Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 24, 2017

376 - Κιτσίκης - Μίκης, βίοι παράλληλοι: ἑλληνοτουρκισμὸς καὶ ἐθνικομπολσεβικισμός


Κουτσοῦμπας - Θεοδωράκης στὸ Φεστιβὰλ τῆς ΚΝΕ, Σεπτέμβριος 2017


376 - Κιτσίκης - Μίκης, βίοι παράλληλοι: ἑλληνοτουρκισμὸς καὶ ἐθνικομπολσεβικισμός

Χωρὶς νὰ εἶναι προσωπικὰ συνδεδεμένοι, Δημήτρης Κιτσίκης καὶ Μίκης Θεοδωράκης ἠκολούθησαν ὅλην τους τὴν ζωή, μία παράλληλη πορεία. Ἡ σταθερή τους εἶναι ἡ πίστη στὸν κομμουνισμὸ καὶ ὅτι οὐσιαστικὰ δὲν κατεφέρθησαν ποτὲ κατὰ τοῦ ΚΚΕ κάνοντας ἀντικομμουνισμό.

Ἐπὶ Μεταξᾶ ὁ Μίκης,γεννημένος τὸ 1925, ἦταν φαλλαγίτης τῆς ΕΟΝ ἐνῷ ὁ Δημήτρης, γεννημένος τὸ 1935, ἐμεγάλωσε στὸ σπίτι τοῦ πατέρα τοῦ πρυτάνεως Νίκου Κιτσίκη ποὺ εἶχε τὴν συμπάθεια καὶ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Μεταξᾶ. Στὴν Κατοχὴ καὶ τὴν Ἀπελευθέρωση, Μίκης καὶ πατὴρ Νῖκος, ἔγιναν μέλη τοῦ ΚΚΕ καὶ ὁ μικρὸς Δημήτρης ὡς ἀετόπουλο τῆς ΕΠΟΝ, ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα ὡς κομμουνιστάκι στὸν ἀγῶνα, μὲ τοὺς ἀποκαλουμένους, «μικροὺς ἥρωες» τῆς Ἀντιστάσεως, ἐνῷ ἡ μητέρα του Μπεάτα, Κρητικιὰ σὰν τὸν Μίκη, ὑπῆρξε ὅπως καὶ ὁ Μίκης μέλος τῆς  Ὀργάνωσης Προστασίας Λαϊκῶν Ἀγωνιστῶν (ΟΠΛΑ).

Μίκης καὶ Μπεάτα ἐκρατήθησαν καὶ ἐβασανίσθησαν ἀγρίως ἀπὸ τοὺς ἐθνικόφρονες ἐνῷ ὁ Δημήτρης στὰ 12 του χρόνια εὑρῆκε καταφύγιο στὴν Γαλλία, ἔχοντας στὸ προσκεφάλι του τὴν εἰκόνα τοῦ Ζαχαριάδη.

Ἄν καὶ ποτὲ Δημήτρης καὶ Μίκης δὲν ἔπαυσαν νὰ εἶναι κομμουνιστὲς τοῦ ΚΚΕ, προώθησαν καὶ οἱ δύο τὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία, ὁ Δημήτρης ὡς πνευματικὸς πατέρας τοῦ προέδρου Τουργκοὺτ  Ὀζάλ, ὁ Μίκης μὲ τὰ κοινά του τραγούδια μὲ τὸν Λιβάνελι.  Ὁ Μίκης Θεοδωράκης ὑπῆρξε μὲ τὸν Νῖκο Κιτσίκη, πατέρα τοῦ Δημήτρη, συνηγέτες καὶ βουλευτὲς τῆς ΕΔΑ, ὡς καί, σὲ διαφορετικὲς περιόδους, ὑποψήφιοι κομμουνιστὲς δήμαρχοι Ἀθηναίων.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἑπταετίας, ἡ Χούντα προσεπάθησε χωρὶς νὰ τὸ ἐπιτύχῃ νὰ προσεταιρισθῇ καὶ τοὺς δύο, ἀλλὰ τελικὰ καὶ οἱ δύο προσεκολλήθησαν στὸν Καραμανλῆ τὸν Πρεσβύτερο, ὁ Δήμητρης ὡς στενὸς σύμβουλός του κατὰ  τὴν διάρκεια τῆς αὐτοεξορίας τοῦ Καραμανλῆ στὸ Παρίσι, ὁ Μίκης μὲ τὴν θέση του, «Καραμανλῆ ἤ τάνκς».

Μετὰ τὸ 1974, ἐνῷ ὁ Δημήτρης, ὡς καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὴν Ὀττάβα τοῦ Καναδᾶ, προωθεῖ στὴν Ἑλλάδα τὴν ἰδεολογία τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ προσπαθῶντας νὰ τετραγωνίσῃ τὸν κύκλο συνεργασίας κομμουνισμοῦ-φασισμοῦ, ὁ Μίκης συνεργάζεται μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ γίνεται ὑπουργὸς τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Ὅταν ἱδρύει τὴν Σπίθα κατὰ τῶν μνημονίων θὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ τὸν Δημήτρη, ἀλλὰ ποτέ, Μίκης καὶ Δημήτρης, δὲν θὰ ἀποβάλουν τὴν πίστη τους στὸν κομμουνισμὸ καὶ τὸ ΚΚΕ. 

Καὶ στὶς 21-23 Σεπτεμβρίου 2017, στὸ 43ο Φεστιβάλ τῆς Κομμουνιστικῆς Νεολαίας ΚΝΕ, ὁ Μίκης καὶ ὁ Κουτσοῦμπας, γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, ἑώρτασαν μαζί.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πλειοψηφία τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας, οἱ ἰδικὲς μας ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικὲς θέσεις, ποτὲ δὲν ἐξηρτήθησαν ἀπὸ ὀππορτουνιστικὲς ἐπιλογές, γιὰ τὸν ἁπλὸ λόγο ὅτι ὁ Μίκης καὶ ἐγὼ ὑπήρξαμε πάντα ἀπεξαρτημένοι ἀπὸ κάθε βιοποριστικὴ ἀναγκαιότητα, ὁ Μίκης μὲ τὶς μεγάλες ἀποδοχὲς προερχομένες ἀπὸ τὸ μουσικό του ἔργο, ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἄνετη ἐπαγγελματική μου ζωὴ στὶς χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, τὴν Γαλλία καὶ τὸν Καναδᾶ ἀπὸ ἡλικίας 12 ἐτῶν μέχρι σήμερα.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             24 Σεπτεμβρίου 2017


17 comments:

 1. [...] τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ τρυπήματος ραφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.(Ματθ. ιθ΄)

  ReplyDelete
 2. ΥΓ Υπαρχουν πολλοι τροποι να το θεσω αλλα περιοριζομαι στον εξης- η εθνικοφροσυνη ειναι αλητικο ψεμα διοτι ειναι γνωστο τοις πασι οτι η εθνικοφροσυνη ειναι το μονο χαρτι για να εκφραστηι δημοσιος λογος στην Ελλαδα- γι αυτο ο Θεοδωρακης ηταν το χαρτι της νομιμοποιησης του ΚΚΕ με τον κραυγαλεο εθνικισμο του και ενας τροπος να μπαλωθηι το σλαβομακεδονικο που ειχε εγερθηι επι Ζαχαριαδη- οποτε η απουσια οππορτουνισμου θελει μια καποια επιφυλαξη- τι παει να πhι οππορτουνισμος; Η εργασια η ιδια ειναι οππορτουνισμος διοτι θετει την επιβιωση πανω απο το καθηκον-

  ReplyDelete
 3. [...] Πως να μην σχολιασω εδω το μεγαλο κακο που προξενησε στο αρχαιο ελληνικο πνευμα το παντρεμα του με τον ιουδαισμο [...] οι εννοιες Ελληνας και Χριστιανος ειναι τοσο αντιθετες οσο η φωτια με το νερο [...] Μικης Θεοδωρακης Οι δρομοι του αρχαγγελλου ανaφερεται στο Γκαυ Γουορνερ - Μ-Θ Μια ζωη για την Ελλαδα-

  ReplyDelete
 4. ...συνεχιζω αναγκαστικως ατονικα. Υπαρχει τεραστια συγχυση μεταξυ κομμουνισμου και κομμουνιστικων κομματων οπως υπαρχει συγχυση μεταξυ του τι δηλωνει κανεις και τι ειναι- Ο κομμουνισμος ειναι μια εκφραση του αιτηματος του ανθρωπου να μην υπαρχουν καταπιεστες και καταπιεζομενοι - εκμεταλλευτες και εκμεταλλευομενοι- ο κομμουνιστης ειναι αυτος που αυτο το αιτημα το θεωρει πρωτευον- Κατα συνεπεια εκεινος που επαγγελλεται μιαν επανασταση η καποιο αλλο γεγονος που καποτε στο μελλον θα φερει την παυση της εκμεταλλευσης δεν ειναι κομμουνιστης απο την αποψη της παυσης της καταπιεσης- εξισου και ακομα περισσοτερο δεν ειναι κομμουνιστης εκεινος που δηλωνει κομμουνιστης διοτι απλουστατα αυτος που δηλωνει κομμουνιστης διαπιστωνει την εκμεταλλευση και δεν εχει κανει απολυτως τιποτε για να παυσει αυτη-

