όχι το κράτος) σήμερον κείτεται αδύναμος και ασθενής μη-δυνάμενος να εύρει εναν ισχυρό ξενιστή (ούτε καν τις Τραμβικές ΗΠΑ με σύνδρομο σχιζοφρένειας), οδεύοντας παρέα με την Γηραιά Ήπειρο και τον Εβραϊσμό, στον πλήρη αφανισμό λόγω του οικονομικού Σινισμού και του θρησκευτικού Ισλαμισμού.

   Ο επικείμενος πόλεμος θα σφραγίσει και θα ολοκληρώσει την Πτώση του Ανθρώπου, χαρίζοντάς του ερείπια στάχτης...και Θάνατο.

   Delete
  5. Θα σφραγίσει δε, την βραχύβια πορεία μας ως είδη.

   Ίσως μερικοί εξ ημών να επιζήσουμε, αν και το έργο που μας περιμένει-εάν δεν σφαχθούμε αναμεταξύ μας-θα είναι τεράστιο.

   Το "φαινόμενο της πεταλούδας" στο ζενίθ του. Πώς ένας άνθρωπος, ο Πλήθων, δημιούργησε με μία μονάχα πράξη (Πλατωνική σχολή στην Φερράρα) τον σύγχρονο πυρηνικό Αρμαγεδδώνα και πώς ακόμη ένας άνθρωπος, ο Χίτλερ, διεξάγοντας μονάχα μία λάθος επίθεση (Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα) ή/και στρατηγικό ελιγμό (Εκστρατεία στον Καύκασο) έχασε την μοναδική του ευκαιρία να εξιλεώσει τον Πλανήτη, γλιτώνοντάς τον από την Καταστροφή.

   Άραγε θα υπάρχει Ιστορία σε 20 χρόνια ή τζάμπα γράφουμε;;;;

   Delete
  6. Αλλοίμονό μας αν περιμένουμε από κάποιον σαν το Χίτλερ ( και τους Δυτικούς Γερμανούς , τα μούλικα των Αυστριακών ) να σωθούμε !!!

   Delete
  7. Καταρχήν μονάχα στηριζώμενοι στα πόδια μας και τον Θεό, δυνάμεθα να σωθούμε. Η Σωτηρία του Führer δεν είχε σχέση με απλούς μικροαστικούς Εθνικισμούς α λα Ούγκανα, αλλά με μία ενωποίηση ολοκλήρου της Ανθρωπότητος υπό το Άριο Ελληνικό Πνεύμα και την Γερμανική ισχύ ως εκπρόσωπό Του.

   Ήτο δηλαδή ο Εθνικοσοσιαλισμός κάτι πολύ περισσότερο από έναν κοινό επαρχιακό Εθνικισμό των μικροαστών ή από έναν αστικό κοσμοπολιτισμό των μαρξιστο-φιλελευθέρων κουλτουριάρηδων.

   Η λέξις "Neu-Ordnung" (Νέα Τάξη) ταιριάζει γάντι στον Εθνικοσοσιαλισμό.

   Όσο για τα "μούλικα των Αυστριακών" συγγνώμιν αλλά όποιος ξεστομεί την φράση αυτή στερείται βασικού μορφωτικού επιπέδου. Ίσα-ίσα οι Διναρικοί Αυστριακοί αποτελούν μούλικα με όλη την σημασία της λέξεως των Νορδικών/Νόρδοκρομανοειδών Γερμανών.

   Delete
  8. Μπράβο Παληέ !!! Πολὺ καθαρὴ σκέψη. Μπράβο σου!!! Ὅχι, ὁ περισσότερος κόσμος ὑποτιμᾶ τὸν νεοκλασσικισμὸ τοῦ Χίτλερ. Θεωρεῖ τὸν ναζισμὸ μικροαστικὸ ὄργιο. Αὐτὸ ἀποδεικνύει πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ταξικὴ σκέψη. Δηλ. ὅτι ὁ ἄλλος δὲν ἀξίζει ἐπειδὴ εἶναι χειρώναξ, χασάπης, ἀποτυχημένος ζωγράφος....

   Delete
  9. μουλικα με την περιφρονιτικη και την υποτιμιτικη εννοια διοτι καποιοι αυστριακοι υπηρξαν φιλελληνες, δλδ προς τον ελληνισμο, γοτθοι αλαριχος χιτλερ σοιμπλε τραπεζα της ανατολη ζιμενςς....μονο καταστροφη απο δαυτους...τα περι φυλης τα αφηνω σε σενα,καλο να τα γραφεις να μαθαινουμε, μερικοι γερμανοι πρεπει να εχουν κ μογγολικο αιμα οπως βλεπω τα ματια τους

   Delete
  10. Ούτε καν.

   Ίσα-ίσα οι Ρώσσοι έχουν δυστυχώς ένα όλο και αυξανόμενο ποσοστό Τούρκων μουσουλμάνων στο εσωτερικό τους, όχι οι Γερμανοί.

   Delete
 10. ………………………………….καὶ ἑνὸς ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ἀπηλλαγμένων ἀπὸ κάθε χριστιανικὸ αἴσθημα, διοικουμένων ἀπὸ δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ ξεδιάντροπα εἰρωνεύονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὸν λαὸ τὶς ἐκκλησίες του καὶ τὴν γῆ του………………………. Αγαπητε κ. Κιτσικη, παραθέτω το παρακάτω άρθρο της Καθημερινής, με ημερομηνία Δεκέμβριος του 2016 «Στην Ελλάδα το βαθύρριζο θρησκευτικό στοιχείο, τα νάματα της Ορθοδοξίας, αφήνουν χνάρια, διάσπαρτα παντού, και στο ανάγλυφο του τοπίου. Αμέτρητοι ναοί, ξωκκλήσια και προσκυνήματα χτισμένα σε πλατείες, σε κορυφές βουνών, σε σπηλιές, σε βράχια, εκεί σαν φτιαγμένα από παντοδύναμο αόρατο χέρι, πάνω σε αρχαία ιερά, δίπλα στη θάλασσα ή σε ιδιωτικούς χώρους. Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για συνολικά 9.792 ενοριακούς και μοναστηριακούς ναούς, αλλά ο αριθμός είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς δεν συνυπολογίζονται τα κυριολεκτικώς αμέτρητα παρεκκλήσια, τα ξωκκλήσια, οι Προσκυνηματικοί, οι ιδιόκτητοι και οι κοιμητηριακοί ναοί. Μάλιστα, πολλοί έχουν ανακηρυχθεί Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του αρμόδιου υπουργείου, από τους 9.792 ναούς, οι 9.146 είναι ενοριακοί και οι 646 μοναστηριακοί. Αυτοί ανήκουν στη δικαιοδοσία των 82 Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, των 9 Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Κρήτης, των 5 Μητροπόλεων των Εκκλησιαστικών Επαρχιών Δωδεκανήσου και στην Πατριαρχική Εξαρχία της Πάτμου. Οι περισσότερες ενορίες, και άρα ενοριακοί ναοί –συνολικά 249– υπάγονται στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ακολουθούν οι Μητροπόλεις Φθιώτιδος (245), Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων (233), Μεσσηνίας (224) και Αιτωλίας και Ακαρνανίας με 215 ενοριακούς ναούς. Οπως εξήγησε, μιλώντας για το θέμα στην «Κ», ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γεώργιος Καλαντζής, πίσω από κάθε ενορία και ναό βρίσκονται τα διάσπαρτα χωριά της ηπειρωτικής χώρας, και ο αριθμός των ναών κάθε μητρόπολης δεν έχει ευθεία αντιστοιχία με τον αριθμό των κατοίκων του νομού. Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα διασώζεται πλήθος χριστιανικών ναών της βυζαντινής περιόδου (330-1453), πολλοί χτίστηκαν πάνω σε αρχαίους ναούς και ιερά ως μία προσπάθεια εξαγνισμού από το ειδωλολατρικό παρελθόν του τόπου. Η περίοδος από το 1453 έως το 1830 έχει επίσης να επιδείξει ορισμένα αξιόλογα μνημεία πολιτισμού, και κατ’ επέκταση χριστιανικών ναών κυρίως στην Κρήτη (πριν από την οθωμανική κατάκτηση) και στα νησιά του Ιονίου (τα οποία δεν κατακτήθηκαν από τους Οθωμανούς). Συνολικά, 350 χριστιανικοί χώροι λατρείας αποτελούν πολιτιστικά μνημεία και ως τέτοια προστατεύονται. Δυστυχώς, σημαντικό μέρος των βυζαντινών χριστιανικών ναών και μοναστηριών της Αθήνας καταστράφηκε και λεηλατήθηκε, ακόμα και κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας (1833-1835) και εν συνεχεία της βασιλείας του Οθωνα. Έτσι, μετά τη δημοσίευση της «Διακηρύξεως περί της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας» με σειρά διαταγμάτων διαλύθηκαν όσα μοναστήρια –σχεδόν 400– δεν είχαν περισσότερους από έξι μοναχούς και δημεύθηκε η περιουσία τους. Το σχόλιο μας δεν έχει πρόθεση να εκληφθεί ως, ειρωνικο, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι εννοείται « αφαιρούν από το λαό τις εκκλησίες του» ? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 11. Γιάννη,σωστὸ τὸ ἄρθρο τῆς Καθημερινῆς. Ἀποδεικνύει ὅτι παρὰ τὴν ἐπιβολὴ ἄθεης κρατικῆς γραφειοκρατίας καὶ εἰδικὰ ἐφοριῶν ἀρχαιοτήτων ποὺ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸν ἔλεγχο τῶν ναῶν μὲ πρόφαση τὴν προστασία τῆς καλλιτεχνικῆς ἀξίας των, ἡ λαϊκὴ πίστη ἐξουδετερώνει τελικὰ τὶς ἀντίθρησκες κινήσεις τῶν ἀρχαιολόγων.Πρόσφατο παράδειγμα: Ἕνας μητροπολίτης θέλει νὰ λειτουργήσῃ σὲ ἱστορικὸ ναὸ τῆς ἐπαρχίας του καὶ ἡ ἀρχαιολογικὴ ἐφορία ἀπαιτεῖ νὰ ὑποβάλῃ αἴτηση ὁ μητροπολίτης γιὰ νὰ πάρῃ ἄδεια νὰ λειτουργήσῃ, μὲ πρόσχημα νὰ διασφαλισθῇ ἡ καλλιτεχνικὴ ἀκεραιότητα τοῦ ἐν λόγῳ ναοῦ! Νὰ διασφαλισθῇ ἀπὸ ποίους; Ἀπὸ ἡμιμαθῆ φραγκευμένα κορίτσια τοῦ ἑνὸς πτυχίου ἀπὸ τὰ ὑποβαθμισμένα ἑλληνικὰ πανεπιστἠμια ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται, δὲν νηστεύουν, δὲν θεολογοῦν.Ἄλλο πρόσφατο παράδειγμα: ἀγρότης ἐπενδύει στὸ χωράφι του ὅπου μὲ κάποια σκαλίσματα ἀνακαλύπτει "ἀρχαῖα" Φυσικά, κυριολεκτικά, ὅλη ἡ ἑλληνικὴ γῆ εἶναι καλυμμένη μὲ ἀρχαῖα. Ἐπεμβένουν τὰ κορίτσια τῆς Ἀρχαιολογίας καὶ κηρύττουν τὸ χωράφι ἀρχαιολογικὸ χῶρο, ἀφήνοντάς το χέρσο καὶ μὴ οἰκοδομήσιμο στὸ διηνεκές, χωρὶς κἄν νὰ ἀποζημιώνεται ὁ ἰδιοκτήτης.Ἡ τυπολατρία τῶν ἀρχαιοτήτων ἐπεβλήθη ἀπὸ τὴν Φραγκιὰ εἰς βάρος τοῦ λαοῦ μας καὶ πρῶτο μέλημα ἑνὸς ἑλληνωρθοδόξου κράτους εἶναι ἡ κατάργηση τῶν ἐφοριῶν ἀρχαιοτήτων καὶ ἡ ἀνάθεση πλήρους ἐλέγχου τῶν θρησκευτικῶν ἱστορικῶν κτισμάτων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. (Βλέπε τὸ τελευταῖο σκάνδαλο τοῦ ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ μὲ ἀρπαγὴ σημαντικῆς ἐκτάσεως ὡς ἀρχαιολογικοῦ χώρου). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 12. Πηγαίνοντας προσφάτως σε ένα νησί με την οικογένειά μου είδα το εξής θέαμα:

  Ορδές γραικύλων έξω από ένα γυναικείο μοναστήρι να διαμαρτύρονται σαν βελάζοντες κατσίκιες γιατί δεν αφήνουν τους άνδρες να μπουν μέσα λόγω των κοντών παντελονίων τους (μοναστήρι έχει ως προϋπόθεση οι άνδρες να φορούν μακρυά παντελόνια αφού πρόκειται για γυναικείο θρησκευτικό χώρο).

