Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 26, 2017

366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Γιῶργος Μπαμπινιώτης, ὁ πανοσιολογιώτατος366 – Παράδοση καὶ λογιωτατισμὸς στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα

Τὸ ἑλληνικὸ τριτοκοσμικὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν ἔχει προξενήσει τεράστιο πλῆγμα στὸν ἑλληνισμό, ἀπὸ τὸ 1821. Ὅπως ὅλα τὰ τριτοκοσμικὰ κράτη καλύπτεται ὀπίσω ἀπὸ τὸν δῆθεν σεβασμὸ χιονοστιβάδος νόμων ποὺ σκαρώνει ὡς μαθητούδι πρώτης Δημοτικοῦ τοὺς ὁποίους πρῶτο τὸ Δημόσιο δὲν σέβεται καὶ ἐφαρμόζει μία κομματικὴ δικαιοσύνη κλέβοντας ἀσυστόλως τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, πάντα μὲ τὴν ψευδῆ ῥήση ὅτι δύναται νὰ ψεύδεται ἀλλὰ δὲν κλέβει.

Ἡ μεταχείριση τῆς ἑλληνικῆςςγλώσσας δὲν ἐξαιρεῖται ἀπὸ αὐτὸν κανόνα. Ὅταν τὸ 1821, ἕνα κομμάτι τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων ἀπεσχίσθη ἀπὸ τὴν Αὐτοκρατορία, οἱ τριτοκομικοποιημένοι Ἕλληνες τοῦ κρατιδίου κατεφέρθησαν κατὰ τῆς γλώσσης τῶν γλωσσῶν ποὺ μέχρι τότε οὐδεὶς εἶχε τολμήσει νὰ θίξῃ, καὶ αὐτὴ ἀφέθη στὴν καταστρεπτικὴ μανία τῶν ἑλλαδικῶν γλωσσολόγων ποὺ ἠθέλησαν νὰ ἀντιγράψουν τὶς γλωσσικὲς θεωρίες τῶν Φράγκων οἱ ὁποῖοι ἐχειρίζοντο γλῶσσες κατὰ πολὺ κατώτερες τῶν ἑλληνικῶν.

Ἡ βάση τῆς ἱστορίας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας διὰ μέσου τῶν αἰώνων εἶναι ἡ παράδοση. Στόχος εἶναι νὰ μὴ κοπῇ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης τῆς γλωσσικῆς ἐκφράσεως, ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὸν Ἐλύτη. Ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι πρεσβεύουν οἱ κατεδαφιστὲς τῆς ἑλληνικῆς γώσσας, λογιωτατισμὸς δὲν εἶναι τὸ φαινόμενο τεχνητῆς συντηρήσεως τῆς γλώσσης τοῦ παρελθόντος. Εἶναι τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Λογιωτατισμός,  εἶναι ἡ στάση τῶν γλωσσολόγων ποὺ κάθονται ὀπίσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο τους καὶ χειρίζονται, βάσει διαφόρων θεωριῶν τὴν ἀλλαγὴ τῆς γλώσσας, χωρὶς νὰ τὴν σέβονται, πάντα κρυπτόμενοι ὀπίσω ἀπὸ τὴν παρακολούθηση, ἐξ ἀποστάσεως τῆς λαλιᾶς τοῦ δῆθεν λαοῦ.

Μὲ ποῖο δικαίωμα ἕνας γλωσσολόγος προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλῃ ἀλλαγὴ ὀρθογραφίας βάσει τῆς λογικῆς; Ἡ γλῶσσα ἔχει ἀξία ἀπο τὴν στιγμὴ ποὺ εἶναι ἔκφραση ἑνὸς λαοῦ μέσῳ γενεῶν. Ἐφ’ὅσον ἔχουμε συνηθίσει νὰ γράφουμε πολυτονικὰ καὶ τραῖνο, αὐγό, καυγᾶς, μπύρα, ὁδὸς Στουρνάρα, Γουδί, συνδιάσκεψη,δολλάριο, τὸν χρήστη, ὑπ’ὄψιν, κτίριο, γιατὶ ἕνας καὶ μόνον ἄνθρωπος (πόσῳ μᾶλλον πολιτικὸς παράγων), βάσει τῆς γλωσσικῆς του ἐπιστήμης καὶ τῶν λογικῶν του παρατηρήσεων νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ νὰ ἀλλάξουμε τὶς γλωσσικές μας συνήθειες καὶ νὰ μᾶς ὑποχρεώσῃ, μέσῳ τοῦ σχολείου καὶ τοῦ Δημοσίου, νὰ γράφουμε μονοτονικὰ καὶ τρένο, ἀβγό, καβγᾶς, μπίρα, ὁδὸς Στουρνάρη, Γουδῆ, διάσκεψη, δολάριο, τὸ χρήστη, ὑπόψη, κτήριο. Περιέργως, μόνον τὸ ΚΚΕ ἀντέδρασε στὴν ἀπόφαση τῶν γλωσσολόγων νὰ τοῦ ἀφαιρέσουν ἕνα «μ» ἀπὸ τὴν λέξη κομμουνισμὸς καὶ ἔτσι παρέμειναν τὰ δύο «μ»!

Οἱ γλωσσολόγοι  ἰσχυρίζονται ὅτι μία γλῶσσα πρέπει νὰ παραμείνῃ ζωτανή ἀλλὰ μὲ τὶς μονομερεῖς ἐπεμβάσεις τους κάνουν τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἔτσι, τὴν ἑπομένη τῆς ἀποσχήσεως τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὸν κορμὸ τῆς Αὐτοκρατορίας, ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν Φράγκων ἐδημιουργήθη τὸ γλωσσικὸ ζήτημα καὶ οἱ γλωσσολόγοι στὰ γραφεῖα τους κατεσκεύασαν σωρεῖα τεχνητῶν γλωσσῶν, πάντα στὸ ὄνομα τοῦ λαοῦ, μὲ προεξάρχουσες τὴν καθαρεύουσα καὶ τὴν δημοτική (παρντόν, τὴ δημοτική).

Ἄν καὶ δὲν τὸ ἔκαμαν ἐκ τοῦ πονηροῦ, τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπεμβάσεως τῶν γλωσσολόγων ἐπὶ τῆς μακραίωνης ζωντανῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὑπῆρξε ἡ ἀποκαθήλωσή της, τὸ γλωσσικὸ χάος καὶ ἴσως ἡ διάπραξη τοῦ πλέον ἀποκρουστικοῦ ἐγκλήματος κατὰ τοῦ συμπαντικοὺ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, καθηλώνοντας τὴν χώρα μας στὸ γλωσσικὸ ἐπίπεδο τριτοκοσμικῆς χώρας καὶ μετατρέποντας τὰ ἑλληνικὰ σὲ διάλεκτο τοῦ ἐπιπέδου τῶν γερμανοελβετικῶν.

Οἱ γλωσσολόγοι δὲν δύνανται νὰ παραμείνουν ἀτιμώρητοι. Γλωσσικὲς μαφίες σὰν τὸ ΚΚΚ, «Κόμμα Κακριδῆ Κριαρᾶ») ἤ γλωσσολόγοι σὰν τὸν Μπαμπινιώτη πρέπει κάποτε νὰ στιγματισθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου.
Ἤδη, ἡ πλήρης ἀποσάθρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας τὴν ἔχει ἀφαιρέσει ἀπὸ τὸ οἰκοδόμημα τοῦ συμπαντικοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ ὑπάρχει ἡ τάση ὁ ἑλληνισμὸς νὰ συνεχίσῃ τὴν πορεία του μὲ κάποια ἄλλη διεθνῆ γλῶσσα, ἴσως καὶ τὰ κινέζικα. Τὸ ἔγκλημα τοῦ ἑλλαδικοῦ λογιωτατισμοῦ παραμένει τεράστιο.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                         26 Ἰουλίου 2017

84 comments:

 1. Ο Χρήστος Γιανναράς, έχει εκφράσει την εξής απορία: γιατί η Εκκλησία δεν κάνει δωρεάν μαθήματα "αρχαίων" Ελληνικών στον κόσμο; Να διδάξει την γλωσσική έκφραση του Ευαγγελίου στον κόσμο. Καταρχήν τι θα της κοστίσει από έξοδα; Απολύτως τίποτα. Εάν υπάρχουν έξοδα θα είναι πάλι ανύπαρκτα σε σχέση με την τεράστια περιουσία της.
  Επιπλέον, ο Κ.Ζουράρις είναι υφυπουργός Παιδείας απ'όσο γνωρίζω. Γιατί δεν κάνει κάτι, μιάς και δηλώνει πως είναι λάτρης της αρχαίας Ελληνικής και του πολυτονικού;
  Ως εκτούτου δν φταίνει μόνο οι γλωσσολόγοι, αλλά πάνω απ'όλα η Εκκλησία και το Υπουργείο. Φυσικά, τεράστια ευθύνη έχει ο λαός. Αλλά από έναν κόσμο που ψηφίζει "Γιάνη" Βαρουφάκη τι να περιμένει κανείς;

  ReplyDelete
  Replies
  1. ἈθηναῖοςJuly 26, 2017 at 6:41 AM

   Μήπως θες καὶ το παξιμάδι βρεμένο ή πολτό ?
   Τεραστία εὐθύνη ἔχεις ἐσύ ποῦ ἅγνοείς το πολυτονικό καὶ ὄχι η Ἐκκλησία ποῦ ψάλλει στην Γλῶσσα του Εὐαγγελίου και τα κείμενα της εἶναι πολυτονικά !

   Ρε σεῖς τόσες φορές δέν τα χουμε πεῖ εδω μέσα γιὰ το πολυτονικό ?
   Πόσες ἀκόμα πρέπει γιὰ νὰ ἀρχίσετε ἐπιτέλους ἀπὸ τον ἑαυτό σας

   Delete
  2. Ωραία η ειρωνεία σου, παρόλαυτα το σόφισμα δεν έπιασε και δείχνει πως δεν έχεις επιχειρήματα. Δεν απάντησες στην άποψη όπου εξέφρασε ο Γιανναράς.
   Γιατί η Εκκλησία με την τεράστια περιουσία της, δεν κάνει μαθήματα αρχαίων Ελληνικών δωρεάν για τον κόσμο;

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 29, 2017 at 2:52 AM

   Ο Αθηναίος, αρχικά Λυκούργος, ο τρολλάκης-Χρηστάκης, είναι το γνωστό τρολλ του ιστολογίου που συνεχώς κλέβει προφίλ (xiv words), υβρίζει με χίλια δύο ψευδώνυμα σε youtube (Choose your masks) και αλλού, ενώ το μόνο που συνεχώς αποπειράται να πράξει είναι να δημιουργεί επίτηδες συγκρούσεις μεταξύ των σχολιαστών στο εδώ ιστολόγιο και αλλού.

   Η διαχείριση του ιστολογίου όφειλε να τον είχε κόψει από καιρό, όπως έπραξε η αντίστοιχη διαχείριση σε άλλο ιστολόγιο.

   Delete
  4. ἈθηναῖοςJuly 29, 2017 at 4:37 AM

   Δὲν ἀπάντησα γιατὶ εἶναι πολύ σαχλή η παραπάνω..άποψη

   Ἐάν ἀπαντούσα ὅμως θα ἔλεγα πῶς καὶ να υπήρχαν ο κόσμος δέν θὰ πήγαινε !
   Τα πάντα εἶναι δωρεάν στὸ ιντερνετ ἀλλά κανείς δὲν μαθαίνει

   Θὲς ἀρχαία ..θὲς προγραμματισμό..θὲς να φτιάξεις βόμβες ..ὅλα στό ίντερνετ...τράβα και μάθε τα,καὶ μὴν ψάχνεις δικαιολογίες !

   Τώρα πού ἀπάντησα τι ἔγινε?

   Delete
  5. Δεν μας χρειαζονται τα τρολλ σε ένα τόσο έγκυρο blog
   να τα κόψεται

   Delete
  6. Ένας παλιόςJuly 30, 2017 at 9:31 AM

   Πολύ σωστά τα λεγει ο "Ελλην Μεσογειακός"!

   Συνεπώς προτείνω στην διαχείριση να τον κόψει!

   Delete
  7. Ἴσως ὁ Γιανναρᾶς ἁποκρύβει τὀ γεγονὸς ὅτι ἡ ἐκκλησία μόνο μαθήματα ἑλληνικῶν κάνει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χρυσοστόμου διότι εἶναι ἑγκλωβισμένος στὀν ἁντικληρικαλισμὸ τῆς νεωτερικότητας, ὅπως ὅλοι ποὺ νιώθουν πὼς ἔχουν ἁποτύχηι στὴν ζωή τους καὶ τοῦς φταίει ἑκεῖνος ποὺ κάποτε τοῦς ἑμπόδισε, λ.χ. ἐμένα ὁ πατέρας μου.

   Delete
 2. τελικά με το αεροπλάνο του καραμανλή το 74, υπήρχε μέσα ο γιωτόπουλος ή όχι?
  αν ξέρει κάποιος ας μας ενημερώσει. Γνωρίζεται από τας πηγάς σας κ.κ Κιτσίκη?

  ReplyDelete
 3. Σολωμοῦ, Διάλογος.

  ΣΟΦΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ. (Μὲ μεγάλη φωνή). Γνωρίζεις τὰ Ἑλληνικά, Κύριε; τὰ γνωρίζεις, τὰ ἐσπούδαξες ἀπὸ μικρός;

  ΠΟΙΗΤΗΣ. (Μὲ μεγαλύτερη). Γνωρίζεις τοὺς Ἕλληνας, Κύριε; τοὺς γνωρίζεις, τοὺς ἐσπούδαξες ἀπὸ μικρός;

  ReplyDelete
 4. ΥΓ. ΦΙΛΟΣ. Ἔχεις προσηλωμένα τὰ μάτια σου ἐκεῖ, καὶ τόσο ἀναμμένος εἶσαι στὸ πρόσωπο, καὶ τόσο σοῦ τρέμουν τὰ μέλῃ, ὁποῦ φαίνεται ῾πὼς ἑτοιμάζεσαι νὰ πᾶς ἐκεῖ πέρα νὰ πολεμήσῃς.

  ΠΟΙΗΤ. Μοῦ πονεῖ ἡ ψυχή μου· οἱ δικοί μας χύνουν τὸ αἷμα τους ἀποκάτου ἀπὸ τὸ Σταυρό, γιὰ νὰ μᾶς κάμουν ἐλεύθερους, καὶ τοῦτος, καὶ ὅσοι τοῦ ὁμοιάζουν, πολεμοῦν, γι᾿ ἀνταμοιβή, νὰ τοὺς σηκώσουν τὴ γλῶσσα.

  ReplyDelete
 5. YΓ2. Ἡ βάση τοῦ γλωσσικοῦ μας προβλήματος εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ λάθους, ποὺ παίρνει τἠν συγκεκριμένη μορφὴ τοῦ σχολικοῦ λάθους ὄταν ὁ φιλελεύθερος πυρῆνας τῆς ἐθνικῆς μας ἐπανάστασης χρειάζεται τὴν ἀναγόρευση τοῦ Κολοκοτρώνη ἀπὸ λῃστὴ σὲ ἥρωα. Ἡ ἔννοια τοῦ λάθους (προπατορικὸ ἁμάρτημα) εἶναι κεντρικὴ στοὺς μηχανισμοὺς τῆς συγκρότησης κράτους καὶ στὴν δυτική του μορφή τὸ κρατικὸ ἔγκλημα (τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἑπάπειρον) μετατρέπεται σὲ θεολογία τῶν μανδαρίνων του.

  Ό συνηθισμένος Ἕλλην ψοφάει νὰ γίνῃ μανδαρίνος καὶ νὰ πληρώνεται γιὰ νὰ κατηγορεῖ τὸν πλησίον του, πράγμα σχετικῶς ἄκοπο, και ἄλλο ποὺ δὲν θέλει τὸ πρωί νὰ διορθώνει τοὺς μαθητές του γιὰ ὁρθογραφικὰ λάθη καὶ τὸ βράδυ στὸ θέατρο, τὸ σινεμὰ, τὴν τηλεόραση ἤ τὸ ἴντερνετ νὰ χειροκροτᾷ τοὺς περφόρμερ ποὺ τσιτσιδώνονται γιἀ νὰ διαφημίσουν τὴν ξεφτίλα στὴν ὁποία τοῦς ὑποβάλλει τὸ κεφάλαιο.

  ReplyDelete
 6. Ένας παλιόςJuly 27, 2017 at 6:28 AM

  Ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Ελλάδος εν έτει 2017, ακούει στο όνομα "Recep Tayyip Erdogan":

  http://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/618458_rixi-o-rterntogan-apeilise-israil-oti-tha-plirosei-timima-me-tin

  Μπράβο μεγάλε Σουλτάνε! Έτσι κάνε πόλεμο με το Ισραήλ! Έτσι να γίνει Κουρδιστάν να χάσει η Τουρκία όλα τα ανατολικά της σύνορα και να έρθει όσο κοντύτερα γίνεται το Ισραηλ στον Ελληνισμό της Ανατολικής Μεσογείου! Κελεπούρι ο Ερντογάν! Να'σαι καλά Ταγίπ, με αυτά που κάνεις ανεβάζεις πολύ την γεωστρατηγική αξία της Ελλάδος και της Κύπρου για την Δύση (Αμερική-ΝΑΤΟ) και το Ισραηλ! Συνέχισε έτσι!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχις μεγάλο δίκιο. Μας συμφέρει υπερβολικά η ανοησία του Ερντογάν και των Τούρκων γενικότερα. Όσο πιο κοντά η Ελλάδα στο Ισραήλ, τόσο αυξάνεται η ασφάλεια της χώρας.
   Η Τουρκία είναι σαν την Λιβύη. Οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το μέλλον της χώρας, που τους κλείνει το ρεύμα στο "ιντσιρλίκ", τους κατηγορεί ανοιχτά για το πραξικόπημα, βαράει Αμερικανούς πολίτες στην Ουάσινκγτον, συνάπτει συμφωνίες με τον Πούτιν-που το κογκρέσσο αντιπαθεί-, δημιουργεί προβλήματα στην Συρία και προσβάλει τακτικά τους Ευρωπαίους.Τέλος, το ότι φυσικά τα βρίσκει με τους αδελφούς μουσουλμάνους είναι ακραία προσβητικό.
   Όπως η Λιβύη, έτσι και ο Ερντογάν είναι στο χείλος της καταστροφής λόγω της παρανοϊκής συμπεριφοράς του.
   Μην ξεχνάμε ότι ο Καντάφι είχε πολύ παραπάνω λαϊκή υποστήριξη, σε αντίθεση με τον Ερντογάν όπως απέδειξε το δημοψήφισμα, και οι συνέπειες των παρανοϊκών συλλήψεων περίπου πενήντα χιλιάδων πολιτών.
   Γιαυτό λοιπόν, κερδίζουμε άπειρα από την συμμαχία με το ένδοξο Ισραήλ και αποκτά ξανά νόημα η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ

   Delete
  2. Ένας παλιόςJuly 29, 2017 at 2:31 AM

   Έτσι είναι φίλε Πάπ.

   Ούτε Ρωσίες ούτε Μοσκόβους ούτε δήθεν Ευρωπαϊκές φυλετικές αλληλεγγύες! Τέρμα πια οι μ....κιες.

   Εδώ και τώρα έναν κοινό Ελληνο-εβραϊκό Μεσσιανικό Σιωνισμό χρειαζόμεθα, το οποίο θα επιτευχθεί με κοινή δράση-συμμαχία Ελληνικού και Εβραϊκού λόμπυ στην Αμερική ώστε να τεθεί η Ανατολική Μεσόγειος κτήμα του Ελληνισμού και του Εβραϊσμού, των αρχαιωτέρων και σημαντικοτέρων πολιτισμών στην (Ενδιάμεση) περιοχή υπό την αιγίδα της Τραμβικής Αμερικανικής υπερδυνάμεως, κάτι που συμφέρει αμφότερες Ελλάδα και ΗΠΑ, και φυσικά το Ισραήλ. Επιτέλους να πάψουν τα άχρηστα μίση κατά των Εβραίων ή της Παλαιάς Διαθήκης που κρατούνται εν ζωή από ορισμένους Εθνικοσοσιαλιστικούς κύκλους που νομίζουν ότι βρισκόμεθα στο 1933 ή ασπάζονται τις πλέον άκρως απαρχαιωμένες θεωρήσεις περί...μασονο-εβραίων και σιωνιστών τραπεζιτών. Προσοχή όμως! Η αδελφοσύνη Ελληνισμού και Εβραϊσμού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να έχει Δυτικίζουσα χροιά ήτοι εκφυλιστική φιλελεύθερη, πρέπει να επικεντρωθούν αμφότερες πλευρές στην κοινή Ελληνο-Εβραϊκή κληρονομιά (Ελληνιστικός Εβραϊσμός, Χριστιανισμός, Καμπάλλα-Ερμητισμός) ώστε η εκ νεου Ένωσις Εβραϊσμού και Ελληνισμού να λάβει ανωτέρα πνευματική φύση και όχι υλική εκφυλιστική.

   Ενώ με τους Βρυξελλικούς ήμασταν απομονωμένοι διπλωματικά και γεωπολιτικά ενώ η άκρως προδοτική-δωσιλογική λεζάντα τότε ήτο "Συνεκμετάλλευση του Αιγαίου" (προφανώς με Τουρκία, θυμίζω "Καζάν-Καζάν" Σαμαρά-Ερντογάν, διότι τότε Βρυξέλλες-Άγκυρα ήταν κώλος και βρακί), ενώ σήμερα έχουν τεθεί τα θεμέλια της επικείμενης πανίσχυρης συμμαχίας Ελληνισμού-Εβραϊσμού, χάριν στον Παναγιώτη Καμμένο. Χίλιες φορές ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λοιπόν και ας είναι αστοί παρά οι παλαιοκαθεστωτικοί, μόνον χάριν του Κοτζιά και του Καμμένου.

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 29, 2017 at 2:41 AM

   Πεποίθησή μου τον τελευταίο καιρό είναι ότι μονάχα μία αναβίωση της πανισχύρου πνευματικής κληρονομιάς του Εβραϊσμού, η οποία φτάνει μεσω της Kabbalah και της Παλαιάς Διαθήκης στο ζενίθ της, και του Ελληνισμού (Ορθοδοξία, Αρχαία Φιλοσοφία), δύναται να σώσει όχι μόνον την Ανατολική Μεσόγειο και τα Εθνοκράτη Ελλάδα-Κύπρος-Ισραηλ αλλά και την Οικουμένη ολόκληρη. Ειδάλλως αναγκαστικά τα πνευματικά ηνία θα περάσουν στον Ισλαμισμό, κάτι το οποίο ήδη λαμβάνει χώρα αφού ο Δυτικός Χριστιανισμός πνέει τα λοίσθια ως υπηρέτης του Κεφαλαίου και τα υλικά ηνία στον Σινισμό (ο οποίος σημερον στερείται πνευματικής υφής, όντας τελείως κεφαλαιοκρατικός-υλιστικός). Για καιρό προσπαθούσα να συνθέσω ή να φανταστώ την σύνθεση Ελληνισμού-Ισλαμισμού είς βάρος της Δύσεως αλλά βγήκα σε αδιέξοδο. Τα συμφέροντα ακόμη και με τους Σιίτες δεν συνάδουν. Τελικά οδηγήθηκα στον ασπασμό της Ελληνο-Εβραϊκής συνθέσεως, πνευματικής και υλικής φύσεως, τα συμφέροντα των οποίων δύο, απολύτως ταυτίζονται.

   Delete
  4. Ἐνδιαφέρουσες οἱ ἀπόψεις τοῦ "ἑνὸς παλιοῦ". Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  5. Ένας παλιόςJuly 29, 2017 at 2:03 PM

   Εδώ ο Καμμένος μιλά πολύ σωστά υπέρ ΗΠΑ και κατά Ε.Ε., ενώ έχει επανενεργοποιήσει τα στρατιωτικά προγράμματα και κρατικές βιομηχανίες του Στρατού που είχε κλείσει ο "Καζάν-Καζάν" Σαμαράς.

   https://www.youtube.com/watch?v=hnL4QTPDM5U

   Delete
  6. οντος κυριε κιτσικη
   χαιρομαι που σας βρήκα τυχαίος σε μια συνεντευξη σας στο κρητη τβ
   και απο τοτε διαβαζω ανεποιπως τα αρθρα σας και τα βιβλία σας
   Τωρα ειμαι στο βυζαντινο πρώτηπο διακυβερνησης
   θα σας πως την αποψη μου μολις το τελιώσω

   Delete
 7. Ένας παλιόςJuly 27, 2017 at 3:18 PM

  Περί της αναρτήσεώς σας στο φβ, η κυβέρνηση Τσίπρα έχει αποδειχθεί πολύ εξυπνότερη στο διοικείν από ότι η προηγούμενη των Βρυξελλικών.

  Καταρχήν, ο Τσίπρας έκανε κολλεγκιά με τον αντι-παλαιοκαθεστωτικό Παναγιώτη Καμμένο. Ύστερα απεμάκρυνε όσα στελέχη του, του δημιουργούσαν προβλήματα, σαν τον Λαφαζάνη, την Κωνσταντοπούλου (που συναγωνίζεται σε φιλελεύθερες πολιτιστικά τάσεις την...Δράση!) και τέλος τον Φίλη διότι εξόργιζε την Εκκλησία ενώ δημιουργούσε αναγκαστικούς τριγμούς με τους ΑΝΕΛ. Ύστερα έβαλε όλους τους αντι-Βρυξελλικούς που εναντιώνοντο στο παλαιό κατεστημένο ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε καίριες θέσεις. Στα ΜΜΕ, τον Σαββίδη, στο Δικαστικό την Θάνου, στον Στρατό τον Καμμένο ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Κοτζιά. Και οι τέσσερις αποδεικνύονται πάντως πολύ καλλίτεροι των προκατόχων τους από το 1974, ιδίως οι Καμμένος και Κοτζιάς, οι οποίοι και θέλουν στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραηλ ενώ είναι κατά βάθος αντι-Βρυξελλικοί. Προβλέπω ότι ιδίως αφού περάσει την αναθεώρηση ο Τσίπρας δύσκολα θα πεσει όπως ελπίζουν οι παλαιο-καθεστωτικοί των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. Ήδη κατάφερε δε, χάριν της στηρίξεως των ΗΠΑ, έξοδο στις αγορές, αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος σε Β μακροπρόθεσμα, ενώ εάν δουν οτι απειλείται από τον Βρυξελλικό Μητσοτάκη, θα χαρίσουν και μείωση χρέους στον Τσίπρα! "Καλήν" ώρα σαν τον Τσαουσέσκου ο Τσίπρας δύναται, εάν βέβαια το επιτρέψει η Μεγάλη Δύναμη, να κυβερνήσει Εθνικομπολσεβικικά, για αυτό άλλωστε και δεν διώκει τον Ρουβίκωνα και την Χ.Α., που φτύσαν αίμα, ιδίως η Χ.Α., επί κυβερνήσεως ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας...Τσαουσέσκου! Αυτό και εάν θα ήτο θέαμα!Αφού πήρε ήδη με το μέρος του το μη-αστικό, μη-χρηματικό, ancién regimé της Ελλάδος, την Δικαιοσύνη, τον Στρατό και την Εκκλησία, μέχρι και στα...Ιεροσόλυμα πήγε, ο δρόμος δεν είναι πλέον τόσο μακρύς.

  Και οι Βρυξελλικοί νομίζουν ότι θα ξανακυβερνήσουν...ή ότι θα έχουμε του χρόνου....εκλογές!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 28, 2017 at 11:01 AM

   Επί αυτού:

   http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ypex/618869_etoimi-i-ellada-na-diavei-ton-royvikona-katathetei-oria-yfalokripidas

   Με τους άλλους είχαμε το "Καζάν-Καζάν" (50-50). Μισά θα παίρναν οι Βρυξέλλες, μισά η Άγκυρα και εμείς θα μέναμε...μπουκάλα!

   Delete
  2. εμεις ειμαστε αιωνίος μπουκαλα
   χάσαμε και την Ανω Μακεδονία ως προτεκτορατο μας...τώρα χάνουμε και την αλβανια αφου τα μμε κανουν προπαγανδα εναντιων μαις συμμαχιας με αυτους !
   και σε λίγο θα τα χάσουμε και όλα

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 30, 2017 at 9:30 AM

   Σταμάτα ρε μπαγλαμά Χρηστάκη να κλέβεις προφίλ. Ακόμη φαίνεται στο URL του BLOGGER ποίος είναι ο αληθινός Ελλην Μεσογειακός:

   https://www.blogger.com/profile/06181700085882860339

   ενώ εσένα είναι:

   https://www.blogger.com/profile/17565175804065183073

   Είσαι αναρθόγραφος συν τοίς άλλοις!

   Delete
 8. Ένας παλιόςJuly 27, 2017 at 4:12 PM

  Υ.Γ.

  Έτσι για χαζό είχαν τα σαΐνια και τον...ΓΑΠ, ο οποίος στην τελική καθημερινά αποδεικνύεται ως ο σωστώτερος του παλαιού κατεστημένου ο οποίος και χρεοκοπία ήθελε να κηρύξει ως και έπρεπε αφού θα ξεκινούσαμε από το μηδέν αλλά σήμερα θα ήμασταν στο +5 αντί για την στασιμότητα και αρνητική ανάπτυξη 7 ολοκλήρων ετών(!!), όπως και επίσης θα περνούσε μία πολύ σωστή συνταγματική αναθεώρηση ώστε ο Πρωθυπουργός να έχει αυξημένες εξουσίες (αφού ο ΠτΔ κατήντησε μαριονέτα) και ο λαός την δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Αλλά οι δήθεν "έξυπνοι" νομίζουν συνεχώς τον άλλον, για "χαζό".

  ReplyDelete
 9. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 10. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΑΣ ΓΡΑΦΩ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΩ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΛΩΝ.

  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ (ΚΑΘΟΛΙΚΟ). ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (γρηγοριανη) ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (ενοχικη).

  ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ).

  ReplyDelete
 11. τριλογι΄α με΄ ενδιαφε΄ρον.

  ReplyDelete
 12. ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ ΓΡΑΦΩ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΑΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ. ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΘΕΛΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΡΩΜΑΙΚΙΑ ΓΡΑΠΤΗ. Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΣΑΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΑΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ.

  ReplyDelete
 13. Πρίν δύο ή τρεις δεκαετίες ο πανοσιολογιότατος κ Μπαμπινιώτης ,σ΄ένα λεξικό του ,έγραφε ,ότι Βούλγαρος εκτός του προφανούς εθνικού προσδιορισμού,σημαίνει και οπαδός του ΠΑΟΚ ,αφου είναι κοινώς αποδεκτή η χρήσις του όρου αυτού εις τα γήπεδα -αρένες της νοτίου Ελλάδος.
  Αυτό από μόνον του αποδεικνύει το πνευματικόν ύψος του κυρίου αυτού.
  Τον συμβουλεύω στο νέο του λεξικό να συμπεριλάβει και τις λέξεις μπαχαλάκης,καληνυχτάκιας,πισωγλέντης και όποιες άλλες δύναται να αλιεύσει εκ του γλωσσικού βούρκου του προτεκτοράτου.
  Ετσι κερδίζονται οι έδρες κύριοι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν ειναι λάθος η αποψις του όμως
   οταν μια λέξη χρησιμοποιηται ευρεως και ειναι αποδεκτη απο το κοινο τοτε πρέπει να μπαίνει και στο λεξικο

   Delete
  2. ακριβως. ομως το κοινο δεν υπαρχει, ετσι λεει η σοβαρη θεατρολογια. η γλωσσα ειτε ειναι οργανο δουλειας ειτε δεν ειναι οργανο.

   Delete
 14. Η ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΜΒΙΚΗ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
  Ισραήλ 8.643 εκατ
  Greece (Γραικία) 10,75 εκατ
  ΣΥΝΟΛΟ 19,393 εκατ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΑΛΑΚΕΣ
  Τουρκία 79,51 εκατ
  Αίγυπτος 92,800 εκατ
  Συρία 18,430 εκατ
  Ιορδανία 9,850 εκατ
  Λίβανος 6,007 εκατ
  Παλαιστίνη 4,550 εκατ
  Σαουδ. Αραβία 32,280 εκατ
  Αραβικά Εμιράτα 9,270 εκατ
  Κατάρ 2,570 εκατ
  Μπαχρέιν 1,451 εκατ
  Κουβέϊτ 4,053 εκατ
  Ομάν 4,425 εκατ
  Υεμένη 27,580 εκατ
  Ιράκ 37,200 εκατ
  Ιραν 80,280 εκατ
  Πακιστάν 193,200 εκατ
  Αφγανισταν 34,660 εκατ
  ΣΥΝΟΛΟ 638,116 εκατ. συν ένας(ακόμα) εγώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 30, 2017 at 12:44 PM

   Μπράβο που δεν ξεχνάς να συμπεριλάβεις και τον εαυτό σου μέσα!

   Delete
 15. Ένας παλιόςJuly 30, 2017 at 1:34 PM

  Κανενα σχολιο για την κλιμακώμενη ενταση ΗΠΑ-Ρωσίας και την επίδειξη δυνάμεως της Κίνας;

  ReplyDelete
 16. Στὸ Facebook, στὴν ὁμάδα τῶν πολυτονιστῶν ἐμφανίζονται κάτι τύποι ποὺ ὑποτίθεται πὼς ἀνήκουν στὸ γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ συνεπῶς πρέπει νὰ εἶναι ἔξυπνοι, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν ὅτι θέλουν κα γράψουν πολυτονικά ἀλλὰ πνίγονται σὲ ἕνα ποτήρι νερό. Μὲ τέτοι λαὸ δὲν θὰ ξεπεράσουμε τὴν Ἀφρική. Σὲ ἕνα ἀπὸ αὐτοὺς ἔγραψα σήμερα:

  "Τί σημαίνει συνδυασμὸς τῶν πλήκτρων μὲ τοὺς τόνους; Ἀφοῦ κατεβάσῃς τὸ greek polytonic, στὸν ὑπολογιστή σου (ἆσε τὰ τἀμπλετ καὶ τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα) μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων γλωσσῶν (ἀραβικά, κινέζικα κλπ.), παίρνεις ἕνα χαρτί καὶ γράφεις γιὰ κάθε σειρὰ τοῦ πληκτρολογίου σὲ κάθε πλῆκτρο ὅλες τὶς δυνατότητς. Π.χ. τὴν "ἦ" ἤ τὴν "ἧ" τὴν ἔχει στὴν πρώτη ἐπάνω σειρά στὰ δεξιά (ὅπου εἶναι τὸ + καὶ τὸ = ). Μετὰ κρατᾶς δίπλα σου τὸ ὁλοκληρωμένο ἐπάνω στὸ χαρτί πληκτρολόγιό σου μέχρι νὰ μἀθῃς. Ἐγὼ ποὺ δὲν ἔχω περσισσότερη κατάρτηση στοὺς υπολογιστὲς ἀπὸ μία "γιαγιά" τὰ καταφαίρνω. Πανεύκολο ἀπὸ τώρα καὶ εἴκοσι χρόνια!" Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 17. Ἀπὸ τὴν δημοσία ὁμάδα:
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΗς ΓΡΑΦΗΣ -ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
  Κάποιος: Στον υπολογιστή μου έχω εγκαταστήσει ubuntu 16.04 με πολυτονικό πληκτρολόγιο και μετά από κόπο βρήκα και μια πολυτονική γραμματοσειρά. Δυστυχώς, όμως δεν μπορώ να βρώ τους συνδυασμό των πλήκτρων για να μπορώ να γράψω πολυτονικά. Σας παρακαλώ αν κάποιος γνωρίζει και μπορεί να μου δώσει κάποιες οδηγίες, για να βρώ μια λύση
  Κάποια: Ἐγώ δέν ἔχω πολυτονική γραμματοσειρά στόν ὑπολογιστή μου Ἁπλῶς πρόσθεσα στίς γλῶσσες πληκτρολογίου τῶν Windows τά «Ἑλληνικά πολυτονικά» καί ἡσύχασα. Πατάω alt+shift καί γυρνάει σέ τρεῖς χωριστές γλῶσσες πληκτρολογίου, Ἑλληνικά, Ἑλληνικά πολυτονικά καί Ἀγγλικά. Ὅταν δυσκολεύομαι νά βρῶ ποιά θέλω, πάω μέ τό ποντίκι κάτω στήν γραμμή ἐργασιῶν, πατάω ἐπάνω στίς γλῶσσες διαλέγω «Ἑλληνικά πολυτονικά». Ὅσο γιά τήν διόρθωση, ἔχω τό δωρεάν πρόσθετο γιά Μοντζίλα πού μοῦ ...κοκκινίζει τίς λανθασμένες λέξεις καί ἐμπλουτίζεται καί εἶμαι μιά χαρά. Τό πληκτρολόγιο πού ἔχω εἶναι ἁπλό. Δέν ὑπάρχει πολυτονικό πληκτρολόγιο. Συνδυασμοί πλήκτρων ὑπάρχουν. Ἄν πάλι μιλᾶμε γιά Word καί ἄλλους κειμενογράφους κ.λπ. γιά ἐκεῖ δέν ἔχω καμμία πολυτονική γραμματοσειρά....
  Dimitri Kitsikis
  Τί σημαίνει συνδυασμὸς τῶν πλήκτρων μὲ τοὺς τόνους; Ἀφοῦ κατεβάσῃς τὸ greek polytonic, στὸν ὑπολογιστή σου (ἆσε τὰ τἀμπλετ καὶ τὰ ἔξυπνα τηλέφωνα) μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων γλωσσῶν (ἀραβικά, κινέζικα κλπ.), παίρνεις ἕνα χαρτί καὶ γράφεις γιὰ κάθε σειρὰ τοῦ πληκτρολογίου σὲ κάθε πλῆκτρο ὅλες τὶς δυνατότητς. Π.χ. τὴν "ἦ" ἤ τὴν "ἧ" τὴν ἔχει στὴν πρώτη ἐπάνω σειρά στὰ δεξιά (ὅπου εἶναι τὸ + καὶ τὸ = ). Μετὰ κρατᾶς δίπλα σου τὸ ὁλοκληρωμένο ἐπάνω στὸ χαρτί πληκτρολόγιό σου μέχρι νὰ μἀθῃς. Ἐγὼ ποὺ δὲν ἔχω περσισσότερη κατάρτηση στοὺς υπολογιστὲς ἀπὸ μία "γιαγιά" τὰ καταφαίρνω. Πανεύκολο ἀπὸ τώρα καὶ εἴκοσι χρόνια! Δημήτρης Κιτσίκης
  Constantine Fantanas @Dimitri Kitsikis: Περὶ συνδυασμοῦ πλήκτρων: Στὶς γραφομηχανὲς τοῦ πάλαι ποτε, ἂν δὲν μὲ ἀπατᾷ ἡ μνήμη μου, γιὰ νὰ δακτυλογραφηθῇ, π.χ., τὸ «ή», ἔπρεπε νὰ πιεσθῇ πρῶτα τὸ πλῆκτρο μὲ τὴν ὀξεῖα, τὸ ὁποῖον ΔΕΝ ἔσπρωχνε τὸν κύλινδρο μὲ τὸ χαρτί, καὶ μετὰ τὸ πλῆκτρο μὲ τὸ ἦτα, ὁπότε καθὼς ἡ κεφαλὴ τοῦ τελευταίου ἐπέστρεφε, ὁ κύλινδρος προχωροῦσε μία θέσι ἀριστερά, γιὰ νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ τὸ ἑπόμενο γράμμα. Ἔτσι λοιπόν, τὰ πλῆκτρα μὲ τοὺς τόνους, πνεύματα καὶ τὴν ὑπογεγραμμένη κρατοῦσαν τὸν κύλινδρο σταθερό, ἐνῷ ὅλα τʾ ἄλλα προωθοῦσαν τὸν κύλινδρο μία θέσι πρὸς τʾ ἀριστερὰ ἕκαστον. Κἄπως ἔτσι λειτουργοῦν καὶ οἱ συνδυαμοὶ πλήκτρων σὲ σύγχρονο πληκτρολόγιο ὑπολογιστοῦ ἀλλὰ ἐπίσης καὶ tablet καὶ κινητοῦ τηλεφώνου. Ἡ περισπωμένη, π.χ., δὲν φαίνεται ἀμέσως ἀλλὰ ἀφοῦ εἰσαχθῇ καὶ τὸ γράμμα τὸ ὁποῖο περισπᾶται (ἐνῷ στὴν παληὰ γραφομηχανὴ τοῦ παραδείγματος ἄνωθεν θὰ ἐφαίνετο ἀμέσως ἡ περισπωμένη). Προφανῶς, οἱ συνδυαμοὶ πλήκτρων δὲν εἶναι by default οἱ ἴδιοι σὲ ὅλα τὰ λειτουργικὰ συστήματα.
  Dimitri Kitsikis Σωστὴ ἡ περιγραφὴ τοῦ Constantine Fantanas. Στὸν σημερινὸ ὑπολογιστὴ πρῶτα κτυπᾷς τὸν τὀνο (π.χ. τὴν περισπωμένη, στὴν δεύτερη σειρὰ τοῦ πληκτρολογίου, στὸ πλῆκτρο "[" , ποὺ θὰ φανῇ ὅταν ἀμέσως μετὰ πληκτρολογήσῃς τὸ γράμμα ποῦ περισπᾶται, π.χ. "ῆ". Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 31, 2017 at 7:58 AM

   Ωσπού να βρείς το τι να πατήσεις η σκέψη σου έχει χαθεί !
   Σοφοί άντρες μιλούσαν δίχως καν τόνους !
   Αυτα τα ολίγα και δεν θέλω να επεκταθώ !

   Delete
  2. Ένας παλιόςJuly 31, 2017 at 10:42 AM

   Σε ιστολόγια που τρολλ γράφουν ό, τι γουστάρουν και κλέβουν και προφίλ δεν αξίζει να γράφει ως φαίνεται κανείς.

   Δεν έκανα το παραπάνω σχόλιο.

   Delete
 18. "The New York Times noted these worsening relations are the consequence of Congress making sure “Trump’s hands are now tied in dealing with Moscow” — an incredible turn of events for Putin, who interfered in the U.S. election to support Trump".
  Ὁ Τράμβιος μάχεται μὲ τὴν Λερναία Ὕδρα τοῦ ἀμερικανικοῦ κατεστημένου ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὸν πνίξῃ, ἀλλὰ τελικὰ θὰ ἐξέλθῃ νομίζω νικητής. Ὅσο γιὰ τὴν Βόρειο Κορέα προσπαθεῖ νὰ τὴν στρίψῃ κατὰ τῆς Κίνας, στὸ γενικώτερο σχέδιό του περικυκλώσεως τῆς Κίνας (ποῦ εἶναι ὁ κύριος ἐχθρός) καὶ ἐνδεχομένως νὰ δεχθῇ νὰ τὴν κάνῃ σύμμαχο ἀναγνωρίζοντάς την (τὴν Βόρειο Κορέα) ὡς πυρηνικὴ δύναμη. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ευχαριστώ για την απάντηση.

   Delete
  2. Πιστεύετε ότι θα υπογράψει το Νομοσχέδιο των νέων κυρωσεων ή όχι;

   Εάν όντως επιμείνει στην μάχη δεν θα το υπογράψει.

   Πάντως έχουν γίνει πολλές ανακατατάξεις και ανασχηματισμοί στην κυβέρνηση Τράμπ από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Νομίζω επιβάλει κάτι από Führerprinzip αφού ο ισχυρώτερος κερδίζει και την θέση. Αυτό είδαμε στην μάχη Skaramucci-Priebus νομίζω.

   Delete
  3. Καθαιρέθη και ο Σκαραμούτσι.

   Κάτι μου λέει ότι μονάχα τον Μπάννον δύναται ο Τράμπ να εμπιστευθεί.

   Delete
  4. Η Κίνα είναι ο κύριος εχθρός του Τράμβιου. Έτσι κρίνει αυτός. Δικαίωμά του.
   Γιατί όμως το Πεκίνο πρέπει να είναι και δικός μου εχθρός; Γιατί να επιδιώκω εγώ την εμπορική καταστροφή του Πεκίνου; Σε τι με εμποδίζει εμένα η οικονομική ισχύς του Πεκίνου; Μήπως μας ενόχλησε στο παραμικρό εμάς τους Ρωμηούς το Πεκίνο; Μήπως ο Οδόακρος ήταν Κινέζος; Μήπως ισχυρίστηκε κανείς Κινέζος Αυτοκράτωρ ότι είναι Ρωμαίος; Μήπως ονομάστηκε ποτέ η Κινεζική Αυτοκρατορία, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Κινεζικού Έθνους; Μήπως εισέβαλε ποτέ το Πεκίνο στα εδάφη μας; Μήπως μετείχε σε καμία σταυροφορία; Μήπως κούρσεψε ποτέ την Πόλη μας; Μήπως τα άλογα του ιπποδρόμου της Πόλης μας εκτίθενται σε καμία παγόδα του Πεκίνου; Μήπως τα λείψανα των Αγίων μας βρίσκονται στο Πεκίνο; Μήπως τα αφιερώματα της πίστης των πατέρων και των προπατόρων μας (εικόνες και αγάλματα) και τα ταριχευμένα σώματα των βασιλέων(Φαραώ) μας κοσμούν τα μουσεία ή πλουτίζουν τις γκαλερί του Πεκίνου; Μήπως υπήρξε ποτέ Κινεζική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως; Ή Κινεζικό Δουκάτο των Αθηνών; Μήπως υπήρξε ποτέ κανείς Κινέζος πάπας; Ή κανένας Κινέζος πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα; Μήπως υπήρξε ποτέ κανένας Κινέζος Κατσώνης ή Κινέζος Ορλώφ; Μήπως μας προέτρεψε ποτέ κανείς να γίνουμε Σινογραικοί ή Γραικοκινέζοι; Μήπως υπήρξε ποτέ κανένας Κινέζος Κόχραν; Μήπως παρέλαβε ποτέ κανείς Κινέζος Κάνιγκ καμιά (έστω μία όχι δύο) πράξη υποτελείας (Act of submission) στον Κινέζο Αυτοκράτορα; Μήπως το Πεκίνο υπήρξε ποτέ προστάτης του γραικικού βασιλείου; Μήπως η Κίνα μας έδωσε ποτέ κανένα "εθνικό δάνειο"; Μήπως μας φύτεψε ποτέ το Πεκίνο κανέναν εστεμμένο Κινέζο μαϊντανό; Μήπως μας ενέπλεξε ποτέ σε κανέναν παγκόσμιο πόλεμο; Μήπως μας επέβαλλε καμία κατοχή, καμία χάραξη συνόρων, κανέναν οικονομικό ή ναυτικό αποκλεισμό, τίποτε Πατσιφίκους, κανέναν εμφύλιο πόλεμο, κανέναν "εθνικό" διχασμό, καμία διαίρεση του γραικικού εδάφους, καμία εξόριστη ή κατοχική κυβέρνηση, κανένα κίνημα ή δικτατορία, καμία παλινόρθωση ή μεταπολίτευση, καμία ρύθμιση ή μεταρρύθμιση; Μήπως μας έστειλε ποτέ να αφήσουμε άταφα τα κόκαλά μας στις Κριμαίες, στις Κορέες, στα Βιετνάμ; Μήπως μας είπε ποτέ πως να κηδεύουμε τους νεκρούς μας; Πως να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας; Πως να ντυθούμε ή πως να γδυθούμε; Αν η Παναγιά μας θα φοράει μαντήλι ή θα κάνει περμανάντ; Αν θα ανοίγουμε το μαγαζί μας την Κυριακή ή σε ποια στάση θα εκτελούμε τα συζυγικά μας καθήκοντα; Ποια είναι η ορθή προφορά της γλώσσας μας; Πόσο βάρβαρη είναι η μουσική μας; Πόσο πρωτόγονη είναι η πολιτική και η κοινωνική συγκρότησή μας; Πόσο κανιβαλικά είναι τα ήθη μας; Πόσο σκοταδιστική είναι η Εκκλησία μας; Πόσο βρωμιάρηδες είναι οι παπάδες μας; Πόσο ανόητες είναι οι γιορτές μας; Πόσο επικίνδυνη για την υγεία μας είναι η ρετσίνα ή το κοκορέτσι; Πόσο Βαλκάνια κτήνη είμαστε; Μήπως ισχυρίστηκε κανείς Κινέζος ότι είναι αυθεντικός εκφραστής του ελληνισμού; Μήπως υπάρχει στο Πεκίνο κανένα κτήριο ελληνικού ρυθμού; Μήπως μοστράρει κανένας Κινέζος ως ελληνοπρεπής; Μήπως αξίωσε κανείς Μάο Τσε Τουνγκ να αποκαλείται Μάϊος ή κανένας Τσου Εν Λάϊ να αποκαλείται Λάϊος; Μήπως ήλθε ποτέ κανένας Κινέζος να μας κάνει διάλεξη "περί ταραμοσαλάτας"; Μήπως άνοιξε κανένα Κινεζικό Ινστιτούτο ή κανένα Κινεζικό Κολέγιο ή ήρθε καμιά Κινεζική αρχαιολογική αποστολή στην Αθήνα ή στην Πόλη ή στο Άγιο Όρος ή οπουδήποτε; Μήπως μας επέβαλλε ποτέ το Πεκίνο κανέναν οικονομικό έλεγχο; Μήπως η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή υπό τον Εδουάρδο Λω είχε έδρα το Πεκίνο; Μήπως το ΔΝΤ υπό την Λαγκάρτ και τον Τόμσεν ή η ΕΚΤ υπό τον Ντράγκι έχει έδρα το Πεκίνο; Ή μήπως οι Βρυξέλλες είναι στην Κίνα;

   Delete
 19. Τὀ θέμα τοῦ πολυτονικοῦ περιλαμβάνει κάμποσα ὑποζητήματα. Τὀ πρῶτο εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς πολυαρχίας στοὺς κανόνες, ποὐ ἴσως βοηθήσω νἀ λυθῆι σὲ μελλοντική μου ἔκδοση. Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἐμπέδωση τῆς γραμμικῆς καὶ ἀδιατάρακτης συνεχείας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν προϊστορία ποὺ ἔχει ἐμποδιστῆι ἁπὀ τἠν ἑθνοκαπηλεία, τὴν κομμουνιστοκαπηλεία κ.λπ. Τὀ τρίτο εἶναι τὸ πρόβλημα συνύπαρξης τύπων ἀρχαϊκῶν καὶ νεωτέρων ποὺ ὅπως δείχνω στἠν προηγούμενη φράση δἐν εἶναι πρόβλημα. Μποροῦν νὰ συνυπάρχουν κατὰ βούληση. Τέταρτο ἡ κατάρρευση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ καὶ γενικώτερα πνευματικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ συστήματος ποὺ ὁφείλεται στἠν ἀδυναμία τοῦ Δηυμοσίου νὰ παραμείνει ἑλληνικὸ πέραν τῆς ἑκκλησίας γιὰ πολύ. Τέλος τὸ πρόβλημα τοῦ πολυτονικοῦ εἶναι θέμα θρησκευτικὸ καὶ ἀφορᾷ τἠν ἔννοια τοῦ λάθους. Λάθος θεολογικῶς εἶναι κατἀ τὴν γνώμη μου ἡ ἁναμονὴ ἤ μᾶλλον ἡ ἑκβίαση τῆς ἀνταμοιβῆς.

  Συνοπτικὰ τὸ πρόβλημα τοῦ πολυτονικοῦ ὁφείλεται στἠν ἄγνοια, σκανδαλώδη θἀ ἔλεγα, τοῦ μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ, ἤ Βυζαντίου, ἤ τέλος πάντων, ἀπὀ τἠν ἑλληνικὴ πνευματικὴ ἑλίτ. Ὁ ἐθνικὸς μας ἱστορικὸς Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος εἶχε φαίνεται δίκιο ἄν θεωροῦσε πὠς ἄνευ τοῦ Βυζαντίου ἡ Ἑλλὰς ἀπώλετο. Παραφράζοντας τὸν φιλόσοφο Νῖτσε, θέλοντας, ἀνόσιε Κοραῆ, νὰ διώξηις τὸν Συναξαριστὴ ἔχασες τὸν Περικλέα.

  ReplyDelete
 20. ΥΓ. Προτεραιότητά μας εἶναι ἡ εἰρηνικὴ ἐξουδετέρωση τῶν ἀποικιοκρατῶν ἁγγλοσαξώνων, πιστεύω.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Στην παρούσα φάση δυνάμεθα να τους "εξουδετερώσουμε" ψυχικά μετατρέποντας την Νέα Βαβυλωνα-Ουάσιγκτον σε Νέα Ιερουσαλημ Χριστιανων και Εβραίων.

   Το εγχείρημα ξεκίνησε ήδη.

   Delete
  2. Ιδίως στην παρούσα περίπτωση που συνάδουν και τα γεωπολιτικά μας συμφέροντα με αυτά εκείνων.

   Delete
  3. Προτεραιότητα γιὰ τὸν Ἕλληνα εἶναι ἡ θωράκηση τοῦ Γένους. Ἀσπίδα του ἡ γλῶσσα ἡ μοναδική, διὰ μέσου τῶν χιλιετιῶν. Ἐπὶ Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἴχαμε σπουδαίους Ῥωμηοὺς ποὺ ὑπηρέτησαν τὴν γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων.Ἀντιθέτως, μετὰ τὸ 1821, ξεπέσαμε στὸ γλωσσικὸ ζήτημα μὲ ἐγκληματίες τοὺς φιλολόγους-γλωσσολόγους. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  4. Αν και απο τους Αγγλογαλλους ιμπεριαλιστές οι σκληρότεροι είναι οι δεύτεροι με την αποηθικοποιημένη real politik τους και την υποκοσμική λεγεώνα των ξένων !
   Και τώρα θέλουν την Κύπρο ένα γαλλικό αντρεκότ ,και δεν ξέρω κατα πόσ τα συμφεροντα μας συνάδουν με αυτα των Γάλλων

   Delete
  5. Διορθώνω. Προτεραιότητά μας ἡ εἱρηνικὴ ἑξόντωση τοῦ ἑλλαδικοῦ ἁποικιοκρατικοῦ ἁγγλοσαξωνισμοῦ. Νὰ σημειωθῆι ὅτι Ἕλλην ἱστορικὸς(ἄλλος αὑτός)μοῦ εἶπε ὅτι ἁρχηγὸ τοῦ Γένους θεωροῦσαν μερικοὶ τὴν Παναγιά, ὅταν ὁ ὅρος γένος ἄρχισε νὰ γράφεται. Ἡ ἑπανάσταση κανονίστηκε νὰ σημπέσηι μὲ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἔχω τὴν ἐντύπωση.

   Delete
 21. ΥΓ2. Ἵσως αὑτὸς εἶναι ὁ στόχος τοῦ Τράμπ. Οἱ Ἁμερικανοὶ χωρίζονται τρόπον τινὰ σὲ ἀγγλόφιλους καὶ ἁμερικανόφιλους, μὲ τοὺς δεύτερους νἀ ἑκπροσωποῦν τὴν ἑπαναστατικὴ παράδοση καὶ τοὺς πρώτους νἀ εἶναι μετεξέλιξη τῶν Νοτίων. Μυρίζομαι ὅτι ἡ διένεξη μεταξὺ Ἅγγλων καὶ
  Αμερικανῶν εἶναι ἕνα κλειδὶ γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς μεταπολεμικῆς ἱστορίας Ἑλλάδας καὶ Κύπρου. Ὑποψιάζομαι πὼς πολὺ χοντρικὰ οἱ πραξικοπηματίες Ἀπριλιανοὶ ἀνῆκαν στὸ κόμμμα Παπάγου, ποὺ τὸν πριμοδοτοῦσαν οἱ Ἀμερικάνοι, ἔναντι τοῦ παλατιοῦ ποὺ ἁνῆκε στἠν σφαὶρα ἑπιρροῆς τοῦ Ἁγγλικοῦ Στέμματος. Τὀ πρόσωπο κλειδὶ εἶναι ὁ Γρίβας, ποὺ μοῦ φαίνεται παράδοξο τὀ πῶς ἁπὸ νο1 ἄνθρωπος ποὺ στήριζε τὀν Βασιλέα στἠν Ἑλλάδα μετετράπη σἐ ἑχθρὸ τῶν Ἅγγλων στἠν Κύπρο. Ὑποψιάζομαι ἁπὸ διάφορες ἑνδείξεις ὅτι οἱ Ἅγγλοι εἶχαν ἕνα σχέδιο γιὰ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο μὲ αὑξημένο τὸν ῥόλο τοῦ Παλατιοῦ σὲ μιὰ παράλληλη διοικητικὴ δομή. Αὐτὴν τὴν παράλληλη διοικητικὴ δομὴ νομίζω τὴν πῆρε τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ σήμερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ - ὁ Βασιλιάς τότε τὰ χρόνια τοῦ 50 εἶχε φτιάξηι μιὰ βασιλικὴ ἔνωση κοινοτήτων ποὺ τὸ ΠΑΣΟΚ τὴν ἔκανε τῶν Ἑλλήνων τἰς κοινότητες μὲ τὸν γαλαξία καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μὲ τἀ αὑτοδιοικητικά του νομίζω πὼς δὲν εἶναι ἑπαναστατικὸ κόμμα ὅπως πολλοὶ πιστεύουν ἁλλὰ μιὰ προέκταση τῆς παρἀλληλης διοικητικῆς δομῆς, ποὺ εἶναι ἁγγλικοῦ στύλ, μοῦ φαίνεται. Οἱ Ἅγγλοι ἔχουν δύο ἑξουσίες, Βασιλιά καὶ Κοινοβούλιο. Νομίζω πὼς ὁ Σύριζα προσπαθεῖ νὰ κατσικωθῆι στὴν ἑξουσία καταλαμβάνοντας τὀν γραφειοκρατικὸ δίαυλο τοῦ πάλαι ποτὲ Παλατιοῦ. Αὑτὸ ἑξηγεῖ τὸ κολλητηλὴκι μὲ τὸν Τέως τῆς Ἑλλάδος ἤ τὀν Βασιλέα τῶν τέως Ἑλλήνων, ὅπως τὸ θέλει κανείς νὰ ὁνομάσῃ τὸν Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ. Ἑπειδὴ εἶναι γραφειοκρατικῆς φύσης τὸ πρόβλημα, ὅχι ἱδεολογικῆς, ὁ κόσμος μπερδεύεται γιατὶ δὲν ξέρει πῶς λειτουργεῖ ἡ γραφειοκρατία καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ παντοῦ.

  ReplyDelete
 22. Χαιρετίζω τὸν Κωσταντῆ ποὺ τώρα ὑπογράφει μὲ τὸ πλῆρες ὄνομά του, Κωσταντῆς Λοῦκος. Εὖγε! Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 23. Τελειώνω ἐπιχειρῶντας ἕναν ὁρισμὸ τῆς γραφειοκρατιας, πρὀς τὴν ὁποία φαντάζομαι εἶναι ἄμεσα συναρτημένο τὸ γλωσσικὸ ζήτημα, μιὰ καὶ νομίζω ξεκινᾷ ἁπὸ τότε ποὺ τίθεται τὸ θἐμα, σὲ ποιὰ γλῶσσα θὰ συντάσσεται ἡ ἑλληνικὴ ἑκδοχή της.

  Γραφειοκρατία εἶναι ἡ κυκλικὴ κίνηση μιᾶς ἁγέλης τυφλῶν μυρμηγκιῶν-στρατιωτῶν, ποὺ περιστρέφονται γύρω ἁπὸ τὸν κορμὸ ἑνὸς γιγάντιου δέντρου, καταστρέφοντας ὅ,τι τρώγεται στὸ πέρασμά τους. Ἡ χαρτούρα εἶναι μία μόνον ἔκφραση τῆς γραφειοκρατίας. Ἡ οὐσία της εἶναι ἡ ἁναπαραγωγή τοῦ ὑποδείγματος - τὀ κάθε μυρμήγκι ἁκολουθεῖ τὴν ὁσμὴ τῶν ὀπισθίων τοῦ μπροστινοῦ του.

  Προσοχή τώρα. Ἡ ψευδαίσθηση τοῦ κάθε μυρμηγκιοῦ ὅτι δύναται νἀ πείσῃ τὴν ὑπόλοιπη ἁγέλη πὼς πρέπει νἀ ἁλλάξηι πορεία εἶναι βασικὸς κινητήριος μοχλός τοῦ συνόλου της. Κάθε μυρμῆγκι νομίζει πὼς ξέρει καλύτερα ἁπὀ τἀ ὑπόλοιπα καὶ ὄτι κάποια μέρα θὰ τοῦς πείσῃ νὰ τὸ ἁκολουθήσουν πρὸς τὰ δεξια ἤ τὰ ἁριστερά.

  Χαίρομαι ποὺ ἡ ἁλλαγή στὀ ὄνομά μου ἔγινε χωρἰς νὰ τὸ ἔχω ὑπολογίσηι. Φοβοῦμαι δἐ ὅτι ἄν κάποιος λ.χ. ὁ Τρὰμπ ἤ Τράμβιος ἑπιχειρεῖ νὰ ὑπερκεράσηι τὴν γραφειοκρατία λ.χ. τἰς ἁντιστάσεις τοῦ Κονγκρέσσου, ἤ τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, ἔχει ἤδη ἁποτύχηι ὅπως ἁπέτυχε καὶ ὁ Χίτλερ. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ βούληση ἁδυνατεῖ νὰ ἑπιτύχῃ. Διότι στὴν πραγματικότητα, μπροστὰ σὲ φαινόμενα κοινωνικὰ ἑδραιωμένα, ὅπως λ.χ. ἡ γραφειοκρατία ἤ τὀ ἑμπόριο ναρκωτικῶν ἤ ἡ φορολογία κ.λπ. κ.λπ. ἡ βούληση μᾶλλον προσπαθεῖ νὰ καταλάβῃ τὶ συμβαίνει, καὶ ἑπειδὴ χάνεται καταλήγει σὲ μιὰ καταστροφικὴ δράση προκειμένου νὰ πείσηι τὸν ἑαυτό της ὅτι ἔχει βρῆι τὸν σωστὸ δρόμο. Ἕτσι τὀ μυρμῆγκι παραμένει ἑγκλωβισμένο ἀνάμεσα στὀ προηγούμενο καὶ τὸ ἑπόμενο.

  Πολὺ περισσότερες πιθανότητες θὰ εἶχε τὀ μυρμῆγκι νὰ βγάληι φτερὰ καὶ μάτια ἄν ἴσως ἔπαυε νὰ σκέφτεται σὰν μυρμῆγκι καὶ ἄρχιζε νὰ σκέφτεται σὰν ἄνθρωπος, θεωρῶντας πὼς κάπου ὑπάρχει Θεός ποὺ ἐκδηλώνει τἠν βούλησή Του.

  ReplyDelete
 24. http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/619567_symvoylos-rterntogan-me-tin-apoktisi-ton-s-400-tha-apoktisoyme

  Ποιο ειναι τώρα το κόλλημα των Ρώσσων κύριε καθηγητά και θέλουν να καταστρέψουν τις ισοροπίες στο αιγαίο με το να δώσουν στους Τούρκους s-400
  Ακόμα και οι ΗΠΑ διαφωνούν με αυτήν την πρόταση !

  ReplyDelete
 25. Δύο χρόνια φυλακή με τριετή αναστολή για τον Αν.Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ.
  Παπακωνσταντίνου και ΓΑΠ ελεύθεροι.
  Υπάρχει δικαστική εξουσία στο προτεκτοράτο ;;;;
  Μην τα ξεχνάτε αυτά Ελληνες όταν έρθει η ώρα της Κρίσεως.Οσοι απομείνατε βέβαια !!!!!

  Βεροιευς

  ReplyDelete
 26. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι πατώντας επάνω στο όνομα του εκάστοτε σχολιαστή, δύναται η διαχείριση του ιστολογίου να δει ποίο προφίλ είναι, εάν είναι το αληθινό ή το ψεύτικο του τρολλ.

  Συνεπώς εγώ και ο Κωσταντής πατώντας επάνω στα ονόματά μας έχουμε google+ profile ενώ το τρολλ έχει προφίλ blogger.

  Τα τελευταία σχόλια από τον χρήστη "Ένας Παλιός" δεν ήσαν δικά μου αλλά του γνωστού τρολλ.

  Το URL δηλαδή η διεύθυνση του σωστού προφίλ "Ένας Παλιός" είναι η εξής:

  https://plus.google.com/110188655298143383261

  Παρακαλώ λοιπόν την διαχείριση, πριν δημοσιεύσει σχόλια με το όνομά μου να χτυπά επάνω στο όνομα χρήστη και να ελέγχει την διεύθυνση που εμφανίζεται επάνω. Ειδάλλως είναι αδύνατον να δει κανείς ποίος είναι το τρολλ και ποίος όχι.

  ReplyDelete
 27. Το να υβρίζει ολόκληρο το Στρατιωτικό Σωμα με τον χείριστο τρόπο ο άνθρωπος που ξεστόμισε το πιο προδοτικό και αδιανόητο που υπόθη ποτέ από Υπουργό Αμύνης, "την σημαία την πήρε ο...αέρας στα Ίμια", αποτελεί μία επιπλέον τιμή για το παρόν ΓΕΕΘΑ και Υπουργείο Αμύνης και απόδειξη ότι επιτελείται έργο σημαντικό το οποίο κάνει την Βρυξελλική πέμπτη φάλαγγα των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να αφρίζει.

  ReplyDelete
 28. Εὐχαριστῶ τὸν Παλιὸ γιὰ τὴν ἐπισήμανση τῶν τρολανθρώπων. Ἀλλὰ ἐφ'ὅσον τὸ κείμενό των δὲν εἶναι ὑβριστικὸ ἤ παραπλανητικὸ δὲν ἔχουμε λόγο νὰ τὸ διαγράφουμε. Ἄν καὶ τὸ τρολάρισμα εἶναι διεθνὲς φαινόμενο, στὴν Ἑλλάδα ἐνισχύεται ἀπὸ τὸν παρασιτισμὸ τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος ὁ ὁποῖος (πολλοὶ ἐξ αὐτῶν) ἔχει καταπέσει στὰ ἔσχατα τῆς ἀνυποληψίας.Τὸ τρολάρισμα εἶναι ἐφάμιλλο μὲ τὸν βιασμὸ καὶ πρέπει σὲ μελλοντικὸ ὑγιὲς καθεστὼς νὰ τιμωρεῖται ἀναλόγως. Ὑπενθυμίζω ὅτι στὴν διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου στὴν Ἑλλάδα ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς ὅταν ἐβεβαιοῦτο ὅτι ἕνας ὁπλίτης του εἶχε βιάσει γυναῖκα, τὸν ὑπεχρέωνε νὰ σκάψῃ τὸ λάκκο του καὶ τὸν ἐξετέλη εὐθὺς ἀμέσως. Μόνον μὲ τὸν σπαρτικατικὸ τοῦτο τρόπο δύναται τὸ Γένος νὰ καθαρισθῇ ἀπὸ τὰ μιάσματα τῶν παρηκμασμένων. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 29. Πράγματι, δὲν ξέρω κατὰ πόσον ἡ θανατικὴ ποινὴ εἶναι εὑκταῖα σὲ ἕναν λαὸ ποὺ ἑδιδάχθη νὰ γυρνάει τὀ μάγουλο καὶ νὰ μὴν ῥίχνει τἠν πέτρα τοῦ ἁναθέματος ὄντας ἁμαρτωλός πρὶν γίνει ἀρματολός. Εἶναι ὅμως πιθανὸ ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Γένους μὲ προστάτιδα τὴν Παναγιὰ δὲν εἶναι μετεπαναστατικὸ ἑφεύρημα τῆς ἑκκλησίας, καθότι ἡ Ἐπανάσταση συνοδευόταν ἁπὸ δοξολογίες. Ἕχω δὲ τὴν ἑντύπωση ὅτι δὲν ἔχει μελετηθῆι μὲ τρόπο σίγορο ἡ συμβολὴ τοῦ κατωτέρου κλήρου στὸ 1821 διότι οἱ σοβαροὶ ἱστορικοὶ τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος εἶναι συνήθως φιλελεύθεροι, δηλ. ἀγνωστικισταὶ, ἄθεοι καὶ ντεϊσταὶ καὶ τἠν Ἑπανάσταση τὴν ἑξηγοῦν μὲ ὅρους φιλελευθερισμοῦ, καπιταλισμοῦ καὶ δυτικισμοῦ. Ἅλλο τόσο δὲν ἔχει σιγουρευτῆι τὀ κατὰ πόσον ἡ πλειοψηφία τῶν Ἐπαναστατῶν ἤθελε βασιλεία ἤ δημοκρατία.

  Ἑγὼ πιστεύω τὀ δεύτερο ἤ μᾶλλον καὶ τἀ δύο. Ἁνάγω τὸ ἑπαναστατικὸ πνεῦμα στὸ ῥεῦμα τοῦ λαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ, ἕνα πάρα πολὺ παλιὸ ῥεῦμα σὲ ὅλους τοὺς λαούς. Στὴν Γαλλία ἑκφράζεται μὲ τὴν Ζὰν ντ Αρκ καὶ τὸν Ἐρρίκο τὸν Τέταρτο, ποὺ ἄλλαξε δόγμα γιὰ νὰ γίνῆ βασιλιάς καὶ νὰ κάνει ἔτσι ὥστε κάθε χωρικὸς νὰ τρώει κοτόπουλο τὴν Κυριακή. Στὴν Ἁγγλία μὲ τὸν Ῥομπὲν τῶν Δασῶν καὶ τὸν Ῥιχάρδο τὸν Λεοντόκαρδο. Στὴν Ἑλλάδα ἤ μᾶλλον τὴν Ῥωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία μὲ τὸν Βασίλειο τὸν Βουλγαροκτόνο. Ἁκόμα καὶ στὸν ΔΣΕ καὶ τοὺς Ταγματασφαλίτες καὶ τοῦς Χίτες ἁκόμα ἴσως πλανᾷται στὸ πίσω μέρος τοῦ ἐγκεφάλου τους μιὰ θολὴ ἱδέα κράτους τῆς προσωπικότητάς τους, αὑτὸ εἶναι ὁ λαϊκὸς ἑθνικισμός. Θέλω νὰ γίνῃ τὸ κράτος ὅπως τὸ σκέφτομαι μὲ τὸ μυαλό μου.

  Ἡ ἐκκλησία παλεύει νὰ ἑξηγήσἡ ὄτι τὸ μυαλὸ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τμῆμα τοῦ Θεοῦ καὶ ὄτι κατὰ συνέπειαν ἡ ἐφαρμογὴ μιᾶς ἱδέας εἶναι τὀ ἕγκλημα, τὸ ψωμοτύρι τῆς ἱστορίας. Προσοχὴ ὄμως, ὄταν ἡ ἐκκλησία τὸ ξεχνάει καὶ ἑφαρμόζει ἡ ἴδια - τότε, ἡ ἐκκλησία γίνεται μπροστάρης στὴν κρατικὴ δουλειά, ἅρα τὶς ἑκτελέσεις, ἄρα τὴβν δουλεία (τὸ κράτος εἶναι ὀργανισμὸς μετακύλισης τῆς δουλείας), ἄρα τοῦ Διαβόλου. Ἁπὸ τὴν ἑκκλησία ξεκινάει ὁ ἐθνικισμός, εἴτε κατἀ ἁντίδρασιν στὴν διαφθορά της, εἴτε κατὰ ἁντίδρασιν στὴν ἐπανάσταση ποὺ γίνεται στοὺς κόλπους της μεταξὺ κατωτέρου καὶ ἁνωτέρου κλήρου.

  ReplyDelete
 30. Υγ. Φυσικὰ εἶναι ὁ πλοῦτος τῆς Ἑκκλησίας ποὺ μπαίνει στὸ στόχαστρο. Ἑπαναλαμβάνω διαρκῶς ὅτι ἡ οὐσία τοῦ ἑθνικισμοῦ εἶναι ὁ ἀντικληρικαλισμός, καὶ τὀν ἁντικληρικαλισμὸ τὸν μοιράζεται ὁ κατώτερος κλῆρος μὲ τμῆμα τοῦ ποιμνίου ποὺ βλέπει τὴν ἐκκλησία σὰν πολιτικὸ ὁργανισμὸ μαζί μὲ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς κοσμοθεωρίες ποὺ ἀρνοῦνται τὴν ἑκκλησία ὅπως εἶναι τουλάχιστον. Τὀ ΚΚΕ μέσα στὀ ΕΑΜ καὶ ὁ ΔΣΕ εἶναι κατὰ τὴν γνώμη τὴ δική μου ὡς ἑπὶ τὸ πλεῖστον μιὰ τεράστια ἁντικληρικαλικὴ ἐξέγερση.

  ReplyDelete
 31. ΥΓ2. Καταδικάζω ἁπερίφραστα, ἁπὸ πολιτικὴ καὶ ὄχι ἱστορικὴ σκοπιὰ (ἄν καὶ τί διαφέρουν αὑτὲς οἱ δύο) τὸν τραμπουκισμό, τὴν ῥαδιουργία, τὴν ἡμιμάθεια ποὺ ἑπέδειξε τὸ ΚΚΕ τὴν δεκαετια τοῦ 40 στἠν Ἑλλάδα ἁμαυρώνοντας τῆι βοηθείᾳ τῆς προπαγάνδας τῶν πλουσίων τὸ διεθνὲς ἐργατικὸ κίνημα. Μέρος μόνον τῆς καταδικής ἁποτελεῖ τὸ σκεπτικὸ ποὺ πολλάκις ἔχει διατυπωθῆι ὅτι ὁ τραμπουκισμὸς τῆς τότε ἁριστεράς ἤ κομμουνισμοῦ ἤ συμμοριτισμοῦ χρησίμεψε στἠν μεταπολεμικὴ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος καὶ σήμερα συνεχίζει νὰ χρησιμεύει σὰν στήριγμα τοῦ καθεστῶτος καὶ διευκόλυνση στὶς πολιτικὲς ἁλλαξοκωλιὲς τῶν ὅσων φοροῦν τὴν σημαῖα τῆς κοινωνικῆς Ἑπαναστάσεως σὰν σώβρακο, μὲ τὸ ὁποῖο καὶ μόνον γίνονται δεκτοὶ στὰ κοκτέηλ πάρτυ τῶν ἑφοπλιστῶν καὶ τῶν προστατῶν τους. Γιὰ νὰ διασκεδάζουν (ὑποτίθεται) οἱ Πραιτωριανοί μὲ τὴν ξεφτίλα τοῦ νάνου ποὺ θέλησε νὰ φορέσει τὸ τομάρι τοῦ γδαρμένου Σπαρτάκου.

  ReplyDelete
 32. Κωσταντῆ,εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι παρασύρεσαι εὐκόλως στὸν δρόμο τῆς ἄκριτης κριτικῆς. Χρησιμοποιεῖς ἀκόμη καὶ ἀπαραδέκτους χαρακτηρισμοὺς ὅπως συμμοριτισμός. Εἶναι ἀνέξοδο νὰ κατακρίνῃς ἐκ τοῦ μακρόθεν.Λάθη ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ἔγιναν πολλὰ καὶ ἀνεγνωρίσθησαν ἀπὸ τὸ ἴδιο, ἀλλὰ ὄχι καὶ τραμπουκισμός! Ἡ ἀντικομμουνιστικὴ σου ὁρολογία δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν δράση ἑνὸς ἡρωϊκοῦ κινήματος γιὰ τὸ ὁποῖο ἐθυσιάσθησαν τὰ καλύτερα παιδιὰ τοῦ Γένους μας,ὡς πρῶτοι χριστιανοί.Ὁ Δημοκρατικὸς Στρατὸς τοῦ 1946-1949 θὰ παραμείνῃ τὸ καύχημα τοῦ Γένους και σίγουρα ὄχι οἱ ὑπεύθυνοι τῆς λευκῆς τρομοκρατίας τοῦ 1945-1946. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Την στιγμή που η συχνότερη πολιτική διένεξη εν Ελλάδι λαμβάνει την μορφή:

   -Γαμώ τους ΕΑΜοβούλγαρους

   και αντιστοίχως

   -Γαμώ τους Φασίστες

   κάθε απόπειρα δομήσεως πολιτικής σκέψεως καταλήγει σε αποτυχία.

   Delete
  2. Σωστά! Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
 33. Ευχαριστώ για την αναγνώριση της διαχειρίσεως.

  Περί βιασμού των γυναικών υπάρχει κάτι οξύμωρο.

  Προφανώς και για κοινωνικούς, ηθικούς και θρησκευτικούς λόγους η σεξουαλική επαφή με την βία προς τον δέκτη (γυναίκα) αποτελεί το κοινώς ονομαζόμενο φαινόμενο του βιασμού.

  Παρόλα αυτά, η γυναικεία σεξουαλική φύση είναι τέτοια που αναγκαστικώς βιάζεται. Η γυναίκα ιδίως την πρώτη φορά κατά την σεξουαλική επαφή ματώνει, οπότε τον βιασμό εκ φύσεως δεν τον γλιτώνει. Η διαφορά είναι ότι το φαινόμενο δεν συνιστά βιασμό εάν ματώνει με την θέλησή της, αλλά πάλι η φύση της το έχει να ματώνει, κάτι που δεν συναντάται στα θηλυκά μέλη άλλων θηλαστικών.

  Πέραν τούτου, εάν εξετασθεί καθαρά από βιολογική πλευρά, ο βιασμός σκοπεύει στην βιολογική διαιώνιση του αρσενικού (άνδρας) μέσω βίας. Και πάλι η πράξις μένει ίδια και απαράλλαχτη όπως στην πρώτη νύχτα του γάμου, η διαφορά έγκειται μονάχα στην ειρηνική συγκατάθεση του ξενιστή-δέκτη (της γυναίκας).

  Δηλαδή ο ορισμός του βιασμού είναι ένα φαινόμενο καθαρά κοινωνικό. Πράγμα που σημαίνει ότι συνέβαινε επί καθημερινής βάσεως όταν ακόμη ο άνθρωπος βρισκόταν σε προ-κοινωνικό στάδιο, σε επίπεδο κτήνους. Εξ'ου και η διασύνδεση του φαινομένου του βιασμού με την κτηνώδη συμπεριφορά.

  Δηλαδή η καταδίκη του βιασμού αποτελεί πρωτίστως καταδίκη των αρνητικών ψυχικών συνεπειών στον δέκτη και δευτερευόντως των όποιων σωματικών τραυμάτων προκληθέντων σε αυτόν κατά την σεξουαλική πράξη.

  Τέλος πολλές γυναίκες, έχουν φαντασίωση περί βιασμού. Μάλιστα η φαντασίωση βιασμού συγκαταλέγεται στις συχνότερες γυναικείες φαντασιώσεις. Ιδίως στις Δυτικές εκφυλιστικές κοινωνίες όπου η γυναικεία φύσις έχει πλέον απολέσει κάθε πνευματική χροιά, δηλαδή την μητρότητα και παρθενία (μοναχή-ιέρεια), η φαντασίωση βιασμού από τριτοκοσμικούς κτηνώδεις μετανάστες αποτελεί πλέον κοινό φαινόμενο στον εκεί εκφυλισμένο γυναικείο πληθυσμό.

  Αυτό λέγει πολλά για την γυναικεία Ευική (Εύα) φύση της γυναικός, κακέκτυπο της αρχικής ανωτέρας πνευματικής μη-σεξουαλικής αλλά μητρικής. Η φύση αυτή η τελευταία συναντάται σε θηλυκές θεότητες όπως η Αθηνά, η Παναγία αλλά και η Λίλιθ, παρά την αντίστροφη πορεία της.

  ReplyDelete
 34. Τὰ παραπάνω δὲν ἀναιροῦν τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἐγγόνια τῶν ἐθνικοφρόνων τοῦ 1945 ποὺ συσπειρώνονται σήμερα στοὺς κόλπους τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, δὲν εὐθύνονται γιὰ τὴν γερμανοβρεταννικὴ δωσιλογία τῶν παπούδων τους.Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ καὶ τὸ ΚΚΕ πρέπει νὰ καταλάβουν πὼς μόνον μία συνεργασία τῶν δύο αὐτῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων ἠμπορεῖ νὰ ἀνατρέψῃ τὸν ῥαγιαδισμὸ τοῦ Κολωνακίου γιὰ νὰ ἐπανέλθη τὸ Γένος στὶς προαιώνιες ἀξίες του. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Και μετά τί;

   Με το να βάζεις μαζί δύο γρανάζια δίχως σαφή σκοπό δεν πας πουθενά.

   Η Χρυσή Αυγή εάν βγει καταρχήν θα στρέψει το Ισραήλ και πιθανώς και τις ΗΠΑ εναντίον της Ελλάδος ενώ το ΚΚΕ αποτελεί μία μούμια του παρελθόντος.

   Πιο ορθά βαδίζουμε με την συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ χάριν του Καμμένου και τις έξυπνες διπλωματικές μανούβρες του Κοτζιά.

   Εάν η Χ.Α. θέλει πραγματικά να ωφελήσει και όχι να βλάψει την Ελλάδα επάνω στην ορμή της οφείλει να αναγνωρίσει την τεραστία γεωπολιτική σημασία μίας Ελληνο-Εβραϊκής συμμαχίας, κάτι που όχι μόνον δεν το κάνει αλλά το πολεμά. Ίσα-ίσα μιμούμενη τον Ερντογάν, στεκεται υπέρ των...Σουνιτών Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ. Το ίδιο και το Κ.Κ.

   Έτσι δεν πάμε μπροστά.

   Delete
 35. Πράγματι, ὁ ἀντισημιτισμὸς ἀλλὰ καὶ ὁ ἀντισιωνισμὸς εἶναι σίγουρες συνταγὲς γιὰ ἀποτυχία τῆς διεθνοῦς παρουσίας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ὑποστήριξη στοὺς σουννῖτες καὶ τοὺς Παλαιστινίους ἀντί τῶν Ἰσραηλινῶν εἶναι θανατηφόρο λάθος γιὰ ἐμᾶς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 36. Πάντως μοῦ κάνει ἐνυπωση "παλιέ" ἡ ξαφνική σου ἀλλαγὴ τοποθετήσεως ἀπὸ ὑποστηρικτὴς τῶν μουσουλμάνων σὲ ὑποστηρικτὴ τῶν ἑβραίων. Ἀπὸ ἐμένα, ἕνα εὖγε! «Il faut bien que jeunesse passe!» ("Πρέπει ὑποχρεωτικὰ τὰ νειᾶτα νὰ περάσουν"), ὅπως λένε οἱ Γάλλοι. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τί να πω και εγώ Καθηγητά;

   Την μία ημέρα είμαι έτσι την άλλη αλλιώς. Άβυσσος η ψυχή του νεανία! Η καρδιά πολλές φορές υπερπηδά την Λογική.

   Πάντως εάν θυμάστε η αντίθεσίς μου ήτο ενάντια στους Δυτικοποιημένους Εβραίους, όχι στους Ορθοδόξους μάλιστα ήδη από τότε επρότεινα να συνεργαστούμε με αυτούς.

   Για καιρό όπως προείπα αποπειράθηκα να συνθέσω Ελληνισμό και Ισλαμισμό κατά του Φιλελευθερισμού των τραπεζών αλλά απέτυχα, μην σας πω παταγωδώς. Το όλο θέμα νομίζω ξεκίνησε από μία λάθος κατανόηση της Ενδιαμέσου Περιοχής. Ναι η Ε.Π. είναι το φυσικό περιβάλλον του Ελληνισμού όμως η Δύση έχει και αυτή Ελληνικά θεμέλια παρότι στραβά. Συνεπώς από το Ισλαμοποιηθεί καλλίτερα να επανελληνισθεί ώστε ο Ελληνισμός παγκοσμίως να ισχυροποιηθεί και να εξαπλωθεί υγιώς αυτήν την φορά. Ειδάλλως τα ηνία του θα τα δώσει αναγκαστικά στον Ισλαμισμό (τα πνευματικά) και τον Σινισμό (τα υλικά). Διατρέχούμε ως Γένος συνεπώς κίνδυνο, ασχέτως εάν φιλοσοφικά η Ισλαμική κοινωνία είναι ανωτέρα της Φιλελεύθερης τραπεζικής. Σημασία έχει η επιβίωση του Ελληνισμού ως Πολιτισμού και Πνεύματος.

   Γενικά τελευταία και σε άλλα θέματα μου έρχονται επιφοιτήσεις. Δεν μπορώ απολύτως να το εξηγήσω αλλά όταν αλλάζω θέση όμως δύναμαι να δώσω εξηγήσεις παρόλα αυτά.

   Σημαντικό αν όχι καταλυτικό ρόλο έπαιξε από μεριάς μου και η Καμπάλα. Η σύνθεσις Ελληνικού και Εβραϊκού μυστικισμού είναι κυριολεκτικά...πνευματικός δυναμίτης! Αυτό φαίνεται άλλωστε και στην Ορθοδοξία όπου και εσείς ο ίδιος στο βιβλίο σας "Περί Ηρώων" αναφέρεστε στην πνευματικής φύσεως "πυρηνική βόμβα" που διαθέτει κάθε...μοναχός και πιστός Ελληνωρθόδοξος μέσα του. Δηλαδή την θυσία για την Πίστη, το μαρτυρείν.

   Delete
  2. Και οι μοναδικοί μας σύμμαχοι σε τούτη την πάλη είναι οι Εβραίοι, Δυτικοποιημένοι και μη. Οι πρώτοι στο υλικό κομμάτι (κράτος του Ισραήλ) οι δεύτεροι το πνευματικό (Εβραϊσμός και Εβραϊκός μυστικισμός).

   Οι κίνδυνοι που διατρέχουν, οι ίδιοι με τους δικούς μας.

   Ο ρόλος του Εβραϊσμού για την Δύση, όμοιος και ισάξιος με τον ρόλο του Ελληνισμού στην οικοδόμησή της.

   Τα συμφέροντα δε, υλικά (Ανατολική Μεσόγειος) και πνευματικά (παγκόσμιος Ελληνισμός και Εβραϊσμός, Χριστιανισμός) επίσης τα ίδια.

   Άρα γιατί όχι με αυτούς αντί με τους Σουνίτες;

   Τα συμφέροντα με τους μουσουλμάνους και τα γεωπολιτικά και τα πνευματικά ημών και Εβραίων είναι αντίθετα. Συνεπώς και δεν δυνάμεθα Έλληνες και Εβραίοι να συνεργαστούμε με εκείνους διότι σκάβούμε έτσι τον πολιτισμικό μας λάκκο. Μονάχα την κόντρα Σιιτών-Σουνιτών δυνάμεθα να εκμεταλλευτούμε προς τα συμφέροντά μας. Τίποτε όμως άλλο.

   Και από γεωπολιτικής σκοπιάς, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ είναι και αμφότερες θαλάσσιες δυνάμεις. Πραγματικά μονάχα ένας τρελλός ή φανατισμένος θα έστρεφε τον Ελληνισμό κατά του Εβραϊσμού. Τώρα αποκτά ό, τι υποστηρίζετε χρόνια τώρα για έναν κοινό Ελληνο-Εβραίκό Σιωνισμό, νόημα.

   Delete
  3. Τέλος σχετικά με τις επιφοιτήσεις είναι άξιον απορίας το κατά πόσον οι απόψεις "μας" είναι πράγματι δικές μας ή αποτέλεσμα παρεμβάσεως ανωτέρας πνευματικής δυνάμεως.

   Μην ξεχνάτε ότι εσείς ουδέποτε θα είχατε την θεωρία σας περί Ελληνοτουρκικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων-Αλεβηδών και περί της Ενδιαμέσου Περιοχής εάν δεν είχατε δει το όνειρο με τον Άγγελο όταν ήσασταν μικρός στο Παρίσι.

   Συνεπώς να μην απαξιούμε τις επιφοιτήσεις όπως κάνουν οι υλιστές ρασιοναλιστές.

   Delete
  4. Υπάρχει σημαντική διαφορά δηλαδή μεταξύ του να αντιλαμβάνεσαι τί είναι σωστό βάσει Λογικής και του να αποδέχεσαι τί είναι σωστό τιθασεύοντας την Καρδιά χάριν της Λογικής.

   Δεν είναι τόσο ότι η Λογική υπερπήδησε την Καρδιά αλλά ότι η Καρδιά μου άνοιξε στον Εβραϊκής φύσεως μυστικισμό και έτσι γνώρισα πνευματικά τον Εβραϊσμό μακρυά από συνωμοσιολογίες. Την ίδια στιγμή η Λογική των κοινών γεωπολιτικών και παγκοσμίων συμφεροντων Ελλδος και Ισραήλ υπερπήδησε την συμπάθειά μου προς την Ισλαμική κοινωνία, η οποία και σε γενικές γραμμές λόγω απουσίας του Προοδευτισμού και του πνεύματος του Διαφωτισμού, αντεστάθη επιτυχώς στην Φιλελεύθερη Δυτικοποίηση μένοντας πιστή στις Παραδοσιακές της αξίες.

   Αλλά όπως προείπα η λύσις δεν είναι να αλλάξουμε Πολιτισμική Σφαίρα μεταπηδώντας από τον Ελληνισμό στον Ισλαμισμό μόνον και μόνον λόγω του σημερινού χρηματογεννούς εκφυλισμού αλλά το να νικήσουμε αυτόν τον εκφυλισμό μέσω του Ελληνισμού ώστε ο τελευταίος να κυριαρχήσει και πάλι παγκόσμια ως Πνεύμα όπως γινόταν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ρωμανίας.

   Delete
 37. Τὀ μὲ τοὺς μουσουλμάνους ἤ μὲ τοὺς Ἑβραίους θυμίζει τὸ μὲ τοὺς Φράγκους ἤ μὲ τοὺς Τούρκους.

  ReplyDelete
 38. YΓ. Ἐλπίζω πὼς ἁπεστάλη ἡ ἀπάντησή μου σχετικὰ μὲ τὰ ἁντικομμουνιστικά μου σχόλια παραπάνω. Ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα γιὰ μένα τουλάχιστον παραπάνω συζήτηση μοῦ φέρνει τρία βασικὰ ἐρωτήματα στὸ μυαλό. 1) Τί εἶναι τὸ Γένος ; 2) Ποιὸς ἦταν ὁ στρατηγικὸς στόχος τοῦ ΕΑΜ 3) τοῦ ΔΣΕ;

  Μιὰ πρόχειρη ἀπάντηση εἶναι 1) ἡ ἔνοπλη ὀρθοδοξία 2) πολὺ δύσκολο νὰ διατυπωθῆι, ἴσως ἡ ἐγκαθίδρυση λαϊκῆς δημοκρατίας κατόπιν ἐκλογῶν, ἄν καὶ ἀμφιβάλλω κάπως 3) }ἡ ἀπόσπαση τῆς Μακεδονίας-Θράκης ἁπὸ τὸ ἑλλαδικὸ κράτος καὶ ἡ ἔνταξή της σὲ μιὰν ὁμοσπονδία λαϊκῶν δημοκρατιῶν. Δὲν ταυτιζομαι μὲ αὑτὲς τὶς ἁπαντήσεις, ὅπως δὲν ταυτίζομαι βέβαια μὲ τὴν συμμοριτολογία.

  Θέλω ἐπίσης νὰ ἐπισημάνω στὸν Κωνσταντινουπολίτη ὄτι οἱ φίλοι μου ποὺ ἦταν διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἡθικῆς καὶ ταυτόχρονα ξεσαλωμένοι ἡδονισταὶ συγχωρῶντας τὰ νεανικά τους σφάλματα ἐκ τῶν προτέρων ἔχουν μετατραπῆι σὲ φανατικοὺς ὑποστηρικτές τοῦ καπιταλισμοῦ τῶν μαζῶν.Ἕχω δὲ τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ πουριτανισμὸς εἶναι βασικὸ συστατικὸ ποὺ διευκολύνει τὴν μετάβαση. Δυσκολεύομαι νὰ ὁρίσω τὸν πουριτανισμό ὄπως τὸν ἐννοῶ, συνήθως ἱσοδυναμεῖ μὲ μιὰ λογοκρισία σὲ ὅλα τὰ ἑπίπεδα ποὺ καταλήγει στὸ σεξουαλικό. Νομίζω ἐπίσης πὼς κάποιος πουριτανισμὸς (μὲ τὴν ἁπλὴ ἔννοια τῆς ἁπαγόρευσης τοῦ προγαμιαίου σὲξ καὶ τῆς ὁμοφυλοφιλίας) εἶναι σὐνηθες χαρακτηριστικὸ τοῦ λαϊκοῦ ἐθνικισμοῦ, ποὺ τὸν θεωρῶ μῆτρα τῶν ἐπαναστάσεων. Δὲν θεωρῶ πὼς τὸ γκέυ κίνημα ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κορσὲ τοῦ πουριτανισμοῦ. Καὶ ἐδῶι ἔχουμε μιὰ μάζα ἁμαρτωλῶν οἱ ὁποίοι ἐμφανίζονται στοὺς δρόμους αὑτομαστιγούμενοι. Θυμίζω ἐπίσης πὼς ὁ Βελουχιώτης στὀν ΕΛΑΣ τὸν ἀντάρτη τὸν ἔστελνε στὸν λάκκο ὄχι μόνο γιὰ βιασμὸ ἁλλὰ καὶ γιὰ ἑθελούσια συνεύρεση. Στὸν ΔΣΕ μὲ τὴν πληθώρα ἐπιταγμένων κοριτσιῶν τὰ πράγματα ἦταν ἁκόμα πιὸ τεταμένα καὶ ὅλοι παραδέχονταν ὅτι ἡ ἀπαγόρευση σύναψης σχέσεων ἑτηρεῖτο ἀπαρεκκλίτως. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἔχω μεγάλη καχυποψία γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων, τὀ παραδέχομαι, εἰκόνα τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ. Δὲν μπορεῖς νὰ ξέρεις τὶ γινόταν σὲ αὑτὲς τὶς ἐποχές, ὅπου οἱ πιέσεις ἦταν ἀφόρητες. Ὡστόσο ἡ τάση τῶν μέσων καὶ ἁνωτέρων στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ νὰ θέλουν νὰ διαπαιδαγωγήσουν τὶς μάζες κρατῶντας γιὰ τὸν ἑαυτό τους τἠν θέση τοῦ ἰνστρούχτορα ἑμένα σὰν ἁπομεινάρι, καὶ ὄχι σὰν πραγματικότητα, μοῦ εἶναι δυσάρεστη. Δὲν μοῦ ἁρέσει σὰν παράδειγμα γιὰ τὶς μέλλουσες γενεές. Κατανοῶ πὼς ἡ κοσμοπολίτικη εὐδαιμονία σὰν παγκόσμιο πρότυπο καταδικάζει στὴν αὑτοπειθαρχία καὶ τὶς στερήσεις τῶν κινημάτων τὸν φτωχὸ καὶ τὰ δίκια του. Αὐτὸ πρέπει νὰ καταγγελθῆι μὲ ὅλες τὶς διαθέσιμες ντουντοῦκες, καὶ εἶναι αἱσχρὴ ἡ πορνεία ποὺ ἑπιβάλλει παντοῦ ἡ εἰκονολαγνεία τοῦ παγκοσμιοποιητικοῦ προτύπου. Παρόλα αὑτὰ καὶ πάλι τὴν πορνεία αὐτὴ τὴν θεωρῶ προβοκατόρικο πουριτανισμό, ἤ πῶς πρέπει νὰ ὁνομαστῆι δὲν ξέρω ἡ προπαγάνδα τοῦ Ἐωσφόρου ὅτι ὁ Θεὸς σὲ ἔχει καταδικάσῃ ποτὲ νὰ μὴν βρῆις τὸν σύντροφό σου. Παρόμοια πιστεύω γιὰ τὸν εἰρηνισμό. Τὀ ὅτι ἡ ἄρχουσα τάξη καπηλεύεται τὴν ἐπιθυμία γιὰ εἱρήνη δὲν σημαίνει πὼς ἡ εἰρήνη εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς ἁνωτέρας τάξεως. Μᾶλλον τὸ ἁντίθετο συμφβαίνει. Πάντοτε ἡ ἀνωτέρα τάξις εἶναι προπαγανδίστρια τῆς ἐργασίας, σὰν διαρκοῦς πολέμου τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν ἐαυτό του.

  Στὸ κομμουνιστικὸ κίνημα στὴν μορφὴ ποὺ ἔχει πάρηι δύο πράγματα δὲν μοῦ ἀρέσουν. 1) ὁ φανατικὸς ἁντιλουδδιτισμός του 2) ὁ μανιχαϊσμός του. Δὲν κατανοῶ γιατὶ πρέπει νὰ ἁπορρίπτεται ἡ ἀπόρριψη τῆς μηχανῆς καὶ δὲν κατανοῶ τὸν ἀντιχριστιανισμό του, ἀνεξαρτήτως δικῶν μου πεποιθήσεων. Κάτι τὸ γεωμετρικὸ ποὺ τὸ διακρίνει μοῦ φαίνεται ἕνα εἶδος πείσματος τοῦ ἑγκεφάλου ποὺ ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἁνεπάρκειάς του. Μοῦ ἀρέσουν οἰ σκέψεις ποὺ διατυπώνονται μὲ ζωντανὲς μορφές, ὄχι μὲ ξεραΐλα. Ἅν αὑτὸ εἶναι πολυτέλεια, ἄς εἶναι λοιπόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Υπάρχει σημαντική διαφορά πουριτανισμού και ευσεβείας.

   Ο πουριτανισμός με την ηθικιστική του σημασία είναι κάτι πρώτον υποκριτικό και δεύτερον, αδύνατον να εφαρμοσθεί.

   Υπάρχει διαφορά όμως μεταξύ ενός ασθενούς που δεν δύναται να ξεφύγει από την ασθένειά του (σαδομαζοχιστής, γκέι κλπ) αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό που έχει αποτελεί ασθένεια και προσπαθεί να προστατεύσει την κοινωνία από αυτην με έναν άρρωστο που για να νιώσει ο ίδιος ψευδώς "φυσιολογικός" θέλει να αρρωστήσει την κοινωνία, όπως κάνει το κίνημα των ομοφυλοφίλων σήμερον και όπως θα κάνει μεθαύριο το επικείμενο κίνημα των σαδομαζοχιστών (ήδη έχει βγει σχετική ταινία) το κίνημα των παιδεραστών και τέλος αυτό τον κτηνοβατών. Μάλιστα στις πιο εκφυλισμένες Δυτικές χώρες ήδη υπάρχουν ακμαιότατα τέτοια κινήματα ως είδη της αστικής υπο-κουλτούρας. Δεν μένει στην τελική από το να απαιτήσουν οι κοπρολάγνοι ανάλογα γεύματα. Γιατί; Μα απλούστατα διότι είναι "δικαίωμά" τους που τους το δίδει η εκάστοτε ιδεολογική και πολιτική αρχή, ήτοι η φιλελεύθερη.

   Ο πουριτανισμός αποπειράται να κρύψει εσωτερικές αμαρτίες υπό τον μανδύα του ηθικισμού όμως δεν παύει να ισχύει το γεγονός ότι η κοινωνία πρέπει να κρατηθεί καθαρή μακρυά από κάθε είδους εκφυλιστική ασθένεια. Ο ταξισμός και κατά μερικούς ο Εθνικισμός και ο Φυλετισμός αποτελούν τέτοιες ασθένειες, κοινωνικο-πολιτικής φύσεως. Συνεπώς βάσει των δύο τελευταίων, δηλώνω ασθενής ως Εθνικιστής και Φυλετιστής. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να δω παραπέρα, όπως δεν με εμποδίζει ο πυρετός από το να περπατήσω.

   Delete
  2. Περί του ΔΣΕ και του Κ.Κ., η ήττα του είχε και κάτι θετικό.

   Μηδενίστηκε η Σλαυική επιρροή στα Βόρεια εδάφη Μακεδονίας-Θράκης.

   Ειδάλλως, η Σλαυική επιρροή σε αυτά θα ήτο σήμερον ισχυρή.

   Delete
  3. Σέ παρουσίαση γιά τό τότε τελευταῖο βιβλίο τους, αὑτὸ εἶπε γιἀ τὀν ΔΣΕ ὁ Νῖκος Μαραντζίδης, δίπλα του ὁ κος Στάθης Καλύβας. Ζήτησα τὸν λόγο καὶ εἶπα ὅτι ἡ τοποθέτηση αὑτὴ δὲν ἔχει νόημα ἀφοῦ ἡττήθηκε ὁ ΔΣΕ. Μήπως ἡ ἱστορία ἔχει διακλαδώσεις; Ὁ Μπόρχες ἔχει γράψηι ἕνα διήγημα ὅπου σὲ κάθε ἱστορικὸ δίλημμα τρέχουν παράλληλα σύμπαντα. Σἐ ἕνα τέτοια σύμπαν ὁ ΔΣΕ ἔχει νικήσηι !!!

   Προσπάθησα νὰ τοῦς πῶ ὅτι τὀ θέατρο -ἑγὼ ποὺ μιλάω στὸ μικρόφωνο -ἁσχολεῖται μὲ τὴν κατάδειξη τοῦ ἁναποφεύκτου. Θεολογικὴ καὶ καισαρικὴ εἶναι ἡ τοποθέτηση τῶν ἁξιολογωτάτων κατὰ τἄλλα ἑπιστημόνων. Ἡ θεία Πρόνοια ἔκανε ὥστε ἡ πλειοψηφία νὰ ἁκολουθήσηι τἠν ἑκκλησία -τὶς ΗΠΑ -καὶ νὰ μὴν ἁκολουθήσηι τὸν ἁμαρτωλὸ κομμουνισμό. Αὐτὸ εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου λάθος καὶ αἵρεση. Ὁ Χριστὸς ἑντοπίζει τὴν ἁνθρωπότητα στὸ ἔσχατο μέλος τῆς κοινωνίας καὶ ποτὲ στὸ ἀνώτερο ἤ στὴν πλειοψηφία.

   Παρομοίως ἁμφισβητῶ στὴν ἔννοια τοῦ Ἐπαναστάτη ἁφενὸς τὴν ἑξάρτησή του ἁπὀ τὀ κοινὸ ποὺ θὰ τὸν ἁναγνωρίσηι ἁφετἐρου μιὰ θεολογία ποὺ κρατάει κλειστὲς τὶς Πύλες τοῦ Παραδείσου γιὰ ὅποιον δὲν ἔχει νὰ προσφέρηι σάρκα ἑκ τῆς σαρκός του. Βλ. παρακάτω.

   Ὁ Παράδεισος εἶναι μᾶλλον πιὸ μεγάλος ἁπὀ τἠν γῆ ποὺ τὴν πατοῦμε. Μὲ τἠν λέξη Πάπας ἑννοῶ -ἄς μὲ συγχωρήσηι ὁ ἐπίσκοπος Ῥώμης -ἕναν ποὺ κάνει παζάρι μὲ τὸν Θεό γιὰ τὴν πρόσληψη στὸ ναυπηγεῖο τῆς Σωτηρίας.

   Delete
 39. YΓ. Μπορῶ νὰ συνοψίσω τἀ παραπάνω στὴν ἑξῆς ἐρώτηση, μιᾶς καὶ ἐξάλλου συνδέεται μὲ τὸ θέμα - ὁ κάθε γλωσσικὸς πειραματιστὴς φαντάζεται τὀν ἑαυτό του Διονύσιο Σολωμό, δηλαδὴ ἐπαναστάτη τῆς πέννας. Ῥωτῶ λοιπὸν προβοκατόρικα.
  - Δὲν εἶναι ἡ ἐπανάσταση τὸ καρότο ποὺ βάζει μπροστὰ στὸ εὐνουχισμένο μουλάρι ὁ Πάπας; Δὲν εἶναι ἡ ἐπανάσταση παρηγοριὰ γιὰ μιὰν ἀπώλεια πιὸ κρυφὴ καὶ πιὸ σημαντική; Ἡ ἐπανάσταση καὶ ἡ πρωτοπορία.

  ReplyDelete
 40. Ο Παπαχελάς είναι ίσως ο πιο πουλημενος συστημικός δημοσιογράφος.

  Πόαο πουλημενος, πόσο παπαγαλάκι πρέπει να είσαι για να υποστηρίζεις τον...αρχιμαφιόζο Τζόν Μακέιν κατά του Ντόναλντ Τράμπ;;;

  http://www.kathimerini.gr/921129/opinion/epikairothta/politikh/o-dytikos-kosmos-kai-o-makein

  Το άκρων άκρον άωτον της δοσιλογικής δημοσιογραφίας.

  ReplyDelete
 41. Oἱ περισσότεροι συνάδελφοι τοῦ πατέρα μου ἁνεξαρτήτως ἡλικίας καὶ ὅλοι τους μαρξίζοντες ἑπαναλαμβάνουν αὑτὰ ποὺ γράφει ἡ Καθημερινὴ σὰν παπαγάλοι. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ὄντας ἑπαναστατικὸ κράτος οἱ διανοούμενοί της αὐτοκλήτως κάνουν τὴν κρατικὴ δουλειά. Ἁμείβονται ἑπειδὴ οἰκειοθελῶς προσαρμόζονται σἐ αὐτὸ ποὺ τοῦς ζητάει ἡ ἐξουσία, δηλαδὴ τὴν προπαγάνδισή της. Πῶς μπορεῖ νὰ ζήσηι κανείς ἔχοντας κάνει τὰ λάθη του καὶ χωρὶς νὰ ὑποτάσσεται στὴν ἐξουσία; Ὑπάρχει κάποια λύσις; Νομίζω ναι. Νὰ παρατηρεῖ μέσα στὸν πανικὸ τί τοῦ συμβαίνει, χωρίς νὰ βιάζεται καὶ χωρὶς νὰ σοκάρεται καὶ χωρὶς νὰ αὑτολογοκρίνεται καὶ νὰ παίρνει πίσω τὰ γραφόμενα, λεγόμενα, ἴχνη του ὅποια.

  Δὲν σᾶς τἄλεγα ἑγὼ γιὰ τοὺς Ἁγγλοσάξωνες; Δὲν πᾷ νὰ περηφανεύεται ἡ Καθημερινη γιὰ τὸ πλούσιο λεξιλόγιό της, τὸ μόνο ποὺ γράφει σὲ κάθε ἀράδα εἶναι ὅτι ἐμεῖς ποὔχουμε κάποια λεφτουδάκια πρέπει οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς ὑπηρετοῦνε. Δἐν προκαλεῖ μιὰ τέτοια συμπεριφορὰ σὲ ἁντιμετώπισιν διὰ τοῦ κονσερβοκουτίου;; Βεβαίως προκαλεῖ. Καὶ τὸ ἀόρατο κίνημα δὲν πρέπει νὰ τὴν πατήσηι ὅπως τὴν πάτησε στὰ Δεκεμβριανά. Διότι τὴν πάτησε. Αὐτὸ εἶναι σίγουρο.

  Γράφετε ὅπως σᾶς ἔρχεται. Εἶναι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἑμποδιστῆι ἡ καὶ διὰ νόμου λογοκρισία ποὺ προετοιμάζουν τὰ ῥεμάλια ποὺ κρύβονται πίσω ἁπὀ τοὐς κατασταλτικοὺς μηχανισμούς. Ὅχι πὼς ἠ ἁντίσταση μᾶς λύνει τὸ πρόβλημα. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅμως ὅτι πρέπει νὰ τὸ χειροτερεύουμε διἀ τοῦ τεμενᾶ.

  ReplyDelete
 42. Οι Ελληνες τα ξέρουμε ΟΥΛΑ !!!

  ReplyDelete