Τὸ παρὸν νέο ἱστολόγιο εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ παλαιοῦ μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεσθε μέσῳ τῆς διευθύνσεως http://endiameseperioche.blogspot.gr

Τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος ἱστολογίου, ἀπὸ τὸ 2012 μέχρι τὸ 2017, ἐδημοσιεύοντο τακτικά, μαζὶ μὲ ἄλλα κείμενα τοῦ Κιτσίκη, στὴν ἀθηναϊκὴ ἡμερησία ἐφημερίδα "Ἐλεύθερη Ὥρα" καὶ ἐνεπλουτίζοντο μὲ ἐκτενῆ ἄρθρα, στὸ τριμηνιαῖο περιοδικὸ τοῦ Δημήτρη Κιτσίκη, ποὺ φέρει τὸν ἴδιο τίτλο μὲ τὸ ἱστολόγιο, δηλαδὴ "Ἐνδιάμεση Περιοχή" (http://www.intermediateregion.com), περιοδικὸ τὸ ὁποῖο δημοσιεύεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1996.
Ὁ Κιτσίκης ἐδημοσίευε ἐπίσης τακτικά, μακροσκελῆ ἄρθρα, ἀπὸ τὸ 1999 μέχρι τὸ 2017 καὶ τὸν θάνατο τοῦ ἐκδότου του Παύλου Βουδούρη, στὸ ἀθηναϊκὸ μηνιαῖο περιοδικὸ "Τρίτο Μάτι".

Βλέπε καὶ μία συνέντευξη, ἐφ'ὅλης τῆς ὕλης τοῦ Κιτσίκη στὸ lifo.grΓιὰ ὅσους διαβάζουν γαλλικά,εἰσέρχεσθε στὸ παρακάτω ἱστολόγιο
γιὰ νὰ διαβάσετε ἄρθρα τοῦ Κιτσίκη

Dec 26, 2019

532 - Ὁ Ἑλληνογάλλος Δημήτρης Κιτσίκης ἔκαμε τὴν μεγαλύτερη γεωπολιτικὴ ἀνακάλυψι τοῦ Κ΄ αἰῶνος: ἀνεκάλυψε τὴν ὕπαρξι τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς


The Greek-French geopolitician Dimitri Kitsikis discoverer of the Intermediate Region civilization

532 - Ὁ Ἑλληνογάλλος Δημήτρης Κιτσίκης ἔκαμε τὴν μεγαλύτερη γεωπολιτικὴ ἀνακάλυψι τοῦ Κ΄ αἰῶνος: ἀνεκάλυψε τὴν ὕπαρξι τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς


HOW WAS DISCOVERED THE «INTERMEDIATE REGION» AS THE 3rd CIVILIZATION
ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
COMMENT FUT DECOUVERTE LA «REGION INTERMEDIAIRE» EN TANT QUE 3e CIVILISATION

Πολλοὶ διερωτῶνται γιατὶ ὁ Κιτσίκης συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων γεωπολιτικῶν τοῦ Κ΄αἰῶνος, μαζὶ μὲ τὸν Βρεταννὸ Halford Mackinder καὶ τὸν Γερμανὸ Karl Haushofer. Ἡ ἀπάντησις εἶναι ὅτι ὁ Κιτσίκης ἔκαμε τὴν πλέον σημαντικὴ ἀνακάλυψι στὸν τομέα τῆς πλανητικῆς γεωπολιτικῆς, τοῦ τρίτου πολιτισμοῦ πέραν τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως, πολιτισμοῦ ποὺ ὠνόμασε Ἐνδιάμεση Περιοχὴ καὶ ποὺ σήμερα πλέον ἔχει περάσει dans le domaine public. Τὸ παρὸν ἱστολόγιο ἐζήτησε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κιτσίκη νὰ παρουσιάσῃ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἀνακαλύψεως, ἐκφραζόμενος στἀ ἑλληνικὰ ἀλλὰ καὶ στὰ γαλλικὰ ὡς ἑλληνογάλλος ποὺ εἶναι καὶ ποὺ τὸν διεκδικοῦν καὶ οἱ δύο χῶρες. Ἰδού, ἐν συντομίᾳ λοιπόν, τὰ ἀκόλουθα:

1 – Στὸ δεύτερο ἥμισυ τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, στὸ Παρίσι, στὴν μεγάλη αἴθουσα τῆς Σορβόννης, συνεδρίαζε στὶς 4 Δεκεμβρίου 1966, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ γάλλου ἀκαδημαϊκοῦ Jean-Baptiste Duroselle, ἡ σεβάσμια Société dHistoire Moderne (SHM) κατὰ τὴν ὁποία, παράλληλα μὲ τὴν καινοφανῆ κιτσικικὴ ἰδέα τοῦ ἑλληνοτουρκισμοῦ ὁ Κιτσίκης ἀνεφέρθη σὲ μία ἄλλη ἔννοια τὴν ὁποία εἶχε συλλάβει, τὴν ἔννοια τῆς Ἐνδιαμέσου Περιοχῆς. Εἶπε Duroselle :  «Je remercie vivement M. Kitsikis pour sa communication si solide et si admirablement  informée. On a pu remarquer à quel point le gouvernement grec, en lui donnant accès à une masse considérable de documents diplomatiques récents, a mis M. Kitsikis dans une situation infiniment plus favorable que celle des chercheurs français»