  Αρα οποιος ανθρωπος η κομμα δηλωνει κομμουνιστης ειναι φανατικος οπαδος της εκμεταλλευσης ανθρωπου απο ανθρωπο- ο πραγματικος κομμουνιστης ΔΕΝ ειναι κομμουνιστης διοτι εχει κατορθωσηι να την σταματησηι- και αυτος που δηλωνει κομμουνιστης ειναι χαρουμενος με την διαπιστωση της υπαρξης της-

  Ο κομμουνισμος στην πραξη ειναι το σταματημα της εκμεταλλευσης- και ο μονος τροπος να σταματησηι η εκμεταλλευση ειναι να σταματησηι η ανταλλαγη- διοτι η ανταλλαγη παντοτε εμπεριεχει μια θυσια που την κανει αυτος που ανταλλασσει προκειμενου να αναπληρωσηι το κενο που του εχει προκαλεσηι το δοσιμο εναντι του οποιου ελπιζει να αποζημιωθηι- με αλλα λογια ανταλλαγη ειναι θυσια και θυσια ειναι ανταλλαγη-

  Δεν εχει λοιπον σημασια το αν εχει κανεις λεφτα η οχι προκειμενου να ειναι κομμουνιστης αλλα 1 να μην δηλωνει κομμουνιστης 2 να μην ανταλλασσει- υπο αυτο το πρισμα ο κος Θεοδωρακης δεν ειναι κομμουνιστης εαν 1-η περιουσια του προερχεται απο ανταλλαγη η και θυσια - 2 δηλωνει κομμουνιστης

  Φυσικα τα κομμονιστικα κομματα μεταμορφωθηκαν σε μανιχαιστικης θρησκειας ιερατεια οταν την επανασταση την εξελαβαν ως μεσον για τον κομμουνισμο και τα φασιστικα κομματα σε μανιχαιστικα ιερατεια οταν τον κομμουνισμο τον ειδαν σαν μεσον για την επανασταση-

  αυτο μας δειχνει οτι διαφοροι που βγαινουν και χρησιμοποιουν την λεξη κομμουνισμο οπως τους κατεβηι πολλες φορες αλλο θελουν να πουν και στην Ελλαδα ο κος Θεοδωρακης και προδιδακτορικα ειχε γινει αποτι ειχα διαβασηι σε βιβλιο της εποχης παραδειγμα για την δυσφημηση των κομμουνιστικων κομματων ως εργαλειο πλουτισμου μιας ολιγαρχιας- και επ αυτου θελω να επεκταθω-

  ReplyDelete
 5. ...για τον κο Μικη Θεοδωρακη και την μουσικη του πιστευω λοιπον οτι παρολο που ακουγονται και οι δυο απο τα μεγαφωνα της Μακρονησου (Καραμανλης η τανκς!) τοσες δεκαετιες βασανιζοντας τον ελληνικο λαο, κλεβοντας την μουσικη του, δημιουργωντας αγχος και επιθυμια και αγανακτηση και ελπιδα για μια ελληνικη σοφη μουσικη, για αφομοιωση της κλασικης μουσικης, για αφομοιωση της πρωτοποριας και για δημιουργια χαρα και προκοπη

  παρα την καταστροφη που υπεστη απο τον κο Μικη Θεοδωρακη και του καθεστωτος του οποιου ηγειται, καθως η μουσικη και η Πολιτεια ειναι το ενα και το αυτο,

  ο ελληνικος λαος δεν υπεγραψε δηλωση και ποτε δεν θα υπογραψει δηλωση αποκηρυξης του κομμουνισμου στον αιωνα τον απαντα.

  ReplyDelete

 6. Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (31.12.09)
  Ολόκληρη η ζωή και το έργο μου μπορούν να ερμηνευτούν και να κατανοηθούν μόνο κάτω από το πρίσμα των τριών λέξεων που με γαλούχησαν: Ελλάδα, Πατρίδα, Ελευθερία.
  Τα δόγματα, οι δοξασίες και οι θεωρίες όπως ο Χριστιανισμός, η Ορθοδοξία, ο Κομμουνισμός και ο Διεθνισμός, που κατά διαστήματα επέλεξα, συνδέονται άμεσα με αυτά τα τρία ιδεώδη. Όπως η διδασκαλία της αγάπης που την θεωρώ συνεκτικό κρίκο μιας ιδανικής κοινωνίας, η Ορθοδοξία που συνδέεται με την διαφύλαξη της Ελληνικότητας και του Ελληνισμού, ο Κομμουνισμός ως το αποκορύφωμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της παλλαϊκής ευθύνης και εξουσίας και της απόλυτης ελευθερίας (όραμα που έμεινε άπιαστο φυσικά, δεν εφαρμόστηκε πραγματικά ποτέ και πουθενά, ώστε να παραμένει ακόμα σήμερα μια ουτοπία) και τέλος ο Διεθνισμός που σφυρηλατήθηκε μέσα μας τον καιρό του αγώνα όλων των λαών κατά του φασισμού-ναζισμού για μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς σύνορα και πολέμους.
  Ταυτόχρονα η αγωγή μου με οδήγησε στο να συνδέσω μ' αυτές τις τρεις έννοιες τον ελληνικό στρατό [...]ο διχασμός στην κορυφή οδήγησε τον ελληνικό στρατό σε τραγική και επαίσχυντη ήττα συμπαρασύροντας στον όλεθρο μαζί του αθώα θύματα, ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό κι ανάμεσά τους την οικογένεια της μητέρας μου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μεγαλώσω βιώνοντας σχεδόν ταυτόχρονα τον θρίαμβο και την καταστροφή. Επομένως ήταν φυσικό να σημαδευτώ μέσα μου για πάντα με το δίδαγμα ότι η Εθνική μας Ενότητα αποτελεί το Α και το Ω, εάν θέλουμε να προχωρήσουμε και να ακτινοβολήσουμε ως Έθνος και ως Λαός. Διαφορετικά θα υποχρεωθούμε να ζούμε καταδικασμένοι στον ρόλο του ουραγού, του εξαρτημένου και παρακμιακού.

  ReplyDelete
 7. Ὁ Μίκης -κατά τήν γνώμη μου - εἶχε μιά πολυκύμαντη πολιτική πορεία , ἰδίως λόγῳ τοῦ ἔντόνου χαρακτηρα του. Ἀπό οὐσία ὄμως λίγα πράγματα, ἔτσι κι' ἀλλιῶς στήν Ἑλλάδα πολιτική δέ παράγεται. Μελανό σημεῖο
  ἠ συμμτοχή στήν κυβέρνηση τῆς μεγαλύτερης πολιτικῆς λέρας ( Μητσοτάκης), ἀνάλογη τῆς κατάντιας τοῦ Φλωράκη καί τοῦ τότε ΚΚΕ νά μποῦν στήν κυβέρνηση Τζανετάκη.

  Ὅποιος ὅμως δέν τόν ἀναγνωρίζει ὡς κορυφαῖο μουσικό -ἄσχετα ἄν τοῦ ἀρέσουν ἤ ὄχι τά τραγούδια του - σίγουρα ἔχει κόμπλεξ.

  Μουσικό ἔργο σάν τόν ΕΠΙΤΑΦΙΟ σέ ποίηση Ρίτσου δέν ἔχει γραφεῖ ξανά μέχρι σήμερα, καί δύσκολα θά ξαναγραφτεῖ. Καί πολλά ἄλλα...Τώρα ἄν ἐσύ Κωσταντῆ βασανίζεσαι ὄταν τόν ἀκοῦς, τά πράματα εἶναι ἁπλά... ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣ. Καί μήν μιλᾶς ὡς ἐκπρόσωπος ἑνός λαοῦ βασανισμένου - ἄν εἶναι δυνατόν!!! - ἀπό τήν μουσική τοῦ Μίκη...

  Κύριε Κιτσίκη

  α) ὁ Μίκης δέν ἵδρυσε τήν Σπίθα κατά τῆς κυβέρνησης Τσίπρα ( 2015). Τήν ἴδρυσε τόν Δεκέμβριο τοῦ 2010, ἐπί κυβερνήσεως ΓΑΠ.

  β) Ὅποιος κοιμᾶται μέ τό ΚΕΦΑΛΑΙΟ τοῦ Μάρξ στό προσκέφαλο δέν γίνεται κατ' ἀνάγκη μαρξιστής. Μήν θεωρεῖτε τήν κάθε κριτική στό ΚΚΕ ὥς ἀντικομμουνισμό.

  Κωνσταντῆ

  Πάντα διαβάζω μέ ἐνδιαφέρον τά σχόλιά σου ἐδῶ καί χρόνια. Πλήν τῶν σχολίων σου γιά τόν Θεοδωράκη τά ὁποῖα λίαν ἐπιεικῶς τά χαρακτηρίζω ὡς χλαπάτσες καί ἀσυναρτησίες...Τότε γράφεις σάν φανατικός χουλιγκάνος...Χαλάρωσε ρέ ἄνθρωπε λίγο.

  ReplyDelete
 8. Ο κος Θεοδωρακης τα περισσοτερα τραγουδια του ειναι ιταλικες μελοποιησεις με συνοδεια αλα τουρκα ελεκτρικα- πχ το χουλιγκανικο συνθημα ειμαστε δυο - ειμαστε δυο - πανω στον πυργο το λευκο--- η μελωδικη του γραμμη ειναι μια ιταλικη μελωιδια μπελ καντο- στο δε βιβλιο του Γουρνερ μια ζωη για την Ελλαδα στην σελιδα 129 γραφει το εξης

  -Ο Ξενακης συνυπογραφει την Καταρτιση προγραμματος για την αναδιοργανωση μιας ελληνικης συμφωνικης μουσικης κλπ που συνυπογραφουn οι Κουναδης Παπαιωαννου Χωραφας κ-α- υποθετω οτι το περιεχομενο του προγραμματος ειναι παρομοιο με το εξαιρετικο απλο και βαθυστοχαστο αρθρο του Ξενακη για την ελληνικη μουσικη που εχω ξαναπαραθεσηι https://parapoda.wordpress.com/2016/02/05/ιάννης-ξενακης-προβλήματα- το οποιο δημοσιευεται στην Επιθεωηση Τεχνης το 1955, πολυ πριν τον Επιταφιο-

  εκει λοιπον το 1955 ο ξενακης λεει ακριβως αυτο που ειναι το προβλημα της ελληνικης μουσικης (και της ελληνικης ποιησης) - δεν μπορει να ειναι η ελληνικη μουσικη η ιταλικη μελοποιηση του Μαντζαρου στον Υμνο του Σολωμου- ε μετα απο αυτην την ολοσωστη διαπιστωση ο Θεοδωρακης επιστρεφει στην Ελλαδα και γινεται διασημος στο πλατυ κοινο κανοντας εν γνωσει του ακριβως αυτο που εκανε ο Μαντζαρος- σε αυτο το θεμα ειμαι χουλιγκαν- ναι-

  ReplyDelete
 9. Συμφωνῶ μὲ τὸν Κωνσταντῆ γιὰ τὸν Μίκη. Ὁ Θεοδωράκης εἶναι ἕνας μεγαλοφυὴς λαϊκὸς βάρδος (barde στὰ γαλλικά) ποὺ τὸ μουσικό του ἔργο εἶναι ἀκραιφνῶς πολιτικό καὶ ὄχι καλλιτεχνικό, ὅπως ἡ Μασσαλιώτισσα δὲν ἔχει καλλιτεχνικὴ ἀξία παρὰ μόνον πολιτική.Ὁ Ξενάκης εἶναι ὑψηλὴ τέχνη ἀλλὰ δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ πολιτικὴ ἐπανάσταση.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 10. Βρές μου Κωνσταντῆ ἕναν μουσικό , πού νά μήν ἔχει "κλέψει" -ἀντιγράψει μελωδίες...ἕνα δημόσιο πρόσωπο πού νά μήν κτίζει μιά εἰκόνα γύρω του. Δέν εἶναι ὅμως αὐτό τό θέμα. Μουσικολογικές γνώσεις δέν ἔχω, οὔτε μοῦ χρειάζονται τέτοιες γιά νά καταλάβω ἄν κάτι ἱκανοποιεῖ τίς αἰσθήσεις μου καί τό μυαλό μου ταυτόχρονα...Φυσικά ὁ Μίκης καί ἔχει γράψει καί πατάτες... αὐτό δέν λέει τίποτα...Τό ἄν ὁ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ εἶναι ρυθμοῦ μπέλ κάντο ἤ ὁρατορίου μέ μπουζούκι δέν μέ ἀπασχολεῖ.Ἀλλά ἐδῶ καί καιρό ἔχω παρατηρήσει στά σχόλια πού κάνεις γιά τό Μίκη, βγάζεις μιά ἔμπάθεια, μιά κακία. Εἴτε σχολιάσεις τά γραπτά του, τά βιβλία του, τά ἄρθρα του, τά τραγούδια του, ἤ τίς δημόσιες τοποθετήσεις του...

