Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Sep 26, 2017

377 - Ἐθνικομπολσεβικισμός Μία πολιτισμικὴ προσέγγιση

Ἐθνικομπολσεβικικὸς ἀγών


Ἐθνικομπολσεβικικὸς ἀγών κατὰ τοῦ φιλελευθέρου καπιταλισμοῦ

Ἐθνικομπολσεβικισμός
Μία πολιτισμικὴ προσέγγιση

Στὸ τέλος τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου δύο μεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἀπεβλήθησαν βιαίως ἀπὸ τὴν Εὐρώπη: ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ῥωσία. Ἡ πρώτη ὡς ὑλικὰ συντετριμμένη ἀπὸ τὸν ἐνδοκαπιταλιστικὸ πόλεμο, ἡ δεύτερη ὡς ἀποκόπτοντας κάθε δεσμὸ μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ καπιταλισμό.

Ἡ Πρωσία (ἐτυμολογικά: ἡ «σχεδὸν Ῥωσία»), πάντα ὑπῆρξε μία ἄλλη ἐνδιάμεση περιοχὴ πολιτισμοῦ μεταξὺ γερμανικῆς Δύσεως καὶ ῥωσικῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, μία περιοχὴ γερμανοσλαυϊκῶν βαρβάρων. Ἡ Πρωσία ἦταν πάντα στραμμένη πρὸς Ἀνατολάς, μὲ τὸ περίφημο δόγμα τοῦ Drang nach Osten. Ἐσωτερικὰ ἡ Γερμανία ἦταν πάντα διηρημένη μεταξὺ πρωσικοῦ βορρᾶ καὶ βαυαρικοῦ νότου, μεταξὺ προτεσταντισμοῦ καὶ ῥωμαιοκαθολικισμοῦ. Ὁ «ἀγὼν γιὰ τὴν κουλτούρα» (Kulturkampf) στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος δὲν ἦτο μόνον πολιτισμικὸς ἀγὼν κατὰ τοῦ Πάπα ἀλλὰ καὶ ἀγὼν τῆς Πρωσίας κατὰ τῆς ἀγγλογαλλικῆς Δύσεως, κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ ῥομαντισμοῦ.

Ὁ Χίτλερ, ἄν καὶ ῥωμαιοκαθολικὸς βαυαρός, ἐπέτυχε νὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς Πρωσίας, νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ πρωσικὰ ὁράματα καὶ νὰ ἑνώσῃ πολιτισμικὰ τὴν Γερμανία, γι αὐτὸ καὶ δὲν ἠδυνήθη ποτὲ νὰ συνεννοηθῇ διὰ μακρὸν μὲ τοὺς Σλαύους καὶ ἔβαλε σὲ πράξη τὴν πολιτικὴ τοῦ Drang nach Osten.

Ἡ βασικὴ διαφορὰ μεταξὺ ἐθνικοσοσιαλιστῶν καὶ μπολσεβίκων ἦταν πολιτισμικός. Ὁ Λένιν ἦταν παιδὶ τοῦ Διαφωτισμοῦ. Ἡ μπολσεβικικὴ ἰδεολογία ὡνομάσθη «ἡ ψυχρὴ ἰδεολογία», ἤ ἐπιστημονικὴ ῥασιοναλιστικὴ ἰδεολογία, ἰδεολογία τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ ἰδεολογία τοῦ Χίτλερ καὶ τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν ἦταν στραμμένη κατὰ τοῦ Διαφωτισμοῦ, ὡς ἄκρως ῥομαντική. Ὁ Λένιν ἐχειρούργει κοινωνικὰ μὲ τρόπο ψυχρό, μὲ νυστέρι χειρουργοῦ, ὁ Χίτλερ ἐχειρούργει αἰσθηματικὰ μὲ μάχαιρα πρώσου βαρβάρου.

Ὁ ἐθνικομπολσεβικισμὸς στὸ τέλος τοῦ πρώτου παγκοσμίου πολέμου ἐβασίσθη στὸ γεγονὸς ὅτι Γερμανία καὶ Ῥωσία εἶχαν  γίνει οἱ παρίες τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ ἡ προσπάθεια συνθέσεως τοῦ γερμανικοῦ ῥομαντικοῦ ἐθνικισμοῦ μὲ τὴν ῥωσικὸ λενινιστικὸ ψυχρὸ ῥασιοναλιστικὸ διαφωτισμό, τελικὰ ἀπεδείχθη τετραγωνισμὸς τοῦ κύκλου, μεταξὺ τοῦ βαρβάρου Βάγνερ καὶ τοῦ ἀναγεννησιακοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου.

Οἱοσδήποτε μὲ ἰδιοσυγκρασία ῥομαντικοῦ τείνει πρὸς τὸν ἐθνικοσοσιαλισμό, ἐνῷ οἱοσδήποτε μὲ ἰδιοσυγκρασία ῥασιοναλιστικὴ τείνει πρὸς τὸν μαρξισμό-λενινισμό.

Γιὰ νὰ ἑδραιωθῇ ὁ ἐθνικομπολσεβικισμός πρέπει νὰ ὑπάρξῃ ἀμετάκλητη ἀπόφαση νὰ καταπολεμηθῆ μὲ κάθε μέσον ὁ καπιταλιστικὸς φιλελευθερισμός. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ σύνθεση φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ θὰ ἀντικαταστήσῃ τὶς δύο ἰδεολογίες, ὅπως δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ μυστικισμὸς τοῦ φασισμοῦ νὰ ἐναρμονισθῇ μὲ τὴν ἀθεΐα τοῦ κομμουνισμοῦ. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ φιλελευθερισμοῦ μία ἀπὸ τὶς δύο ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς ἄλλης. Μόνον ἐλάχιστοι ἀνώτεροι ἄνθρωποι θὰ δυνηθοῦν νὰ πραγματώσουν μόνιμα στὸν ἑαυτό τους τὴν ἐθνικομπολσεβικικὴ σύνθεση καρδιᾶς καὶ πνεύματος. Σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν σύνθεση ἀναγνωρίζεται ὁ ἥρως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                  26 Σεπτεμβρίου 2017                               

  


38 comments:

 1. Καποια στιγμη δεν θυμαμαι ποτε εγινε μια επιστημονικη διαμαχη για το αν ο φασισμος ηταν τεκνο του Διαφωτισμου η οχι (νομιζω Αντορνο Χορκχαιμερ η Διαλεκτικη του Διαφωτισμου)- η πεφωτισμενη δηλαδη εννομη αριστερα στην Ελλαδα (αυτοαποκαλειτο αριστερα) υποστηριξε την αντιθετη αποψη οτι δηλαδη ο φασισμος ηταν αποτελεσμα της ελλιπους αφομοιωσης του Διαφωτισμου- εγω ειχα πειστηι μεχρι που διεπιστωσα οτι ο Τζεφφρυ Χερφ που ειχε γραψηι ενα βιβλιο υποστηριζοντας την δευτερη αποψη (Αντιδραστικος Μοντερνισμος) υποστηριζε αλλου την Αμερικανικη ηγεμονια-

  Στην πρωτη του φαση ο εθνικισμος ειναι ρασιοναλιστικος και μασωνικος και στην δευτερη του φαση συναισθηματικος και εξισου ρασιοναλιστικος αλλα κρυμμενα ρασιοναλιστικος- μουσικο παραδειγμα-

  ο Νιτσε εστειλε μια παρτιτουρα με μουσικη δικη του στον Χανς Φον Μπυλοφ τον μεγαλυτερο τοτε μαεστρο της Γερμανιας που εσυνδεετο καποτε οπως και ο Νιτσε εκεινη τη στιγμη με τον Βαγνερ- του εγραψε-

  -επειδη σας λειπει κε Νιτσε η μουσικη καταρτιση να ξερετε πως ο-τι ειναι το εγκλημα για την νομικη ειναι το εργο σας για την μουσικη- και σας πληροφορω πως ο φιλος σας ο Βαγκνερ δεν εχει ουτε ενα ακαδημαικο λαθος κιας σας φαινεται εσας πως γραφει μονο με συναισθημα οπως εσεις

  με αλλα λογια η συνθεση της διανοιας με το συναισθημα ειναι το ζητουμενο αλλα ο ρασιοναλισμος ειναι το οπλο κυριαρχιας της αστικης ταξης- στην πρωτη του φαση ειναι διεκδικητικος εναντι της μοναρχιας και στην δευτερη του φαση που γινεται συναισθηματικος Διοτι το προλεταριατο βρισκει τροπο να ανελθηι στην επιφανεια μεσα απο τις ρωγμες του ηφαιστειου που εχει εκραγηι- τι εγινε

  ο ρασιοναλισμος ποτε δεν ηταν μονος του στην πραγματικοτητα και σπρωχνοντας το καπακι της Απολυταρχιας σαν ατμος η σαλτσα ντοματα που βρισκοταν στον πατο της κατσαρολας αρχισε να πιτσιλαει-
  εκτοτε οι αστοι χωριστηκαν σε δυο κατηγοριες- αυτους που συνειδητοποιησαν οτι ο ρολος τους ηταν να αφαιρεσουν τελειως το καπακι και αυτους που καθησαν απανω για να μην μπηι μεσα το αφεντικο και δηι τι του ετοιμαζανε μεσα στην κατσαρολα- και δυστυχως η πλειοψηφια των αστων δημιουργων ανηκει στην δευτερη κατηγορια

  ReplyDelete
 2. ---διοτι το ονειρο τους ειναι να τρυπωσουν στην κρεβατοκαμαρα της κυριας οταν λειπει ο Μαρκησιος- καθως τον τρεμουν και ακμοα περισσοτερο τον ζηλευουν Τοσο ο ρασιοναλισμος του κομμουνισμου οσο και ο συναισθηματισμος του φασισμου ειναι τα οπισθια του υπηρετη πανω στην καυτη κατσαρολα- και οι δυο ειναι αποπειρες να σταματησηι η πορεια του ρασιοναλισμου προς το αληθινο συναισθημα - αυτο που λεμε Θεο πανω κατω η ευτυχια - και προτιμουν να γινουν επιστατες στο αγροκτημα παρα να ρισκαρουν τα παντα αφαιρωντας την στολη που τους δινει εξουσια πανω στο υπηρετικο προσωπικο- γι αυτο και ο συναισθηματισμος ειναι το σοου που κανουν στην κουζινα οτι ταχα μου μεσολαβουν στο αφεντικο για τους υπηρετες και ο ρασιοναλισμος ειναι το προσεκτικο κλειδωμα της κουζινας με το κλειδι να μπαινει στην τσεπη-

  ReplyDelete
 3. τελειωνω- αυτο που βραζει μεσα στην κατσαρολα ειναι ο λαος (φολκ) ο οποιος θελει βασιλια και εχει ετοιμασηι μαλιστα την τελετη της στεψης- μενει μοναχα ο εκλεκτος να βρει τροπο να μπηι στο παλατι- και ολες οι εθνικες σχολες στην μουσικη και την λογοτεχνια ειναι μονοπατια που εχει στρωσηι ο ιδιος ο λαος (σε καμια περιπτωση οι αστοι δημιουργοι) που οδηγουν στο παλατι- ομως τα μονοπατια ειναι στην γλωσσα του λαου και οχι της αριστοκρατιας- ο λαος οντας βασιλικωτερος ολων πλην του οτι δεν ειναι ο βασιληας-

  εκει ερχεται ο αστος-καλλιτεχνης-σαμανος ο οποιος εχει την κρισιμη αποστολη να ακολουθησηι το μονοπατι και να μπηι στο παλατι να γινηι η στεψη- και στο δρομο του βρισκει διαφορους που ξεκινησαν σαν και αυτον αλλα αντι να συνεχισουν στηνουν ενα τσαντηρι στα μισα του δρομου και μακελευουν τους περαστικους- οπως οι ληστες που εμποδιζαν τον Θησεα- αυτοι λοιπον εχουν ονομα και λεγονται τεμπεληδες- και παντοτε μλουν για εναν Μεσσια που καποτε θαρθηι ενωι ο Μεσσιας ηλθε-ειναι δυσκολο να μιλησηι κανεις για αυτα τα θεματα χωρις παραβολες- Το προβλημα του τεμπελη αστου ειναι τεραστιο διοτι δεν μπορει κανεις να καταλαβηι πως και ο αστος δεν θελει να γινηι βασιλιας και προτιμαει το τσντηρι του-

  ReplyDelete
 4. Σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2017, τὸ CNN μεταδίδει κάτι ποὺ ὡς γεωπολιτικός, ἐπαναλαμβάνω ἀκατάπαυστα στοὺς φοιτητές μου ἀπὸ τὸ ἔτος 2000, δηλαδή:
  "Την ώρα που ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα κλιμακώνουν τη ρητορική τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν απειλές για επιθέσεις με πυραύλους και ανάληψη στρατιωτικής δράσης, κορυφαίος αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποιεί πως μέσα στην επόμενη δεκαετία (περί το 2025), ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ, δεν θα είναι η Πιονγκγιάνγκ ή ακόμα και η Ρωσία, αλλά η Κίνα". Καὶ πάντα προσθέτω ὅτι ὁ πυρηνικὸς αὐτὸς Ἀρμαγεδδὼν μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Κίνας θὰ λάβῃ χώρα στὸ Αἰγαῖο καὶ κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ θὰ καταστῇ ἡ νῆσος Κρήτη ὅπου ἤδη ἔχω μεταφέρει στὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (ΓΑΚ) στὸ Ἡράκλειο, γιὰ νὰ τὰ σώσω, τὸ ἀρχεῖο μου τοῦ Ἱδρύματος Δημήτρη Κιτσίκη ΝΠΔΔ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 5. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 27, 2017 at 8:04 AM

  ……….γι αὐτὸ καὶ δὲν ἠδυνήθη ποτὲ νὰ συνεννοηθῇ διὰ μακρῶν μὲ τοὺς Σλαύους καὶ ἔβαλε σὲ πράξη τὴν πολιτικὴ τοῦ Drang nach Osten. Κ. Δημητρη, ο «εθνικος σοσιαλισμός» όπως αναφέρετε είναι μια πολλή πιο παλαιά ιστορία από τον «εθνικοσοσιαλισμό» του Χίτλερ. Το κίνημα του ρομαντισμού, δεν είναι βαθύτατα επηρεασμένο από τα στοιχεία του σλαβικού ημισφαιρίου στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης? (Cyprian Kamil Norwid, Πολωνος 24 September 1821 – 23 May 1883, Karolina Pavlova Ρωσίδα 22 July 1807 – 14 December 1893, Vasily Zhukovsky Ρώσος February 9 1783 – April 24 1852, που υπήρξε και προσωπικος δάσκαλος του Αλέξανδρου ΙΙ. Δεν είναι αυτος ο επηρεασμός που δίνει την άνθηση στον «εθνικο σοσιαλισμό» σε κράτη όπως η Γερμανία? Ο «εθνικοσοσιαλισμός» του Χίτλερ από την άλλη, υπήρξε η κακή ιδεολογικοποιηση μιας παρούσης κατάστασης. Ο ρατσιστικος μανδύας, της Αρίας φυλης, που επικαλέστηκε ο Χίτλερ ήταν η επικάλυψη ενός πολιτικού προβλήματος. Ήταν θα λέγαμε μια κωμική ιδεολογία αν δεν εξελισσόταν στην γνωστή τραγωδία. Και φυσικά οι λύσεις αυτού του πολιτικού προβλήματος που διάλεξαν οι Ναζιστές, ήταν οι χειρότερες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Λύσεις που δεν μπορούσαν ποτέ να έχουν ευτυχή κατάληξη, σε έναν χώρο πολυφυλετικο όπως η κεντρική Ευρώπη, που ακόμα και αν οι ναζιστές τον κατακτούσαν με τα οπλα , λόγω της πολυφυλετικής του σύνθεσης δεν θα μπορούσαν να τον κρατήσουν. Λέτε σε κάποιο σημείο «Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ σύνθεση φασισμοῦ καὶ κομμουνισμοῦ θὰ ἀντικαταστήσῃ τὶς δύο ἰδεολογίες, ὅπως δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ μυστικισμὸς τοῦ φασισμοῦ νὰ ἐναρμονισθῇ μὲ τὴν ἀθεΐα τοῦ κομμουνισμοῦ. Μετὰ τὴν πτώση τοῦ φιλελευθερισμοῦ μία ἀπὸ τὶς δύο ὁλοκληρωτικὲς ἰδεολογίες θὰ ἐπιβληθῇ ἐπὶ τῆς ἄλλης». Εσεις θα επιθυμούσατε να επικρατήσει η ιδεολογία του ρομαντισμού προφανώς, καθώς είσαστε αντίθετος με το διαφωτισμό και τον ρασιοναλισμό? Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα οι άρχουσες τάξεις υπήρξαν εξαρχής ρομαντικές, δεν γνωρίζουμε κατά ποσο συμφωνείτε με αυτήν την άποψη. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 6. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 27, 2017 at 8:15 AM

  Κ. Δημήτρη το έχετε ξαναγράψει πολλές φορές ότι θα γίνει στο αιγαίο, αλλά γιατί αυτό? Επειδή είναι η περιοχή που ο δρόμος του μεταξιού, συναντάει τη δύση? Επιπρόσθετα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι με τον πυρηνικο πόλεμο στο αιγαίο, την καταστροφή εκατομμύριων ανθρώπων και τη δημιουργία πυρηνικής σκόνης που θα καλύψει τη περιοχή, θα σωθούνε τα αρχεία του ιδρύματος σας και σε ποιους θα χρησιμεύσουν μετά όταν δεν θα έχει μείνει κανείς για να τα χρησιμοποιήσει? Εννοώ ότι ακόμα και αν η Κρήτη δεν χτυπηθεί η ίδια με πυρηνικά, θα είναι τόσο κοντά στο σημείο μηδέν, που η οδύνη θα είναι χειρότερη από αυτούς που θα χαθούν άμεσα. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 7. Mεταφερω τις σκεψεις μου απο τα προηγουμενα περι κου Θεοδωρακη μουσικοσυνθετου και ισχυριζομαι οτι σε μια οποιαδηποτε περιοχη ειτε ενδιαμεση οπως το Αιγαιο ειτε ακραια οπως το Αιγαιο αρχηγος στους ανθρωπους ειναι εκεινος που προσφερει την ηθικη του αυτουργια στην αφαιρεση ανθρωπινης ζωης-

  ποιος ειναι -αν το δεχτουμε αυτο- ο ασφαλεστερος τοπος στην ιδια ακριβως περιοχη ; 1 κοντα του 2 μακρια του 3 εξω απο αυτην την περιοχη 4 στην καρδια της 5 εκει που τιμωρειται οπως του αξιζει 6 εκει που ο ηθικος αυτουργος ειναι ατιμωρητος;

  Υπαρχει ασφαλης περιοχη οταν υποφερει ο συνανθρωπος σου;

  ReplyDelete
 8. YΓ συγγνωμη για το ατονικο και την επομενη εκφραση - η ισχυροτερη βομβα ειναι ενδημικη στην περιοχη μας και βαζει κατω ολες τις πυρηνικες- λεγεται Θα Σας Δειξω εγω ρε πουστηδες - και αμεσως ο εχθρος ειναι στο βασιλικο θεωρειο- δειτε την Τουρκια που κοντευει να γινηι Σουλτανατο ενωι την ειχαμε για να καθησηι στον θρονο του ο Αλεξανδρος Υψηλαντης-

  ReplyDelete
 9. Υγ2, συγγνωμη δεν κρατιεμαι λογωι... χουλιγκανισμου. Οχι πολυ μακρια απο την Κρητη πριν τεσσερεις χιλιαδες χρονια περιπου κατεβαινει απο τον ουρανο μια πλακα που λεει ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ. Μετα απο χιλια χρονια περιπου κατεβαινει ενας τυπος και λεει - επειδη δεν το καταλαβατε καλα με εστειλε ο μπαμπας να σας εξηγησω τι εννοουσε. Εννοουσε ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ οχι μονο σαν πραξη αλλα και εσωτερικα, ψυχικα. Καλα σταυρωσε Τον τωρα τον ασεβη λενε και τον Σταυρωνουνε για τη φαση.

  Μετα απο δυο χιλιαδες χρονια παρα κατι, λιγο πιο κει στην Κρητη, κατεβαινουν κατι φονιαδες με αλεξιπτωτα και τους σκοτωνουν οι γιαγιαδες με τα λοσταρια. Ακουγεται μια φωνη απο τον Ουρανο - Ακουστε τωρα που θα συμπληρωθουν 2000 χρονια ακριβως απο τη Σταυρωση και επειδη εχω κι αλλες δουλειες να κανω οποιος δεν τομαθε το μαθημα αποβαλλεται. Βρεθηκα να ασχολουμαι με κρετινους. Σφαχτητε μεταξυ σας μπας και βρω ησυχια. Οποιος σφαζει τωρα θα σφαζεται στον αιωνα τον απαντα.

  ReplyDelete
 10. καθε συναρμογη ειναι εφημερη- και οι τυποι στην φωτογραφια ειναι ολοι τους ανθρωποι που προσπαθουν να περασουν την κατασκευη για εκφραση- δεν ειναι τυποι που πιστευουν στον φασισμο αλλα ανθρωποι που ΚΑΝΟΥΝ πως πιστευουν στον φασισμο- καθοτι ουδεν κρυπτον υπο τον ηλιον ; ετσι το λένε;

  ειναι γλαστρες- και η βια προερχεται απο τον ηθοποιο που προσπαθει να δωσει στον ρολο του αληθοφανεια- προσπαθει να πλασει εναν ρολο- ενωι ο ανθρωπος δεν εχει την δυναμη να πλασηι

  αυτο το Βυζαντιο το ειχε καταλαβηι και αυτη ειναι τροπον τινα η ελπιδα μας αν θελουμε να κανουμε οικογενεια στα πλαισια της ελληνοτουρκικης περιοχης

  ReplyDelete
 11. ..εδωι κολλαει καπου η αποψη του κου Κιτσικη που πολλακις εχει εκφρασηι περι Κινας σαν μονον πολιτισμο πλην του ελληνικου.

  Το Βυζαντιο ειχε επεξεργαστηι ενα παρα πολυ σοφο κοινωνικο συστημα που προσπαθουσε να διαφυλαξηι το μαξιμουμ της ατομικης ελευθεριας εντος κοινωνικου πλαισιου- η κεντρικη ιδεα ειναι η εξης-

  δια του χριστιανισμου ολοι οι υπηκοοι τεινουν προς ενα κεντρο και το κεντρο δεν επιβαλλεται αλλα προκυπτει απο την γενικη ταση, οπως το ματι του κυκλωνα δημιουργειται απο τον στροβιλισμο των αεριων μαζων - το κρατος λοιπον δεν ειναι η επιβολη του αυτοκρατορος επι των υπηκοοων αλλα μια κεντροφυγος δυναμη, και ο,τι περισσευει απο τους ηπηκοους διοχετευεται στο κρατος- ετσι στην ουσια δεν υπαρχει φορολογια αλλα εισφορα-

  Στην Κρητη παρα την πτωση της Πολης στους Φραγκους το 1204 σωζονται τεκμηρια πως ο φορος συνεχισε να στελνεται κανονικα στην Κωνσταντινουπολη για πολλα χρονια πριν επιβληθουν οι Βενετοι-

  η ιδεα ειναι οτι το κρατος ειναι μια πνευματοποιηση της υλης. Ολα τα επαγγελματα ειναι πνευματικα. Ετσι το κρατος δεν ειναι κρατος αλλα ουσιαστικα ενας μαγνητης.

  Η αδυναμια αυτου του συστηματος ειναι οτι εφοσον υπαρχει ενα μονο κεντρο η αυτοκρατορια ειναι οικουμενικη. Δεν μπορει να ανεχτηι αλλη αυτοκρατορια διοτι ο μαγνητης με τα δικα του σιδερα θα παει να κολλησηι στον μεγαλυτερο. Η μονη αυτοκρατορια που μπορουσε να συναγωνιστηι το Βυζαντιο σε οικουμενικοτητα ηταν η Κινεζικη.

  Ετσι κατα καποιον τροπο το Βυζαντιο την πατησε απο τους Κινεζους. Αν υποθεσουμε πως ειμαστε οι κληρονομοι του εχουμε να τα βαλουμε και σημερα με την Κινα με τροπο ωστε να μην υπαρχει φορολογια αλλα εισφορα- και για να γινει αυτο η μονη λυση ειναι η οικουμενικη αυτοκρατορια. Φυσικα για να γινηι αυτο πρεπει να απρροφηθηι το ελληνικο κρατος εξολοκληρου ωστε να μην υπαρχει πλεον σαν οντοτης και γι αυτο ο εθνικισμος που το εφτιαξε ειναι αυτοκτονια. Προσοχη ομως - ο τοπικισμος ειναι ο καλυτερος φιλος του εθνικισμου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γιαννης ΑποστολοπουλοςSeptember 30, 2017 at 4:59 AM

   Ωραιότατο το σχόλιο σου Κωνσταντή. «Στην Κρήτη παρα την πτώση της Πόλης στους Φράγκους το 1204 σώζονται τεκμήρια πως ο φορος συνέχισε να στέλνεται κανονικά στην Κωνσταντινούπολη για πολλά χρονια πριν επιβληθούν οι Βενετοί». Μπορείς να δώσεις πηγές, αναφορές, βιβλία από συγγραφείς, για το παραπανο επιχείρημα? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

   Delete
  2. Πανεπιστημιακες σημειωσης της καθηγητριας Χρυσας Μαλτεζου καποτε υπευθυνης των ελληνικων αρχειων της Βενετιας. Παρομοια Γαλλος εθελοντης στο στρατευμα του Μαιζον παρατηρει λιγο πριν την παραδοση της Ακροπολης εναν Ελληνα να δινει τον φορο στον Τουρκο φοροεισπρακτορα σαν να μην τρεχει τιποτα.

   Delete
  3. Πιθανολογω η Μαλτεζου να το εχει βαληι στην Ιστορια του Ελληνικου Εθνους. Ο Γαλλος λεγεται Μανζαρ (Mangeart)

   Delete
  4. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 1, 2017 at 2:00 PM

   Ευχαριστω. Γιαννης Αποστολοπουλος

   Delete
 12. Τροπον τινα η Κινα ωπλισε την Δυση και ειναι ο μοναδικος αντιπαλος εντος εισαγωγικων. Γεωμετρια εναντιον ποταμου, τοπος εναντιον συμπαντος, φαγητο εναντιον θειας προνοιας.

  ReplyDelete
 13. ...Τὸ διαχρονικό μας λάθος εἶναι ἡ σνομπαρία μας ἔναντι της Δύσης ποὐ τἠν ἔριξε στην αγκαλιἀ τῶν Ῥώσω καἰ τῶν Κινέζων, μἐ ἀποτἐλασμα να μᾶς μείνουν μόνο οἱ Τοῦρκοι. Ἐμεῖς φταῖμε γιἀ τὀ Σχῖσμα. Ἑκεῖ καταλήγω.

  ReplyDelete
 14. ... διοτι δια του Σχισματος βαλαμε στην θεολογια μας την εννοια του κακου.

  ReplyDelete
 15. Μόλις τώρα ἀνήρτησα 3ο ἄρθρο στὰ English articles περὶ ἀνεξαρτητοποιήσεως Κουρδιστάν, Καταλονίας καὶ Κρήτης. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. Ἄν δἐν ἀπατῶμαι τὀ ἑλληνικὀ κράτος τοὐς Κρητικοὐς τοὐς χρησιμοποιοῦσε ἐκτὀς Κρήτης σἐ θέσεις ἁντιπάλων τοῦ τοπικισμοῦ π.χ. ἐνωμοτάρχες χωροφυλακῆς. Κάτι παρόμοιο πρέπει νἀ γινόταν καἰ σἐ ἄλλες χῶρες, Τουρκίας καἰ Ἱσπανίας περιλαμβανομένων. Δηλ. τὀ πιὸ ξέμπαρκο κομμάτι χρειάζεται γιἀ νἀ δέσηι τὀ σύνολο.

  ReplyDelete
 17. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 2, 2017 at 6:56 AM

  “Here, the role of the Great Powers is paramount. Evidently, Israel is in favor of secession of any part of Kurdistan. But the USA which tries to pull together a coalition against a future conflict with China could, with the help of Russia, reinforce the position of Turkey and Greece in the Aegean region by encouraging such a scheme, which would at the same time weaken the position of Iran and drug Tehran, possibly with a change of political regime on the side of the US coalition against China.” Κ. Δημήτρη, το σκεπτικο που απεικονίζεται άμεσα στην παραπάνω φράση σας στη συνέντευξη στο ισπανικο δίκτυο, είναι η ΔΙΚΗ σας πρόταση στις μεγάλες δυνάμεις για το τι τους συμφέρει να κάνουν, είναι δηλαδή ένα « suggestion» ανάμεσα προφανώς και σε άλλες προτάσεις που έχουν δεχτεί από διακεκριμένους επιστήμονες της γεωπολιτικής, και στη ουσία τους λέτε « και αμα θέλετε σκεφτειτε το και έτσι να δείτε εάν σας συμφέρει» η είναι η επίσημη αμερικανική πολιτική που έχουν υιοθετήσει και βάλει σε εφαρμογή το State department and the US Pentagon, και απλος πάει σαν τον κάβουρα γιατί δεν τους βγαίνει? Η ερώτηση είναι ευλογοφανής, γιατί προτάσεις και σκέψεις, οι ιθύνοντες του πενταγώνου είναι ανοιχτοί να δεχτούν από διακεκριμένους επιστήμονες από όλες τις γωνιές της γης, η επίσημη πολιτική όμως που θα βάλουν σε εφαρμογή είναι στην δική τους κρίση συνήθως αφού ζυγίσουν τα υπερ και τα κατά και δούνε εάν τους συμφέρει τα πλάνο που έχει προταθεί. Γιατί φυσικά το πεντάγωνο είναι ανοιχτο σε προτάσεις αλλά δεν σημαίνει πως δεν θα κάτσουν να αναλύσουν κατόπιν τα σχέδια του καθενός να δούνε ποιες νέες συστοιχίες θα προκύψουν από την εκάστοτε πρόταση. Για παράδειγμα, ωραίο το σχέδιο Κιτσικη, αλλά μετά εάν φτιαχτεί ένα τέτοιο μεγάλο σύνολο από Τίρανα στενά του Βοσπόρου μέχρι Τεχεράνη, και γίνει καμία στραβή, πως θα συνεχίσουμε να το ελέγχουμε? Ελπίζω να καταλαβαίνεται τι προσπαθώ να πω. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 18. παρεμπιπτόντως
  [...]] Ἡ έπικοινωνία τῶν τμημένων χώρων γίνεται ἔτσι μιὰ πρωταρχικἠ μορφἠ ἔκφρασης τοῦ ἑλληνισμοῦ, καὶ στἠν πυκνότητα αὐτῆς τῆς ἔκφρασης συμμετέχει τὸ τοπίο [...] Κωστῆς Μοσκὼφ Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1972 σ.48 . Ἡ φράση εἶναι τελείως λάθος διότι ὁ ἑλληνισμὸς δἐν ὑπάρχει ὄταν μιλάει γι αὐτὸν ὁ Μοσκὠβ μεταφέροντας μπρωντελιανἀ σχήματα. Αὐτὀ ποὐ λέει θυμίζει Ἱταλία τοῦ Risorgimento (?). Ὄταν ἐφαρμόζουμε ξένα σχήματα στἠν ελληνικἠ γλῶσσα τἀ κάνουμε σαλάτα. Πολὐ ἁπλἀ γιἀ χιλιετηρίδες οἱ ἄνθρωποι ζούσαν χωρἰς έθνικὰ κράτη. Στἠν οὐσία ὁ Ἕλληνας ὄταν λέει ἑλληνισμὀ ἐννοεῖ ὀρθοδοξία. Ἑνῶι ὁ ξένος ἐννοεῖ πολιτισμὸ προχριστιανικὀ, καἰ αὐτὰ τὰ δύο εἶναι ἡ μέρα μἐ τἠ νύχτα. Τὀ ἑλληνικὀ κράτος εἶναι μιἀ φέτα ὀρθοδοξίας ἑλληνικῆς. Τὀ τελευταῖο ἑπίθετο δἐν εἶναι τοπικὀ ἀλλἀ φυλετικό. Θεωρεῖται μιἀ συνέχεια μέσωι Κωνσταντινουπόλεως φυλετικὴ ποὺ υποτάσσεται στὴν γλώσσα. Ἡ συνέχεια εἶναι αὐτοκτρατορικἠ ὄχι ἠθῶν καἰ ἐθίμων καἰ τοπικότητος. Ἁκόμα καὶ στο Βυζάντιο οἰ Αὐτοκράτορες εἶναι τρόπον τινἀ διάδοχοι τῶν ἑλληνιστικῶν ἡγεμόνων. Δἐν ἔχεις ὅπως στἠν Ἱταλία περιοχἐς ποὺ ποτὲ δὲν ὴταν ἑνωμένες πρἰν τὀν Γκαριμπάλντι. Ἔχεις κομμάτια αὐτοκρατορίας. Ἄρα δἐν ἔχεις χῶρο. Ἔχεις ΧΡΟΝΟ.

  ReplyDelete
 19. Σημ. ἐγὠ γιἀ τἠν Κρητη φοβᾶμαι σχῖσμα Πατριαρχείου-Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸ μοῦ φαίνεται πιὀ πιθανό.

  ReplyDelete
 20. Γιάννη Ἀποστολόπουλε,ἡ ἐξ ἀρχῆς πρόθεση τοῦ Τραμβίου εἶναι μία ὅσο γίνεται πιὸ εὐρεῖα συσπείρωση κρατῶν γιὰ περικύκλωση τῆς Κίνας, ἀλλὰ τὸ ἀμερικανικὸ κατεστημένο ποὺ συνεχίζει νὰ εἶναι ἀντιρωσικό, προσπαθεῖ νὰ τὸν ἐγκλωβίσῃ σὲ μία ἀντιρωσικὴ ἐκστρατεία. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 21. Υγ2. Στἠν οὐσία ἁνεξαρτησία καἰ ὑποτέλεια γιἀ μιἀ περιοχἠ σημαίνει ἀλλαγὴ φορολογικοῦ καθεστῶτος. Στὀ ἑλληνικὀ κράτος ξέρουμε τἰ συνέβη 1821-2008. Οἱ φόροι ἔπαψαν νὰ συλλέγονται ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὐς καἰ πέρασαν σταδιακἀ στὀ ἑλληνικὀ κράτος ἀφότου εἶχε μπῆι αὐτὸ ὑπὸ δανειστικἠ ἐποπτεία. Τὀ ἐθνικὀ κράτος εἶναι μιἀ ἱδιωτικἠ ἑπιχείρηση. Ἡ ὑποτέλεια εἶναι μιἀ μεικτἠ μορφἠ ὅπου ὁ ἔγγειος φόρος λαμβάνεται πλέον ἐκ τοῦ συνόλου τῆς ἐπικρατείας σἐ χρῆμα. Αὐτὸ ποὐ γίνεται στἠν Ἑλλἀδα εἶναι ὅτι μέσωι τῆς ἐκκλησίας μιἀ μορφἠ ἐγγείου φόρου συνεχίζει νἀ δίδεται στἠν Αὐτοκρατορία. ΑΥΤΟΣ ὁ φόρος δίνει συνοχἠ στὀ ἑλληνικὀ κράτος. Γι αὐτὸ καἰ τὀ καθεστὼς τὸ ἐκκλησιατικὀ εἶναι νο1. Κάποιος ποὺ θέλει λ.χ. νἀ στρέψηι τἠν Ἑλλάδα κατἀ τῆς Ῥωσσίας θἀ κάνει μιἀ κίνηση ἁ λἀ Φαρμακίδη ἤ Βαρθολομαίου ἐπιστημονοποίησης τῆς ἐκκλησίας. Κάποιος ποὐ θέλει νἀ τἠν βάληι μἐ τἠν Ῥωσσία θἀ δώσηι ἀντικαθολικἠ χροιά.Κάποιος ποὐ θέλει νά τήν καθολικοποιήσηι θἀ εἰσηγηθῆι ἀλλαγἐς στὀ τυπικό. Ἡ εκκλησία εἶναι ὁ στυλοβάτης τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

  Παρόμοια στίς ἄλλες χῶρες οἱ τομἐς ἁκολουθοῦν ἑθνοθρησκευτικἀ κριτήρια.
  Λ.χ. ἡ Ἁλβανία εἶναι ἑνιαία φυλετικἀ μέχρι τὰ Σπάτα ἀλλἀ δὲν ἔχει δική της ἐκκλησία.
  Π.χ. οἱ θρησκευτικἐς γραμμὲς στἠν Ἁλβανία. Ἡ Σκωτία εἶναι καλβινιστική. Οἱ Κοῦρδοι εἶναι οἱ Ἁλβανοἰ τῆς Μ.Ἁνατολῆς. Γενικἀ ὅπου δἐν ἔχει προγηθῆι ἑκκλησιαστικἠ ὁργάνωση ἡ κρατικἠ ὁργάνωση χωλαίνει. Τῆς Καταλωνίας ὅπως καἰ τῆς Β.Ἱταλίας εἶναι νταβατζηλίκια τοπικῆς ἀστικῆς τάξης ποὺ θέλουνε Φράνκο καἰ Μουσολίνι γιἀ νἀ στρώσουνε ὅπως καἰ οἱ Φλαμανδοὶ ἔναντι τῶν Βαλόνων. Ὅλες αὐτἐς οἱ κινήσεις αὐτονὀμησης ὄχι ἀνεξαρτησίας εἶναι μᾶλλον κοινωνικῆς καὶ ὄχι ἐθνικῆς ὑφῆς. Τὀ σχέδιο τοῦ Πάπα εἶναι ἐπιστροφἠ στὀ προεπαναστατικὀ καθεστώς. Αὐτὸ σημαίνει ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ βλ. τὀν μέγα Τοκβίλ.
  ]
  Ψυχολογικἀ κατἀ τἠν γνώμη μου ἡ ὀρθοδοξία ὁρίζεται ἁπὀ τἠν πλήρη ἁπουσία φορολόγησης. Γι αὐτὸ ὁ ΓΑΠ εἶναι μάγκας.

  ReplyDelete
 22. Yγ3. Ἡ θέση μου ὡς περίπου χριστιανοκομμουνιστῆ εῑναι κατἀ τῶν αὐτονομιστικῶν κινημάτων τῶν ἀφυψηλοῦ καἰ ὑπὲρ τῶν ἑθνικῶν ἀνεξαρτησιῶν. Θέλω δηλαδἠ Ἑλλάδα Ἱσπανία Tουρκία ἀνεξάρτητες ἐθνικἀ ὡς πρὀς τὀν φόρο. Δηλαδἠ ἑναῖο φόρο. Δἐν θέλω φορολογικἠ κατάτμηση. Ἡ κατάτμηση καθυστερεῖ τὸ ἁφορολόγητο συνολικά. Στἠν οὺσία ὅπως λέει κι ὁ κος Κιτσίκης στὴν συνέντευξη πρόκειται γιἀ αὑτονομήσεις καἰ ὄχι ἑθνικἀ κινήματα. Αὐτονομήσεις σημαίνει οὐσιαστικἀ ζώνες-μπαλαντέρ ἀνάμεσα σὲ αὐτοκρατορίες βλ. Μολδοβλαχία, Κρητικἠ πολιτεία, Δωδεκάνησα κ.λπ. Οὐσιαστικἀ υιοθετῶ τἠν θέση τών Μαρξ-Εγκελς ὅτι τὀ ἐθνικὀ κράτος εἶναι πρόοδος. Ἁλλά γιατί=διότι ἡ κατάτμηση εἶναι καθυστέρηση. Θεωρῶ δὲ ὅτι ὁ ΓΑΠ ἔσωσε τὀ ἑλληνικὀ κράτος ἀπὀ κατάτμηση.

  ReplyDelete
 23. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 2, 2017 at 9:39 AM

  Ναι κ. Δημήτρη δεν υπάρχει αμφιβολία επ αυτού που λέτε για τον Τραμπ και από την άλλη το αμερικανικο κατεστημένο που είναι κατάφορα εναντίων του. Μάλιστα λέγεται πως και ο ίδιος έχει υποκύψει στην γραμμή του H. Mac Μaster, του Mattis κοκ, αν και τις λεπτομέρειες μπορεί να τις γνωρίζουν μόνο όσοι είναι από μέσα. Υπάρχει επίσης και μια άλλη άποψη πως ολόκληρο είναι μια σκηνοθετημένη πλεκτάνη σε στυλ «good cop, bad cop» . Για παράδειγμα στο θέμα της ΒΚ, ο Tillerson ζητάει διάλογο με την Βορειά Κορέα, τι στιγμή που ο Τραμπ « δηλώνει δημόσια» «ασε Rex μην χάνεις τον χρόνο σου ασε εμένα να κανω εκείνο που ξεύρω, δηλαδή πόλεμο». Δηλαδή, ο Κιμ εάν είναι «σώφρων» θα ήταν προτιμότερο να πάρει το deal του Tillerson, γιατί αλλιώς το μόνο που μένει είναι η καταστροφή από τον Τραμπ. Τώρα βέβαια εμείς οι απέξω δεν γνωρίζουμε τι συζητήθηκε μεταξύ, του Βορειοκορεάτη Choe Son-hui, και του Ρώσου Oleg Burmistrov, εχτές, σχετικά με το που στέκεται η Ρωσία στο όλο θέμα. Δηλαδή εσεις λέτε εν εμμέσως πλην σαφώς ότι το δικο σας σχέδιο είναι το προτιμητέο από το Τeam Τrump, αλλά πάει σαν τον κάβουρα καθώς οι Neoconservatives δεν το βρίσκουν αρεστο γιατί έχουν άλλη ατζέντα. Εάν όλα αυτά ισχύουν, και εάν η σκέψη του Τραμπ επικρατήσει, γιατί δεν «αφυπνίζεται» η καλύτερα « ενημερώνεται» κάποιον από τους Έλληνες πολιτικούς με ευρεία λαικη δημοφιλια, να πορευθεί πάνω σε αυτή την γραμμή? Είχατε μιλήσει παλιότερα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά μετά αποτραβήξατε τη στήριξη σας. Είχατε επίσης μιλήσει και για το βασιλιά, τον Παύλο, αλλά ανεξάρτητα της προσωπικότητας του, αν δεν έχει δημοφιλια από τον κόσμο, πως? Πρέπει να υπάρχει κάποιος που να έχει και τα δυο χαρακτηριστικά, 1).να μπορεί να συντονιστεί με τα σχέδια των μεγάλων 2). αλλά να έχει και αποδοχή από τον λαό, αλλιώς δεν γίνεται. Και κάτι τελευταίο, σε όποιο κόμμα να μιλήσει κανείς για την Τουρκία, όλοι βγάζουν αφρούς από το στόμα, από ΚΚΕ μέχρι ΧΑ. Η ΧΑ αν ποτέ γινόταν κυβέρνηση, -και δεν ξέρω μπορεί να κάνω λάθος- αλλά κατά πως μιλάει, το πρώτο που θα έκανε θα έφτιαχνε στρατο ένα εκατομμύριο Έλληνες για να χτυπήσει την Τουρκία να πάρει την πολη και την Σμύρνη. Τέτοια βλέπει ο Τραμπ και σου λέει, ασε, εχω αρκετά προβλήματα, να βάλω και άλλα? Στην Ελλάδα, δεν προσπαθούμε να συντονιστούμε με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων ( να τους γίνουμε χρήσιμοι δηλαδή ώστε να εχουμε και εμείς όφελος) όχι κοιτάμε να «λυγήσουμε» τους μεγάλους να δούνε αυτά που θέλουμε εμείς, την πολη, την Σμύρνη κοκ…..!!! Συγνώμη, αλλά μπούρδες δηλαδή….! Πως πορεύετε κανείς έτσι? Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 24. Ὁ Τρἀμπ προσπαθεῖ νἀ μᾶς πείσηι μἐ τὸ σόου τοῦ Λἀς Βέγκας φὀν Τρίερ ὅτι ἱσχύει ἡ βλαμμένη θωρία τοῦ Καλβίνου περἰ προκαθορισμοῦ δηλ. ὅτι ὁ Θεὀς εἶχε διαλέξηι 50 τόσους κακομοίρηδες νἀ πᾶνε ἄπατοι ὤστε ὁ μανιχαϊστὴς σατανιστἠς Τράμπ νἀ μπορέσηι νἀ κηρύξηι πόλεμο κατἀ τοῦ κακοῦ Θεοῦ. Τί διαστροφἠ ῥε παιδί μου ἡ ἄρχουσα τάξη τῆς Δύσεως.Ἁντίθετα ὁ Χριστιανισμὀς εἶναι ἑλληνικὀς στὀ ὅτι δἐν δέχεται τἠν τυχαιότητα ποὐ εἶναι βέβαισ τἀ δύο πνεύματα ἕνα πιὀ πάνω ΄ἀπὀ τὀ ἄλλο. Ἑξ οῦ ἡ σημασία ἡ τεράστια του φιλιόκβε ἄλλη πατάτα τοῦ Βατικανοῦ. Καυταντάει ἀπελπισία ἠ θεατρομανία τῆς Δύσης.

  ReplyDelete
 25. Γιάννη Ἀποστολόπουλε, ἐγὼ βλέπω ὡς λύση στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα: 1 - Στρατιωτικὴ καὶ πολιτικὴ στήριξη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ. 2 - Ἐσωτερικά: Ἐπιστορφὴ μοναρχίας μὲ ἐμένα ὡς Μεταξᾶ. 3 -Προώθηση τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ καὶ ὄχι τοῦ ἐθνικισμοῦ μὲ ἀπόλυτη προτεραιότητα, ὑπεράνω πολιτικῆς καὶ οἰκονομίας, τὴν διεθνῆ ἐξάπλωση τῆς ἑλληνικῆς συντηρητικῆς γλώσσας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ (μετὰ τὸν ἀρχαῖο καὶ τὸν βυζαντινό).Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 26. υγ. Ἑκτὀς ἄν ὁ Τρἀμπ εἶναι τύπου ΓΑΠ καἰ κάνει πὠς πάει μἐ τἀ νερά τους (βλ.σχόλιο κου Ἁποστολόπουλου παραπάνω) ἤ μᾶλλον ἁντιδρᾶι ἁπὀ τἠν θέση ποὐ βρίσκεται λόγωι καἰ ὄχι ἔργωι. Ἄν εἶναι ἔτσι εἶναι σπουδαῖος.

  ReplyDelete
 27. Ἐννοῶ ἐπιστροφὴ μοναρχίας καὶ ὄχι ἑνὸς συγκεκριμένου βασιλέως. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 28. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 3, 2017 at 12:40 AM

  Κ. Δημήτρη, αν το σχόλιο αυτό είναι δικο σας και όχι κάποιου τρολ, η απάντηση σας μας δημιούργησε κάποια έκπληξη. Στρατιωτική και σε κάποιο βαθμό πολιτική στήριξη από τις ΗΠΑ υπάρχει έτσι και αλλιώς. Εσεις είχατε πει κάποτε πως ο πατέρας σας, σας είχε πει να μην μπείτε άμεσα στην πολιτική αλλά έμμεσα. Με το να λέτε ότι θέλετε να ηγηθείτε, σημαίνει ότι έχετε αλλάξει γνώμη. Ο μονάρχης ποιος θα είναι, ο Παύλος? Και πως θα αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα? Δια της βίας? Με πραξικόπημα? Χωρίς κοινωνική στήριξη? Χωρίς προετοιμασία του λαού? Χωρίς κοινωνική αποδοχή? Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω θα είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί το καθεστώς έτσι. Εσεις ως Μεταξάς, έχετε την πεποίθηση ότι ο κόσμος σας γνωρίζει, η πλειοψηφία συμφωνεί με τις ιδέες σας, οι διανοούμενοι, η Εκκλησία, ο στρατός και το γενικο επιτελείο είναι σύμφωνοι, για την συνομοσπονδία με την Τουρκία? Αυτά είναι καίρια ερωτήματα, που πρέπει να είναι βασισμένα σε αντικειμενικές πραγματικότητες και σε βαθιά προετοιμασία εάν είναι να βγει κάτι θετικο από την όλη προσπάθεια. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 29. Νομίζω πὠς ἡ δομἠ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους παραμένει μοναρχικἠ καἰ συγκεκριμένα ὄχι συνταγματικἠ μοναρχία ἁλλἀ βασιλευόμενος κοινοβουλευτισμός. Κάπως ἔτσι εἶναι ὁργανωμένες οἱ ὑπηρεσίες, διπολικά, κατἀ τὀ ἁγγλικὸ ἴσως πρότυπο. Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις λ.χ. ἔχουν κάποια ἀνεξαρτησία ἔναντι τοῦ κοινοβουλίου.

  ReplyDelete
 30. Γιάννη Ἀποστολόπουλε, ὄχι, τὸ σχόλιο εἶναι ἰδικό μου.Ἄλλο ἡ Ἑλλὰς ὡς οὐσιαστικὴ ἀποικία τῶν ΗΠΑ, ὅπως ἦτο τὸ 1947 καὶ ἄλλο ὡς προστατευτικὴ ὀμπρέλα ποὺ θὰ κρατᾷ μαζὶ μὲ τὴν Ῥωσία, κατὰ τῆς Κίνας. Ὁ Μεταξᾶς ἦταν πρωτίστως στρατιωτικὸς καὶ ὄχι πολιτικός.Ἐγὼ ποτὲ δὲν ἠθέλησα νὰ δράσω ὡς πολιτικὸς ἀλλὰ ὡς φιλόσοφος ἐπηρεάζοντας πολιτικοὺς ὅπως τὸν Καραμανλῆ τὸν Πρεσβύτερο καὶ τὸν Τουργκοὺτ Ὀζάλ. Στὴν Ἑλλάδα εἶμαι τελείως ἀποκλεισμένος ἀπὸ τὸ Κατεστημένο. Ἀντιλαμβάνομαι ὅμως ὅτι οὐδεὶς ἐμφανίζεται γιὰ νὰ ἐπωμισθῇ τὸ βάρος τοῦ κυβερνήτου ὑπὸ μονάρχου, πρὸς χάριν ἐπιβολῆς τρίτου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπηρέασα. Ἔλεγα ἀστειευόμενος στὰ παιδιά μου ὅτι θἐλω ἐγγόνια (τελικὰ ἔκαναν) καὶ ἐὰν δὲν δυνηθοῦν νὰ κάνουν παιδιὰ θὰ ὑποχρεωθῶ ἐγὼ νὰ κάνω τὰ ἐγγόνια! Βλέποντας σήμερα τὸ χάλι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καὶ ἐφ'ὅσον δὲν ἐμφανισθῇ ἕνας Μεταξᾶς, ἴσως θὰ ὑποχρεωθῶ ὁ ἴδιος νὰ βἀλω σὲ πράξη τὴν διδασκαλία μου. Ἀλλὰ μᾶλλον θὰ παραμείνω Ἀριστοτέλης καὶ ὄχι Ἀλέξανδρος, μὲ συγκεκριμένο τάφο καὶ ἄγαλμα στὴν Πόλη, ὅπως πολλοὶ ὀπαδοί μου ἔχουν σχεδιάσει λεπτομερῶς ἤδη ἀπὸ τώρα (ἡ πνευματικὴ μου διαθήκη ἔχει ἐπανειλημμένως δημοσιευθῆ ὁλόκληρη στὸν τουρκικὸ τύπο (τὴν τελευταία φορὰ τὸν Μάρτιο τοῦ 2017). Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 31. Πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη ποὺ θὰ ταφῇ στὴν Πόλη, στὸν λόφο τῆς Τσάμλιτζας, ἐδημοσιεύθη στὸν τουρκικὸ τύπο, τὸν Ἰούνιο 2017, μὲ τὸν ἑξῇς τίτλο: KITSIKIS VASIYETI:ÇAMLICA TEPESI'NE DEFNOLMAK

  ReplyDelete
 32. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 3, 2017 at 9:52 AM

  Τα ΜΜΕ ανέφεραν πως ο δράστης του Las Vegas ήτανε άσπρος, πλούσιος και χωρίς ιστορίες/παρελθόν με την αστυνομία. Το FBI είπε δεν είχε σχέση με το ΙΣΙΣ. Ο Τραμ π θα προτιμούσε ο δράστης να είχε σχέση με το ΙΣΙΣ, γιατί έτσι θα επαληθευόταν η ορθότητα της πολιτικής του. Εάν δεν ήταν αυτος που το έκανε αλλά απλώς τον « έβαλαν» μπροστά για να φαίνεται, ποιο είναι το κίνητρο? Μάλλον να αυξηθεί η πολιτική πίεση στον Τραμπ να πάρει μετρα κατά της οπλοκατοχής. Για μας τους Έλληνες τους ορθόδοξους αυτό δεν είναι απαραίτητα κακο. Μάλλον είναι και λογικο. Το θέμα δεν ενδιαφέρει τι νομίζουμε εμείς αλλά τι η αμερικανική κοινωνία που έχει άλλη κοσμοθεωρία περι της ανθρώπινης ζωής. Σε περίπτωση που ο Τραμ π πάρει μετρα κατά της οπλοκατοχής, γίνεται άλλη μια φορά ρόμπα στα μάτια των ψηφοφόρων του. Χάνει αναλογικά και άλλη μάχη σε σχέση με το αμερικανικο κατεστημένο των, liberals υποτίθεται. Κάθε φορά που χάνει στο πεδίο των εντυπώσεων και ουσίας στο εσωτερικο των ΗΠΑ, θα πρέπει κατά αντιστοιχία να κάνει μια ανάλογη παραχώρηση στην εξωτερική πολιτική που φυσικά ασκείται από τους Neoconservatives. Something for something, που λέμε. Οι 58-59 δύστυχοι πήγανε «υπερ πίστεως και πατριδος», ο φόβος στο αμερικανικο κοινο παραμένει υψηλος, « φόβος και ενοχές οι αγαπημένες εννοιες κάθε συστήματος εξουσίας» το NRA κατακρατεί το έδαφος του, το κατεστημένο βρίσκει άλλη μια ευκαιρία να χτυπήσει τον Τραμπ και να του ζητήσει και άλλες παραχωρήσεις, και μια από τα ίδια. Πιθανόν, να μην ισχύει και τίποτα από όλα αυτά που γράψαμε, γιατί και επι Ομπάμα έγιναν μεγάλες τέτοιες τραγωδίες, αλλά φυσικά και εκείνος δεν τόλμησε να αλλάξει τους νόμους και να πάει ενάντια στα « πατροπαράδοτα» των Αμερικανών γιατί θα τον σούβλιζαν ζωντανο, ένας μαύρος να τους πει πως θα ζούνε τι ζωή τους και αν θα μπορούνε να εχουνε οπλα..!! Αδιανόητο…. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 33. Γιαννης ΑποστολοπουλοςOctober 3, 2017 at 11:05 AM

  Κ. Δημήτρη, κατανοούμε στο έπακρον το σκεπτικο σας, και αν μπείτε πρωτοπόρος να ηγηθείτε, επιτρέψατε μας να κάνουμε κάποιες ταπεινές προτάσεις που είμαστε σίγουρος πως τις έχετε και εσεις σκεφτεί προ πολλού.
  1. Σαν τον Λένιν όταν ανέλαβε τον κρατικο μηχανισμό της ΕΣΣΔ το 1917, ανακήρυξε πως η νέα κυβέρνηση αρνείται ολοκληρωτικά και αμετάκλητα τα χρέη της εποχής του Τσάρου, έτσι και εσεις το πρώτο πράμα θα πρέπει να ανακυρηξεται πως το χρέος προς τους Γερμανούς είναι άκυρο και αρνείστε να το αναγνωρίσετε. Κάτι τέτοιο θα βρει σύμφωνους,
  Α). Τον Ελληνικο λαό που αμέσως θα δει στο πρόσωπο σας ότι έχετε « τσαγανό», «κότσια» που λέμε στην καθομιλουμένη και θα φτάσει η δημοφιλια σας το 80%.
  Β). Όλον τον αριστερο προδευτικο κόσμο, από Μικη Θεωδορακη μέχρι Νικο Μπογιοπουλο, μέχρι Παφιλη του ΚΚΕ. Ολη η αριστερά στο θέμα αυτό θα είναι με το μέρος σας.
  Γ). Τον Τραμ π και το επιτελείο του γιατί τους τραπεζίτες θέλει να χτυπήσει, αυτούς «έριχνε» και στην Νεα Υόρκη ενόσω κατασκεύαζε τα κτίρια του και οι τραπεζίτες του έπιναν το αίμα αλλά επιπρόσθετα ότι θα χτυπηθούνε οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, αυτούς που θέλει να τους χτυπήσει έτσι και αλλιώς και είχε την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα έκανε ο βαρουφακης αλλά δεν τα κατάφερε.
  2. Άμεση ιδεολογική προσάρτηση στην γλώσσα, στον ελληνοκεντρισμό και στην θέση που είχατε αναφέρει και στον μαθητή σας τον Νταβουτογλου, ότι δεν κάνουμε εχθρούς με τους γείτονες. Αναβάθμιση της παιδείας, και προσάρτηση μιας προοπτικής υψηλοτάτου βαθμού εκπαίδευσης, με όλους τους επιστημονικούς κλάδους, πυρηνικής, αστροφυσικής, μοριακής βιολογίας, νανοτεχνολογιας, και άλλων θετικών επιστημών. ( Ο γιος σας μπορεί εύλογα να σας στηρίξει σε αυτό τον τομέα, ως επιστήμονας ο ίδιος, όπως και όλος ο λαός θα αναγνωρίσει αυτές τις προσπάθειες, καθώς ο Έλληνας θέλει το παιδί του να μάθει, να γίνει ένας πολιτικος μηχανικος, ένας αρχιτέκτονας, ένας ερευνητής κοκ. ). Η προσπάθεια πρέπει να γίνει σαν τον Καποδίστρια, και πάνω από όλα να μεταφερθεί το αίσθημα πως, ο χρηματισμός, η δωροδοκία, και το ρουσφέτι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτο από καμία επιχειρηματική η πολιτική τάξη προς προσπάθεια δημιουργίας, διαπλοκής εκ μέρους σας. Ενόσω ο λαός νιώθει ότι παραμένετε αχρημάτιστος, ακόμα και εάν κάποιοι κατώτεροι χρηματίζονται, ο κόσμος θα σταθεί πιστος στα οράματα σας.
  3. Το στράτευμα θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να « λανσαριστεί» μέσα σε πλαίσια Ελληνοορθοδοξα για να υπάρχει και η σύμφωνη έμμεση μετοχή της Ρωσίας, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, μετοχή της Εκκλησίας, και των θεολόγων ανάμεσα τους, όπως και των δεξιών κέντρων, εθνικιστικών, ΧΑ, στρατηγοί εν αποστρατεία κοκ. Επιπρόσθετα, στρατιωτική στήριξη από τις ΗΠΑ, προς τήρηση των συμφωνηθέντων, ώστε να μην νοιώσουν απειλούμενοι ότι γέρνουμε πολύ πάνω στη Ρωσία. Μια καρφί, μια πέταλο δηλαδή αλλά προβλέψιμος, όσο γίνεται, ώστε να μην βγείτε από την εύνοια τους.
  4. Αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων από βορρά προς νοτο, δημιουργία τελευταίου τύπου νοσοκομείων, cutting edge technology στα νησιά του Αιγαίου, με πρόσκληση ύπατων Τούρκων επιτελαρχών να μετέχουν σε αυτή την ενέργεια, ώστε χιλιάδες Τούρκοι όπως και Έλληνες να έχουν περίθαλψη σε Ελληνικά νησιά στελεχωμένα από- Έλληνες γιατρούς που είναι πλέον αξιόλογοι. Ο στόχος τέτοιας ενέργειας, πολλαπλών σκοπιμοτήτων, σύσφιξη των δυο λαών, εξάλειψη της αμοιβαίας καχυποψίας των δυο κόσμων, ένδειξη αγαθών κινήτρων, δημιουργία συναισθηματικών δεσμών βασισμένα στην ανθρώπινη ζωή και υγεία. Οσο η καχυποψία διαλύετε τόσο λιγότερη η ανάγκη πανάκριβου στρατιωτικού υλικού από τους Φράγκους, τη στιγμή μάλιστα που τη στρατιωτική στήριξη θα έχουν αναλάβει οι ΗΠΑ.
  Θα σταματήσω εδώ αν και υπάρχουν ακόμα μύριες προτάσεις. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας, Φιλικά πάντα, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 34. Κε Ἁποστολόπουλε μιἀ διόρθωση στἠν δεύτερη παραπομπή μου. Γουόρντσγουορθ, 1832.


  Ο μουεζίνης ανεβαίνει ακόμα στο παράπηγμα του παζαριού και καλεί τους πιστούς σε προσευχή. Λίγοι ακόμη Τούρκου κοιμούνται στις θολωτές διόδους της Ακρόπολης ή αναπαύονται στηρίζοντας τα νώτα στα σκουριασμένα κανόνια, που είναι στημένα στις επάλξεις των τειχών. Ο Αθηναίος χωρικός σέρνει ακόμη το μουλάρι του φορτωμένο θυμάρια και ξύλα, κατεβαίνει τον Υμηττό και περνά από την ανατολική πόρτα της πόλης και τα δίνει ως φόρο στο μουσουλμάνο εισπράκτορα, που κάθεται σ' αυτήν την πύλη, και πριν λίγες ημέρες το κανόνι της Ακρόπολης έριχνε τις βολές του, για ν' αναγγείλει το τέλος του τουρκικού ραμαζανιού, του τελευταίου που γιόρταζαν οι Τούρκοι στην Αθήνα. Αλλά τόσες μεταβολές θα σημειωθούν ίσως σε λίγα χρόνια, που η περιγραφή αυτή να μοιάζει με κεφάλαιο παρμένο από τη μυθική ιστορία των Αθηνών". http://ola-ta-kala.blogspot.gr/2013/03/31-1833.html

  ReplyDelete