  Μάλιστα μία γραικυλοπούλα εξ αυτών είπε:

  "Ξέρούμε οι άνδρες μας έχουν σέξι γάμπα και σύμφωνα με την μόδα(!!!) την εποχή του Ιησού το σόρτς που φορούν είναι προσβλητικό!"

  Δεν άντεξα ξέσπασα.

  Μονάχα μία θρησκευτική οργάνωση τύπου Χεζμπολλάχ δύναται να διαλύσει το κουλτουριάρικο αυτό πνεύμα των μιζεροαστών Αθηναίων.

  ReplyDelete
 13. Μἐ τἀ πολλὰ ἄν καάλαβα σωστὰ δὲν ἀναγνωρίζεται τὸ ἐνστικτῶδες καὶ φυσικὀ ἔνστικτο τοῦ λαοῦ νὰ λειτουργεῖται καὶ νὰ ἀποδίδει τιμὲς σὲ ἁγίους καὶ νεκρούς, μὲ πρόσχημα τὰ περὶ εἰδωλολατρίας, καὶ μὲ προφανῆ στόχο τὸν ἐξανδραποδισμό του.

  ReplyDelete
 14. ...καὶ γιατὶ ὁ καψερὸς ὁ λαός κάθεται νὰ τὶς τρώει ; Γιατὶ δέχεται σὰν βλάκας τὴν ἄκριτη ἀρχαιολατρεία, τὰ πιάνα μὲ οὐρά, τὸ μονοτονικό, τὸν μαῦρο ψωριάρη; Ἐρωτηση.

  Μήπως ὁ λαὸς δὲν πιστεύει οὔτε στοὺς ἁγίους, οὔτε στὰ πνεύματα, οὔτε κἄν στὸν Ἰησοῦ Χριστό, παρὰ μόνο σὰν ἀντίδραση ; Μήπως τὸ εἰκονοστάσι ἔχει νόημα γιὰ τὸν λαὸ παρὰ μόνο σὰν ξέσπασμα ἐναντια στὴν ἀπελπισία τοῦ ὀρθολογισμοῦ; Μήπως ὁ λαός χρειάζεται τον βούρδουλα γιὰ νὰ κάνει τὸ σταυρό του; Μήπως ὁ λαὸς παρακαλᾶ νὰ τοὔρθει ἠ ἁρχαιολογικὴ ὑπηρεσία μετὰ τοὺς γυφτους νὰ τὸν ἀπορημάξει; Ἕτσι θὰ μάθηι τὴν πίστη.

  ReplyDelete
 15. ..ἄς θέσουμε ἐπιτέλους τὸν δάκτυλο ἑπὶ τὸν τῦπο τῶν ἤλων. Μήπως ὑπάρχει κάποιο λάθος στὴν Ὁρθοδοξία, ἤ στὴν συνηθισμένη ανάγνωση ποὺ κάνει ὁ μέσος Ἕλλην, αὐτὸς ποὺ τὸν κλέβουν οἱ γύφτοι, ποὺ τὸν ῥημάζει ὁ ΕΝΦΙΑ καὶ ὀ ΦΠΑ, ποὺ τοῦ πίνει τὸ αἵμα ὁ ἐργοδότης κ.λπ. κ.λπ ; Μήπως μιὰ ὕπουλη εσωτερικὴ λειτουργία ῥημάζει τὸν ἑλληνικὸ λαό, ἤ τὸ ὀρθόδοξο ποίμνιο; Καὶ μήπως εἶναι αὐτὸ τὸ λάθος ποὺ κάνει τὸν λαὸ νὰ μὴν ἀντιδρᾷ παρὰ στὰ μουλωχτὰ ; Γιὰ μένα ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι προφανῆς, ἁλλὰ ὑπάρχει μία. Κανένα λάθος δὲν ὑπάρχει στὴν θηρησκεία. Ἕνα εἶναι τὸ λάθος. Τὀ κράτος. Ἁναπόφευκτα τὸ κράτος θὰ εἶναι ἐνάντια στὴν θρησκεία. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαδίσηι τὸ κράτος μὲ τὴν θρησκεία. Τὰ παράπονα στὸν Καίσαρα ὅτι δὲν εἶναι Ἱησούς, π.χ. νὰ γκρινιάζει κανείς γιὰ τὴν ξεφτίλα τοῦ ντουέτου Ἁκρόπολις (Μακρόν-Τσίπρα) εἶναι ματαιοπονία. Συνεπῶς τὸ μόνο λάθος στὴν Ὁρθοδοξια εἶναι τὸ καισαρικό της παρελθόν, καὶ ἡ συντήρηση αὑτοῦ τοῦ παρελθόντος τὴν ἀναγκάζει νὰ τρώει στὴ μάπα τὸν Πάπα, τὸν Τσίπρα, τὸ νέο ἡμερολόγιο, τοὺς θεατρίνους, τοὺς γκέυ καὶ τὸν κάθε πικραμένο.

  ReplyDelete
 16. Επί τή περήφανη νίκη των Λετονών κόντρα στους Αρμενό-Τουρκους:

  https://www.youtube.com/watch?v=aBNKkLTYk6g

  Πολύ το χάρηκα! Να`στε καλά!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δέν θά ταν..3-4 μηήες που υποστήριζες τους Τόυρκος και μάλιστα έλεγες και τούρκικες λέξεις στα σχόλια.τι άλλαξε απο τότε ?
   Πραγματικά είμαι περίεργος!
   Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Τα γυαλιά σου μάλλον αλλάξανε καθώς κατά πρώτον το προφίλ μου δεν υπήρχε πριν 3-4 μήνες και κατά δεύτερον ουδέποτε υπεστήριξα τους Τούρκους.

   Ίσα-ίσα η απέχθειά μου για αυτούς και ο Εθνικιστικός σωβινισμός μου είς ό,τι αφορά τα Δυτικά Μικρασιατικά παράλια είναι γνωστός.

   Μάλλον από τα πολλά σου τρολλο-ονόματα, έχεις χάσει τα αυγά και τα Πασχάλια.

   Το μόνο για το οποίο συγχαίρω τους Τούρκους και δη την Τουρκική νεολαία, είναι ο σεβασμός προς τις αξίες τους και η εκλογή ηγέτη που με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατήσει ανεξάρτητη την Τουρκία και να την κάνει μεγάλη δύναμη, ενώ οι δικοί μας αποτελούν Βρυξελλικά ανδρείκελα σε τέτοιον βαθμό που ώρες-ώρες εύχομαι το κρατίδιο αυτό να είχε απευθείας έλεγχο από την Γερμανία παρά να μεσολαβεί όλη αυτή η μουμιοποιημένη α λα Πάκη κουστωδία των Δημοκρατών δοσιλόγων.

   Delete
 17. Υγ τελικό. Μὲ βάση τὀ παλαιό ἡμερολόγιο σήμερα ἔχουμε 25/08
  Αποστόλου Τίτου πρώτου επισκόπου Κρήτης, Μάρτυρος Σάβα, Μηνά, Επιφανίου, Ιωάννου Β' του Καππαδόκη, Γενναδίου Β' του Σχολαρίου Πατριαρχών Κων/πόλεως. Θὰ μποροῦσε λοιπὸν κανεὶς πολὺ ἁπλὰ νὰ τὸ δοκιμάσηι. Τί κάνουμε. Ἁπαντᾶμε στοὺς λογαριασμούς, τὰ γράμματα, τὰ ἡλεκτρονικὰ μυνήματα σὰν νὰ ἦταν... τἠν ἡμερομηνία ποὺ γράφονται καὶ θεωροῦμε ὅτι τὸ ὅλο σύστημα ἔχει πάθει ζημιὰ καὶ δείχνει 13μέρες μπροστά. Ἑμεῖς τὸ χαβά μας. Τέλεια, εἶναι ακόμα καλοκαῖρι ! 25 Αὐγούστου. Ἅλλο παράδειγμα. Τὰ παιδιά μας τὰ πᾶμε σχολεῖο 7 ἤ 8 τοῦ μηνός, ἀλλὰ μὲ βάση τὸ δικό μας ἡμερολόγιο, κ.ο.κ. Στὴν πράξη θὰ δοῦμε ποιός ἔχει δίκιο.

  ReplyDelete
 18. ...Aὔριο δὲ ξημερώνει Σάββατο 26 Αὐγούστου. Φαίνεται καλὴ ἰδέα ! Π.χ. σᾶς ζητᾶνε νὰ πληρώσετε τὸν ΕΝΦΙΑ στὶς 6 Σεπτεμβρίου. Δὲν λέτε ὄχι, ἀλλὰ παρουσιάζετε ἀκέραιο τὸ ποσό 13μέρες μετὰ τὴν ὁρισμένη ἡμερομηνία. Ἕτσι ξεχωρίζει ὁ αὐτόχθων ἀπὸ τὸν ἑτερόχθονα.

  ReplyDelete
 19. Ζητώ την κατανόηση του ιστοδεσπότη και των διαδικτυακών συνδαιτυμόνων για το εκτός θέματος επόμενο σχόλιό μου, αλλά η επικαιρότητα τρέχει και καταδεικνύει ότι τα προβλήματα στα γενοκράτη της Ρούμελης (Βαλκανικής) είναι περίπου ίδια (ο απαραίτητος Πάπας όπως και τα βρώμικα απορρίμματα δεν λείπουν βεβαίως από πουθενά). Δέστε τι γίνεται στην Αλβανία (αντιγράφω από τις ιστοσελίδες που παραθέτω) :

  Το 1914, στην Αλβανία παρατηρήθηκε η πιο περίεργη εξέλιξη που συνέβη ποτέ σε λαό. Ενώ οι Δυτικοί, για αποδυνάμωση της οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ίδρυσαν το αλβανικό κράτος, καίτοι οι Αλβανοί πολέμησαν στο πλευρό των Οθωμανών, εμφανίστηκε το «Μουσουλμανικό Κίνημα της Κεντρικής Αλβανίας», όπου μουσουλμάνοι εξεγέρθηκαν κατά της απόσχισης της Αλβανίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή κατά της αλβανικής ανεξαρτησίας.

