Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Feb 29, 2020

547 – Μόνον ἀδίστακτοι ὁπαδοὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ κάνουν -καὶ δικαίως- ἐπανάστασι

Καὶ οἱ πέντε ἐνεπνεύσθησαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σκέψι. 
Θὰ ὑπάρξῃ ἄραγε κάποτε καὶ ἕκτος ἀκραιφνὴς Ἕλλην;


547 – Μόνον ἀδίστακτοι ὁπαδοὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ κάνουν -καὶ δικαίως- ἐπανάστασι

Ἡ κοινωνικὴ καὶ διεθνὴς πολιτικὴ εἶναι βασισμένη σὲ μία ἁπλῆ ἀλλὰ καὶ συνάμα τρομερὴ ἀλήθεια: στὴν πάλη τῶν τάξεων καὶ στὴν οἰκονομικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἰσχύ. Ἡ ἠθικὴ χρησιμοποιεῖται ὡς παυσίπονο γιὰ νὰ κατευνάσῃ τὸν λαό.

Ὅταν ἠτοιμάζετο τὸ ἀποτυχὸν λόγῳ ἐσωτερικῆς προδοσίας πολιτικοστρατιωτικὸ πραξικόπημα ὑπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ ἐθνικομπολσεβίκου Γεωργίου Γεωργαλᾶ ( βλέπε: Δημήτρης Κιτσίκης, «Τὸ ἄγνωστο βασιλικὸ πραξικόπημα τοῦ 1975-1977», Τρίτο Μάτι, τ.111, Μάρτιος 2003, σ.20-25) εἶχε κατατεθῆ εἰς ἔγκρισιν τῆς ἡγεσίας τοῦ πραξικοπήματος ἕνας κατάλογος τῶν ὀνομάτων ὅλων τῶν ἡγετῶν τῶν κομμάτων τῆς Ἑλλάδος τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ποὺ θὰ ἐκτελοῦντο ἀμέσως τὴν νύκτα τοῦ πραξικοπήματος, χωρὶς δίκην, κατὰ τὸ λενινιστικὸ πρότυπο τῆς ἐκτελέσεως ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους τῆς τσαρικῆς οἰκογενείας.

Ὁ ἐθνικομπολσεβῖκος Γεώργιος Γεωργαλᾶς, πρώην μέλος τοῦ ΚΚΕ,  ἐθεώρη ἀπαραίτητο γιὰ νὰ μὴν δυνηθῇ ἡ ἐπανάστασις νὰ πισωγυρίσῃ νὰ ἀποκοποῦν ἀμέσως τὴν ἴδια νύκτα τοῦ πραξικοπήματος, χωρὶς δίκη, ὅλες οἱ κεφαλὲς τῆς Λερναίας Ὕδρας τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ διὰ τυφεκισμοῦ. Εἷς  ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς ἐπαναστατικῆς ὁμάδος ποὺ ἦτο κομμουνιστής, ἐπρότεινε νὰ ἐξαιρεθῇ τῆς ἐκτελέσεως ὁ τότε γενικὸς γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, Χαρίλαος Φλωράκης, κάτι ὅμω  ποὺ ἀπερρίφθη ἀπὸ τὸν Γεωργαλᾶ.

Τὸ ἄνω παράδειγμα εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι εἶναι ἀδύνατον μία πολιτοστρατιωτικὴ ἐπανάστασις νὰ ἐπιτύχῃ ἐὰν στερηθῆ ἀποφασιστικότητος ὅπως ὑπῆρξε ἡ μπολσεβικικὴ ἐπανάστασις τῶν Λένιν, Στάλιν καὶ Μάο.

Σήμερα ἡ Ἑλλὰς ὡς ἀστικὸ κράτος, εὑρίσκεται στὰ πρόθυρα πλήρους καταρρεύσεως.Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ πρωθυπουργοῦ της ὅτι δύναται νὰ κλείσῃ τὰ σύνορα καὶ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν εἰσβολὴ τῶν μεταναστῶν ἀπὸ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης προκαλεῖ μόνον θυμηδία.

Ὁ Λένιν ἐχρειάσθη νὰ νικήσῃ διὰ τῶν ὅπλων (μὲ τὴν ἀρωγὴ τοῦ Τρότσκι) ὁλόκληρη τὴν ἀστικὴ Εὐρώπη, τὸ 1917-1921, ποὺ εἶχε περικυκλώσει, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἐσωτερικῶν συμμάχων της τὸ νεοσύστατο κουτσουρεμένο κράτος του καὶ ἀργότερα ὁ Στάλιν, μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, νὰ ἀμυνθῇ κατὰ τῆς καπιταλιστικῆς Εὐρώπης, μὲ σιδηροῦν τεῖχος ἀπὸ τὸ ὁποῖο δὲν ἠδύνατο νὰ περάση κουνούπι, μὲ νάρκες, στρατὸ καὶ πολεμικὲς κατασκευές ποὺ ὅποιος ἀπεπειρᾶτο νὰ διασχίσῃ ἐκτελεῖτο ἐπὶ τόπου διὰ πυροβόλου καὶ ἀνατινάξεως. 

Συγκεκριμένα, εἶχα  ἐπισκεφθῆ τὸ 1952, ἀπὸ αὐστριακῆς πλευρᾶς στὴν πολίχνη Mörbisch (τότε 2.300 κατοίκων), τὰ σύνορα μὲ τὴν κομμουνιστικὴ Οὑγγαρία καὶ ὅποιος ἐτόλμη νὰ τὰ διασχίσῃ ἀνετινάζετο ἀμέσως ἀπὸ τὶς νάρκες ἤ ἐσκοτώνετο ἀπὸ τοὺς στρατιωτικοὺς τὴν ἀντίπερας ὄχθης.

Παραθέτω παρακάτω τέσσερις συνδέσμους σχετικὰ μὲ τὸ σημερινὸ τρυπητήρι ποὺ ὀνομάζεται καταχρηστικῶς σύνορο τοῦ Ἕβρου. Μόλις χθὲς μετανάστες  κατέφθασαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι μὲ ταξὶ καὶ κατόπιν διέσχισαν κολυμπῶντας τὸν Ἕβρο ἀνενόχλητοι. Ἄλλος κατέφθασε ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν μέσῳ Ἰρὰν καὶ Τουρκίας καὶ ἐπλήρωσε τὸν διακινητή του ὀκτὼ χιλιάδες εὐρά, καὶ ὁ Θεὸς μόνον γνωρίζει ποὺ τὰ εὑρῆκε. 

Σήμερα ἡ ἑλληνικὴ τηλεόρασις ἔδειξε πολυπληθῆ οἰκογένεια ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν ποὺ ἀφοῦ διέσχισε τὸν Ἔβρο μὲ βάρκα, ἐνεκατεστάθη σὲ παράπλευρο ἑλληνικὸ παρεκκλῆσι ὅπου ἐδέχθη νὰ δώσῃ συνέντευξι σὲ ἕλληνα δημοσιογράφο. 

Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ ὑπουργὸς Ἀσφαλείας Χρυσοχοείδης εὑρίσκεται ἐπὶ τόπου ὅπου καὶ μᾶς ἐμπαίζει δηλώνοντας ὅτι τὰ σύνορα τοῦ Ἔβρου εἶναι σιδηρόφρακτα (δηλαδὴ ἐὰν μᾶς τὸ ἐπιτρέψῃ τὸ ἀφεντικό μας στὶς Βρυξέλλες, κάτι ποὺ δὲν τὸ ἐπιτρέπει μὲ τίποτα):

Δημήτρης Κιτσίκης                   29 Φεβρουαρίου 2020

2 comments:

  1. Κ. Καθηγητά αν δεν είναι τώρα ευκαιρία για πραξικόπημα πότε θα είναι; Μήπως τελικά δεν υπάρχει κάποια προσωπικότητα που να αντέχει να σηκώσει το βάρος μίας ολοκληρωτικής επανάστασης; Μήπως πιο πιθανό είναι να επιβάλει το κατεστημένο κάποια δικτατορία για να διατηρήσει τα κεκτημένα του;

    ReplyDelete
  2. Δημήτρη πολὺ σωστὴν ἡ παρατήρησίς σου. Πραξικόπημα δύναται νὰ γίνῃ εἴτε γιὰ νὰ κατεδαφίσῃ τὸ ἀστικὸ καθεστὼς μὲ ἐπανάστασι (Λένιν) εἴτε γιὰ νὰ στερεώσῃ μὲ δικτατορία τὸ ὑπάρχον ἀστικὸ καθεστὼς ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ κατάρρευσι (Πινοσέτ).Δυστυχῶς στὴν Ἑλλάδα σήμερα δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ Λένιν. Ἀντιθέτως προβάλλουν ἀρκετοὶ Πινοσέτηδες. Παρὰ ταῦτα, ἔστω ἕνα πινοσετικὸ πραξικόπημα θὰ ἠδύνατο νὰ ταράξῃ τὰ νερὰ ποὺ κατόπιν αὐτοῦ νὰ φἐρῃ ἕναν Λένιν. Τὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ ἐξαφανισθῇ τὸ καλύτερο στήριγμα τοῦ ἀστικοῦ καθεστῶτος, ἡ σοσιαλδημοκρατία μὲ ἐπιβολὴ φασιστικοῦ ἤ κομμουνιστικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete