Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Aug 3, 2017

367 - Ἀριστεία καὶ ἰσοτισμός

Ἑλλὰς-Τουρκία-'Ισραήλ: ἴδιο DNA (J2)

367 - Ἀριστεία καὶ ἰσοτισμός

Ὁ φυλετισμός (καὶ στὴν δυτική του ἐκδοχὴ τοῦ ῥατσισμοῦ) κατεπολεμήθη ἐντόνως μετὰ τὸ 1945 λόγῳ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Γ’ Ῥάϊχ ποὺ κατεδικάσθησαν τελεσίδικα καὶ λόγῳ τῶν δύο ἀκραίων πράξεων τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ, δηλαδὴ τῆς προσπαθείας γενοκτονίας τῶν ἑβραίων καὶ τῆς προσπαθείας ὑποδουλώσεως τῶν Σλαύων μέσῳ τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου κατὰ τῆς ΕΣΣΔ. Ἀντισημιτισμὸς καὶ ἀντισλαυϊσμὸς προσετέθησαν στὸν ἐθνικοσοσιαλιστικὸ φυλετισμὸ καὶ τὸ 1945 ἡ χιτλερικὴ ἰδεολογία  κατέρρευσε ὁλοσχερῶς.

Καὶ ὅμως ὁ φυλετισμὸς ποὺ εἶχε εἰσβάλει στὴν Εὐρώπη στὸν ΙΘ΄ αἰῶνα μὲ κυριάρχους διανοητὲς τὸν γάλλο Γκομπινὼ καὶ τὸν γερμανὸ Βάγνερ, εἶχε ἐπιστημονικὲς βάσεις ποὺ ἠγνοήθησαν ἀπὸ τὴν φιλελεύθερη ἀστικὴ ἰδεολογία ἡ ὁποία ἐπεδίωκε τὴν καθιέρωση τῆς ἱσότητος τῶν εὐκαιριῶν ἐνώπιον τοῦ χρήματος.

Ἡ ἀστικὴ γαλλικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἰσήγαγε τὸν  μῦθο τῆς ἰσότητος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐξεφράσθη μὲ τὸ σύνθημα Égalité μεταξὺ τῶν  δύο ἄλλων συνθημάτων τῆς Liberté (δηλαδὴ οἰκονομικὸς φιλελευθερισμός) καὶ Fraternité (δηλαδὴ ἄρνηση τῆς πάλης τῶν τάξεων, ἐπιζημία στὴν κυριαρχία τῆς ἀστικῆς τάξεως). Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς στὸ ἡμερολόγιο του ἐξεφράσθη ἐντόνως κατὰ τοῦ μύθου αὐτοῦ τῆς ἰσότητος ἀλλὰ μετὰ τὸν  δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ἡ ἀπόλυτη παγκοσμία κυριαρχία τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ ἐξεμεταλλεύθη κατὰ κόρον τὸν μῦθο τῆς ἰσότητος ποὺ συμπεριέλαβε στὸ σύνολο τῶν καπιταλιστικῶν μύθων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τὰ ὁποῖα ἐβασίζοντο ὅλα σὲ ἕνα πολὺ ἁπλὸ παρανομαστή: ἐλευθερία νὰ κάμῃς χρήματα μἐ ὅλα τὰ μέσα.

Ὁ φυλετισμὸς ὅμως ἰσχυρίζετο ὅτι βάσει τῶν ἀνακαλύψεων τῶν βιοεπιστημόνων ὅλος ὁ ἔνβιος πληθυσμὸς τοῦ πλανήτου, φυτά, ζῶα καὶ ἄνθρωποι συνετάσσετο μέσῳ τοῦ νόμου τῆς ἐξελίξεως σὲ ἕνα σύνολο ἀνισοτήτων, φυσικῶν καὶ πνευματικῶν, συλλογικῶν καὶ ἀτομικῶν. Ἔτσι οἱ φυλὲς τῶν μαύρων τῆς Ἀφρικῆς –ἰσχυρίζετο ὁ φυλετισμός- ἦσαν νοηματικῶς κατώτερες τῶν λευκῶν τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σειρά τους ἦσαν νοηματικῶς κατώτεροι τῶν  κιτρίνων τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς.

Ὁ καπιταλισμὸς ἐθεώρησε ὅτι ὁ φυλετισμὸς ἦταν τροχοπέδη στὴν πλήρη ἐπικράτησή του μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι μαῦρα, λευκὰ καὶ κίτρινα στόματα κατηνάλωναν ὁμοίως (σὰν κότες τοὺς σπόρους) καὶ συνεπῶς ὁ ἰσοτισμὸς ἦτο ἀπαραίτητος γιὰ τὴν πλήρη ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου (μαύρου, λευκοῦ, κιτρίνου) ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Μάλιστα, ἡ καπιταλιστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἡ ὁποία ἐπισήμως ἀποκαλεῖται δημοκρατία, ἐπέρασε νόμους ποὺ ἀπηγόρευε τὴν ἔκφραση γνώμης –καὶ ὄχι ἁπλῶς πράξεων- ὑπὲρ τοῦ φυλετισμοῦ.

Ἧλθε ὅμως ἡ περαιτέρω ἐξέλιξη τῆς ἐπιστήμης γιὰ νὰ βάλῃ σὲ δύσκολη θέση τὸν ἰσοτικὸ μῦθο. Πρῶτα ἀνεκαλύφθη τὸ DNA τῶν γονιδίων. Βεβαίως, τὸ ὅτι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἔχουν τὸ ἴδιο DNA σὲ σχέση μὲ τὸ διαφορετικὸ DNA τῶν Δυτικοευρωπαίων, σημαίνει μὲν διαφοροποίηση ἀλλὰ ὄχι ὑποχρεωτικῶς  καὶ ἀνισότης.

Ἦλθε τώρα καὶ ἡ ἐπιτυχὴς τροποποίηση γονιδίων ἀνθρωπίνων ἐμβρύων  ποὺ θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν κατασκευὴ ἀνθρώπων μὲ μεγαλύτερη ὀξύνοια καὶ ἀνώτερες ἀθλητικὲς ἐπιδόσεις ἀπὸ ἄλλους. DNA καὶ τροποποίηση γονιδίων σημαίνει ὅτι φυτά, ζῶα καὶ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἴσοι ἀτομικὰ ἀλλὰ καὶ ὀμαδικά. Νὰ μὲν ἡ παιδεία παίζει σημαντικώτατο ῥόλο ἀλλὰ ἐπίσης καὶ ὁ κληρονομικὸς ὁμαδικὸς ψυχισμὸς ὅπως τὸ προεῖδε ὁ Φρόϋδ. Ἔτσι δύναται νὰ ἐξηγηθῆ, μεταξὺ τῶν λευκῶν, ἡ ἀνωτερότης τῶν ἑβραίων ποὺ ἀριστεύουν σὲ ὅλους τοὺ τομεῖς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων ὅταν οἱ ἀντικειμενικὲς συνθῆκες τοὺς τὸ ἐπιτρέπουν.

Τὰ ζῶα, στὰ ὁποῖα συμπεριλαμβάνονται καὶ οἱ ἄνθρωποι, δύνανται ὡς εἴδη, νὰ ὑστεροῦν ἤ στὴν νοημοσύνη ἤ στὴν «καρδιά». Ἔτσι οἱ σκύλοι δύνανται νὰ ὑστεροῦν νοητικὰ ἔναντι τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ ἔχουν πολὺ ἀνεπτυγμένο αἴσθημα, πολὺ «καρδιά». Ὁμοίως οἱ Κινέζοι ἔχουν ὡς φαίνεται καταπληκτικὴ ἔφεση στὰ μαθηματικὰ ἐνῷ οἱ Μαῦροι στὴν μουσική. Μέχρι στιγμῆς οὐσιαστικὰ οὐδεὶς Μαῦρος ἐπῆρε ἐπιστημονικὸ βραβεῖο Νομπέλ.

Συνεπῶς ἡ ἀριστεία δὲν εἶναι μόνον ἀτομική. Ἴσως δύναται νὰ εἶναι ὄχι μόνον ὁμαδικὴ ἀλλὰ καὶ φυλετική. Τὸ φαινόμενο τῆς νομικῆς ἀπαγορεύσεως γνώμης ἐπὶ τοῦ προκειμένου δύναται νὰ ἐξηγηθῇ μόνον στὸ φῶς τῆς ἀστικῆς δικτατορίας τοῦ χρήματος. Ἔτσι ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος Λίνκολν, ἄν καὶ προσωπικὰ ἐπίστευε στὴν φυλετικὴ ἀνισότητα Μαύρων καὶ Λευκῶν, κατήργησε τὴν δουλεία τῶν Μαύρων τοῦ Νότου γιὰ νὰ τοὺς μετακινήσῃ στὰ ἐργοστάσια τοῦ Βορρᾶ, μὲ μισθοὺς πείνας, ὡς ἀγρίως ἐκμεταλευομένους ἐργάτες πρὸς χάριν τῆς καπιταλιστικῆς βιομηχανίας τῆς βορείου Ἀμερικῆς.


Ἐν κατακλεῖδι, ἡ βιοεπιστήμη πρέπει νὰ ἀφεθῇ ἐλεύθερη νὰ ἐξελίσσεται μακριὰ ἀπὸ ταξικὲς ἐπεμβάσεις. Ἡ τυχὸν ἀναγνώριση φυλετικῶν ἀνισοτήτων δὲν συνεπάγεται καὶ ἐκμετάλλευση. Ὁ Χριστὸς ἐπρόβαλε τὴν ἀνωτερότητα τῆς καρδιᾶς (δηλαδὴ τῆς ἀγάπης) ἐπὶ τῆς νοημοσύνης καὶ οἱ φιλόζωοι ποὺ ζητοῦν νὰ ἐγκλειστοῦν στὶς φυλακὲς αὐτοὶ ποὺ σκοτώνουν  ἀδέσποτους σκύλους ἴσως νὰ ἔχουν δίκαιο. Ὁ Χριστὸς εὑρίσκεται στὴν ματιὰ τοῦ πιστοῦ σκύλου καὶ τελείως ἀπὼν ἀπὸ τὴν ματιὰ τοῦ oberkapo, τοῦ δημίου τῶν ναζιστικῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             3 Αὐγούστου 2017

21 comments:

 1. Οι κίτρινοι είναι ανώτεροι στο ότι μπορούν να είναι άριστοι παπαγάλοι και ρομποτ !
  Δηλαδη μπορει ένας Κινέζος να μάθει να παίζει ένα κομμάτι του Μπάχ αλλά δεν το δημιούργησε και ούτε θα.
  Επίσης ο μέσος όρος νοημοσήνης των λευκών πεφτει λόγω ενος "πρωτογονου" τύπου που κυριαρχει δυστηχώς στην Δύση..τον ΚΜ και ανεβαίνει λόγω του Αλπικού που έχει και υψηλο δείκτη νοημοσήνης αλλά και αντίληψη του κόσμου γύρω του !

  Ἐνδεικτικός τα συνήθη αποτελέσματα ειναι 70 γαι τους μαυρους 100 για τους λευκους και 105 για τους ανατολικους ασιατες !
  Μικρή διαφορά δηλαδή που δεν θα υπήρχε καν έαν ο ΚΜ ηταν μειοψηφία στους λευκούς !

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νάτος πάλι ο τρολλάκης-Χρηστάκης με το χαρακτηριστικό url blogger του:

   https://www.blogger.com/profile/17565175804065183073

   Please get a life!

   Delete
  2. Πάντως οι Αλπικοί σαν εσενα πρέπει να την βρίσκουν πολύ με κουκουβάγιες χρηστάκη όταν δεν περνάνε τον υπόλοιπο χρόνο τους τρολλάρωντας.

   Delete
  3. Ειμαι φιλοζωος,όχι σαν και εσένα
   Προστατευω την άγρια φύση !

   Delete
 2. Για τους Τούρκους και Ελληνες που λέτε τώρα.
  Μόνον με τους τούρκους της Δυτικής τουρκίας έχουμε ίδιο DNA και όχι με αυτους της ανατολής ,οι οποίοι ειναι ίδιοι με τους Κούρδους !
  Ο χάρτης είναι λάθος καθώς δείχνει την τουρκία ως ένα όμοιο σύνολο κάτι που δεν είναι !

  ReplyDelete
 3. πάντως σε άλλο σχόλιο σου έλεγες πως η ζωοφιλία είναι ο ξεπεσμός του γραικύλου !
  Εκτος και αν ενοούσες την σκυλολαγνεία...δηλαδη την τρέλλα μερικών με τα σκυλιά σε σημείο να τα αποκαλούν παιδιά τους !

  ReplyDelete
 4. Μην έχοντας ακόμη διαβάσει το άρθρο οφείλω να επισημάνω ότι μία απλοομάς δεν λέγει τίποτε. Συχνά βάσει του DNA ανομοιογενείς φυλετικά χώρες, π.χ. Δυτικά Βαλκάνια και Βαλτικές χώρες, εμφανίζουν σε υψηλό βαθμό την ίδια απλοομάδα, ενώ αποτελούνται από τελείως διαφορετικούς φαινοτύπους.

  Το ίδιο ισχύει για το J2.

  Η φυλετική ανθρωπολογία αποτελεί μακράν ανώτερη μέθοδο διερευνήσεως και επαληθεύσεως της φυλετικής ή μη συγγενείας.


  Όπως και να έχει ο φυλετισμός βασίζεται στην φυλετική ανθρωπολογία, φυλολογία (Rassenkunde) και όχι σε άκυρες απλοομάδες. Όποιος καταφέρει και συνδέσει τον φαινότυπο με τις απλοομάδες θα μείνει στην Ιστορία ως μέγας επιστήμων μέσω της συνθέσεως φυλολογίας και γενετικής. Η φυλολογία σήμερον βρίσκεται...100 χρόνια μπροστά της γενετικής.

  Στην περίπτωσή μας η Ελλάδα αν και αρχικά δολιχοκέφαλη Μεσογειακή-Κρομανοειδής χώρα, σήμερον έχει μετετραπεί σε Βαλκανική βραχυκέφαλη, Αλπικοδιναρική κατά...65-70%. Η φυλετική αυτή αλλοίωσις αποτελεί σίγουρα σημαντικό παράγοντα παρακμής της κάποτε ακμάζουσας Ελλάδος.

  Οι Τούρκοι είναι επί το πλείστον Αρμενοειδείς και συνεπώς λίγα τους συνδέουν, και εάν, με τους Μεσογειακούς-ΚΜ γηγενείς Έλληνες. Μάλιστα η κοσμοθεωρία των δύο υπήρξε σύμφωνα με τις αρχαίες Ελληνικές πηγές πλήρως...αντίθετη και αυτό λόγω της διαφοράς στον ψυχισμό των.

  Συνεπώς ας ξεκινήσουμε από την φυλετική ανθρωπολογία και η γενετική έπεται για αρκετό καιρό ακόμη...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Επί αυτού, εάν πηγαίναμε πίσω στις απαρχές της κλασσικής Ελλάδας το 500π.Χ., θα συνειδητοποιούσαμε ότι το 40-50% του σημερινού Ελληνικού πληθυσμού, ήτοι Διναρικοί και Αρμενοειδείς δεν θα λογίζοντο Έλληνες αλλά...βάρβαροι, πολεμώντας μάλιστα οι πρώτοι στο πλευρό των Ιλλυριών ενώ οι δεύτεροι στο πλευρό των Περσών ως υποτελείς των.

   Delete
  2. Σωστα μόνο που οι ΚΜ πνευματικα δεν προσέφεραν κάτι!
   Αφου βλέπουμε πως οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι ήταν Μεσογειακοί ή Αλπικοί

   Delete
  3. ''Η φυλολογία βρίσκεται 100 χρονια μπροστά της γενετικής '' λέγει ο Κωνσταντινουπολίτης.
   Δεν μας εξηγείς και το γιατί ρε παλληκάρι ;;;

   Delete
 5. Επίσης να πούμε πως ο φεμινισμός οδηγεί τον ανδρικο λυθησμό προς μια ΚΜ ατυχής ευγονική λόγω του ότι οι γυναίκες προτειμούν τα προτωγονα χαρακτηριστικά έναντι των Μεσογειακών ή αλπικών !

  ReplyDelete
 6. Όταν λέτε κ .Καθηγητά ότι οι Εβραιοι αριστεύουν σε όλους τους τομείς ,είναι σαν να λέτε ότι οι Καθολικοί ή οι Προτεστάντες είναι καλοί σε κάτι ή όχι.
  Η λέξη Εβραίος είναι θρησκευτικός προσδιορισμός και όχι φυλετικός ή εθνικός .
  Οι Ισραηλίτες αν υπάρχουν τέτοιοι πρέπει να συγκρίνονται ως προς την πρόοδό τους ,με άλλους λαούς.
  Το DNA των 'Τούρκων' είναι ιδιο με το Ελληνικό για τον απλούστατο λόγο ότι το 90% των ''Τούρκων'' είναι βιαίως εξισλαμισμένοι ρωμιοί.
  Δείτε σχετικά την έρευνα του καθηγητού γενετικής Κων/νου Τριανταφυλλίδη σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Πάρμας αν δεν κάνω λάθος,στο γιου τιουμπ.

  ReplyDelete
 7. 1) "Μάλιστα, ἡ καπιταλιστικὴ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία, ἡ ὁποία ἐπισήμως ἀποκαλεῖται δημοκρατία, ἐπέρασε νόμους ποὺ ἀπηγόρευε τὴν ἔκφραση γνώμης –καὶ ὄχι ἁπλῶς πράξεων- ὑπὲρ τοῦ φυλετισμοῦ."

  Μά αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει " δημοκρατία"...νά ἀπαγορεύεις κάτι διά νόμου, ὥστε νά μπορέσης νά τό περάσεις, νά τό διαχειρισθεῖς , νά τό στηρίξεις καί νά τό ἐκμεταλλευτεῖς ἀνεμπόδιστα στήν πράξη...

  2) Τό γραδάρισμα πολιτισμῶν, φυλῶν, μέχρι καί προσώπων εἶναι ἄνευ οὐσιαστικοῦ νοήματος ἄν πρῶτα δέν καθορισθοῦν τά κριτήρια καί ἡ σκοπιμότητα τοῦ γραδαρίσματος...Ἡ σύνθεση τοῦ Μπάχ λειτουργεῖ ὡς πολιτισμική εἰσβολή στόν πρωτόγονο τοῦ Ἀμαζονίου ὁ ὁποῖος ἔναντί της εἶναι αὐτάρκης...

  3) Ὅπως πρέπει νά μπαίνουν ὅρια στήν ἀπόκτηση χρήματος καί στόν τρόπο ἀπόκτησης χρήματος, πρέπει νά μπαίνουν καί ὅρια στήν ἐπιστημονική ἔρευνα.

  Κριτήριο πάντα εἶναι α) ὁ σεβασμός τοῦ προσώπου ἀντί τῆς ἀτομικότητος καί β) τό σκοπούμενο γιά τήν κοινωνία ὅραμα...Νά τό πῶ χοντρά... ἄν ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης τοῦ Δαρβίνου ὀδηγεῖ σέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα προτιμῶ τήν ἱστορία τῆς Γενέσεως...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εγώ να σου πώ προτειμώ την αλήθεια και ας μας οδηγήσει σε ολοκάυτωμα !
   Οσο για τον Πρωτογονο του αμαζόνιου δεν ειναι το θέμα πως όπως είχες πει παλαιότερα οτι ειναι αυτάρκης μέσα στην κουλτόυρα του και τώρα πως ο Μπαχ του είναι περιττός αλλά πως το μυαλό του πρωτόγονου φτάνει μέχρι εκεί...εσύ μπορει να το βλέπεις ροματνικα και απλοικά αλλά δεν είναι παρά ενα βήμα πάνω απο τα ζωόδη ένστικτα !

   Ξέρεις οι πρωτόγονοι μόλις ζήσουν λίγο στον δυτικό τρόπο ζωής..τον προτυμούν έναντι της κουλτούρας τους.και ας μισούν τον δημιουργό ..σαν τους ινδιανους που μισούν τους δυτικούς αλλά ειναι απο πάνω μέχρι κάτω μες το τζιν και πουλάει την κουλτούρα του σε cd γαι μερικά δολάρια !

   Delete
  2. Ράβδος ἐν γωνίᾳ , ἄρα βρέχει...

   Delete
  3. Γιατὶ ὁ Δυτικὸς μισεῖ τὴν κουλτούρα του καὶ ὅλη του ἡ φιλολογία ξεκινῶντας ἁπὸ τὰ Εὐαγγέλια (ποὺ εἶναι βεβαίως ΚΑΙ ῥιζοσπαστικὴ κοινωνικὴ κριτική) εἶναι γκρίνια καὶ ἀγανάκτηση μὲ τὴν Δύση, ἑνῶι ὁ Ἱνδιάνος τὴν κουλτούρα του τὴν ὑπερασπίζεται; Ἑπειδὴ καὶ Οἰ δύο μισοῦν τὴν κουλτούρα τους; Ἥ μήπως ἑπειδὴ ἡ κουλτούρα τοῦ Μπὰχ (ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο) εἶναι ἁπαρχαιωμένη, ἐνῶι τοῦ ἰνδιάνου ΟΧΙ;

   Delete
 8. Γύρω ἀπὸ τὸν φυλετισμὸ ἔχουν μπουρδουκλωθῆι διαφορετικὰ ζητήματα σὰν διαφορετικὲς φυλές... τσιμπουριῶν ποὺ κάνουν πάρτυ στὴν ζούγκλα τοῦ τσοπανόσκυλου τῆς Σκωτίας. Πᾶμε νὰ λήξουμε τὰ ζητήματα ἄπαξ καὶ διὰ παντός.

  1) Ὁ φυλετισμὸς σὰν κίνημα σκέψης ποὺ ἐντείνεται στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα εἶναι βιολογίζουσα (ψευτοεπιστημονική) ἔκφραση τοῦ ἐθνικισμοῦ, μὲ τὸν διπλὸ χαρακτῆρα τοῦ τελευταίου (ἐθνοτικὸ συνοριακῶς καὶ ἀστικὸ κοινωνικῶς) πλήρως ἐκπεφρασμένο στὸ φυλετιστικὸ παραλήρημα. Ὁ Λομπρόζο πάει χέρι-χέρι μὲ τὶς ἁσύλληπτες ἁρλοῦμπες ποὺ γράφει ὁ Γκομπινῶ.

  2) Ἡ πρόταση οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἴσοι μεταξύ τους, πέρα ἁπὸ ζητήματα ὕψους καὶ μήκους γεννητικοῦ μορίου, εἶναι βλακωδῶς ἀνόητη διότι δὲν προσδιορίζει τί πάει νὰ πῆι ἄνθρωπος. Ἑπειδὴ λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πολλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἕνα πνεῦμα, ἡ πρόταση οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἵσοι ἱσοδυναμεῖ μὲ τὰ πνεύματα δὲν εἶναι ἴσα. Ὡς πρὸς τί; Εἶναι τὰ πνεύματα μετρήσιμα; Τὸ ὅλο θέμα εἶναι λοιπὸν αὐστηρότατα θεολογικό.

  3) Ὑπεύθυνος γιὰ τὶς θεωρίες τῆς ἀνισότητας εἶναι ὁ Ἀριστοτέλης, καὶ σκοπεύω στὴν διατριβή μου νὰ καταδείξω ὅτι ἡ θεωρία του τῆς μίμησης εἶναι ἁντανάκλαση τὼν πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν του πεποιθήσεων, καὶ γι αὐτὸ λανθασμένη. Ὅπως καὶ οἱ φυλετιστές, ὁ Ἁριστοτέλης παρουσιάζει μιὰ ἰδέα (τῆς ἀνισότητας) σὰν αἰσθητικὸ γεγονός ("τὴν διαπιστώνω ἄρα ὑπάρχει") παραβλέποντας τὴν χρονικότητα τῆς ἰδέας. Τὸ βεβιασμένο, τεχνητὸ φιξάρισμα τῶν ἱδεῶν ἀντιστοιχεῖ στὴν γενικὴ ἱδέα τῆς κοινωνικῆς ἀνισότητας. Ἡ τελευταία εἶναι ἁπλῶς μιὰ ἰδέα. Τὀ φιξάρισμά της λέγεται, παρακαλῶ, κατασκευὴ κράτους. Εἶναι ἡ ἀνισότητα λοιπὸν τὸ φαντασιωσικὸ θεμέλιο τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ ποὺ λέγεται κράτος.

  4) Οἱ φιλελεύθερες ἱδέες εἶναι ὠμὰ ἀνισωτικὲς καὶ ὁ φιλελευθερισμὸς τῶν διαφωτιστῶν τίποτα ἄλλο - πολλὲς φορές - ἀπὸ χυδαῖες καὶ κραυγαλέες ἀπαιτήσεις τῶν ἀστῶν γιὰ προνόμια εἱς βάρος τῶν ἄλλων τάξεων.

  ReplyDelete
 9. Δημητρη μιας και λεμε για Εβραίους..ποιος λες να ειναι ο λαός του Αμαλεκ που οι Εβραίοι με το θέλημα του Κυριου τους θα γενοκτονήσουν?
  Μια εκτίμηση?
  Κάποιος στην μέση ανατολή? οι Αραβες?

  ReplyDelete
 10. Σαν σήμερα 81 χρόνια πριν, 4η Αυγούστου 1936, η απαρχή του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού!

  Αθάνατο το καθεστώς! Αθάνατος ο Μεταξάς και η κληρονομιά του!

  http://www.pronews.gr/istoria/620440_ethniko-kratos-tis-4is-aygoystoy-toy-ioanni-metaxa-ta-erga-kai-i-anasystasi-tis

  ReplyDelete
 11. μικρος στρατιωτηςAugust 4, 2017 at 4:34 AM


  Οι διαφορα των Ελληνων δεν ηταν η μεγαλοφυια τους ,αλλα το γεγονος οτι αυτη η μαγαλοφυια ηταν το αποτελεσμα μιας συγκεκριμενης δρασης.
  Αυτη η δραση προυποθετει τη κυριαρχια επι των νοητικων διαδικασιων ,τη συνειδητοποιηση τους στην εσχατη φυση τους και κατοπιν μεσω της δρασεως αυτες οι νοητικες λειτουργιες αναπτυσσονται προς την επιθυμητη κατευθυνση.
  Το αλφαβητο ,οι αριθμοι οπως και οι νοτες η καποιος ρυθμος μονο μεταγενεστερα εγιναν εργαλεια της καθημερινοτητας στην αρχη ηταν απλως ασκητικα εργαλεια ,οπως εργαλεια της ασκησεως ηταν τα αξιωματα του Ευκλειδη και η Λογικη πρωτου χρησιμοποιηθουν για αλλους σκοπους.
  Τα παραπανω σημαινουν οτι δεν ειναι η γλωσσα των Ελληνων που προκυπτει απ το κοσμο ,αλλα ειναι ο κοσμος που οριζεται απο αυτην και η ιδια ειναι ενα υπερβατικο μεσο.
  Για να επιτυχει καποιος τον υπερνου των Ελληνων,δηλαδη την αρχη που ελεγχει και χτιζει τον νου,πρεπει να αρχισει να σκεφτεται σαν παιδι δηλαδη εντελως αφελως ,υπο την εννοια οτι καμια εικασια δεν μπορει να γινει αποδεκτη ,επισης πρεπει να εφαρμοσει την αρχη της φωτεινης σκεψης εναντι της σκοτεινης σκεψης αυτο σημαινει οτι απ το βιωμα μεχρι τη λογικη εκφορα ολα τα σταδια εμπιπτουν στη συνειδηση του ατομου.
  Εφοσον αυτες οι προυποθεσεις πληρουνται τοτε ο Ελληνας ειναι σε θεση να χρησιμοποιει τις νοητικες κατασκευες και μεσω αυτων να αναπτυσσει κατα βουληση τις νοητικες του λειτουργιες,με αλλα λογια ο Ελληνας αντιλαμβανεται την νοημοσυνη σαν καποια αιθηση.
  Στο επιφανειακο επιπεδο ο διαχωρισμος νοητικων εργαλειων απ την πραγματικοτητα εγινε φανερος με την αξιωματικη θεμελιωση των μαθηματικων και τη λογικη οπου κανενας αλλος λαος και πουθενα δεν καταφερε.
  Δυστυχως οι βαρβαροι το εργαλειο το κανανε ειδωλο ,οπως κανανε και με το χριστιανισμο, και εκτοτε βρισκονται στο κοσμο της φαντασιας και της εικασιας και η ζωη τους ειναι θεμα τυχης.
  Η επανελληνοποιηση αναγκαστηκα προυποθετει την αποδυτικοποιηση και την επιστροφη στην Ελληνικη παιδευτικη μεθοδο.
  Ο Ελληνας δεν οφειλει απλα να εχει μονο νοημοσυνη αλλα οφειλει να κατεχει και την αρχη απο την οποια αυτη η νοημοσυνη διαμορφωνεται, δηλαδη οφειλει να εχει μια λειτουργια παραπανω απο τους αλλους, μια συνειδηση διευρυμενη μεχρι εκει οπου οι ανθρωπινες ιδιοτητες μορφοποιουνται και οχι απλως ιδιοτητες που εχουν και οι αλλοι λαοι σε μεγαλητερο βαθμο. Αυτος ειναι και ο πιο γνησιος ελληνικος ρατσισμος που υπερβαινει τον εθνικισμο.
  Εαν στο μελλον ανατραπει η δημοκρατια-λαθροκρατια και επανελθει καποιο εθνικο καθεστως δεν θα πρεπει να περιοριστει μονο στο επιπεδο της αναπτυξης της νοημοσυνης αλλα και στο επιπεδο αναπτυξης περα απο αυτη.

  ReplyDelete
 12. Σήμερα, 4η Αὐγούστου, ἡ σκέψη τῆς συζύγου μου Ἄντας καὶ ἐμοῦ πηγαίνει στὴν ἀξέχαστη φίλη μας, τὴν κόρη τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ, τὴν Λουκία, τὴν Λουλού, ποὺ ἀφιέρωσε τὴν ζωή της στὴν μνήμη τοῦ πατέρα της. Η Λουκία, ἀρχηγὸς τῆς ΕΟΝ γυναικῶν, ἀπεβίωσε τὸ 1995 καὶ ἐθάφτη δίπλα στὸν πατέρα της, ἀκριβῶς τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του, στὶς 7 Ιανουαρίου, ὅταν ὡλοκλήρωσε ὅλη τὴν οἰκογενειακὴ καὶ χριστιανικὴ ἀποστολή της, ζῶντας ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπομονωμένη στὸν Πόρο Τροιζινίας, σὲ ἕνα ἁπλό σπίτι καὶ ἔχοντας μοιράσει τὴν περιουσία της σὲ ἀναξιοπαθοῦντες. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ὁπαδοὺς τοῦ Μεταξᾶ, γεμάτοι μῖσος γιὰ τοὺς γείτονές μας Τούρκους καὶ Ἑβραίους, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβουν τὸ μεγαλεῖο τῆς οίκογενείας τοῦ Μεταξᾶ. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete