Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 19, 2017

364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Τὰ ἐγγόνια τοῦ Ῥουσσώ


364 – Ἡ Λαοκρατία κατὰ τῆς Δημοκρατίας

Ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη δὲν ὑπῆρξε ποτὲ οὔτε δύναται ποτὲ νὰ ὑπάρξῃ. Ἡ δικαιοσύνη εἶναι ὁ βούρδουλας τοῦ ἑκάστοτε κατεστημένου, τῆς ἑκάστοτε κοινωνικῆς τάξεως ποὺ εὑρίσκεται τὴν δεδομένη στιγμὴ στὴν ἐξουσία.

Ὁ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν, ἐκτελεστικῆς, νομοθετικῆς, δικαστικῆς τοῦ Μοντεσκιέ, ποὺ ὀνομάζομε δημοκρατία, καθιέρωσε τὴν ἀστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἐνῷ ὁ ὁλοκληρωτικὸς μὴ διαχωρισμὸς τῶν τριῶν ἐξουσιῶν τῆς γενικῆς θελήσεως τοῦ Ῥουσσώ, καθιέρωσε μέσῳ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας τῶν δημοψηφισμάτων τὴν προλεταριακὴ λαϊκὴ δικτατορία, ποὺ ὀνομάζομε λαοκρατία, τὴν ὁποία ὁ ἀγαθὸς ἀλλὰ ἄτολμος Γιῶργος Παπανδρέου, ὡς ἀποτυχημένος Ῥοβεσπιέρρος, δὲν ἠδυνήθη νὰ καθιερώσῃ, ὑποκύπτοντας στὸ τέλος τοῦ 2011, στὸν ἀδίστακτο ἐχθρὸ τοῦ λαοῦ Βαγγέλη Βενιζέλο ποὺ συνεχίζει καὶ σήμερα νὰ ἐναντιώνεται μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια σὲ λαϊκὸ δημοψήφισμα.

Ἡ γενικὴ θέληση δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν πλειοψηφία τοῦ λαοῦ, οὔτε κἄν μὲ τὴν  θέληση ὅλων τῶν πολιτῶν. Τὸ λέγει ξεκάθαρα, τὸ 1755, ὁ Ῥουσσὼ στὴν Πραγματεία περὶ Πολιτικῆς Οἰκονομίας: 

«Μὰ θὰ μοῦ ποῦνε, μὲ ποῖον τρόπον ἠμπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσῃ  κανεὶς τὴν γενικὴ θέληση στὶς περιπτώσεις ποὺ δὲν ἐμφανίζεται σαφῶς; Μήπως πρέπει νὰ συναθροίζουμε ὅλο τὸ ἔθνος γιὰ κάθε ἀπρόβλεπτο γεγονός; Ὄχι, διότι δὲν εἶναι σίγουρο πὼς ἡ ἀπόφασή του θὰ ἐκφράζῃ τὴν γενικὴ θέληση καὶ ἐπὶ πλέον αὐτος ὁ τρόπος εἶναι ἀνεφάρμοστος σὲ ἕναν πολυπληθῆ λαό. Ἄλλωστε σπανίως χρειάζεται, ὅταν ἡ κυβέρνηση εἶναι καλὰ διατεθειμένη, διότι οἱ ἡγέτες γνωρίζουν ἀρκετὰ πὼς ἡ γενικὴ θέληση εἶναι πάντα μὲ τὸ μέρος ποὺ εὐνοεῖ περισσότερο τὸ κοινὸ συμφέρον, δηλαδὴ τὸ πιὸ δίκαιο, ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι κανεὶς δίκαιος γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος ὅτι ἀκολουθῇ τὴν γενικὴ θέληση».

Τὸ 1762, ὁ Ῥουσσώ, στὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο, δὲν ἀπέκλεισε τὴν ψῆφο ἤ καὶ ἐνίοτε τὴν ἀρχὴ τῆς πλειοψηφίας καὶ πρότεινε συγκρότηση συνελεύσεως τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ αὐτὲς οἱ πρακτικὲς λύσεις γιὰ κάποια καὶ πάντα ἐλλιπὴ ἔκφραση τῆς γενικῆς θελήσεως, καθόλου δὲν ἀναιρεῖ τὴν ἀπέχθεια ποὺ ἔτρεφε γιὰ τὸ κοινοβουλευτικὸ σύστημα ἐκλεγμένων ἀντιπροσώπων.

Στὴν Δύση, ἡ ἰδέα τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων μὲ ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους εἶχε καθιερωθῆ ἀπὸ αἰῶνες καὶ ὁ Ῥουσσὼ ἐθεώρει τὰ ἀντιπροσωπευτικὰ σώματα ὡς κατάλοιπα τοῦ φεουδαλισμοῦ. Νὰ ὑπενθυμίσουμε πὼς στὴν Ἀγγλία, στὸ Ι΄ αἰῶνα μ.Χ., ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο καὶ ἡ ἐξουσία του ἦταν περιορισμένη. Μετὰ τὴν ἔλευση τῶν Νορμανδῶν, ὁ περιορισμὸς τῆς ἐλευθερίας ποὺ ἐπακολούθησε εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνταρσία τῶν βαρώνων  στὸν ΙΓ΄αίῶνα, τὸ δὲ 1254, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ τῶν ἱπποτῶν, ἀπεφασίσθη πὼς θὰ ἐκλέγουν σὲ κάθε κομιτεία ἀνὰ δύο ἀντιπροσώπους. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα: κοινοβούλιο ποὺ ἀντεπροσώπευε τὶς κοινωνικὲς τάξεις. Στὸν ΙΔ΄αἰῶνα, οἱ βαρῶνοι καὶ οἱ ἐπίσκοποι συνεκρότησαν τὴν ἄνω Βουλὴ τῶν Λόρδων, ἐνῷ οἱ ἱππότες μὲ τοὺς ἀστοὺς ἀπετέλεσαν τὴν κάτω Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων. Ἔτσι ἐγεννήθη στὴν Ἀγγλία –καὶ ὄχι στὴν Ἑλλάδα- ἡ δημοκρατία.

Ἴσως ἡ μεγαλύτερη εἰρωνεία ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Κοινωνικὸ Συμβόλαιο τοῦ Ῥουσσώ, ποὺ ἐχρησιμοποιήθη ἀπὸ τὴν ἰδεολογία τοῦ φιλελευθερισμοῦ ὡς τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ κοινοβουλευτικοῦ συστήματος, ἠμπορεῖ κάλλιστα νὰ διαβασθῇ ὡς ἐγχειρίδιο τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συστήματος στὴν πλέον ἀκραία του μορφή.

Τὸ πέρασμα στὸν Χριστό, ἀπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴ Δημοκρατία στὴν ὁλοκληρωτικὴ ῥωμαϊκὴ λαϊκὴ Αὐτοκρατορία, θυμίζει σήμερα τὴν ἐνδεχομένη ἐπαναφορὰ τῆς Βασιλείας μέσῳ ἀλλαγῆς Συντάγματος καὶ δημοψηφίσματος ποὺ ἐπιχειρεῖ ὁ πρωθυπουργὸς  Ἀλέξης Τσίπρας ἐνάντια στὴν σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ σκιάχτρου τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου-Τούρκογλου. 

Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ γραπτὴ ὑποστήριξη ποὺ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος προσέφερε στὸν Τσίπρα ἅμα τῇ ἐκλογῇ του στὶς ἀρχὲς τοῦ 2015, στὴν πρωθυπουργία  τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ ἡ παράλληλη ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ πού, μέσῳ τοῦ ἀεροπλανοφόρου τῆς νήσου Κρήτης ἔχει, ὡς φαίνεται, ἀποφασίσει νὰ ἀνανεώσῃ τὸ ῥωμαίϊκο. Ὁ Τσίπρας ῥουσσωϊκός; Τὸ μέλλον θὰ δείξῃ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                                                19 Ἰουλίου 2017

58 comments:

 1. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ διοικεῖται μὲ τὸν λεγόμενο δημοκρατικὸ συγκεντρωτισμὸ σἐ μιἀ παραλλαγὴ προφορικῆς κομματικῆς παράδοσης τῆς Τουρκοκρατίας.

  ReplyDelete
 2. Δήλωση τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου στοὺς Sunday Times, τῆς 31 Ἰανουαρίου 2015, σχετικὰ μὲ τὸν Σύριζα καὶ τὴν συμπάθεια ποὺ τρέφει πρὸς τὸν Τσίπρα, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀντιπάθεια ποὺ τρέφει πρὸς τὸν μακαρίτη Καραμανλῆ τὸν Πρεσβύτερο:

  "Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἐκ φυσικοῦ ἀριστεροί. Εἶναι στὸ αἷμα τους. Εἶναι πολύ «ἑλληνικό»
  τὸ νὰ θέλουν νὰ ἀμφισβητήσουν τὸ σύστημα. Δὲν τοὺς ἀρέσει ἡ ἐξουσία".

  Ὁ βασιλεὺς ἀνεγνώρισε τὰ λάθη του τοῦ παρελθόντος καὶ ὡρκίσθη νὰ μὴν γίνῃ πάλι κλωτσοσκούφι τῆς ἐθνικοφροσύνης τοῦ πάλαι ποτὲ μοναρχοφασισμοῦ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 8:24 AM

   Μακάρι.

   Έπειτα από 40 χρόνια θα πραγματοποιηθεί προφητικά η ευχή του παππού μου, για επιστροφή του Βασιλέος στην Ελλάδα, διότι ο παππούς μου ήτο και είναι Βασιλικός ενώ ουδέποτε υπηρξε Κοινοβουλευτικός.

   Delete
  2. ψωμι ελια και κότσο βασιλια

   Delete
 3. Ο Αλέξης Τσίπρας δε κάνει για τίποτε . Ξεχάστε τον.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 11:31 AM

   Du merkst alles sehr oberflächlich...

   Delete
  2. γεια σου ελλην κωσταντινουπολιτη εξ ελβετιας που τα αντιλαμβανεσαι σε βαθος !!!

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 11:29 PM

   LOL

   Delete
 4. Κύριε Δημήτρη, πολύ ωραίο το άρθρο σας σχετικά με την δημιουργία της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας» όπως δημιουργήθηκε στην Αγγλία, που μπορεί να κάνει για τους Άγγλους αλλά όχι για τους βαλκανικούς λαούς και την μέση Ανατολή. Τώρα που είσαστε στην Κρήτη δεν υπάρχει πιθανότητα να δώσετε καμιά συνέντευξη στον κυριο Σαχίνη στις αντιθέσεις και να τα αναπτύξετε αυτά σε πιο μεγάλο βάθος? Οι περισσότεροι Έλληνες, λόγω ξενομανίας και φόβου μην τους πούνε οπισθοδρομικούς, ασπάζονται ιδέες και θεσμούς που πάνε κατάφορα ενάντια στην χώρα τους και στις παραδόσεις τους, αλλά πάνω από όλα φοβούνται μην τους κακολογήσουν οι Ευρωπαίοι και οι Άγγλοι και μετά βάζουν το συμφέρον τους. Λυπηρο πραγματικά. Φιλικά, Γιάννης Αποστολοπουλος.

  ReplyDelete
 5. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 8:21 AM

  Κατά πρώτον καλά τα νέα ότι αντί της διχοτομήσεως του κρατιδίου (υποτιθέμενο γεγονός στο οποίο ανεφέρθη ο Καθηγητής στην τελευταία του συνέντευξη στην Κρήτη) σε Μεγάλη Αλβανία - Σλαυο-Μακεδονία (Σκόπια) - Θράκη, τελικά αναγνωρίζει τις έστω και μειωμένες πλην υπαρκτές ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ του κρατιδίου, με προϋπόθεση μία επαναστατική αλλαγή εξουσίας ώστε να φύγει η μούχλα, ο συρφετός των Δημοκρατικών Κομμάτων και Βρυξελλολάγνων οικογενειών, οι οποίες και διέλυσαν μέσα σε 40 χρόνια το κρατίδιο. Ίσως η πιο μακραίωνη Εθνική Καταστροφή που υπέστημεν ποτέ...

  Πέραν τούτου, μία ισχυρή Ελλάς στην Ανατολική Μεσόγειο με ανεξάρτητη και σφριγηλή οικονομία (συστατικό απαραίτητο) η οποία δύναται κάλλιστα να πραγματοποιηθεί μέσω ενός Αμερικανικού πακέτου στηρίξεως και ανεξαρτοποιήσεως νομισματικά και πολιτικά από την Ε.Ε., αποτελεί ή δύναται να αποτελέσει σημαντικό πάτημα των ΗΠΑ στην περιοχή, ιδίως τωρα που δεν τους έχει μείνει (πλην του τωρινού Ισραήλ και ενός υποτιθέμενου μελλοντικού Κουρδιστάν), κανένα άλλο. Την στιγμή που οι τοπικές ανερχόμενες δυνάμεις, μέχρι πρότινος εχθρικές στην Αμερική, ήτοι Τουρκία, Ιράν και Ρωσία, συνεχώς ισχυροποιούνται και τείνουν να επικρατήσουν, δίδοντας μάλιστα εξ ολοκλήρου μόνες των λύση(!) στον πόλεμο της Συρίας, οι ΗΠΑ καταλαβαίνουν οτι εάν χάσουν και την Ελλάδα, το Ισραήλ και αυτες θα μείνουν δίχως συμμάχους και αβοήθητες, ιδίως έχοντας ανοιχτό άλλα δύο μέτωπα με την Ε.Ε. στην Δύση και με την Κίνα στην Άπω Ανατολή.

  Η Ελλάδα διαθέτει τα πάντα, εκτός από μία υγιή κρατική δομή και πλέον ισχυρή οικονομία. Επιτέλους να επιστρέψει πίσω στα Πάτρια Εδάφη και ο Ελληνισμός του Εξωτερικού! Πέραν τούτου, εάν πράγματι γίνει ό, τι πει ο Καθηγητής, τότε προβλέπω ισχυρή συμμαχία και στρατηγική συνεργασία στον τομέα της θαλασσίας αμύνης και ενεργείας, Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία υποθετικά το καλλίτερο θα ήταν να ελάμβανε διαστάσεις μελλοντικά Συνομοσπονδίας.

  Έτσι καθώς φαίνεται θα λάβει χώρα η Νέα Γιάλτα μεταξύ ΗΠΑ-Ελλάδος και Ρωσίας-Τουρκίας, Δυτικής ακτής και Δύσεως από την μία, Ανατολικής ακτής και Ευρασίας από την άλλη.

  Διόλου άσχημα αρκεί να μην κάνουμε πάλι καμιά πατατιά...!

  Υ.Γ. Τολμώ να πω και για την Νότια Ιταλία και Σικελία σε περίπτωση μελλοντικής Ομοσπονδιοποιήσεως της Ιταλίας ή εξ ολοκλήρου αποσχίσεως της Παδανίας-Ρώμης από τον Νότο. Τότε πράγματι ο Ελληνισμός θα επιστρέψει και πάλι στην Μεγάλη Ελλάδα, με την είσοδο του Ιταλικού Νότου στην παραπάνω Συνομοσπονδία. Και τί στον κόσμο!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 20, 2017 at 5:44 AM

   https://southfront.org/us-military-establishment-study-american-empire-collapsing/

   Delete
  2. δεν πας πουθενα με την μεινστιμλα
   ουτε μεχρι το περιπτερο για τσιγαρα

   κανενας πραγματικα ευγενης στην ψυχη του δεν ασχολητε με αυτα τα σαιτ!

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 10:32 AM

   Προφανώς και δεν "ασχολήτε" κανείς.

   Κάθε νοήμων, σώφρων και Έλλην όμως ασχολείται.

   Delete
 6. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 8:58 AM

  Υ.Γ. 2

  Εάν επέλεγαν την διχοτόμηση της Ελλάδος οι ΗΠΑ, εκτός του ότι αντιβαίνει καθέτως το Τραμβικό Δόγμα περί ορθώσεως αντι-Κινεζικού και αντι-Γερμανικού φράγματος (κάτι το οποίο προϋποθέτει μετρίου μεγέθους ισχυρά Εθνοκράτη και όχι δεκάδες μικρά ανίσχυρα Κουβέιτ εξαρτημένα από την Μεγάλη Δύναμη), θα έπεφταν γρήγορα θύματα του (Ερντογανικού) Ισλαμισμού καθότι ανίσχυρα και θα ήσαν επιπλέον βάρος στις ΗΠΑ καθώς δεν θα ηδύναντο μόνα των να σταθούν στα πόδια των, όπως ακριβώς σήμερα η Ουκρανία του Ποροσένκο του Ουκρανού Τούρκογλου-Βενιζέλου.

  Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα ισχυροποιηθεί αλλά "σύν Αθηνά και χείρα κίνει", ειδάλλως θα δοθεί πράσινο φως στον Σουλτάνο να επανα-Οθωμανοποιήσει τα Βαλκάνια μέσω του Ισλαμισμού του, με κέντρο βάρους την (Μεγάλη) Αλβανία.

  Την κατάσταση σώζουν ο Κοτζιάς και ο Καμμένος. Εάν δεν ήσαν αυτοί οι φιλο-Αμερικανοί, οι λοιποί υπερ-δωσίλογοι της καταραμένης ΝΔ και των λοιπών Βρυξελλικών θα είχαν καταδικάσει την Ελλάδα σε πλήρη αφανισμό. Οπότε μεαξύ των δύο κακών, προτιμότερο εκείνο που έχει τις πλάτες των ΗΠΑ, ήτοι οι Συριζοκαμμένοι και όχι οι Κούληδες.

  ReplyDelete
 7. Ένας παλιόςJuly 19, 2017 at 9:05 AM

  Υ.Γ. 3

  Ο Τσίπρας πάντοτε υπήρξε Ρουσωϊκός ως Κομμουνιστής. Απλά δειλός Ρουσωϊκός, δίχως...

  ReplyDelete
 8. ... ἐνάντια στὴν σκυλίσια ἀντίθεση τοῦ σκιάχτρου τοῦ ἀντιβασιλισμοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου-Τούρκογλου. Oντως,και σκιαχτρο,και Τουρκογλου!Δυο σε ενα.

  ReplyDelete
 9. α. Kάποιοι κακεντρεχεῖς ἱσχυρίζονται αὑτολεξεὶ τὰ ἑξῆς. Πὼς ἡ Α.Μ. τῶν πρώην Ἑλλήνων, παραδοσιακὸς ἀρχηγὸς τοῦ ναυτικοῦ, ὁμοῦ μετὰ τοῦ κου Καμμένου, κομματάρχου τῶν καραβανάδων καὶ τῶν ἑκ τῶν ἄδειων στρατοπέδων τοῦ γόπινγκ καὶ τῆς σουηδικῆς γυμναστικῆς ἐπιβιώντων ἀκριτικῶν πληθυσμῶν πιέζεται, ὅπως χρησιμέψῃ σὰν σύνδεσμος μεταξὺ τῶν κάτωθι συμβαλλομένων μερῶν. Ἀφενός, τοῦ νεοχρουστσοβικοῦ κόμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀφετέρου, τοῦ ἐφοπλιστικοῦ κεφαλαίου σὰν μέρους τοῦ διεθνοῦς λαθρεμπορίου ναρκωτικῶν, παρανόμου δουλεμπορίου καὶ ἀπροσδιορίσοτου νομιμότητος ἐμπορίου. Τέλος, πὼς ἡ πίεση ποὺ ἀσκεῖται στοὺς παραπάνω εἶναι λαϊκὴ διότι προέρχεται ἁπὀ τἠν βάση τοῦ κόμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

  β. Τὰ περὶ δικαστηρίων ἑξαντλήθησαν πρὸ 2000 ἐτῶν, παρὰ λίγα χρονάκια, μὲ τὸ μὴν κρίνεις ἴνα μὴν κριθῇς. Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης εἶναι τὸ ματωμένο χέρι τῆς ἑξουσίας. Ὁ δάσκαλος ποὺ διορθώνει τὀ γραπτὸ τῶν μαθητῶν κρίνοντας τὀ σωστὸ καὶ τὸ λάθος εἶναι ὑποψήφιος γιὰ τὴν κόλαση.

  γ. Ἡ μεγάλη δοκιμασία γιὰ αὑτὸν ποὺ θέλει νὰ μὴν κρίνει εἶναι ἡ παρουσία του ἐνώπιον τοῦ Κριτοῦ. Θυμίζω τἠν πιὀ γνωστἠ ἐφαρμογὴ τῆς λαοκρατίας. Ἅννας, Καϊάφας, Πιλᾶτος, ὄχλος.

  Κάποιος εἶχε πῇ. Ὁ Χριστὸς σταυρώνεται συνεχῶς μέχρι τἠν τελευταῖα κρίση.

  ReplyDelete
 10. ΥΓ. Ἡ σημερινἠ κοινοβουλευτικὴ ἀντιπροσωπευτικὴ δημοκρατία κατάγεται 1) Ἀπὀ τοὺς ἁντιπροσωπευτικοὺς θεσμοὺς τοῦ εὑρωπαϊκοῦ μεσαίωνα, ποὐ ἡ Ἀπολυταρχὶα τοὐς θεωροῦσε ἀναχρονισμὸ (βλ. τἰς Γενικὲς Τάξεις ποὺ συνεκάλεσε ἁτυχῶς γιὰ τὸν ἴδιο ὁ Λουδοβῖκος ΙΣΤ). 2) Ἁπὸ τὰ ἑταιρικὰ συμβούλια.

  Ἡ μείξη τῶν 1,2 δημιουργεῖ τὸ ἐπαναστατικὸ κόμμα.

  ReplyDelete
 11. Κύριε Κιτσίκη όντως βρίσκεστε στην Κρήτη?

  ReplyDelete
 12. Tὰ ἑθνικὰ κράτη εἶναι ἑπαναστατικὰ καὶ ἡ ἑπανάσταση γιὰ νὰ κρατηθῇ στὴν έξουσία θέλει διαρκῶς ἀνανέωση μὲ ἑκκαθαρίσεις. Οἱ Α.Μ. τῆς Ἑλλάδος ὀφείλουν τὀν θρόνο τους σὲ συνδυασμὸ ἐπανάστασης καὶ ἁντεπανάστασης. Κατὰ καιροὺς ἁλλάζουν στρατόπεδα ἐθνικὰ (Ἁγγλία, Γερμανία) καὶ κοινωνικὰ (λαός, μεγαλέμποροι, ἑφοπλιστὲς κατὰ σειράν).

  Ἁνεξαρτήτως βασιλέων ὄλοι ἁνεξαιρέτως οἱ ἀστοὶ θέλουν νὰ ἁποκτήσουν τίτλους εὑγενείας γιὰ νὰ τοῦς μεταβιβάσουν στοὺς ἁπογόνους τους. Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἀστοὶ ἔχουν τὴν φεουδαρχία στὸ αἵμα τους. Ἡ συμμαχία βασιλέως καὶ ἁστῶν εἶναι πάντα λυκοφιλία. Ὁ ἀστὸς διψάει γιὰ ἀνισότητα, ὁ βασιληᾶς γιὰ ἱερωσύνη. Κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη ποτὲ δὲν τὰ βρίσκουν μακροπρόθεσμα γι αὐτὸ καὶ ἡ μοναρχία εἶναι σύστημα ἁσταθές.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 20, 2017 at 1:31 AM

   Σωστά, αλλά με ένα λάθος.

   Η Συνταγματική Μοναρχία είναι καταδικασμένη σε αφανισμό και ασταθής.

   Η απόλυτη, ολοκληρωτική τύπου, ουδέποτε!

   Εάν επιστρέψει ο Κωσταντίνος, για να επιβληθεί και να θεμελιώσει ισχυρές βάσεις μακροπρόθεσμα οφείλει να βασιλεύσει ολοκληρωτικά, Βυζαντινά εάν θες.

   Delete
  2. Τὄχω γράψῃ τόσες φορές, μὰ σὰν παλῃὸς εἶσαι καὶ ἀλλιῶς!!! Τὸ Βυζάντιο κλυδωνίζεται ἁπὸ τὴν διάσταση ἀνάμεσα σὲ χριστιανισμὸ καὶ αὑτοκρατορία καὶ τὴν λύση γιὰ 400 χρόνια τὴν δίνουν οἱ Τοῦρκοι. Μέγιστο παράδειγμα ἡ εἱκονομαχία, ποὺ ῥήμαξε τὸ Βυζάντιο καὶ ποὺ ἡ σημασία της εἶναι τεράστια, ἑνδεχομένως παγκοσμίως. Ἐκεῖ ὁ αὐτοκράτωρ προσπαθεῖ νὰ θεμελιώσῃ αὑτοκρατορικὴ θρησκεία φοβερὰ ἑκλεπτυσμένη μὲ στόχο τὴν αἱωνιότητα τοῦ κράτους, νομίζω, σὰν τὸν Ἁκενατόν. Καὶ τρώει χῶμα. Ἑπανάληψη ἔχουμε τῆς ἴδιας ἱστορίας μὲ τοὺς ἑνωτικούς. Αὐτοὶ τρῶνε γρασίδι.

   Delete
 13. Ο Γεώργιος (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg) King of Greeks (προτεστάντης, που αλλαξοπίστησε για να πάρει το θρόνο) συμμαχεί με τον Φερδινάνδο (Sachsen-Coburg und Gotha) Τσάρο της Βουλγαρίας (καθολικός Τσάρος ορθοδόξου χώρας) και με τον Αλέξανδρο τον Α΄Καραγεώργεβιτς (= γιός του Μαυρογιώργη), Ορθόδοξο Σέρβο, βασιλέα της Σερβίας , εναντίον του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ του Ε΄ Ρεσάτ (γιος του Σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ του Α΄και της Ορθοδόξου αλβανίδος υπηρέτριας, όχι γαλαζοαίματης, Σοφίας, που προσεχώρησε στο Ισλάμ με το όνομα Γκιουλτζεμάλ -Τριανταφυλλένιο πρόσωπο- Σουλτάν), προκειμένου να απελευθερώσουν τους (ορθοδόξους) λαούς των βαλκανίων από τον τύραννο Ρεσάτ, ο σεβασμός του οποίου προς την Ορθοδοξία (ασφαλώς ενσταλαγμένος στην καρδία του από την πρόωρα θανούσα μητέρα του), το οικουμενικό πατριαρχείο και ιδία το πρόσωπον του (μεγάλου) οικουμενικού πατριάρχου Ιωακείμ του Γ΄ (τον οποίον οι Γραικόφραγκοι γνωρίζουν ως in οδόν του Κολωνακίου) ήτο παροιμιώδης. Αναφέρεται από τον Αθανάσιο Σουλιώτη-Νικολαΐδη ότι : "όταν ο Σουλτάνος Μεχμέντ Ε΄.... έφτασε στους κήπους του Ντολμά Μπαχτσέ για την τελετή της "περίζωσης της σπάθης" ... ηρώτησε αν παρίσταται ο πατριάρχης και τότε κατέρχεται της αμάξης και υποβασταζόμενος υπό των Μουχτάρ και Γκαλίπ πασσά πηγαίνει προς αυτόν, και ευχαριστεί πιάνων το χέρι, διότι εκοπίασεν δι΄αυτόν".

  Εναντίον αυτού του δυσσεβούς και απίστου τυράννου εξεστράτευσαν οι χριστιανοί (;) βασιλείς των Βαλκανίων. Και στη συνέχεια βέβαια σφάχθηκαν και μεταξύ τους. (Όχι βέβαια αυτοί οι ίδιοι, αλλά τα κορόιδα οι Βαλκάνιοι, για τα οποία κορόιδα ο μεγάλος Βίσμαρκ δεν χαράμιζε ούτε έναν Πομερανό στρατιώτη, αλλά χαράμισε όλες τις γερμανικές πριγκιπικές οικογένειες).

  Αυτά δεν ξεχνιούνται και ούτε πρέπει να ξεχνιούνται, όσες συγγνώμες και να ζητάει ο Ντεγκραίτσιας. Που πολύ αμφιβάλλω αν έχει καταλάβει τι έχει κάμει και αυτός και η οικογένειά του και ανάθεμά με αν ξέρει γιατί ζητάει και συγνώμη (για την εθνικοφροσύνη;)

  Η Οθωμανική δυναστεία, εναντίον της οποίας επαναστάτησαν, οι Νεότουρκοι και εξεστράτευσαν οι Γερμανοί πρίγκηπες των Βαλκανίων, υπήρξε το καταφύγιο των κατατρεγμένων όλης της οικουμένης (για όλους τους λαούς όχι μόνον της ενδιάμεσης περιοχής). Το γεγονός αυτό το εξέφρασε προς τον (τελευταίο) χαλίφη Αμπντούλ Μετζίτ , με τον καλύτερο τρόπο ένας Εβραίος, ο σταθμάρχης του σιδηροδρομικού σταθμού της Τσατάλτζας. Αντιγράφω από το βιβλίο του Philip Mansel:Κων/πολη Η περιπόθητη Πόλη (εκδόσεις Οδυσσέας), σελ 612-613 :

  Έμειναν στο σιδηροδρομικό σταθμό όλη μέρα. Η αστυνομία κράτησε μακριά τους πιστούς και τους περιέργους. Κατά την παραμονή του ο σταθμάρχης προσπάθησε να τους προσφέρει κάποια άνεση στα ιδιωτικά διαμερίσματα της οικογενείας του.... Όταν ο χαλίφης εξέφρασε τις ευχαριστίες του, ο σταθμάρχης απάντησε με λόγια που έφεραν δάκρυα στα μάτια όλων:
  " Η Οθωμανική δυναστεία είναι ο σωτήρας των τούρκων εβραίων. Όταν οι πρόγονοί μας εκδιώχθηκαν από την Ισπανία (σημ. δική μου : από τους μεγίστους Φερδινάρδο και Ισαβέλλα ή βαφτίζεστε ή εξορίζεστε, φάτε πρόοδο και πολιτισμό) κι αναζήτησαν μια χώρα να τους δεχθεί, οι Οθωμανοί ήταν αυτοί που συμφώνησαν να μας παράσχουν καταφύγιο και να μας σώσουν απ΄τον αφανισμό. Μέσω της γενναιοδωρίας της κυβέρνησής τους εξασφάλισαν εκ νέου θρησκευτική και γλωσσική ελευθερία, προστασία για τις γυναίκες τους, τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Η συνείδησή μας ως εκ τούτου μας υποχρεώνει να σας υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε στις πιο ζοφερές ώρες σας."

  Εάν και όποτε χρειαστούμε βασιλέα, η συνείδησή όλων ημών των λαών της ενδιάμεσης περιοχής γνωρίζει ότι έχομε ΒΑΣΙΛΕΑ και ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ και δεν μας χρειάζονται άλλοι Γερμανοί Πρίγκιπες. Ας κυβερνήσουν στα μέρη τους.

  ReplyDelete
 14. * ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ
  Κατά τα τέλη του 15ου αιώνα φτάνουν στην Κων/πολη και τη Θεσσαλονίκη κατά περιόδους ομάδες Εβραίων,που διώκονται από διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εβραίοι της Ουγγαρίας και της Γερμανίας, οι λεγόμενοι Ασκεναζίμ (Aschenaz=Γερμανία), μετά την φυγή των Εβραίων της Βαυαρίας στα 1470. Η μεγαλύτερη όμως ομάδα ήταν οι Σεφαραδίτες (Σεφαράδ = Ισπανία), προερχόμενοι κυρίως από την Ιβηρική Χερσόνησο από όπου εξορίστηκαν το 1492 με διάταγμα του Φερδινάνδου Β' της Αραγονίας και της Ισαβέλλας Α' της Καστίλλης, Βασιλέων της Ισπανίας. Επίσης εγκαταστάθηκαν Εβραίοι από τη Σικελία (1493), την Κάτω Ιταλία (1493), την Πορτογαλία και την Προβηγκία. Υπήρχαν βέβαια και οι ελληνόφωνοι Ρωμανιώτες (Ρωμανιώτες οι αυτόχθονες Εβραίοι -Ρωμηοί οι αυτόχθονες Ορθόδοξοι, τέτοιο χάος μας χωρίζει) με ρίζες από την αρχαιότητα στα Βαλκάνια.
  Ο Οθωμανός Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Β (σύζυγος της παπαδοκόρης Μαρίας από την Τραπεζούντα, μετέπειτα Γκιουλμπαχάρ, μητρός του Σελίμ Γιαβούζ -τρομερού-), που έστειλε το οθωμανικό ναυτικό (λεβέντες), με επικεφαλής τον Ναύαρχο (πρώην πειρατή)Κεμάλ Ρέις, να παραλάβει τους εξορισμένους Εβραίους από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία και απειλούσε με θάνατο όποιον τοπικό διοικητή αρνούνταν να δεχτεί τους Εβραίους με «ανοιχτές αγκάλες", έλεγε χαρακτηριστικά:
  "«Αποκαλείτε τον Φερδινάνδο ένα σοφό ηγεμόνα, αυτόν που φτώχυνε τη δική του χώρα και πλούτισε τη δική μου»...

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, μέχρι και το μεσοπόλεμο στην ουσία εβραϊκή πόλη, για την οποία διεξάγουν σήμερα την νέαν μακεδονο-βατραχο-ποντικο-μαχία ο Άνθιμος (γεννήθηκε στη Σαλμώνη, πρώην Κούκουρα, του νομού Ηλείας) και ο Γκρούεφσκι (έλκων την καταγωγή του από την Αχλάδα της Φλώρινας, εγγονός του Νικολάου Γρούιου(1911 - 1940), που πολέμησε ως στρατιώτης του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, πληγώθηκε στη μάχη και πέθανε στο στρατιωτικό νοσοκομείο Φλώρινας στις 19 Νοεμβρίου 1940) κατά το .. "δυο γάϊδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα" .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Γραψε και για τα αρνητικα της οθωμανικης αυτοκρατοριας το 1821 και τον α παγκοσμιο πολεμο. Δεν υπαρχει επιγειος παραδεισος.

   Delete
  2. Σύμφωνα με το τεύχος των ημερών του Πάσχα του 2014 του αμερικανικού περιοδικού ΤΙΜΕ, που αναδημοσιεύει η Καθημερινή της 20ης Απριλίου 2014:
   "Κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμών την εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ένας στους τέσσερις κατοίκους της Μέσης Ανατολής ήταν χριστιανός".
   Εκατό χρόνια μετά την διάλυση της Οθωμανίας από τις δυνάμεις της Αντάντ και μετά από πενήντα χρόνια βρετανικής και φραγκικής κυριαρχίας (εντολής sic), άλλα πενήντα χρόνια αμερικανικής και σοβιετικής επικυριαρχίας και τελευταία αμερικανορωσικού ανταγωνισμού, σύμφωνα δε πάλι με το ΤΙΜΕ:
   " οι χριστιανοί σήμερα (2014) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 5%, ενώ υφίστανται έντονες πιέσεις σε χώρες όπως η Συρία ή η Αίγυπτος.
   Τουλάχιστον ένας στους τέσσερις χριστιανούς της Συρίας εγκατέλειψε τη χώρα μετά το ξέσπασμα του εμφυλίου, ενώ στο Ιράκ, περίπου 1 εκατομμύριο χριστιανοί έφυγαν μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν, το 2003, αφήνοντας πίσω περίπου 300.000 χριστιανούς. Αν οι τωρινές τάσεις συνεχιστούν, από τα 12 εκατομμύρια χριστιανούς που κατοικούν σήμερα στη Μέση Ανατολή (εκτός της Αιγύπτου), το 2020 θα έχουν μείνει οι μισοί."
   Εάν συγκριθεί η κόλασις των εκατό χρόνων του δυτικού πολιτισμού και της προόδου, που ακολούθησε την διάλυση της αυτοκρατορίας, τότε ΝΑΙ η Οθωμανική αυτοκρατορία υπήρξε αποδεδειγμένα για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Το "ωραιότερον βασίλειον του κόσμου" που έλεγε και ο Ρήγας.

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 10:37 AM

   Έχει δίκαιο μεν, εμμέσως δε, ο Ρωμηός.

   Βλέπει (ως συνήθως) το δένδρο και όχι το δάσος.

   Ο λόγος είναι η ανυπαρξία του Δυτικού πολιτισμού δηλαδή του πνεύματος του Διαφωτισμού εκεί, στην Μέση Ανατολή, και η απουσία Δυτικοποιήσεως των εκεί Χριστιανών. Η Δυτικοποίηση αυτή ευθύνεται κυρίως για το ότι οι Χριστιανοί δεν γεννούν στην Μέση Ανατολή, μαζί φυσικά με τις σφαγές και τον διωγμό.

   Άρα ναι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρότι διέπραξε και αυτή σφαγές κατά Χριστιανικών πληθυσμών για διαφόρους λόγους, κρατώντας την Δυτικοποίηση μακρυά, συνέβαλε στο να μην εκφυλιστούν οι Χριστιανοί της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι ήσαν όσο συντηρητικοί όσο είναι σήμερα οι Μουσουλμάνοι.

   Delete
  4. Ὁ χριστιανισμὸς δὲν εἶναι ποσοτικὸ μέγεθος. Τὸ θέμα δἐν εἶναι ὁ ἀριθμὸς των ψυχῶν ποὺ θὰ σωθούν, ἁλλὰ ἡ μιὰ ψυχὴ πάνω στὸν Σταυρό πλάι στὴν ἄλλη. Τὀ θέμα εἶναι ὅτι ἐκ τῶν δύο λῃστῶν ὁ ἕνας δὲν εἶναι ὅτι δὲν θὰ πάει στὸν Παράδεισο, ἁλλὰ ὅτι τὸ θέμα δὲν τὸν ἐνδιαφέρει, ἐνῷ τὀν ἄλλον τὀν ἐνδιαφέρει.

   Εἶναι ἡ θρησκεία τῆς εἱλικρίνιας, τῆς Οὐσιαστικῆς ὅμως.

   Delete
  5. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:26 PM

   Για τον λόγο αυτόν, μονάχα μία Ορθόδοξη Χριστιανική Αλ-Νούσρα ή Χεζμπολλάχ δύναται να σώσει την Ορθοδοξία στην Ανατολή.

   Καμία φιλελεύθερη ειρηνιστική και ηθικιστική μπαρουφολογία κανενός "πάτερ" ή ηγούμενου.

   Delete
  6. Πάμε λοιπόν να δούμε και το δάσος :

   Από τους Μουσουλμάνους της Πελοποννήσου, όσους δεν πέρασε με φωτιά και τσεκούρι, τους υπεχρέωσε να πάρουν το λουτρό τους στην ..... κολυμβήθρα, ξέρετε ποιός.

   Τους Αρμενίους τους ξεπάστρεψε το Κομιτάτο της Ένωσης και της Προόδου (Νεότουρκοι), με έκπτωτο και εξόριστο στη Θεσσαλονίκη τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ και τον Ρεσάτ (Μωάμεθ τον Ε΄) όμηρο του Κομιτάτου στην Πόλη. Και γνωρίζουμε τις απόψεις του Αμπντούλ Χαμίτ για την παιδαριώδη πολιτική του Κομιτάτου. Όπως επίσης λέγονται και πολλά περί κάποιου.... Φον, που ανακατεύτηκε στα τεκταινόμενα.

   Τους Μουσουλμάνους της Μακεδονίας ( τα Γιαννιτσά είναι ιερός τόπος του Ισλάμ, όπου το Μαυσωλείο του Έλληνος Μουσουλμάνου Γαζή Αχμέτ Εβρενού, που είναι βέβαια και αυτό ... μουσείο) και της Ηπείρου .... αφού τους τακτοποίησε (το πρώτον) ο εξαδάκτυλος Στρατάρχης του Κάιζερ, τους ..... χειρούργησε ο Εθνάρχης τη συνεργεία του Κεμάλ. (Η περίφημος χειρουργική μέθοδος επιλύσεως των προβλημάτων).

   Τους Ορθοδόξους (ελληνόφωνους και τουρκόφωνους) της Ανατολίας και της (Ανατολικής) Θράκης τους.... χειρούργησε ο Κεμάλ τη συνεργεία του Εθνάρχου με κυβέρνησιν εμπνέουσαν εμπιστοσύνην εις την Αντάντ (κίνημα Πλαστήρα -Γονατά 1922).

   Τους Τουρκοκρητικούς (Μουσουλμάνους Κρήτες που ακόμα μιλάνε ελληνικά) τους .... χειρούργησε ο Εθνάρχης τη συνεργεία του Κεμάλ.

   Τους Ορθοδόξους και τους Μουσουλμάνους των Δωδεκανήσων τους εκπολίτιζε ο πολύς ... Ντούτσε δια της βιαίας ιταλοποιήσεως αναλόγου της αντιστοίχου πολιτικής που εφάρμοζε στη Σικελία (αλλά και κει τα βρήκε σκούρα από την ... Κόζα Νόστρα).

   Τους Κούρδους άρχισε να τους κρεμάει ήδη από 1925 ο Κεμάλ (για το ευχαριστώ που πολέμησαν γενναία στο πλευρό του).

   Τους δίγλωσσους ρωμαιοκαθολικούς ( Ελληνόφωνους και Ιταλόφωνους) της Κερκύρας και τους Ιταλούς της Αθήνας (βλέπε το Ποζελάκι του Αττίκ) τους έστειλε από κει που ήλθαν ο γενικός κυβερνήτης Μεταξάς (με την ευκαιρία του Ελληνοϊταλικού πολέμου).

   Τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης (Ρωμανιώτες, Ασκεναζίτες και Σεφαραδίτες), των Αθηνών, των Ιωαννίνων, της Κερκύρας, των Πατρών, της Αλεξανδρουπόλεως, του Διδυμοτείχου, του Σουφλίου, της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Δράμας, των Σερρών, της Βεροίας, της Καστοριάς, της Φλωρίνης, των Τρικάλων, της Λαρίσης, του Βόλου, της Χαλκίδος, του Αγρινίου, της Πρεβέζης, της Άρτης, των Χανίων, τους τακτοποίησε ... ο Αδόλφος.

   Τους (αμάχους) Τσάμηδες τους εξεδίωξε όλους (είκοσι χιλιάδες) ως εγκληματίες προδότες συνεργάτες των Ιταλών και των Γερμανών ο ... Ζέρβας. Παρόλα αυτά ο τσάμικος είναι ελληνικός χορός, τον οποίον χορεύουν έμπλεοι υπερηφανείας και αισθημάτων ανωτέρων οι υπεργενικόφρονες Ελληναράδες (Αρβανίτες).

   Τους Εαμοβούλγαρους ( τους ΕΛΑΣίτες και του Δημοκρατικού Στρατού) και τους Σλαβομακεδόνες τους εξαπέστειλε η γενικοφροσύνη ... εκεί που κόκκορος δεν λαλεί και κότα δεν κακαριέται (Τασκένδη και ακόμα παραπέρα).

   Τους Ρωμηούς της Πόλης τους εξόντωσε οικονομικώς δια του βαρλικίου (ουρωπαϊστί ΕΝΦΙΑ) ο Σαράτσογλου και τους ξεπάστρεψε ο πολύς ... Μεντερές.

   Τους Αιγυπτιώτες Ρωμηούς, μαζί με τους Εγγλέζους τους Φραντζέζους και τους ρέστους πολιτισμένους, τους ξαπόστειλε ο Νάσερ (τι σας λέει αυτό παρακαλώ;)

   Οι Ρωμηοί του Ιράν (πρόλαβαν και) τα μάζεψαν και έφυγαν μοναχοί τους

   Τους Τουρκοκυπρίους τους .... κανόνιζε (όπως ο ίδιος εξέθεσε σε συμβούλιο του στέμματος στην Αθήνα) ο Μακάριος και τους ... εθώπευε πατρικώς ο Γρίβας (που «Εδοξάσθη κρυπτόμενος και κατεποντίσθη εμφανιζόμενος») και ο Χουντίνης, ο και ... χασάπης της Ομορφίτας.

   Τους Ελληνοκυπρίους τους τακτοποίησε ... ο Ντεκτάς ομού μετά του Ετσεβίτ. Να μην ξεχάσουμε βέβαια και την πολύτιμη συμβολή ... του Μίμη.

   Να πω και για τους Ρωμηούς της Πουγουδουμού, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Αλβανίας, της Νοτίου Αφρικής, της Παλαιστίνης, της Συρίας, του Λιβάνου ή .... της Αυστραλίας;

   Μήπως αγαπητοί διαδικτυακοί συνδαιτυμόνες όλα τα παραπάνω δεν έγιναν, αλλά τα κατασκευάζει η .... νοσηρή φαντασία μου;

   Delete
  7. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 3:28 AM

   Σίγουρα!

   Delete
  8. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 3:30 AM

   Υ.Γ.

   Τώρα έχασες το δάσος για το...σπόρο!

   Delete
  9. ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ: και ο Χουντίνης και ο ... χασάπης της Ομορφίτας. Διότι άλλος ο Χουντίνι(ης) ήτοι ο Πόλυς Γιωρκάτζης και άλλος ο χασάπης της Ομορφίτας ήτοι ο Ν. Σαμψών.

   Delete
 15. Τὸ σκάνδαλο τῆς χρησιμοποιήσεως ἀπὸ τὴν Νέα Δημοκρατία τῆς Δικαιοσύνης γιὰ τὴν ποινικὴ δίωξη νομίμου πολιτικοῦ κόμματος, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, μὲ τὴν ἐξωφρενικὴ κατηγορία ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως (ἐφ'ὅσον ὅλα τὰ ταξικὰ κόμματα, μὲ πρώτη τὴν Νέα Δημοκρατία, ἐξ ὁρισμοῦ χρησιμοποιοῦν τοὐλάχιστον ψυχολογικὴ βία κατὰ τῶν πολιτῶν μὲ ἀκατάσχετη χρήση προπαγάνδας, καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῶν δύο δολοφονημένων μελῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς παραμένουν ἀνενόχλητοι ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη) ἐπιστρέφει τώρα ὡς μπούμερανγκ κατὰ τῆς Ἀριστερᾶς μὲ τὸν ἀπάνθρωπο ἐγκλεισμὸ τῆς νεαρᾶς φοιτητρίας Ἠριάννας, ἐνῷ ἡ ἰδία ἡ Δικαιοσύνη ἀφήνει ἐλευθέρους τοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν. Ἡ ἐπαναστατικὴ βία τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ὅπως καὶ τῶν ἀντιεξουσιαστῶν τοῦ Ῥουβίκωνα καὶ τῶν Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς εἶναι ἡ λογικὴ ἀπάντηση στὴν αὐθαιρεσία τοῦ ἀστικοῦ κράτους μέσῳ τῆς Δικαιοσύνης του.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 16. https://www.youtube.com/watch?v=nyYuy_tcgec

  Απλά Ντροπή !
  Και ειναι και ΓΟΧ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:49 PM

   Κανένας πραγματικός Γ.Ο.Χ. δεν φέρεται σαν γραικύλος.

   Αυτός είναι "Γ.Ο.Χ." αποκριάτικος...

   Κανείς επίσης Γ.Ο.Χ. δεν στρέφεται κατά του πνευματικού Εβραϊσμού την στιγμή που η Ορθοδοξία μοιράζεται την ρίζα της με αυτόν.

   Delete
 17. Ὁ πατὴρ Κλεομένης δὲν εἶναι οὔτε παλαιοημερολογίτης οὔτε νεοημερολογίτης. Εἶναι ἤ τρελλὸς γιὰ δέσιμο ἤ γελωτοποιός. Ἐγὼ τὸν κατατάσσω ὑπεράνω τοῦ Πανούση.Σὲ θέατρο θὰ εἶχε φοβερὴ ἐπιτυχία ποὺ οὔτε ὁ Χάρρυ Κλὺνν δὲν εἶχε ποτέ.Εὖγε πατέρα Κλεομένη! Στοὺς σημερινοὺς χαλεποὺς καιροὺς σὲ χρειαζόμεθα. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:03 PM

   Πάντως το ελλαδιστάν έχει βγάλει φοβερούς τρολλάδες σε επαγγελματικό μάλιστα επίπεδο! Η σύγχρονη Ελλάδα είναι γνωστή για τις πρωτιές της στον κάθε τομέα της απολύτου βλακείας, παγκόσμια.

   Ό,τι είναι για τον αρχαιο-ελληνισμό ο Σώρρας

   είναι

   για την ελλαδική "Ορθοδοξία", ο Κλεομένης!

   Delete
 18. θα αφήσουν οι τούρκοι τους υδρογονάθρακες χωρίς μπαρούτι?

  ReplyDelete
 19. οι τουρκοι? τι θα κάνουν ? θα πάνε άκλαφτοι?

  ReplyDelete
 20. Περὶ Ὀθωμανικῆς περιόδου. Δὲν μᾶς ἑνδιαφέρει τὸ ἱστορικὸν τόσο ὅσο τὸ ἡθικὸν. Ὁ Τσίπρας εἶναι κομμουνιστοειδὴς συστηματοποίηση τοῦ ῥαγιαδισμοῦ-κοτζαμπασισμοῦ. Ὄταν λέμε χριστιανισμὸς νὰ ξέρουμε τί ἑννοοῦμε. Ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μιὰ αἰσιόδοξη θρησκεία ποὺ διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκδηλώνεται καὶ κατανοεῖται αἰσθητικῶς. Ὁ ῥαγιασδισμὸς τοῦ Ἕλληνα δὲν ἔγκειται στὴν ἐλλιπὴ πολιτική του ἔκφραση, ἀλλὰ στὸν φόβο του νὰ κατανοήσῃ τὴν ἴδια του τὴν θρησκεία. Γι αὐτὸ καὶ ψάχνει πάντοτε πρόσωπα μεταβατικά, ὄχι Μεγαλέξαντρο, ὄχι Αὐτοκράτορα Μίνγκ, ἀλλὰ συναισθανόμενος τὴν ἁμαρτία του ἕνα προσωρινὸ τσιρότο, ἕνα σκονάκι γιὰ τὴν ἀκρίβεια στἰς Πανελλήνιες Ἑξετάσεις εὑαισθησίας ποὺ τοῦ ζητοῦν ἡ θρησκεία του καὶ ἡ πραγματικότητα νὰ περάσῃ. Εἶναι ἡ διχογνωμία τοῦ Ἕλληνος ἀνάμεσα στὀ ἡρωικὸ καὶ τὸ αἱσθητικὸ πρότυπο ποὺ τὸν κάνει κόπανο, καὶ εἶναι ἡ δεύτερη ὁδὸς ἡ σωστή. Προσοχή ὅμως. Τὸ ἀσκητικὸ πρότυπο εἶναι ἡρωικό. Γειά σου κύριε Νῖτσε μὲ τὰ ὠραῖα σου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:20 PM

   Καλό θα ήταν να σταματήσει η νεοελληνική σύνδεση του όρου "ραγιαδισμός" με την "δουλικότητα", καθώς κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον όρο "rayah" εννοείτο το πόπολο που μήτε στους δούλους μήτε στους Άρχοντες ανήκε (https://en.wikipedia.org/wiki/Rayah).

   Ο όρος "rayah" με τα σημερινά δεδομένα αντιστοιχεί στην έννοια του "λαού" και του πόπολου. Αντί λοιπόν της συνδέσεως του όρου "ραγιαδισμός" με την δουλικότητα, καλό θα ήταν να συνδέετο με τον όρο "μετριότητα", κάτι δε που χαρακτηρίζει πλήρως τον κάθε λαουτζίκο μικροαστό.

   Πέραν αυτού η θρησκεία προσφέρει στον κάθε αδύναμο, μέτριο και καημένο, ελπίδα και ευκαιρία σωτηρίας δηλαδή υπερπηδήσεως της μετριοτάτης σαρκικής-υλικής του φύσεως μέσω της Θεώσεως και του Χριστιανικού βίου με ελπίδα να ξεφύγει τουλάχιστον ψυχικά μετά-θάνατον από την μικρά και ασήμαντη καθημερινή ύπαρξή του. Πράγματι η αναπαραγωγή τέτοιων ατόμων θυμίζει την αναπαραγωγή χιλιάδων αναλωσίμων μυρμηγκιών-rayah για το Είδος και την Βασίλισσα.

   Πράγματι, ο Νίτσε είχε απόλυτο δίκαιο να εναντιώνεται στην παραπάνω μετριότητα και την πολιτική ή/και οικονομική της κυριαρχία ή έκφραση!

   Delete
  2. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:22 PM

   Όμως,

   η θρησκεία δρα πολιτικά στο πόπολο

   και

   ψυχικά, καρδιακά εάν θες, στον Εκλεκτό.

   Delete
  3. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:22 PM

   Να γιατί η θρησκεία απαραιτήτως χάριν της κοινωνικής δομικής συνοχής αναγκαστικά αναλαμβάνει τα χρέη ιδεολογίας, αλλά και τούμπαλιν.

   Delete
  4. Ένας παλιόςJuly 21, 2017 at 3:23 PM

   Υ.Γ.

   Με τον όρο "rayah" νοούνταν Χριστιανοί ΚΑΙ Μουσουλμάνοι αμφότεροι, δίχως αξιώματα.

   Delete
  5. Ὁ παραπάνω "παλιὀς" ἔχει συγκροτημένη σκἐψη. Δημήτρης Κιτίκης

   Delete
  6. Ο όρος "ραγιά" σημαίνει κοπάδι, ποίμνιο και παραπέμπει ευθέως στην παραβολή του Καλού Ποιμένος του Χριστού.
   "ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων" Ιω. 10,11

   Delete
  7. Με συγχωρείτε αν καταχρώμαι της ανεκτικότητος και της φιλοξενίας σας αγαπητέ μας ιστοδεσπότη, αλλά η επανάληψη πάλιν και πολλάκις και μάλιστα αμάσητων όλων των παιδαριωδών στερεοτύπων του δυτικισμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα και επιδιώξεις, εναντίον του λαού μας και της κατωτάτης υποστάθμης της ράτσας μας, που είμαστε μόνο ανόητοι, πρωτεύοντες παγκοσμίως μόνον στην απόλυτον βλακεία, τεμπέληδες, αγράμματοι, απατεώνες, μετριοτάτης σαρκικής-υλικής φύσεως, υπάνθρωποι κτλ, που τα διαβάζουμε άλλωστε στα διεθνή και στα δικά μας μέσα τύφλωσης, δεν νομίζω ότι συνιστούν συγκροτημένη σκέψη, πολλώ δε μάλλον μπορούν να συγκροτήσουν πολιτική ή άλλη θέση. Δεν αντιτίθεται κανείς στον λιμπεραλισμό και στον δυτικισμό υιοθετώντας όλα τα στερεότυπα του και αποδεχόμενος πλήρως το κλουβί στο οποίο τον έχουν κλείσει. Δεν βάφονται έτσι (με κούφιες)... τα αυγά.
   Άλλωστε από μιας τοιαύτης ποιότητος συγκροτημένη σκέψη ... έχετε ακούσει (από τον παραπάνω "παλιό") τα εξ αμάξης ... εσείς ο ίδιος. "Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι" μην έχετε καμίαν αμφιβολίαν ότι και πάλιν... (συγκροτημένα πάντα) θα τα ξανακούσετε. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

   Delete
  8. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 6:58 AM

   Εν αντιθέσει με πλείστους άλλους προσωπεία φορώντες και έχοντες, υποκριτές και "δήθεν", εγώ ουδέποτε έκρυψα ή προσποιήθηκα τον δυναμικό ψυχισμό μου.

   Ίσα-ίσα ως γνήσιος Φιλοσοφικά Συντηρητικός, Φασιστής και Ρομαντικός, εξωτερικεύω το σύνολο της εκάστοτε ψυχικής μου φύσεως, διότι υπάρχω, ζω και δεν είμαι ζωντανός-νεκρός όπως η πλειονότητα των ατόμων γύρω μου.

   Δεν κρύβω καμία φύση μου και συνεπώς, όπως κάθε άνθρωπος ιδίως εάν είναι ζωντανος ψυχικά, βιώνω θλίψεις, θυμούς, οργή, απέχθεια και νεύρα μαζί με χαρά, ευτυχία, στοργή, συμπάθεια και ευκαρδία.

   Αυτή η δική μου διαφορά με την δική σου άκρως ξύλινη στείρα λογική του Cockatoo...

   Εγώ Ζω και συνεπώς κάθε συναίσθημά μου τραντάζει το σώμα, τον νου και την Ψυχή μου σαν τον σεισμό της Κούς...

   Delete
  9. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 7:03 AM

   Δίχως τον ψυχικό αυτόν σεισμό, ο άνθρωπος καταντά μία άψυχη ζωντανή και συνάμα νεκρή, βιομάζα.

   Χίλιες φορές βιολογικός θάνατος ή ψυχική τρέλλα παρά να καταντήσω έτσι.

   Και εσύ ως άνθρωπος του Θεού, όφειλες να γνώριζες την καθαρτική λειτουργία της Θρησκείας και δη του μυστηρίου ήδη από τα αρχαία χρόνια όπου και ο κάθε μυημένος στα Μυστήρια, αντιμετώπιζε επί μέρες στο απόλυτο σκοτάδι με μία μόνον δάδα όλους τους εσωτερικούς του δαίμονες μέχρις που έβγαινε και πάλι στην επιφάνεια αναγεννημένος και καθαρός.

   Το εδώ ιστολόγιο για εμένα λειτουργούσε έτσι ακριβώς καθαρτικά.

   Delete
 21. Σημ. Θὰ προσέξετε ὅτι ποτὲ κανένας ἝΛληνας ἡγέτης πολιτικὸς πέραν τοῦ τοπικοῦ ἐπιπέδου δὲν εἶναι ἀσκητικός, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸν Καποδίστρια νομίζω καὶ ἐλαφρῶς ἴσως (νομίζω πάλι) τοὺς δικτάτορες Παπαδόπουλο καὶ Μεταξᾶ. Γιατί; Διότι ὁ πολιτικὸς ἡγέτης προσφέρει διὰ τῆς μπάκας του ἀνακούφιση ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ ποὺ διακρίνει ὁ Ἕλλην στὴν θρησκεία του. Ἅν ὁ ἝΛλην δὲν ἀντιμετώπιζε τὴν θρησκεία του σὰν μονοπάτι μὲ γαϊδουράγκαθα, νηστεία καὶ αὑτομαστίγωση, ἴσως νὰ μὴν χρειαζόταν κἄν πολιτικὸ ἡγέτη.

  ReplyDelete
 22. Το 1951, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, η ζυθοποιία ΦΙΞ έβαλε αγγελία στις εφημερίδες και ζητούσε έναν οδηγό αυτοκινήτου. Με την ανεργία που υπήρχε τότε, παρουσιάστηκαν δεκάδες υποψήφιοι. Ανάμεσά τους και ένας μεσόκοπος άνθρωπος του μόχθου που δήλωσε στον υπάλληλο τον επιφορτισμένο με την πρόσληψη ότι ονομάζεται Πλαστήρας.

  Ο υπάλληλος του ΦΙΞ κύτταξε τον υποψήφιο πάνω από τα γυαλιά του και σκέφθηκε ότι μπορούσε να κάνει και λίγο χιούμορ.

  “Τον πρωθυπουργό τι τον έχετε;”, ρώτησε γελώντας.

  Ο άνθρωπος που ζητούσε δουλειά δίστασε για λίγο και μετά είπε χαμηλόφωνα, σχεδόν σαν να ντρεπόταν γι’ αυτό:

  “Είναι αδελφός μου. Αλλά τόσο εκείνος, όσο κι εγώ, επιθυμούμε αυτό να μη σας επηρεάσει, αν υπάρχει κάποιος κατάλληλος γι’ αυτή τη θέση”.

  Αυτή ήταν η πολιτική ηθική και η ελληνική λεβεντιά στην κοινωνία μας πριν από χρόνια. Και οπωσδήποτε πριν από τον αμαρτωλό και ανήθικο κόσμο του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου.

  ReplyDelete
 23. “Μου γράφεις να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Τι να κάνω εγώ σε μία χώρα που κατοικείται από οκτώ εκατομμύρια καγκουρώ;”
  Ανδρέας Γ. Παπανδρέου
  (από επιστολή του στον κουμπάρο του Αδαμάντιο Πεπελάση το 1957)

  Με πόση ευκολία μπορείς να ασελγήσεις σε μία χώρα όταν απεχθάνεσαι τους κατοίκους της από κούνια;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 3:33 AM

   Διαφωνώ.

   Άλλο ο τόπος και το αιώνιο, αθανατο, Ρομαντικό του Πνεύμα και άλλο τα ανθρωπόμορφα ελληνοφωνα κτήνη που ασελγούν, εκείνα, επάνω του.

   Εάν αύριο ένας πατριώτης πεθάνει για τον Τόπο, δεν θα πεθάνει για τα κτήνη που τον διέλυσαν και τον διαλύουν, που μισούν και τον ίδιο τον Άριστο Αγωνιστή, αλλά για το Πνεύμα του ονόματος "Ελλάς".

   Το μίσος ή η απέχθεια για τους γραικύλους οδηγεί ουκ ολίγες φορές στον λανθασμένο μισελληνισμό, δηλαδή την απέχθεια ή και επίθεση του Ελληνικού Πνεύματος.

   Delete
  2. Ένας παλιόςJuly 22, 2017 at 3:35 AM

   Πάρε ένα παράδειγμα:

   https://www.youtube.com/watch?v=DepGeKTsmlc

   Θα θυσιασθούμε για το τραγούδι, την μελωδία και όχι για τους εκτελεστές του τραγουδιού.

   Delete
  3. σε τι διαφωνείς ακριβώς? γεγονότα απλά αναφέρω όχι απόψεις...

   Delete
  4. Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ’ τη θέση σου
   Άρχισαν τα όργανα το παλιό ντερβίσικο
   Άρχισαν τα όργανα, το μπουζούκι εργάζεται
   Τραγουδάει ο Ν. Γούναρης σε στίχους Α. Σακελλάριου-Χ, Γιαννακόπουλου και μουσική Μ. Σογιούλ (Μιχάλης Σουγιουλτζόγλου, εξ Αϊδινίου της Μικράς Ασίας )
   ΄Οποιος θέλει το ακούει εδώ:

   http://kithara.to/ss.php?id=MTAxOTQ5NDU4

   Όσον αφορά ημάς, τι ημπορούμε να κάμουμε με τα mannlicher εμείς οι αδαείς, εν τω μέσω τηλικαύτης συγκεντρώσεως (πνευματικού) πυρός πεδινού και ορεινού πυροβολικού (αχός βαρύς ακούγεται, πολλά ντουφέκια πέφτουν). Η βατραχομυομαχία άρχισε και πάλιν...
   Όθεν διατελούμε μεθ΄ υπολήψεως, αναμένοντες την προσεχή (οσονούπω) υπερχείλησιν των "ὑπὸ νόμον" *
   * ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ... (προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το απόσπασμα)

   Delete
  5. είναι καλό αυτό που πίνεις τελικα!!!!

   Delete