Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 22, 2016

323 -Ἑλλὰς ἀνύπαρκτη: Ὅταν ἡ κοινωνία, ὅπως καὶ ἡ φύση, ἀπεχθάνεται τὸ κενό

Ὁ ἐκδικητής: Ἀπὸ τὴν Τουρκία στὴν Ἑλλάδα


323 -Ἑλλὰς ἀνύπαρκτη:
Ὅταν ἡ κοινωνία, ὅπως καὶ ἡ φύση, ἀπεχθάνεται τὸ κενό

Στὴν θέση ποὺ ηὑρίσκετο κάποτε τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν, ἐν μέσῳ τοῦ Αἰγαίου πελάγους, ἀνοίγεται σήμερα ἕνα ἀπόλυτο κενό. Κράτος, ἐθνικὴ ἄμυνα, δικαιοσύνη, κυβέρνηση, πολιτική, οἰκονομία, παιδεία, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸ 1821, εἶναι τελείως ἀνύπαρκτα. Οἱ κυβερνῶντες καὶ ἡ ἀντιπολίτευση εἶναι τελείως ἀπόντες. Κατηγορεῖται ὁ τύπος γιὰ νεοαυριανισμό, ἀλλὰ οἱ σοβαροφανεῖς ἐφημερῖδες κολλᾶνε στὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, τὴν καθημερινὴ οἰκονομία τοῦ χρέους, ὡς τριτοκομικὴ χώρα ἀποικισμένη στὶς Βρυξέλλες, χωρὶς καμμία δυνατότητα νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη μετριότητα τοῦ Κοινοβουλίου.

Ἐνώπιον τοῦ κενοῦ ὅπου κάποτε ὑπῆρξε Ἑλλάς, φυσικὸ εἶναι ὁ ἀνατολικὸς γείτων, αὐτὸς ὁ ἄλλοτε εὔρωστος Ἕλλην τῆς Ἀνατολίας, μεταξὺ τὴς Μεγάλης Ἑλλάδος τῆς Νοτίου Ἰταλίας καὶ τῆς Νέας Ἑλλάδος τῶν Ἰνδιῶν τῆς Ἀρχαιότητος, νὰ τείνῃ νὰ τὸ καλύψῃ. Τὸ ἴδιο θὰ ἐκάναμε καὶ ἐμεῖς, στὴν ἀντίθετη περίπτωση, δηλαδὴ ἐὰν τὸ κενὸ ηὑρίσκετο στὴν Ἀνατολία. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαμε, τὸ 1909, τὸ πραξικόπημα στὸ Γουδί, ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ Βενιζέλος ἀπὸ τὸ 1910 στὸ 1920, ἐπεξετάθη πρὸς Ἀνατολάς, γιὰ νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ εἶχε δημιουργηθῆ στὴν Ἀνατολία.

Ἡ παρηκμασμένη ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη ἐξανίσταται βλέποντας τὶς κινήσεις τῆς Τουρκίας νὰ ἐξαπλώνεται στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Θράκη, καὶ τὴν κατηγορεῖ γιὰ ἐπιθετικότητα, ὅπως γιὰ ἐπιθετικότητα εἶχε κατηγορηθῆ ὁ Βενιζέλος τὸ 1910-20. Ἀλλὰ ὅπως σωστὰ εἶχε παρατηρήσει ὁ Βεντήρης στὸ περίφημο δίτομο βιβλίο του, «Ἡ Ἑλλὰς τοῦ 1910-1920», ἡ τότε ἀκμάζουσα ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξη, στὰ πλαίσια τοῦ ἐθνοκράτους, ἐπεζήτη γιὰ τὸν ἑαυτό της Lebensraum, ἀκριβῶς ὅπως ἡ σημερινὴ ἀκμάζουσα ἀστικὴ τάξη τοῦ τουρκικοῦ ἐθνοκράτους, τῶν 20 μεγαλυτέρων οἰκονομιῶν τοῦ κόσμου, ἐπιζητᾷ τὸ ἰδικό της Lebensraum.

Συνεπῶς, ποία ἡ λύση γιὰ μᾶς; Ἐὰν παραμείνουμε στὴν παροῦσα κατάσταση, ἁπλῶς θὰ ἐξαφανισθοῦμε στὸν πάτο τοῦ Αἰγαίου, πνευματικὰ νεκροί, μὲ τὸ εὐρώ στὸ στόμα, μωρολογῶντας μέχρι φυσικοῦ θανάτου γιὰ ὑποχρέωση σοβαροφανείας, δημοκρατίας καὶ ἀδεκάστου δικαιοσύνης. Καὶ ὅμως, ἡ κατάσταση εἶναι ἁπλῆ. Ὅπως ἐδήλωσε ἡ Ζωὴ Κωνσταντοπούλου τὶς προάλλες γαλλιστί, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν εἶναι οὔτε ἀριστερή, οὔτε δεξιά, ἀλλὰ ἁπλῶς προδοτικὴ καὶ οἱ προδότες ὁδηγοῦνται στὸ Γουδί: αὐτὸ ὁρίζει ἡ ἀδέκαστη δικαιοσύνη.

Ἐνθυμοῦμαι ὅτι κάποτε οἱ ἕλληνες δημοσιογράφοι ἔλεγαν, ναὶ μὲν νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα, ἀλλὰ ὄχι καὶ μὲ τὴν βία! Φυσικὰ δὲν τὸ ἐπίστευαν ἀλλὰ ἦσαν ὑποχρεωμένοι νὰ εἶναι ἀρεστοὶ στὰ ἀφεντικά τους. «Μωραίνει Κύριος ὅν βούλεται ἀπολέσαι». Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση οἱ μωραθέντες δὲν ἀντιλαμβάνονται πόσο πλησιάζει ἡ ὥρα τῆς ἰδικῆς τους καταστροφῆς ἐὰν συνεχίσουν νὰ ὑπακούουν σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν βαλθῆ ἐσωτερικά, νὰ τοὺς καταστρέψουν. Τότε ὅμως δὲν θὰ ὑπάρξῃ κανεὶς νὰ τοὺς προστατεύσῃ.

Δὲν γνωρίζω ἐὰν θὰ ὑπάρξῃ Ἕλλην ἐκδικητὴς ἤ ἐὰν τὸ σημερινὸ γραικυλικὸ συνονθύλευμα θὰ παραμείνῃ γιὰ πάντα στὸν βυθὸ τοῦ Αἰγαίου, μὲ τὸ εὐρὼ στὸ στόμα. Ἐὰν ὅμως ἔλθῃ ὁ ἐκδικητής, τὸν παρακαλῶ νὰ προσέξῃ νὰ μὴν τὰ βάλῃ μὲ τὸν γείτονα, ὁ ὁποῖος ἁπλῶς ἐπωφελεῖται τοῦ κενοῦ γιὰ νὰ τὸ καλύψῃ. Μετὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐσωτερικὴ κάθαρση δεκάδων χιλιάδων προδοτῶν, ὅπως αὐτὸ ἐπετεύχθη στὴν Τουρκία, στὶς 15 Ἰουλίου, πρέπει νὰ χρησιμοποιήσῃ ἀνώτερη διπλωματία γιὰ νὰ ἀνέβῃ καὶ πάλι  στὴν ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης. Διαφορετικά, μὲ βεβιασμένες κινήσεις κινδυνεύει νὰ παραμείνῃ καὶ αὐτὸς στὸν βυθό.

Δημήτρης Κιτσίκης                                             22 Ὀκτωβρίου 2016

52 comments:

 1. Συμφωνώ στα περισσότερα εκτός από
  "Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκαμε, τὸ 1909, τὸ πραξικόπημα στὸ Γουδί, ἐνώπιον τῆς καταρρεύσεως τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅταν ὁ Βενιζέλος ἀπὸ τὸ 1910 στὸ 1920, ἐπεξετάθη πρὸς Ἀνατολάς, γιὰ νὰ καλύψῃ τὸ κενὸ ποὺ εἶχε δημιουργηθῆ στὴν Ἀνατολία."
  Ο Βενιζέλος προέλαση σε καθεαυτά Ελληνικά εδάφη ενώ η τουρκία σε μη τουρκικά.
  Και σήμερα είχαμε νέα δήλωση Ερντογάν με υπονοούμενο την Θεσσαλονίκη.Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα τον αφήσει κανένας να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο.
  Εφαρμόζει τη ντεχνική του τρόμου που ζητάει τα πάντα για τα πάρει λίγα.
  Θα επιτρέψει ο Αμερικανός οθωμανική ηγεμονία στο Αιγαίο;με τίποτα.Μήπως ο Ρώσος;εξίσου με τίποτα.Θα μιλούσα και για γερμανούς/κινέζους εάν δεν ήταν ανύπαρκτοι στο Αιγαίο σε σχέση με τον Αμερικανό

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχεις απόλυτο δίκαιο και για αυτό δυστυχώς πιστεύω ό,τι και ο Καθηγητής. Ότι μία κήρυξη πολέμου κατά της Ελλάδος θα είναι ό,τι πρέπει για να εισβάλλουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Τουρκία και να τον ρίξουν,

   Η Ρωσία ως αντάλλαγμα θα παρει άνετα μία Μεγάλη Ηνωμένη Αρμενία. Το Ισραηλ ένα Κουρδιστάν.

   Ειδάλλως μένει μοναχα η πραγματοποίηση μιας νέας μεγάλης Οθωμανίας στην Μ.Ανατολη, τα Βαλκναια και το Αιγαίο. Πράγματι, ουδεμία από τις υπερδυνάμεις θα επωφεληθεί από κάτι τέτοιο. Ποίος θα κουμαντάρει μετά τον γίγαντα;

   Delete
  2. Τα εδάφη δεν έχουν μόνιμες εθνικές ταυτότητες. Ας μην ξεχάσουμε ότι οι Έλληνες δεν ευρίσκοντο ανέκαθεν στην Ανατόλια. Όλα τα εδάφη είναι πεδία διαρκούς ανταγωνισμού.

   Delete
  3. Μια χαρα υπαρκτοι ειναι οι Γερμανο-Αμερικανοι του καρλομαγνου στο Αιγαιο!
   Αλλα περα απο τους ορθοντοξ εχουμε και τους Εθνικιστες που βλεπουν τους Γερμανους ως αδελφια τους και λοιπα περιεργα .
   και εθναρχες με βραβεια Καρλομαγνου
   που εδω και αιωνες οι Φραγκοι εκαναν τα παντα για να ειναι η Ελλαδαυπο..και πνευματικα με τους Σχολαστικους και Οικονομικα...στην περιοδο που λες!

   Αλλα και εσυ εκει..εχεις τσιμπισει και μιλας για την Ανατολικη Ρωμη εχθρικα ως κατι "ανθελληνικο"...περασε τελιωσε η Ρωμη και η Ορθοδοξια 9αποψη μου)..αλλα γιατι να το αφαιρεσεις απο την ιστορια του τοπου
   επειδη το ειπαν οι Φραγκοι?

   Σορρυ για το παραληρημμα αλλα επειδη ειπες για τους 'ανυπαρκτους" Γερμανους. Δοκτωρα

   Delete
  4. Αὐτὰ εἶναι λιγο σχηματικά. Δηλαδὴ εἶναι τέσσερεις-πέντε τῡποι ποὺ παιζουν πρέφα, δὲν γίνεται ἀκριβῶς ἔτσι τὸ πρἀγμα...

   Περισσότερο εἶναι σὰν γραφεία στοιχημάτων στον ἱππόδρομο. Νικάει αὐτὸς ποὺ ἔχει μαντέψει σωστά. Ἅρα αὐτὸς που ἔχει μιὰ μετα-φυσική, μετά θάνατον, τρόπον τινά, ἀντίληψη. Διότι αὐτὴ φτάνει πιὸ μακριά ἀπὸ τὶς ἄλλες.

   Delete
  5. Χαχα ναι Κωσταντή.

   Delete
 2. Eἶναι πολὺ ἀπλὸ. Ἡ Τουρκία νὰ μπεῖ στὸ εὐρώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναι καλά. Για τόσο βλάκες τους έχεις; Τί τους περασες; Αίλυνες;;;;

   Delete
 3. ο πόλεμος προ των πυλών...οι απανταχού έλληνες να έρθετε να βοήθησετε....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Να βοηθησουμε σε τι ρε φιλε..εναν καλο λογο δωσε μου !
   Να σηκωθουμε να ερθουμε Ελλαδα να παρουμε μεσα μας ολη την παρακμη γιατι..για να σωσουμε (που δεν) την Θρακη που λεει παραπανω ο Δημητρης? χωραφια αχρηστα ειναι ετσι καιλιως
   αλλωστε στις αναγκες μας τις ανθρωπινες πρωτα ειναι η επιβιωση και μετα ολα τα αλλα.....μα ξερω..πολλοι με το να παρουν τα οπλα και να πεσουν να πεθανουν "για ιδεες" και δεν προσκυνουν και ολα αυτα τα λογια,απλως θελουν να δωσουν νοημα στην υπαρξουλα τους ,
   τραβα "θυσιασου"

   Delete
  2. Εάν κάποιος πιστεύει πραγματικά στην ορθοδοξία, θα πάει στον παράδεισο (Περσική λέξη).Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα θύματα άλλων θρησκειών και να μην στεναχωριούνται οι πραγματικά πιστοί.

   Delete
 4. Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ Ἀμερικὴ σπρώχνει τὸν Ἐρντογὰν στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ἑλλάδος γιὰ νὰ τὸν ῥίξῃ. Βεβαίως πιὸ ἁπλὸ θὰ ἦτο, γιὰ νὰ τὸν καταστρέψῃ, νὰ τὸν πείσῃ νὰ ἀποδεχθῇ τὸ εὐρώ, ὅπως ἡ μωρὴ Ἑλλάς ποὺ κατεστράφη τελείως μέσα στὸ εὐρώ.

  Ὅμως ἡ μωρία μας δὲν ἔχει ὅρια. Θὰ πᾶμε στὸν πόλεμο χωρὶς λαό, χωρὶς στρατὸ καὶ χωρὶς στρατηγούς καὶ θὰ ἡττηθοῦμε τραγουδῶντας τὰ νερόβραστα τραγουδάκια τοῦ δημοτικοῦ (ντροπὴ γιὰ ἕναν λαὸ ποὺ ἔβγαλε Ὅμηρο, Σεφέρη καὶ Ἐλύτη). Ἰδού:"Ἄχ Θράκη μου, μόνε θησαυρέ, καὶ Σμύρνη καὐχημά μου, ἕναν σεισμὸ αἰσθάνομαι ἐδῶ στὰ γόνατά μου. Ἡ ἔρημή μου ἡ καρδιὰ τὸ στῆθος μου θὰ σκίσῃ, γιατὶ ἐτοιμαζότανε μέσα γιὰ νὰ σᾶς κλείσῃ. Ἀντὶ γι'αὐτὀ, μὲ στήσατε στὸν Γολγοθᾶ ἐπάνω, σὰν τὸν καλό μας τὸν Χριστό, πιᾶστε με θὰ πεθάνω"!!

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό φοβόμουν ότι θα λεγατε...δυστυχώς...

   Delete
 5. Στον ουρανό κρεμασμένη Μεγάλη Αρκούδα
  με σημαδεύουν φιλιά του προδότη Ιούδα

  Οι Γερμανοί στοιχειωμένοι ξανάρχονται πάλι
  έχουν σακίδια στην πλάτη και τσιπ στο κεφάλι
  Έλληνα, ροζ καουμπόι, το μπόι σου μέτρα
  Πόσα καμένα δεντράκια για μια μεζονέτα

  Τζίμης Πανούσης

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο αντικαπιταλιστής πανούσης τα τσεπώνει μία χαρά από την σαπίλλα του συστήματος που του δίνει τροφή να σατιρίζει.

   Delete
  2. Σωστοοοός.

   Delete
  3. Για τα λεγόμενα του Δόκτωρα το σχόλια επάνω.

   Delete
 6. Πλάκα-πλάκα όλα τα ειχαν πει ο Γερων Παΐσιος και ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

  Και καποιοι ακόμα λενε με "υπερηφάνεια" ότι είναι άθεοι...

  Συγχαρητήρια στο "επίπεδο" που έφτασε η ανθρωπότης εν έτει 2016μ.Χ. Περισσότερο πάτο δεν γίνεται να πιάσει...


  Η πλακα είναι δε ότι εάν πέσουν πυρηνικά λόγω Χίλλαρυ, οι οπαδοί της θα...κλαίνε!!!! Ακόμη να καταλάβουν οτι αυτοί και κανένας άλλος, μοναχα αυτοί που την ψήφισαν υποθετικά, αυτοί ρίξαν τα πυρηνικά. Και παρολα αυτά θα κλαίγονται!!!!

  ReplyDelete
 7. Ωραίο άρθρο αξίζει να διαβαστεί:

  https://southfront.org/balkans-middle-east-byzantine-heritage-realism/

  ReplyDelete
 8. Η Αμερική ως η μόνη σοβαρή-αντικειμενικά σοβαρή- δύναμη-η μόνη παγκόσμια- πρέπει να βρει μία αφορμή για να διαλύσει τον αποστάτη τρομοκράτη Ερντογάν.
  Θα μπορούσε να ήταν η Ελλάδα μία καλή αφορμή αλλά αυτό είναι αρκετά Ελληνοκεντρικό πιστεύω.Ήδη΄εχει κάνει τεράστιες προσβολές κατά του πραξικοπήματος (απελευθερωτικού για εμένα) στην τουρκία.Επιπλέον, οι σχέσεις του με τον πούτιν είναι άκρως προσβλητικές για την μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ που φαίνεται να είναι η Χίλαρρυ.
  Γιαυτόν το λόγο από την άποψη της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα χρειάζεται ένα δόγμα μπρεζίνσκι, κατά της Ρωσίας και πλέον της Τουρκίας
  Δεν είναι δυνατόν να ανέχονται μία χώρα που τους προσβάλει ευθέως, επιπλέον εισβάλει στην Συρία, στο Ιράκ, και έχει υπό κατοχή άπειρα Ελληνικά εδάφη.
  Δεν πιστεύω ότι τον σπρώχνει η Αμερική.Ίσως η Ρωσία να του δίνει ψεύτικες ελπίδες.
  Το θέμα έιναι ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ψυχασθενή.Οι Η.Π.Α. οφείλουν να τελειώνουν και πρέπει να κουβετοποιήσουν επιτέλους την τουρκία για να τελειώνει η κατάσταση στο Αιγαίο με αυτούς.
  Η Ελλάδα είναι εκ φύσεως φιλοαμερικανική, όπως ακριβώς το ένδοξο Ισραήλ.Συνεπώς η καταστροφή του Ερντογάν συμφέρει τους πάντες.
  Οθωμανία δεν θα ξεπηδήσει όσο υπάρχει η δύση

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Η Ελλάδα είναι εκ φύσεως φιλοαμερικανή."

   Σε ποια Ελλάδα αναφέρεσαι;

   Delete
  2. 1 είναι το Ελληνικό κράτος.

   Delete
 9. Γιαυτό έχω τονίσει ότι πρέπει να έχουμε ακραία φιλοαμερικανική (όχι αμερικανόδουλη) κυβέρνηση.Διότι οι εναλλακτικές είναι όλες καταστροφικές και σε αυτό συμφωνώ απολύτως με τον Κ.Καθηγητή
  1)Εαν επιβληθούν οι Ρώσοι θα αφανιστεί η Ελλάδα
  2)Εάν επιβληθούν οι κινέζοι τότε θα γίνουμε οι είλωτές τους
  3)Ευρωπαίοι δεν υπάρχουν οπότε ασχολίαστοι

  Συνεπώς, μόνο με την Αμερική, δηλαδή τους μικτούς δυτικούς και τους εβραίους, πρέπει να πάμε.
  Δεν υπάρχιε μεγαλύτερο λάθος από την μη κουβετοποίηση της τουρκίας μετά την ταπείνωσή της το 1918.100 έτη αργότερα αυτά τα λάθη πληρώνουμε.

  ReplyDelete
 10. Θὰ πρότεινα νὰ ἐξεταστεῖ ἡ θεση ὅτι τὸ συμφέρον τῆς Ἑλλάδος βρίσκεται αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τἰς Κεντρικές Δυνάμεις. Ἡ δημοσιονομικὴ ἀσφυξία μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ σὰν αὐτοπροστασία τῆς Γερμανίας ἔναντι τοῦ πληθωριστικοῦ ἐπεκτατισμοῦ τοῦ δολλαρίου.

  Συνήθως σκεφτόμαστε,πρέπει νὰ πᾶμε μὲ κείνον ποὺ θὰ νικησει. Δέν εἶναι ἔτσι ἀκριβῶς. Πιό πολὺ πρέπει νὰ πᾶμε μὲ τὸν χαμένο.

  ReplyDelete
 11. YΓ. Ἐγὼ θεωρῶ τὸ σημερινό γραικικό συνονθύλευμα πολὺ θετικὴ ἐξέλιξη. Δὲν κάνω πλάκα. Ἐπιτέλους, 1.Δὲν ἔχουμε νομισματοκοπεῖο. 2. Σχεδὸν δὲν ἔχουμε στρατό. Τί ἄλλο θέλουμε ! Εἴμαστε περίπου σὰν τὸν σχεδὸν ἄοπλο ῥαγιᾶ. Τὸ κόμμα ποὺ βρίσκεται στὴν ἐξουσία διακατέχεται ἀπὸ ἀγνὸ πελατειακὸ ὁππορτουνισμό, μὲ κάποιο ἐπικίνδυνο σημείο κάποια κρυφή ἐνδεχόμενη ἀτζέντα.

  Ὁ πατριωτισμὸς ἀστικοῦ τύπου θὰ μᾶς ἔβλαπτε. Ἄν εἴχαμε κυριαρχία ποὺ εὐτυχῶς δὲν ἔχουμε θὰ μᾶς εἶχαν κανει σουρωτῆρι οἱ τζιχαντιστές. Πρέπει νὰ ξεπεράσουμε τὸν ἠλἰθιο (καὶ πονηρό) πατριωτισμὸ ἀστικοῦ τύπου καὶ νὰ φερθοῦμε σὰν ἄξιοι ἀπόγονοι τῶν Βυζαντινῶν. Αὐτοὶ παραχώρησαν οὐσιαστικὰ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία στοὺς Τούρκους γιὰ νὰ προστατέψουν τὸν λαὸ ἀπὸ τοὺς βλαμμένους Δυνατούς, ποὺ μιμοῦνταν τοὺς Φράγκους φεουδάρχες.

  Δὲν ἐννοῶ νὰ ἐκχωρήσουμε γῆ στὸν Ἐρντογάν ἀλλἀ νὰ μὴν φοβόμαστε τὸ γεωπολιτικὸ κενό. Ἕχω τὴν ἐντύπωση,δέ,ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἶναι τὸ Ὑπουργείο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (δὲν ξέρω πῶς τὸ βαφτίσανε οἱ ἀθεόφοβοι). Παρατηρεῖται ἀνανέωση τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ κόσμου γιὰ τὴν ἐκκλησία. Πῶς θὰ γίνει νὰ μὴν τὸ ἐκμεταλλευτεῖ αὐτὸ κανείς πολιτικά ; Ἅν τὸ πετύχουμε αὐτὸ, θὰ εἴμαστε προστατευμένοι ἔναντι τοὺ Ἐρντογάν καὶ ἐπίσης ἔναντι τῶν προβοκατόρων. Ἑπαναλαμβάνω, ὑπῆρχε μιὰ πρόκληση ἔναντι τοὺ Ἐρντογὰν μὲ τὸ ζήτμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος καὶ ειδικὰ τὸ ἄρθρο περὶ ἐπικρατούσας θρησκείας.

  Ἁπὸ τὴν επανάσταση, τὸ δόγμα εἶναι (βλ. ἐκ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἐμμ.Πρωτοψάλτη, Ἰγνατιος Οὐγγροβλαχίας) Χριστιανοὶ καὶ Τοῦρκοι νὰ ζοῦνε χώρια. Αὐτὸ τὸ δόγμα τίθεται σὲ ἀμφισβήτηση. Ἐδὼ εἶναι ποὺ χρειάζεται ἀπάντηση.

  ReplyDelete
 12. ΥΓ2. Γιὰ τὴν περίπτωση Τσίπρα. Ὁ ἱστορικὸς Πετρόπουλος λέει τὰ ἑξῆς. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κυβερνήσει τὴν Ἑλλάδα χωρίς τὰ κόμματα. Ὁ Καποδίστριας ταύτίστηκε μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ἄτυπα τότε κόμματα. Δολοφονήθηκε. Ὅ Ὄθων προσπάθησε νὰ παίξει δίνοντας ἐξουσία στὸ καθένα μὲ τὴ σειρά, χωρὶς νὰ καταλήγει σὲ κανένα. Ἑπειδὴ δὲν καταφερε νὰ φτιάξει δικὸ του κόμμα, τὰ τρία κόμματα ἐνώθηκαν ἐναντίον του καὶ κάναν τὴν λεγομένη Ἐπανάσταση τῆς Γ. Σεπτεμβρίου, ποὺ ἐπέβαλε τὸ Σύνταγμα. Πότε ἔγινε αὐτὸ ; Στὸ τέλος τῆς θητείας τοῦ τρίτου κόμματος. Τὸ τρίτο κόμμα εἶναι ὁ Τσίπρας. Ἡ ἐξουσία του προέρχεται ἀπὸ τὸ σύνθημα après moi, le déluge.

  ReplyDelete
 13. ΥΓτελικό. Oἱ Ἐλεατες,ἴσως καὶ ἄλλοι, δὲν ἐδέχοντο την ἔννοια τοῦ κενοῦ. Ἵσως ὑπάρχει γεωπολιτικὸ κενὸ καὶ ἄν δὲν δεχόμαστε το κενό, Ἑλληνικό Κενό !!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. -δηλαδὴ θὰ ἔχουμε πολὺ σύντομα ἄμεση συνεργασία, συναδέλφωση σχεδόν, Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας. Διότι δὲν γίνεται ἀλλιῶς. Τὸ ἑλληνικὸ κομματικὸ σύστημα στηριζόταν στὸ Δημόσιο τῆς Βαυαροκρατίας. Δημόσιο πάπαλα. Συμπέρασμα. Εἴτε ἡ Ἑλλάδα θὰ ἰσοπεδωθεῖ, εἴτε θὰ ἐπανενωθεὶ μὲ τὴν Τουρκία. Αυτοὶ δὲ ποὺ ἀντιτάσσονται στὴν ἐπανένωση θὰ ἐξοβελιστοῦν πολιτικῶς. Ἀπόδειξη. Ὁ ΓΑΠ, ποὺ κήρυξε ἀπὸ τὸ Καστελλόριζο τὸν θάνατο τοῦ Δημοσίου, μόνο ἡμίθεος δὲν ἔχει γίνει. Οἱ ἐκατέρωθεν ἀπειλητικές δηλώσεις γίνονται γιὰ νὰ θυμίσουν στὸν κόσμο ὅτι τὰ σύνορά του εἶναι προσωρινά καὶ χαράχτηκαν γιὰ νὰ χωρίσουν Τούρκους καὶ Ἕλληνες. Δηλαδὴ Μουσουλμάνους καὶ Χριστιανούς. Δὲν εἶναι πολεμικὲς ἀπειλές. Εἶναι προπαρασκευή ἐπανἐνωσης.

   Delete
 14. Δηλαδή είναι καλό που είμαστε άοπλοι και εξαρτημένοι;Ο έπειτα συλλογισμός είναι άσχετος.Οι Ελεάτες δεν ασχολήθηκαν με την γεωπολιτική.
  Κωνσταντή φίλε μου στο λέω ευγενικά, δεν ξες τι λες.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ναιί. Κατὰ τὴ γνώμη μου, ναί, πάρα πολύ καλό. Καὶ εἶναι μιὰ καλή θέση γιὰ περαιτέρω ἀπεξάρτηση.

   Delete
  2. Στόχος της θεραπείας σε κάθε επιστήμη είναι η πρόληψη.Ακριβώς αυτή η προσέγγιση ήταν το θεμέλιο του Ιπποκράτη και μετέπειτα της επιστήμης γενικότερα.Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την πολιτική που είναι η μέγιστη επιστήμη διότι αποφασίζει για όλες τις άλλες.Όλοι οι πολιτικοί συγγραφείς πράττουν έτσι ώστε να μ η ν γίνει το κακό.

   Delete
 15. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΩΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ (1)
  Η ανατολική παράταξη αιώνες τώρα αμύνεται οπισθοχωρούσα. Η Πατρική Διδασκαλία από τα σημαντικότερα κείμενα της δεν παύει να είναι αμυντικό. Αντιτίθεται στην πρόταση που κομίζουν οι λόγιοι του νεοελληνικού διαφωτισμού με επικεφαλής τον Αδαμάντιο Κοραή, να γίνουν οι Έλληνες εργαλείο της δυτικής πολιτικής, να γίνουν γραικογάλλοι (Κοραής) ήτοι γραικόφραγκοι. Αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα της παράδοσης ουσιαστικά της αυτοκρατορίας (του κέντρου) της ενδιαμέσου περιοχής στα δυτικά συμφέροντα. Και συνεπώς δεν έχει πλέον νόημα ο αγών για την διατήρηση της, όταν αυτή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαοτήτων και των συλλογικοτήτων που την απαρτίζουν. Όταν δηλαδή οι Οθωμανοί γίνονται Οθωμανόφραγκοι τι νόημα έχει να μην είναι οι Έλληνες Γραικόφραγκοι. Είναι φυσικό κάθε οντότης να υποτάσσεται κατευθείαν στα αφεντικά και όχι δια του εν Κων/πολη διαμεσολαβητού(σουλτάνου), έχοντας την πεποίθηση, που απεδείχθη ψευδαίσθησις, ότι κατά αυτόν τον τρόπον εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της.
  Η θεωρία της Ενδιαμέσου Περιοχής είναι η πρώτη συγκροτημένη θετική θεωρία συναφείας (όλων) των λαοτήτων και συλλογικοτήτων της περιοχής, από το 1800 μέχρι σήμερα. Αποτελεί ένα σοβαρότατο πολιτικό, οικονομικό και πνευματικό (δυσκολεύομαι να γράψω ιδεολογικό) εργαλείο με το οποίο είναι δυνατόν να οικοδομηθεί ένα διαφορετικό μέλλον για την περιοχή και το κέντρο της, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, όπως αποδεικνύει ο χάρτης που δημοσιεύεται στις σελίδες 38 και 39 της συγκριτικής ιστορίας Ελλάδος και Τουρκίας στον 20 αιώνα (έκδοση 1998). Κανείς δεν μπορεί ούτε να φανταστεί την αξία και τη χρησιμότητά της. Και αυτό το οφείλει όχι μόνον ο Ελληνισμός αλλά όλες οι λαότητες και οι συλλογικότητες της ενδιαμέσου περιοχής στον Δ. Κιτσίκη. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα αν η Καναδική Ακαδημία ήξερε τι έκανε, μπορώ όμως να πω ότι της ανήκει η τιμή της πρώτης αναγνωρίσεως.
  Βεβαίως και είναι δύσκολο να κατανοηθεί η θεωρία αυτή κυρίως από το γραικοφραγκικό κράτος. Ακόμη και για την ανατολική παράταξη είναι δύσπεπτη. Διότι και η ανατολική παράταξη λόγω ελείψεως (για αιώνες) θετικής προτάσεως για την περιοχή, είναι εθισμένη σε αγώνα οπισθοφυλακής. Διεξάγει τον αγώνα της αυτό, βλέποντας παντού συνομωσίες και ξένους δακτύλους και σκοτάδια και κύναιδους και μασόνους και...Κίσσινζερ και Σόρρος και τρέχα γύρευε. Βλέπε αντι-φώνησις (εις τον ζήλον των από της Ευρώπης ερχομένων φιλοσόφων), αντι-βενιζελικοί, αντι-κομουνιστές, αντι-οικουμενιστές, αντι-αμερικανισμός, αντι-ευρωπαϊστές κτλ. Επειδή δεν έχει στέρεο έδαφος να πατήσει. Δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω (Αρχιμήδης). Διότι η παράδοσις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στα δυτικά συμφέροντα (βλ Τράπεζα της Κων/πόλεως) της το στέρησε. Αυτό ακριβώς το τεράστιο έδαφος (πνευματικό και γεωπολιτικό, αλλά και οικονομικό) για να πατήσει και να δημιουργήσει της παρέχει η θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής.
  Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανατολική παράταξη (με πρωτοστάτη τον γραικοφράγκικο κρατικοδίαιτο κλήρο) έχει μεταβληθεί σε στυλοβάτη της φυλακής στην οποία την έκλεισε η δυτική πολιτική, δηλαδή σε υπερασπιστή του νέισιον-στέιτ. Αυτό στην ψυχιατρική ονομάζεται ιδρυματισμός. Είναι η ασθένεια από την οποίαν πάσχουν όσοι ζούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στις φυλακές και στα ιδρύματα. Αδυνατούν να ζήσουν στον έξω κόσμο. Από αυτόν τον ιδρυματισμό πάσχει η ανατολική παράταξη και ο γραικικός κλήρος. Και η θεραπεία αυτής της ασθενείας είναι η θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανατολική παράταξη (με πρωτοστάτη τον γραικοφράγκικο κρατικοδίαιτο κλήρο) έχει μεταβληθεί σε στυλοβάτη της φυλακής στην οποία την έκλεισε η δυτική πολιτική, δηλαδή σε υπερασπιστή του νέισιον-στέιτ. Αυτό στην ψυχιατρική ονομάζεται ιδρυματισμός. Είναι η ασθένεια από την οποίαν πάσχουν όσοι ζούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στις φυλακές και στα ιδρύματα. Αδυνατούν να ζήσουν στον έξω κόσμο. Από αυτόν τον ιδρυματισμό πάσχει η ανατολική παράταξη και ο γραικικός κλήρος. Και η θεραπεία αυτής της ασθενείας είναι η θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής".

   Όντως. Απίστευτο. Δεν την έχουν αυτή την ασθένεια τόσο οι επίσκοποι όσοι οι πρεσβύτεροι και ο λαός. Διότι ωραία είναι να κατηγορείς τον κλήρο, αλλά για τα μυαλά του λαού δεν λες λέξη. Και ξέρεις (αν ξέρεις) όσο ανεβαίνεις βαθμίδα στην εκκλησιαστική ιεραρχία, τόσο σε πολεμάει περισσότερο ο διάβολος. Δεν έχω τον ίδιο αγώνα εγώ ως λαϊκός με έναν επίσκοπο.

   Συνεπώς η κριτική σου όφειλε εξ αρχής να είναι κυρίως προς τον λαό. Ο λαός λοιπόν λέει ότι Ελλάδα, Έλληνες και Ορθοδοξία είναι ένα και το αυτό. Δεν σας βλέπω όμως να λέτε κάτι για αυτό. Εδώ ακριβώς μπαίνει το θέμα της ταυτότητας που εγώ θίγω τόσο καιρό.

   Delete
  2. Αγαπητέ Ιωάννη χαίρομαι που και πάλιν συμμετέχεις στους κοινούς προβληματισμούς. Κατά την διάρκεια της απουσίας σου από τις συζητήσεις σκέφτηκα πολύ το μείζον θέμα της αποστροφής σου προς τον όρο Έλληνες και κατανόησα από τα εν τω μεταξύ γενόμενα σχόλια, τι ακριβώς εννοούσες και τι ήθελες να αποφύγεις όταν προτιμούσες τον όρο (ελληνόφωνος) Ρωμαίος. Απολογούμαι για την αρχική αδυναμία μου να εννοήσω το βάθος της σκέψης σου. Οφείλω δε να σου πω ότι και ο Γεώργιος-Γεννάδιος Σχολάριος προτιμούσε τον όρο Ορθόδοξος του όρου Έλλην, αντιτασσόμενος στην ουσία στον αναδυόμενο (τότε) ελληνικό εθνοφυλετισμό. Επί του συγκεκριμένου τώρα θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε βέβαια τον κλήρο, αλλά διακρίνω τον Ορθόδοξο (ησυχαστικό) από τον προτεσταντίζοντα Γραικοφραγκικό κλήρο και επισημαίνω το πρόβλημα του τελευταίου. Όσον αφορά το λαό. Ο Χριστός αναφέρεται στη μικρή ζύμη πού όλο το φύραμα ζυμοί. Οι αρχιεπίσκοποι της Γραικοφραγκικής προτεσταντικής μεταλλάξεως που κατ΄ άκραν εκκλησιαστικήν οικονομίαν τιτλοφορείται Εκκλησία της Ελλάδος ομιλούν για πλειοψηφίες και δημοψηφίσματα. Η μικρά ζύμη μας απασχολεί εμάς τους Ορθοδόξους όχι η πλειοψηφία ή ο μέσος Έλληνας, που άλλωστε αλλάζει απόψεις συχνότερα από ότι αλλάζει πουκάμισα. «Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον»!

   Delete
 16. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΩΓΡΑΙΚΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ(2)
  Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανατολική παράταξη (με πρωτοστάτη τον γραικοφράγκικο κρατικοδίαιτο κλήρο) έχει μεταβληθεί σε στυλοβάτη της φυλακής στην οποία την έκλεισε η δυτική πολιτική, δηλαδή σε υπερασπιστή του νέισιον-στέιτ. Αυτό στην ψυχιατρική ονομάζεται ιδρυματισμός. Είναι η ασθένεια από την οποίαν πάσχουν όσοι ζούσαν για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στις φυλακές και στα ιδρύματα. Αδυνατούν να ζήσουν στον έξω κόσμο. Από αυτόν τον ιδρυματισμό πάσχει η ανατολική παράταξη και ο γραικικός κλήρος. Και η θεραπεία αυτής της ασθενείας είναι η θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής.
  Η άγνοια της θεωρίας της ενδιαμέσου περιοχής, οδηγεί στην άγνοια της (ουσιαστικής) ενότητος και της δυναμικής της περιοχής αυτής και απ΄αυτή τούτην την ανατολική παράταξη. Την δυναμική τούτη της ενδιαμέσου περιοχής(ιδία του κέντρου της) όποιος την αγνοήσει το πληρώνει ακριβά. Παράδειγμα η Βενετία. (Φέρνω μακρινά ιστορικά παραδείγματα, όχι γιατί δεν υπάρχουν κοντινά ή τωρινά, αλλά για να αποφύγω ανώφελες συγκρούσεις). Οι Βένετοι ή Χένετοι ήταν ο πιστότερος σύμμαχος του Αυτοκράτορος της Πόλεως, αλλά μια μικρή οντότης. Η εξασθένηση της ενδιαμέσου περιοχής, από τον ανταγωνισμό της Ορθοδόξου συμπολιτεύσεως (Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) με την Μουσουλμανική αντιπολίτευση (Αραβική Αυτοκρατορία) για τον έλεγχο της ενδιαμέσου περιοχής μόνο οφέλη προσπόριζε στη Βενετία. Από τη ώρα που η Βενετία αποφάσισε την διάλυση της (ανατολικής) Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δια της καταλήψεως της Πόλεως το 1204, έβαλε τα θεμέλια της εξαφανίσεώς της. Διότι διέλυσε την ενότητα που εξασφάλιζε η (παρηκμασμένη;) κεντρική εξουσία(Αυτοκράτορας) και επέτρεψε έτσι σε νέες υγιέστερες και σφριγγιλότερες δυνάμεις (Οθωμανοί) να κυριαρχήσουν επί νέων ισχυροτέρων βάσεων και να ανασυνθέσουν την ενότητα και την ισχύι του κέντρου της ενδιαμέσου περιοχής. Αποτέλεσμα σε δύο αιώνες, το 1453, ο αντιπρόσωπος (βάϊλος) της Βενετίας στην Πόλη (που είχε κατακτήσει το 1204), οδηγείτο γονυπετής ενώπιον του Σουλτάνου εκλιπαρών διομολογήσεις. Ο Οθωμανός Σουλτάνος το 1204 ήταν ο ΚΑΝΕΝΑΣ, αμελητέα ποσότης, κανείς δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί ότι μπορούσαν οι Οθωμανοί να παίξουν το ρόλο που έπαιξαν στην ιστορία. Και στην συνέχεια και βαθμιαία έως το 1720 η Βενετία εξεδιώχθη κακήν κακώς από όλες της μεσογειακές της κτήσεις (εκτός των Επτανήσων, όπου για να βαστάξει την πόλη της Κέρκυρας το 1716 χρειάστηκε να επιστρατεύσει τον .....άγιο Σπυρίδωνα), γεγονός που την οδήγησε σε οικονομικό και δημογραφικό μαρασμό και έπεσε αμαχητί ως ώριμο φρούτο στα νύχια του Ναπολέοντος.
  Ο χρόνος, τα αδιέξοδα της πρώην γραικοφραγκικής και νυν ουρωγραικικής πολιτικής, όπως επίσης και η κοντόθφαλμη στόχευση και τα παιδαριώδη λάθη των μεγάλων, που δεν εννοούν να καταλάβουν το Κυριακόν "χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν", θα καταστήσουν πολύ συντόμως (διότι ο ιστορικός χρόνος πλέον είναι πολύ πιό πυκνός) την θεωρία της ενδιαμέσου περιοχής όχι μόνον κατανοητή και αποδεκτή, αλλά βασικό εργαλείο οικοδόμησης της ογδόης ημέρας του νέου αιώνος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Για να γίνουν όλα αυτά που λες, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσεις στο νου του μέσου Έλληνα:

   Πρώτον, ότι η Ορθοδοξία ούτε Ελλάδα είναι, ούτε ελληνική είναι, ούτε κατάκτηση των Ελλήνων είναι. Είναι οικουμενική η Ορθοδοξία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι και των Τούρκων και των Αλβανών και των Σύριων και των Αιγυπτίων.

   Δεύτερον, πρέπει να ξεκαθαρίσεις, ότι αυτό που κάνει την Εκκλησία να υπάρχει ανά τους αιώνες δεν είναι η διοικητική της δομή και οργάνωση (αυτό που εσύ ονομάζεις γραικοφραγκικός κλήρος), αλλά το Πνεύμα που λειτουργεί αιωνίως εντός αυτής και την συνέχει ως κοινωνία νοούμενη αποκλειστικά την δική της ξεχωριστή οντολογία.

   Μπορεί αυτά να τα κατανοήσει σήμερα ο μέσος Έλληνας; Η ρεαλιστική απάντηση αγαπητέ είναι πολύ δύσκολα. Ο κόσμος σήμερα νομίζει ότι η Εκκλησία είναι άλλος ένας θεσμός και έχει μάλιστα πολλή εξουσία και διατάσσει, όπως λέμε ελληνικό κράτος ή τουρκικό κράτος. Έτσι νομίζουν.

   Delete
  2. Και πέρα από τα δύο αυτά θεολογικά ζητήματα, μπλέκονται έπειτα και τα ιδεολογικά.

   Ο κόσμος σήμερα που μιλάμε νομίζει ότι δεξιός είναι ο πιστός ορθόδοξος χριστιανός που στηρίζει την Ελλάδα και την πατρίδα του και ότι αριστερός είναι ο άθεος ή ο αγνωστικιστής που θέλει ανοιχτά σύνορα και είναι άπατρις. Άρα πως σκέφτεται; Σου λέει ότι εγώ που είμαι χριστιανός θα είμαι και εθνικιστής και θα βάζω την Ελλάδα πάνω από όλα και παράλλληα η πίστη μου (Ορθοοδξία) στηρίζει το έθνος μου (για να μην πω πως στηρίζει και μόνο αυτό). Μπλέκονται δηλαδή οι απατεωνιές των σοφιστών ιδεολόγων της πολιτικής και της οικονομίας με την αγνή ορθόδοξη πίστη.

   Όταν έχεις έναν λαό με τέτοιο χαμηλού επιπέδου ορίζοντα σκέψης... τότε μην περιμένεις και πολλά.

   Βλέπεις συνεπώς ότι είναι πολλοί οι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο.

   Delete
  3. Ἕτσι εἶναι. Ὅπως τὰ λέει ὁ Γιάννης. Διότι μᾶς μαθαίνουνε νὰ εἴμαστε πονηροί. Δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ θεσμοὶ δὲν εἶναι ἄλλο ἐμείς, ἄλλο οἱ θεσμοί. Μᾶς εἶναι ἀνυπόφορο νὰ σηκώσουμε τὴν ἀδυναμία μας καὶ γι αὐτό τὴν φορτώνουμε στοὺς θεσμούς.

   Delete
  4. Αυτό ακριβώς ονομάζω Γραικοφραγκική προτεσταντική μετάλλαξη δηλαδή εθνοφυλετική εκκλησία και σ΄αυτό αντιτίθεμαι. Και είναι ο Γραικοφραγκικός (όχι ο Ορθόδοξος) κλήρος που καλλιεργεί, με χίλιους δυό τρόπους, τοποθετούμενος θετικά και αρνητικά από των τηλεοράσεων τις απαράδεκτες αυτές θέσεις στον δύσμοιρο λαό μας, που στην ορθόδοξη σκέψη μας δεν είναι αντικείμενο χλέυης ή κατηγοριών, αλλά μερίμνης και διακονίας."ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΕ, παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου" είναι η εντολή (για μας τους Ορθοδόξους) του Χριστού μας. Οι μισσιονάριοι θεωρούν τον λαό βάρβαρο, άξεστο και κατωτέρας υποστάθμης και αναλαμβάνουν να τον εξημερώσουν δια πυρός και σιδήρου. Η γνήσια λαϊκή ευσέβεια και πίστη καμία σχέση δεν έχει με αυτές τις σοφιστείες (του εθνοφυλετισμού) όπως ορθά τις χαρακτηρίζεις. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνον θεολογικό είναι πρωτίστως πολιτικό (όπως τα περισσότερα θεολογικά) και παρουσιάζεται με μανδύα δήθεν θεολογικό. Ο στόχος είναι η (ουσιαστική) διάσπασις του Ανατολικού Χριστιανισμού (Ορθοδοξίας). Και δια της διασπάσεως αυτής η διάσπασις του ανατολικομεσογειακού οργανισμού και ότι αυτή συνεπάγεται για την ενδιάμεση περιοχή. Για να κάνει κουμάντο ... ο Αρταξέρξης

   Delete
  5. Να ζυγίσουμε τα πράγματα. Αυτή η μετάλλαξη που λες έχει να κάνει με κρατικές και πολιτισμικές διαδιακασίες των οποίων υποχρεωτικώς(;) η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν και είναι δέσμια. Και είναι υποχρεωτικώς(;) δέσμια επειδή είναι μέσα στην ίδια κοινωνία. Για παράφδειγμα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δρούσαν ανεξέλεγκτοι σχεδόν οι δυτικοί μισσιονάριοι που αναφέρεις. Εκεί σε αυτή την περίπτωση η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχε επιλογή, ούτε μπορούσε να πει στον Σουλτάνο διώξ΄τους. Έχεις δεχτεί συνεπώς δυτική επιρροή. Ή η ανάδυση των εθνών κρατών για παράδειγμα είναι ένα ιστορικό συμβάν. Η Εκκλησία δεν μπορεί να καθορίζει την ιστορία όπως αυτή θέλει. Μην έχουμε ιδανικές και μαγικές αντιλήψεις περί ιστορίας στο νου μας. Κι ούτε παραγράφεται η ιστορία από τον νου μας αλλά και τίποτα άλλο δεν χάνεται. Αλλά εντός αυτών των ορίων υπάρχει η Εκκλησία. Ίσως αυτό να είναι και το ωραίο της υπόθεσης όμως.

   Βέβαια θα μου πεις ο δρόμος του μαρτυρίου και της απάρνησης του κόσμου είναι πάντα ανοιχτός.


   Πες μου περισσότερα για αυτό το πολιτικό θέμα. Έχεις διακρίνει διασπάσεις σε αυτό που αποκαλούμε ανατολική παράταξη;

   Ποιος θα διασπαστεί από ποιους;

   (έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν είναι διασταρωμένο)

   Delete
  6. Ο λαός αυτός με το πέρασμα των αιώνων έχει εσωτερικεύσει πολλές χριστιανικές διδασκαλίες. Ο λαός αυτός δεν θέλει πλέον να είναι ο πρώτος και ο καλύτερος του χωριού και όλοι να του λένε μπράβο και να τον ζηλεύουν. Δεν έχει πλέον την τάση μέσα του για κυριαρχία επί των άλλων (κυριαρχία σε όλους τους κοινωνικούς τομείς, ακόμα και της γνώσης), όπως την είχαν για παράδειγμα οι Έλληνες ή οι Ρωμαίοι στην αρχαιότητα. Ούτε φυσικά νοεί την πρόοδο ως τεχνολογική. Αυτός ο λαός θέλει ασυνείδητα ανθρωπιστική και συναισθηματική πρόοδο.

   Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πιο προηγμένο ιστορικό στάδιο από άλλους λαούς. Μιλώ για τον σημερινό ελληνικό λαό. Βρίσκεται ένα βήμα μπροστά ιστορικά.

   Επομένως αν αυτά που είπα ισχύουν, οι κρίσεις που κάνεις Ρωμηέ, παρόλο που κινούνται προς μια αρχικά γόνιμη αντιδυτική κατεύθυνση, πολύ φοβάμαι ότι είναι πιθανόν να είναι το ίδιο νόμισμα από την άλλη πλευρά. (Σε σχέση με φιλοδυτικές φωνές)

   Delete
  7. Και με αυτόν το τρόπο εξηγώ και το βαθύ φλερτ των Ελλήνων με την αριστερά και όχι τόσο με τη δεξιά.

   Delete
 17. Ἀπαντῶ σὲ ἐρώτηση σχολιαστοῦ:

  Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς οἱουδήποτε καθεστῶτος, φιλελευθέρου, φασιστικοῦ ἤ κομμουνιστικοῦ εἶναι ἡ γραφειοκρατία ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν συγκεντρωτισμὸ καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀτομικὴ δημιουργικότητα.

  Ἡ κομμουνιστικὴ ΕΣΣΔ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Στάλιν, ὅπως καὶ ἡ καπιταλιστικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ἀγγλίας στὴν περίοδο τῆς παρακμῆς τους (ἡ Ἀγγλία μετὰ τὸ 1919) ἀνέπτυξαν μία γραφειοκρατία ποὺ ἔπνιξε σταδιακὰ κάθε δημιουργικότητα. Ἡ ἑλληνικὴ γραφειοκρατία εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀντιγραφῆς τῆς ἀγγλικῆς γραφειοκρατίας, ὡς ἀγγλικὴ ἀποικία. Γι'αὐτὸ καὶ ποτὲ τὸ νεοελληνικὸ κράτος δὲν έδημιούργησε (ἀσχέτως καθεστῶτος).

  Τὸ κράτος, ὅταν ἰσχυροποιεῖται, ἔχει τάσεις συγκεντρωτισμοῦ, συνεπῶς γραφειοκρατίας. Μὲ ἐπίφαση ὀργανώσεως τὴν καταστρέφει. Γι'αὐτὸ καὶ ἰδανικά, τὸ καλύτερο σύστημα εἶναι αὐτὸ τῆς ἀναρχίας (τὸ σύμβολό της: ἕνα Α γιὰ ἀναρχία, περικυκλωμένο ἀπὸ ἕνα Ο γιὰ ὀργάνωση: δηλαδὴ ὀργάνωση χωρὶς κράτος). Ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἀμερικανικοῦ καπιταλισμοῦ προέρχεται ἀπὸ τὸ ὅσο τὸ δυνατὸν περιορισμένο κράτος (small state) τοῦ ἀρχικοῦ ἀναρχοκαπιταλισμοῦ τοῦ Ἄνταμ Σμίθ. Ἄλλος τρόπος δημιουργικότητος εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τοῦ κράτους ἀπὸ τὸν "τύραννο", κατὰ τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πρότυπο, δηλαδὴ νὰ διοικεῖται ἡ κοινωνία ἀπὸ ἕναν καὶ μόνον ἥρωα, ὅπως τὸ ἐπεχείρησε στὴν Κίνα ὁ ἀναρχικὸς Μάο Τσετούνγκ.

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 18. Μετὰ πάσης ἐπιφυλάξεως καὶ σὰν ἀτελῆ ἀπόπειρα συνεισφορᾶς στὸν προβληματισμὸ τοῦ κου Ῥωμιοῦ, ἴσως τὸ καλύτερο πολίτευμα γιὰ τὴν περιοχὴ αὐτή, τοῦ ὁποίου φέρει καὶ τὴν ἀνάμνηση, εἶναι αὐτὸ τῆς νοητῆς μοναρχίας. Ἁπὸ τὴ μιὰ μπορεῖ θεωρητικῶς νὰ ἐφαρμοστεῖ ὁποτεδήποτε, ἐφόσον εἶναι νοητή. Ἁφέτέρου χωλαίνει στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐξωτερικῶν ἐκβιασμῶν. Διότι βασίζεται σὲ μιὰ τηλεπαθητικὴ σχεδὸν ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν ὑπηκόων.

  Ἡ ἀναρχία, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ παραδείγματα, μοιάζει ἀρκετὰ μὲ τὴν μοναρχία μόνο ποὺ τὴν ἀσπάζεται ὁ διεκδικητής τοῦ θρόνου. Αὐτὸ ταιριάζει μὲ τὴν ἀντιμοναρχικὴ ἰδιότητα τοῦ φιλελευθερισμοῦ καὶ τοὺς διάφορους πατροκτόνους μύθους, τὰ ἀδέλφια ποὺ τρῶνε τὸν πατέρα τους, κ.λπ. κ.λπ. καὶ ἴσως ἐξηγεῖ ἐν μέρει τὰ βίντεο μὲ τὴν κα Χίλαρυ Κλίντον νὰ ἐνθουσιάζεται δημοσίως μὲ τὴν δολοφονία τοῦ κου Καντάφι.

  ReplyDelete
 19. YΓ. Δρ Πᾶπ οἱ Ἐλεάτες ἔλεγαν ὅτι δὲν ὑπαρχει κενό διότι ὁ νοῦς ἔχει ὑπόσταση. Ἕτσι π.χ. μιὰ νοητή μοναρχία, περίπου σὰν αὐτὴ τοῦ Διός, εἶναι πραγματικώτατη. Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι κατ αὐτοὺς νοητὸ εἶναι ἠ μη-μοναρχία.

  ReplyDelete
 20. Κωνσταντή φίλε μου.Είσαι γνώστης της Ελληνιής γλώσσας και πιστεύεις στην φράση του Κικέρωνος
  ΕΙΘΕΟΙΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙΤΗΝΤΩΝΕΛΛΗΝΩΝΓΛΩΤΤΗΧΡΩΝΤΑΙ (τἀ αρχαία όμως γνωρίζουνε όλοι, γράφονταν με κεφαλαία χωρίς τόνους και κενά)
  Παρόλαυτα, η προηγούμενή ου αναφορά, ανήκει στην σοφιστική.Δηλαδή στην φαινομενική λογική όχι στην καθεαυτή.Οι Ελετάς δεν μίλησαν για πολιτική, τουλάχιστον όσως αφορά το είναι/μη είναι

  ReplyDelete
 21. Ας πει κάποιος στον Μιχαλολιάκο ότι δεν είναι ευθύνη των σιωνιστών το ότι χάσαμε την Ανατολική Θράκη όπως πιστεύουν πλείστοι Εθνικοσοσιαλιστές με τους οποίους έχω μιλήσει, αλλά λόγω του Ελληνικού πληθυσμού στην Μικρά Ασία ο οποίος πλέον ήτο απροστάτευτος μετά την κατά κράτος ήττα μας το 1922 και την καταστροφή της Σμύρνης. Θα είχε σφαγιασθεί όλος ο γηγενής μικρασιατικός Ελληνισμός εάν δεν κάναμε γρήγορα συνθήκη ειρήνης με την τότε Κεμαλική Τουρκία. Τί είναι μία Ανατολική Θράκη ρε Μιχαλολιάκο μπροστά σε 2 εκστομμύρια Έλληνες που θα είχαν σφαγιασθεί εάν συνεχίζαν οι εχθροπραξίες;

  Γιατί δεν δύναται να το αντιληφθεί αυτό στην ομιλία του;;; Το κάνει για πολιτική σκοπιμότητα;;; Ίσως και ναι...

  Το βίντεο:

  https://www.youtube.com/watch?v=NN2HE3VztgU

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ο Κ.Μιχαλολιάκος δεν αντιλαμβάνεται ότι οι εβραίοι έχουν κάθε δικαίωμα να προστατευτούν, να οργανωθούν και να επιβληθούν, εάν μπορούν.Όσον αφορά την Ανατολική Θράκη κτλ φυσικά και δεν ευθύνονται οι σιωνιστές.
   Το έχω ξαναπεί ότι χρειαζόμαστε έναν Έλληνα Χέρτσλ να ιδρύσει ξανά την Φιλική Εταιρεία με δραστηριότητα σιωνιστικού τύπου.
   Επαναλαμβάνω:ποιός είναι ο χρηματοδότης της Χ.Α.;Αυτό το ερώτημα τα λέει όλα.

   Delete
 22. Θεωρώ ότι οι απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδος, στρέφονται κατά της Αμερικής.
  Όντας πλέον σύμμαχος των Ρώσων (η χώρα που πάντα βλάπτει την Ελλάδα) δημιουργεί ένα μπλοκ κατά των ΗΠΑ.
  Είναι δεδομένο ότι ο άνθρωπος πάσχει από κάποιας μορφής μετατραυματικής διαταραχής μετά το πραξικόπημα.Εάν το συνδιάσουμε και με τα προηγούμενα ψυχικά του συμπτώματα, έχουμε να κάνουμε με έναν ασταθή και αλαζονικό χαρακτήρα.
  Τίποτα καλύτερο από το να ενισχυθεί αυτή η νεύρωση και να προσβάλει κιάλλο τις Η.Π.Α.
  Όσον αφορά την Ρωσία, για άλλη μία φορά βλέπουμε πόσο μηδαμινή αξία έχει η "κοινή" θρησκεία μπροστά στην γεωπολιτική.Μην ξεχνάμε ότι οι Ουκρανοί που δέχθηκαν τα πυρά των Ρώσων, είναι ομόδοξοι.Αυτά για όσους φαντάζονται ότι παίζει κάποιον ρόλο η ορθοδοξία στην πραγματικότητα.

  ReplyDelete
 23. Ἀκοῦστε νὰ δεῖτε. Εἶναι ῥε παιδιὰ γεγονός ὅτι τὸ 50 τοῖς ἑκατὸ τῆς Ἑλλάδας δὲν εἶναι οὔτε εὐρωπαϊκὸ οὔτε ἀρχαιοελληνικὸ ἀλλὰ κάτι ἄλλο ;

  Ἄν ναί, ἄς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά. 1) ΓΕΓΟΝΟΣ 1. Μετὰ ἀπὸ 200 χρόνια ἀνεξάρτητου ἑλληνικοῦ κράτους, μὲ στρατὸ άστυνομία καὶ κατακτήσεις δὲν ὑπάρχει ἀκόμη ἐθνικὴ κουλτοῦρα. Σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ πεδία ἡ πολιτιστικὴ μας παραγωγὴ κεἶται μεταξὺ μίμησης ἤ ἐλιπποῦς ἀφομοίωσης ξένων εὐρωπαϊκῶν καὶ ἀμερικανικῶν προτύπων καὶ διαφόρων ἄλλων μειγμάτων. 2) ΥΠΟΘΕΣΗ 2 Ἡ ἀπόκρυψη τοῦ ὅτι τὸ ΓΕΓΟΝΟΣ 1 δὲν εἶναι μόνο πολιτισμικὸ ἀλλὰ ἐκτείνεται καὶ στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν οἰκονομία καὶ τὴ γραφειοκρατία καὶ παντοῦ, εἴτε λέγεται φαναριωτισμός, εἴτε κολωνακιώτικος ψευτοαστισμός, εἴτε βλαχοκομμουνισμός, εἴτε λελεδοφιλελευθερισμός, εἴτε φλωροφασισμός, ὀδηγεῖ εἴτε σὲ λάθος συμπεράσματα εἴτε σὲ πονηρὰ συμπεράσματα.

  3)ΥΠΟΘΕΣΗ 3. Τὸ θέμα Ἑρντογάν, Τσίπρας, χωρισμός ἐκκλησίας-κράτους κ.λπ. ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ΥΠΟΘΕΣΗ 2. Ὅ,τι καὶ νὰ πιάσεις νὰ πεῖς καὶ νὰ ἀναλύσεις, ἐφόσον τὰ παραπάνω ἰσχύουν, δὲν μπορεῖς νὰ εἶσαι σίγουρος γιὰ τίποτα. Ἑδῶ ὅλοι λένε ὅτι ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου σκηνοθετοῦσε σὲ συνεργασία μὲ τὶς τουρκικὲς ἔνοπλες δυνάμεις παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου, γιὰ νὰ βρεῖ ἀφορμὴ νὰ ξηλώσει τοὺς ἀνώτερους στρατιωτικούς ποὺ δὲν εἶχαν ὑπαχθεῖ στὸ κόμμα του. Ἑδὼ δὲν μποροῦμε νὰ γράψουμε ἕνα βιβλίο ἱστορίας. Νομίζετε πὼς αὐτὰ εἶναι ἄσχετα μὲ τὶς Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, καὶ ὅτι ἡ σχέση μας μὲ τὴν Τουρκία εἶναι ὅπως π.χ. τῆς Γαλλίας μὲ τὴν Γερμανία ;

  Φυσικὰ καὶ θὰ μεταχειριστῶ φιλοσοφία, ὄχι σοφιστική, δρ. Πᾶπ προκειμένου νὰ μιλήσω γιὰ ἕνα κράτος ποὺ δὲν βρίσκεται πλέον οὔτε στὰ χαρτιά. Ἕχετε πάρει χαμπάρι ὅτι τὸ σύνολο σχεδὸν τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν σὐμφωνη γνώμη τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ἔχει ὑποθηκεύσει τὸ σύνολο τῆς δημόσιας περιουσίας (ἡ ὁποία ΔΕΝ εἶναι ἐκκλησιαστική). Φιλοσοφία θὰ χρησιμοποιήσω γιὰ νὰ δείξω ὅτι αυτὸ εἶναι ἐξέλιξη παραδόξως θετική.

  ReplyDelete
 24. Ἡ Κρητολόγος Χρῦσα Μαλτέζου μᾶς εἶχε πεῖ τὸ ἑξῆς παράξενο. Σώζονται φορολογικὰ κατάστιχα ποὺ δείχνουν ὅτι ἡ Κρήτη ἔστελνε κανονικὰ τὸν ἐτήσιο φόρο στὴν Κωνσταντινούπολη, κάπου τὰ χρονια μετὰ τὸ 1204, ἐνῶ ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ τοὺς Φράγκους, παναθεμά τους. Ὡραῖα, σοῦ λένε, μεμονωμένο περιστατικό, εἴχανε κολλήσει οἱ Κρῆτες γραφειοκράτες στὰ παλιά καὶ συνέχιζαν νὰ γδύνουν τὸν κόσμο ἄδικα. Μετὰ πέφτω σὲ μιὰ μαρτυρία Γάλλου στρατιώτη, ποὺ εἶχε πάει στὴν Ἀθῆνα μαζὶ μὲ τὸ σῶμα του τὸ 183τόσο νὰ επιβλέψει τὴν παράδοση τῆς Ἀκροπόλεως στὸ γαλλικό στράτευμα τοῦ Μαιζόν,νομίζω. Δὲν φτάνει ποὺ ἄκουγε κάθε πρωί τὸν μουεζίνη, βλέπει καὶ ἕναν Ἕλληνα χωρικό νὰ πηγαινει μὲ τὸ ὑποζύγιό του νὰ καταβάλλει κανονικὰ τὸν φόρο στὸν Τοῦρκο εἰσπράκτορα σὰν νᾶ μὴν τρέχει τίποτα. Καὶ τώρα στὰ δικά μας.

  Ὁλόκληρο τὸ πολιτικὸ σύστημα, καὶ δὲν εννοῶ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ ὅλους, ἀντὶ νὰ παλουκώσει τοὺς ἀντιπροσώπους του ποὺ στὰ κρυφά οἱ ἴδιοι κατέλυσαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία, τοῦς ἀποθεώνει διὰ τῆς γκρίνιας. Μὰ γίνεται χωρίς ἱστορία καὶ φιλοσοφία νὰ τὸ ἐξηγήσεις αὐτὸ τὸ πράγμα; Ἡ ἱστορία λοιπὸν φαίνεται νὰ λέει τὸ ἑξῆς. Ὅ Ἕλλην εἶναι ῥαγιᾶς, δηλαδὴ ὄχι τίποτα ταπεινωτικό, ἀλλὰ φορολογούμενος ὑπήκοος ἑνός βασιλείου ποὺ ἔχει τὴν ἔδρα του κάπου στὴν Μικρὰ Ἀσία. Οκ ; Αὐτὸ φαινεται νὰ λέει ἡ ἱστορία.

  ReplyDelete