Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 14, 2016

322 - Ἡ βασιλεία ὡς πλανητικὸς θεσμὸς τοῦ μέλλοντος

Οἱ Δημήτρης Κιτσίκης καὶ Καντὶρ Μισίρογλου προωθοῦν
τὴν ἐπάνοδο τῆς οἰκουμενικῆς βασιλείας
στὴν Κωνσταντινούπολη322 - Ἡ βασιλεία ὡς πλανητικὸς θεσμὸς τοῦ μέλλοντος

Ἐπὶ χιλιάδες χρόνια ὁ βασιλικὸς θεσμὸς κατηύθυνε τὴν παγκοσμία ἱστορία, ἐπειδὴ ἦταν ὁ φυσικὸς θεσμός, ἡ ἀντανάκλαση τοῦ πνεύματος ἐπὶ τῆς γῆς, ἀσχέτως τοῦ προσώπου τοῦ βασιλέως. Στὴν Ἀκρόπολη, τὸ ξόανο τῆς Ἀθηνᾶς ἐλέγετο ὅτι εἶχε πέσει ἐξ οὐρανοῦ, σύμβολο τῆς μοναρχίας. Ὅταν οἱ Πέρσες τὸ κατέστρεψαν τὸ 480 π.Χ. ἤρχισε ἡ ἠθικὴ παρακμὴ τῆς Ἀθήνας πρὸς τὴν δημοκρατία, ἔναντι τῶν Σπαρτιατῶν ποὺ εἶχαν κρατήσει τὸν μοναρχικὸ θεσμό.

Σήμερα, οἱ ἀντικεμαλιστὲς Τοῦρκοι διανοούμενοι, ὅπως ὁ φίλος μου ὁ ἱστορικὸς Καντὶρ Μισίρογλου, ἀγωνίζονται, ὅπως καὶ ἐγὼ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἐπάνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη, τοῦ οἰκουμενικοῦ βασιλέως Βυζαντινῶν-Ὀσμανιδῶν καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχουμε, διότι οἱ μονάρχες, εἴτε ὑπὸ τὴν παραδοσιακή τους μορφή, εἴτε ὑπὸ τὴν κομμουνιστική τους μορφή, ὅπως στὴν Βόρειο Κορέα, ἐπανέρχονται γιὰ νὰ διαψεύσουν μὲ τὴν παρουσία τους τὸν μῦθο τῶν ἐπαναστάσεων τοῦ Διαφωτισμοῦ (γαλλικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1789, ῥωσικὴ τοῦ 1917) περὶ ἀβασιλεύτου, ποὺ ἔφεραν τὸν ὑλισμὸ καὶ τὴν ἀθεΐα.

Ὁ καθημερινὸς ἄνθρωπος παντοῦ ἐπὶ τοῦ πλανήτου περνᾷ ἀπὸ τὴν ζωὴ χωρὶς ποτὲ νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ σπήλαιο καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Εὐτυχῶς, διότι οἱ δυνάμεις του δὲν θὰ τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν τραγικότητα ποὺ τοῦ ἔκρυβε ἡ σκιὰ ποὺ ἔβλεπε μέσα στὸ σπήλαιο καὶ θὰ ἐτρελλαίνετο. Μὴ δυνάμενος νὰ εἶναι φιλόσοφος-ἅγιος, θεράπων τῆς ἀρετῆς, θὰ τοῦ ἦτο ἀδύνατον νὰ ἐννοήσῃ τὸ νόημα τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Παράδεισο, λόγῳ τῆς καταναλώσεως τοῦ ἀπηγορευμένου μήλου-χρήματος, τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸ διαστημοδρόμιο τοῦ Ὀλύμπου ὅπου πρὸ ἀμνημονεύτου χρόνου εἶχαν ἀποβιβασθῆ θεοί ποὺ οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς εἶχαν ὀνομάσει Ἕλληνες. Ὅταν αὐτοὶ οἱ θεοὶ-βασιλεῖς ἐνυμφεύθησαν καὶ ὑπανδρεύθησαν μὲ τοὺς κατοίκους τῆς πεδιάδος, στοὺς πρόποδες τοῦ Ὀλύμπου-Παραδείσου, ἡ σμίξη ἔφερε τὴν σταδιακή τους παρακμὴ καὶ ἀπὸ Ἕλληνες ἔγιναν Γραικύλοι καὶ ἀπὸ ἀριστοκράτες-θεοὶ ἔγιναν κάτοικοι τῆς πεδιάδος-γῆς, ἀπὸ τὴν Κίνα μέχρι τὴν Ἀμερική, δημοκρατικοὶ καὶ θεοὶ...συνταγματικοί!

 Ἡ ἀκατανίκητη πνευματικὴ ἰσχὺς τοῦ ἀρίστου, τέκνου τοῦ Ἀδάμ-Διός καὶ τῆς Εὔας-Ἥρας, μὲ τὴν πτώση ἀπὸ τὸν Παράδεισο-Ὄλυμπο μέσα στὴν πεδιάδα τοῦ πλανήτου, κατόπιν ἐπανειλημμένων ἐπιμιξιῶν μὲ τὸν καθημερινὸ ἄνθρωπο ποὺ ἔζη στὴν πεδιάδα, ὅπως μᾶς τὸ περιγράφει λεπτομερῶς ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία, μετουσιώθη σὲ παρακμιακὴ κοινωνία, περνῶντας σταδιακὰ ἀπὸ τὸν θεὸ στὸν ἡμίθεο, τὸν ἥρωα, τὸν Σπαρτιάτη καὶ τὸν Ἀθηναῖο, ἀπὸ τὸ πολίτευμα τῆς ἀριστοκρατίας τοῦ  ἁγίου πνεύματος, στὴν τιμοκρατία τῶν τιμῶν, τὴν ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου (ἀστικὴ δημοκρατία), τὴν δημοκρατία τοῦ λαοῦ διψασμένη γιὰ χρῆμα (λαϊκὴ δημοκρατία),καὶ τέλος τὴν τυραννία τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ ἑνός (λαοκρατία) ποὺ μέσῳ ἐπαναστάσεων προσεπάθη νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ χαμένο ὄνειρο τοῦ Παραδείσου, τοῦ Διός-βασιλέως, διὰ μέσου τῆς βίας, τῶν πολέμων καὶ τῶν σφαγῶν.

Οἱ τύραννοι Χίτλερ, Μουσσολίνι, Λένιν, Στάλιν, Κάστρο, Μάο, προσεπάθησαν ἀπεγνωσμένως μὲ τὸ σπαθί τους νὰ ὑποβιβάσουν τὸ χρῆμα, καταδικάζοντας τοὺς ἀστούς (μεταμορφωμένους σὲ ἑβραίους, τραπεζῖτες, μασόνους, σιωνιστές), προσπαθῶντας νὰ ζήσουν ἀνεπιτυχῶς ὡς ἀχρήματοι ἀριστοκράτες φιλόσοφοι Διογένηδες. Ἀλλὰ ὁ ῥοῦς τῆς παρακμῆς, ὡς θηριώδης ποταμός, δὲν γυρίζει ὀπίσω στὴν πηγή του. Ὁ Γραικύλος δὲν θὰ ξαναγίνῃ ποτὲ Ἕλλην, δηλαδὴ Ὀλύμπιος. Καὶ τότε ἐνεφανίσθη ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς (μὲ κεφαλαῖο), βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἐκατέβη στὶς πεδιάδες τοῦ πλανήτου, τὸν ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι ἐπάλειψαν μὲ ἑλληνικὸ ἔλαιο καὶ τὸν ὠνόμασαν χρισμένο Χριστό.

 Ἀπεριόριστη ἡ ἰσχύς του, χωρὶς τιμές, περιφερόμενος ἐπάνω σὲ γαϊδούρι, προσφέροντας τὸ αἷμα του καὶ τὸ σῶμα του καὶ οἰκοδομῶντας ὑπὸ τὸν Παῦλο καὶ τῶν ἀποστόλων του τὴν μεγαλύτερη στρατιὰ τοῦ κόσμου, στὶς ἐρήμους καὶ τὰ μοναστήρια, ἑκατομμυρίων ἁγίων, πολλαπλασιάζοντας τοὺς ἀρίστους γιὰ τοὺς ὁποίους, πρῶτος ὁ Σωκράτης εἶχε δώσει τὴν ζωή του. Καὶ τότε ὁ Graeculus τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μετεμορφώθη σὲ Ῥωμηός, Ὀρθόδοξος. Ὁ Χριστὸς διὰ τῆς μεταμορφώσεως αὐτῆς τοῦ Γραικύλου σὲ Ῥωμηό, εἶχε δώσει τὴν ὁριστικὴ ἀπάντηση στὸ θέμα τῆς ἰσχύος. Ἀντὶ ὁ Ἕλλην νὰ προσπαθῇ νὰ ἐπεκτείνῃ τὸ κράτος του ἀπὸ σχῆμα βατράχου σὲ σχῆμα βουβαλιοῦ, ἠδύνατο νὰ ἐξαπλώσῃ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, τὴν ἀπεριόριστη πνευματικὴ ἰσχὺ ποὺ τοῦ ἐχάρισε ὁ Ὄλυμπος καὶ ἡ Σιών, ὁ Ζεὺς καὶ ὁ Χριστός, καὶ νὰ μεταμορφώσῃ τὸ κρατίδιο τῶν Ἀθηνῶν σὲ παγκόσμιο βασιλικὸ πνευματικὸ κέντρο Ἁγίου Ὄρους καὶ Παρθενῶνος, μὲ μόνιμη ἕδρα στὴν Ἀθήνα τῶν ἑλληνικῶν παγκοσμίων Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Ὅλα τὰ κράτη τῆς γῆς, ἀπὸ τὶς ὑπερδυνάμεις μέχρι τὰ πλέον μικρά, θὰ χρηματοδοτοῦν σὲ κοινὸ κορβανᾶ τὸ οὐράνιο κέντρο τοῦ ἑλληνισμοῦ.Καὶ ἔτσι ἴσως ὁ πλανήτης ἀποφύγῃ τὸν Ἀρμαγεδδῶνα. Διότι, «ὁ ΚΑ’ αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς καὶ μοναρχικὸς ἤ θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ!»

Δημήτρης Κιτσίκης                                 15 Ὀκτωβρίου 2016

104 comments:

 1. Ὑποθέτω πὼς μόνον ἡ ἔννοια τῆς θείας Πρόνοιας μπορεῖ νὰ διαλύσει τὰ νέφη τοῦ Χρήματος, καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της προϋποθέτει τὴν διάλυση τῆς ἔννοιας τὴς ἐργασίας ὡς μαγικῆς πράξης.

  Ἅν τὰ παραπάνω ἰσχύουν χρειάζεται προσοχὴ ὄταν ὁ Δἰας, ἡ Ἥρα, ὁ Ἀχιλλεύς, ο Ἡρακλῆς, ὁ Θησέας εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀρχιεργάτες. ὁ Ἡρακλῆς εἶναι τρόπον τινά ὁ σύντροφος Σταχἀνωφ. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ Ἀχιλλέας, ποὺ παραπονιέται στὴν Ἰλιάδα ὅτι δουλεύει σὰν τρελλός.

  Ὅταν τὸ Παλλάδιο πέφτει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ πέφτει δίχως κόπο. Παρόμοια, ὑποθέτω, ὁ θεός ὅσο περισσότερο τὸν καλοῦμε, τόσο λιγότερο ἐνανθρωπίζεται.

  ReplyDelete
 2. ...ἐφόσον λοιπὸν ὁ ἑλληνικὸς ἤ ὁ τουρκικὸς λαός θέλουν νὰ ἀποκτήσουν πολιτική ὑπόσταση, ἤ οἱ ἄρχουσες τάξεις τῶν δύο λαῶν θέλουν τὸ ἴδιο, πρέπει νὰ ἀπαντήσουν ἐμμέσως ἔστω πλὴν σαφῶς στὴν κριτικὴ τοῦ Μάρξ. Τί λέει ὁ Μάρξ. Ὅτι ἡ κοινωνικὴ ἱεραρχία ἀντανακλᾶ τὶς σχέσεις παραγωγῆς. Ὅτι οἱ κυβερνώμενοι εἶναι ἐργαζόμενοι καὶ ὅτι οἱ κυβερνῆτες ἐργάζονται ἐπίσης, τόσο τοὐλάχιστον, ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ διασφαλίσουν τὴν κυβέρνησή τους. Ὅτι τέλος, τὸ ἰδανικό τῆς μή-ἐργασίας ποὺ προβάλλουν οἱ ἀνώτερες τάξεις γιὰ τὸν ἑαὐτό τους εἶναι ἀποτέλεσμα ἐργασίας ἐφόσον εἶναι προπαγάνδα. Ἡ προπαγανδα εἶναι δουλειά. Περιέχει κόπο.

  Δὲν μπορεῖ λοιπὸν νὰ σταθεῑ ἐλέωι θεοῦ, Θεοῦ ἤ ἔστω θεῖκῆς καταγωγῆς ἀνθρώπινη ἡγεσία, ὅπως αὐτὴ τῶν Φαραῶ, ἄν δὲν ἀποδείξει μὲ κάποιον τρόπο ὅτι δὲν ἐργάζεται. Δύσκολα τὰ πράγματα. Διότι σημαίνει αὐτὸ ὅτι κυβερνᾶ ἄνευ προπαγάνδας. Οἱ Φαραῶ ἀγαποῦσαν τὴν προπαγάνδα. Πῶς θὰ ἀποδείξεις ὅμως τὴν θεϊκή σου καταγωγή στοὺς Ἄπιστους Θωμάδες, ποὺ θέλουν νὰ δοῦν πληγές, νὰ ἀκουμπήσουν τὸ δάκτυλο ;

  Ἅν πάλι γίνεις βασιλιάς χωρίς νὰ νοιάζεσαι γιὰ τὸ τί πιστεύει ὁ λαός σου, καὶ θέλεις μόνον ὁ θεός νὰ σὲ χρίσει, ὄχι ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ, τότε, ἐν τέλει, τί τό θέλεις τὸ στέμμα ;

  ReplyDelete
 3. Η ύψιστη μορφή πολιτισμού που υπήρξε είναι το αρχαιοελληνικό πνεύμα.Το χριστιανικό είναι ανύπαρκτο μπροστά του και ότι αξίζει από αυτό είναι απλά οι στάχτες του αρχαιοελληνικού που αντέγραψε.Συνεπώς, είναι η μοναδική σωτηρία είτε για την ατομικότητα του υποκειμένου είτε για την συλλογικότητα ενός λαού.Γιαυτό όπως ανέφερα πρόσφατα τα βρήκε η ανθελληνική αριστερά με την παραδοσιακά μισελληνική εκκλησία.
  Είτε Βασιλεία είτε δημοκρατία είτε φασισμός είτε κομμουνισμός λέγεται το πολίτευμα, το θεμέλιό του όπως λέει και ο Αριστοτέλης αλλά και όλοι οι σπουδαίοι πολιτικοί αναλυτές, είναι η παιδεία.
  Εάν θέλουμε λαό με ενάρετες πράξεις αξιομνημόνευτες, τότε μιλάμε για αρχαιοελληνική παιδεία.Εάν θέλουμε το αντίθετο, τότε ορίστε και η αριστερά ορίστε και η εκκλησία, και ας μην παραπονιούμαστε.
  Έπειτα, οι Έλληνες του εξωτερικού οφείλουν να ξαναδημιουργήσουν την Φιλική Εταιρεία και να είναι ένα λόμπυ παγκόσμιο σιωνιστικού τύπου.Έτσι μπορεί να διατηρηθεί το κράτος, και πλέον μόνο έτσι.
  Δηλαδή αν αύριο έχουμε βασιλεία πως θα λύσει ο Κωσνταντίνος ή οι γιοί του τα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας και της παιδείας και του πληθυσμού;Φοβάμαι ότι επικεντρωνόμαστε στον τίτλο και όχι στην ουσία.

