Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Στὸ παρὸν ἱστολόγιο ἀπαγορεύεται ῥητῶς ἡ ἔκφρασις ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς ἀντικομμουνισμοῦ ἤ ἀντιφασισμοῦ

Feb 24, 2020

545 – Τὶ ἔπαθε ὁ Κυριᾶκος; Ἐργάζεται ἄραγε γιὰ ἐπιβολὴ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος;545 –  Τὶ ἔπαθε ὁ Κυριᾶκος; Ἐργάζεται ἄραγε γιὰ ἐπιβολὴ στρατιωτικοῦ πραξικοπήματος;  

Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Μητσοτάκη νὰ προχωρήσῃ στὴν κατασκευὴ τῶν κλειστῶν στρατοπέδων στὰς νήσους  γιὰ μετανάστες παρὰ τὴν ἀπόλυτη ἄρνησι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ παραμένει μυστήριο καὶ ὁδηγεῖ στὸ ἐρώτημα εἴτε ὅτι εἶναι κατώτερος τῶν περιστάσεων εἴτε ὅτι ἀπεδέχθη πιέσεις ἔξωθεν δυνάμεων ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ἐπιβολὴ ἀνωμαλίας στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν Τουρκία.

1 – Τὰ κλειστὰ στρατόπεδα μεταναστῶν ὑπὸ κατασκευὴν εἰς τὰς νήσους εἶναι ἀνοικτὴ πρόκλησις πρὸς τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς χώρας μας ἀλλὰ καὶ τῆς γείτονος χώρας διότι ἄν δὲν ἀντιδράσουν ἔγκαιρα θὰ κατηγορηθοῦν ἑκατέρωθεν ὡς προδότες. Οἱ νῆσοι τοῦ Ἀρχιπελάγους κολλητὲς ἐπὶ τῆς τουρκικῆς ἀκτῆς θὰ χαθοῦν γιὰ τὴν Ἑλλάδα χωρὶς ἡ Τουρκία νὰ ῥίξῃ οὔτε ἕνα βόλι. Σχέδιο ἤ μὴ τῶν ξένων ἤ τῆς Τουρκίας τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι τὸ ἴδιο. Σὲ κάποιο διάστημα οὔτε ὁ τοπικὸς πληθυσμὸς οὔτε ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς θὰ εἶναι σὲ θέσι νὰ ἀνακαταλάβουν τὰ νησιὰ ποὺ ἀφήνονται στὸ ἔλεος τῶν μεταναστῶν.

2 – Μόνη λύσις, αὐτὴν ποὺ προτείνει καὶ ὄχι μόνον ὁ Βελόπουλος -ἔστω καὶ προσωρινή- εἶναι τὰ στρατόπεδα μεταναστῶν νὰ οἰκοδομηθοῦν στὰ ξερονήσια καὶ μακριὰ ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀκτές.

3 -Ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ θὰ ἐξαπλωθῇ καὶ στὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ σὲ μία κοινοβουλευτικὴ χώρα μὲ ὑπανάπτυκτες νοσοκομιακὲς ὑποδομές, ποὺ ζῇ μὲ τὰ «θά,θά,θά», καὶ ποὺ συστηματικὰ ῥίχνει τὴν εὐθύνη στὸν διπλανό.

4 - Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Δονᾶλδος Τράμβιος θὰ ἐπανεκλεγῇ τὸν Νοέμβριο ὁπότε θὰ βάλῃ σὲ πράξι τὴν δημιουργία κράτους τοῦ Αἰγαίου ἑλληνοτουρκικῆς συνομοσποδίας, μὲ ἐπιβολὴ στρατιωτικῶν κυβερνήσεως σὲ Ἀθήνα καὶ Ἄγκυρα. Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἔχει σκοπὸ νὰ ἀναρτήσῃ τεῖχος κατὰ τῆς Ὁδοῦ τῆς Μετάξης ποὺ ἔχει ἤδη κατακτήσει τὴν Εὐρώπη μέσῳ τοῦ λιμένος τοῦ Πειραιῶς.

5 - Ἡ ἀνακοπὴ τῆς κινεζικῆς ἐπελάσεως ἔχει ἤδη προχωρήσει σημαντικὰ μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ὅλο καὶ περισσότεροι  παρατηρητὲς ἀποδίδουν στὸν ὑβριδικὸ πόλεμο ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ΗΠΑ, διότι νυκτερίδες καὶ φίδια οἱ Κινέζοι καταναλώνουν τὰ τελευταῖα τρεῖς χιλιάδες χρόνια ἐνῷ ὁ κορωνοϊὸς προερχόμενος ἀπὸ τὰ ἄγρια ζῶα ἐνεφανίσθη μόλις τώρα.

6 – Τὸ 1920, στὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν εἶχε προβλεφθῆ δημιουργία κράτους τῶν Στενῶν μὲ τὴν Κωνσταντινούπολι, γιὰ νὰ ἀναρτηθῇ τεῖχος κατὰ τῆς ῥωσσικῆς (ἤδη μπολσεβικικῆς) καθόδου στὸ Αἰγαῖο. Σήμερα ἡ Τουρκία ἀνοίγει διώρυγα ἀπὸ τὴν Μαύρη Θάλασσα πρὸς τὴν Θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ παράκαμψις (bypass) ποὺ θὰ μειώνῃ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς διεθνοῦς συμφωνίας τῶν Στενῶν  τοῦ Μοντρὲ τοῦ 1936.

7 - Ἕνα ἑλληνοτουρκικὸ κράτος τοῦ Αἰγαίου ὑπὸ ἀμερικανικὴ ἐπίβλεψι ὄχι μόνον θὰ εἶναι τεῖχος κατὰ τῆς κινεζικῆς ἐπεκτάσεως πρὸς Εὐρώπην ἀλλὰ καὶ δευτερευόντως  θὰ ἐλέγχῃ τὴν μερικῶς ῥωσσικὴ κάθοδο τοῦ Αἰγαίου στὸ πλαίσιο ἀμερικανορωσσικῆς συμμαχίας κατὰ τῆς Κίνας.

8 - Μέχρι τὸ τέλος τῆς δευτέρας τετραετίας τῆς τραμβικῆς προεδρίας τὸ 2024 καὶ τὴν προετοιμασία τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως ΗΠΑ-Κίνας στὸ Αἰγαῖο, ἡ ἑλληνοτουρκικὴ συνομοσπονδία θὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῇ.

9 – Τὸ ἐρώτημα φυσικὰ θὰ εἶναι ἐὰν ΗΠΑ καὶ Κίνα θὰ ἔχουν ἐπιβιώσει.

10- Ὅσο γιὰ τοὺς Ἕλληνες τὸ ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς ἐὰν ἐπιτύχῃ νὰ ἐπιβιώσῃ μετὰ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε-Δευκαλίωνος θὰ ἔχῃ πρόγραμμα νὰ τοὺς ἀναμορφώσῃ γιὰ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ἡμιμαθεία, τὸν φανατισμὸ καὶ τὰ παραμύθια τῆς ξενικῆς μασονίας τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας.

Δημήτρης Κιτσίκης               24 Φεβρουαρίου 2020


3 comments:

  1. Καλησπέρα. Πως ξέφυγε από τα κινεζακια η Ινδία και πήγε στην αγκαλιά του Τραμβίου ; Ο πύθωνας σφίγγει. Οι Κινέζοι είπαν την τελευταία τους λέξη για την Ινδία;

    ReplyDelete
  2. Ἡ Ἰνδία εἶναι τεραστίων δυνατοτήτων καὶ ὑπῆρξε πάντα τὸ ἀντίπαλον δέος τῶν Κινέζων. Οἱ Δυτικοὶ πάντα προσεπάθησαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ίνδουϊστικὴ Ἰνδία κατὰ τῆς βουδδιστικῆς Κίνας. Ἀπόδειξις τῆς πολιτικῆς ἀνωτερότητος τοῦ Τραμβίου εἶναι ὅτι βάζει συστηματικὰ στὴν πράξι τὴν ἰνδικὴ ἀντικινεζικὴ μπουλντόζα.Ποτὲ δὲν θὰ δυνηθῇ ἡ Κίνα νὰ ἐπιβληθῆ ἐπὶ τῶν Ἰνδιῶν. Μόνον ἡ μαοϊκὴ ἰδεολογία ἔπαιξε σημαντικὸ ῥόλο στὸ ἰνδικὸ ἀντάρτικο τῆς ἀνατολικῆς Ἰνδίας ὅπως ἄλλωστε καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.Δημήτρης Κιτσίκης

    ReplyDelete