Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Apr 22, 2020

566 - Ὁ Χριστὸς ὡς πρότυπο
566 -  Ὁ Χριστὸς ὡς πρότυπο

Πέραν ὅλων τῶν ἡρώων γιατὶ ἐπιλέγω τὸν Χριστὸ ὡς τὸ τέλειο πρότυπο;

Διότι ἀντιπροσωπεύει ὅλο μου τὸ πιστεύω καὶ ὅλον τὸν ἀλγόριθμο ποὺ τελικὸ στόχο ὑποχρεωτικὸ καὶ ἀμετακίνητο εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μέσῳ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσπονδίας.

Δηλαδή, στὶς ἐνδιάμεσες καταστάσεις εἶμαι τὴν  ἴδια  στιγμή, κομμουνιστής, φασιστής, ἀναρχικός, βασιλικός, αὐτοκρατορικός, χουντικός, προφήτης, ἐξολοθρευστής,  ἐλευθεροτέκτων, Ἕλλην, Τοῦρκος, Γάλλος, Καναδός, παγκοσμιστής, ἐθνικιστής, διεθνιστής, Ἰνδουϊστής, μουσουλμᾶνος, ἑβραῖος,  ῥωμαιοκαθολικός,  προτεστάντης, φιλελεύθερος-σατανιστής (ἐφ’ὅσον ὁ καπιταλισμὸς εἶναι τὸ ὅπλο τοῦ Σατανᾶ), χιτλερικός-σατανιστής (ἐφ’ ὅσον ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ ἀκόμη καὶ τὸν Ἑωσφόρο). 

Ἡ πρόθεσις «ἀντί» δὲν μὲ ἀντιπροσωπεύει ποτὲ καὶ σὲ καμμία περίπτωσι ἐφ’ὅσον ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐπεκτείνεται σὲ ὅλο ἀνεξαιρέτως τὸ σύμπαν.

Ἡ ὅλη μου πορεία στὸ ἀπόλυτο χάος τῶν ἀντιθέσεων ἔχει  μία καὶ μόνην σταθερά:  τὴν ἐπανένωσι τῶν δύο ὀχθῶν τοῦ Αἰγαίου στὴν  συγκρότησι τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ  κράτους τοῦ Αἰγαίου καὶ τὸ μέσον εἶναι ἡ πολιτικὴ τοῦ χάους. 

Ὁ κοινὸς παρανομαστὴς εἶναι ἡ ἀπεριόριστη ἀγάπη, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.


Δημήτρης Κιτσίκης                                 22 Ἀπριλίου 2020,  ἡμέρα τῆς Γῆς

No comments:

Post a Comment