Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

May 14, 2016

295 –Περιμένοντας τὴν Ζωή, τὸν Τρὰμπ ἤ τὸν Γκοντό;

295 –Περιμένοντας τὴν Ζωή, τὸν Τρὰμπ ἤ τὸν  Γκοντό;

Οἱ τράπεζες καὶ οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτὲς μᾶς εἶχαν προειδοποιήσει ἐξ ἀρχῆς. Ἡ χώρα μας ζῇ ὑπεράνω τῶν  δυνατοτήτων της. Ὡς τριτοκοσμικὸ Λίβανο τῆς πρώϊμης ἐποχῆς ἐφαντάζετο ὅτι ἦταν Ἑλβετία ἐνῷ οἱ δυνατότητές της δὲν ξεπερνοῦσαν τὴν Βουλγαρία. Στόχος λοιπὸν τῶν ἐπενδυτῶν ἦταν νὰ κατεβάσουν τοὺς μισθοὺς στὸ ἐπίπεδο τῆς Βουλγαρίας τῶν 200 μηνιαίων € καὶ 6 χρόνια μετὰ τὸ ἐπέτυχαν.

Ὁ ἐθνικισμὸς, ὅπως κάθε πρᾶγμα, δύναται νὰ εἶναι θετικὸς ἤ ἀρνητικός, σχετικὰ μὲ τὴν χρήση καὶ τὴν ἐποχή. Ἔτσι ὁ διεθνιστὴς Λένιν, τὸ 1919, ὑπεστήριξε τὸν τριτοκοσμικὸ ἀπελευθερωτικὸ ἐθνικισμὸ τῆς κεντρικῆς Ἀσίας γιὰ νὰ εὕρῃ σύμμαχο κατὰ τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Σήμερα οἱ πολυεθνικὲς ἀγωνίζονται νὰ ἐπιβάλουν σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν, τὸν διεθνισμὸ τῶν τραπεζῶν καὶ οἱ καλύτεροι σύμμαχοί των εἶναι οἱ διεθνιστὲς σοσιαλδημοκράτες, ὅπως ὁ Ὀμπάμα καὶ ὁ Ὁλλάντ.

Ἀντιθέτως, ὁ Τρὰμπ, περιέργως ταυτιζόμενος μὲ τὸν σοσιαλιστὴ Σάντερς κατὰ τῆς Χίλλαρυ Κλίντον, ἔχει κηρύξει πόλεμο κατὰ τῆς ΝΠΤ (Νέας Παγκοσμίας Τάξεως NWO) ὑποστηρίζοντας τὸν ἐθνικισμὸ τοῦ ἀμερικανικοῦ κράτους ποὺ καὶ αὐτὸ κινδυνεύει, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα ἐθνοκράτη ἀπὸ τὸν παγκοσμισμὸ τῶν τραπεζῶν. «Γιὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ἡ Ἀμερικὴ ἰσχυρή», εἶναι τὸ σύνθημά του, φέρνοντας τοὺς διεθνεῖς φιλελευθέρους τοκογλύφους τοῦ Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ (David Rockefeller, γενν. τὸ 1915)  σὲ ἀπελπισία. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐπικίνδυνος, λένε. Πρέπει νὰ ἐξοντωθῇ.

Στὰ «Ἀπομνημονεύματά» του, τραπεζίτης, πρόεδρος τῆς Chase Manhattan Bank, Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ, ἐξομολογήθηκε ὅτι αὐτὸς καὶ οἰκογένειά του ἠργάσθησαν κατὰ τῶν συμφερόντων τοῦ ἐθνοκράτους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τὸν δὲ Ἰούνιο τοῦ 1991, στὴν πόλη Μπάντεν Μπάντεν τῆς Γερμανίας, ἐνώπιον τῆς Τριμεροῦς Ἐπιτροπῆς (Βόρειος Ἀμερική, Δυτικὴ Εὐρώπη, Ἰαπωνία) ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἴδιος τὸν Ἰούλιο 1973, εἶχε δηλώσει ὅτι στόχος του ἦταν νὰ οἰκοδομήσῃ μία ὑπερεθνικὴ ἐξουσία ἐλὶτ διανοουμένων καὶ παγκοσμίων τραπεζιτῶν.

Γνωρίζομε πλέον σήμερα ὅτι Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ποὺ οἰκοδομήθηκε ἀρχικὰ μὲ τὴν βοήθεια τῶν ΗΠΑ γιὰ νὰ φράξῃ τὸν δρόμο πρὸς Δυσμὰς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ ὡς Εὐρώπη τῶν Ἀτλαντιστῶν φιλοβρεταννῶν τῆς ἐλευθερης ἀγορᾶς τῶν εὐροκρατῶν ὑπαλλήλων τῶν Βρυξελλῶν καὶ ὄχι ὡς Εὐρώπη τῶν ἐθνοκρατῶν τοῦ ντὲ Γκώλ, σήμερα καταπολεμᾶται ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἀμερικὴ ἐπειδὴ τείνει νὰ γίνῃ ἑνιαῖο πολιτικὸ σύνολο ἀνταγωνιστικὸ τῶν ΗΠΑ.

Ἐξ ἀρχῆς Ἀγγλία ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ μὲ τὴν ἰδική της ἕνωση ἐλεύθερης ἀγορᾶς ΕFTA τοῦ 1960, ἀλλὰ κατόπιν ταχείας ἀποτυχίας τῆς ἑνώσεως αὐτῆς ὑπεχρεώθη νὰ εἰσέλθη στὴν ΕΕ ὡς δούρειος ἵππος, μετὰ τὴν ἀποχώρηση καὶ τὸν θάνατο τοῦ ντὲ Γκώλ. Στὶς 23 Ἀπριλίου 2016, πρόεδρος Ὀμπάμα συνεβούλευσε τὸν Ἄγγλο πρωθυπουργὸ Κάμερον νὰ μὴν ἀποχωρήσῃ προσωρινὰ ἀπὸ τὴν αἱμορραγοῦσα καὶ ἐτοιμοθάνατη γερμανικὴ ΕΕ ἐνώπιον τοῦ κινδύνου νὰ ἐκλεγῇ τὸν Νοέμβριο Τράμπ.

Πράγματι, ἀπὸ τὸ 1995, οἱ τράπεζες καὶ οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτὲς ἀγωνίζονται νὰ περάσουν μία πολυμερὴ συμφωνία γιὰ τὶς ἐπενδύσεις μὲ τὴν ὁποία οἱ πολυεθνικὲς θὰ δύνανται νὰ μηνύσουν τὶς κυβερνήσεις τῶν ἐθνοκρατῶν, ἀπαιτῶντας ἀποζημιώσεις γιὰ ἀπώλειες κερδῶν λόγῳ αὐστηρῆς ἐργασιακῆς καὶ περιβαλλοντολογικῆς νομοθεσίας.

Ἤδη, πρὸ ἑνὸς ἔτους, στὶς 21 Ἀπριλίου 2015, τότε πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου, ἐδήλωνε στὴν Ῥώμη σχετικὰ μὲ τὴν Ὑπερατλαντικὴ Ἐμπορικὴ καὶ Ἐπενδυτικὴ Συνεργασία (ΤΤΙΡ), τὰ ἑξῆς: «Οἱ χῶρες μας δὲν εἶναι ἑταιρεῖες. Ἡ ΕΕ δὲν εἶναι μία ἑταιρεία γιὰ νὰ ὑπογράφονται συμφωνίες καὶ συνθῆκες ποὺ ἀφοροῦν χῶρες ἤ τὴν ΕΕ ὡς μία ἑταιρεία». Ἔτσι Ζωὴ καὶ Τράμπ, ἀπὸ ἀλλη σκοπιά, πολεμοῦν τὴν παγκόσμια δικτατορία τῶν πολυεθνικῶν κατὰ τῶν ἐθνοκρατῶν.

Ἐφέτος, στὶς 8 Μαΐου 2016, δεκάδες χιλιάδες λαοῦ ἐκατέβηκαν στοὺς δρόμους τῆς Ῥώμης γιὰ νὰ διαδηλώσουν κατὰ τῆς μυστικότητος τοῦ ΤΤΙΡ μεταξὺ ΗΠΑ καὶ ΕΕ, συμφωνία ἡ ὁποία, ἐὰν ὁλοκληρωθῇ, θὰ ὁδηγήση τὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη σὲ ἑταιρικὴ δουλεία. Ὁ Peter Koenig, σὲ ἄρθρο του μὲ τίτλο, “The Collapse of the European Union”, τῆς 12 Μαΐου 2016, ποὺ διεδόθη ἀπὸ τὸ Information Clearing House, ἐπισημαίνει ὅτι μία τέτοια συμφωνία «ἁπλὰ σημαίνει ὅτι ἰδιωτικὰ ἐπιχειρησιακὰ δικαστήρια θὰ εὑρίσκονται ὑπεράνω τῶν νόμων καὶ τῶν δικαστηρίων τῶν κυριάρχων ἐθνῶν. Καμμία ἀνεξαρτησία δὲν θὰ ἀπέμενε στὰ κράτη αὐτά. Οὔτε κἄν τὴν ὀλίγη ἀνεξαρτησία ποὺ οἱ Βρυξέλλες δὲν ἔχουν ἀκόμη καταστρέψει. Τὰ ἔθνη τῆς ΕΕ θὰ ἦσαν ὅλα ὑπὸ τὴν ἡγεμονία τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς αὐτοκρατορίας τῶν ἐπιχειρήσεων».

Ὁ πανικὸς ποὺ ἔχει ἐκδηλωθῆ στὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο ἀπὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἐκλεγῆ ὁ Τρὰμπ, ὁ ὁποῖος πιστεύεται ὅτι θὰ ἀποτρέψῃ τὴν συμφωνία τοῦ ΤΤΙΡ, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀποδοχή, πρὸ ὀκτὼ ἐτῶν, τοῦ ἰδίου κατεστημένου, τοῦ πρώτου μαύρου προέδρου σοσιαλδημοκράτου Ὀμπάμα, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ σοσιαλδημοκρατία, ἀπὸ τὸ 1890, παραμένει ὁ καλύτερος ὑποστηρικτὴς τοῦ τραπεζικοῦ καπιταλισμοῦ.

EurActiv τῆς 15 Ἀπριλίου 2016, ἐπεσήμανε σωστά, ὅτι ἐπειδὴ ὁ Τρὰμπ εἶναι ἄκρως ἀντίθετος στὸ ΤΤΙΡ, οἱ μυστικὲς συνομιλίες γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς συμφωνίας ἐπιταχύνονται δραματικά, προτοῦ προλάβει νὰ ἐκλεγῇ πρόεδρος τὸν προσεχῆ Νοέμβριο.

Ἡ καταπονεμένη πατρίδα μας, ὑπὸ τὴν πλέον ἀτιμωτικὴ δουλεία ποὺ ἐγνώρισε ποτὲ ἡ χώρα μας, ὑπὸ τὴν ἀνήκουστη κολοτούμπα τοῦ σοσιαλδημοκράτου Τσίπρα, ὁ ὁποῖος κάποτε ὑπῆρξε μέλος τοῦ τιμημένου ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας ΚΚΕ, ἀναμένει ἀπὸ τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν κυριαρχία τοῦ λαοῦ μας, τὴν λαοκρατία, στὸ προσκήνιο. Περιέργως, στὴν Εὐρώπη, ὅπως καὶ στὴν Ἀμερική, τὰ ἄκρα, Τρὰμπ καὶ Κωνσταντοπούλου, συμμαχοῦν κατὰ τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ: τοῦ παγκοσμίου ἐπιχειρησιακοῦ κυβερνείου τοῦ Δαυΐδ Ῥοκεφέλλερ.

Δημήτρης Κιτσίκης                                     14 Μαΐου 2016192 comments:

 1. Ὁ Γκοντ-ὸ εἶναι τρόπον τινὰ ἀπόπειρα συμπύκνωσης τοῦ θεατρικοῦ φαινομένου ἐκ μέρους τοῦ Μπέκετ.Ἡ παράσταση πετυχαίνει μόνον ὄταν ἐμφανίζεται ἕνα πνεῦμα ἐπὶ σκηνῆς,ποὺ τὴν κατευθύνει πρὸς τὴν ἔξοδο.

  Ὅμως τὸ πνεῦμα δὲν εἶναι ποτὲ αὐτὸ ποὺ ἤθελε ὀ σκηνοθέτης.Ἡ ἐπίκληση δὲν λειτουργεῖ,τὸ φάντασμα τοῦ Δαρείου εἶναι ἔνα σκιάχτρο.Σὲ ἄλλο ἔργο του,ὁ Μπέκετ βάζει τοὺς πρωταγωνιστὲς νὰ προσευχηθοῦν ἐπὶ σκηνῆς,αλλά παραιτιοῦνται γρήγορα μὲ μιὰ βρισιὰ τοῦ κειμένου.

  Ἴσως λοιπὸν τὰ πρόσωπα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀνάρτηση νομίζουν μέν πὼς εἶναι πρωταγωνιστές, ἀλλὰ δὲν εἶναι παρὰ τὰ μέλη ἑνός Χοροῦ ποὺ συγκεντρώνεται πολύ σιγά-σιγά,καὶ ἔχουμε ἀκόμα πολλά σάντουιτς μπροστά μας μέχρι νὰ ἀρχίσει τὸ ἔργο.

  ReplyDelete
 2. Ρωμηέ απαντά εδώ στα τελευταία σου σχόλια καθώς ο Καθηγητής έγραψε καινούριο άρθρο που και θα το διαβάσω τώρα. Χαίρομαι να βλέπω Ρωμηούς σαν και εσένα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι είπα στην αρχή ότι μοιάζουμε και είμεθα ομόφρονοι. Σου αξίζει ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ εκ μέρους μου, που με ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ και μόνον. Αυτό ζητώ μόνον, κατανόηση ή όπως θα έγραφες και εσύ κατά-νόηση. Το βρίσκω σε τούτο το ιστολόγιο όπου η πραγματικότης αντιμετωπίζεται στην ωμοτάτη φύσιν της όπως και οφείλει να γίνεται. Να γιατί ιστολόγιο ωσάν τούτο, του Καθηγητού, προωθούν τον Ελληνισμό δίχως να είναι βουτηγμένα στον γραικυλισμό, όπως το capital.gr στο οποίο και αποπειράθηκα να αφυπνίσω τους ελλαδίτες μα ματαίως. Εκεί βλέπεις εκεθιάζουν τα προάστια του Σάρρευ, Λονδίνου, της Στοκχόλμης και νιώθουν εαυτούς υπερήφανους που κρατά το λάβαρο της Λίρας η κόρη τους...

  Οι γραικύλοι είναι καθαρώς ελλαδίτικο φαινόμενο. Το έχω ήδη σε παλιά μου σχόλια στο ιστολόγιο αυτό αναλύσει, πριν από 5 μήνες. Ο χθεσινός αγρότης και δούλος/υπηρέτης του Αγά και του Σουλτάνου, ξάφνου ελούστη με Σπαρτιατικές περικεφαλαίες και του λέγουν οι Δυτικοί:"Εσύ πλέον έχεις την ΕΥΘΥΝΗ για το ΜΕΛΛΟΝ σου". Εκεί βρίσκεται η πηγή του γραικυλισμού. Ο γραικύλος, όπως είχα γράψει, ομοιάζει άνδρα 40άρη ανίκανο να δώσει έστω και ένα 20άρι για να ικανοποιήσει το τελείως φυσικό ζωώδες ένστικτό του για συνουσία. Θέλει αλλά φοβάται την ευθύνη, για αυτό και ΔΕΝ ψηφίζει ΚΚΕ ή Χ.Α. Ο χθεσινός δούλος του Αγά, είναι τί; Υπεύθυνος; δια του μέλλοντος της πατρίδος του; Ας γελάσω...

  Το 95% των ελλαδιτών είναι απευθείας απόγονοι εξ αίματος μα κυρίως εκ ψυχισμού, των δουλοπαροίκων του Αγά. Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι...

  (Το ΚΚΕ και η Χ.Α. αναφέρθηκαν ως παραδείγματα μπουλντόζας και κατεδαφίσεως. Έχω αηδιάσει πλέον από την Χ.Α., από τα 16 μου τους ακολουθώ μα με απογοητεύσανε πολύ, γνωρίζω προσωπικά τον ίδιο τον Γεώργιο Γαλέο, μα και εκτός αυτού, ομοιάζουν περισσότερο συμμορίες της Λατινικής Αμερικής παρά Δραγουμικούς νεανίες...)

  ReplyDelete
 3. Η Ευγονική Ρωμηέ, δεν έχει Αλπικές, Διναρικές ή Μεσογειακές κεφαλες για εμένα. Μία κοινωνία χρειάζεται περισσότερους Κιτσίκηδες και Ρωμηούς/Έλληνες αυθεντικούς. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει η Ευγονική, να ξεχωρίσει μία για πάντα το αγνό από το σάπιο...Η Φυσική Επιλογή συμβαίνει από την Φύσιν, εξάλλου δεν θα ήτο φυσική εάν δεν συνέβαινε με τούτο τον τρόπον. Από μικρό παιδία, αυτή την ευχή-κατάρα έχω, ότι μου έδωσε μυαλό και αντίληψη ο Θεός. Φυσικά δεν είμαι ο μοναδικός, άλλωστε από τους 400.000 που μεταναστεύσανε στα ξένα, το 5% τουλάχιστον είναι Άξιοι. Αυτή η μετανάστευση αποτελεί ένα..."ξεσκατιάρισμα" λαϊκιστί, έναν διαχωρισμό του Αγνού και Δημιουργικού από το σάπιο και το γλοιώδες. Μα δυστυχώς, ενώ εν Τουρκία συμβαίνει το αντίθετο, το περιττό μεταναστεύει και το Αγνό μένει, σε εμάς δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

  Η Αριστοκρατία είναι το καλλίτερο σύστημα διότι βασίζεται στην Αξιοκρατία. Η ΕΣΣΔ θα είχε καταρρεύσει δίχως την τρομερή Αξιοκρατία της που την οδήγησε πρώτη στο σύμπαν και την δημιουργία αρίστων όπλων, όπως τα MIG και το Καλάσνικωφ. Ακόμη και το ζευγάρι με το σφυροδρέπανο θα δεσπόζει για πολλά χρόνια ακόμη όπως και το μετρό της Μόσχας. Καλά λέει ο Καθηγητής "Η πτώση του Τείχους το 1989 σηματοδοτεί το τέλος ενός μεγάλου Πολιτισμού". Ω ναι...

  ReplyDelete
 4. Όσο για το Ισλάμ, τώρα. Καθώς ξεκίνησε ως αίρεση Χριστιανική, δηλαδή Ορθόδοξη αίρεση(630μ.Χ.), λογικότατο είναι να έχει πολλές ομοιότητες σε θέματα οργανώσεως και δομής με το Ρωμαίηκο σύστημα. Ό,τι πιο κοντά έχουμε σήμερα στην Ορθοδοξία και την Ρωμανία, είναι το Ισλάμ, με τους σουννιτικούς ή σιιτικούς του ηγέτες. Ο Πούτιν πρέπει επιτέλους να αποφασίσει εάν θα χαράξει ολοκληρωτική Ρωμαίηκη πορεία, αντιστρέφοντας την τρομερή υπογεννητικότητά του στα Ορθόδοξα εδάφη του ή εάν θα εκκοσμικεύσει το κράτος του, οδηγώντας το αναπόφευκτα στην Ισλαμική πλειονότητα, λόγω γεννήσεων. Η Ορθοδοξία πρέπει να γίνει το νέο "Ισλάμ" και οι διάκονοι οι καινούριοι, "τζιχαντιστές"(με την έννοια του μαχητού της Πίστεως, όπως οι Ιρανοί Φρουροί της Επαναστάσεως και όχι του συμμορίτη σφαγέος για λογαριασμό των Δυτικών πολυεθνικών όπως κάνουν οι τζιχαντιστές στην Συρία(FSA, Al-Nusra, κλπ)). Μόνον έτσι, θα σωθεί η Ορθοδοξία, ειδάλλως θα φαγωθεί πληθυσμιακώς από το Ισλάμ. Ετώ θέλω το μέλλον να ανήκει στους Καππαδόκες Πατέρες και τους Φωκάδες πάντως...

  ReplyDelete
 5. Τώρα διάβασα το άρθρο σας. Έτσι είναι, ακριβώς Καθηγητά. Μάλιστα αναρωτιόμουν πέρυσι πότε θα ομιλούσατε περί του ΤΤΙΡ. Η Κίνα όμως και η Ρωσία εάν δεν απατώμαι, δεν λαμβάνουν μέρος..."καλό" αυτό...Η Κάθαρσις πλησιάζει...14 χρόνια ακόμη...τα συγγράματά τα αντισυμβατικά, τα αντιφλελεύθερα θα έχουν τότε μεγάλη αξία.

  Από την άλλη, εάν διοικείς "οικόσιτα" δίποδα, ποίος ηθικός φραγμός υπάρχει να μην τους φερθείς όπως τους αξίζει; Κανείς, λένε μερικοί...Όμως έτσι πεθαίνει κάθε Πολιτισμός, Θρησκεία και Κουλτούρα παγκοσμίως...Μέχρι να εξαπλωθούμε ωσάν καρκίνος σε άλλους πλανήτες χάριν των πολυεθνικών, που απλώς δεν πρόκειται να γίνει, όλοι βαδίζουν προς τον Θάνατό των, διαμέσου σεξουαλικών οργίων, καταναλώσεως ναρκωτικών και μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ...ο Διάβολος χαίρεται στην γωνιά...μα εάν πεθάνουνε, με ποιόν θα έχει να "παίζει"; Δίκοπο μαχαίρι η όλη κατάσταση...

  ReplyDelete
 6. (Τα τελευταία μου σχόλια τα τριπλοκλίρακαρα Καθηγητά, με συγχωρείτε. Παρακαλώ το τελευταίο μόνον δημοσιεύστε). Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 7. ...τὀ ἔργο ,πάντως,θυμίζει,στὸν πρόλογό του,κάπου τὰ προἑόρτια τῆς γαλλ.ἑπανἀστασης.Μιὰ περίοδο σχετικῆς εὐημερίας τὴν διαδέχεται οἰκονομικὴ κρίση.Ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι κάτι πρέπει νὰ γίνει,κάποια ἀλλαγὴ τοῦ φορολογικοῦ συστήματος,διότι ἡ προηγούμενη κατάσταση ἐπέτρεπε τὴν φοροαπαλλαγή μεγάλων ὀμάδων τοῦ πληθυσμοῦ,πράγμα ποὺ ἦταν σκανδαλῶδες, μέν,ὄχι τόσο σοβαρό, δέ, διότι,τὀτε, ὑπῆρχαν εὐκαιρίες πλουτισμοῦ καὶ γιὰ ἄλλους.Μὲ τὸ ποὺ ξεσπάει ἠ κρίση,πάπαλα οἱ εὐκαιρίες-ἀμέσως ζητᾶται ἐπανακαθορισμός.Πρῶτα δοκίμασαν τεχνοκράτες-θαυματοποιούς,σὰν τὸν ἑλβετὸ τραπεζίτη Νεκέρ,τότε,καρικατοῦρα τοῦ ὁποιου ἦταν οἱ Παπαδῆμος-Βαρουφάκης,ποὺ παρεμπιπτόντως κανείς δὲν εξέλεξε.Αὐτοὶ βέβαια ἀποτυγχάνουν,διότι τὸ θέμα εἶναι ταξικό,καὶ στὸ βάθος ὐπαρξιακό.

  Οἱ προηγούμενες τάξεις ποὺ ἀπολάμβαναν καθεστὼς φοροἀπαλλαγῆς θέλουν νὰ τὴν κρατήσουν.Ἄλλες ἀνερχόμενες τἀξεις-λαμόγια πιέζουν γιὰ νὰ τοῦς δοθεῖ εὐκαιρία πλουτισμοῦ,μὲ πόλεμο,γιὰ παράδειγμα.Ὅλοι θέλουνε τὴν κρίση νὰ τὴν πληρώσουνε οἱ φτωχοί,καὶ οἱ φτωχοί ζητάνε τὸ τζάμπα ουἰσκι ποὺ τοῦς δίνανε κάθε τόσο.Αὐτὸς εἶναι ὀ πρόλογος τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου...ὁ πρωταγωνιστής δὲν ἔχει φανεῖ ἀκόμη, διότι δὲν ἔχουμε βασιλέα νὰ δεχτεῖ τὰ παράπονα τῶν ἐπαρχιῶν(cahiers de doléances).Τὸ παραχορήγημα τῶν ἰκετῶν τρέχει δεξιά-ἀριστερά μὲ τὰ τεφτἐρια παραπόνων στὸ χέρι.

  ReplyDelete
 8. Ρωμηέ, πόσων ετών είσαι, εάν επιτρέπεται; Θα με ενδιέφερε...εγώ είμαι 20.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αφού σε ενδιαφέρει 49.

   Delete
  2. Ήλπιζα για μια φορά, τις ίδιες απόψεις και ανησυχίες να είχε κάποιος νεανίας σαν εμέ.

   Delete
 9. Με λίγα λόγια περιμένοντας...εκείνον που (μάλλον) δεν θα έρθει. Λογικώτατος ο προβληματισμός σας, εγώ προσωπικά είμαι ματαιόδοξος πλέον. Για να έρθει πρέπει να υπάρχει πρόσφωρο έδαφος, η ελλαδίτες είναι αστείο ότι μπορούν να στυλώσουν οιαδήποτε μορφής αντίσταση. Τώρα η Αμερική θα δούμε, κάτι μου λέει ότι θα βγει η Χίλαρυ. Εάν βγει έρχεται ο Αρμαγεδών μία ώρα αρχύτερα...

  ReplyDelete
 10. Απαισιόδοξος εννοώ, ζητώ συγγνώμη, έχω να κοιμηθώ 24+ ώρες λόγω ταξιδιού από το νησί στην Ζυρίχη.

  ReplyDelete
 11. Μία ερώτηση επίσης, ο Ρότσιλντ, θεωρείτε έχει την ίδια βαρύτητα με τον Ρόκφελλερ ή όχι; Γενικά οι πολυεθνικές κρύβονται πίσω από τις τράπεζες έτσι δεν είναι;

  ReplyDelete
 12. ...ἡ αἴσθησή μου εἶναι,δέ, ὅτι τὸ ἡγεμονικό τραπεζιτικό κεφάλαιο,ποὺ ὁ Δ.Κωνσταντακόπουλος τὸ λέει Αὐτοκρατορία τοῦ χρήματος κι ὁ Τάκης Φωτόπουλος Ὑπερεθνική ἑλίτ ζητᾶ μὲν φεουδαλοποίηση τῶν πάλαι ποτέ ἐθνικῶν κρατῶν,δὲν εἶναι ὅμως ἁντεπανάσταση,δὲν εἶναι αὐτοκρατορία παλιά.Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν,ὁ Ῥοκφέλλερ εἶναι ὁ Χίτλερ,καὶ ἔχουμε τὸ παράδοξο ἠ σοσιαλδημοκρατία νὰ ἔχει ἐξαγοραστεῖ ἀπὸ τὸν..ναζισμό,νὰ εἶναι κουίσλιγκ,καὶ πιστοί κληρονόμοι τοῦ ἔθνους-κράτους,Ναπολέοντες,νὰ εἶναι ὁ Τρὰμπ, ἡ Μέρκελ κι ὁ Σόιμπλε.

  Ὅλοι αὐτοί ὑπαρχει φόβος νὰ συνεργαστοῦν γιὰ νὰ πάνε νὰ βγάλουν ἀλλοῦ τὸ ἄχτι τους.Καὶ νὰ μαζεύονται σιγά-σιγά οἱ Ἑπτὰ, νὰ πᾶνε νὰ πατήσουνε τὴ Λεβαδειά,συγγνώμη,τὴ Θῆβα.
  Μήπως τὸν ῥόλο τοῦ Λουδοβίκου,ποὺ μένει ἀδιάθετος, κληθεῖ νὰ τὸν παίξει ἄλλος;ἐνδεχομένως ὁ σύντροφος γ.γ.τῆς κ.ἐ. τοῦ ΚΚΚίνας ἤ κάποιος ἄλλος ἡγεμών.

  ReplyDelete
 13. Επίσης, το ΤΤΙΡ Καθηγητά, έχει να κάνει αποκλειστικώς με το Δυτικό κεφάλαιο. Παγκοσμίως όμως χάνει το κεφάλαιο αυτό, λόγω της Κίνας, του Μεξικού, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Ρωσίας. Εάν βάλουμε μέσα και το Islamic Banking, τότε το ΤΤΙΡ ερμηνεύεται ως το τελευταίο χαρτί της Ν.Τ.Π.

  ReplyDelete

 14. Γιατί η Χ.Α. ΔΕΝ θα κυβερνήσει την Ελλάδα:

  http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/ethnikistikos-seismos-sthn-13h-giorth-neolaias-fwtoreportaz

  Πίξαμε από Wolfsangel παγίδες και από αετούς του Τρίτου Ράιχ! Ούτε ένα, μα ούτε ένα, αφιέρωμα στην Ρωμηοσύνη δεν κάνανε! Ντρέπομαι που τους στήριζα κάποτε, μα δυστυχώς ως νεανίας ήθελα και εγώ να καθαρίσω τους στάβλους του Αυγεία...Δεν άργησα να καταλάβω ότι αυτοί είναι μέρος των και όχι καθαρτήριος δύναμιν.

  ReplyDelete
 15. Την χάρηκα την συνέντευξή σας, Καθηγητά, φαίνεστε και πολύ ανανεωμένος και υγιής.

  ReplyDelete
 16. Θὰ γράψω κάτι ἄσχετο καὶ ἀκόμα πιὸ ἀστήρικτο.Ἕχω τὴν ἐντύπωση πὼς ἱστορικοί δεσμοί συνδέουν τὸν αἰγαιακό χῶρο μὲ α)τὴν Ἰνδία,λόγῳ πολυθεϊσμοῦ β)τὴν Περσία, λόγῳ τοῦ τυπικοῦ τῆς ὀρθοδοξίας γ)τὶς χῶρες τοῦ Πόντου καὶ τῆς Κασπίας ποὺ βρίσκονταν κάποτε στὸν μακρινό δρόμο γιὰ τὴν δ)Κίνα,ποὺ μοιάζει μὲ τὸ δικό μας Βυζάντιο στὴν μοναρχία.

  Ἅν μάλιστα τὸ δοῦμε ἀφαιρετικά,ἔχουμε μιὰ κλίμακα ποὺ διατρέχει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὅλα τὰ στάδια τοῦ καλουμένου πολιτισμοῦ-ἀπὸ τὴν νομαδική ζωή (Πίνδος,ΕὐρασιατικήΣτέππα)στὸν νεολιθικό οἰκισμό(Κυκλάδες,Κωνσταντινουπολίτη-ἡ Ἄνω Σῦρα εἶναι ἔνα φρούριο και πιὸ πάνω εἶναι ἡ προϊστορικὴ Χαλανδριανή)στὴν πόλη-κράτος(Ἀθῆνα),τὰ μικρά βασίλεια τῆς Ἁνατολίας(Κάρες,Φρῦγες,Λυδοί,Λύκιοι)(ἀλλὰ καὶ Κομηνοί καὶ Μεγαλοκομνηνοί),τὴν Αὐτοκρατορία καὶ τέλος τὴν Οὐράνια Αὐτοκρατορία.

  Μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς χῶρες ἡ Ἕλλάδα θὰ ἔπρεπε νὰ φτιάξει ἕνα εἶδος κινήματος τῶν ἀδεσμεύτων,βασισμένου στὴν μικροοικονομία,ἀκηδεμόνευτου ἀπὸ τὀ δυτικό κεφάλαιο καὶ ἄλλες μεγάλες Δυνάμεις,μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ εἶναι προστατευμένο ἀπὸ τὀν φθόνο τους.Τὸ μόνο ποὺ λείπει σὲ αὐτές τὶς περιοχές εἶναι ἠ ἐντατική ἐκβιομηχάνιση-πού πάει,παρεμπιπτόντως,χέρι-χέρι μὲ τὸν καλούμενο φιλελευθερισμό καὶ τὸν καλούμενο κομμουνισμό καὶ τὸν καλούμενο ἐθνικισμό.

  Ἁμφιβάλλω δηλαδὴ ἄν τὸ καλούμενο τραπεζιτικό κεφάλαιο τοῦ Ῥοκφέλλερ εἶναι ἀνταγωνιστικό στὸ βιομηχανικό κεφάλαιο τύπου Φόρντ.Νομίζω πὼς ἀπὸ τὸν καιρό τοῦ Μὰρξ ὑπάρχει μιὰ ἐμμονή στὴν λατρεία τῆς μηχανῆς,ποὺ ἀνάγεται στίς συντεχνίες τοῦ Μεσαίωνα,καὶ ποὺ δημιουργεῑ τὸ σχῆμα κακοί τραπεζίτες,καλοί βιομήχανοι,καί διάφορα τρελλά,ὅπως ἡ δυνατότητα ὔπαρξης χαρούμενου ἐργάτη,χαρούμενου στρατιώτη.

  Θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα εἶδος ἀλυσίδας ἀνταλλαγῶν ἀνεξαρτήτων τοῦ βιομηχανικοῦ καὶ τραπεζικοῦ κεφαλαίου,μὲ κάποιον τρόπο,καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν προβιομηχανική ἐποχή μὲ εἰρηνικό τρόπο,ὄχι μὲ πυρηνική καταστροφή.

  ReplyDelete
 17. Σωστὰ Κωσταντῆ. Εἴμεθα τὸ δυτικὸ ἄκρο τοῦ πολιτισμοῦ καὶ δυτικὰ ἀπὸ ἐμᾶς ὐπάρχει μία χερσόνησος Εὐρώπη ὅπου ἐκάμαμε τὰ κακά μας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιατί εμείς εκάμαμε τα κακά μας, Καθηγητά; Αφού λέτε ότι οι Δυτικοί Βορειοιταλοί φταίνε που καταλάβανε λάθως τον Πλήθωνα;

   Delete
 18. Ἵσως ἡ ἀναγόρευση τοῦ δυτικοῦ Χρυσοῦ Δοχείου Νυκτός σὲ Χρυσό Μοσχάρι νὰ ἔχει σὰν συνέπεια, γιὰ ὅλες τὶς κοινωνικές τάξεις, τὴν ἀτεκνία, διότι δὲν μᾶς προστατεύει πιὰ ἡ ἀνατολικὴ Μεγάλη Θεά τῆς μητρότητας, ποὺ ἔγινε Παναγία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστά. Ο φαλλός έγινε χρυσό μοσχάρι...

   Delete
  2. Ὁ φαλλός ΕΙΝΑΙ τὸ χρυσό μοσχάρι.Ἡ ἀγελάδα μᾶς λείπει καὶ προσπαθοῦμε νὰ βγάλουμε γάλα ἀπὸ...μὴν πῶ.

   Ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς εἶναι πατριαρχικός σὲ βαθμό κακουργήματος.

   Delete
  3. Πατριαρχικός; Το αντίθετο θα έλεγα...ο ίδιος ο Ρουσώ αποκαλεί ρους άνδρες της εποχής του, "γυναίκες με παντελόνια"...

   Delete
  4. ...κἀλλιο ἄντρες μὲ φουστανέλλα, δηλαδή, ἥ σκωτσέζικο κίλτ...

   Delete
 19. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 15, 2016 at 5:05 PM

  Ο Τσίπρας δεν έκανε κολοτούμπα αλλά στροφή 180 μοιρών καθώς στην κολοτούμπα γυρνάς εκεί από όπου ξεκίνησες ..'οπως είχατε πει !

  Επίσης Η ομοφυλόφιλη Ζωή Κωνσταντοπούλου του "Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες" και του "Να γίνει μέλος της και καλά Ελληνικής σημερινής κοινωνίας ο κάθε ξένος που εισέρχεται στην χώρα " μόνο τα έθνη κράτη δεν θα βοηθήσει..μάλλον θα βοηθήσει στον αφανισμό των λευκών (που είναι και της μόδας) ως δηλωμένη "αντιρατσίστρια" που είναι!

  Κάτι άλλο
  Κων/πολίτη για αυτό που είπες " Η Κάθαρσις πλησιάζει...14 χρόνια ακόμη..." μην πολύ ακούς αυτά τα περί πολέμου ΗΠΑ-Κίνας καθώς ο στρατός την Κίνας ,αυτός ο τεράστιος άχρηστος όχλος με δίχως αξιόλογο πυρηνικό οπλοστάσιο δεν μπορεί καν να ακουμπήσει τις ΗΠΑ .Ακόμα και η Ινδία με λίγο βοήθεια μπορεί να αντιμετωπίσει την Κίνα (και ας ανήκει η Μισή Ινδία στην Κίνα,να και ένας λόγος να επιτεθεί στα κινεζάκια)!

  Δημήτρη τι έχεις να πεις για το "Φιλορωσσικό Κίνημα " του απατεωνακου Βελόπουλου ? που μάλλον θα είναι Ρωσσόδουλο( Υ.Γ Ούτε σωστοί Ρωμαίοι δεν είναι..οι Ρωμαίοι της Ανατολής είχαν διαλύσει τους Ρώσους όταν ήθελαν την Πόλη και τώρα τους παρακαλάνε....κατάντια ) ..

  Αυτά τα ολίγα και ανούσια από εμένα ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Προφανώς και δεν γνωρίζεις ποίος ευθύνεται για τον αφανισμό των Λευκών, και όχι ούτε γαμψή μύτη έχει, ούτε την Τόρα διαβάζει, μάλιστα ο τελευταίος επί το πλείστον είναι και ο ίδιος λευκότατος, ειδικά στην κοιτίδα τού, το Ισραήλ.

   Οι ελλαδίτες είναι τόσο πολύ παρηκμασμένοι, που η μαζική είσοδος των προσφύγων/λαθρομεταναστών είναι άκρως φυσιολογική. Δεν διαφέρουνε σε κάτι επί της ουσίας. Αθήνα-Καράτσι, ποία η διαφορά; Η Ακρόπολις κλαίει κάθε βράδυ, μα ποίος την ακούει;

   Το δασάκι πάντως δεν τσουρουφλίστηκε από την εκδήλωση των "Ίτε Παίδες Ελλήνων", πάλι καλά...γιατί καθώς περνούσα για το αεροδρόμιο από το λιμάνι, είδα κάνατε σουβλακο-κατήχηση...

   Delete
  2. Οι..."Ρωμαίοι της Ανατολής"(Ρωμηοί Ελληνωρθόδοξοι), έκαιγαν το κούτελο των Ρους με Ελληνικόν Πύρ, πριν να γίνουν οι τελευταίοι Ορθόδοξοι. Δεν τα ξέρεις καλά, συναγωνιστή...άσε τον εωσφοριστή Πατεράκη, και πιάσε τον Γεώργιο Οστρογκόρσκυ...

   Delete
  3. Δεν είναι Ρωμαίοι αυτοί ρε. Ξεβράκωτοι πεταμένοι Ρωμηοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται είναι.

   Delete
  4. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 16, 2016 at 5:16 AM

   Δεν ειπα οτι η Ζωη φταιει για τον αφανισμο των λευκων παγκοσμίως....αλλα ειπα οτι οι "αντιρατσιστικες" ιδεες της δεν θα σωσουν την "Ελλαδα" απο τον φυλετικο αφανισμο
   και δεν εκανα συγκριση Κινας-"Ελλαδας" αλλα Κινας -ΗΠΑ και ειπα οτι ειναι γελοιο η Κινα να θεωρειται αξιος αντιπαλος των ΗΠΑ !
   Μου αλλάζεις τα λόγια μου?..Αφου ειπα οι Ρωμαίοι της Ανατολής διέλυσαν τους Βαρβαρους Ρωσσους του Βορρά και τωρα οι Ρωμιοι τους παρακαλανε!


   .... χειροτερα απο Καρατσι ειναι η βρομερη σημερινη Αθηνα ,επισης η ακροπολη δεν μπορει να κλαψει(οπως λες) διοτι ειναι ενας βραχος με διαφορα κτισματα ...ειναι καπως αδυνατον να κλαψουν τα μαρμαρα..και μην νομιζεις και οι Αρχαιοι τα ιδια εκαναν κρεατο-κατηχηση κτλ

   Delete
  5. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 16, 2016 at 5:27 AM

   *Εγω "συναγωνιστη" μου δεν τα ξερω καλα οπως λες, εσυ ξερεις καλυτερα ομως ,εσυ που λες οτι η Παναγια ηταν Ελληνιδα..
   απο που το διαβασες αυτο δεν ξερω ..μαλλον απο τον εμπιστο Πλευρη του "Ο Ιησους ήταν Ελληνας " και τον ελεγαν Ιασων !

   Delete
  6. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 16, 2016 at 12:28 PM

   Και εσενα τι σε απασχολει η Ρωμη Ενοχε?
   Η Ρωμη κατεκτησε τον κοσμο την προχριστιανικη περιοδο και με τον εκχριστιανισμο της καταστραφηκε απο μη χριστιανους εισβολεις!
   ,μετα οι ανατολικοι (κατα το ονομα μονο Ρωμαιοι ) απλως είχαν ετοιμη μια αυτοκρατορια την οποια και διέλυαν σιγα σιγα οσο ο χριστιανισμος γινοταν η Κυρια Θρησκεια και η Αυτοκρατορια εχανε την Αρχαια ορμη της!

   Τι τραβουν αυτοι οι Οροι..Ρωμαιος και Ελληνας...ο Κων/πολιτης λέει ότι είναι Ελλην Ρωμιος Ρουμανος και ο Ενοχος ότι ειναι Ρωμαίος.....οτι να ΄ναι

   Delete
  7. Ο ορισμός σου του Έλληνος είναι πλήρως τετραγωνισμένος ρασιοναλιστικού τύπου. Ο κόσμος όλος χωρίζεται σε Έλληνες και μη Έλληνες...

   Delete
  8. Η ανάλυση που κάνεις είναι πρόχειρη και απλουστευτική. Κανείς δεν είχε τίποτα έτοιμο. Η Ανατολική Αυτοκρατορία είναι κατόρθωμα που άντεξε αιώνες. Στο λέω εγώ που δεν μασάω τα λόγια μου, ούτε εκθειάζω άκριτα ή λόγω «εθνικής υπερηφάνειας» τα δικά μας.

   Οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε οικουμενικό πολιτισμό όπως ο Ρωμαϊκός πολιτισμός. Πας μη έλλην βάρβαρος για τους Έλληνες. Αυτό βέβαια το υιοθέτησα αργότερα και οι Ρωμαίοι. Αλλά δεν είναι δυνατόν να θέλεις οικουμενικό πολιτισμό και να μένεις στα 30 χρόνια του Περικλή. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Οικουμενικός πολιτισμός είναι ο Ρωμαϊκός πολιτισμός ή ο ελληνορωμαϊκός ας το πούμε.

   Προφανώς και θα διαλυόταν αργά ή γρήγορα η Αυτοκρατορία εφόσον μετά τον 6ο αιώνα, παρά τις προσπάθειες δεν μπόρεσε να ανακαταλάβει τα δυτικά εδάφη και διοικητικά μεγάλωνε το χάσμα. Χάθηκε ο ρωμαϊκός έλεγχος στη Δύση και έμεινε ο Πάπας μόνος του. Μετά σταδιακά άρχισαν να χάνονται και οι πολιτικές επαφές, έγινε η Δ΄ Σταυροφορία και από τότε μέχρι και σήμερα έχουμε φαινόμενα «Ρουμανορωμηών», όπως σωστά λες και εσύ, που υβρίζουν άκριτα τη Δύση και οτιδήποτε δυτικό και ονειρεύονται Σουλτάνους, ναργιλέδες και μαγικά λυχνάρια με τζίνι. Η Δύση φυσικά είχε άλλα προβλήματα, δεν κάθισε να ασχολείται με μιζέριες και σουλτάνους, για αυτό και σήμερα είναι πολύ μπροστά σε σχέση με εμάς. Οι άνθρωποι εκεί είναι πιο σοβαροί.

   Delete
  9. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 16, 2016 at 3:08 PM

   Οχι ο κόσμος δεν χωρίζετε σε Ελληνες και μη Ελληνες !
   Μην φλυαρεις και λες για Ακροπόλεις που κλαινε και Ελληνες ή μη Ελληνες !
   Οι Ελληνες ως κατι το υπαρκτο δεν υπαρχουν πλεον ,απλως τα εθνοι μαθαινουν απο αυτους !

   Τώρα απλώς εμεινε ο πολιτισμος τους (και δεν εννοώ τον μετριο Παρθενωνα ως τον Ελληνικο πολιτισμο) αλλα μονο την Γλωσσα και το "Πνευμα"
   Τα οποία και είναι κληρονομια του πλανήτη .

   Αλλα το να αρχιζεις τα περιεργα και δηθεν σοφα και να Ελληνιζεις απλως και να αντιγραφεις δεν ειναι αυτο που εκαναν οι Ελληνες ..εκτος και αν μετα απο την καθε αερολογια κολλας και το "Διαλεκτικη" και τοτε το εσωσες τοτε ειναι σοφια !

   Delete
  10. Όμως πέρα από αυτά, νομίζω ότι ο σημερινός ρόλος των Ελλήνωνείναι να επαναπροσδιορίσουν το ανθρώπινο είναι με έναν νέο τρόπο ύπαρξης. Μία νέα πρόταση ζωής.

   Delete
  11. Ένοχε τί λες άνθρωπέ μου! Πόσο ανθελλην είσαι! Δεν είχε ο Ελληνισμός ποτε υπάρξει ως Οικουμενικός Πολιτισμός; Σοβαρά ομιλείς; Ξέχασες τα Ελληνιστικά έτη, το Βυζάντιο, την πολιτιστική αντιγραφή των Ρωμαίων, την μετέπειτα μεταλαμπάδευση του Ελληνικού πνεύματος παρότι παραμορφωμένου στα πέρατα της Οικουμένης; Μα τί λες επιτέλους!

   Και είχαν οικουμενικο πολιτισμό, ποίοι; Οι Ρωμαίοι; Που εξηφανίσθηκαν εν μία νυκτί από τα στίφη των Γερμανών όντας Βρετονο-Ρωμαίοι, Γαλλο-Ρωμαίοι, βάρβαροι Λατινοφωνοι δηλαδή. Συγχέεις το Σώμα(Κρατική Οντότης, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) με το Πνεύμα(Ελληνισμός/Ορθοδοξία ανεξαρτήτως υπάρξεως κρατικής οντότητος που να το περικλύει). Το Πνεύμα κατακτά το Σώμα, όχι το αντίθετο. Όπως και εγινε άλλωστε...με τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.

   Ανάλογο παράδειγμα:

   Σώμα: Σελτζούκοι Τούρκοι και Τουρκικά Μπεϋλίκια της Μ.Ασίας.
   Πνεύμα: Περσικός Ισλαμικός και Βυζαντινός Ελληνωρθόδοξος Πολιτισμός
   Αποτέλεσμα: Οθωμανικός Πολιτισμός

   Delete
  12. Λέω τα πράγματα όπως ακριβώς ιστορικά έχουν σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και όχι με βάση σύγχρονες φανταστικές ιδεολογίες. Πότέ δεν υπήρξε οικουμενικός Ελληνισμός. Ο Ελληνισμός έγινε οικουμενικός από τους Ρωμαίους. Οι Έλληνες είναι ρατσιστές και κλειστόμυαλοι. Ναι, σοβαρά ομιλώ. Σου έχω ξαναπεί ότι ο όρος Βυζάντιο είναι του 16ου αιώνα, Ιερώνυμου Γολφ. Δεν υπήρχε ποτέ βυζαντινή, ούτε ρωμέηκη αυτοκρατορία. Βυζαντινούς ονόμαζαν μόνο τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης.

   Delete
  13. Η Ορθοδοξία πάντα σεβόταν το σώμα. Ο πλατωνισμός υποτιμά υπερβολικά το σώμα(φυλακή της ψυχής κλπ)

   Delete
  14. Διότι, εσείς αρέσκεστε να λέτε αόριστα λόγια από ένα ιστολόγιο, νομίζοντας ότι έτσι θα γίνει ή θα αλλάξει .Εμένα με ενδιαφέρει να τονιστεί και να διερευνυθεί ο πολιτικός εκείνος φορέας που θα αναδείξει τον ελληνισμό. Αυτός ο φορέας ιστορικά ήταν μόνο η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

   Delete
  15. Ο φορέας αυτός είναι η Πόλη, η Βασιλεύουσα κανείς άλλος, Ποιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία; Η Ρώμη του Πάπα; Έλεος. Επίσης, δεν κατάλαβες τί λέω, λογικό βέβαια είναι. Δεν ομιλώ για το σώμα του Πλάτωνος, που έχει και δίκιο άλλωστε.

   Delete
  16. Ἅρα-καὶ-σὲνα-δὲν-σὲ-χαλάει-τὸ-χάσμα-μεταξὺ-ἑλληνισμοῦ-καὶ-χριστιανισμοῦ-στὸ-θέμα-τῆς-βίας.

   Delete
  17. Αυτό είναι το θέμα. Σύμφωνα με την Ορθοδοξία, όχι, δεν είχε δίκαιο ο Πλάτων. Είναι καταδικασμένες οι θέσεις του Πλάτωνα από τον Χριστιανισμό. Ο Χριστιανισμός σέβεται το σώμα, το οποίο εύστοχα θα έλεγα ότι παραλληλίζεις με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

   Delete
 20. Όσο για την Κίνα, φίλε εμού, πάσα σύκρισις με το γραικυλιστάν των δυτικότροπων Βρυξελλανθρώπων του Εσπρέσσο τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, των εργατοπατέρων λούμπεν της λίγδας, της μιζέριας και της απλυσιάς τύπου ΑΝΤΑΡΣΙΑ/ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ και των αστείων καπνιζόντων φυρερίσκων τύπου Νικολάου Μιχαλολιάκου, είναι αστεία. Μα αστεία...

  ReplyDelete
 21. Νομίζω πὼς ἑμείς οἱ Ῥωμηοί κρατάμε συνεχῶς μιὰν ἐπαμφοτερίζουσα στάση ἔναντι τοῦ κράτους, ποὺ μᾶς ἔχει κρατήσει σὲ ἕνα καθεστὼς παράξενης αὑτολογοκρισίας. Αὐτὴ βιώνεται ἀτομικά, καὶ νομίζει ὁ καθένας ὅτι χρειάζεται ψυχίατρο ἤ ἐξομολογητή,ἐνῶι συμβαίνει κάτι ἀνώμαλο μἐν, ἀπλούστατο δέ.

  Ἅς ποῦμε ὅτι στὸ χωριό Χ ὅλα ἐπιτρέπονται (δεῖτε τὴν ἀντι-ὄπερα τῶν Κούρτ Βάιλ-Μπέρτολτ Μπρέχτ Μαχαγκόνυ).Ὅλα, πλὴν ἑνός- νὰ πεῖς τὴν λέξη ΨΩΜΙ (μπεκος,νομίζω,στὰ φρυγικά,βλ.τὴν σχετική ἱστορία τοῦ Ἡροδότου γιὰ τὸ ποιά λέξη εἶναι ἡ πιὸ παλιά).

  Στὸ χωριό Ἕλλάς ἀπαγορεύεται νὰ πεῖς τὴ λέξη -φόρος.Γιατί;;Διότι τὸ χωριό Ἕλλάς εἶχε κάποτε τὸ Ἕνα τρίτο τῶν κατοίκων μωαμεθανούς.Κάποια μἐρα, ἦρθαν στὸ χωριό τρείς ξένοι,ὅ ντὲ Ἀνακατοσούρ,Γἀλλος,ὀ Μπαγάσινγκ,Ἄγγλος,κι ὅ Ῥῶσσος καλόγερος Παπαφλέσσωφ.

  Αὐτοί ξεσηκώσαν τοὺς Χριστιανούς καὶ τοῦς εἶπαν,σφάξτε τοὐς Τούρκους (δηλ.τοὺς μουσουλμάνους ὑπήκοους τοῦ Σουλτάνου,πούτανε καὶ Χαλίφης,ἀρχηγός δηλαδή ὅλων τῶν μουσουλμάνων).Ἅν τὸ κάνετε,θάστε Ἕλληνες πλέον,καὶ δὲν θὰ πληρώνετε φόρους.

  Ἕκτοτε,οἱ Ἕλληνες,παρόλο ποὺ σφάξανε τοὺς Τούρκους,συνεχίζουν νὰ πληρώνουνε φόρους,καὶ μάλιστα σήμερα γίνεται τεράστια ἐπιχείρηση φοροσυλλογῆς,ἴσως διότι αὐτὸς ποὺ τοὺς βάζει σηκώνει στρατό.

  Ὅμως οἱ Ἕλληνες ντρέπονται ποὺ χύσανε αἷμα γιὰ τὸ τίποτα.Πληρώνουν,ἀλλὰ θέλουν νὰ τὸ ξεχἀσουν.Γι αὐτὸ καὶ θάβουν ὁ,τιδήποτε τοῦς θυμίζει τὸν καιρό πούτανε ῥαγιάδες.Καὶ κάτι παραπάνω.

  Μόνον ὅποιος ἀπὸ μόνος του καταλαβαίνει τὸ μυστικό καὶ δέχεται νὰ κρυφοπληρώνει τοὺς φόρους κρίνεται ἄξιος κληρονόμος τῆς κοινωνίας τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἕλλήνων.Αὐτός ποὺ θἐλει νάναι ἀνεξάρτητος καὶ νὰ μὴν μεταβιβάσει χρέος στὰ παιδιά του ἐξορίζεται ἀπὸ τὸ κοινωνικό σῶμα σιωπηλά,χωρίς νὰ καταλάβει πῶς καὶ γιατί.

  ReplyDelete
 22. Η Ελλάδα πως δεν θα καταντήσει όπως η Βενεζουέλα ή η Αργεντινή; Τι διαφορά έχουμε από αυτές τις χώρες;

  ReplyDelete
 23. Ἄν ὡς φόβητρο καί ἀντίπαλο τοῦ διεθνοῦς τραπεζικοῦ κεφαλαίου ὑπολογίζουμε στόν Τράμπ, ἤ στήν Εὐρώπη τῶν ἐθνοκρατῶν τότε ἀνακυκλώνουμε τό πρόβλημα.

  Τό δίλημμα ἐθνοκράτη ἤ διεθνισμός τῶν τραπεζῶν εἶναι παραπλανητικό καί ἄνευ πραγματικοῦ νοήματος. Ὄχι μόνο γιά τήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ὅπου ἐξ ἀρχῆς ὁ θεσμός τοῦ ἐθνικοῦ κράτους ὑπῆρξε προβληματικός ( βλ. Ἀρνόλδο Τόϋνμπη). Τώρα πλέον τό ἱστορικό ἀδιέξοδο λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις.

  Τό πραγματικό δίλημμα ἔχει δύο σκέλη

  α) πρός τά ποῦ θά κινηθεῖ ἡ ἀναπόφευκτη - λόγῳ τεχνολογίας - παγκοσμιοποίηση. Θά εἶναι ἄξονάς της ἡ ἰσοπεδωτική οἰκονομική θεωρία τῆς " ἀνάπτυξης" ἤ οἱ πολιτισμοί πού ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια ἔθεσαν τίς βάσεις τῆς τεχνολογίας -βάζοντας παράλληλα καί ὅρια - θά καθορίσουν τό περιεχόμενο τῆς παγκοσμιοποίησης;

  β) ποιός θά κληθεῖ νά πραγματοποιήση αὐτή τήν ἀλλαγή κατεύθυνσης ; Τά ἐθνικά κράτη , ὡς πρόδρομοι καί συντελεστές τοῦ σημερινοῦ ἀδιεξόδου , δέν ἔχουν νά προσφέρουν τίποτε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση. Οἱ πολυεθνικές, μέ ἀλλαγμένη τήν φιλοσοφία περί ἀδιάκοπου κέρδους, ἔχουν νά πρσφέρουν πολύ περισσότερα.

  Ὁ Ο.Η.Ε πρέπει νά καταργηθεῖ καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τόν Ο.Η.Π ( Ὀργανισμό Ἡνωμένων Πολιτισμῶν ).

  ReplyDelete
 24. Θανάση, ἡ διαφορὰ Ἑλλάδος καὶ Βενεζουέλας εἶναι πὼς ἡ τελευταία, τοῦ Τσάβεζ-Μαντοῦρο, εἶχε τὴν λεβεντιὰ νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὴν ὑπερδύναμη Ἀμερικὴ καὶ ἔχασε. Ἡ ἤδη κατεστραμμένη Ἑλλὰς δὲν τολμᾷ.Ὁ Ἔρντογαν τὰ τελευταῖα χρόνια συμπεριφαίνεται μὲ τὴν λεβεντιὰ τοῦ Καντάφι καὶ μᾶλλον θὰ καταλήξῃ σὰν τὸν Καντάφι. Ἔχει κότσια ἡ παρηκμασμένη Ἑλλάς, νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὴν ὑπερδύναμη; Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 25. Δὲν ξέρω ἄν βοηθάει στὸ ζήτημα ποὺ θέτει ὀ Ζαρατοῦστρα ἡ πολιτειολογία. Τὰ ἐθνικὰ κράτη ἦταν νομίζω τὶς περισσότερες φορὲς ἀντιμοναρχικά.

  ReplyDelete
 26. Ζωρόαστρη, για εμένα πρέπει να πάψουν οι ίδιες οι ταξικές συνειδήσεις και η εξουσία να δοθεί και πάλι στον Θρησκευτικό Ηγέτη, όπως ήταν πριν από τον Φιλελευθερισμό. Πρέπει δηλαδή να επανέλθουν οι παλαιές τάξεις, της Αριστοκρατίας και του Κλήρου, μαζί και του Στρατού, για να μπορέσει να αντιστραφεί η σύγχρονη ταξική κατάρα. Ένα πρώτο βήμα είναι αναμφισβήτητα ο Εθνικισμός-Φασισμός, καθώς προωθεί Εθνική και όχι ταξική συνείδηση, εμπνέει μία μεγάλη Πνευματικότητα είτε διαμέσω της κανονικής θρησκείας του Λαού είτε μέσω του μυστικισμού του και της προσωπολατρείας(και προγονολατρείας) του. Τα Έθνη έτσι οπλίζονται κατά του Διεθνούς Κεφαλαίου. Συνεπώς ό,τι κέρδισε μετά το 1945 το Κεφάλαιο σταδιακώς θα το χάσει, λόγω δασμών, προστατευτισμών, κρατικού ελέγχου ή κρατικοποιήσεως των τραπεζών και των μεγάλων βιομηχανιών. Ας πάψει πρώτα η ΔΙΕΘΝΙΚΟΤΗΣ του Κεφαλαίου και μετά το πράγμα καταντά πολύ εύκολο. Οι Αγγλοσαξωνικές χώρες θα έχουν μείνει και πιθανώς μία Ε.Ε. του Βορά βασισμένη στο Γερμανικό κεφάλαιο. Η περαιτέρω καταστροφή της πολιτικής εξουσίας του, μετέπειτα, καθίσταται άκρως απλή, καθώς ήδη οι χώρες αυτές εκ των έσω αποσυντίθενται, εάν χάσουν και την παγκόσμια κυριαρχία τους λόγω των παραπάνω λόγων, τελειώσανε. Πού θα βρει μετέπειτα καταφύγιο ας το πούμε, το Διεθνές Κεφάλαιο, που δεν θα είναι πλέον διεθνές; Το ζητούμενο μονάχα είναι ότι δυστυχώς-ευτυχώς χρειάζονται ΠΡΟΣΩΠΑ και ΗΓΕΤΕΣ. Ο Φασισμός δύναται κάλλιστα να γίνει μία τρομερή Θρησκεία εκμεταλλευόμενος την εσωτερική δύναμη του Ατόμου και του Λαού για την διατήρηση και άμυνα της μακραίωνης Πολιτιστικής και Φυλετικής κληρονομιάς του Έθνους. Μα πού θα βρει κανείς Ηγέτες στο ψευτορωμαίηκο; Άνθρωποι σαν τον Μιχαλολιάκο αμαυρώνουν την Ευγενή Φασιστική Ιδεολογία...

  ReplyDelete
 27. (Δηλαδή, ἐννοῶ,τὸ δίλημμα ἐμφανίζεται συνήθως ὡς ἑξῆς-διαλέξτε, Μάκβεθ ἤ Κρόμγουελ;;)

  ReplyDelete
 28. Endiamese PeriocheΟ Δ.Κιτσίκης έγραφε το 1990 στο Η ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ :
  " Ποιός μπορεί να φανταστεί μιά μη κεμαλική Τουρκία; Και όμως, το τέλος του κεμαλισμού και η απόλυτη ανατροπή των δυτικιστικών αξιών στην Τουρκία διαφαίνονται καθαρά πλέον στον ορίζοντα. Το τέλος του βενιζελισμού και του ελληνικού δυτικισμού ίσως να μην είναι τόσο μακρυά." (το 1990 παρακαλώ!!!).

  ReplyDelete
 29. Κύριε Καθηγητά το 1990 στο Η ΤΡΙΤΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ γράφετε:
  " Ποιός μπορεί να φανταστεί μιά μη κεμαλική Τουρκία; Και όμως, το τέλος του κεμαλισμού και η απόλυτη ανατροπή των δυτικιστικών αξιών στην Τουρκία διαφαίνονται καθαρά πλέον στον ορίζοντα."
  Μια τόση ακριβής πρόγνωση προϋποθέτει σε βάθος γνώση των πραγμάτων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όταν βρείτε το χρόνο και όταν κρίνετε ότι είναι η κατάλληλη ώρα (σ΄αυτό το ιστολόγιο ή οπουδήποτε αλλού) να μας αναλύσετε το πολιτικό φαινόμενο (αν είναι φαινόμενο) Έρντογαν.

  ReplyDelete
 30. Πράγματι Ῥωμηέ, στὴν σελίδα 257 τοῦ βιβλίου μου αὐτοῦ, γράφω αὐτὰ ποὺ λές. Δίδω μεγάλη σημασία στὴν ψυχοϊστορία, κλάδο τῆς ἐπιστήμης τῆς Ἱστορίας (ὅπως ἄλλωστε καὶ στὴν φωτοϊστορία). Ἕνας λαὸς κουβαλᾷ μέσα του ὅπως καὶ τὰ ἄτομα, ἕνα ὑποσεινήδητο, ἕναν ὁμαδικὸ ψυχισμό, γιὰ τὸν ὁποῖο ὡμίλησε πρῶτος ὁ ψυχαναλυτὴς Φρόϋδ.Ὁ τουρκικὸς λαὸς ἐβιάσθη ὡς γυναῖκα ἀπὸ τὸν Κεμάλ ποὺ τοῦ ἐπέβαλε νὰ ἀπαρνηθῇ τὴν θρησκεία του, νὰ βγάλη τὰ παραδοσιακά του ῥοῦχα καὶ νὰ περιφερθῇ γυμνὸς στὰ καμπαρὲ τῆς Δύσεως. Ἡ ἀντίδραση ἦταν ἀναπόφευκτη. Ὁ Ἔρντογαν ἔφερε τὸν λαό του ὀπίσω στὸ σπίτι του. Τὸ ἴδιο συνέβη μὲ τὸν βενιζελισμό. ¨Η Άθήνα ἔγινε σουσουράδα τῆς Δύσεως. Τώρα καὶ ὁ λαός μας, ὅπως καὶ ὁ τουρκικός, ἐπιστρέφει στὸ εἶναι του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. * ὑποσυνείδητο
  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 32. Αντι (Β)ΡωμίοςMay 16, 2016 at 3:29 PM

  Παλι τα ιδια...
  Απο ότι εχω δει Κιτσικη ντύνεσαι με δυτικό στιλ και όχι "παραδοσιακό" .και ζεις στην Δυση ,οπως ο Κων/πολιτης αλλα η ζηλια εναντι της Δυσεως καλα κρατει και την δικαιολογηται με δηθεν λογια περι "Ιεροδουλης" Δυσεως και αγνών και παντα θυμάτων Ανατολιτων που παρασυρθηκαν !

  Ζειτε στην Δυση χρησιμοποιειτε τα αγαθα που σας προσφερει η δυση κτλ ,,αλλά εκει η ζήλια σας εναντι της Δυσεως δεν σας αφήνει και δεν μπορειτε να μην κατηγορησετε σαν Κατινες !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ συνομιλητή, να ζηλεψω τί ακριβώς από την Δύση; Παρακαλώ απάντησέ μου...

   Delete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  3. Αντι (Β)ΡωμηοςMay 16, 2016 at 6:02 PM

   Αγαπητε Ρωμηε γιατί σπουδάζεις στην καταραμενη Δυση? απαντησε μου

   Ζηλευεις οπως και εγω και ας μην το ομολογεις την προοδο τους που σε εμας διακοπηκε ξαφνικα με την ελευση των υπερπολιτισμενων τουρκων Ενω οι Δυτικοι εχουν μια συνεχια απο τον Μεσαιωνα και πριν!

   Delete
  4. Δύση βρε, Δύση. Όταν θα ξαναγίνει ο Πάπας ορθόδοξος και θα αναθεματίσει όλες της αιρέσεις ως ο μπρστάρης της Ορθοδοξίας, όπως ήταν μέχρι το σχίσμα, θα τρέμει όλη η γη. Τότε θα είναι η επιστροφή των Ρωμαίων.

   Delete
  5. Πήγα για το χαρτί, θα σου πει. Και εσύ αντιρώτα του. Η Ελλάδα δε δίνει χαρτιά; Η Τουρκία και η Συρία μήπως; Ένα χαρτί είναι.

   Delete
  6. Γιατί είμαι αναγκασμένος. Αναγκασμένος να καταπιώ κάθε είδους ανωμαλία που προπαγανδίζει η Δύση που ζηλεύουμε και καλά, για ένα χαρτί και τίποτε παραπάνω. Για αυτό. Επειδή η Δύση κατέστρεψε την χώρα μου εν συνεργασια με τους άμυαλους κουτόφραγκους γραικύλους.

   Delete
  7. Αντι (Β)ΡωμηοςMay 17, 2016 at 6:22 AM

   Σου ειπε ο Ενοχος...χαρτια δεν δίνουν στην Ελλάδα και την Ανατολή γενικα?
   Σαν τους Μουσουλμάνους που βρίζουν την Δύση αλλά ζούνε από αυτήν.και σε αυτήν

   Delete
  8. Διάβασες μόνον το πρώτο σκέλος της απαντήσεώς μου.

   Delete
 33. Θυμίζω τὴν ἄποψη τοῦ βυζαντινολόγου Mango.Ὁ βυζαντινός, λέει, εἶχε τὴν τάση νὰ θεωρεῖ πὼς ὁ παράδεισος ἔμοιαζε μὲ τὸ παλάτι τοῦ αὐτοκράτορα στὴν Κωνσταντινούπολη,μὲ τὸν Χριστὸ στὴ θέση τοῦ αὐτοκράτορα,τοὺς ἀγίους στὴ θέση τῶν ἀξιωματούχων,τοὺς ἀγγέλους στὴ θἐση τῶν εὐνούχων.

  ReplyDelete
 34. Καθηγητά μιάς και το έφερε η κουβέντα, τί είναι η φωτοϊστορία που εσείς ιδρύσατε ως κλάδο; Δεν έχω βρει αναφορες πουθενά στο διαδίκτυο.

  Ρωμηέ ο Καθηγητής έχω πει σε άλλες εποχές θα ήταν Προφήτης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εδώ και έναν χρόνο τον ακολουθώ πιστά και ασπάζομαι τις Ιδέες του, οι οποίες είναι οι μοναδικές ικανές να μας βγάλουν από τον τρομερό βούρκο στον οποίο πέσαμε ως Γένος. Όπως ξέρεις είχα γράψει την Μεγάλη Εβδομάδα "Εγώ ψάχνω το Αληθινό...που δεν υπάρχει πουθενά στο κρατίδιο"(αναφερόμενος προφανώς στην Ρωμηοσύνη και την έλλειψη γραικυλισμού). Αυτό υπάρχει στον Δημήτρη Κιτσίκη και για αυτό τον ακολουθώ και θα ακολουθήσω το έργο του στο μέλλον. Ο μόνος τρόπος να γίνει "η Ελλάδα μεγάλη ξανά" αναφερόμενος στην Ελλάδα ως έννοια γεωπολιτισμική.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αντι (Β)ΡωμηοςMay 16, 2016 at 6:31 PM

   Πραγματικα οταν ακουω την λεξη Ρωμηοσυνη και Ρωμηος σιχαινομαι...
   Ρωμη ειναι και τελος οχι Βυζαντια Ρωμανιες Ρουμανιες και αλλα
   Οπως ο Ελληνας γινεται γραικυλος ετσι και ο Ρωμαιος γινεται Ρωμηος

   Ποιο σωστα εδω μεσα μιλαει ο Ενοχος και ας μην ειμαι χριστιανος !Ολα τα αλλα ειναι για να βολευτείτε λογω του οτι οι σκλαβοι τουρκοι μας κατεστρεψαν και εκπολιτιστηκαν και εσεις τους αναφερετε ως πολιτισμενους...τους μεθυσους Σουλτανους ή σκυλια όπως τους αποκάλεσε ο Παλαιολόγος που εσεις τον υβρίζετε!
   Αλλα ξέχασα .στο παραληρημα εαν κολλησεις και ενα "διαλεκτική" το κάνεις ιδεολογία !
   Λεω τωρα...αν η Πολη δεν ειχε πεσει εσεις σημερα θα φερνατε μερικες χιλιαδες τουρκους ωστε να δημιουργησετε την διαλεκτικη παρανοια σας?

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 35. Τελικά, ἔλυσα τὸ πρόβλημα καὶ ἔτσι ἠμπόρεσα νὰ ἀνεβάσω στὸ παλαιὸ ἱστολόγιο τὰ δέκα σχόλιά σας ποὺ εἶχαν παραμείνει στὸ γκαρὰζ τῆς ἀξιολογήσεως. Παρὰ ταῦτα, τὸ παλαιὸ ἱστολόγιο θὰ παραμείνῃ ἀνενεργό, ἐφ'ὅσον ἐν τῷ μεταξὺ ἀνέβασα τὸ νέο ἱστολόγιο καὶ σὲ αὐτὸ τὸ νέο νὰ συνεχίζετε νὰ σχολιάζετε.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 37. Παρακαλῶ τοὺς σχολιαστὲς νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνουν τὸ ἴδιο κείμενο, διότι μὲ μπλέκουν καὶ τείνω νὰ τὰ σβήνω. Ἐπίσης ἔνοχος καὶ ἀντιρωμηὀς φαίνεται νὰ εἶναι τὸ ἴδιο πρόσωπο. Πάντως αὐτὸ ποὺ κάνουν δὲν λέγεται διάλογος. Εἶναι πολὺ ἐριστικοί. Ἄν συνεχίσουν ἔτσι θὰ ὑποχρεωθῶ καὶ πάλι νὰ τοὺς κόψω.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητά το κατάλαβα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί μετά βλέπω ότι πρέπει να κάνω μερικές διορθώσεις...

   Delete
 38. Ἑπιχειρῶ νὰ συνοψίσω τὰ τῶν σχολίων.
  Μπορῶ νὰ σκεφτῶ τὶς ἑξῆς παραλλαγές.
  1) Δὲν ὑπάρχει κεντρικὴ ἐξουσία.
  2) Ὑπάρχει κεντρική ἐξουσία.
  2α1) Ἡ κεντρικὴ ἐξουσία εἶναι ἱσχυρά.
  2α2) Ἡ κεντρικὴ ἐξουσία εἶναι ἀδύναμη.
  2β1) Ἡ κεντρικὴ ἐξουσία εἶναι μακρινή.
  2β2) Ἡ κεντρικὴ ἐξουσία εἶναι πανταχοῦ παροῦσα.
  2γ1 Ἡ τοπικὴ ἐξουσία εἶναι ἀδύναμη.
  2γ2) Ἡ τοπικὴ ἐξουσία εἶναι ἰσχυρὰ καὶ ἀνταγωνιστικὴ τῆς κεντρικῆς.

  Ἡ προ-ἐθνικὴ περίοδος στὴν ὁποῖα ἀναφέρεται ὁ Ζαρατοῦστρα, ποὺ στὸν χῶρο μας τὴν βάζω περίπου ἀπὸ τὴν ἀποσύνθεση τῶν πόλεων τῆς ἀρχαιότητας τὸν VIο-VIIο αἰ.μ.X μέχρι τὶς μέρες μας,τῆς ὅποιας ἐκβιομηχάνισης στὴν Ἀνατολική Μεσόγειο mise à part, βαλμένης κατά μέρος,εἶναι, νομίζω, ἐναλλαγές μεταξύ 2α1β1γ1 καὶ 2α2β1γ2.

  Ὅπως σὲ παλαιότερο σχόλιο εἶχα ὑποστηρίξει ἐξαφορμῆς τῆς κρυφοπαπαρρηγοπουλείου,κατὰ τὴν αἴσθησή μου,κατασκευῆς Κοντογιώργη,δὲν ὑπάρχει 1-2γ2. Εἶναι λογικῶς ἀδύνατον.Ἡ τοπικὴ ἐξουσία εἶναι ἀδύνατος ἄνευ κεντρικῆς ἐξουσίας.

  Ἡ σημερινή ἐποχὴ εἶναι μοῦ φαίνεται 2α1β1β2γ2,ἐξ οῦ καὶ ἐξαιρετικὰ τεταμένη.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το αυθεντικό σχόλιο ενός Ρωμαίου, προς Έλληνες και Ρωμηούς (από το ανενεργό blog Κιτσίκη):

   Κύριε Κιτσίκη ή θα είστε με τη Ρώμη και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή θα είστε με την Αθήνα και τον κρατικό ελληνισμό. Και τα δύο δεν γίνεται. Αποφασίστε επιτέλους. Διότι θεωρώ ότι τα άρθρα σας τα βλέπουν όλα φανταστικά. Ότι όλα στον κόσμο είναι ελληνικά κλπ. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε μην παραπονιέστε συνεχώς για το «χάλι» της σημερινής Ελλάδας (σε εισαγωγικά διότι εγώ δεν το θεωρώ χάλι, αλλά λογική συνέχεια).

   Τα κριτήρια για αυτές τις συζητήσεις πρέπει να είναι ιστορικά τεκμηριωμένα και όχι ιδεολογικά. Εγώ που είμαι συνειδητά με τη πλευρά της Ρώμης, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να αποκλείσω τη Δύση από την νοητική επικράτεια του πολιτισμού. Ακόμα και μετά την πτώση της Δύσης τον 7ο αιώνα ή και το Σχίσμα των Εκκλησιών, η Δύση δεν αντιμετωπιζόταν από τους Ρωμαίους όπως την αντιμετωπίζετε εσείς σήμερα, ούτε φυσικά παραμεριζόταν ή αποκλειόταν. Μη γένοιτο. Άρχισε να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο μετά την Δ΄ Σταυροφορία το 1204, από τον λαό και το μίσος του και όχι από τους επίσημους διοικούντες. Μια σταυροφορία όμως που σας εξηγώ ότι υπεύθυνη για αυτήν ήταν οι ανατολικοί Ρωμαίοι. Αλλά και μετά από την Δ΄ Σταυροφορία ποτέ δεν σταμάτησαν οι επίσημες επαφές Ανατολής και Δύσης. Οι Σταυροφορίες γίνονταν στις περισσότερες περιπτώσεις με τη σύμφωνη γνώμη του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, κατόπιν συνόδων με εκπροσώπους και της ανατολής παρευρισκόμενους, όπως το 1234 στο Νυμφαίο για παράδειγμα. Οι επαφές Ανατολής και Δύσης σταμάτησαν μετά την οριστική κατάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 1453. Ακόμα και ο φανατικός άθεος αντιχριστιανός Γκίμπον το παραδέχεται ότι «ναι, τότε έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το 1453». Απίστευτο έτσι; Ανάμεσα στα τόσα που είπε, είπε και την μεγαλύτερη αλήθεια. Και το πιο απίστευτο είναι ότι σε αυτήν του τη θέση κανείς ιστορικός εδώ και δύο αιώνες δεν τον ακολούθησε, ενώ τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι ξεκάθαρα.

   Εσείς λοιπόν, θεωρώ ίσως άθελά σας και μη θέλοντας να θίξω τα αγαθά σας κίνητρα, θέλετε να μας πείσετε ότι συνέχισε και αργότερα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά το 1453. Δεν εξετάζουμε αν συνέχισε η Εκκλησία να υπάρχει. Η Εκκλησία σας εξηγώ ότι θα υπάρχει με κάθε γήινο πολίτευμα, εις τον αιώνα των αιώνων. Δεν συνέχισε όμως το ρωμαϊκό πολίτευμα, τελείωσε οριστικά και έτσι διακόπηκαν οριστικά και οι επαφές Ανατολής-Δύσης. Φυσικά τα τότε μεγάλα πνεύματα, όπως π.χ. οι μαθητές του παγανιστή Πλήθωνα κατέφυγαν στην Ιταλία. Πως το εξηγείται αυτό; Γιατί προτίμησαν τον αιρετικό Πάπα και όχι την ισλαμική λαμπρότητα; Μα είναι απλό. Διότι ίχνη Romanitas και πολιτισμού διασώζονταν στη Δύση και όχι στο σκότος κατ΄εμέ ή την λαμπρότητα κατ΄εσάς του Ισλάμ.

   Θεωρώ ότι είστε εμφανώς εμποτισμένος με το Φραγκικό πνεύμα και δυστυχώς δεν το γνωρίζετε καλά καλά. Το φραγκικό πνεύμα και ο Σουλτάνος δημιούργησε το χάσμα ανατολής-δύσης, το οποίο πνεύμα επισφραγίστηκε και αναδείχθηκε ιδίως μετά την 500ετή σκλαβιά των αποβλακωμένων Ελλήνων. Οι Ρωμαίοι στη Δύση δεν έπαψαν να υπάρχουν μόνο και μόνο επειδή έπαψε η Ρωμαϊκή διοίκηση στη Δύση. Όπως αντίστοιχα και οι Έλληνες δεν έπαψαν να υπάρχουν μετά την ρωμαϊκή κατάκτηση.

   Όμως ούτε το φραγκικό πνεύμα ούτε ο Σουλτάνος έχει κάποια σχέση με τον Αετό της Ρώμης. Με το απίστευτο φαινόμενο, με την Αυτοκρατορία φαινόμενο. Για μένα τα πράγματα ιδεολογικά τουλάχιστον είναι ξεκάθαρα. Ρώμη σημαίνει από Βρετανία μέχρι Μεσοποταμία και από Ισπανία μέχρι Καππαδοκία.

   Delete
  2. ΛΙΟΥΤΠΡΑΝΔΟΣ-Ὁ Νικηφόρος [Φωκάς]ἀρνήθηκε νὰ μοῦ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπαντήσω σὲ αὐτὸν καὶ πρόσθεσε ὑβριστικά: «Σεὶς δὲν εἶστε Ῥωμαίοι. Εἶστε Λομβαρδοί!». Θέλησε νὰ συνεχίσει καὶ μοῦ ἔκανε νεῦμα νὰ σιωπήσω, ἀλλὰ ἐγὼ ἔχασα τὴν ὑπομονή μου καὶ ἔλαβα τὸ λόγο:

   ...Ὀ ἀδελφοκτόνος ΡΩΜΥΛΟΣ, ἀπὸ τὸν ὃποῖο ὀνομάστηκαν οἱ Ῥωμαίοι, ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τὴ χρονογραφία ὡς πορνογέννητος, δηλαδὴ νόθος, καὶ ἴδρυσε ἄσυλο (σ.σ. τὴ Ῥώμη) στὸ ὁποῖο δέχθηκε χρεοφειλέτες, δραπέτες, δούλους, φονιάδες καὶ κακούργους ἀξιοθάνατους καὶ μάζεψε κοντά του ἕναν συρφετὸ τέτοιων ανθρώπων, τοὺς ὁποίους ὁνόμασε Ῥωμαίους. Ἀπ’ αὐτοὺς δὲ τοὺς εὐγενεὶς κατάγονται ἐκείνοι τοὺς ὁποίους ἐσεὶς ὁνομάζετε κοσμοκράτορες, δηλαδὴ αὐτοκράτορες. Αὐτούς ὅμως ἐμείς, δηλαδὴ οἱ Λογγοβάρδοι, οἱ Σάξωνες, οἱ Φράγκοι, οἱ Λοθαρίγγιοι, οἱ Βαυαροί, οἱ Σουηβοί, οἱ Βουργούνδιοι τοῦς περιφρονοῦμε τόσο πολύ, ὥστε ὄταν ὀργιζόμαστε κατὰ τῶν ἐχθρῶν μας δὲν τοῦς ἀπευθύνουμε καμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς ὕβρεις παρὰ μόνο τὴ λέξη: Ῥωμαῖε! Καὶ σ’ αὐτό μόνο τὸ ὄνομα τῶν Ῥωμαίων περιλαμβάνουμε κάθε εἶδος ἀγένειας, δειλία, φιλαργυρία, ἀσωτεία, ἀπιστία, καὶ γενικὰ κάθε εἶδος κακίας» [Liutprandus, «Relatio de legatione Constantinopolitana», έκδ. Becker, Αννόβερο-Λειψία, 1915, κεφάλαιο 12ο].

   Τὸ-πῆρα-ἀπὸ-δῶ-http://www.hellinon.net/MakedoniaRomania.htm

   Delete
 39. Βασικά, ἡ θέση τοῦ Ἐνόχου εἶναι σωστή. 1 -Εἴμεθα Ῥωμαῖοι. Ῥωμαϊκὴ καὶ ὄχι βυζαντινὴ αὐτοκρατορία 2 - Ὅταν (καὶ ἐὰν) ὁ Πάπας ἐπιστρέψῃ στὴν Ὀρθοδοξία θὰ βροντήξη ἡ Οἰκουμένη. Δυστυχῶς ἐκφράζεται ἐνίοτε μὲ ἄκρως ἐριστικὸ ὕφος καὶ συχνὰ ὑβριστικὸ ἔναντι τῶν ἄλλων σχολιαστῶν καὶ τοῦ ὑποφαινομένου.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπράβο μπράβο. Τώρα ναι, μιλάτε σωστά. Ας μην είναι λοιπόν καμία μεριά απόλυτη (φιλενωτικοί-ανθεωντικοί) για να είναι γόνιμος ο διάλογος και να βγάζουμε άκρη.

   Παίρνω πίσω, αυτό που είπα περί προδοσίας των ανθενωτικών διότι το είπα γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για αυτόν τον ισχυρισμό. Πετάω κι εγώ λάσπη ξέρετε. Όταν δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει λάσπη.

   Delete
 40. Ρωμαϊκή με την έννοια των Ρωμαιοφώνων βαρβάρων της Δύσεως δεν ήταν ποτέ. Εσείς ο ίδιος είπατε ότι "η Ρώμη ήταν η αρχαία Βαβυλωνία που έπρεπε να καταστραφεί". Εγώ δεν την θεωρώ τόσα βαβυλωνία όσο μία Ετρουσκική πόλη των Αιγαιακών Λαών της Θαλάσσης με όμως, ημι-βάρβαρο επίπεδο. Ο Ηρακλείδης του Πόντου(https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus), αναφέρει την αρχαία Ρώμη ως πόλη Ελληνική. Οι Πολιτισμοί της Αρχαιότητος, υπήρξαν δημιουργήματα τριών φυλών-Εθνοτήτων:

  1. Των Αιγαικών, μετέπειτα Λαών της Θαλάσσης:

  Φιλισταίων, Μινύων, Μινωιτών, Μυκηναίων/Αχαιών, Κυκλαδιτών, Καρέων, Λελέγων, Ετρούσκων, Τυρρηνών, Τρωών, Ελλήνων, Ρωμαίων.

  2. Φοινίκων-Σημιτών: Καρχηδονίων, Ασσυρίων, Βαβυλωνίων.

  3. Περσών

  Οι Αιγύπτιοι ήδη κατά την κλασσική Αρχαιότητα είχαν παρηκμάσει, κρατικώς τουλάχιστον.

  Ο φυλετισμός της Ελληνικής πόλεως-κράτους, ανάγεται στο φατριακό-πολεμικό σύστημα όλων ων Αιγαικών λαών, από τους Μυκηναίους μέχρι και τους Έλληνες της Κλασσικής Περιόδου. Οι Αρχαίοι Ετρούσκοι και οι μετέπειτα Ρωμαίοι, ως Αιγαιακοί πληθυσμοί, κληρονόμησαν στο έπακρο αυτό το σύστημα.

  Ο Ελληνισμός όμως εξηπλώθη και άνθησε πνευματικά, χάριν της Περσικής Ανατολής. Από εκεί έλαβαν τις Πνευματικες βάσεις οι Αιγαιακοί πληθυσμοί και μόνον μέσω του Παμμεγίστου, απέκτησε την κατάλληλη Οικουμενικότητα ο Ελληνισμός, μέσω των κρατικών-θρησκευτικών Αυτοκρατορικών βάσεων της Περσικής-και ολιγότερο σημιτικής- Ανατολής. Η Ρώμη ως κρατική οντότητα ήταν φυσικό να καταρρεύσει όπως και έγινε, καθώς δεν είχε την κατάλληλη Πνευματική στήριξη, η οποία απορρέει εξ Ανατολών, από την Περσία και την Αίγυπτο, μετέπειτα και από την Ιερουσαλήμ στην Παλαιστίνη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεπώς δεν είχε κάτι το...Ρωμαϊκό επάνω της από την ανακήρυξη της Πόλεως σε πρωτεύουσα το 336μ.Χ. Ακόμη και τότε μέχρι τον 6ον αιώνα μ.Χ., η έννοια του...Ρωμαϊκού υπήρξε τελείως εθιμοτυπική(Λατινικά επίσημα διαγγέλματα, Σύγκλητος τελείως εθιμοτυπική). Το "σκληρό" Βυζάντιο υπήρξε κατά τους αιώνες 7ο-12ο μ.Χ, ως μία Ελληνωρθόδοξη Ελληνιστική Αυτοκρατορία ακόμη και ο Αυτοκράτωρ χρησιμοποιούσε τον ελληνιστικό τίλο "Βασιλεύς" και όχι τον Λατινικό "Imperator". Η Ρωμαϊκή κληρονομιά του Βυζαντίου, υπήρξε μονάχα Πολιτική, δηλαδή εδαφική και εξουσιακή. Σε όλες τις πτυχες της, υπήρξε μία εκχριστιανισμένη Ελληνιστική Αυτοκρατορία, από την κρατική της δομή μέχρι και την θρησκευτική της χροιά.

  ReplyDelete
 41. Συνεπώς πώς είμεθα Ρωμαίοι; Ποίοι Ρωμαίοι; Οι Γαλάτες, Βρύτοννες, Κέλτες, Ρωμαιόφωνοι βάρβαροι; Μία ταυτότης εάν δεν συνοδεύεται από την κατάληλλη Θρησκευτική συνείδηση, παύει εν μία νυκτί να υπάρχει, όντας βάρβαρη, όπως έγινε με την κάθοδο των Γερμανικών φυλών τον 4ο μ.Χ. αιώνα, σε όλη την Δύση και τον άμεσο εκΓερμανισμό των εκεί..."Ρωαμαίων". Συνεπώς είμεθα Ρωμηοί, καθώς έχουμε την κατάλληλη Θρησκευτική συνείδηση για να επιβιώσουμε, ως Ελλωνρθόδοξοι και δεν προσκολούμεθα απλώς υπό μίας κρατικής εξουσίας μίλια μακρυά, όπως κάνανε οι εκΡωμαϊσμένοι βάρβαροι αλλά και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι. Σε όλη την Ανατολή, ανέκαθεν, η έννοια της ταυτότητος είναι κυρίως Θρησκευτική και εξ'ου φυλετική, εν αντιθέσει με την Δύση οπου είναι κρατική-εξουσιακή. Οι Σταυροφόροι πολεμήσαν για τον Πάπα και την εκκλησία του, όχι για τον Παντοκράτορα Χριστό, όπως κάνανε οι Ρωμηοί, ή για τον Αλλάχ όως κάνανε οι μουσουλμάνοι.

  ReplyDelete
 42. Συνεπώς η Οθωαμανική Αυτοκρατορία, υπήρξε Ρωμαίηκη. Ο καθείς πολεμούσε για την επιβίωση του μιλλετίου του και μέσω αυτού, της Αυτοκρατορίας όλης. Η όλη δομή των μιλλετίων, θυμίζει τις προσπάθειες τις αντιμπεριαλιστικές των Εθνών του χώρου μας καθ'όλη την διάρκεια των δεκαετιών 1930-1990, οπότε και κατάρρευσε η ΕΣΣΔ. Και τότε κάτι παρόμοιο έγινε, ενάντια στον Λατινικό εμπορική ιμπεριαλισμό, των Βενετσιάνων, Γενουατών και Φράγκων.

  ReplyDelete
 43. Τέλος, δηλαδή το 1453 ο Παλαιολόγος έλεγε:

  "Απαρνηθείτε την ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της Ορθοδοξίας χάριν της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ"

  Ενώ ο Σουλτάνος:

  "Διατηρήστε την ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ σας ταυτότητα υπό την κρατική μου εξουσία, σεβόμενος την θρησκευτική συνείδηση του καθενός υπηκόου μου"

  Και απορείτε γιατί νίκησε ο Σουλτάνος; Είπαμε όπως γράφω επάνω, η Θρησκευτική συνείδηση/ταυτότητα είναι υπέρ της κρατικής. Για αυτό έπεσε η Ρώμη...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Σουλτάνος νίκησε γιατί πολύ απλά πολεμούσαν 7.000 άνθρωποι εναντίον 150.000 ανθρώπων, επί δύο μήνες.

   Delete
  2. Και πώς εκΤουρκίσθηκε ολόκληρη η Κεντροανατολική Μικρά Ασία σε μόλις 200 χρονια; Νομίζεις ήσαν Τουρκομάνοι Τουρανικοί οι 150,000; Δεν έχεις ακουστά τον Εβρενό και τον Ζάγανο;

   Delete
 44. Ακόμη και ο Στυλιτής Ιερέας, η Βυζαντινή Συναλληλία, θυμίζει την αρχαίγονη σχέση Μονοκράτορος-Ιερέος της Ανατολής. Ο ένας έχει το ξίφος ο άλλος το σκήπτρο. Ο Μονοκράτωρ υπάρχει λόγω του Θεού, χρισμένος από τον Θεό. Αναποφεύκτως υπήρξε μίξη των δύο εξουσιών, μα εν αντιθέσει με την Δύση, χάριν της θρησκευτικής εξουσίας(Βασιλεύς, Χαλίφης, Ιμάμης) και όχι της κρατικής(Πάπας, Ρήγας, Αυτοκράτορας). Ο θρησκευτικός ηγέτης ήταν ηγούμενος της Ρωμανίας, χρισμένος από τον Θεό, δεν προσκυνούσε την κρατική Παπική εξουσία για να στεφθεί. Συνεπώς υπήρχε ήδη η βάση του διαχωρισμού Πνεύματος-Σώματος στην Δύση καθώς αυτό έγινε το 800μ.Χ. Η Αναγέννηση υπήρξε απλώς το φυτίλι, το μπαρούτι είχε μπει 7 αιώνες πριν.

  ReplyDelete
 45. Για τον παραπάνω λόγο, γράφω στις αρχές των σχολίων, ότι ό,τι κοντύτερο έχουμε σήμερα στην Ρωμανία είναι το Ισλάμ, σουνιτικό, μα ιδίως σιιτικό, λόγω της Περσικής κληρονομιάς του.

  ReplyDelete
 46. Και ύστερα έρχεται ο Ένοχος και λέγει είμεθα Δυτικοί Φράγκοι Ρωμαίοι και Γερμανοί Ρωμαίοι; Σοβαρά; Ούτε ένα κοινό δεν έχουμε με αυτούς, ούτε ένα! Αντιθέτως με όλη την Μέση Ανατολή μοιάζουμε πολύ, όπως και με τά Βαλκάνια οι ορεινες μας περιοχες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είμαστε απλά Ρωμαίοι. Μόνο σε αυτή την ιστορική και ιδεολογική βάση θα σωθεί ο ελληνισμός.

   Delete
  2. Όχι, είμαι Ρωμηός, απόγονος ων Αιγαιακών και Μικρασιάτικων φύλων. Αιγαίο+Περσία ρέει στο Αίμα μου...

   Delete
 47. Για εμένα το Βατικανό πρέπει να καταστραφεί και η Δύση να επιστρέψει στον Φασιστικό μυστικισμό της, ιδίως οι Γερμανικές/Γερμανογεννείς πληθυσμοί πρέπει αμέσως να ασπαστούν τον Εθνικοσοσιαλισμό ως θρησκεία. Ας αφήσουν τον Χριστιανισμό, δεν είναι για αυτούς. Από τον Σαβοναρόλα και μετά διαλύθηκε. Οι περιοχές που είναι της Ενδιαμέσου Περιοχής και μόνον αυτές(Σικελία, Καλαβρία) θα επανέλθουν στην Ορθοδοξία. Οι άλλες όπως είπα επάνω....

  ReplyDelete
 48. Και μιάς και πιάσαμε όλοι την Δύση, σαν προφέσορρες, διαβάστε το βιβλίο "Η Άναδος της Δύσεως, Μία ιστορία της πανανθρώπινης κοινότητας" από τον William H. McNeill. Υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στα Αγγλικά, μάλιστα μπορείτε εάν χτυπήσετε αγγλικώς τον τίτλο να το κατεβάσετε από torrent. Εγώ πάντως μολονότι bilingual, το προτιμώ στα Ελληνικά καθώς θίγει ένα σημαντικώτατο ζήτημα το οποίο μόνον δια της Ελληνικής γλώσσης γίνεται κατανοητό και καθίσταται δυνατή η είς βάθος εντρύφηση εντός αυτού.

  ReplyDelete
 49. Και το σύγγραμα του Τoynbee "A Study of History".

  ReplyDelete
 50. Αλλά ξέρετε ποιο πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα κ.Κιτσίκη; Δεν κατανοείτε την πολιτική (ή και την γεωπολιτική αν θέλετε) των αυτοκρατόρων μετά το 1204. Η Δύση τότε ήταν πολύ ισχυρή, όπως και οι Σελτζούκοι. Εμείς είμαστε ανάμεσα. Αυτό που θα κάναμε εμείς από τη μεριά μας, ήταν να προστατεύσουμε το κράτος μας. Αυτό μας ένοιαζε. Το κράτος θα προστατευόταν με τη βοήθεια από τη Δύση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνει το ενωτικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Πρόκειται, πιστεύω, για μια προσποιητή απάτη εκ μέρους μας. Θα προσποιούμασταν ότι δεχτήκαμε τα αιτήματα του Πάπα, με σκοπό να σώσουμε ότι μπορούσαμε να σώσουμε από το κράτος. Μετά θα βρίσκαμε τον τρόπο να ισορροπήσουμε και να ανακάμψουμε. Αυτό θα γινόταν κ.Κιτσίκη. Επί δύο αιώνες όμως είχαμε, μετά το 1204, εσωτερικό μπάχαλο και διχασμούς και φυλακίσεις. Διαβάστε την ιστορία από το 1259 ως το 1439. Αυτή η περίοδος αποτελεί στην ουσία μία προσπάθεια διάσωσης του κράτους. Όταν λοιπόν, φτάνουμε στο 1439 για οριστική συμφωνία με τη Δύση είναι αργά. Η Δύση είναι και αυτή πλέον εξουθενωμένη από τις Σταυροφορίες και τις διαμάχες των ηγεμόνων. 15 χρόνια μετά δεν υπάρχουμε. Καταλάβατε τι θα γινόταν;


  Υπάρχει και η εκ Θεού απάτη και ψέμα κ.Κιτσίκη, όταν πρόκειται για ανιδιοτελή σκοπό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιάννη,ἑσὺ ποὺ τόσο σὲ ἐνδιαφέρουν τὰ θεολογικά, δὲν διαπιστώνεις ἀντίθεση ἀνἀμεσα σὲ κράτος καὶ χριστιανική θρησκεία; Δὲν εἶναι ἀφελὴς ἡ ταύτιση Χριστιανισμοῦ, ἤ, ἄν θές,Χριστοῦ καὶ ῥωμαϊκοῦ κράτους, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας ῆταν ὁ ῥωμαϊκός τρόπος ἐκτέλεσης καὶ τὴν ἐκτέλεση τὴν ἐπέβλεπαν λεγεωνάριοι; Μοῦ φαίνεται(καὶ τὸ βλέπω σὲ διάφορους φίλους μου ποὺ ἀπεδείχθησαν καθάρματα ἑξαρχῆς)ὄτι ὁ ἐπίσημος Χριστιανισμός περιέχει μιὰ σαδομαζοχιστική πλευρά, ποὺ θυμίζει Πομπηία,μὲ τὶς ἀνώτερες τάξεις νὰ σφάζουν τὸ πρωί καὶ νὰ μετανοοῦν τὸ βράδυ. Αὐτό δίδαξε ὁ Χριστός; Γράφεις

   -Αυτό που θα κάναμε εμείς από τη μεριά μας, ήταν να προστατεύσουμε το κράτος μας. Αυτό μας ένοιαζε.

   Λάθος,μᾶς νοιάζει τὸ ἀντίθετο, νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ κακό.

   Delete
 51. Τὸ κεντρικὸ ἰδεολόγημα ποὺ μᾶς πλασάρεται, καὶ ποὺ ἀντιφάσκει μὲ μιὰ βολτίτσα στὴν Ἐλλάδα, εἶναι ὅτι ἠ Ἀνατολικὴ Μεσόγειος δὲν ἔχει ἀπὸ μόνη της ἀστικὸ πολιτισμό, ἐπειδὴ 1- ἡ Δύση ἐκβιομηχανίστηκε τὸν 18ο αἰ.,καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τὄν ο-7ο αἰ.ὑπάρχουν ἐδῶ έκτεταμένες μωαμεθανικὲς ἐπικράτειες. Αὐτὰ εἶναι ὄντως παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς,ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐπανορθωθοῦν μὲ παιδαγωγικὸ τρόπο καὶ ὄχι μὲ ζῆλο συνωμοσιολόγου.Πρέπει νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ καταλάβουμε γιατὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Κοραῆ καὶ μᾶς ἀκόμη κάπου μᾶς ἀγγίζουν.Ὁ Κοραῆς,ὀπαδός τῆς μέσης όδου,εἶχε προτείνει οἱ λυράρηδες τῆς Χίου νὰ μάθουν νὰ παίζουν ὁλίγον λυρικῶτερον...Γιάννη,ὁ Βιλαμόβιτς λέει τὸ ἑξῆς,στὴν μελέτη τῆς τραγωδίας βασιλεύουν οἱ ἀνίδεοι,ὅμως καὶ τὸ λάθος πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ἱστορικά.Ἡ μέθοδός τουλέγεται ἱστορική--κριτική,καὶεἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει ἀπὸ τὴ μιὰ τοὺς ἀνιστορικοὺς νεοκλασσικιστές,ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς φανατικοὺς ἀρλουμπολόγους.

  ReplyDelete
 52. Αυτός ο λαός δεν τρώγεται με τίποτα. Ακούς εκεί να μισεί τη Δύση... Ποιός είσαι εσύ βρε αδαή λαέ που τολμάς να μισείς.... τους αμέτοχους του πραχθέντος ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ. Εσύ βλάκα λαέ φταίς που είσαι άσχετος και στραβός και δεν βλέπεις ποιός σε λήστεψε... Οι Ανατολικοί σε ληστέψανε βρε χαμένε... Ντροπή σου λαέ που υποστήριξες τον αράπη, τον σκύλο, το μαύρο, τον Ραντανπλάν, αυτόν τον μέθυσο γαμπρό του Παλαιολόγου, το μισητό αλογομούρη Φατίχ. Ντροπή σου λαέ αμαθή και καθυστερημένε που έστειλες στον αγύριστο τους "επίσημους διοικούντες", που τούρκεψες και μπήκες γενίτσαρος στο Τοπ Καπί και πέταξες στη θάλασσα αυτούς τους αγίους ανθρώπους με τα γαρύφαλλα στα χέρια και το σταυρό στο πέτο, που ήρθαν γιατί σε αγαπούσανε βρε.... ξύπνα βρε.... Και δε ντρέπεστε βρωμύλοι που είχατε την αναίδεια να πολιορκήσετε και δυό φορές τη Βιέννη.... Ντροπή σας βρε... ντροπή σας....μιάσματα...

  ReplyDelete
 53. Και να πεις ότι βελτιώθηκε σήμερα; Που τέτοια τύχη....Ακούς εκεί, λυσσάξανε οι γραικοφραγκόκοτες, οι απαίσιες γραίες του Κολωνακίου εξερχόμενες από τα Πρίνου, ο βάρβαρος ο Σουλεϊμάν να τινάξει στον αέρα τα μηχανάκια της AGB. Ακούς εκεί να μην βλέπει ο βρωμολαός τις υπερπαραγωγές του BBC, το Downton Abbey, το Upstairs Downstairs, τι ντροπή... Άθλιοι Ρωμηοί, καφενόβιοι του κερατά, οπισθοδρομικοί, Γραικύλλοι, πιθηκάνθρωποι, ακούς εκεί να βλέπετε αυτή την παλιοτουρκάλα τη ......Χουρέμ και μετά να πάτε να ψηφίζετε και ΟΧΙ. Μένουμε Ευρώπη ρε... χύδην όχλε .......

  ReplyDelete
 54. Και το πιπεράτο :
  Τούρκος καναλάρχης, που σκέπτεται να επεκτείνει τη δραστηριότητα του και στην Γραικία (Greece), δηλώνει ότι μπήκε σε ένα ταξί στην Αθήνα. Και τι του λέει ο απατεών (grek) ο ταξιτζής:
  "Ο Ερντογάν είναι πολύ δημοφιλής εδώ. Αν έβαζε υποψηφιότητα θα έβγαινε με τα τσαρούχια. Πάνω από 70% θα έπαιρνε."
  Μήπως τελικά περιμένουμε τον Ερντογάν; (τινάζω τη μπάγκα στον αέρα τώρα....)
  Αυτός που περιμένω
  δε θα ‘ρθει από τα αστέρια
  θα ‘ναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα
  Αυτός που περιμένω
  δε θα ‘ναι ο ιππότης
  θα ‘ναι απλός στρατιώτης στα χαρακώματα
  Αυτός που περιμένω
  αυτός που περιμένω
  αυτός που περιμένω
  αυτός
  αυτός
  (λαϊκόν άσμα της Αννούλας της Βίσση, σε ποίηση Δ, Ιατρόπουλου και μουσική Σ. Βλασσόπουλου).

  ReplyDelete
 55. ΥΓΥΓ Παίρνοντας τὴν ἀνάρτηση σὰν πρόβλημα πρὸς λύση ἐπαναλαμβάνω τὴν ἰδέα μου ὅτι γιὰ νὰ ἐπιστρέψει ἡ Ἑλλάδα στὰ καλὰ τοῦ βυζαντινοοθωμανικοῦ συστήματος,ἤ ἄν θέλετε τοῦ συστήματος τῆς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας,πρέπει νὰ συμμετάσχει σὲ μιὰ οἱκονομικὴ ἔνωση μὲ σταθερό, ὄχι ψευτοσταθερό νόμισμα,ὅπως εἶναι τὸ δολλάριο,τὸ ῥοῦβλι καὶ τὸ Εὐρὼ τοῦ Σόιμπλε,ἀλλά μιὰ ἔνωση χωρίς τὸ δικαίωμα τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας νὰ κόβει νόμισμα.

  Διάφοροι περιηγητές εὶχαν προσέξει ὄτι ὁ αὐτοκράτορας καὶ οἱ ἀξιωματουχοι στὴν Κωνσταντινούπολη φοροῦσαν τὰ κιτρινισμένα ῥοῦχα τῶν προπατόρων τους.Δὲν λέω νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο, ἀλλὰ πῶς θὰ δοθεῖ λύση στὴν προγραμματισμένη ὁλικῆ διάλυση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους,τὴ στιγμὴ ποὺ κανείς σχεδὸν δὲν ζητᾶ τὴν ἀκεραιότητά του;

  ReplyDelete
 56. Ὅταν δὲν ἀνεβάζω γρήγορα τὰ σχὀλιἀ σας εἶναι λὀγῳ πολὺς δουλειᾶς. Τώρα σᾶς γράφω ἀπὸ τὸ Παρίσι.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το φαντάστηκα ότι θα είχατε πάει Παρίσι Καθηγητά.

   Delete
 57. Ρωμηέ έχεις απόλυτο δίκαιο! Και εγώ έχω σκεφθεί πολλές φορές ότι η προσάρτηση του Βιλαετίου της Ακροπολεως από τον Σουλτάνο, θα έδινε μία κάποια "λύση", εκΤουρκισμού βέβαια, Αλλά οι γραικύλοι, όπως έχω ήδη πει πολλές φορές, οι γεαικύλοι είναι υπήκοοι του Σουλτάνου.

  Ένοχε είσαι κλασσικός, μα κλασσικος ελλαδίτης! Μέλι-γάλα όταν συμφωνεί κάποιος μαζί σου και μπαρούτι-ύβρεις όταν διαφωνεί!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αγαπητέ μου Έλληνα, ο Σουλτάνος υπήρξε ο Αυτοκράτωρ των Ρωμιών, όχι των "γραικύλων"(ο όρος δικός σου).

   Delete
  2. Σωστά, μα οι σημερινοί γραικύλοι υπήρξαν υπηκόοι του και σε αυτούς οι Δυτικοί τους είπανε ότι είναι άμεσοι απόγονοι του Σωκράτους και το Πλάτωνος! Του δώσανε και από ένα 100άρι και φτάσαμε στα σημερινά...γενικά η απώλεια του Ανατολικού/Κωνσταντινουπολίτικου μέρους μας υπήρξε θανάσιμη...

   Delete
 58. *γραικύλοι

  ReplyDelete
 59. Προς Κωνσταντή,

  Όχι δεν είναι αφελής η ταύτιση. Η ταύτιση ήρθε, διότι:

  Πρώτον, σύμφωνα με πολλούς θρησκειολόγους (π.χ. M.P. Nilsson) ο Χριστιανισμός επικράτησε ανάμεσα στις άλλες θρησκείες της εποχής, διότι είχε την πιο υγιή θρησκευτικότητα και σε πιο εξελιγμένη μορφή. Δεν επικράτησε λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.

  Δεύτερον, το ότι η Ρώμη σταύρωσε το Χριστό δεν είναι επιχείρημα. Φυσικά και δεν γνωρίζανε ότι πρόκειται για τον Θεό, όταν σταυρώνανε το Χριστό. Επίσης, ποιος έστησε την σκευωρία; Οι Ιουδαίοι ή οι Ρωμαίοι; Οι Ιουδαίοι. Οι Ρωμαίοι ήταν απλώς το εκτελεστικό όργανο.

  Τρίτον, ποτέ ο Χριστιανισμός δεν δίδαξε ότι η εξουσία είναι κακή εκ προοιμίου. Ο Χριστιανισμός θέλει να εξαγιάσει την εξουσία , να την θέσει στην κατά φύση κατάστασή της, στη διακονία του ανθρώπου. Πάντως δεν θέλει να την εξαφανίσει, ούτε την αποστρέφεται. Το ότι η διδασκαλία του Χριστού όπως την ξέρουμε σήμερα και όπως ήταν πάντα, έρχεται σε αντίθεση και συγκρούεται με σημερινές μορφές εξουσίας, σημαίνει ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στην πτώση, στην παρά φύσιν κατάσταση και με την πτώση συμπαρασύρει μαζί του και άλλες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου και διαστρεβλώνει τις έννοιες.

  Για παράδειγμα , ο Χριστός λέει να μην δανείζουν οι άνθρωποι με τόκο ή να δανείζουν χωρίς να περιμένουν επιστροφή χρημάτων «καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾿ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα» και «ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες». Έχεις δει μέχρι σήμερα να το κάνει κανείς αυτό; Τώρα σκέψου ότι ζούμε στην εποχή που οι οικονομικές αγορές καθορίζουν ποιες κοινωνίες θα επιβιώσουν και ποιες όχι με βάση τον τόκο και τα δανεικά. Ναι, αλλά αν δεν ακολουθείς τις εντολές του Χριστού, πως θα εξαγιαστεί η ανθρώπινη εξουσία; Αρκετοί ίσως προσπαθούν, αλλά λίγοι κατορθώνουν να τις τηρήσουν όλες. Αυτό σημαίνει ότι οι ευαγγελικές θέσεις για τον δανεισμό και τον τόκο (όπως και σε άλλα ζητήματα) δεν τηρούνται ούτε βέβαια επιβάλλονται θεσμικά στην κοινωνική ζωή. Έτσι δεν μπορείς να επιβάλλεις τον καθαγιασμό της εξουσίας. Υπάρχεις όμως ( υπάρχει η Εκκλησία) και συνεχίζεις τον αγώνα μέχρι τα έσχατα, μέχρι τον καθαγιασμό της εξουσίας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστά, τα όσα λες. Για αυτό και άλλωστε, ΚΑΝΕΝΑ Έθνος ή Κράτος σήμερα δεν είναι Χριστιανικό. Κανένα. Διότι ουδένα βιώνει και εφαρμόζει από την διδασκαλία του Ευαγγελίου.

   Delete
  2. Η Εκκλησία όμως εχει και αυτή μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Κανονικά θα έπρεπε να κάνει Επανάσταση, όμως κάτι τέτοιο μόνον με τον Χριστόδουλο υπήρξε δυνατό, και για αυτό τον φάγανε...

   Delete
  3. Πως συμβιβάζεται όμως η Εκκλησία της Ελλάδος και η Μητρόπολη Ιωαννίνων (ΝΠΔΔ) να έχουν περίπου 8% (αν δεν κάνω λάθος) του χαρτοφυλακίου της ΕΘνοτράπεζας και η Εκκλησία της Κύπρου να έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας;

   Delete
  4. Ποιοι τον "φαγανε" το Χριστοδουλο;

   Delete
  5. Ο Χριστοδουλος ειχε καρκινο του ηπατος που προηλθε απο ηπατιτιδα C.

   Delete
  6. Ναι...διπλό καρκίνο, που μέχρι και οι ιατροί έτριβαν τα μάτια τους...

   Delete
  7. Ηπατιτιδα C κολλας αν κανεις σεξ με την πισω κινηση (πισωγλεντης) ή αν εισαι χρηστης ενδοφλεβιων ναρκωτικων ουσιων και χρησιμοποιεις μολυσμενες βελονες.
   Ο παγκαριωτατος δεν ηταν χρηστης ενδοφλεβιων ναρκωτικων ουσιων. Αρα τι ηταν; Μηπως την κουνουσε την αχλαδια; Μηπως ηταν κιναιδος;
   https://roides.wordpress.com/2010/11/24/24nov10/

   Κανενας γιατρος δεν ετριβε τα ματια του. Ο καρκινος του ηπατος ειχε κανει μετασταση στην κοιλιακη χωρα. Η μετασταση στη κοιλιακη χωρα αποτελει το κανονα σ’ αυτές τις περιπτωσεις.

   Delete
 60. Χαίρομαι ποὺ ὁ Ἔνοχος ἐπεβλήθη ἐπὶ τῆς ἐριστικότητός του καὶ στὸ παραπάνω σχόλιο ἀπαντᾷ σωστὰ στὸν Κωσταντῆ περὶ Χριστοῦ καὶ χριστιανισμοῦ. Ἐπικροτῶ τὰ λεγόμενά του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 61. Προς Έλληνα Κωνσταντινουπολίτη,

  Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διασώζει πρωτίστως τη ρωμαϊκότητα και μετά την ελληνικότητα. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες για 20 αιώνες ήταν ανύπαρκτοι διοικητικά, δεν είχαν δική τους διοικητική κεφαλή (2ος αιώνας π.Χ.- 19 μ.Χ.) και για αυτό, αυτό που κάνετε εσείς σήμερα είναι μία ιδεολογική διαστρέβλωση της πραγματικής ιστορίας, ώστε να βρείτε κι εσείς μία ιστορική συνέχεια και να νιώσετε ψυχολογικά γεμάτοι και υπερήφανοι. Δεν πειράζει. Σας κατανοώ απολύτως. Όπως είπα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που έπεσε τον 1453, διέσωζε τη ρωμαϊκότητα και την ελληνικότητα.

  Για να δούμε όμως τι λέει ο Νικητής Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, τον 10 αιώνα μ.Χ., ο οποίος έχει ξεκάθαρη συνείδηση της Ρωμαϊκότητάς του και μας λέει ότι σήμερα (δηλαδή τον 10 αιώνα μ.Χ.) η ρωμαϊκή κυριαρχία έχει μειωθεί στη Δύση και στην ανατολή. Παρακάτω λέει και κάτι ακόμη.

  «Ὅτε δὲ τοῦ στρατεύειν οἱ βασιλεῖς ἀπεπαύσαντο, τότε καὶ στρατηγοὺς καὶ θέματα διωρίσαντο. Καὶ εἰς τοῦτο κατέληξεν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴ μέχρι τῆς σήμερον. Νυνὶ δὲ στενωθείσης κατά τε ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας καὶ ἀκρωτηριασθείσης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ἡρακλείου τοῦ Λίβυος, οἱ ἀπ‘ ἐκείνου κρατήσαντες οὐκ ἔχοντες ὅποι καὶ ὅπως καταχρήσονται τῇ αὑτῶν ἐξουσίᾳ, εἰς μικρά τινα μέρη κατέτεμον τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν καὶ τὰ τῶν στρατιωτῶν τάγματα, μάλιστα ἑλληνίζοντες καὶ τὴν πάτριον καὶ ῥωμαϊκὴν γλῶτταν ἀποβαλόντες».

  «Πάτριον γλώσσα» η λατινική και όχι η ελληνική, για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Πορφυρογέννητου. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι ΜΟΝΟ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ιστορικά, ανέδειξε τον Ελληνισμό. Αυτό που κάνετε σήμερα είναι καπηλεία του ονόματος της Ρώμης για να δημιουργήσετε εθνικές κι εθνικιστικές ιδεολογίες. Ο ελληνισμός είχε επικρατήσει στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήδη από τους προχριστιανικούς χρόνους. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αρχή που συνετέλεσε σε αυτόν τον εξελληνισμό ήταν η ρωμαϊκή αρχή.

  ReplyDelete
 62. Καταρχήν μιλούμε για την Εκκλησία. Ποιά Εκκλησία; Εκείνη που δεν μπορεί καν να επιβληθεί στα του οίκου της; Ούτε μία Λειτουργία δεν τελέστηκε εν ηρεμία την Μεγάλη Εβδομάδα, όλοι ντυνόντουσαν σαν να πάνε στα μπουζούκια οι άνδρες και σαν να χορεύουν τσιφτετέλι οι γυναίκες με 12ποντα και κολάν! Και να μόνον αυτό. Μία ούτε μία στιγμή δεν κάνανε ησυχία μέσα στην Εκκλησία. Τλέφωνα, φωνές, μέσα-έξω η πόρτα, κουτσομπολιό, άλλοι και άλλες πέρνανε μάτι τους/τις νεαρές, άλλες ζηλεύανε το ρούχο της άλλης και πάει λέγοντας. Χριστιανοί ης πλάκας για αυτό και παθαίνουν ό,τι παθαίνουν. Οι μουσουλμάνοι δεν βγάζουν κιχ μέσα στο τζαμί και ύστερα εμείς οι δήθεν Χριστιανοί(στην θεωρία πάντα) τους υβρίζουμε και φωνάζουμε "Ζήτω το Βατικανό!". Νομίζετε απέχουμε πολύ από μία Θρησκευτική Εξέγερση; Όπλα, όπλα, δεν έχουμε μονάχα! Ειδάλλως θα είχε ξεσπάσει ήδη. Οπλα και ηγεσία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επιπολαιότητες και πάλι και ανεξήγητες. Το Ισλάμ δεν είναι μόνο θρησκεία, ούτε μόνο πίστη. Το Ισλάμ έχει νομικές διατάξεις. Στη Μέση Ανατολη σε μεγάλο μέρος το δίκαιό τους στηρίζεται στο Ισλάμ. Για αυτό και μέχρι και σήμερα κόβουν χέρια, κεφάλια και τους πετάνε από τις ταράτσες των σπιτιών.

   Έπειτα οι δυτικές κοινωνίες έχουν περάσει ήδη φάση εκκοσμίκευσης. Στη Μέση Ανατολή δεν γνωρίζουν καν τι είναι εκκοσμίκευση. Μόνο στο Ιράν ίσως γνωρίζουν. Μιλάμε βασικά για δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Το θέμα είναι ότι όλοΙ εσείς που τα λέτε αυτά, ή δε γνωρίζετε πραγματικά τίποτα ή είστε όντως φανατικοί και προτιμάτε αποκεφαλισμούς και βασανιστήρια τύποι ISIS.

   Delete
  2. Η Θρησκεία στην Μέση Ανατολή είναι και Ιδεολογία. Η Φυλή είναι όρος θρησκευτικός. Όπως ήταν σε εμάς πριν την Αναγέννηση, κάτι το οποίο δυστυχώς εχάσαμε. Πρέπει να πάμε προ της Αναγεννήσεως στην Ρωμανία, με νόμο Θρησκευτικό, π.χ. 180 ημέρες τον χρόνο νηστεία.

   Delete
  3. Δεν είσαι Ρωμαίος εσύ. Φραγκορωμηός είσαι. Εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα πάτε με τον Σουλτάνο σε περίπτωση πολέμου.

   Delete
 63. Παιδιά, νομίζω ότι όλοι σας δεν καταλαβαίνετε ένα θέμα. Όταν αλλάζει χέρια η διοίκηση σε μία ευρύτερη περιοχή, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι εξαφανίζονται οι φυλές και οι παραδόσεις αυτής της περιοχής. Τό΄χουμε αυτό;

  Όταν οι Έλληνες κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους, αυτό δεν συνεπάγεται εξαφάνιση ιστορικά των Ελλήνων. Συνεπάγεται όμως εξαφάνιση διοικητικά των Ελλήνων ως θεσμό. Το ίδιο έγινε και στη Δύση μετά τον 6ο αιώνα. Όταν έρχονται τα βαρβαρικά φύλα, δε σημαίνει ότι οι Ρωμαίοι ξεχνούν το παρελθόν τους, ασχέτως αν τα βαρβαρικά φύλα πλέον κυριαρχούν διοικητικά.

  ReplyDelete
 64. Ἄν κατάλαβα καλά,ἠ ἐξουσία δὲν εἶναι ὁ λεγεωνάριος μὲ τὸ σιδερικό,ἀλλὰ ἐσὺ ποὺ τοῦ πᾶς κόντρα ἤ ποὺ τὸν προσεταιρίζεσαι χαμερπῶς. Ἡ ἐξουσία,σὰν διάκριση ψυχῶν,εἶναι ἕνα λάθος ποὺ κάνεις ἐσὺ καὶ ὀ Χριστός κάπως τὸ γιατρεύει.Συγγνώμη, ἀδυνατῶ νὰ δῶ τὴν ἐξουσία θετικά. Δέχομαι ὅμως ὄτι ἡ ἀντίθεση στὴν ἐξουσία ΕΙΝΑΙ ἡ ἐξουσία, διότι ἡ ἐξουσία εἶναι ἀντίθεση.Μέχρις ἐδῶ, καταλαβαίνω.Ἑπίσης καταλαβαίνω,μοῦ φαίνεται,ὄτι κατά κάποιον τρόπο ὁ Χριστός σοῦ λέει, γιὰ να βγεῖς ἀπὸ τὸν φαῦλο κῦκλο τῶν ἀπανωτῶν, λαθῶν κάτι πρέπει νὰ κατανοήσεις.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο λεγεωνάριος με το σιδερικό είναι η εξουσία. Εσύ όμως γιατί να του πας κόντρας; Αν του πας κόντρα σημαίνει ότι είτε τον μισείς χωρίς λόγο, είτε έχεις κάνει κάποια παρανομία και νιώθεις ένοχος και έτσι θέλεις να ενοχοποιήσεις και τον άλλον για τη δική σου ενοχή, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο απαλύνεις την ενοχή.

   Μετά υποστηρίζεις ότι η εξουσία είναι διάκριση ψυχών, και ότι αυτό δεν είναι σωστό αν γίνεται, αλλά αμέσως αυτοαναιρείσαι. Λες ότι αδυνατείς να την δεις θετικά. Μα ήδη Κωνσταντή μου έκανες μόνος σου διάκριση ψυχών. Άρα είσαι προκατειλημμένος αρνητικά προς την εξουσία χωρίς λόγο.

   Delete
  2. Δὲν εἶναι χωρὶς λόγο,εἱδικά ἄν ἡ ἐξουσία εἶναι ὁ τρόπος σκέψης ὁ αἱτιοκρατικός.

   Delete
 65. Βασικά,νὰ σᾶς πῶ τί νομίζω.1)Ἡ χἀρις ἔγκειται στὸ ὅτι ὅλα πᾶνε...πρίμα.Ὁ Χριστός δηλαδὴ πάνω στὸν Σταυρό λέει,κατά κάποιον τρόπο,ὅλα πᾶνε περίφημα.2)Αὐτὸ ποὺ μαθαίναμε στὸ σχολεῖο,δηλαδὴ ἡ ὁρθοδοξία,ὅτι πιστεύουμε καὶ στον Θεό και στὸν Χριστὸ κὰι στὸ ἅγιο Πνεῦμα εἶναι σωστό. Δηλαδὴ μόνο ἐπιφανειακή εἶναι ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ποὺ παρουσιάζει τὴν ἀλήθεια αὐτὴ ὡς κατασκευή,δὲν εἶναι κατασκευή, εἶναι ἔτσι.3)Ἡ ἀλήθεια δὲν εἶναι οὔτε δόγμα οὔτε μη-δόγμα,δηλαδὴ δὲν εἶναι οὔτε θέση οὔτε ἀντίθεση.Ὑπάρχει ἕνα θέμα μὲ τὴν ἱστορικότητα.

  Γράφω
  Σκοπός τῆς μεθόδου τοῦ μακαρίτη Γερμανοῦ φιλολόγου [τοῦ Βιλαμόβιτς]ἦταν ἡ ἀποφυγὴ τοῦ ἀναχρονισμοῦ - νὰ μὴν γραφεῖ, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ἔγινε κάτι πρὶν ἀπὸ αὐτὸ ποὺ δὲν ἔχει γίνει [1]. Ὄμως, αὐτὸ δὲν ἰσχύει στὸν Χριστιανισμό,δηλαδὴ ὁ Χριστός καὶ γεννήθηκε τὸ ἔτος1-1,καὶ γεννήθηκε πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.Τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο εἶναι συμπληρωματικά.

  Ὑπάρχει μιὰ παράξενη σεξουαλικῆς ὑφῆς ἀναστολή στὸν φόβο ἀποδοχῆς τοῦ χριστιανικοῦ δόγματος. Ὁ Βιλαμόβιτς στὰ νιάτα του ταλαιπωριότανε ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς προτεσταντικῆς καθαρότητας,ἴσως.Γι αὐτὸ εἶχε φάει κόλλημα μὲ τὸν Ἱππόλυτο τοῦ Εὐριπίδη,ποὺ ἀρνεῖται τὸν ἔρωτα καὶ τὴν Ἀφροδίτη καὶ τιμωρεῖται ἀνελέητα ἀπὄ τἤν τελευταῖα.Ἵσως ὀ Βιλαμόβιτς κατάλαβε ἀργότερα ὅτι μόνον χριστιανικὰ μπορεῖ κανεῖς νὰ καταλάβει τὴν ἀρχαιότητα.Τὸ νὰ πεῖς, ὅπως ὅ Φελλίνι,Φεντερίκο,ξέχνα πὼς εἶσαι χριστιανός,ὁδηγεὶ σὲ πλήρη παρανόηση καὶ τὴς ἀρχαιότητας καί ἄλλων παραγμάτων,διότι ἐν τέλει τὸ νὰ ἀναγνωρίζεις τὸ λάθος και τὴν ἄγνοια καὶ τὸ égarement (νάχεις χάσει τὸν δρόμο σου)δὲν σημαίνει ὄτι θὰ τὸν βρεῖς,εἶναι, λίγο, ψεύτικη μετριοφροσύνη.

  ReplyDelete
 66. Ένοχε φαίνεται δεν κατάλαβες τί έγραψα. Τα περνάς σαν μηχανάκι. Ξαναδιάβασε.

  ReplyDelete
 67. Βαβυλωνία που έπρεπε να καταστραφεί". Εγώ δεν την θεωρώ τόσα βαβυλωνία όσο μία Ετρουσκική πόλη των Αιγαιακών Λαών της Θαλάσσης με όμως, ημι-βάρβαρο επίπεδο. Ο Ηρακλείδης του Πόντου(https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus), αναφέρει την αρχαία Ρώμη ως πόλη Ελληνική. Οι Πολιτισμοί της Αρχαιότητος, υπήρξαν δημιουργήματα τριών φυλών-Εθνοτήτων:

  1. Των Αιγαικών, μετέπειτα Λαών της Θαλάσσης:

  Φιλισταίων, Μινύων, Μινωιτών, Μυκηναίων/Αχαιών, Κυκλαδιτών, Καρέων, Λελέγων, Ετρούσκων, Τυρρηνών, Τρωών, Ελλήνων, Ρωμαίων.

  2. Φοινίκων-Σημιτών: Καρχηδονίων, Ασσυρίων, Βαβυλωνίων.

  3. Περσών

  Οι Αιγύπτιοι ήδη κατά την κλασσική Αρχαιότητα είχαν παρηκμάσει, κρατικώς τουλάχιστον.

  Ο φυλετισμός της Ελληνικής πόλεως-κράτους, ανάγεται στο φατριακό-πολεμικό σύστημα όλων ων Αιγαικών λαών, από τους Μυκηναίους μέχρι και τους Έλληνες της Κλασσικής Περιόδου. Οι Αρχαίοι Ετρούσκοι και οι μετέπειτα Ρωμαίοι, ως Αιγαιακοί πληθυσμοί, κληρονόμησαν στο έπακρο αυτό το σύστημα.

  Ο Ελληνισμός όμως εξηπλώθη και άνθησε πνευματικά, χάριν της Περσικής Ανατολής. Από εκεί έλαβαν τις Πνευματικες βάσεις οι Αιγαιακοί πληθυσμοί και μόνον μέσω του Παμμεγίστου, απέκτησε την κατάλληλη Οικουμενικότητα ο Ελληνισμός, μέσω των κρατικών-θρησκευτικών Αυτοκρατορικών βάσεων της Περσικής-και ολιγότερο σημιτικής- Ανατολής. Η Ρώμη ως κρατική οντότητα ήταν φυσικό να καταρρεύσει όπως και έγινε, καθώς δεν είχε την κατάλληλη Πνευματική στήριξη, η οποία απορρέει εξ Ανατολών, από την Περσία και την Αίγυπτο, μετέπειτα και από την Ιερουσαλήμ στην Παλαιστίνη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεπώς δεν είχε κάτι το...Ρωμαϊκό επάνω της από την ανακήρυξη της Πόλεως σε πρωτεύουσα το 336μ.Χ. Ακόμη και τότε μέχρι τον 6ον αιώνα μ.Χ., η έννοια του...Ρωμαϊκού υπήρξε τελείως εθιμοτυπική(Λατινικά επίσημα διαγγέλματα, Σύγκλητος τελείως εθιμοτυπική). Το "σκληρό" Βυζάντιο υπήρξε κατά τους αιώνες 7ο-12ο μ.Χ, ως μία Ελληνωρθόδοξη Ελληνιστική Αυτοκρατορία ακόμη και ο Αυτοκράτωρ χρησιμοποιούσε τον ελληνιστικό τίλο "Βασιλεύς" και όχι τον Λατινικό "Imperator". Η Ρωμαϊκή κληρονομιά του Βυζαντίου, υπήρξε μονάχα Πολιτική, δηλαδή εδαφική και εξουσιακή. Σε όλες τις πτυχες της, υπήρξε μία εκχριστιανισμένη Ελληνιστική Αυτοκρατορία, από την κρατική της δομή μέχρι και την θρησκευτική της χροιά.

  Συνεπώς πώς είμεθα Ρωμαίοι; Ποίοι Ρωμαίοι; Οι Γαλάτες, Βρύτοννες, Κέλτες, Ρωμαιόφωνοι βάρβαροι; Μία ταυτότης εάν δεν συνοδεύεται από την κατάληλλη Θρησκευτική συνείδηση, παύει εν μία νυκτί να υπάρχει, όντας βάρβαρη, όπως έγινε με την κάθοδο των Γερμανικών φυλών τον 4ο μ.Χ. αιώνα, σε όλη την Δύση και τον άμεσο εκΓερμανισμό των εκεί..."Ρωαμαίων". Συνεπώς είμεθα Ρωμηοί, καθώς έχουμε την κατάλληλη Θρησκευτική συνείδηση για να επιβιώσουμε, ως Ελλωνρθόδοξοι και δεν προσκολούμεθα απλώς είς μία κρατική εξουσία μίλια μακρυά, όπως κάνανε οι εκΡωμαϊσμένοι βάρβαροι αλλά και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι. Σε όλη την Ανατολή, ανέκαθεν, η έννοια της ταυτότητος είναι κυρίως Θρησκευτική και εξ'ου φυλετική, εν αντιθέσει με την Δύση οπου είναι κρατική-εξουσιακή. Οι Σταυροφόροι πολεμήσαν για τον Πάπα και την εκκλησία του, όχι για τον Παντοκράτορα Χριστό, όπως κάνανε οι Ρωμηοί, ή για τον Αλλάχ όπως κάνανε οι μουσουλμάνοι.


  Έλλην ΚωνσταντινουπολίτηςMay 17, 2016 at 7:31 AM
  Συνεπώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπήρξε Ρωμαίηκη. Ο καθείς πολεμούσε για την επιβίωση του μιλλετίου του και μέσω αυτού, της Αυτοκρατορίας όλης. Η όλη δομή των μιλλετίων, θυμίζει τις προσπάθειες τις αντιμπεριαλιστικές των Εθνών του χώρου μας καθ'όλη την διάρκεια των δεκαετιών 1930-1990, οπότε και κατέρρευσε η ΕΣΣΔ. Και τότε κάτι παρόμοιο έγινε, ενάντια στον Λατινικό εμπορική ιμπεριαλισμό, των Βενετσιάνων, Γενουατών και Φράγκων.

  ReplyDelete
 68. Κοίταξε εδώ Ένοχε:

  http://vizantinaistorika.blogspot.ch/2014/05/blog-post_8557.html

  ReplyDelete
 69. Ποια η προσφορά της Ρωμανίας, στην διατήρηση ελλήνων κλασσικών και της αρχαιοελληνικής παιδείας:

  «Τουλάχιστον το 75% των γνωστών σήμερα Αρχαίων Έλληνων κλασσικών συγγραφέων μάς έγιναν γνωστοί μέσω Βυζαντινών χειρογράφων.» [Πηγή: History of Libraries in the Western World, Michael H. Harris, Scarecrow 1995]

  «Πολλά απο αυτά που ξέρουμε για την αρχαιότητα, ειδικά για την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία και την ρωμαϊκη νομοθεσία θα είχαν χαθεί παντοτινά, αν δεν υπήρχαν οι λόγιοι και οι αντιγραφείς της Κωνσταντινούπολης» [Πηγή: J.J. Norwich, «Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου», εκδ Γκοβοστη, Δ’ εκδοση, 1997]

  Ο άγγλος ιστορικός Γίββων, ο μεγάλος ιδεολογικός εχθρός της Ρωμανίας / «Βυζαντίου», μας λέει:

  «Το πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένους, του Αριστοτέλους, του Πλάτωνος, φώτιζε την Κωνσταντινούπολη. Οι πολυάριθμες ερμηνείες και τα σχόλια των Βυζαντινών εις τους κλασσικούς συγγραφείς δεικνύουν με πόση επιμέλεια ανεγινώσκοντο. Οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως απεκάθηραν την κοινήν γλώσσαν και ανέκτησαν την εύκολον χρήσιν της γλώσσης των προγόνων αυτών, η οποία είναι το αριστούργημα του ανθρώπινου πνεύματος. Η γνώσις των υπέροχων διδασκάλων, οι οποίοι είχαν μαγεύσει και διδάξει το μέγιστον από τα έθνη (τους Ρωμαίους) είχε καταστή πολύ κοινή. Η Κωνσταντινούπολη περιέκλειεν εις τον περίβολον αυτής τόσην επιστήμην και τόσα βιβλία, όσα δεν υπήρχαν σε όλας μαζί τας μεγάλας χώρας της Δύσεως» [Πηγή: Ε. Γιββών, «Παρακμή και πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας»]

  «Η ελληνική παιδεία, παράλληλα προς τον Χριστιανισμό και τη ρωμαϊκη κρατική παράδοση, αποτελεί ένα απο τα κύρια συστατικά στοιχεία του Βυζαντίου. (σ.σ διαβαζε: Ρωμανία) Τα αριστουργήματα της αρχαίας γραμματείας διασώθηκαν επειδή, οι βυζαντινοί γραφείς εξακολουθούσαν να τα αντιγράφουν, ιστορώντας τα μάλιστα με περίτεχνες μικρογραφίες» [ «Ιστορία του Ελληνικού Εθνους» της εκδοτικής Αθηνών, τομ. Ζ’ σελ 17]

  «Η ελληνική κουλτούρα που γνωρίζουμε είναι η ελληνική κουλτούρα που δε σταμάτησε ποτέ να κεντρίζει το ενδιαφέρον της ανώτερης τάξης της Κωνσταντινούπολης σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν στο κλασικό τους παρελθόν με τέτοια φυσικότητα, ώστε το μεσαιωνικό Βυζάντιο (σ.σ διάβαζε: Ρωμανία) ποτέ δε γνώρισε μια Αναγέννηση. Οι Βυζαντινοί (σ.σ διάβαζε: Ρωμαίοι) ποτέ δε θεώρησαν ότι το κλασσικό τους παρελθόν είχε πεθάνει, γι’ αυτό και σπάνια επιχείρησαν συνειδητά να το αναστήσουν. Το συντηρούσαν κάθε τόσο με μια ανακάθαρση, κάπως σα τα δημόσια μνημεία που όντας διαρκώς παρόντα ανακαινίζονται κατά καιρούς σε εξάρσεις ζήλου» [Π. Μπράουν ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας, 150-750 μ.Χ., εκδ. Αλεξάνδρεια]

  Jacques Bompaire, καθηγητής του Πανεπιστημίου Paris IV-Sorbonne: «Τα έργα της αρχαίας Ελλάδας, η παράδοση των αρχαίων ελλήνων διασώθηκαν και έφτασαν ως τη νεώτερη Ευρώπη, την Ευρώπη της Αναγέννησης, βασικά μέσω του Βυζαντίου. (σ.σ διάβαζε: Ρωμανίας) Αυτό οφείλεται κατά πολύ στη γλωσσική συνέχεια, αλλά και στην αδιάλειπτη δράση των αντιγραφέων, βιβλιοθηκάριων, φιλολόγων και συγγραφέων του Βυζαντίου. Χωρίς αυτούς δε θα μας είχαν απομείνει παρά ίχνη ελάχιστα μιας απέραντης κληρονομιάς. Χάρη σ’ αυτούς μάς έμειναν πολλά.»

  «Η Κωνσταντίνου πολις καταλήγει ν’ αποκαλείται Δεύτεραι Αθήναι από τον Ιω. Χορτασμένο (Ιω. Χορτασμένου, Επιστ. 44, (εκδ. H. Hunger, Wien 1969, σ. 200): τάς δευτερας Αθήνας), δάσκαλο του Μάρκου Ευγενικού, του Βησσαρίωνα, του Γεννάδιου Σχολάριου, Χρυσαί Αθήναι από τον ιστορικό της Αλώσεως Δούκα (Δούκας, XXXVIII 8: 339,13: τάς χρυσάς όντως Αθηνας τας κοσμούσας τον κόσμον)» [Βασιλακοπούλου, «Η ελληνική παιδεία στο Βυζάντιο», Φαινόμενα Νεοειδωλολατρίας, εκδ. Θεοδρομία, σ. 280.]

  «Η βυζαντινή (σ.σ διάβαζε: Ρωμαίϊκή) αυτοκρατορία παρέμεινε το θεμέλιο του πολιτισμού δια μέσου των δυσχερέστερων χρόνων του βαρβαρισμού στη δυτική Ευρώπη», [A History of Science, Cambridge 1946, p. 47]

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μπράβο Κωνσταντινουπολίτη!!
   Ἑσὺ τά μάζεψες;; Ὅπως καὶ νάχει,πολύ τεκμηριωτικά,μπράβο.

   Delete
  2. Από εδώ τα πήρα Κωσταντή:

   http://vizantinaistorika.blogspot.ch/2014/05/blog-post_8557.html

   Delete
 70. ΥΓ.Γιάννη,διαφωνῶ καὶ συμφωνῶ γιὰ τὸ Βυζάντιο.Βασικὰ βεβαίως ἔχουμε καὶ ῥωμαϊκότητα καὶ ἑλληνικότητα,βεβαίως δίκιο ἕχει ὁ Παπαρρηγόπουλος ὄτι δὲν ἦρθε σὲ μᾶς ὁ ἑλληνισμός μὲ ἀερογέφυρα,ἀλλὰ μοῦ λείπει στὴν θεώρησή σου αὐτὸ ποὺ λείπει σὲ ὅλους μας,δηλαδἠ τὀ ὄνομα.Οὔτε Ῥὠμη,οὔτε Ἑλλάς,οὔτε Χριστιανοσύνη μὲ ἰκανοποιοῦν γιὰ τὴν συγκεφαλαίωση τῆς Ἀν.Αὐτοκρατορίας ὑπὸ ἕνα ὄνομα,μοῦ φαίνονται ἀπέξω καὶ δυτικότροπα ἤ λογιωτατισμοί,περιλαμβανομένου τοῦ Πορφυρογέννητου.Ἑγὼ θέλω κάτι ἀπὸ μέσα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είπες πριν ότι δεν θέλεις αναχρονισμούς. Κωνσταντή μου, το όνομα είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ούτε «Βυζάντιο», ούτε «Ρωμιοσύνη». Βυζάντιο ονόμαζαν την Κωνσταντινούπολη επειδή αυτό ήταν το παλαιό όνομα της πόλης αυτής, αποικία των Μεγαρέων.

   Όταν πέφτει η Δυτική πλευρά, η ανατολική ακμάζει και όχι απλά συγκροτείται. Έπεσε λοιπόν το δυτικό κομμάτι. Το ανατολικό πότε έπεσε; Το 1453. Ε λοιπόν; Που είναι το δύσκολο;

   Μετά την πτώση, τον 6ο αιώνα ο Ιουστινιανός ανακαταλαμβάνει πολλά δυτικά εδάφη.Στα νομίσματά του ο Ιουστινιανός λέει αύγουστος των Ρωμαίων». Είχα παλιά ανεβάσει και ένα μετάλλιο του 1438 με τον Ιωάννη Παλαιολόγο, που πάνω αναγράφει «Αυτοκράτωρ των Ρωμαίων». Και αυτό είναι μόλις 15 χρόνια πριν την πτώση. Δεν σου παραθέτω νομίσματα και αρχαιολογικά ευρήματα του 7ου ή του 9ου αιώνα. Σου βάζω του 15ου.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/National_gallery_in_washington_d.c.%2C_pisanello%2C_medaglia_di_giovanni_di_bisanzio_recto.JPG


   Περιληπτικά τι έγινε. Έρχονται τώρα μετά την πτώση του 1453, όταν έχει καταλυθεί κάθε ρωμαϊκή αρχή, τον 16ο-17ο αιώνα, οι Φράγκοι και οι Γερμανοί ιστορικοί και κλέβουν στην κυριολεξία όλη τη δόξα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την μετονομάζουν σε «Βυζάντιο». Λόγω του ότι αυτοί ποτέ δεν έφτασαν ποτέ σε τέτοια αίγλη και το κατόρθωμα της Ρώμης, ρίχνουν λάσπη. Μετά έρχονται και τα «ρωμέηκα σουλτανικά παράσιτα» όπως Κοραής και σία στο πνεύμα του Διαφωτισμού και σου λένε «είμαστε από τον Περικλή». Τι λες ρε φίλε; Τι λες βρε ανιστόρητε; Με διαστημόπλοιο από το διάστημα πέταξες;

   Και να τα αποτελέσματα. Σήμερα έχεις έναν λαό που δε ξέρει τι του γίνεται και δεν έχει ακόμη αποκτήσει ταυτότητα, 200 χρόνια μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Μα έτσι είναι Κωνσταντή μου. Όταν πας να τα βάλεις με την ιστορία και τα γεγονότα, δεν έχεις καμία ελπίδα. Θα χάσεις. Είναι βέβαιο.

   Delete
  2. Κατατοπιστικότατο το νόμισμα του Παλαιολογου. Κάργα Γενουάτης-Βενετσιάνος. Ευτυχώς πήρε την Πόλη ο Μωάμεθ ο Β' και εσώθη η Ορθοδοξία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρξε είς όλες τις πτυχές της, μα όλες, ένας διάδοχος της Ρωμανίας. Σε όλες μα όλες από τα φαγητά, τον κοπτοπλακούντα μέχρι τον Σουλτάνο.

   Delete
  3. Στο κόσμο σου όπως πάντα εσύ. Αυτοκράτωρ Ρωμαίων το 1438 ο Παλαιολόγος. Ούτε ελλήνων ούτε ρωμηών.

   Delete
  4. Εθιμοτυπικά. Και ο Μωάμεθ Β', Qayser-i-Rûm ελέγετο...

   Delete
  5. Ναι εντάξει. Όλοι οι συγγραφείς και σε όλα τα ευρήματα αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμαίοι και το κάνουν εθιμοτυπικά. Πίστεψέ το κι άλλο...

   Delete
 71. ΥΓ3.Πῶς μᾶς λένε οἱ Τοῦρκοι;;Γιουνάν.Ὁ Βιλαμόβιτς εἶναι τελείως ξεκαθαρος,παλιομοδίτικα ἔστω.Γράφει

  [...] Στὶς νέες πατρίδες, ποὺ ἀποκτήθηκαν μὲ σκληροὺς ἀγῶνες στὶς ἐξαίσιες μικρασιατικές ακτές, τα διάσπαρτα τμήματα τῶν φυλῶν καὶ τῶν λαῶν ἀναπτύχθηκαν μαζὶ σχηματίζοντας και­νούργιες πολυπληθέστερες φυλετικές ὀμάδες. Ἐδὼ ἐπίσης μέσωι τῆς ἀντίθεσης πρὸς τοὺς βαρβάρους ἔγινε αἰσθητὴ γιὰ πρώτη φορὰ ἡ συγγένεια τῶν πιὸ ἀπομακρυσμένων τμημάτων τοῦ ἐνιαίου λαοῦ καὶ δημιουργήθηκε βαθμιαῖα ἡ ἔννοια ἑνός Ἑλληνι­σμοῦ ὁμοιογενοῦς ἀπὸ φυλετικὴ καὶ πολιτισμική ἄποψη[...].

  Πρὸς τὴ γῆ τῆς Ἱωνίας νομίζω πρἐπει νὰ κοιτάξουμε γιὰ νὰ βροῦμε αὐτὸ ποὺ ψάχνουμε,δηλαδὴ τὸ ἑλληνικὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα,ποὺ ταίριαξε μὲ τὸν Χριστιανισμό.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ορθά τα περί Ιωνίας σου λεγόμενα, Κωσταντή.

   Delete
 72. Γιατὶ τὰ σπάσαμε τ’ ἀγάλματά των,
  γιατὶ τοῡς διώξαμεν ἀπ’ τοὺς ναούς των,
  διόλου δὲν πέθαναν γι’ αὐτὸ οἱ θεοί.
  Ὦ γὴ τῆς Ἰωνίας, σένα ἀγαποῡν ἀκόμη,
  σένα ἡ ψυχές των ἐνθυμοῦνται ἀκόμη.
  Σὰν ξημερώνει ἐπάνω σου πρωὶ αὐγουστιάτικο
  τὴν ἀτμοσφαιρά σου περνᾶ σφρίγος ἀπ’ τὴν ζωή των·
  καὶ κάποτ’ αἰθερία ἐφηβικὴ μορφή,
  ἀόριστη, μὲ διάβα γρήγορο,
  ἐπάνω ἀπὸ τοὺς λόφους σου περνᾱ.

  Τὰ ἴδια ἔλεγε ὁ βοσκός,ὁ γεωργὸς,ὁ κτηνοτρόφος,στὴ δικὴ τους γλὠσσα.
  Ὁ Καβάφης ἦταν ὁ λόγιος ποὺ στιχουργοῦσε,ὁ ἄλλος στιχουργοῦσε στὴ δικὴ του διάλεκτο,ὅ ἕνας εἶχε διαβάσει τους ἀρχαίους, ὅ ἄλλος ὄχι, καὶ πίστευε στὸν Χριστό,τὴν Παναγιὰ καὶ τοὺς ἀγίους ὅπως κι ὁ πρῶτος.

  Αὐτὸ ποὺ ἄλλαξε μὲ τὴν Ἐπανάσταση εἶναι ὅτι μπῆκε ὁ ἕνας κόντρα στὸν ἄλλο, μὲ ἀφορμὴ τοὺς ἀρχαίους.

  ReplyDelete
 73. Όχι, εσύ δεν κατάλαβες Έλληνα Κωνσταντινουπολίτη τι γράφω. Εγώ δεν διαφωνώ ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διέσωζε τον ελληνισμό. Εγώ αυτό ακριβώς υποστηρίζω βασικά. Εσείς όμως, έχετε φτιάξει μία ιδεατή αυτοκρατορία με βάση δικά σας ιδεολογικά κι εθνικιστικά κριτήρια και πάτε να καπηλευτείτε την ρωμαϊκότητα με εθνικιστικές ελληνικές ιδεοληψίες. Διότι οι Έλληνες ή Ρωμηοί ή όπως αλλιώς θέλετε να λεγόσαστε, όπως ξαναείπα, είστε ρατσιστές.

  Έβαλα λοιπόν τον Πορφυρογέννητο, πάρε και τον Βασιλιά και Αυτοκράτορα των Ρωμαίων Ιωάννη Παλαιολόγο και στο μέλλον θα βάλω κι άλλα.

  Εν τω μεταξύ, η πάτρια λατινική γλώσσα του Πορφυρογέννητου του 10ου αιώνα και οι ελληνίζοντες στρατιώτες που μιλάνε ελληνικά, δε σας λέει τίποτα, ε; Α ρε ρωμηοί για δέσιμο που είστε...

  ReplyDelete
 74. Ἐάν δώσουμε βάση,δέ, στὶς θεωρίες τῆς Συνεχείας τοῦ γλωσσολόγου Μάριο Ἀλινέι,τὰ ἑλληνικὰ εἶναι μιὰ ὁμάδα γλωσσῶν ποὺ ἀποσπάστηκε ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἱνδοευρωπαικές διαλέκτους ἤδη ἀπὸ τὴν Ὕστερη Παλαιολιθικὴ ἐποχή.Ὁ Βιλαμόβιτς δὲν εἶχε στὰ χέρια του τὴν ἀποκρυπτογραφημένη γραμμικὴ Β καὶ εἶχε μείνει στὴ θεωρία τοῦ Α. ἀποικισμοῦ.Οἱ γλῶσσες ποὺ πλησίαζαν περισσότερο στὰ ἑλληνικά-μῆν ξεχνάμε,Ἑλλὰς εἶναι μιὰ περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας ποῦχε γενάρχη τὸν Ἕλληνα, ὅπως τὸ Σοῦλι εἶχε τὸν Σούλη, τὰ Σπάτα τὸν Μποῦα Σπάτα-ἦταν αὐτὲς τῶν ἄλλων Μικρασιατικῶν λαῶν,ἱνδοευρωπαϊκὲς καὶ αὐτές-Κάρες,Φρῦγες,Λυδοί,Λύκιοι.Δύο εἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ μοιάζουν μέχρι σήμερα μὲ τὴν ἑλληνική,ἄς ποῦμε,ἱδιοσυγκρασία.1)ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ φῶς,ὄχι προτεσταντικὴ βλ.τὴ διάλεξη τοῦ Βιλαμόβιτς στὴν Όξφόρδη γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα στὸ διαδίκτυο, ὅποὺ τὸν θεωρεῖ Λύκιο θεό 2)διότι συνοδεύεται ἀπὸ ἐξίσου μεγάλη ἀγάπη γιὰ τὴ γυναικεία θεότητα.

  Αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ Νῖτσε,νὰ συνδέει δηλ. τὸν Χριστιανισμὸ μὲ τἠν ἑλληνιστικὴ ἐποχή(δηλ. μὲ τοὺς κοσμοπολίτες λεβαντίνους) εἶναι μποῦρδα ἀπὸ τὶς πολὺ μεγάλες.Ὁ Νῖτσε σὰν ἱστορικός εἶναι ἀπαράδεκτος.Πολύ σωστὰ λέει ὅ Γιάννης ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἐπικράτησε λόγῳ ὑγεἰας,ἀπόδειξη ἠ τεράστια λαϊκὴ του ἀπήχηση, καὶ θὰ προσέθετα, ἀνιστορικά, λόγῳ ἀληθείας.Ἡ δὲ σχέση τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴ Μικρά Ἀσία εἶναι 1)ἀδιάρρηκτη 2)πoτέ μὰ ποτέ μὰ ποτέ ἀποκλειστική.Τὸ νάχουμε δικὴ μας τὴ Μικρὰ Ἀσία εἶναι...ἀνθελληνισμός.Τί πάει νὰ πεῖ, δικὴ μας...
  Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ ἀποκάλυψε ὁ Χριστιανισμός.Δὲν ὑπάρχει δικό σου καὶ δικό μου.Γι αὐτὸ τὸν ἀγαπήσανε καὶ γυρίσανε ὅλες τὶς θρησκείες τους γιὰ νὰ τὸν βροῦνε,ὄχι ἐπειδὴ τοῦς τὸν ἐπέβαλε ὁ Θεοδόσιος ὁ Μέγας.Ὁ Χριστιανισμος εἶναι πιὸ ἱσχυρός ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκῆ Αὐτοκρατορία,Γιάννη.Αὐτὴ συνθηκολόγησε,ὄχι αὐτός.

  ReplyDelete
 75. Θεσπέσιες πραγματικά μελέτες γαι την ρωμαϊκότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά το θέμα διαβάζει και δεν κατεβάζει από το μυαλό του ό,τι τον συμφέρει.


  Οι Αρνητές της Ρωμαϊκότητας των Βυζαντινών

  Τους δύο τελευταίους λόγους της άρνησης ύπαρξης ρωμαϊκής εθνότητας/ρωμαϊκού έθνους θα τους βάλω μαζί. Αυτοί είναι η Δυτική/Καθολική άρνηση της Ρωμαϊκότητας των «Βυζαντινών» και η αντίστοιχη Νεοελληνική, η οποία γίνεται για να ικανοποιήσει την ανάγκη «Ελληνικής» συνέχειας.

  Αν και είναι οι λιγότερο ακαδημαϊκά σημαντικοί από τους λόγους, είναι αυτοί που πιο συχνά βλέπει κάποιος στο διαδίκτυο, όταν βλέπει κόσμο που δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το «Βυζάντιο» να προσπαθεί -γελοιωδώς- ν΄ αποδείξει ότι οι «Βυζαντινοί» δεν ήταν Ρωμαίοι, αλλά Έλληνες/Γραικοί που ήταν μόνον κατ΄όνομα Ρωμαίοι.

  Είχα κάνει λίγο πριν τις γιορτές μια ανάρτηση για τον εικαιορρήμονα και ακριτόμυθο Ζουράρι, όπου μπορείτε να δείτε πόσο εύκολα ένας «ουτιδανός νεοελληνίσκος» μπορεί να συμφωνήσει με τους «Λατίνους/Κελτούς/Φράγκους» ότι οι «Βυζαντινοί» ήταν “Graeci” και όχι Ρωμαίοι.

  Ο Ιερώνυμος Βουλφ ήξερε πολύ καλά γιατί αναγκάστηκε να εφεύρει τους όρους «Βυζάντιο» και «Βυζαντινοί», ακριβώς όπως ο Λιουπράνδος της Κρεμόνας ήξερε πολύ καλά γιατί ζήτησε προσβλητικά να δει τον «Βασιλέα των Γραικών». Όποιος όμως θέλει να καταλάβει τους «Βυζαντινούς» πρέπει να καταλάβει γιατί η απάντηση που πήρε από αυτούς τους «Βυζαντινούς» ήταν:

  “Was it not unpardonable,” they said, “to have called the universal emperor of the Romans, the august, great, only Nicephorus: “of the Greeks”‘;-a barbarian, a pauper: of the Romans’? Oh sky! Oh earth! Oh sea!

  Δεν ήταν ασυγχώρητη προσβολή να πεις τον οικουμενικό Βασιλέα των Ρωμαίων, τον Αύγουστο/Σεβάσμιο και τρανό Νικηφόρο Φωκά «βασιλέα των Γραικών» και τον βάρβαρο και «κουρελιάρη» (Όθων Α΄) «βασιλέα των Ρωμαίων»; Ω Ουρανέ! Ω Γη! Ω Θάλασσα!


  Η φύση της Ρωμαϊκής ταυτότητας των Βυζαντινών #1

  https://smerdaleos.wordpress.com/2016/01/20/%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CF%85%CE%B6/

  Η φύση της Ρωμαϊκής ταυτότητας των Βυζαντινών #2

  https://smerdaleos.wordpress.com/2016/01/21/%CE%B7-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B2%CF%85%CE%B6-2/

  ReplyDelete
 76. Γιάννη,δὲν πρέπει νὰ ἀσχολούμαστε μόνο μὲ τοὺς λογίους καὶ τοὺς ἐπισήμους.Ὁ ἑθνικισμός στὴν ίστοριογραφία, ὁ γερμανικὸς ἐθνικισμός τοῦ Βιλαμόβιτς,γιὰ παράδειγμα,ἦταν πρωτοπόρος σὲ αὐτὸ.

  Βεβαίως ῥωμαϊκό ῆταν τὸ βυζαντινὸ κράτος ποὺ τὰ ἀρχεῖα του τάφαγε ἡ μαρμάγκα. Ἄλλά ψάχνουμε νὰ βροῦμε κάτι πανανθρώπινο,ποὺ ἐκφράστηκε ἐθνικά,καὶ ὄχι κάτι ἐθνικόφρων ποὺ σφάζει τὸ πανανθρώπινο.

  Πρέπει νὰ βροῦμε κάτι ποὺ διαπερνᾶ τὶς κοινωνικές τάξεις καὶ τὶς ἠλικίες καὶ νὰ μὴν εἶναι ἡ σοῦβλα τοῦ ἐθνικισμοῦ. Οὕτε ἡ δαγκάνα τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατιωτικοῦ συστήματος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εσείς που διαστρβλώνετε όλη τη ρωμαϊκή ιστορία και την καπηλεύεστε το λέτε αυτό; Δεν είμαστε καλά μου φαίνεται. Μείνετε στο Περικλή. Μετά τον Αλέξανδρο δεν υπάρχετε ιστορικά.

   Delete
  2. Τί λες ρε Ένοχε; Είσαι με τα καλά σου;

   Delete
 77. Aὐτὰ ποὺ θὰ γράψω,τὸ κάνω διερευνητικά.Ὁ ἐπίσημος λόγος στὴν Ἑλλάδα εἶναι φιλτραρισμένος ἀπὸ τὸ φίλτρο τῆς προπαγάνδας ποὺ δὲν θέλει τοὺς σημερινοὺς Τούρκους Ἕλληνες ἐπειδὴ εἶναι μουσουλμάνοι.Τὶ κάνει λοιπόν τὸ φίλτρο.Λέει ὅτι Ἕλληνας δὲν εἶναι ὀ Ἰωνας καὶ ὀ Αἰολεύς,ἀλλά μόνο ὀ Δωριεύς, ὀ Ἀθηναῖος καὶ ἴσως ὁ Μακεδόνας. Τεράστιο ψέμα.

  Ἑπίσης λέει ὄτι δὲν γίνεται Ἕλληνας νὰ πάει στὴν Ἱωνία διότι θὰ τὸν σφάξουνε οἱ Τοῦρκοι,κι ἄν πᾶνε πολλοί Ἕλληνες μαζὶ θὰ σφάξουνε Τούρκους.

  Μὲ ἄλλα λόγια μᾶς χωρίσανε σὲ Ἕλληνες καὶ Τούρκους γιὰ νὰ ἔχουμε κράτος, ἐκεὶ ποὺ εἴχαμε κάτι ἄλλο.

  ReplyDelete
 78. Μυθοθρυψίες: η εξίσωση Ρωμαίος = ορθόδοξος πολίτης ανεξαρτήτως γλώσσας

  https://smerdaleos.wordpress.com/2014/06/11/%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%B8%CF%81%CF%85%CF%88%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF/


  «Το παραμύθι της διαχρονικής ανεθνοτικής πολιτικο-θρησκευτικής σημασίας του όρου Ρωμαίος σχηματίστηκε για να εξυπηρετήσει κυρίως δύο σκοπούς του Νεοελληνικού Έθνους-Κράτους:

  1) Για να δώσει την εντύπωση μιας «πολυ-εθνοτικής αυτοκρατορίας», της οποίας συστατικό μέρος είναι μια επινοημένη «διαχρονική μεσαιωνική Ελληνική εθνότητα» που δρα σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ των [αρχαίων] Ελλήνων και των Νεοελλήνων. Όπως θα φανεί, η Βασιλεία των Ρωμαίων μπορεί να ήταν πολυ-εθνοτική, αλλά η κυρίαρχη εθνότητα από τον 10ο αιώνα και μετά ήταν το «γένος των Ρωμαίων». Το αν κάποιοι αττικίζοντες λόγιοι Ρωμαίοι, από τον 12ο αιώνα και μετά, άρχισαν σιγά σιγά να φλερτάρουν με την ιδέα ότι είναι «Έλληνες», αυτό είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.

  Αν κάποιος ψάχνει για ειλικρινείς εθνοτικούς Ἐλληνες αυτοί εμφανίζονται πολύ αργά στην «Βυζαντινή» ιστορία (λ.χ. ο εν τέλει καθολικός στο θρήσκευμα Δημήτριος Κυδώνης) και μερικοί από αυτούς είναι μετα-βυζαντινοί, μεγαλωμένοι ή εντός ή σε άμεση γειτνίαση με τα Φραγκικά Δουκάτα, όπως λ.χ. ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και ο δάσκαλός του Γεμιστός Πλήθων. Όπως γράφει πολύ ωραία ο Καλδέλλης, αυτοί οι άνθρωποι ενστερνίστηκαν πλήρως την ητική φραγκική αντίληψη περί «Γραικών», την οποία εξωράισαν περαιτέρω αποδίδοντάς την ως «Έλληνες με αρχαία κληρονομιά» και αυτό γιατί η μεγάλη αυτοκρατορία της εποχής τους ήταν η Οθωμανική και η πάλαι Αρχή των Ρωμαίων δεν ήταν παρά μια μακρινή ανάμνηση και η ιδεολογία της εντελώς άγνωστη σε αυτούς.

  Γράφει ο Καλδέλλης για το θέμα στην σελίδα 174 του καινούριου βιβλίου του “Ethnography after Antiquity: Foreign Lands and Peoples in Byzantine Literature” (University of Pennsylvania Press, 2013):

  Looking ahead to the early fifteenth century, converts to Catholicism such as Argyropoulos and Bessarion would fully accept the western view and regard the Byzantines as Greeks, not “really” Romans at all, going further in this respect than Kydones ever did. By that point the apporpriation of the Roman legacy by the West was complete, and there was hardly anyone left on the Byzantine side to reclaim it. […] One radical solution, proposed by Plethon and his student Laonikos, was το sever their ties to both the Roman and Orthodox legacies and construct a new Hellenic identity. […] But that is a story for a different discussion».

  Οι Έλληνες αποστάτες που διέφυγαν στη Δύση, λοιπόν, αποδέχτηκαν τον δυτικό ορισμό τους ως Γραικών, όχι οι Ρωμαίοι. Ποιος είναι ο δυτικός μετά από αυτό;

  Αυτός που έχει αυτό το σάιτ είναι πολύ προχωρημένος. Εκπλήσσομαι ευχάριστα. Θησαυρός. Τελικά δεν είμαι ο μόνος στο τόπο που διαβάζει ιστορία.

  ReplyDelete
 79. Καλά Ένοχε, δεν παίζεσαι! Καλά στα ειπε ωμά ο Καθηγητής. Λες για εμένα ότι λέω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι, ενώ απλώς σου παρέθεσα ΠΗΓΕΣ, ενώ εσύ αντιθέτως μου παραθέτεις συνδέσμους τελείως αυθαίρετων ιστολογίων. Είσαι πράγματι, κάργα Δυτικός, μου θυμίζεις όλους τους Δυτικούς ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ που ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ την Δυτική Ρώμαϊκή Αυτοκρατορία το 400μ.Χ. και 400 χρόνια μετά, παρουσιάζουν εαυτούς ως διαδόχους της Αυτοκρατορίας ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ! Νομίζουν ότι Ρωμαίος εστί ο εν Ρώμη κατοικών. Ρωμανία, Ρωμανία, Ρωμανία, Ρωμηοσύνη:

  Ο άγγλος ιστορικός Γίββων, ο μεγάλος ιδεολογικός εχθρός της Ρωμανίας / «Βυζαντίου», μας λέει:

  «Το πνεύμα του Ομήρου, του Δημοσθένους, του Αριστοτέλους, του Πλάτωνος, φώτιζε την Κωνσταντινούπολη. Οι πολυάριθμες ερμηνείες και τα σχόλια των Βυζαντινών εις τους κλασσικούς συγγραφείς δεικνύουν με πόση επιμέλεια ανεγινώσκοντο. Οι Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως απεκάθηραν την κοινήν γλώσσαν και ανέκτησαν την εύκολον χρήσιν της γλώσσης των προγόνων αυτών, η οποία είναι το αριστούργημα του ανθρώπινου πνεύματος. Η γνώσις των υπέροχων διδασκάλων, οι οποίοι είχαν μαγεύσει και διδάξει το μέγιστον από τα έθνη (τους Ρωμαίους) είχε καταστή πολύ κοινή. Η Κωνσταντινούπολη περιέκλειεν εις τον περίβολον αυτής τόσην επιστήμην και τόσα βιβλία, όσα δεν υπήρχαν σε όλας μαζί τας μεγάλας χώρας της Δύσεως» [Πηγή: Ε. Γιββών, «Παρακμή και πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας»]

  «Η ελληνική παιδεία, παράλληλα προς τον Χριστιανισμό και τη ρωμαϊκη κρατική παράδοση, αποτελεί ένα απο τα κύρια συστατικά στοιχεία του Βυζαντίου. (σ.σ διαβαζε: Ρωμανία) Τα αριστουργήματα της αρχαίας γραμματείας διασώθηκαν επειδή, οι βυζαντινοί γραφείς εξακολουθούσαν να τα αντιγράφουν, ιστορώντας τα μάλιστα με περίτεχνες μικρογραφίες» [ «Ιστορία του Ελληνικού Εθνους» της εκδοτικής Αθηνών, τομ. Ζ’ σελ 17]

  «Η ελληνική κουλτούρα που γνωρίζουμε είναι η ελληνική κουλτούρα που δε σταμάτησε ποτέ να κεντρίζει το ενδιαφέρον της ανώτερης τάξης της Κωνσταντινούπολης σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν στο κλασικό τους παρελθόν με τέτοια φυσικότητα, ώστε το μεσαιωνικό Βυζάντιο (σ.σ διάβαζε: Ρωμανία) ποτέ δε γνώρισε μια Αναγέννηση. Οι Βυζαντινοί (σ.σ διάβαζε: Ρωμαίοι) ποτέ δε θεώρησαν ότι το κλασσικό τους παρελθόν είχε πεθάνει, γι’ αυτό και σπάνια επιχείρησαν συνειδητά να το αναστήσουν. Το συντηρούσαν κάθε τόσο με μια ανακάθαρση, κάπως σα τα δημόσια μνημεία που όντας διαρκώς παρόντα ανακαινίζονται κατά καιρούς σε εξάρσεις ζήλου» [Π. Μπράουν ο Κόσμος της Ύστερης Αρχαιότητας, 150-750 μ.Χ., εκδ. Αλεξάνδρεια]

  Εάν έχεις αναλόγου κύρους συγγράματα δείξε τα. Αλλιώς πέτα τα αυθαίρετα μπλοκ στον κάλαθο των αχρήστων. Βυζαντινή ναι, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Αυτοκρατορία, ένα Ελληνωρθόδοξο Ελληνιστικο Βασίλειο, καμμία σχέση με τους Ρωμαιόφωνους Δυτικούς βαρβάρους που εκΓερμανίσθηκαν εν μία νυκτί. Η Ρωμανία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία με το Περσικό Ιμαμάτο και το Ισλαμικό Χαλιφάτο συγκρίνεται οχι με τα Δυτικά Γερμανικά φέουδα. Γιατί το σύστημα της Ρωμανίας ήτο τελείως Ανατολίτικο, της Ενδιαμέσου Περιοχής δηλαδή. Προερχόταν από εκείνο της Περσικής Αυτοκρατορίας, το οποίο υιοθέτησε ο Αλέξανδρος, οι διάδοχοί του, οι ίδιοι οι Ρωμαίοι και τέλος φυσικά πέρασε στο Βυζάντιο. Συνεπώς ακόμη και όταν μιλάς για..."Ρωμαίους" Δυτικούς, υπό κρατική και συστημική έννοια, μιλάς για Περσικό σύστημα διακυβερνήσεως. Σου είπα, οι Ρωμαίοι ως ΑΙΓΑΙΑΚΑ ΦΥΛΑ, κληρονόμησαν το φυλετικό σύστξμα της πόλεως-κράτους. Ο Αυτοκρατορικος θεσμός απορρέει εξ Ανατολών είτε το θες είτε όχι...

  ReplyDelete
 80. Μάλιστα τί είπε ένας Δυτικος, ο Βόλφ ειδιά. Το ότι όλες οι πηγές της Ανατολής αναφέρουν τους Ρωμηούς ως Ρουμ καο ως Έλληνες και ελληνικά ομιλούντες; Ότι οι Δυτικοί βάρβαροι μας λέγανε Γραικούς; Πόσοι Βαράγγοι εκφωνίζανε "Ζήτω ο Βασιλεύς των Γραικών!" και το Βυζάντιο αναφερόταν ως Γραικία στις Σκανδιναυικες πατρίδες των; Είτε σου αρέσει είτε όχι, η Ρωμανία ήτο ένα Ελληνωρθοδοξο Ελληνιστικό Βασίλειο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὄχι,Ἕλληνα,δὲν ῆταν οὔτε τὄ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο.Ἕλεγε,χριστιανικό,(τὸ μόνο),καὶ ῥωμαϊκό.Ἑμένα ὅμως μὲ ἐνδιαφέρει ὁ λαός.Ὅχι οἱ ἐστεμμένοι,ὄχι μόνο αὐτοί.

   Delete
  2. Όχι Κωσταντή, έλεγε και Έλληνες ναι, Έλληνες. Οι Ισλαμικές πηγές τους αναφέρουν εκτός από Ρουμ ως Έλληνες.

   Delete
  3. Ἕλα μωρέ,ἀπὸ ἀνάμνηση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας εἶναι αὐτό...ναὶ,ῆταν καὶ ἔλληνες ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ ἐπικρατοῦν,ἀλλιῶς δὲν θὰ ψάχναμε μὲ τὸν φακό.

   Delete
 81. *Ιδίως τον Βολφ.

  ReplyDelete
 82. Διάβασε και καμιά επιστημονική μελέτη αν σε ενδιαφέρει το θέμα, διότι όσα λες είναι εντελώς αβάσιμα. Το ότι ο ελληνισμός διθασώθηκε μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι σε όλους γνωστό. Δε μου λένε κάτι αυτά που ανεβάζεις. Το θέμα είναι ότι σε όλες τις ιστοεικές πηγές οι κάτοικοί της αυτοπροσδιορίζονται ως Ρωμαίοι, ως εθνοτικά Ρωμαίοι και όχι πολιτικά όπως θα ήθελες, τουλάχιστον ως τον 17ο αιώνα. Τη συνέχεια την γνωρίζετε και την ζείτε και θα την ζείτε, όσο παραμένετε ανιστόρητοι. Καλά το μπλογκ που βρήκα είναι πραγματικός θησαυρός. Είστε οι φραγκορωμηοί, αυθεντικό φραγκικογερμανικό κατασκεύασμα του 18ου αιώνα. Για αυτό ο λαός παραμένει αποβλακωμένος, ξεκομμένος παντελώς από την ιστορία του λόγω της ιδεολογικής νεοελληνικής προπαγάνδας.

  Που ακριβώς οι πηγές της Ανατολής αναφέρουν ότι είμαστε Έλληνες; Έχεις διαβάσει κανέναν ιστορικό της περιόδου; Με τίποτα. Αν είχες διαβάσει δε θα τα έλεγες αυτά.

  «O Καπλάνης, σε αυτό το κεφάλαιο υπολόγισε με τη βοήθεια του TLG τον αριθμό με τον οποίο απαντούν τα εθνωνύμια «Ἕλληνες», «Ῥωμαῖοι» και «Γραικοί» κατά την περίοδο 1000-1700 μ.Χ. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του ήταν το λεπτομερές «κοσκίνισμα» του όρου Έλληνες έτσι ώστε να αφαιρεθούν οι περιπτώσεις όπου ο όρος δεν χρησιμοποιείται ως ενδωνύμιο, αλλά ως εξωνύμιο για τους αλλόθρησκους και τους αρχαίους Έλληνες. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρέθηκε το 90% των απαντήσεων του όρου «Ἑλληνες» και έμεινε ένα 10% που αντιστοιχεί συνολικά σε 50 αναφορές. Αντίστοιχο κοσκίνισμα έγινε και στον όρο «Ῥωμαίοι» και αφού αφαιρέθηκαν οι σχετικά λίγες αναφορές στους αρχαίους Ρωμαίους, το όνομα «Ῥωμαῖοι» απαντά ως ενδωνύμιο των ελληνοφώνων γύρω στις 15.000 φορές! Τέλος, ο όρος «Γραικοί» απαντά 493 φορές.

  Στη συνέχεια, ο Καπλάνης επιχείρησε ένα δεύτερο «κοσκίνισμα» και παρατήρησε ότι από τις 50 φορές που ο όρος «Ἑλληνες» απαντά, σχεδόν οι 20 είναι του αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρου Β΄ Λάσκαρι, την στιγμή που οι επίσημοι ιστορικοί της Νίκαιας Ακροπολίτης και Παχυμέρης χρησιμοποιούν αποκλειστικά τον όρο Ρωμαίοι ως ενδωνύμιο και πολλοί από τους υπόλοιπους 30 είναι υπερρητορισμοί (λ.χ. Χωνιάτης) ή αμφίβολης σημασίας αναφορές (λ.χ. η αναφορά της Κομνηνής που θα αναφερθεί παρακάτω). Το συμπέρασμα του Καπλάνη ήταν ότι ο Θεόδωρος Λάσκαρις είχε έναν «ιδιοσυγκρασιακό» Ελληνισμό τον οποίον δεν επέβαλε στους ιστορικούς του κράτους του. Αντίστοιχα, οι 350 από τις 493 αναφορές του όρου «Γραικοί» σχετίζονται με την γραμματεία που συνδέεται με την Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, ενώ άλλες 100 φορές περίπου ο όρος απαντά είτε στην αλληλογραφία με ομοεθνείς που εγκαταστάθηκαν στην Δύση είτε ως απόδοση των λόγων δυτικών «Φράγγων/Λατίνων» ή σαρκασμός της δυτικής αντίληψης από βυζαντινούς λογίους (λ.χ. ο Χωνιάτης πετάει ένα αυτοσαρκαστικό «εμείς οι [αιρετικοί] “Γραικοί”» όταν θέλει να χλευάσει την θεώρηση των «Λατίνων»).

  https://smerdaleos.wordpress.com/2014/06/21/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B7/

  ReplyDelete

 83. Θὰ μιλήσω...ἀγοραῖα. Παιδιά, συγγνώμη, ἀλλὰ τὰ κάνετε τσουρέκια μὲ τὶς ἐλίτ.Βεβαίως Γιάννη μόνο κάποιες ἐλίτ τσαμπουνάγανε τὰ περὶ Ἑλλήνων στὸ Βυζἀντιο καὶ βαθμιαῖα,πολὺ ἀργότερα διαδόθηκε τὸ Ἕλληνας,μαζὶ μὲ τοὺς Θεμιστοκλεῖς κ.λπ.,μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐθνικισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ῥωμαῖος βρὲ Γιάννη μου μὲ τὴ Μεγάλη Ἰδέα διαδόθηκε,καὶ λίαν ἀμφιβάλλω ἄν δὲν εἶχε ξεπέσει ἡ civitas τὸ 900,1000 μ.χ.Ἑδῶ ἔχουμε μεσαίωνα,δὲν εἶχε ΜΟΝΟΝ η Δύση μεσαίωνα,εἴχαμε καὶ μείς,καὶ ἄς κρατήθηκε ἡ Αὐτοκρατορία.Σύμφωνοι,ἀλλὰ ἐδῶ ψάχνουμ' ἔνα πράγμα ποὺ νἄχει τὰ καλά τοῦ ἐθνικισμοῦ,δηλαδὴ ἔνα συναίσθημα ποὺ νὰ διαπερνᾶ ὁλόκληρο τὸ κοινωνικὸ σῶμα,ποιμένων περιλαμβανομένων, χωρὶς νὰ ταὐτίζεται μὲ τὴν ἑπίσημη ἐξουσία, ἀλλὰ
  καὶ χωρίς τὰ κακὰ τοῦ έθνικισμοῦ,δηλαδὴ τὴν ψευτοιστορικὴ ἀναδρομικὴ ἐννοιολογικὴ καπηλεῖα τῆς ταὐτότητας καὶ τις οἱκονομικές ἐπιδιώξεις τὼν ἡμι-ἀντι-μοναρχικῶν ἀστῶν. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ῥόδος.Συμφωνεῖτε,γιὰ νὰ προχωρήσουμε στὸ...πήδημα;;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Μα σου εξηγώ ότι εσείς το κάνετε αυτό Κωνσταντή. Καπηλεύεστε την ξεκάθαρη προνεωτερική ρωμαϊκή εθνοτική ταυτότητα που υπήρχε και την διαχειρίζεστε για ιδεολογικούς σκοπούς, για στήριξη του νεοελληνικού κράτους, ώστε να εφευρίκετε συνέχεια των ελλήνων. Ενώ η συνέχεια κόπτεται ξεκάθαρα. Έλληνας είναι ο ειδωλολάτρης πλυθεϊστής τουλάχιστον μέχρι τον 17ο αιώνασε όλα σχεδόν τα κέιμενα και σχεδόν κανείς δεν αυτοπροσδιορίζεται ως έλληνας.

   Για να καταλάβεις τι εννοώ, Είδες καθόλου Βουλή αυτές της μέρες; Αυτό το δημοκρατικό μπάχαλο του να διακόπτει και να βρίζει συνέχεια ο ένας τον άλλον, να φωνασκούν σαν ζώα, όλο αυτό το τσίρκο, αυτό είναι ελληνικό τσίρκο χωρίς τάξη, χωρίς στόχο, χωρίς αξίες. Κια βασίζεται βέβαια στην ελληνική δημοκρατία που οι έλληνες εφηύραν. Πολυαρχία σκέτη όμως. Δε βγάζεις άκρη.

   Delete
  2. Σιγὰ μὴν στηρίξω τὸ κράτος,ἀλλὰ δὲν θὰ στηρίξω καὶ τοὺς ληστὲς τῶν ταμείων,θὰ στηρίξω τὴν ἀλήθεια.

   Delete
 84. Σας προκαλώ να μου βρείτε ένα κείμενο πριν τον 15ο αιώνα που να αναφέρει ότι κάποιος κάτοικος είναι Ρωμηός. Ή να υπάρχει εθνοτικός αυτοπροσδιορισμός Ρωμηός. Όλοι οι συγγραφείς στα κείμενά τους αυτοπροσδιορίζονται Ρωμαίοι. Τώρα εσείς τους βαφτίζετε Έλληνες και Ρωμηούς. Μάλλον έχετε δεχτεί τόνους ιδεολογικής δυτικής προπαγάνδας.

  Είναι τόσο οφθαλμοφανές ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος αυτοπροσδιορισμός και ότι είναι φραγκικό προπαγανδιστικό κατασκεύασμα. Εγώ εδώ είμαι πάντως, θα περιμένω το κείμενο.

  ReplyDelete
 85. Άντε ας βάλω και συνοδικά κείμενα της καθολικής Εκκλησίας που δεν νομίζω οι Ρωμηοί να τα γνωρίζετε. θα κλάψουν μανούλες.


  ...

  Κεφάλαια τῶν συνόδων τῶν ἐτῶν 1077, 1082 καὶ 1087 κατὰ τῶν ἀντιλή­ψεων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Ἰταλοῦ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

  2. Τοῖς εὐσεβεῖν μὲν ἐπαγγελλομένοις, τὰ τῶν ἑλλήνων δὲ δυσ­σε­βῆ δόγ­ματα τῇ ὀρθοδόξῳ καὶ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ περί τε ψυχῶν ἀν­θρω­πίνων καὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἄλλων κτισμάτων ἀναιδῶς ἢ μᾶλλον ἀ­σεβῶς ἐπεισάγουσιν, ἀνάθεμα.
  ...

  5. Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν ἑλλήνων σοφοὶ καὶ πρῶτοι τῶν αἱ­ρεσιαρ­χῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ καθολικῶν συνόδων καὶ παρὰ πάντων τῶν ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντες ὡς ἀλλό­τριοι τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν κίβδηλον καὶ ῥυ­παρὰν περιουσίαν, κρείττονες εἰσὶ κατὰ πολὺ καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ μελ­λούσῃ κρίσει τῶν εὐσεβῶν μὲν καὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δὲ κατὰ πά­θος ἀνθρώπινον ἢ ἀγνόημα πλημμελησάντων, ἀνάθεμα.

  ...

  7. Τοῖς τὰ ἑλληνικὰ διεξιοῦσι μαθήματα καὶ μὴ διὰ παίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑπομένοις καὶ ὡς ἀληθέσι πιστεύουσι, καὶ οὕτως αὐταῖς ὡς τὸ βέβαιον ἐχούσαις ἐγ­κειμένοις, ὥστε καὶ ἑτέρους ποτὲ μὲν λάθρᾳ ποτὲ δὲ φανερῶς ἐνάγειν αὐ­ταῖς καὶ διδάσκειν ἀνενδοιάστως, ἀνάθεμα.

  8. Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων μυθικῶν πλασμάτων ἀφ’ ἑαυτῶν καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς πλάσιν μεταπλάττουσι καὶ τὰς πλατωνικὰς ἰδέας ὡς ἀλη­θεῖς δεχομέ­νοις καὶ ὡς αὐθυπόστατον τὴν ὕλην παρὰ τῶν ἰδίων μορφοῦσθαι λέγουσι καὶ προφανῶς διαβάλλουσι τὸ αὐτεξούσιον τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος τὰ πάντα καὶ ὡς ποιητοῦ πᾶσιν ἀρχὴν καὶ τέλος ἐπιτιθέντος ἐξουσιαστικῶς καὶ δεσποτικῶς, ἀνά­θεμα.

  Καμία σχέση η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα δυσσεβή δόγματα των ελλήνων.

  Παιδιά παίξτε όσο θέλετε με την ιστορία, δημιουργώντας εθνικές ιδεολογίες και τα λοιπά, αλλά να γνωρίζετε ότι στο τέλος θα χάσετε. (εννοώ ότι θα καταστραφεί το ελληνικό κράτος διότ δεν έχει ούτε ιστορικές ούτε ιδεολογικές βάσεις)

  ReplyDelete
 86. Ἑγώ ὕποψιάζομαι πὼς εἴμαστε Ἕλληνες γιὰ μᾶς ὅσο οἱ Τοῦρκοι εἶναι Τοῦρκοι γιὰ τοὺς..Τούρκους.Ὅτι εἴμαστε ἕνας λαός, στὴν πραγματικότητα, ποὺ πρῶτα χωρίστηκε θρησκευτικὰ,μετὰ τὰ γεωγραφικά,μὲ σφαγές κάθε φορά,καἰ ὅτι σὲ μᾶς τοὐλάχιστον ὁ Ἕλλην εἶναι... φερετζές γιὰ τὸν γουαναμπῆ Ῥωμαῖο.Δηλαδὴ τὸν μετέχοντα στὴν ἐξουσὶα ἐπὶ τῆς περιοχῆς αὐτῆς.Ὑπάρχει ὄμως κάτι ἄλλο,ποὺ συνδέει τὸν λαὸ αὐτὸ ἀνεξαρτήτως τῆς παλατιανῆς βυζαντινομανδαρίνικης γραφειοκρατίας καὶ τοῦ γενιτσαρισμοῦ,καῖ τοῦτο θέλω νὰ βροῦμε.Ἑδῶ λοιπόν ἐγὼ θέλω διαχωρισμὸ ἀνάμεσα στὸν χριστιανισμὸ σὰν ἐπίσημη θρησκεία τοῦ Βυζαντινοῦ,Ῥωμαϊκοῦ,Γραικορωμαϊκοῦ, πέστε το ὄπως θέλετε, κράτους,καὶ τὴν ἀνθρώπινη θρησκεία ποὺ στηρίζειτὴν κοινωνία ἀνεξαρτἠτως τοῦ κράτους.

  Ἑξάλλου,τὸ apparatus τῆς ἀναγνωρισμένης ἐκκλησίας ἀνάγεται,σὲ μεγάλο βαθμό,στὴν προ-χριστιανικὴ ἐποχή,με τὴ λατρεία τοῦ ἑλληνιστικοῦ καὶ ῥωμαίου ἡγεμόνος ποὺ συνδέει μεταξύ τους (σὰν Διόνυσος,π.χ.)τὶς τοπικές λατρεῑες.Ἑγὼ θέλω νὰ βρῶ τί γίνεται ΔΙΠΛΑ στὸ μοναρχικὸ apparatus,χωρίς ἀναδρομικό παπαρρηγοπούλειο ἐθνικισμό, ποὺ κάνει τὸ ψάρι κρέας.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δε συμβιβάζεται Κωνσταντή ο ελληνικός πολυθεϊσμός με τον Χριστιανισμό. Δε ξέρεις τι γινόταν με τους ανθρώπους της υπαίθρου; Παίζανε ξύλο με τους μονχαχούς. Εκχριστιανίστηκαν πιο αργά οι pagani. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποτέ δεν ωραιοποιώ τα πράγματα. Οι έλληνες ας φτιάξουν ένα κράτος με δικούς τους ειδωλοατρικούς - σατανικούς ναούς και με θυσίες. Εμείς οι Ρωαμίοι χριστιανοί να ανασυστήσουμε το ρωμαϊκό μεγαλείο. Αυτή είναι η λύση.

   Delete
  2. Κάνεις τεράστιο λάθος.

   Delete
  3. Που κάνω λάθος; Στο ότι παίζανε ξύλο οι pagani με τους μοναχούς; Στο ότι εκχριστιανίστηκαν πιο αργά;

   Delete
  4. Θὰ-τὸ-κουβεντιάσουμε-ἴσως-κἀτω-ἀπὸ-τὴν-νεώτερη-ἀνἀρτηση

   Delete
 87. ΥΓ. Νομίζω πὼς εἶναι ὁ άρχαῖος πολυθεϊσμὸς ποὺ ἦταν μέχρι πολύ πρόσφατα ὀ συνεκτικὸς ἱστός, καὶ ὄτι δὲν σηκώνει τὶς ταμπέλες Νεο=ἕλληνας,Ῥωμαῖος καὶ δὲν ξέρω τὶ διότι οἱ ταμπέλες αὐτὲς εἶναι μονοθεϊστικές διὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ.Ὅ ἀληθινός μονοθεϊσμὸς νομίζω δέχεται τὸν πολυθεϊσμό.

  ReplyDelete
 88. Επίσης Ένοχε αυτο πού το βρήκες να το είπε ο Πορφυρογγένητος; Στο ιστολόγιο αυτό όλοι μας ομιλούμε με παραπομπές σε πηγές. Πού το βρήκες λοιπόν;

  "Ὅτε δὲ τοῦ στρατεύειν οἱ βασιλεῖς ἀπεπαύσαντο, τότε καὶ στρατηγοὺς καὶ θέματα διωρίσαντο. Καὶ εἰς τοῦτο κατέληξεν ἡ τῶν Ῥωμαίων ἀρχὴ μέχρι τῆς σήμερον. Νυνὶ δὲ στενωθείσης κατά τε ἀνατολὰς καὶ δυσμὰς τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας καὶ ἀκρωτηριασθείσης ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Ἡρακλείου τοῦ Λίβυος, οἱ ἀπ‘ ἐκείνου κρατήσαντες οὐκ ἔχοντες ὅποι καὶ ὅπως καταχρήσονται τῇ αὑτῶν ἐξουσίᾳ, εἰς μικρά τινα μέρη κατέτεμον τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν καὶ τὰ τῶν στρατιωτῶν τάγματα, μάλιστα ἑλληνίζοντες καὶ τὴν πάτριον καὶ ῥωμαϊκὴν γλῶτταν ἀποβαλόντες"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στο έργο του Περί θεμάτων, 1η σελίδα.

   http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Constantinus%20Porphyrogenitus_PG%20112-113/De%20thematibus.pdf

   Delete
 89. Κοίτα εδώ Ένοχε για να δεις ότι η Ρωμανία ήταν μία Θεοκρατία όπως και τα άλλα Θεοκρατικά καθεστώτα της εποχής του, στην Ενδιάμεση Περιοχή:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Theocracy#Byzantine_Empire

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει Θεοκρατία στην Ρωμαική Αυτοκρατορία. Ανώτατος άρχοντας είναι ο αυτοκράτορας και αυτός κουμαντάρει την Εκκλησία. Θεοκρατία έχουμε όταν οι θρησκευτικοί θεσμού αναλαμβάνουν διοικητικό - διαχειριστικό ρόλο. (π.χ. το αγαπημένο σας Ισλάμ)

   Delete
  2. Ἒνῶ ἡ ἐκκλησία ῥε Γιάννη τί ἔκανε στὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Τουρκοκρατία;;Θὰ μᾶς τρελλάνεις;;Ὁ Θεοδόσιος σοῦ λέει κάτι;;Φυσικά καὶ εἴχαμε θεοκρατία ἀφοῦ γιὰ νὰ μετάσχεις στὸν διοικητικὸ μηχανισμό ἀπαράβατος ὄρος ἦταν ἠ ἀποδοχή σου ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα.Ὑπῆρχαν ἐξαιρέσεις ἀνἀλογες τῶν ἐξαιρέσεων ποὺ ἀναγνώριζαν οἱ Ὀθωμανοί.

   Ἡ ὀρθοδοξία ὴταν σὰν τὸν Κομφουκιανισμό.

   Delete
  3. Δε ξέρω τι εννοείς. Τί έκανε η Εκκλησία; Υπάκουε τους αυτοκράτορες. Αυτό έκανε. Τι θέλεις να κάνει δηλαδή;

   Delete
  4. Νὰ μὴν ὑπακούει κανέναν,φυσικά.Ὅπως ὁ Χριστός, νομίζω,ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ βλασφημήσω.

   Delete
 90. Επειδή Ένοχε μου παραθέτεις τους εθιμοτυπικούς τίτλους του Βενετσιάνου Παλαιολόγου, δες τί έλεγε ο ίδιος ο Βατάτζης, ο Μαρμαρωμένος Βασιλεύς:
  http://vizantinaistorika.blogspot.ch/2014/11/blog-post.html

  Ενδεικτικά:

  Ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης και η ελληνική συνείδησή του,

  "Σε πολλούς μελετητές προξενεί εντύπωση η ονομασία «βασιλεύς Ρωμαίων», την οποία χρησιμοποιούσαν οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινουπόλεως και η ορολογία «Ρωμανία», την οποία συναντούμε σε πολλά έγγραφα της εποχής ως ονομασία του κράτους. Είναι γεγονός ότι η ονομασία «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» είναι μεταγενέστερη και δημιουργήθηκε το 1562 από τον Γερμανό ιστορικό Ιερώνυμο Βολφ. Σήμερα την χρησιμοποιούμε για να γινόμαστε κατανοητοί στους πολλούς. Όμως από σεβασμό προς τις ιστορικές πηγές πρέπει να εξηγούμε στους νεωτέρους ότι οι όροι Ρωμαίος και Ρωμανία αναφέρονται στη Νέα Ρώμη-Κωνσταντινούπολη και όχι στην Παλαιά Ρώμη. Άλλωστε στο βυζαντινό κράτος η παιδεία βασιζόταν στον Όμηρο και ουδέποτε εδιδάχθη το λατινικόέπος του Βιργιλίου, η Αινειάδα, που αναφέρεται στην πρεσβυτέρα Ρώμη. Η ελληνική συνείδηση ήταν διαδεδομένη μεταξύ αρχόντων και αρχομένων στο βυζαντινό κράτος ιδίως μετά τον 7ο αιώνα, αν και το κράτος ήταν πολυεθνικό και το συνδετικό στοιχείο ήταν η Ορθοδοξία. Από τα ονόματα Ρωμαίος και Ρωμανία προήλθε και ο όρος Ρωμηός, ο οποίος στην νεώτερη ιστορία μας σημαίνει υπό ευρεία έννοια κάθε Ορθόδοξο και υπό στενή έννοια τον Έλληνα.

  Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της ελληνικής συνειδήσεως των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, ιδιαιτέρως δε κατά τους τελευταίους αιώνες, καλόν είναι να μελετήσουμε ένα εκπληκτικό κείμενο ελληνορθοδόξου αξιοπρεπείας και πατριωτικής παρρησίας γραμμένο από τον Αυτοκράτορα της Νικαίας Ιωάννη Γ Δούκα Βατάτζη και απευθυνόμενο στον Πάπα Γρηγόριο Θ . Όπως γνωρίζουμε μετά την Δ Σταυροφορία και την επιβολή της Λατινοκρατίας στον χώρο του Ελληνισμού (1204) η αυτοκρατορία της Νικαίας με έδρα τη Νίκαια της Μικράς Ασίας υπήρξε ένα από τα ελεύθερα ελληνικά κράτη απ’ όπου προήλθε και η εκδίωξη των Φράγκων από την Κωνσταντινούπολη το 1261. Ο Ιωάννης Βατάτζης βασίλευσε από το 1222 έως το 1254 διαδεχόμενος τον πεθερό του Θεόδωρο Λάσκαρι, τον ποιητή του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Ο Ιωάννης Βατάτζης γεννήθηκε το 1193 στο Διδυμότειχο της Θράκης και σήμερα τιμάται από την Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ως τοπικός Άγιος (4 Νοεμβρίου, ημέρα του θανάτου του το 1254). Λόγω της βαθυτάτης πίστεώς του και της φιλανθρώπου και ελεήμονος πολιτείας του κατετάγη μετά την κοίμησή του στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και ονομάσθηκε Άγιος Ιωάννης Βατάτζης ο Ελεήμων. Ως Αυτοκράτωρ της Νικαίας ο Ιωάννης Βατάτζης εργάσθηκε για την ανακατάληψη των ελληνικών εδαφών και πολέμησε κατά των Φράγκων Σταυροφόρων και κατά των Τούρκων του Ικονίου. Καλλιέργησε την μελέτη των ελληνικών γραμμάτων, είχε δε και ο ίδιος στερεά κλασσική παιδεία και ελληνική συνείδηση.

  Το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο διαφωτίζει την ελληνική και ορθόδοξη συνείδηση των «Ρωμαίων βασιλέων», διασώζει ο αείμνηστος καθηγητής της Ιστορίας Απόστολος Βακαλόπουλος (1) και έχει τίτλο «Του αοιδίμου βασιλέως κυρού Ιωάννου του Δούκα προς τον τε (γράφε ίσως τον τότε) Πάπαν Γρηγόριον». Ο Βακαλόπουλος γράφει στον Πρόλογό του: «Η παρατιθέμενη επιστολή του Ιωάννου Γ. Βατάτζη (1222-1254) προς τον πάπα Γρηγόριο Θ (1227-1241) είναι πολύ χαρακτηριστική για τις ιδέες που επικρατούν στους βασιλείς της Νίκαιας μετά το 1204. Έντονη είναι η ελληνολατρία και η εθνική ελληνική συνείδησή τους, που βαθμιαία ταυτίζεται με την Ορθοδοξία. …. Εδώ παρατηρούμε καθαρά πως γεννιούνται και δρουν οι πολιτικές εκείνες αντιλήψεις, που αποβλέπουν στην απελευθέρωση των σκλαβωμένων ελληνικών χωρών, και οι οποίες προσαρμοσμένες επιζούν επί Τουρκοκρατίας μέσα σε νέες συνθήκες. Και τελικά πως διαμορφώνουν το περιεχόμενο της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας».

  ReplyDelete
 91. Συνεχίζοντας το άρθρο:

  " Το κείμενο ξεκινά με την έκπληξη του Βατάτζη πως τόλμησε ο Πάπας να του ζητήσει να παύσει να διεκδικεί την Κωνσταντινούπολη από τον Φράγκο ηγεμόνα , ο οποίος την κατέχει από το 1204. Γράφει με ελληνική αξιοπρέπεια και διπλωματική ειρωνεία ο Βατάτζης, αφού προσδιορίσει στη αρχή ποιός είναι ο γράφων: «Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Δούκας τω αγιωτάτω πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης Γρηγορίω σωτηρίας και ευχών αίτησιν». Αποδίδουμε στην νεοελληνική ορισμένα από τα κυριώτερα σημεία της επιστολής: «Εγώ ως βασιλεύς θεωρώ άτοπα τα όσα μου γράφεις και δεν ήθελα να πιστεύσω ότι είναι δικό σου το γράμμα, αλλά αποτέλεσμα της απελπισίας κάποιου που βρίσκεται κοντά σου, και ο οποίος έχει την ψυχή του γεμάτη κακότητα και αυθάδεια. Η αγιότητά σου κοσμείται από φρόνηση και διαφέρει από τους πολλούς ως προς την σωστή κρίση. Γι’ αυτό δυσκολεύθηκα πολύ να πιστεύσω ότι είναι δικό σου το γράμμα αν και έχει σταλεί προς εμέ.» Αξίζει να θαυμάσουμε την έλλειψη δουλικότητος του Βατάτζη προς τον Πάπα αν και την εποχή εκείνη οι Έλληνες της Νικαίας ήσαν οι αδύναμοι και ο Πάπας ήταν η υπερδύναμη τηρουμένων των αναλογιών.

  Και συνεχίζει ο Ιωάννης Βατάτζης διατρανώνοντας την εθνική συνείδησή του: «Γράφεις στο γράμμα σου ότι στο δικό μας γένος των Ελλήνων η σοφία βασιλεύει…… Ότι, λοιπόν, από το δικό μας γένος άνθησε η σοφία και τα αγαθά της και διεδόθησαν στους άλλους λαούς, αυτό είναι αληθινό. Αλλά πως συμβαίνει να αγνοείς, η αν δεν το αγνοείς πως και το απεσιώπησες, ότι μαζί με την βασιλεύουσα Πόλη και η βασιλεία σε αυτόν τον κόσμο κληροδοτήθηκε στο δικό μας γένος από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος εδέχθη την κλήση από τον Χριστό και κυβέρνησε με σεμνότητα και τιμιότητα; Υπάρχει μήπως κανείς που αγνοεί ότι η κληρονομιά της δικής του διαδοχής (σ.σ. του Μ. Κωνσταντίνου) πέρασε στο δικό μας γένος και εμείς είμαστε οι κληρονόμοι και διάδοχοί του; Απαιτείς να μην αγνοούμε τα προνόμιά σου. Και εμείς έχουμε την αντίστοιχη απαίτηση να δεις και να αναγνωρίσεις το δίκαιό μας όσον αφορά την εξουσία μας στο κράτος της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο αρχίζει από των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου και … έζησε επί χίλια χρόνια ώστε έφθασε μέχρι και την δική μας βασιλεία. Οι γενάρχες της βασιλείας μου, από τις οικογένειες των Δουκών και των Κομνηνών, για να μην αναφέρω τους άλλους, κατάγονται από ελληνικά γένη. Αυτοί λοιπόν οι ομοεθνείς μου επί πολλούς αιώνες κατείχαν την εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτούς η Εκκλησία της Ρώμης και οι προϊστάμενοί της τους αποκαλούσαν Αυτοκράτορες Ρωμαίων… Διαβεβαιούμε δε την αγιότητά σου και όλους τους Χριστιανούς ότι ουδέποτε θα παύσουμε να αγωνιζόμαστε και να πολεμούμε κατά των κατακτητών της Κωνσταντινουπόλεως. Θα ασεβούσαμε και προς τους νόμους της φύσεως και προς τους θεσμούς της πατρίδος και προς τους τάφους των πατέρων μας και προς τους ιερούς ναούς του Θεού, εάν δεν αγωνιζόμασταν γι’ αυτά με όλη μας την δύναμη… Έχουμε μαζί μας τον δίκαιο Θεό, ο οποίος βοηθεί τους αδικουμένους και αντιτάσσεται στους αδικούντας…».

  Ένας «βασιλεύς Ρωμαίων», ο Ιωάννης Βατάτζης μας άφησε ένα εξαιρετικό γραπτό μνημείο ελληνορθόδοξης αυτοσυνειδησίας. Τέτοια κείμενα αξίζει να διδάσκουμε στους νέους μας. Ας έχουμε την ευλογία του ευλαβούς Χριστιανού και πατριώτο Αγίου Ιωάννου Γ Δούκα Βατάτζη.
  Κωνσταντίνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων
  Σημειώσεις:

  (1) Απ. Βακαλοπούλου, Πηγές Ιστορίας του (2)Νέου Ελληνισμού, Α´ τόμος, Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 50-53.
  Το Συναξάρι του Βατάτζη ως Αγίου έχει συγγράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον δίτομο Συναξαριστή του. Ο ίδιος συνέθεσε και την Ακολουθία του Αγίου Ιωάννου Βατάτζη. Στο Διδυμότειχο υπάρχει καινούργιος Ιερός Ναός στο όνομα του Αγίου Αυτοκράτορος και η Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου οργανώνει κάθε χρόνο τα «Βατάτζεια» με επίκεντρο την εορτή του Αγίου στις 4 Νοεμβρίου."

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων....


   Για γέλια είστε... Ευχαριστώ που επιβεβαιώνεις τον ισχυρισμό μου ότι όλοι αναφέρονται ως Ρωμαίοι και ως βασιλείς των Ρωμαίων.

   Delete
  2. Επαναλαμβάνω μην είσαι τρανσέξουαλ Ρωμαίος. Να είσαι στρέιτ Ρωμαίος ή να είσαι Ρωμηός. Για την ώρα είσαι ένας wannabe Roman, που μιλά ελληνικά. Μιλάς Λατινικά; Τί Ρωμαίος είσαι τότε; Διάβασε όλο το άρθρο που παρέθεσα, ειδάλλως άσε το τρολλάρισμα.

   Delete
 92. Γενικά εάν κάποιος επιθυμεί να μάθει περί Ρωμανίας, δεν είναι τα κατάλληλα ιστολόγια τα πολλά αυθαίρετα, αλλά το Βυζαντινών Ιστορικά, όπου βρίσκει κάποιος πάμπολλες πηγές, μελέτες και ακαδημαϊκές διατριβές.

  vizantinonistorika.blogspot.com

  ReplyDelete
 93. Πάντως η διαμάχη του εδώ ιστολογίου θα έχει μεγάλη αξία στον ιστορικό του μέλλοντος. Από την μία ένας 20χρονος Ρωμηός, που είδε την Αλήθεια αφού πέρασε από τον Λευκό Εθνικοσοσιαλιστικό Φυλετισμό και από την άλλη ένας Δυτικός Ελληνόφωνος Ευρωπαίος. Ο Ένοχος χρίζει βαθύτερης μελέτης, το πώς δηλαδή Δυτικοποιήθηκε τόσο ο ελλαδίτης, σβήνοντας πίσω του την Ρωμανία, νομίζοντας ότι είτε είναι απευθείας, ιθύς απόγονος του Περικλέος είτε ότι τον ξέχασε κάποια Οκταβιανή στρατιά στην Επαρχία της Ελλάδος, όπως κάνει ο Ένοχος, που μοιάζει να θέλει ψυχικώς να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Βατικανική Εσπερία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δυτικοί νεοελληνίκσοι είστε εσείς, που με πολλή άνεση και αμορφωσιά αποδέχεστε τον δυτικό προσδιορισμό σας ως έλληνες (δηλαδή ειδωλολάτρες) και γραικοί. Εγώ που είμαι της ρωμίκής παράδοσης κρατώ την υγιή στάση, δηλαή τη στάση του Νικηφόρτου Φωκά όταν ο δυτικός αντιπρόσωπος τον αποκάλεσαι βασιλιά των γραικών και μετά τον επέπληξαν για το μίασμά του.

   Delete
  2. Εγώ είμαι Ρωμηός. Ούτε Ρωμαίος ούτε Γραικός. Έλλην Ρωμηός.

   Delete
  3. *Νικηφόρος φίλε Ρωμαίε, όχι Νικη-φόρτος...

   Delete
  4. Σιγὰ μὴν δεχτοῦμε τὸ δίλημμα Σκὐλλα ἤ Χἀρυβδη.
   Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ εἴμαστε.

   Delete
 94. Μωρέ παιδιά καημένα Ιωάννη και Έλληνα ποιά είναι η διαφορά σας; Γιατί οι πηγές που παραπέμπετε και οι δύο ομονούν απολύτως (εκτός από τα κοντόφθαλμα συμπεράσματα του Χολέβα, που είναι αντίθετα με τα κείμενα που παραθέτει) στο ότι:
  "η εθνοτικότητα (δηλαδή η αντίληψη περί καταγωγής), αν και εμφανίζεται σποραδικά στις πηγές, στην πραγματικότητα ΔΕΝ ήταν ουσιώδες συστατικό της Ρωμαϊκής ταυτότητας. Το Ρωμαϊκό έθνος ήταν πολιτικο–πολιτισμικό έθνος και όχι εθνοτικό. Η ρωμαϊκή ταυτότητα βασιζόταν στην κοινή γλώσσα, τον κοινό πολιτισμό, την κοινή θρησκεία, τα κοινά ήθη και τους κοινούς νόμους" (Καλδέλης)
  Αυτό που σας λένε οι πηγές που επικαλείσθε είναι ότι τον όρο έθνος τον διακρίνουν
  1. σε εθνοτικό έθνος, που σημαίνει κοινή καταγωγή
  2. σε πολιτικο-πολιτισμικό έθνος που σημαίνει, κοινή γλώσσα, κοινό πολιτισμό, κοινή θρησκεία, κοινά ήθη (και έθιμα) και κοινούς νόμους
  Δηλαδή οι πηγές που επικαλείσθε σας λένε ότι οι Ρωμαίοι αντιλαμβάνονται την συλλογικότητά τους με την δεύτερη εκδοχή του όρου έθνος, δηλαδή ως πολιτισμού, που είναι και η ορθότερη (εκ του ελληνικού έθους= συνήθεια=ήθη και έθιμα=πολιτισμός)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η διαφορά μας είναι ότι διαστρέφουν τη ρωμαϊκή ιστορική εθνοτικότητα σε ελληνική και έχουν διαστρέψει όλες τις πηγές για να δημιουργήσουν μια φανταστική συνέχεια που φτάνει ως το σήμερα, εκμεταλλευόμενοι όλη τη ρωμαϊκή ιστορία από την εποχή του Αύγουστου, ώστε να καλύψουν την ανυπαρξία 20 και πλέον αιώνων.

   Delete
  2. Εφόσον ο 'Ελληνας προχώρησε πέρα από το νασιοναλισμό και δέχτηκε τη Ρωμηοσύνη, που είναι πολιτισμικό μέγεθος και εσύ αποδέχεσαι τον ορισμό του Καλδέλη περί πολιτικο-πολιτισμικού έθνους των Ρωμαίων στην ουσία αναφέρεστε και οι δύο στο ίδιο πολιτισμικό έθνος. Άλλωστε οι όροι Ρωμαίοι και Ρωμηοί διαφέρουν (αν διαφέρουν) κατά το ότι το αι γίνετε η. Αν η διαφορά σας είναι αυτή τότε χρησιμοποιήστε τον όρο του Άραβα Ibn Abd Rabbih (10ος αιώνας) Al-Rūm.

   Delete
  3. Φίλε Ρωμηέ, η ταυτότητα η φυλετική στην Ρωμανία ήτο καθαρά ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ. Συνεπώς οιαδήποτε σχέση με Ρωμαίους των Οκταβιανών χρόνων και με Ρωμαιόφωνους βαρβάρους είναι τελείως εσφαλμένη. Στην Ανατολή, από τα Ελληνιστικά χρόνια μέχρι και την Δυτικοποίηση, η οποία όμως ευτυχώς δεν άφησε στίγμα μεγάλο, η έννοια της φυλής είναι θρησκευτική. Η κοινή καταγωγή εμμέσως υποδηλώνεται λόγω κοινής θρησκευτικής παραδόσεως. Συνεπώς να γιατί ομιλούμε περί Γένους των Ρωμηών. Οι Αρχαίοι Ρωμαίοι δεν είχαν πουθενά αυτή την έννοια της θρησκευτικής κοινότητος του Γένους, παρά μόνον το αρχικό φατριαρχικό σύστημα της πολεως-κράτους από το Αιγαίο και ύστερα του πολίτου του Ρωμαίου Αυτοκράτορος. Δηλαδή είχαν πολιτική ταυτότητα και όχι θρησκευτικοί όπως οι Ρωμηοί. Αντιθέτως οι εξαλλκηνισμένοι Ανατολίτες είχαν την έννοια της φυλς ως θρησκευτική όπως οι Ρωμηοί, Συνεπώς η Ρωμανία ανήκει στην Ανατολή(Ε.Π.) μαζί με τα Ελληνιστικά βασίλεια και τις εκεί κουλτούρες-θρησκείες και όχι στην Οκταβιανή ή Παπική Δύση.

   Delete
  4. 'Ελληνά μου, η ταυτότητα των Ρωμαίων κατά το πλείστον ήταν θρησκευτική άρα πολιτισμική αλλά όχι απολύτως. Και η γλώσσα (ελληνική) και οι συνήθειες και οι νόμοι (το Ρωμαϊκό Δίκαιο) μετρούσαν. Π.χ οι Βούλγαροι είναι Ορθόδοξοι αλλά όχι Ρωμηοί. Αυτό έγινε στην Οθωμανία όταν ο Σουλτάνος έθεσε όλους τους Ορθοδόξους (ανεξαρτήτως φυλής ή γλώσσας) υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριάρχου. (Δες Δ. Κιτσίκη ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ και Στήβεν Ράνσιμαν Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ). Και από εκεί άρχισε η Δύση με τη Βαυαροκρατία να ξηλώνει το πουλόβερ, μέχρι που διέλυσε και εξακολουθεί να διαλύει τον πολιτικό οργανισμό της ενδιάμεσης περιοχής. Απέκοψε δηλαδή το Βασίλειο της Γραικίας, τους Ορθοδόξους της Γραικίας (Grecia) από τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
   Επίσης άλλο η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που κατελύθη το 476(ή το 480) μΧ και άλλο η Δύση, που άρχισε να σχηματοποιείται από τον Καρλομάγνο και μετά. Πριν το πρώτο σχίσμα επί Φωτίου δεν υπήρχε αυτό που σήμερα ορίζουμε ως Δύση. Θυμήσου αυτά που γράφεις για τον Πλήθωνα. Ο πάπας ήταν κατά το πλείστον σύμμαχος του Αυτοκράτορα της Πόλης. Δηλαδή η Οκταβιανή Ρώμη είναι πρόγονος της Ρωμανίας και έχουν απόλυτη σχέση και αδιατάραχη πολιτική συνέχεια. Ρώμη-Ρωμανία-Οθωμανία. Αυτή είναι η ακολουθία. Η δύση είναι που δεν χωρά στην εξίσωση. Η Δύση(Φράγκοι) απεκόπη αυθαιρέτως από την ακολουθία. Μην χαρίζεις τη Ρώμη στους σφετεριστές. Θυμήσου τι έχεις γράψει για την Σικελία και τη Νότιο Ιταλία.
   Είσαι πολύ κοντά με τον Ιωάννη, γρήγορα θα το καταλάβετε και οι δύο. Αρκεί να ηρεμήσετε πράγμα που λόγω ηλικίας θα πάρει λίγο χρόνο. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ το λέει καθαρά και ο Καθηγητής. Στην επόμενη ανάρτησή του γράφει "Ῥωμαῖε-Ῥωμηέ, κατήντησες......." και "Ξύπνα Ῥωμαῖε-Ῥωμηέ!....." που σημαίνει ότι αυτοί οι δύο όροι είναι ταυτόσημοι.
   Με την ευκαιρία κάποτε ζήτησες πληροφορίες για τον Πρεβελάκη. Βρήκα αυτό
   https://www.youtube.com/watch?v=0wgtfU08pWs
   Δες το και πες μου το γνώμη σου. Χαίρε

   Delete
  5. This comment has been removed by the author.

   Delete
 95. διόρθωση ομονοούν

  ReplyDelete