  Κύριε Κιτσίκη οὔτε ὁ Μίκης μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά πολιτική ἐπανάσταση, μόνο καί μόνο λόγῳ τῶν πολλῶν καί ἀναγκαίων συνήθως πολιτικῶν παρεμβάσεων του, πολύ δέ περισσότερο λόγῳ τοῦ μουσικοῦ του ἔργου. Δυστυχῶς αὐτοακυρώνεται α) ὅταν χαριεντίζεται μέ τό μητσοτακέϊκο καί β) ὅταν ὅλα αὐτά τά χρόνια ἔχει ἐπιχορηγηθεῖ ἀφειδῶς ἀπό τό ἑλλαδικό κρατίδιο. Δέν τό κατακρίνω τό πρᾶγμα, γιά ὅλους τούς γνωστούς μουσικούς ἰσχύει ( Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, κ.λπ...), ἁπλῶς τό ἐπισημαίνω. Οἱ καλλιτέχνες, ἄν εἶναι ἐπαναστάτες δέν εἶναι ἐπειδή εἶναι καλλιτέχνες, οὔτε λόγῳ τοῦ μουσικοῦ ἔργου τους. Ἡ τέχνη , σύν τῷ χρόνῳ , ἀποβαίνει παράγων συντήρησης καί ὄχι ἐπαναστατικότητος.
  Μπορεῖ οἱ ἀντάρτες τῆς Βόρεις Συμμαχίας στό Ἀφγανιστάν νά μπῆκαν πρίν ἀπό χρόνια στήν Καμπούλ τῇ συνοδείᾳ τῆς μουσικῆς τοῦ Μίκη... Δέν τούς ἐνέπνευσε ἡ μουσική του, τούς ΣΥΝΟΔΕΥΣΕ...

  ΥΓ ( ψιλοάσχετο μέ τό θέμα τοῦ ἄρθρου, ἀλλά ἀφοῦ μπαίνει θέμα ἐξοστρακισμοῦ τοῦ Μίκη ἀπό τά ἑλληνικά charts ...). Ποιός κρίνει τί μπορεῖ νά εἶναι καί τί νά μήν εἶναι ἑλληνική μουσική....καί γιατί δέν μπορεῖ νά εἶναι ἡ "ἰταλική" μελοποίηση τοῦ Σολωμοῦ -Bortolani ἑλληνική μουσική παρακαλῶ; Τί διάολο καρδιά τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἄν δέν ἐκφράζεται μέ χίλιους δυό τρόπους ἀπό Κέρκυρα μέχρι Καστελόριζο καί ἀπό Κρήτη μέχρι Θράκη καί ἀνατολική Ρωμυλία;

  ReplyDelete
 11. Πιθανῶς ἄν ἤμουν Γερμανὸς νὰ μὴν μοῦ ἄρεσε ἡ μελοποίηση τοῦ Σούμπερτ ποιημάτων τοῦ Γκαῖτε, γιὰ λόγους μουσικῆς ποίησης ἤ καὶ τὰ δύο. Καὶ ἡ γερμανικὴ μουσικὴ ἄν ὄχι καὶ ἡ γερμανικὴ ποίηση προέρχονται κατευθείαν ἁπὸ τὴν Ἰταλία. Ὅμως τὰ τραγούδια σἐ ἑλληνικὰ ὄντας γιὰ μᾶς ἀναπόφευκτα διάφανα, ὑπάρχει ἕνα ἀλάνθαστο στοιχεῖο ποὺ εὶναι πλέον νόμιμο, ὄχι ἄν εἶναι καλὰ ἤ ὄχι ἀλλὰ ἐν τῶι προκειμένωι ἄν εἶναι ἡ ὄχι τραγούδια. Συμφωνῶ μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ κου Κιτσίκη μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι στὰ τραγούδια αὐτὰ ἐντοπίζω μιὰ παράξενα ἡθελημένη ματαίωση ἐνῶι πάντοτε ὁ στόχος τῆς ποίησης καὶ τῆς μουσικῆς εἶναι ἡ λύτρωση. Ἑγὠ νομίζω ὅτι αὐτὸ ποὺ λέει στὸ παραπάνω βιβλίο ὁ Μίκης γιὰ τὴν γυναίκα του, πὼς δηλαδὴ ἔχει μιὰ θλίψη ἐπειδὴ τῆς ματαιώθηκε ἡ ἐπιστημονική της καριέρα ἱσχύει καὶ γιὰ τὸν ἴδιο. Κατὰ κάποιον τρόπο δοξάστηκε ἐπειδὴ ἔκανε αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ γίνουν καὶ τὰ ἔκανε πάρα πολὺ καλά. Ἡ ἐμπάθειά μου ἔγκειται στὸ ὅτι νιώθω τὀν Θεοδωράκη σὰν δηλωσία πολιτικό μου ἡγέτη. Δηλωσία, ὄχι ἐπαναστάτη.

  ReplyDelete
 12. ...Η ματαίωση αὐτὴ δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ λεφτὰ ἄν καὶ παίρνει καὶ αὐτὴν τὴν μορφή. Εἶναι τὸ ἀντίστοιχο τῆς περιτομῆς στοὺς μουσουλμάνους. Μιὰ κοινωνία ποὺ μόνο ἐξωτερικὰ ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους χτίζει τὴν κοινωνική της ζωή πάνω στὴν κοινή ματαίωση καὶ ὄχι πάνω στὴν ἀτομικὴ (προσοχὴ στὴν λέξη ἀ-τομική, ὄχι ἰδιωτική) ἐλευθερία. Ἡ τέχνη ἑνὸς τόπου δἐν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ ἀντανακλᾷ καὶ ὄχι νὰ ἀλλάζηι τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ κοινωνία, μὲ τὴν ψυχικὴ καὶ ὄχι τὴν ὑλικὴ σημασία τῆς λέξης κοινωνία. Καὶ μιὰ τέχνη ποὺ ἐκφράζει τἠν ἠθελημένη ματαίωση εἶναι ἠθελημένα κακή. Ἁντίθετα ἐπαναστατικὴ τέχνη εἶναι ΜΟΝΟ ἠ ἀθέλητη τέχνη δηλαδὴ ἠ τέχνη αύτὴ καθεαυτή, ποὺ πάντοτε σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση τοῦ άναπόφευκτου ἐνῶι τοῦ Θεοδωράκη ἡ τέχνη ὅπως τὴν ξέρω τουλάχιστον καὶ οἱ δηλώσεις πάντοτε σοῦ δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι θὰ μποροῦσε νᾷναι καὶ ἀλλιῶς. Τὸ θὰ μποροῦσε νᾷναι καὶ ἀλλιῶς εἶναι ἡ ματαίωση.

  ReplyDelete
 13. ...τελος για τα περι λογοκλοπης- το αντιθετο συμβαινει, θεωρω οτι φοβαται να κλεψηι- θυμαστε που σας ρωτουσα γιατι Ο Μικης σε δικους του πλεον στιχους γιατι της Μαργαρως οταν βλεπει τα δυο της ματια βλεπει την Πουλια και τον Αστερισμο; Γιατι οχι το κοινοτοπο και ωραιο Αυγερινο;

  Εδωι γινετι κατι πολυ συνηθισμενο στην ελληνικη δημιουργια. Ο δημοτικος στιχος ειναι παρα πολυ ισχυρος και γεματος συναισθηματικη φορτιση- και γι αυτο ο Θεοδωρακης ΚΟΛΩΝΕι- αν εβαζε Αυγερινο θα ρισκαρε να του πουν οτι ο στιχος του αρα ΚΑΙ το τραγουδι του δεν στεκει στο υψος της δημοτικης ποιησης- και βαζει αστερισμος που ειναι πιο τεχνολογικο - αμεσως ο ποιητης μας ανηκει στην ευπορη ταξη των μορφωμενων- Αυτο το στιχακι ειναι ο Θεοδωρακης ολοκληρος. Οταν βαζει τον Μπιθηκωτση να του πει τον Ριτσο δεν το κανει για να ανεβασηι τον Μπιθηκωτση και τον λαο που εκπροσωπει αλλα για να ξεφτιλισηι τον λαο που εκπροσωπει. Ο καημενος ο Μπιθηκωτσης καθοτανε να βγαληι ακρη απο την Ρωμηοσυνη πριν την τραγουδησηι - ποια Ρωμηοσυνη βρε ψευτες - του Ριτσου και στο τελος καπως καταφερε να το πηι. Μα οχι μονο ο Μπιθηκωτσης επειδη δεν ηξερε αρκετα γραμματα, κανεις δεν βγαζει ακρη απο την ποιηση του Ριτσου οπως δεν βγαζει απο το Αξιον Εστι του Ελυτη διοτι προκειται για ψευτικη ποιηση. Ο Πωλ Ελυαρ ανεβηκε στο Γραμμο και φωτοφραφηθηκε με τους φανταρους του ΔΣΕ. Το μονο που επιθυμουσε ο Ελυαρ ειναι να τους βλεπει να σερνονται στα ποδια του. Τι δουλεια ειχε ο Ελυαρ με το σφαγειο του εμφυλιου και τι δουλεια ειχε ο Ριτσος με τους απεργους της Πρωτομαγιας; Καμια απολυτως. Η μνονη δουλεια που ειχανε ηταν να μεταχειριστουν τους ανθρωπους σαν κομπαρσους.

  Τὸ χέρι τους εἶναι κολλημένο στὸ ντουφέκι
  τὸ ντουφέκι εἶναι συνέχεια τοῦ χεριοῦ τους
  τὸ χέρι τους εἶναι συνέχεια τῆς ψυχῆς τους -
  ἔχουν στὰ χείλια τους ἀπάνου τὸ θυμὸ
  κ᾿ ἔχουνε τὸν καημὸ βαθιὰ-βαθιὰ στὰ μάτια τους
  σὰν ἕνα ἀστέρι σὲ μία γοῦβα ἁλάτι

  μαλακιες κατα παραγγελιαν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ἐγώ δέν μίλησα γιά λογοκλοπή... ἀλλά ὅταν γράφεις μέ ἐμπάθεια δέν προσέχεις τί γράφει ὁ ἄλλος καί τραβᾶς ἕνα ἄνούσιο μακρυνάρι ...γεμάτο ἅλματα, ψυχαναλύσεις καί ἁπλουστεύσεις τοῦ τύπου " ράβδος ἐν γωνίᾳ ἄρα βρέχει" γιά νά φτάσεις στό ἐπιθυμητό - ἐκ τῶν προτέρων - γιά σένα συμπέρασμα

   ΥΓ Τό ἄν νοιώθεις τόν Θεοδωράκη πολιτικό σου ἡγέτη - ὅπως εἶπες - καί κατ ἐπέκτασι δηλωσία, αὐτό εἶναι δικό σου πρόβλημα. Θά μποροῦσες νά γίνει ὁ Μίκης ὁ κομπάρσος σου, ἀντί ἐσύ κομπάρσος τοῦ Μίκη. Ψάξε νά δεῖς γιατί σοῦ συμβαίνει αὐτό. Ἐγώ δέν τόν νοιώθω γιά ἡγέτη ἄρα δέν νοιώθω καί πουλημένος. Δέν ψαρώνω ἐγώ μέ τούς ἀνθρώπους τῆς ὅποιας τέχνης. Ψυχαγωγοῦμαι ὅμως καί συνειδητοποιοῦμαι μέ τήν "ψεύτικη" ποίηση καί μουσική τοῦ Ἐπιταφίου , καί ἄς μήν ἔχω ἄμεση σχέση μέ τήν Πρωτομαγιά

   Delete
 14. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΠΙΘIΚΩΤΣΗΣ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 1st comment

  Θά ήθελα πολύ ρέ παιδιά νά έβλεπα τίς φάτσες αυτών που πατούν dislike σέ αυτά τά Εργα-Μνημεία καί Ιστορία τού Ελληνισμού ..καί όχι μόνον....Φαντάζομαι ότι θά είναι κάτι βλαμμένα , αλλοπρόσαλλα καί πιθανόν σπαστικά άτομα καί σίγουρα τό μόνον κριτήριό τους είναι η απύθμενη βλακεία τους...Καί βέβαια δέν έχουν ούτε κάν τήν ικανότητα νά δικαιολήσουν τήν άποψή τους ....Αλλωστε δέν μπορώ νά βρώ κανένα ελαφρυντικό όσο κι άν προσπαθώ ...Ισως νά μπορούσα νά τούς καταλάβω άν δέν ήταν Ελληνες ,,,αλλά καί πάλι θά τούς χαρακτήριζα επιεικώς ηλιθίους ...Αντε μή πώ κάτι πιό βαρύ.

  ReplyDelete
 15. ο τυπος φτιαχνει τελειως συνειδητα ενα κοινωνικο αφηγημα συνεργασιας των ταξεων δια της αισθητικης- προκειται για προγραμματικο καθεστωτικο φασισμο- ο δε διαχωρισμος της τεχνης υπο την εννοια της μουσικης οντοτητος απο την ιδεολογια και την σκεψη ειναι εμπειρικα ανυπαρκτος-

  ReplyDelete