Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Feb 10, 2020

540 –Συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμός
Χριστιανικὲ λαὲ ξεσηκώσου μὲ σφυριὰ καὶ δρεπάνια 

540 –Συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμός

Ἡ Δημοκρατία εἶναι  τὸ σύστημα διακυβερνήσεως τῶν λωποδυτῶν. Ἡ δικτατορία εἶναι ἡ ἐπιβολὴ προσωρινῆς βίας γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ ἡ δημοκρατία τῶν κλεπτῶν ὅταν αὐτὴ κινδυνεύει νὰ καταλυθῇ ἀπὸ κάποια βίαιη λαϊκὴ ἐπανάστασι. Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς εἶναι ἡ διακυβέρνησις τοῦ ἥρωος μονάρχου («τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ»). Ὁ συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτιοσμὸς εἶναι ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ σὲ καθεστὼς ὁλοκληρωτισμοῦ.
Γιὰ νὰ εἶναι λειτουργικὸς ὁ συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμὸς χρειάζεται θρησκευτικὸ καθεστώς ἤτοι:

1 - Ὄχι  διαχωρισμὸς κράτους ἐκκλησίας ἀλλὰ συναλληλία κράτους ἐκκλησίας (βλέπε τὰ γραπτά μου περὶ συναλληλίας στὸ Βυζάντιο)

2 - Ἐπιβολὴ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῆς οἰκογενείας. Ποὺ ὑπάρχουν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου σὲ ὅλες τὶς κοινωνίες ὅλων τῶν θρησκειῶν

3 - Ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ μέσα στὴν οἰκογένεια ἀλλὰ συνάμα καὶ ἀπὸ τὸ ὁλοκληρωτικὸ  κράτος μέσῳ ὀργανώσεων νέων

4 - Ἀπόλυτη καταδίκη τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ τῶν ἀποκαλουμένων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ προωθοῦν τὴν κοινωνία τῶν ζώων.

5 – Ἀπόλυτη δικαστικὴ ἐξουσία τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ μονάρχου μὲ ποινὴ θανάτου.

6 – Καθημερινὴ συμμετοχὴ τοῦ πολίτου στὴν κοινωνία ὑπὸ τὴν πλήρη ὑπακοὴ στὸν μονάρχη

7 – Παράδειγμα πρῶτο: Πόσος χρόνος χρειάζεται γιὰ νὰ καθαρισθῇ ἡ χώρα ἀπὸ τὴν βρώμα; Τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπαντᾷ:  σὲ ἕνα χρόνο, δηλαδὴ ποτέ. Ὁ δῆμος ἀπαντᾷ σὲ ἕνα μῆνα, δηλαδὴ ποτέ (θά...θά...θά). Ὁ χριστιανὸς ἀπαντᾷ σὲ μία ὥρα καὶ καθαρίζει μὲ ἰδική του πρωτοβουλία μπροστὰ στὴν πόρτα του. Δηλαδὴ: ὁλοκληρωτισμὸς χωρὶς τὴν συμμετοχὴ τοῦ χριστιανοῦ πολίτου εἶναι τελείως ἀναποτελεσματικός.

8 – Παράδειγμα δεύτερο: Ἡ ἐξάπλωσις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν ὁλοκληρωτικὴ Κίνα. Ὁ κάθε κομμουνιστής (ὁ κομμουνισμὸς εἶναι θρησκεία στὴν Κίνα) καθαρίζει τὸν ἱὸ μπροστὰ στὴν πόρτα του. Φαντασθεῖτε τὸ κορονοϊὸ στὴν Ἑλλάδα: ὁ κάθε πολίτης θὰ μείνῃ ἀδρανὴς καὶ θὰ περιμένῃ ἀπὸ τὸ κράτος τὴν σωτηρία του.

9 - Ὁ Φώτης Κόντογλου ὀρθόδοξος ὑπερασπιστὴς τοῦ συμμετοχικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἔγραψε: «Ὁ κακόμοιρος ὁ κόσμος διψᾷ γιὰ εἰρήνη. Μὰ χωρὶς τὴν ἀπὸ μέσα εἰρήνη, δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ εἰρήνη ἐξωτερική» (Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ὁ Φώτης Κόντογλου στὴν τρίτη διάστασή του, ἐκδόσεις Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, σ. 124) Σύμφωνα μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ συμπολίτου μου Λεσβίου Ἀσημάκη Πανσελήνου ὁ Κόντογλου, «στὴν πολιτικὴ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του κομμουνιστή, παρὰ τὶς θεοκρατικές του αὐταπάτες, καὶ εὕρισκε πὼς καὶ τὰ δύο συμβιβάζονται καὶ ὑπεστήριζε πὼς ὁ ρωσσικὸς κομμουνισμός εἶναι ἔκφραση τῆς χριστιανικῆς ψυχῆς τῶν Ρώσσων». 

Δημήτρης Κιτσίκης                                                         10 Φεβρουαρίου 2020

1 comment:

  1. Ὁ συμμετοχικὸς ὁλοκληρωτισμὸς στοὺς κύκλους τῆς Ὀρθοδοξίας ὀνομάζεται ἐσφαλμένως ὀρθόδοξη δημοκρατία ἐνῷ εἶναι προϊὸν τῆς Βυζαντινῆς διακυβερνήσεως τῆς συναλληλίας, δηλαδὴ τοῦ συμμετοχικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἡ δημοκρατία ὑπὸ οἱαδήποτε μορφὴ εἶναι τὸ πλέον ἀρνητικὸ σύστημα διακυβερνήσεως μίας χώρας καὶ γι αὐτὸ χαρακτηρίζει τὸ καπιταλιστικὸ ἐκμεταλλευτικὸ σύστημα. Δημ'΄ητρης Κιτσίκης

    ReplyDelete