Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 17, 2020

562 - Ὀρθοδοξία καὶ γλῶσσα ἑλληνική


Τὰ Εὐαγγέλια  εἶναι ἑλληνικὰ καὶ μόνον ἑλληνικὰ καὶ χάνουν τὸ θεῖο μυστήριό τους στὰ ἀγγλικά


562 - Ὀρθοδοξία  καὶ γλῶσσα ἑλληνική


Ἡ πανδημία ἔφερε στὸν ἑλληνισμὸ τῆς Διασπορᾶς ἕνα πολὺ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Χάρις στὸν κατ’οἶκον ἐγκλεισμὸ ἐπανέφερε τὴν συνοχὴ τῆς οἰκογενείας, ἐτιμώρησε τὴν δυτικόστροφη Ὀρθοδοξία, κλείνοντας τὶς Ἐκκλησίες τῆς Διασπορᾶς καὶ ἐπιτρέποντας στοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ νὰ παρακολουθήσουν ἀπὸ τηλεοράσεως τὶς ἀκολουθίες καὶ τὶς λειτουργίες ποὺ ἀνεμεταδίδοντο ἀπ’εὐθείας ἀπὸ τὰ ΜΜΕ τῆς ἑλληνικῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς.

Οἱ πάντες εὐθὺς ἐννόησαν εἰς τὰ σπίτια τους τὴν τεραστίαν σημασίαν συζεύξεως τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς γλώσσης τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὴν πλήρη κατανόησι τοῦ ὀρθοδόξου μυστηρίου. Τὸ Εὐαγγἐλιον στὴν ἀγγλικὴ εἶναι τόσο ἄνοστο ποὺ οὐδαμῶς δύναται νὰ ἐκπέμψῃ τὴν μαγεία τοῦ θείου λόγου. Εἶναι σὰν ξαναζεσταμένο πιάτο μετὰ ἀπὸ πολυήμερη τοποθέτησι στὸ οίκογενειακὸ ψυγεῖο, ἀνάλατο, ἄνοστο καὶ ἀλάδοτο.

Φυσικὰ καὶ ἡ ὀρθόδοξη παράδοσις δὲν καθιέρωσε ποτὲ μία ἐπίσημη ἐκκλησιστικὴ γλῶσσα, ὡς τὴν ἑλληνική. Μὲ πρωταρχικὸ μέλημα τὴν χρησιμοποίησι τῶν γλωσσῶν τῆς ὀρθοδοξου Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, τὰ σλαβόνικα, τὰ ῥωσσικά, τὶς σλαυϊκὲς γλῶσσες, τὰ ῥουμανικά, τὰ ἀλβανικἀ, τὰ ἀραβικά, τὰ τουρκικά, ποτὲ δὲν ἀπηγόρευσε τὴν τέλεσι τῶν ἐκκλησιαστικῶν μυστηρίων στὶς φραγκικὲς γλῶσσες καὶ τὰ ἀγγλικὰ πρωτίστως κατέκλυσαν τὴν δυτικὴ Ὀρθοδοξία.

Πρόσθετο μέλημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου ἦταν νὰ μὴ χάσουν τὴν πελατεία τους συνεπῶς καὶ τἀ ἔσοδά τους καὶ ἐξ’αὐτοῦ ἡ θεωρία ποὺ διέδωσαν ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία χωρὶς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἦταν ἐξ’ἴσου σημαντικὴ ἀρκεῖ ὁ ἐκκλησιαζόμενος νὰ ἀρθρώνῃ τὴν φράσι «I am proud to be a Greek Orthodox» μὲ ἕνα πρόσθετο  ἁπλῶς «γειά σου» καὶ «ὄπα».

Ὑποχρεωτικὰ μὲ τὰ ἀγγλικὰ ἠκολούθησαν καὶ οἱ δυτικισμοὶ ῥωμαιοκαθολικοὶ καὶ προτεσταντικοί.  Τὸ ὀρθοδοξο ἑλληνικὸ μάτι ἔπρεπε νὰ συνηθίσῃ στὰ δυτικὰ στασίδια ἀντὶ σὲ καρέκλες ποὺ ἕδιναν τὸ ὑποχρεωτικὸ ἀντιορθόδοξο ἔναυσμα στοὺς πιστοὺς νὰ γονατίζουν στά  «σὰ ἐκ τῶν σῶν». 

Προσετέθη χριστουγεννιάτικο δένδρο ἐντὸς ναοῦ, ἁρμόνιο, Sunday school γιὰ τὰ παιδιὰ στὰ ἀγγλικὰ μὲ ἀνομολόγητο σκοπὸ νὰ ἀφελληνίζονται καὶ νὰ ξεχνοῦν τὰ ἑλληνικὰ τῆς γιαγιᾶς, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κυριακάτικης λειτουργίας, εἴδους νηπιαγωγείου.

Προσετέθησαν οἱ καρδοῦλες τοῦ δῆθεν ἁγίου Βαλεντίνου τῆς 14ης Φεβρουαρίου, ἀντὶ νὰ ἑορτάζεται τὸ σύμβολο τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας τῶν ἀποστόλων Ἀκύλλα καὶ Πρισκίλλη στὶς 13 Φεβρουαρίου, ἡ καθιέρωσις τῆς ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς ἐκκλησιαζομένους τῆς θείας κοινωνίας κάθε Κυριακὴ χωρὶς νηστεία, οἱ πολιτιστικοὶ σύλλογοι «Παρνασσός» χρηματοδοτούμενοι ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς πρεσβεῖες, τυπικὰ προσκολλημένοι στὶς ὀρθόδοξες ἑλληνικὲς κοινότητες ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀντιορθόδοξες λειτουργῶντας ἀποκλειστικὰ στὰ ἀγγλικά.

Τὸ ὅλο κλῖμα στὶς φραγκικὲς χῶρες εἶναι ἀποπνικτικὸ γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς ἑλληνωρθοδοξίας. Παράδειγμα: Τελευταῖα ὁ Mark Zuckerberg μὲ ἀπέκλεισε ἀπὸ τὸ Facebook ἐπειδὴ ἀναρτοῦσα συστηματικὰ κείμενά μου ὑποστηρίζοντας τὴν Ὀρθοδοξία, ὄχι ἔπειδή, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ ἀντισημίτες, ἐπειδὴ εἶναι ἑβραῖος (Zuckerberg was raised in a  Reform Jewish household & he can read and write French, Hebrew, Latin, and ancient Greek-Wikipedia) ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι Φράγκος, ἀποδεχόμενος τὴν σημερινὴ ἀποσυνδεδεμένη  ἀπὸ τὴν παράδοσι δυτικὴ κοινωνία.

Φυσικὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία δὲν δύναται νὰ εἶναι ἐθνικιστικὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐχθρικὴ πρὸς οἱαδήποτε ἀλλη θρησκεία ἐξ ἀποκαλύψεως, ὅπως εἶναι ὁ ἑβραϊσμός, τὸ Ἰσλὰμ ἤ ὁ ἰνδουϊσμός. Γνωρίζει δὲ ὅτι τὰ ἑλληνικά, πηγὴ ὅλων τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν, μελετᾶται σήμερα μόνον ἀπὸ μικρὴ μειονότητα τοῦ πλανητικοῦ πληθυσμοῦ. 

Ἀλλὰ γνωρίζει ἐπίσης ὅτι στὴν Νέα Ἰερουσαλὴμ τὰ ἑβραϊκὰ ἔχουν ἀντικατασταθῆ μὲ τὰ ἑλληνικὰ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ὅτι ἡ πλανητικὴ ἐξάπλωσις τοῦ ἐλαττωματικοῦ τέκνου τοῦ ἑλληνισμοῦ ὀνόματι Δύσις ἐξήπλωσε, ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐξάπλωσί της, τὶς βασικὲς ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ. Συνεπῶς, πρωταρχικό μας μέλημα εἶναι νὰ πείσωμε, τὴν Κίνα φερ’εἰπεῖν, νὰ θέσῃ, δίπλα στὰ κινεζικά, τὴν ἐκμάθησι τῶν ἑλληνικῶν  τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ αὐτὸ δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ μόνον μὲ φωτισμένους παραδοσιακοὺς ἑλληνωρθοδόξους χριστιανούς.

Δημήτρης Κιτσίκης                  17 Ἀπριλίου 2020,  Μεγάλη Παρασκευή.

12 comments:

 1. CIA καὶ FACEBOOK : Ἐπειδὴ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὰ δίκτυα κοινωνικῆς ἐνημερώσεως εἶναι ἀμερικανικὰ καὶ ἐλεγχόμενα ἀπὸ τὴν CIA, σοβαροὶ διανοητὲς τὰ ἀποφεύγουν σὰν τὸν διάβολο τὸ λιβάνι καὶ μοῦ ἐξηγοῦν ὅτι ὅταν ἐκφράζεσαι κατὰ τοῦ κατεστημένου ἐπειδὴ αὐτοὶ ὡς δημοκρατικὴ κοινωνία δὲν δύνανται νὰ ἐπεμβαίνουν ἀνοικτὰ γιὰ νὰ σοῦ κλείσουν τὸ στόμα ὅπως αὐτὸ γίνεται στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, χρησιμοποιοῦν διάφορα ἐργαλεῖα ὡς λογάριθμους ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἀνακαλύπτουν ψεύτικες εἰδήσεις, συνωμοσιολογία, καταπάτησι ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἔτσι μοῦ έξήγησαν ὅτι στὸ παρελθὸν τὸ Facebook μοῦ εἶχε ἀφαιρέσῃ μὲ τελείως ἀνεξήγητο λόγο μία ἀνάρτησί μου ἐπειδὴ τὸ "μηχάνημα" εἶχε ἐντοπίσει τὴν λέξι "μαύρη" στὸ Μαύρη Ἀφρικὴ ποὺ εἶχα γράψει ἀναφερόμενος στὴν γεωγραφικὴ ἔνοια τοῦ ὅρου, ποὺ τὸ "μηχάνημα" εἶχε ἑρμηνεύσει ὡς ῥατσιστικὴ γνώμη.Ἡ ἀπάντησίς μου σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ προειδοποιοῦν γιὰ τοὺς ἐδεχομένους κινδύνους ποὺ τρέχω ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις εἶναι πὼς στὴν διάρκεια ὅλης τὴν μακροχρονίου ζωῆς μου ὑπῆρξα ἀνοικτὸ βιβλίο καὶ εἰλικρινὴς σὰν μικρὸ παιδί. Ἐκφράζω τὴν γνώμη μου χωρὶς φόβο καὶ θὰ συνεχίσω νὰ τὸ κάνω. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 2. CIA καὶ FACEBOOK

  https://www.rt.com/op-ed/485519-silicon-valley-coronavirus-control/

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. CIA καὶ FACEBOOK

  https://www.rt.com/op-ed/472986-transparency-act-sham-google-blacklist/

  Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Ο ΑΔΥΣΩΠΗΤΟς ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ

  βλέπε ἐδῶ ἄρθρο τῆς γαλλικῆς Le Monde. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/21/twitter-et-facebook-annoncent-avoir-bloque-des-operations-de-manipulation-politique_6023678_4408996.html

  ReplyDelete
 5. Οἱ περίφημοι ἀλγόριθμοι τοῦ Facebook ποὺ συνεχίζουν καὶ σήμερα νὰ θεωροῦν πορνογραφικὸ καὶ νὰ σβήνουν τὸ γυμνὸ κοριτσάκι στὶς φλόγες τοῦ Βιετνὰμ καὶ τὸ πουλἰ τοῦ Ἑρμοῦ τοῦ Πραξιτέλους. Γιὰ ὅσους φοβοῦνται μὴ χάσουν τὴν παρθενιὰ τῆς ἀνωνυμίας τους μὴ ἐγγράφεσθε ποτὲ στὸ Facebook! Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἄρθρο τῆς γαλλικῆς Le Monde:

  https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/09/13/facebook-ou-le-gouvernement-des-algorithmes_4996966_3234.html

  ReplyDelete
 6. Ἰδοὺ πὼς ὁ Mark Zuckerberg ἔκαμε λεφτὰ κοιμώμενος καὶ ἀφήνοντας ἐνεργοὺς τοὺς άλγορίθμους ἐπὶ τῆς ἠλιθιότητος τοῦ διεθνοῦς συνδέσμου τοῦ λαοῦ τῶν βλακῶν. Καὶ μιὰ συμβουλή. Μὴ μπαίνετε στὸ φατσοβιβλίο! Δημήτρης Κιτσίκης
  Ἀπὸ τὴν γαλλικὴ Le Monde:

  https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/28/comment-les-medias-ont-ete-affectes-par-le-nouvel-algorithme-de-facebook_5361441_3234.html

  ReplyDelete
 7. Κύριε Κιτσίκη,
  Έχω μιλήσει για ορισμένα θέματα πολύ επαινετικά για σας, και για ορισμένα άλλα θέματα πολύ απαξιωτικά.
  Δεν είχα ποτέ λογαριασμό στο Facebook, οπότε δεν διάβασα ποτέ εκεί κάτι περισσότερο από την πρώτη σελίδα μερικών λογαριασμών.
  Λυπάμαι πολύ για το συμβάν αλλά παρόμοια συμβαίνουν και σε άλλα σάιτς. Μάλιστα αυτά όλα θα πληθύνονται οσημέραι.
  Το εκεί έργο σας δεν πάει χαμένο γιατί από τον κάθε άνθρωπο το τι τελικώς μετράει δεν είναι μερικά MB ή GB ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων αλλά η ευγενής πρόθεση να εξωτερικεύσει το τι πιστεύει ότι ως αληθινό είναι χρήσιμο σε άλλους. Και αυτή την πρόθεση μετράει ο Θεός όταν ο καθένας μας σταθεί μπροστά του.
  Μπορείτε να συνεχίσετε εδώ και αλλού και όπου κρίνετε σκόπιμο, είτε κάποιος συμφωνεί, είτε κάποιος διαφωνεί με τις θέσεις σας.

  Τελειώνοντας θα αναφέρω την εν προκειμένω στάση του κοινού μας γνωστού και φίλου, κ. Μεγαλομμάτη, ο οποίος, όταν τον ερώτησα γιατί δεν είχε λογαριασμό στο Facebook, μου απάντησε - ασυνήθιστα - στα αγγλικά και μάλιστα πολύ σκωπτικά:
  - Facebook? I don't know that name!

  Κακό του Facebook που δεν σας έχει πλέον, αλλά δεν θα περίμενα τίποτα το καλό από κεί.
  Καλή σας Ανάσταση!
  Νίκος Μπαϋρακτάρης

  ReplyDelete
 8. ΧΡΩΣΤΩ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ZUCKERBERG ΠΟΥ ΜΕ ΕΚΑΜΕ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ FACEBOOK.
  Θὰ προσθέσω τὴν τιμὴ τούτη διάκρισι στὸ βιογραφικό μου. Δημήτρης Κιτσίκης
  Γράμμα ἀπὸ μαθητή μου:
  "Αγαπητέ κε Καθηγητά,
  Δεν υπάρχει ο λογαριασμός σας!!!
  Το άρθρο σας Ορθοδοξία και Γλώσσα Ελληνική είναι από τα ακριβέστερα...
  Άρχισε το κυνήγι...
  Και να φανταστείται ότι αρκετά από αυτά που γράφετε εγώ τα βρίσκω δυτικόφυλλα.
  Δεν θα τολμάς να μιλάς.
  Στα βουνά κατά Χριστόν.
  Καλή Ανάσταση,
  Δύναμη IC XC."

  ReplyDelete
 9. Νῖκο σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὰ καλά σου λόγια καὶ γιὰ τὴν ὑποστήριξί σου. Σὲ παρακαλῶ νὰ διαβιβάσῃς τὴν φιλία μου στὸ Κοσμᾶ Μεγαλομμάτη ποὺ πάντα ἐκτιμοῦσα γιὰ τὸ ἔργο του.Ἐλπίζω αὐτὸς ὅπως καὶ εσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου νὰ εἶσθε καλὰ στὴν ὑγεία σας καὶ νὰ μὴν σᾶς ἔχει πιάσει ἡ πανδημία. Δημήτρης Κιτσίκης

  Κράτησε τὴν ἠλεκτρονική μου διεύθυνσι: dimitri.kitsikis@uottawa.ca

  ReplyDelete
  Replies
  1. Νάστε πάντα καλά και φχαριστούμε όλοι για τις ευχές σας! Το ίδιο και για σας! Στην Ανατολική Αφρική το πρόβλημα δεν είναι ο κορωναϊός αλλά οι ακρίδες. Εμείς ευτυχώς τις αποφύγαμε! Ο Σαμσαντίν ήταν μαζί μας στο Πεκίνο στις αρχές Γενάρη, πέρασε δυο μήνες στο Αφγανιστάν, κι επέστρεψε στην Αίγυπτο με μια από τις τελευταίες πτήσεις που προσγειώθηκαν στο Κάιρο. Όταν επικοινωνήσω μαζί του, θα του μεταβιβάσω τα καλά σας αισθήματα. Υποθέτω ότι δεν είναι στο σπίτι του στο Ασουάν, αλλά κάπου στην ανατολική έρημο της Άνω Αιγύπτου σε καταυλισμούς Μπέτζα (Βλεμμύων) φίλων του κοντά στα σουδανικά σύνορα. Και πάλι Καλή Ανάσταση!

   Delete
 10. Εἶμαι ὁ Παναγιώτης Ηλιόπουλος, κύριε καθηγητά. Μὲ λύπην εἶδα τὶ ἔκανε τὸ φέισμπουκ εἰς βάρος σας καὶ τοῦτο εἶνε ἀδικαιολόγητον. Ἀλλὰ καὶ σὲ πολλοὺς ἄλλους ἔχει κάνει τὸ ἴδιον ὁ μεγιστάνας. Ἡ Δημοκρατία, ἰδοὺ τὸ ἀπέδειξεν, εἶνε ὑποκρίτρια ὅπως κάθε πολίτευμα. Ἀλλ'εἶνε δυὸ φορὲς χειρότερη, ἀφοῦ τὰ κάνει ὄλα στοὔνομα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ τάχα, ὄταν σκοτώνει μυριάδες στὴν Ἀφρικὴν καὶ τοὺς πετᾷ ἔνα κομμάτι ψωμὶ ὡς φιλανθρωπία δῆθεν, ἐνῷ καθημερινῶς τοὺς ξεζουμίζει γιὰ ἕνα σέντς. Καὶ τοὺς ἐπείραξε τώρα ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὸ Μαῦρο...τῆς Ἀφρικῆς. Ὅμως, αὐτοκαταστρέφεται καὶ λίαν συντόμως θὰ καταρρεύσῃ. Σᾶς στέλνω τοὺς χαιρετισμοὺς καὶ τὴν συμπαράστασίν μου, καθὼς καὶ τὶς εὐχές μου γιὰ μιὰν Ῥωμαίηκην κατὰ Παπαδιαμάντην Λαμπρήν. Ὁ Θεὸς μαζί σας!

  ReplyDelete
 11. Εὐχαριστῶ Παναγιώτη. Ὅλα εἶναι θέλημα Θεοῦ. Καλὴ Ἀνάστασις.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete