Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μλέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Oct 10, 2016

321 -Συνέντευξη Κιτσίκη περὶ ἐπιστροφῆς βασιλέως, Ἐλεύθερη Ωρα, 10-Χ-2016
321 - Συνέντευξη
τοῦ
Δημήτρη Κιτσίκη
Τακτικοῦ μέλους τῆς Καναδικῆς Ἀκαδημίας
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας
Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ «Ἱδρύματος Δημήτρη Κίτσίκη» ΝΠΔΔ

Σημείωση: Ὁ Δημήτρης Κιτσίκης ἀναγνωρίζει ὡς μόνη ἑλληνικὴ γραφὴ τὴν πολυτονική
--------------------------------------------------------------

Ἐδημοσιεύθη τὴν Δευτέρα 10 Ὀκτωβρίου 2016, στὸ ἔνθετο τῆς Ἐλεύθερης Ὤρας, σσ. 18-19

Ἐρώτηση:  Τὶ ἀκριβῶς εἶναι τὸ Βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως;

Δημήτρης Κιτσίκης:

Μία παρηκμασμένη κοινωνία ἀντιγράφει, μαραίνεται καὶ ἀποβιώνει. Ἔτσι μᾶς λένε, νὰ γίνουμε ἡ Δανία τοῦ Αἰγαίου. Ἀπαντοῦμε, ὄχι. Ἡ Δανία νὰ γίνη ἡ Ἑλλὰς τῆς Εὐρώπης.

Ποῖο εἶναι τὸ πρότυπό μας διακυβερνήσεως, τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ δυτικοευρωπαϊκὸ πρότυπο;

Τὸ δυτικὸ δὲν εἶναι διαλεκτικό. Εἶναι διχαστικό: Παποκαισαρισμὸς ἤ Καισαροπαπισμὸς ἤ χωρισμὸς βασιλέως καὶ πάπα (ἤ Ῥεπούμπλικας καὶ Ἐκκλησίας) ἤ κληρονομικὴ ἀπόλυτη μοναρχία (ἐγὼ εἶμαι τὸ κράτος ἔλεγε ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ΄) ἤ συνταγματικὴ βασιλεία (ὁ βασιλεὺς βασιλεύει ἀλλὰ δὲν κυβερνᾷ).

Τὸ ἰδικό μας εἶναι διαλεκτικό. Δὲν  εἶναι διχαστικό: Συναλληλία (ἀλλοιῶς Συμφωνία), δηλαδὴ ἰσοσκελὲς τρίγωνο: στὴν κορυφὴ ὁ Χριστός. Στὰ δύο ἄκρα σὲ ἴση ἀπόσταση ἀπὸ τὸν Χριστὸ, ἀπὸ τὴν μία ὁ μονάρχης, ἀπὸ τὴν  ἄλλη ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης ὡς Ἐκκλησία τοῦ λαοῦ, σὲ ἴση ἀπόσταση ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο (διοικοῦν μαζί: τὸ ξῖφος καὶ τὸ πνεῦμα). Ὁ μονάρχης ἡγεμονεύει ἐλέῳ λαοῦ τοῦ Θεοῦ (ὀρθοδόξου λαοῦ) καὶ ὄχι ἐλέῳ Θεοῦ (πάπας). Πρότυπο, τὸ Βυζάντιο.

Τὸ βυζαντινὸ πρότυπο διακυβερνήσεως, βάσει τῆς συναλληλίας, ὁρίζει:

1 - Ὁ ἡγεμὼν πρέπει νὰ ἀνατραπῇ ἀπὸ τὸν λαὸ ἐὰν παύσῃ νὰ εἶναι ἐνάρετος.
2 - Ἡ λαϊκὴ ἐξέγερση ὅταν ἐπιβάλλεται, λόγῳ πνευματικῆς φθορᾶς τοῦ βασιλέως, εἶναι ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ λαοῦ.
3 – Μόνη πηγὴ πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἐξουσίας εἶναι ὁ ὀρθόδοξος λαός
4 - Ὁ βασιλεύς-αὐτοκράτωρ ὑπάρχει μόνον πρὸς ἐξυπηρέτηση τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἔχει, ὅπως ὁ Χριστός, κανένα προσωπικὸ δικαίωμα, παρὰ μόνον ὑποχρεώσεις. Τὸ «δίδαξόν μου τὰ δικαιώματά σου» εἶναι ἔννοια διαλεκτική: σημαίνει ὅτι ὁ λαὸς ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ ἀπόλυτος μονάρχης εἶναι ὁ Χριστὸς καὶ ὁ λαὸς δοῦλος τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ ἀνταπόδοση ὁ Θεὸς-μονάρχης δίδει τὸ αἶμα-σῶμα του, θυσιάζεται γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ βασιλεύς, ὡς ἀνώτερος πνευματικὸς ἄνθρωπος, δὲν χρειάζεται κανένα ὑλικὸ κίνητρο γιὰ νὰ ἐξασκήσῃ τὸ λειτούργημά του, ἀντίθετα ἀπὸ τὸν  κόσμο ποὺ ὁμοιάζει μὲ σκῦλο στὸ τσῖρκο, νὰ περιμένῃ τὴν ζάχαρη γιὰ νὰ κάμνῃ τὸ νούμερό του.
5 - Ὅσο ὁ ἡγεμὼν εἶναι ἐνάρετος, δηλαδὴ ἐνεργεῖ μὲ τὶς προδιαγραφὲς τῆς Ἐκκλησίας (στὴν ἀρχαιότητα τοῦ φιλοσόφου) παραμένει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ κυβερνᾷ ὡς ἀπόλυτος μονάρχης. Στὴν τσαρικὴ Ῥωσία, ὁ θεσμὸς τοῦ τσάρου, ὡς πνευματικὸς κληρονόμος τοῦ ἰσαποστόλου Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἀνεβιβάζετο σὲ ὄγδοο μυστήριο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ τελευταῖος τσάρος μὲ τὴν οἰκογένεια του ἀνεγνωρίσθησαν ἅγιοι ἀπὸ τὸν λαὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὴ ἡ ἄμεση μυστικὴ σχέση μεταξὺ τοῦ σοφοῦ νομοθέτου (φιλοσόφου ἤ Ἐκκλησίας) ποὺ δρᾷ μέσῳ τοῦ ἡγεμόνος- καὶ τοῦ λαοῦ, χωρὶς ἐνδιαμέσους ἀντιπροσώπους, ὀνομάζεται ἄμεση δημοκρατία ἤ λαοκρατία, ἡ μόνη πραγματικὴ καὶ τέλεια δημοκρατία, ἐφ’ ὅσον  ὁ λαὸς διοικεῖ ἄμεσα τὸν ἑαυτό του διὰ τοῦ ἑαυτοῦ του, δηλαδὴ μὲ τὴν ἀντανάκλασή του στὸν καθρέπτη ποὺ εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἡγεμών.

Ὁ βυζαντινὸς βασιλεὺς δὲν ὑπῆρξε ποτὲ κληρονομικός. Πηγὴ τῆς ἐξουσίας του ἦτο ὁ λαός. Ὁ βασιλεὺς ἐξελέγετο, ἔστω καὶ τυπικά, ἀπὸ τοὺς  τρεῖς λαϊκοὺς φορεῖς: τὸν στρατό, τὴν σύγκλητο (ὄχι κοινοβούλιο) καὶ τοὺς δήμους. Ἀνηγορεύετο μὲ τὶς ἐπευφημίες τῶν τριῶν αὐτῶν παραγόντων.

Ἐρώτηση: Ταιριάζει εἰς τοὺς Ἕλληνες τὸ πολίτευμα τῆς μοναρχίας;

Δ.Κ.
Κατὰ τὴν χιλιετία 3500-2500 π.Χ., οἱ βασιλεῖς-σαμάνες εἶχαν ἕναν μυθικὸ ῥόλο καὶ προσέφεραν τὰ σώματά τους πρὸς σφαγὴν ἤ καὶ ἔσφαζαν οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό τους. Ὁ τελευταῖος μυθικὸς βασιλεὺς τῶν Ἀθηνῶν Κόδρος, ἐθυσίασε τὸν ἑαυτό του, ὅταν ἔμαθε ὅτι ἡ Πυθία τοῦ μαντείου τῶν Δελφῶν εἶχε εἰπῆ στοὺς Δωριεῖς ὅτι θὰ ἔχαναν τὸν πόλεμο κατὰ τῶν Ἀθηνῶν ἐὰν ἐφονεύετο ὁ βασιλεὺς Κόδρος. Τότε, ὁ Κόδρος ἐντύθη ξυλοκόπος, ἐπῆγε μόνος του στὸ στρατόπεδο τῶν Δωριέων μὲ τὴν πρόθεση νὰ σφαχθῇ καὶ γι’ αὐτὸ ἐπετέθη κατὰ τῶν Δωριέων, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸν ἐφόνευσαν χωρὶς νὰ γνωρίζουν ποῖος ἦτο. Ὅταν τὸ ἔμαθαν ἐφοβήθησαν καὶ ἀπεσύρθησαν.
           
Ὁ σαμὰν ἔχει τὰ ἐξαρτήματά του, ὅπως ἕνας βασιλεὺς ἔχει τὸ σκῆπτρο του καὶ περιστοιχίζεται ἀπὸ τελετὲς καὶ τελετουργία. Εἶναι δὲ τὸ κέντρο μίας κοσμοθεωρίας. Δύναται νὰ κάμνῃ θαύματα, νὰ θεραπεύῃ, νὰ μαντεύῃ, νὰ προφητεύῃ, διότι ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἐπικοινωνῇ ἄμεσα μὲ τὸν ὑπερβατικὸ κόσμο. Ἔτσι ὁ βασιλεὺς τῆς Γαλλίας, ὡς βασιλεὺς-ἱερεύς, ὁ Λουδοβῖκος Θ΄ (1214-1270), ποὺ ἀνεκηρύχθη ἅγιος τὸ 1297 ὡς saint Louis, ἦτο συνάμα ὁ ἀνώτατος δικαστὴς καὶ ἐθεράπευε τὶς ἀσθένιες μὲ τοποθέτηση τῶν χειρῶν του ἐπὶ τοῦ σώματος τοῦ ἀσθενοῦς. Τὸ σῶμα τοῦ Γάλλου βασιλέως παρωμοιάζετο μὲ τὴν ὅστια, δηλαδὴ μὲ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὡς βασιλικὴ ὅστια.
           
Ἡ ἀντίληψη τοῦ κόσμου γιὰ τὸν σαμάνα δὲν ἦταν ἐδαφικὰ περιορισμένη, ἦταν οἰκουμενική. Ὁ πρῶτος μυθικὸς σαμὰν τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ἦταν ὁ Διόνυσος. Ὁ Διόνυσος ποὺ ἀποκαλεῖται χωλὸς θεός, ταυροπόδαρος καὶ μὲ κέρατα, μερικὴ παραλλαγὴ τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ Πὰν τῆς Ἀρκαδίας, ἦτο ἀρχικῶς ἕνας μυθολογικὸς βασιλεὺς, τοῦ ὁποίου τὸ σῶμα κατεσπαράσσετο μὲ ἱερατικὸ τρόπο ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του, γιὰ νὰ κατέβῃ στὸν Ἅδη καὶ νὰ ἀναστηθῇ (ὅπως ὁ Χριστός) παίρνοντας μαζί του στὸν Ὄλυμπο (τὸν Οὐρανό) τὴν παρθένο μητέρα του, τὴν Σεμέλη. «Τοῦτὸ ἐστι τὸ αἷμα μου» λέγει ὁ Χριστὸς προσφέροντας τὸν οἶνο, ὅπως καὶ ὁ Διόνυσος μὲ τὸ ῥίζωμα τῆς ἀμπέλου στὸν μεσογειακὸ χῶρο.
           
Ὁ σαμανισμὸς στὴν πολιτική του προέκταση εἶχε δύο χαρακτηριστικά. Τὸ πρῶτο χαρακτηριστικὸ ἦταν ἡ λαοκρατία. Ὁ σαμὰν ἠκολουθῆτο ἀπὸ τὸν λαό, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὑπὸ μορφὴν σατύρων καὶ σιληνῶν, ἀδελφοὶ τῶν νυμφῶν. Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ ἦτο ὁ ἥρως. Τὸ σύμπλεγμα λαοκρατίας-ἥρωος ἔδωσε τὴν αὐτοκρατορία, τὴν λαοκρατικὴ μοναρχία, καὶ στὸν Δ΄ αἰῶνα τὸν Μεγαλέξανδρο. Προτοῦ ὅμως φθάσῃ ἡ παγκόσμια ἱστορία στὴν αὐτοκρατορικὴ διαλεκτικὴ σύνθεση τῆς λαοκρατικῆς μοναρχίας, ὁ μονάρχης-ἥρως ἐθυσιάσθη στὸν βωμὸ τῆς μετατροπῆς τῆς λαοκρατίας σὲ δημαγωγία.

Οἱ φυλετικοὶ ἀρχηγοὶ τὴς ἐποχῆς τῶν μετακινήσεων τῶν Δωριέων καὶ τῶν  ἄλλων φυλῶν εἶχαν ἐξελιχθῆ σὲ κληρονομικοὺς βασιλεῖς ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ φύλα αὐτὰ εἶχαν ἀποκτήσει μόνιμες ἐγκαταστάσεις. Ὁ βασιλεὺς τῶν ὁμηρικῶν κοινωνιῶν ἦταν ἀρχηγὸς τοὺ στρατοῦ καὶ κυβερνήτης μὲ θρησκευτικὴ καὶ δικαστικὴ ἐξουσία. Στὴν Ἀθήνα, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Κόδρου (1089-1068 π.Χ.) οἱ ἀπόγονοί του ἔπαυσαν νὰ ὁρίζονται ὡς βασιλεῖς, ἀλλὰ ὡς κληρονομικοὶ ἄρχοντες. Ἀπὸ τὸ 753 π.Χ. οἱ ἄρχοντες ἔπαυσαν νὰ εἶναι κληρονομικοί. Ὁ πρῶτος τῶν ἀρχόντων ὠνομάζετο ἐπώνυμος ἐπειδὴ τὸ κάθε ἔτος ἔπαιρνε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ αὐτόν, ὡς ἐπώνυμος ἄρχων.
           
Ἄλλωστε, στὶς περισσότερες περιοχὲς τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, ἐκτὸς τῶν Ἀθηνῶν, ἡ βασιλικὴ ἐξουσία δὲν κατηργήθη ποτέ, ὄχι μόνον στὴν Μακεδονία, ἀλλὰ καὶ στὴν Σπάρτη, ὅπου οἱ δύο κληρονομικὲς δυναστεῖες τῶν Ἀγιαδῶν καὶ τῶν Εὐρυποντιδῶν ἐβασίλευσαν ἀδιακόπως ἀπὸ τὸ 930 ἕως τὸ 192 π.Χ. μὲ τὸν πλέον φημισμένον βασιλέα ὅλων, τὸν σοσιαλιστὴ  Ἄγιδα Δ΄ (244-241 π.Χ.) Ἡ βραχεῖα ἀθηναϊκὴ δημοκρατία ἀποτελεῖ ἐξαίρεση ἡ ὁποία κατεδικάσθη ἄλλωστε ἀπὸ τοὺς κορυφαίους φιλοσόφους τὴς ἐποχῆς, δηλαδὴ τοῦ Σωκράτους, τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλους, φθάνοντας στὸν Πλήθωνα καὶ τὸν Ῥουσσὼ, στὸν ΙΗ΄αἰῶνα. Ἡ φήμη τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ἀπεκατεστάθη μόνον στὴν ἐποχὴ τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ,  τὴν ἄνοδο τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ ἀθηναϊκὸ πολίτευμα ἦταν βασισμένο στὴν ἰδεολογία τοῦ χρήματος.

Ἐρώτηση: Θεωρεῖτε ὅτι εἶναι ἐφικτὸς ἕνας αὐτοκρατορικὸς ἑλληνισμὸς μὲ ἐπίκεντρο τὴν Κωνσταντινούπολη;
Δ.Κ.
Ὁ φυσικὸς χῶρος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἑλληνισμοῦ ἑστιάζεται σὲ δύο πόλεις θρύλους: Κωνσταντινούπολη καὶ Μυστρᾶς. Ὁ Ἕλλην βασιλεὺς στὴν Πόλη καὶ ὁ διάδοχος ὡς δοὺξ τοῦ Μυστρᾶ (ὄχι τῆς Σπάρτης). Ὁ Μυστρᾶς πρέπει, μὲ πολεοδομικὸ σχέδιο, νὰ οἰκοδομηθῇ γύρω ἀπὸ τὴν καστροπολιτεία, ὡς μητρόπολη τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Ἐρώτηση:  Ποία ἡ γνώμη σας γιὰ τὴν ἱστορική προσωπικότητα τοῦ Βασιλέως Κωνσταντίνου;

Δ.Κ.
Ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἔμαθε ἀπὸ τὰ παθήματά του. Ἔγινε σοφὸς στὴν ἐξορία. Ἔμαθε νὰ ἀγαπᾷ ὅλους τοὺς Ἕλληνες, εἴτε εἶναι κομμουνιστές, εἴτε φασιστές, εἴτε φιλελεύθεροι. Θὰ ἐπιστρέψῃ γιὰ νὰ ἑνώσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουμε στὸ τιτάνειο ἔργο του συμφιλιώσεως, ἐπιθυμῶ νὰ ἀπαγορευθῇ κάθε ἀντικομμουνιστική ἤ ἀντιφασιστικὴ ῥητορικὴ ἀπὸ τοὺς μοναρχικοὺς πατριωτικοὺς κύκλους.

Ἐρώτηση: Θεωρεῖτε ὅτι τὰ ἑπόμενα ἔτη θὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Ἑλλάδα ἡ βασιλεία;

Δ.Κ.
Εἶναι ἀναπόφευκτο νὰ ἐπιστρέψῃ. Σήμερα ἑλληνικὸ κράτος ὑπάρχει μόνον στὰ χαρτιά. Ὁ ἑλληνικὸς χῶρος ἔχει μεταμορφωθῇ σὲ μία χαβούζα διαφθορᾶς στὰ χέρια τῶν πολιτικάντηδων τοῦ κοινοβουλίου. Ἕνα τεράστιο γεωπολιτικὸ κενὸ ἔχει δημιουργηθῆ στὸν χῶρο τοῦ Αἰγαίου, κάτι ποὺ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὶς Μεγάλες Δύναμεις. Ῥωσία καὶ Ἀμερικὴ ἐπιθυμοῦν τὴν ἐπάνοδο τοῦ Βασιλέως. Μόνον ἡ Γερμανία, ἡ  Κίνα καὶ οἱ Ἄραβες ντζιχαδιστὲς δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν. Προσοχὴ ὅμως: Ἐὰν ὁ Ἄναξ εἶναι διαφορετικὸς ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο καὶ δὲν ἔχει προετοιμασθῇ νὰ κυβερνήσῃ ὡς βυζαντινὸς βασιλεύς, ὡς κατηχούμενος πλησίον τοῦ γέροντός του, ὡς μοναχός-βασιλεὺς μακριὰ ἀπὸ ὑλικὰ πλούτη, ἀναποφεύκτως θὰ ἐκδιωχθῆ καὶ πάλι, βάσει τοῦ νόμου τῆς Ἐνδιάμεσης Περιοχῆς, γιὰ νὰ ἀντικατασταθῇ μὲ ἄλλη δυναστεία. Διότι ὁ θεσμὸς τῆς μοναρχίας εἶναι διαχρονικός, οἱ συγκεκριμένοι βασιλεῖς ὅμως δὲν εἶναι.
86 comments:

 1. Πολλὰ ἀπὸ τὰ μυθολογικὰ ἑπιχειρήματα τοῦ πρώτου μέρους τῆς (γραπτῆς (;)) συνεντεύξεως ἔχουν συζητηθεῖ ὲκτεταμένα στὴν ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Μὴν ξενίσει τοὺς ἁναγνώστες ὁ σαμανικός ῥόλος τοῦ βασιλέως. Ἄς θυμηθοῦν τὴν εἱσαγωγὴ τοῦ Οἱδίποδος τοῦ Σοφοκλέους (τὸ ἑπίθετο Τύραννος εἶναι μεταγενέστερη, μᾶλλον, προσθήκη. Ὄπως π.χ. Ἡρακλῆς [Μαινόμενος], Ἱππόλυτος [Καλυπτόμενος(;ἀπωλεσθέν),Στεφανηφόρος, Οὶδίπους ὲπὶ Κολωνῶι]. Tὰ ἑπίθετα μπῆκαν γιὰ νὰ ξεχωρίσουν τὸ ἔνα ὁμώνυμο ἔργο ἁπὸ τὸ ἄλλο.

  Ὁ Οἱδίπους λοιπὸν προσφωνεῖται ὡς ἑξῆς ἁπὸ τὸν γέροντα ἱερέα, τὸν ἑπικεφαλῆς τοῦ πρῶτου καὶ ἄναρθρου χοροῦ τοῦ ἔργου, ἱκετῶν - διότι πρόκειται γιὰ μιὰ λιτανεία.

  -Ὰλ-λ᾽ ὦ -κρα-τύ-νω-ν Οἰ-δί-πο-υς --χώ--ρας ἐ-μῆς,
  ὁ-ρᾷς -μὲν --ἡ-μᾶς ἡ-λί-κο-ι προ-σή-με-θα [15 ]
  βωμοῖσι τοῖς σοῖς· [...]~[τὰ - ὑποδεκνύουν πιθανὸ δεκαπεντασύλλαβο].

  Ὁ Ἱερέας περιγράφει μετὰ τὰ κακά ποὺ ἔχουν βρεῖ τὴ χώρα. Οἱ γυναῖκες ἁποβάλλουν, οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ζώα πεθαίνουν ἁπὸ ἁρρώστιες. Ἱκετεύει τὸν βασιλιά-Σαμάνο νὰ κάνει τὴ δουλειά του. Δύο σημεῖα ἔχουν έξαιρετικὴ σημασία γιὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἔργου. 1) Οἱ βωμοί (πληθυντικὸς) ποὺ βρίσκονται ἔξω ἁπὸ τὸ παλάτι τοῦ Οἱδίποδα εἶναι καὶ δικοί του - δηλαδὴ, θυσιαζουν καὶ σὲ αὺτόν ἤ/καὶ προσφέρουν ; 2) Τὸ γεγονός ὄτι μιλᾶμε γιὰ θεατρικό ἔργο ποὺ γράφτηκε γιὰ παράσταση στὴν δημοκρατικὴ Ὰθῆνα σημαίνει μήπως ὄτι στὴν καθημερινὴ ζωὴ τὸ κοινό δὲν πίστευε πιὰ στὸν βασιλιά-σαμάνο ; (γιὰ τὴν χρονολόγηση τοῦ ἔργου βλ. ὲδῶ http://www.jstor.org/stable/292475?seq=1#page_scan_tab_contents).

  Γιὰ παρόμοια δραματικὴ ὰντιμετώπιση τοῦ βασιλέως, βλ. Σαίξπηρ, Μάκβεθ, πράξη Τετάρτη, https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B2%CE%B5%CE%B8/%CE%94 ἁπόπου τὸ ἑξῆς μεταξὺ ἄλλων. https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B2%CE%B5%CE%B8/%CE%94

  Το λέγουν πάθος πονηρόν. Θαυματουργεί αλήθεια
  ο βασιλεύς ο αγαθός αυτός! Συχνά το είδα
  απ' τον καιρόν που έφθασα εδώ εις την Αγγλίαν.
  πώς έλαβε το χάρισμα ο Θεός μόνος 'ξεύρει!
  Παθιασμένοι έρχονται, πρησμένοι, πληγωμένοι,
  ελεεινοί, απ' τους ιατρούς απηλπισμένοι όλοι,
  εκείνος νόμισμα χρυσούν κρεμνά εις τον λαιμόν των
  και τους διαβάζει μίαν ευχήν, και θεραπεύοντ' όλοι.(μτφρ. τοῦ "Ἀγγλοφίλου (;) Δημητρίου Βικέλα.) Ἡ πίστη στὸ βασιλικὸ χάρισμα ποὺ ἔχει ὁ Μάλκολμ, γιὸς τοῦ Δόγκαν (Ντάνκαν) νὰ γιατρεύει μιὰ συγκεκριμένη ὰσθένεια ἔχει μελετηθεῖ σὲ ἔνα διάσημο ἔργο τοῦ Γάλλου ἱστορικοῦ Μαρκ Μπλόκ, Οἱ βασιλείς θαυματουργοί https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rois_thaumaturges. Ὁ Μπλὸκ ὲξετελέσθη στς 16 Ὶουνίου 1944 https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Bloch#cite_note-7.

  ReplyDelete
 2. ΥΓ. Νὰ σημειωθεῖ ὄτι λόγωι ὰγνοίας τοῦ θέματος δὲν ξέρω ποιὰ εἶναι ἡ πρωτογενὴς βυζαντινὴ (δηλ. ἑλληνόφωνη ῥωμαἰκὴ) βιβλιογραφία ποὺ τεκμηριώνει τὸν σαμανικὸ ἤ/καὶ πολεμικὸ ῥόλο τοῦ Βασιλέως Αὑτοκράτορος καὶ διακρίνεται ἁπὸ ἤ μοιάζει μὲ τὴν ἁντίστοιχη δυτικὴ μεσαιωνική.

  ReplyDelete
 3. Ο σεβασμός που έχω απέναντι στον Κ.Καθηγητά είναι απεριόριστος.Το αναφέρω εξαρχής για να μην παρεξηγούμαστε.
  Η ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, πολιτικά είτε συμφωνούμε είτε όχι, ταυτίζεται με την Βασιλεία.Γιαυτόν το λόγο η Μακεδονία είναι η ανώτερη έκφραση του Ελληνισμού-και των κατορθωμάτων-διότι είναι επίσης πολύ παραπάνω "Ομηρικό" το πολίτευμα αυτό.
  Τα ίδια για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.Αργότερα, όπως γράφει ο σπουδαίος και μορφωμένος αγγλόφιλος μασόνος Σπυρίδων Τρικούπης, όταν έγινε η επανάσταση, το πολίτευμα που περίμενε ο λαός ήταν η Βασιλεία. "Που είναι ο Βασιλεύς" έλεγαν.
  Όμως, η Βασιλεία ήρθε ως ξενόφερτος θεσμός στην Ελλάδα.Η πραγματική Ελληνική κυβέρνηση εκείνη την εποχή ήταν του Κυβερνήτη Καποδίστρια.Πιστεύω συμφωνούμε και αυτό δεν μειώνει τις προσωπικότητες που έδωσε η Βασιλεία, ο Κωνσταντίνος Α' ήταν μέγιστος.Ήταν πράγματι ο ήρωας.
  Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με όσα εκφράζει ο Κ.Καθηγητής, θα αναφέρω όμως αυτά που διαφωνώ.
  "Δ.Κ.Ὁ φυσικὸς χῶρος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἑλληνισμοῦ ἑστιάζεται σὲ δύο πόλεις θρύλους: Κωνσταντινούπολη καὶ Μυστρᾶς. Ὁ Ἕλλην βασιλεὺς στὴν Πόλη καὶ ὁ διάδοχος ὡς δοὺξ τοῦ Μυστρᾶ (ὄχι τῆς Σπάρτης). Ὁ Μυστρᾶς πρέπει, μὲ πολεοδομικὸ σχέδιο, νὰ οἰκοδομηθῇ γύρω ἀπὸ τὴν καστροπολιτεία, ὡς μητρόπολη τοῦ ἑλληνισμοῦ."

  Συμφωνώ στην Κωνσταντινούπολη, διαφωνώ στον Μυστρά.Εάν μιλάμε για Ελληνισμό, τότε πρέπει αναμφισβήτητα να τον συνδέουμε με τον Όλυμπο.Συνεπώς μιλάμε για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, όπου κατοικήθηκε σύμφωνα με τον Ησίοδο από δύο γιούς του Κεραύνιου Δία και της κόρης του Δευκαλίων (θυία), τον Μακεδόνα(στην σημερινή περιοχή) και τον Μάγνητα(στην Θεσσαλία).Άρα μιλάμε για Όλυμπο.
  Τώρα, επειδή εκτός του Ελληνισμού αναφέρεται και η Βασιλεία, η μοναδική Βασιλεία που κατάφερε τα μέγιστα και ήταν καθαρή Βασιλεία (στην Σπάρτη εκτός από διπλή έπαιζαν ρόλο και οι έφοροι κτλ) πρέπει να μιλάμε για την Πέλλα.
  Η Πέλλα πρέπει να έιναι η πρωτεούσα του Ελληνισμού.Δεν βρίσκω κάτι τόσο αντίστοιχο για τον Μυστρά χωρίς να υποτιμώ τα μέρη των συγγενών του Κ.Καθηγητά που είναι αναμφισβήτητα ιστορικά.
  Τέλος, προσωπικά δεν με έχει πείσει ο Κωνσταντίνος σε τίποτα.Για να πάρω κάποιον στην εργασία μου, για να μπω εγώ σε μία εργασία, πρέπει να υπάρχουν τα π ρ ο σ ό ν τ α και να τηρούνται οι π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς.Σωστά;
  Δεν έχει δείξει τίποτα από αυτά.Δεν λέω ότι δεν τα κατέχει ούτε είμαι κατά του Βασιλέα.Αναφέρω όμως ότι δεν έχω πιστεί.
  Ο Κ.Καθηγητάς, έχει τα πτυχία του, τα βιβλία του, τα άρθρα του και την βιογραφία του για να αποδείξει ότι γνωρίζει τα θέματά που μιλάει, ανεξαρτήτως εάν κάποιος συμφωνεί η διαφωνεί.Αποδεικνύει το τι έχει κάνει.Ο Βασιλεύς όμως;
  Φυσικά, επειδή ζούμε στο 2016 και η ορολογία της δημοκρατίας είναι παγκόσμια (μάλιστα υπάρχει και κράτη ανατολικά και αυτό παίζει ρόλο) ο Βασιλεύς πάλι δημοκρατία πρέπει να το ονομάσει το πολίτευμα.
  Εδώ ο Ερντογάν το παίζει δημοκράτης, ή ο Πούτιν, μέχρι και ο Καντάφι (μάλιστα τάχα εμπνευσμένη από του Περικλέους!!) υποκρινόταν τον δημοκράτη.
  Συνεπώς θα συνεργαστεί με τα κόμματα.Άρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε για έναν θεσμό ουσιαστικό ταυτόσημο της Βασιλείας.Εγώ τον φαντάζομαι σαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.Ζωή μέσα στην καπιταλιστική ευημερία (και με το παραπάνω) και που και που καμία δήλωση.
  Μακάρι να κάνω λάθος.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η πραγματική δημοκεατία δηλαδή η Λαοκρατία υπάρχει μονάχα σε Ερντογανικά, Πουτινικά και Κανταφικά καθεστώτα. Εκεί οι Ήρωες λατρεύονται, εδώ στην δηθεν Δημοκρατία του κΥνοβουλίου μισιούνται από άπαντες πολίτες.

   Σωστά τα όσα λες στην 1η παράγραφό σου. Απολύτως συμφωνώ.

   Η Πέλλα, η Αθήνα, η Σπάρτη κλπ ταυτίζονται με την Αρχαιότητα. Συνεπώς πηδιέται μία Παράδοση 1100 ετών Ρωμανίας. Η συνέχεια η Πολιτική οφείλει να ταυτιστεί με τις έδρες πρώτες και ελευταίες της Ρωμανίας δηλαδή την Πόλη και τον Μυστρά, άλλωστε η ψυχή του κρατιδίου είναι Ρωμαίηκη παρότι θολή.

   Δεν έχει σχέσει ο άνθρωπος το άτομο αλλά ο θεσμός. Συνεπώς αφού ο Βασιλεύς γίνει Βασιλεύς και αποκατασταθεί ο θεσμός, κάποιος νέος, έξυπνος και πατριώτης δύναται να έλθει κοντά στον οχι και τόσο έξυπνο Βασιλέα και εν μία νυκτί να τον αντικαταστήσει, με ή χωρίς(αν και λίγο δύσκολο) χύσιμο αίματος.


   Έχεις απόλυτο πάντως δίκαιο περί της Μακεδονίας και του πολιτεύματός της. Πάμπολλες φορές εξήγησα στους φυλετιστές ότι ρόλο ναι μεν η Σπάρτη αποτελούσε λαμπρό παράδειγμα Πολιτείας όμως η επέκταση στα πέρατα του τοτε γνωστού κόσμου δεν έγινε μέσω του στενοτάτου Σπαρτιατικού φυλετισμού που μάλιστα απέκλειε και τους ομοαιμους Έλληνες αλλά μέσω της συνθέσεως της Ομηρικής Αλεξανδρινής Βασιλείας και της Περσικής Αυτοκρατορικής Ιδέας του Θεού-Βασιλέος. Αυτή η σύνθεση ακριβώς υιοθετήθηκε από την Ρώμη του Αυγούστου μέχρι και την Ρωμανία αλλά και την Οθωμανία(αν και μερικώς παραλλαγμένη).

   Delete
  2. Έχεις απόλυτο δίκιο περί Μακεδονίας.Προσωπικά πιστεύω ότι σε όποιον δεν αρέσει αυτό το ποιήμα του Καβάφη, πολύ απλά δεν έχει καμία σχέση με τον Ελληνισμό.
   https://www.youtube.com/watch?v=Wk8eFwd84LA

   Delete
  3. Επιπλέον, μία πανάρχαια πόλη με μεγαλύτερη ιστορία από την Σπάρτη είναι η Θήβα.Όλη μας η μυθολογία συσχετίζεται με την Θήβα!Ένδοξοι ποιητές και στρατηγοί όπως ο Επαμεινώνδας και ο Πελοπίδας.Επιπλέον είναι η πατρίδα του Πινδάρου.Η Θήβα υπήρχε από την εποχή των Μυκηνών.
   Πρόσφατα εντόπισα ότι ο Γραικυλισμός έχει αγνοήσει πλήρως την ιστορία της Θήβας και υπάρχουν Ελάχιστα βιβλία περί της ιστορίας της, γιαυτό αποφάσισα το 4ό μου βιβλίο να είναι γιαυτήν την ένδοξη πόλυ.
   Για το πολίτευμα της Μακεδονίας, το πόσο ανώτερο ήταν από ό λ α τα υπόλοιπα της Ελλάδος, σου προτίνω να διαβάσεις "Το Μακεδονικό Κράτος" του Χάμμοντ.Είμαι βέβαιος ότι θα σου αρέσει

   Delete
  4. Ευχαριστώ πολύ Δόκτωρα θα το διαβάσω.

