Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 22, 2020

565 -Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες: Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς565 -Ὑπάρχουν καὶ Ἕλληνες: Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς
Ὁ Νῖκος Γεωργανᾶς ὡς Ἕλλην (ἀπεβίωσε τὸ 2010)

1- Ἦταν ἐλευθεροτέκτων
2 - Ἀγαποῦσε ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ εἰδικὰ αὐτοὺς ποὺ ἐγνώριζε ἀπὸ κοντά, τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Τούρκους, τοὺ Ἰνδοὺς καὶ τοὺς Ἀμερινδιάνους.
3 - Ἦταν μιὰ ζωὴ νυμφευμένος μὲ τὴν Γαλλοκαναδῆ ῥωμαιοκαθολικὴ Ἰακύνθη ὄντας χριστιανὸς Ὀρθόδοξος.
4 - Δὲν ἦταν οὔτε κομμουνιστὴς οὔτε ἀντικομμουνιστής.
5 - Δὲν ἦταν οὔτε σοσιαλιστὴς οὔτε φιλελεύθερος
6 - Ἀπέφευγε τοὺς παπᾶδες ὅπως ὁ Χριστὸς τοὺς φαρισαίους
7 - Ἦταν τεράστιος ἐπιστήμων
8 -Ἦταν φίλος μου.

Ὁ γραικύλος ὡς μὴ Ἕλλην (ἀπὸ 146 π.Χ.)

(Μερικὰ μόνον χαρακτηριστικά του ἀπὸ τὰ ἄπειρα ἀρνητικά του)

1 - Εἶναι ἡμιμαθὴς καὶ ξερόλας
2 - Άνυψοῦται μισοῦντες τοὺς ἀνωτέρους του
3 - Ἔχει νοοτροπία ὑπηρέτου ἀλλὰ παριστάνει τὸν ἀτρόμητο
4 - Ἀποκαλεῖ τὸν τεράστιο ἐγωϊμό του φιλότιμο
5- Ἀνατρέφεται μὲ τὰ παραμύθια τῆς Ἱστορίας τῶν δημοτικῶν σχολείων
6 - Εἶναι ληστὴς παριστάνοντας τὸν κλέφτη τοῦ 21
7 - Εἶναι μαυραγορίτηνς καὶ δωσίλογος
8- Μισεῖ τὸν ἑβραῖο, τὸν τοῦρκο,τὸν κομμουνιστή, τὸν μογγόλο, τὸν ἐλευθεροτέκτονα, τοὺς πάντες καὶ τελικὰ τὸν ἑαυτό του
9 - Νομίζει πὼς εἶναι εὐρωπαῖος
10 - Εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὑβριστὴς τοῦ Χριστοῦ μὴ ἀκολουθῶντας κανένα ἀπὸ τὰ διδαγματά του ὡς ἀπόλυτος ὑποκριτὴς ἀλλὰ παριστάνει τὸν Ὀρθόδοξο.
11 -Καταφέρεται κατὰ τῶν πολιτικῶν ποὺ γλίφει καὶ ψηφίζει.
12 - Ἐνδιαφέρεται μόνον γιὰ τὸ χρῆμα ποὺ ἀποκτᾷ μὲ πονηριά.
13 - Ἀνήκει στὴν Νέα Ἱερουσαλὴμ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζῃ καταπατῶντας τοὺς προφῆτες του
14 -Εἶναι ὑβριστής μου

Δημήτρης Κιτσίκης                           22 Ἀπριλίου 2020
No comments:

Post a Comment