2 – Στὰ πρόθυρα, τὸ 1970, τῆς μεταβάσεως τοῦ Κιτσίκη ἀπὸ τὴν Σορβόννη στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀττάβας ὡς καθηγητής, καθιερώθη στὶς πανεπιστημιακές του παραδόσεις ἔκφρασις, «Ἐνδιάμεση Περιοχή», ἐπεκτείνοντας τὴν θεωρία του μέχρι ποὺ κατόπιν διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως τοῦ ὅρου, στὶς 18 Νοεμβρίου 1999, καὶ τῆς ἀκαδημαϊκῆς προσφορᾶς του στὸν τομέα τῆς γεωπολιτικῆς, εἰσῆλθε στὴν Βασιλικὴ Καναδικὴ Ἀκαδημία, παρουσιαζόμενος πανηγυρικὰ ἀπὸ τὸν ἀκαδημαϊκὸ Robert H. Keyserlingk, γόνο σπουδαίας γερμανικῆς ἀριστοκρατικῆς δυναστείας τῶν Keyserling ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα, ὁποῖος καὶ εἶπε

«Ainsi donc, la vénérable Société vous a reçu dans ses rangs. Vous qui professiez la marginalité comme un acte de foi. Mais il est vrai que votre compatriote Jean Cocteau avait, lui aussi, en fin de compte cédé aux honneurs quand on l’introduisit, un peu malgré lui, à l’Académie française…La haute estime dans laquelle vous ont tenu en France les plus grands noms de notre discipline, tels Fernand Βraudel ou Jean-Baptiste Duroselle, le coup de chapeau répété des politiciens à votre vision supérieure, ont abouti à un résultat étonnant :  il semble bien que personne, même vos contradicteurs les plus opiniâtres, n’a jamais mis en cause votre compétence et n’a jamais essayé de vous diminuer. Vous sembliez devenir intouchable…Parmi toutes vos idées nouvelles…est celle de Région intermédiaire, que vous allez nous présenter ce soir, cette Intermediate Region, Endiamese Perioche en grec, Arabölge en turc, Prelazni Region en serbo-croate, Region intermedia en  espagnol, Regiao Intermedia en portugais, Kawasan Perantara en indonésien, Seredynny Region en ukrainien, Regio Intermedia en catalan, Mejdynna Oblast en bulgare, Promejoutochny Region en russe   …Monsieur, avant l’ère de la mondialisation, vous nous avez ouvert au monde et nous avons ajouté à notre pays un Canadien cosmopolite de stature internationale…Monsieur, vous entrez dans le XXIe siècle, après être entré à l’Académie des lettres et des sciences humaines du Canada et donc, selon la formule établie, comme immortel. Vous le seriez tout autant comme poète, comme historien, mais aussi comme prophète. Sois donc le bienvenu, mon cher Dimitri!»

(Ὁ ἱστότοπος «Ἐνδιάμεση Περιοχή» ἐπεζήτησε καὶ ἔλαβε συνέντευξι ἀπὸ τὸν Δημήτρη Κιτσίκη, τμῆμα τῆς ὁποίας παρουσιάζεται παραπάνω, στὶς 26 Δεκεμβρίου 2019)

1 comment:

  1. Facebook
    Παναγιωτης Η. (Παναγιὠτης Δημ. Ἠλιόπουλος)
    Χτὲς εἶδα στὸ ὄνειρό μου τὴν Πόλι καὶ ἤκουσα φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ ποὺ ἔλεγε ἑνωθεῖτε κι εἶδα τὴν ἡμισέλινον μὲ τὸν σταυρὸν νὰ φιλιώνουν. Συγκλονισμένος ἐξύπνησα κι ἀμέσως ἐνεθυμήθην τὸν καθηγητήν!! Δὲν ξέρω ἂν θὰ εἶνε συνομοσπονδία ἢ θὰ ὀνομάζεται ἀλλιῶς· τὸ μόνον ποὺ ξέρω εἶνε ὅτι εἶνε θέλημα Θεοῦ καὶ θὰ γίνῃ! Ὁ Καθηγητὴς ἤδη ἔμεινε στὴν αἰωνιότητα καὶ δὲν τὸ λέγω σὰν κόρακας, ἀλλὰ λόγῳ πραγματικῶν γεγονότων. Τὸ ὄνειρόν μου ἦτο ἀληθινὸ κι ἡ φωνὴ αὐτὴ ποὺ ἠκούσθη ἐξ ἀγγέλου ἦτο ἀληθινή. Σὲ πεῖσμα τῶν Γραικύλων ὁ Κιτσικισμὸς εἶνε ἡ θεωρία τοῦ 22ου ἱστορικοῦ αἰῶνος καὶ γι’αὐτὸ εἶμαι πεπεισμένος.
    28 ΧΙΙ 2019

    ReplyDelete