Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Jul 4, 2017

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα: Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ

2017 - Ἰούνιος - Ἡράκλειο. (Ἀπὸ ἀριστερά) Πέτρος Ἰνιωτάκης, ἀντιδήμαρχος Ἡρακλείου, Ἄντα Κιτσίκη,προτομὴ Νίκου Κιτσίκη, Δημήτρης Κιτσίκης, στὸ μέγαρο Στεργιάδη τοῦ ΤΕΕ-ΤΑΚΣυνέντευξη Κιτσίκη στὸ Creta Channel,13 Ιουλίου 2017

https://youtu.be/oPxIQnsRv9I

362 - Ἀπὸ τὸ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα:  Ἡ Κρήτη, τὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ


Μὲ κέντρο τὴν Κρήτη, Ἀμερικανοὶ ἀξιωματικοὶ ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας, ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν πυρομαχικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν πλοίων ποὺ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.
:
Στὴν δημιουργία σταθερῆς, μονίμου βάσεως βατραχανθρώπων στὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Σούδας ἔχουν καταλήξει οἱ Ἀμερικανοί, ἐπιλέγοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ ἐνισχύσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν ὑφισταμένη παρουσία τους στὴν περιοχή.

Οἱ συχνές συνεκπαιδεύσεις τοῦ προηγούμενου χρονικοῦ διαστήματος ἀνάμεσα σὲ ἑλληνικὲς καὶ ἀμερικανικὲς εὶδικὲς δυνάμεις, ἀπετέλεσαν προπομπὸ αὐτῆς τῆς δρομολογουμένης ἐξελίξεως, ὡστόσο ἰδιαίτερη σημασία ἔχει καὶ τὸ γεγονός ὅτι οἱ πεζοναῦτες ποὺ ἀναπτύσσονται σὲ μικρές ὁμάδες, σὲ ἑστίες ἐντάσεως ὅπως ἡ Συρία, προέρχονται ὁλοένα καὶ ὀλιγώτερο ἀπό τὸ Ἴντσιρλικ. Ἡ μόνιμη στάθμευση βατραχανθρώπων στὴν Σοῦδα ἀποτελεῖ, ἐπίσης, μία ἔμμεση ἀναγνώριση τῆς ἀξίας ποὺ ἔχει τὸ ὑπὸ ἑλληνικὴ διοίκηση Νατοϊκὸ Κέντρο Ναυτικῆς Ἀποτροπῆς ὅπου μετεκπαιδεύονται εἰδικὲς δυνάμεις ὅλων τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων.

Ὡς πρὸς τὸ ἐνδεχόμενο συμφωνίας γιὰ τὴν Σοῦδα,  ἔχουμε τὶς διατυπώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στὸ «Concordia Europe Summit» περὶ τῆς ἀνάγκης «ἐμβαθύνσεως» τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-ΗΠΑ, τονίζοντας, ὡστόσο, ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἀποστροφὴ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ. Πάντως, δεδομένου ὅτι δὲν υπάρχει ἀκόμη κάποιο ἀποτέλεσμα στὶς συζητήσεις μεταξὺ κυβερνήσεως καὶ ΗΠΑ γιὰ τὴν ἐπέκταση τῆς συμφωνίας γιὰ τὴν  βάση τῆς Σούδας μέχρι καὶ γιὰ μία δεκαετία, πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν τὰ ἑξῆς σημεῖα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀφ’ἑνὸς ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπαφὲς τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Π. Καμμένου στὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ καὶ αὐτὲς ποὺ ἠκολούθησαν σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.

Οἱ Ἀμερικανοὶ ζητοῦν πρόσβαση στὴν ἀεροπορικὴ  βάση τοῦ Καστελλίου  Κρήτης, αἴτημα τὸ ὁποῖο εἶχε διατυπωθῆ καὶ παλαιότερα, ἐπί ὑπουργίας  Δ.Ἀβραμοπούλου καὶ Εὐαγγέλου Βενιζέλου.  Δὲν ἐνδιαφέρονται διόλου γιὰ τὴν πρόταση περί δημιουργίας βάσεως στὴν Κάρπαθο, δηλαδὴ ἐκτὸς Κρήτης, καὶ ἀντιθέτως, προτιμοῦν τὸ Καστέλλι Κρήτης,  κυρίως γιὰ τὴν στάθμευση μοίρας Drones καὶ Μὴ Ἐπανδρωμένων Ἀεροσκαφῶν. Ἡ Ἀθήνα ἤδη ἐπὶ κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, εἶχε ἐπεξεργασθῆ τὸ αἴτημα καὶ τὸ εἶχε ἀπορρίψει, λόγῳ τῶν ὑπολοίπων πολιτικῶν προβλημάτων ποὺ εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ το 2014.

Ὡστόσο, αὐτὴν τὴν στιγμή, κυρίως σὲ ἐπίπεδο ΓΕΕΘΑ, γίνεται μία προσπάθεια συνδέσεως αὐτοῦ του αἰτήματος μὲ τὴν παραχώρηση, μεταξὺ ἄλλων, μὲ μακροχρόνια μίσθωση τῆς Σούδας ποὺ θὰ καλύψουν τὶς ἀνάγκες γιὰ ἐναέρια ἐπιτήρηση καὶ ἀναγνώριση.  Αὐτὸ τὸ μοντέλο προκρίνεται ἀπὸ τὸ ΓΕΕΘΑ καὶ τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ  γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ποὺ θὰ προκύψουν στὴν ἑπομένη δεκαετία.

Ἡ  Ἀθήνα ζητεῖ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τὴν προμήθεια δύο πλοίων, φρεγατῶν ἤ κορβετῶν, ποὺ νὰ ἠμποροῦν νὰ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολική Μεσόγειο. Τὰ ἀντιτορπιλικά Arleigh Burke πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἀποδεσμεύονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ ἐν μέρει οἰκονομικούς. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναφέρουν στοὺς Ἕλληνες συναδέλφους τους ὅτι οἱ ΗΠΑ δύνανται νὰ συντηρήσουν τὸν στόλο τῶν περίπου 60 ἀντιτορπιλικῶν αὐτῆς τῆς κλάσεως, ἐκτοπίσματος μέχρι καὶ 9.000 τόνων, μὲ πλήρη φόρτο, ὡστόσο ἡ Ἑλλάς, στὴν παροῦσα φάση, θὰ ἀντιμετώπιζε δυσκολίες γιὰ τὴν συντήρηση δύο τέτοιων πλοίων πού, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχουν πλήρωμα περίπου 320 ἄτομα, ἀριθμὸ σχεδόν διπλάσιο ἀπό τὶς φρεγάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτικοῦ Ναυτικοῦ.

Στὶς πρόσφατες ἐπαφές Ἀμερικανῶν καὶ Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν, οἱ πρῶτοι ἔδειξαν ἐντυπωσιασμένοι καὶ ἀπὸ τὶς δυνατότητες τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Σούδας ἀπὸ ὅπου μετεφέρθησαν ταχύτατα καὶ δίχως προβλήματα πυρομαχικὰ καὶ ἐξελιγμένα πυραυλικὰ συστήματα ποὺ εἶχαν ἀποσταλῆ ἀπὸ τὶς ΗΠΑ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν πολεμικῶν  πλοίων  τὰ ὁποῖα ἐλλιμενίζονται τακτικὰ στὸ ἀγκυροβολίο τοῦ Μαραθίου καὶ ἐπιχειροῦν στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.

Ἡ ναυτικὴ διάσταση, ποὺ ἐτέθη καὶ ἀπὸ τὸν κ. Καμμένο στὴν πρόσφατη ὁμιλία του στὴν ἐκδήλωση γιὰ τὰ 70 χρόνια τοῦ Γραφείου Ἀμυντικῆς Συνεργασίας, ἀλλὰ μὲ ἀκόμη μεγαλύτερη λεπτομέρεια ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς ΓΕΕΘΑ καὶ ΓΕΝ Εὐάγγελο Ἀποστολάκη καὶ Ν. Τσούνη τοὺς τελευταίους μῆνες, ἀναδεικνύεται διαρκῶς.

Ἐν κατακλεῖδι, ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ μεταφορὰ τοῦ Ἴντζιρλικ στὴν Σοῦδα, ἡ Κρήτη καθίσταται ἀμερικανικὸ ἀβύθιστο ἀεροπλανοφόρο, κιβωτὸς τοῦ Νῶε τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Δημήτρης Κιτσίκης (ἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν Κρήτη), 4 Ἰουλίου 2017


35 comments:

 1. ἈθηναῖοςJuly 4, 2017 at 9:47 AM

  Θὰ μας σώσουν τα μελανούρια Δημήτρη; Δὑο τρεις βάσεις για σένα εἶναι η κιβωτός τους Ελληνισμού;
  Το ὅτι χρησιμοποιούν την Κρήτη ὅπως και κάθε ἄλλη τριτοκοσμική χώρα ἐσύ το βλέπεις ὡς σωτηρία...
  Με το καλό τότε να γίνεται ἀνεξάρτητοι και μόνοι με τα 70% στο Πασόκ !

  ReplyDelete
 2. ἈθηναῖοςJuly 4, 2017 at 10:02 AM

  Συμπλήρωση
  Ὅπως οι Ἀμερικάνοι και ἄλλοι πᾶνε στήν Ἀφρική καὶ χτίζουν τα ἐργοστάσια τους κτλ κτλ και οι καημένοι οι νέγροι περιμένουν την οἰκονομική ἀνάπτυξη που δεν ἔρχεται ἀλλα΄ το μόνο που παίρνουν εἶναι δουλεία ἔτσι και με τα Μελανούργια που το χρώμα τους φέρνει κάπως στο Νέγρικο...θα περιμένετε την Κιβωτό του Ελληνισμού

  ReplyDelete
 3. Η Κρήτη δεν έκανε αγώνα με τον Αντρέα Παπανδρέου για έξοδο από ΝΑΤΟ και απο τις βάσεις του θανάτου ;

  ReplyDelete
 4. Εἴτε ἁναγνωρίσῃ κανεἰς τἠν ἱσχὺ εἴτε ὄχι δἐν ἁλλάζει τίποτα. Αὑτὸ ποὺ ἀλλάζει εἶναι τἀ μέτρα ποὐ παίρνονται ἔναντί της.

  ReplyDelete
 5. Υγ. Ὁ ἐθνικισμὀς εἶναι μετἀ τὀν Χάρο ὁ Χάρος τοῦ Ἕλληνα.

  ReplyDelete
 6. έτσι καθηγητά η Κρήτη η Ιερή νήσος του Μίνωα θα σώσει το κρατιδιο των αθηνών και θα γινει η κιβωτος μας!
  Εχω μελετησει για τις ιερες τελετες των Μινωιτών και έχω προτρεψει τους διάφορους κύκλους των εθνικών να συμπεριλαβουν και τις Μινωιτικές δοξασίες αλλά και στον οργανισμό Λαβρυς στον οποίο και ανήκω !

  Κάτι άλλο κυριε Καθηγητη επειδη θα πάω στην Κρητη το καλοκαίρι θα θέλατε να κανονίσουμε μια συνάντηση καθώς θα ηθελα πολύ να σας μιλήσω από κοντά

  ReplyDelete
 7. ΗΚρητη ειναι η κιβωτος και η Κυπρος η αρχη για την Ελληνοτουρκικη συνομοσπονδια μας!
  Οπως ειχατε πει καποτε. η Ελλάδα ειναι το αιδίο η Τουρκια το Πεος και η Κυπρος με την
  Κρητη οι Ορχεις
  Οι Ορχεις λοιπόν θα σώσουν τον Ελληνισμο !
  Ετσι να κανουμε και λίγο πνευμα

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ως Κυπριος δεν με ενθουσιαζει και πολυ η Κυπρος να κανει την αρχη για την Ελληνοτουρκικη συνομοσπονδια...ειδικα με την πολιτικη κατασταση που επικρατει σημερα στην Τουρκια.
   Πρεπει να περεμενουμε να ομασπονδοποιηθει η Τουρκια πρωτα νε τους Κουρδους και υστερα βλεπουμε.

   Delete
 8. Ολος ο κοσμος απανω στην Κρητη για να σωθουμεν αδελφια
  Ερχεται η οργη του θεου και η κιβωτος μας ειναι η Κρητη
  Χαιρε βασιλευς Μινωα

  ReplyDelete
 9. Ω Δια πολυτιμημενε , Δια αθάνατε αυτήν εδώ ημείς την απολυτρωτικήν ομολογία και προσευχήν σου απευθύνομε. Ω βασιλιά από το δικό σου κεφάλι ανεφανησαν όλα αυτά δηλαδή η γη η θεά μητέρα και των βουνών οι υψηλοί λόφοι και ο πόντος η θάλασσα και όσα ο ουρανός περιέχει. Ω Δια υιέ του Κρόνου που έχεις το σκήπτρον και εμφανίζεσαι εν μέσω βροντων και αστραπών ισχυροκαρδε που εγεννησες τα πάντα και είσαι η αρχή των πάντων και των παντων το τέλος. Συ που σιεις την γη και συντελείς εις την αύξησιν και καθαρίζεις και εξουσιάζεις τα πάντα και αστράφτεις και βροντας και ρίχνεις κεραυνούς και είσαι ο τροφοδότης άκουσε με ποικιλόμορφε και δώσε μας αρίστη υγεία και την θεά ειρήνη και πλούτο δόξαν ακηλίδωτον.Είσαι αυτογεννητος και ο πατέρας των μακαρίων θεών και των ανθρώπων ..Αλλά πρόσεξε με ευχαρίστησιν τας σπονδας μας και βοήθησε τον νου μας δια να γίνουν όλα σωστά και ζωήν που να παρέχει χαράν εις την ψυχήν συνάμα δώσε μας την βασίλισσα υγείαν και την θέα ειρήνη που είναι η πολυτίμητη τροφός των νέων και βίον που να κυριαρχείται πάντοτε από εύθυμες σκέψεις.
  ΕΡΡΩΣΘΕ

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν μπορεί ρε παιδιά ο διαχειριστής του μπλόγκ να δεί ότι τα τέσσερα προηγούμενα σχόλια δεν είναι του πραγματικού Βεροιέως αλλά του τρόλλ που αποδεικνύεται επτάψυχο;
   ΣΤΑΜΆΤΑ ΝΑ ΚΆΝΕΙς ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΊΑ ΡΕ ΖΏΟΝ .
   Τι νόημα έχει αυτό που κάνεις;θέλεις να σταματήσω να γράφω ;τι θα κερδίσεις ;

   Delete
 10. Κύριε Καθηγητά γειά σας..
  Θα περίμενα από εσάς να βλέπεται τις πράξεις και όχι μόνον τις κινήσεις.
  Αλήθεια, πιστεύεται ότι η μίσθωση της βάσης της Σούδας είναι τόσο σημαντικό γεγονός για να αφιερώσετε άρθρο σε αυτήν?
  Αλήθεια, πείτε μου, δεν βλέπεται το στρατήγημα?

  ReplyDelete
 11. Ἅς δεχτοῦμε πὼς ὁ κομμουνισμὀς εῑναι ἕνα μανιχαϊστικὀ ἁντισύστημα. Ὁ κομμουνιστἠς κάθε τὶ ποὺ βρίσκει στραβὀ στὀν κόσμο αὑτὀ τὀ θεωρεῖ ἁπόδειξη γιἀ τὀ ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἄλλος κόσμος ὄπου εἶναι... ὁρθό.

  Ὁ ἁξιωματικὀς τοῦ ΝΑΤΟ σἐ τἰ δἒν εἶναι κομμουνιστὴς μἐ βάση τὀν παραπάνω ὁρισμὀ καὶ σὲ τὶ δὲν εἶναι κομμουνιστἠς ὁ Κρητίκαρος ποὺ τὸν φιλοφενεῖ;

  ReplyDelete
 12. Μήπως ὁ Κρητικός, Δωριεύς πλέον ὄντας καἰ λάτρης τοῦ Διός τσῆ Κρήτση, μοιράζεται μετἀ τοῦ Γιάνκεος τὀν καλούμενο ματσίσμο, ἁνδροκρατία λεγομένη, καἰ βρίσκει τὀν δικό του κομμουνισμὸ στἠν δουλεία τῶν ἄλλων; Μήπως ὁ χριστιανισμὀς εἶναι ἡ συνειδητοποίηση ὅτι και ἔνας δοῦλος νὰ ὑπάρχει σἐ ὁλόκληρο τὀ σύμπαν, μιἀ δούλη νἀ ὑπάρχει, δἐν θἆναι ἁκόμα ἑλεύθερος καὶ δὲν θἀ μπορεῖ νἀ κάνει ἑλεύθερα παιδιά;

  Ἕτοιμοι εἶναι πάλι οἱ Κρητικοὶ νἀ παίξουν τὀν ῥόλο τῆς νυχτερίδας στὀν πόλεμο τῶν πουλιῶν καἰ των ποντικῶν.

  ReplyDelete
 13. ...στοὐς καθυστερημένους λούς, τὀ ἑπαμφοτερίζειν ἁποτελεῖ ἔνδειξη μαγκιᾶς. Περηφανεύεται ὁ παντρεμένος γιἀ τἰς ἁπιστίες του, καἰ περηφανεύεται γιὰτὸ ὅτι δικάζει στοὐς ἄλλους τἀ ἑγκλήματα ποὺ κάνει ὁ ἴδιος. Ἡ ὐπέρβαση τῆς ἡθικῆς τὀν κάνει νἀ πιστύει πὼς εἶναι θεός. Ὅταν μετανιώνει, ἀπευθύνεται στὀν πνευματικό του. Λοιπόν. Παγκόσμιος ἁφοπλισμός, τὀ πολιτικό μας σύνθημα, καἰ μέχρις ὄτου αὑτὸ νἀ γίνει, ἄρνηση συμμετοχῆς σἐ ὁ,τιδήποτε στρατιωτικό. Ἅμα οἰ Κρητικοί θέλουνε νὰ γίνουνε Κοσοβάροι, ἄς μείνουνε μὲ τὰ κατσίκια τους καἰ τὀν Στόλο.

  ReplyDelete
 14. Ζητώ συγγνώμην από την σεβαστή διαδικτυακή ομήγυρη για την εκτός θέματος επόμενη παρέμβασή μου, αλλά έχω την πεποίθηση ότι (ίσως) το θέμα ενδιαφέρει και άλλους αγαπητούς συνδαιτυμόνες;

  Αγαπητέ μου Λεωνίδα για το ερώτημα σου (της προηγουμένης αναρτήσεως) γιατί κρύβομαι πίσω από ψευδώνυμο, έχω να πω τα εξής:

  Έγραψα το πρώτο σχόλιο μου στην φιλόξενη και τόσο ανεκτική ιστοσελίδα του αγαπητού μας κ. Καθηγητού την 19 Απριλίου 2016 με το όνομά μου, την οποίαν και παραθέτω:

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2016/04/292.html?showComment=1461062673668#c5772372676379038704

  Συνέχισα να σχολιάζω με το όνομά μου μέχρι, που διάβασα το επόμενο σχόλιο του αγαπητού μας κ. Καθηγητού:

  http://endiameseperioche.blogspot.com/2016/04/292.html?showComment=1462111802783#c5648097255404530336

  Επείσθην από τους λόγους αυτούς, έχοντας και την πεποίθηση, ότι το μείζον είναι, τι λέει κανείς και όχι το ποιος λέει κάτι. Επιπλέον επειδή με ενδιαφέρει να κοινωνήσω τους προβληματισμούς μου και όχι να διαφημίσω τα ωραία μου τα μάτια και με την ευκαιρία της νέας ιστοσελίδος της Ενδιάμεσης περιοχής, άλλαξα το όνομά μου με το Ρωμηός (και όχι το Ρωμαίος, γιατί πρέπει σώνει και καλά να χρησιμοποιήσω το, κατά την κρίση σου, σωστό και δεν δικαιούμαι να χρησιμοποιήσω αυτό που θέλω;), γιατί το όνομα αυτό απηχεί την ουσία της γενικότερης τοποθέτησής μου ή μάλλον της στάσης ζωής μου. Ήτοι ως Ορθοδόξου Ρωμηού, RUM-ORTHODOX (διότι η Ρωμηοσύνη περιέχει μείζονα της Ρωμαιότητος, λόγου χάριν τον Ρίτσο) και όχι (όπως προκρίνει ο γενάρχης του Γραικοφραγκισμού Αδαμάντιος Κοραής) ως Γραικού (διότι αυτό το όνομα χρησιμοποιούν για μας τα "προηγμένα έθνη"), που κακώς κατ΄εμέ μεταφράζεται (μόνον) στα ελληνικά ως Έλλην και όχι ως Γραικός, συνιστώντας αυτό ακριβώς που (λέει ότι) θέλει να αποφύγει ο Γριακοφραγκισμός στο Σλαβομακεδονικό ζήτημα, ήτοι αποδέχεται και χρησιμοποιεί για το γενοκράτος του την διπλή ονομασία (ενώ την αρνείται για το γειτονικό κράτος), άλλο όνομα για τις διεθνείς σχέσεις (GREECE=ΓΡΑΙΚΙΑ) και άλλο για εσωτερική χρήση (ΕΛΛΑΣ ή μάλλον ΕΛΛΑΔΑ) και οι καμπόσοι, οι Ελληναράδες (του Κωλέττη), αποκαλούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους GREEKS (ΓΡΑΙΚΟΥΣ) και αποδέχονται αδιαμαρτηρήτως, να τους αποκαλούν οι Εγγλέζοι GREEKS και οι Φράγκοι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ (GREK= απατεώνας στα φράγκικα).

  Παραθέτω το πρώτο σχόλιο μου (της 6ης Μαίου 2016) ως Ρωμηός:

  http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2016/05/293.html?showComment=1462566675419#c5994851145976344978

  Σημειωτέον ότι την αυτήν περίοδον εσύ σχολίαζες (και καλώς έκανες, εφόσον έτσι έκρινες) με το όνομα dr.Pap. Δεν υπάρχει λόγος νομίζω να παραπέμψω σχετικά.

  Στη συνέχεια μετέβαλες γνώμη, όπως έχεις κάθε δικαίωμα και απεφάσισες, διότι εσύ έκρινες κατ΄αυτόν τον τρόπον (και δεν μου πέφτει εμένα, ούτε κανενός άλλου βεβαίως, λόγος) και άρχισες να σχολιάζεις με το ονοματεπώνυμό σου.

  Και την 30η Μαΐου 2017 διετύπωσες το ερώτημα "για ποιόν λόγο οι αγαπητοί σχολιαστές δεν χρησιμοποιούν το κανονικό τους όνομα;" συνοδευόμενο με την κρίση σου ότι "Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι έχει δίκιο δεν έχει λόγο να κρύβεται." Σχόλιο το οποίο παραθέτω αυτούσιο:

  http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2017/05/357.html?showComment=1496163217706#c3456315330808392627

  Με την γνώμη σου αυτή συνεφώνησε και ο αγαπητός κ Καθηγητής καθώς είχε άλλωστε κάθε δικαίωμα. Παραθέτω αυτούσιο το σχόλιο του φιλόξενού μας ιστοδεσπότη (κατά το οικοδεσπότη):

  http://endiameseperiochenea.blogspot.com/2017/05/357.html?showComment=1496170505185#c3509586750293564507

  Μπορεί ο κ Καθηγητής να συνεφώνησε πλήρως με την άποψή σου αυτή, αυτό όμως δεν συνεπάγεται αυτομάτως, ότι πρέπει να συμφωνήσω και εγώ και όλοι οι άλλοι συνδαιτυμόνες της σεβαστής διαδικτυακής μας ομηγύρεως. Εγώ λοιπόν δεν αλλάζω το Ρωμηός, όχι γιατί κρύβομαι (όπως είναι ηλίου φαεινότερον), αλλά γιατί η προηγούμενη θέσις του κ Καθηγητού βρίσκεται πιο κοντά στις πεποιθήσεις μου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. http://endiameseperiochenea.blogspot.gr/2017/05/357.html?showComment=1496231169215#c7217607518620968829

   τήν ἐπιθυμία τοῦ κ. Παπανικολάου νά γράφουμε μέ τά πραγματικά μας ὀνόματα τήν εἶχα σχολιάσει ἀνωτέρω, θέτοντας του παράλληλα κάποια ἐρωτήματα, τά ὁποῖα προφανῶς ἀγνόησε. Δικαίωμά του Δικαιοῦμαι ὅως καί ἐγώ νά ὑποθέσω ὅτι ἡ ἐπαναδιατύπωση τῆς ἐπιθυμίας του, ἐκτός ἀπό ὕποπτη καί ἐνοχλητική ὡς ἐνισχυτική ἀπόψεων ἀφορουσῶν τό ἑκάστοτε θέμα, στερεῖται καί σοβαρότητος...

   Delete
  2. Διόρθωσις: αδιαμαρτυρήτως

   Delete
  3. Αγαπητέ μου Ζαρατούστρα, τα πλείστα από τα επιχειρήματα , που διετύπωσες στο σχόλιό σου, με βρίσκουν σύμφωνο. Απλώς διευκρίνισα (εδώ) την προσωπική μου θέση έτι περαιτέρω, διότι ερωτήθην περί αυτού. Θα ήθελα όμως να σου υποβάλλω (προς εξέτασιν) τα επόμενα.
   Η χρήση επωνύμου στα καθ΄ημάς είναι και αυτή μια εκ των εισαχθέντων καινοτομιών, που στόχο έχουν την βελτίωσιν της φύτρας μας (ακριβώς όπως των αγελάδων, που για τον λόγον αυτόν εκλήθησαν και βελτιωμένες) και τον εκπολιτισμό μας. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στην Ανατολία (στη χώρα που λέγεται σήμερα, αλλά ποτέ δεν υπήρξε, ούτε είναι, Τουρκία) μαζί με τον υποχρεωτικό τουρκισμό, επεβλήθη, με κεμαλικό διάταγμα και η υποχρεωτική χρήση επωνύμου (και άλλα πολλά βεβαίως). Και μαζί με τους υπολοίπους απέκτησαν και πολλοί εναπομείναντες Ρωμηοί, για πρώτη φορά τότε, επώνυμο (όπως μας λέει και η .... τροφαντή Ρωμηά της Πόλης κυρία Εκμεκτζίογλου, διηγούμενη την ιστορία της φαμελιάς της). Είναι συνεπώς κατανοητή η βαθύτερη αιτία, για την οποίαν, εμείς οι άνθρωποι της Ανατολικής Μεσογείου, αισθανόμαστε μιαν φυσική αποστροφή προς τα ονοματεπώνυμα και τις ταυτότητες και το ρέστο χαρτοβασίλειο των δυτικιστών, ακριβώς γιατί νοιώθουμε, ότι μας στενεύουν (χωρίς πολλές φορές να γνωρίζουμε το λόγο, που είναι, ότι μας το επέβαλλαν με το έτσι θέλω), όπως περίπου μας ενοχλούν τα στενά παπούτσια. Στα καθ΄ημάς πολύ πιο συχνή είναι η χρήση των παρατσουκλίων , του παρωνυμίων, των παρεγκωμίων (που λέει ο Παπαδιαμάντης). Πολλοί δε έχουν γίνει γνωστοί με τα παρωνύμιά τους, παρά με τα επώνυμά τους (Μπαγιαντέρας ας πούμε, είναι το παρατσούκλι, που επεσκίασε το ονοματεπώνυμο Δημήτρης Γκόγκος, για να μην φέρνουμε μόνο λόγια παραδείγματα). Και πολλοί έχουν υιοθετήσει ως επώνυμο το παρατσούκλι τους. Στις μικρές κοινωνίες ακόμα και σήμερα με τα παρατσούκλια μπορεί κανείς να βρει τους ανθρώπους, γιατί τις περισσότερες φορές το ίδιο επώνυμο μπορεί να το φέρει το μισό ή ολόκληρο το χωριό. Εκεί δε, που υπάρχουν δημοφιλείς άγιοι, οι περισσότεροι φέρουν και το ίδιο όνομα. Αλλά ακόμα και τα σχολιαρόπαιδα σπάνια αποκαλούνται μεταξύ τους με τα επώνυμά τους, αλλά συνηθίζουν να καλούνται (ιδιαίτερα στις μεταξύ τους συζητήσεις) με τα σκωπτικά παρατσούκλια, που κολλάει ο ένας στον άλλον. Γιαυτό και βλέπουμε (εμείς οι Ανατολικοί), την διαδικτυακή χρήση του παρωνυμίου (και δεν θα έλεγα ψευδωνύμου), ως κάτι το φυσικό, όταν μάλιστα στο διαδίκτυο έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε (όσοι βέβαια θέλουμε) εμείς το παρωνύμιό μας και όχι να μας το κολλάνε οι γύρω μας και να αντιπροσωπεύει το πως εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας και όχι το πως μας βλέπουν οι γύρω μας (συνήθως σκωπτικά).

   Delete
 15. Δεν γνωρίζω εάν χάθηκε το σχόλιό μου λόγω ανανεώσεως του browser, οπότε γράφω περιληπτικά.
  Ο Κ.Καθηγητής έχε μεγάλο δίκιο ως προς την αναβάθμιση της Κρήτης, λόγω της καταδιωκτικής παράνοιας που διακατέχει τον Ερντογάν.
  Αυτό που λείπει από τον Ε.Σ. δεν είναι τόσο ο εξοπλισμός, όσο η πείρα. Στην τελευταία λέξη εννοώ μ ό ν ο συμμετοχή σε πραγματικό πόλεμο. Επειδή λοιπόν δεν έχουν πείρα σε πραγματικές συνθήκες, μπλοφάρουν και συνήθως κάνουν πίσω.
  Θα μπορούσαν να έχουν με ένα πολύ απλό μέτρο. Για να αποφοιτήσεις από Ευελπίδων Ή ΣΜΥ κτλ το τελευταίο έτος θα πρέπει να είναι σε πολεμικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι είναι στον Αμερικανικό στρατό.
  Επιπλέον, ο Ε.Σ. πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό του, το μόνιμο που το πληρώνουμε. Το να νομίζουμε ότι ο ανεκπαίδευτος πολίτης θα παίξει θετικό ρόλο σε μία πολεμική σύγκρουση, είναι μία τεράστια ουτοπία στην εποχή όπου η τεχνολογία παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, ώστε δεν χρειάζεται να το αναλύσω.
  Συνεπώς, όπως ακριβώς ο Κ.Καποδίστριας που θαυμάζει Ο Κ.Καθηγητής-αν κάνω λάθος διορθώστε με- έφερε Ευρωπαίους να εκπαιδεύσουν τον τότε Ε.Σ., έτσι και σήμερα επιβάλεται να απομακρυνθούμε από την καταστροφική πορεία των εγχωρίων, και να προσλάβουμε ξένους να αναβαθμίσουν την εκπαίδευση και από θέατρο, να μετατραπεί σε πραγματικό στρατό.
  Ο πιο ένδοξος και λαμπρός στρατός μικρής χώρας, είναι φυσικά το Ισραήλ.

  ReplyDelete
 16. Ἅν δἐν ἁπατῶμαι ὁ Ἱμπραὴμ εἶχε κι αὑτὸς ἐκπαιδευτές ξένους ὅπως κι ἡ ἑπαναστατικἠ κυβέρνησις, οἱ περισσότεροι ἀπομεινάρια τῶν Ναπολεοντείων πολέμων. Μἐ αὑτοὐς πρῶτα ξεμπάρκαρε στἠν Κρήτη καἰ πετσόκοψε ὅσους εἶχαν ἑξεγερθῆι, πάλι ἄν δἐν ἁπατῶμαι. Μἐ τἀ πολλὰ ἑπειδὴ ἡ Κρήτη εἶναι νησὶ αὑτὸ δὲν σημαίνει πὼς εἶναι ἄπαρτο, κάτι ποὺ το κατάλαβαν πρῶτοι καἰ καλύτεροι οἱ Μινωίτες ποὺ τοῦς πετσόκοψαν παρομοίως οἱ Μυκηναῖοι. Τὀ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ γλῶσσα τῶν Μινωιτῶν ξεχάστηκε τελείως κι οἱ ἀρχαιολόγοι χαραμίζουν τἀ νιάτα τους προκειμένου νὰ ἁποκρυπτογραφήσουν τἠν γραμμικὴ Α.

  ReplyDelete
 17. ...ἐὰν δὲν πλανῶμαι πλάνην οἱκτράν ἡ Κρήτη καἰ ἄλλες περιοχὲς, οἰ νέες χῶρες νομίζω λέγονται, δἐν ὑπάγονται ἑκκλησιαστικῶς στἠν Αὐτοκέφαλη Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἁλλὰ ἀπευθείας στἠν Κωνσταντινούπολη. Πρόσφατα δἐ ἔγινε μιἀ σύνοδος ἑκεῖ κάτου ποὺ πάλι ἄν δὲν ἁπατῶμαι ὁ Σεβασμιῶτατος Πασῶν τῶν Ῥωσσιῶν δἐν παρέστηλόγωι κοωλύματος καἰ ἔστειλε στἠν θεση του κάποιο σύμβολον. Ἁναρωτιέμαι ἄν τὀ διοικητικὸ θέμα καἰ ἡ Σύνοδος εἶναι παντελῶς ἄσχετα μἐ τἠν ἱδέα τῆς μετατροπῆς τῆς λεβενογέννας Μεγαλοννήσου σἐ πεδίο βολῆς τῶν βατραχανθρώπων ἀπὀ τἠν Ἁριζόνα.

  ReplyDelete
 18. Σημείωση δευτέρα. Ὁ ἑλληνικὸς στρατὀς ξηρᾶς, ἁέρος καἰ θαλάσσης ἑλέγχεται φυσικἀ ἁπὀ τἰς Δυνάμεις ποὐ προστατεύουν τὀ ἑλληνικὸ κράτος. Δἐν εἶναι παντελῶς ἡλίθιες αὑτἐς οἱ Δυναμεις ὥστε νἀ ἁφήνουν τὀν κάθε συνταγματάρχη ἤ τὀν κάθε βασιλέα νἀ κάνει ὅ,τι τοῦ καπνίσῃ μἐ τὀν στρατό του, διότι μπορεῖ νἀ γίνηι κακὸ παράδειγμα. Ὁ δἐ ἑλληνικὀς ἑμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε μἐ βάση τἠν σύνθεση τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ. Ἡ σύνθεσις τοῦ στρατοῦ προηγεῖται τῆς συνθέσεως τοῦ κοινοβουλίου διότι ὀ Μὰξ Βέμπερ λέει ὅτι το κράτος εἶναι τὀ μονοπώλιο τῆς φυσικῆς βίας. Συνεπῶς πρῶτα ἐλέγχεις τὀ στράτευμα κι ἔπειτα κάνεις ἑλεύθερες δημοκρατικἐς ἑκλογές.

  Τὀν ἑλληνικὀ στατὀ τὀνπληρώνουμε σχεδὀν τίποτα, χάρη στἰς Μεγάλες Δυνάμεις. Πηγαῖντε στὀν 19ο αἱῶνα νἀ δῆτε τί πάει νἀ πῆι στρατός. Σήμερα εἶναι προσκοπάκια. Τότε γιἀ νἀ τραφοῦν τἀ στρατεύματα ῥημάζανε τἰς ἑπαρχίες. Χάρη στοὐς Γάλλους που πρῶτοι δείξανε τὀ παράδειγμα, ὁ στρατὸς πλέον φέρνει Ἁναπτυξι καἰ Πολιτισμὀ στἀ ἐδάφη ποὺ περιβάλλοντοὐς στρατῶνες.Κάνει ὁδοποιία, ὀχυρωματικἀ ἔργα, ἀνθίζουν τἀ πορνεῖα καἰ βρίσκουν οἱ κοπέλες δουλειά, παντρεύονται κιόλας ἄν βροῦν τὀ καλὀ παιδί.

  ReplyDelete
 19. Σημείωση τρίτη καἰ τελική. Ἁναρωτιέμαι λοιπον ἄν πατῶντας πάνω σἐ αὐτὸν τὀν παραδοσιακὀ ῥόλο τοῦ ξένου στρατεύμτος νἀ βοηθᾷ στἠν εὑημερία τῶν γύρω περιοχῶν ἡ ἑλληνικἠ κυβέρνηση ἁπλῶς ἑκδηλώνει τὀ ἀληθινὀἤ μπλοφαδόρικο ἐνδιαφέρον της νἀ χρηματισθῇ ὅπως καὶ οἱ προκάτοχοί της ἁπὀ τὀ στρατιωτικὀ σύμπλεγματῶν ΗΠΑ,καἰ ὅτι τὀ νόημα τής ἀναρτήσεως εἶναι κάπως πεζό.

  ReplyDelete
 20. ΥΓ. Τὀ 1821 (Ποὺ δὲν πέτυχε τελείως στἠν Κρήτη) ἔγινε γιἀ δύο λόγους. Γιἀ νἀ μἠν ἔχουμεκανέναν πάνωαπὀ τὀ κεφάλι μας καἰ γιἀ νἀ τἀ κονομήσουμε. Ἑ δἐν συνδυάζονται αὑτὰ τὰ δύο. ΟἹ κυβερνῆτες μας ξεκινᾶνἁπὀ τἠν Κρήτη διότι τἀ νησιὰ (καἰ ἡ Κρήτη εἶναι νησί, τί νἀ κανουμε) εἶναι εὑεπίφορα στἠν ἁπάτη τῆς ψευδαίσθησης τῆςἑλευθερίας ποὐ φέρνει ὁ χρηματισμός, διότι στἀ νησιὰ ἡ γειτνίαση ἁγροτοκτηνοτρόφων καἰ ἐμπόρων κάνει τοὐς δεύτερους νἀ νιώθουν ἁριστοκράτες, βλ.τὀ παράδειγμα τῆς Σύρου μεταξὐ πανωσυριανῶν καἰ Ἑρμουπολιτῶν.

  Ὅταν πάει ὅμως τὀ νησἰ (π.χ.ἡ Ὕδρα ἐπὶ Κουντουριωταίων, ἡ Σύρος κατἀ τοῦ Καποδίστρια) νἀ παίξει ῥόλο στὀ συνολικὸἔθνος τἀ κάνει μαντάρα διότι ὁ ἔμπορας νοιάζεται γιἀ τἠν πορτοφόλα του. ὁ Καποδίστριας ποὺ ἀναφέρεται παραπάνω ἔλπιζε στοὐς γεωργούς.

  ReplyDelete
 21. ΥΓ τόσο. Εὑτυχῶς ποὺ στὴν κυβέρνηση βρίσκεται ὁ ὑπουργὸς Ἁμύνης Πᾶνος Καμμένος. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καἰ ἡ κυβέρνησή του καὶ μεγάλο μέρος τῶν ψηφοφόρων του εἶναι φανατικοὶ ὑπηρέτες τοῦ καπιταλισμοῦ. Ὁ Καμμένος εἶναι πιὸ νουνεχῆς.

  ReplyDelete
 22. Ρέ παιδιά,ρε παιδιά δεν έχετε καταλάβει τόσα χρόνια ότι η Ελλάς είναι ένα ακόμη στε'ι'τ των γιουνά΄ι΄τεντ στέ'ι'τς ;
  Ας κάνουμε αίτηση στο κονγκρέσο να γίνουμε και τυπικά πολιτεία των ΗΠΑ ,αντί να είμαστε προτεκτοράτο.
  Είναι πιο τίμιο .
  Τι λέτε θα μας εδέχοντο ή όχι ;

  ReplyDelete
 23. Γεια σας.Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, μιας και βλέπω ότι οι περισσότεροι σχολιαστές του ιστολογίου γράφουν με πολυτονικό και γενικά γίνονται συζητήσεις σχετικά με την ελληνική γλώσσα.Έχω δει κάποιους να γράφουν το "είναι" είτε "είνε" ή και "ήναι".Από που προκύπτει αυτή η εναλλακτική ορθογραφία;

  ReplyDelete
 24. Ἀπὸ τὸ μόνιμό μας πρόβλημα. Μὲ τὴν διάδοση τῆς κοινῆς διὰ τῶν κατακτήσεων τοῦ Μ. Άλεξάνδρου, ἡ προφορὰ τῆς γραφῆς καὶ ἡ γλῶσσα μετεβλήθησαν. Ὄταν μὲ τὴν ἴδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους (καὶ κατὰ τὴν προετοιμασία της) 2000 ΧΡΌΝΙΑ + ἀργότερα ζητοῦσαν οἱ λόγιοι κοινῶς καλαμαράδες νὰ φτιάξουν μιὰν ἐπίσημη γλῶσσα κατὰ τὰ πρότυπα τῆς ἀκαδημαϊκῆς γαλλικῆς, εἶχαν δύο ἐπιλογές. 1) Νὰ ἐπανέλθουν στὴν πιὸ επίσημη γλῶσσα τῆς ἀρχαιότητας, τὴν ἀττικὴ διάλεκτο, 2) νὰ ὁρίσουν ἕνα καινοῦργιο μεῖγμα γλωσσικῆς πολιτικῆς, ποὺ νὰ διευκολύνῃ τὴν ἐπέκταση τοῦ λεξιλογίου σὲ νέες λέξεις.

  Σύντομα κατάλαβαν ὅτι δὲν μποροῦσαν νὰ βάλουν τὸν κόσμο νὰ λέει καὶ νὰ γράφει οὐρανὸς κυανός ἐστι ἀντὶ ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλάζιος. Στὴν ἀρχαία ὁ τῦπος εἶναι εἶναι ἁπαρέμφατο, ἄκλιτος ῥηματικὸς τὺπος σὲ θέση ὀνόματος. Τὶ γίνεται. Οἱ ξένοι ποὺ μαθαῖναν ἑλληνικὰ λέγανε σπαστὰ Οὐρανὸς εἶναι κυανὸς ὅπως ἕνας ξένος στὴν Ἀγγλία λέει σπαστὰ SKY BE BLUE. Oἱ καλαμαρᾶδες δὲν μποροῦσαν νὰ σκεφτοῦν ἤ θέλησαν νὰ κρύψουν ὅτι ἡ καθομιλουμένη περιέχει ἵχνη τῶν ξένων βαρβάρων ὁπότε κάναν μιὰ παρετυμολόγηση τῆς ἐνεργητικῆς φωνῆς τοῦ ῥήματος εἰμὶ στὴν νεοελληνικἠ καὶ ἀπέδιδαν τὸ δημοτικὸ λεγόμενο ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλάζιος μὲ εἶνε γαλάζιος, εφευρίσκοντας μιὰν ἐνεργητικὴ φωνὴ δημοτικὴ ἐκεῖ ποὺ ὑπἦρχε ἀπαρέμφατο τοῦ βαρβαροφώνου. Τὸ σωστὸ εἶναι εἶναι.

  ReplyDelete
 25. ...Διὰ τοῦ πολυτονικοῦ, δύναται ὁ καθεὶς νὰ γίνῃ ἀρχαῖος Ἕλλην, ἐξ ἄλλου γι αὐτὸ καὶ ἐφευρέθηκε. Ὅταν εἶστε ἀρχαῖος, συμβατικῶς διαβάζετε τὸ κάθε γράμμα χωριστὰ περιλαμβανομένης τῆς δασείας. Καὶ τὰ διπλὰ φωνήεντα (η,ω) καὶ σύμφωνα (λλ, νν κ.λπ.) ἁναλυτικά. Ὅπου βρίσκετε περισπωμένη, τὰ διαβάζετε σὲ ἕναν χρόνο. Ἕτσι ὁ Ἕλλην εἶναι χέλ-λεεν, ὁ Κρῆς εἶναι Κρέες, ὁ Χανιώτης Χανιώτεες, ὀ Ἡρακλειώτης Χεερακλεϊόοτεες. Ἕχοντας ὠξυμμένη ὀπτικὴ ἀντίληψη οἱ προγενέστεροι προσέχουν καὶ σημασιοδοτοῦν τὴν κάθε λεπτομέρεια τῆς γραφῆς καὶ δὲν παρέρχονται γράμματα καὶ πνεύματα. Ὁ Κωνσταντινουπολίτης εἶναι Κοονσταντινοουπολίτεες.

  ReplyDelete
 26. Τέλος, έφιστῶ τὴν προσοχὴ στὸ ὅτι ὁ καπιταλισμὀς μεταχειρίζεται κόλπα τῆς μοναρχίας. Τί κάνει ἡ μοναρχία. Δημιουργεῖ μιὰ ψευδαίσθηση ῥοῆς, ἁπροσκόπτου λειτουργίας τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ἁρμονίας. Αὐτὸ τὸ κάνει λειαίνοντας τὶς κατασκευαστικὲς λειτουργίες ποὐ εἶναι καἰ οἱ αἱτίες τῆς κοινωνικῆς τριβῆς. Προσοχὴ λοιπὸν φίλοι μας Κρητικοί, μἠν ἁπατᾶσθε ἁπὀ τἰς ὑποσχέσεις ποὺ σᾶς δίνει ὁ καπιταλισμός. Ὑποπτεύομαι δὲ πὠς ὁ καπιταλισμὀς ἀναπτύσσεται μετἀ τὀ πλαίσιο ποὺ τοῦ προσφέρει ὁ Παπισμός, μἐ τἠν ἡμερολογιακὴ ἁλλαγὴ τοῦ Γρηγορίου νἀ σημασιοδοτεῖ ἕναν συντονισμὀ τοῦ ποιμνίου μἐ τὶς τεχνικἐς τῶν θαλασσοπόρων.

  Ὅταν τὀ ἡμερολόγιο παρακολουθεῖ τἠν τεχνική, ἡ κατασκευὴ μπαίνει σὰν θεολογικὴ ἀρχή. Αὐτὸ ἁπὀ τἠν ἀρχαιότητα οἱ Ἐλεάτες κροῦαν τὀν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅτι εἶναι λάθος. Ὁ Μάρξ ποὺ ὅλοι τὀν βρίζουν φαίνεται τὄπιασε - οἱ παραγωγικὲς σχέσεις δημιουργοῦν τὴν ἀνισότητα ἤ καὶ ταυτίζονται μαζί της. Συνεπῶς ἡ παραγωγὴ εἶναι τὸ πρόβλημα. Ἡ ἑναρμόνιση τῆς παραγωγῆς μἐ ἕνα δυτικό κέντρο εἶναι ἀπατηλὸ σύνθημα. Ἡ παραγωγὴ εἶναι δυσαρμονία ἁφεαυτῆς.

  ReplyDelete
 27. Το επόμενο σχόλιό μου αναφέρεται στα περιθώρια που (βλέπω να) υπάρχουν εντός των πλαισίων της αμερικανικής επικυριαρχίας.
  "Ελλάδα ( Γραικία εννοεί), Βουλγαρία και Σερβία δεν είναι μόνο τρεις φορές, αλλά δεκαπλάσια πιο ισχυρές όταν είναι μαζί" εδήλωσε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στη Θεσσαλονίκη. (Δεδομένο: και οι τρεις χώρες έχουν αμερικανόφιλες (θέλετε αμερικανόδουλες; αμερικανόδουλες)κυβερνήσεις και μόνον η Σερβία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ).
  Φανταστείτε να προστεθούν η Αλβανία, η Βοσνία, η Πουγουδουμού (αυτό και αν είναι όνομα) και η Ρουμανία (και αυτές οι χώρες έχουν αμερικανόφιλες (ή έστω αμερικανόδουλες) κυβερνήσεις και η Αλβανία και η Ρουμανία είναι και πλήρη μέλη του ΝΑΤΟ, η Πουγουδουμού παραμένει εκτός, λόγω του βέτο, που ήσκησε ο Κωστάκης στο ... Βουκουρέστι).
  Υπό το πρίσμα αυτό μπορεί να γίνει ευρύτατα κατανοητό, ποιόν ή ποιούς συμφέρουν τα "βαλκανικά" προβλήματα. Ήτοι τα προβλήματα μεταξύ Αλβανών και Σέρβων, Σέρβων και Βοσνίων, Ελληναράδων (Αρβανιτών) και Αλβανών, Μακεδονομάχων και Σκοπιανών, Βουλγάρων και Πουγουδουμουνιτών, τα πουγουδουμουνικά (όχι βέβαια μακεδονικά), τα τσάμικα, τα κοσσοβικά, τα τετοβικά, τα βορειοηπειρωτικά, οι σφαγές των Βουλγάρων στην κατοχή, που θυμήθηκε τώρα (αυθορμήτως;) ο πολύς Μπογδάνος , η πρόσφατος Κυριλλική και Μεθοδιακή έρρις (ρώσικο πιάτο αυτό) κτλ.
  Μας απαγορεύει κανείς να συνεννοηθούμε μεταξύ μας; Και γιατί να μας φταίνε οι άλλοι (ακόμα και οι Αμερικανοί) όταν εκμεταλλεύονται προς το συμφέρον τους την δική μας .... μαλακία (εν τη εννοία της ασθενείας, εν προκειμένω τύφλωση). Και για να θυμηθούμε και τον Σοφοκλή τυφλοί "τά τ᾽ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ᾽ ὄμματα".
  Όλα μαζί αυτά τα γενοκράτη (οικόπεδα) συνιστούν αυτό, που η ιστορία και η συλλογική μνήμη, γνωρίζει ως Ρούμελη (χώρα των Ρωμηών, των Rum-Orthodox) που (κάποτε) απεκαλείτο Υπαρχία (και αργότερα θέμα) Ιλλυρικού και (άλλοτε) αποτελούσε το μπεηλερμπιλίκι της Ρούμελης.
  Σταματώ εδώ και δεν περνάω (προς το παρόν) στην απέναντι ακτή του Βοσπόρου. Αν και κανένας οργανισμός δεν μπορεί να μακροημερεύσει αναπνέοντας με έναν μόνο πνεύμονα. Τώρα πως μπορεί να ζήσει χωρίς αναπνευστήρα (μνημόνια) ένας οργανισμός, όταν του έχουν αφαιρεθεί τα έξι έβδομα του ενός πνεύμονος, αυτό είναι θέμα, που πρέπει να μας το εξηγήσουν οι "νεωτερικοί" (του νέου συρμού ή του ρέμπελου στάτου, που έλεγαν κάποτε οι χωρικοί) και δη οι "ανάδελφοι" υπεργενικόφρονες Γραικόφραγκοι ή οι εραστές του παλαιού Ισραήλ (δεδομένου ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε ο νέος Ισραήλ).

  ReplyDelete
 28. Στὀ μεταξὐ οἱ μισοἰ Ἕλληνες ἔχουν γίνει δεξιοὶ διαβάζονατς Καθημερινή, σἐ φάση εχουμε τὀ δικαίωμα νἀ ἁπαιτήσουμε οἱ δημόσιοι ὑπάλληλλοι νὰ μᾶς ἑξυπηρετοῦν. Οἱ ἄλλοι μισοἰ χρηματοδοτοῦνται ἁπὀ τὀν Τζὸρτζ Σόρος, τοὐς ἑφοπλιστὲς καὶ τοὺς Ἑβραίους. Ἡ Κρήτη καλεῖται νἀ ἑνσαρκώσῃ τὀ ὄνειρο τῆς Καθημερινῆς καὶ ἡ ὑπόλοιπη ἑλλάδα θὰ μοιραστῇ ἀνάμεσα στἰς προαναφερθεισας Μεγάλες Δυνάμεις πρὸς ὄφελος τῆς ἘΘνικῆς μας Ἀφυπνίσεως τοῦ 1821 γύρω ἁπὀ τἠν Ἑταιρικὴ Ἠθική.

  ReplyDelete
 29. ..ἵσως οἱ ὑποτιθέμενοι δεξιοὶ καὶ οἱ ὑποτιθέμενοι ἀριστεροί, διεκδικῶντας καἰ παρακάμπτοντας (ὑποτίθεται) τἠν ἁξουσία ἁντιστοίχως, δημιουργοῦν τἠν ψευδαίσθησή της - εἶναι σἀν τοὐς Τρῶες καὶ τοὺς Ἁχαιοὺς ποὺ σκοτώνονται γιὰ τὸ φάντασμα τῆς Ἑλένης. Ἵσως ἐπίσης δὲν εἶναι ἁπολύτως καλὰ νέα γιἀ τοὺς Κρητικοὺς τὀ παζάρι γιἀ τἀ ἀεροπλανοφόρα καὶ τὶς φρεγάτες. Διότι το νησί αὑτὀ δἐν χαρακτηρίζεται τόσο ἁπὸ τὸ πλώιμό του ὅσο ἁπὸ τὴν ἐνδοχώρα του. Βέβαια εξάγει, ἀλλὰ τὸ θέμα εἶναι νἀ ἑνωθῆι τέλος πάντων τὀ νησὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἑφόσον τόσο ἔχει συμβάλῃ στἠν ἀνάπτυξη τῶν Ἑλλήνων. Δηλαδὴ τὸ ἔργο τῆς ἁνακατάληψης τῆς Κρήτης ποὺ ξεκίνησε μἐ τὀν Φωκᾶ δὲν ἔχει ὁλοκληρωθῇ. Δἐν εἶναι τόσο λογικὸ ὅσο ακούγεται νἀ εἶναι ἡ Κρήτη μὲ τὸ ἕνα μόνο πόδι μόνο μέσα στἠν Ἑλλάδα. Μοιάζει μἐ τἠν λεβαντίνικη ἁστικὴ τάξη ποὺ εἶναι Ἑλληνὶς ὄταν δἐν φορολογεῖται καὶ Ῥωμιὰ ὄταν ταξιδεύει.

  ReplyDelete
 30. Φίλε μου Ρωμηέ. Ως drpap έχω αναφερθεί με το όνομά μου και φυσικά μου έχει απευθυνθεί έτσι ο Κ.Καθηγητής. Επιπλέον, στα άρθρα που γράφω αρκετό καιρό υπάρχει ανέκαθεν το κανονικό μου όνομα. Οπότε η παρουσίασή σου ότι τάχα εγώ κρυβόμουν, δεν έχει βάσεις. Ούτως ή άλλως εκείνος ο λογαριασμός είναι που χρησιμοποιούσα ως το όνομα του email μου.
  Επιπλέον, είναι γνωστό με βάση την ψυχολογία ότι η ανωνυμία εκφράζει έναν παράλληλο εαυτό που βασίζεται σε απωθημένες ορμές και φυσικά απογοήτευσεις από το κανονικό περιβάλλον. Αυτό φαίνεται από τις άπειρες προσωπικές προσβολές που έχουμε δεχτεί σε αυτή την σελίδα από ανώνυμους κρυμμένους πίσω από παρατσούκλια. Επιπλέον, πιστεύω-ας με διορθώσετε- ότι ο Κ.Καθηγητής συμφώνησε μαζί μου λόγω της σημαντικής παρακμής που υπάρχουν στα σχόλια των άρθρων του. Καταλαβαίνω ότι λόγω της πίστεώς σου, στερήσε αντικειμενικότητας.

  Αγαγητέ Ζαρατούστρα δεν είχα δει το σχόλιό σου οπότε θα σου απαντήσω

  Α-Φυσικά, διότι αυτός που έχει δίκαιο δεν κρύβεται.

  Β-Εάν αφορά θέμα περί δικαίου, τότε είναι κενού περιεχομένου.

  Γ-Εάν το κάνετε αυτό, τότε απευθυνόμαστε σε ένα πραγματικό-ή έστω παρουσιαζόμενο ως τέτοιο-πρόσωπο.

  Δ-Η φωτογραφία εκφράζει ιδέα όπως και όσα γράφουμε.

  Ε-Συγχέεται τον δημόσιο χώρο με τον διαδικτυακό σχολιασμό, το σόφισμα είναι φανερό.

  Ζ-Φοβάστε μην σας “καρφώσουν” για τις διαδικτυακές σας απόψεις και αποκαλείται χαφιέ όποιον προτιμάει τα ονοματεπώνυμα;

  ReplyDelete