  ReplyDelete
 4. Το Ισραήλ κάπως έτσι θα απαντούσε στις τουρκικές προκλήσεις (1:30 και μετά)
  https://www.youtube.com/watch?v=O-FSvnnUHVI

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το Ισραήλ δεν έχει πεφωτισμένους και καλά πολίτες του να υβρίζουν την Θρησκεία του Δόκτωρα.

   Αυτά έχον φάει τους Έλληνες. Ο ένας λέει Χριστιανισμός, ο άλλος Εθνικοσοσιαλισμός, ο αλλος Νεοφιλελευθερισμός μέχρι να σβήσει ο Ήλιος ο άλλος Εθνική Θρησκεία και αντιχριστιανισμό....σε λίγο θα διαιρεθείτε με τον ίδιον σας τον εαυτό.

   Ενδεικτικά ουδείς των ξένων Ευρωπαίων Εθνικιστών διαχωρίζει μεταξύ της Χριστιανικής και της "βάρβαρης" Παγανιστικής κληρονομιάς της. Οι περισσότεροι δε, εκείνοι με την υψηλότερη απήχηση, συνεχώς την πρώτη προβάλλουν. Συνεπώς, ακόμη μία καινοτομία αιλυνική(και όχι προφανώς Ελληνική) για τους ελλαδίτες.

   Delete
  2. Το Ισραήλ έχει την θρησκεία του όμως.Αυτή είναι η διαφορά.
   Μία ταυτότητα που βασίζεται σε ιουδαϊκό θρήσκευμα (δεν είμαι καθόλου κατά των Εβραίων όπως οι αμόρφωτοι της Χ.Α., είναι γνωστόν) και η πραγματική του ονομασία πηγάζει από τον Ρωμαίο κατακτητή, δεν είναι Ελληνική.
   Άλλο το πως μπορεί να χρησιμεύσει προπαγανδιστικά και άλλο η ιστορική αλήθεια.
   Για να έχεις ταυτότητα όμως θες και αλήθεια διότι οι αυταπάτες δεν αργούν να εμφανιστούν.

   Delete
  3. Μα το 99% των Ελλήνων είναι Ρωμηοί θέλούμε δεν θέλουμε. Μονάχα φυλετικά είμαστε αρχαίοι Ελληνες με εξαίρεση τους Αρμενοειδείς από Μ.Ασία και ελαχίστους απογόνους Σλαύων. Προσωπικά κοντύτερα στην Ρωμηοσύνη αισθάνομαι παρά στην αρχαία Ελλάδα διότι η ψυχή του συγχρόνου Ελληνικού λαού δεν είναι προφανώς αρχαιοελληνική. Η γλώσσα, το Αίμα και η Φιλοσοοφία μαζί με την Ηρωλατρεία αποτελούν τους συνεκτικούς δεσμούς μας με τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο.

   Delete
  4. Στην Μ.Ασία δεν κατοικούσαν αρμενοιδείς αλλά αρχαίοι Έλληνες Ίωνες, συνεπώς κυρίως Μεσογειακοί.
   Καθόλου Ρωμηοί δνε είναι φίλε μου.Εάν διαφωνείς απέδειξέ το μου

   Delete
  5. Χαχα. Όχι. Η πλειονότης ήσαν Αρμενοειδείς. Ναι φυσικά υπήρχε μία μειονότης Μεσογειακών. Αυτοί πυ ήσαν κυρίως Μεσογειακοί καθαροί ήσαν οι ΚΠολίτες. Η γιαγιά μου είναι Μεσογειακή.

   Delete
 5. κύριε Καθηγητά,

  Πολύ φοβάμαι ότι ο "ενανθρωπήσας Θεός" θα επανεμφανιστεί.

  Μόνον που αυτήν την φορά, "ενανθρωπήσας θεός", βασιλεύς του Ισραήλ και της οικούμενης, δεν θα ειναι με καφαλαίο αλλα με Κεφάλαιο, ...

  Εάν λοιπόν επιτύχουν τον στόχο αυτόν, θέτω το ερώτημα -
  Και μετά τι?

  Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι όντως αυτό είναι το "endgame" (να επέλθει ο βασιλεύς του Ισραήλ "Μεσσιάχ" με Κεφάλαιο και να επιφέρει την παγκόσμια ειρήνη), πραγματικά πιστεύουν ότι εκεί τελειώνει η ιστορία? Η' καλύτερα, το "παραμύθι"..?

  Κάνεις βέβαια δεν μπορεί να είναι προφήτης, αλλά προς χάριν της συζητήσεως, εσύ κύριε Καθηγητά τι πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί μετά?

  Έχουν σχέδια για την μετά-"Μεσσιάχ" εποχή?

  Ευχαριστώ προαιρετικά,

  Δημήτριος "Μορρισον"


  ReplyDelete
 6. Κύριε καθηγητά, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά ο Ερντογαν θα προκαλέσει πολύ πιθανό εμπλοκή στο Αιγαίο και ο Έλλην είναι ο ορισμός του υποχόνδριου χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν βλέπω να υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε τους γείτονες με την παραμικρή θετική ματιά...Οι Αρμένιοι στο όνομα Τούρκος, αστραφτουν και βροντανε, δεν θέλουμε κι εμεις πολύ με τόσα που έχουμε αποθημενα , ειδικά μετά τα Ίμια!Άρα δεν το βλέπω πιθανό να έρθει η επικαλούμενη στο άρθρο σας μοναρχία!

  ReplyDelete
 7. "Οἱ τύραννοι Χίτλερ, Μουσσολίνι, Λένιν, Στάλιν, Κάστρο, Μάο, προσεπάθησαν ἀπεγνωσμένως μὲ τὸ σπαθί τους νὰ ὑποβιβάσουν τὸ χρῆμα, καταδικάζοντας τοὺς ἀστούς (μεταμορφωμένους σὲ ἑβραίους, τραπεζῖτες, μασόνους, σιωνιστές), προσπαθῶντας νὰ ζήσουν ἀνεπιτυχῶς ὡς ἀχρήματοι ἀριστοκράτες φιλόσοφοι Διογένηδες. "

  Κ.Καθηγητά.Έχετε δει το παλάτι το Στάλιν φαντάζομαι.........Υποβίθμασαν το χρήμα στον κόσμο για να το συγκεντρώσουν στα χέρια τους όντας καπιταλιστές στην ρίζα τους

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ένα παλάτι αναγκαστικά είναι πλούσιο για να εντυπωσιάζει τους εχθρούς καπιταλιστές και τους εργάτες σοβιετικούς της μάζας με το κύρος και την λάμψη του. Απλή ψυχολογία Δόκτωρα. Ναι σε κομμουνιστικα καθεστώτα, η Αριστοκρατία ας πούμε είναι το Κόμμα. Συνεπώς η μεγάλη μαζα δουλεύει για το Κόμμα που διαχειρίζεται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές για το καλό των εργατών και του Λαού. Αυτό σημαίνει μαρξισμός-λενινισμός.

   Delete
 8. Πολύ καλό το άρθρο σας Καθηγητά και δίδει ορθές απαντήσεις σε διχασμούς.

  Ο φίλος σας δε, κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί απόγονο Ελλήνων καθώς έχει Ελληνικό φαινότυπο...

  ReplyDelete
 9. Eνώ μας αποκαλούν Γιουνάνηδες (δηλαδή, Ίωνες) εξακολουθούν να κατέχουν την Ιωνία!
  Η Τούρκικη σημαία, και το αντίστοιχο “εθνικό σύμβολο” των Τούρκων, προέρχεται από ένα σύμβολο του Βυζαντίου, της αρχαιοελληνικής πόλης Βυζάντιον, που υπήρχε στην θέση της Κωνσταντινούπολης. Αυτό το σήμα, που είναι πανάρχαιο και απαντάται ως λατρευτικό σύμβολο της θεάς Εκάβης, έγινε σύμβολο της πόλης του Βυζαντίου όταν ο Φίλιππος, πατέρας του Μεγαλέξανδρου, προσπάθησε να καταλάβει αυτή την πόλη, και μια νύχτα με συννεφιά, έστειλε πολεμιστές (σαν καταδρομική επιχείρηση) να περάσουν τα τείχη, για να αλώσουν την πόλη. Ξαφνικά, εμφανίστηκε το φεγγάρι, οι εισβολείς έγιναν αντιληπτοί, και αποκρούστηκε η επίθεση…. Από τότε, και επειδή θεωρήθηκε ως θεϊκή βοήθεια προς την πόλη, έγινε σύμβολο της πόλης του Βυζαντίου. Από εκεί έμεινε ως σύμβολο παραδοσιακά και στην Κωνσταντινούπολη, το βρήκε και ο Μωχάμεντ ο πορθητής (και οι επόμενοί του), και όπως χρησιμοποίησε τα πάντα που βρήκε από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να δώσει αυτοκρατορική χροιά στην πλιατσικολογική Οθωμανική κατάκτηση, το έκανε ένα σύμβολο της Οθωμανικής κυριαρχίας, και έτσι έμεινε ως μουσουλμανικό σύμβολο….

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ουδένα μεγαλύτερο ονειρο παρά της πραγματοποιήσεως μίας Ελληνικής Πόλεως.

   Τα όνειρα ομως είναι όνειρα και η πραγματικοτης, πραγματικοτης. Μονάχα με ισχυρή παρουσία στο Φανάρι και με μέθοδο 5ης φάλαγγος δυνάμεθα εν αρχή να πράξουμε κάτι.

   Delete
  2. Βέβαια εάν είχαμε δυναο στρατο θα μπορούσαμε σε μία κατάσταση Δυτικής επεμβάσεως στην Τουρκία, μαζί με το Ισραήλ και την Κύπρο να τους χτυπήσουμε.

   Αλλά δεν έχούμε στράτευμα...και για αυτό φταίει η κοινοβουλευτική δικτατορία των τελευταίων 42 ετών.

   Delete
  3. Ορθότατες και ιστορικότατες απόψεις.Η Ιωνία είναι καθαρά Ελληνική

   Delete
 10. Φασισμος-Εθνικοσοσιαλισμος:Ο υιος του Μουσσολινι,ηταν πιλοτος μαχητικου,και σκοτωθηκε στην Κυρηναικη.Ο υιος του ναυαρχου Νταινιτζ,πνιγηκε στον Ατλαντικο,οταν βυθιστηκε το υποβρυχιο,στο οποιο ηταν πληρωμα.Ο υιος του Ριμπεντροπ,τραυματιστηκε στην μαχη(νομιζω της Νορμανδιας).Ο υπασπιστης του Γκαιμπελς,σκοτωθηκε στην μαχη της Κρητης,ενω πολεμησε εκει,ο θετος υιος του.Ο υιος του Σταλιν ηταν πιλοτος μαχητικου.Ο δευτεροτοκος υιος της Ελισσαβετ(Ανδρεας),ηταν πιλοτος ελικοπτερου,στα Φωκλαντ,το 1982.Ο εγγονος της Ουιλλιαμ,ειναι πιλοτος ελικοπτερου(ερευνας-διασωσεως),ενω ο Χαρρυ,ηταν πιλοτος των Απατσι,στο Αφγανισταν.Καποια συγκριση μηπως,με τους υιους και τις κορες των βουλευτων στην Ελλαδα;Για να μην μιλησω για τους Ισραηλινους-Νετανιαχου κτλ(απλα δεν γουσταρω τους εβραιους-αξιοι ομως).Οταν ο διαδοχος του Θρονου,σπουδαζει(και ετσι πρεπει)σε στρατιωτικη σχολη,ο υιος του βουλευτη πεταει μολοτωφ,και προβαινει σε καταληψεις.Αρα...αυτο που ζουμε,ειναι φυσικο επακολουθο.Πολεμος πατηρ παντων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πολύ σωστος.

   Delete
  2. Το πόλεμος πατήρ πάντων του Ηρακλείτου δεν ερμηνεύεται με βάση την ένοπλη σύγκρουση.

   Delete
 11. "Καὶ τότε ἐνεφανίσθη ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς (μὲ κεφαλαῖο), βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ἐκατέβη στὶς πεδιάδες τοῦ πλανήτου, τὸν ὁποῖον οἱ ἄνθρωποι ἐπάλειψαν μὲ ἑλληνικὸ ἔλαιο καὶ τὸν ὠνόμασαν χρισμένο Χριστό.

  Ἀπεριόριστη ἡ ἰσχύς του, χωρὶς τιμές, περιφερόμενος ἐπάνω σὲ γαϊδούρι, προσφέροντας τὸ αἷμα του καὶ τὸ σῶμα του καὶ οἰκοδομῶντας ὑπὸ τὸν Παῦλο καὶ τῶν ἀποστόλων του τὴν μεγαλύτερη στρατιὰ τοῦ κόσμου, στὶς ἐρήμους καὶ τὰ μοναστήρια, ἑκατομμυρίων ἁγίων, πολλαπλασιάζοντας τοὺς ἀρίστους γιὰ τοὺς ὁποίους, πρῶτος ὁ Σωκράτης εἶχε δώσει τὴν ζωή του. Καὶ τότε ὁ Graeculus τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ μετεμορφώθη σὲ Ῥωμηός, Ὀρθόδοξος".

  Σωστό, συμφωνώ κι εγώ κύριε Καθηγητά. Χριστιανικότατο και ασκητικότατο πρότυπο ο Σωκράτης κατά την γνώμη μου και άλλη μία αποκλειστική προτύπωση του πάθους του Ιησού Χριστού από το ελληνικό πλήθος. Όπως και οι προφητείες της Σίβυλλας της Ερυθραίας.

  Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

  ReplyDelete
 12. Ἡ μοναρχία ἐμφανίζεται σὰν τὸ μόνο πολίτευμα ποὺ εἶναι ἰκανὸ νὰ ἐναρμονίσει τὸν ψυχικό κόσμο τοῦ ἐργαζομένου μὲ τὴν ἐργασία του, νὰ τῆς δώσει ἕνα νόημα.

  ReplyDelete
 13. Θεούλης:

  https://www.youtube.com/watch?v=tLUTe9ZQpYk

  ReplyDelete
 14. Κοιτάξτε όλοι αυτό το βίντεο για την Σουηδία.

  Ενώ όσοι προδότες γηγενείς Σουηδοί ερωτήθηκαν για τον έλεγχο ροής μεταναστών στην χώρα τους είπαν ότι δεν έχουν πρόβλημα να γίνουν και...μειονότητα(!!) στην χώρα των, οι Αφρικανοί μετανάστες είπαν ότι η κίνηση αυτή της κυβερνήσεως ήσαν πολύ καλή γιατί η χώρα είναι μικρή και μόλις 9εκατομμύρια οι κάτοικοι! Δηλαδή πλέον αντιμεταναστευτικές λογικές απαντήσεις παίρνεις μόνον από τους...ίδιους τους μετανάστες!!!!!! Η πλύση εγκεφάλου των εγχώριων Σουηδών, όπως και των εγχώριων Ελλήνων, δεν λέγεται!!!


  https://www.youtube.com/watch?v=olH1qXW2w4M

  ReplyDelete
 15. Εν τώ μεταξύ, κοιτάξτε τον Αλβανό μετανάστη στο τέλος του βίντεο...

  Εμπόριο ναρκωτικών και το λέει και περήφανα!!!!

  ReplyDelete
 16. Δὲν τιμᾶ αὐτοὺς ποὺ διεκδικοῦν τὴν καταγωγὴ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες νὰ υἱοθετοῦν ἄκριτα σὰν δικὴ τους τὴν ἀντιμεταναστευτική, ἀντιἰσλαμική καὶ ἀντιτουρκικὴ προπαγάνδα, δεδομένου ὅτι οἱ Ἕλληνες ξεχωρίζουν σἀν λαός φιλοσόφων. Πολεμικοὶ καὶ φυλετικοὶ λαοὶ ὑπῆρξαν πολλοὶ καὶ πολὺ καλύτεροι, π.χ. οἱ Μογγόλοι.

  Ὄταν ἀπο τὴ μιὰ κατηγοροῦνται οἱ μετανάστες -πράγμα ποὺ ἐμένα μοῦ φαίνεται ἀπαράδεκτο, ἔτσι μόνο του -καὶ ἀπο τὴν ἄλλη δὲν ἔχει σχεδὸν κανείς μιὰ ὁλοκληρωμένη πολιτειακὴ πρόταση - θυμίζω ὅτι πρίν ὄχι καὶ τόσον καιρό δὲν ὑπῆρχε σχεδὸν κανένας μετανάστης στὴν Ἑλλάδα, χωρίς νὰ ὑπάρχει ἔστω ! ὄχι πρόταση, σωστὴ ἀναγνωση τῆς κατάστασης - ἐγὼ διακρίνω μιὰν ευκολία στὴν διοχέτευση τῆς γκρίνιας ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ αὐτὸ ποὺ λέμε μικροαστισμό. Ὁ μικροαστός βρίσκει πάντα σὰν ἀντίπαλό του μιὰ ὀμάδα ποὺ εἶναι λίγο πιὸ ἀδύναμη καὶ λίγο πιὸ μικρὴ αριθμητικὰ ἀπὸ τὴ δική του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Πωπωπωπωπω με συγκίνησαν τα σοσιαλδημοκρατικά κροκοδείλια δάκρυα ενός σπουδαστού θεάτρου!

   Ξύπνα, χανόμεθα! Ή τουλάχιστον μην πειράζεις κείνους που έχουν ηδη ξυπνήσει....

   Delete
  2. Όταν λες καταγωγή τι ακριβώς εννοείς;Φυλετική;Γιατί η ανθρωπολογία και η γενετική έχουν αποδείξει ότι υπάρχει συνέχεια, φ υ σ ι κ ά όχι στο 100% του πληθυσμού διότι αυτό δεν γίνεται πουθενά.
   Αν μιλάς για πολιτιστική συνέχεια τότε δεν υπάρχει, διότι Ελλάδα σημαίνει αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τίποτε άλλο.Το λέει και η λέξη.
   Ο Ρωμηός που βγαίνει από τον ορθόδοξο πολίτη της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που μιλάει Ελληνικά, είναι μία πολιτική ορολογία.Άλλο το ένα άλλο το άλλο.

   Delete
  3. Ο Ρωμαίηκος πολιτισμός Δοκτωρα είναι τεράστιος σε έκταση κατά πρώτον και κατα δεύτερον απέκτησε βαθύτερα και μεγαλύτερα κοινωνικα ερείσματα από ότι ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και για αυτό εξάλλου άντεξε τόσα χρόνια. Από το 336μ.Χ. μέχρι το 2016. Δηλαδή 1680 χρόνια. Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος κράτησε λιγότερα. Γιατί δεν είχε τοσο βαθυά κοινωνικά ερείσματα και υπήρξε πολύ επιφανειακός προς το τέλος του πλην λίγων εξαιρέσεων.

   Delete
 17. Ἑγὼ θυμᾶμαι στὸ πρῶτο μισὸ τῆς δεκαετίας τοῦ 80 δὲν ὑπῆρχαν κάδοι σκουπιδιῶν στὴν Ἀθὴνα σὲ πολλές περιοχές. Οἱ σακκοῦλες ἀπετίθεντο μὲς στὸ δρόμο σὲ σωροὺς ποὺ τὶς ξεσκιζαν οἱ γάτες καὶ τρέχανε τὰ ζουμιά. Οἱ σκουπιδιαραῖοι παίρνανε τὰ χοντρὰ καὶ ἀφῆναν κάτω μιὰ γλίτσα μαζὶ μὲ διάφορα μικροσκουπίδια. Τότε δὲν ὑπῆρχε μετανάστης οὔτε γιὰ ὀρεκτικό. Ἀπὸ ἐθνικοφροσύνη ὅμως καὶ περηφάνεια δόξα τῶι Θεῶι. Ὅσο γιὰ τοῦς Τούρκους, ναί, ὡραῖα, κατέκτησαν τὸ Βυζάντιο ἤ πεῖτε το ὅπως τὸ θέλετε. Σύμφωνοι. Ἅρα, τί ;; Δηλαδή, τί ἔπεται αὐτοῦ ; Ὅτι πρέπει νὰ βροῦμε ἕναν Μεγαλέξαντρο, γιὰ νά πάρουμε τὸ αἵμα μας πίσω, κ.λπ. κ.λπ. καὶ διάφορες τέτοιες ἀσύλληπτες ἀσυναρτησίες ποὺ δείχνουν ἕναν λαὸ στὸ κατώτερο νοητὸ στάδιο τῆς ἀτομικῆς αύτοσυνειδησίας του. Μὲ τὸ ποῦ βλέπει ἕνα πρόβλημα σκέφτεται, θᾶ πάρω μιᾶ μαγκούρα καὶ θὰ τοῦς σπάσω τὸ κεφάλι.

  Ἁντί νὰ κάτσει νὰ σκεφτεῖ ΓΙΑΤΙ τὸν κατέκτησαν οἱ Τοῦρκοι, ΓΙΑΤΙ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπορροφήσει οὔτε μισὸ μετανάστη, πράγμα ποὺ δὲν εἶναι κατακριτέο, ἀρχίζει κάθε φορὰ νὰ ψέλνει τὰ περὶ περιουσίου λαοῦ, λὲς καὶ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μαζὶ μὲ τὸν Δία καὶ μαζὶ μὲ τὸν Αὔγουστο, ποὺ ἔγινε Ἅγιος, στὸ μεταξύ, καὶ τὸ πουλί τὸν Ἀητό (ἀπὸ κεὶ μᾶς ἤρθε νομίζω ὁ ἀητός). Καὶ τοῦπανε, ὅσο πιὸ πολύ τσιρίξεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες ἔχεις νὰ ἁγιάσεις. Δώστου λοιπόν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Τότε φίλε κωνσταντή τι μας ενοχλεί που διαλύεται η Ελλάδα;Ας ξανακατακτήσουν λοιπόν και την υπόλοιπη Ελλάδα και ας διαλύσουν τον πληθυσμό.Βέβαια η παθητικότητα είναι συστατικό του χριστιανισμού...

   Delete
  2. Μου θυμίζεις πολύ ενα στελεχος της Χ.Α. με το οποίο συνομιλώ για φυλολογικά θεματα Δοκτωρα. Αποτελεί ειρωνεία που δεν είσαι Εθνικοσοσιαλοστής αφού η σκέψη σου δεν απέχει σχεδόν καθόλου από αυτή του Εθνικοσοσιαλισμού είς ότι αφορά τον Χριστιανισμό.

   Κρίμα βεβαια διότι ο Χριστιανισμός όπως και το Ισλάμ κρύβουν δύναμη τεραστία, μεγαλύτερη από όση έκρυβε ο Ε/Σ τον Β' ΠΠ και πολύ μεγαλύτερη από όση έκρυβαν φιλελευθερισμός και κομμουνισμός.

   Delete
  3. Είμαι πολυ΄περήφανος που είμαι λευκός Έλληνας φίλε μου.Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα βλέπω τους άλλους απαραίτητα ως κατώτερους.
   Συμφωνώ με την δύναμη διότι δέχομαι πως οι αυταπάτες γενικά έχουνε δύναμη.Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις δεχθώ ή θα τις προωθήσω εγώ, αφού τις αναγνωρίζω ως τέτοιες.

   Delete
  4. Δεν είναι θέμα Λευκής φυλετικής ταυτότητος. Ούτε καν.

   Για τον Χριστιανισμό σου είπα. Η τρέλα μου για την Ορθοδοξία λόγω Ρωμανίας είναι κατά πολύ ανώτερη της τρέλας για την φυλετική οικογένεια. Άλλωστε εάν έφτιαχνα ένα κράτος εγώ, θεοκρατικο σαν την Ρωμανία θα το έκανα. Εάν δεν μπορούσα θα το έκανα Εθνικοσοσιαλιστικό.

   Delete
  5. Πάντως αποτελείς απόδειξη ότι οι πιο μορφωμένοι και έξυπνοι και αναγνωρίζουν την φυλετική πραγματικότητα και την ασπάζονται.
   Υπέρ σου είναι αυτό.

   Delete
 18. Τέλος, πρέπει νομίζω νὰ ληφθεῖ ὑπόψιν τὸ Ἑξῆς. Σὲ μᾶς ἡ ἀστικοποίηση δὲν ἔγινε ἀκριβῶς εις βάρος τῆς Ἀπολύτου Μοναρχίας καὶ τῶν φεουδαρχικῶν καταλοίπων ἀλλὰ εἰς βάρος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἔτσι ;; Εἶναι τελείως προφανές αὐτὸ τὸ πράγμα, δὲν χρειάζεται νὰ εἶσαι οὔτε μαρξιστὴς οὔτε ἐθνοπροδότης γιὰ νὰ καταλάβεις ὅτι τὸ ὅποιο νεοελληνικό κράτος σχηματίστηκε ἀπὸ μιὰ ἐθνοαστικοθρησκευτικἠ ἐπανάσταση. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶναι σχεδόν ἄσχετοι μὲ τὸ ζήτημα νεοελληνικό κράτος, εἶναι σὰν νὰ λέμε ὅτι ἡ πρόσφατη ἱστορία τῶν Ἄγγλων καθορίζεται ἀπὸ τοὺς προγόνους τους, ποὺ ζοῦσαν στὴν σημερινή Δανία.

  Αὐτὸ ποὺ συνειδητοποιεῖ ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια εἶναι τὸ Ἑξῆς. Παρἀ τὴν ἐθνικὴ ἐπανάσταση παρέμεινε μιὰ κοινότητα φόρου ὑποτελῆς, πράγμα ποὺ εἶναι ὁλοφάνερο λόγωι της κρίσης. Ἑπειδὴ ὅμως ὁ Ῥαγιᾶς μικροαστὸς θέλει νὰ κρατήσει τὸ προφίλ τοῦ εὐηπόληπτου φοροδότη, προσπαθεῖ νὰ παντρέψει τὴν περηφάνεια με τὸν τεμενᾶ, καὶ ἀνασύρει γι αὐτό τὴν περικεφαλαῖα περιτυλίγοντας τὸ φέσι του μὲ ἀσημόχαρτο. Ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν Τουρκία εἶναι ὅτι πᾶμε στὸν Ἐρντογἀν καὶ ζητᾶμε ἔλεος καὶ προνόμια ψάχνοντας νὰ βροῦμε πλάτες στοὺς ξένους προστάτες μας, καὶ ἄμα αὐτοὶ μᾶς θέλουν ῥατσιστές, γινόμαστε ῥατσιστές, ἄμα μᾶς θέλουν ἀνθρωπιστές γινόμαστε ἀνθρωπιστές, καὶ γενικῶς μὰς λένε, κάντε τὸν Καραγκιόζη ἐσείς, καὶ ἴσως κάτι γίνει καὶ μεσολαβήσουμε στὸν Σουλτάνο νὰ σᾶς ἀφήσει κανά ξεροκόμματο. Τὸ νεοελληνικὸ πολιτικὸ ὑποκείμενο εἶναι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὲ τοῦ ῥωμέηκου μιλλιέτ, δὲν ἔχει ἀλλάξει τίποτα ἀπολύτως σὲ αὐτό. Ξέρετε ἅλλη χώρα ποὺ τὸ πολιτικὸ προσωπικό νὰ βάζει χέρι στὴ δημόσια περιουσία καὶ ὅλοι νὰ τὸ ψηφίζουν γιὰ νὰ τοῦς γδύσει κι ἄλλο ; Μόνο ἡ δομὴ τοῦ μιλλιέτ ἐξηγεῖ αὐτὸ τὸ παράδοξο.

  ReplyDelete
 19. ...Ὁ κος Κιτσίκης ἔχει δίκιο σὲ γενικές γραμμές. Λέει, ἀντι νὰ κάνουμε τὸν βλάκα καὶ νὰ ὑποκρινόμεθα ὅτι ἔχουμε φτιάξει κράτος ἀστικό, θὰ κάνουμε παιχνίδι μὲ τὴν Ἑπανάσταση τοῦ 21 σὰν νἄταν ἕνα ῥαπανάκι γιὰ τὴν ὄρεξη. Ἡ πολιτικἠ μας καθορίζεται ἀπὸ τὰ πρὸ τοῦ 1821. Καὶ ἄστους, τοὺς ἄλλους, νὰ βάζουν τὴν περικεφαλαῖα καὶ νὰ χορεύουνε τσάμικο. Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῶι πνεύματι. Ἁκόμα πιὸ μακάριοι οἱ Ἕλληνες διανοούμενοι, ποὺ τοποθετήθηκαν στὸ κράτος αὐτὸ γὰ νὰ στέλνουν τὰ χωριατόπαιδα νὰ σκοτώνονται μὲ τὴν ἰδέα ὅτι εἶναι ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα. Δηλαδὴ ἐειδὴ εἶναι ἀπόγονοι τοὺ Λεωνίδα αὐτοί, πρέπει ἐσὺ νᾶσαι ὁ Ἐφιάλτης ; Προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ βρεῖ ἕναν τρόπο νὰ γλιτώσουμε τὸν πόλεμο.

  ReplyDelete
 20. Κάλλιστη ανάλυση. Αξίζει να την δείτε άπαντες.

  https://www.youtube.com/watch?v=dzBluOK2hsA

  ReplyDelete
 21. "Η Ευρώπη στα μεσα του αιώνος θα έχει...Αραβικό-Αφρικανικό πρόσωπο",

  τάδε έφη μεγάλος Ρώσος ιστορικός, αναλυτής, γεωπολιτικός και κοινωνιολόγος ονόματι Άντρει Φούρσωφ(Andrei Fursov).

  Πηγή:https://southfront.org/in-the-middle-of-this-century-europe-will-have-arab-african-face/

  Απαντούμε:

  Πάνω από τα πτώματά μας! Η μοναδική γενετική μας κληρονομιά, η αρχέγονη τούτη ομορφιά που εκτιμάται μεγίστως παντού από Μέση Ανατολή μέχρι Ασία, πλην δυστυχώς της (Δυτικής) Ευρώπης, θα εκλείψει μονάχα πάνω από τα πτώματά μας! Μόνον όταν οι Ψυχές μας συναντήσουν τους συναγωνιστές τους πριν από 70 χρόνια στον άλλο κόσμο, μόνον τότε θα το πετύχουν!

  https://www.youtube.com/watch?v=0TX7PvOYEj4

  https://www.youtube.com/watch?v=hHxYEC4zNTU

  Μολονότι διαφωνώ καθέτως με την φιλο-Ευρωπαϊκή στάση εφόσον απορρέει δουλικότητα στον κάθε Γερμανογεννή Ευρωπαίο Άγγλο, Γερμανό ή ακόμη και Ρώσσο, και παρόλο που πιστεύω ότι η φυλετική συγγένεια δεν συνεπάγεται πολιτισμική-η Δυτική Ευρώπη από Πορτογαλία μέχρι Πολωνία είναι άλλος πλανήτης εν σχέσει με την Ελλάδα-τάσσομαι υπέρ της πάλης για την Συντήρηση τη; φυλετικής συγγένειας ανάμεσα σε όλους τους Λευκούς πληθυσμούς, ιδίως δε αφού στην βάση της Φυλετικής θεωρήσεως ανεπτύχθη το Εθνικοσοσιαλιστικό Κίνημα που έδινε πρωτεύοντα ρόλο στην οικογενειακή συγγένεια μεσω του Αίματος. Η φυλετική(σ.σ. φαινοτυπική) κληρονομιά των Ευρωπαίων Καυκασοειδών(Caucasoids) είναι τεραστία σε σημασία, πλούτο, ομορφιά και μέγεθος. Αποτελούν μία φυλετική ομάδα με σπουδαία επιτεύγματα ακόμη και εάν άνοιξαν άθελά των ως Πληθωνικοί τον ασκό του Αιόλου. Η παρακμή θα προχωρήσει εάν δεν αλλάξουμε το μέλλον της ηπείρου. Μία κουλτούρα και ένας Πολιτισμός 2500 χιλιάδων ετών θα χαθεί και θα αντικατασταθεί από την μονότονη ισλαμική ομοιογένεια. Η φιλελεύθερη νιχιλιστική μονοτονία δεν πρέπει να αντικατασταθεί από μία εξίσου μονότονη ισλαμική αλλά από μία πλουσία σε διαφορετικότητα γηγενή Ευρωπαϊκή και Χριστιανική.

  Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα και την Κύπρο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν είναι τυχαίο που κυρίως λευκοί κατηγορούνται ως "Ρατσιστές".

   Delete
 22. Έτσι γίνεται η εφαρμοσμένη προπαγάνδα.Όλα (τα ανθρώπινα) είναι ψυχολογία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Είναι και ψυχολογία αλλά δεν είναι μόνο ψυχολογία. Εσύ το λες αυτό, διότι τα δικά σου γνωσιολογικά αισθητήρια είναι πεπαιδευμένα, ανοιχτά και εύχερα ως προς την προσπέλαση του επιστητού της ψυχολογίας. Ένα άλλος που έχει σπουδάσει φιλοσοφία, θα σου πει όλα είναι φιλοσοφία. Ένας άλλος που έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, θα σου πει όλα είναι πολιτική. Ένας άλλος που έχει σπουδάσει φυσική, θα σου πει όλα είναι φυσικοί νόμοι. Ένας άλλος που έχει σπουδάσει θεολογία, θα σου πει όλα είναι θεολογία. Ένας άλλος που έχει σπουδάσει χημεία, θα σου πει ότι όλα είναι χημεία και χημικές αντιδράσεις και πάει λέγοντας.

   Ένα ιστορικό συμβάν αν τεθεί στο τραπέζι, εσύ ως ψυχολόγος να είσαι σίγουρος ότι θα το ερμηνεύσεις διαφορετικά από έναν ιστορικό ή έναν κοινωνιολόγο. Ακόμα και την ίδια ιστορική πηγή να σας βάλουν να εξετάσετε, μέσα στην ίδια πηγή διαφορετικά σημεία θα επιλέξετε και θα αναδείξετε ο καθένας.

   Επομένως η σωστή απάντηση είναι ότι είναι και ψυχολογία και όλα τα άλλα μαζί σε μία αρμονική ενότητα.

   Το θέμα δεν είναι οι διαφορετικές ερμηνείες. Το θέμα είναι πρώτον που αποσκοπεί η εκάστοτε ερμηνευτική μέθοδος που ακολουθείται από κάθε επιστημονικό κλάδο που προανέφερα(κι όσους παρέλειψα φυσικά) και δεύτερον η αναγωγή από το επιμέρους στο καθολικό.

   Delete
  2. Η πολιτική όπως και η φιλοσοφία είναι ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή συμπεριφορά.
   Συνεπώς, επειδή η ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετάει την συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις διακυμάνσεις αυτών, όλα τα ανθρώπινα είναι ψυχολογία.Θεμέλιο της ψυχολογίας είναι η ανάλυση του παρελθόντος, όπως στην ιστορία.
   Η ιστορία είναι καταγραφή ανθρώπινης συμπεριφοράς.Συνεπώς μιλάμε για ψυχολογία.Η δε πραγματική ιστορία που αναζητεί την αιτία και την αιτιότητα, είναι ακόμα πιο σχετική με την ψυχολογία.
   Γιαυτό άλλωστε ο Θουκυδίδης θεωρείται ο πατέρας της Κοινωνικής Ψυχολογίας (Υ.Γ. δεν είμαι κοινωνικός Ψυχολόγος)

   Delete
 23. Ὅταν περάσουν ἀπέναντι οἱ φαντάροι μας νὰ καταλάβουν τὴν πατρῶα γῆ, ποιός θὰ τοῦς δίνει νὰ κάνουνε μαμ;

  ReplyDelete
 24. Εκπληκτικό απόσπασμα(ασχέτως εάν δεν είμαι μεγάλος οπαδός)
  https://www.youtube.com/watch?v=OPOjoElEOuM
  Κλασσικός κόσμος βασιζόταν στην Δύναμη, τον πλούτο, την επιστήμη και την τέχνη σε συνδιασμό με την ομορφιά.
  Χριστιανικός.κύρηξε την αδυναμία, την φτώχεια, την έχθρα απέναντι στην γνώση, και διέλυσε την τέχνη με την νεκρική της επιρροή (που αντέγραψαν από τους Αιγυπτίους όπως λένε οι ιστορικοί τέχνης).
  Διαλέξτε λοιπόν εάν θέλετε Ελλάδα ή όχι.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σιγά μην είχε διαβάσει ο Λιαντίνης τη θεολογία του Χριστιανισμού. Παιδικότητες τα όσα λέει για αφελείς και αδιάβαστους. Ειλικρινά στο λέω. Και δεν τα έχουν διαβάσει τα κείμενα διότι είναι πάρα πολλά και ατελείωτα και δύσκολα και μεστά νοημάτων.

   Όπως όμως λέει ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας Ιωάννης Δαμασκηνός: «Οὐδὲν τῆς γνώσεώς ἐστι τιμιώτερον· εἰ γὰρ ἡ γνῶσις φῶς ἐστι ψυχῆς λογικῆς, τοὔμπαλιν ἡ ἄγνοια σκότος».

   Οι ορθόδοξοι χριστιανοί ακολουθούμε πιστά τα διδάγματα των Πατέρων της Εκκλησίας και της Βίβλου και όχι τον Λιαντίνη. Η γνώση λοιπόν είναι το τιμιώτερο πράγμα για τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Ιωάννης Δαμασκηνό.

   Και παρεπιμπτόντως, στο πρόσωπο του Ι.Δαμασκηνού συναντούμε θεωρώ κύριε Καθηγητά το πρότυπο του συμπαντικού ελληνισμού που εσείς ονειρεύεστε. Για σκεφτείτε το. Ένας Σύριος ήταν του 8ου αιώνα μ.Χ. που γνώριζε άριστα την ελληνική γλώσσα και την ελληνική φιλοσοφία και έτσι μας άφησε ένα ογκοδέστατο έργο. Αυτόν τον ελληνισμό θέλετε εσείς και αυτός ο ελληνισμός είναι αρεστός, όχι η ελληνική νόσος. Να τα διακρίνουμε επιτέλους αυτά τα δύο.

   Delete
  2. Τη δική σου Ελλάδα; Προφανώς όχι.

   Delete
  3. Φίλε Ιωάννη, πάνω στην ταραχή σου την προηγούμενη φορά είχες πει πως δε θα μου ξανα απαντήσεις αν θυμάμαι καλά.Χαίρομαι που δέχεσαι τον διάλογο
   1)Το σωστό θα ήταν να καταρίψεις αυτά που λέει ο Λιαντίνης.Το να κατηγορούμε υποθετικά το πρόσωπο δεν οδηγεί πουθενά.
   2)Φυσικά και είχε διαβάσει ο Λιαντίνης την θεολογία του χριστιανισμού.Ποιές οι αποδείξεις σου ότι δεν την διάβασε;
   3)Οι ορθόδοξοι χριστιανοί ασχολούνται με την συλλογή χρημάτων στην σημερινή εποχή.Που το είδες το δίδαγμα των πατέρων της εκκλησίας και της βίβλου;
   Όσον αφορά την βίβλο, απέδειξέ μου την εφαρμογή της στον χριστιανικό βίο του σήμερα
   Περιμένω επιχειρήματα για να κάνουμε διάλογο."Δεν μαρέσει αυτός άρα δεν είναι έτσι" είναι παιδιάστικη νοοτροπία

   Delete
  4. Ας τα σοφίσματα τα ελληνικά. Είπες και έγραψες (δες το και πάλι αν επιθυμείς) ότι ο Χριστιανισμός έχει έχθρα απέναντι στη γνώση. Και μάλιστα σου απάντησα όχι απλώς με επιχείρημα αλλά με πηγή της εποχής. Εσύ αντιθέτως μου παραθέτεις έναν αδιάβαστο αμπελοφιλόσοφο του 20ου αιώνα όπως ο Λιαντίνης που αυτοκτόνησε. Δεν το καταρρίπτω εγώ λοιπόν το επιχείρημα, τα κείμενα που δεν έχει διαβάσει ο Λιαντίνης και εσύ το καταρρίπτουν. Ή για να το πούμε αλλιώς, η ίδια η άγνοιά σας σάς καταρρίπτει.

   «Οὐδὲν τῆς γνώσεώς ἐστι τιμιώτερον· εἰ γὰρ ἡ γνῶσις φῶς ἐστι ψυχῆς λογικῆς, τοὔμπαλιν ἡ ἄγνοια σκότος»

   Τα διδάγματα της Βίβλου φαίνονται στην ζωή των ανθρώπων και στην καθημερινή συμπεριφορά τους. Η λατρεία του Θεού είναι δίδαγμα της Βίβλου για παράδειγμα.

   "Δεν μαρέσει αυτός άρα δεν είναι έτσι" είναι παιδιάστικη νοοτροπία"

   Ακριβώς. Και την οποία παιδιαστική νοοτροπία εφαρμόζεις κατά κόρον εσύ κατά του Χριστιανισμού.

   Delete
  5. "Ας τα σοφίσματα τα Ελληνικά".Αυτό ακριβώς ονομάζεται υπεκφυγή.
   Πες μας φίλε Ιωάννη, από τι ηλικία είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος;Έναν αριθμό δώσε μου μόνο.

   Delete
 25. Ἔχω τὴν ἐντύπωση, τὀ λέω ἐπιφυλακτικά, ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ συζητήση γιὰ τὸ ἄν εἶναι δικὴ μας ἡ Ἰωνία ἤ τὸ ὅποιο κομμάτι γῆς εἶναι τελείως ἀδιέξοδη. Ἑξίσου ἀδιέξοδη ἡ συζἠτηση γιὰ τὸ ἄν εἴμαστε ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, ἄν εἴμαστε ἀντάξιοι τῶν Εὐρωπαίων κ.τ.λ. κ.τ.λ. Σὲ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχει κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη μιὰ βαθειὰ ἀνειλικρίνεια, καὶ αὐτὀ ὄχι ἐπειδὴ διὰ τοῦ ἐθνικιστικοῦ λόγου καλύπτει κανεἰς τὶς προσωπικές του ἀδυναμίες, οἰκονομικές, βιολογικές. Διότι αὐτὲς μπορεῖ νὰ τὶς καλύπτει μὲ ὁποιονδήποτε λόγο ἤ ὁποιαδήποτε σιωπή.

  Στὸ συγκεκριμένο θέμα, δηλαδὴ στὸ τί ὀφείλουμε στοὺς Τούρκους καὶ τί μᾶς οφείλουν αὐτοί, ἡ συζήτηση ἔχει κολλήσει σὲ αὐτὸ ποὺ λέει στὸ δοκίμιό του ὁ Καταρτζῆς. Τί λέει ὁ Καταρτζῆς. Ὅτι ὅπως τὰ ἔθνη τῆς Εὐρώπης ἀναπτύχθηκαν χάρη στὴν μοναρχία, καὶ ὄχι τὴν πολεμική μοναρχία μονάχα, ἀλλὰ ἕνα ὁλόκληρο σύστημα διακυβέρνησης ποὺ ἔχει βαθειές πνευματικές ῥίζες, ἔτσι καὶ μεἰς ἔχουμε κάτι τέτοιο, κι ἄς εἴμαστε σχεδὸν ὑπόδουλοι, σχέδόν. Ὁ χριστιανισμός, ποὺ εἶναι τὸ συστατικό τοῦ γένους πρίν τὴν Ἐπανάσταση, μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ νὰ ἦταν ἀφόρητος στὴν πρακτική του. Ὠστόσο τὸ σχεδόν ὑπόδουλοι γίνεται τελείως ὑπόδουλοι. Καί πότε. Ὅταν ἡ ὑποδούλωση εἶναι πνευματική. Ὅταν τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὴν ἐλευθερία ἀγοράζεται μὲ τὸ αἵμα τοῦ πλησίον.

  Ἡ συζήτηση βρίσκεται στὸ σημεῖο ποὺ βρισκόταν πρίν τὴν Ἐπανάσταση. Δὲν εἶναι τὸ θέμα μας ἄν εἶναι Ἑλληνικὴ ἡ Ἰωνία ἤ δὲν εἶναι. Τὸ θέμα μας εἶναι ποιό πρέπει νὰ εἶναι τὸ βῆμα ὤστε ἡ ἐσωτερικἠ ἐλευθερία ποὺ διαφυλάχτηκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὴν καθημερινὴ σοφία τοῦ ἀγροτικοῦ πολιτισμοῦ θὰ μετατραπεῖ σὲ κάτι ἀνταξιο τῆς γλάστρας καὶ θὰ κάνει καρπό, ἀντί νὰ ξεραθεῖ ὅπως ξεραίνεται μὲ τὰ δηλητήρια ποὺ ποτίζεται.

  Τὸ βῆμα λοιπὸν δὲν εἶναι ἡ Ἐπανάσταση καὶ ἀκόμα λιγότερο μιὰ δεύτερη Μικρασιατικὴ καταστροφή. Τὸ ἐπομενο βῆμα εἶναι ἡ ἀπομόνωση τοῦ μίσχου καὶ ἡ προστασία του σὲ ἕνα πλέγμα ποὺ θὰ τοῦ επιτρέψει νὰ μεγαλώσει. Τὸ πλέγμα αὐτὸ δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση ἠ μόνιμη τριβὴ μὲ τὸ Τουρκικὀ κράτος. Εἶναι, κακά τὰ ψέμματα, ἡ χριστιανικὴ παιδεία, ἀλλὰ προσοχή. Ὄχι ἡ καθολική, ὄχι ἡ προτεστάντικη, ὄχι ὁποιαδήποτε παιδεία βασιζεται στὴν ψυχοσωματικἠ πειθαρχία. Σὲ καμία περίπτωση ἡ πειθαρχία τοῦ στρατοῦ. Πρέπει νὰ εὐγνωμονοῦμε τοὺς Τούρκους, νὰ τοῦς λέμε κάθε μέρα εὐχαριστῶ, ποὺ ἀνέλαβαν αυτοὶ τὶς λειτουργίες τοῦ κράτους.

  ReplyDelete
 26. πως νά ΄μπιστευτείς κάποιον ό ΄ποίος δέν ξέρει κάν νά δέσει τήν γραβάτα του; άσε πού τό στύλ αφτό τής μισολυμένης "κροάτας" μου τήνε σπάει.Ή τήνε φοράς τη ρημάδα και φκιάνεις ενα σωστό γουϊνσορ ή τράβα αγραβατωτος...Άμάν κάποτε θά πρέπει νά ποκτήσουμε καποια στοιχειωδη πράγματα ειδεμή θα μεινουμε αιωνίως ρεμπέτ ασκέρ.

  ReplyDelete
 27. Ἡ γραβάτα δένεται ἀπὸ μόνη της. Χωρίς παρεμβολή. Αὐτὸ ἐννοῶ χριστιανικἠ παιδεία.

  ReplyDelete
 28. Γιὰ τοὺς καλοὺς τρόπους σὰν ἴδιον τοῦ πολιτισμοῦ, βλ. τὸ περίφημο ἔργο τοῦ Νόρμπερτ Ἐλίας, Ἡ ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ. Μᾶλλον ἐξελίσσει τὴν σκέψη τοὺ Μὰξ Βέμπερ. Ὠστόσο στὴν Γαλλία σώζεται ἀκόμη ἕνας βαθὐς πολιτισμός ποὺ σέβεται τὸν κάθε ἄνθρωπο ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς. Παρόμοιος πολιτισμὸς ὑπῆρχε καὶ σὲ μᾶς. Ὅ ἕνας σχετίζεται μὲ τὸν καθολικισμό ἀλλὰ καὶ τὸ προσχριστιανικὸ ὑπόστρωμα τῶν λαῶν τῆς δυτικὴς Εὐρώπης, ὁ ἄλλος μὲ τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὸ ἀρχαῖο ὑπόστρωμα. Τὸ ἀρχαῖο μή-λεκτικὸ ὑπόστρωμα εἶναι ἡ πραγματικὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι τὶς μέρες μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντησή μου στὸν Δρ. Πᾶπ παραπάνω.

  Στὸ δίλημμα ἀνάμεσα σὲ ῥεμπὲτ ἀσκέρ καὶ τσογλάν μαντρί, ποὺ εἶναι ὁ μὴ λεκτικὸς ἐκβιασμὸς ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ τσογλάνια τοῦ νεοπλουτισμοῦ, ἡ ἀπάντηση εἶναι τίποτε ἀπὸ τὰ δύο ἀλλὰ κάλλιο τούρκικο σαρίκι παρὰ γύφτικο σκεπάρνι. Κάπου εἶχα διαβάσει ὅτι ὁ ἄμουσος Κοραῆς εἶχε ζητήσει,λέει, ἀπὸ τοῦς λυράρηδες τῆς Χίου νὰ μάθουν νὰ παίζουν σιγά σιγά "λυρικώτερον", δηλ. εὐρωπαϊκά.

  Ἄν ἰσχύει αυτό, τὸ ἀκριβές ἀντίθετο αυτῆς τῆς λογικῆς εἶναι ἡ χριστιανικὴ παιδεία. Ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνομαι τοὐλάχιστον. Εἷναι "βλέπε, ἄκουγε καὶ σῶπα".

  ReplyDelete
  Replies
  1. άσε καλύτερα νά μή σού πώ τί γένεται στή τρισέρημη καί κακομοιριασμένη Γαλλία γιατί θε νά φρίξεις, άσε πού ό κυρ Δημήτρης θά γενεί μπαρούτι Δημητσανίτικο ..άσε σύ λέω ...

   Delete
 29. Οπως είδατε ο Ερντογάν ανοιχτά πολεμάει για να υποδουλώσει όχι μόνο τα νησιά και την Θράκη αλλά και την Μακεδονία.
  http://www.cnn.gr/news/kosmos/story/50626/t-erntogan-zita-dimopsifisma-gia-ti-dytiki-thraki
  Δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως το προδοτικό ανθελληνικό κομμουνιστικό ΥΠ.ΕΞ. περιέλαβε στην απάντησή του μ ό ν ο την Θράκη, ούτε την Μακεδονία ούτε τα νησιά του Αιγαίου.
  Πάντως είναι πανέξυπνο το σχέδιο να μας πυροβολεί πρώτα με ανθρώπινες σφαίρες και μετά με πραγματικές.
  Μετά απορούν οι ανόητοι πως ανεβαίνει το "φαινόμενο" της χρυσής αυγής (δεν είμαι χ.α. ως γνωστόν).
  Το λάθος της μη κουβετοποιήσεως της Τουρκίας στο τέλος του Α' Π.Π. το πληρώνουν 100 χρόνια αργότερα.
  Ως πότε λοιπόν η Αμερικανική υπερδύναμη θα ανέχεται αυτόν τον εγκληματία;Η προώθηση του λαθρομεταναστευτικού προς την κεντρική ευρώπη μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλη ευκαιρία για τον ερντογάν να μουσουλμανοποιήσει την περιοχή.
  Αναμένουμε τις εκλογές και την διάλυση της τουρκίας από τους Αμερικανούς.Εκτός και αν είναι τόσο χαζοί και χάσουν ολοκληρωτικα΄το κύρος τους.Στην εποχή του τεράστιου πολιτικού Κίσσιντζερ, ο Ερντογάν θα ήταν προ πολλού νεκρός.
  Μην ξεχνάτε ότι το πρόφραγμα του λευκού πολιτισμού, είναι το Αιγαίο.
  Τελευταία φορά που έπεσε η περιοχή δεν άργησαν να πολιορκήσουν την Βιέννη

  ReplyDelete
 30. Υ.Γ.
  Κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε υπό κατοχή και την περιοχή του σημερινού Ισραήλ.Αν και μίλησε για άλλες χώρες ούτε κουβέντα για την Ιερουσαλήμ.
  Τέτοιο κράτος έχει ο ήρωας Νετανιάχου σε αντίθεση με τους αριστερούληδες εδώ.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Σωστό.

   Γενικά κάθε είδος """"προοδευτικού"""" λείπει από το Ισραήλ.

   Delete
 31. Καθηγητά ο Σουλτάνος έχει λαλήσει πλέον. Τί θα κάνουμε;;;;;

  http://www.pronews.gr/portal/20161017/defencenet/toyrkia-politiki/63/nea-proklisi-erntogan-eftase-ta-synora-mehri-ti-thessaloniki

  ReplyDelete
 32. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ
  [Ευριπίδου 57 - Τ.Κ 10554 Αθήνα - Τηλ:2103250220, http://www.patriotiki-enosi.gr , Ηλ.Ταχ: elas@otenet.gr]


  https://isxys.blogspot.com/2016/10/blog-post_43.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=feed:+blogspot/gccbq+(%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CE%99%CE%A3%CE%A7%CE%A5%CE%A3+(update+from+ischys))

  ReplyDelete
 33. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ζητώ συγγνώμη για τα σχόλια. Δεν αντεχω να βάλλεται από παντού η Ορθοδοξία. Νευριάζω πολύ και παρεκτρέπομαι και δυστυχώς δεν δύναμαι να τα διαγραψω πριν δημοσιευτούν.

   Δεν αναφέρομαι στους τζιχαντές τύπου ΙΣΙΣ και Αλ-Νούσρα αλλά στις φονταμεταλιστικές επαναστάσεις που έγιναν στην Μ.Ανατολή, αυτο εννοώ. Το διετύπωσα εν θυμώ, λάθος.

   Delete
 35. ...νὰ σημειωθεῖ, δέ, ὄτι ὄταν προσπαθεῖς νὰ τοῦς ἐξηγήσεις τῶν ἀλλωνῶν τὸ ἀπλούστατο, ὅτι κανείς δὲν ἐπιλέγει τίποτα, παρὰ μόνον ὁ Θεός ἤ ἴσως οὔτε καὶ αὐτός, ἀρνοῦνται νὰ τὸ δεχτοῦν μὲ περισσή μανία. Καὶ ὄχι ἐπειδὴ δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀστοί ἤ μικροαστοί καὶ περιμένουν τὰ ὅποια ὀφέλη περιμένουν ἀπὸ τὴν adhérence (προσχώρηση) στὴν κρατοῦσα ἰδεολογία...φιλελευθερισμός - φιλία πρὸς τὴν ἐλευθερία -ψευδαίσθηση τῆς ἐλευθέρας βουλήσεως.

  Καὶ ὅμως ἡ σκέψη εἶναι μιὰ μορφή. Τί ελευθερία νὰ ἔχει ; Ἕχει ὅση ἐλευθερία ἔχει καὶ ἕνα φυσικό φαινόμενο. Ἅν στὴ διαπίστωση αὐτὴ βασίζεται ἡ μοναρχικότης τοῦ κου Κιτσίκη, τότε μπράβο του. Θὰ παρεξηγεῖται ὅμως αἰωνίως ἀπὸ τοὺς πάντες, ποὺ περιμένουν ἕναν σωτήρα, διότι ἡ ἀναμονὴ τοῦ Σωτήρως εἶναι ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸν μεσσιανικὸ φιλελευθερισμό, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι "μιὰ μέρα θὰ γίνω παντοδύναμος καὶ θὰ τοῦς βάλω ὅλους νὰ φορᾶνε γαλάζια γραβάτα".

  ReplyDelete
 36. ΖΏΑ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ! Η χώρα σας καταστρέφετε τα παιδιά σας δεν θα εχουν κράτος και μέλλον και εσείς στιμωχθήκατε για να δώσετε λεφτά σε αυτό το ζώο!

  http://www.pronews.gr/portal/20161017/lifestyle/celebrities/84073/proklitiki-i-lohan-ektos-oti-evrise-toys-thamones-ekane-kai

  Κάτι ξέραν στην Οθωμανία και τις βάζαν σωρηδόν στα χαρέμια...Η συγκεκριμμένη μόνη για χανούμισσα είναι αξία...

  Ο άλλος ο βλαξ εκανε τον γελωτοποιό μπροστά της με το μικρόφωνο!!

  Πόσο πιο κάτω θα παίσετε ρε Αθηναίοι γραικύλοι?? Πόσο????

  Ύστερα απορούμε για τους Τούρκους; Αυτοί με τέτοια μυαλά που έχουμε μέχρι την Λάρισα θα φτάσουν...

  ReplyDelete
 37. Τιτανομέγιστος!

  http://www.pronews.gr/portal/20161018/world/diethnis-politiki/39/me-episima-stoiheia-kataggelei-eperhomeni-notheia-stis-ekloges

  ReplyDelete
 38. Στἠν Ἑλλάδα ὁ φιλελευθερισμὸς ἐφαρμόστηκε ἄγαρμπα καὶ ἐπαρχιώτικα. Ἑπειδὴ δὲ τὰ σχολεῖα καλῶν τρόπων ἦταν ἡ ἐκκλησία, ὁ σχολαστικισμός, καὶ ἡ ὀθωμανικὴ ἐξουσία, τὰ μόνα ποὺ μένανε ἦταν τὰ κόμματα. ἡ οἰκογένεια καὶ ὁ ἐργασιακός χῶρος. Ὅλα αύτὰ εἶναι ἱεραρχικὰ πράγματα καὶ δυσκολεύουν τὴν ἀνάπτυξη αὐτόνομης ἠθικῆς συνείδησης. Ὡθοῦν συνέχεια τὸ ὑποκείμενο σὲ συμβιβασμὸ μὲ τὰ χάλια του. Ὁ φιλελευθερισμὸς ἔρχεται καὶ ἂντὶ νὰ ἀπεγκλωβίσει τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὰ χάλια του, ἀπελευθερωνει τά... χάλια.

  ReplyDelete
 39. YΓ. Ἁπὸ τοῦ Μακρυγιάννη τὰ Ἀπομνημονεύματα. "...τὰ παιδιὰ ὁποὺ τὰ στέλνουν νὰ φωτιστοῦν γράμματα κι' ἀρετή, ἀπὸ-μέσα τὸ κράτος κι' ἀπόξω, φωτίζονται τὴν τραγουδικὴ καὶ ἠθικὴ τοῦ θεάτρου καὶ πουλοῦνε τὰ βιβλία τους οἱ μαθηταὶ νὰ πᾶνε ν' ἀκούσουνε τὴν Ρίτα-Βάσσω [Rita Basso, https://books.google.gr/books?id=etBPAQAAMAAJ&pg=PA168&lpg=PA168&dq=rita+basso&source=bl&ots=sWEz3HupaY&sig=XoSH5V0usERq_b-Owxr-1u8tyQM&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjn1qfK9uXPAhXF1hoKHXUdBZcQ6AEIYTAP#v=onepage&q=rita%20basso&f=false] τὴν τραγουδίστρια τοῦ θεάτρου, ὅτι παλαβώσανε οἱ γέροντες ὄχι τὰ παιδάκια νὰ μὴν πουλήσουνε τὰ βιβλία τους. Τὸν γέρο Λόντο [σημ. ὁ γνωστὸς προεστὼς ἀγωνιστής, πάντοτε γυναικᾶς], ὁπού δὲν ἔχει οὔτε ἕνα δόντι, τὸν παλάβωσε ἡ Ρίτα-Βάσσω τοῦ θεάτρου καὶ τὸν ἀφάνισε τόσα τάλλαρα δίνοντας κι' ἄλλα πισκέσια.»

  Σημ. γιὰ τὰ νιάτα τοῦ Ἀνδρ. Λοντου. "Ο Λόντος αναπηδώντας ξαφνικά σ’ ένα τραπέζι [παρέα μὲ τὸν Λόρντ Μπάυρον] αρχίζει να τραγουδά παθητικά, τον Ύμνο της Ελευθερίας [τοῦ] Ρήγα, στο άκουσμα του οποίου θερμά δάκρυα αυλακώνουν τις ασυγκίνητες μορφές των παλικαριών του. Διαβαίνοντας την ωραία εκείνη στιγμή ο Κατής [καδὴς, Τοῦρκος δικαστής] της Βοστίτσας, μάθαινε, χαμογελώντας με ειρωνική συγκατάβαση, από τον Τούρκο που φρουρούσε στην είσοδο, ότι «το Αρχοντόπουλο ο Λόντος μέθυσε και ψάλλει ύμνους εις την νέα Παναγία των Ελλήνων την οποίαν αυτοί ονομάζουν Ελευθερία» (Μένδελσ.[Μπαρτόλντυ ΄] T. Α. Σελίς 248—Ν. Δραγούμης Απομν.T. Α. Σελ. 75) ἀπὸ https://christostsantis.com/2015/03/23/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/

  ReplyDelete
 40. YΓ. Γιὰ νὰ ξεχωρίσουνε ποιός εἶναι ποιός, μεταξὺ γλεντιοῦ στὴν Βοστίτσα καὶ θεάτρου στὴν Ἀθήνα, τὰ πράγματα γίναν ἀπλά. Ἀποδῶ οἱ χριστιανοί, οἰ Ἕλληνες, καὶ ἀπὸ κεὶ οἱ Μουσουλμάνοι, οἰ Τοῦρκοι. Τὸ ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶχαν τὸν Σουλτάνο βόλευε στὸ νὰ θεωρηθοῦν ὅλοι συλλήβδην μοναρχικοί. Ἡ Ἐπανάσταση ἔγκειτο στὴν ἐκκαθάριση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους. Σφαχτῆκαν ὅλοι ὅσοι ἀπέμειναν, μὲ τὴν ἐξαίρεση κάποιωn αίχμαλώτων (λιγων) καὶ κάποιων ποὺ βαφτίστηκαν Χριστιανοί, κατ'ὁρισμένους, δέ, πολλοὶ αυτοὶ οἱ τελευταῖοι. Αὐτὸ σήμαινε ὁ ὁρισμός τοῦ Ἕλληνος ὠς "παντός κατοίκου τῆς ἐπικρατείας ὅστις πιστεύει εἰς Χριστόν".

  Γιατὶ τέτοια σφαγὴ (καὶ ἀπό τίς δύο πλευρές) ; Ἀφενός λόγῶ τῆς ἐπικίνδυνης δομῆς τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας, ποὺ δὲν ἐδέχετο τὴν θρησκευτικὴ οὐδετερότητα, ἀφετέρου διότι ὁ νο 2 μοχλὸς τῆς Ἐπαναστάσεως, ἄν ὄχι ὁ νο1, ἦταν ἠ ἐπαναστατικὴ ὑπεξαίρεσις, γνωστὴ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐπαναστάσεις, τῆς περιουσίας τῶν θυμάτων.

  Αὐτὸ ποὺ ἴσως δὲν συνυπολογίζετε, Δρ.Πᾶπ καὶ οἱ ὑπόλοιποι, εἶναι ὅτι σὲ μᾶς παρόμοια ἐπαναστατικὴ ὑπεξαίρεσις λαμβάνει χώραν, a lieu, καθαρευουσιάνικη ἔκφρασις ἐκ τοῦ γαλλικοῦ, ἀπὸ τὸν πρόσφατο καιρὸ τῆς Πρωθυπουργίας τοῦ Γ.Παπανδρέου καὶ σήμερα συνεχίζεται, σύμφωνα τοὐλάχιστον μὲ τὸν Δ. Κωνσταντακόπουλο https://www.youtube.com/watch?v=8faccu3MDmY. Eἶναι νομίζω δύσκολο νὰ μὴν συμμεριστεῖ κανεὶς τὶς ἀπόψεις τοῦ κου Κωνσταντακόπουλου, κι ἄς εἶναι δεξιός.

  Τὸ βάρος λοιπὸν κακῶς δίνεται στοὺς μετανάστες, διότι οἱ μεταναστες ἔπονται τοῦ κύματος ὑπεξαιρέσεως δημοσίας καὶ ἰδιωτικῆς περιουσιας, γιὰ τὴν ὁποία πλέον κανείς δὲν βγάζει κιχ, καὶ διὰ τῶν μεταναστῶν λοιπὸν ἡ ὑπεξαιρεθείσα δημόσια περιουσία θὰ χαρακτηρισθεῖ ἀναδρομικά... ἐθνικές γαῑες πρὸς ὑποθήκευσιν !!!

  ReplyDelete
 41. Ο Ερντογάν είναι η απόδειξη ότι προς το παρόν το τρίγωνο Ελλάς-Τουρκία-Ισραήλ είναι κυριολεκτικά ανέφικτο.
  Συνεπώς μία είναι η λύση.Άμεση αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάς-Ισραήλ κατά της Ερντογανικής Βαρβαρότητας.Σε μία τέτοια διπλωματική κατάσταση, μόνο η Αίγυπτος είναι πρόθυμη να λάβει μέρος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Έχω αναφερθεί σε αυτό επανειλημμένως. Η μόνη ελπίδα του Ελλαδικού κράτους ηταν, είναι και θα είναι η ανακήρυξη, θέσπιση και οριοθέτηση της Ελληνικής Α.Ο.Ζ.
   Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι οτι ασχολούμαστε με το τι κανουν οι άλλοι κι όχι με το τι κάνουμε εμείς.
   Η μόνη ρεαλιστική στρατηγική που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι αυτή της Α.Ο.Ζ.
   Η Α.Ο.Ζ. εχει μεγάλες προεκτάσεις προσδίδοντάς μας τεράστιες δυνατότητες. Μόνο διανοητικά ανάπηρος δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Πρωτοφανές παράδειγμα η Κύπρος! Αδιανόητο ηταν για όλους μας! Κι όμως το όραμα Κάποιον γίνεται πραγματικότητα για να δουν ολοι οι άπιστοι Θωμάδες τις τρύπες για να πειστούν.
   Αυτό θα πει στρατηγική! Οι Γραικύλοι βέβαια θα βρουν πάλι να πουν τα δικά τους ξεχνώντας φυσικά τον άθλο της Κύπρου. Η Κύπρος θα απελευθερωθεί μέσω της Α.Ο.Ζ....εμείς;

   Delete
 42. Γιατί να κοροϊδευόμαστε;
  Όσοι ιστορικοί εξέτασαν την καταγραφή της ανθρώπινης συμπεριφοράς (την ιστορία σε μαζικοποιημένο κυρίως επίπεδο) και την κατάλαβαν χ ω ρ ί ς πολιτικές ή θρησκευτικές προκαταλήψεις (τι μας νοιάζει η ιστορία της σοβιετικής ενώσεως από έναν κομμουνιστή;ή ναζιστική ιστορία από έναν γερμανό ναζιστή;η αραβική από έναν σουνίτη άραβα;κτλ κτλ)
  πιστεύω ήρθαν στο εξής δίλλημα
  Α)Να γράψω την ιστορία Ό Π Ω Σ είναι;δηλαδή αυτό που όντως έγινε και γιατί;
  Β)Να γράψω την ιστορία Ό Π Ω Σ θα βόλευει να έχει γίνει;συνεπώς όπως είναι τα αρχεί καραμανλή για παράδειγμα "όχι όπως΄εγινε αλλά όπως θα ήθελα να έχει γίνει".

  Για τον επιπόλαιο το δεύτερο είναι πιο ελκυστικό (μπορεί να οφείλετια και στην σεξουαλική του συμπεριφορά)
  Για τον αντικειμενικό άνθρωπο, μόνο το πρώτο ισχύεΙ

  ReplyDelete
 43. Δρ. Πᾶπ, ὁ Ἐρντογἀν εἶναι μέχρι στιγμῆς σὰν τὸ μη-εἶναι τοῦ Παρμενίδη. Ὁ Παρμενίδης λέει ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ σωστά τους καταλαβαίνουν ὅτι δὲν εἶναι μη-εἶναι, ἐνῶι αυτοὶ ποὺ κάνουν κύκλους λένε ἀφενός ὅτι δὲν εἶναι μη-εἶναι ἀλλὰ ἀφετέρου ΠΡΕΠΕΙ νὰ μὴν εἶναι αυτὸ ποὺ εἶναι.

  Μὲ ἄλλα λόγια ὁ Παρμενίδης σὰν τὸν Χριστό λέει ὅτι ὁ φόνος καὶ ἡ βία ἐμπεριέχουν ἕνα ΓΝΩΣΤΙΚΟ σφάλμα, κάτι σὰν 1+2=5.

  ReplyDelete
  Replies
  1. διόρθ. σὰν τὸ εἶναι τοῦ Παρμενίδη.

   Delete
  2. διόρθ. Πάψε την πολυλογία.

   Delete
 44. Ὁ ἀντικειμενικὸς ἄνθρωπος (καὶ εἶναι δύσκολο νὰ γίνει κανείς) εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν δρᾶ ἀντικαθιστῶντας κάτι μὲ κάτι ἄλλο, οὔτε δρᾶ καταστρέφοντας κάτι, καὶ ἄρα ποὺ συναρμόζεται μὲ τὴν δυναμικὴ και πρωτεϊκὴ φύση τῶν πραγμάτων, τὰ οποῖα δὲν εἶναι ποτέ στατικά, οὔτε ὑποκείμενα σὲ σταθερὴ ἐπισκόπηση. Τὸ "ἀριστοτελικό" μοντέλο σκέψης ("") ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὰ πράγματα μὲ τὴν ἑρμηνεία τους εἶναι κατἀὐτὸν τὸν τρόπο ὑποκειμενικώτατο.

  ReplyDelete
 45. τήν άπάντηση τήν έδωκε ο μέγας ΜΠΑΝΒΙΛ. φιλος του ΜΩΡΑς τά ξερει αυτά ό Κιτσικης αλλά παμπόνηρη σουπιά κάνει τή σφίγγα....'ασε εχω ράμματα γιά τή γούνα του έριφη και ολονώνε τουυυυυυυς....
  http://classiques.uqac.ca/classiques/bainville_jacques/Histoire_de_france/Histoire_de_France.pdf

  ReplyDelete
 46. Πανεπιστήμιο τού Κεμπέκ περικαλώ......

  http://classiques.uqac.ca/classiques/bainville_jacques/consequences_pol_paix/consequences_pol_paix.html

  ReplyDelete
 47. ΥΓ2. Ἑγὼ θέλω νὰ καταλήξω μὲ μιὰ παράγραφο (Α) ποὺ συμπυκνώνει αὐτὰ ποὺ λέμε τόσον καιρὸ καὶ μιὰ δεύτερη (Β)ποὺ ἀποτελεῖ τὶς είκασίες μου μὲ βάση πάλι τὶς συζητήσεις μας.

  Α). Ὅσοι βρίσκονται στὴν Ἑλλάδα πλὴν Ἑπτανήσου, ἐφόσον δύνανται νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸ σπίτι τους, αὐτὸ ποὺ βλέπουν εἶναι οἱ παρυφὲς μιᾶς τεράστιας περιοχῆς ποὺ ὁ κος Κιτσίκης ὀνομάζει Ἐνδιάμεση. Ἁπὸ τὴν προϊστορία ἡ περιοχὴ αὐτὴ αὐξομοιοῦται, διαιρεῖται καὶ ἐπανενώνεται. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ 18ου αιῶνα καὶ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου περιελάμβανε καὶ τὴν Ἑλλάδα, τὰ δὲ Ἑπτάνησα τὰ ἔχασε περὶ τὴν Ἀναγέννηση. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἔχει κέντρο της, ὄταν εἶναι ἐνωμένη, τὰ δύο μεγάλα ποτάμια, τὸν Τίγρη καὶ τὸν Εὐφράτη. Ἡ Μεσοποταμία, μαζὶ μὲ τὴν Αἵγυπτο καὶ τὰ τεράστια ποτάμια ποὺ ἐκβάλλουν στὴν θάλασσα τῆς Κίνας, εἶναι ἀπὸ τὴν προϊστορία ἡ κοιτίδα τοῦ πιὸ ἐξελειγμένου πολιτισμοῦ ποὺ ἔχει γνωρίσει ἡ ἀνθρωπότητα, τοῦ ἀγροτικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ ἀγροτικὸς πολιτισμὸς προσέφερε στὸν ἄνθρωπο ἕνα τεράστιο απόθεμα τροφῆς καὶ ἐργαλείων, μὲ τίμημα τὴν μετατροπὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ φυλετικὸ ἄνθρωπο σὲ κοινωνικὸ ἄνθρωπο, καὶ ἀποστολή του τὴν διατήρηση καὶ ἐπαύξηση τοῦ κοινωνικοῦ ἀποθέματος μὲ στοχο νὰ τὸ χαροῦν οἱ ἐπόμενες γενεές, ποὺ καὶ αυτὲς ἔχουν τὴν ἴδια ἀποστολή. Συνήθως, οἱ περιοχὲς αὐτές, ὄταν ὁ ἀγροτικὸς πολιτισμὸς εἶναι ἀκμαῖος, συνασπίζονται γύρω ἀπὸ ἕναν κληρονομικὸ μονάρχη ποὺ λατρεύεται σὰν θεός. Αὐτὸς δὲν εἶναι ἀπλῶς βασιλέας--εἶναι βασιλέας τῶν βασιλέων.

  Β. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου περιλαμβάνει τὴν σημερινὴ Ἑλλάδα καὶ διοικεῖται κατὰ σειρὰν ἀπὸ Ἕλληνες ἴσως κάπως ἐξανατολισμένους, Ῥωμαίους, ἑξελληνισμένους καὶ ἴσως κάπως ἐξανατολισμένους Ῥωμαίους, Ἅραβες, Πέρσες καὶ Τούρκους. Τὸν 18ο αἰῶνα ξεκινάει αὐτὸ ποὺ τὸ 1821 πρωτογίνεται τὸ ἑλληνικὸ κράτος, καὶ ποὺ εἶναι ἕνα εἶδος περιφραγμενου comptoir, μιὰ ἐμπορικὴ καὶ στρατιωτικὴ σκάλα τῶν Φράγκων στὶς παρυφές αὐτῆς τὴς τεράστιας περιοχῆς.

  Αὐτὴ ἡ περιοχὴ αὐτὴ τὴ στιγμὴ βρίσκεται σὲ φάση ἐπέκτασης, ὄχι συρρίκνωσης. Καὶ ὁ κος Κιτσίκης ἄν τὸν καταλαβαίνω καλά λέει ὅτι πρέπει νὰ ἀποτελέσουμε μέρος - ποὺ εἴμαστε ἐξάλλου - αὐτῆς τῆς περιοχῆς ἀντὶ νὰ τῆς ἀντιπαρατεθοῦμε.
  Τὸ ὅτι οἱ Ἕλληνες βρίσκονταν εδῶ πρὶν τοὺς Ῥωμαίους καὶ τοὺς Τούρκους εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια. Ἡ ἄλλη μισὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὸ ἀνηκειν τῆς Ἑλλάδος στὴν περιοχή αὺτὴ δὲν εἶναι μόνο πολιτισμικὸ κατάλοιπο, ὅπως διατείνονται οἱ περισσότεροι διανοούμενοι τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ΚΑΙ πολιτικὸ ΚΑΙ οἰκονομικὸ ΚΑΙ θρησκευτικὸ ΚΑΙ ψυχοσωματικό γεγονός. Ἡ μισὴ ἀλήθεια δὲν πρέπει νὰ καλύπτει τὴν ἄλλη μισή. Αὐτὸς δὲ ὁ τρόπος σκέψης, ἡ μιὰ ἀλήθεια νὰ καλύπτει τὴν ἄλλη, μὲ αποτέλεσμα τὸ σύνολο νὰ εἶναι μιὰ σούβλα μὲ γῦρο χοιρινό, εἶναι ἴσως ἀρκετὰ τυπικὸ τῆς ἐπίσημα διατυπωμένης νεοελληνικῆς σκέψης.

  ReplyDelete
 48. Θὰ ἔλεγε κάποιος....πρέπει λοιπὸν νὰ ἀντιστραφοῦν οἱ ὅροι. Νὰ μὴν θεωροῦμε πλέον ἑαὐτὸν προέκταση τῆς Δύσης στὸ μαλακὸ ὑπογάστριο τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο - ὅπως τὸν 15ο=16ο αἰῶνα. Καὶ νὰ ἐξετάσουμε ἄν πρέπει νὰ ξεπεράσουμε τὸν παράξενο ἀντιγοτθισμὸ ποὺ μᾶς διακατέχει. Στὸ κάτω-κάτω, μόνο οἱ Βαυαροί ἀφήσανε κατι τῆς προκοπῆς στὴν Ἑλλάδα. Νὰ παραμείνουμε στὸ εὐρὼ καὶ νὰ συμφιλιώσουμε τὸν ἄξονα Γερμανίας-Τουρκίας μὲ τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις στὶς ΗΠΑ.

  Οἱ Τεύτονες τῆς θάλασσας εἶναι, μὲ τὸ συμπάθιο, καθήκια. Σώζονται ἀκόμα οἱ ἐπιστολὲς τῶν ἐπιτετραμμένων συμβούλων τοῦ Φόρειν Ὄφις στὸν Τσῶρτσιλ. Τοῦ λέγανε ὅλοι, ἄστους νὰ ἀποφασίσουνε μόνοι τους γιὰ τὸ πολιτειακὸ μετὰ τὸ πόλεμο. Στὸ κάτω κάτω μᾶς βοηθήσανε καὶ ἔτσι τοῦς κήρυξε τὸν πόλεμο ὁ Ἅξονας. Αὐτός ἔλεγε πάνω κάτω "δὲν πᾶ νὰ πνιγοῦνε. Ἔχω δώσει τὸν λόγο μου στὸν βασιλιά τους".

  ReplyDelete
 49. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Διόρθωση:

   Πολλά συγχαρητήρια στους Ελβετούς οι οποίοι ερεύνησαν το περιστατικό, το κατήγγειλαν στην ΟΥΈΦΑ και τελικά συλλήφθησαν...Τούρκοι οι οποίοι είχαν παρεισφρύσει μέσα στην ομάδα:

   http://www.pronews.gr/portal/20161021/sports/paraskinio/90841/treis-syllipseis-sti-verni-gia-ti-simaia-toy-pseydokratoys

   Delete
 50. Πολύ σωστός. Και θα ήταν σημαντική Εθνικιστική φωνή εάν δεν ήταν δυστυχώς αντι-Χριστιανός και "Εθνικός".

  http://www.iphicratisamyras.com/2016/10/blog-post_20.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ορθώς ο άνθρωπος ως εθνοφυλετιστής δεν είναι χριστιανός. Ορθοδοξία και εθνοφυλετισμός είναι ασύμβατα. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι εθνοφυλετιστές. Οι Εθνοφυλετιστές είναι Σχισματικοί (όπως μεγάλο μέρος του γραικοφράγκικου κλήρου, βλέπε επιτίμιον ακοινωνησίας μακαριστού Χριστοδούλου). Ο Εθνοφυλετισμός είναι αντίθετος με την διδασκαλία του Ευαγγελίου (ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου). Με απόφαση της Συνόδου της Κων/πόλεως του 1872. Τελεία και παύλα.
   Παρατίθεται το απόσπασμα:
   Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 1872
   .... Διὸ καὶ μετὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν «ἀσπασίως τοὺς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμενοι, καὶ ὁλόκληρον τὴν αὐτῶν διαταγὴν καὶ ἀσάλευτον κρατύνοντες, τῶν ἐκτεθέντων ὑπὸ τῶν σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν τε ἁγίων ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν τοπικῶς συναθροισθεισῶν ἐπὶ ἐκδόσει τοιούτων διαταγμάτων, καὶ τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν · ἐξ ἑνὸς γὰρ ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες ὥρισαν τὰ συμφέροντα», ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφαινόμεθα·
   Α΄) Ἀποκηρύττομεν κατακρίνοντες καὶ καταδικάζοντες τὸν φυλετισμόν, τουτέστι τὰς φυλετικὰς διακρίσεις καὶ τὰς ἐθνικὰς ἔρεις καὶ ζήλους καὶ διχοστασίας ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῖς ἱεροῖς κανόσι τῶν μακαρίων πατέρων ἡμῶν, «οἳ καὶ τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν ὑπερείδουσι, καὶ ὅλην τὴν χριστιανικὴν πολιτείαν διακοσμοῦντες πρὸς θείαν ὁδηγοῦσιν εὐσέβειαν»·
   Β΄) Τοὺς παραδεχόμενους τὸν τοιοῦτον φυλετισμὸν καὶ ἐπ’ αὐτῷ τολμῶντας παραπηγνύναι καινοφανεῖς φυλετικὰς παρασυναγωγὰς κηρύττομεν, συνῳδὰ τοῖς ἱεροῖς κανόσιν, ἀλλοτρίους τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ......
   † Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ἔχων καὶ τὴν
   γνώμην τοῦ παναγιωτάτου πατριάρχου πρώην Κων/πόλεως Ἀνθίμου τοῦ Βυζαντίου ὁρίσας ὑπέγραψα.
   † Ὁ πατριάρχης πρώην Κων/πόλεως Γρηγόριος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ πατριάρχης πρώην Κων/πόλεως Ἰωακεὶμ ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ πάπας καὶ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ πατριάρχης Ἀντιοχείας Ἱερόθεος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Κύπρου Ἀρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Ἡρακλείας Πανάρετος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Νικομηδείας Διονύσιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Νικαίας Ἰωαννίκιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Χαλκηδόνος Γεράσιμος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Δέρκων Νεόφυτος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Τορνόβου Γρηγόριος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Διδυμοτείχου Διονύσιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Ἰκονίου Σωφρόνιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Ἀγκύρας Χρύσανθος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Αἴνου Μελέτιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Σάμου καὶ Ἰκαρίας Γαβριὴλ ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Σωζουαγαθουπόλεως Θεόφιλος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Ἴμβρου Παΐσιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Βελεγράδων Ἄνθιμος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Νύσσης Καλλίνικος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Σβορνικίου Διονύσιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Λιτίτζης Ἰγνάτιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.
   † Ὁ Βράτζης Παΐσιος ὁρίσας ὁμοίως ὑπέγραψα.

   Delete
  2. "Ορθώς ο άνθρωπος ως εθνοφυλετιστής δεν είναι χριστιανός. Ορθοδοξία και εθνοφυλετισμός είναι ασύμβατα. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι εθνοφυλετιστές. Οι Εθνοφυλετιστές είναι Σχισματικοί (όπως μεγάλο μέρος του γραικοφράγκικου κλήρου, βλέπε επιτίμιον ακοινωνησίας μακαριστού Χριστοδούλου). Ο Εθνοφυλετισμός είναι αντίθετος με την διδασκαλία του Ευαγγελίου (ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου). Με απόφαση της Συνόδου της Κων/πόλεως του 1872. Τελεία και παύλα."

   Πολύ σωστά.

   Delete
  3. Έτερον εκάτερον.

   Έχω ήδη υποστηρίξει σε παλαιότερο άρθρο ότι μόνον σε Θεοκρατικά καθεστώτα υπήρξε επιτυχής συμβίωση πολλών φυλών και σε κανένα άλλο καθεστώς ούτε καν στην ΕΣΣΔ, μολονότι ο μαρξισμός-λενινισμός υπεστήριξε μία τέτοια συμβίωση στην θεωρία.

   Η ομορφιά της Θεϊκής Δημιουργίας έγκειται στην αναγνώριση του έργου του. Η φυλολογία αυτό κάνει. Είναι αδύνατον, είναι φιλελεύθερη τρέλα(!!!) όταν χιλιάδες άτομα παγκοσμίως αγωνίζονται να σώσοην την τάδε φώκια ή χελώνα λόγω σπανιότης του φαινοτύπου της, την ίδια στιγμή αρχαιότατοι Λευκοί Ευρωπαϊκοί φαινότυποι να εξαφανίζονται και μάλιστα άμα πεις κάτι τέτοιο σε αποκαλούν οι ίδιοι οι ακτιβιστές της χελώνας...ρατσιστή!!!

   Η κοινωνία μας είναι φουλ τρελή. Οι φαινότυποι είναι μία πραγματικότης. Το ανθρώπινο είδος ως το πιο εξελιγμένο στην Γη είναι αδιαμφησβήτητο ότι έχει και αυτό τους διαφόρους φαινοτύπους του και τις οικογένειές των(σ.σ. φυλές).

   Delete
  4. Γιατί το κάνεις αυτό; Νομίζω δεν σου ταιριάζει. Κανείς δεν μίλησε για Θεοκρατικά καθεστώτα. Ούτε για φώκιες. Κανείς δεν αρνήθηκε καμία πραγματικότητα (φαινότυποι). Σου είπα απλώς ότι το "Και θα ήταν σημαντική Εθνικιστική φωνή εάν δεν ήταν δυστυχώς αντι-Χριστιανός και Εθνικός" δεν ισχύει. Ο καθένας μπορεί να είναι όσο Εθνικιστής θέλει. Αυτό που δεν μπορεί να είναι, είναι Ορθόδοξος Εθνικιστής. Ή Ορθόδοξος ή Εθνικιστής.
   Τώρα θα ήθελα εσύ ιδιαίτερα να διαβάσεις τις απόψεις του Γεράσιμου Κακλαμάνη για τη φυλετική φιλοσοφία του εθνικοσοσιαλισμού στον σύνδεσμο
   http://cosmoidioglossia.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5122.html
   Η Ευρώπη ως αόριστη έννοια

   Delete
  5. Ο Εθνικοσοσιαλισμός για να λέμε την αλήθεια τις φυλετικές θεωρήσεις τις έχει για να απευθύνεται στις μάζες που πάντοτε θέλουν υλικά σόου και τσίρκα. Εξ'ου και οι Υπεράνθρωποι Νορδικοί και Νορδοκρομανοειδείς.

   Η πραγματική του Δύναμη στέκεται στο μη ορθολογικό, μη ρασιοναλιστικό. Στην Νέα Αυγή. Σε μία Λύτρωση από τα σιχαμερά δεινά της απολύτου φιλελευθέρας μετριότητος που θα οδηγήσει τούτο τον κόσμο στον πυρηνικό όλεθρο.

   Αυτό κατάλαβε η Ντεβι.

   Αιωνία η Μνήμη της!


   Το άλτερ έγκο του Ιησού Χριστού είναι ο Αδόλφος Χίτλερ. Η αντιστρόφως ανάλογη ταύτισή των, μεγίστη!

   Delete
  6. Τί ταιριάζει. Τί δεν ταιριάζει.

   Σημασία μηδαμινή έχει. Σήμερα είμαι ασπρο, αύριο ειμαι μαύρο. Δεν δύναμαι να είμαι ούτε άσπρο οθτε μαθρο συνέχεια.

   Όμως ούτε δύναμαι να είμαι ασπρο δίχως μαύρο ή μαύρο δίχως ασπρο. Δεν αρνούμαι καμμία φύση μου, μήτε "καλή" μήτε "κακή". Όλες εργαλεία για Δημιουργία.

   Αυτά.

   Delete
  7. Στην εποχή που έρχεται η "ηθική" του φιλελευθερισμού που δυστυχώς θύμα της πέφτεις-φυσιολογικό είναι οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν καν οτι ασπαζονται τις θέσεις μίας ιδεολογίας-έχει παψει ήδη να υφισταται και δεν θα υφίσταται καν στο μέλλον.

   Η ηθική της Ρωμανίας βασιζοταν κατά το ήμισυ στο Ξίφος και το Πολίτευμά της αποτελούσε ένα κάλλιστο παράδειγμα Κοινωνικού Δαρβινισμού πολύ πριν τον Δαρβίνο. Θέλημα Θεού να νικήσει ο Ικανώτερος.

   Delete
  8. Φυσικά και δύνασαι να είσαι και τα δύο, εφοσον αυτα τα δύο αποτελούν ΜΕΡΟΣ ΣΟΥ.

   Για τον λογο αυτό όσο και να απεχθάνομαι τους φυλετικά συγγενείς μου Ευρωπαίους, και τους απεχθάνομαι, βαθυά μεσα μου και η επιβίωση των και το μέλλον των με ενδιαφέρει. Γιατί; Διότι θέλω δεν θέλω, και υπάρχουν στιγμές που οντως δεν θέλω, αποτελώ μέρος τους και αυτοί μέρος μου. Θέλω δεν θέλω, έτσι είναι. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι.

   Delete
  9. Συμφωνώ όμως ότι ως Ελληνορθώδοξο Ρωμηό πιο πολύ βάρος έχει η κληρονομιά της Ρωμανίας παρά μία απλή φυλετική συγγένεια και άλλωστε το έχει ήδη πει αυτό.

   Η πολιτισμική συνιστώσα παίζει ρόλο ανάλογο.

   Δεν είμαι ο πρώτος που νιώθει έτσι. Απλά βιώνω στο βαθύτερο μεδούλι μου τον διχασμό που τρώει το Γένος μας εδώ και 200 χρόνια. Και προσπαθώ να ισορροπήσω. Άλλοτε τε καταφέρνω...άλλοτε όχι...


   Delete
 51. Οξύμωρο αλλά πέρα για πέρα αληθινό.

  Και εδώ που τα λέμε, μπράβο των!

  https://www.youtube.com/watch?v=2lxvrUxQWMo

  Δείτε το όλοι! Να δείτε ότι όλες οι φιλελεύθερες πολυφυλετικές αηδίες είναι μονάχα προπαγάνδα πρώτον και πλύση εγκεφάλου δεύτερον. Όσο πιο φυσιολογική και λιγότερη φιλελεύθερη/φιλελευθεροποιημένη είναι μία Εθνότητα όπως οι Τούρκοι στο βίντεο, τόσο πιο φυσικά φέρεται όταν εισβάλλουν αλλόφυλα στοιχεία. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και της αμύνης είναι ακόμη ισχυρό μέσα των.


  Αυτά, ενώ στην Γαλλία 2800 Εκκλησίες κατεδαφίζονται λόγω...κόστους!!! Δεν έχουν ιερό και όσιο!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=6zq5d-I5D5M

  ReplyDelete
 52. Ποιός μιλάει γιὰ πολυλογία...
  Περιλαμβανομένης τῆς πολυλογίας, το κόλπο εῑναι τὸ ἑξῆς. Ἡ συνείδηση εἶναι ἕνα ἐνιαῖο σύνολο, ὠραῖα ; Ἁπλό, κατανοητό ;

  Μπράβο. Τώρα πᾶμε παρακάτω. Τὸ κόλπο τῆς προπαγάνδας εἶναι μὲ διάφορους τρόπους νὰ σοῦ λέει ὅτι μέσα στὸν κόσμο ὑπάρχουν καλά πράγματα ἀνακατεμένα μὲ κακὰ πράγματα, καὶ ὅτι πρέπει μὲ ἕναν τρόπο τὰ κακά πράγματα νὰ ξεχωρίσουν ἀπὸ τὰ καλά. Ο.κ. ; Αὐτὸ γίνεται, ὑποτίθεται, μὲ διάφορους τρόπους. Ἕνας τρόπος εἶναι νὰ σοῦ πεῖ, λ.χ., ὅτι οἱ Τοῦρκοι εἶναι κακοί. Ἕνας ἄλλος τρόπος, νὰ σοῦ πεῖ ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι κακή. Ἕνας τρίτος τρόπος νὰ σοῦ πεῑ ὅτι ἔχουμε ἐκφυλιστεῖ ἀπὸ ἕνα μικρόβιο καὶ ἔχουμε ἐκπέσει ἀπὸ τὴν βιολογικὴ καθαρότητα τοῦ πιθήκου ποὺ ἦταν πρόγονός μας. Σὲ ὅλες τἰς περιπτώσεις αὐτές, ἡ προπαγάνδα σὲ μετατρέπει σὲ δοῦλο ἐπειδὴ ἐγκαθιστᾶ μέσα στὴ σκέψη σου ἕνα μηχανάκι ποὺ παράγει λάθος. Τί κάνει τὸ μηχανάκι ;

  Σοῦ λέει ὅτι κάτι ποὺ σκέφτεσαι μπορεῖς νὰ τὸ διώξεις ἀπὸ τὴ σκέψη σου. Αὐτὸ εἶναι ψυχολογικῶς ἀδύνατον. Κατανοητό ;

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν υπάρχει καλός και κακός μωρέ! Έλεος με αυτήν την μυρολατρική ψευδο-ηθικολογία του φιλελευθερισμού, των παγκοσμίων δικαιωμάτων και της "ανεκτικοτητος".

   Κάθε τι "καλό" είναι ό,τι συμβάλει στην Δημιουργία Ζωής. Οι δυνάμεις αυτές είναι οι εξής:

   Θρησκευτικός φονταμεταλισμός, Φασισμός, Εθνικοσοσιαλισμός, Μοναρχία, Εθνικομπολσεβικισμός, Συντηρητισμός(με την Φιλοσοφική έννοια και οχι με την κΥνοβουλευτική).

   "Κακό" ό,τι καταστρέφει και οδηγεί σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ, ήτοι:

   Φιλελευθερισμός, Κομμουνισμός(στην λενινιστική του μορφή και οχι στην Σταλινική), Αναρχισμός, Αναρχοκομμουνισμός, Τροτσκισμός, μετά-φιλελευθερισμός/νεοφιλελευθερισμός.

   Καπίτο;

   Δηλαδή κάθε τί που δύναται να δημιουργήσει Ζωή, Αίμα και να δώσει στην Ανθρωπότητα ένα Πραγματικό μη-υλιστικό Νόημα της Υπάρξεως, θεωρείται "καλό".

   Όλα τα αλλα για Τούρκους και Έλληνες είναι απλός γεωπολιτικός πολεμος. Τίποτε άλλο.

   Delete
 53. Ὄταν παίρνεις λοιπὸν ἕνα σύνολο ἀνθρώπων Α καὶ τὸ βάζεις νὰ σκέφτεται ὅτι τοῦ φταίει τὸ Β, ὅπου Α οἱ Ἕλληνες, π.χ., καὶ Β οἱ μετανάστες, οἱ Τοῦρκοι, οἱ πλούσιοι, ὅ,τι θέλεις τέλος πάντων, τοῦς μετατρέπεις σὲ ἠλιθίους. Γιατί. Διότι βάζεις τὸ μυαλό τους νὰ λειτουργεῖ ἐνάντια στοὺς ἴδιους τοὺς νόμους τῆς σκέψης.

  Ἁκούγεται πολὺ λογικό νὰ λέει κανείς, τί καλά ποὺ θἄτανε νἄφευγε απὸ τὴ μέση ἡ Τουρκική φυλή, ποὺ μᾶς ἔχει κάνει τόσα. Ἥ δὲν ξέρω τί ἄλλο. Δὲν εἶναι ὅμως λογικό, εἶναι τελείως παράλογο. Τίποτε δὲν γίνεται νὰ φύγει ἀπὸ τὴ μέση, πολὺ ἀπλα εἶναι φυσικῶς ἀδύνατον. Δὲν μπορεῖ κάτι νὰ γίνει κάτι ἄλλο, οὔτε ἀπὸ κάτι νὰ γίνει τίποτα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Όχι να φύγει απ'την μέση! Ποτέ!

   Να επανελληνισθεί όμως. Να αλλάξει Εθνική και Θρησκευτική ταυτοτητα.

   Delete
 54. Τελικά τί θα γίνει Καθηγητά; Να αρχισουμε προπόνηση για πολεμο και ανοιχτή σύρραξη;

  http://www.pronews.gr/portal/20161021/defencenet/ellinotoyrkika/40/toyrkos-ypoyrgos-tha-xanaftiaxoyme-tin-othomaniki-aytokratoria

  Παρακαλω μας οφείλετε μία απάντηση, εάν γνωρίζετε. Έχετε πει ότι ο Ερντογάν είναι καμμένο χαρτί. Πιστεύετε ότι μία απόπειρα κατά της Ελλάδος ή της Μοσούλης είναι ακριβώς ό,τι θέλουν ΗΠΑ-Ισραήλ για να εισβάλουν και να ανατρέψουν τον Ερντογάν; Κάτι τέτοιο είχατε γράψει παλαιότερα...

  ReplyDelete
 55. Εάν όντως αποδεχόμεθα την θεωρία της ενδιάμεσης περιοχής και δεν λιβανίζουμε τον διδάξαντα επειδή δεν έχουμε καταλάβει τι κομίζει "εις την τέχνη" εν προκειμένω εις την διανόηση ή επειδή πρεσβεύουμε τα ακριβώς αντίθετα, τότε οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψιν μας και τους οργανικούς διανοητές της ενδιάμεσης περιοχής και να μην είναι η σκέψη μας μονοσήμαντα δυτικοκεντρική. Εν προκειμένω ενδιαφέρον έχει η θέση του Γερασίμου Κακλαμάνη για τον εθνικοσοσιαλισμό. Για όποιον ενδιαφέρεται εδώ:
  Η ΕΥΡΩΠΗ Ως ΑΟΡΙΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ To «Ανατολικό Ζήτημα» Σήμερα Εκδ. Εικοστού Πρώτου 1998
  http://cosmoidioglossia.blogspot.gr/2013/10/blog-post_5122.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Δεν έχει δίκαιο 100% μήτε άδικο 100%. Μπλέκει πολύ σωστές αλλά και λάθος απόψεις.

   Αύριο τα υπολοιπα θελω χρόνο να το αναλύσω.

   Delete
 56. https://www.youtube.com/watch?v=yuQOa2h87oM

  π. Ν. Λουδοβίκος: Ελλάδα και Ευρώπη-Οι δρόμοι του διαλόγου

  ReplyDelete
 57. Προς Αλέξανδρο Αρκουλάκη (διότι για κάποιον λόγο δεν με αφήνει να απαντήσω στο σχόλιο)

  Θεωρητικά συμφωνώ απολύτως.Πρακτικά;Ας την ανακυρήξουμε, και τι έγινε;Το θέμα είναι να μπορείς να την διασφαλίσεις.Ουδείς μέχρι σήμερα έλαβε υπόψην του τη δικαιοσύνη, όταν μπορούσε ν’αποκτήσει κάτι με την βία (Θουκυδίδης. Α.76) και όποιοι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τη βία, δεν έχουν ανάγκη προσφυγής στα δικαστήρια (Θουκ.Α.77), μάλλον διότι συχνά το δίκαιο το επικαλούνται οι δειλοί (Θουκ.στ.79)
  Άρα θες στρατό.Στρατός όπως όρισε ο Μέγας Ναπολέων “είναι το Έθνος”.Χωρίς στρατό δεν έχεις ούτε Έθνος ούτε ΑΟΖ.Στρατό φυσικά η Ελλάδα δεν έχει διότι αυτό προϋποθέτει εμπειροπόλεμο προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο.Όχι όχλος διαφόρων επαγγελμάτων και στελεχών χωρίς πολεμική πείρα.Όποιος πήγε πιστεύω ξέρει, και μάλιστα ξέρει καλύτερα αυτός που πήγε και σε πιο σκληρό σώμα/μονάδα πόσο πρόχειρα είναι τα πράγματα.

  ReplyDelete