   Παραθέτω την φυλετιστική αντιδιαστολή στο ωραιότατο βίντεο που παρέθεσες. Με όσους φυλετιστές έχω μιλήσει τάσσονται δυστυχώς κατά της Αυτοκρατορίας και υπέρ μίας Εθνικιστικής εποικιστικής πολιτικής που προϋποθέτει Εθνοκάθαρση, πόλεμο, εποικισμό και εκ νέου τον ίδιο κύκλο. Όντως μικραίνει και δεν επεκτείνει τον Ελληνισμό.

   Προσοχή ομως! Άλλο φυλετική πολιτική άλλο εποικιστική πολιτική!

   Η θέσις των φυλετιστών(εσφαλμένη κατ'εμέ):

   http://skoteinosierofantis.blogspot.com/2015/06/blog-post_14.html

   Delete
  5. Το διάβασμα αυτό που έστειλες.Χαίρομαι που διαφωνείς με αυτό.
   Το λάθος του συνεντευξιαζομένου είναι ότι συγχέει την υπόθεσή του με τα γεγονότα.Στην ιστορία δεν υπάρχουν "αν γινόταν....".Υπάρχουν μόνο στις πολιτικές αναλύσεις ως απόπειρα προετοιμασίες για συνέπειες.
   Ο συνεντευξιαζόμενος επίσης αγνοεί ιστορικές πραγματικότητες λόγω της προσεγγίσεώς του.
   Καταρχήν ο Αλέξανδρος πέθανε και η εκστρατεία δεν ολοκληρώθηκε.Επιπλέον, το ότι ένα στράτευμα μερικών χιλιάδων παντρεύτηκε και περσίδες δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.Αγνοεί επίσης ότι το πρώτο παιδί του Αλεξάνδρου, ο Ηρακλής, έγινε με Ελληνίδα, την Βαρσίνη.
   Επίσης, Όλα τα Ελληνιστικά Βασίλεια κυβερνουνταν από Έλληνες και παντρεύονταν μεταξύ τους οι οίκοι.Αρκετές φορές (όπως των Πτολεμαίων) γινόταν και αιμομιξία (όπου το πρόβλημα βέβαια είναι κυρίως στον Επιχιασμό αλλά αυτό είναι άλλο θέμα).
   Ο Μοναδικός που έκανε παιδιά με Περσίδα γυναίκα είναι ο Μέγας Σέλευκος.Αρκετοί από τους γιούς του όπως ο Αντίοχος ο Γ' ήταν τεράστιες προσωπικότητες.Και φυσικά παντρεύονταν Ελληνίδες.
   Τέλος, είμαι βέβαιος πως αγνοεί την ιστορία της Περσίας.Πρόκειται για λευκό πληθυσμό που έβγαλε μεγάλες πολιτικοστρατιωτικές προσωπικότητες όπως ο Κύρος και ο Δαρείος Α'.
   Από εκεί και πέρα η σύγκριση Αλεξανδρου Χίτλερ είναι απόλυτα άκυρη, διότι ο Αλέξανδρος ήταν τεράστια πολιτική προσωπικότητα.
   Τέλος, όσον αφορά την Ασία, περιττό να αναφέρω ότι αγνοεί τον Μ.Ασιατικό Ελληνισμό με τις 1000 πόλεις του.

   Delete
  6. Ακριβώς Δόκτωρα. Δυστυχώς αγνοούν την τεραστία αξία του να αφομοιώνεις πολιτισμικά στην περιφέρεια, γύρω από το Πολιτισμικό σου κέντρο(Πόλη) το οποίο πάντοτε παραμένει ομοιογενές φυλετικά. Συνεπώς η μετάδοσις του Ελληνικού πνεύματος στην περιφέρεια(Μέση Ανατολή, Βορεια Βαλκάνια, Αρμενία, Αίγυπτος) λειτουργεί υπέρ σου και από φυλετικής σκοπιάς διότι έτσι και αλλιώς μίξεις δεν γίνονται. Πλείστα τα παραδείγματα διοικήσεως των περιφερειών αυτών από Έλληνες των αστικών εκεί κέντρων ενώ ουδεμία περίπτωσις διοικήσεως αμιγώς Ελληνικής περιοχής(π.χ. Θεσσαλονίκης, Νικαίας της Μ.Ασίας) από εξελληνισμένους αλλοφύλους της περιφερείας υπάρχει. Δεν υπήρξαν ποτέ...Μεσανατολίτες εξελληνισμένοι διοικητές σε Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη π.χ. Παρολα αυτά ρόλο για εμένα παίζει ακριβώς ύπαρξη πολιτισμικών συνδέσμων, κοινών αφετηριών όπως ακριβώς μεταξύ Περσίας και Αρχαίας Ελλάδο;. Τους έχω πει οτι η φυλετική συγγένεια ρολο ΔΕΝ παίζει εφόσον δεν υφισταται πολιτισμική ενώ το αντιθετο ισχύει. Για αυτό και ο Παμμέγιστος πήγε Ανατολικά. Διότι ήταν και αυτός συγγενής του Περσικού πολιτισμού ως Έλλην.

   Delete
 4. Σἐ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Δρ. Πᾶπ ὑπάρχει σὲ δύο σημεία ἀντίλογος. Πρῶτος. Καὶ συγκροτημένος. Ἡ ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταὐτότητα διαμορφώνεται στὸ τέλος τοῦ 18ου αἱῶνα καὶ ἐπιβάλλεται μὲ τὴν ἑλληνική ἑπανάσταση ὡς φιλελεύθερη. Εἶναι τοὐλάχιστον ἐν μέρει ἀντιμοναρχική. Βλ. σχετικὰ τὀ τελευταῖο βιβλίο τοῦ Βασίλη Κρεμμυδᾶ. Δεύτερος. Σὰν ἐνδεικτικὴ λεπτομέρεια. Στὸ ἵδιο βιβλίο ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μυστρᾶς ἧταν ἡ δεὐτερη σὲ μέγεθος ἐμποροπανήγυρη στὴν Πελοπόννησο τῆς Τουρκοκρατίας, μετὰ τὴν Τριπολιτσά, καὶ ἂρα βοηθητικὴ ἐνδεχομένως στὸν σχηματισμὀ αυτοῦ ποὺ λέει ὁ Κρεμμυδᾶς ἑλληνικὴ ἀστικὴ τάξη, σύμφωνα μὲ τὴν συλλογιστικὴ τοῦ ἱδίου συγγραφέα, ποὺ τὴν τοποθετεῖ στὴν οἱκονομικὴ ἀνάπτυξη τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ 18ου αἱῶνα.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Το ότι η Ελληνική Εθνική ταυτότητα δημιουργήθηκε τον 18ό αιώνα, είναι η λανθασμένη δυτική προσέγγιση.
   Ήδη απ'τα γραπτά του Ηροδότου διακρίνουμε μία εθνική ταυτότητα.Το ίδιο και στο Θουκυδίδη.
   Ενδιαφέρον μάλιστα προκαλεί η αναφορά του Ξενοφών(Αγησίλαος. 6.3-4) στον Βασιλέα Αγησίλαο όπου τον χαρακτηρίζει ως φιλλέλην.Ο τελευταίος όρος σήμαινε ο Έλλην που ενδιαφέρεται για ό λ ο υ ς τους υπόλοιπους και όχι απλά την πόλη του
   Αποκορύφωμα η εκστρατεία του Αλεξάνδρου Πανελλήνια κατά βαρβάρων.Μην συγχέουμε την Εθνική ταυτότητα με το Έθνος κράτος.
   Με τον χριστιανισμό αρχίζει να υπάρχει σύγχηση λόγω μάλιστα της περήφημης (και αναμφισβήτητης) απαγορεύσεως του όρου "Έλλην" για αιώνες.Αυτός είναι και ο λόγος που η αρβελέρ είπε πως δεν πρέπει να ονομαζόμαστε Έλληνες αλλά Ρωμιοί.
   Πρώτος ο Αριστοτέλης έδωσε βαρύτητα στην καθαρότητα της σημασιολογίας.Ελληνισμός σημαίνει-πιστεύω-αυτά που ανέφερα προηγουμένως.

   Delete
 5. YΓ. Ἡ κυρίαρχη ᾰποψη εἷναι ὃτι ὁ κόμης Καποδίστριας ἧταν κατὰ τῆς κήρυξης Ἐπαναστάσεως τόσο στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες ὅσο καὶ στὴν Πελοπόννησο, ἒχει μισανοίξει ὃμως μιὰ πορτοῦλα ποὺ ἀμφισβητεῖ προσεκτικὰ τὸ δεύτερο.

  ReplyDelete
 6. Έτσι ρέ μάγγα μου..νά δώ νά ΄ούμε τόν γλυξμπουργκ νά καταθέτει στεφάνι στήν στήν εθνική αντίσταση ή τόν βαρύμμαγγα ΄χαλολιάκο σέ ΄πισημη επισκεψις στόν Περισό κιάς πεθάνω ό κερατάς ....άχ κυριε δημήτρη μας άχ κυριε δημήτρη μαςςςςςςς !!!!!!

  ReplyDelete
 7. Τιτανομέγιστος!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=V2Uor4aV3tc

  ReplyDelete
 8. http://www.dimiourgiaxana.gr/el/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85/1896-to-dimopsifisma-os-diastrofi-tis-dimokratias

  "Το Δημοψήφισμα ως...διαστροφή της Δημοκρατίας"!!!

  Κλασσικοί φιλελέδες!

  Πόσο δίκαιο είχε ο τρισμεγιστος Ραμίρο Λεδεσμα Ράμος, ιδρυτής ρου εθνοσυνδικαλισμού της Φάλαγγος όταν εγραψε:

  Οι πολιτικές εκλογές του Ιουνίου 1931 έδωσαν στις δυνάμεις της Αριστεράς μια μεγάλη πλειοψηφία στα Cortes . Από τις σελίδες του περιοδικού, ο Ραμίρο (Ιούνιος 1931) χαιρέτησε τη καινούρια πραγματικότητα: "Ζήτω ο καινούριος κόσμος του ΧΧ Αιώνα! Ζήτω η Φασιστική Ιταλία! Ζήτω η Σοβιετική Ρωσία! Ζήτω η Χιτλερική Γερμανία! Ζήτω η Ισπανία που θα δημιουργήσουμε! Κάτω οι αστικές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες!

  PRESÉNTE!

  ReplyDelete
 9. Kαἰ ὄμως, νομίζω πὼς κατάλαβα κάτι. Λέει ὁ κος Κιτσίκης - Παιδιά, πάμε γιὰ νέο 21. Μπροστά μας ὅμως δὲν ἔχουμε τὸν στόλο τοῦ Καρὰ Ἀλῆ, ἀλλὰ τὸν στόλο του μαζὶ καὶ τοῦ Ἰμπραἠμ καὶ τῶν Τριῶν Δυνάμεων. Ὅσο γιὰ τὸ Ναὐαρίνο, τέλος. (Τὸ Ναὐαρίνο ἐγκατέστησε τὴν Ἑλλάδα σὰν ἔμβολο τῆς συμμαχίας Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ῥωσσίας κατὰ τῆς Ὀθ. Αὐτοκρατορίας).

  Ὁ ἐχθρικός στόλος λέγεται Οἰκονομία. Ἡ οἰκονομία εἶναι ἐχθρός διότι εἶναι ψευδαίσθηση, δὲν εἶναι ἀλήθεια. (Ἀλήθεια-μὴ λήθη τῆς πραγματικότητος). Συνεπῶς, τὸ μπουρλότο μας εἶναι πνευματικό. Πῶς φτιάχνει τὸ μπουρλότο του ὁ μπουρλοτιέρης κος Κιτσίκης. Στὴ μιά τὴν μπάντα (τὴ δεξιά) βάζει τὸν πατριωτισμό, στὴν ᾶλλη τὴν Ἀριστερὴ βάζει τὸν κομμουνισμο. Τὰ δύο αὐτά, ἡ λαϊκὴ βάση τοῦ 21. Καὶ τὰ δύο κατὰ τῆς οἰκονομίας.

  Στὴν πλώρη βάζει ἀκρόπρωρο τὸν Γλύξμπουργκ. Τοῦ λένε ἀμέσως ὅλοι- μὰ κε Κιτσίκη, τὸν Γλύξμπουγκ βάζεις ποῦναι ξένος ; - Βεβαίως διότι ὁ Θεμιστοκλῆς εἶναι πλέον Τοῦρκος. - Κε Κιτσίκη, μήπως τὸ σχἐδιο τοῦ καραβιοῦ τὄχεις ξεσηκώσει ἀπὸ τὸν γαλλικό ῥομαντικὸ φιλομοναρχισμό ; Τί δουλειά ἕχει στὸ ῥωμέηκο, τὸ σχέδιο αὐτό ; Μήπως τάχεις μπλέξει ἀπὸ τὴ γαλλική κουλτοῦρα, καὶ νομίζεις πὼς ἐδῶ ειμαστε Παρίσι ; Ἐδὠ εἶναι Μπαλκάνια, δὲν εἶναι παῖξε-γέλασε. - Δἐ μοῦ λέτε, θὰ γινόταν τὸ 21 χωρίς τὴ Γαλλικὴ Ἐπανασταση καὶ τὸν Ναπολέοντα ;; Τὸ νέο 21 θὰ γίνει μὲ τὸ ἀνάποδο.

  ReplyDelete
 10. Οπως ορίζει ο Αριστοτέλης στο πρώτο βιβλίο των Πολιτικών του (ίσως και η πρώτη "οικονομική ανάλυση" του κόσμου) η οικονομία είναι ο νόμος του οίκου, δηλαδή η πολιτική ταξινόμηση της λειτουργίας της οικείας.
  Ως εργαλείο της, έχει την χρηματιστική, που είναι περίπου αυτό που λέμε σήμερα οικονομία.Το νόμισμα δημιουργήθηκε από την ανάγκη τις συναλλαγής που δεν μπορούσε πλέον να γίνεται με ανταλλαγή αγαθών.
  Συνεπώς δεν είναι ψευδαίσθηση, αλλά συμφωνία.Έχει διαφορά.
  Από ψυχολογική άποψη υπάρχουν 3 ειδών αντικαπιταλιστές για εμένα.
  Α)Αυτοί που βγάζουν εκατομμύρια μιλώντας κατά του καπιταλισμού, ψευδομαρξιστές(Όλο το σύριζα, και όλο το κκε ανήκει εδώ.Μην ξεχνάμε την δυόροφη βίλλα του Φλωράκη και τα....200 κουστούμια του αντικαπιταλιστή!!!Μέγας βολεψάκιας ήταν και ο Μαρξ που δεν δούλεψε ποτέ στην ζωή του και ότι χρήματα έβγαλε, τα έβγαλε βρίζωντας τον καπιταλισμό, όπως τα παράσσιτα)
  Β)Αυτοί που μιμούνται τους προηγούμενους διότι δεν ξέρουν τίποτα από μόνοι τους και είναι ανιστόριτοι για τις τραγικές συνθήκες όλων των κομμουνιστικών κρατών.
  Γ)Αυτοί που απλά επειδή δεν έβγαλαν χρήματα σε καπιταλιστικό σύστημα στρέφονται κατά αυτού.

  Οι Εβραίοι, όντας έξυπνος λαός, μετέχουν ενεργά στον καπιταλισμό και έχουν μετατρέψει το Ισραήλ σε υπερδύναμη.Οι Έλληνες αντίθετα, παραπονιούνται και ψηφίζουν εκατομμυριούχους μαρξιστές (όπως ο "οικονομικός δολοφόνος" βαρουφάκης επαγγελματίας ανθέλληνας) για το κεφάλαιο, και φυσικά καταρρέουν.
  Εγώ αντιθέτως βλέπω ότι δεν πάμε για κανένα νέο 21' αλλά ότι το κράτος σβήνει στα 200 χρόνια υπάρξεως του, όπως επίσης, σβήνει και το πληθησμιακό υπόβαθρο που κατοικεί τον χώρο επί χιλιετίες, ανεξαρτήτως φυσικά διάφορων καθόδων και κατακτήσεων.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oἰκονομία ἐννοῶ τὴν ψυχικὴ οἰκονομία, δηλαδὴ τὴν αὐτοαναστολή.

   Delete
  2. YΓ. Καπιταλισμὸς εἶναι ἕνα σύστημα παραγωγῆς ποὺ βασίζεται στὴν ἐπένδυση καεφαλαίου σὲ κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις μὲ στόχο τὴν αὔξηση τοῦ κεφαλαίου (χάνω γιὰ νὰ κερδίσω). Οἱ Μαξ Βέμπερ, Νόρμπερτ Ἑλίας ἔχουν αναλύσει τὶς ψυχολογικὲς προϋποθέσεις ποὺ ἔχει αὐτὴ ἡ λειτουργία καὶ ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἀρχαιότητας Μὀουζες Φίλνευ (Ἑβραιοαμερικάνος) ἔχει προσπαθήσει νὰ ἐντοπίσει τὴν διαφορὰ σύγχρονης καὶ ἀρχαίας οἰκονομίας στὸν στόχο τῆς παραγωγῆς. Γιὰ τὸν καπιταλισμό, ἡ συσσώρευση, γιὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἡ ἐπίδειξη.

   Delete
  3. Αν και δεν συμφωνώ πλήρως για τα του καπιταλισμού που λες Δοκτωρα, συμφωνώ όμως απολύτως για την σοσιαλδημοκεατία(ΑΚΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ), η τελευταία σου παράγραφος είναι ορθότατη. Έτσι ακριβώς είναι.

   Delete
  4. "Όλοι σας συγχέετε το Κεφάλαιο με τον Καπιταλισμό.
   Καπιταλισμός είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης με τη βοήθεια του Κεφαλαίου.
   Τι λέμε λοιπόν ; Κάτω το Κεφάλαιο ;
   Όχι !
   ΚΑΤΩ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ !"

   -Dr Joseph Goebbels.

   Delete
  5. Φασισμός ο μοναδικός Σοσιαλισμός...

   όλες οι άλλες εκδοχς είναι διαστρεβλώσεις του. Ο ίδιος ο Ντούγκιν στο βιβλίο του "Η Τέταρτη Πολιτική Θεωρία" τον κορμό για την ξεωρία του τον λαμβάνει από τον...Φασισμό και βάζει στο κέντρο του την έννοια του Έθνους. Από τον Μαρξισμό δανείζεται μονάχα την κριτική του για τον καπιταλισμό και από τον φιλελευθερισμό την ελευθερία γενικά ως έννοια ενώ τον ανακυρρήσει σε Νο.1 εχθρό του.

   Μονάχα ρίγος προκαλούν ΟΛΑ τα Φασιστικά κινήματα και καθεστώτα του Μεσοπολέμου. Σε όλες τις άλλες εποχές θα τα είχαν ως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ και όχι όπως σήμερα να τα υβρίζουν κάθε μέρα! Συνεπώς και μόνον που κάποιος είναι ιδεολογικά Φασίστας έχει κερδίσει μία θέση και στην αιωνιοτητα αλλά και στην Ιστορική δικαίωση.

   Ο Κομμουνισμός έχει νόημα μόνον μέσω του Φασισμού...βλέπε Στάλιν και Μάο.

   Delete
 11. Δρ. Πᾶπ. Οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς συνείδησης τοποθετοῦνται 1) στὸν 9ο-11ο 2) στὸν 14ο-15ο 3)στὸν 18ο αἱ, μὲ βάση πάντα τὸ ᾶν ὁ ἑλληνόγλωσσος ἀναγνωρίζει ἣ ὂχι τὴν καταγωγή του ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους. Ποῦ εἶναι τὸ λάθος ; Στὸ ὃτι οἱ ἀρχαῖοι αυτοί μὲ τοὺς ὁποίους γίνεται ἡ ταύτιση εἶναι ὁλως τυχαίως τελείως, μὰ τελείως συγκεκριμένα οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ Περικλῆ. Πότε ξεκίνησε ἡ ταύτιση αυτη ;; Τὸν 4ο αἰῶνα π.Χ. Ὄταν άρχισε νὰ θεωρεῖται ἀπὀ τους ίδιους τοῦς Ἀθηναίους καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες ἡ ἐποχή τους, ἐποχή παρακμῆς. Ἡ τάση πρὸς τὴν ἀναγόρευση τοῦ 5ου αἰ. σὲ ἀξεπέραστο πρότυπο λέγεται ΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟΣ.

  Δὲν εἶναι κομμάτι ϋποπτο νὰ βάζεις ἕναν ὁλόκληρο λαό νὰ ἔχει ὑποτίθεται, ζωντανὴ αναμνηση, ἀγρότες, φουρναραίοι, ὑδραυλικοί (πλέον), ψαράδες, ναὐτικοί, ἀνάμνηση, υποτίθεται, τῆς καταγωγῆς του ἀπὸ τὸν Περικλέα ; Ὅσο γιὰ τὴ Σπάρτη, τὴν Θήβα καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ οἱ τρείς τους εἶναι, λυπᾶμαι, ποικιλία ἀλλαντικῶν. Τὸ σχῆμα τοῦ κλασσικισμοῦ παραμένει Ἀθηναϊκὸ καὶ φοριέται ἀπὸ τοὺς ἐγγραμμάτους στοὺς ἀγραμμάτους. Ἡ Παπαρρηγοπούλειος ἀδιατάρακτη συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ ἁδιατάρακτη συνέχεια τοῦ κλασσικιστικοῦ προτύπου.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Δὲν εἶναι κομμάτι ϋποπτο νὰ βάζεις ἕναν ὁλόκληρο λαό νὰ ἔχει ὑποτίθεται, ζωντανὴ αναμνηση, ἀγρότες, φουρναραίοι, ὑδραυλικοί (πλέον), ψαράδες, ναὐτικοί, ἀνάμνηση, υποτίθεται, τῆς καταγωγῆς του ἀπὸ τὸν Περικλέα ; Ὅσο γιὰ τὴ Σπάρτη, τὴν Θήβα καὶ τὴν Μακεδονία, καὶ οἱ τρείς τους εἶναι, λυπᾶμαι, ποικιλία ἀλλαντικῶν. Τὸ σχῆμα τοῦ κλασσικισμοῦ παραμένει Ἀθηναϊκὸ καὶ φοριέται ἀπὸ τοὺς ἐγγραμμάτους στοὺς ἀγραμμάτους. Ἡ Παπαρρηγοπούλειος ἀδιατάρακτη συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ ἁδιατάρακτη συνέχεια τοῦ κλασσικιστικοῦ προτύπου".

   Μα υπάρχει αυτή η αδιατάρακτη συνέχει και για αυτό υπάρχουν σήμερα Έλληνες. Δεν είναι φυλετικό το ζήτημα, αλλά πολιτιστικό. Δεν έχεις καταλάβει Κωνσταντή μου ότι είναι Έλληνες. Δεν έχεις καταλάβει τη νοοτροπία και την ιδεολογία (που αν την κατανοήσεις, τότε θα δεις πόσα στραβά προκύπτουν από αυτή). Αυτοί είναι οι καλύτεροι και μπορούν να πετύχουν τα πάντα βασιζόμενοι στο εγώ, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, αρχαίες και σύγχρονες. Η πόλη τους(Αθήναι) είναι ευλογημένη από τους θεούς και διαδίδει τον πολιτισμό και τις τέχνες σε όλη τον υπόλοιπη ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο ελληνικός τρόπος σκέψης και ζωής που διατυπώνεται στους μύθους. Αυτό το σημείο εντοπίζουν οι ιστορικοί τον 5ο αιώνα π.Χ. και για αυτό το λόγο αυτός τονίζεται ως το σημείο καταγωγής των Ελλήνων.

   Ο πραγματικός Έλληνας ποτέ δεν πρόκειται να δεχτεί τον Χριστό, εφόσον ο Χριστός εμφανίστηκε σε ψαράδες και όχι σε σοφιστές.

   Delete
  2. Κωνσταντή.Μιλάμε για Ελληνική συνείδηση και εσύ αναφέρεις την Ρωμέϊκη.Δεν είναι δυνατόν να υπήρχε Ελληνική συνείδηση επί "Βυζαντίου" εάν δεν υπήρχε και πριν.Για να είναι το Β Γ θα πρέπει να έχουν μία αρχή, το Α.
   Επιπλέον η φιλολογική μελέτη στην Ευρώπη είναι ο Κλασσικισμός που αναφέρεις.Αυτός είναι άσχετος με την Ελληνική ταυτότητα.Όπως ανέφερα η Ελληνιστική είναι η εποχή που αναλύεται από την εποχή του Ντρόϋζεν και έχουμε πολλά να μάθουμε ακόμα.
   Έπειτα, μην ξεχνάς ότι η ιστορία της Ελλάδος σε ΟΛΗ της την περίοδο πλην της Αθηναϊκής ηγεμονίας ήταν Βασιλική.
   Από την εποχή του Ησίοδου, στις καταγραφές του Ομήρου μιλάμε μόνο για βασιλειάδες.
   Αργότερα εμφανίστηκαν και οι ολιγαρχίες αλλά η μειοψηφία ήταν η δημοκρατία.Συνεπώς Ελλάδα και Βασιλεία το ένα και το αυτό.
   Ο Παπαρηγόπουλος θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερος ιστορικός εάν έμενε ανεπηρέαστος από τα θρησκευτικά του συναισθήματα.

   Delete
 12. Ἡ πραγματικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπτὴ ἀλλὰ καὶ ῥεὐστή, διότι τὸ ποτάμι ἔχει συνέχεια, ἀλλὰ ἄντε νὰ τὸ πιάσεις, εἶναι ἡ 1. τῆς καθομιλουμένης (ὁ Ἐσκιμῶος ἄν μάθει νὰ μιλάει ἑλληνικά μόνο περνάει στὸ ποτάμι) 2 τῆς θρησκείας (καὶ τῶν συνοδευόντων αὐτῆς συμπεριφορῶν) 3. τῶν θεσμῶν. Ὅπως βλέπουμε, τὰ 1, 2, 3 δὲν εἶναι γραμμικά. Τὸ ποτάμι γίνεται λίμνη, βἀλτος, ἐπιστρέφει στὴ θάλασσα, γίνεται βροχή...σὰν κάθε ποτάμι. Ἕχουμε λοιπόν

  1) Γλώσσα, νἄτηνε. Τελεία. Εἴτε λέγεται ῥωμέηκα, εἴτε ἑλληνικά, εἴτε σουαχίλι, εἶναι ἐξέλιξη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς. 2) Θρησκεία. Οἱ Ἕλληνες ἐκχριστιανίστηκαν καθολοκληρίαν καὶ σὲ συντριπτικὸ ποσοστὸ οἱ σημερινοἰ ἑλληνόφωνοι εἶναι χριστιανοί ὀρθόδοξοι. 3) Θεσμοί. Ἡ σημερινή ὀρθόδοξη ἐκκλησία αποτελεῖ συνέχεια ἀδιατάρακτο τῆς θεσμοποίησης τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἀπὸ τὴν ῥωμαϊκὴ αυτοκρατορία. ΣΤΟΠ.

  Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τομή. Ἅν θέλετε ἐθνικὴ συνείδηση ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα πρέπει νὰ τὴν περάσετε ἀπὸ τὴν κεφαλῆ τῆς βελόνας, ποὺ εἶναι ἡ βελόνα χριστιανική, ῥωμαϊκή, τούρκικη πολλές φορές, καὶ τέλος, ἀστικομασωνική. Περνάει ; Ἅμα περνάει, τότε πιὰ ἡ καμῆλα μας βρίσκεται μπροστά σὲ ἕναν θρόνο. Καὶ λέει, νὰ κάτσω, γιὰ μένα εἶναι, γιὰ ὅχι ;

  Ἑγὼ λέω, δύσκολα τὰ πράγματα. Διότι δὲν κολλᾶνε καλὰ Ἕλληνας καὶ βασιλιᾶς. Οι Ἕλληνες ἦταν λαός φυλετικός κατὰ ὁμάδες καὶ ὅχι κατὰ Γερμανικἐς Ἀρλοῦμπες, καὶ οἱ νεώτεροι Ἕλληνες λαός διεσπασμένος ἀνὰ χωριά. Συνεκτικός θεσμός ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα εἶναι ΜΟΝΟ ἡ ἐκκλησία. Καὶ ἡ ἑλληνικὴ σὰν γλώσσα τῆς ἐκκλησίας. Ἡ Ἑλληνική, ὅχι ἡ Ἑλλάς.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Συνεκτικός θεσμός ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα εἶναι ΜΟΝΟ ἡ ἐκκλησία. Καὶ ἡ ἑλληνικὴ σὰν γλώσσα τῆς ἐκκλησίας. Ἡ Ἑλληνική, ὅχι ἡ Ἑλλάς".

   Πολύ εύστοχος Κωνσταντή.

   Delete
  2. Συμερίζεσαι την άτοπη μαρξιστική ερμηνεάι της ιστορίας ότι οι αλλαγές συμβαίνουν από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίθετο.
   Οι Έλληνες εκχριστιανίστηκαν μέσω της χριστιανικής τρομοκρατίας και αργότερα την μηδαμινή παιδεία που επικράτησε στα πρώτα χρόνια του "βυζαντίου" μετά τον Θεοδόσιο τον ψευδομέγα.
   Όπως σου εξήγησα και προηγουμένως, η ιστοράι της Ελλάδας είναι Βασιλική.
   Η Αθήνα είναι μέρος της Ελλάδας και όχι η Ελλάδα.Η μεγαλύτερη σε πλυθησμό πόλη ήταν οι Συρακούσες με τυραννικό πολίτευμα.Μετά η Αλεξάνδρεια με Βασιλικό πολίτευμα και έπειτα η Αντιόχεια με εξίσου Βασιλικό.
   Συνεπώς, Έλληνας και Βασιλέας κολλάνε απολύτως.
   Όσον αφορά την Εκκλησία, η σχέση της με τον Ελληνισμό φαίνεται άριστα στην εντολή του Γεννάδιου να κάψει τα βιβλία του Πλήθων.Ουδεμία σχέση με τον Ελληνισμό έχει η εκκλησία.

   Delete
  3. Σὲ τί γλώσσα ἔγραφε καὶ γράφει ἡ ἐκκλησία; Σὲ τί γλώσσα ψέλνει ;; Στὰ ἀραβικά ;;
   Τἰ πᾶ νὰ πεὶ ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἱστορία τῆς Βασιλείας ;;; Δηλαδὴ οι Περσικοί πόλεμοι τί εἶναι βασιλιάς ἐνατίον βασιλιά ; Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἑλλάδα δὲν εἶναι οὔτε ἡ Αἵγυπτος οὔτε ἡ Περσία. Συγγνώμη, ἀλλὰ μὴν μπερδεύουμε τὴν Αὐτοκρατορία τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ τὴν Ἑλλάδα οὔτε τὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορά μὲ τὴν Ἑλλάδα.

   Ἡ ἀναρτηση μιλα γιὰ κάτι πιὸ λεπτό, θέλω νὰ πιστεύω. Γιὰ τὴν μοναρχία σὰν ἐνυπάρχουσα πνευματικὴ δομή, ὄχι γιὰ τὴν Μεγάλη Ἰδέα. Ἡ ὁποία εἶναι ἀστικὴ ιδέα εξαλλου, ὅπως ἀστικές σσυλλήψεις εἶναι ἡ γεμανικὴ ἐνοποίηση, ἡ ἰταλική ἐνοποίηση, ἴσως καὶ ὁ πανσλαβισμός ἀκόμα.

   Delete
  4. ΥΓ. Ποιός ἦταν πιὸ Ἕλληνας, ὁ Σωκράτης ἤ οἱ δικαστές του ; Καταλάβετέ το ἠ χρήση τοῦ ὅρου ἑλληνισμὸς ποὺ κάνετε εἶναι μασωνική. Δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἀρχαία Ελλάδα. Στὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα ἑλληνισμός σήμαινε ὅ,τι καὶ σήμερα σημαίνει ἡ λέξη ἀγγλισμός.

   Delete
  5. Οι δικαστές του φυσικά, αν θέλουμε να μιλάμε με τα δεδομένα της εποχής. Αλλιώς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.

   ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς μὲν ἡ πόλις νομίζει θεοὺς οὐ νομίζων, ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσφέρων· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων.

   Delete
  6. Η Εκκλησία δεν έγραψε στα Ελληνικά από την αγάπη της για τον Ελληνισμό, αλλά διότι ήταν η κοινή γλώσσα από την εποχή του Αλεξάνδρου και μέχρι την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως.
   Ούτως ή άλλως δεν τα μάθαν και καλά τα Ελληνικά.Βλέπε το ρητό του Νίτσε
   "Μου φαίνεται περίεργο που ο Θεός έμαθε Ελληνικά, όταν αποφάσισε να γίνει συγγραφέας, και που δεν τα έμαθε καλύτερα." για τα λάθη των ευαγγελίων.
   Το ότι μίλησαν Ελληνικά δεν σημαίνει ότι σκέφτηκαν Ελληνικά.Σήμερα θα έγραφαν στα αγγλικά.Όταν θες να διαδώσεις κάτι το γράφεις στην κοινή γλώσσα, ειδικά όταν απευθύνεσαι σε δούλους, φτωχούς, εγκληματίες και αμόρφωτους.
   Βασιλεία και Ελλάδα ταυτίζονται.Όλη η θρησκεία η Ελληνική είναι Βασιλική.Όλη όμως.Αχχιλέας, Πρίαμος, Κόδρος, Μακεδόνας, Μάγνητας, όλο το μακεδονικό πολίτευμα, όλο το βασιλικό της Σπάρτης, τα ίδια στην Κρήτη με τον Μίνωα κτλ.Βασιλικές μορφές έχει η Ελλάδα, οι δημοκρατικές είναι μειοψηφία.
   Στους Περσικούς πολέμους που ανέφερες, η Αθήνα κατήργησε το πολίτευμα και όρισε Στρατηγό Αυτοκράτωρ (τον Μιλτιάδη κτλ).Δεν νίκησε η Δημοκρατία αλλά οι στρατηγοί.

   Delete
 13. YΓ. Καὶ οἰ Ἁθηναῖοι εἴχανε τὸν Παρθενῶνα. Δὲν μποροῦμε νἄχουμε ΚΑΙ τὸν Παρθενῶνα ΚΑΙ τὴν Ἁγιά-Σοφιά. Δὲν γίνεται νὰ πιστεύουμε ΚΑΙ στὸν Δία ΚΑΙ στὀν Ἱησοῦ Χριστό, διότι ἡ πίστη δὲν εἶναι προϊόν ἀποφάσεως. Οὔτε δρ Πᾶπ οἱ Ἕλληνες γίναν χριστιανοί διότι ἔτσι ἀποφάσισε ὁ ταδε Αὐτοκράτωρ. Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν γίνονται. Ἡ ἱστορία ἀκολουθεῖ, ὅπως καὶ οἱ ἄνθρωποι, μιὰ φυσικὴ πορεία ποὺ διακόπτεται ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ τάδε καὶ τοῦ δεῖνα. Ὅσο γιὰ τὸν βασιλικό θεσμὸ ἐν Ἑλλάδι, αὐτό, καὶ πάλι ἡ ἱστορία θὰ δείξει ἄν ἀνήκει στὴν φυσικἠ πορεία τῶν γεγονότων (φυσική=μὴ ἀποφασισμένη) ἤ ἅν εἶναι διανοητικό ἤ-καὶ πολιτικὸ μαγείρεμα διανοουμένων καὶ πολιτικῶν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. "Δὲν μποροῦμε νἄχουμε ΚΑΙ τὸν Παρθενῶνα ΚΑΙ τὴν Ἁγιά-Σοφιά. Δὲν γίνεται νὰ πιστεύουμε ΚΑΙ στὸν Δία ΚΑΙ στὀν Ἱησοῦ Χριστό, διότι ἡ πίστη δὲν εἶναι προϊόν ἀποφάσεως. Οὔτε δρ Πᾶπ οἱ Ἕλληνες γίναν χριστιανοί διότι ἔτσι ἀποφάσισε ὁ ταδε Αὐτοκράτωρ. Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν γίνονται".

   Έτσι ακριβώς. Άντε εξήγησέ τους το όμως. Δεν μπορείς να τους το εξηγήσεις. Και δεν μπορείς όχι διότι είσαι ανίκανος να το κάνεις, αλλά διότι στη σημερινή εποχή η φιλοσοφική μεθοδολογία και η θεολογία δεν επηρεάζουν τους ανθρώπους. Με τα σημερινά κριτήρια κρίνουνε και την αρχαιότητα.

   Delete
  2. Ένοχε και Κωσταντή διχάζετε με την σκέψη σας τον Ελληνισμό δίχως λογο...και ετσι αποδυναμώνεται.

   Η Αρχαία Ελληνική θρησκεία είναι η Ομηρική Ηρωλατρεία και η Φιλοσοφία. Όχι τα τσίρκα των νεοπαγανιστών με τα αγαλματίδια του Διός.

   Delete
  3. Και εδώ συγχέεις την ιστορία της Αθήνας με την ιστορία της Ελλάδος.

   Delete
  4. Στὴν οὐσία αὐτὸ ποὺ μαίνεται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ καὶ θἄλεγα ἀπὸ πάντα, διότι καἰ ἀναδρομικἀ ἐμφανἰστηκε ὁ Ἰησοῦς, ἐξ οῦ καὶ π.Χ., μ.Χ, εἶναι ἕνας ταξικός πόλεμος μὲ αὐτοὺς ποὺ θυμώνουν μὲ τὴν θνητότητά τους νἀ βγάζουν τὸ ἄχτι τους πάνω σὲ αὐτοὺς ποὺ καὶ νὰ θυμώνουν δὲν κερδίζουν τίποτα. Αὐτὸ τὄχε καταλάβει ὁ Τολστόη, λ.χ., ποὺ ἀπέρριπτε τοὺς Ἕλληνες σὰν πρότυπο. Οἱ Ἕλληνες ὅμως δὲν ἦταν μόνο τὸ πρῶτο μισό ποὺ περιέγραψα, δηλ. οἱ συνειδητοποιημένες ἐλίτ. Τρώγανε κι αὐτοί ψωμάκι, δὲν ἦταν μονάχα ὠραῖοι, δυνατοί, ἔξυπνοι, νὰ σπᾶνε τὰ σαγόνια τῶν ἄλλων. Ηταν κι αὐτοὶ ἄσχημοι, κακομοίρηδες, βλάκες, καχεκτικοί.

   Delete
  5. Τὰ δὲ ἐπιτεύγματα τῶν Ἑλλήνων, ποὺ εἶναι ἀδιαμφισβήτητα, εἶναι ὅμως ἐπιτεύγματα ἀνθρώπων...νεκρῶν. Ὅπως καὶ οἱ ἀρχαῖοι, οἱ νέοι εἶναι... νεκρολάτρες. Ὁ ἐστέτ ποὺ θαυμάζει στὸ μουσεῖο τὸν Ἑρμῆ τοῦ Πραξιτελους δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸν ἄγριο ποὺ λατρεύει τὸν πρόγονό του τὸν βούβαλο ἀποδίδοντας τιμές στὸ κρανίο του. Μόνο ὁ Χριστιανισμὀς ἐκπολιτίζει τὴν ἀνθρωπότητα, διότι μόνο ὁ Χριστιανισμός κατόρθωσε νὰ κοινωνικοποιήσει τὴν μοναξιά. Ἡ ἀδυναμία τῶν αρχαίων κοινωνιῶν εἶναι ἡ συνεχὴς ἀνάγκη γιὰ κοινωνική ἐπιβεβαίωση. Ἅν γιὰ παράδειγμα, ὁ Κωνσταντῖνος Γλύξμπουργκ ἔρθει στὴν ἐξουσία γιὰ νὰ δείξει στοὺς Ἕλληνες πῶς τρώγεται ἡ γαλοποῦλα, θὰ φύγει σὰν τὸν Ὄθωνα. Καὶ ὁ Ὄθων καὶ ἡ Ἀμαλία μαθαῖναν τοὺς Ῥωμηούς πῶς χορεύεται ἡ καντρίλια. Ὅμως τὸ ζήτημα γιὰ ἕναν χριστιανὸ ὀρθόδοξο εἶναι ἡ κοινωνικοποίηση τῆς μοναξιᾶς, ὄχι ἡ μοναξιὰ τῆς κοινωνικοποίησης. Εἶναι τελείως ἀνώμαλη καὶ ὑστερική ἡ ταὔτιση, ἐκ μερους τοῦ Νῖτσε, ποὺ εἶχε πρόβλημα ὅπως ὅλοι μας, τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν ἀδυναμία. Καμία σχέση. Ἅλλα ντ ἄλλων λέει ὁ Νῖτσε. Ὁ Χριστιανισμὸς πολὺ ἀπλὰ ἐπιβεβαιώνει τὸν Σωκράτη ὅτι ὁ Θεός ὑπάρχει στὴ μοναξιά, καὶ τὴν ἀλήθεια , μαζί αὐτὰ τὰ δύο. Καὶ λέγεται ΙC XC. Aὐτὸ λέει ὁ Χριστιανισμός, καὶ τἴποτε ἄλλο, στὴν ούσία. Μοναξιά μαζὶ μὲ ἀλήθεια ἴσον Ἰησοῦς Χριστός.

   Ἅρα δὲν εἶναι μιὰ ῥητορική ἔξαρση ὁ Χριστιανισμός, ὅπως ἡ ἑλληνιστικὴ κουλτούρα στὸ μεγάλο της σύνολο, ποὺ ὁ Νῖτσε καταντᾶ νὰ βάζει τὸν Χριστιανισμό σὰν ὑποπροῖόν τῆς Ἑλληνιστικῆς κουλτούρας. Ξέρανε ἀπὸ ἑλληνιστικὴ κουλτοῦρα οἱ ψαράδες τῆς Σίφνου τοῦ 2ου -3ου αἰ μ.Χ. ; Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ψαράδες ποὺ γίναν Χριστιανοί καὶ ἦταν Χριστιανοὶ ἀπὸ πάντα εἶναι ὁ Ἑλληνικός λαός. Ἕχει βασιλιά αὐτὀς ὁ λαός ; Ἔχει καὶ δὲν ἔχει.

   Delete
  6. ΥΓ ἰδοῦ ἡ απάντηση γιὰ τὴν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. ὁ Ἕλλην ἔγινε Χριστιανός σὲ μιὰ διαδικασία ποὺ τελείωσε ὄταν καὶ οἱ τελευταῖοι Ἀρκάδες, Τσακωνες, Σπαρτιάτες ἐκχριστιανίστηκαν καὶ τελεία. Καὶ σήμερα αὐτό εἶναι.

   Ἡ συνειδητὴ νεκρανάσταση τῆς Ἑλλάδας ἔγινε ἀπὸ τὴν διαμορφούμενη ἑλληνική ἀστικὴ τάξη τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰῶνα. Θαυμαστικὸ μὲ ἐρωτηματικό. Ὑπῆρχε καὶ μιὰ ντόπια θολὴ παράδοση. Ὅμως δὲν χρησιμοποιοῦσαν τὸν ὅρο Ἕλλην Ἑλλάς κ.λπ. Ἅν εἶχαν ἑλληνικὴ συνείδηση θὰ τὄλεγαν, θὰ τὄγραφαν τόσο ἀπλά. Καὶ αὐτὸ τὸ θέμα εἶναι γιὰ μένα σχεδὸν λῆξαν. Αὐτὸ ποὺ λέμε ἐμείς Ἑλλάς τὸ ἽΔΙΟ πράγμα τὸ λέγαν ῥωμέικο ἤ ὅπως οἱ Πόντιοι, τὸ 'μέτερον, la COSA NOSTRA.

   Delete
  7. "Οἱ Ἕλληνες ὅμως δὲν ἦταν μόνο τὸ πρῶτο μισό ποὺ περιέγραψα, δηλ. οἱ συνειδητοποιημένες ἐλίτ. Τρώγανε κι αὐτοί ψωμάκι, δὲν ἦταν μονάχα ὠραῖοι, δυνατοί, ἔξυπνοι, νὰ σπᾶνε τὰ σαγόνια τῶν ἄλλων. Ηταν κι αὐτοὶ ἄσχημοι, κακομοίρηδες, βλάκες, καχεκτικοί".

   Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι είναι. Αλλά η μεριά που σου αναφέρω εγώ είναι αυτή που δύσκολα εκχριστιανίστηκε και η οποία εμμένει στον κλασικκισμό ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα όπως κι εσύ ανέφερες. Αυτοί είναι οι πραγματικοί Έλληνες- στάσιμοι κατά πάντα- με όλα τα χαρακτηριστικά τους δηλαδή ρατσιστές, φυλετιστές, σκληροτράχηλοι, εγωιστές κλπ.

   Για αυτό και είναι σήμερα στάσιμοι οι Έλληνες. Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία τους, Η νοοτροπία του 5ου αιώνα υπάρχει και τίποτα άλλο και όλα ανάγονται και κορυφώνονται εκεί. Ελληνικά παραμύθια.

   Delete
  8. "Ὁ ἐστέτ ποὺ θαυμάζει στὸ μουσεῖο τὸν Ἑρμῆ τοῦ Πραξιτελους δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸν ἄγριο ποὺ λατρεύει τὸν πρόγονό του τὸν βούβαλο ἀποδίδοντας τιμές στὸ κρανίο του. Μόνο ὁ Χριστιανισμὀς ἐκπολιτίζει τὴν ἀνθρωπότητα, διότι μόνο ὁ Χριστιανισμός κατόρθωσε νὰ κοινωνικοποιήσει τὴν μοναξιά".

   Τό΄χεις πιάσει το πράγμα.

   Delete
  9. "Ἅρα δὲν εἶναι μιὰ ῥητορική ἔξαρση ὁ Χριστιανισμός, ὅπως ἡ ἑλληνιστικὴ κουλτούρα στὸ μεγάλο της σύνολο, ποὺ ὁ Νῖτσε καταντᾶ νὰ βάζει τὸν Χριστιανισμό σὰν ὑποπροῖόν τῆς Ἑλληνιστικῆς κουλτούρας. Ξέρανε ἀπὸ ἑλληνιστικὴ κουλτοῦρα οἱ ψαράδες τῆς Σίφνου τοῦ 2ου -3ου αἰ μ.Χ. ; Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ψαράδες ποὺ γίναν Χριστιανοί καὶ ἦταν Χριστιανοὶ ἀπὸ πάντα εἶναι ὁ Ἑλληνικός λαός. Ἕχει βασιλιά αὐτὀς ὁ λαός ; Ἔχει καὶ δὲν ἔχει".

   Έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα και μόνος σου ουσιαστικά απαντάς στο γιατί ο Χριστιανισμός από την εμφάνισή του σφοδρότατα πολέμησε τον θρησκευτικό συγκρητισμό στους κόλπους του.

   Βασιλιά έχει και είναι ο Χριστός. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι.

   Delete
  10. Ο Κωνσταντινουπολίτης έχει απόλυτο δίκιο γιαυτό δεν θα προσθέσω τίποτα σε αυτό.
   Αν δεν μπορούμε να έχουμε και τον Παρθενώνα και την Αγιά-Σοφιά όμως καταργείται η άποψη του παπαρηγόπουλου που συμερίζεσαι.Όπως το είπε ορθότατα ο Πλήθων, δεν χρειαζόμαστε ούτε χριστό ούτε μωάμεθ, αλλά τα τελευταία δόγματα χρειάζονται αρχαιοελληνικό πνεύμα.
   Η εμφάνιση του Ιησού δεν έχει καμία επιβεβαιωμένη ιστορική πηγή και παραμένει αμφίβολη.Η ταξική ερμηνεία της ιστορίας που αναφέρεις είναι μαρξιστική και ανήκει στον προηγούμενο αιώνα, δεν ερμηνεύει τίποτα.Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η αρχαιοελληνική κοινωνία είναι τέλεια, είπα ότι είναι υπερβολικα΄ανώτερη από την σημερινή και φυσικά υπήρχαν και πολλοί προδότες του Ελληνισμού, όπως ο Δημοσθένης ή η εξωτερική πολιτική της Θήβας.
   Άρα και τα επιτεύγματα του Ιησού, των αποστόλων και των βυζαντινών Αυτοκρατόρων είναι επιτεύγματα...νεκρών και δεν πρέπει να πολιασχολούμαστε σύμφωνα με όσα λες.
   Ο χριστιανισμός κατέστρεψε όλους τους προηγούμενους πολιτισμούς και ιδιαίτερα τον Ελληνορωμαϊκό.Δεν εκπολίτισε ούτε την Ελλάδα ούτε την Ιταλία διότι υπήρχε υψηλότατος πολιτισμός χιλιετίες πριν του χριστιανισμού.
   Θα πρέπει να τελειώνουμε με τον μύθο ότι ο χριστιανισμός αποτελεί εκπολιτισμό.Ίσως για κάτι βάρβαρες σλαβικές ναι να είναι, για τον Έλληνα όμως ποτέ.
   Φυσικά και οι χριστιανοί αντιπαθούν τον Νίτσε διότι ο άνθρωπος μίλησε για ζ ω ή.Όπως και ο Επίκουρος άλλωστε.Η χριστιανική παραδοχή και αδυναμία να αντιμετωπίσει τέτοια επιχειρήματα αποδεικνύεται από την απαγόρευση του Επικουρισμού και την καύση Ελληνικών βιβλίων.
   Οι κοινωνίες ήταν πολύ πιο ολοκληρωμένες και ήταν παραπάνω συλλογικές, πριν τον χριστιανισμό.
   Μήπως ξέρουν οι σημερινοί ψαράδες που αναφέρεις από χρισταινική κουλτούρα;έχουν διαβάσει το ευαγγέλιο, τους πατέρες, τα άλλα χριστιανικά δόγματα κτλ;
   Η Ελληνική Εθνική ταυτότητα αφού ονομάζεται Ελληνική συσχετίζεται με την αρχαία Ελλάδα, όχι με την άρνηση της επί "Βυζαντίου" (Ιουστινιανός, Θεοδόσιος κτλ κτλ).
   Συνεπώς μιλάμε για την μοναδική παιδεία που δημιουργεί κριτική σκέψη.Ακριβώς αυτό που αποφεύγει ο χριστιανισμός και ο κάθε ισμός είναι η κριτική σκέψη.Γιαυτό είτε εκκλησία, είτε κκε, είτε ΝΔ είτε Πασόκ, συμφωνούν πως πρέπει να πεθάνει το αρχαιοελληνικό πνεύμα αφού ο ισμός θέλει μαζάνθρωπο και όχι ατομικά ολοκληρωμένο υποκείμενο.
   Όσον αφορά τους νεκρούς που ερμηνεύεις λανθασμένα.Σου παραθέτω ένα απόσπασμα από την πολιτική ψυχολογία του ΛεΜπον.

   ""Μέσα στη σκιά των ταφών βρίσκονται οι αληθινοί μας ηγέτες.Ενάντια στις φαντασιοκοπίες των ζωντανών ορθώνεται ο δεσποτισμός των νεκρών.
   Θα μπορούσε να πει κανείς πως σήμερα μόνο οι νεκροί έχουν τη δυναμικότητα που μας χρειάζεται.Ωστόσο δε θα μπορούν να μας βοηθούν για πάντα.Η εξουσία του παρελθόντος δε διατηρείται,παρά μόνο αν το παρόν της προσφέρει μια διαρκή συνεισφορά" Πολιτική Ψυχολογία. σ475

   Delete
  11. Συμφωνείς με τον ΚΠολίτξ Δοκτωρα όμως ακριβώς τα αντιθετα με τον ΚΠολίτη γράφεις κάτω. Πέφτεις και εσύ στην νεωτεριστική παγίδα του "κακός Χριστιανισμός, καλός Ελληνισμός".

   Ο Ελληνισμός κατά την έλευση του Χριστιανισμού δυστυχώς είχε ξεφτίσει και κατά πολύ είχε φύγει από την αρχική του Σοφή Κληρονομιά των Στωικών και ν Αρχαίων 7 Σοφων της Ιωνιας. Είχε επιδοθεί σε μαγικές συγχωνεύσεις ορισμένες δε, Σατανικης καθαρως φύσεως και σε διαστρέβλωση των Πλατωνικών λόγων(Νεοπλατωνισμός) ενώ πλέον δεν είχε άλλο "καύσιμο" για να δημιουργήσει. Αναφεροταν καθαρά στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα τα οποία ναι μεν λόγω κύρους αποτελούσαν "μαθητές" Ελλήνων Φιλοσόφων όμως επί της ουσίας είχαν βυθισθεί στην απόλυτη ακολασία και ειδωλολατρεία σαρκικη, χρηματική και υλική. Το ακριβώς ανάλογο ων σημερινών κωλοχανείων ιδιωτικών Σχολείων και Εκπαιδευτηρίων! Συνεπώς ο Χριστιανισμός αναγκαστικώς επρεπε και ευτυχώς απέκτησε βάσεις στα υγιή κοινωνικά στρώματα, αποτελώντας μάλιστα την πρώτη μορφη Σοσιαλισμού που γνώρισε ποτέ η Οικουμένη, μα μέσω του Πνευματικού Ανθρωπίνου Δεσμού και όχι μέσω του μαρξιστικού υλισμού. Με ιερείς πυ είχαν βγει από τα σπλάχνα του Λαού, καλώντας για πλήρη κατεδάφιση και εκ νέου ανοικοδόμηση, για τον πραγματικό Θεό και όχι για είδωλα, για την ευλάβεια και την Ηθική έναντι της σαρκός και της λατρείας της, για την κοινοτική Εκλλησιαστική αγάπη και οχι για την Ατομική Μονοκρατορική Δόξα, ναι έφερε μία νέα Τάξη Πραγμάτων η οποία οδήγησε και πάλι ο Ελληνικό πνεύμα, στις αρχικές Ιωνικές του καταβολές δια του Δρόμου της Ορθοδοξίας.

   Delete
  12. Καθηγητά γράψτε ένα άρθρο περί του Σοσιαλισμού του πρωίμου Χριστιανισμού εάν θέλετε. Ώστε να πάψει η μαρξιστική σύνδεση σοσιαλισμού, υλισμού και αθεΐας, κάτι που καλεί και ο Ντούγκιν να γίνει στο βιβλίο του.

   Delete
  13. Και ακριβώς επειδή ο Ύστερος "Ελληνισμός" υπήρξε πολύ...ταξικός, ουδείς πλέον πραγμτικά αντλούσε έμπνευση από αυτον ιδίως δε από τον Λαό που έβλεπε τους Αριστοκράτες να επιδίδονται σε οργια, ηδονές, κρεπάλες και ταυτοχρονα να τιμούν τον...Δία!

   Συνεπώς και επεκράτησε ο Χριστιανισμός με σοσιαλιστικό προσωπο. Οι Αριστοκράτες τόρε είχαν συνδέσει άθελά των τις κρεπάλες με τον Δία....

   Delete
  14. Αυτή ακριβώς η κατάσταση θυμίζει τη σξμερινή στην Δύση με τα ανώτερα φιλελεύθερα κλινωνικά στρώματα να επιδίδονται σε χίλιες δύο ηδονές και τα κατώτερα να ριζοσπαστικοποιούνται γύρω από τον Ισλαμισμό και τον Φασισμό.

   Delete
  15. Μην ξεχνάς Δοκτωρα ότι πλείστοι Έλληνες των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων που σιχάθηκαν τους ομοίους τοθς ταξικά στράφηκαν στον Χριστιανισμό και γίνανε οι πρώτοι μάρτυρες.

   Ωραία ανάλυση έκανα πάλι απόψε....

   Delete
  16. Ό,τι είχε γίνει και με την μητέρα του Καθηγητού δηλαδή στον εμφύλιο πόλεμο.

   Delete
  17. "Ο Ελληνισμός κατά την έλευση του Χριστιανισμού δυστυχώς είχε ξεφτίσει και κατά πολύ είχε φύγει από την αρχική του Σοφή Κληρονομιά των Στωικών και ν Αρχαίων 7 Σοφων της Ιωνιας. Είχε επιδοθεί σε μαγικές συγχωνεύσεις ορισμένες δε, Σατανικης καθαρως φύσεως και σε διαστρέβλωση των Πλατωνικών λόγων(Νεοπλατωνισμός) ενώ πλέον δεν είχε άλλο "καύσιμο" για να δημιουργήσει. Αναφεροταν καθαρά στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα τα οποία ναι μεν λόγω κύρους αποτελούσαν "μαθητές" Ελλήνων Φιλοσόφων όμως επί της ουσίας είχαν βυθισθεί στην απόλυτη ακολασία και ειδωλολατρεία σαρκικη, χρηματική και υλική. Το ακριβώς ανάλογο ων σημερινών κωλοχανείων ιδιωτικών Σχολείων και Εκπαιδευτηρίων! Συνεπώς ο Χριστιανισμός αναγκαστικώς επρεπε και ευτυχώς απέκτησε βάσεις στα υγιή κοινωνικά στρώματα, αποτελώντας μάλιστα την πρώτη μορφη Σοσιαλισμού που γνώρισε ποτέ η Οικουμένη, μα μέσω του Πνευματικού Ανθρωπίνου Δεσμού και όχι μέσω του μαρξιστικού υλισμού. Με ιερείς πυ είχαν βγει από τα σπλάχνα του Λαού, καλώντας για πλήρη κατεδάφιση και εκ νέου ανοικοδόμηση, για τον πραγματικό Θεό και όχι για είδωλα, για την ευλάβεια και την Ηθική έναντι της σαρκός και της λατρείας της, για την κοινοτική Εκλλησιαστική αγάπη και οχι για την Ατομική Μονοκρατορική Δόξα, ναι έφερε μία νέα Τάξη Πραγμάτων η οποία οδήγησε και πάλι ο Ελληνικό πνεύμα, στις αρχικές Ιωνικές του καταβολές δια του Δρόμου της Ορθοδοξίας".

   "Ωραία ανάλυση έκανα πάλι απόψε...."

   Καλή, ναι, η ανάλυσή σου αυτή τη φορά.

   Delete
  18. Συμφωνῶ μὲ τὸν Κωνσταντινουπολίτη ἐκτός ἀπὸ Ἕνα σημεῖο. Λέγοντας, οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, "εἶναι διεφθαρμένο τὸ ἑλληνοῥωμαϊκό περιβάλλον, δὲν εἶναι κἄν Ἑλληνικό, πρέπει νὰ κάνουμε τὴν Κοινωνία τοῦ Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία, μὲ τὰ πολλά, γιὰ νὰ γλιτώσουμε" παρερμήνευσαν τὸν Λόγο καὶ τὴν Ζωὴ τοῦ Ἱησοῦ. Θελήσαν νὰ τὸν κάνουν ἐγκόσμιο βασιλέα, αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ἡ ταμπέλα πάνω στὸν Σταυρό.

   Delete
  19. Πάντα καλές είναι οι αναλυσεις μου Ένοχε. Το θέμα είναι τί γύαλιά βάζεις. Εάν δεν βάζεις τις αναγνωρίζεις ως αξίες. Εάν βάζεις τα "Ρωμαϊκά" ή τα "Εθνικά" γυαλιά τότε τα βλέπεις στρεβλά και συμφωνείς με τις αναλύσεις μόνον όταν φαίνονται καθαρές υπό το πρίσμα των κρυστάλλων σου που φοράς.

   Αυτό παθαίνεις μαζί με τον Δόκτωρα.

   Delete
  20. Τίποτα δεν παρερμήνευσαν. Όλα Άριστα τα επραξαν για αυτό και κατορθωσαν την μεγαλύτερη κοινωνική και ιδεολογική αλλαγή στα χρονικά της Ανθρωπότητος η οποία όμως εν αντιθέσει με την Πτώση του Διαφωτισμού οδήγησε την Ανθρωπότητα σε νέο Πνευματικό επίπεδο!

   Μονάχα με τον Εθνικοσοσιαλισμό σαν Κίνημα δύνανται να συγκριθεί. Οι Εθνικοί είχαν την θέση των εβραίων αστών χρηματιστών. Θα το συνέκρινα και με την Διεθνή Σοσιαλιστική Επανάσταση του Λένιν αλλά οι βάσεις της είναι τελείως διαφορετικές με την επιβολή του Χριστιανισμού συνεπώς η σύκρισις είναι άνευ νοήματος σε μία τέτοια περίπτωση.

   Delete
  21. Καθόλου εγκόσμιο βασιλέα δεν θέλησαν να τον κανουν.

   Στην Ρωμανία όπως στα Μυκηναϊκά χρονια εξάλλου, θρησκευτική και πολιτική εξουσία ήταν ένα. Ο Αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ του Θεού επί της Γης.

   Delete
 14. Ο Τραμπ είναι όντως και Ηγέτης και τερμα αντικαθεστωτικος με την τελευταία του ομιλία:


  http://www.pronews.gr/portal/20161014/world/diethnis-politiki/39/istoriki-omilia-ntramp-einai-kairos-o-laos-na-erthei-xana-stin

  ReplyDelete
 15. Γιὰ τὴν ἱδέα ὅτι ἕνας ἡγέτης ἀπό πάνω ἐπηρεάζει τὶς μάζες ἀπὸ κάτω δὲν χρειάζεται νὰ ἀνατρέξουμε στὸν ἡγέτη τῆς λογοτεχνίας Τολστόη γιὰ νὰ τὴν ἀνατρέψουμε. Πότε ἔχετε κάνει κατι ἐπειδὴ καὶ μόνο σᾶς τὄπε ἕνας ἀπό πάνω ;; Ποτέ. Κάτι ἄλλο δὲν συνέβαινε,ἀκαθόριστο, ὄταν ὑπακούατε ;; Γι αυτὀ καὶ ἡ ἰδέα τοῦ βασιλιᾶ-σαμάνου εἶναι πιὸ ἐκλεπτυσμένη σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τὸ καθοδικο σχῆμα, ὡς ἀμφίδρομη. Ὁ Σαμάνος εἶναι μιὰ ψυχικὴ γέφυρα μεταξὺ τοῦ ασθενοῦς καὶ τοῦ πνεύματος.

  Γενικὰ ἡ ἐπιμονὴ στὴν ἔννοια τῶν μεγάλων προσωπικοτήτων εἶναι ἀπλῶς μιὰ μυθολογικὴ τσαπατσουλιά, ἕνα εὔκολο λαϊκιστικὸ τσιρότο γιὰ τὸ προσσωρινὸ μπαλωμα τῆς ἀδυναμίας κατανόησης μιᾶς περίπλοκης διεργασίας. Ἀντιστοιχεῖ στὴν ἰδέα ὅτι ὅ ἤλιος ανατέλλει ἐπειδὴ τὸν σηκώνει ὁ Δἰας μὲ βαροῦλκο ἀπὀ τὴν χώρα τῶν Τρικεφάλων. Εἶναι ἐπίσης μερος τοῦ ταξικοῦ οπλοστασίου, τοῦ ἀριστοκρατικοῦ. Παρακαλῶ νὰ μὴ μιλᾶμε στὴ νεώτερη Ἑλλάδα γιὰ Ἀριστοκρατία γιατὶ εἴμαστε ὅλοι πλὴν Φαναριωτῶν καὶ κανα-δυο Ἑπτανησίων ἀπὸ κατσικοχώρια. Ἁ καὶ τῶν οἴκων Γλύξμπουργκ καὶ Βίτελσμπαχ.

  ReplyDelete
 16. ΥΓ Αὐτὸ ποὺ δυσκολεύονται ὅλοι νὰ καταλάβουν εἶναι ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἔχει ἀναδρομικὴ ἰσχύ. Γι αὐτὸ βἀζουν τοὺς ἀρχαιους Ἕλληνες νὰ εἶναι μοναρχικοὶ.Τοῦς ἐκχριστιανίζουν χωρίς νὰ τὸ συνειδητοποιοῦν.

  ReplyDelete
 17. ΥΓ τόσο.
  Νὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης εἰκονογραφοῦν σχετικὰ καθαρὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Γιάννης. Δηλ. ὁ κος Κωνσταντινουπολίτης ὅπου βλέπει σούπερ-ἥρωα, λέει μπράβο καὶ ὅπου ἡ ἔννοια τοῦ Σούπερ Ἥρωος δὲν διακρίνεται, βρίσκει λάθος.

  Ἕχει δίκιο ὁ δρ. Πᾶπ νὰ ὑπαινίσσεται ὅτι ἄν ἀντικαταστήσουμε τὴν ἔννοια τοῦ ἥρωος μὲ αὐτὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ δογματος, γιὰ παράδειγμα, κανουμε τὸν ῥεαλιστὴ ἐνῶι δὲν εἴμαστε. Ἅν τὸν καταλαβαίνω σωστά.

  Ὅμως κατἐμέ δἐν ἑδράζεται τὸ θέμα ἐκεί, ἀλλὰ στὸ ἄν ἡ δράση ΚΑΙ ἡ σκέψη τοῦ ἀνθρώπου ὑπόκεινται ἤ ὄχι στὸν ἔλεγχό του. Ο βασιλιάς-Σαμάνος ἔχει κάποια επίγνωση τοῦ πράγματος. Ἐνῶ ο βασιλιάς-Σούπερμαν εἶναι παιδικό ἄν ὄχι παιδαριῶδες κατάλοιπο. Δὲν ἔχει μικρότερη ἀξία ἀπὸ αὐτὴν τοῦ σοφιστῆ. Ἁλλὰ ἴσως ὕπάρχει κάτι πολὺ καλύτερο, ποὺ ἔγκειται στὴν προσεκτικὴ συνειδητοποίηση τῆς ἀδυναμίας, ὄχι τὸν φόβο τῆς ἀδυναμίας ἐκπεφρασμένο στὴν ἡρωολατρεία. Οὔτε ἥρωας, οὔτε σοφιστής, ἀλλὰ προσεκτικὸς παρατηρητής.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Η δημιουργία της σκέψης υπόκειται στον έλεγχο του ανθρώπου. Η υλοποίηση και η κατάληξη της διαδικασίας της σκέψης -η απόφαση- όμως όχι.

   Αυτό που θα έπρεπε να σε απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ο σταματημός της σκέψης. Αυτό μην το νοήσεις ως έλλειψη κριτικής σκέψης όμως. Μπορεί ο άνθρωπος να χαλιναγωγήσει το σύγχρονο cogito ώστε να πάψει συνεχώς να υποκρίνεται; Αν ναι, πως;

   Ο αρχαίος άνθρωπος ήταν αυθεντικός, δεν υποκρινόταν. Είχε την έννοια του μέτρου στο μυαλό του.

   Delete
  2. Φυσικά και η Ψυχή μου επιθυμεί σούπερ-ήρωα δηλαδη Ηγέτη. Ο Φιλελευθερισμός χλευάζει τν Ήρωα κάνοντάς τον...σούπερ ήρωα με διλήμματα ψεύτικα και χαζά.

   Όταν λεμε Ήρως εννοούμε:

   Χίτλερ, Μάο, Στάλιν, Τσέ, Μεαξάς, Ραμίρο Λεδέσμα, Χοσε Αντονιο πρίμο ντε Ριβέρα, Κοντρεάνου, Μουσολίνι, ακόμα και Λένιν(αν και στο τέλος δεν δούλευαν οι πολιτικές του). Οι σύγχρονοι Ήρωες είναι άτομα σαν τον Χομεϊνί, τν Ερντογάν, τον Πούτιν, την Λεπέν και τον Ντράμπ. Έχουν τα κότσια και τάσσονται υπέρ της Φύσεως, του Θεού και της Ιστορίας για αυτό φυσικά και πάνε κόντρα με όλες τους τις δυνάμεις στο σάπιο παγκοσμιο φιλελεύθερο κατεστημένο. Ήρωας δε, αποτελεί και ο Άσαντ και ο Καντάφι.

   Delete
  3. Κάθε μέρα τρώω τόνους απολύτων μετριοτήτων, υπάρξεων κυριολεκτικά τολμώ να πω άνευ νοήματος, που δεν σκέπτονται μήτε λειτουργούν ως βιολογικά σύνολα αλλά ως...μηχανικά.

   Συνεπώς ο απόλυτος κοινωνικος και πολιτικός ανισοτισμός ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ.

   Delete
 18. ...Σᾶς προτείνω τὸ ἑξῆς. Ἅς ποῦμε πὼς ἔρχεται ὁ Φίλης καταϊδρωμένος καὶ ζητᾶ νὰ τοῦ γράψουμε τὴν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος σὲ ἕνα λῆμμα. Εγὼ θἄγραφα τὰ ἑξῆς. Προτείνω σὲ ὁποιονδήποτε νὰ δοκιμάσει.

  ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Οἱ Ἕλληνες εἶναι ἕνας ἀρχαῖος λαὸς ποὺ μιλᾶ μιὰν ἰδιαίτερη γλώσσα, τὰ ἑλληνικά ἤ ῥωμαίηκα. Ἡ γλώσσα αὐτὴ ἀνήκει στίς λεγόμενες ἰνδοεύρωπαίκές. Κατοικεῖ τὸ νότιο ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς Χερσοννήσου καὶ εἶχε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα διασπορὰ στὶς γειτονικές χῶρες καὶ ἀλλοῦ. Πῆρε τὸ ὄνομά του σὰν σύνολο τὸν 6ο καὶ τὸν 5ο αἰῶνα πρὸ Χριστοῦ, ὄταν δυνάμωσε οἰκονομικά, καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 5ου ἀντιστάθηκε καὶ ἀπέτρεψε τὴν ἐνσωμάτωσή του στὴν Περσικὴ Αυτοκρατορία. Ἑνάμιση περίπου αἰῶνα ἀργότερα, συμμάχησε μὲ τὸν συγγενικὸ του λαὸ τῶν Μακεδόνων καὶ διέλυσε τὴν Περσικὴ Αὐτοκρατορία. Μετὰ ἀπὸ δύο αιῶνες ὑποτάχθηκε στοὺς Ῥωμαίους. Κράτησε ὅμως τὴ γλώσσα του, ἐκχριστιανίστηκε στὴν τεράστια πλειοψηφία του ἀπὸ τοὺς πρώτους, καὶ πέτυχε σιγὰ σιγὰ νὰ γίνει η γλώσσα του ἐπίσημη, δίπλα στὰ Λατινικά. Ὅμως παράλληλα ἐγκατέλειψε τὸ ἐθνώνυμό του γιὰ χάρη τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους. Τὸν δέκατο πέμπτο αἱῶνα τὸ ἑλληνορωμαϊκὸ αυτὸ κράτος ὑποδουλώθηκε τελειωτικὰ καὶ κατὰ πλειοψηφίαν στοὺς Τούρκους Μουσουλμάνους ποὺ εἶχαν ἀρχηγό τους τὸν Σουλτάνο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Α δηλαδή οι Μακεδόνες είναι απλώς συγγενικός λαός και όχι καθεαυτό Ελληνικός;Πολύ κορδάτο και παπαρηγόπουλο διαβάζεται.Αντιλαμβάνομε επίσης ότι οι ιστορικοί που διαβάζεται διακατέχονται από κομμουνιστικές αυταπάτες παρόμοιου τύπου, διότι μόνο το κκε έχει πει κάτι τέτοιο.Υπάρχουν και σοβαροί ιστορικοί όμως

   Delete
  2. Αρκετά στρωτό.

   "Ἑνάμιση περίπου αἰῶνα ἀργότερα, συμμάχησε μὲ τὸν συγγενικὸ του λαὸ τῶν Μακεδόνων καὶ διέλυσε τὴν Περσικὴ Αὐτοκρατορία".

   Δεν συμμάχησε ακριβώς. Τον Αλέξανδρο τον έβριζαν οι Έλληνες. Στα προηγούμενά μου σχόλια σου ανέφερα ποιοι είναι οι γνήσιοι, οι αυθεντικοί Έλληνες.

   "Ὅμως παράλληλα ἐγκατέλειψε τὸ ἐθνώνυμό του γιὰ χάρη τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους".

   Εγκαταλείπεται το εθνώνυμο διότι παύει να υφίσταται αυτή η πολιτιστική αντίληψη ότι δήθεν αι Αθήναι είναι η ευλογημένη πόλη των θεών και ότι είναι ο εκπολιτιστής της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Έφαγαν απανωτές ρωμαϊκές καρπαζιές και ξαφνικά έπαψαν να τους ευλογούν οι θεοί του Ολύμπου.

   Αυτό εννοώ όταν λέω ότι ο Χριστιανισμός θριάμβευσε και νίκησε την αίρεση του Ελληνισμού. Έπαυσε να υφίσταται η ελληνική νόσος, ότι δήθεν μόνο οι Έλληνες είναι ο μόνος εκπολιτιστής λαός της ανθρωπότητας, όπως επίσης και η αίρεση του Ιουδαϊσμού, η ιουδαϊκή δυσωδία, ότι οι Εβραίοι ήταν οι μόνοι εκλεκτοί του Θεού. Και έτσι δημιουργήθηκε μια ισορροπία, και κοινωνική ισορροπία αν το θέλεις, ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα.

   Και οι δύο αυτές αιρέσεις έχουν φυλετικά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

   Delete
  3. Σαν εχθές πέθανε και ο Παύλος Μελάς για την Μακεδονία.Μέγιστη ντροπή και προσβολή στον Ελληνισμό η ψευδοθεώρησή σου περί "συγγένειας" με τους Μακεδόνες.

   Delete
  4. Ιωαννη και Κωνσταντή.Διαβάστε λίγο ιστορία περί Μακεδονίας διότι Ελλάδα χωρίς Μακεδονία δεν υφίσταται.
   Ο Μακεδών κατά τον Ησίοδο ήταν γιός του κεραύνιου Διόςκ αι της κόρης του Δευκαλίωνος.Κατά τον Αιλιανό είναι γιός του Αιόλου.
   Οι Μακεδόνες και ο βασιλικός οίκος κατάγονταν από τον Ηρακλή στην παράδοση όπως και οι Σπάρτη.
   Κατά των Κλοσέ, η κάθοδος των Δωριαίων είναι η κάθοδος των Μακεδόνων.
   Είναι Δωριείς όπως επιβεβαιώνει και ο Ηρόδοτος και κατάγονται από τον Ηρακλή όπως λέει και ο Θουκυδίδης.
   Όπως σε κάθε πόλη, υπήρχν 2 μερίδες.Φιλολακωνική αντιλακωνική.Φιλομακεδονική αντιμακεδονική.
   Είστε άσχετοι από μακεδονική ιστορία.

   Delete
 19. ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (συνέχεια) Στὶς ἀρχές τοῦ 18ου αἰῶνα ἕνα τμῆμα χριστιανῶν ὑποδούλων τοῦ Σουλτάνου ξεσηκώθηκε κραδαίνοντας τὸ ὄνομα Ἕλλην. Μετὰ ἀπὸ ὀκτῶ χρόνια πολέμου ἱδρύθηκε ὑπὸ τῦπον ἐμπορικοῦ συνεταιρισμοῦ ἕνα κράτος φόρου ὑποτελές στὸν Σουλτάνο ποὺ στὰ χαρτιἀ ὀνομάστηκε ἀνεξάρτητο Βασίλειο τῆς Ἑλλάδος καὶ ἦταν ἀνεξάρτητο στὰ χαρτιὰ καὶ μόνον. Τὸ κράτος αὐτὸ ἐπιβίωσε δύο αιῶνες περίπου. Στὸ τέλος τῆς δευτέρας χιλιετηρίδος τὸ συνεταιρικὸ αὐτὸ ψευδοκράτος καταστράφηκε οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν μαζικὴ φυγὴ κεφαλαίων στὸ ἐξωτερικό, δηλαδὴ τἠν λεγομένη Ἑλληνικὴ Διασπορά. Οἱ καταγεγραμμενοι στὸ ψευδοκράτος αὐτὸ σὰν Ἕλληνες βρέθηκαν στὀ δίλημμα νἀ μεταναστεύσουν καὶ νὰ τὸ ἐγκαταλείψουν ἤ νὰ συμμαχήσουν μὲ τὸν Σουλτάνο ὅπως εἶχαν κάνει παλιὰ μὲ τὸν Αὐτοκράτορα τῶν Ῥωμαίων. Δἔν ἤξεραν ὅμως πλεόν ἄν ῆταν Ἕλληνες, Ῥωμαίοι,Τοῦρκοι ἤ Ἑβραῖοι. Γιαὐτὸ καὶ δοκιμάσαν ἐπανειλημμένα νὰ τᾶ βροῦν ἀντιστοίχως καὶ χωριστὰ μὲ τοὺς Γερμανούς, τοὺς Ῥώσους, τοὺς Τούρκους, τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Ἁγγλοἀμερικανούς καὶ μὲ κοινό σκοπὸ νὰ τοῦς ἐπιτραπεῖ νὰ ἀλλάξουν θρησκεία καὶ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι χωρίς νὰ χάσουν τὸ μέρος τῆς κοινῆς ἑταιρικῆς περιουσίας ποὺ ῆταν στὸ ὅνομα τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου. Γιὰ νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ ξαναφώναξαν τὸν βασιλιά, ποὺ τὸν εῖχαν διώξει, καὶ δώσαν τἠν ἐξουσία σὲ ἕναν ἀπατεῶνα, ὥστε αὐτοὶ οἱ δύο, βασιλεύς καὶ ἀπατεών, νὰ διαπραγματευτοῦν ἀπὸ κοινοῦ καὶ ἐπὶ ἵσοις ὅροις μὲ τὸν Σουλτάνο τοὐς ὅρους τῆς ὑποδούλωσης τῶν ἀποκαλουμένων Ἑλλήνων στὰ ἰδρυτικὰ κείμενα τοῦ συνεταιρικοῦ κράτους. Μεταξὺ τῶν ἰδρυτικῶν αύτῶν κειμένων εἶναι ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς λεγομένης Ἑλλάδος. Ἡ δὲ ὑποδούλωση εἶναι στὸν Σουλτάνο καὶ κανέναν ἄλλο.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Εδώ εφαρμόζεις αυτό που δεν σου αρέσει. Κρίνεις κάτι που δεν έχει συμβεί.

   Delete
  2. Ναὶ ἀλλὰ ἀπευθύνεται στἠν παρούσα κυβέρνηση.

   Delete
 20. Όποιος δέχεται την επιρροή της προσωπικότητος δεν απορίπτει ότι χρειάζεται το περιβάλλον.Ούτε είπα ποτέ κάτι τέτοιο ούτε θυμάμαι να το λέει ο Κωνσταντινουπολίτης (που μπορεί να με διορθώσει).
  Η μαρξιστική ερμηνεία του κάτω προς τα πάνω κωνσταντή είναι μία μεγάλη αυταπάτη.Ας δώσουμε λοιπόν μερικά παραδείγματα.
  Καταρχήν αναφέρθηκες πριν σε μία "μασονική" ερμηνεία που δίνω στην αρχαία Ελλάδα (δεν ισχύει όμως υιοθετώ το παράδειγμα).Η Μασονία είναι μία μειοψηφία, μία πολύ μικρή αριστοκρατία που εμπεριέχει έναν αρχηγό και φυσικά έ ν α ν ιδρυτή.Άρα αυτή μειοψηφία λες πως επηρέασε την αντίληψη της αρχαίας Ελλάδας.Συνεπώς από πάνω προς τα κάτω.
  Όσον αφορά τον χριστιανισμό, πρώτα (τάχα) εμφανίστηκε ο Ιησούς και μ ε τ ά δημιουργήθηκαν οι πιστοί.Ο αριθμός των οποίων οφείλεται στην δράση ελάχιστον αποστόλων.Από πάνω προς τα κάτω.
  Ο Φίλιππος της Μακεδονίας κληρονόμησε ένα πάμφτωχο βασίλειο, με παρηκμασμένο στρατό και τετραπλό κίνδυνο το 358 από την Παιονία (Στα σημερινά σκόπια, όπως σήμερα βαρβαρική περιοχή), την Θράκη, την Ιλλυρία που τους είχε ταπεινώσει σε προηγούμενες μάχες (εκεί πέθανε και ο αδελφός του και 4.000 Μακεδόνες), και μερικούς άλλους σφερετιστές του θρόνου όπως ο Αργείος που είχε υποστήριξη από την Αθήνα και τον στρατηγό Μαντεία με 3.000 οπλίτες.
  Σε περίπου 22 χρόνια κατάφερε να γίνει το πλουσιότερο βασίλειο στην Ελλάδα, η ιδιοφυία του δημιούργησε την Σάρισσα και τον δυνατότερο στρατό, να δημιουργήσει το Κοινό των Ελλήνων (ο πρώτος ουσιαστικά κοινός κρατικός οργανισμός) και να τα κληρονομήσει όλα αυτά στον Αλέξανδρο.
  Για την δράση του Αλεξάνδρου δεν χρειάζεται να γράψω τίποτα διότι είναι γνωστό πως η προσωπικότητά του άλλαξε τον κόσμο.Φυσικά και το επιτελείο του ήταν κορυφαίο, αλλά όλες αυτές οι δράσεις από πάνω προς τα κάτω.
  Στην Θήβα.Η ηγεμονία της Θήβας αρχίζει με την ανάληψη του στρατηγού Επαμεινώνδα της εξουσίας (Ως Βοιωτάρχης) και του Πελοπίδα.Οι δύο άνδρες έφεραν τον λαό του σε ηγεμονική θέση και αφάνισαν την Σπαρτιατική ηγεμονία που ουσιαστικά κρατούσε 500 χρόνια.
  Μόλις πεθάνανε μέσα σε μία δεκαετία περίπου έσβησε η ηγεμονία αυτή.Από πάνω προς τα κάτω λοιπόν και αυτή η συμπεριφορά του κόσμου.Ο κάθε ισμός αρχίζει από πάνω και πάει προς τα κάτω.
  Ο Κομμουνισμός άρχισε από τα γραπτά του Μαρξ και την δραστηριότητα του Λένιν.Ο λαός ούτε θεωρία δημιούργησε ούτε αφομοίωσε.Τα ίδια και για τον κάθε ισμό όπως είπα.
  Εκτός της πολιτικής υπάρχουν και άλλοι τομείς που δείχνουν πόσο εύκολα κατευθύνεται ο όχλος και παίζει μηδαμινό ρόλο στην δημιουργική εξέλιξη και επιβολή των πραγμάτων.
  Το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα, ανακαλύφθηκε από 1 προσωπικότητα.Μόνο 1.Δεν ήταν κάποια ανάγκη του λαού ούτε κάποια απαίτηση.Από πάνω προς τα κάτω.
  Τα παραδείγματα είναι χιλιάδες, σημασία έχει να αποφεύγεται η μαρξιστική σοφιστική ότι τάχα, ο λαός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι η προσωπικότητα.Σήμερα που ζούμε σε μη-ηρωική εποχή εφάπτεται πιο εύκολα στις αυταπάτες του όχλου.
  Επιπλέον εμπεριέχει και μία ψυχοπάθεια που λέγετε ναρκισσισμός."Γιατί να είναι ο Α ήρωας και όχι εγώ;εγώ δεν μετέχω στα πράγματα;πως δεν μετέχω όλα βασίζονται στο περιβάλλον, και σε εμένα δηλαδή".

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὅχι, τὸ τελευταῖο αὐτὸ εἶναι ἡ μεγάλη παγίδα. Αὐτὸ εἶναι ὁ ἥρωας, ἕνα σκιάχτρο. Ὁ Νῖτσε τὸ κατάλαβε τελείως ἀνάποδα τὸ πράγμα καὶ μᾶς μπέρδεψε. ΝΑΙ, ἐγὼ μετέχω στὸ περιβάλλον. Δὲν ὑφίσταται κόσμος ἄνευ ἐμοῦ στὸ στάδιο ποὺ βρίσκομαι.

   Αὐτὸ δὲν εἶναι réminescence, φθόνος. Τὰ ἔκανε μαντάρα ὁ Νῖτσε. Ὁ φθόνος φτιάχνει τὸν ἤρωα, δὲν τὸν ἀρνεῖται. Μεγάλη παγίδα.

   Delete
  2. Το περιβάλλον δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Τα γονίδια παίζουν τον πρωτεύοντα. Το περιβάλλον απλώς βοηθά να βελτιωθούν οι γονιδιακές κλίσεις ενός ατόμου.

   Το περιβάλλον συμβάλει στην ανάδειξή ν. Όλοι οι Ικανοί Έλληνες φύγανε στο εξωτερικό και όχι μόνον στην Ευρώπη. Γιατί άραγε;;;;;;;;

   Delete
  3. *στην ανάδειξή των

   Delete
 21. Υ.Γ.
  Επειδή έχω διαβάσει το περί Ηρώων του Κ.Καθηγητά, θεωρώ ότι και αυτός εντάσσεται στην θεωρία ότι οι προσωπικότητες γράφουν την ιστορία, και οι μάζες ακολουθούν.Εάν κάνω λάθος Κ.Καθηγητά μπορείται να με διορθώσετε.Το ίδιο συμπέρασμα φαίνεται και από την συνέντευξη αυτήν.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Αυτό γίνεται στις ψευτοϊδεολογίες. Στο Χριστιανισμό η αλλαγή έγινε από κάτω προς τα πάνω. Στον Μέγα Θεοδόσιο η σύγκλητος και της Ρώμης και της Κωνσταντινουπόλεως ήταν εθνικοί κατά πλειοψηφία. Ο λαός όμως τι ήταν χριστιανοί κατά πλειοψηφία. Και φυσικά ο άγιος Θεοδόσιος πρότεινε στις ομιλίες του προς τους συγκλητικούς να εγκαταλείψουν την πλάνη και την ελληνική νόσο. Στον εθνικό ιστορικό Ζώσιμο το διάβασα αυτό.

   Delete
  2. Έτσι είναι ακριβώς. Θέλει βέβαια Τιτανια δύναμη να κινήσεις τις πανηλίθιες μάζες που φοβούνται μέχρι και να ψηφίσουν.

   Delete
 22. Ἁπάντηση δική μου. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν προσωπικότητα δὲν εἶναι ἀριθμητικὸ (ἕνας-πολλοί) ἀλλὰ ἠθικό καὶ γνωσιολογικό. Ἡ προσωπικότητα ὅπως καὶ οι θεοὶ ποὺ τῆς μοιάζουν - κάτι παραπάνω ἀπὸ ἥρωες - εἶναι ὄντα ποὺ δροῦν γιὰ νὰ τὰ βλέπει κάποιος ἄλλος. Αὐτὸ εἶναι ὁ πολυθεϊσμός - τὸ νὰ ὑπάρχουν πολλά βλέμματα.

  Ὁ Χριστιανισμός κι ἄν κάνω λάθος διορθῶστε με εἰδικά ὁ Γιάννης δὲν παραδέχεται πολλὰ βλέμματα οὔτε λέει εἶναι ἕνα μόνο (μονόφθαλμο βλεμμα!) διότι ἐδὼ ὑπάρχει τὸ μυστήριο τῆς Ἀγ. Τριάδος. Οὐσιαστικὰ λέει δὲν ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στὸ ἕνα καὶ τὰ πολλά. Τὸν πολυθεϊσμὸ τὸν ἀπορρίπτει σὰν πλάνη, διότι εἶναι θεατρικός. Ὁ πολυθεϊσμός διαχωρίζει τὸ βλέμμα (τὴν συνείδηση τοῦ ανθρώπου) ἀπὸ τἠν θεϊκὴ συνείδηση.

  Ὅσο γιὰ τὴν μασωνία, εἶναι ἡρωοποίηση τοῦ ἀφηρημένου, ποὺ μὲ τὴν σειρά του εἶναι σύμβολο μιᾶς ἑταιρικῆς σχέσης. Ἡ ἑταιρικὴ σχέση εἶναι καὶ πάλι θεατρική. Καὶ εἶναι ἀστική, μεσαίας τάξης, στὸ βαθμὸ ποὐ ὁ ἐπαναστάτης ἔχει ἀπὸ πάνω του τὸν τύραννο,ἀπὸ κάτω τοὺς δειλούς. Δηλαδή, εἶναι σὰν θεατὴς ποὺ ἀπὸ τὴν πλατεία ἀνεβαίνει στὴν σκηνή.

  Στὴν περίπτωσή μας ὁ θεατής ἀνέβηκε στὴν σκηνή νὰ παίξει,π.χ., τὸν Ὁρέστη τοῦ Ἀλφιέρι, προκαλεῖ τὸν Σουλτάνο, καὶ πάνω ἀπόλα τοῦ τὴ δίνει ἡ γιαγιά του ποὺ δὲν καταλαβαίνει γρὺ ἀπὸ Ἑλλάδες, Τιμολέοντες, Θεμιστοκλῆδες κ.λπ. καὶ ἀκολουθεῖ σχολαστικὰ τὶς νηστείες. Ἑ ὁ ἑλληνισμὸς ὄταν χρησιμοποιεῑται ψευτομεταφυσικά εἶναι, φοβᾶμαι, ἡ προσπάθεια τοῦ ἡθοποιοῦ αὐτοῦ νὰ χαρίσει βάθος στὸ παίξιμό του.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Απάντησις προς τον Κωνσταντή

   "Ὁ Χριστιανισμός κι ἄν κάνω λάθος διορθῶστε με εἰδικά ὁ Γιάννης δὲν παραδέχεται πολλὰ βλέμματα οὔτε λέει εἶναι ἕνα μόνο (μονόφθαλμο βλεμμα!) διότι ἐδὼ ὑπάρχει τὸ μυστήριο τῆς Ἀγ. Τριάδος. Οὐσιαστικὰ λέει δὲν ὑπάρχει ἀντίφαση ἀνάμεσα στὸ ἕνα καὶ τὰ πολλά. Τὸν πολυθεϊσμὸ τὸν ἀπορρίπτει σὰν πλάνη, διότι εἶναι θεατρικός. Ὁ πολυθεϊσμός διαχωρίζει τὸ βλέμμα (τὴν συνείδηση τοῦ ανθρώπου) ἀπὸ τἠν θεϊκὴ συνείδηση".

   Από τον Ελληνισμό θα πάρουμε την διάριση των υποστάσεων των προσώπων της Αγίας Τριάδας για να χτυπήσουμε την ιουδαϊκή δυσωδία, και από τον Ιουδαϊσμό την ενότητα της μίας φύσεως του Θεού για να χτυπήσουμε την πολύθεο πλάνη των Ελλήνων.

   Το βλέμμα που αναφέρεις είναι μια ψευδαίσθηση νομίζω. Το βλέμμα που αναφέρεις είναι η άχρηστη σκέψη που αναδύεται και εμφανίζεται ως φαινόμενο ΜΟΝΟ στο σύγχρονο δυτικό υποκείμενο. Σκέφτομαι άρα υπάρχω κλπ.

   Η ανθρώπινη σκέψη, βάσει της ανθρώπινης οντολογίας, είναι δυαδική. Ή θα δεχτεί κάτι μόλις το αντιληφθεί ή θα το αρνηθεί. Πρόσεξε. Αυτό που σου αναφέρω δεν έχει να κάνει με την ύστερη επεξεργασία του πράγματος, αυτό που λέμε κριτική σκέψη. Έχει να κάνει όμως με την πρώτη εντύπωση και το πως αυτή αποτυπώνεται στη σκέψη του όντος μόλις αντιληφθεί κάτι νέο για αυτήν. Η σκέψη κατευθύνεται προς την αποδοχή ή την άρνηση πραγμάτων που πολλές φορές δεν τα γνωρίζει, απλώς και μόνο τα εντυπώνει σύμφωνα με την κυρίαρχη κοινωνική - κοσμική αντίληψη που την έχει επηρεάσει περισσότερο, στηριζόμενη στα εξωτερικά ερεθίσματα που έχει δεχθεί.

   Και εδώ ακριβώς έχει τη θέση της η Χριστιανική αποκάλυψη. Μετέχεις κάθε στιγμή ως ον στην γνώση της αποκάλυψης αυτής. Το ερέθισμα που δίνει ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, επενεργεί στις σκέψεις όλων των όντων κι έτσι δεν έχουν σχέση τα προηγούμενα "ερεθίσματα" ενός εκάστοτε ανθρώπου. Το αντικειμενικό (καθολικό - σταυρός - ανάσταση) συνδέεται με αυτόν τον τρόπο με το επιμέρους (ον - νους - άνθρωπος).

   Πρόκειται για μια συνεχής σταδιακή Αποκάλυψη που κορυφώθηκε στην ενανθρώπηση και στο σταυρό. Ο δικός σου και ο δικός μου υποκειμενισμός φανερώνει κομμάτι της καθολικής πραγματικότητας.

   Delete
 23. Παλιά είχε ακουστεί η άποψη από τον Δόκτωρα ότι...ευτυχώς δεν έζησε Κομμουνισμό η Ελλάδα.

  Διαφωνώ καθέτως, καθώς ΟΛΕΣ οι πρώην Κομμουνιστικές χώρες είναι άκραιφνα Εθνικιστικές. Και έτσι θα ήταν και η Ελλάδα εάν είχε βιώσει Κομμουνισμό. Εν αντιθέσει όσες χώρες δεν βίωσαν Κομμουνισμό, κάθε μέρα βυθίζονται όλο και περισσότερο στην φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατική σαπίλα, όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Αγγλία, η Ιρλανδία κλπ.

  Η Πολωνία επί παραδείγματι...

  https://www.youtube.com/watch?v=GjevbCtaXjI

  https://www.youtube.com/watch?v=PnC-zSdMSRo

  ReplyDelete
 24. Γιὰ τοὐς Μακεδόνες. Σύμφωνοι. Χρειάζεται ἔρευνα γιὰ τὸ ἄν οἱ συγγραφείς τοῦ 5ου αἰῶνα τοῦς λένε Ἕλληνες α. ἀνεπιφύλακτα. β. μὲ ἐπιφύλαξη γ. καθόλου. Τὸ "συγγενικὸς λαός"ἀντιστοιχεῖ στὸ β, τὸ ἔχω διαβάσει ἀλλοῦ καὶ βασίζεται πολὺ ἀπλὰ στὸ ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶχαν πολιτικὴ αὐτοτέλεια πρὶν τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ἦταν διεσπαρμένοι σὲ πόλεις-κράτη.

  Ἑφοσον ὁ Ἡρόδοτος γράφει ( 5.22.1) ὅτι οἱ Μακεδόνες εἶναι Ἕλληνες καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ ἀποδείξει, αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ἦταν τελείως δεδομένο τὴν ἐποχή του. Ἑγὼ δὲν ἐξετάζω ἄν οἱ Μακεδόνες ἦταν Ἕλληνες στὴν γονιδιακή τους σύσταση ἤ στὸ πλατωνικό σύμπαν. Υἰοθετῶ τὴν ἄποψη τοῦ Ῥενάν ὅτι τὸ ἔθνος ἀποτελεῖται ὰπὸ αυτοὺς ποὺ πιστεύουν ὅτι ἀνήκουν σὲ αὐτό. Ἁνάμεσα σὲ αυτοὐς ὑπάρχουν διαφορετικές ἀπόψεις. Γιὰ παράδειγμα, οἱ Ἀλσατοί μπορεῖ νἀ λένε ὅτι εἶναι Γάλλοι, ἀλλὰ οἱ Γασκῶνοι νὰ λένε ὅτι δὲν εἶναι κι ὅτι εἶναι Γερμαναράδες. Ἑμένα δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποιοὶ εἶναι ὄντως Γάλλοι. Μὲ ἐνδιαφέρει τὶ ἰσχυρίζονται πὼς εῑναι καὶ βάσει ποίου σκεπτικοῦ.

  ReplyDelete
 25. "Ἡ φήμη τῆς ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ἀπεκατεστάθη μόνον στὴν ἐποχὴ τοῦ δυτικοῦ Διαφωτισμοῦ, τὴν ἄνοδο τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ἀποδεικνύοντας ὅτι τὸ ἀθηναϊκὸ πολίτευμα ἦταν βασισμένο στὴν ἰδεολογία τοῦ χρήματος".

  Βέβαια. Αφού όλες οι συμμαχικές πόλεις πλήρωναν φόρο στας Αθήνας. Ο φόρος ήταν βάσει νόμου. Και τώρα μου διαφεύγει η ακριβής χρονολογία, αλλά υπήρχε και βεβήλωση του ιερού της Ελευσίνας από τους συμμάχους λόγω της οικονομικής πολιτικής των Αθηνών. Ψιλά γράμματα βέβαια αυτά...

  ReplyDelete
 26. Αὐτὸ ἀκριβῶς βρίσκεται Γιάννη πίσω ἀπὸ τὸ Ἀθηναϊκὸ πρότυπο. Τὸ χέρι ποὺ βἀλανε οἱ Ἀθηναῖοι στὸ ταμεῖο τῆς συμμαχίας τῆς Δήλου, οἱ σκλάβοι ποὺ πεθαίνανε σκάβοντας στὰ ὁρυχεῖα τοῦ Λαυρίου, ἡ Δημοκρατία τῆς Ἀθήνας σὰν ἄλλοθι γιὰ τὴν ἀστικὴ τάξη τῶν νεωτέρων χρόνων καὶ τὰ καλλιτεχνικὰ ἐπιτεύγματα σὰν δικαιολογία γιὰ ὅλα αὐτά μέσωι τοῦ ἐστετισμοῦ καὶ τῆς ῥητορείας. Καὶ τὸ ἐπιχείρημα - ἀφοῦ δὲν γίνεται ἀλλιῶς, καλύτερα ἡ ἀλεποὺ νὰ τὰ κάνει κραμαστάρι. Ἀφοῦ εἴμαστε θνητοί, ἄς τὸ γλεντήσουμε βρέ ἀδερφέ...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Συμφωνώ. Αυτό το πνεύμα όμως είναι αντίθετο από το χριστιανικό.

   Αφού είμαστε θνητοί, ας το αναλογιστούμε αυτό και ας ταπεινωθούμε. Αυτό σου λέει ο Χριστιανισμός. Τι ακριβώς να γλεντήσουμε; Την πτώση μας; Αφού αύριο δεν θα υπάρχω. Δεν το σκέφτομαι αυτό; Δεν γλεντάω λοιπόν. Αλλά συλλογίζομαι τον θάνατο. Κάνω μελέτη θανάτου, δηλαδή αυτό που ονόμαζαν φιλοσοφία οι Αθηναίοι και ο Πλάτων. Μόνο μέσω αυτής της οδού της φιλοσοφίας έρχεται κοντά το αρχαιοελληνικό πνεύμα (και το ρωμαϊκό φυσικά) με τον Χριστιανισμό.

   Και η πλάνη που έχεις και εσύ (καλοπροαίρετα στο λέω) και οι υπόλοιποι, είναι ότι νομίζετε ότι ξαφνικά άλλαξε ο κόσμος από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και μετά. Δεν άλλαξε Κωνσταντή μου και πολύ. Την ειδωλολατρία δεν την νικάς γκρεμίζοντας τους ναούς και τα αγάλματα. Η ειδωλολατρία συνεχώς αποκτάει νέες εκλεπτυσμένες μορφές. Και ομοφυλόφιλοι αυτοκράτορες υπήρχαν και όλα τα προηγούμενα όργια, ακόμη και μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού.

   Η μεταμόρφωση όμως του κόσμου συντελείται αργά ανά τους αιώνες.

   Delete
 27. Κι αυτά στα λέω για να μην έχεις κι εσύ τις αυταπάτες που έχουν όλοι.

  Σήμερα ζούμε σε κατά βάση ειδωλολατρικές - ελληνικές κοινωνίες στηριγμένες στο αρχαιοελληνικό πρότυπο. Ξέρω ότι ίσως σε σοκάρει αυτό που αναφέρω τώρα. Επαναλαμβάνω: αυτό που ζούμε σήμερα είναι το αρχαιοελληνκό πρότυπο με σάρκα κι οστά. Κλειστές κοινωνίες (κράτη), φυλετικές διαφορές, η οικονομία να ελέγχει τα πάντα, σοφιστές παντού που διδάσκουν επί χρήμασι(βλέπε φρονιστήρια - παραπαιδεία). Έτσι δεν είναι;

  Δηλαδή για να στο πω αλλιώς, αυτοί που ζητούν σήμερα επιστροφή στο κλασικό παρελθόν και την αρχαία Ελλάδα, αυτοί οι αφελείς δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό που φαντάζονται ως ιδανικό παρελθόν στην ουσία ήταν όπως αυτό που ζούνε τώρα και ακόμα χειρότερο.

  ReplyDelete
 28. Κυριε Κιτσικη.
  Να πω καλα ολα οσα λετε και αγια. Μα γιατι ο Κωνσταντινος? Τι σχεση εχει ενας Δανος βαλτος με τον Μυστρα και το Βυζαντινο θρονο. Τι σχεση εχει η οικογενεια Γλυξμπουργκ εν τελει με την Ελλαδα

  ReplyDelete