Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 8, 2016

320 - Κατὰ Γραικύλων: Εἰς μνήμην Στυλιανοῦ Παττακοῦ


320 - Κατὰ Γραικύλων: Εἰς μνήμην Στυλιανοῦ Παττακοῦ

Ὁ Γραικύλος δὲν εἶναι μόνον ὁ παρηκμασμένος Ἕλλην. Εἶναι ὁ προδότης τοῦ Γένους ποὺ ἐν ὄψει ἐξωτερικοῦ κινδύνου, τὸ διχάζει, ἐξαπολύοντας, ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ὕβρεις κατὰ συμπατριωτῶν του, ὅπως "κομμούνια" ἤ "φασίστες". Ἐμεῖς ἀπαντοῦμε: ζήτω ὁ κομμουνισμός, ζήτω ὁ φασισμός, ὅλος ὁ λαὸς ἑνωμένος γύρω ἀπὸ τὸν βασιλέα μας καὶ τὸν οἰκουμενικό μας πατριάρχη, γιὰ νὰ στερεώσουμε τὸν πλανητικὸ ἑλληνικὸ πολιτισμό, Ἁγίου Ὄρους, Παρθενῶνος καὶ Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, πρὸς ὄφελος ὁλοκλήρου τῆς Ἀνθρωπότητος.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς κοιμήσεως τοῦ φίλου καὶ εὐεργέτου τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, Στυλιανοῦ Παττακοῦ, δημοσιεύουμε παρακάτω, μία πρὸ δωδεκαετίας ἐπιστολή μας.

Δημήτρης Κιτσίκης                                         9 Ὀκτωβρίου 2016


Κύριον Στυλιανὸν Γ. Παττακόν,
Ὑποστράτηγον,
Σεβρῶν 15,
111 43 - Ἀθήνα

Ὀττάβα, 22 Ἰανουαρίου 2004
Στρατηγέ μου,
Ἔλαβα τὸ φὰξ ποὺ μοῦ ἐστείλατε χθὲς καὶ κατόπιν τοῦ τηλεφωνήματος ποὺ σᾶς ἔκαμα, ἐσωκλείω τρεῖς φωτογραφίες μου. Σᾶς παρακαλῶ νὰ μοῦ ἀπαντήσετε ἀμέσως στὸ φὰξ 00.1.613.562.5995 σὲ ποία κατάσταση παρελάβατε τὶς τρεῖς αὐτὲς φωτογραφίες. Ἐὰν ἡ ποιότητά τους δὲν εἶναι καλὴ θὰ σᾶς στείλω τὰ πρωτότυπα ἐντὸς φακέλου ( οἱ δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς εἶναι στὸ πρωτότυπο ἔγχρωμες).
            Βεβαίως καὶ ἐγκρίνω νὰ καταχωρήσετε σὲ οἱοδήποτε βιβλίο σας ὄχι μόνον τὴν φωτογραφία μου ἀλλὰ καὶ οἱαδήποτε κρίση μου γιὰ τὸ πρόσωπό σας καὶ γιὰ τὴν ἐπανάσταση τῆς 21ης Ἀπριλίου. Γνωρίζετε βεβαίως, ὅτι ἕνας σοβαρὸς ἐπαγγελματίας ἱστορικός, δηλαδὴ μὲ διδακτορικὸ στὴν Ἱστορία καὶ τακτικὸς καθηγητὴς Πανεπιστημίου τῆς Ἱστορίας, πόσο μᾶλλον καὶ τακτικὸ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας, ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀξιολογῆ ἀντικειμενικὰ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνη ὅτι τὰ ὑποστηρίζη ἤ τὰ καταδικάζει. Διαφορετικὰ θὰ ὑπεβιβάζετο στὸ ἐξευτελιστικὸ ἐπίπεδο τῶν πολιτικῶν τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς ὅπου συνωστίζονται πλέον ἠθοποιοί, μπασκετμπωλίστες, προπονητές, ἄνθρωποι διαφόρων θεαμάτων καὶ στὴν Ἰταλία ἀκόμα καὶ πόρνες σὰν τὴν Τσιτσιολίνα, δηλαδὴ σὲ ἕναν οἶκο ποὺ ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου ὁ πρεσβύτερος, τὸ 1965, στὰ Ἰουλιανά, εἶχε τολμήσει νὰ ἀποκαλέση οἶκο ἀνοχῆς.
            Στρατηγέ μου, ἐπαναλαμβάνω ὅτι τὸ ἐπαναστατικὸ ἐγχείρημα ποὺ ἐσεῖς καὶ οἱ ἔντιμοι σύντροφοί σας ἀξιωματικοὶ ἀναλάβατε τῆν 21η Ἀπριλίου 1967, θὰ μείνη στὴν Ἱστορία ἀντάξιο τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἐγχειρήματος τῶν καπεταναίων του 1821. Δυστυχῶς γιὰ τὸ ἔθνος μας ἀπετύχατε διότι δὲν εἴχατε ἐπαρκῆ κοινωνιολογικὴ γνώση τοῦ τὶ ἐστὶ τὸ θηρίο τοῦ καπιταλισμοῦ ποὺ ἦτο καὶ ἡ κυρία πηγὴ τοῦ κακοῦ καὶ ὄχι ὁ κομμουνισμός, καὶ ἐπιπλέον δὲν ἠθελήσατε νὰ χύσετε αἷμα ὅπως αὐτὸ συμβαίνει σὲ ὅλες τὶς μεγάλες ἐπαναστάσεις (Γαλλικὴ τοῦ 1789, ρωσικὴ τοῦ 1917, κινεζικὴ τοῦ 1927-1949). Ἡ χριστιανικὴ σας πίστη δὲν σᾶς ἐπέτρεψε νὰ χύσετε αἷμα μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σώσετε μὲν τὴν ψυχή σας, ἀλλὰ νὰ ἀπωλέσετε τὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους. Οἱ ἑπόμενες γενέες ποὺ θὰ ἐξεγερθοῦν μὲ βαθύτερη γνώση τοῦ ἐθνικομπολσεβικισμοῦ, ὥστε νὰ εἶναι πιὸ ἀποτελεσματικὲς στὴν προσπάθεια κατεδαφίσεως τοῦ καπιταλιστικοῦ θηρίου, θὰ ἔχουν ἐσᾶς ὡς πρότυπο λεβεντιᾶς, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ οἱ κοινωνιολογικὰ πιὸ κατατοπισμένες γενεὲς τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄ αἰῶνος εἶχαν πρότυπο  τὸν Κολοκοτρώνη. Ἡ Ἀθήνα, στρατηγέ μου, περιμένει τοὺς ἀνδριάντες σας καὶ ἡ Ἱστορία γνωρίζει ὅτι κάποτε θὰ δικαιωθῆτε.
Μὲ ὅλον μου τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη μου,
Δημήτρης Ν. Κιτσίκης,
Καθηγητὴς Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ὀττάβας,

Τακτικὸ μέλος τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας

7 comments:

 1. Δεν είμαι "χουντικός", όμως η προπαγάνδα ότι κυβέρνησαν οι "κακοί" στρατιωτικοί και έβλαψαν πλήρως την Ελλάδα είναι ένας μεγάλος μύθος του Πασοκ, της ΝΔ και φυσικά του ΚΚΕ όπως άλλωστε και το παραμμύθι του Πολυτεχνείου.Η αριστερή προπαγάνδα έχει φτιάξει μύθους που μπορούν να συγκριθούν με θρησκευτικούς στην πλαστικότητά τους.
  Κατά την διάρκεια της "Χούντας" όλοι όσοι σήμερα τους βρίζουνε και υποκρίνουν τον ψευδοεπαναστάτη κάνανε ακριβώς το αντίθετο.Τα παραδείγματα είναι άπειρα αλλά της Καννέλη πιστεύω ταιριάζει καλύτερα από όλους.
  Το αντικίνημα του Βασιλέα ήταν τεράστια αποτυχία διότι δεν έλαβε καμία υποστήριξη από ξένες δυνάμεις και επιπλέον, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και στρατιωτικοί.Αυτό έσπασε και τις σχέσεις διότι αναμφισβήτητα σχεδόν όλοι τους ήταν φιλοβασιλικοί.
  Ο λεγόμενος "κομμουνιστικός κίνδυνος" που είχε πει ο Παπαδόπουλος ότι απέτρεψε, ήταν μάλλον ένα πρόσχημα για να πάρει την εξουσία.Από την άλλη, η χούντα βοήθησε στο να μην έρθει η αριστερά και να μην καταντήσουμε αλβανία, βουλγαρία κτλ.
  Όμως, λόγω του ότι η πλειοψηφία των στελεχών ήταν αμόρφωτοι (ο Πατακκός όμως ήταν έξυπνος άνθρωπος) κυριάρχησε η στρατιωτική ψευτομαγκιά και μία μεγάλη μερίδα του κόσμου τους απεχθάνονταν.
  Ανεξήγητο παραμένει το γεγονός πως ο Παπαδόπουλος πήρε πίσω την Μεραρχία από την Κύπρο.Αυτό, μαζί με την ανούσια κίνησή του να υποστηρίξει τους Άραβες κατά του Ισραήλ (μία κίνηση που αναμφισβήτητα πηγάζει από συναισθηματική απέχθεια και όχι από αντικειμενική πολιτική αξιολόγηση), δυστυχώς έβλαψαν την Ελλάδα πάρα πολύ.
  Ο ίδιος ο Παττακός είχε προειδοποιήσει τον Παπαδόπουλο για τις κινήσεις του ασυνείδητου Ιωαννίδη, αλλά ο Παπαδόπουλος συνέχιζε να τον εμπιστεύεται μέχρι που την πάθανε.
  Από την άλλη, με την επιστροφή του Καραμανλή που είναι ο πρώτος που κατέστρεψε την παιδεία και από τότε ΟΛΕΣ οι κυβερνήσεις συνεχίζουν το έργο του και την τραγική νομιμοποίηση του ΚΚΕ, η Ελλάδα άρχισε να παρακμάζει και να χάνει πλήρως την ταυτότητά της.
  Ο Καραμανλής είναι ο πρώτος που έβλαψε την διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών.Γιαυτό και πρόσφατα η Εκκλησία τα βρήκε με την πολιτεία λόγω κοινού ανθελληνικού μίσους, και το κράτος ζήτησε να μην εξετάζονται οι ένδοξες αρχαιοελληνικές στιγμές της ιστορίας μας.Τα ίδια και για τον επαγγελματία ανθέλληνα Ανδρέα Παπανδρέου και τους υπόλοιπους.
  Φυσικά, επί χούντας που η αριστερά απαγορευόταν (το τονίζω αυτό διότι μόνο αυτοί δεν έχουν πρόβλημα, ασχέτως εάν ο Μαρξ ήταν κατά της λαθρομεταναστεύσεως όπως γράφει στο Κεφάλαιο), δεν έμπαινε ούτε ένας μουσουλμάνος που να βιάζει ή να σκοτώνει Έλληνες πολίτες, και αυτό πρέπει να το εκτιμάνε όλοι ανεξαιρέτως πεποιθήσεων, εκτός και αν χρειάζονται ψυχοφάρμακα.

  ReplyDelete
 2. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!

  ΖΗΤΩ Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ!

  ΖΗΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ!

  Πολύ περίεργη η διάρρηξη στην οικία του 2 ημέρες πριν την κοίμησή του..

  Μονάχα Πλεύρης και Γεωργαλάς μείνανε από το Απριλιανό καθεστώς. Πόσο μα πόσο μπροστά θα είχε πάει η Ελλάδα εάν είχανε επιτύχει....

  ReplyDelete
 3. Στὸ σχολεῖο μᾶς λέγανε γιὰ τοὺς νεκροὺς τοῦ Πολυτεχνείου. Κάναμε πάρα πολλὲς σχολικὲς γιορτὲς (ἡμιιδιωτικό σχολεῖο ῆταν). Στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τοῦ δημοτικοῦ ζούσαμε στὸν κομμουνιστικὁ παράδεισο. Ὁ ταχυδρόμος μοίραζε τὰ γράμματα, τὰ παιδάκια παίζανε καὶ διαβάζανε. Κανεἱς δὲν μᾶς ἔλεγε ὅτι αὐτὸ εῖναι ἡ ἐφαρμογἡ τοϋ κώδικα τοῦ Ναπολέοντα.

  ReplyDelete
 4. ΥΓ. Εἶναι ἴσως θέμα συζήτησης ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνδιαφέρει ἡ στήριξη ποὺ ἀπολάμβανε (καὶ ἀπολαμβάνει) τὸ καθεστὼς τῆς 21ης Ἀπριλίου λιγότερο ἀπὸ τὸν στρατό, ἐνδεχομένως, καὶ περισσότερο ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία. Ἑνδεικτικά, ὁ Κολοκοτρώνης πρὶν τὴν Ἐπανάσταση εἶχε ὑπηρετήσει κάπος, ὅπως καὶ ὁ πατέρας του. Κάπος εἶναι ἕνα εἶδος ἀγροφύλακα τῆς Τουρκοκρατίας. Ἁπὸ τὴν Τουρκοκρατία λοιπὸν παρατηροῦμε συχνὰ νὰ συνδυάζονται ἡ ἐπιβολὴ τῆς τάξης καὶ ἡ ἀνατροπὴ τῆς τάξης στὀ ἴδιο πρόσωπο, πολλὲς φορὲς στὸ ἴδιο ἀξίωμα.

  ReplyDelete
 5. YΓ3. Ἵσως τὸ πραγματικὸ κίνητρο τῆς λεγομένης -δὲν τὸ γράφω ἀπαξιωτικά - ἐπαναστάσεως τῆς 21ης Ἀπριλίου ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐσωτερικῆς τάξεως τοῦ προ-κρατικοῦ άνθρώπου. Καὶ ἀποτελεῖ ἀδυναμία τῶν ἱστορικῶν στὴν Ἑλλάδα ἡ παρερμηνεία τῆς λεγομένης Ἐπαναστάσεως, ἀδυναμία ποὺ παρατείνει τὴν σύγχυση γύρω ἀπὸ τὴν πηγή τῆς ἐξουσίας ἐν Ἑλλάδι. Καὶ τοῖς Ἕλλησι.

  Εἶναι, δέ, ἀπορίας ἄξιον τὀ πόσο καθεστωτικἠ ὑπῆρξε ἡ στάση τῆς λεγομένης Ἀριστερᾶς, ὄχι στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χουντικοῦ φαινομένου ἀλλὰ στὴν ἀξιολόγησή του.Τρόπον τινά ἡ Ἀριστερὰ (ἡ λεγομένη, καὶ αὐτή) ὑπερασπίστηκε τὴν προεπαναστατική νοομιμότητα, καὶ ὅταν λέω προεπαναστατική, ἐννοῶ πρὸ τοῦ 21. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τὴν ἄρνηση τῆς ἰδιότητας τοῦ πολίτη καὶ τὴν προσκόλληση στὴν ἔννοια τοῦ ῥαγιᾶ, δηλ. τοῦ φορολογουμένου.

  Ὁ προεπαναστατικός φορολογούμενος, ποὺ εἶναι καὶ ὁ δυνάμει ἀστός, σημειωτέον, θεωρεῖ τὴν ἰκανοτητά του νὰ πληρώνει τὸν φόρο (ἄσχετα μὲ τὸ ἄν τὸν πληρωνει ὄντως) κοινωνική του καταξίωση. Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ὁ ἀριστοκράτης θεωρεῖ καταξίωσή του τὴν ἰκανότητά του νὰ φοράει μεταξωτούς φιόγκους. Οἱ πραξικοπηματίες ἰσχυρίζονται πὼς ἀποτελοῦν συνέχεια τοῦ 21 αὐτοί, καὶ ὄχι οἰ ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ ἤ τοῦ ΔΣΕ ἀργότερα. Διότι ἀρνοῦνται μιὰν ἐξωτερική πηγή εξουσίας. Ἁναγνωρίζουν σὰν ἐξουσία μιὰ κοινή πίστη.

  Τὴν πίστη αὐτὴ τὴν θεωροῦν πραγματική, ἄρα πλήρη, ἐνῶ τὴν πίστη τῶν ἀστῶν καὶ τῶν κομμουνιστῶν τὴν θεωροῦν ψυχική ἀπειλή, διότι μὲ τὴν μελλοντολλογία τους, ὁ ἀστισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμός ἀρνοῦνται τὴν ψυχικὴ αξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου θεωρῶντας την πάντοτε μελλοντικό στόχο, χελώνα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ φτάσει ποτέ ὁ Ἀχιλλέας ὅσο καὶ νὰ τρέχει. Ὁ ἐκφυλισμὸς τῆς Ἐπανάστασης γίνεται ὅταν ἄπαξ καὶ πετυχαίνει, ὁ ἐπαναστάτης φοράει γραβάτα καὶ προσπαθεῖ νὰ σταθεῖ στὸ ὕψος τοῦ ἐκθρονισθέντος Ἄνακτος ἤ ἀστοῦ. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτὸ μεταβαλλεται σὲ Τοῦρκο ποὺ συνεχιζει νὰ φορᾶ τὸ τουρμπάνι, ἀλλὰ βάζει καὶ παντελόνι. Τὸ ἕνα παντελόνι φέρνει τἄλλο, καὶ ἔτσι ἡ μελλοντολογία ξανακάθεται πάνω στὴ ῥάχη τοῦ πιστοῦ.

  ReplyDelete
 6. ΥΓ4. Ἁντίθετα, ἡ κυρίαρχη ἄποψη γιὰ τὴν Χοῦντα εῖναι ἡ ἑξῆς.
  "Tίποτε τὸ ἐπαναστατικὸ δὲν εἶχε. Ὄπως ὰκριβῶς γιὰ νὰ καταπνίξει τὴν ἑξέγερση τῶν Χριστιανῶν στὴν Πελοπόννησο μετὰ τὰ Ὸρλωφικὰ, ὁ Σουλτάνος ἑπέτρεψε νὰ γεμίσει ὁ Μωριὰς Τουρκαλβανούς, ἔτσι καὶ οἱ Ὰγγλοαμερικάνοι στήσανε τὸ παρακράτος γιὰ νὰ ἑκκαθαρίσουν τήν Ἐλλάδα απὸ τοὺς κομμουνιστές. Ὄπως οἱ Τουρκαλβανοὶ κατσικωθήκανε στην Πελοπόννησο, καὶ γιᾳ να τοῦς διώξει ὁ Σουλτάνος,ποὺ δὲν τοῦς ἤθελε πιά, ἑπετρεψε σὲ Χριστιανοὺς καὶ Τούρκους νὰ τοῦς κυνηγήσουν, ἔτσι καὶ τὸ παρακράτος ἁντισταθηκε, καὶ ἡ τελευταία πράξη ἁντίστασής του ἤταν ἠ Χοῦντα. Ἔνας χουντικός εἶναι λοιπόν τόσο ἐπαναστάτης ὄσο καὶ ἔνας περιπτερᾶς ποὺ καρφώνει στἡν ὰστυνομία τί καπνὸ φουμέρνει ὁ καθένας. Κα κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ κρατήσει τὸ περίπτερό του. Φοβερή ὲπανάσταση". Αὺτὴ εἶναι ἡ κυρίαρχη ἄποψη γιὰ τὴν Χοῦντα.

  ReplyDelete
 7. YΓ5. Ἔργο ὄμως τοῦ μεγαλοφυοῦς ἱστορικοῦ εἶναι ποτὲ νὰ μὴν σκοτώνει γιὰ δεύτερη φορὰ τοὺς νεκροὺς τῆς ἱστορίας, ὄπως ἀφήνει νὰ τὸ κάνει ὁ πολιτικός. Πολιτικὴ εἶναι γιὰ τὸν Ἔλληνα ὄπως λέει ὀ ἱστορικὸς Πετρόπουλος ἡ ὑπεράσπιση τοῦ ἔχειν του, ὄσο μικρό κι ἄν εἶναι αὺτό. Δηλαδή, τὸ ὁθωμανικό σύστημα. Τὸ ἔχειν τοῦ ἱστορικοῦ εἶναι τὸ παράγγελμα τοῦ Κινέζου ποιητή - "δὲν πρέπει νὰ σκοτώνουμε τὰ πλάσματα τοῦ Θεοῦ" (βλ. Γ. Σεφέρη, Δοκιμές).Ὁ ἱστορικὸς ποὺ δὲν τὸ κάνει αὑτὸ εἶναι αὑτὸς ὰκριβῶς ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν ἔννομο τάξη διὰ τῆς νομολαγνείας.

  ReplyDelete