Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Mar 3, 2020

548 - Ἡ προπαγάνδα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου εἶναι ἑλληνικῆς ἐπινοήσεως
548 - Ἡ προπαγάνδα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Τρωϊκοῦ πολέμου εἶναι ἑλληνικῆς ἐπινοήσεως


Ὅταν τὸ 1975 ἐπεσκέφθην τὸν Ντενκτὰς στὰ Κατεχόμενα τῆς Κύπρου, στὸ γραφεῖο του ἐπάνω εἶχε τὴν τουρκικὴ μετάφρασι τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς μου στὴν Σορβόννη, Γιουνὰν Προπαγκαντασί, «Προπαγάνδα καὶ Πιέσεις στὴν Διεθνῆ Πολιτική» ποὺ εἶχε ἀμέσως μεταφρασθῆ ἀπὸ τὰ γαλλικὰ στὰ τουρκικά καὶ εἶχε κάνει πάταγο στὴν Τουρκία

Ὅλη ἡ τουρκικὴ ἡγεσία, μοῦ εἶπε, ἔχει διαβάσει τὸ βιβλίο σας. Ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες εἶσθε οἱ δάσκαλοί μας. Ἐμάθαμε ἀπὸ ἐσᾶς νὰ ἀσκοῦμε ψυχολογικὸ πόλεμο. Τὸ γαλλικό μου βιβλίο εἶχε ἐκδοθῆ στὸ Παρίσι τὸ 1963 καὶ ὁ τότε διευθυντὴς τοῦ «Βήματος», φίλος μου Λέων Καραπαναγιώτης εἶχε παρατηρήσει ὅτι μετεφράσθη ἀμέσως στὰ τουρκικά.

 Στὰ ἑλληνικὰ ἔπρεπε νὰ περιμένουμε τὸ 2018, δηλαδὴ 55 χρόνια γιὰ νὰ κυκλοφορήσῃ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ἡρόδοτος καὶ ἐλάχιστοι Ἕλληνες τὸ ἔχουν ἀκόμη διαβάσει.

 Ὁ σημερινὸς τουρκικὸς πόλεμος στὰ συνορά μας μέσῳ τῶν προσφύγων-μεταναστῶν ἀποδεικνύει ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἔμαθαν νὰ ἀσκοῦν προπαγάνδα ἀπὸ ἐμᾶς ὅπως ἐπάνω στὴν ἑλληνικὴ μεγαλοφυΐα εἶχαν οἰκοδομήσει τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. 

Παράλληλα ὅμως ἀπέδειξαν τὴν σημερινὴ κατάντια τῆς παρατειμένης ἀμπέλου τῆς χώρας ποὺ ἄλλοτε ὠνομάζετο Ἑλλάς. 

Δημήτρης Κιτσίκης                                          3 Μαρτίου 2020


9 comments:

 1. "YUNAN PROPAGANDASI" και "ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑ ΚΑΙ ΠΙΈΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ" είναι το ίδιο ακριβώς βιβλίο?
  Έχω μελετήσει το "ΠΡΟΠΑΓΆΝΔΑ ΚΑΙ ΠΙΈΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ" όπως και το "Περί Ηρώων".
  Ρωτώ διότι ο τίτλος του ενός δεν έχει σχέση με τον τίτλο του άλλου.
  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 2. Τὸ τουρκικὸ εἶναι μεταφρασις μέρους τοῦ γαλλικοῦ βιβλίου ποὺ εἶχε δημοσιευθῆ πρωτοσέλιδα σὲ 32 σειρὲς τὸ 1964 σὲ καθημερινὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα τῆς Πόλης. Ὁ τότε ἀναταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδος Le Monde τῶν Παρισίων Le Moyne εἶχε στείλει άνταπόκρισι παρουσιάζοντας τὴν ὑποδοχὴ τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κοινὸ ὡς πρώτου μεγέθους γεγονός.Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΚΟΡΑΝΙΟ
  Ὁ Μωάμεθ ὡς μέγας προφήτης τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς, ἀναγνωρισμένος ὡς μέγας καὶ θρησκευτικὸς ἥρως ἀπὸ τὸν χριστιανὸ φυλετιστὴ ἄγγλο (σκῶτο) ἱστορικὸ Thomas Carlyle (1795-1881, ποὺ παρεπιπτόντως ὑπεστήριξε πὼς ἡ λευκὴ φυλὴ ἦταν ἀνώτερη τῆς μαύρης, στὴν πραγματεία του Occasional Discourse on the Nigger Question, 1849) καὶ στὸ περίφημο βιβλίο του τοῦ 1840, On Heroes, τοῦ ἀφιερώνει (τοῦ Μωάμεθ) τὸ δεύτερο κεφάλαιο ὡς ἥρωος-προφήτου -πράγματι προβλέπει στὸ Κοράνιο ὡς τελικοὺς νικητὲς στὴν Ἐνδιάμεση Περιοχὴ τοῦ Βυζαντίου, τοὺς Ῥωμηούς, ποὺ θὰ συνεχισθοῦν ἀργότερα διὰ μέσου τῆς Ὀθωμανίας (ἡ καταδίκη τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὸ Βυζάντιο γιὰ ἐπάνω ἀπὸ ἕναν αἰῶνα προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Κορανίου ὅπως καὶ οἱ αἱρέσεις μὲ χριστιανικὸ ἄρωμα τοῦ Ῥούμι καὶ τοὺ Χατζῆ Μπεκτάς).Στὸν ΙΕ΄ αἰῶνα ὁ φιλόσοφος τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ ὁ ἑλληνωρθόδοξος κρητικὸς Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος ἐβασίσθη καὶ αὐτὸς στὸ Κοράνιο γιὰ νὰ προτείνῃ στὸν Πορθητὴ σύμπτυξι χριστιανισμοῦ καὶ ἰσλάμ.Ὁ σημερινὸς Γραικύλος ποὺ ἔχασε πλέον κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν Ῥωμηό, ἀδυνατεἶ να καταλάβῃ γιατὶ ὁ Μωάμεθ προβλέπει τὴν τελικὴ νίκη τῆς Ῥωμηοσύνης στὸν χῶρο τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete
 4. Γιὰ τὸ κεφάλαιο "Ἄλ Ῥούμ" τοῦ Κορανίου. Δημήτρης Κιτσίκης

  https://youtu.be/o0U99Tsav8A

  ReplyDelete
 5. Τελικά ο Σόρος είναι Κιτσικικός,όπως αποδεικνύει το άρθρο του για την Τουρκία.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ὁ Σόρος ὡς σοσιαλδημοκράτης κοσμοπολίτης εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀποκαλουμένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τοῦ καπιταλιστικοῦ παγκοσμισμοῦ στὶς ὁποῖες συγκαταλέγονται καὶ ἡ κατάργησις τῶν συνόρων. Ἐγὼ εἶμαι ἑλληνοκεντρικὸς φασιστὴς τῆς ἐθνικομπολσεβικιστικῆς κατευθύνσεως καὶ προωθῶ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία μὲ στόχο τὴν ἐπάνοδο τῆς βυζαντινωθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τὸ τελείως ἀντίθετο τοῦ Σόρου. Δημήτρης Κιτσίκης

   Delete
  2. Ναι αλλά υπάρχει κοινή συμπάθεια στον Ερντογάν.

   Delete
 6. ΒΕΛΟΠΟΠΥΛΟΣ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Ἡ καπιταλιστικὴ κοινωνία δὲν εἶναι οὔτε Ἅγιον Ὄρος οὔτε κομμουνιστικὴ κοινωνία. Μοναχισμὸς καὶ σπαρτιατισμὸς ἁρμόζουν στοὺ ὀλίγους ἐκλεκτοὺς. Ἡ μᾶζα ἀρέσκεται στὸν γραικυλισμό. Ὁ ἔφηβος βασιλεὺς τῆς Σπάρτης Ἆγις Δ΄ καὶ ὁ συνεχιστής του Κλεομένης Γ΄ (ποὺ θυμίζουν τοὺς Λένιν-Στάλιν γιὰ τοὺς ἱστορικούς) ἦσαν ἔνθερμοι ὀπαδοὶ τῶν κομμουνιστικῶν θεωριῶν τῆς ἐποχῆς τους ποὺ διεδίδοντο μέσῳ τῶν στωϊκῶν τῆς σχολῆς τοῦ Ζήνωνος καὶ ποὺ ἐπηρέασαν ἀργότερα τὸν ἑλληνικῆς παιδεύσεως Χριστὸν τῆς Παλαιστίνης, ἀλλὰ ἀπροσπέλαστη σκέψις γιὰ τοὺς συνεχιστὲς μπουμπουνοκεφάλους γραικύλους ἀντικομμουνιστὲς τοῦ 1941-1949.
  Βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὸ ἰδιωτικὸ κέρδος ποὺ ναὶ μὲν ἐξουδετερώνει τὸ ἧθος ἐνώπιον τοῦ ἐγωϊσμοῦ ἀλλὰ καὶ στὰ ὅρια τοῦ καπιταλισμοῦ δύναται νὰ καλυτερεύσῃ ἐνίοτε τὴν ἀτομικὴ ὑλικὴ ἐλευθερία καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἄσκησι πνευματικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν ἀκόμα καὶ τὴν τήρησι τῶν παραδόσεων (διότι ὁ καναπὲς δὲν ἁρμόζει στὸ σπαρτιατικὸ ἦθος οὔτε στὴν καλογηρική). Ἔτσι, ναὶ μὲν ὁ πολιτικὸς Βελόπουλος πουλᾷ πραγματεία ἀλλὰ τοὐλάχιστον πρωθεῖ τὴν παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ βοτανολογικὴ φαρμακευτικὴ ὅπως ἐπὶ Μάο στὴν Κίνα προωθεῖτο ἡ κινεζικὴ παραδοσιακὴ ἰατρικὴ σὲ ἀντιπαράθεσι μὲ τὴν δυτικὴ ἰατρικὴ ποὺ βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὰ χημικὰ καὶ τὴν χειρουργικὴ λεπίδα. Ἡ βοτανολογία ποὺ προωθεῖ ὁ Βελόπολυλος μέσῳ συστηματικῆς τηλεοπτικῆς διαφημίσεως, εἶναι πρᾶξις θετικὴ ποὺ ἐνισχύει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὶς φαρμακευτικές του ρίζες. Δημήτρης Κιτσίκης

  Ἀπὸ τὸ Προσωποβιβλίο:
  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης... ξεπέρασε τον εαυτό του, προμοτάροντας αλοιφή η οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και τον κορονοϊό.

  ReplyDelete
 7. Ἔσβησα τὸ σχόλιο κάποιου ἐμφανιζόμενος μὲ τὸ ξενικὸ ψευδώνυμο Warrior ὄχι γιὰ τὴν ἄποψί του περὶ τοῦ Γεωργαλᾶ ἀλλὰ γιὰ τὸ ὑβριστικό του περιεχόμενο. Τὸν πληροφορῶ ὅτι ὁ Γεωργαλᾶς κι ἐγὼ συνεφωνούσαμε ὡς πρὸς τὴν πλατωνικὴ κοινωνία τῶν ἐκλεκτῶν (ἰδέες ποὺ παρουσιάζει στὸ γνωστὸ σχετικὸ βιβλίο του) ἀκριβῶς λόγῳ τῆς μαρξιστικὴς-λενινιστικῆς παιδεύσεώς μας. Οἱ μαρξιστὲς-λενινιστὲς εἶχαν ἀναβιβάσει τὴν ἐργατικὴ τάξι ὡς τὴν ἀριστοκρατία τῆς κοινωνίας. Εἶναι θλιβερὸ νὰ ἐπεμβαίνουν στὸ χῶρο τῆς ἀνωτέρας σκέψεως γραικύλοι μὲ πρωτόγονη ἐπιστημονικὴν γνώσιν παρὰ μόνον παρασυρόμενοι ἀπὸ τὸν καθημερνὸ κομματισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Δημήτρης Κιτσίκης

  ReplyDelete