  Σε κάθε πόλη που όδευαν οι μουσουλμάνοι, κατέβαζαν παθιασμένα την εθνική σημαία, η οποία, στο παρελθόν, υπήρξε σύμβολο της δυναστείας του Σκεντέρμπεη, και ύψωναν την οθωμανική σημαία, καθώς και την πράσινη σημαία του Ισλάμ. Υπήρξε δηλαδή το μοναδικό επαναστατικό κίνημα στην παγκόσμια ιστορία, που αγωνίστηκε… κατά της ανεξαρτησίας και ελευθερίας της χώρας.

  «Ο Μπαρντίλ Μαχμούτι προσβάλλει τους Αλβανούς μουσουλμάνους ως νόθα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», έχει τίτλο το αλβανικό δημοσίευμα στη «shigjeta.net», που μετέφερε στα ελληνικά ο Εχέδωρος, και μεταφέρει απόσπασμα από κείμενο του Αλβανού διανοούμενου: «Όταν βλέπω τα νόθα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια να προσβάλλουν τον Γκιέργκι Καστριότι, την πιο λαμπρή μορφή του αλβανικού έθνους, βγαίνω από τα ρούχα μου και τα βάζω δημοσίως με τη μητέρα και τον πατέρα μου. Αυτά τα βρόμικα απορρίμματα που δεν γνωρίζουν ποιον έχουν πατέρα πρέπει να εξαλειφθούν από τον εθνικό μας χώρο πριν λάβουμε σε αυτόν διάσταση ασφυξίας».

  Βαριές κουβέντες, αλλ’ εξίσου βαριές και του Αλβανού Ιμάμη, Αρμάντ Αλίου, ο οποίος δεν βλέπει καθόλου ως ήρωα τον Γκιέργκι Καστριότι- Σκεντέρμπεη, τον οποίο αποκαλεί μισθοφόρο που πολέμησε για τα χρήματα υπέρ των χριστιανικών σταυροφοριών και δεν έχει καμία σχέση με την θρησκευτική ανοχή που σήμερα έχει η Αλβανία (!).

  Ο Αρμάντ Αλίου υποστήριξε ότι ο Γεώργιος Καστριώτης «Ήταν ένας αιρετικός και μισθοφόρος αγωνιζόμενος για τα συμφέροντα της Βενετίας. Ήταν ένας προδότης που πολέμησε κατά των Οθωμανών, όχι μόνο για τα συμφέροντα της Βενετίας αλλά και του Βασιλείου της Νάπολης, αφού ήταν διοικητής των σταυροφοριών του Πάπα Πίου του ΙΙ».

  Αλλά και ο Αλβανός ποιητής Kolec Traboini παρατηρεί ότι «Το μαζικό ξέσπασμα των μουσουλμάνων στην πλατεία Σκεντέρμπεη στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, δημιουργεί την εντύπωση ότι βρισκόμαστε στην Τουρκία ή στις αραβικές χώρες».

  Παρατηρεί μάλιστα, ότι οι Αλβανοί μουσουλμάνοι όχι μόνον αποστρέφονται τον εθνικό τους ήρωα, αλλά και: «Αν παρατηρήσουμε τα γεγονότα στην Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο και την πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία (των Σκοπίων), οι Αλβανοί τιμούν τον δολοφόνο των Αλβανών, τον σουλτάνο Μουράτ, και προσεύχονται για αυτόν, του έχουν κάνει μάλιστα και περίλαμπρο τάφο του Οθωμανού σουλτάνου και τον έχουν σαν τις κόρες των ματιών τους.

  Και αναρωτιέται αν πράγματι είναι Αλβανοί οι μουσουλμάνοι. Γράφει: «Τον ήρωα των Αλβανών τον κρύβουμε, ενώ είναι ένας από τους σημαντικότερους και εξέχοντες ήρωες της Ευρώπης, ο Γκιέργκι Καστριότι. Μετά από όλα αυτά, η μουσουλμανική κοινότητα, όποια και να είναι αυτή εκεί που υπάρχουν Αλβανοί, έχει το χρόνο να μιλήσει ανοιχτά και να δηλώσει εάν είναι Αλβανοί ή όχι. Γιατί, χωρίς τον Γκιέργκι Καστριότι δεν θα υπήρχαν Αλβανοί, ούτε καν θα υπήρχαμε».

  Για περισσότερα στις επόμενες διαδικτυακές διευθύνσεις:

  http://www.vimaorthodoxias.gr/nea/xekinise-aifnidia-ethniko-thriskeftiki-diamachi-stin-alvania/

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2014/07/blog-post_3279.html

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2017/09/blog-post_98.html

  ReplyDelete
 20. ..ἐνδεικτικὰ προσθέτω ὅτι ἔβαλα κάτω μερικοὺς ἱερεῖς (ὄχι ΓΟΧ) καὶ τοῦς ῤώτησα τί φρονεῖ ἡ ἐκκλησία γιὰ τὸ θέατρο καὶ τὴν μίμηση. Διότι τοῦ εἶπα "κάποτε τὸ καταδικάζατε συλλήβδην". - Ὄχι παιδί μου, μὰ τί λές... διεπίστωσα ὅτι τὰ μασᾶνε. Ὁ γηραιότερος ὅλων μοῦ εἶπε. -Τὀ θέμα σου εἶναι δύσκολο. Ξεκίνα ἁπὸ τὸ ἑξῆς. Εἶναι κακὴ ἡ μίμηση τοῦ καλοῦ;

  Νομίζω πὼς μπορῶ νὰ ἀπαντήσω. Δὲν ὑπάρχει καλὴ ἤ κακή μίμηση, ἡ μίμηση εἶναι ἁδύνατη. Αὐτὸ μᾶς δίνει ἕνα κλειδὶ γιὰ τὸ θέμα τοῦ παλαιοημερολογιτισμοῦ. Τὀ πρῶτο πρᾶγμα στὴν ἐκκλησία δὲν εἶναι το ἡθικολογικὸ στοιχεῖο, ἁλλὰ τὸ γνωσιακό. Ἡ πρώτη ἑρώτηση εἶναι ἡ εξῆς. Εἶναι ἠ χρήση τοῦ νέου ἡμερολογίου ὑποταγὴ στὸν Πάπα καὶ ἀφιεροποίηση τῆς ἐκκλησίας, ναὶ ἤ ὄχι ; Παρόμοια πρέπει νὰ ἁπαντηθῆι ἡ ἐρώτηση γιὰ τὸ θέατρο καὶ τὴ μίμηση, ὄχι μὲ σούξου-μούξου.

  Λοιπὸν οἱ παλαιοημερολογίτες ἔχουν δίκιο, τόσο ἁπλά. Διότι τὸ ζήτημα εἶναι δογματικό, ὄχι ἑπιφανειακό. Τὀ Ἱουλιανὸ ἡμερολόγιο ἦταν φαίνεται ἤδη εν ἱσχύι στὸ ῥωμαϊκὸ κράτος ὄταν γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Συνεπῶς ἡ ἀλλαγὴ στὸ ἡμερολόγιο ποὺ ἔκανε ὁ Γρηγόριος βάζει τὀν Ἱησοῦ νὰ γεννιέται τἠν ἴδια μέρα ποὺ γεννήθηκε ἀλλὰ νὰ Σταυρώνεται, νὰ Ἀνασταίνεται καὶ νἀ Ἁναλαμβάνεται ἑλαφρῶς ἀργότερα ἁπότι ἔλεγε τὀ τότε ἡμερολόγιο. Μεταξὺ παλαιᾶς καὶ νέας Ἁναλήψεως ὑπάρχει ἕνα μικρὸ διάστημα, καὶ εκεῖ βρίσκεται τὸ πρόβλημα. Ὁ Γρηγόριος ἔρχεται καὶ λέει ὅτι ὁ Ἱησοῦς σὰν ἄνθρωπος θνητὸς ἔζησε λίγο παραπάνω ἀπὸ ὅ,τι νομίζαμε. ΑΡΑ τὸ μῆκος τῆς θνητῆς (ἀνθρώπινης) ζωῆς εἶναι σχετικό. Ἑξαρτᾶται ἁπὸ τὴν μέτρηση τοῦ χρόνου. Ποιὸς χρόνος εἶναι ἁπόλυτος καὶ μὴ σχετικός; Προφανῶς, κεῖται ἐκτός τοῦ παροντος. Δηλαδὴ ὁ θνητὸς δὲν μπορεῖ νὰ μετρήσηι τὴν ζωή του. Ἄρα ὑπάρχουν δύο ζωές;

  Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

  ReplyDelete
 21. ...Τὄστιψα τὸ ῥημάδι καὶ νομίζω τὴν βρῆκα τὴν ἐπιστημονική άπάτη. Ὁ Γρηγόριος προσέθεσε 13μέρες μεταξὺ τῆς σήμερον καὶ τῆς ΘΕΣΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Καὶ τἰς πλάσαρε σὰν δεκατρεῖς μέρες μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῆς ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάτη. Πλάσαρε τὸ πολιτικὸ ἡμερολόγιο σὰν θρησκευτικό. Στὴν πραγματικότητα ὀ Γκρέγκορυ μετράει ἀπὸ κτίσεως Ῥώμης, θεωρώντας τὀν Ιούλιο Καίσαρα Ἰδρυτή της. Τὀν κερατᾶ !!! Στἠν πραγματικότητα λοιπὸν τὸ Γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο ἔχει καθυστέρηση ἔτη τόσα ὅσα μεσολαβοῦν ἀπὸ τὴν θέσπιση τοῦ Ἱουλιανοῦ Ἡμερολογίου ἀπὸ τὸν Καίσαρα μέχρι τὴν 1η ἱανουαρίου τοῦ ἔτους ποὺ γεννήθηκε ὀ Χριστὸς πλὴν 13μέρες κόμμα κάτι. Νομίζω τὸ λύσαμε.

  ReplyDelete
 22. ...ἐνδεχομένως λοιπὸν αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνει σύσσωμη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι νὰ ζητήσηι νὰ γίνεται ὁ ὑπολογισμὸς τῶν δίσεκτων καὶ τῶν τρίσεκτων ἐτῶν ἀπὸ τὸ ἔτος τῆς δολοφονίας τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα (Οκτώβριος 49 π.Χ. – 15 Μαρτίου 44 π.Χ. λέει ἡ "Βικιπαίδεια" ἤ ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἔτος,τὸ 45 π.Χ. ποὺ θεσπίστηκε τὸ Ἰουλιανὸ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ ἔτος 1. Καὶ ὑπὸ αὐτῆν τἠν προύπόθεση νὰ δεχτῆι τἠν διόρθωση τῶν 128 χρονων τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου. Κάπως ἔτσι νὰ συγχρονιστοῦμε ὅλοι.

  ReplyDelete
 23. Τὸν ἀρρωστημένο πορνογράφο Βεροιέα κατόπιν ἐπανεμφανίσεως τοῦ πορνογραφικοῦ του προφίλ ἀπέκλεισα καὶ ζητῶ συγγνώμην ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς σχολιαστὲς ποὺ τοὺς ὑπέβαλα στὴν καταθλιπτικὴ εἰκόνα ἑνὸς Βεροιέα, ἀλλὰ οἱ πολλὲς ἀσχολίες μου στὶς ὁποῖες προστίθεται καὶ ἡ ἑβδομαδιαία συγγραφὴ αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου, δυσκολεύουν τὴν ἀστυνόμευση τῶν ἀρρωστημένων ὑπανθρώπων ποὺ εἰσχωροῦν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, μαλακιζόμενοι ἐπειδὴ δὲν ἠδυνήθησαν ποτὲ στὴν ζωή τους νὰ ἔχουν ὑγειεῖς ἐρωτικὲς σχέσεις. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτός ήταν που έγραψε χθές στο facebook βλακείες ; Να ρωτήσω πάλι λοιπόν κύριε καθηγητά , γιατί ο φραγκοκαπιταλισμός , δυτικισμός, σε όποια χώρα πηγαίνει επιβάλλεται (καταστρέφοντας δομές κ κοινωνία) κ δε τον διώχνουν κλοτσηδόν ; Τόσο αρέσει στον κόσμο το όπιο, το ναρκωτικό κ η "φινέτσα" ;

   Delete
  2. Κ.Καθηγητά ,τον ψευδοβεροιέα πρέπει να καταγγείλετε,το τρόλλ -χάκερ και 'όχι τον βεροιέα που εδώ και μήνες γράφει με σοβαρότητα και ευπρέπεια στο παρόν ιστολόγιο .Κάποιοι γνωστοί μου γνωρίζουν ότι σχολιάζω στο ιστολόγιο αυτό και θα νομίζουν ότι τρελλάθηκα.Θά τα λέμε πάλι με άλλο ασφαλέστερο προφίλ σύντομα,μιας και το σίχαμα μου μαγάρισε το προηγούμενο.

   Delete
  3. Όποιος δεν είναι τρολλ και γράφει με την ψυχή του, δημιουργεί σοβαρό προφίλ Google+ ή blogger, ώστε και ο λόγος του δεν καταπατείται από τρολλ και δεν ταλαιπωρεί κανέναν, όπως ο Βεροιέας-τρολλέας, ο οποίος και από την αρχή της εμφανίσεώς του εδώ, μονάχα οπαδικά συνθήματα έγραφε, ουδεμία σωστή δομημένη άποψη.

   Delete
 24. Ἑπιστρέφοντας ἑπῖ τοῦ ζηήματος τοῦ ἡμερολογίου. Ἑμένα μἐ ἑνδιαφέρει ἄν ὑπάρχει ἁστρονομικὀ λάθος στὀ γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο καἰ ἐπίσης ἄν ἡ ἐπιβολή του εῖναι τυραννική. Προσοχή ὅμως. Ὁ Βαλκανικὀς χῶρος ἔχει παρελθον ὄχι μονο λυσσαλέου ἁντιπαπισμοῦ πανταχόθεν ἀλλἀ καἰ πολιτικοῦ ῥιζοσπαστισμοῦ. Ἡ Γαλλικὴ Ἑπανάσταση με τὸ ἡμερολόγιό της τῆς Ἐλευθερίας ἔκανε τεράστια ἐντύπωση στἠν Νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη, εξοῦ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἑπανάσταση. Διαισθάνομαι ὅτι ὁ πολιτικὸς ῥιζοσπαστισμὸς καὶ ἡ ὁρθόδοξη ἔξαρση πολλὲς φορές εἶναι κοινωνικῶς συγκοινωνούντα δοχεῖα. Δηλαδὴ ὁ πολιτικὸς ῥιζοσπαστισμὸς μπορεῖ νὰ πάρηι μορφὴ θρησκευτικὴ καὶ ἀντιστρόφως ἡ θρησκευτικὴ ἔξαρση νὰ ἁναζητήσηι πολιτικὸ καλοῦπι. Προσοχὴ λοιπὸν νἀ μὴν συγχέουμε ἀπολύτως τὰ δύο αὑτὰ φαινόμενα, φανατικὸ ἀντιπαπισμὸ καὶ ῥιζοσπαστισμό, μὲ τὸ νο1 πρόβλημα, ποὺ εἶναι βεβαίως τὸ Σχίσμα μεταξὺ Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων. Τὀ Σχίσμα εἶναι κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη μακρὰν σημαντικότερο ζήτημα ἀπὸ τὀ ζήτημα τοῦ ῥιζοσπαστισμοῦ, ἴσης ἀξίαςμὲ τὸ θέμα τῆς εἰκονομαχίας, καὶ ὑποδεέστερο μόνον τοῦ ζητήματος τοῦ Καισαρισμου. στὸ ὁποῖο καὶ ὑπάγεται ἐνδεχομένως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η εαρινή ισημερία μετατοπιζόταν κατά μία μέρα κάθε 128 χρόνια, γεγονός μη επιθυμητό, σε αντίθεση με το Γρηγοριανό, σύμφωνα με το οποίο η εαρινή ισημερία μετατοπίζεται μόλις μία ημέρα κάθε 3.300 χρόνια

   Delete
  2. Δηλαδὴ πολὺ ἁπλὰ ἀντί νὰ μετατοπίζεται ἡ ἰσημερία σοῦ λένε κάλλιο νὰ μετατοπιστῆι ὁ χρόνος. Γιατί; Γιατὶ τοῦς εἶχε κολλήσει στὴν κεφάλα τους ὁ Ἑρατοσθένης. Ὁ Ἐρατοσθενης εἶχε μετρήσηι τὸ μῆκος τῆς γῆς μὲ βάση τὴν πηγάδα τοῦ Ἁσσουὰν (ν. Αἴγυπτος) καὶ τὴν πηγάδα τῆς Ἀλεξανδρείας. Στὀ μυαλό τους γιὰ νἆναι σταθερὸς ὁ κοσμος ἔπρεπε κάθε χρόνο τὴν ἴδια μέρα ἕνα μέρος στὴ γῆ νὰ ἔχει ἡλιοστάσιο στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ νὰ πέφει τὸ ἡλιακὸ φῶς κάθετα στὸν πάτο τοῦ πηγαδιοῦ. Ἡλιοστάσιο (μεγαλύτερη μέρα τοῦ χρόνου) καὶ ἰσημερία εἶναι τὀ ἴδιο πράγμα, ἐν τῶι προκειμένωι, ἀλληλοεξαρτώμενα μεγέθη. Φυσικὰ τὸ κάθε κάθε 3.300 χρόνια δὲν εἶναι τὀ ἴδιο μὲ τὸ πάντα. Καὶ μὲ βάση τἰς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς σοῦ λέγανε σὲ 3.300 χρόνια θἀ ἔχει γίνει ἤ θὰ γίνει ἠ Δευτέρα Παρουσία, ὁπότε δὲν θὰ προλάβηι νὰ μετατοπιστῆι τὸ φῶ. Προσέξτε. Εἶναι ΜΠΑΧΑΛΟ, δὲν εἶναι ἐπιστημονικὰ σωστό, καὶ ἐπίσης περιλαμβάνει τὴν καταστροφὴ τῆς οἰκουμένης. Τὀ πρόβλημά τους τῶν ἀθεολόγητων, εἶναι ὅτι δὲν καταλαβαίνουν... Χριστὸ ἁπὸ φιλοσοφία. Δἐν καταλαβαίνουν δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑπάρχει διαφορὰ ουσίας μεταξὺ ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ κόσμου, ἀλλὰ μορφικὰ αὑθυ΄παρκτα ὄρια. Κολλᾶνε σὲ ἕναν μανιχαϊστικὸ διαχωρισμὸ ὕλης-πνεύματος.

   Delete
  3. Λένε ὁ ὑλικὸς κόσμος ἔχει ημερομηνία λήξης. Αὐτὴ εἶναι ἡ φιλοσφική τους μαλακία, συγγνώμη γιὰ τὴν ἔκφραση ἀλλὰ εἶναι μαλακία. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη λέξη, μαλθακότητα, ἡθικὴ γυναικουλίαση. Γι αὐτὸ ἀντιδροῦν οἱ παλαιοημερολογῖτε καὶ καλά κάνουν. Ὅπως πολὺ καλά ἔκαναν αὐτοὶ ποὺ κ΄ραξανε ἐκεῖνον ποὺ ἔλεγε πὼς ἠ Ἁνασταση τῶν νεκρῶν δὲν θὰ εἶναι ὑλικὴ ἀλλὰ πνευματική.

   Delete
  4. Πληροφοριακά, μετά την εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου το 1582, η διαφορά μεταξύ αυτού και του Ιουλιανού αυξήθηκε σταδιακά κατά τρεις ημέρες στους τέσσερις αιώνες που έχουν περάσει. Δηλαδή όταν θεσπίστηκε από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄(από τον οποίο πήρε το όνομά του) στις 24 Φεβρουαρίου του 1582 διέφερε με το Ιουλιανό κατά 10 ημέρες. Σήμερα διαφέρει κατά 13 ενώ από το 2100 μέχρι το 2200 θα διαφέρει κατά 14 ημέρες κ.ο.κ.

   Νικόλαος Βλάσσης

   Delete
 25. Παράδειγμα. Κοραῆς,ὅπως ἀκριβῶς δίδεται στὰ σχολεῖα.
  [...] όταν είδον τα βιβλία [τοῦ Βολταίρου] φερόμενα εις θρίαμβον και περικυκλωμένα από πλήθος Ακαδημαϊκών, τότε ήθελον να σε έχω πλησίον μου μάρτυρα και της αγανακτήσεώς μου και των δακρύων μου –δακρύων, φίλε μου, αληθινών, δακρύων απαρηγόρητων, τα οποία μ’ έκαμε να χύσω η ανάμνησις ότι ούτω και οι προπάτορές μας, οι αμίμητοι Έλληνες, ήξευρον να τιμώσι την σοφίαν. Και ποίοι άλλοι παρ’ αυτούς έγιναν τύπος και υπογραμμός όλων των καλών όσα βλέπει τις την σήμερον εις τους Ευρωπαίους; Δεν είναι αυτοί οι Αθηναίοι, οι οποίοι κατέστησαν άρχοντα της Σάμου τον Σοφοκλέα, δι’ αμοιβήν μιας τραγωδίας* την οποίαν εσύνθεσε; Δεν είναι αυτοί –
  αλλά τι ματαίως να ανανεώσω παλαιάς και ανίατους πληγάς; Βάρβαρον και αχρειέστατον γένος -έλεγον εις τον εαυτόν μου- κάκιστοι Τούρκοι! πολλοί και από το γένος μου (ίσως και εγώ ο ίδιος) ήθελον είναι την σήμερον ισότιμοι του Βολταίρου, αν η υμετέρα τυραννία δεν είχε καταστήσει στείραν και άγονον την καρποφόρον μητέρα των σοφών, την Ελλάδα!...

  καὶ παραλείπουν τὰ καθάρματα τοῦ υπουργείου τὴν συνέχεια, στὀ σχολικὸ βιβλίο, σὰν ἰσάξιοι τῶν Τούρκων ποὺ εἶναι, καὶ τῶν Ἀψβούργων.

  Καὶ ὑμεὶς ἄθλιοι . . . . ! ἀντὶ νὰ ζητεῖτε νά ἰατρεύσετε τὰς πληγὰς τοῦ γένους, ἐγίνετε χείρονες καὶ αὐτῶν τῶν Τούρκων, ὑμεὶς οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε νὰ εἶσθε τὸ ἄλας καὶ τὸ φῶς τῶν κοσμικῶν, ἐμωράνθητε, ἐσκοτίσθητε, καὶ παντάπασιν ἠχρειώθητε! Ἔπειτα ζητεῖτε σέβας καὶ εὐλάβειαν παρὰ τοῦ λαοῦ, οἱ οποῖοι μήτε Θεὸν σέβεσθε, μήτε θρησκείαν εὐλαβεῖσθε!

  Προσοχὴ λοιπὸν μήπως ὁ παλαιοημερολογιστισμὀς κρύβει συναισθήματα σὰν τοῦ Κοραῆ. Καὶ μήπως εἶναι τρόπον τινὰ ἀντικληρικαλικὸς ῥιζοσπαστισμός.

  ReplyDelete
 26. Υγ2, Σὲ ὅλες τὶς ἀναλύσεις, τοῦ νεοελληνικοῦ ντελιρίου τοῦ Κοραῆ περιλαμβανομένου (ποιός ἁπὸ ἐμᾶς δὲν τὸ ἔχει ζήσηι !) ἀποσιωπᾶται τὸ πλέον βασικό. Δὲν ξέρω ἄν εἶναι ὁ χριστιανισμὸς ἀπλῶς ἕνα κέλυφος γιὰ νὰ τὸ κατονομάσηι, ἤ ἄν ὄντως, σὲ ἐπίπεδο οὐσίας, ἔχει δίκιο τὸ ὀρθόδοξο δόγμα. Αὐτὸ ποὺ ἀποσιωπᾶται ὅμως εἶναι σαφές. Εἶναι φυσικὰ τὸ "οὐ φονεύσῃς", ποὺ κατέβηκε ὀ Ἰησοῦς γιὰ νὰ ἐξηγήσηι στοὺς ἀνθρώπους τὸ περιεχόμενό του. ὁ φόνος εἶναι ὄχι μόνο φυσικὸς ἀλλὰ καὶ πνευματικός. "Σᾶς τἄπε ὁ μπαμπᾶς μου καὶ σᾶς τἄδωσε γραπτῶς ἁλλὰ ἁφοῦ δὲν καταλάβατε Χριστὸ μἐ ἔστειλε νὰ σᾶς τὰ πῶ προφορικῶς". Δῆτε πῶς ἀναλύει ὁ σεβαστὸς Κώστας Βεργόπουλος τὴν κρίση. http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-kostas-bergopoylos-gia-tin-episkepsi-makron-stin-ellada
  Ἡ κρίση παραμένει ἡ ἴδια καὶ ἁφορᾶι ἔνα καὶ μόνο πράγμα. Τὸ μύνημα τοῦ Κυρίου δὲν ἔχει ἐμπεδωθῆι. Αὐτὴ εἶναι ἡ κρίση καὶ καμία ἄλλη. Ἑκεῖ ἀκριβῶς ἐγγγράφεται ἡ διάσταση στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ παίρνει ἔκφραση διὰ τοῦ ἡμερολογιακοῦ ζητήματος καἰ πλείστων ὅσων ἄλλων. Γιὰ χίλιους λογους ἠ ἐκκλησία δἐν μπορεῖ νὰ επιβάλῃ τῆν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου διότι δὲν εἶναι ἐντολή. Εἶναι ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ.

  ReplyDelete
 27. Ὄσο γιὰ τὸν Παρθενῶνα... ἄλλο Περικλῆς καὶ ἄλλο Κανελλόπουλος.
  https://www.facebook.com/costas.kapos/posts/1503397623047365 "κανένας υπάλληλος από τους πολλούς που ασχολούνται με την Ακρόπολη δεν σκέφτηκε καν να πλύνει τους προβολείς που έχουν πιάσει 2 δάχτυλα βρώμας που έχει αλλοιώσει εντελώς τα φωτοτεχνικά τους χαρακτηριστικά".
  Κ. ΛΟΥΚΟΣ-Νἀ πᾶτε νὰ τἀ καθαρισετε μόνος σας. Δὲν ὑπάρχουν ὑπάλληλοι καὶ ο Παρθενῶνας προβάλλεται σὰν ἡ Νέα Μακρόνησος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ καλά είπες Κωσταντή και του έριξες του κουλτουρέ διαλεκτικό φυστίκι. Δεν κάνω πλάκα.

   Συνέχισε έτσι.

   Delete
 28. Μπράβο Ελλαδάρα!!!

  Πολύ χάρηκα την νίκη της ομάδας μας!

  ReplyDelete
 29. Ο Steven Runciman στήν σελίδα 14 (στο τέλος της εισαγωγής) του έργο του Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΚΡΑΤΙΑ σε μετάφραση 'Ιωσήφ Ροηλίδη (Εκδόσεις Δόμος Δεύτερη επανέκδοση, 'Αθήνα 2005) προβαίνει σε μία διάκριση του όρου Εκκλησία, εξαιρετικής σημασίας για την ορθή κατανόηση των πραγμάτων του παρελθόντος και του παρόντος της Ρωμαϊκής Ανατολής.

  Συγκεκριμένα:
  "Οι Χριστιανοί της Ανατολής με την ελληνική λέξη Εκκλησία εννοούσαν πάντοτε ολόκληρο το σώμα των πιστών, «ζώντων και τεθνεώτων». Αυτή είναι η Εκκλησία στην οποία αναφέρεται το Πιστεύω.
  Αλλά στην πράξη, ιδιαίτερα στη Δύση, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η λέξη « Εκκλησία» για να περιγράψει την ιερατική ιεραρχία σε αντίθεση προς την πολιτική εξουσία.
  Πράγματι, εξαιτίας των ελλείψεων της αγγλικής γλώσσας, δεν υπάρχει καμιά άλλη κατάλληλη λέξη πού θα μπορούσε νά εκφράσει τήν ιεραρχία."

  Πρέπει συνεπώς να διευκρινιστεί με ποια από τις δύο αυτές σημασίες, την Ανατολική ή την Δυτική, χρησιμοποιούμε τον όρο Εκκλησία. Δηλαδή αν με τον όρο Εκκλησία εννοούμε τον "λαό του Θεού" ή την ιεραρχία (τους δεσποτάδες), που είναι το ένα τοις εκατό (1%) του κλήρου (στην Γραικία πχ στους 9000 παπάδες είναι 90 δεσποτάδες) και λιγότερο από 0,001% του ορθόδοξου λαού.

  Αν εννοούμε τον "λαό του Θεού", που συγκροτείται σε Σώμα Χριστού, τότε ναι πρέπει να αποδοθούν τα μνημεία στον "λαό του Θεού", στον οποίον ανήκει αυτή η κληρονομιά και που δημιουργήθηκε για να την χρησιμοποιεί αυτός και αυτά (τα μνημεία) να διοικούνται όπως το (Ανατολικό) Ρωμαϊκό Δίκαιο (που ενσωματώνει τους εκκλησιαστικούς κανόνες) ορίζει.

  Αν εννοούμε την ιεραρχία, που είναι κρατική δομή, το ζήτημα περιπλέκεται διότι και η ιεραρχία και η αρχαιολογία είναι κρατικές δομές.

  Έχουμε δηλαδή μιά (παρανοϊκή) σύγκρουση αρμοδιοτήτων και νομής, από αυτές που συμβαίνουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καθόλην την επικράτεια του γραικικού κράτους. Θέλετε η μία κρατική δομή θρησκεύει και νηστεύει και θεολογεί (η ιεραρχία, αν και υπάρχουν πολλές αμφιβολίες) και η άλλη είναι άθεη (η αρχαιολογία, που και γιαυτό υπάρχουν ενστάσεις); Σύμφωνοι. Αυτό όμως σημαίνει, ότι η απόδοση της αρμοδιότητας των μνημείων στην ιεραρχία, είναι στην ουσία πρόκριση μιας κρατικής δομής (της ιεραρχίας) του ιδίου παρανοϊκού κρατικού μορφώματος έναντι μιας άλλης (της αρχαιολογίας).

  Προκρίνουμε δηλαδή μια (από τις δύο αντιμαχόμενες) κρατική δομή του νεωτερικού συγκεντρωτικού και καταπιεστικού κρατικού μηχανισμού, που δημιουργήθηκε αλλού (στην Δύση), προκειμένου να υπηρετήσει αλλωνών ανάγκες και σκοπιμότητες και εισήχθη στα μέρη μας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις σκοπιμότητες και τα συμφέροντα αυτών που το εισήγαγαν ή συνήργησαν στην εισαγωγή του, επεβλήθη δια πυρός και σιδήρου, ουδέποτε έγινε αποδεκτό από όλους αυτούς στους οποίους επεβλήθη και αποτελεί (κατά την κρίση μου) το υπ΄αριθμόν ένα πρόβλημα της Γραικίας.

  Τί ακριβώς θέλουμε;

  ReplyDelete
 30. Ο Βεροιεύς είναι ένα άρρωστο σεξουαλικά, ψυχικά και πνευματικά άτομο. Μόνον οι πολλαπλές εναλλαγές των ονομάτων του, υποδεικνύουν σχιζοφρενικές τάσεις καθώς και η ομιλία του με διαφορετικά πρόσωπα του εαυτού του, σε άλλο ιστολόγιο.

  Το να είναι κάποιος άρρωστος εκ φύσεως δυνάμεθα να το ανεχθούμε επί του παρόντος φιλελεύθερου καθεστώτος. Σε Φασιστικό καθεστώς θα είχε ριχθεί στον Καιάδα από μικρός. Αλλά είναι απαράδεκτο και μη-ανεκτό να θέλει να αρρωστήσει σαν τον ίδιο και χειρότερα, την ίδια την κοινωνία και όποιον έρχεται σε επαφή μαζί του. Συνεπώς η ψυχιατρική καραντίνα αποτελεί την μοναδική λύση για την ταλαιπωρημένη αυτή άρρωστη ύπαρξη...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καλησπέρα Φώτη
   Ἕνα σχόλιο..
   η κοινωνία ἦταν πάντοτε "ἀρρωστῆ" (ἄς χρησιμοποιήσω τους σαχλούς ὀρούς ποῦ χρησιμοποιεῖς καί σῦ)
   Ἀπό ἐποχῆς Πλάτωνα με τους παιδόφιλους φιλοσόφους μέχρι σήμερα με τους φιλελευθερους ἀφυλους
   Καί μόνο στά μυαλά ὁρισμένων "ρομαντικῶν" η σάπια ἀρχαιότητα ἦταν μόνον χιτῶνες καί φιλοσοφία!

   Καί να προσέχεται νά μήν πέσετε ἐσεῖς στόν Καιάδα γιατί δέν νομίζω πώς οι Δυτικοί φυλετιστές ἀναγνωρίζουν τους Τουρανικούς ὥς δικούς τους!
   Να σαί καλά

   Delete
  2. Τρεις λαλούν και δυό χορεύουν.

   Φοβερό κρεσέντο μπουρδολογίας από τον τρολλάκι-Χρηστάκη, τον "kinky".

   Βρε τράβα να κάνεις delivery κανα σουβλάκι ρε ψυχανώμαλε γύφτε!

   Delete
  3. Προφανώς και αρρωστημένο είναι όταν βρίσκεις σεξουαλικά ελκυστικό ένα...κόπρανο ή μία τραβεστί. Προφανώς και στο ψυχικώς ταλαιπωρημένο μυαλό του κάθε ψυχανώμαλου σαν εσένα, που πρωτοεμφανίστηκες να τρολλάρεις όταν "όλως-τυχαίως" ο Καθηγητής είχε γράψει γιατί ο Φιλελευθερισμός είναι Σατανισμός και εσύ χτυπώντας μανιωδώς στο διαδίκτυο για "Σατανισμό" έπεσες πάνω του, η κάθε μία ανωμαλία αποτελεί από μόνη της νόρμα, ενώ όλα είναι σχετικά σε βαθμό που να υβρίζεις για...παιδόφιλους(!!) με σύγχρονα σεξουαλικά κριτήρια τους αρχαίους φιλοσόφους!

   Αλλά είπαμε. Δεν φταις εσύ, όπως δεν φταίει το άστεγο πρεζάκι της γειτονιάς που είναι πρεζάκι. Φταίει ο οικοδεσπότης που στο λιγοστό κοινό του σπιτιού του, ανοίγει τις θύρες σε πρεζόνια του πεζοδρομίου αντί να εκλεκτικοποιεί το κοινό του.

   Delete
  4. Ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ἀνωτέρω κείμενο, ὅτι Ἀθηναῖος καὶ Βεροιεὺς εἶναι τὸ ἴδιο ἀρρωστημένο πρόσωπο. Παλιέ, συνέχισε νὰ τὸν ξεσκεπάζῃς.Νομίζω ὅτι τὰ κείμενα τοῦ ἀρρωστημένου αὐτοῦ προσώπου (κατὰ τὰ ἄλλα μορφωμένου καὶ συμπαθοῦς) πρέπει νὰ ἐνδιαφέρουν πολὺ τοὺς ψυχιάτρους. Γι αὐτὸ, καλὸ εἶναι νὰ δημοσιεύονται πότε πότε κείμενα τέτοιων ψυχοπαθῶν (πολλαπλασιασμὸς προσωπικότητος, ὀνειρώξεις σὲ στάση ἀφυπνήσεως, ἀνώμαλες προσηλώσεις σὲ πρόσωπα, σατανισμός) πρὸς χρῆσιν ψυχιάτρων. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Ναι αλλα όταν σας τα εγραφα στο facebook....με κράξατε δίχως να σκεφτείτε "βρε μπας και ο παληός έχει δίκαιο;...για να τον ρωτήσω"....

   τεσπα κάλλια αργά παρά ποτέ!

   Delete
  6. Η περίπτωσή του είναι αυτή ενός "αρνητικού" τίποτε περισσότερο.

   Όπως στα φιλμ υπάρχουν οι ωραιοτάτες έγχρωμες φωτογραφίες μα συνάμα και τα αντίθετά των, τα "αρνητικά" ετσι και στην Θεία ανθρωπίνη ύπαρξη άτομα σαν τον βεροιέα/αθηναίο/λυκούργο/Χρηστάκη είναι τα "αρνητικά" της ανθρωπίνης υπάρξεως.

   Ο άνωθεν ψυχανώμαλος δεν γνωρίζει ότι η πλευρά του είναι γνωστή στους Αρίστους και συνεπώς άκρως αντιμετωπίσιμη, ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων ως μέρος δυστυχώς της εδώ υλικής υπάρξεως όσοι Άριστοι εξ ημών, έχουμε γνώση της "αρνητικής" σας πλευράς, την απεχθανόμεθα μα συνάμα την αποδεχόμεθα ως γιάνγκ και συνεπώς ξέρουμε να την αντιμετωπίζουμε. Καθήκον μας:

   Να προστατεύουμε την κοινωνία από αυτήν και από κάθε είδους "αρνητικό". Ο φιλελευθερισμός αποτελεί επίσης ένα "αρνητικό"...

   Delete
  7. Υ.Γ.

   Και τα λοιπά ψευδώνυμα π.χ. "Γούναρης" δικά του είναι. Απλά αλλάζει ονόματα. Κανονικά πρέπει να σταματήσετε να δέχεσθε στο ιστολόγιο ανώνυμα άτομα.

   Delete
  8. Ἅν δὲν εἶναι δικό του τὸ Γούναρης, δὲν ἔχει τὀ δικαίωμανὰμιλᾶ γιὰ τὶς μητέρες τῶνἄλλων μιὰ καὶ τῆς δικῆς του τὸ ὄνομα εἶναι ἄγνωστο. Καλὰ θὰ ἔκανε νὰ τὴν βρῆι. ἵσως τοῦ λείπει.

   Delete
 31. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 32. Επί τή νίκη των Ισπανών Κρομανοειδών Ιβήρων αυτήν την φορά έναντι των Αρμενοειδών Τούρκων:

  https://www.youtube.com/watch?v=pdwRbgFAS80

  Πολλά συγχαρητήρια, προκαταβολικά!

  Felicitaciones!!! Muchas Gracias, Hermanos Europeos!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με όλο τον σεβασμό και φιλικά πάντοτε .
   Δεν είχες πει πως η μητέρα σου έχει αρμενοειδή χαρακτηριστικά στο φυλετικλα βλογ
   Εαν όχι τότε λάθος μου
   Αλλά το θυμάμαι πολύ καλά!

   Βασίλης Γούναρης

   Delete
 33. Κύριε Ῥωμηέ, πάνω στἠν ὥρα ! Πῶς σᾶς φαίνονται αὐτὲς οἱ φράσεις;

  Θέατρο εἶναι ὁ χῶρος θέασης μιᾶς τελετῆς ἀνάδειξης τῆς ἐργασίας ὡς ἀξίας, διὰ τῆς φαινομενικῆς τελέσεως ἐργασίας. Τὀ θέατρο ὁρίζεται ἀπὸ τὴν θέση τοῦ θεατῆ. Ὄταν ἡ θέση τοῦ θεατῆ εἶναι ὀρισμένη, ἔχουμε θέατρο, ὄταν δὲν εἶναι ὁρισμένη ἔχουμε ἐκκλησία. Ἡ μεγαλύτερη κατηγορία ποὺ ἔχει ἐκτοξευτῆι κατὰ τῆς ἐκκλησίας εἶναι πὼς εἶναι θέατρο, δηλαδὴ προπαγάνδιση τῆς ἐργασίας. Καὶ κατὰ τοῦ θεάτρου, ἡ μεγαλύτερη κατηγορία ποὺ ἔχει ἐκτοξευτῆι εἶναι πως πρόκειται γιὰ μιὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.

  Υγ. Ἁπὀ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἡ προπαγάνδα ἔγκειται στὴν διατυμπάνιση τῆς ὕπαρξης μιᾶς ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ὠς πρὸςτὸ ἄτομο πραγματικότητας μὲ στὸχο τὴν ΣΧΕΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ἤ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ πραγματικότητας.

  ReplyDelete
 34. YΓ. Ἡ ἐκκλησία ἄν δὲν ἀπατῶμαι εἶναι ἡ ΣΥΓΚΛΗΣΗ. Καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἑκκλησίας ἐξαρτᾶται ἐξίσου ἀπὀ αὐτὸν ποὺ τὴν συγκαλεῖ, ὅσο ἀπὸ αὺτοὺς ποὺ προσέρχονται. Ἅποψή μου εἶναι ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ... πραγματικότητα. Ἡ ἐκκλησία ἔχει νόημα ὄταν ἀποκαλύπτεται στὸν πιστό. Ὅχι ὄταν μπαίνει ὁ πιστὸς μὲ σκοπὸ νἀπείσηι ἑαὐτὸν ὅτι θὰ γίνει θεός. Κανεὶς δὲν πείθεται, ὅλοι εἶναι.

  ReplyDelete
 35. [...]Ἡ ἐξουσία εἶναι μιὰ συνθήκη ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νἀ ἐργάζεται προκειμένου νὰ ἀνατρέψηι τὴν ἴδια τὴν κατάσταση ποὺ τὸν οδήγησε στὴν ἐργασία. Δὲν πρέπει λοιπὀν νὰ ἁναρωτηθῦμε γιατὶ ἐργάζεται, ἀλλὰ γιατὶ ἀντιστέκεται. Μήπως ἡ πόρτα τῆς ἐκκλησίας ἀνοίγει ὄταν παύει ἡ ἀντίσταση;

  ReplyDelete
 36. Αυτό ακριβώς που περιγράφει εδώ ο Παλιός συνέβη σε μένα ,γι αυτό το τρόλλ έπρεπε να το αποκαλέσετε ψευδοβεροιέα και όχι βεροιέα.Σταματώ πλέον να σχολιάζω απλά θα διαβάζω τα σχόλιά σας και τα άρθρα του κ.Καθηγητού.
  Ένας ΠαλιόςAugust 1, 2017 at 5:08 PM
  Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι πατώντας επάνω στο όνομα του εκάστοτε σχολιαστή, δύναται η διαχείριση του ιστολογίου να δει ποίο προφίλ είναι, εάν είναι το αληθινό ή το ψεύτικο του τρολλ.

  Συνεπώς εγώ και ο Κωσταντής πατώντας επάνω στα ονόματά μας έχουμε google+ profile ενώ το τρολλ έχει προφίλ blogger.

  Τα τελευταία σχόλια από τον χρήστη "Ένας Παλιός" δεν ήσαν δικά μου αλλά του γνωστού τρολλ.

  Το URL δηλαδή η διεύθυνση του σωστού προφίλ "Ένας Παλιός" είναι η εξής:

  https://plus.google.com/110188655298143383261

  Παρακαλώ λοιπόν την διαχείριση, πριν δημοσιεύσει σχόλια με το όνομά μου να χτυπά επάνω στο όνομα χρήστη και να ελέγχει την διεύθυνση που εμφανίζεται επάνω. Ειδάλλως είναι αδύνατον να δει κανείς ποίος είναι το τρολλ και ποίος όχι.

  ReplyDelete
 37. ...Καὶ μιὰ τελευταῖα ἐρώτηση πρὸς τοὺς ἐκτιμοῦντες τὴν Τουρκοκρατία, σὰν περίοδο συσπείρωσης τῶν Ῥωμηῶν γύρω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Βλέπουμε καὶ σημερα, κραυγαλέα καὶ μὲ ἡμι-φασιστικὸ (δηλαδὴ ψευτοεθελοντικὸτρόπο) σύσσωμος ὁ νεοελληνικὸς πολτὸς νὰ ὑποστηρίζει τοὺς ξένους σὲ ὅ,τι κι ἄν κάνουνε, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ κεφάλι. Ὁ Κολοκοτρώνης τὄλεγε αὐτὸ -πρὶν τὴν Γαλλ. ἐπαναστασι καὶ τὸν Ναπολέοντα, ὁ λαὸς ὅ,τι ἔκαναν οἱ βασιλεῖς τὸ νόμιζε καλῶς καμωμένο. Νόμιζε- δηλαδὴ θεωροῦσε ὅτι τὸν συνέφερε τὸν λαὸ νὰ τὸ νομίζει. Ἁκόμα καὶ τὸν Σουλτάνου, λοιπόν !!! καλῶς καμωμένα, Δὲν εἶναι ἱδεολόγημα ἡ ἐξομοίωση τοῦ γένους ἑπὶ τουρκοκρατίας μὲ τοὺς πρώτους χριστιανούς; Δὲν εἶναι μιὰ ἐκδοχὴ φόλκις ἐθνικισμοῦ, μὲ τὴν ὀρθοδοξία στὴν θέση τοῦ γερμανοῦ ἀγρότη; Μήπως παρουσιάζονται οἱ Ἕλληνες ἐνωμένοι μέσα στὴν ἐκκλησία, νὰ ἀντιστέκονται στὸν Σουλτάνοἔμπρακτα, ἐνῶι στὴν πραγματικότητα ἐλάχιστα ἀντιστέκονταν; Καὶ μήπωςὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἐρχόταν τότε δεύτερος σὲμοῖρα μπορστὰ στὴν παράδοση προσκυνήματος τοῦ βασιλέα, ὅποιος κι ἄν ἦταν αὐτός; Προσοχὴ λοιπὸν ὄπως ξανᾶπα, μην μπερδεύουμετὸν χριστιανισμὸ μἐ τὀν νεωτερικὸ ῥιζοσπαστισμό, κάτι ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ γίνηι. Ὁ ῥιζοσπαστισμὀς εἶναι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ὁ χριστιανισμὸς ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ -θέλω νὰ πιστεύω.

  ReplyDelete
 38. CREATION OF GREATER KURDISTAN WILL CONTRIBUTE TO STABILITY IN MIDDLE EAST – FORMER DEPUTY CHIEF OF ISRAELI GENERAL STAFF:

  https://southfront.org/israeli-general-pkk-not-terrorist-organization/

  Αμήν και πότε το μεγάλο Κουρδιστάν με τις ευλογίες του Ισραήλ και ύστερα άξων Ελλάδα-Αίγυπτος-Κύπρος-Ισραήλ-Κουρδιστάν, κρατίδια που θα έχουν την στήριξη των Τραμβικών ΗΠΑ!

  Ο Ερντογάν σίγουρα θα πληρώσει τις Αρμενοειδείς του κραυγές και ψευδομαγκιές.

  ReplyDelete
 39. ...συνοψίζοντας. Στο μυαλὸ μου ταὐτίζονται Κρισναμοῦρτι, Ὁρθοδοξία, χριστιανισμός. Ἡ μεγάλη διαφορὰ μὲτὸν Καθολικισμὸ ποιὰ εἶναι. Ἡ ἀντικειμενικότητα, Ὑπάρχει στὸν Καθολικισμὸ μὲ τὸ Καθαρτήριο καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Ποντίφηκος μιὰ ἔμφαση στὸν ὑποκειμενισμό. Ὁ ὑποκειμενισμὸς εἶναι ἡμεγαλύτερη τυραννία, διότι κάτι τὸ ἀσταθές προϋποθέτει κάτι τὸ σταθερὸ ὡς πρὸς τὸ ὁποῖο εἶναι ἀσταθές. Αὐτὴ εἶναι συνοπτικὰ ἡ ἀπάτη τῆς Δϋσης. Αὐτὸ τὸ σταθερὸ ποὺ προϋποτίθεται εἶναι ἕνας Θεὸς ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ γι αὐτὸ ἡ Δύση εἶναι μανιχαϊστική. Ἁπὸ κεῖ προέρχονται οἰ πολιτισμικὲς σταυροφορίες τοῦ Κοραῆ καὶ οἱ πραγματικὲς τῶν ἄλλων. Ὁ Καστοριάδης ἔχει καταγγειληι τὸ καπιταλιστικὸ περιεχόμενο τοῦ μαρξισμοῦ, ἀλλὰ ἀκόμα περισότερο εἶναι ὁ δυαδικὸς τρόπος σκέψης τῆς Δύσης ποὺ ἀποκτηνώνει τὸν ἄνθρωπο.

  ReplyDelete
 40. Καθηγητά έχετε πολλές φορές ομιλήσει περί μελλοντικής "Ομοσπονδιακής Τουρκίας".

  Παραθέτω ένα λινκ το οποίο υποστηρίζει το ίδιο βασισμένο σε δηλώσεις κυβερνητικού στελέχους της Τουρκίας:

  https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2017/04/15/%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/#more-7153

  Μεταφέροντας απόσπασμα:

  "Τη Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου για λίγο πίστεψα πως δεν άκουσα καλά αυτό που ειπώθηκε στο δελτίο ειδήσεων το οποίο παρακολουθούσα, όμως το «απίστευτο» το οποίο άκουσα ήταν πέρα για πέρα αληθινό: Ενας στενός συνεργάτης του Ρ.Τ. Ερντογάν είχε δηλώσει –για την ακρίβεια είχε ομολογήσει υποπίπτοντας σε πολιτική «γκάφα» – ότι ένας από τους στόχους του προέδρου ήταν να μετατρέψει την Τουρκία σε ομοσπονδιακό κράτος, αποτελούμενο από πολιτείες, προφανώς στα πρότυπα των ΗΠΑ, του Μεξικού, της Ρωσίας, της Γερμανίας κ.α. Μάλιστα αυτή η δήλωση του στελέχους του κυβερνώντος κόμματος επέφερε τη δυσαρέστηση του αρχηγού του εθνικιστικού κόμματος το οποίο στηρίζει τον Ερντογάν στο δημοψήφισμα και γενικά, ο οποίος απείλησε να τερματίσει τη συμμαχία μαζί του διαδηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι και θα παραμείνει ένα αδιαίρετο κράτος και ότι δεν θα ανεχθεί ποτέ τη μετατροπή της σε ομοσπονδία πολιτειών. Το επεισόδιο πήρε τόση έκταση ώστε τελικά ο πρόεδρος Ερντογάν αναγκάστηκε να διαβεβαιώσει τον σύμμαχο του ότι αυτή η μετατροπή δεν θα συμβεί ποτέ διαψεύδοντας τον συνεργάτη του, και ότι η Τουρκία θα παραμείνει μία «συμπαγής» δημοκρατία."

  και (λόγια του αρθρογράφου)

  "«…Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Ερντογάν και οι περισσότεροι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί της Τουρκίας μάλλον έχουν κατανοήσει ότι ο συμβιβασμός με τους Κούρδους είναι αναπόφευκτος και η κατάκτηση της εσωτερικής αυτονομίας από αυτούς είναι επίσης αναπόφευκτη επειδή αυτό είναι το αντάλλαγμα που θα απαιτήσει η ηγεσία τους για κατάπαυση των εχθροπραξιών – πριν τις ξεκινήσει πάλι σε μερικά χρόνια για μεγαλύτερα ανταλλάγματα.» Ενδεχομένως λοιπόν η προαναφερόμενη δήλωση του κυβερνητικού στελέχους περί ομοσπονδιοποίησης της Τουρκίας, να είναι το προμήνυμα, η πρώτη ένδειξη ότι ο συμβιβασμός με τους Κούρδους έχει ξεκινήσει."

  ReplyDelete
 41. Δἐν εἶναι τὰ πρότυπα τῶν ΗΠΑ. Εἶναι πολὺ ἀπλὰ ἡ προεπαναστατικὴ καὶ προκαπιταλιστικὴ (ὡς ἕνα βαθμὸ) οἰκουμένη. Ἡ Σύρος λ.χ. μποροῦσε νὰ ἔχει ἄλλο φορολογικὸ καθεστὼς ἀπὸ τὴν Σέριφο. Ἕτσι λειτουργοῦσε ἡ μοναρχία μέχρι τὴν Ἑπανάσταση.

  ReplyDelete
 42. Ὁ ἰδικός μου στόχος μιᾶς ζωῆς εἶναι ἡ ἐπανίδρυση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τῶν μιλλετίων ὑπὸ τὴν σὐγχρονη μορφὴ ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας ποὺ νὰ ὁμοιάζῃ μὲ τὴν Καναδικὴ Συνομοσπονδίας (χωρὶς νὰ ταυτίζεται μὲ αὐτήν) στὴν ὁποία θὰ συγκατοικοῦν ὅπως καὶ στὴν πρώην Ὀθωμανία, ἀλεβῆδες, χριστιανοί, μουσουλμᾶνοι, ἑβραῖοι, ζωροάστρες ἀλλὰ καὶ -πλὴν τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Τούρκων- οἱ Κοῦρδοι, οἱ Ἀλβανοί, οἱ Σλαΰοι, οἱ Ἄραβες. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπεστήριξα τὸν Φετουλλὰχ Γκυλὲν καὶ τὸν μαθητή του τὸν Ἔρντογαν. Ἡ προσωπικὴ διένεξη τῶν δύο ἀνδρῶν ἀπὸ τὸ 2013, καὶ ἡ τακτικὴ ὑποχρέωση τοῦ Ἔρντογαν νὰ συμμαχήσῃ μὲ τοὺς ἀκραίους κεμαλικοὺς ἐθνικιστὲς τοῦ MHP τῶν Γκρίζων Λύκων τοῦ Μπαχτσελί (ποὺ θυμίζει τὴν συμμαχία Σύριζα ᾹΝΕΛ), δὲν μὲ ἀφορᾷ, γι αὐτὸ καὶ χωρὶς νὰ καταδικάζω τὸν Γκυλέν, συνεχίζω καὶ σήμερα νὰ ὑποστηρίζω τὸν Ἔρντογαν ποὺ ἔχει τὸ ἤθικὸ προτέρημα ἔναντι τοῦ Γκυλὲν ὅτι δὲν ἐξαρτᾶται, ὅπως ὁ τελευταῖος, ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα. Πιστεύω πὼς ἡ ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ πρέπει νὰ στραφῇ ἀπολύτως πρὸς τὴν συμμαχία μὲ τὸν Ἔρντογαν γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ κράτους τοῦ Αἰγαίου, ἀποστασιοποιημένη ἀπὸ τὴν φθοροποιὸ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἐφ'ὅσον ἡ ἐπανιδρυομένη Ὀθωμανία ὑπὸ μορφὴν ὁμοσπονδίας, ὡς Μεγάλη Δύναμις, δὲν δύναται νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν καταρρέουσα Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 43. Ἐφεξῆς δὲν θὰ δέχομαι νὰ δημοσιεύσω σχόλιο ὑπὸ τὴν ἔνδειξη Ἀνώνυμος γιὰ νὰ ἀποφύγουμε τοὺς τρολανθρώπους καὶ τοὺς ψυχοπαθεῖς.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 44. Ναι αλλά Καθηγητά πώς είναι δυνατόν όταν η Τουρκία υπό το Όραμα ενός Ισλαμισμού Σουνιτικού τύπου της Μουσουλμανικής Αδερφότητας, συνεχώς οπλιζόμενη να θελήσει μία μέρα να τομίσει την κρατική της υπόσταση και μάλιστα να δώσει Σμύρνη και Πόλη στους μη-σουνίτες μη-μουσουλμάνους Αλεβήδες;

  Μήπως χρειάζεται πρώτα ένα Ανεξάρτητο Κουρδιστάν για να σταθεί άλλοθι ώστε να εκκινηθεί η διαδικασία;

  Εγώ βλέπω επεκτατισμό Ισλαμικό και Εθνικιστικό. Επίσης από την μεριά της Ελλάδος δεν βλέπω κανέναν που να δύναται ή να θέλει να πράξει ένα "κράτος του Αιγαίου". Ακόμα και η απαγκίστρωσή μας από την Ε.Ε. φαντάζει δυστυχώς...αδύνατη.

  ReplyDelete
 45. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται νὰ ὑποστηρίζηι τὴν λειτουργία τῆς Ἑλλάδας σὰν ἀποθήκη καὶ σκάλα τοῦ ἐμπορίου τῆς Κίνας. Ἅλλοι νὰ εἶναι τέταρτη Φλόριντα. Τὀ ΚΚΕ μιλάει γιὰ παραγωγὴ μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη. Μόνο ἠ ἐκκλησία νομίζω ἔχει τὰ σωστά της. Ἁπὸ μιὰν ἄποψη εἶναι η καλύτερη σύμμαχος τοῦ Ἑρντογάν διότι ξέρει πῶς λειτουργεῖ ἕνα κράτος. Τὀ κράτος δὲν εἶναι ἐπιχείρηση.

  ReplyDelete
 46. ...Ὁ Θεὸς δὲν ξεχωρίζει τὰ παιδιά του. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη, ἀπόλυτη ἴσως ἀλήθεια.

  ReplyDelete
 47. ...δυστυχῶς ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ἀκόμα καὶ τοὺς ἀπατεῶνες ποὺ μὲ πρόσχημα τὸν φιλελευθερισμό, τὸν κομμουνισμὸ ἤ τὸν ζαμανδφουτισμὸ ζητοῦν χωρισμὸ ἐκκλησίας καὶ κράτους προκειμένου νὰ κάνουν τὶς λαμογιές τους καὶ νὰ ἀσελγοῦν ἐπὶ τοῦ Δημοσίου καὶ των διαδικασιῶν του, καὶ νὰ λαμβάνουν συγχώρεση απὸ τὸ Δημόσιο τὴν Κυριακή.

  ReplyDelete
 48. Orthodox Brothers

  http://www.kathimerini.gr/926199/article/epikairothta/kosmos/epesan-oi-ypografes-rwsias-toyrkias-gia-toys-s-400

  ReplyDelete
 49. Στὶς 16/04/2016 (Γρηγοριανὸ Ἡμερολόγιο) στο πλευρό των προσφύγων στη Λέσβο βρέθηκαν ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη για το προσφυγικό. «Δεν είστε μόνοι», είπε στους πρόσφυγες ο Ποντίφικας, κατά την ομιλία του στο κέντρο φιλοξενίας , καλώντας τους να μην χάνουν την ελπίδα τους.

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. ....τὰ τελευταῖα δὲ νομίζω πὼς αἱτιολογοῦν τὴν δική μου ἀνταπάντηση στὸ θέμα τοῦ ποιὸ εἶναι τὸ κατάλληλο κράτος γιὰ τὴν Ἐλλάδα. Νομίζω πὠς τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο (ἐγὼ διαχωρίζω πλήρως τὸ δημόσιο ἀπὸ τὸ κράτος) ὑποφέρει ἁπὸ μιὰ κακὴ σύνδεση τῶν Δήμων μὲ το ελληνικὸ κράτος ἤ μᾶλλον τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τόσο τὸ γεγονός ὅτι ἔρχονται στὴ Μυτιλήνη ὁ Πάπας καὶ ὁ Πατριάρχης, κάνουνε τὸ σόου τους σὰν Πριμαντόνες Προβοκατόρισσες τῆς Ξούρας καὶ τῆς Γενειάδας καὶ τώρα μπουκάρουνε οἱ ταγματασφαλίτες στοὺς καταυλισμούς γιὰ νὰ διώξουν ὅσους δεν ἔχουν χαρτιά (σὲ τέτοια ξεφτίλαἔχουν καταντήσηι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, νὰ εἶναι προβοκάτορες), Μὲ ἑνδιαφέρει ὅτι ὁ τοπικὸς Δῆμος καὶ ἡ τοπικὴ κοινότητα δὲν ἔχει τὸν τρόπο νὰ ἁπορροφήσηι ἤ νὰ ἀφήσηι τοὺς πρόσφυγες. Θέλω κατὰ κάποιον τρόπο ἠ σχέση τοῦ κάθε Δήμου καὶ κάθε Κοινότητας νὰ εἶναι ἀντίστοιχη τῆςκάθε ἐνορίας μὲ τὴν Ἁγιὰ Σοφιά. Δηλαδὴ τὸ κράτος ἔχει πολλὰ νὰ μάθηι ἀπὸ τὴν ἐκκλησία -προκειμένου νὰ γίνηι Δημόσιο. Ἑκει νομίζω πως πρέπει νὰ ἐπικεντρωθῆι ἡ πολιτικὴ σκέψη τῶν Ἑλλήνων, στὴν ἐπίλυση τοῦ τεράστιου προβλήματος τῆς Δημόσιας Διοίκησης στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ μοῦ φαίνεται μιὰ κάπως νόμιμη καὶ εἰρηνικὴ πολιτικὴ σκέψη, ποὺ κατὰ τἄλλα συνήθως ἐκφυλίζεται στὴν Ἑλλάδα σὲ θρησκευτικο φανατισμὸ γυρω ἀπὸ ἁπλὰ τεχνικὰ προβλήματα. Τόσα μυαλὰ πᾶνε χαμένα ἀντἰ νὰ 'σχοληθοῦν μὲ τὴν δημόσια διοίκηση.

  ReplyDelete
 52. ...Τελείως συγκεκριμένα ἕνας σώφρων ἄνθρωπος θὰ συνειδητοποιοῦσε ὅτι οἱ σχετικὰ λίγοι πρόσφυγες καὶ μετανάστες θὰ ἔπρεπε νὰ μοιραστοῦν σἐ Δήμους καὶ Κοινότητες, ἄρα ἄμεσο ξεμοντάρισμα Καλλικράτη, Καποδίστρια καὶ ἄλλων τέτοιων αἰσχῶν ποὐ τἀ κάναν στὴν Ἑλλάδα γιἀ νἀ τὀ παίζουν ἔξυπνοι οἱ βλάκες ὑπάλληλοι τῶν Βρυξελλῶν. Ὁ Στάθης ὁ Παναγούλης τὤχε καταλάβηι τὸ πράγμα τί διαλυση ἐπιφέρει. Θὰ τοῦς δινόταν στέγη καὶ τροφὴ ἔναντι δημοτικῶν ἐργασιῶν. Τὰ παιδιὰ φυσικὰ θὰ φοιτοῦν στὰ σχολεῖα καὶ τὸ θέμα τῆς ὑπηκοότητας εἶναι χαζό, τί πάει νὰ πηι ὑπηκοότητα, δηλαδἠ ἔλεεος, ἐγὼ δὲν εἶμαι ὑπήκοος, δὲν σφαχτήκανε οἱ ἀγωνιστἐς τὸ 21 γιὰ νἆναι ὑπήκοοι γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Μετὰ ὅλοι ἠλιθιωδῶς ζητοῦν ὑστερικὰ συγκέντρωση ἁντὶ ἁποκέντρωση. Οἱ Χρυσαυγίτες λυπᾶμαι ποὺ τὸ λέω εἶναι σὰν βαλτοὶ καὶ σὰν τὸ ἀντίστοιχο τῶν μαυραγοριτῶν ποὺ θέλανε νὰ φᾶνε τἠν βοήθεια τῆς ΟΥΝΡΑ στὰ προεμφυλιακὰ καὶ ἐμφυλιακἀ χρόνια, μιὰ ἀδιστακτη πανελλαδικὴ μαφία τῆς ἀρπαχτῆς μὲτὴν εὐλογία τοῦ Κολωνακίου, τῶν Ἐγγλέζων καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Καὶ τὸ ἁντίστοιχό τους ἐξ ἀριστερῶν εἶναι γνωστό. Ἀντίθετα σωστὴ φορολογικὴ πολιτικὴ εἶναι ἡ ἐντελῶς ἀνάποδη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἀσκοῦν οἱ νεοσταλινικοἰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση πρέπει νἀ ζεῖ ἀπὸ τὸν ΦΠΑ ἐνῶι φυσικὰ ὁ φόρος ἑπὶ περιουσίας κινητῆς καὶ ἀκινήτου εἶναι τρισχειρότερος ἀπὸ τὸ ὁθωμανικὸ χαράτσι, ποὺ μποροῦσε τουλάχιστον νὰ διαμοιράζεται στἠν κάθε κοινότητα μὲ τοὺς μεσολαβητὲς βεβαίως νὰ ὀργιάζουν σὲ βάρος τῶν ἀδυνάμων. Ὁ φόρος περιουσίας πρὲπει νὰ πέσηι στὸ μηδέν. Πρώτη φορὰ βγῆκε ἀριστερἠ κυβέρνηση νὰ θέλει νὰ κανει την Ἑλλάδα διαμετακομιστικὸ κέντρο, δηλαδὴ νὰ μὴν τἠν νοιάζει καθόλου ἡ παραγωγή. Μιλᾶμε γιὰ κρετίνους. Οἰ τύποι πολὺ ἁπλὰ τὄχουν χάσηι. Ξέρετε πόσοι στὴν Ἑλλάδα διψᾶνε νὰ δουλέψουνε,ἀρκεῖ νὰ πιάσηι τόπο ἡ δουλειά τους; Ἁλλὰ ἡ διανομὴ θέλει ΔΗΜΟΥΣ καὶ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. Αὐτὸ λείπει. Πρὸς τὸ παρὸν ὁ κόσμος δὲν τὸ καταλαβαίνει. Ἡ Ἑλλάδα ἐρημώνει ὅπως ἐρημώθηκε ἐπὶ μέσου Βυζαντίου. Πότε ἐρημώθηκε -ὄταν κατέρρευσαν τὰ αστικὰ καὶ κοινοτικὰ δίκτυα.

  Τόσοι ἐγκέφαλοι τῆς ἀριστερᾶς ἀντὶ νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ἀσχολοῦνται μὲ τὸ νὰ κάνουν μπαλέτα μἐ θέμα τὸν Τσὲ Γκεβάρα καὶ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν Σιμὸν Σινιορέ στὸ Κογκό. Τόσα λεφτὰ πᾶνε χαμένα διότι πολὺ ἁπλὰ ἀντὶ νὰ διαμορφώσουν τἠν Εὐρώπη ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα διαλύουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ γίνουν γύφτοι μὲ λεφτά. Καὶ τὸ παίζουν ἀντιφὰ ἀντὶ νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ πῶς θὰ κατανεμηθοῦν οἱ μετανάστες, γιατὶ τὸ μονο ποὺ τοῦς νοιάζει εἶναι ἡ ἐπίδειξη και ὄχι νὰ εἶναι στὸν τομέα του ὁ καθεὶς σωστὸς σὲ αὐτὸ ποὺ κάνει.

  ReplyDelete
 53. ...τέλος σὲ αὐτὸ τὸ πράγμα ἡ ἐκκλησία εἶναι βέβαια αἰῶνες μπροστά. Γιατὶ οἱ καταστηματαρχαῖοι στὴν Ἑλλάδα ἔχουν ὅλοι μιὰ εἰκόνα θρησκευτικὴ στὸ μαγαζί τους ; Γιὰ νὰ τοῦς κοροϊδεύουν οἱ ἐξυπνάκηδες; Ὅχι βέβαια - ἡ κάθε εἰκόνα εἶναι ἀκριβῶς σὰν τὸ κοσμικὸ δίπλωμα καἰ ἠ σύνδεση τοῦ καταστήματος τόσο μὲ τὸ τοπικὸ ὅσο καὶ με τὸ ὑπερεθνικὸ δίκτυο. Ἁντὶ νὰ παρακολουθήσηι τἀ ὑπάρχοντα προγενέστερα δίκτυα τοῦ μιλλιέτ, ἡ δημόσια διοίκηση στὴν Ἑλλάδα παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες των Βαυαρῶν εὐνόησε τὸ ὑπερτοπικὸ μαφιοζηλίκι. Στἠν Σικελία, ἡ μαφία εἶναι ΣΥΜΜΑΧΟΣ τῆς κεντρικῆς κυβέρνησης καὶ ἀντίπαλη τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὴν ἙΛλάδα, μὲ τὰ κόμματα στὴν θέση τῆς μαφίας. Εἶναι οἱ ἐνορίες αὐτὲς ποὺ διασφαλίζουν καὶ σήμερα μιὰν ὑγιᾶ σχέση μεταξὺ τοπικῆς καὶ κεντρικῆς ἀρχῆς καἰ αὐτὲς ἐμπιστεύονται οἱ καταστηματαρχαίοι. Ἡ δημόσια διοικηση πρὲπει λοιπὸν νὰ παρακουλουθήσηι τὰ ἑκκλησιαστικὰ δίκτυα καὶ μαλιστα νὰ τὰ ἐπιβάληι στὴν Εὐρώπη.

  ReplyDelete
 54. Τὸ σημερινὸ κύριο ἄρθρο τῆς "Ἑστίας" (14 Σεπτεμβρίου 2017) εἶναι καταπέλτης κατὰ τῆς ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας ποὺ δολοφονεῖ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ συνεπῶς τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.Τὸ φυσικὸ ἐπακόλουθο εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ ΚΑΣ καὶ τῶν ἀρχαιολόγων ὡς προδοτικὴ ἐγκληματικὴ ὀργάνωση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete