Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 2, 2017

349 - Ὁ Ἀλέξανδρος, θεμελιωτὴς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτεύματος

Περσικὴ εἰκονογράφηση τοῦ 1528: Ὁ Ἀλέξανδρος συναντᾷ τὴν βασίλισσα Νουσαμπᾶ καὶ περιεργάζεται τὴν Ἀλεξάνδρου Βίβλο στὰ περσικά, τὸ Ἐσκαντέρναμε


349 - Ὁ Ἀλέξανδρος, θεμελιωτὴς τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτεύματος
(Ἀφιερώνεται στὸν υἱό μου, τὸν Ἄγιδα Δ΄, κομμουνιστὴ βασιλέα τῆς Σπάρτης καὶ στὴν Περσίδα συζυγό του Σεχραζάτ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΩΠΙΔΟΣ ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ

Ὁ ἐθνικισμὸς ἁρμόζει σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς ἐκτὸς τοῦ ἑλληνικοῦ, ὀμφαλοῦ τῆς γῆς. Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια ἐπεβλήθη στὴν παγκοσμία ἱστορία μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἀλεξάνδρου.

Ἡ ἐντολὴ τοῦ Οὐρανοῦ στὸν αὐτοκράτορα ποὺ δύναται νὰ τοῦ ἀφαιρεθῆ ὑπὲρ ἄλλου ἡγεμόνος, ἐνεφανίσθη στὴν ἀνάληψη τοῦ περσικοῦ θρόνου ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο. Ἤδη, ἀπὸ τὸ 333, τὴν ἑπομένη τῆς μάχης τῆς Ἰσσοῦ ἐφάνη καθαρὰ ὅτι ὁ Δαρεῖος Γ΄ εἶχε χάσει τὴν ἐντολὴ τοῦ οὐρανοῦ. Στὴν Ἰσσό, ἀπὸ τὸν στρατό του ἐφονεύθησαν ὑπὲρ τῶν 100.000 Περσῶν πεζῶν καὶ 10.000 ἱππέων ἐνῷ οἱ ἀπώλειες τῶν Μακεδόνων ἦσαν μόλις 100 πεζοὶ καὶ 150 ἱππεῖς! Ἀνάμεσα στοὺς αἰχμαλώτους ἦταν  ἡ μητέρα τοῦ Δαρείου, ἡ κυρία συζυγός του, ὁ υἱός του, τρεῖς κόρες του.

Ὁ Ἀλέξανδρος συνειδητοποίησε ὅτι ἡ ἐντολὴ τοῦ Οὐρανοῦ εἶχε τὸ 333 περάσει στὸν ἑαυτό του, διὰ τοῦτο ἀπήντησε στὶς προτάσεις ἀνακωχῆς τοῦ Δαρείου λέγοντας ὅτι κατέχει τὴν χώρα κατόπιν ἐντολῆς τῶν θεῶν, ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ Οὐρανὸς ἐγκατέλειψε τὸν Δαρεῖο, ὁ ὁποῖος ἔχασε κάθε νομιμότητα ἐπειδὴ παρεβίασε τὴν αὐτοκρατορικὴ τάξη. Τοῦ διαμηνύει: "Ἐδολοφόνησες τὸν Ἄρση [βασιλέα, 338-336] καὶ ἄρπαξες τὴν ἀρχὴ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν δικαιοσύνη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν νόμο τῶν Περσῶν καὶ δὲν ἐφέρθης σωστὰ στοὺς Πέρσες. Θὰ πάρω μέτρα ἐναντίον σου ὡς ἄδικος ποὺ εἶσαι". Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Ἀλέξανδρος κατήγγειλε τὸν Δαρεῖο ὡς σφετεριστῆ τοῦ θρόνου καὶ παρουσίασε τὸν ἑαυτό του ὡς  τὸν νόμιμο διάδοχο τοῦ θρόνου τῶν Ἀχαιμενιδῶν.

Ἀπὸ τὸν Εὐριπίδη, ἐκφραστῆ τῆς παρακμῆς τῆς πόλεως-κράτους, ἐγκλωβισμένος στὸν ἐπαρχιακὸ φυλετισμό, μέχρι τὸν Ἀλέξανδρο ἕναν αἰῶνα ἀργότερα, ἐκφραστὴ τῆς οἰκουμενικότητος, ὁ ἑλληνισμὸς ἔκαμε ἕνα ποιοτικὸ ἅλμα, συνθέτοντας τὴν αὐτοκρατορία μὲ τὴν πόλη-κράτος καὶ ἀγκαλιάζοντας τὴν οἰκουμένη ἐπὶ δύο χιλιετίες ὥσπου νὰ συρρικνωθῆ καὶ πάλι στὸν ἐπαρχιωτισμό, μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Τὸν «ὄρκο τῆς Ὤπιδος», οἱ ἱστορικοὶ μᾶς τὸν περιέγραψαν μέσα στὴν ἀτμόσφαιρα ἀδελφοσύνης τῶν δύο λαῶν τῶν Περσῶν καὶ τῶν Μακεδόνων ποὺ εἶχε δημιουργήσει ὁ Ἀλέξανδρος ὅπως καὶ ὁ Βενιζέλος μετὰ τὸ 1930 μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ ποὺ τότε ὅπως καὶ τώρα εὕρισκε ἀντιμετώπους τοὺς συρρικνωτὲς τοῦ οἰκουμενικοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος, τοὺς γεμάτο μίσους κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ, Πέρση τότε, Τούρκου σήμερα. Τὸν συσχετισμὸ μεταξὺ τῶν δύο καταστάσεων, μεταξὺ τοῦ ἑλληνοπερσισμοῦ τοῦ Δ΄ αἰῶνος π.Χ. καὶ τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ τοῦ Κ΄ αἰῶνος μ.Χ., τὸν ἐξέφρασαν θαυμάσια οἱ δραγουμικοὶ μὲ τὸ περίφημο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Δραγούμη, Ὄσοι ζωντανοί, τοῦ 1911, ὅπου ὁ Ἀθανάσιος Σουλιώτης ἀναφωνεῖ πρὸς τὸν Ἴωνα Δραγούμη : «Ὁ βασιλιᾶς Ἀλέξαντρος ποῦ εἶναι; Αὐτὸς ἤτανε σωστὸς βασιλιὰς τῆς Ἀνατολῆς πού, ἀφοῦ ἐξευτέλισε τοὺς Ἕλληνες, πῆρε τὴν κόρη τοῦ Δαρείου γυναῖκα καὶ κατάχτησε τὴν Ἀνατολή».

Τὶ εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος στὴν περίφημη ὁμιλία του στὸ συμπόσιο τῆς Ὤπιδος, οὐδεὶς γνωρίζει ἐπακριβῶς. Διότι πρῶτον δὲν ἔχει διασωθῆ κανένα πρωτότυπο στὴν ἑλληνικὴ κείμενο καὶ δεύτερον τὸ κείμενο ποὺ ὑπάρχει, τοῦ 340 μ.Χ. εἶναι μεταφρασμένο στὴν λατινική, καὶ συμπεριλαμβάνεται στὸ ἔργο ἑνὸς Ψευδοκαλλισθένους, μεταφρασμένον στὰ λατινικά, σὲ τρεῖς παραλλαγές τοῦ ΙΑ΄, ΙΕ΄ καὶ ΙΣΤ΄ αίῶνος. Ὁ Ψευδοκαλλισθένης συνέγραψε μία λαϊκὴ μυθιστορία γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου, δημιούργημα φανταστικῶν ἱστοριῶν ποὺ άνεπτύχθησαν στοὺς χρόνους τῶν Διαδόχων καὶ εἶχαν ὡς πηγὴ τὸ ἔργο τοῦ πραγματικοῦ Καλλισθένους. Ὁ πραγματικὸς Καλλισθένης ἦτο μαθητὴς καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Ἀριστοτέλους ἀλλὰ μᾶλλον ἐθανατώθη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο τὸ 327 π.Χ., δηλαδὴ 3 χρόνια πρὸ  τοῦ συμποσίου τῆς Ὤπιδος.

Οἱ παλαίμαχοι Μακεδόνες στὴν Ὤπη, κάπου 11.500 ἄνδρες,  δὲν ἐδέχοντο νὰ ἀποχωρήσουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Μακεδονία, ὅπως τοὺς τὸ ἐπρόσταζε ὁ Ἀλέξανδρος καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ 30.000 Πέρσες πολεμιστές· καὶ ὁ μακεδονικὸς στρατὸς ἐστασίασε. Ἀλλὰ ὁ Ἀλέξανδρος εἶχε τὴν ἐντολὴ τοῦ Οὐρανοῦ, ἐστύλωσε τὰ πόδια του, διέταξε τὴν σύλληψη 13 ἀρχηγῶν τῆς ἐξεγέρσεως. Ἀντιμετώπισε τὴν στάση μὲ γυμνὸ στῆθος καὶ οἱ Μακεδόνες ἔρριξαν τὰ ὅπλα τους καὶ ἔπεσαν κλαίγοντας στὰ γόνατά τους, ζητῶντας συγγνώμην ἀπὸ τὸν ἀρχηγό. Τότε ὁ Ἀλέξανδρος ἐκάλεσε Μακεδόνες καὶ Πέρσες πολεμιστὲς σὲ  ἕνα τεράστιο συμπόσιο ἐπάνω στὸ γρασίδι, στὶς 29 Μαΐου 324. Αὐτὸς ἐκάθησε στὴν μέση περιστοιχιζόμενος ἀπὸ 9.000 ἄνδρες στρατιωτικούς. Ἕλληνες ἱερεῖς καὶ Πέρσες ζωροάστρες ἱερεῖς ἐπέβλεπαν τὶς θυσίες τῶν ζώων. Ὁ Ἀλέξανδρος ἐπροσευχήθη στὸν θεὸ Ἄμμωνα τῆς Αἰγύπτου, τοῦ ναοῦ-μαντείου τῆς αἰγυπτιακῆς ὀάσεως τοῦ Σιβάχ, οἱ ἱερεῖς τοῦ ὁποίου τὸν εἶχαν ἀναγνωρίσει ἀνώτατο μύστη καὶ υἱὸ τοῦ θεοῦ Ἄμμωνος. Καὶ τότε ἐσηκώθη ἐν μέσῳ τῶν 9.000 Ἑλληνοπερσῶν τῶν διαφόρων φυλῶν καὶ ἐπραγματοποίησε αὐτὸ ποὺ κάθε αὐτοκράτωρ, ἐπὶ δύο χιλιετίες ἐπανέλαβε γιὰ νὰ ἐμφυσήσῃ τὸ πνεῦμα τῆς λαοκρατικῆς μοναρχίας στὸ οἰκοδόμημα τῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας.

Αὐτὴν τὴν πράξη τὴν ὑπενθύμισε ὁ Ζαγανός, Ἕλλην στρατηγὸς τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ, τὸ 1453, καὶ κατόπιν πρωθυπουργός του, πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Προσεφώνησε τὸν Πορθητή, νεαρὸ αὐτοκράτορα 21 ἐτῶν, ὡς νέο Μεγαλέξανδρο. Ἀνεφέρθη στὶς προφητεῖες ποὺ προέβλεπαν τὴν πτώση τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγων καὶ ἐξύμνησε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο ποὺ εἶχε πρὶν ἀπὸ τὸν Μωάμεθ, διοικήσει τὴν Οἰκουμένη. Κατόπιν αὐτοῦ, ὁ Πορθητὴς παρεμέρισε τοὺς Τούρκους ἀριστοκράτες ποὺ ἐναντιώνοντο στὴν ἅλωση καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῶν Ἑλλήνων γενιτσάρων τοῦ στρατοῦ του κατέκτησε τὴν Πόλη καὶ ἀνηγορεύθη αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων, συνεχιστὴς τῶν Παλαιολόγων, στὶς 29 Μαΐου 1453, τὴν ἴδια ἡμέρα τοῦ συμποσίου τῆς Ὥπιδος.

Ἡ σημασία ποὺ ἐδόθη στὸν ὄρκο τῆς Ὥπιδος γιὰ τὴν διαχρονικότητα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς πολλὲς πρωτοβουλίες, ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, γιὰ τὴν διάδοση τοῦ κειμένου τοῦ Ψευδοκαλλισθένους, μεταφρασμένο στὴν νεοελληνικὴ ἀπὸ τὰ λατινικά, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι, τοῦ Ὁμίλου γιὰ τὴν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας, ποὺ ἀπεφάσισε νὰ ἐγγράψη στὴν πόλη τῆς Καβάλας, ἐπὶ λευκοῦ μαρμάρου τῆς Θάσου, τὸ κείμενο τοῦ ἀλεξανδρινοῦ αὐτοῦ αὐτοκρατορικοῦ ὄρκου τοῦ ὁποίου ὅμως μόνον τὴν οὐσία γνωρίζουμε. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος παρέστη τὸ 2002, στὴν Καβάλα στὰ ἀποκαλυπτήρια τοῦ μνημείου αὐτοῦ ποὺ ἔφερε τὸν ὄρκο.

Ἰδοὺ τὸ κείμενο, ἔτσι ὅπως διαδίδεται σήμερα σὲ μία εὐτελῆ δημοτικὴ μετάφραση ἀπὸ τὴν λατινική (φυσικὰ καὶ ὁ Ἀλέξανδρος δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἐχρησιμοποίησε τὴν λέξη «ῥάτσα»!): «Σᾶς εὐχαριστῶ τώρα ποὺ τελείωνουν οἱ πόλεμοι νὰ εὐτυχήσετε μὲ τὴν εἰρήνη. Ὅλοι οἱ θνητοὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ ζήσουν ὡς ἕνας λαός, μονιασμένοι γιὰ τὴν κοινὴ προκοπή. Νὰ θεωρεῖτε τὴν οἰκουμένη πατρίδα σας, μὲ κοινοὺς νόμους, ὅπου θὰ κυβερνοῦν οἱ ἄριστοι, ἀνεξαρτήτως φυλῆς. Δὲν χωρίζω τοὺς ἀνθρώπους ὅπως κάνουν οἱ στενοκέφαλοι, σὲ Ἕλληνες καὶ Βαρβάρους. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγὴ τῶν πολιτῶν, οὔτε ἡ ῥάτσα [φυλή] ποὺ ἐγεννήθησαν. Τοὺς καταμερίζω μὲ ἕνα μόνον κριτήριο, τὴν ἀρετή. Δι’ ἐμέ κάθε καλὸς ξένος εἶναι Ἕλλην καὶ κάθε κακὸς Ἕλλην εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν Βάρβαρο. Ἐὰν ποτὲ σᾶς παρουσιασθοῦν δυσκολίες δὲν θὰ καταφύγετε ποτὲ στὴν βία ἀλλὰ θὰ τὶς λύσετε εἰρηνικά. Εἰς τὴν ἀνάγκη θὰ σταθῶ  ἐγὼ διαιτητής σας. Τὸν Θεὸ δὲν πρέπει νὰ τὸν νομίζετε ὡς αὐταρχικὸ κυβερνήτη, ἀλλὰ ὡς κοινὸ πατέρα ὅλων, ὥστε ἡ διαγωγή σας νὰ ὁμοιάζη μὲ τὴν ζωή, τὴν ὁποία κάμνουν οἱ ἀδελφοὶ εἰς τὴν οἰκογένεια. Ἀπὸ μέρους μου, θεωρῶ ὅλους ἴσους, λευκοὺς ἤ μελαμψούς, καὶ θὰ ἤθελα νὰ μὴν εἶσθε μόνον ὑπήκοοι τῆς κοινοπολιτείας μου, ἀλλὰ μέτοχοι, συνέταιροι. Ὅσο περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μου, θὰ προσπαθήσω νὰ συντελεσθοῦν αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὑπόσχομαι. Τὸν ὄρκο τὸν ὁποῖον ἐδώσαμε μὲ τὴν σημερινὴ σπονδὴ ἀπόψε, κρατῆστε τον ὡς σύμβολο ἀγάπης».

Ἡ οἰκουμενικὴ αὐτοκρατορία ἐξ’ ἀρχῆς ἐχρειάσθη πολύπλοκο τυπικό. Ὁ Ἀλέξανδρος ἀνεβαίνοντας στὸν θρόνο τῶν Ἀχαιμενιδῶν συνέχισε τὸ περσικὸ τυπικὸ τῆς λαμπρῆς αὐτοκρατορικῆς ἐνδυμασίας, τοῦ χαρεμίου-γυναικονίτου τῶν 365 γυναικῶν, διοικουμένου ἀπὸ εὐνούχους, καὶ ἐπιβάλλοντας τὴν προσκύνηση (ὅπως τὸ ἀραβικὸ σαλαμαλέκ ἤ τὸ κινεζικὸ καοτάο) στὰ πόδια τοῦ αὐτοκράτορος, ἐνῷ ἐχρησιμοποίει τὴν σφραγῖδα τοῦ Δαρείου γιὰ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἔστελνε στὸ ἀσιατικὸ ἔδαφος. Ὁ αὐτοκρατορικός του τίτλος ἦταν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος, χωρὶς νὰ ὁρίζεται γεωγραφικὰ ὁ χῶρος τοῦ βασιλείου του, ἐφ΄ὅσον ἦτο βασιλεὺς τῆς Οἰκουμένης.

Στὶς ἑλληνικὲς πόλεις-κράτη τῆς Ἀσίας ὅπως καὶ τῆς Εὐρώπης, ὁ Ἀλέξανδρος ἐπαρουσιάσθη ὡς προστάτης τοῦ συστήματος τῆς πόλεως-κράτους, πραγματοποιῶντας ἔτσι τὴν σύνθεση τῆς συγκεντρωτικῆς οἰκουμενικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τῆς ἀποκεντρωτικῆς πόλεως-κράτους.

Ἀλλὰ ἡ συνείδηση ποὺ ἔχει ὅτι διεδέχθη τὸν αὐτοκράτορα τῆς Οἰκουμένης, τὸν ὑποχρεώνει νὰ συνεχίση τὴν ἐπέκτασή του μέχρι τὰ πέρατα αὐτῆς τῆς Οἰκουμένης –δηλαδὴ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς- ἐπὶ τῆς ὁποίας οἱ Ἀχαιμενῖδες ἐβασίλευαν. Συνεπῶς ὁ  Ἀλέξανδρος, ὡς ἐνδογενὴς πρίγκιψ τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, δὲν κατακτᾷ, δὲν δρᾷ ὡς ἰμπεριαλιστής γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ ὑλικὰ ὀφέλη. Ἁπλῶς ὡς ὑποψήφιος καὶ διάδοχος τοῦ περσικοῦ θρόνου προσπαθεῖ νὰ καλύψῃ ὅλην τὴν ἔκταση τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ κληρονομεῖ. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ εἶναι τελείως ἀντίθετο μὲ τὸν ἀποικιακὸ ἐπεκτατισμὸ τῶν Εὐρωπαίων στὰ τέλη τοῦ Μεσαίωνος, ὅπως οἱ Πορτογάλοι, ποὺ ὡς ἰμπεριαλιστὲς κατακτοῦν ἐδάφη τελείως ξένα καὶ ἀπομακρυσμένα ἀπὸ τὴν πολιτισμικὴ περιοχὴ τῆς Δύσεως, ἕως ποὺ στὸν ΙΗ΄αίῶνα νὰ οἰκοδομήσουν  τὴν ἰδεολογία τοῦ διαιρετικοῦ ἐθνικισμοῦ μεταξὺ τους. Συνεπῶς, εἶναι ἀθέμιτη ἡ προσπάθεια τῶν Δυτικῶν ἱστορικῶν νὰ ἀποκαλοῦν τὸν Ἀλέξανδρο ἰμπεριαλιστὴ καὶ νὰ τὸν ἐξομοιώνουν μὲ τοὺς δυτικοὺς ἰμπεριαλιστὲς.

Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς γῆς ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι φυσικὸ ἔνδυμα. Ὄχι γιὰ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ φυσικό τους πολίτευμα ὑπῆρξε γιὰ ἐπάνω ἀπὸ δύο χιλιετίες ἡ ἑλληνοκεντρικὴ αὐτοκρατορία, μεταξὺ τῆς προαυτοκρατορικῆς περιόδου τῶν διχαστικῶν πόλεων-κρατῶν καὶ τῆς μεταυτοκρατορικῆς περιόδου παρακμῆς τοῦ ἐθνοκράτους τοῦ 1821.

Δημήτρης Κιτσίκης                                 3 Ἀπριλίου 2017


188 comments:

 1. Ελληνικά HoaxesApril 2, 2017 at 9:23 PM

  Κύριε Κιτσίκη σας παραπέμπουμε στο παρακάτω άρθρο μας για τον λεγόμενο "όρκο"

  http://ellinikahoaxes.gr/2014/09/29/alex-orkos/

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γνωρίζω κάλλιστα αὐτὲς τὶς ἀμφισβητήσεις ἀλλὰ δὲν εὐσταθοῦν.Βλέπε παρακάτω τὸ σχόλιό μου.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 2. Ὁ Ἁριστοτέλης, δάσκαλος μεταξὐ ἄλλων τοῦ Άλεξάνδρου, γράφει στὴν "Ποιητική" του ὅτι ἡ ποίηση εἶναι πιὀ σπουδαία ἁπὸ τὴν ἱστορία διότι ἡ μἐν ἱστορία (ἔρευνα) ψάχνει νἀ βρῆι τί ἔγινε, ἐνῶι ἡ ποίηση (ποὐ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν θεωρεῖ μίμηση) ψάχνει νἀ βρῇ τἰ θἀ ἔπρεπε νἀ ἔχει γίνῃ.

  Το κείμενο τοῦ ὄρκου τῆς Ὥπιδος λέγεται κατασκεύασμα (ποίημα) τοῦ νεοέλληνος λογοτέχνου καἰ ἱστοριοδίφου, ποιητοῦ δηλαδή, Χρήστου Ζαλοκώστα.
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ξεφεύγεις καὶ πάλι Κωσταντῆ! Ἔ, ὄχι καὶ κατασκεύασμα τοῦ Ζαλοκώστα ὁ ὅρκος τῆς Ὤπιδος! Κι ἐγὼ ἔχω γράψει πολλὰ βιβλία ποιημάτων ἀλλὰ δὲν ἔχω κατασκευάσει τὸ κείμενο τῆς Ὤπιδος. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. https://www.scribd.com/document/328875318/%CE%96%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%95%CE%93%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%A3


   Στὴν σελίδα 237 βρίσκεται τὸ ἐνδεχομένως βασιλο-μεταξικο-μασωνικῆς ἑμπνεύσεως ποίημα τοῦ Χρήστου Ζαλοκώστα. Ὡς πρὸς τἠν πατρότητα τοῦ κειμένου τοῦ ποιητικοῦ ὄρκου, νομίζω τὀ θέμα ἔληξε ἄπαξ καἰ διἀ παντός.

   Delete
  3. Ἁμέσως μετἀ τὀν ὄρκο του ὀ Ζαλοκώστας πετάει τἠν χιλιοειπωμένη ἄποψη ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ἔκανε πόλεμο γιἀ νἀ σταματήσῃ τὸν πόλεμο. Αὐτὀ μᾶς πάει πίσω ἁπὀ τἠν λογικἠ του Ἁριστοτέλους, στοὐς Βαβυλώνιους καἰ Χαλδαίους ταχυδακτυλουργούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδεχομέννως ἦσαν καἰ οἱ αὐτοπτες μάρτυρες τῆς ἑξαφανίσεως μἐ θαυματουργὀ τρόπο τῶν έκτελεσθέντων κατἀ τἠν διάρκεια τοῦ ὑστερικοῦ παραληρήματος τοῦ Ἁλεξάνδρου ὑπέρ τῆς εἰρήνης. Κάτι τέτοια γίνονταν ἐνδεχομένως ἑπὶ Κατοχῆς καἰ ἐμφυλίου πολέμου.

   Delete
  4. Παντως ὁ Ζαλοκώστας τὸ πέτυχε. Ἡ ἐγὼ εἶμαι Μακεδὠν ἤ ὁ Ἁλέξανδρος Ἀρβανίτης. Καἰ γὠ καπνίζω γιἀ νἀ κόψω τὀ τσιγάρο. Μπορεῖ νἀ εἶναι φυλετικὀ τὸ θέμα.

   Delete
  5. Ο Αλέξανδρος ήθελε να ενώσει αυτό που σημερα ονομάζουμε Ενδιάμεση Περιοχή.

   Ήθελε να πράξει ό,τι και ο Χίτλερ φυλετικά για την Ευρώπη.

   Ο Αλέξανδρος ήθελε να ενώσει ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ την τότε Ενδιάμεση Περιοχή, δηλαδή την περιοχή από την Ελλάδα, το Δυτικό άκρο, έως το Ανατολικό, το Παμίρ, την σημερινή Βόρεια Αρία Ινδία.

   Τόσο απλά. Οι θέσεις των φυλετιστων για επέκταση του Αλεξάνδρυ προς...Βορράν(!!!!) μόνον και μόνον λόγω κοινης φυλετικης συγγενείας δεν έχουν βάση ή νόημα κανένα, διότι πολιτισμός δεν υπηρχε πέραν του Μακεδονικού Βορά, μονάχα οι πρόγονοι των σημερινων Δυτικοβαλκάνιων, οι ληστρικοί Ιλλυριοί, ένα Έθνος πειρατών και ληστών. Αντιθέτως, η πολιτισμική συγγένεια υπηρξε μεγαλυτέρα με την Περσική Αυτοκρατορία ή την Αίγυπτο, άλλωστε αρκεί κανείς να διαβάσει τους Έλληνες φιλοσόφους και τον βίο των για να δει πόσες ιδέες έλαβαν από τους λαούς αυτούς, ιδέες πάνω στις οποίες πάτησαν και ανέπτυξαν ώστε να φθάσουν στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού, ακόμη και εάν δεν υπήρχε τόσο στενή φυλετική συγγένεια όπως υπήρχε με την φυλετικά ταυτόσημη Ρώμη. Αυτό όμως επίσης δεν αναιρεί το γεγονός ότι η έλλειψη ορθής φυλετικής πολιτικής, οδήγησε στην μακροχρόνια και σταθερή συρρίκνωση του Ελληνισμού στις ελλαδικές του κοιτίδες.

   Γενικά οι Αρμενοειδείς της Μικράς Ασίας, φαίνεται να είναι και να ησαν τελείως ξένοι προς κάθε τι Ελληνικό καθώς στην τελική προτίμησαν μέχρι και το Ισλάμ είς βάρος της Ελληνωρθοδοξίας. Άλλωστε οι Αρμενοειδείς ησαν πάντοτε υποτελείς στους Ιρανικούς με κοιτίδα την Περσία, ήδη από την εποχή των Χετταίων. Δηλαδή το ότι η Ορθοδοξία εμφανίζει κοινά με τον Σιισμό, έχει και φυλετική εξήγηση καθώς οι δύο φυλετικοί τύποι που ευθύνονται εξ ολοκλήρου για το μεγαλείο της Αρχαιότητος υπήρξαν οι, Μεσογειακός (Έλληνες και Ρωμαίοι) και Ιρανικός (Πέρσες) οι οποίοι ναι μεν αποτελούν χωριστούς φαινοτύπους όμως έχουν συγγένεια, κοινή εξελικτική πορεία και εμφανίζουν ορισμένα κοινά ψυχικά και σωματικά χαρακτηριστικά, αγαπούν τον χορό, έχουν έντονο συναισθηματισμό, πολεμικό ήθος και αναπτύσσουν ισχυρές κρατικές δομές. Συγγενεια Μεσογειακων και Νοτιομεσογειακών (Σαχάριων) υφισταται επίσης, δηλαδή μεταξύ Ελλήνων και Αιγυπτίων της αρχαιότητος. Αντιθέτως, όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχθούν οι φυλετιστές, οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρή Ευρωπαϊκή συνείδηση, συγγενεια μεταξύ Μεσογειακων του Νότου και Νορδικων-Νορδοκρομανοειδων φύλων του Ευρωπαϊκού Βορρά υφίσταται πολύ μικρή, ιδίως σε θέματα ψυχισμού. Όποιος λοιπόν μιλά για Ηνωμένη Ευρώπη και δεν λαμβάνει υποψιν την τεράστια πολιτιστική αλλά και φυλετική διαφορά εντος της οδηγείται σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

   Για να το κλείσω εδώ, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον Ελληνισμό θα ήσαν απείρως καλλίτερες εάν είχε ακολουθηθεί Ρωμαϊκή φυλετική πολιτικη από τον Αλέξανδρο αντί του πολυφυλετικού αχταρμά στον οποίο οδηγήθηκαν τα Ελληνιστικά βασίλεια στην τελική.,

   Ακόμη και σήμερον, σε περιοχές της Ανατολής όπου υπερισχύουν οι Αρμενοειδείς, σαν την Κύπρο, οι πρωταγωνιστικές μορφές Εθνικής αντιστάσεως, σαν την ΕΟΚΑ, ανήκουν επί το πλείστον σε Ελληνικούς φαινοτύπους, κυρίως Μεσογειακούς και Αλπικούς, αν και ο Γρίβας υπήρξε Διναρικός.

   Delete
  6. Υ.Γ. Το πόσο βέβαια συγγενικος υπηρξε ο Διναροκρατούμενος Βαλκανικός Βοράς της Αρχαιότητος μενει να εξετασθεί καθώς ο Διναρικος φαινότυπος επίσης δεν έχει σχεδόν κανέναν κοινό είς ό,τι αφορά τον Ελληνικό πολιτισμό, ο μέσος Βαλκάνιος δεν δύναται-πλην της Ορθοδοξίας-να θεωρηθεί εκφραστής του Ελληνικού πνεύματος της Αρχαιότητος! Ακόμη και είς ό,τι αφορά την Ορθοδοξία την ακολουθεί πιστά απλά, δεν δύναται ομως να την μελετήσει και να την καταλάβει ενδελεχώς όλως οι Έλληνες της Πόλεως, όπως οι Μεσογειακοί ή οι Αλπικοί που έχουν εφεσεη στην μάθηση δηλαδη.

   Delete
 3. Τὶ εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος στὴν περίφημη ὁμιλία του στὸ συμπόσιο τῆς Ὤπιδος, οὐδεὶς γνωρίζει ἐπακριβῶς. Διότι πρῶτον δὲν ἔχει διασωθῆ κανένα πρωτότυπο στὴν ἑλληνικὴ κείμενο καὶ δεύτερον τὸ κείμενο ποὺ ὑπάρχει, τοῦ 340 μ.Χ. εἶναι μεταφρασμένο στὴν λατινική, καὶ συμπεριλαμβάνεται στὸ ἔργο ἑνὸς Ψευδοκαλλισθένους, μεταφρασμένον στὰ λατινικά, σὲ τρεῖς παραλλαγές τοῦ ΙΑ΄, ΙΕ΄ καὶ ΙΣΤ΄ αίῶνος. Ὁ Ψευδοκαλλισθένης συνέγραψε μία λαϊκὴ μυθιστορία γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου, δημιούργημα φανταστικῶν ἱστοριῶν ποὺ άνεπτύχθησαν στοὺς χρόνους τῶν Διαδόχων καὶ εἶχαν ὡς πηγὴ τὸ ἔργο τοῦ πραγματικοῦ Καλλισθένους. Ὁ πραγματικὸς Καλλισθένης ἦτο μαθητὴς καὶ ἀνεψιὸς τοῦ Ἀριστοτέλους ἀλλὰ μᾶλλον ἐθανατώθη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο τὸ 327 π.Χ., δηλαδὴ 3 χρόνια πρὸ τοῦ συμποσίου τῆς Ὤπιδος.

  ReplyDelete
 4. Καἰ ὁ Θουκυδίδης, ὁ νόμιμος σύζυγος τρόπον τινἀ τῆς ἱστοριογραφικῆς ἐπιστήμης, ποὐ ἁπόλυτη ἁρχή της εἶναι ὁ μἠ ἀναχρονισμός, ἔγραφε τὶς δημηγορίες τῶν δρώντων προσώπων κατὰ τὸ δικό του εἰκός. Ὅμως γιὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο, ἐπειδὴ ἔχουν μεσολαβήσῃ γνωστἀ δεδομένα, δἐν μποροῦν νἀ παραβλέπονται τρία πράγματα.

  1) Μιὰ ὑποθεση. Ἡ φυλλάδα τοῦ Μ.Αλεξάνδρου, ποὺ τὴν ἔχει ἐκδόσῃ νομίζω ὁ μακαρίτης φιλόλογος Γ. Βελουδῆς, εἶναι μαζὶ μὲ τὰ ἱπποτικὰ μυθιστορήματα πηγὴ βασικὴ τοῦ εὐρασιατικοῦ έθνικισμοῦ, ποὐ ἁνάγεται στὀν μεσαίωνα μετἀ τὀ 1000 ἴσως. Ὁ πυρπολητὴς Κανάρης τἠν διάβαζε καἰ βούρκωνε, σὰν νὰ διάβαζε τὸν Θούριο τοῦ Ῥῆγα.

  2) Μιὰ δεύτερη ὑπόθεση. Στἠν νεώτερη Ἑλλάδα ὁ μῦθος τοῦ Μ. Ἁλεξάνδρου μεταπλάστηκε μὲ βάση τὰ πρότυπα τοῦ γερμανικοῦ ἐθνοϊμπεριαλισμοῦ. Γιὰ τὴν περίοδο Μεταξᾶ ὁ Βελουδῆς χαρακτήρισε τὀν Ν. Καζαντζάκη, τοῦ ὁποίου τὀ παιδικὸ ἀνάγνωσμα Μ. Ἀλέξανδρος πῆρα γιἀ βραβεῖο στὸ δημοτικό, ὅπως τόσα ἄλλα παιδιά, Ντερβίση τοῦ νεο-Μεταξικοῦ Ὑπερπιθήκου (ἐκδ. Γαλαξίας νομίζω).

  3. Μιὰ τρίτη ὑπόθεση. Ὁ Άλέξανδρος ΞΕΚΙΝΗΣΕ (προσοχή !) ὡς Μακεδὼν πρωτευόντως καὶ ὡς Ἕλλην δευτερευόντως.

  ReplyDelete
 5. Το θέμα είναι άλλο.

  Ο Ελληνισμός πέρασε αλλά δεν...έμεινε. Εν αντιθέσει το Ισλάμ ρίζωσε βαθυά ακόμη και στην Περσία. Η Περσία των Παρθών και έπειτα των Σασσανιδών ουδένα Ελληνικό στοιχείο ενεφάνιζε και καμμία σχέση με τον Ελληνισμό είχε. Συνεπώς ο Ελληνισμός ούτε καν στην καρδιά της Περσίας δεν ρίζωσε. Ο Μεγαλεξανδρινός Ελληνισμός ήτο κυρίως κτίσμα των αστικών περιοχών όπου διόλως τυχαίως υπήρχε και η μεγαλυτέρα συγκέντρωση των Ελλήνων εποίκων. Οι έποικοι όμως αυτοί πολύ γρήγορα μέσα σε λίγους αιώνες απορροφήθησαν από τον ντόπιο ωκεανό των ιθαγενών με αποτέλεσμα να χαθεί μία για πάντα το Ελληνικό νεύμα στην περιοχή, τόσο που στον πόλεμο του Ηρακλείου ο Ζωρόαστρης Σασσάνης βασιλεύες με αφάνταστο μίσος βάλλει κατά της Ορθοδοξίας. Για να ριζώσει μία πολιτισμική ταυτότητα απαραιτήτως χρειάζεται να συνοδεύεται και από την ανάλογη βιολογική κυριαρχία. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, ο Ελληνισμός από κατακτητής μετεβλήθη σε κατακτημένο τρόπον τινά, αφού όλο και περισσότερο εσυρρικνώνετο προς την Ελλαδική του κοιτίδα. Ακόμη και το 1920 παρότι η αστική τάξις ήτο Ελληνική, η στρατιωτική δεν ήταν. Αποτέλεσμα η άνοδος του Κεμάλ και η σφαγή του Ελληνισμού από τις Αλεξανδρινές του κοιτίδες της Μικράς Ασίας. Η τελείως απερίσκεπτη Βενιζελική εκστρατεία, η οποία δυστυχώς δεν έλαβε υπ`όψιν τον πανίσχυρο στρατιωτικά Κουρδικό παράγοντα αλλά μόνον τον Τουρκικό, απλώς επίσπευσε τον ξεριζωμό των Ελλήνων. Η επίσης πολύ γρήγορη-ανάλογο παράδειγμα δεν υφίσταται ιστορικά μονάχα των Τουρκικών λαών δυτικά της Κίνας οι οποίοι από Βουδιστές γίνανε γρήγορα μουσουλμάνοι-ισλαμοποίηση και Τουρκοποίηση της Κεντρικής και Ανατολικής Μικράς Ασίας αποτελεί έναν ισχυρότατο παράγοντα που καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η πολιτισμική κυριαρχία να συνοδεύεται με την αντίστοιχη φυλετική. Μονάχα στις περιοχές όπου υπήρχαν αμιγώς Ελληνικές φυλετικές Αριστοκρατίες, όπως στον Πόντο οι Κομνηνοί και την Νίκαια οι Λασκαρήδες, κατόρθωσε, αν και βραχυπρόθεσμα, ο Ελληνισμός να επιβιώσει τον εξισλαμισμό και εκτουρκισμό. Όταν έξέλειψαν αυτές, τότε γρήγορα ηκολούθησε η ανάλογη πολιτισμικη αλλοίωση της περιοχής, με τον γηγενη Μικρασιατικό πληθυσμό γρήγορα να ασπάζεται το Ισλάμ και την νέα Τουρκική πολεμική ελίτ. Παρότι επί 700 χρόνια η Ρωμανία είχε-έστω τυπικά-τον έλεγχο σχεδόν ολοκλήρου της Μικρασίας, οι ντόπιοι πληθυσμοί ουδέποτε εξελληνίσθηκαν 100%. Φορείς του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού υπήρξανε πάντοτε οι τοπικοί Στρατηγοί και αυτοί όταν ήσαν ντοπιοι συχνά είτε στασίαζαν είτε στήριζαν πλήθος αιρέσεων θρησκευτικών, όπως π.χ. τους Παυλικιανούς. Εν αντιθέσει μονάχα μέσα σε 200 χρόνια το Ισλάμ ρίζωσε για τα καλά στην περιοχη με αποτέλεσμα το 1261, η Κεντρική και Ανατολικη Μικρά Ασία να γίνει κατά μεγάλη πλειοψηφία μουσουλμανική.

  Η παραπάνω ανάλυση εν συνεργασία με την γρήγορη εξάλειψη του Ελληνισμού στην Μέση Ανατολή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολιτισμική κυριαρχία μη συνοδευόμενη από την αντίστοιχη φυλετική είναι καταδικασμένη μακροπρόθεσμα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. *Ελληνικό πνεύμα

   Delete
 6. Μία μελλοντική Ελληνική πολιτικής της Ανατολής οφείλει απαραιτήτως να λάβει υπόψιν τον φυλετικό παράγοντα, ειδάλλως μακροπρόσθεσμα θα αποτύχει, όπως απέτυχε και η Οθωμανία να διατηρήσει το πολεμικό της πνεύμα των πρώτων αιώνων λόγω αντίστοιχης φυλετικής αλλοιώσεως των Τούρκων (φυλετικά).

  ReplyDelete
 7. Έτσι την πάθανε και οι Ρωμαίοι αλλα και οι άποικοι Ισπανοί και Πορτογάλοι. Εν αντιθέσει οι εξυπνότατοι στην αποικιστική πολιτικη, Αγγλοσάξωνες, ρίζωσαν την κουλτούρα τους για τα καλά σε Αμερική, Νέα Ζηλανδία, Καναδά και Αυστραλία παρά την ολοένα και αυξανόμενη φυλετική αλλοίωση-και συνεπώς πολιτισμική- λόγω εισροής πλήθος αλλοφύλων, λόγω της φύσεως των κρατών-Φρανκεστάιν αυτών, πλην ίσως των ΗΠΑ.

  ReplyDelete
 8. Όταν λοιπόν διερωτόμεθα γιατί η Ελλάδα δεν είναι πλέον Ελλάδα, δεν έχουμε παρά να αντικρύσουμε κατάματα την σύγχρονη φυλετική πραγματικότητα.

  Γιατί η Αραβία παρέμεινε...Αραβία, η Περσία παρέμεινε Περσία, η Γερμανία, Γερμανία και η Ιταλία ιδίως στον Νότο διατηρεί το περιβόητο ταπεραμέντο της; Διότι φυλετικά δεν αλλοιώθησαν.

  Η Ελλάς όμως αλλοιώθηκε και μάλιστα πλέον σε αγνώριστο βαθμό. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον Ελλάδα αλλά μία μίξη Βαλκανίων και Ανατολίας, όσο και να ξινίζει κάποιους αυτό. Και όσο η φυλετική αλλοίωση συνεχίζεται, στις μέρες μας εντείνεται με γοργούς ρυθμούς, η Ελλάδα δεν δύναται να επιστρέψει και πάλι στην γνησία της ταυτότητα, μεγαλοπρέπεια και πνευματικότητα. Ό,τι φυλετικώς αλλοιώνεται δυστυχώς πολύ δύσκολα διορθώνεται και εάν.

  ReplyDelete
 9. Ο Ελληνισμός αποτελεί μία σύγχρονη τραγωδία διότι όχι μόνον αλώθηκε φυλετικά στην περιφέρεια αλλά και στην κοιτίδα του, την ελλαδική χερσόνησο.

  Ευτυχώς όχι (τόσο) στην Κρήτη. Η "σύγχρονη κιβωτός του Νώε" ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ....

  ReplyDelete
 10. Σημ. Στὴν βενετικὴ νομίζω ἔκδοση τῆς Φυλλάδας ἁπὸ τὸν Βελουδῆ, ὁ Άλέξανδρος περνα ἁπὸτὰ Ἱεροσόλυμα καἰ γίνεται πιστὸς τοῦ Ἁληθινοῦ Θεοῦ Σαββαώθ, προσυλητιζόμενος ἁπὸ τὸν πατριάρχη Ἱερεμία νομίζω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι περί του Ισκαντέρος πολλά λέγονται, όπως και περί Αλεξάνδρου και Γόγ-Μαγόγ.

   Θρυλικό πρόσωπο αναμφισβήτητα.

   Delete
 11. Αυτα τα γράφω ως ένας από τους ελαχίστους εναπομείναντες βιολογικά και πνευματικά ατόφιους Έλληνες στην ξενιτιά, πονώντας με αφάνταστα να βλέπω τα Άγια αυτά Ελληνικά χώματα γεμάτα Κοσσοβάρους και Ανατολίτες "Έλληνες" κάθε μέρα. Δεν αντέχω να τα βλέπω άλλο να βιάζονται έτσι και να φτύνονται από τους δήθεν "προστάτες" τους!

  Ο Περικλής Γιαννόπουλος γιατί νομίζετε υπήρξε τέτοιος πνευματικός Έλλην; Και αυτός τα ίδια έβλεπε ως ένας από τους λιγοστούς εναπομείναντες Έλληνες του τόπου. Προφανώς και βιολογική ταύτιση ΔΕΝ συνεπάγεται αυτομάτως και πνευματική, όπως στην περίπτωση του Βενιζέλου, πλην όμως η τάσις είναι ισχυροτάτη, όπως και στην περίπτωση του Παύλου Μελά.

  ReplyDelete
 12. ΒεροιεύςApril 3, 2017 at 9:14 AM

  Εγώ πάλι θα έλεγα,ότι ο Ελληνισμός είναι το Πνεύμα του ''ευ ζην''καί όποιοι λαοί ή ομάδες δεν τον εννόησαν,ακουσίως ή εκουσίως,αδικούν τον εαυτό τους.
  Σίγουρα δεν έχει την ανάγκη κανενός λαού ή έθνους να τον μεταφέρει στα μήκη και πλάτη της γης γιατί είναι ήδη εκεί.
  Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαδοθεί από ''επάνω'' προς τα ''κάτω'',όμως αυτό δεν συμφέρει στους ''αποπάνω'',όπως έλεγε και ο θείος Βέγγος.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
 13. Κωνσταντινουπολίτη, ὁ Ἀριστοτελισμὸς ἐπεβλήθη διὰ τῶν κατακτήσεων τοῦ Μεγάλου Ἁλεξάνδρου σἐ ὅλον τὸν κόσμο καὶ σἐ μᾶς. Ἡ χρυσὴ ἑποχὴ πρὸ τῆς μάχης τῆς Χαιρωνείας ποὺ ἦταν στὸ φαντασιακὸ τοῦ Κοραῆ ἁπηχεῖ τὶς μασωνοειδείς αντιλήψεις του τῶν ὁποίων ὁ φυλετισμός σου εἶναι νομίζω βιολογίζουσα μεταμφίεση. Ἁλλὰ ἤδη ἡ ἰδέα τῆς παρακμῆς και τῆς πτώσεως τῆς πόλεως - κράτους ἁπὸ τὸν καιρὸ τοῦ κωμικοῦ Ἁριστοφάνη πήγαινε μαζὶ μὲ τὴν νοσταλγία τοῦ χαμένου μεγαλείου. Μάλιστα ὁ Λουτσιάνο Κάνφορα θεωρεῖ πὠς ὁ Θουκυδίδης ὅπως καἰ ὁ Εὐριπίδης καἰ ὀ Ἁγάθων βρισκόταν αὐτοεξόριστος σχεδὀν στὸν κύκλο τοῦ Ἁρχελάου τῆς Μακεδονίας ὡς φίλα προσκείμενος στοὺς ἐλιτιστὲς ὁλιγαρχικοὐς ποὐ κάναν τὸ πραξικόπημα τῆς βουλῆς τῶν τετρακοσίων (ἐμεὶς ἔχουμε τρακόσους).

  Μἐ ἄλλα λόγια ὁ Άλέξανδρος ἔδωσε διέξοδο τρόπον τινἀ στἀ ἁδιέξοδα τῆς ἑλληνικῆς πόλεως-κράτους, ἀλλὰ ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἀνάμειξη τοῦ περσικοῦ συστήματος μὲ τὸν τυχοδιωκτισμό. Στὸ ἐπίμαχο ἀπόσπασμα τοῦ Ἀρριανοῦ, τἀ λέω ἀπὸ μνήμης, γι' αὐτὸ ἴσως κάνω λάθος, οἱ Μακεδόνες στασιάζουν διότι ὁ Ἀλέξανδρος τοὺς άντικαθιστᾷ μἐ Πέρσες γλεῖφτες. Ὁ Ἁλέξανδρος τοὺς ἀφήνει νἀ ψοφήσουνε τῆς πείνας καἰ νἀ σκάσουνε στἠ δίψα. Μετὰ ἐμφανίζεται μαζί μἐ τους μπράβους του καὶ λέει θὰ σᾶς δώσω μὰμ γκλουγκλοὺ ἄν μοῦ παραδώσετε τοὐς ὑποκινητὲς τῆς στάσεως.Τὴν ὥρα ποὺ οἱ μπράβοι τοὐς πᾶνε στὀν ἁγύριστο, βγάζει ἕναν ὑστερικὸ λόγο, ποὐ οἱ μεταγενέστεροι ἀντιγραφεὶς καἰ ἑπαναδιηγητὲς συμπληρώνουν μἐ διάφορα κομμουνιστικά. Ἑπειδὴ αὑτὰ τἀ λέω ἁπὸ μνήμης εἶναι ποίηση καἰ ὅχι ἔρευνα (ἱστορία).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όποιος δεν έχει μελετήσει την φυλετική ανθρωπολογία, ίσως από τους σημαντικότερους κλάδους της κοινωνιολογίας και όχι μόνο, δεν δύναται να διακρίνει την διαφορά Αλεξανδρισμού και πόλεως-κράτους.

   Ο Αλεξανδρισμός παρά τις κατακτήσεις του δεν άσκησε καμία φυλετική πολιτική, όπως κάνανε π.χ. οι Ρωμαίοι των πρώτων αιώνων, και συνεπώς γρήγορα παρήκμασαν τα Αλεξανδρινά βασίλεια και πολύ γρήγορα ξέφτισε ο Ελληνισμός στην Μέση Ανατολή.

   Ο φυλετισμός της πόλεως-κράτους δεν υφίσταται επί τή βάσει του αλλοφύλλου αλλά εκείνου της διαφορετικής φατρίας. Οι συγκρούσεις των πόλεων-κρατών απετέλεσαν ενδο-φυλετική διαμάχη, τοπικιστικού χαρακτήρα, οι οποίες προφανώς και έβλαψαν συνεπώς μακροπρόθεσμα τον Ελληνισμό εξαντλείοντάς τον σε ανθρώπινο και υλικό δυναμικό.

   Αλλά στην περίπτωση του Αλεξανδρισμού έχουμε Έλληνες-φορείς του Ελληνικού πολιτισμού-και αλλοφύλλους οι οποίοι με το επανέκτησαν τον έλεγχο από τους Έλληνες επιγόνους, όπως έγινε με την περίπτωση του Σέλευκου, γρήγορα γύρισαν επί τόπου στις δικές τους παραδόσεις και έθιμα, βλέπε Παρθία.

   Στην τελική δηλαδή μονάχα στις ακτές της Συρο-Παλαιστίνης, την Κεντρικη Μικρά Ασία και μέσω θρησκευτικού συγκρητισμού στην Αρμενία, επιβίωσε ο Ελληνισμός μακρυά από την κοιτίδα του. Από την Αλεξανδρινή εποχη έως και σημερα βιώνει μία μακροχρονη αλλά δυστυχώς σταθερή συρρίκνωση.

   Delete
  2. Σχετικά με τον Αριστοτελισμό, στην τελική στις εξελληνισμένες περιοχές επεκράτησε ο Νεοπλατωνισμός, ο Ερμητισμός και ο Μιθραϊσμός, πριν την άνοδο του Χριστιανισμού που έδωσε ένα πολυπόθητο τέλος στο αμέτρητο πλήθος θρησκευτικών συγκρητισμών που επικρατούσαν μεταξύ όλων των λαϊκών στρωμάτων. Μνάχα ο Ιουλιανός έμεινε πιστός Ελληνιστής δίχως θρησκευτικούς συγκρητισμούς ως Νεοπλατωνικός και Ηλιολάτρης.

   Delete
  3. Ὄχι. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ Κομφούκιος τῆς Δύσεως, μἐ τοὐς Ἄραβες καἰ τοὐς Ἕλληνες καἰ τοὐς Φράγκους ἑντός του.

   Delete
  4. Η Δύση βασίστηκε στον Πλήθωνα και συνεπώς στον Πλάτωνα, όχι στον Αριστοτέλη.

   Πώς βγάζεις κάτι περίεργα συμπεράσματα δεν έχω ποτέ καταλάβει.

   Delete
  5. Καλἀ μὰς δουλεύεις ; Ὁ Ἀριστοτέλης ἦταν ἤδη καθεστὼς ὄταν μάθανε τὀν Πλάτωνα ἁπὀ τὀν Πλήθωνα. Ἀπὸ τὸν Πλήθωνα μάθανε νομίζω καἰ φτιάχνανε Ἀκαδημίες.

   Delete
  6. Επαναλαμβάνω γιατί δεν κατάλαβες:

   Ο Πλήθων ήτο Νεοπλατωνικός.

   Delete
  7. Ἄντε πάλι. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶχε γίνῃ ἀποδεκτὀς στὴν Δύση αἰῶνες πρὶν τον Πλάτωνα. Διάβασε τὀ Ὄνομα τοῦ Ῥόδου τοῦ Οὐ. Ἔκο.

   Delete
  8. Η επιρροή του υπηρξε πολύ μικροτέρα του Πλατωνικού Πλήθωνος.

   Delete
  9. Καἰ πάλι λάθος. Ἡ ἐπιστήμη γενικἀ βσίζεται στὀν ἀριστοτελικὀ τρόπο σκέψης.

   Delete
  10. Ο ρασιοναλισμός υπήρξε γέννημα του Πλατωνικού Πλήθωνος.

   Αυτός ευθύνεται. Και φυσικά μετά ήρθαν και οι Εβραίοι στο παιχνίδι λαμβανοντας από τους χρηματολάγνους Βενετούς την πρωτο-καπιταλιστική σκυτάλη.

   Delete
 14. Βεβαίως κατὀπιν ἡ πόλη-κράτος ἑνετάχθη στὰ βασίλεια, καἰ βεβαίως καἰ διὰ τοῦ Ἀριστοτέλη καἰ τῆς σχολῆς του τὸ νοσταλγικὸ Ἁθηναϊκὸ πρότυπο ἔγινε ἀπό τότε τὸ πρότυπο τῆς ἀρχαιότητος. Ὁ Σβορῶνος μάλιστα γράφει ὅτι το Βυζάντιο ξεκίνησε τοὐλάχιστον ὡς ἑλληνιστικὸ περισσότερο παρἀ ῥωμαϊκό. Ὅμως εἶναι τραβηγμένη ἁπὸ τὰ μαλλιὰ ἡ ἄποψη τοῦ πρώην πρυτάνεως τῆς Παντείου ἄν δὲν ἁπατῶμαι κου Κοντογιώργη ὅτι ἔτσι ἔχουμε συνέχεια τῆς πόλης κράτους μέχρι τὸ....1821. Τὸ ἑλληνιστικὸ πρότυπο, στὀ οποῖο ὀφείλουμε παρεμπιπτόντως τὸν κλασσικισμό μας καἰ δἐν πρέπει καθόλου νἀ τὀ ὑποτιμοῦμε, καταρρέει μαζὶ μὲ τὶς πόλεις τὸν 6ο-7ο αἰ. μ.Χ. Μάλιστα μπορεῖ νἀ πῇ κανεὶς ὄτι εἶναι οἱ Ἄραβες ποὐ παίρνουν τἠν σκυτάλη ἀπὸ τοὐς βυζαντινούς στίς πόλεις τῆς Μεσογείου, καὶ ὅτι ἀπὸ τοὺς Ἄραβες καὶ ὄχι τὸ Βυζάντιο παίρνει ἐν πολλοῖς ἡ Δύση τὸν κλασσικισμό της. Οἱ βυζαντινοὶ λόγιοι ἁπλῶς τοῦ δίνουν κάποιο βάθος. Τὸ Βυζάντιο στὸ μεταξύ, ὅπως καἰ ἡ Ὀθωμανικἠ Αὐτοκρατορία ἀργότερα, κάνει ἅλλη δουλειά. Ἁσχολεῖται πάρα πολὺ μἐ τἠν ἄμεση σύνδεση ἁγροτῶν καἰ κεντρικῆς ἀρχῆς. Αὐτὴ εἶναι ἡ πολύτιμη παρακαταθήκη τοῦ Βυζαντίου καἰ πολλές φορὲς ἡ προβολὴ τοῦ Μεγαλου Ἀλεξάνδρου γίνεται σὲ βάρος αὐτῆς τῆς βυζαντινῆς καἰ ὀθωμανικῆς παρακαταθήκης, ὡς ἑθνικιστικὴ καἰ κοσμοπολίτικη στὴν οὐσία της,μἐ ἄλλα λόγια, ἀστική. Τὀ Βυζάντιο καἰ ἡ Τουρκοκρατία εἶναι τρόπον τινὰ τὀ βασίλειο τῶν χωριῶν καἰ τῶν χωρικῶν. Στὰ χωριὰ πάλλεται ὁ ἑλληνισμός καὶ στὶς πόλεις μαραζώνει.

  ReplyDelete
 15. ΛογοθετόπουλοςApril 3, 2017 at 11:12 PM

  Αφού έχουμε για πατριώτες τον κάθε γυφτονότη και την σαβουρομπουζουκοβια σκυλαδικη μουσική του και των άλλων ομοίων του ως την πλέον Ελληνική μουσική τότε πάμε καλά !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ καλά. Πρόσω ολοταχώς για τον Νιαγάρα!

   Delete
  2. Δυστυχώς όπως τα λες είναι.

   Delete
 16. Τί πράγματι σας ενοχλεί αδελφοί Γραικόφραγκοι στον (υποτιθέμενο) όρκο του Μ. Αλεξάνδρου;
  Σας ενοχλεί η ουσία των λόγων που αποδίδονται στον Μ. Αλέξανδρο.
  Ο Αλέξανδρος υπήρξε ο πρώτος βασιλεύς της οικουμένης (κάτι αντίστοιχο με τον πρώτο αυτοκράτορα της Κίνας). Και ως πρώτος βασιλεύς της ενδιάμεσης περιοχής έγινε σημείον αναφοράς, προσωποποίηση της ενότητος (που οι λαοί αισθάνονται) της ενδιάμεσης περιοχής, έγινε σημαία, έγινε σύμβολο, έγινε ήρως, έγινε τραγούδι, έγινε θρύλος,έγινε ημίθεος, έγινε θεός. Και σαν θεμέλιος στύλος της ενότητος της ενδιάμεσης περιοχής καμίαν αξίαν ή σημασίαν έχει τι (πράγματι)είπε και τι δεν είπε, τι έκαμε ή τι δεν έκαμε, αν ήταν καθαρόαιμος ή μπαστάρδικος (λες και ήταν σκύλος). Σημασία έχει τι οι λαότητες και οι συλλογικότητες και οι κοινότητες και οι απλοί εκατομμύρια άνθρωποι πίστευαν και πιστεύουν για χιλιάδες χρόνια για αυτόν. Και τι του αποδίδουν. Του αποδίδουν αυτό που αποτελεί δικό τους πιστεύω, δική τους πεποίθηση, δική τους προσδοκία και δική τους επιδίωξη. Την οικουμένη, την ενότητα του κέντρου της ενδιάμεσης περιοχής (Κιτσίκης), τον πολυσχιδή οργανισμό της Ανατολικής Μεσογείου (Κακλαμάνης) το Ελληνικό κοσμοσύστημα (Κοντογιώργης).
  Η οικουμένη είναι αυτή που σας ενοχλεί. Και οι αρχές πάνω στις οποίες είναι ή θα πρέπει να είναι θεμελιωμένη. Ήτοι
  Α. Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗς ΠΕΡΙΟΧΗς ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗς ΒΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΚΟΠΗ (και προσοχή όχι στην ανάπτυξη)
  Ὅλοι οἱ θνητοὶ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα νὰ ζήσουν ὡς ἕνας λαός, μονιασμένοι γιὰ τὴν κοινὴ προκοπή.
  Β. ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΆ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΣΥΝΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΝΟΜΟΙ.
  Νὰ θεωρεῖτε τὴν οἰκουμένη πατρίδα σας, μὲ κοινοὺς νόμους, ὅπου θὰ κυβερνοῦν οἱ ἄριστοι, ἀνεξαρτήτως φυλῆς. Δὲν χωρίζω τοὺς ἀνθρώπους ὅπως κάνουν οἱ στενοκέφαλοι, σὲ Ἕλληνες καὶ Βαρβάρους. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἡ καταγωγὴ τῶν πολιτῶν, οὔτε ἡ ῥάτσα [φυλή] ποὺ ἐγεννήθησαν. Τοὺς καταμερίζω μὲ ἕνα μόνον κριτήριο, τὴν ἀρετή. Δι’ ἐμέ κάθε καλὸς ξένος εἶναι Ἕλλην καὶ κάθε κακὸς Ἕλλην εἶναι χειρότερος ἀπὸ τὸν Βάρβαρο.
  Γ. ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
  Ἐὰν ποτὲ σᾶς παρουσιασθοῦν δυσκολίες δὲν θὰ καταφύγετε ποτὲ στὴν βία ἀλλὰ θὰ τὶς λύσετε εἰρηνικά
  Δ. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ Ως ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ (και όχι ως γεωκτησία και ιδοκτησία) ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΔΙΑ ΤΗς ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Εἰς τὴν ἀνάγκη θὰ σταθῶ ἐγὼ διαιτητής σας
  Ε. ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ Ως ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΣΕΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗς ΠΕΡΙΟΧΗς.
  Τὸν Θεὸ δὲν πρέπει νὰ τὸν νομίζετε ὡς αὐταρχικὸ κυβερνήτη, ἀλλὰ ὡς κοινὸ πατέρα ὅλων, ὥστε ἡ διαγωγή σας νὰ ὁμοιάζη μὲ τὴν ζωή, τὴν ὁποία κάμνουν οἱ ἀδελφοὶ εἰς τὴν οἰκογένεια
  ΣΤ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗς ΕΝΝΟΙΑς ΤΗς ΜΕΤΟΧΗΣ (και άρνηση της υποταγής) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (της ενδιάμεσης περιοχής) Ως ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΎ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗς.
  Ἀπὸ μέρους μου, θεωρῶ ὅλους ἴσους, λευκοὺς ἤ μελαμψούς, καὶ θὰ ἤθελα νὰ μὴν εἶσθε μόνον ὑπήκοοι τῆς κοινοπολιτείας μου, ἀλλὰ μέτοχοι, συνέταιροι.
  Αυτή είναι η οικουμενική κοινή λαϊκή πίστη (ας πούμε ιδεολογία). Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗς ΠΕΡΙΟΧΗΣ.
  Αυτή σας ενοχλεί αδελφοί Γραικόφραγκοι. Αυτήν σκοπείτε (αιώνες) να καταστρέψετε και να διαλύσετε. Αυτήν πολεμάτε με λύσσα και (πρωτόγονο) φανατισμό, παριστάνοντες τους διαφωτιστές εν τω μέσω του .... μεσανατολικού ερέβους. Και η ιστορία σας και τα τεκμήριά σας και οι επιστήμες σας εργαλεία φονικά είναι. Ακριβώς για να εκτελέσετε εκόντες (οι λιγότεροι) άκοντες (οι περισσότεροι) τις επιδιώξεις των προστατών σας.
  Συνεπώς ρουφήξατε τα ωά σας (κατά το "Εσύ Μπούλη ρούφα το αυγό σου") και εμπλησθέντες ανωτέρου (καθότι καθαρόαιμοι) αισθήματος εθνογραικοφραγκικής υπερηφανίας ανακράξατε ομοθυμαδόν και συλλήβδην:
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (Τούρκοι) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ. ΟΙ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΙΚΙΚΟΙ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. 1:47-2:00

   https://www.youtube.com/watch?v=oAPcKDFrrzw

   Delete
  2. Πάντως μεγάλε τωρα που το σκέφτομαι λες ο Ισκαντέρ να ήτο ο πρώτος της Οικουμένης Σοσιαλ-Δημοκράτης α λα Χίλλαρυ Κλίντον και Μπαράκ (Χουσεΐν) Ομπάμα, διότι εάν λάβουμε (σοβαρά) υπόψιν τον "λόγο" του στην Ώπιδα είναι φτυστός μα φτυστός λέμε, με την προεκλογική καμπάνια της Χίλλαρυ Κλίντον!

   Delete
  3. Κοίτα ρε που τον νομίζαμε Φασίστα και μας βγήκε σοσιαλ-λίμπεραλ ο Αλέξης!

   Delete
  4. Άρα λοιπόν αξιότατα φέρει και ο μίστερ Τσίπεας το όνομα "Αλέξης" ως γνήσιος σόσιαλ-λίμπεραλ και αυτός. Λες να είχε ο μικρός Αλέξανδρος στην Πέλλα σημαιάκια με τον Τσε και τον Λένιν...μυστήριο μεγάλο!

   Delete
  5. *Τσίπρας

   Delete
  6. "
   Ο Αλέξανδρος υπήρξε ο πρώτος βασιλεύς της οικουμένης (κάτι αντίστοιχο με τον πρώτο αυτοκράτορα της Κίνας). Και ως πρώτος βασιλεύς της ενδιάμεσης περιοχής έγινε σημείον αναφοράς, προσωποποίηση της ενότητος (που οι λαοί αισθάνονται) της ενδιάμεσης περιοχής, έγινε σημαία, έγινε σύμβολο, έγινε ήρως, έγινε τραγούδι, έγινε θρύλος,έγινε ημίθεος, έγινε θεός. Και σαν θεμέλιος στύλος της ενότητος της ενδιάμεσης περιοχής καμίαν αξίαν ή σημασίαν έχει τι (πράγματι)είπε και τι δεν είπε, τι έκαμε ή τι δεν έκαμε, αν ήταν καθαρόαιμος ή μπαστάρδικος (λες και ήταν σκύλος). Σημασία έχει τι οι λαότητες και οι συλλογικότητες και οι κοινότητες και οι απλοί εκατομμύρια άνθρωποι πίστευαν και πιστεύουν για χιλιάδες χρόνια για αυτόν. Και τι του αποδίδουν. Του αποδίδουν αυτό που αποτελεί δικό τους πιστεύω, δική τους πεποίθηση, δική τους προσδοκία και δική τους επιδίωξη. Την οικουμένη, την ενότητα του κέντρου της ενδιάμεσης περιοχής (Κιτσίκης), τον πολυσχιδή οργανισμό της Ανατολικής Μεσογείου (Κακλαμάνης) το Ελληνικό"

   Ρε και εγώ που νόμιζα ότι το Ιράν είχε για Άγιο και Προστάτη του τον Αλί και τον Χουσεΐν! Πού να καταλάβω ο δόλιος ότι η Χεζμπολλάχ για τον Μέγα Αλέξανδρο μιλούσε τόσον καιρό!

   Ορίστε και τραγούδι των Περσών για τον Αλέξανδρο:

   https://www.youtube.com/watch?v=534O5D6tH2M

   Και ολόκληρο μάλιστα με Ελληνικό στίχο! Κοίτα να δεις που είχα ρε παιδί μου παρεξηγήσει το Ισλάμ και τον Μωάμεθ, ενώ ουσιαστικά τον Αλέξανδρο τον Μέγα λατρεύουν! Εδώ μάλιστα τους βλέπούμε και να περιφέρονται γύρω από το σημείο που τον τσίμπησε το περιβόήτο κουνούπι και πέθανε ύστερα στην Βαβλώνα από πυρετό:

   https://www.youtube.com/watch?v=YzAJIXwc49A

   Ψάλλουν τα παιδιά, πάντα Ελληνιστί ύμνο στον Μέγα Ισκαντέρ! Ενώ φέρουν κουφίγια αντί της αρχαίας Ελληνικής περικεφαλαίας, λόγω Ήλιου προφανώς και ντύνονται σαν Βεδουίνοι με κελεμπία προς τιμήν της Μακεδονικής χλαμύδος!

   Ήθελα να'ξερα ρε Ρωμηέ, μυαλό έχεις στο κεφάλι σου ή έχετε τελείως μωραθεί πλέον όλοι οι γραικο-ρωμηοί στο ελλάντα;;;;

   Delete
  7. Μία διευκρίνησις (αν και εις ώτα μη ακουόντων). Εμείς είμαστε RUM ORTHODOX ( Ορθόδοξοι Ρωμηοί) δεν είμαστε GREEK ORTHODOX (Ορθόδοξοι Γραικοί) και συνεπώς δεν αποδεχόμεθα την ονομασία γραικο-ρωμηοί. Άλλοι χρησιμοποιούν διπλή ονομασία Έλληνες στο εσωτερικό και στα ελληνικά και Greeks (Γραικοί) στο εξωτερικό και στα εγγλέζικα και αποκαλούνται και αποδέχονται να τους αποκαλούν Greeks (Γραικούς) και ποιούντες την νήσσαν..... το μεταφράζουν Έλληνες (διπλή ονομασία, άλλη στα Ελληνικά άλλη στα εγγλέζικα). Κατά τα άλλα ξεκουφαίνουν την παγκόσμιο με το σύνθημα MACEDONIA IS GREEK, όπερ και το μεταφράζουν Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ και... καθαρίζουν, μη αποδεχόμενοι βέβαια εθνογραικοφραγκικοπρεπώς διπλή ονομασία για το κράτος των Σκοπίων, ενώ την αποδέχονται και την χρησιμοποιούν οι ίδιοι για το κράτος των Αθηνών και τους υπηκόους του και βεβαίως βεβαίως για σύμπαν το ... ευσεβές ημών έθνος. Και αισθάνονται ρίγη εθνικής υπερηφανίας και ... αυτοϊκανοποιήσεως όταν ο Τράμβιος τους κλείνει (πονηρά) το μάτι και τους λέει "I LOVE GREEKS".

   Delete
  8. Αφού λοιπόν είσαι Ρωμηός, δεν θα σε πείραζε να ήσουν Ρώσος ή Σέρβος ή οτιδήποτε άλλο Ορθόδοξο.

   Άρα λοιπόν, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Ουκρανοί, Ρούμάνοι και λοιποί ORTHODOX είναι αδέρφια σου.

   Μπράβο. Στην Ελλάδα λοιπόν ποίον ρόλο επιτελείς;

   Πέραν αυτού, ύπεκφεύγεις από το σχόλιο και τα ερωτήματα που έθεσα περί των συνεπειών, θετικών και αρνητικών, των Αλεξανδρινών κτήσεων. Δυστυχώς ο μοναδικός που έθεσε ορθά επιχειρήματα ενάντια στην δήθεν αδελφοσύνη και οικουμενικότητα, η οποία και κατέρρευσε εντός 100 μόλις ετών(247 π.Χ., άνοδος της Παρθίας) ύστερα από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπήρξα εγώ. Εσύ Ρωμηέ ξεστομίζεις αερολογίες και δίχως καμμία μα καμμία καινοτόμο σκέψη αντιγράφεις copy-paste ό,τι έχει πει ο Καθηγητής, ο Κοντογιώργης και ο Κακλαμάνης, μόνον και μόνον λόγω ανάγκης δημιουργίας πνευματικής( ή ψευδο-πνευματικής) ταυτότητος. Καμία αναζήτηση, καμία αμφιβολία, όλα κάτω και μάλιστα αμάσητα.

   Οι λοιποί ως γνωστον λένε τα δικά ους, ο Κωσταντής ένας χείμαρρος ανομοιων σκέψεων και ο Μάκης ρωτά για τον Ροβεσπιέρρο και τον Ρουσώ. Ύστερα υποτίθεται το εδώ ιστολόγιο έχει ως στόχο την επανελλήνιση των σημερινών γραικύλων. Καλά τα άρθρα και οι αναλύσεις αλλά εάν αγνοούμε σκοπίμως όποια άποψη δεν μας αρέσει, δίχως να καθόμαστε κάτω και να την αναλύουμε μέσω επιχειρημάτων και διαλόγου δεν πάμε πουθενά.

   Delete
  9. Οἱ Ῥωμῃοὶ εἶναι ὀρθόδοξοι ἑξ ὀρισμοῦ, οἱ ὀρθόδοξοι ὅμως δἐν εἶναι ῥωμῃοί. Καθορίζονται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις μιᾶς σειρᾶς οἰκουμενικῶν συνόδων, ποὐ ὅποιος τὶς δέχεται εἶναι ὀρθόδοξος ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς. Τὀ ἄν ἕνας ὀρθόδοξος μπορεῖ νἀ εἶναι ῥωμῃὸς μἐ τἠν ἔννοια Ῥωμαῖος, δηλ. πολιτικῶς, αὐτὸ σκοντάφτει στὀ εὐαγγέλιο. Δἐν δύναται νὰ ἐκτελέσῃ διαταγἐς τῆς ῥωμαϊκῆς ἐξουσίας ποὺ δἐν συναρμόζονται με τὸ πιστεὐω του, ἐξ οῦ καἰ τὀσοι μάρτυρες. Τὀ ὅτι τὸ κράτος δηλώνει χριστιανικὸ δὲν ἀλλἀζει τὀ περιεχόμενο τοῦ πινακίου. Ἡ ῥωμῃοσύνη εἶναι ἕνας κύκλος ποὺ μερικῶς μόνο καλύπτεται ἀπὸ τὴν χριστιανωσύνη. Ἄν ὀ Πιλᾶτος δἠλωνε χριστιανὸς καἲ συνέχιζε νἀ σταυρώνει ἡ δήλωσίς του θὰ τὸν ἔκανε... ἀπὸ Ῥωμαῖο, Ῥωμῃό.

   Delete
  10. Εάν ισχύει ότι ορθόδοξοι είναι όσοι δέχονται τις αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων τότε οι αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με το σκεπτικό σου ( Τὀ ὅτι τὸ κράτος δηλώνει χριστιανικὸ τότε δὲν ἀλλἀζει τὀ περιεχόμενο τοῦ πινακίου) σκοντάφτουν στο ευαγγέλιο. Γιατί όλες τις οικουμενικές συνόδους τις συνεκάλεσαν Ρωμαίοι Αυτοκράτορες σε όλες προήδρευαν Ρωμαίοι Αυτοκράτορες και Αυτοκράτειρες και οι αποφάσεις τους απετέλεσαν αυτοκρατορικό δίκαιο (δηλαδή περιεβλήθηκαν με την ισχύ ρωμαϊκών νόμων και ο κρατικός μηχανισμός εξασφάλιζε την εφαρμογή τους).
   Κανέναν δεν έβλαψε λίγη περισσότερη μελέτη και προσοχή όταν επιχειρηματολογεί για τις (καθόλα σεβαστές) θέσεις του.

   Delete
  11. Mὰ αὐτὸ γράφω. Τὸ ὅτι δέχεται τἰς ἀποφάσεις τὠν συνόδων τὸν καθιστᾷ ὀρθόδοξο, καἰ ἑφόσον ὡς Ῥωμηός τὀ κράτος του τὶς δέχεται, ὁ ῥωμηὀς εἶναι ὀρθόδοξος. Ἑάν στὸ ἑπόμενο δευτερόλεπτο δρᾷ ἔτσι ὥστε νὰ παραβιάζει τό δόγμα του, καἰ αὐτὀ συμβαίνει ὅταν ἁποδέχεται τὀ ἵδιο του τὀ κράτος σὰν πιὀ σημαντικὸ ἁπὸ τὴν χριστιανοσύνη, ἑκπίπτει ἀπὸ τὀν κῦκλο. Τὸ παράδοξο εἶναι κραυγαλέο στὴν περίπτωση τῶν αὐτοκρατόρων.

   Delete
  12. Ἠ ὀρθοδοξία σοῦ ἀπαγορεύει νὰ ἔχεις κράτος καἰ ὁ κύκλος της ὁρίζεται ἁπὀ αὐτὴν τἠν ἁπαγόρευση. Οἱ δἐ Ῥωμηοἰ ἁμαρτάνουν ὄταν γίνονται Ῥωμαῖοι. Βεβαίως τὀ πράγμα σηκώνει περισσότερη ἱστορικἠ μελέτη καἰ διασαφήνιση, ἀλλὰ νομίζω πὠς τὀ σχῆμα ποὐ χάραξα εἶναι ἁκριβές. Ἁπὸ τὴν στιγμἠ ποὐ οἱ Ῥωμαῖοι ἀποδέχονται τὀν χριστιανισμὸ διἀ τῶν ἀποφάσεων τῶν συνόδων ποὐ τοῦς καθιστοῦν ὀρθοδόξους γίνονται μιἀ κοινωνία ἁκρατική.

   Delete
  13. Ρωμηός:

   α) Χριστιανός με λειτουργική γλώσσα την Ελληνική. Ελληνορθόδοξος μετά το 1054μ.Χ.
   β) Πολίτης υπό το στέμμα της Κωνσταντινουπόλεως.
   γ) Πολιτικός κληρονόμος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εδαφικά, πολιτικά και πολιτιστικά (είς ό,τι αφορά την Χριστιανική Ρώμη και ΟΧΙ την παγανιστική).
   δ) Κυρίαρχη Εθνότητα εντός της, η Ελληνική. Κέντρο πολιτισμικό, οικονομικο και πολιτικό η Ελληνική πόλη. Κυρίαρχη η θέση της Ελληνικής Εθνότητος.

   Τόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε και γράφετε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι!

   Delete
  14. ΟΧΙ Κωνσταντινουπολίτη. Ἡ Πόλη, ὄχι ἡ ἐλληνικἠ πόλη, αὐτὰ εἶναι ανοησίες. Τὀ βυζαντιο μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ 6ου-7ου αἰῶνα ἀνέκαμψε ἐνσωματώνοντας τἠν ὕπαιθρο. Αὐτὸ ἡ ἀρχαιότητα δἐν τὄχε δἦ οὔτε στὀ ὄνειρό της.

   Delete
  15. Κολοκύθια με πατάτες και λαδορίγανη....

   Delete
 17. Σημ. Ἡ κριτική μου εἶναι σαφῆς. Λέω μήπως ἁπὸ τὀν καιρὸ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἡ ἐκκλησία ἔφυγε ἁπὀ τὀν Χριστὸ καἰ πῆγε μὲ τὸν Πιλᾶτο. Μήπως ὁ Μέγας Ἁλέξανδρος εἶναι συνδυασμός Πιλάτου καἰ Βαρραβᾶ.

  Ὁ Ἁριστοτέλης εἶναι ὁ πρῶτος νομίω ποὐ ἁποσυνέδεσε τἠν ἔννοια τῆς ποιήσεως, αὑτὸ ποὐ λέμε σήμερα τἐχνη, ἁπὸ τὀν στίχο καἰ γενικἀ τοὐς παρδεδομένους ῥυθμούς. ὁ Ἁριστοτελης θεωρεῖ τἠν ποίηση μίμηση. Θέση μου ὅτι μίμηση καἰ τέχνη δἐν ὑπάρχουν.

  ReplyDelete
 18. Σημειωση τελική. Ἐφόσον ποίηση, μίμηση δἐν ὑπάρχουν, τὀ να πῇς ὅτι το τάδε ἤ τὀ δεῖνα εἶναι κατασκευάσματα, π.χ. τοῦ Ντρόυζεν ( ἑλληνισμός), ὁ συμφιλιωτικὀς λόγος τοῦ Μ. Ἁλεξάνδρου (Ζαλοκώστας, Ἁρριανὸς) ἤ ἡ ἑλληνικἠ αὑτοκρατορία τοῦ Μέλλοντος Ἕλληνος Αὐτοκράτορος (βάρδος τοῦ τραλαλά) εἶναι καἰ δὲν εἶναι σωστό.

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 21. Ό,τι λέει το άρθρο είναι αλήθεια για τον Αλέξανδρο αλλά Καθηγητά είναι δυνατόν να στηρίζεται τα όσο ειπώνονται σε έναν τελείως πλαστό όρκο προϊόν φαντασίας και ίσως προπαγάνδας; Αυτό δεν το καταλαβαίνω με τίποτα.

  ReplyDelete
 22. Πάντως σοβαρά τώρα το ότι το μοναδικό σχόλιο που έμεινε αναπάντητο ήταν δικό μου τυχαίο προφανώς δεν είναι. Δυστυχώς περίμενα από ένα τέτοιο ιστολόγιο επιχειρήματα σοβαρά και όχι λουκουμαδολογίες του μανάβη (βλέπε σχόλιο Ρωμηού) αλλά μήτε σιωπή αγνωστικιστικού τύπου.

  Εάν Καθηγητά επιθυμείτε πράγματι να διεξαχθεί εδώ διάλογος και συζήτηση με αφορμή το άρθρο σας για το πόσο ωφέλιμος υπηρξε πραγματικά, δηλαδή μακροπρόθεσμα, ο Αλεξανδρισμός για τον Ελληνισμό, τότε δεν μπορεί να λαμβάνεται ως επιχείρημα ο ψευδο-όρκος αυτός μήτε τελείως ψεύτικες αδελφοσύνες οι οποίες ουδέποτε υπήρξαν ή θα υπάρξουν εν απουσία θρησκευτικής ενότητος (η οποία επίσης επιβάλλεται με το Ξίφος) στην ανθρωπότητα. Μέχρι στιγμης το "οφθαλμός αντί οφθαλμού πολύ καλά κραττεί". Οι δήθεν αδελφοσύνες θυμίζουν κάλλιστα την προπαγάνδα περί ανθρωπότητος δίχως διακρίσεις, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας στην αυτοδιάθεση και την επιλογή σεξουαλικού φύλου, τα γνωστά σημαιάκια των σημερινών φιλελευθέρων πανταχόθεν. Δεν είναι δυνατον την μία να κρίνετε και να κατακεραυνώνετε-και ορθότατα-αυτές τις σάπιες ιδέες και από την άλλη την ίδια ρητορική να την κολλάτε αυθαίρετα στον Μέγα Αλέξανδρο.

  ReplyDelete
 23. ...ἀπὀ κεῖ καὶ πέρα, αὑτἀ ποὐ λέει ὁ κος Ῥωμηὸς παραπάνω γιἀ τὀν Μέγα Ἁλέξανδρο ἐγὠ τἀ θεωρῶ πρωτοἐθνικισμό. Ὁ μῦθος τοῦ Ἀλεξάνδρου δἐν διαδίδεται προφορικῶς, ἁλλὰ γραπτῶς, μἐ χειρόγραφα καἰ ἔντυπα. Ἡ διαφορἀ κατἐμἐ ἑθνικισμοῦ καἰ χριστιανισμοῦ εἶναι φυσικὰ ἡ βία, καὶ στὸ μὲν πολιτικὸ στάδιο διαχωριζονται αὑτοἰ στὀ θέμα τῆς ἐξουσίας, τόσο κοινωνικῆς (Ὁ Ἀλεξανδρος ως σύμβολο πρωτοαστικῶν μορφωμάτων) ὅσο καἰ πολιτειακῆς (ὁ Ἀλέξανδρος τύραννος), καἰ τῆς ἁντίληψης. Ὁ μῦθος ὡς παρακίνηση σἐ δράση, ὁ μῦθος ὡς ἑκδήλωση ἑνὸς εἰρηνικοῦ θεοῦ ὄταν δἐν εἶναι σύμβολο ἀλλὰ ὑπόσταση.

  ReplyDelete
 24. ...βέβαια θἀ μποροῦσε νἀ τὸ πάρῃ κάποιος ανάποδα. Ὅτι εἷναι ὁ ἐθνικισμος ποὐ κατάγεται ἀπὸ τὸ ἀλεξανδρινὸ πνεῦμα, αὐτὸ τὀ μεῖγμα πρακτικισμοῦ, ἐγκυκλοπαιδισμοῦ, νοσταλγίας καἰ ἐξάρσεως. Ὅμως ὁ Ἀλέξανδρος, προσοχἠ, δἐν ἔφτιαξε αὑτοκρατορία. Διέλυσε αὐτοκρατορία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η οικουμένη είναι αυτή που σε ενοχλεί Γραικόφραγκε αδελφέ μου Κωσταντή. Γιατί σου χαλάει τη μανέστρα της ανωτερότητας του δυτικού πολιτισμού. Γιαυτό θεωρείς ότι ο Αλέξανδρος ήταν ένας τυχοδιώκτης που ίδρυσε πολλά χωριά και το πολύ-πολύ και κανένα... κεφαλοχώρι. Και ότι η Ρωμανία και η Οθωμανία ήταν βασίλεια των χωριών και των χωρικών. Διότι οι αστοί και ο πολιτισμός τους καθότι αξιωματικά ανώτερος (στην σκέψη σου) του αγροτικού πολιτισμού, δεν μπορεί να υπήρχαν πουθενά αλλού εκτός της Δύσης, γιατί αν υπήρχαν και αλλού πόλεις και πολιτισμός αστικός και διεθνικός, τότε καταρρέει το παραμύθι της ανωτερότητας του δυτικού πολιτισμού. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος ίδρυσε τον αγροτολιβαδικό οικισμό της Κάτω Αγουλινίτσας και η πρωτεύουσα της ενδιάμεσης περιοχής ήταν η αγροτοκτηνοτροφική κατασκήνωση του Άνω Παρταλίου. Και φυσικά, αφού ο σοσιαλισμός και ο προλεταριακός διεθνισμός είναι στάδια ανώτερα του αστισμού, δεν μπορεί να υπήρξε στον παρελθόν διεθνισμός, άρα η οικουμένη δεν ήταν διεθνική αλλά η πρωτόγονη απολυταρχία (του αγαπημένου σου φίλμ) . Και το ότι οι Έλληνες εθνικιστές (Σουλιώτης, Δραγούμης και Βενιζέλος) του τέλους του δεκάτου ενάτου και των αρχών του εικοστού αιώνα, χρησιμοποίησαν τον Αλέξανδρο (τον μύθο του) για να θεμελιώσουν τον όποιον (ασφαλώς δυτικογεννή) εθνικισμό τους, σημαίνει ότι η οικουμένη είναι ένα παραμύθι, που έφτιασε και χρησιμοποίησε ο γραικοφραγκικός πρωτοεθνικισμός. Όλα καλά και όλα ωραία. Και προπαντός ασφαλή (για την Δύση) και τακτοποιημένα. Ουδείς λόγος ανησυχίας υπάρχει. Κοιμηθείτε ήσυχοι... ο (δυτικός) πολιτισμός σας είναι ασφαλής. Είναι δυνατόν ένας τόσο ανώτερος αστικός πολιτισμός να κινδυνεύει από έναν... γιδοβοσκό (τον Αλέξανδρο); Και όταν ξυπνήσετε μιαν ωραίαν πρωίαν στην Φραγκία με πρόεδρο την.... Μαριγούλα, τότε ίσως καταλάβετε (που πολύ αμφιβάλλω), που οδηγούν οι παράνοιες σας περί ανωτερότητος και κλειστότητος του δυτικού πολιτισμού σας. Εμείς οι Ορθόδοξοι Ρωμηοί την υποστηρίζουμε τη .... Μαριγούλα γιατί είναι ο εχθρός του εχθρού μας (όπως ο Σουλτάνος υποστήριζε τον Φράγκο βασιλιά).

   Delete
  2. Θα πεις και άλλες ασυναρτησίες; Τί δεν έφτιαξε Αυτοκρατορία, σοβαρολογείς; Πιο Αυτοκρατορικός πεθαίνεις αφού είχε τελείως Περσέψει πριν πεθάνει παραγκωνίζοντας τελείως την κυρίαρχη Εθνοτητα εντος της Αυτοκρατορίας του, την Μακεδονική Ελληνική!


   Ποίος Εθνικισμός;;;;;

   Delete
  3. Καταλαβαίνω τἠν ἔνσταση τοῦ κου Ῥωμιοῦ ὅτι ἡ Γραικοφραγκία ἤ μᾶλλον ἡ Φραγκογραικία ἔχει περάσῃ τὀ παραμῦθι ὅτι Δύση=πόλεις, Ανατολή=ἁγροῖκοι ἁγροτοκτηνοτρόφοι. Ὅμως ἡ σύγκρουση εἶναι περισσότερο ἀστοί (δηλ. κατὰ βάσιν σιβιλιζέ), κατὰ τῆς μοναρχίας. Αὐτὸ ποὐ προσπαθῶ να ἐξηγήσω εἶναι ὅτι ὁ Μεγαλέξανδρος χρησιμοποιεῖται σἀν καμπαλλέρο τῆς Φραγκιᾶς. Ἐλπίζω νἀ τὀ ἔκανα σαφέστερο τώρα.

   Delete
  4. Κωνσταντινουπολίτη πάρε ἕναν χάρτη τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας πρἰς εἰσβάλῃ ὁ Ἁλέξανδρος καἰ ἕναν ἄλλο μετἀ τἠν εἰσβολή καἰ μετἀ μίλα γιἀ ἁσυναρτησίες στὀν καθρέφτη καἰ ὄχι σἐ μένα.

   Delete
  5. Επίγονοι, you know,

   φυλετική ανομοιογένεια, you know...

   Delete
  6. Ἑνῶι οἱ Πτολεμαῖοι ποὐ σὰν τοὺς Φαραὼ κάναν αἱμομειξίες, ἦταν ἡ καλύτερη βερσιόν.

   Delete
  7. Ρωμηέ αποτελείς ένα άριστο παράδειγμα του πόσο έχει παρηκμάσει και ξεπέσει η Χριστιανοπληξία στην Ελλάδα. Έχεις ξεστομίσει έναν αχταρμά, κυριολεκτικά αχταρμά, σωρείας αυθαιρέτων ασυναρτησιών δίχως καμία αντικειμενική βάση. Πραγματικά λυπούμαι που ως σχολιαστής πρέπει να απαντήσω σε αυτού του είδος τις μπαρουφολογίες.

   Τσουβαλιάζεις μαζί με τον Φιλελεύθερο Βενιζέλο, με τους Ρομαντικούς Σουλιώτη και Δραγούμη, αγνοείς την ύπαρξη αστικών κέντρων, όπως η Πόλη, η Θεσσαλονίκη, η Αδριανούπολη, πολύ πριν την εκκίνηση των Μοντέρνων Καιρών, ήδη από την αρχαιότητα. Λες και το άκρως εσφαλμένο ότι η ισχύς ρης Ρωμανίας βασίζονταν στην...ύπαιθρο(!!) ενώ ολοι γνωρίζούμε πόσες στάσεις και εξεγέρσεις Δυνατών και Στρατηγών της υπαίθρου υπηρξαν. Οι σημαντικότεροι Αυτοκράτορες ήσαν και εκείνοι που κάθε φορά όταν είχε περιπέσει η κεντρικη εξουσία της Πόλεως, αμέσως την επανέφεραν στα μηκη και τα πλάτη της Ρωμανίας, ύπενθυμίζοντας στην ύπαιθρο ποίος είναι η πολιτική κεφαλή.

   Όσο για τον Δυτικό πολιτισμό, Ευρώπη σημαίνει εναντίωση στον Δυτικό πολιτισμό, Φασισμός και Εθνικοσοσιαλισμός σημαίνουν εναντίωση και στους αστούς και στην Δύση. Τουλάχιστον εκείνοι είχαν τα κότσια να τα βάλλουν με την υπερδύναμη του υλισμού και του Κεφαλαίου της εποχής δεν κάθισαν να σταυρώνονται σαν δήθεν καλοί Χριστιανοί και έπειτα να ψηφίζουν τους ΑΣΤΟΥΣ του σκυλοβουλίου όπως κάνεις εσύ, άλλωστε έχεις δείξει την Συριζαϊκή συμπάθειά σου εδω πολλές φορές. Την μία βρίζουμε τους αστούς την άλλη ρους εκλέγουμε! Να μου ζήσεις! Αλλά ο Χιτλερισμός μας φταίει κατά τα άλλα, γιατί επειδή αλλιως δεν καταλαβαίνουμε μας βάζει το πιστόλι στον κρόταφο ώστε να σηκωθούμε με την ΒΙΑ από τους καναπέδες, να αναλάβουμε ΔΡΑΣΗ και να πάψουμε τα 200 "κύρ-Έλέησον" την ημέρα.

   Είναι πραγματικά αστείο τέτοια άτομα να κρίνουν το Κίνημα...

   Delete
  8. Όπως έχω ήδη γράψει, η επιμειξία οδήγησε στην σταδιακή συρρικνωση του Ελληνισμού ρπος τις αρχικές του κοιτίδες και τον αφανισμό του στις πρώην κτήσεις του.

   Delete
 25. Είχα ΄να φίλο κάποτε καλό παιδί μορφωμένο, από φτωχή οίκογένεια βέβαια καταγόταν, αλλά σπουδασε κι έγινε τρανός. Μάλιστα σέ μιά περίοδο μαγάλης αναταραχής με σκοτωμούς και εγκλήματα μπήκε μπροστά κι΄όλοι αναγνώρισαν τήν αξία του τήν ίκανοτητα του καί τήν τιμιότης του. έκαμε πράματα πολλά, άλλα καλά, άλλα κακά, αλλά πάντα μέ τιμιότης καί ταπεινότης δέν καταδέχτηκε ποτέ νά πάρει λεφτά.....ότει έκανε τόκανε από πίστη....Μαξιμιλιανέ τούλεγα θυμάμαι ....πρόσεχε μωρέ οί καιροί είναι πονηροί καί οί άθρωποι θεριά κάι άτιμοι....δέν κάνει νά λέμε όλες τίς αλήθειες στόν κόσμο ....θά φάς τό κεφάλι σου τόλεγα....ήτανε θυμάμαι ντάλα μεσημέρι στίς 28 του Ιούλη....πέρασα καί τόν είδα ....είδα τό κεφάλι του...... μέσα σένα καλάθι... Καί γύρω ό κόσμος αλλάλαζε.......αυτά !!

  ReplyDelete
 26. Ναί, Μάκη, ὁ Ῥοβεσπιέρρος, τὸ παιδὶ τοῦ Ῥουσσώ, τὸ ἴνδαλμά μου. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 27. Έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις που υπέστη η Ρωσία, οφείλει επιτέλους να λάβει όσο το δυνατόν γίνεται, υπόψιν της, τις τρομερές δημογραφικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό της.

  Εδώ ο χάρτης δείχνει ποίοι πληθυσμοί γεννούν στην Ρωσία με γοργούς ρυθμούς και ποίοι επίσης με γρήγορους ρυθμούς πεθαίνουν βιολογικά έχοντας αρνητικό ή πολύ χαμηλό ρυθμό αναπαραγωγής:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#/media/File:Russia_natural_population_growth_rates_2015.PNG

  και

  https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia#/media/File:Russia_birth_rates_2012.PNG

  Αμέσως καθίσταται σαφές ότι οι Τουρκικοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί της Ρωσίας, τις επόμενες δεκαετίες θα αποτελούν εάν όχι την πλειοψηφία τουλάχιστον το ήμισυ του πληθυσμού της. Η Ρωσία θα πάψει πλέον να παρουσιάζει την τωρινή της εικόνα ως κέντρο της Ορθοδοξίας, που έχει.

  Προφανώς και η μεγάλη πλειοψηφία των Ρώσων μουσουλμάνων βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ αμέσως πριν αρχίσει τους βομβαρδισμούς τον Νοέμβρη του 2015, ο Πούτιν εγκαινίασε το μεγαλύτερο τζαμί της Ρωσίας με σκοπό να κρατήσει τις ισορροπίες και να μην εμφανιστεί η επίθεση των Ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων στην Συρία ως σταυροφορία Αμερικανικού τύπου κατά του Ισλάμ.

  http://www.reuters.com/article/us-russia-mosque-idUSKCN0RN1UD20150923
  https://www.rt.com/news/316327-moscow-mosque-largest-europe/

  Όμως από τα εκατομμύρια μουσουλμάνων στο εσωτερικό της, έστω και ένα 10% ή 5% να υποστηρίζει τον Γουαχαμπισμό, σαν τον Ουζμπέκο βομβιστή, δημιουργούνται πολλά προβλήματα στο εσωτερικό της. Μία υπερδύναμη δίχως εσωτερικη ομοιογένεια δεν δύναται να ορθοποδήσει.

  Λίγες ώρες μετά το συμβάν, μία ομάδα γουαχαμπιστών στο Αστρακχάν της Ρωσίας επετέθη κατά αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή:

  https://southfront.org/radical-islamists-attack-policemen-in-russian-city-of-astrakhan/

  ReplyDelete
 28. Να και ένα καλό νέο για τον Ελληνισμό!

  http://www.pronews.gr/portal/20170404/economy/energeia/59/megali-i-simasia-toy-east-med-gia-tin-ellada-leei-i-kyvernisi-dyo

  "Μια εξαιρετικής σημασίας εξέλιξη που καθιστά την Ελλάδα τον βασικό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου East Med, σημειώθηκε στο Τελ Αβίβ με την συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ιταλίας και του αρμοδίου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ίδιο αγωγό "θωρακίζεται" και η Κύπρος μέσω της οποίας θα περάσει ο αγωγός πριν καταλήξει στην Ελλάδα.

  Οι τέσσερις Υπουργοί υπέγραψαν Κοινή Διακήρυξη αναγνωρίζοντας το έργο του αγωγού East Med ως «στρατηγική προτεραιότητα για την εξαγωγή προς την Ευρώπη μέρους των υφιστάμενων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου»"

  Εάν είχε σοβαρή ηγεσία η Ελλάδα μπορούσε κάλλιστα να είχε εκμεταλλευτεί την τωρινή ρήξη Ε.Ε.-Ρωσίας ώστε μελλοντικά να αποτελέσει εναλλακτική πηγή πετρελαίου και φυσικού αερίου για αυτήν. Πολύ ωραία η συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ.

  ReplyDelete
 29. Ἑδῷ τὀ πιάσαμε τὀ βόδι απὀ τἀ κέρατα. Ἡ ὁρθοδοξία ἔχει κάνει ἀμάν νὰ διαφυλάξῃ τἠν ΠΑΡΟΥΣΙΑ τοῦ Θεοῦ ἔναντι τοῦ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ μἐ τὀν Θεό. Ὁ μέγας ἀνὴρ εἶναι ζωντανἠ εἰκονογράφηση, φάντασμα δηλαδή, τῆς ἐννοίας τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου. Τὀ κοινωνικό συμβόλαιο ὁδηγεῖ στὀν Βοναπάρτη. Ὁ Μεγαλέξαντρος εἶναι φυσικἀ ὁ Βοναπάρτης τῶν Βαλκανίων. Κατἀ τὀν ἴδιο τρόπο, οἱ πελατειακές σχέσεις τῶν πρωτόγονων κοινωνιῶν, ἁρχαιοελληνικῆς περιλαμβανομένης, ποὺ βασίζονται στὸ δῶρο, φτιάχνουν θεούς ποὐ θέλουν δῶρα. Τὸ συμβόλαιο μἐ τὀν θεό, ποὐ βρίσκεται στἠ ῥίζα τοῦ θεάτρου, ὑπογράφεται μἐ αἵμα καἰ ὁ ἕνας συμβαλλόμενος εἶναι πάντοτε ὁ Σατανᾶς. Τὀ συμβόλαιο ἔχει διάφορες παραγράφους. Μιὰ ἁπο αὐτές εἶναι αὐτὴ τοῦ περιουσίου λαοῦ ποὐ ἔχει εἱδικὴν σχέσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ-Πατρός-τράγου τοῦ κοπαδιοῦ. Δἐν λέω πὠς δεν ὑπάρχει περιούσιος λαος. Λέω πως ὁ μέγας ἁνήρ διατείνεται πὼς ἔχει ὁ ἴδιος εἱδικη σχέση μἐ τὀν Θεό καἰ ὅτι εἶναι εξόφθαλμα τσαρλατάνος. Ὅλοι οἱ μεγάλοι ἄνδρες τῆς ἱστορίας Ἁλεξάνδρου περιλαμβανομένου εἶναι ὕποπτοι γιἀ χυδαῖο τσαρλατανισμό, ἐπειδὴ τρέφονται ἁπὀ τὀ κοινό τους καἰ ὄχι ἁπὀ τὀ θεῖο. Δἐν μοῦ ἁρέσει ἡ διοχέτευση ῥαγιαδίστικου πνεύματος στὀν ἑλληνικὸ λαό μέσῳ τῆς καλλιέργειας τῆς πρακτικῆς τῆς κολακείας διἀ τῆς ἑκπαιδεύσεῶς του στὀν ἄκριτο θαυμασμό βετεράνων τοῦ παρῃκμασμένου τραγικοῦ σανιδιοῦ, πάνω σἐ ξυλοπάπουτσα καἰ μέσα σἐ κουρελοῦδες ποὐ ἁνεμίζουν ἄτονα στὸν ἀρρωστημένο ἁέρα τῆς ὕστερης Ἀμερικανικῆς Αὑτοκρατορἰας.

  ReplyDelete
 30. ...τὀ δἐ Κολωνάκι ὡς κληρονόμος τῆς βυζαντινῆς ὑποκρισίας εἶναι ἐξπἐρ στἠν ὕπουλη ἑπιβολὴ θρησκευτικοῦ τεμενᾶ στοὺς πλησίον του, ἔναντι διαφόρων φαντασμάτων, αὐτοκρατόρων, Σουλτάνων, Θεμιστοκλήδων, Μεγάλων Ἀλεξάνδρων, Ποῦτιν, Τράμπ κι ἕνα μπουλοῦκι μἐ τἀ πολλὰ ὅπου δἐν μπορεῖς νἀ ξεχωρίσῃς τὀν ἠθοποιό ἁπὀ τὀν ῥόλο, ὅπως γινόταν στἠν κομμέντια ντελλ'ἅρτε. Τὀ Κολωνάκι εἶναι ὁ πιο ἁδρἀ ἁμειβόμενος ἐργαζόμενος στἠν θεατρική ἑπιχείρηση, διότι ἁποτελεῖ τἠν κλάκα.

  ReplyDelete
 31. ΒεροιεύςApril 4, 2017 at 9:27 PM

  Το τελευταίο βίτσιο του Αλεξανδρου,η απαίτηση να τον προσκυνούν και οι Ελληνες,είναι που χρήζει αναλύσεως και όχι ο αμφιβόλου προελεύσεως Ορκος.
  Γενικά συμφωνώ με τον Κωνστ/λίτη επι του θέματος.
  Ο όρκος αυτός γκαρίζει από μακρύά ότ'είναι πλαστός.

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι θέμα η προσκύνηση. Δες το σχόλιό μου επάνω.

   Delete
  2. Φυσικὰ καὶ τὸ θέμα εἶναι ἡ προσκύνηση, ὅπως ἦταν καἰ ἑπὶ πρῶτων Χριστιανῶν.

   Delete
  3. Γιατί;

   Delete
  4. Λες δηλαδή επειδή συνδέεται με τον Περσικό Αυτοκρατορισμό, ο οποίος υιοθετήθηκε και σε μεγάλο βαθμό από τα Ελληνιστικά βασίλεια και την Αυτοκρατορική Ρώμη;


   Τότε ναι συμφωνώ.

   Delete
  5. Εἶναι βασική, θεμελιώδης ἠθικὴ στάση.

   Delete
  6. Ναι. Η εκ φύσεως ανισότης και η απολυτοτης, συμφωνούμε.

   Delete
  7. Πολὐ ἁπλἀ ἡ άνθρώπινη ψυχὴ δὲν ἁνέχεται τἠν εξουσία. Τὸ σῶμα τὴν θεωρεῖ ποσωρινό κακό.

   Delete
  8. Η εξουσία αποτελεί σωματική ανάγκη, ανάγκη ζώου.

   Η Ψυχή σχέση με αυτήν δεν έχει.

   Τα άσματα είναι άναρχα μα όχι αναρχικά. Αποτελούν άριστο δείγμα πραγματικής αναρχίας. Ναι μεν οργάνωση αλλά όχι εξουσία.

   Το ίδιο και ο Θεός.

   Ο Θεός είναι τρόπον τινά Αναρχικός.

   Delete
 32. Σημ. 3. Ἡ συγγένεια μεταξὐ τσαρλατανισμοῦ καἰ θεατρικοῦ ἑπαγγέλματος εἶναι πλήρως τεκμηριωμένη. Ὁ Μεγαλέξαντρος εἶναι ἀγαπημένο θέμα τοῦ ἑλληνικοῦ θεάτρου σκιῶν καἰ ἡ ἄμεση σύνδεση θεάτρου καὶ ἐθνικισμοῦ πλήρως τεκμηριωμένη, μἐ τὀ χειροκρότημα νὰ ἁντικαθιστᾷ ὕπουλα τὀ προσκύνημα. Ἡ ἐφεύρεση τοῦ Μίμαρου ἦταν νἀ εισαγαγῃ τα ἡρωικά ἔργα, ποὐ ἀναβίβαζαν τοὺς ληστές σἐ Καπεταναίους τοῦ ἔθνους. Ἕτσι ὁ ἔλληνικὀς ἐθνικισμὸς βρῆκε τἠν ἔκφρασή του στὀν Καραγκιόζη. Τὀ Κολωνάκι ἔσπευσε νὰ τὸν οἱκειοποιηθῇ γιἀ νἀ ὐποτάξει τὀν λαό δια τὴς ἐννοίας τοῦ ἀγνοῦ λαοῦ που πιστεύει στἠν Πατρίδα ἑνῷ τὀ Κολωνάκι δἐν πιστεύει μέν, τουφεκίζει δέ.

  ReplyDelete
 33. ααα Κυριε Δημήτρη....σέ ολόκληρη τήν ταλαίπωρη καί δυστυχισμένη Γαλλία δέν υπάρχει ούτε ένας δρόμος, ούτε μιά πλατεία πού νά φέρει τόνομα Του...γιατί άραγες;

  ReplyDelete
 34. Πράγματι Μάκη, ἀλλὰ στὴν γενέτειρά του, τὴν πόλη Ἀρράς, ὑπάρχει τὸ μουσεῖο του ἐγκατεστημένο στὸ σπίτι ποὺ ἐγεννήθη στὸ 9,rue Robespierre. Τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα Γαλλίας καὶ εἰδικὰ ὁ μεγάλος κομμουνιστὴς ἱστορικὸς τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ συνάδελφός μου στὴν Σορβόννη Albert Soboul, ἦσαν θαυμαστὲς τοῦ Ῥοβεσπιέρρου.Ὁ Γάλλος ἀστός συνεχίζει νὰ τὸν φοβᾶται. Ὅσο γιὰ τὸν παρηκμασμένο Ἕλληνα, βλέπεις ὅτι ἀπὸ τὴν μία ἐκθειάζει τὸν Ἀλέξανδρο ὡς ἐθνικιστή (!) ποὺ κατατροπώνει τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀμφισβητεῖ τὴν οὐσία τοῦ ὄρκου τῆς Ὤπιδος ἐπειδὴ εἶναι οἰκουμενικὸς καὶ ὁμοιάζει μὲ κήρυγμα τῆς σοσιαλδημοκρατίας! Προτιμοῦν τὸν Ἀλέξανδρο μέλος χιτλερικοῦ κόμματος! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Καθηγητά γνωρίζετε γιατί υπήρξε τεραστία εναντίωση των Μακεδόνων αριστοκρατών προς τον Αλέξανδρο;

   Γνωρίζετε ότι ολόκληρη, ακόμη και η Αθηναϊκή, αρχαία Ελληνική σκέψη βασίζονταν στον φυλετισμό; Σημερα θα την λέγαν κάλλιστα Εθνικοσοσιαλιστική ή Φασιστική. Γνωρίζετε ότι οι Έλληνες ενώθηκαν υπό τον Αλέξανδρο επί τή βάσει της κοινής Εθνότητος και προφανώς του Ξίφους; Τέλος, ο όρκος της Ώπιδος είναι ψευδής. Αλλά πάλι ΔΕΝ καταλάβατε τί λέω.

   Ο Ελληνισμός από τον Αλέξανδρο και έπειτα υπήρξε το "καλό παιδί", ποτέ δεν διεκδικούσε πάντα δίχως καμία φυλετική πολιτική, η αρχική Ρώμη εδώ ήταν άσσος, προσπαθούσε να διατηρήσει το στάτους κβο του κρατικού του μορφώματος είτε αυτο υπήρξε Ελληνιστικό βασίλειο είτε η Ρωμανία. Ως συνέπεια αυτό είχε, την διαρκή συρρίκνωσή του, ώσπου έφτασε σήμερα σε έναν χωρο μικροσκοπικών διαστάσεων.

   Εν αντιθέσει τώρα, οι Άραβες, οι οποίοι ολοένα και διεκδικούσαν και ενσωμάτωναν ολόκληρες εθνοτητες μέσω της θρησκευτικής τους κουλτούρας, φτάσανε σήμερα σε τεραστία εδαφική έκταση. Το ίδιο και οι Κινέζοι είς βάρος των Τουρκο-Μογγολικών λαών της Κεντρικής Ασίας. Η Ρωμανία είχε δυστυχώς πολιτικη άκρως αμυντικής και παθητικής φύσεως, οθώντας την έτσι σταδιακά σε μαρασμό. Οι Έλληνες επίγονοι δε, δεν είχαν καθόλου ορθή φυλετική πολιτική με συνέπεια το 247π.Χ.(άνοδος της Παρθίας) ούτε καν 100 χρόνια(323π.Χ.) οι Πέρσες ανέκτησαν πληρως τον έλεγχο του κέντρου τους, από τον Σέλευκο. Εάν δεν είχαν ενσωματωθεί τα υπόλοιπα βασίλεια, πλην του Ινδο-Ελληνικού και της Βακτριανής που επίσης κατέρρευσαν, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο Ελληνισμός θα είχε καταστραφεί όπως και έγινε στην Παρθία.

   Δεν μπορείτε αυτά να τα αγνοείτε χάριν ενός δήθεν όρκου!

   Delete
  2. Κωνσταντινουπολίτη ἡ ἰδεολογικὴ χρηση τῆς ἱστορίας ποὺ κάνεις πάει ὑπερσιβηρικὀς ἑξπρές. Στἰς ΦΥΛΕΣ καἰ ὄχι στὀν ΦΥΛΕΤΙΣΜΟ βασιζόταν ἡ ἀρχαία ἑλληνικἠ κοινωνία καἰ στὀν λόγο ποὐ παραθέτει ὁ Ἀρριανὀς στἠν Ὥπιδα, ὁ Μεγαλέξανδρος λέει στοὐς Μακεδόνες του, δἐν ντρέπεστε, ῥἐ ῥεμάλια, ποὐ σἀς ἔκανα ἄρχοντες ἑγὠ καἰ ὁ μπαμπίκος μου, ποὐ εἴμαστε οἱ τσἰφ τῆς φυλῆς, νὰ μοῦ πηγαίνετε κόντρα !

   Delete
  3. Άλλο φυλή άλλο εθνότητα.

   Delete
  4. Προφανώς αφού δεν έχεις μελετήσει την επιστήμη της φυλολογιας.

   Delete
 35. αααα είχα ξεχάσει ό τρισάθλιος εγώ ότι ό Albert Soboul Ήταν Κομμουνιστής...συζητουσα μέ μια φιλη πρόσφατα(καθηγήτρια Ιστορίας περικαλώ) περί Γαλλικης έπανάστασης Ροβεσπιερου κτλπ. -Από πού βγάζεις αυτά στοιχεία μού λέει; από τον Σομπουλ της λέω Τής Σορβόνης - Δέν τόν ξέρω μού λέει.....Αυτή ΄είναι δυστυχώς ή Γαλλία σήμερα . Ίσαμε δεκαπέντε φορές χειρότερη από τήν απαίσια έλλάδα ....αυτό τόν κόσμο καί αυτή τήν κατάσταση προσπαθεί να κουμαντάρει ή ατάλαντη αγράματη καί ανίκανη Μαρίν (Λεπέν) .....ΜΠΑΡΟΎΤΙ Ο ΚΟς ΔΗΜΗΤΡΗΣ !!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Χαίρομαι ἰδιαιτέρως Μάκη ποὺ γράφεις τώρα μὲ τὸ πλῆρες ὄνομά σου. Ἡ χρήση ψευδωνύμου εἶναι ὑποτιμιτικὴ γιὰ τὸν Ἕλληνα. Μπαρούτι γίνομαι μόνον κατὰ Γραικύλων καὶ ἐσὺ δὲν μοῦ φαίνεσαι νὰ εἶσαι Γραικύλος. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ευχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια κυρ Δημητρη μου. Αυτός ο τρισάθλιος ο γκουγκλ βαζει μονο το μικρο μου όνομα..θα το διορθώσω σύντομα .εχω ενα λογαριασμο για το μπλογκ μου και μακις ειναι το καλλιτεχνικο δια συντομία ...τάιμ ιτς μάνευ...συνηθως υπογράφω τά κείμενα μου...αλλά άν πάτε στό μπλόγκ μου θέ να δείτε..και τό πλήρες όνομα μου, και τά έργα μου.

   Delete
  3. Μάκη, τὸ πλῆρες ὄνομά σου εἶναι Makis Voutsinas, ἔτσι δὲν εἶναι; Δῶσε μου τὸν σύνδεσμο τοῦ ἱστολογίου σου, ἄν θέλῃς.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Γεράσιμος γιά τήν ακρίβεια
   http://makispaint.blogspot.fr/
   καλη συνέχεια κυρ Δημήτρη

   Delete
  5. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1560535767530470&set=pb.100007221843919.-2207520000.1491466401.&type=3&theater

   Delete
  6. Μάκη (Γεράσιμε Βουτσινᾶ). Ἔγραψα στὸν λογαριασμό σου τοῦ Facebook:

   "Ἡ παιδικὴ εἰλικρίνεια οίκοδομεῖ τὴν τέχνη καὶ ἡ τέχνη εἶναι θεϊκὴ πνοή".(Τὸ ἔγραψα ἐγὼ ἀλλὰ θὰ ἠμποροῦσε νὰ τὸ γράψῃ καὶ ὁ Ῥουσσώ, τοῦ ὁποίου, τρελλά, φαντάζομαι ὅτι εἶμαι ἡ μετεμψύχωση).

   Ἐξ ἀρχῆς εἶχα καταλάβει ὅτι ἤσουν καλλιτέχνης ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ ἀράδιαζες τὶς λέξεις καὶ ὅτι ήσουν Ἕλλην καὶ ὄχι Γραικύλος.Ἡ χώρα μας θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν κοιτίδα της μόνον ἐὰν κυριαρχήσουν οἱ καλλιτέχνες καὶ ὄχι οἱ χολλυγουντιανοὶ ἠθοποιοὶ κουλτουριάρηδες. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 36. Σωθήκαμε δηλαδή από την Ρώμη στην τελική.

  Και γιατί υπήρξε η Ρώμη αυτή η οποία ιδίως την περίοδο ακμής της, ενστερνίσθηκε πλήρως τον Ελληνικό πολιτισμό καθώς το πνεύμα της υπήρξε όμοιο εάν όχι πανομοιότυπο του Ελληνικού;

  Μήπως επειδή οι Ρωμαίοι ήσαν Έλληνες φυλετικά;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςApril 5, 2017 at 8:51 AM

   Τώρα είναι σαν να ρωτάς :''μήπως οι κάτοικοι της Μεγάλης Ελλάδας ήσαν Ελληνες φυλετικά'';
   Δεν υπάρχει πιο Ελληνική λέξη απ'τη λέξη Ρώμη.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. ΒεροιεύςApril 5, 2017 at 9:21 AM

   Ο Αλέξανδρος εφερεν εις πέρας το εύκολο μέρος του εγχειρήματος ,την κατάκτηση .
   Το δύσκολο μέρος ,η Ενωση των δύστροπων Ελλήνων ηταν επιτυχία του Φιλίππου που σε καμμία περιπτωση δεν ήταν διεθνιστής.
   Φίλιππος ο μέγιστος των Ελλήνων και Αλέξανδρος ο κατακτητής είναι δίκαιο να ονομάζονται.

   Βεροιεύς

   Delete
  3. Είναι άκρως ειρωνικό το πώς πλείστες φορές στην Ιστορία, η πραγματικότης ευρίσκεται μπροστά στα μάτια αλλά εμείς λόγω φιλελεύθερων και μαρξιστικών κολλημάτων, ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ αρνούμαστε όχι απλά να τις δεχθούμε-που στο κάτω κάτω κανείς δεν χρειάζεται να δεχθεί κάτι με το οποίο διαφωνεί-αλλά ούτε καν να τις μελετήσουμε, να δούμε μήπως ρε παιδί μου έχουν ΚΑΠΟΙΑ βάση;

   Όχι! Ως αιρετικές τις καίμε στην πυρά!

   Delete
  4. Δεν είναι θέμα ζητωπατωτικό Βεροιέα, δηλαδή "Ωω, ζήτω που οι σημερινοί Νοτιοϊταλοί και Σικελοί είναι Έλληνες φυλετικά!" άλλο λέω εγώ, δεν πέφτω σε τέτοιες μικρότητες.

   Το σχόλιό μου λέγει ότι από τις διάφορες Εθνότητες της Αρχαιότητος, ΜΟΝΑΧΑ η Ρώμη κατόρθωσε ΠΛΗΡΩΣ να ασπασθεί πριν παρηκμάσει, το Ελληνικό πνεύμα, διότι οι Ρωμαίοι ήσαν ταυτόσημοι με τους Έλληνες, δηλαδη ρους δημιουργούς του Ελληνικού πνεύματος, φυλετικά. Άρα λοιπόν, υπήρξε ο Ελληνισμός ένα προϊόν που μιλούσε μεσα στην ψυχή των και για αυτό έκατσε τόσο καιρό μέσα των. Εν αντιθέσει, στην Μέση Ανατολή και εκεί ιδίως όπου δεν υπήρχαν Ελληνικές αριστοκρατίες ισχυρές, όπως στην Περσία του Σέλευκου, πολύ γρήγορα ξέφτισε το Ελληνικό πνεύμα, αυτό λέω. Κάπως διετηρήθη ΜΟΝΑΧΑ στα Ελληνιστικά βασίλεια με ισχυρές αστικές Ελληνικές Αριστοκρατίες όπως στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο, και τα Ελληνιστικά βασίλεια της Περγάμου.

   Μετά ήρθε και η Ρώμη και θωράκισε περισσότερο το Ελληνικό πνεύμα εκεί. Αλλά μετά όταν δεν υπήρχαν πλέον Ελληνικές αριστοκρατίες στην περιοχή και την πολιτική ανέλαβαν οι γηγενείς πληθυσμοί, όπως στην Μικρασία της Μέσης Περιόδου, άρχισαν να εμφανίζονται πολλές διασπαστικές τάσεις των περιοχών αυτών εκδηλωμένες είτε μέσω αιρέσεων, π.χ. Εικονοκλάστες, Παυλικιανοί, είτε μέσω διαρκών στάσεων κατά της ΚΠόλεως.

   Η Πόλη μονάχα έσωνε συνέχεια την κατάσταση, το κράτος της Κεντρικής και Ανατολικης Μικράς Ασίας δεν ητο εύρωστο ή ισχυρό, ο πληθυσμός μέτρια ή ελάχιστα εξελληνισμένος, ακολουθώντας πλήθος αιρέσεων και έχοντας ψυχισμό ξένο προς αυτόν της Πόλεως. Αυτό συνέβαινε λόγω φύλετικής ανομοιογένειας αλλά ουδείς ερευνητής το λαμβάνει υπόψιν!

   Κοίτα εδω μία αρίστη ανάλυση:

   https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2015/02/09/%CE%BA%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/

   https://periklisdeligiannis.wordpress.com/2014/05/29/%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84/

   Αλλά βλεπεις τόσο "παρηκμασμένος" τώ πνεύματι είμαι που λαμβάνω υπόψιν πάμπολλες αναλύσεις και μελέτες προς τεκμηρίωσιν των απόψεών μου. Και σαν απάντηση λαμβάνω τις...λουκουμαδολογίες του Ρωμηού, σε επίπεδο σχολιαστών. Utterly pathetic.

   Delete
  5. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
 37. Υ.Γ, εγώ δεν εξεθείασα ποτέ τον Αλέξανδρο ως Εθνικιστή, άλλωστε δεν υπήρξε και Εθνικιστής, κοιτάξτε και το σχόλιό μου επάνω στον Κωσταντή.

  ReplyDelete
 38. Ῥὲ παιδιά (καἰ κυρίως Κωνσταντινουπολίτη) ὑπάρχει αὑτὸ ποὐ λέμε ἰδεολογικὴ χρήση τῆς ἱστορίας. Δἐν εἶπα ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν ἐθνικιστής, γιἀ τὄνομα τοῦ Θεοῦ, εἶπα ὅτι ὁ μῦθος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου χρησίμεψε στὀν πρωτο-ἐθνικισμό τῆς Κιτσικείου Περιοχῆς. Πάρτε τί γίνεται στὰ Σκόπια γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε !!!

  Ἐγὼ προσωπικά, ὅταν πρόκειται περἰ ἑξακριβώσεως ἱστορικῶν γεγονότων, προσπαθῶ νἀ τηρῶ τἠν ἱστορικἠ δεοντολογία, οἱ βασεις τῆς ὁποίας ἐτέθησαν ἁπὀ τὀν Θουκυδίδη καὶ τοὺς φιλολόγους τοῦ Βυζαντίου καἰ τῆς Ἀναγεννήσεως. Ἡ μεριὰ τοῦ Θουκυδίδη ἀφορᾷ τἠν σύγκριση τῶν πηγῶν, τῆς Ἀναγεννήσεως ἁφορᾷ τἠν κειμενικὴ ἱστορία. Καἰ οἱ δύο αὐτὲς πτυχἐς τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης διέπονται ἀπὸ μιἀ βασικἠ ἁρχή,ποὐ εἶναι στἠν ἱστορία αὑτὴ τοῦ μή-ἁναχρονισμοῦ.

  Μιὰ καὶ ἀναφέρθηκε ἡ γαλλικἠ ιστορικἠ σχολἠ Βλ. τὀ βιβλίο τοῦ Ruggiero Romano https://books.google.gr/books?id=d6YSAQAAIAAJ&q=les+conquistadores+rugiero+romano&dq=les+conquistadores+rugiero+romano&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwj3hbSn7I3TAhXLQBQKHV9zBNUQ6AEIGjAA γιἀ τοὐς κονκισταδόρες, ὅπου ἀναφέρεται ὁ ῥόλος τῶν ἱπποτικῶν μυθιστορημάτων στἠν διαμόρφωση τῆς ψυχολογίας τοῦ Κονκισταδόρα. Θυμίζω τον Δὀν Κιχώτη τοῦ Θερβάντες καἰ τὀ φἰλμ Ἁγκίρε μἐ τὀν Κλάους Κίνσκι.

  Ἔ ἐγὼ λέω ὅτι ὁ Μεγαλέξανδρος εἶναι γιἀ τὀν Κανάρη ὅτι ὁ Ἐλ Σίντ γιἀ τὀν Πιζάρρο και τὸν Κορτές. Ἁπλὰ δἐν τἀ λέω ;; Ὅσο γιἀ τἠν μανία τῶν Γάλλων νἀ ἁναλώνονται σἐ διαφωνίες γιἀ τὀ ἄν εἶχε δίκιο ὁ Ῥοβεσπιέρος ἤ ὄχι τἠν θεωρῶ ἑξοργιστικὸ καφριλίκι πολυτελείας τυπικὸ τοῦ γαλλικοῦ περιβάλλοντος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει πρώτο-Εθνικισμός.

   Εθνικισμός = Εθνοκράτος, δηλαδή Μοντέρνους Καιρούς, δηλαδή ιδεολογία που δεν υπήρχε πριν την άνοδο του Διαφωτισμού και του Ρομαντισμού. Η έννοια του Εθνο-κράτους ήταν ανύπαρκτη στην αρχαιότητα, η Εθνοκρατία ήταν κάτι άλλο, π.χ. το Έθνος των βιολογικά καθαρών και πλουσίων Αθηναίων εξουσίαζε την Αθηναϊκή Δημοκρατία, πλουτοκρατία και φυλετική ολιγαρχία δηλαδή με σύγχρονη ερμηνεία.
   Το Εθνοκράτος αρχίζει με τον Πλήθωνα Γεμιστό. Αυτός ξεκίνησε την έννοια του Εθνοκράτους τον 15ο αιώνα, αυτός ΕΙΝΑΙ ο ιδρυτής του (φυλετικού) Εθνοκράτους. Ο Φασισμός είναι δηλαδή Πληθωνικός σε μεγάλο βαθμό.

   Τώρα, τα λοιπά είναι κουραφέξαλα. Εγώ δεν ιδεολογικοποιώ τίποτα. Εγώ θέτω μία συγκεκριμμένη άποψη, την σταδιακή παρακμή του Ελληνισμού ανά τους αιώνας λόγω φυλετικής αλλοιώσεως και ελλείψεως ορθής (Έθνο)-φυλετικής πολιτικής και αντί να λάβω ως απάντηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, διότι από ένα ιστολόγιο τέτοιας κλάσεως αυτό περιμένω, χαρακτηρίζομαι ως "παρηκμασμένος Έλληνας" και ως "απάντηση" λαμβάνω έναν ψεύτικο όρκο. Αλλά αυτό που με πειράζει είναι ότι δεν υπάρχει πολυφωνία. Λέει δηλαδή ο Καθηγητής μία άποψη Α, εγώ λέω μία Β, και επειδή η άποψη Β είναι αιρετική εμπεριέχοντας φυλετικά τεκμήρια, την ακούω και αποπάνω. Μάλιστα μου λένε και ότι προτιμώ τον Αλέξανδρο μέλος του...Χιτλερικού κόμματος(!!), ενώ το σχόλιό μου ΔΕΝ αναφέρεται στον Αλέξανδρο αλλά στην μακραίωνη εσφαλμένη Ελληνική-Ελληνιστική-Ρωμαίηκη/Βυζαντινή πολιτική είς ό,τι αφορά την διαρκή και ολοένα αυξανόμενη εσωτερική ανομοιογένεια των Ελληνικών κρατών. Η ανομοιογένεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την βίαιη απόσχιση των φυλετικά ανομοίων περιοχών των Ελληνικών αυτών κρατών-όπως την Κεντρική και Ανατολική Μικρά Ασία-μαζί με τον πολύ γρήγορο αφελληνισμό των περιοχών αυτών. Αντί δηλαδή ο Ελληνισμός να κερδίσει, έχασε, όντας ολοένα εν αμύνει, συρρικνωμένος τον 13-14ο αιώνα στις ατόφιες κοιτίδες του, εκεί όπου υπήρχε μία μεγαλυτέρα φυλετική ομοιογένεια.

   Αυτό έθεσα εγώ και ως απάντηση παίρνω έναν ψευδο-όρκο φίλε Κωσταντή. Μετά τί ρωτάς;;;

   Delete
  2. Οπότε, μετά, δεν είναι να απορούμε πώς ο Πλήθων παρουσιάζει ως λύση στην Βυζαντινή παρακμή των τελευταίων αιώνων, το Έθνος-Κράτος, διότι πλέον η Αυτοκρατορία αποτελούνταν αποκλειστικά από Έλληνες (η Αλβανική Εθνική συνείδηση ευτυχώς δεν υπήρχε τότε), δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι από μόνη της η Ρωμανία μετετράπη σε αμιγώς Ελληνικό κράτος, διότι ολοένα έχανε μέλη της. Και το θέμα δεν είναι ότι τα έχανε απλώς πολιτικά αλλά κυρίως πολιτισμικά. Δηλαδή για να το κλείσουμε, η έλλειψη ασκήσεως εθνο-φυλετικής πολιτικης από την κυρίαρχη Εθνότητα εντός της Ρωμανίας, την Ελληνική, οδήγησε στην σταδιακή συρρίκνωσή της στα βιολογικά τότε όρια των Ελλήνων, ήτοι την Ήπειρο(σημερινή Αλβανία και Ελληνική Ήπειρο), την Μακεδονία, την σημερινη Ανατολική+Δυτική Θράκη, ολόκληρη την Ελλαδική χερσόνησο πλην των Φραγκοκρστούμενων περιοχών, της Κύπρου, Κρήτης και τέλος λιγοστών περιοχών της (Βορειο)-Δυτικής Μικράς Ασίας.

   Ο Πόντος άντεξε όσο άντεξε για άλλον λόγο, λόγω της ντόπιας Ελληνικής Αριστοκρατίας των Κομνηνών. Όταν πέσαν οι Κομνηνοί γρήγορα ο Πόντος ηκολούθησε την υπόλοιπη Κεντρική και Ανατολική Μικρά Ασία στον εξισλαμισμό και τον εκΤουρκισμό.

   Delete
  3. *Φραγκοκρατούμενων

   Delete
  4. Για να το κλείσω εδώ, εγώ είμαι ο μοναδικός που παρουσιάζει ακριβώς σκέψη συνθετική.

   Οι φυλετιστές επιμένουν σε μία τελείως εσφαλμένη διάκριση Ελλήνων και Περσών λες και πρόκειται περί ανθρώπων και όρκ, ενώ αγνοούν χάριν ενός Ευρωπαϊκού φυλετισμού το υψηλό επίπεδο των πολιτισμών της Ανατολης οταν οι Ευρωπαίοι ησαν σε ημι-κτηνώδες στάδιο, στην εποχή του Χαλκού, μην γνωρίζοντας καν την γεωργία!

   Από την άλλη έχουμε το άλλο άκρο. Τους Ωπιδικούς που χαίρονται να βλέπουν ένα πολυφυλετικό αχταρμά υπό τελείως αόριστες ιδέες όπως "αδελφοσύνη" και "ειρήνη", ΑΚΡΙΒΩΣ όλως πράττουν οι απανταχού Φιλελεύθεροι Σοσιαλ-δημοκράτες. Όταν δε, καλούνται να απαντήσουν γιατί ξέφτισε το Ελληνικό πνεύμα και ύστερα η Ορθοδοξία στην Μέση Ανατολη, σιωπούν, αρνούμενοι δε να αναγνωρίσουν την φυλετική πραγματικότητα.

   Η αλήθεια προφανώς και βρίσκεται στην μέση. Ουδείς λέγει ή ύποστηρίζει τα περί "βάρβαρης ασιατικης Ανατολης" και "Πολιτισμένης Ελληνικής Δύσεως", πλην όμως η άγνοια του φυλετικού παράγοντος μας οδηγεί στο φιλελεύθερο συμπέρασμα ότι όλα τα άτομα ανεξαρτήτως φυλετικού υποβάθρου έχουν τον ίδιο ψυχισμό, τις ίδιες τάσεις και εάν θα ακολουθήσουν την μία ή την άλλη θρησκεία είναι θέμα πολιτικό και οικονομικό! Όσο αυτό το χάσμα δεν γεφυρώνεται δεν θα μπορέσει ποτέ να υπάρξει ποτέ ορθή μελλοντική πολιτική μα ούτε και σωστή ανάγνωση των αιτιών παρακμής του Ελληνισμού ανά τους αιώνες. Ακόμη και μέσα στον Μεσανατολίτικο χώρο, η διαφορά Ιρανικών-Αραβικών είναι τέτοια ώστε οι πρώτοι παρότι εξισλαμίσθησαν από τους δεύτερους, ηκολούθησαν και ακολουθούν μία πολύ διαφορετική εκδοχή του Ισλάμ, μαχόμενοι μάλιστα κατά των Αράβων, των δημιουργών του αρχικού Ισλάμ!

   Ελπίζω κάποτε τουλάχιστον, να βάλουν μυαλό οι "ειδικοί" και στους δύο χώρους.

   Delete
  5. Βασικὸ συστατικὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ἡ μή-ὑποταγἠ σἐ μιὰ μοναρχία ἐλέωι Θεοῦ. Ὁ πρωτο-ἐθνικισμὀς δἐν ἔχει συγκεκριμένο πολιτειακὀ ὄραμα. Ὑμνεῖ γενικἀ καἰ ἁόριστα τῆν αὑτενέργεια ἑνὀς ἤ πολλῶν σχετικἀ ταπεινῆς καταγωγῆς.

   Delete
  6. Ναι δεν έχεις και πολύ άδικο εδώ...πράγματι ο Εθνικισμός του Διαφωτισμού αλλά και του Ρομαντισμού έχουν το χαρακτηριστικό του "Λαϊκού Ήρωος" το οποίο από τα παιδικά μου χρόνια με συναρπάζει κάθε μέρα.

   Έτσι θέλω να φαντάζομαι τον εαυτό μου ώρες-ώρες...

   Delete
  7. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ τοῦ ἐθνικισμοῦ εἶναι ὅτι ἀφορᾶ ἐγγράμματα ἤ ἡμιεγγράμματα κοινωνικὰ στρώματα.
   Ὑπάρχει καἰ ὁ ὅρος ἑθνισμός, ποὐ εἶναι περίπου ὅτι ὁ φασιστἠς ἕναντι τοῦ φασίστα, μιἀ πιὀ ἑξευγενισμένη σύλληψη, πιό... μεγαλοαστική.

   Delete
  8. Ο Εθνισμός είναι μία αστική κοροϊδία, μία μπαρούφα μεγατόνων!!

   Delete
  9. Δέν ἔχεις τελείως ἄδικο. Ὅμως ἐπειδὴ τὴν χρησιμοποίησε ὁ Φῶτος Πολίτης, που τοὔχω κάποιο σεβασμό, τὴν ἀνέφερα. Ὅλες οἱ ἰδεολογίες ποὐ χωρίζουν ἁνθρώπους σὲ κοπάδια εἶναι ἵσης ἁξίας μἐ μιἀ κοτρῶνα, ποὺ κάνει τὴν ἴδια δουλειά, ἁνεξαρτήτως τῆς καλλιέργειας ἑνός αγροτεμαχίου. Ὁ ἅλλος καλλιεργεῖ πεπόνια στἀ Ἱμαλάϊα ποὐ τἀ τρῶνε τἀ γιἀκ. Σοῦ δείχνει τὀ ἔργο του.

   Πάρε μιἀ μοῦτζα, σύντροφε.

   Delete
 39. Νἀ θυμίσω τέλος ὅτι στἠν ἁπομεμακρυσμένη ἐπαρχία τοῦ Ἑλλαδιστάν, ὅπου ἀκόμη σἐ μιὰ σπηλιὰ στὀ ὅρος Γράμμος λένε ὁρισμένοι ὅτι βρίσκεται φυλακισμένο τὀ πνεῦμα τοῦ Μεγάλου Στρατηλάτη, καἰ περιμένει κἀποιον ἐλευθερωτἠ Ἡρακλέα νἀ τὀ βγάλῃ ὄξω, οἱ τοπικοὶ φύλαρχοι κάθε φορἀ που μαγειρεύουν ἕνα πραξικοπηματάκι ἤ προνουντσιαμέντο έπικαλοῦνται τἠν κληρονομιἀ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὁ ὁποίος τοῦ Ἄμμωνος Διός καἰ τοῦ Θεοῦ Σαββαῶθ ἀκόμη ἔχει σαφῆ σημάδια τῆς παραινέσεως ὅπως μεταχειρισθῆι ἔναν φάκελο μπροστά του μἐ τἠν ἑπωνυμία ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΑΓΛΑΡΟΥΜ καἰ ἕνα τηλέφωνο ποὐ τὀν συνδέει μἐ τὀ Α. σῶμα Σαρισοφόρων καἰ ἴδίως τὀ Β. σῶμα δρεπανηφόρων ἀρμάτων.

  Οἱ ἴδιοι φύλαρχοι ὄταν μπαγιατέψῃ ἡ φυλλάδα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου βγάζουν τὸν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέα, μετἀ ὅταν μπαγιατέψῃ ὁ Ἐπιτάφιος γιατἰ εἶναι καἰ λίγο μακάβριο θέμα ξεφουρνίζουν ὀλίγην Ἀμαρτωλῶν Σωτηρίαν καὶ στὰ δύσκολα βγάζουν τἠν Σολωμονική και τἰς ἀποκαλύψεις τοῦ Χαλδαίου προφήτου Τεμενάκ. Ἀναλόγως μἐ τὀ τί θὰ τοῦς πῇ το ἀφεντικό. Αὐτὸς εἶναι ὁ νεοελληνικὸς πολιτισμός. Μακάρι νἀ βρεθὴ ἕνας στρατηλάτηςνἀ τὀν διαδώσἡ ἐπιτέλους στἀ βάθη τῆς Ἀνταρκτικῆς γιἀ νἀ πάρουν ἐπιτέλους οἱ πιγκουίνοι χαμπάρι τί ἐστἰ Μακεδονία.

  ReplyDelete
 40. Τέλος ὁ Ζαλοκώστας ἤ ὀ ὅποιος Ζαλοκώστας δὲν ἔβαλε τὀ λόγο μἐ τἀ φληναφήματα στὐλ Γιούνισεφ στἠν Ὤπιδα τυχαῖα. Διότι ἐκεὶ το στράτευμα στασιάζει βλέποντας τὀν Μεγἀλο Ἀλέξανδρο νὰ συμπεριφέρεται σἀν Πέρσης μονάρχης. Θυμίζω δἐ ὅτι ὁ Ἁλέξανδρος συνεκέντρωσε Ἕλληνες καἰ Μακεδόνες γιἀ νἀ πάρῃ έκδικηση, ὑποτίθεται, γιἀ τοὐς Πέρσες ποὐ εἶχαν στραφῆ στὀ παρελθὀν κατὰ τῆς Ἑλλάδος.

  Ἐμήδισε τρόπον τινἀ ὁ Ἀλέξανδρος καἰ τἀ περὶ ἱσότητος Ἑλλήνων καἰ Περσῶν εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, πόσῳ μᾶλλον δἐ ποὐ στἠν διήγηση τοῦ Ἀρριανοῦ τἠν ὥρα ποὐ ὁ Ἀλέξανδρος βγάζει ἕναν μελοδραματικὀ λόγο σἐ στὐλ Τήλεφος τοῦ Εὐριπίδη δίπλα πετσοκόβουνε οἰ Πέρσες νομίζω μπράβοι τοὺς Μακεδόνες ποὐ τοῦς ἔχει ὑποδείξῃ ὀ Μέγας στρατηλάτης.

  ReplyDelete
 41. Στὀ ἐπίπεδο τῆς μακροϊστορίας, ὁ Ἁλέξανδρος τἀ ἔκανε ῥόιδο. Διέλυσε μιἀ τεράστια αὐτοκρατορία, κατέστρεψε τἠν Ἑλλάδα, δἐν βρῆκε τὀ ἀθάνατο νερό. Αὑτὸς ποὐ βγῆκε κερδισμένος ἦταν ὁ μακεδονικῆς καταγωγῆς Ἀριστοτέλης. Ὁ Ἁριστοτέλης εἶναι ποὐ κυρίεψε τὀν κόσμο, καἰ τὀ παρελθὸν καἰ τὀ μέλλον. Γιἀ τἠν ἱστορία τοῦ θεάτρου, λ.χ. κρεμόμαστε ἐκτος ἀπὀ τἠν Ποιητικη καἰ ἀπὀ τὰ... Organa τοῦ Ἁριστοτέλη, ὁ ὁποῖος ἔγραψε μιἀ φρασοῦλα στἠν πρώτη ὅτι ἡ τραγῳδία προέρχεται ἀπὀ τὀν διθύραμβο, καἰ εἴμαστε σκλάβοι πνευματικοὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, οἱ ὑπόλοιποι συγγραφεῖς ἔχοντας χαθῇ διότι δἐν ἀντιγράφοντο, ἐνῶι ὀ Ἁρίστος, μἐ τἠν αἴγλη ποὐ τοῦ προσέδωσε ὁ μαθητής του, ἔτυχε τῆς καλύτερης δυνατῆς τύχης γιἀ ἀρχαῖο συγγραφέα, μὲ τὸ σπαθί του, βεβαίως.

  Τὀ σπαθὶ εἶναι τὀ πρόβλημα. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, λέγεται οὑ φονεύσῃς, στἠν Καινή Διαθήκη λέγεται οὔτε καἰ ψυχικἀ μὴν φονεύσῃς. Ἡ κάπως ἐπαρχιώτικη ἐνδεχομένως οὑδετερότης τοῦ Ἁριστοτέλη ἔναντι τοῦ φόνου καἰ τῆς βίας εἶναι ποὺ τὸν κάνει ἰδανικο γιἀ καθεστωτικὸ φιλόσοφο, ἐνῷ οἰ παρῃκμασμένοι Θουκιδίδης καἰ Εὐριπίδης, πρἰν ἀπὀ αὑτὀν, βασανίζονταν πάνω στὀ θέμα τῆς βίας.

  Ὁ μῦθος τοῦ Μεγάλου Ἁλεξανδρου εἶναι αὐτὸς τῆς θέωσης ΜΕΣΩι τῆς βίας, ἐνῶι δύο φορές τοὐλάχιστον ὁ Οὐράνιος Πατέρας ασχολήθηκε μὲ τὸ νἀ ὑποδείξῃ στὴν ἁνθρωπότητα ὅτι ὁ ἀντίθετος δρόμος εἶναι ποὐ ὁδηγεῖ στὴν θέωση, χωρίς νὰ νοιαστῇ μήπως ἐκθρονιστῇ.

  ReplyDelete
 42. Ρεσιτάλ υποκρισίας έδωσε ο...Δονάλδος Τράμβιος, κατηγορώντας την Δαμασκό και τον Άσαντ για την επίθεση σε χημική αποθήκη των τζιχαδιστών της αντιπολιτεύσεως. Τέτοιο ρεσιτάλ υποκρισίας και κροκοδείλιου δακρύου είχαμε να δούμε από τον Ομπάμα!

  http://www.pronews.gr/portal/20170405/defencenet/diethnis-asfaleia/66/o-nttramp-proleiainei-edafos-gia-stratiotiki-epemvasi-sti

  https://www.youtube.com/watch?v=j4d5aBEutkY

  Δεν φτάνει που έχουνε κυριολεκτικά βιάσει μία χώρα εδώ και 6 ολόκληρα χρόνια από το 2011 προκαλώντας σε αυτήν τρομερές καταστροφές, τώρα με τεράστιο θράσος και υποκρισία βάλλουν κατά του μοναδικού καθεστώτος στην Μέση Ανατολή το οποίο αποτρέπει σεχταρικές διαμάχες, το Φασιστικό του Μπαάθ. Δεν περίμενα από τον Τράμπ τέτοιο υπουλότατο πισωγύρισμα. Αλλά βέβαια "φίλε" Τράμπ, χάριν των Σαουδαράβων με τους οποίους επιθυμείς στενές σχέσεις, είσαι ετοιμος να εκδιώξεις α λα Μπούς, τον Άσαντ, και ύστερα να κτυπήσεις το μοναδικό αντι-Διαφωτιστικό καθεστώς της Οικουμένης, το Θεοκρατικό Ιράν! Κατά τα άλλα μέγας "επαναστάτης" ο Τράμβιος!

  Απόδειξη ότι οι λαοί και τα Έθνη της Οικουμένης οφείλουν μονάχα από αμιγώς Φασιστικά - και όχι Φασίζουσα αστικά- κινήματα να περιμένουν Λύτρωση.

  Επιπροσθέτως, ο Bannon ξηλώθηκε από το NSC:

  https://www.nytimes.com/2017/04/05/us/politics/national-security-council-stephen-bannon.html?_r=0

  Να χαρώ την Τραμβική "επανάσταση" της παντόφλας! Κρίμα διότι όπως έχει συμβή και πλείστες φορές στο παρελθόν, εναπώθησα τις ελπίδες μου για αλλαγή στα λάθος άτομα!

  Και ύστερα μερικοί αναρωτιούνται γιατί έλκει την Επαναστατική Νεολαία το αμιγώς Φασιστικό και Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα!!!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Περίεργη πολύ η στάση του Τράμπ, λες και θέλει να προσεγγίσει τον "Βάλτο"...

   Delete
  2. Μήπως το κάνει για να ενώσει τις ΗΠΑ που είναι διχασμένες και συνεπώς χρειάζεται έναν ψεύτικο εχθρό;

   Δεν ξέρω τί να πω, τελείως προδοτική φαίνεται η πράξη του αυτή, τελείως...Νεοσυντηρητική. Και έλεγα πώς είναι δυνατόν από την άλλη το ΝΑΤΟ συνεχώς να αυξάνει δυνάμεις στα σύνορα με την Ρωσία ενώ θςλει να τα βρει με αυτήν ο Τράμπ; Έλεγα ότι το κάνει το παρακράτος των ΗΠΑ επίτηδες αλλά βάσει των τελευταίων δηλώσεων του φαίνεται ίσως ότι την κωλοτούμπα την είχε έτοιμη καιρό τώρα και για να φοβίσει ίσως την Ρωσία να μην αντιδράσει σε μία κλιμάκωση στην Συρία ύστερα από Αμερικανική εμπλοκή, έχει το ΝΑΤΟ συγκεντρώσει δίπλα από την Ρωσία τόσα στρατεύματα....

   Δεν ξέρεις τί σου ξημερώνει πλέον.

   Delete
 43. Ορίστε και μία πολύ καλή ανάλυση για το συμβάν:

  https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2017/04/04/a-chemical-attack-in-idlib-colonel-cassad/

  ReplyDelete
 44. Μένει τὸ ζήτημα τῆς οἰκουμένης ποὺ πολύ σωστὰ ἔθεσε παραπάνω ὀ Κκος Ῥωμηός. Λοιπόν, οἰκουμένη εἶναι ἡ πραγματικότητα, δηλαδἠ ἡ ἀνεξέλεγκτη σύζευξη ἐσωτερικοῦ καἰ ἐξωτερικοῦ κόσμου.

  Κανένας μονάρχης δἐν μπορεῖ νἀ ἑνώσῃ τἠν οἰκουμένη,μόνο νὰ τἠν διαιρέσῃ μπορεῖ. ΑΥΤΟ εἶχαν καταλάβῃ οἱ Ἑλεάτες καἰ ὁ Ἰησοῦς μετἀ ἀρνήθηκε τὀ ἐπίγειο στέμμα. Ἡ ἔννοια τοῦ πολιτικοῦ ἡγέτου ἤ κριτοῦ ἤ βασιλέως Δαβίδ κλητοῦ τοῦ Θεοῦ ποὐ ἀναφέρεται στἠν ἀνάρτηση εἶναι βαθειὰ ἀντιχριστιανικὴ καἰ ἁποτελεῖ ἀπόπειρα ἀναβίωσης της θεϊκῆς βασιλείας, ποὺ ἑμένα μὲ ἑξοργίζει, δεδομένου ὅτι ὑπάρχει καἰ τὀ ἔργο τοῦ Le Roi Ladurie γιἀ τοὐς θαυματουργοὺς βασιληάδες. Εἶναι πλέον ἐξωελληνικἠ ίδέα ἡ ἱερἠ μοναρχία καί, τὀ βασικώτερο, ὁ Θεὸς ἔχει δηλώσῃ ὁ ἴδιος ὅτι δὲν γουστάρει φόνους, τὀ ψωμοτύρι δηλαδἠ τῆς μοναρχίας, ἐδῷ καἰ δυὸ χιλιάδες χρόνια. Ἀκόμα οἱ αὑλοκόλακες ποιητές, ἀκριβῶς σὰν τους Πέρσες ποὐ γλεῖφαν τὸν Ἀλέξανδρο στἠν Ὤπιδα, γιἀ νἀ πάρουν ὁ καθένας καμιὰ θεσοῦλα, προσπαθοῦν νἀ καλύψουν χονδροειδῶς καἰ νἀ διαστρέψουν τὀ σαφέστατο μύνημα τοῦ Θεοῦ μἐ διάφορες ἀκροβασίες, διανοητικές ἤ σαλτιμπαγκικές.

  Ξέρουν κατὰ βάθος τί κούφια λόγια εἶναι αὐτὲς οἱ βασιλεῖες.

  Ἡ συμφιλίωση Χριστιανισμοῦ καἰ μοναρχίας εἶναι ἁδύνατη, καἰ ἦταν φυσικἀ τὀ ἀδύναμο σημεῖο τοῦ Βυζαντίου. Δἐν γίνεται νἀ εἶσαι Χριστιανός ΚΑΙ μοναρχικός. Εἶναι τελείως ἀδύνατον.

  ReplyDelete
 45. Νὰ διαβάσετε τὸ σημερινό μου ἄρθρο στὰ γαλλικά, στὸ Huffington Post,γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ὡς ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τίτλο, "Γιὰ νὰ σωθῇ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση" (Sauver l'Union européenne). Βλέπε τὸν παρακάτω σύνδεσμο. Δημήτρης Κιτσίκης

  Γιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
  http://quebec.huffingtonpost.ca/dimitri-kitsikis-/
  γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

  ReplyDelete
 46. Εδώ ταιριάζει γάντι η έκφραση:

  "Μάθαν ότι πηδιόμαστε, πλακώσανε κι οι γύφτοι!"

  http://www.pronews.gr/portal/20170406/defencenet/toyrkia-politiki/63/rt-erntogan-etoimo-shedio-eisvolis-sti-syria-me-stoho-ton

  Ο Ερντογάν προτρέπει τις ΗΠΑ να χτυπήσουν τον Άσαντ.

  ReplyDelete
 47. Μάθημα γιὰ τὴν Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ γιὰ τὴν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ εἶναι άντισημῖτες: ὁ ἑβραῖος γαμβρὸς τοῦ Τραμβίου, Jared Kushner καὶ ἡ ἑβραία κόρη του στὸ θρήσκευμα Ivanka, ὑπερίσχυσαν τοῦ ἀντισημίτου Steve Bannon. Φασισμός ναί, ἀντιϊσλαμισμός ναί, ἀλλὰ ὄχι ἀντισημιτισμός, ὄχι ἀντισιωνισμός, ὄχι ἀντιμασονισμός. Ἀκολουθεῖται γραμμὴ Νετανιάχου ποὺ καὶ ὁ ἴδιος εἶναι φασιστής. Στὴν Ἑλλάδα ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἠμπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀπὸ κάποιον ποὺ θὰ ἀναρτηθῇ στὴν ἐξουσία, ἀλλὰ ἐὰν δὲν ἀλλάξῃ, καὶ εἰλικρινὰ ἀποβάλῃ τὸν ἀντισημιτισμό της, ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ κυβερνήσῃ τὴν Ἑλλάδα.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Λόγω του Ισραήλ ξεκίνησε ο Τράμπ επίθεση στην Συρία Καθηγητά;

   http://www.pronews.gr/portal/20170407/defencenet/enoples-sygkroyseis/61/eipe-kai-ekane-o-n-tramp-oi-ipa-vomvardisan-me-59

   "O N.Tραμπ πραγματοποίησε την απειλή του εναντίον της συριακής κυβέρνησης και προχώρησε σε μια αμφιλεγόμενη επίθεση με πυραύλους Tomahawk εναντίον της με ισχυρή πιθανότητα να ενισχυθούν από αυτήν οι ισλαμιστικές οργανώσεις που έχουν αιματοκυλίσει την χώρα από τον Μάρτιο του 2011.

   Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα (ώρα Συρίας) και στόχο είχε συριακά μαχητικά, υποδομές, ραντάρ και αποθήκες πυρομαχικών, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο των ΗΠΑ."

   Τί έχει γίνει, η Συρία πάει να γίνει δεύτερο Ιράκ;;;

   Delete
  2. Μεγάλη ντροπή η επίθεση στην Συρία για τα μάτια του Ισραηλ.

   Αρέσει δεν αρέσει, το Ισραήλ δρα τελείως ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ στην Μέση Ανατολή, όποιον δεν γουστάρει τον καθαρίζει με τις ευλογίες των ΗΠΑ.

   ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ.

   Τώρα τί, θα προδώσουμε τις θέσεις μας; ΟΧΙ!

   https://4threvolutionarywar.wordpress.com/2017/04/07/fuck-trump-we-stand-with-syria/

   "FUCK TRUMP WE STAND WITH SYRIA!"

   Να υπενθυμίσω στο πλευρό του Φασιστού Ασάντ, πολεμούν εθελοντές από τον Μαύρο Κρίνο! Δικαιώθηκαν όσοι Φασίστες και Εθνικοσοσιαλιστές μας προειδοποιούσαν ότι χάριν του Ισραηλ ο Τράμπ θα κάνει την περιοχή λαμπάδα!

   Συγχαρητήρια αδέρφια και συγγνώμιν που δεν σας ακούσαμε!

   Πώς μπορείς μετά με τέτοια άτομα χάριν των κοινών γεωπολιτικών συμφερόντων (East Med) να συνεργαστείς και να μην σε πιάνει το στομάχι σου;;;

   Delete
  3. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμμα Καμμενικό καθηγητά να αλλάζει τις Ιδέες σαν τα πουκάμισα με σκοπό να τσακώσει κανα υπουργείο για να πετά στεφάνια από αέρος στα Ίμια.

   Η Χρυσή Αυγή είναι Ιδεολογικό, αμιγώς Ιδεολογικό Κίνημα, συνεπώς νόημα δεν υπάρχει κανένα να ζητείται χάριν των Ιμπεριαλιστών της Ανατολικης Μεσογείου, να προβεί η Χρυσή Αυγή σε τέτοια ΑΤΙΜΙΑ. Εσείς έχετε άλλωστε πει ότι "οι αγωνιστές ποτέ δεν υπογράφουν δηλώσεις μετανοίας", το ίδιο ισχύει για την Χρυσή Αυγή.

   Delete
  4. ΛογοθετόπουλοςApril 7, 2017 at 12:51 AM

   Το ισραηλ εχει βλεψεις κυριαρχιας σε ολη την περιοχη γυρω απο την ευρασια και δεν εχει αναγκη απο στρατηγικες συμμαχιες και "φιλους" αλλα αναγκη απο υπηρετες για να πραγματοποιησει τις φιλοδοξιες του και οποιος δεν ειναι υπηρετης ειναι αντιπαλος.
   Η Ελλάδα εαν και οταν γινει σοβαρο κρατος δεν θα πρεπει να αφησει να δημιουργηθει ένα Ισχυρο Ισραηλ και ουτε φυσικα ισχυρα ισλαμικα κρατοι γιατι πέρα απο τον Παγκοσμιο Ελληνισμο και ολα τα ωραία χρειαζομαστε πατριδα και οχι να ειμαστε ξέμπαρκοι ..και πατριδα καθαρη οχι μια γυφτομπασταρδεμενη δηθεν αυτοκρατορια.
   Μπραβο στην ΧΑ που ειναι αντισιωνιστικη για οποιον λογο και αν ειναι

   Delete
  5. Ο Τράμπ από Φασίστας Επαναστάτης λόγω Μπάννον, έγινε ο καλλίτερος ορισμός της κεφαλαιακής ακροδεξιάς των Neocons.

   Delete
 48. Περιμένουμε ηχηρή απάντηση από την Ρωσία!

  Επιτέλους πρέπει να φύγει από τον πλανήτη ο Αμερικανικός καρκίνος που τον έχει φάει απο το 1945 και έπειτα!

  ReplyDelete
 49. Με αυτά που κάνουν οι Εβραίοι δρώντας σαν κανονικότατοι Ιμπεριαλιστές πολύ χειρότεροι του Χίτλερ, τον οποίο λόγω ΧΡΗΜΑΤΩΝ συνεχώς βρίζουν, απλά θα γίνουν πολύ πιο μισητοί στην Οικουμένη, απλά θα διαλυθεί σίγουρα μελλοντικά το κρατίδιό τους και το μίσος κατά αυτον θα γιγαντωθεί.

  Σε λίγο όλη η Οικουμένη θα εξεγερθεί κατά των ΗΠΑ-Ισραήλ.

  "Anti-Americanism" is dead, είχε πει ο Ντούγκιν την επομένη της εκλογής του Τράμπ, και εγώ έγινε προ-Αμερικανικός για πρώτη φορά στην ζωή μου.

  Τελικά όπως υποψιαζόμουν όλα ήσαν ψέμα! Όσο υπάρχει Αμερικανικός Ιμπεριαλισμός, τόσο δεν θα μπορεί κανείς να σηκώσει κεφάλι ενώ θα σκοτώνουν όποιον γουστάρουν βάλλοντας σωρεία ψευδών!

  Μαζί με τον Άσαντ λοιπόν!

  ReplyDelete
 50. Μετά περιμένει να τα βρει με την Ρωσία;

  Τώρα είναι που Ρωσία-Κίνα θα πάμε μαζί. Και μάλιστα βομβάρδισε λίγες μέρες πριν μεταβή στην Κίνα, ο Ταρμπ.

  ReplyDelete
 51. Να μία άριστη ανάλυση από το Ντουγκινικό think-tank:

  http://www.geopolitica.ru/en/agenda/us-strikes-syria-world-threshold-global-conflict

  ReplyDelete
 52. Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι η Αμερική σαν μία σύγχρονη Καρχηδόνα, με συγχωρείτε, ΑΚΡΙΒΩΣ σαν μία σύγχρονη Καρχηδόνα, μία ιμπεριαλιστική πλουτοκρατία του τόκου και του κεφαλαίου, δεν σώζεται ούτε καν με τον "Ήρωα" Ντόναλντ Τράμπ, το κατεστημένο που είναι η ίδια η ψυχή των ΗΠΑ είναι πανίσχυρο και δεμένο με το κρατικό αυτό μόρφωμα των ΗΠΑ. Συνεπώς μονάχα μία ΔΙΑΛΥΣΗ των ΗΠΑ θα λυτρώσει την Οικουμένη από τον δαιμονικό Φιλελευθερισμό και τον ιμπεριλαισμό του. Η Τραμπική επανάσταση ΑΠΕΤΥΧΕ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ, το Σιωνιστικό-Νεοσυντηρητικό κατεστημένο κατά κράτος κέρδισε και ο Τράμπ παραδόθηκε στα χέρια τους αφού έδιωξε τον φιλόσοφό του, τον μοναδικό άλλωστε πραγματικό επαναστάτη του "Make America Great Again", Steve Bannon.

  Δικαιώνεται το Ιράν που φωνάζει, "Θάνατο στις ΗΠΑ, θάνατο στο Ισραήλ".

  http://www.geopolitica.ru/en/article/trump-has-surrendered-will-putin-be-next-surrender

  ReplyDelete
 53. Όσο για τον..αντιϊσλαμισμό εδώ κλαίμε από τα γέλια! Πιο συντονισμένη επίθεση σωρείας γουαχαμπιστών τζιχαδιστών με πρώτη-πρώτη την Αλ-Νούσρα και το Ισλαμικό Κράτος, κατά της κυβερνήσεως Ασάντ, έπειτα ακριβώς από τα Αμερικανικά πλήγματα, δεν έχει ξαναϋπάρξει! Όπως και το 2013 οι τζιχαδιστές έλαβαν σημαντική ανάσα ύστερα από πλήθος ηττών τους στην πολεμική αρένα.

  Προφανώς και όχι αντιμασονία προφανώς και όχι αντισιωνισμός, διότι αμφότερες δυνάμεις εδώ και 200 χρόνια αποτελούν τους πυλώνες του παγκοσμίου Φιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήματος, που έχει γατζωθεί σαν βδέλλα και τρώει τον πλανήτη, δρώντας μέσω των τραπεζών και των πολυεθνικών.

  Όσο για τον Φασισμό, αυτό ΔΕΝ είναι Φασισμός. Φασισμός δεν είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού και κεφαλαιακού κατεστημένου μήτε η αποκλειστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων ενός Εθνο-κράτους ονόματι Ισραήλ κατά πασών διαφωνούντων. Φασισμός είναι ένας Σοσιαλισμός σε Εθνικά πλαίσια, πατώντας στην κοινή Εθνική, πολιτιστική και φυλετική καταγωγή ενός Έθνους, όπως πράττουν εν τή Συρία οι Μπααθιστές του Άσαντ. Ο Νετανιάχου είναι ένας φανατικός σιωνιστής(Εβραίος Εθνικιστής) Ιμπεριαλιστικού μάλιστα τύπου. Ο Άσαντ και οι Μπααθιστές επιθυμούσαν μονάχα την ένωση όλων των Αράβων υπό ένα Εθνικιστικό, Σοσιαλιστικό, αντικοινοβουλευτικό και κοσμικό καθεστώς. Δεν υπηρξαν Ιμπεριαλιστές σαν το Ισραηλ με το σχέδιο Yinon του. Ίσα-ίσα το Ισραηλ κατέχει παράνομα έδαφος της Συρίας, στα υψίπεδα Γκολάν.

  ReplyDelete
 54. Ἡ τραμβικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Συρίας θυμίζει τὴν ἐπίθεση τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου κατὰ τοῦ Ἰράκ, τὸ 2003. Πέραν αὐτοῦ, τὸ ἰδεολογικὸ ὑποβαθρο τοῦ Τραμβίου καὶ αὐτὸ τοῦ Μποὺς τοῦ Νεωτέρου εἶναι τὸ ἴδιο: Ἡ χριστιανικὴ δεξιά (Βλ. τὸ βιβλίο τοῦ Chris Hedges, American Fascists). Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μπουσικῆς ἐπιθέσεως τοῦ 2003 ῆταν νὰ ἐγκαταστήση στὴν Βαγδάτη, κυβέρνηση σιιτικοῦ καθεστῶτος φιλικὸ πρὸς τὴν Τεχεράνη. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση καὶ σήμερα ἐνισχύεται καὶ πάλι τὸ Ἰρὰν ποὺ μακροπροθέσμως θὰ γίνη ὁ καλύτερος σύμμαχος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῶν ΗΠΑ, φθάνει νὰ ἀλλάξη σταδιακὰ καθεστώς. Εἴπαμε, ὁ Τράμβιος φέρνει πόλεμο ὅπως ἔφερε ὁ Μποὺς ὁ Νεώτερος, καὶ πολὺ περισσότερο μάλιστα, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ κατὰ τῆς Κίνας. Ἡ Βόρειος Κορέα θὰ κτυπηθῇ ἀπὸ τὸν Τράμβιο, ὡς ἀντίμετρα, ὅπως ἐκαμε καὶ στὴν Συρία.Ἡ ἀμερικανικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Συρίας ἔγινε καὶ γιὰ νὰ εἰδοποιηθῆ ἡ Κίνα ὅτι ἐνδέχεται νὰ ἔλθῃ καὶ ἡ σειρὰ τῆς Βορείου Κορέας.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ε, εντάξει.

   Αφού το ιδεολογικό υπόβαθρο είναι το ίδιο η """Χριστιανική""" Δεξιά (στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα και πολυεθνικές) τωρα θα κοιμάμαι ήσυχος.

   Αυτό δεν δικαιολογεί τίποτε καθηγητά και δεν αλλάζει το γεγονός ότι η Αμερική αποτελεί εκφραστή ενός πολύ άσχημου καθεστώτος των διεθνών σχέσεων, το οποίο εξουσίαζε την Οικουμένη πριν την άνοδο του Φασισμού και έπειτα του Κομμουνισμού. Το καθεστώς αυτό υπήρξε ο Ιμπεριαλισμός των Μεγάλων τότε-Δυτικών Δυνάμεων προς μοιρασιά όλης της Οικουμένης αναμεταξύ των λες και προκειται για πρωτοχρονιάτικη πίτα!

   Φορεύς της ιδίας νοοτροπίας απεδείχθη και ο Τράμπ, υπηρέτης των Σιωνιστών και των Νεοσυντηρητικών.

   Delete
  2. Και κάτι τελευταίο:

   Αφού είναι ιδεολογικός διάδοχος του Μπους, τί σχέσει έχει με τον Ελληνισμό και την συνθετική του αντι-ιμπεριαλιστική σκέψη;;; Προφανώς και καμία! Μούφα τελικά ο 21ος Ελληνικός αιών. Το προηγούμενο στάτους κβο πολύ καλά κρατεί. Η Λεπέν τώρα τί θα κάνει; Εάν ορθώσει το ανάστημά της και κοιτάξει στην Ρωσία ποίος της εγγυάται ότι δεν θα την καθαρισει ο Τράμπ; "Φασισμός" α λα bourgeois...

   Delete
  3. Κωνσταντινούπολη, ἀπὸ τὴν μιὰ τὰ βοθροκάναλα "His Master's Voice", ἀπὸ τὴν ἄλλη τὰ νειᾶτα, σὰν καὶ σένα ποὺ περνᾶν ἀπὸ τὸν ἐνθουσιασμὸ στὴν κατάθλιψη.Πρέπει νὰ καταλάβῃς ὅτι ἡ ἐξάσκηση τῆς πολιτικῆς, ἐσωτερικῆς ἤ ἐξωτερικῆς εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐγκληματικῆς. Εἶναι σχέση ἰσχύος. Τὸ ἐξήγησε καὶ ὁ Μακιαβέλης. "Ὁ ἄνθρωπος εἶναι λύκος γιὰ τὸν ἄνθρωπο". Διαφορετικὰ γίνεσαι μοναχὸς σὲ μοναστήρι.Τὸ Ἰσραὴλ ἐμεγαλούργησε ἐπειδὴ ἔμαθε ἀπὸ τὰ παθήματα τριῶν χιλιάδων ἐτῶν τοῦ λαοῦ του. Ἡ Ἑλλὰς θὰ μεγαλουργήσῃ μὲ ἥρωα, ἐφ'ὅσον μάθῃ ἀπὸ τὸ παθήματά της ἀπὸ τὸ 1821.Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Ώρες-ώρες είμαι σίγουρος, και δεν νομίζω απλά, ότι δεν με καταλαβαίνετε.

   Εγώ είμαι οπαδός του Χίτλερ και λάτρης του Εθνικοσοσιαλισμού σύν τοίς άλλοις. Πώς μου λέτε λοιπόν περί βίας;; Δεν αντιτάσσομαι εκεί.

   Αλλά στο γιατί. Ο Χίτλερ ήθελε να φερει την Λύτρωση, να επαναφέρει τα αρχαία Ιδεώδη-μίας και ατόφια Χριστιανική δύναμη λόγω Κομμουνισμού και Φιλελευθερισμού ΔΕΝ υπήρχε στην εποχή του για να διώξει την αστική σαπίλα οπως έκανε το Ιράν το 1979-με σκοπό να ελευθερώσει τον Άνθρωπο από 2 αιώνες κεφαλαιακής και τοκογλυφικής σκλαβιάς στα χέρια των αστών.

   Έπειτα από την τραγικοτάτη αποτυχία του να φέρει είς περας το έργο του αυτό, η Οικουμένη ολη είναι καταδικασμένη να ζει μία επίγεια κόλαση τελείως αφύσικη και απάνθρωπη, μάλιστα η Κόλαση αυτή στόχο έχει την πλήρη εξάλειψη του ανθρώπου ως έμβιου και εμψύχου όντος ώστε να αντικατασταθεί πλήρως από είτε απο μηχανικά υβρίδια (Τρανσουμανισμός) είτε από μηχανές (Singularity). Δυστυχώς δεν έλαβε υπόψιν τον Κομμουνισμό ο οποίος δεν υπήρχε ως δύναμη στην αρχαία κόντρα Ρώμης-Καρχηδόνος όταν και η κατά πολύ πνευματικά, πολιτικά και στρατιωτικά ανωτέρα δύναμις του Αίματος, η Ρώμη, τσάκισε ολοσχερώς την τότε τοκογλυφική χρηματική δύναμη της Καρχηδόνος, ακριβως όπως τσάκισε η Σπάρτη την Αθήνα, μερικούς αιώνες πριν κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η Δύναμη του Αίματος είναι ανώτερη του Χρήματος. Και ο Χίλερ μπορούσε κάλλιστα να νικήσει τις Δυτικές Καρχηδόνες που τυρρανούν την Οικουμένη σημερον. Όμως δεν υπελόγισε την Δύναμη της κάστας των εργατών σωστά, και από τότε η δύναμη του Αίματος βρίσκεται συνεχώς υπό διωγμό και εξορία ενώ σήμερον ικανή Δύναμη του Πνεύματος πλην μερικων κρατών σαν το Ιράν ή ατόμων σαν τον Ντούγκιν, δεν υφίσταται.

   Ελπίζω να καταλάβατε τί θέλω να πω.

   Delete
  5. Συνεπώς μοναδική λύση καθίσταται μία ολικη επαναφορά σαν το reboot του υπολογιστή. Και αυτή μια χαρά πάει να γίνει μέσω συγκρούσεως ΗΠΑ και Ρωσίας-Κίνας. Αρκεί να χάσει η πρώτη.

   Delete
  6. Υ.Γ.

   Εμένα δεν με νοιάζει η Ελλάδα βραχυπρόθεσμα να μεγαλουργήσει σαν Ιμπεριαλιστής, όπως κάνει το Ισραηλ. Άλλωστε εσείς έχετε γράψει πολλές φορές ότι το Ισραηλ θα πάθει καταστροφή πολύ μεγαλυτέρα της Μικρασιατικης που υπέστη ο Ελληνισμός και συνεπως δεν είναι βιώσιμο το Ισραηλ ως κράτος μακροπρόθεσμα αλλά επί λέξει "Θα αυτοκτονήσει με τα πυρηνικά του".

   Εγώ θέλω την Ελλάδα σαν την Ρωμανία, υπερχιλιόχρονη ως κρατική δομή και όχι καταδικασμένη σε αφανισμό σαν το Ισραηλ.

   Delete
  7. Από την μία πάντως λέτε:

   "Η Αγάπη ενώνει το μίσος συρρικνώνει" ως απάντηση στις δίκαιες Εθνικιστικές διεκδικήσεις.

   Από την άλλη λετε,

   "Η εξάσκηση πολιτικής είναι εξ ορισμού εγκληματική, ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άνθρωπο" ως απάντηση στους αντιδυτικούς αντι-ιμπεριαλιστές.

   Ολίγον οξύμωρο δεν νομίζετε;

   Delete
  8. Double standards δηλαδή, όπου συμφέρει την σκέψη μας δεν θέλουμε μίση και διεκδικήσεις, όπου δεν την συμφέρει τί να κάνουμε, έτσι είναι η πραγματικότης.

   Delete
  9. Είς ό,τι αφορά το 1821, χρειάζεται πολλη μελέτη για να βγει ορθό συμπέρασμα, μελέτη που θα λαμβάνει υπόψιν ΚΑΙ τον ΦΥΛΕΤΙΚΟ παράγοντα του νεοσύστατου τότε Ελληνικού Έθνους. Η διάδοση του Εθνικισμού στην Ενδιάμεση Περιοχή ήταν θέμα χρόνου να γίνει, ιδίως λόγω ολοένα και αυξανόμενης εσωτερικής συγκρούσεως μεταξύ Ελληνοχριστιανικής Ρούμελης και Σουνιτικής Ανατολίας. Η Οθωμανία των τελευταίων αιώνων αποτελεί και από φυλετικής πλευράς άριστο παράδειγμα διαμελισμού ενός τελείως ανομοιογενούς φυλετικού αλλά και πολιτιστικού(με την θρησκευτική έννοια) συνόλου. Οι Μεγάλες Δυνάμεις απλώς χρησιμοποίησαν τους διαφόρους Εθνικισμούς των κρατιδίων εντός της Οθωμανίας προς όφελός ων, η Ρωσία την Βουλγαρία, η Γαλλία την Ελλάδα, η Ιταλία και Αυστροουγγαρία την Αλβανία.

   Ο Ελληνισμός δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλη πορεία, ιδίως την στιγμή που ο Εθνικισμός ρίζωσε και στην Ανατολία-Τουρκία, με τον Κεμάλ. Αυτό που μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε ήταν να είχαμε σχεδιάσει καλλίτερα την Μικρασιατική εκστρατεία, ώστε να έληγε υπέρ ημών, νικηφόρα. Ελέγχοντας τις δύο ακτές του Αιγαίου, με κέντρο την Πόλη, η στρατηγική μας δύναμη θα ήταν τριπλάσια της σημερινής. Εάν προσθέσουμε δε και εσωτερικές έρριδες μεταξύ Τούρκων-Κούρδων με δεδομένο μία Κουρδική Εθνική Αφύπνηση, τότε η σημερινή Τουρκία θα είχε το πιο φτωχό μέρος της Μικράς Ασίας, τα κεντρικά υψίπεδα και μόνον αυτά. Δεν θα αποτελούσε απειλή όλως αποτελεί τώρα. Ο Πόντος μπορούσε δε, κάλλιστα να ήταν ένα Ελληνικο προτεκτοράτο.

   Το Ισραήλ απλώς εξασφάλισε την στήριξη ενός συγχρόνου γίγαντος, αυτού των ΗΠΑ, η Ελλάδα δυστυχώς δεν είχε πράξει κάτι τέτοιο, ποτέ δεν κατόρθωσε να καθοδηγήσει την Γαλλική ή Βρεταννική πολιτική προς όφελός της, μέσω εσωτερικών μοχλών πιέσεως. Χρημάτισε μερικές εφημερίδες όπως γράφετε στο "Ελλάς και Ξένοι" αλλά μέχρις εκεί. Σύν τοίς άλλοις, οφείλει να ληφθεί υπόψιν ο Κομμουνιστικος παράγων ο οποίος είς ό,τι αφορά το Ισραηλ αρχικώς υπηρξε υπέρ του. Γίναν πολλά λάθη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεδομένης μίας σωστότερης σχεδιάσεως, δεν μπορούσε να είχαμε μεγαλουργήσει. Πολύ καλά τα ήγαινε εδαφικά το κρατίδιο, από την Πελοπόννησο έφτασε ύστερα στην Μακεδονία, νικώντας την υπερδύναμη των Βαλκανίων μάλιστα, την τότε Βουλγαρία. Ύστερα η Ελλάδα υπηρξε η μοναδική δύναμη που βγήκε εξ ολοκλήρου νικηφόρα από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα αυτά δεν δύνασθε να τα αγνοείτε και να τα διαγράφετε. Μονάχα η Μικρασιατικη εκστρατεία βάδισε τελείως αποτυχημένα με ολέθριες συνέπειες. Επειδή έγινε όμως, τότε ένα λάθος, εμείς σημερα τα παρατάμε; Όχι βέβαια!

   Άλλωστε, ο ολοκληρωτισμός εν Ελλάδι υπηρξε άκρως επιτυχημένος, πολύ περισσότερο από τον ανάλογο Τουρκικό ολοκληρωτισμό των Κεμαλικών. Απλώς έπεσε θύμα συγκυριών, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, του πολέμου Γιόμ-Κιπούρ και του Κίσσινγκερ. Η Τουρκία εν αντιθέσει, δεν έπεσε θύμα κανενός.

   Delete
 55. Λέει ο Ντούγκιν εδώ:

  http://www.geopolitica.ru/en/article/third-world-war-beginning

  "Swamp has drained “the” Trump
  The formal decision to attack was taken by Donald Trump. Thus he is finished as Trump, and from now on he is but Hilary in a disguise, a kind of transvestite. All the things against which Trump fought in the course of the election campaign and what he promised to change, he has acknowledged and endorsed today putting his signature under strike decision. But the decision itself was not made by him. He simply showed that from now on he could decide nothing. Under the pressure of the media and Swamp politicians, he let dawn all his few and dedicated followers who didn’t represented CFR, Neocons, Deep State, but "good old America". This " good old America", which has chosen Donald Trump as its president, again remained tricked. The “good old America” is left without Trump. Solar Trump, real Trump, “good old America’s” Trump is hijacked. What Trump did, by allowing to "convince" himself of “certain” involvement in the Assad (or, in other words, of Russia) in the chemical attack means pure surrender. It is significant that on the eve he easily has dropped Steven Bannon, perhaps the only true conservative without the neo-prefix in his entourage. He wanted to drain the Swamp. It's commendable. But this business is risky. Swamp has drained “the” Trump. What is happening in Syria today is strictly the same as what the globalists -- that is the Swamp -- were striving for.

  Trump's factor evaporated before our eyes. He tried to be hero for a while, but he failed. From now on he is a pawn in the game of more serious forces. He showed that he was no longer Trump. Maybe Trump's other attempt to "become a Trump" will accur later, but it is already unlikely."

  Αυτό ακριβώς, τίποτε άλλο!

  ReplyDelete
 56. Χαίρομαι τουλάχιστον που εν όψει του επικειμένου πολέμου θα συμμαχήσουν Ρωσία και Κίνα να διαλύσουν τη Δύση των τραπεζών μία για πάντα!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ψυχραιμία παιδιά !!Αν και τα τελευταία γεγονότα συνηγορούν υπερ της άποψης ότι ο Τράμπ είναι ''μία απ'τα ίδια'',ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε .
   Ας δούμε πρώτα τη στάση του στα Ελληνοτουρκικά .
   Πάντως νομίζω ότι η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο Κουρδικό είναι πολύ πιο συμφέρουσα για εμάς,απ'ότι η φιλοτουρκική στάση της Ρωσίας.
   Πού είναι ο στιβαρός ηγέτης της Ορθοδοξίας,Βλαδίμηρος;Εκτός τις ερωτοτροπίες του με τον Σουλτανίσκο και τον ατέρμωνα πόλεμο εναντίον ελαφρά οπλισμένων κατσαπλιάδων,τους οποίους αδυνατεί να νικήσει,τί έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια;
   Τώρα ειδικά ,επί Τράμπ ,επισκιάστηκε τελείως απ'την επιβλητική προσωπικότητα του ''Πλανητάρχη''.
   Μούδιασε ο Πούτιν ,ξαφνικά έχασε την αίγλη του.
   Ο Τράμπ είναι Ηγέτης.Εχει το εκτόπισμα που λέμε.Δέν του ταιριάζει το προφίλ του ''πρόεδρου μαριονέτα''.
   Θα δούμε.

   Βεροιεύς

   Delete
  2. Πάλι μπαρουφολογείς Βεροιέα, δεν έχεις πει τίποτε σωστό και σοβαρό όσο είσαι εδώ στο ιστολόγιο, κάτι που ενισχύει την άποψη ότι είσαι ένα από τα δεκάδες τρολλ του κυβερνοχώρου.

   Τ Κουρδιστάν ανηκει στην ίδια ατζέντα των Νεοσυντηρητικών και των παγκοσμιστών του CFR με την Μεγάλη Αλβανία, εκτός και εάν σαν γνήσιος αναρχικός μισέλληνας είσαι έτοιμος να δώσεις την πατρίδα σου στους Αλβανούς.

   Λόγω κοινής γεωπολιτικής γραμμής η συμμαχία Τουρκίας-Ρωσίας κατά του ΙΣΙΣ. Τώρα το χάσμα μεταξύ των μεγαλώνει λόγω δουλικότητος του Ερντογάν στις ΗΠΑ μπας και τσακώσει κανα κομμάτι της Συρίας. Αντιθέτως η συνεργασία Μόσχας-Τεχεράνης ενισχύεται.

   Ο Τράμπ αποτελεί πλέον μία μαριονέτα των Σιωνιστών, των παγκοσμιστων και των νεοσυντηρητικών. Η ίδια του η οικογένεια εκεί ανήκει, πηγαίνοντας κοντρα στους παραπάνω, πολεμά το ίδιο το Αίμα του δεν καταλαβαίνεις;;;

   Delete
  3. Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ Τρὰμπ εἶναι σόουμαν.

   Delete
  4. ΒεροιεύςApril 8, 2017 at 8:58 PM

   Κάτι μου λέει Κωνσταντινουπολίτη ότι σύντομα θα εκθειάζεις πάλι τον Τράμπ.

   βεροιεύς

   Delete
  5. Εγώ βεροιέα δεν αλλάζω θέσεις και Ιδέες οπως τρολλάνθρωποι σαν εσένα αλλάζουν ονόματα στο μπλόγκερ...

   Ακολουθώ την γραμμή Ντούγκιν και θα μείνω πιστός σε αυτήν.

   Delete
 57. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ. 1) Γιὰ τὸν κύριο Ντοῦγκιν. Ὁ ἀτομικὸς φυσικὸς μαλώνει τὸ ἡλεκτρόνιο ποὐ δἐν ἀκολούθησε τὴν πορεία ποὺ εἶχε ὑπολογίσῃ ὁ ἴδιος.
  2) Γιὰ τὸν κο Τρὰμπ καὶ τὴν Κίνα. Γιατὶ παρότι ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς Σικελικῆς ἐκστρατείας ὀ Άλκιβιάδης δἐν υϊοθετεῖ τἠν πρόταση τοῦ Λαμάχου νἀ βαρέσουνε τοὺς Συρακουσίους στὸ δοξαπατρί τώρα ποὺ εἶναι ἀπροετοίμαστοι, ἁλλἀ πάει μέσῳ Κωλοπετινίτσας δίνοντας χρόνο στὸν ἐχθρὸ νὰ προετοιμαστῇ;
  3) Ποιὸς Ἕλλην διανοούμενος θὰ καταγγείλῃ τὴν ἐπίθεση Τράμπ ;;

  ReplyDelete
 58. τα γεγονότα τρέχουν...που το παει ο δονάλδος?

  ReplyDelete
 59. Και φτάνουμε τελικά στα άκρως προφητικά λόγια του Φύρερ:

  "Ο Εβραίος* εάν δεν καταστραφεί για να σωθεί ο κόσμος, θα καταστρέψει στην τελική τον κόσμο όλον και μαζί του θα καταστραφεί και αυτός"!!

  Άκρως επίκαιρα τα λόγια του άκρως ορθές οι τοποθετήσεις του!

  *Με την έννοια αυτή, ο Χίτλερ χαρακτήριζε τον μέσο αστό αλλά και τον μέσο Εβραίο, καθώς η αστική σάπια νοοτροπία είναι έμφυτη στην σύγχρονη σιωνιστική ταυτοτητα, όπως έδειξε τρανά για ακόμη μία φορά το στενό ΕΒΡΑΪΚΌ περιβάλλον του Ντόναλντ Τράμπ. Ο σιωνιστικός οικογενειακός του κύκλος δεν άφησε χώρο στον Μπάννον να φέρει είς πέρας την Συντηρητική του Επανάσταση, στερώντας του έτσι όλο το οξυγόνο, οδηγώντας τον σε περιθωριοποίηση και εκδίωξη από ίδιο τον Τράμπ! Το Ισραηλ χαίρεται τώρα καθώς δεν του στέκεται τίποτα εμπόδιο στο να βιάσει όλη την Μέση Ανατολη προς όφελός του.

  Όσο υπάρχει το Ισραηλ στην περιοχη όλη η Ανατολικη Μεσογειος, η Πατρίδα μας, θα υποφέρει υπό τον Ιμπεριαλιστικό σιωνιστικό ζυγό. Ζυγός ο οποίος αποτελεί και άριστο εκφραστή της αστικής Ακροδεξιάς, αντι-φιλελεύθερο καθεστώς δεν...φτουρά στην περιοχή διότι το Ισραηλ το θεωρεί απειλή. Συνεπώς δικαιώνεται και η Χρυσή Αυγή και όλοι οι Φασιστές της Ανατολικης Μεσογείου που κραττούν αντι-σιωνιστική στάση. Ο Εβραίος πράγματι πρέπει επιτέλους να στερηθεί κάθε πολιτικής εξουσίας, διότι δρα τελείως ιμπεριαλιστικά είς βάρος των γηγενών εθνοτήτων πέριξ του Ισραήλ και φυσικά αγαπά φανατικά τον Φιλελευθερισμό πάνω στον οποίο βάσισε όλη την δύναμή της η Σιών. Δεν αντιλέγει κανείς να μην έχουν το κράτος τους, ένα εβραϊκό θεοκρατικο κράτος-και όχι σιωνιστικό-δεν αντιβαίνει την αρχη του ισοτίμου Εθνικισμού, ούτε και αποτελεί ξένο σωμα στο κορμί της Ενδιαμέσου Περιοχής καθώς οι Εβραίοι είναι γηγενείς της εδώ περιοχής. Όμως ένα κρατίδιο, παγκοσμιοποιητικό, φιλελεύθερο, ιμπεριαλιστικό και σιωνιστικό πρέπει να πολεμηθεί μέχρι ΘΑΝΑΤΟΥ!

  ReplyDelete
  Replies
  1. ΒεροιεύςApril 8, 2017 at 5:41 AM

   Ο Εβρα'ι'σμός είναι χαρακτηριστικό πολλών ανθρώπων,με διαφορετική Εθνική,φυλετική,θρησκευτική προέλευση.Είναι τρόπος ζωής.Είναι η φιλαργυρία.Είναι η υστεροβουλία.Η πονηριά.Η υπουλία κλπ...
   Είναι ο γκρίζος εαυτός μας.
   Δεν φταίει το Ισραήλ,που οι άνθρωποι επιλέγουν να είναι Ανθρωπάκια.
   Τέλος,οι ιδέες πολεμώνται με ιδέες όχι με όπλα και θαλάμους αερίων!!
   Εδώ χρειάζεται το Αρχαιοελληνικό πνεύμα.

   Βεροιεύς

   Delete
 60. Φασιστές και Εθνικοσοσιαλιστές ενωμένοι κατά του Εβραιοτραμβίου:

  http://www.geopolitica.ru/en/agenda/conservative-groups-unanimously-disapprove-trumps-action

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by a blog administrator.

   Delete
  2. Τα Φασιστικά κινήματα επανέρχονται ως εχθρός του Αμερικανικού Παγκοσμισμού, εκφραστής του οποίου είναι και επισήμως πλέον, ο Τράμπ.

   Η Ευρώπη οδηγείται πλέον ανοιχτά σε εμφυλιακό κλίμα μεταξύ Εθνικιστών και Φιλελεύθερων. Οι τελευταίοι θα έχουν στο πλάι στους αν και ανεπίσημα τους Τζιχαδιστές επί Ευρωπαϊκού εδάφους ώστε να εξολοθρευτούν οι πρώτοι. Ειδικά η Γαλλία θα είναι η πρωτη αρένα συγκρούσεως.

   Delete
 61. Ὁ Δονάλδος Τράμβιος ἐκινδύνευσε νὰ καθαιρεθῇ ἀπὸ τὸ ἰσχυρότερο κατεστημένο σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο, ποὺ καθἠρεσε τὸν Νίξον μὲ τὸ Watergate (βλέπε τὸ βιβλίο, Nixon Agonistes) καὶ ποὺ ὑπεχρέωσε τοὺς Neoconservatives τοῦ φιλοσόφου Leo Strauss νὰ σπρώξουν τὸν Μποὺς τὸν Νεώτερο στὴν περιπέτεια τῆς εἰσβολῆς στὸ Ἰράκ. Γιὰ νὰ ἀπεγκλωβισθῇ ἀπὸ τὴν κατηγορία τοῦ πράκτορος τῶν Ῥώσων ὁ Τρὰμπ ὑπεχρεώθη, μὲ τὴν χρήση μερικῶν πυραύλων σὲ μία νύκτα καὶ μὲ σχεδὸν μηδενικὸ κόστος, νὰ ἀποτινάξῃ ἀπὸ ἐπάνω του τὶς κατηγορίες τοῦ φίλου τοῦ Πούτιν. Ἡ σταθερὴ φιλοεβραϊκή του προσήλωση θὰ τὸν σώσῃ ἀπὸ νέο Watergate.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Με λίγα λόγια, πέστε το απλά:

   Τον κατάπιε σαν λουκουμάκι, το Αμερικανικό κατεστημένο του CFR και των Νεοσυντηρητικών, μέλος του οποίου αποτελεί και το Εβραϊκό λόμπυ. Ύστερα από την καθαίρεση του Μπάννον, ο Τράμπ τίποτα επαναστατικό δεν δύναται να πράξει.

   Μην προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε! Ο Ντούγκιν, που είναι στην ίδια φιλοσοφική γραμμή με εσάς, αμέσως τον καταδίκασε παρότι αρχικώς, όπως όλοι οι σύγχρονοι Επαναστάτες άλλωστε, τον υπεστήριξε.

   Delete
  2. Αυτό που μόλις είπατε, τα λέει ο Igor Eydman, στην Τουρκική Hürriyet:

   http://www.pronews.gr/portal/20170408/world/diethnis-politiki/39/hurriyet-o-vpoytin-enekrine-toys-amerikanikoys-vomvardismoys-gia

   Ο Ντούγκιν όμως έχει αντίθετη στάση. Γιατί αυτός δεν τρώει το παραμύθι;

   Delete
 62. Ἑάν ὁ κος Κιτσίκης ἔχει δίκιο ὅτι ὁ Τράμπ εἶναι ὁ πρόεδρος ποὐ θἀ ξεκινήσῃ τὀν πόλεμο μἐ τἠν Κίνα πολὐ ἁπλά μἐ τὀ ποὺ άνέλαβε καθήκοντα ἔπεσε μἐ τἀ μοῦτρα στἠ δουλειὰ ποὐ τοὔχουν αναθέσῃ.

  Τὀ ὅτι κάποιος αὐτοβούλως άναλαμβάνει νἀ βομβαρδίσῃ ἐπειδἠ ἔτσι τοῦ τὴ βάρεσε καἰ εἶναι ἥρως εἶναι ἀναλυτικὀ ἱστορικο ἐργαλεῖο τοῦ προνηπίου. Τὀ μόνο ποὐ θἀ δικαιολογοῦσε κάτι τέτοιο εἶναι νἀ γουστάρει ὁ Θεός νἀ βομβαρδίσῃ μέσῳ Τράμπ γιἀ τἰς ἁμαρτίες τῶν Σοδόμων.

  ReplyDelete
 63. Ἥ παραδεχόμεθα τὰ δρῶντα ὑποκείμενα καὶ εἴμεθα πολυθεϊσταί, ἤ δἐν εἴμεθα πολυθεϊσταὶ καἰ ὁ Τρἀμπ ὅπως τόσοι ἄλλοι δολοφόνοι προσπαθεῖ νἀ μᾶς ξεγελάσῃ σὰν τὶς Σειρῆνες. Οἱ μεσοβέζικες λύσεις τοῦ στὺλ ἱερὴ βασιλεία, ἱππότης τοῦ Θεοῦ, Ἄγγελος τοῦ Σκότους κ.λπ. μοιάζουν μὲ αὐτὲς τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορος ποὐ τυφλώνει μέχρι να βάλῃ τὀ ῥάσο καἰ νἀ πεθάνῃ σἀν μοναχός.

  Πολὐ ἁπλὰ ὁ Αὐτοκράτωρ εἶναι περικυκλωμένος ἁπὀ τὀ πλῆθος καἰ τοῦ φαινεται ἡ ἔκδοση τῆς διαταγῆς τῆς τυφλώσεως ὁ μόνος τρόπος γιἀ νἀ σωθῆι. Τὀ θέμα ἔχει μελετηθῇ ἁπὀ τὀν Αϊζενστάιν κάτω ἀπὸ τὸ τσιμποῦκι τοῦ Στάλιν. Τὀ κατώτερο γαλόνι στἠν κοινωνικἠ ἱεραρχία εἶναι τὸ Στέμμα.

  ReplyDelete
 64. YΓ2. Ἡ ἄποψη τοῦ κου Φίλη ὅτι ὁ Τράμπ προέβη στοὐς βομβαρδισμοὺς γιἀ νἀ βγάλῃ ἀπὀ πάνω του τἠ ῥετσινιὰ τοῦ φιλορώσσου εἶναι κατἀ τἠ γνώμη μου τἀ γνωστά κουραφέξαλα ποὐ λενε οἱ δημοσιογράφοι ἐδὦ καἰ τόσους αἱῶνες. http://tvxs.gr/news/kosmos/giati-o-tramp-dietakse-tin-epithesi-sti-syria. Ἡ ἄποψη αὐτὴ προϋποθέτει ὅτι οἱ μεγάλοι ἔχουν τοὐς βομβαρδισμοὐς ὅπως οἱ νοικοκυρὲς τοὐς γαμους καἰ τἀ βαφτίσια. Ὅλα αὐτὰ εἶναι προπαγάνδα ἔμπρακτη γιἀ τὀν εὑτελισμὸ τῆς ἀνθρωπίνης ζωὴς, καἰ οἱ ὑποτθέμενοι στρατηγικοὶ στόχοι εἶναι ἁπλῶς ὁ μπακλαβάς ποὺ σερβίρει ἡ κυρα-Κατίνα στὀν γάμο τῆς καρακαηδόνας της. Οἱ δἐ πολεμικοὶ ἁναλυτὲς εἶναι αὐτοὶ ποὺ διατηροῦν τὴν στήλη τοῦ κούς-κούς. Πόσα ἑκατομμύρια ζωές δἐν θυσιάζονται, άνθρώπινες, γιἀ νἀ καταλαγιάσῃ ὁ μπουρζουὰς τἰς ἐνοχές του γιἀ τὸν καημένο τὀν φασιανὀ ποὐ μασουλάει ὁ ἴδιος.

  Τρῶτε φασιανούς, μασᾶτε ἁνανάδες.
  ἧρθε ἡ τλευταῖα σας μέρα μπουρζουάδες ! Βλ. Μαγιακόβσκη.

  ReplyDelete
 65. YF3. Ἐνδομύχως καλόπιστοι ἀναλυτὲς βλέπανε στὀν Τρὰμπ τὀν Ουάσινγκτων ποὐ θἀ τοῦς βοηθήσῃ κατὰ τοῦ Σουλτάνου καἰ θἀ βομβαρδισῃ τό... Ἰσραήλ.

  ReplyDelete
 66. Τί πράγματι σε ενοχλεί ΡΩΣΟΜΠΕΡΛΙΝΕΛΛΗΝΑ στην επίθεση του Τραμβίου σε μιαν (εσπευσμένως) εκκενωθείσα στρατιωτική βάση; Μήπως το ότι δεν σε άκουσε όταν τον θερμοπαρακαλούσες γονυκλινής να μας βομβαρδίσει (εμάς τους Γραικύλους) και προτίμησε την άδεια βάση του Άσσαντ; Μήπως το ότι δεν μας εξαφάνισε (ακόμα) από το χάρτη;
  Ο Τράμβιος το ξεκαθάρισε. Βομβαρδίζει. Τελεία και παύλα. Εν τω μέσω τόσων διασταυρούμενων πυραύλων και τεραστίας συγκεντρώσεως πυρός, όποιος αρπάξει ένα μάνλιχερ και σηκωθεί όρθιος (πολιτική φαντασίωσις ή απάτη Χ.Α.) δεν είναι ήρως, είναι ... νεκρός. (Για να μην γράψω το ... ΑΚΡΙΒΕΣ και μου κόψει ο καθηγητής το σχόλιο για ... λόγους ευπρεπείας).
  Το μείζων πρόβλημά σου, γιατί ως γνωστόν ΕΣΥ είσαι ο μόνος, εκτός Γραικίας ευτυχώς, σωστός και κατηρτησμένος και .... όλα τα σφάζω και όλα τα μαχαιρώνω, είναι ότι περιμένεις την σωτηρία από άλλους. Πότε από τον Τρισμέγιστο Φάρατζ (πού λούφαξε άραγε αυτός ο ... γίγας;), τον πολλά βαρή Τζόνσον (που καλοστρώθηκε στο Φόρεϊν Όφις και υποστηρίζει τώρα την Τράμβιον επίθεσιν), τον Τράμβιον (που τώρα είναι ότι ... του σέρνεις), τον Πούτιν, την Κίνα, το Ιράν, την... Μαριγούλα και την μετεμψύχωση του Αδόλφου. Είναι τόση η σύγχυση και η ....ταραχή του νοός σου, που δεν κατανοείς ότι την πολιτική του Αδόλφου ακριβώς (μα ακριβώς) εφαρμόζει η Αλαμανία (και του Κόλ και του Σρέντερ και της Μερκελ και βεβαίως του Σόϊμπλε), όπως ορθά διαπιστώνει μεταξύ πολλών άλλων και ο φίλος σου ο Πλεύρης (άλλος μόνος εν Ελλάδι... μέγας). Άλλωστε είναι μνημειώδης η συνέντευξη του Αδόλφου σου υπό τον βαρύγδουπον τίτλον " Η Ευρώπη εις τους Ευρωπαίους", ήτοι "Η Ευρώπη εις τας φιλεσπλάχνους χείρας ημών".
  Όπως σου έχω γράψει όμως και προηγουμένως δεν υπάρχει λόγος να καταφέρεται κανείς εναντίον των λεγομένων σου. Πρίν αλέκτωρ φωνήσαι τρις ... εσύ ο ίδιος ..... ισοπεδώνεις, δίκην Τραμβίου πυραύλου, τα λεγόμενά σου. Απόδειξις τα όσα (αντίθετα) περί Ισραήλ υποστηρίζεις στα σχόλια αυτής μόνον της αναρτήσεως.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αχαχαχαχα, μόλις έφαγα οπότε θα σε γλεντήσω εντός ολίγων ωρών, διότι χαίρομαι να απαντώ σε μπαρουφολόγους οι οποίοι δεν δύνανται ως ελληνόφωνοι βαλκανο-ανατολίτες να κατανοήσουν την διαφορά γεωπολιτικού συμφέροντος (συμμαχία έστω και Φιλελεύθερη Ελλάδος-Κύπρου-Ισραηλ προς έλεγχο των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου) και ψυχικού-πνευματικού πόθου (Εθνικοσοσιαλισμός και Ορθόδοξος Φονταμεταλισμός).

   Αλλά είπαμε, σε λίγο θα σε γλεντήσω!

   Delete
  2. 1. Ακολουθώ Ιδέες και όχι πρόσωπα. Ακολουθώ Φασίστες, Συντηρητικούς μη-Φιλελεύθερου τύπου, Παραδοσιοκράτες, Εθνικοσοσιαλιστές και Φονταμεταλιστές μη-Γουαχαμπιστικού τύπου. Όποιος προδίδει σαν τον Τράμπ διαγράφεται.

   2. Τα πρόσωπα που ανέφερες ΔΕΝ ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία αλλά αποτελούν αστικά, αστικότατα στοιχεία, ιδίως ο Μπόρις Τζόνσον και ο Φαράτζ τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα στον μεγαλοαστικό φιλελεύθερο βούρκο, βούρκο από τον οποίο εγώ αναγκαστικά επέρασα εν Ελλάδι και ένιωσα την μποχα του στο πετσί μου. Ακροδεξιοί σαν τον Φάρατζ και τον Μπο-Τζο ή τον Τράμπ αποτελούν μεγάλους εχθρούς των Φασιστών. Συνεπώς άλλη φορά πριν ξεστομίσεις αβέρτα την κάθε σου μπαρούφα, καλό είναι να σκεφτείς και λίγο.

   3. Το παρών καθεστώς της Ε.Ε. αποτελεί μία αντεθνική, ταξική και φιλελεύθερη, πλουτοκρατική ολιγαρχία των τραπεζών και των Γερμανικων βιομηχανιών. Εάν δεν ήσουν αμόρφωτος θα ήξερες αρίστως πόσο πολέμησε ο Φύρερ τις δυνάμεις αυτές. Θα ηξερες επίσης ότι ο Φύρερ ουδέποτε υπηρξε Εθνικιστής, τουναντίον υπηρξε μέγας Φυλετιστής και Ελληνολάτρης, αποσκοπώντας στην κοινή φυλετική και πολιτιστική ένωση της Γηραιάς Ηπείρου υπό μία Νορδικη Αριστοκρατία, σαν τα Ες-Ες και με κοινό πολιτισμό αυτόν της αρχαίας Ελλάδος και δη της Σπάρτης.
   Συνεπώς άσε την μεσαιωνική Αλαμανία για άλλο ανέκδοτο. Το να τσουβαλιάζεις σαν μανάβης της Μεσσηνίας, τον τρισμέγιστο Προφήτη Αδόλφο Χίτλερ με τα τσιράκια του διεθνούς κεφαλαίου, τους βδελυρούς αστούς Σρέντερ, Σόιμπλε και Μέρκελ, απλως αποδεικνύει τρανά την απόλυτη άγνοιά σου περί Εθνικοσοσιαλισμού.

   4. Περί του Ισραηλ σου απήντησα ήδη. Άλλο η καρδιά, άλλο η τσεπη και το γεωστρατηγικό συμφέρον. Μία επαναστατική κίνηση, π.χ. στην Κύπρο, θα την έπληττε ανεπανόρθωτα ενώ θα ζημίωνε την άκρως κερδοφόρα σχέση της με το Ισραηλ προς εκμετάλλευσιν κοινή των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, δίδοντας έτσι σε Ελληνικά και Εβραϊκά χέρια τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου υπό Αμερικανικη ομπρέλα.

   5. Η επαναφορά στην εξουσία του κατεστημένου των παγκοσμιστών, σιωνιστων και νεοσυντηρητικων, επαναφέρει ως κίνδυνο στο διεθνές φιλελεύθερο κατεστημένο κάθε Εθνικιστικό κίνημα εν Ευρώπη, συνεπώς και της Χ.Α., της μοναδικής ελπίδας σωτηρίας του συγχρόνου "Ελληνικού" βαλκανο-ανατολικού κρατιδίου. Σύν τοίς άλλοις, επαναφέρεται η προηγούμενη ατζέντα είς ό,τι αφορά το Κουρδιστάν άρα και την Μεγάλη Αλβανία, βλακέντιε! Διότι ο πρώτος που θα πάει να σκοτωθεί για τα Ελληνικά χώματα της Ηπείρου, θα είμαι εγώ, ένας 21χρονος Φασίστας και όχι εσύ, ένας Χριστιανόπληκτος μαλθακός 45άρης. Γκέγκε;;;;

   Delete
 67. Ὁ μόνος λόγος ποὐ καθόμαστε καἰ συζητᾶμε περἰ Τράμπ εἶναι ὅτι εἴμαστε μιἀ ἁργυρώνητη χώρα σἐ ἁναζήτηση νταβατζῆ.

  ReplyDelete
 68. Υγ... ὁ βομβαρδισμός ἦταν προσφορα ὑπηρεσιῶν.Καλημέρα σας.

  ReplyDelete
 69. Τέλος προς κάθε Χριστιανόπληκτους και αστικόπληκτους, τους λέγω ότι:

  σαν γνήσιος ΦΑΙΟΚΌΚΚΙΝΟΣ στέκομαι στο πλευρό της Βορείου Κορέας. Το Εθνικομπολσεβικικό, Jurche, αποτελεί σύστημα μακράν ανώτερο του αστικού Φιλελεύθερου παγκοσμιοποιητικού των ΗΠΑ. Κάθε Φασίστας που προδίδει χάριν της καπιταλιστικής Δύσεως την Κορέα αποτελεί Verräter των Ιδεών του. Ο Τράμπ άριστος εκφραστής του Φιλελεύθερου ολοκληρωτισμού. Ναι ολοκληρωτισμός, αλλά φυλετικός, αντιαστικός, σοσιαλιστικός και Εθνικός! Ποτέ χρηματικός!

  Η θυσία της Κορέας θα μείνει στην Ιστορία!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διόρθωση:

   Juche, όχι Jurche.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Juche

   Delete
 70. Κωνσταντινούπολη, ἡ θέση σου ὑποστηρίξεως τῆς Βορείου Κορέας εἶναι σωστή. Γιὰ τὸν Τράμβιο, μή βιάζεσαι. Φυσικά, δὲν εἶναι ἀκραιφνὴς φασιστής, οὔτε βεβαίως ἐθνικομπολσεβῖκος. Ἀλλὰ στὰ ἀμερικανικὰ πλαίσια παραμένει ἐπαναστάτης, δηλαδὴ ἀνατροπεύς.Ἐπειδὴ ὁ τελικός του στόχος εἶναι ὁ πόλεμος μέχρι ἐσχάτων κατὰ τῆς Κίνας, θὰ κτυπήσῃ τὴν Βόρειο Κορέα ὡς ἐπιδόρπιο γιὰ νὰ περικυκλώσῃ τὴν Κίνα. Δὲν ἔχει πρόθεση νὰ ἀποτελειώσῃ τὸ συριακὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ. Ἡ Νέα Γιάλτα μὲ τὴν Ῥωσία παραμένει.Τὸ μεγαλύτερο πρόβλημά του πρὸς λύσιν εἶναι τὸ Ἰράν. Θέλει νὰ τὸ προσετερισθῇ στὴν συμμαχία του ἀλλὰ δὲν γνωρίζει πῶς.Πάντως ὁ Τράμβιος δὲν θὰ ὑποχωρήσῃ ὅπως ἀπεχώρησε ὁ Νίξον κατόπιν τῆς τρικλοποδιᾶς ποὺ τοῦ ἔβαλε τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο μὲ τὸ Watergate.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ας ελπίσουμε ότι έχετε δίκαιο.

   Ερώτηση:

   Ο Ντούγκιν γιατί κρατά άλλη στάση; Είναι στο κόλπο ή δεν γνωρίζει το σχέδιο;

   Delete
  2. Υ.Γ.

   Ανατροπεύς δεν είναι. Απλώς το αμερικανικό κατεστημένο είναι διχασμένο μεταξύ Σορικών (Σοσιαλδημοκρατία) και Μπουσικκών (Νεοσυντηρητικών). Αλλά αμφότεροι ΕΊΝΑΙ το κατεστημένο των ΗΠΑ.

   Delete
  3. Σας συμπαθώ πολύ Καθηγητά.

   Διότι είσθε Ρομαντικός.

   Διότι βλέπετε Αναγέννηση, στην Απόλυτη Καταστροφή.

   Διότι αναγνωρίζετε ότι ο μόνος τροπος να σωθεί η Ανθρωπότης ως έργο του Θεού, από τον μισανθρωπικό καπιταλισμό της μηχανιστικής δικτατορίας, είναι να καταστραφεί αναμεταξύ του.

   Και εμείς, ο Ελληνισμός δηλαδή θα κληρονομήσει τα ερείπια.

   Όπως έκανε πάντα, στην Ιστορία.

   Και εκεί θα ανοικοδομησει.

   Ωσπου να έρθει πάλι η σήψη,

   και ο κύκλος της Καταστροφής εκ νέου να αρχίσει.

   Με αρένα πλέον, τα άστρα.

   Delete
 71. Για την Κορέα!

  http://faiokokkinometwpo.blogspot.com/2010/11/blog-post.html

  https://www.youtube.com/watch?v=G0cVZRqXXYI

  http://faiokokkinometwpo.blogspot.com/2011/01/north-korean-hell-march.html

  Για την ατόφια, αντιΔυτική, αντι-ιμπεριαλιστική, παραδοσιακή, Εθνικά τρισυπερήφανη Βόρειο Κορέα! Το καθεστώς αυτό το οποίο μέχρις και οι σημερινοί Εθνικιστές ελλαδίτες υβρίζουν τυφλωμένοι από το ακροδεξιό επαναστατικό μίσος!

  Για να μην ξεχαστεί ποτέ! JUCHE!

  Υ.Γ. Μα γιατί το αλμπουμ Juche του συγκροτήματος Grey Wolves, δηλαδή Γκρίζοι Λύκοι, εκπέμπει Εωσφορισμό; Γιατί έχουν άσματα ακατανόητα μη-μουσικά με τίτλο..."Anthropophagy", ενώ δείχνουν κάθε τι ΑΤΟΜΙΚΟ να το πολεμούν, έχοντας δε ως εξώφυλλο σε μουσικό τους άσμα έναν...πολιτικό στρατιώτη α λα SA με εφημερίδες Φασιστικές αντί για κεφαλή;

  Γιατί οι Φασίστες μισούν το ΑΤΟΜΟ. Μισούν τον ΑΤΟΜΙΣΜΟ. Τόσο απλό.

  Και εσύ πού στέκεσαι στην κοντρα αυτή;

  Ακριβώς στην μέση.

  Δόξα και τιμή στον Επαναστατικό Σοσιαλισμό!

  ReplyDelete
 72. Πάντως η Ανθρωποφαγία των Γκρίζων Λύκων κάλλιστα αναφέρεται και στην ιδία την ανθρωπίνη Φύση.

  Οι Φασίστες και οι Εθνικοσοσιαλιστές αποτελούν τους ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ που έχουν εξερευνήσει στην ολότητά της την ανθρώπινη Φύση, δηλαδή και την σκοτεινή της πλευρά, ό,τι ο κοινός κόσμος ονομάζει "Κακό".

  Μισώντας και αγαπώντας τον Άνθρωπο πέραν κάθε ορίου, η Φασιστική σκέψη εκπνέει διαλεκτική ρίζα. Θέλει και να σκοτώσει, να τεμαχίσει και να διαλύσει τον Άνθρωπο μα συνάμα, τον αγαπά, τον πονά και κάνει τα πάντα για τον εξυψώσει στον μέγιστο βαθμό.

  Παρακαλώ κρίνετε πολύ προσεκτικά τον Τρίτο Πόλο και δη την Φιλοσοφική του πλευρά. Είναι τρελό στην εποχή μας, να κρίνεται ο Κομμουνισμός με μεγάλη προσοχή και ο Φασισμός να περνιέται στο ντού-κου λες και πρόκειται για το γωνιακό προποτζίδικο!

  Για να κατανοήσει κανείς πάντως τον Φασισμό στην ολότητά του πρέπει να τον νιώσει!

  ReplyDelete
 73. ΒεροιεύςApril 9, 2017 at 5:03 PM

  Υποστήριξη στην Β.Κορέα!!!Εννοείτε υποστήριξη στο καθεστώς της β.Κορέας ή στο λαό της;;;;

  Βεροιεύς

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το καθεστώς ΕΙΝΑΙ ο λαός της. Ο Κιμ ΕΙΝΑΙ η Κορέα.

   Delete
 74. Αὐτὴν τἠν στιγμὴ ὑπάρχουν ὁλόκληρα κοινωνικά στρώματα ποὐ ζοῦν ἁπὸ τὴν ψυχολογικἠ διάλυση τῶν ὑπολοίπων. Τὀ δύσκολο μὲ τὸν Τράμπ,στὀν βαθμὸ ποὺ θέλει νὰ ἁποκαταστήσῃ την τάξη, εἶναι ἡ ἀμορφωσιά του.

  ReplyDelete
 75. Ὁ κύριος Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος ἔχει ἑπισημάνει σωστἀ κατἀτἠν γνώμη μου ὅτι ὁ Γ.Παγκόσμιος διεξάγεται μἐ ψυχολογικὰ ὅπλα. Δἐν λέω θρησκευτικὰ διότι ἡ θρησκεία εἶναι ἄοπλη. Ἡ μέχρι στιγμῆς δύναμη τοῦ Τράμπ κατἀ τοῦ κατεστημένου ἑπαρουσιάζετο σὰν ἁντίθεση στὀ Τέταρτο Ῥάιχ (τρίτος Παγκόσμιος, Τέταρτο Ῥάίχ). Οἱ δυνάμεις τῆς ὕλης (βιομηχανία) σἀν πιὀ ἀγνὲς ἁπὸ τὶς δυνάμεις τῆς Τεχνοραδιουργίας.

  ReplyDelete
 76. ..φυσικἀ τὸ παιχνίδι εἶναι σικέ, διότι καἰ οἱ δύο δυνάμεις τοῦ σκότους παίρνουν σἀν δεδομένο τὀ μαφιοζιλίκι τῆς κοινωνίας. Ὅμως αὐτὀ ἀκριβῶς εἶναι τὀ θέμα, καὶ ὁ ψυχολογικὸς πόλεμος ἔγκειται στὸ νἀ ξεχάσουν (ἀλήθεια=μὴ λήθη) την δυνατότητα εἱρηνικῆς κοινωνίας ποὺ αὐτοπροστατεύεται μὲ ἠθικὰ ἑργαλεῖα. Ὁ δἐ Μακιαβέλλι εἶναι κατάφωρα λανθασμένος στὸ ὄλον κι ἄς εἶναι σωστὸς στὰ ἐπιμέρους.Ἑξάλλου συμμετεῖχε στἠν μικροπολιτικὴ τῆς πατριδας τῆς μαφίας.

  ReplyDelete