Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 20, 2020

564 – Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο
564 – Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο

Σημερινὴ ἀποκαλυπτικὴ συνομιλία μὲ ὁμογενῆ πολυτονιστὴ ποὺ δὲν εἶναι γραικύλος

Καλημέρα Gus,
Ἐνδειξις τῶν τοποθετήσεων σου ὅτι οἱ Τοῦρκοι δὲν ἔχουν καμμία σχέσι μὲ τοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες καμμία σχέσι μὲ τὴν Ἀνατολία εἶναι τυπικὴ μερικῶν Ἑλληνοαμερικανῶν γενιτσάρων τῆς Δύσεως ποὺ ἀπεμπόλισαν τὸ ὡραῖο ἑλληνικό τους ὄνομα Κωνσταντῖνος μὲ τὴν γελοία καὶ πλέον ἄσχημη ἐπιφόνησι Gus! OK guy? 
Δημήτρης Κιτσίκης

Ἀπάντησις:
Ἔχω διατηρήσει τὴ γλῶσσα μου καλύτερα ἀπὸ τόσους καὶ τόσους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ σένα (εἶναι «ἐπιφώνησι»!), καὶ ἂς μὴν εἶχα πατήσει στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ 35 χρόνια (τότε μιλοῦσα Ἑλληνικὰ τὸ πολὺ 15 ὧρες τὸ χρόνο).  «Gus» μὲ λένε πολλοί, διότι ἔτσι μὲ ἔμαθαν ὡρισμένοι «ὁμογενεῖς» καὶ μετὰ πῶς νὰ τὸ ἀλλάξω;  Εἶμαι Ἀμερικανάκι, διότι ἡ Ἑλλάδα μὲ πήδηξε δύο φορές, μία ἐκεῖ καὶ μία ἐδῶ.  Ἔγινε τίποτε;

Πάλεψα μόνος μου νὰ τὰ καταφέρω ἐδῶ, ἀφοῦ ἡ «ὁμογένεια» δὲν μὲ βοήθησε καὶ μάλιστα ὡρισμένοι «ὁμογενεῖς» μὲ βρῆκαν μοναχούλη, νεαρούλη καὶ ἀφελῆ (ἦρθα ἀνήλικος καὶ «ξεκάρφωτος») καὶ πῆγαν νὰ μοῦ βγάλουν τὸ μάτι.  Ἑπομένως δὲν ἔχω πολὺ δοῦναι καὶ λαβεῖν μὲ τὴν «ὁμογένεια».  Ἐγώ, βλέπεις, δὲν εἶχα διανοουμένους γονεῖς σὰν τὴν χάρι σου.  Ὁ πατέρας μου ἦτο ἀγρότης.  Μέχρι νὰ φύγω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὰ 19, δούλευα τὰ καλοκαίρια στὸ χωράφι ἀπὸ 12 ἐτῶν.  Ὁπότε ἔπρεπε νὰ παλαίψω σκληρὰ ἐντελῶς μόνος μου καὶ ἐπίσης νὰ ὑπερπηδήξω διακρίσεις εἰς βάρος μου.

Δὲν εἶναι μόνον μερικοὶ Ἑλληνοαμερικανοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὴν ἰδέα σου περὶ Ἀνατολίας ἀλλὰ ἡ πλειοψηφία!  (Ὄχι ὅτι ἡ γνώμη τῆς πλειοψηφίας εἶναι ἀναγκαίως σωστὴ ἀλλὰ νὰ μὴν παραποιοῦμε τὴν ἀλήθεια.  Ἡ πλειοψηφία δὲν εἶναι «μερικοί»!)  Γιὰ λέγε μας, τὶ ἀπέδειξαν πρόσφατες γενετικὲς ἐξετάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Τουρκικοῦ DNA;

Δὲν πᾷς στὸ διάολο, λοιπόν, ρὲ κωλότουρκε, ὑποστηρικτὴ τοῦ Ἐρντογάν καὶ «καθοδηγητὴ» καθαρμάτων σὰν τὸν Davutoğlu καὶ τὸν Καραμὰν-Ἀλῆ!  Πέρισυ σὲ ἤξερα ἁπλῶς ὡς πολυτονιστή.  Σιγὰ-σιγὰ ὅμως ἔμαθα τὰ «κατορθώματά» σου.  Πᾷς στὴν κωλοτουρκία, σοῦ κάνουν καὶ τιμὲς καὶ ἡ ἡγεσία τους σὲ θεωρεῖ καὶ φίλο τους!  Τὸ ὄνομα «Κωνσταντῖνος» δὲν εἶναι Ἑλληνικὸ ἀλλὰ Σλαυϊκό, ὁπότε κρατῶ τὸ «Gus», διότι ἔτσι μ’ ἀρέσει! Κωνσταντῖνος.

Τὸ ἑλληνικὸ δαιμόνιο -Νᾶσαι καλὰ Κωνσταντῖνε.Δημήτρης Κιτσίκης

Δημήτρης Κιτσίκης                    20 Ἀπριλίου 2020
3 comments:

  1. 21 Ἀπριλίου 1967: Ἴσως μερικοὶ δὲν καταλάβουν. Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ μὲ γνωρίζουν ξέρουν ὅτι εἶμαι τελείως ἀπρόβλεπτος, ἁπλούστατα διότι εἶμαι πρωτίστως ἱστορικὸς ἐπιστήμων. Λοιπόν, τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἐγνώρισε στὰ διακόσια χρόνια τῆς ἱστορίας του, πέραν τῶν διχασμῶν, τῶν κομματισμῶν καὶ τῶν φανατισμῶν τρεῖς καὶ μόνον τρεῖς εὐεργετικοὺς ἡγέτες: τὸν Καποδίστρια, τὸν Μεταξᾶ καὶ τὸν Παπαδόπουλο. καὶ σίγουρα ὄχι τὸν Βενιζέλο ποὺ κατέστρεψε τὸν ἑλληνισμὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Θὰ χρειασθοῦν μᾶλλον ἀκόμη πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ ἡρεμήσουν τὰ πάθη καὶ νὰ καταλάβῃ ὁ κόσμος ὅτι ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία ὡς δικτατορία τῆς ἀστικῆς τάξεως εἶναι τὸ χειρότερο γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ σύστημα διακυβερνήσεως.Δυστυχῶς οἱ Καποδίστριας καὶ Μεταξᾶς ἐδολοφονήθησαν καὶ ὁ Παπαδόπουλος καθηρέθη κατόπιν ἐγχρώμου ἐπαναστάσεως τῆς 17 Νοέμβρη, ἀμερικανικῆς ἐμπνεύσεως. Σήμερα λοιπόν, 21 Ἀπριλίου, ἐνθυμούμεθα τὸν ἐθνικὸ ἡγέτη Γεώργιο Παπαδόπουλο καὶ τοὺς συνεργάτες του, εἰδικὰ δὲ τὸν κρητικὸ Στυλιανὸ Παττακὸ ποὺ ἐθυθιάσθησαν γιὰ τὸ ὅραμα μιᾶς Ἑλλάδος ἀπηλλαγμένης ἀπὸ τὸν γραικυλισμό. Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete
  2. Ιωάννης Καποδίστριας και Ιωάννης Μεταξάς γεννήθηκαν και οι δύο σε Κέρκυρα και Ιθάκη αντίστοιχα , δηλαδή στα Επτάνησα , τα οποία δεν είχαν υποδουλωθεί στην Οθωμανική αυτοκρατορία. ΡΩΜΙΟΙ και οι δύο , αναγέννησαν το Ελληνικό κράτος , κατέληξαν όμως δολοφονημένοι από τους εκάστοτε Νενεκους. Σε ότι αφορά τον Παπαδόπουλο , θα συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή ως προς τις ηγετικές του ικανότητες , που όμως πιθανόν τρόμαξαν τους εμπνευστες του όλου εγχειρήματος δηλ. τους αμερικανούς. Δυστυχώς, ο γραικυλισμος στην χώρα μας από την μεταπολίτευση και έπειτα βρήκε πρόσφορο έδαφος , εν αντιθέσει με τη Ρωμιοσύνη , η οποία απαιτεί ντροπή και θυσία , λεξεις άγνωστες για τον νεοέλληνα.

    ReplyDelete
  3. Χρόνια πολλά.Αριστη ορθογραφία ο Gus.

    ReplyDelete